Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 13071 Schepenbank Lierop, 1560-1810, 6-23 Schepenprotocol, later van transporten en obligaties, inventarisnummer 15, jaar 1705-1718

Copyright: Bram van Kesteren, juli 2022

foto's getranscribeerd van familysearch, via de website: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVL-G9YP-3?i=1987&cat=711456

de akten zijn genummerd zoals op de pagina genoteerd. Tussen haakjes () staat nog het scannummer van de familysearch pagina. Als er een x voor de nummers staat, dan is daar bij de nummering een bladzijde overgeslagen

gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

1. (1991) compareerde voor ons schepen des dorps ende dinghbancke Arjaen de Groot molemeester woonende tot Sprangh dewelcke tuijght verclaert ende attesteert sulcx doende bij dese ende dat op sijne manieren waerhijt in plaetse van eede ter instantie ende requisitie van Jan Huijbers Boomen paghter van slans molen gelegen alhier tot Lierop Stipdonck genaemt als dat hij comparant de gemelte molen off grontwerck ingevolge sijne aenneminge ende het besteck daer van gemaeckt heeft opgebroocken ofte omme te vernieceren ende repareren op vrijdagh den (25-09-1705) soo danigh dat den selven molen daer door onbruijcktbaer is gemaekct ende onbequaem omme gebruijckt te comen werden is blijven leggen, tot den in der maent oktober daer aen volgende sijnde alsoo 23 dagen sonder dat in die tijt den gemelten moolen in staet is geweest omme gebruijckt te comen worden, verclarende alle het gene voorde staet waer ende waerachtigh te wesen presenterende t'selve des noot ende daer toe versoght wordende met eede te bevestigen ende heeft naer gedane voorlesinge daer bij gepersiteert aldus gedaen verclaert ende gepaseert binnen Lierop den (21-10-1705)


1v. (1992) compareerde voor ons onderget. schepenen des dorps ende dinghbancke van Lierop quartire van Peelant meijerije van Bosche Cornelis van Gogh gewesene schepen, borgemeester ende armemeest out ontrent 80 jaren ende die ver. ampten bedient hebbende ontrent de 16 jaren, item Frans Joosten vande Eijnde ontrent de 48 jaren mede gewesene armmeester ende laets affgaen borgemeester alhier diewelcke ter instantie ende versoecke van regenten van Mierlo tuijgen verclaren ende deponeren sulcx doende bij desen onder presentatie van eede gereet omme ten alen tijde desnoot ende daer toe versoght sijnde voor alle heeren ende hoven ende gereghten te presenteren ende aff teleggen als dat hem eersten deponent welt wetende ende kennelijck is, het out gebruijck ende usantie wegens uitkiesen van borgemeesteren alhier in desen dorpe van Lierop namentlijck dat de vierlede dese voors. dorpe bestaende in schepenen, borgemeesteren kerck ende armmeesteren bij een vergaderen die als dan eenige van bequaemste eerbarelijckxte ende suffisanste ingesetenen voorstellen ende waer uijt dan twee met de meeste stemmen werden vercosen omme het borgemeester ampt den tijt van een jaer te bedienen sonder dat den officier daer oijt in wert maer deselve sonder eenige tegenseggen den eedt daer toe gerequireert werdende voorstelt ende affneemt, item verclaert hij tweeden deponent nooijt gehoort te hebben dat eenige andere usantie uijtkiesen vande borgemeesteren alhier in desen dorpe gebruijckelijck is geweest ende verclaeren wij schepenen eenparelijck op den eedt int aenvangen onses ampts affgeleght altijt vredelijck sonder eenige oppositie de borgemeester onses dorps voorschr. in voege des eersten deponent heeft verclaert ende getuijght hebben vercosen sonder deswegen oijt eenige tegenspraeck ofte questie met eenige heeren ofte officieren hebben gehadt sulcx oock nooijt van eenige inwoonderen te hebben gehoort gevende redenen van welwet ende alle het gene voorde wet kennelijck ende nogh in daghtigh te wesen ... (18-11-1705)


2v. (1993) compareerde voor ons ondergeschreven schepenen Lijske weduwe Joost Verberne inwoonderse alhier tot Lierop [doorgehaald Geldrop] die verclaert verhuert te hebben ende inpaghtinge over te geven aen Antonij Wilbers mede inwoonder alhier seecker huijsinge ende landeren gelegen alhier tot Lierop de Schaan genaemt in in dier voege gelijck hij voord. hueringe het voorschreven erff iegenwoordigh is bete.ende ende dat voor eenen tijt ende termijn van ses achtereenvolgende jaren noghtans met drie op te seggen wie van bijden gelieven sal ... (15-12-1705)


3v. (1995) wij schepenen des dorps ende dinghbancke van Lierop verclaren als dat voor is gestaen ende gecompareert Frans soone Goort Duijsen verweckt aen [leeg] die welcke heeft bekent ende verclaert alle de schulden die niet uijt de penningen geprocedeert bij vercoopinge van haeff ende schare toe behoorende de naerkijnderen van voors. Goort Duijsen verweckt aen Anneke Wilms sijne wettige huijsvrouwe en staende ten laste van voorst. naerkinderen aff te doen ende te betaelen in tijeken der waerhijt hebben wij dese eijgenhandigh ondertijekent (15-02-1706)


3v. (1995) wij schepenen des dorps ende heerlijckhijt ende dinghbancke van Lierop gelegen inden quartire van Pelant gehoorende onder de Meijerije van Bossche doen cont verclaren certificerende bij desen voorde opreghte waerhijt dat toonder deses met namen Jan Sijmons Verdoijenbraecke out ontrent de 26 jaren is een eerlijck jonghman woonende alhier tot Lierop ende alhier oock gebooren uijt eerlijcke ende voornamelijcke inwoonderen die hem den tijt sijnes inwonens altijt eerlijck deught ende vreetsaem heeft gedragen soo danigh dat wij op sijn gedragen handell ende wandell niet anders connen ofte weten te seggen als eer ende deught ende alsoo hij verclaerde van sins wesen hem te begeven in andere plaetsen ofte landen omme sijn incost te winnen soe versoecken derhalven aen alle die hem daer de onse certificatie aen moghen werden het hoont den voors. Jan Sijmons Verdoijenbraecke daer voor te erkennen ende respecteren te laten gaen staen ende passeren sullende in dier gelijcke voorvallen te selve erkennen in tijcken der waerhijt desen door onsen secretaris laten schrijven ende tijcken ... (03-03-1706)


4v. (1996) dat voor ons comen is Gevert Jan Slegers die welcke bekent ende verclaert sulcx doende bij desen te cederen transporteren ende erffelijck over te geven aen ende ten behoeve van Goort Frans Bernaers inwoonder alhier tot Lierop een seecker beemtje ofte groesvelt groot 3 lopsaet noghtans soo groot ende clijn als het alhier tot Lierop op Hersell ontrent de Winckellstraet gelegen is neffens 1. Jan van Mierlo 2. Peter Jacop Leemans 3. den vercrijger in desen . 4. Jan van Mierlo ... (16-03-1706)


5. (1996) compareerde voor heeren schepenen der dorpe ende dingbanke van Lierop Joost van Bussell ende Jan Biemans in qualitijt als borgemeesters ende verpondingbeeurders deser dorpe voornoemt van jaere 1703 ende 1704 ende vercoperen vande erffelijke goederen toebehoort hebbende aen Hendrick Janssen Costers gelegen alhier ter plaetse genaemt aen het Aghterbroeck tot inninge van aghterstallige slans ende gemeenten lasten uijt craghte van haare hefboecken ingevolge slans placate ende resolutie aff app. bijde ed. mo. heeren raade van staten der verenigde Nederlanden midts authorisatie bij heere schepenen apastille tot Lierop op de requeste van voors. borgemeester op den (19-01-1707) verleent naer vier voorgaende publicatien voor alle man publiqelijck vercoght uijtwijsens der vercoopcedulle dien aengaande daer van exterende de dato van (21-02-1707) welke voors. comperant qualitatibus quibus supra hebben erffelijken getransporteert opgedragen ende overgegeven aen Johan vande Boomen president alhier sekere erffelijke huijssinge stallinge, dries, ende aengelag groot 3 copsaet het naaste bij de vermelte huijsinge gelegen ofte soo groot ofte klijn als het selve aldaer gelegen is 1. Johan vande Boomen 2. Jan van Engelant 3. Jan vande Boomen 4. idem en de gemijnt ... los ende vrij behalven slans ende dorps lasten ende alnog jaerlijcx daer uijt te vergelden 2 stuijvers aende armen als speciale daeruijt gaande lasten ... (16-03-1707)


5v. (1997) hebben in voegen voors. alnog overgegeven aen deselve eenen acker groot ontrent 6 lopensaet gelegen alhier tot Lierop ter plaetse genaemt het Aghterbroeck neffens 1. Jan van Engelant 2. den vercrijger in desen 3. idem ...


6. (1997) de selve hebben alnog erffelijck overgegeven aan deselve een stuck groesvelt genaemt het Pennesbroeck gelegen alhier tot Lierop groot ontrent 2 lopensaet neffens 1. den vercrijger in desen 2. idem 3. idem 4. idem ...


6. (1997) de selven hebben alnog erffelijck overgegeven aen deselve een stuck groesvelt genaemt het Eeusell gelegen alhier tot Lierop groot ontrent 5,5 lopensaet neffens 1. den vercrijger 2. Jan Francen 3. het lant 4. Jan Huijbers ...


6v. (1998) de selve hebben alnog erffelijck overgegeven aen Marten Wilbers van Dijck een stuck groesvelt genaemt het Hijtvelt groot ontrent 3,5 lopensaet gelegen alhier tot Lierop neffens 1. Jan van Engelant 2. Vreis van Gogh 3. de straet 4. [.] ...


6v. (1998) de selve hebben alnog erffelijck overgegeven aen deselve een stuck groesvelt genaemt den Bullencamp groot ontrent 3 lopensaet ... neffens 1. het Lant 2. de Aa 3. het Lant 4. Joost Verberne erffgenamen


7. (1998) de selve hebben alnog erffelijck overgegeven aen Hendrick Peters vande Eijnde een stuck lant groot ontrent 1,5 lopensaet gelegen alhier tot Lierop neffens 1. Jan Goorts Moorsell 2. de Mistwegh 3. de gemijnt 4. Peter Jacops ...


7. (1998) de selve hebben alnog erffelijck overgegeven aan Joost Francke van Eijck een stuck groesvelt genaemt de Ruijterbeemden groot ontrent I lopensaet gelegen alhier tot Lierop neffens 1. Jan Goorts, Jan Franse cum suis 2. [.] 3. Thijs Janse van Hooff 4. [.] ...


8. (1999) dat voor ons comen is Hendrick Keijsers inwoonder tot Deurne die welcke bekent ende verclaert sulcx doende bij desen te cederen transporteren eeuwelijck ende erffelijck over te geven aen ende ten behoeve van Cornelis Peters van Gogh een hoijvelt groot ontrent 2 lopensaet noghtans soo groot ende clijn als het sleve inde Harnisdonck gelegen is neffens 1. Peter van Gogh erffgenamen cum suis 2. Leijneke weduwe Jan Dircx van Moorsell 3. de Aa 4. het gemeene lant ... (20-03-1707)


8v. (2000) dat voor ons comen is Hendrick Goort Hermans diewelcke bekent ende verclaert sulcx doende bij desen te cederen transporteren ende erffelijcke overtegeven aen ende ten behoeve van juffrouw Helena van Ven woonende tot Eijndhoven [Eindhoven] een stuck ackerlant groot 15 roij noghtans soo groot ende clijn als het selve alhier tot Lierop op de Doijtnbraecke gelegen is neffens 1. [.] 2. [] 3. [.] 4. [.] ... (15-09-1707)


9. (2000) dat voor ons comen sijn Aert ende Peter Aelbert Molendijcx voor haer selve mitsgaders Jan Wilms van Goor ende Sijmon Adams als wettige geede momboiren wijlen Tomas Aelbert Molendijck alle erffgenamen van wijlen Aelbert Molendijcx welcke comparant P. de eerste uijt eijgen vrijen wille ende de tweede in hare voorst. qualitijt ende uijt craghte van decreet ende permissie van officier ende schepenen alhier voor ons gebleekcen ingevolge seeckere publiecke vercoopinge gepasseert alhier den (31-08-1707) bekennen ende verclaren sulcx doende bij desen te cederen transporteren ende erffelijck over te geven aen ende ten behoeve van Arjan van Waerden een seecker stuck aengelagh sijnde groese groot 3,5 lopensaet noghtans soo groot ende clin als het selve alhier tot Lierop op Hertelt genaemt gelegen is neffens 1. Sijmon Driesen .ep doven araeckern 2 idem 3. den cooper in desen ... (21-09-1707)


9v. (2001) deselve hebben erffelijck vercoght ingevolge ende uijt craghte als voor aan Gijsbert van Eijck eenen acker genaemt Rutmansacker gelegen alhier tot Lierop op Herselt genaemt groot ontrent 2 lopensaet neffens 1. Joost Peters van Breeij 2. t'hermen 3. de wegh 4. ...


10. (2001) de selve hebben alnog erffelijck vercoght uijt craghte als voor aen Gijsbert van Eijck eenen acker genaemt den Langenacker gelegen alhier tot Lierop op Hersell genaemt groot ontrent 2 lopensaet neffens 1. Marten Verberne 2. t'gemene lant 3. Willem Driesen 4. de wegh ...


10. (2001) de selve hebben alnog erffelijk vercoght uijt craghte als voor aan Peter Jacob Lemans eenen acker groot ontrent 3 lopensaet gelegen alhier tot Lierop op Hersell genaemt neffens 1. Goort Fransen 2. de gemijnt 3. idem 4. idem ...


10v. (2002) dat voor ons comen is Peter Jacop Lemans diewelcke bekent ende verclaert sulcx doende bij desen in opreghte vernaerderinge te cederen ende transporteren aen ende ten behoeve van Goort Frans Bernaers een stuck ackerlants groot ontrent drie lopensaet noghtans soo groot ende clijn als het selve alhier tot Lierop op Hersell genaemt gelegen is neffens ende bij coop heeft vercregen van erffgenamen Aelbert Molendijck als blijckt bij opdraghte van date de [afgebroken]


11v. (2003) compareerde voor president schepenen ende officier ondergetijckent Henrick Verhijen inwoonder alhier tot Lierop diewelcke bekent ende verclaert sulcx doende bij desen well ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Harriske weduwe Delis Wilms inwoondersse tot Geldrop eene somme van tweehondert gulden capitael spruijtende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den gelooveren sijnen broeder zaliger met anmen Sijmen Verhijen te danck vande voorst. Harriske weduwe Delis Wilms soo hij geloover verclaerde ontfangen en waer voor hij jaerlijcx heeft gelooft sulcx doende bij desen tot intrest te betaelen van ider hondert vijff gulden welcke eerste jaer intrest ten laste van hem geloover omgecomen ende verschenen salle wesen den (28-03-1708) ... (30-10-1707)


12. (2003) wij schepenen borgemeesteren ende kerckmeesteren des dorps ende dinghbanke van Lierop deese getijkent representerende ende vervoegende het corpus deser gemeente bekennen ende verclaaren sulcx doende bij desen wel ende deughdelijk schuldigh te sijn en ontfangen te hebben uijt handen van Jan Janssen van Dijk ende Jan Peters vandne Eijnde tegenwoordige regerende armmeesteren des dorps van Lierop ende alsoo ten behoeve vande armen alhier eene somme van twee hondert gulden capitael spruijtende van deughdelijke ende aangetelde penningen gecomen uijt restanten van armereeckeningen te dank bij de gelovere soo sij verclaaren ontfangen vande voorst. Jan janssen van Dijk ende Jan Peters vande Eijnde welke penningen tot coringe van een obligatie van 100 gulden ende welke voorst. somme van twee hondert den gulden gerekent tot 20 stuijvers wij geloovere wederom hebben gelooft te restitueeren ende te betalen de (01-01-1709) gelovende jaerlijkx tot intreste te betalen drie gulden drie stuijvers van ider hondert ... (15-12-1708)


13. (2004) compareerde voor ons ondergeschreven schepenen Hendrick Verberne als toghtdraer vande goederen aghtergelaten bij Clara Marcelis Coppens ende alsoo voor sijn toghtreght, Peter Vlemix ende Francis Vlemicx in houwelijck hebbende Jenneken ende Anneken doghteren van voors. Hendrick Verberne verweckt aen Clara sijnder voors. huijsvrouwe ende alsoo voor haer erffrecht bekennen ende verclaren in sijne voorst. qualitijt te cederen transporteren ende erffelijck overtegeven aen ende ten behoeve vande de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Cornelis van Gogh verweckt aen Catelijn vande Eijnde ende alsoo ten behoeven van Peter van Gogh, Lambert van Gogh, Jan van Gogh, Jacop Gielis als man ende momboir van Jenneke van Gogh, Jan Adriaens man ende momboir van Anneke van Gohg, Lijneke van Gohg geassisteert mette ondergeschreven schepnen ende ende Joseph vande Eijnde met Peter Joosten als wettige geede momboiren vande onmondige kinderen van Dirck van Gogh verweckt aen Mari Peters, eerstelijck eenen acker groot ontrent 8 lopensaet genaemt den Bemter noghtans soo groot ende clijn als eenselven alhier int aghterbroeck gelegen is neffens 1. de Bemerse straet 2. de vercrijgers in desen 3. t'gemeene lant 4. de gemeijne straet, item alnogh en Wijvelt genaemt den Bemer groot vijff lopensaet noghtans soo groot ende clijn als het sleve alhier tot Lierop aent Aghterbroeck gelegen is neffens 1. de vercrijgers indesen 2. t'gemeijne lant 3. idem 4. Hendrick Jan Goorts cum suis ...


14. (2005) dat voor ons comen sijn Peter, Jan ende Lambert van Gogh, Catelijn van Gogh geattesteert mette onderges. schepenen, item Jacob Cuijpers als man ende momboir van Jenneke van Gogh, Jan Ariens als man ende momboir van Anneke van Gogh ende Josep Peters vanden Eijnde met Peter Joosten als wettige geede momboiren vande onmondige kinderen van Dirck van Gogh verweckt bij Mari Peters, alle in dier qualitijt kinderen ende erfgenamen van wijlen Cornelis van Gogh, die welke bekennen ende verclaren de eerste uijt haar selven ende de momboiren uijt crachte ende outhorisatie vande weth alhier ingevolge seekere publicke vercoopcedulle van dato den (25-02-1709) gehouden ende gepasseert voor schepenen deser dinghbanke, te cederen, transporteren ende erflijk over te geven aan Gijsbert van Eijck inwoonder alhier eenen acker genaemt den Bullenacker groot 3 lopensaer 35 roijen noghtans soo groot ende klijn als deselve alhier tot Lierop op Hersel genaemt gelegen is en aldaar neffens 1. t'gemeene lant 2. Hendrick Goorts cum suis 3. Jan Frans Clasen 4. t'gemeene lant ... uijtgenomen dorps lasten ende jaarlijckx hier uijt te vergelden eene gulden aan het apostelhuijs tot Mierlo aan te verden met eenen staanden ende loopende paght ... (05-03-1709)


14v. (2006) de selve hebben uijt craghte ende in voegen voorst. getransporteert ende over gegeven aan Jan Janssen van Dijk eenen beemt den Moolenbeemt genaemt groot 2 lopensaet nogtans soo groot ende cleen als den selven in de Moolenbeemden is gelegen neffens 1. Jan Frans Clasen 2. Jen Hendrick Gerets tot Mierlo 3. t'gemeene lant 4. idem ...


15. (2006) de selve hebben uijt craghte en in voegen als voor getransporteert ende over gegeven aan Hendrik Janssen van Geldrop eenen beemt in de Hamesdonk groot 2 lopensaet nogtans soo groot ende cleen als de sleve aldaar is gelegen neffens 1. [.] 2. [.] 3. [.] 4. [.] ...


15v. (2007) dat voor ons comen is Wijnant Jacobs inwoonder tot Riethoven de welke voor ons onderscheven schepenen bekent en verclaart te cederen transporteren ende over te geven aan Jan Neervens een stuk groese groot ontrent 2 lopensaat nogtans soo groot ende cleen als het selve alhier opt Otterdijk gelegen is neffens 1. Catelijn Huijbers 2. Goort Wijnen 3. het gemeene lant 4. de gemeene straat, ... uijtgenomen dorps lasten en jaarlijkx daar uijt te vergelden 2 penningen cijns aande domijnen, item het derdepart in eene rente van 50 gulden capitaal verders met de geregtigheden van wegen stegs waterlaten ende houtwallen als van outs daar toe geregtight ...


16. (2007) dat voor ons comen sijn Johan Goorts Mattijssen de welke bekent ende verclaart sulcx doende bij desen te cederen transporteren ende erflijk over te geven aan ende ten behoeve van Andries Janssen van Sterxsel seker derdepart in een stuck groes ende lant genaemt het Rijsstuck groot ontrent voor het 3 part I lopensaet soo ende gelijk als hem eerste comparant het selve op den (24-04-1709) is aangedijlt neffens 1. Marcelis Goorts 2. de weduwe Jenneke Jan Coppens en dat voorde somme van 50 gulden ... (25-04-1709)


16v. (2008) compareerde voor ons onderges. schepenen Joost van Bussel ende Silia huijsvrouwe van Jan van Boomen die welke ter instantie ende requisitie van de heer Gijsbertus Gualtheri officier alhier tuijgen ende verclaren dat op huijden den (19-06-1709) hebben gehoort dat Joost Verberne inwoonder alhier naar eenige reden cavelingh tegen hem heere requirant sijde gij sijt een visdief mits onder meer andere woorden sijde indien gij weer comt vissen ik sal u doot schieten verclarende het geene voors. waar en waaraghtig te wesen redenen van welwetenhijt allegerende t'selve alsoo gehoort bij aan ende present te sijn geweest en tot becraghtige deses hebben .desen met sollmnaele eede bevestight en naar gedaane prelectiere hier bij gepersisteert


17v. (2009) wij schepenen dese ondertijkent verclaren opden eedt int aanvangen onses ampt ende bedieninge gedaan ter instantie ende requisitie vande heer Gijsbertus Waltheri secretaris ende gesubstitueerden van het officie alhier dat wij onderges. van hem requirant als officier sijn versoght ter secretarije alhier om aldaar te aanhooren ende als schepenen te tijkenen soodanige aktens ende verclaringe als hij heere requirant van officie wegen hadde te belijden ende te passeren waar op Joost Verberne inde camer of secretarije is comen treden vragende permissie om in te comen waar op hij heere requirant tegens hem antwoorden neen wij hebben ons heer officier te doen des niet tegenstaande is hij voors. Verberne doorgegaan ende ingedrongen waar op den voors. requirant hem nogmals inder minne heeft versoght om uijt te gaan dog heeft niet gewilt waar op den heere requirant den vorstersijde tijdt hem uijt de camer dog heeft met gewelt daar tegen gestaan ende tegen den heere requirant gesijt lijdt gij mijn daar uijt is daar op door eenige presenten daar bijstaande uijt gelijdt verclarende wijders dat dit alles is gepasseert ten dagen en corts daar aan als hij heere requirant in qualitijd als officier inde voors. secretarije of camer de gecosene borg. en armmeesters den eedt hadde afgenomen en heeft also hem heere requirant in sijn oaffairen geturbeert ende op gehouden verclarende allen het geene voost. waar ende waaraghtig te wesen ende hebbe naar gedaan prelictuere hier bij gepersisteert (01-06-1709)


18. (2009) compareerde alhier voor schepenen Jan Hendrickse die welke hem verclaart te stellen als borge voor Johannes Francis van Winkel in huwelijk hebbende Jenneke Hendrickx en dat voor eene somme van 150 gulden ten dien effecte oft quame te gebeuren dat de voors. Johannes Francis Winkel de kinderen die hij moght comen te verwecken of alreede verwekt hebbende aan sijne voors. huijsvrouw tot armoede quame te vervallen soodanig dat den armen alhier die soude moeten onderhouden in sulke gevalle aanspreekelijk hem comparant voor de voorst. 150 gulden verclarende executabel ende de selve penningen in sulke gevall ten alle tijden aande armen alhier sullen opschieten ... (20-06-1709)


18v. (2010) compareerde alhier voor schepenen Jan Janssen van Brussel op Moorsel die welke hem stelt als borge voor Antonis opde Crestert in huwelijk hebbende Cristien Hendrick Gores en dat voor een somme van 150 gulden ten dien effeckt oft quamte te gebeuren dat den voors. Antones Antonis op de Crestert de kinderen die hij moght comen te verwecken of alreede verweckt heeft aan sijne voorst. huijsvrouw tot armoede quame te vervallen soodanig dat den armen alhier die soude moeten onderhouden in sulke gevalle aanspreekelijk hem comparant voor de voorst. 150 gulden verclarende executabel ende de selve penningen in sulke gevall ten alle tijden aande armen alhier sullen opschieten ... (20-06-1709)


18v. (2010) op huijden den (20-06-1709) is alhier ter secretarije overgebraght seker ackte van borghtoght van armen van Asten ten behoeve vande aremen van Lierop gepasseert tot Asten de (09-03-1709) waar bij sij gelooven haar stellen als borge voor Hijlke Marcelissen getrout met Peter Janssen van Helden ingeval de kinderen die sij bij malcanderen moghten comen te verwekken tot armoede quame te vervallen ...


19. (2010) dat voor ons comen is Joost Peters van Breij die welke bekent te cederen transporteren ende erflijk over te geven aan Tonis Tomas van Breeij seker stukc ackerlant genaemt den Heuvel groot ontrent een en een half lopensaet nogtans soo groot ende clijn als het selve alhier op Hersel gelegen is neffens 1. Hijlke weduwe Jan Dirckx van Moorsel 2. d'erfgenamen Peter Janssen vande Eijnde 3. de gemeente alhier 4. idem ... uijtgenomen dorps lasten en eenen chijns van 8 penningen jaarlijkx aande domijnen ... (20-06-1709)


19v. (2012) compareerde voor ons onderges. schepenen Gijsbert Coppens die welke hem stelt als borge voor Hendrick Pouls in huwelijk hebbene Marij Boeren en dat voor eene somme van 150 gulden ten dien effeckt oft kwaame te gebeuren dat den voorst. Hendrick Pouls de kinderen die hij moght comen te krijgen of alreede heeft verweckt aan sijne voors. huijsvrouw tot armoede moghte comen te vervallen ... (20-06-1709)


20. (2012) compareerde voor ons onderges. schepenen Goort Frans Bernaerts en Francis Dirikx van Moorsel de welke haar stellen als borge voor Jan Dirckx van Moorsel in huwelijk hebbende Jenneke Adams geboortig van Hercxsel en dat voor eene somme van 150 gulden ten dien effeckt oft quame te gebeuren dat en voorst. Jan Dirckx van Moorsel de kinderen die hij moght comen te krijgen of alreede heeft verwekt aan sijne voors. huijsvrouwe tot armoede moghte comen te vervallen ... (20-06-1709)


20v. (2013) Gevert Jan Slegers inwoonder alhier tot Lierop bekent bij desen te cederen transporteren en over te geven aan Goort Frans Bernaerts mede inwoonder alhier alle sijne erfgoederen gestaan ende gelegen alhier tot Lierop aande Duijnhalm bestaande in een vervallen huijske en eenige waaij en saaijlanden samen groot ontrent tien lopensaet nogtans soo groot ende clijn als de selve alhier tot Lierop in haar bekende reengenoten gestaan ende gelegen sijn ... voor welk cederen en transporteren hij voorst. Goort Frans Bernaert gehouden is en bij desen gelooft den voorst. transportant Gevert Jan Slegers sijn leven geduerende incost en drank en kleren te onderhouden en een eerlijke begraefnisse alle naer sijn staat en conditie gelovende ... (20-06-1709)


21. (2013) wij officieren, schepenen des dorps ende dinghbanke van Lierop gelegen inden quartiere van Peelant Meijerije vande s'Bosch doen cont ende certificeren bij desen ter instantie ende lequisitie van Peter van Gogh dat hij requirant en thoonder deses is gebooren en geprokrueert uijt eerlijke roomse catholijke ouderen ende ingesetenen alhier die hem den tijd sijnes inwoonens alhier eerlijk en deughlijk heeft gedragen en gecomporteert sulckx dat wij op sijnen naam, faam, handel ofte wanden niet en connen of en weten te seggen als alle eer en deught versoekende der halve alle alle die geene daar dese onse lettere van certificatie sal werden vertoont hem requirant en thoonder deses daar voor te erkennen te laten gaan staan passeeren ende lepasseeren en des noots de behulpsaame hant te bieden ... (24-06-1709)


21v. (2014) dat voor ons comen is Peter Peters in huwelijk hebbende Marij Clasen, die welke uijt kraghte van gemeene conde en decreet van officier en schepenen alhier de dato den (15-06-1709) op den 21 juni daar aanvolgende bij publicke vercoopinge hebben vercoght aan Jan van Vorst en Hendrik van Geldrop over sulcx bij desen en ingevolge de voors. vercoopcedulle bekennen ende verclaaren te cederen transporteren, ende erflijk over te geven aan ende ten behoeve vande selven een wijvelt groot vier lopensaat nogtans soo groot ende klijn als het selve alhier tot Lierop inde Groenbeemden gelegen is en aldaar neffens 1. [.] 2. [.] 3. [.] 4. [.] ... (01-07-1709)


22v. (2015) den selve heeft uijt craght en voegen voors. gecedeert getransporteer aan Tones Janssen van Dijk een driesken gelegen aande Kerkpat neffens 1. [.] 2. [.] 3. [.] 4. [.] ... (01-07-1709)


22v. (2015) den selven heeft alnog uijt craghte en in voegen voors. gecedeert getransporteert ende erflijk overgeven aan Josep Marten Custers een ackerken gelegen aande Kerkpat groot ontrent 3 lopensaet nogtans soo groot ende clijn als het selve alhier ter plaetse voors. gelegen is neffens 1. [.] 2. [.] 3. [.] 4. [.] ... te vergelden 2 gulden 10 stuijvers jaarlijkx aanden armen alhier ...


23. (2015) den selven heeft alnog uijt craghte en voegen voorst. gecedeert getransporteert en erflijk overgegeven aan ende ten behoeve van Marten Verberne de helft vande dries gelegen aande het Berkeijnt groot ontrent 2,5 lopensaat int lank op te dijlen tegen Jan van Vorst neffens 1. [.] 2. [.] 3. [.] 4. [.] ...jaarlijkx uijt te vergelden 10 duijten chijns ...


23v. (2016) den selven heeft uijt craghte en in voegen voorst. gecedeert en getransporteert aan Jan Franssen vande Eijnde de wederhelft vande voors. dries groot 2,5 lopensaat neffens 1. [.] 2. [.] 3. [.] 4. [.] ... ende jaarlijkx hier uijt te vergelden 10 duijten chijns ...


23v. (2016) den selven heeft alnog uijt craghte en in voegen voors. gecedeert en getransporteert aan Joost Janssen vande Warrenborgh eenen acker gelegen inde Nieuwerve groot ontrent 3 lopensaat 10 roijen neffens 1. [.] 2. [.] 3. [.] 4. [.] ...


24. (2016) dat voor ons comen is Marcelis Goort Mattijssen die welke bekent te cederen transporteren ende erflijk over te geven aan Hendrick Janssen van Geldrop seker stuk ackerlant gelegen aant Heijneijnt groot ontrent 1 lopensaat noghtans soo groot ende clijn als het selve ter plaatse voorst. gelegen is en aldaar neffens 1. Jenneke Janssen van Geldrop 2. idem 3. de gemeene straat 4. Hendrick Goort Hermens ... (01-07-1709)


24v. (2017) dat voor ons comen sijn Jan Goorts van Moorsel voor sijn gereghte 5 sesde parten, Jacob Peters Verberne hem fort en sterk makende voor Peter Jacobs en alsoo voor het gereghte sesde part bekenne ende verclaaren uijt craghte van seekere vercoopcedulle de dato den (31-07-1709) te cederen transporteeren eeuwelijk ende erflijk over te geven aan ende ten behoeve van Marten van Dijk huijs hof ende aangelag groot 5,5 lopensaat neffens 1. Jan vande Boomen 2. Jan Willems 3. de weduwe .. Kerkhof? 4. de g.gnes ... jaarlijkx daar uijt te vergelden 1 gulden 10 stuijvers ... (12-08-1709)


25v. (2018) de selve hebben alnog uijt cragte en in voogen voors. gecedeert getransporteert ende erflijk overgegeven aan Gijsbert van Eijk eenen acker gelegen opden Hoogenwegh groot ontrent 7copsaat neffens 1. den coper in desen 2. het G.lant 3. Wilbert Verberne 4. den gaveneweg ... hier uijt te vergelden 10 stuijvers aan de tombe ...


25v. (2018) de selve hebben uijt craghte en in voegen voorst. gecedeert getransporteert ende erflijk overgegeven aan Josep Marten Custers eenen acker gelegen bijden boomen groot 3 copsaat neffens 1. den gemeene wegh 2. Joost Peters 3. den coper 4. het gemeentlant ...


26. (2018) de selve hebben uijt craghte en in voegen voors. gecedeert getransporteert en erflijk overgegeven aan Johan vanden Boomen het Hoogvelt agter de Schovis groot ontrent 2 lopensaat neffens 1. het geenelant 2. het gemeenelant 3. Catelijn Coolen 4. Jan Janssen van Dijk ...


26. (2018) de selve hebben uijt cragte en in voegen voorst. gecedeert getransporteert en erflijk over gegeven aan Jan van Dijk het Eeusel groot ontrent 3,5 lopensaat ... neffens 1. Jan Fransen 2. de president 3. het gemeene lant 4. Jan vande Boomen ...


26v. (2019) dat voor ons comen is Jan Goorts van Moorsel de welke bekent ende verclaart uijt cragte van sekere vercoopcedulle de dato den (31-07-1709) te cederen transporteren ende erlijk over te geven aan Goort Janssen van Moorsel het Eeusel aande voort groot ontrent 2,5 lopensaat neffens 1. de weduwe Joost Marcelis 2. de Aa 3. de Voortstraat 4. [.] ... mits 3 stuijvers chijns aande domijnen ... (12-08-1709)


27. (2019) den selven heeft alnog uijt cragte en in voegen voorst. gecedeert getransporteert en erflijk overgegeven aan Niclaas Oors eenen beemt aande Harnesdonk groot ontrent 2,5 lopensaat neffens 1. Wilbert Verberne 2. Marten van Dijk 3. de Aa 4. het gemeenelant ...


27. (2019) den selven heeft uijt cragte en in voegen voorst. gecedeert getransporteert en erflijk overgegeven aan Hendrik vande Weerde het Niewvelt groot ontrent 2 lopensaat neffens 1. Hendrick Peters 2. de gemeente 3. idem 4. Jacob Peters ... 8 duijten chijns aande domijnen ...


27v. (2020) den selven heeft uijt cragte en in voegen voorst. gecedeert getransporteert en erflijk overgegeven aan Frans Joosten eenen acker aan het Kerkenhuijs groot ontrent 1 lopensaat 5 roijen neffens 1. Frans Joost vande Eijnde 2. idem 3. idem 4. idem ...


28. (2020) den selven heeft alnog uijt cragte en in voegen voors. gecedeert getransporteert en erflijk overgegeven aan Catelijn en Lijsbet Verberne eenen acker genaamt het Pennisbroecq groot ontrent 1 lopensaat neffens 1. het gemelant 2. Hendrick Peters 3. het gemelant 4. het gemene lant ... 1,5 stuijvers chijns ...


28v. (2021) compareerde voor ons onderges. schepenen Jan en Francis Vlemmicx in qualitijt als erfgenamen va nLambert Vlemmicx coper van seekere erflijke rente van 3 gulden jaarlijckx ten laste van Jan Goorts van Moorsel en Peter Jacobs Verberne volgens seekere lettere en brieven daar van gepasseert de dato (xx-01-1570) sijnde de copije vande constitutiebrief bijde voors. rentheffers vermist soo sij verclaarden ende want de legistratuen van dien ter secretarije voor als nog niet kan worden gevonden consenteeren niet te min inde cassatie vandien alsoo bekennen van den inhout van dien metten agterstaanden intrest mette somme van 50 gulden ten vollen voldaan te wesen (12-08-1709)


29. (2021) wij Johan van [.], Johan Hurckmans rege[.] Henrick Janse Verhees out bo[.] Tonis Tomas van Breeij vorster [.] des dorps ende dinghbancke van Lierop quartire van Pelant Meijerije van s'Hertogenbosche doen cont verclaren wij ende mits des . den eedt int aenvangen onses voorst. amptes gedaen ter instantie ende requisitie vande ho: ed: vrouwe van Mierlo waer ende waeraghtigh te wesen dat seeckeren loopt genaemt de Oude Aa comende van Stipdonckse Sluijswiell onder Lierop gehoorende, is loopende ende schijdende de groene gemeent ende Helmonte beemden tot eenen wers loop vandaar opwaerts naerdt d'oudendeijckse off eeuwendoncxse brugge binnen welcke loopen gelegen is de groene gemeene, ende welcken loop vant d'oudendijcxse off eeuwendijcxse brugge is loopende ende schijdende de groene gemeente ende het dorps goor off broeck van Mierlo op welcke dorpsbroecke de uijt gemoerde putte bij die van Mierlo uijt gestoocken sijn liggende, ende verclaren sij twee laetse deponenten verders dat wanneer de paerden ende beesten van die ingesetenen van Lierop die op de voorst. groengemeente beneffens die van Mierlo gereghtight aant voorst. oudendijcxke loop opt voorde dorps goor offte broeck van Mierlo sijn gecomen door de goor gesworens van Mierlo sijn gesejejnt geworden gelijck sulcx de peerden van hen derden deponent en die van Joseps vande Eijnde en Jan van Dijck voor eenige jaren ende dat voor Joseph vande Eijnde alnogh van desen jare sijn geschiet ende verclaren sij deponenten samen dat soo veel henne kennisse gedreght opde voorst. groene gemeente met en is gevaggert off gemoert geworden en welcken loop genaemt den oudendijcxse loop, schijden de groene gemeente ende dorps goort off broeck van Mierlo voorst, op welck broeck uijt gemoerde putten sijn leggende daar de regenten van Lierop wert beschout dat oock de affgegraeve velden gelegen op de groene gemeente off Helmonder goort behoorende aen verschijde partien lierie van Mierlo als mede dat seeckeren beemt genaemt de Driebruders alle alhier tot Lierop hare verpondinge moeten betalen redenen van welk wetent sij allegerende, vant gene voorst. goede kenisse te gedraghen ende hebben naer gedane prelectaire hier bij gepersisteert ... (23-09-1709)


30. (2022) dat voor ons comen is Lambert van Gogh de welke bekent en verclaart sulckx doende bij desen te cederen transporteren eeulijk en erflijk over te geven aan Jan van Gogh seker vierde part in een hijs alnog onbedijlt gestaan en gelegen alhier tot Lierop genaemt aant Aghterbroek voorders toebehoort Cornelis van Gogh ende hem comparant bij dijlinge beneffens andere erfgenamen aangecomen ... (01-10-1709)


30v. (2023) compareerde voor schepenen van Lierop quartiere van Peelant Meijerije vande Bosche als daartoe vande heere officier alhier gerightelijk gedagvaart Willem Bocx schoolmeester en coster alhier tot Lierop de welke tuijght en verclaart sulcx doende bij desen op sijne manne waarhij in plaatse van eeden waar en waaragtig te wesen dat hij comparant op den (21-09-1709) is geweest tot Helmont in geselschap van Johan Drabbe schoolmeester en coster tot Geldrop waar tegen hij comparant onder andere discoerse sijde meester ik heb gehoort dat gij tegens het beroep van het clasis over het beroepen van Mattias van Noort tot predicant van Geldrop hebt getijkent waar op hij Johan Drabbe antwoorde de andere getijkende hebben mij met haarsterck aanhoude en quellen tot tijkenen gekregen dog het is mijn leet dat ik sulcx heb gedaan verclaarende al het geene voort. waar en waaraghtig te wesen redene van wel wetenthijt allegeerende de selve woorden alsoo mont tegens mont gesproken te hebben beneffens nog meer ander woorden van lat wesen overde tgeheninge, die hij comparant verclaart niet alle specialijk heeft connen onthouden ... (02-10-1709)


31. (2023) naar voorgaande dagement en door den vorster alhier geschier op orde van sijn hoog ed: den heere hooftschout deses quartiers soo sijn voor ons schepenen gecompareert Gijsbert van Eijk en Josep Marten Custers inwoonderen alhier die welke haaren den behoorlijken eedt aan handen vanden geouthooriseerde tot het officie alhier hebben gepresteert en afgelegen als schepenen over den voors. dorpe onder belofte van haar schepenenamt eerlijk, troulijk, in gevolge het politicqreglement en oudere placaten on ordonnantien vande landen daar op geemaneert te bedienen en waar te nemen (02-10-1709)


31v. (2024) naar voorgaande dagemente door den vorster alhier geschiet op ordre vande heeren officier alhier soo is voor ons onderges. schepenen gecompareert Joris Qualtheri inwoonder alhier de welke sijnen behoorlijken eedt heeft afgelegt aande handen vande officier alhier als kerkmeester alhier onder belofte van sijn kermeestersamt eerlijk, troulijk, en mens te profijte vande kerk te bedienen alles volgens de placaten en ordonnantien hier op geemaneert (02-10-1709)


31v. (2024) dat voor ons comen is Lambert van Gogh diewelcke bekent en verclaert sulcx doende bij desen te cederen tansporteren ende erffelijck over te geven aen ende ten behoeve van Jan van Gogh sijnen broeder zijn 7de gedeelte in alle de soedanige goederen als van wegen haren vader zaliger zijn achtergelaten en gelegen alhier tot soo ende gelijck als hem ende deselve bij deijlinge beneffens de andere condividenten sijn aengedijlt op dato den (15-03-1709) ... (27-01-1710)


32. (2024) dat voor ons comen is Gijsbert van Eijck schepen alhier diewelcke verclaerde in opreghte vernaerderinge te cederen ende over te geven aen ende ten behoeve van Peter Peters Verdonschot in houwelijck hebbende Catelijn Jan Hermans eenen acker genaemt den Bullenacker groot 3,5 lopensaet noghtans soo groot ende clijn als den selven alhier tot Hersell gelegen is neffens 1. t'gemeene lant 2. Henrick Goors cum suis 3. Jan Frans Clasen 4. t'gemeene lant ... jaerlijcx daer uijt te vergelden eenen gulden aen het appostelhuijs tot Mierlo ... (gelijck het selve bij transport ende coop de date den (25-02-1709) hem comparant is aengecomen ... (30-01-1710)


32v. (2025) dat voor ons comen is Jan Janse van Brussel hoevenaer op Moorsell alhier tot Lierop die welcke bekent ende verclaert sulcx doende bij desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Gijsbert van Eijck onsen mede schepen eenen somme van vijfftigh gulden capitaell spruijtende van goede deughdelijcke aengetelde penningen te danck bij hem geloover soo hij verclaerde ontfangen, waer voor hij gelover jaerlijcx gelooft voor intrest te betaelen twee gulden tien stuijvers welck eerste jaer paght off intrest omgecomen ende verschenen sall wesen den (06-01-1711) ... (05-02-1710)

[Kantlijn: op heden den (19-08-1718) soo bekent voor ons ondergescheven schepenen Antoni van Bussel eerffgenaem van Gijsbert van Eijck de somme van vijftigh gulden inde neffenstaende obligatie begrepen met den intrest van dien ontfangen te hebben van Jan Jansen van Bruijssel en dus daer van voldaen consenteert der halve inde cassatie t'oirconde ondertekent]

33. (2025) dat voor ons comen is Gijsbertus Waltheri officier ende secretaris alhier diewelke uijt craghte van decreet ende outhorisatie op hem verleent bij wethouderen van Lierop op den regt van de geintresseerde pant crediteuren van de geabandonneerde goederen van wijlen Henrick Jacops Verberne als blijckt bij den regte ende acte van repudisatie gepasseert alhier voor schepen den (11-01-1710) uijt craghte van welcke ende ingevolge de vercoopcedulle de date den (29-01-1710), bekent ende verclaert te cederen transporteren ende erffelijck over te geven aen ende ten behoeven van Jan Peters van Eijck huijs hoff ende aengelagh groot ontrent 1,5? lopensaet noghtans soo groot ende clijn als het sleve alhier tot Lierop inde straet gestaen en gelegen is neffens erve 1. den vercrijger 2. idem 3. de straet 4. Henrick Goort Hermans ... jaerlijcx daer uijt te vergelden aende arme van Aerle 2-10-0 jaerlijcx in eene meerdere rente, item 6 penninen chijns int boecke van Helmont ende nogh 2 stuijvers 6 penningen aende domijnen ... (27-02-1710)


33v. (2027) deselve hebben alnoch erffelijck overgegeven aende selven een wijvelt int Cromven groot ontrent 3 lopensaet 10 roijen noghtans soo groot ende clijn als het sleve alhier tot Lierop gelgen is neffens 1. Willem Verdoijenbraecke 2. Marcelis Lambers 3. de gemijnte 4. Henrick Joosten ... 8 penningen chijns aende domijnen ...


34. (2027) deselve hebben alnogh erffelijck overgegeven aende voorst. Jan Peters van Eijck eenen acker groot 1 lopensat gelegen alhier tot Lierop op de Ren neffens 1. Griet wedue Henrick Vlemmicx 2. Joost Gielen Verberne 3. de ren 4. de abbije van Postel


34. (2027) dat voor ons comen is Jenneke weduwe Jan Coppens woont tot Asten die bekent ende verclaert te cederen transporteren erffelijck over te geven aen Meghell weduwe Peter Frans Warenborgh een stuck groeslant genaemt het Rijstuck gelegen alhier tot Lierop groot ontrent 1,5 lopensaet neffens 1. Henrick Tonis vande Warrenborgh 2. Dries Jansen van Stercxsel 3. het straetje 4. Goort Wijnans van Eijck ...


34v. (2029) dat voor ons comen is Jan Wilms van Stiphout woonende tot Mierlo diewelcke bekent ende verclaert te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen ende ten behoeve van Jan Peters vanden Eijnde een hoijvelt gelegen tot Lierop inde Bockhoorst groot ontrent 1,5 lopensaet . tegen den cooper in desen neffens 1. Frans Goort Duijsen 2. Francis van Laer cum suis 3. de oude Aa 4. de Bockshorst ... (18-04-1710)


35. (2029) dat voor ons comen is Huijbert van Boonen diewelcke bekent en verclaert sulcx doende bij desen well en deughdelijkc schuldigh te wesen en ontfangen te hebben uijt handen van Peter Peters van Moorsell woonende alhier tot Lierop eene somme van vierhondert gulden capitael spruijtende ter saecke van deughdelijcke geleende penningen te danck bij den gelover soo hij verclaerde ontfangen waer voor jaerlijcx hij gelover heeft belooft voor intrest te betalen van ider hondert vier gulden, welck eerste jaer ten laste van hem geloover aangecomen is verscheenen sal wesen (16-09-1711)... (16-09-1710)

[Kantlijn: compareerde voor ons onderges. schepenen Goort Jansen van Moorsel die welke bekent als erfgenaem vanden inhaut deses voldaan te zijn van de obliegatie van vier hondert gulden (19-04-1729)]

35v. (2030) wij schepenen borgemeesteren ende kerckmeesteren des dorps ende heerlijckhijt Lierop dese getijckent representerende ende vervangende het corpus deser gemeente bekennen well en deughdelijck schuldigh te wesen aende provitooren ende tafele vande h: geest off arme van Lierop en alsoo ten behoeve vande selven arme eene somme van tweehondert gulden capitaele spruijtende ter saecke van deughdelijcke geleende en aengetelde penningen te dancke bijde voors. gelooveren soo sij verclaren ontfangen en welcke penningen sijn her gecomen uijt oude restante en sloote van arme reeckeningen en een legaat van wijlen Jan Fransen wat voor wij gelooveren jaerlijcx hebben gelooft van ider hondert voor intrest te betalen drie gulden drie welcke eerste jaer intrest ten laste vande gelooveren in qualiteijt voorst. om gecomen en verschenen sall wesen huijden dato ondergeschreven over een jaer (15-12-1711) en soo voorts van jare tot jare ... (15-12-1710) den toirconde bij ons getijckent ende met welcke penningen is affgelost eene rente van 200 gulden capitaell aende boswaghter tot Soerendonck


36v. (2031) dat voor ons comen is Henrick van Geldrop diewelcke bij vernaerderinge verclaert over te geven ende te transporteren aen Joost Antonis van Dijck de helft in seeckeren beemt gecoght beneffens Jan vande Vorst van Peter Peters als in huwelijck hebbende Mari Clase bij gemeene conde als blijckt bij transporte de dato den (01-07-1709) gelegen alhier inde Groenbeemden te weten de aghterste helft beneffens 1. Henrick van Sterxsell 2. Jan van Vorst voorst. 3. de Vleut 4. de ackers sijnde groot voorde helft 2 lopensaet ... (04-01-1711) den coop is 139 gulden welcke penningen hij cooper bekent ontfangen te hebben van sijn vader in voldoeninge vande penninge die denselven van een legaet van sijn grootvader onder hem hadde


37. (2031) compareerde Catelijn Leenders geassisteert mette ondergees. schepenen die bekent en verclaert te cederen transporteren over te geven aen ende ten behoeve van Marten Kerckhoff de helft van eenen dries gelegen ontrent het Moren Eeusell met alnogh het aghste part haer inde wederhelft competerende sijnde int geheel groot ontrent 40 roeden noghtans soo groot en clijn als eenselve alhier tot Lierop ontrent het voorst. Moreneeusell gelegen is neffens 1. den vercrijger deses 2. idem 3. Jacop Gielens 4. t'gemeene lant ... (13-01-1711)


37v. (2032) dat voor comen is Jenneke Franse geassisteert met Pouls Janse bijde woonende tot Asten diewelcke bekent en verclaert sulcx doende bij desen te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen en ten behoeve van Antonis Aert Coppens eenen beemt off groesvelt groot 2 lopensaet 10 roeien noghtans soo groot en clijn als den selven alhier tot Lierop aende Otterdijck gelegen is neffens 1. d'erffgenamen Bartel Verspaget 2. de weduwe Peter Franse 3. de clijne Aa 4. het straetje ... uijt genomen vijff stuijvers chijns aende domijnen ... (06-03-1711)


38. (2032) op huijden den (01-05-1711) soo compareerden voor ons onderges. schepenen Goort Linders, Jan Linders, Dirck van Dommelen man ende momboir van Jenneken Tonisse die een doghter was van Tomas Leenders, Antonij Verhoeven man en momboir van Peternell doghtere Lindert Goorts alhier present, Jan soone Peter Jan Baeckel verweckt aen Gertruij Lienders haer alle ende elck van hen int besonder fort en sterck makende voor Jan en Marcelis Linders sijnde alle in dier qualitijt kinderen en erffgenaman van Lindert Goorts en Mari weduwe Peter Henricx diewelcke ingevolge seekere pueblike vercoopcedulle gepasseert voor schepenen alhier de dato den (15-04-1711) bekennen en verclaren te cederen, transporteren en erffelijk over te geven aen en ten behoeve van Marten van Dijck schepen alhier seecker huijs hoff en aengelagh groot 5 lopensaet noghtans soo groot en clijn als het sleve alhier tot Lierop aent aghterbroeck gelegen is neffens 1. Jan vande Goor 2. de straet 3. de gemeente 4. t'gemeene lant ... daer uijt te vergelden aende armen alhier 18 stuijvers 12 penninge en alnogh 12 penningen chijns aende domijnen


38v. (2033) deselve hebben alnogh in wege voors. erffelijck over gegeven aen en ten behoeve vande selven een stucxke groese groot 14 roeden gelegen inde Cloot neffens 1. den cooper en de Aa 2. idem 3. idem 4. idem


39. (2033) deselve hebben alnogh in voege voorst. op dato voorst. erffelijck over gegeven aen Henrick van Geldrop een stuck groese groot 3 lopensaet noghtans soo groot en clijn als het selve ontrent de Hasselt genaemt gelegen is neffens 1. t'gemeenelant 2. Jacop Gielens 3. Marten Kerckhoff 4. t'gemeenelant ...


39. (2033) deselve hebben alnogh in voege voorst. erffelijck over gegeven aende sleven een stuck groese inde Hamesdonck gelegen rijdende tegen andere wijde met den cooper en Jan Cornelis van Gogh en Aert Thijs en aldaer neffens 1. [.] 2. [.] 3. [.] 4. [.] ...


39. (2033) deselve hebben in voege voorst. alnogh erffelijck over gegeven aende Marten Kerckhoff een stuck groese groot 20 roeden noghtans soo groot en clijn als het selve alhier tot Lierop gelegen is neffens 1. Jacop Gielens 2. den cooper 3. t'gemeenelandt 4. den cooper voorst. ...


39v. (2034) dat voor ons comen is Peter van Gogh inwoonder tot Hamont diewelke bekent en verclaert sulcx doende bij desen te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen en ten behoeve van Jan van Gogh sijnen broeder sijn loth en gedeelte inde goeden van haren vader zaliger aghtergelaten bestaende in een vierde part van woonhuijs gelegen aen het Aghterbroeck, item de vijffde part in den acker, dries, en hoff bij't huijs, item het voorste derde part inden beemt gelegen inde Mooreneeusell soo en gelijck hem comparant bij deijlinge tegens sijne susters en broers is aengecomen als blijckt bijde voors. deijlinge gepasseert voor schepenen alhier de dato den (15-04-1709) waer toe alhier wert gerefereert ... (28-09-1711)


40. (2034) dat voor ons comen is Jan Peters, Joost Peters, en Jacop Peters gebroederen, Gijsbert van Eijck en Peter Classen als wettige geede momboiren vande onmondige kinderen met name Claes en Anneke Peters welcke verste comparant en voor haar selven en de twee laetste als momboiren en mede uijt craghte vande decreet vande wett alhier ingevolge seeckere publiecke verkoopcedulle de dato den (08-09-1711) verclaren te cederen en overtegeven aen en ten behove van Hijlcke Wilms van Breeij een huijs hoff en aengelagh groot ontrent 3 lopensaet 20 roeden gelegen alhier tot Lierop op Hersell aende Heuvell neffens 1. t'gemeene lant 2. de gemeene straet 3. Bruster Wilms 4. Henrick Claessen van Breij ... uijtgenomen dorps lasten en hondert gulden capitael aen Lijsken Jooste Verberne en een duijt cijns aende domijnen


40. (2034) deselve hebben op dato voors. alnogh erffelijck over geven aen selve eenen acker groot ontrent 7 copsaet gelegen ontrent de Winckellstraet neffens 1. d'erffgenamen Jan van Mierlo 2. Willem Driesen 3. de wegh 4. Jan Willems Verhees ...


40v. (2037) deselve hebben op dato voorst. alnogh over gegeven aende selven eenen acker den Patacker genaemt groot 1 lopensaet gelegen op Hersell aende Heuvell neffens 1. Bruste Wilms 2. Tonis van Breght 3. Jan van Eijck cum suis 4. Jan Jacops ...


40v. (2037) deselve hebben op dato voors. alnogh erffelijck over gegeven aende sleve eenen acker de Langenacker genaemt groot 1,5 lopensaet ... gelegen alhier tot Lierop op Hersell neffens 1. Henrick Verhijen 2. Brusten Wilms 3. den cooper 4. [.] ...


41. (2037) deselve hebben op dato voors. alnogh over gegeven aende selven een wijvelt genaemt het Beemtje groot 1 lopensaet, gelegen aen Vleut neffens 1. Henrick Clasen 2. Goort Bernaers 3. de Vleut 4. Jan Maes ...


41. (2037) deselve hebben op dato voors. alnogh erffelijck over gegeven aende selven een stuck wijvelt genaemt den H: Geest groot ontrent 0,5 lopensaet gelegen inde h: geeste neffens 1. Peter Jacops 2. [.] 3. [.] 4.[.] , item alnogh een stuck wijlant genaemt den H: Geest groot ontrent 0,5 lopensaet neffens 1. de Vleut 2. [.] 3. de gront van Mierlo 4. [.] ... (28-09-1711)


41v. (2038) dat voor ons comen is Jenneke weduwe Peter Franse als gereghte erffgenaeme van het minderjarige overleden kint van Peter Gielen Raessen verweckt aen Prijn Goort Francke diewelcke ingevolge seeckere publicke vercoopinge de dato den (14-10-1711) bekent en verclaert sulcx doende bij desen te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen en ten behoeve van Jan Henricx van Breeij een huijske hoff en aengelagh groot ontrent een lopensaet noghtans soo groot en clijn als het selve alhier tot Lierop inde straet gelegen is neffens 1. Henrick van Geldrop 2. den armen 3. t'temeene lant 4. de straet ... uijtgenomen dorps lasten en sestien stuijvers 8 penningen jaerlijcx aende armen alhier ... (01-11-1711)


42. (2038) deselve hebben op dato voors. erffelijck vercoght en opgedragen aen Anneke weduwe Dirck van Moorsell een stuck lant genaemt de Steencamp groot vijff copsaet noghtans soo groot en clijn als denselven alhier tot Lierop aende Groenbeemde genaemt gelegen is neffens 1. Ale weduwe Henrick van Breeij 2. d'erffgenamen Peter Franse van Warrenborgh 3. Henrick Goort Hermens 4. t'gemeenelant ... uijtgenomen dorps lasten en aght penningen chijns aende heere van Helmont ...


42. (2038) deselve heeft op dato voorst. alnogh erffelijck vercoght aen Jan vande Vorst eenen acker gelegen inde Nieuwe Erve groot ontrent 7 copsaet noghtans soo groot en clijn als denselven aldaer neffens 1. Henrick Goort Hebbens 2. Gerrit Dirck Molendijck 3. Jan vande Vorst 4. Wilbert Verberne cum suis ... uijtgenomen dorps lasten en eene stuijver chijns aende domijnen ...


42v. (2039) deselve hebben op dato voors. alnogh erffelijck vercoght aen Joost Franse Verbeeck eenen dries gelegen inde Nieuwe Erve groot 3 lopensaet noghtans soo groot en clijn als denselven aldaer gelegen is neffens 1. de gemeene strae 2. Henrick Goort Hermans 3. Henrick van Moorsell 4. Joost Jansse van Warrenburgh ... uijtgenomen dorps lasten en elff duijten chijns aende domijnen ...


42v. (2039) compareerden Henrick van Geldrop, Jan Henricx van Eijck en Jan Jansen van Dijck diewelcke haren behoorlijcken eedt aen handen van gelofte des heeren officiers hebben gepresteert en affgeleght als schepenen over desen dorpe van Lierop beloovende haer schpensampt eerlijck en trouwelijck te bedienen alles ingevolge de placiaten en ordonnantien daer op geemaneert en sijn vervolgens geleght in ban en vrede dat niemant haer sall hebben te molesteren oppeene van 60 gouden ro. ... (01-11-1711)


43. (2039) schijdinge ende dijlinge tussen de kinderen en erffgenamen van Jan Tonis van Warrenborgh verweckt aen Clara Goort Luijcas


compareerde Joost Warrenborgh, Dirck Warrenborgh, Tonis Coppens man ende momboir van Anneken Warrenborgh, Jan Fransen vande Eijnde man en momboir van Mari Warrenborgh, indier qualitijt kinderen en erffgenamen van Jan Tonis Warrenborgh voornoemt die welcke mett malcanderen hebben aengegaen eene minnelijck schijdinge en dijlinge van goederen bij hare ouders aghtergelaten

A: en is metten eersten loote te deel gevallen Joost Warrenborgh den Renacker gelegen aende Ren groot 5 copsaet neffens 1. Henrick Tonis 2. Aert Verhoeven, item den Sleutellacker gelegen ter selver plaetse ontrent de Ren groot 3 copsaet gelegen naest 1. Joost Verberne 2. Ale weduwe Henrick van Breeij, item eenen acker inde Nieuwe-Erve groot ontrent 1 lopensaet 16 roijen neffens 1. Henrick Tonis Warrenbergh 2. Aert Verhoeven, item een halven dries gelegen inde Groenstraet groot int geheel 3 lopensaet neffens 1. Henrick Joost Verberne 2. Tonis Aerts tegen dijlder, item een drieske gelegen aent Berck-Eijnt 1. Henrick Joost Verberne 2. het straetje, item een velt inde Houtvelde gelegen groot 2 lopensaet 40 roeden neffens 1. Henrick Joost Verberne 2. Joost Verberne, hier uijt te vergelden ofte inde rente van 1-4-0 aende armen alhier

B: item is metten tweeden loote te deell gevallenDirck Warrenborgh de derde parte inden acker neffens de Pat groot int geheel ontrent 5,5 lopensaet neffens 1. Jan Franse vande Eijnde 2. juffrouw Coolen off de Pat aldaer, item den Spleenacker? aende Vaershoeve groot int geheel 1,5 lopensaet neffens 1. Jan Franse 2. d'erffgenamen Peter Goort Hermans, item een halff lopensaet inde Nieuweracker noortwaers off voor aen, item een halff lopensaet in het Campke 1. Henrick Joost Verberne 2. Joost Warrenborgh, item de helftin huijs en aengelagh met Jan Fransen vande Eijnde tegendijlder groot int geheell een lopensaet, item den dries gelegen aen het Verchoeijnt groot twee lopsaet neffens 1. Marcelis Lambers van Gogh 2. Henrick Joost Verberne, item een drieske int Cromven gelegen groot 1,5 lopensaet neffens 1. Marcelis Lambers van Gogh 2. Willem Driessen Verdonenbraken, item een wijvelt off hoijbeemt voorde helft groot 1,5 lopensaet neffens 1. Willem Verdoijenbrake 2. Jan Snijders hier uijt te vergelden 6 stuijvers inde rente van 1-4-0 aen armen alhier

C: item is metten derde loote te deel gevallen Tonis Coppens eenen acker den Nieuwenacker groot 2 lopensaet 20 roijen neffens 1. de gemeente 2. vrouw Coolen, item de derde part vande acker neffens de Patt groot int geheel 5,5 lopensaet neffens 1. Peter Goort Hermans erffgenamen 2. Jan Franse vande Eijnde, item den Nieuwendries groot 2,5 lopensaet neffens 1. Marten Joost Verberne 2. de gemeijnte, item de wederhelft vande dries inde Groenstraet neffens 1. Philips Vogels 2. Joost Warrenborgh groot int geheell 3 lopensaet, hier uijt te vergelden 6 stuijvers inde rente van 1-4-0 aen armen alhier

D: item is metten vierden off latsten loote te deell gevallen Jan Franse vande Eijnde halff huijs en aengelagh met Dirck sijnen swager, item een halven acker aende Vaershoeve groot int geheel 1,5 lopensaet neffens 1. Dirck Warrenborgh 2. de houtvelden, item de derde part inden acker neffens de Pat groot int geheel 5,5 lopensaet neffens 1. Dirck Warrenborgh 2. Tonis Coppens, item een halff lopsenaet lant in het Campke met het drieske daer aen gelegen groot samen 2,5 lopensaet neffens 1. het straetje 2. Marten Verberne, item het drieske aende Varshoeve groot 1 lopensaet neffens 1. Huijbert vande Boomen 2. Jan [.], item een halff lopensaet inden gemelten Nieuwenacker neffens 1. Dirck Jans Warrenborgh 2. Tonis Coppens, item een groesvelt genaemt de Waterdell groot 1 lopensaet hier uijt te vergelden 6 stuijvers inde rente van 1-4-0 aende armen alhier

ende is well expresselijck oudsproocken en geconditoneert dat alle de renten chijnsen en paghten die uijt ider sijn lot sall worden bevonden te gaen off alreede nu bekent, sall ider uijt sijn lot moeten blijven vergelden dogh off er eenige chijnsen nu niet bekent op eenige goederen op quamen sulcx sullen sij condividenten malcanderen moeten helpen dragen gevende verder de voors. goederen over mett alle gereghtigheden van houtwassen en waterlaten etc. als van outs is en alle den voorsten den aghtersten moeten wegen gelovende verder dese dijling in voege voor altijt voor goet en van waerden te houden onder verbant als naer reghten, actum den (02-11-1711)

44v. (2041) dat voor ons comen Jan Wilms vande Goor woonende alhier diewelcke verclare over te en te cederen aen Marten Wilbert van Dijck een huijs placxken tegenwoordig betimmert staende gelegen alhier aent Aghterbroeck tegen over de wooninge vande vercrijger in desen groot ontrent vijff roijen neffens 1. den vercrijger in desen 2. de gemijnte 3. de erffgenamen Cornelis van Gogh 4. de gemijnte ... (01-02-1712)


45. (2041) compareerde Marten van Dijck die verclaerde over te geven en te cederen aen Jan Wilms van Goor een placxke groese gelegen alhier ant Aghterbroeck aen het huijs van vercrijger in desen groot ontrent vier roijen neffens 1. den vercooper 2. den vercrijgen 3. de gemijnte 4. de cooper en vercooper voorst. ...


45v. (2042) dat voor ons comen is Catelijn Huijbert vande Warrenborgh geassisteert met Hendrick [doorgehaald: Verberne] haren broeder die welcke uijt craghte van testamente en ingevolge seeckere publiecke vercoopcedulle gepasseert voor schepenen alhier de dato den [.] bekent en verclaert te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen en ten behoeve van Antonij Aert Coppens een seecker huijs, schuur en aengelagh groot ontrent 3 lopensaet gelegne alhier aent Otterdijck neffens 1. Goort Wijnen 2. Gijsbert Coppens cum suis 3. de gemeente 4. d'erffgenamen Willem de Smet, item eenen hoff gelegen ter plaetse voors. groot ontrent 18 roijen neffens 1. Goort Joost van Bussel 2. de gemeente, item lant en groes t'nieu velt genaemt groot ontrent 3 copsaet neffens 1. Peter Fransen 2. de gemeente, item nogh ee nstuck lant g'nieu velt genaemt groot ontrent 2 lopensaet neffens 1. d'erffgenamen Henrick Vlemmicx 2. Joseph Marten Costers cum suis, item een stuck lant Loeteracker genaemt groot 1 lopensaet neffens 1. Huijbert vande Boomen 2. Henrick Tonis van Warrenborgh, item een ackerek opt Oetert groot een halff lopensaet neffens 1. Bartell Verpaget 2. W. Schepens, item een stucxke lant genaemt het Keuipke groot ontrent 25 roeijen neffens 1. Henrick Tonis van Warrenborgh 2. Peter Fransen erffgenamen, item de Langerbeemt groot ontrent 1 lopensaet neffens 1. Griet weduwe Henrick Vlemmicx 2. Willem Schepens, item nogh een stuck groese genaemt het Kempke groot 3 copsaet neffens 1. Henrick Tonis vande Warrenborgh 2. Aert Marcelis Coppens, item eenen dries daer aen groot 5 copsaet neffens 1. Aert Marcelis voors. 2. Gijsbert Coppens cum suis, item groese het Leertje genaemt groot 5 copsaet neffens 1. Aert Marcelis Coppens 2. Marten Verberne, item een stuck goets genaemt de Molenbeemt groot ontrent 1 lopensaet neffens 1. Henrick Tonis van Warrenborgh 2. Lijs Peters Verberne ... jaerlijcx daer uijt te vergelden aende rentmeester de Tombe ten behove vant gemeene lant 1 gulden, item ? 5 gulden capitaell tot Maris aen Jacomijn Praets, item drie gulden aende armen alhier jaerlijcx, item een oirt chijsn aende heere van Helmont en alnogh 1 stuijver chijns aende domijnen ... (27-04-1712)


46v. (2043) dat voor ons comen is Aert Verheijen die bekent te cederen en over te geven aen Henrick van Geldrop een stuck groese genaemt de Harnisdonck rijdende tegen andere groot ontrent een lopensaet neffens 1. Jan van Gogh 2. idem 3. de Aa 4. t'lant ... (27-04-1712)


47. (2043) dat voor ons comen sijn Johan van Engelant, Dielis van Engelant, Arnoldus van Engelant, verder Mari van Engelant weduwe Jacop Goorts van der Beeck uijt craghte van testamente de dato den [.] gepasseert voor heere schepenen en secretaris van Nuenen, ende Tonis van Deursen als in huwelijck gehadt hebbende Susanna van Engelant en alsoo vaderlijcke vooght vande onmondige kinderen bij de voorst. sijne huijsvrouwe verweckt beneffens hem gevoeght Claes Wilms schepen tot Nuenen voorst. alle in dier qualiteijt kinderen en erffgenamen wijlen Jan Jansen van Engelant in sijn leven schepen tot Nuenen welcke vier eerste comparanten in hare voors. qualiteijt mede den twee laetste uijt craghte van decreet en authorisatie gegeven en verleent bij heeren wethouderen der dorpe van Nuenen voornoemt sijnde van dato den (10-03-1712) voor ons onderges. schepenen vertoont en geblecken en alhier bijde vercoopcedulle ter secretarije berustende bekennen ende verclaren gelijck sij bekennen ende verclaren bij ende mits desen met de gewoonlijcke vertijdenisse involge seecckere publiecke vercoopcedulle de dato den (11-04-1712) bekennen te cederen, transporteren ende erffelijcke over te geven aen ende ten behoeven van Johan vanden Boomen president schepen alhier een seecker huijs hoff schop en aengelagh groot ontrent 10 lopensaet noghtans soo groot en clijn als het selve alhier tot Lierop aen het Achterbroeck gestaen en gelegen is en aldaer neffens 1. den cooper in desen 2. idem 3. Hendrick van Weerde en Frans Joosten vande Eijnde 4. de gemeente ofte hijde, item alnogh eenen acker den Stevensacker genaemt groot ontrent vier lopensaet noghtans soo groot en clijn als den selven alhier tot Lierop ontrent de Steunt gelegen is neffens 1. de gemeene wegh 2. Luijtje weduwe Jan Hooberge 3. den cooper 4. Frans Joosten vande Eijnde, item een wijde genaemt het Oude Goor groot ontrent 8 lopensaet noghtans soo groot en clijn als het sleve aende Goore gelegen is neffens 1. Tonis Janse van Dijck cum suis 2. de weduwe Jan Hooberge 3. de weduwe Joost Marcelis Verberne cum suis 4. Marten van Dijck, item alnogh een stuck lants genaemt het Hijtvelt groot 2 lopensaet noghtans soo groot en clijn als het selve alhier ontrent de Voortstraet gelegen is en aldaer neffens 1. den vercrijger in dese 2. Marten Wilbers 3. de Voortstraet 4. de weduwe Jan Hooberge ... uijtgenomen jaerlijcx daer uijt te vergelden staende ses gulden aende heere rentmeester de Tombe ten behoeve vant gemeene lant, item de derde part van eenen stooter chijns aende heere van Helmont en tweest aende armen alhier aen te veerden met een loopende paght ... (23-05-1712)


48v. (2045) deselve hebben in qualiteijt en voegen voors. erffelijck vercoght en over gegeven aen Antonis Jansen van Gemert een wijveltje het Stenisveltje genaemt groot ontrnet 3 lopensaet noghtans soo groot en clijn als het sleve inde Stenit gelegen is neffens 1. Frans Joosten 2. t'gemeene lant 3. idem 4. de straet ...


48v. (2045) deselve hebben alnogh op dato voorst. erffelijck over gegeven aen Tonij Tomas van Breeij eenen beemt groot ontrent 1,5 lopensaet noghtans soo groot en clijn las denselve alhier inde beemden gelegen is neffens 1. de molen 2. Jan Franse van Eijnde 3. Tijs Janse van Hooff 4. d'erffgenamen joncker Adam Bacx ...


49. (2045) compareerden Johan Lintermans nomine uxoris, Dirck Jansen en Gevert Dircx van Weert uijt hoofde van seecker testement van Dirck Dircx en Jenneken Dircx sijne suster gepasseert binnen der dorpe van Nederwetten den (07-09-1636) nu erffgenamen vande naerlatenschap van Marijcken Evert Jan Hijligers in haer leven gewoont hebbende tot Helmont en uijt craghte van uijtspraecke gedaen comissaraell bijden . rade en leenhove van Brabant in s'Gravenhage door commissaris d'heer Johan Schot en d'heer Jacop Adrjaen Cunens als blijckt bij acte van uijtspraecke getijckent bij well gemelte heere arbiteuren in s'Gravenhage den (15-09-1710) alhier vertoont en gebleecken, welcke comparante uijt craghte voors. en ingevolge seeckere publiecke vercoopcedulle de dato den (20-07-1712) bekennen en verclaeren sulcx doende bij desen te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen ende ten behoven van Jan Tonis woonende tot Asten eenen acker groot 5 lopensaet veertigh roijen noghtans soo groot en clijn als denselven alhier tot Lierop op Hersell genaemt gelegen is neffens 1. Tonis Jansen van Breeij erffgenamen 2. Marten Joost Verberne 3. t'gemeene lant 4. de gemeene wegh ... (29-06-1712!)


49v. (2046) compareerde Johan Henricx van Breeij onwoonder alhier diewelcke uijt craghte van procuratie op hem verleent bij Perina Peters van Bree weduwe Gerrit van Hughten woonende tot Buell [Budel] mede uijt craghte van geemeene conde als blijckt bij acte gepasseert voor schepenene alhier de (11-08-1712) ingevolge seeckere publicke vercoopcedulle alhier gehouden bekent en verclaert te cederen transporteren erffelijck over te geven aen en ten behoeve van Alegonda weduwe Henrick van Breeij eenen acker genaemt den Renacker groot ontrent 2 lopensaet noghtans soo groot en clijn als denselven alhier tot Lierop aende Ren gelegen is neffens 1. Joseph Marten Costers 2. Jan Peters van Eijck 3. den Renloop 4. d'abdij van Postel ... uijtgenomen dorps lasten en veertigh gulden capitaell met de mede gelderen in eene rente van 200 gulden capitaell aen Marten van Dijck aente veerden met eenen staende en loopende paght ... (22-08-1712)


50v. (2047) deselve hebben op dato voors. erffelijck vercoght uijt cragte voors. aen Henrick van Geldrop een wijvelt groot 1 lopensaet noghtans soo groot en clijn als denselven alhier tot Lierop aen het Hijtveijt gelegen is neffens 1. de gemijnte 2. Gijsbert Wilms 3. Henrick Gortsen 4. de gemijnte ... uijtgenomen dorps lasten en drie duijten chijns aen rentmeester van domijnen ...


50v. (2047) dat voor ons comen is Catelijn van Gogh die welcke bekent en verclaert sulcx doende bij desen te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen Jan van Gogh haren broeder haer vierde part in huijs hoff gecomen van Cornelis van Gogh haren vader, item haer derde part inden dries daer aen gelegen soo en gelijck haer t'selve bij deijlinge tussen hare suster en broers is aengedeijlt als blijckt bij deijlinge de dato den [.] gepasseert alhier voor schepenen ende alnogh de helft inde Harnisdonck groot voorde helft 50 roeijen haer mede inde voors. deijlinge aengedijlt waer toe alhier wert gerefereert ... (26-09-1712)


51. (2047) dat voor ons comen is Johan vande Laer in huwelijck hebbende Alegonda van Bree mitsgaders Johan van Breeij ende Jan Francis van Winkel in huwelijck hebbende Jenneken Henricx Verstegen diewelcke verclaerden te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen en ten behoeve van Joost van Bussell eenen acker genaemt den Renacker groot twee lopensaet noghtans soo groot en clijn als denselven alhier tot Lierop ontrent de Ren gegelegen is neffens 1. Joseph Marten Costers 2. Jan Peters van Eijck 3. de Ren 4. de Kerckwegh ... uijtgenomen dorps lasten en 40 gulden capitael aen Marten Wilbers aen te verden met eenen staende en loopende paght ... (08-07-1713)


51v. (2048) dat voor ons comen is Jan Hendrix van Breeij inwoonder alhier tot Lierop die welke bekent en verclaerde ingevolge seekere publicke vercoopcedulle gepasseert voor heere schepenen alhier den (08-09-1713) mits so uijt kragte van sekere renuntiatie van toghte die Johan vande Laar als in huwelijk hebbende Alegonde gewesene weduwe van Hendrick van Breeij, als blijkt bij acte gepasseert alhier den (17-09-1713) en waer toe om cortshijts halve alhier aanden inhoude van dien wert gerefereert, bekent en verclaert te cedeeren, transporteren en erflijk over te geven aan ende ten behove van Jan Bimans seeker stuck groes beemts groot ontrent 1,5 lopensaet ofte soo groot ende kleen als het selve alhier tot Lierop inde Groenbeemden gelegen is neffens 1. Alegonde voorst. 2. Joost van Bussel 3. de Vleut 4. Joseph Custers ... uijtgenomen lant en dorps lasten en jaerlijcx daer uijt te vergelden aen Marten Wilbers 40 gulden aen te veerden met eenen staande en loopende pagt ... (07-10-1713)


52v. (2049) de selve heeft in volge en dato voors. alnog vercogt en opgedragen aen Joseph Custers een stuexken lant genaemt het Kemken groot twee lopensaet nogtans soo groot en klijn als het selve alhier tot Lierop gelegen is neffens 1. de gemeente 2. idem 3. idem 4. idem ...


53. (2049) de selve heeft alnog in voege en dato voors. alnog vercogt en op gedragen aen Jan Biemans een acker genaemt den Turfput groot ontrent een lopensaet ... neffens 1. Hendrick van Geldrop 2. Jan Jacop vande Vorst 3. Gijsbert Wilms 4. Hendrick van Geldrop ...


53v. (2050) dat voor ons comen is Andries Jansen van Sterxsel die welke bekent ende verclaert te sederen ende te transporteeren aen Goort Peeter Warrenborgh sekere huijs hoff ende aengelagh groot ontrent de seven lopensaet nochtans soo groot en kleijn het selve aent Otterdijck is gelegen neffens 1. Joost Gielens Verberne 2. d'erffgenaemen Peter Fransen met meer andere 3. de gemeijnte 4. Jan Willem Schepers, item alnoch het Rijstuck groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende klijn het selve aent Otterdijck is gelegen neffens 1. d'erffgenaemen Peter Fransen 2. Jan Joosten van Lieshout 3. Jan Aervens? 4. het straetjen ... te vergelden jaerlijxks seven gulden en vijff stuijvers aen den armen alhier ... (13-12-1713)


54. (2050) dat voor ons comen is Jan Aert Smits die welke bekent ende verclaert te cederen ende te transporteren aen Hendrick Goort Hermans sekere erffenis alhier geleegen tot Lierop ter plaetse genaemt de Doijenbrake te weten de schaepscoij met de groese daer aengelegen groot ontrent een halff lopensaet 1. den coper 2. de abdije van Postel 3. den cooper 4. idem ... item een stuck groesvelts genaemt den Weert groot ontrent de vier lopensaet 1. Simon Verdoijenbrake 2. Joseph vanden Eijnde 3. de Groot Aa 4. de Aude Aa ... te vergelden ses duijten chijns aen den heere van Helmont ... (08-01-1714)


54v. (2051) dat voor on comen is Peter Peters Verhulst ende Michiel Raessen Vesters als man ende momboir van Josijn Peters Verhulst bijde haer mede fort ende sterck maeckende voor dekinderen van Antonis Peters Verhulst, al welke comparanten verclaeren ende bekennen te cederen ende te transporteren aen Jan Bimans sekere stuck ackerland genaemt den Haesecamp groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende klijn als ter plaetse genaemt den Hogenbergen gelegen is neffens 1. Gijsbert Willems 2. de gemeijnt 3. Jan Peters 4. de gemeijnt voors. ... (22-01-1714)


55. (2051) dat voor ons comen is Mathijs Jansen van Hooff als mede Hendrick sone Mathijs Jansen van Hooff al welken comparanten verclaerden ende bekenden te cederen ende te transporteeren aen Hendrick ende Anneken Hendrickx Warrenborgh sekere stuck groesvelts ter plaetse genaemt de Houtvelden groot ontrent anderhalff lopensaet, ofte soo groot ende kleijn het selve ter plaetse aldaer gelegen is neffens 1. d'erffgenaemen Bartel Verspaeget 2. Magriet vanden Berge 3. d'abidije van Postel 4. het straetjen ... aen te verden te half meert toecomende met de lasten vande borgemesters den st. Jan 1714 tussen aen gestelt worden ... mits hier uijt te vergelden jaerlijcx dri ofte vier duijten chijns aen het boeck van sijn exellentie den heeren van Helmont ... (16-02-1714)


55v. (2052) dat voor ons comen is Joost Gijsberts Verberne alwelken comparant verclaert ende bekent te cederen ende te transporteren gelijck hij bekent, cedeert ende transporteert aen Hendrick ende Anneke Hendricx Warrenborgh sekere stuck groes ende lant ter plaetse genaemt het Otterdijck groot ontrent de vier lopensaet nochtans soo groot ende kleijn het selve ter plaetse voors. geleegen is neffens 1. de erffgenaemen Hendrick Velmmix 2. Goort Peter Warrenborgh 3. de gemeijnte 4. Gijsbert Coppens met meer andere ... mit hier uijt te vergelden vier gulden jaerlijcx aen de kercke alhier ... (21-02-1714)


56. (2052) dat voor ons comen is Gerrit Wilbers Welten inwoonder tot Vlierden die welcke bekent en verclaert te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen ende ten behove van de gelijcke kinderen en erffgenamen van Cornelis van Gogh, item aen Frans Joosten vande Eijnde, Marten Verberne, alle inwoonder alhier eenen beemt genaemt den Molenbeemt gelegen alhier ontrent Stipdonck groot ontrent twee lopensaet noghtans soo groot en clijn als den selven ter plaetse voors. gelegen is neffens 1. Jan Huijbers 2. t'gemeene lant 3. de Breede Aa 4. weder t'gemeene lant ... item alnogh een stuck ackerlant genaemt het Boonstuck groot voorde helft ontrent 1 lopensaet gelegen op Hersell rondsom gelegen in het gemeene lant ... uijtgenomen dorps lasten en jaerlijcx hier uijt te vergelden aende armen alhier 12 stuijvers ... (09-05-1714)


57. (2053) dat voor ons comen is Antonij Wilbers die bekent en verclaert bij dense te cederen aen Antonij Vlemicx een stuck lant groot vier roijen ontrent gelegen alhier tot Lierop op Heersell neffens 1. Peter Verdonschot 2. Jenneke Henrick Gerrits 3. Joseph vande Eijnde 4. Jan Hurckmans ... (09-05-1714)


57. (2053) dat voor ons comen is Gerrit Wilbers Welten die bekent bij desen well en deughdelijck schuldigh te wesen aen Marten Verberne en Dries Janse als momboiren vande onmondige kinderen van Willem Verberne en alsoo ten behoeve vande selve eene somme van vijfftigh gulden capitaell spruijtende van aghterstaenden intrest van een capitaell van 250 gulden en welcke penningen hij gelovere gelooft te betaelen in drie termijnen den eersten met dertigh gulden over s... tien tulgen .ooghst toecomende ende resterende tien gulden in maent juli 1715 vrij van intrest ... (09-05-1714)


57v. (2054) dat voor ons comen is Joost Peters van Breij die bekent bij desen te cederen ende transporteeren ende erfflijck over te geven aen Andries van Sterxsel sekere oude hoffstat gelegen alhier binnen Lierop ter plaetse genaemt het Achterbroeck groot ontrent een lopensaet, ofte soo groot en kleijn het sleve alhier ter plaetse voors. gelegen is neffens 1. den coper 2. Cornelis Verspeke 3. d'erffgoederen Peter van Gogh 4. de gemeijnt voors. ... (10-05-1714)


58. (2054) dat voor ons comen is Antonij Mathijssen van Brecht man ende momboir van Elisabeth dochter Jan den Cuijper die bekent bij desen te cedeeren ende te transporteeren ende erfflijck over te geven aen Goort Frans Bernaerts sekere twe stucxkens ackerlant geleegen alhier binnen Lierop ter plaetse genaemt ontrent den Pasacker groot ontrent seven copsaet ofte soo groot ende kleijn de selve ter plaetse voors. geleegen sijn neffens 1. Gijsbert van Eijck 2. Jan van Eijck 3. Hendrick Claessen van Breij 4. Heijlke weduwe Jan Willems met meer andere ... (14-09-1714)


58v. (2055) dat voor ons comen is Joost Willems Verberne die welcke bekent bij desen te cedeeren ende te transporteeren ende erfflijck over te geven aen Jan Peters van Eijck sekeren dries often stuck greose gelegen ontrent het Cromven groot ontrent anderhallf lopensaet nochtans soo groot ende kleijn het selve stuck ter plaetse voor. aent Crommven geleegen is neffens 1. de weduwe Margriet Antonis Bercx 2. den gemeijne straet 3. Antonis van Gogh 4. Heijlke weduwe Dierck van Moorsel ... hier uijt te vergelden thien stuijvers aen den h. g. van Rijxtel jaerlijcx, aen den h. geest van Lierop jaerlijcx seven stuijvers aen den heere rentmeester de thombe jaerlijcx ses stuijvers, item alnoch eenen stuijver vier penningen chijns aen de domijnen van Brabant ... (02-11-1714)


59. (2055) dat voor ons comen is Joost Willems Verberne, die welcke bekent bij desen te cedeeren ende te transporteren en erfflijck over te geven aen Anthonis Aert Coppens sekere stuck groese int Rijstuck groot ontrent een lopensaet noghtans soo groot en kleijn het selve stuck aent Otterdijck geleegen is neffens 1. de weduwe Mechel Peter Warrenborgh 2. Jan Joosten van Lieshout 3. Jan . 4. het straetjen ... (02-11-1714)


59. (2055) dat voor ons comen is Joost Willem Verberne die welcke bekent te cedeeren, transporteeren ende erfflijck over te geven aen Franscis Lambert Vlemmix sekere stuck ackerlants ontrent den Dorenbosch groot ontrent een halff lopensaet nochtans soo groot ende kleijn het selve ter plaetse voors. is neffens 1. de abdije van Postel 2. de kinderen Peter Goort Hermans 3. de abijde van Postel 4. de gemeenen wegh ... (02-11-1714)


59v. (2057) dat voor ons comen is Antonis Aert Coppens die welke bekent te cedeeren en te transporteeren ende eerfflijck over te geven aen Marten Joosten Verberne sekere dries geleegen aent Berckeijnt groot ontrent 2,5 lopensaet nochtnas soo groot ende kleijn den selven ter plaetse voors. geleegen is neffens 1. den cooper 2. de gemeijnt 3. idem 4. idem ... mits hier uijt te vergelden jaerlijcx een stuijver 4 penningen chijns aen de domijnen ... (02-01-1715)


60. (2057) dat voor ons comen is Antonis Aert Coppens die welke bekent mits desen te cederen ende te transporteeren ende erfflijck over te geven aen Francis Lambert Vlemmix een stuck groese geleegen inde Groenstraet groot ontrent een lopensaet ende een copsaet nochtans soo groot ende kleijn het sleve ter plaetse voors. gelegen is neffens 1. Philips Vogels 2. Joost Warrenborgh 3. de gemeene straet 4. den Renloop ...


60v. (2059) dat voor ons comen is Jan Peters van Eijck woont tot Buell [Budel] die welcke bekent en verclaert te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen Joost van Eijck een stuck goets sijnde lant en groes den Groenenbeemt genaemt, groot te samen 1,5 lopensaet noghtans soo groot en clijn als het sleve alhier in ofte aende Groenbeemde gelegen is 1. Joost Huijbers Verberne 2. den vercrijger in dense 3. Wilbert Verberne 4. de Vleut ... jaerlijcx daer uijt te vergelende aende heer s'Gravesande als rentmeester twee vatt rogge en een cop ... (26-01-1715)


61. (2059) denselven heeft alnogh erffelijck vercoght aen Henrick van Geldrop een stuck teullant groot ontrent 3 roeijen noghtans soo groot en clijn als het selve gelegen is inde Hoolstraet neffens 1. den armen 2. den vercrijger 3. de gemeene straet 4. Wilbert Verberne ... en jaerlijcx daer uijt te vergelden aende kercke alhier 0-6-8, item aen armen alhier 0-8-12 ende een duijt chijns aende heere van Helmont ...


61v. (2061) dat voor ons comen sijn Huijbert Jan Buijvoets ende Jan Jan Buijvoets haer mede fort ende sterck maeckende voorde kinderen van Gerart Jan Buijvoets ende voor de kinderen van Heijlke Jan Buijvoets de welke comparanten bij desen comen te cederen, transporteren, ende met helmelinge vertijdenisse eerfflijck over te geven aen Joseph Peters vande Eijnde sekere stuck groese ende lant groot ontrent de twe lopensaet nochtans soo groot ende kleijn het selve ter plaetse genaemt de Haeve geleegen is neffens 1. d'abdije van Postel 2. Peter Verdonschot 3. den cooper 4. d'abdije van Postel ... hier uijt te vergelden jaerlijcx eenen stuijver chijns aen het boeck vanden heere van Helmont, item den Overbeemt groot ontrent een halff lopensaet nochtans soo groot ende kleijn den selve ter plaetse tot Hersel geleegen is neffen 1. d'abdije van Postel 2. Peter Verdonschot 3. Frenske weduwe Joost Driessen van Lieshout 4. Peter Verdonschot ... item alnoch den Bokendenbeemt groot ontrent de twe lopensaet nochtans soo groot ende kleijn den selven beemt in Elgromatte? daer ontrent geleegen is neffens 1. Peter Verdonschot 2. Joost Francken van Dijck 3. Marten Verberne 4. Jan Peters vanden Eijnde ... item noch een stuck ackerlants den Toittenbeeck groot ontrent den twe lopensaet neffens 1. Peter Verdonschot 2. Jenneke Hendrick Gerarts 3. de gemijne straet 4. Hendrick Jan Driessen ... item alnogh een eerffrente van twe hondert gulden capitael tot Latte van Peter Verdonschot ... (04-02-1715)


62v. (2062) dat voor ons comen is Jan Peters van Eijck den welken verclaert in opreghte vernaerderinge te cedeeren ende over te geven aen Peter Velmmix in houwelijck hebbende Jenneke Hendrix Verberne sekeren driese ofte stuck groese gelegen ontrent het Cromven groot ontrent anderhalff lopensaet nochtans soo groot ende kleijn den selven ter plaetse voors. aent Cromven gelegen is neffens 1. de weduwe Margriet Antonis Bercx 2. de gemijne straet 3. Antonis van Gohg 4. Heijlke weduwe Dierck van Moorsel ... mits hier uijt te vergelden thien stuijvers aen den h: geest van Rixtel jaerlijcx aen den h: geest van Lierop seven stuijvers aenden heere rentmester de Tombe jaerlijcx ses stuijvers, item lanoch eenen stuijver vier penningen chijns aen de domijnen van Brabant ... (04-02-1715)


63v. (2063) dat voor ons comen is Luijtgardis Joost Verberne die welke bekent ende verclaer te cedeeren transporteeren ende erfflijck overgeven aen Jan vanden Boomen ende aen Joseph vanden Eijnde alle haer eerffgoet bestaende in huijsinge, wij, ende saijlanden, namentlijck een gereghte derde part inde schauw onbedeijlt met haer bovengenoemde swagers, soo ende gelijck Lendert Willems van Breij tegenwoordigh in paghtinge is hebbende, ende een derde part in een stuxken ackerlants met een beemtjen ende driesken daer aengelegen groot ontrent twe ende een halff lopensaet nochtans soo groot ende kleijn het selve ter plaetse genamet het Achterbroeck gelegen is neffens 1. Frans Joost vanden Eijnde 2. Dierck Jansen van Moorsel 3. de gemeijnte 4. den loop den Vleut, item alnogh een stuck ackerlants groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende kleijn den selven ter plaetse genaemt den Breijestart [Breijstraat?] gelegen is neffens 1. Antonis van Dijck 2. Hendrick van Weerde 3. Frans Joosten 4. de gemeijnte, item alnogh een stucxken groese genamt den Gradenbodem groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende kleijn het selve ter plaetse de Voort gelegen is neffens 1. Marten van Dijck 2. d'erffgenamen Peter van Gogh 3. de Voort 4. d'abdije van Postel, met alnogh een derde part in een eerffrente van twe hondert gulden cappitael staende tot laste van d'erffgnaemen Jacop Jansen ... met hier uijt te vergelden drie stuijvers ende eenen halven chijns aen de domijnen ende thien stuijver sjaerlijcx aenden h: geest tot Lierop, aen de h: geest ofte kerke tot Mierlo jaerlijcx vier stuijvers 8 penningen ende jaerlijcx aen den heer rentmeester de Tombe twe stuijvers ... (25-02-1715)


64v. (2064) dat voor ons comen is Catelijn Cornelis van Gogh die welke bekent ende verclaert te cedeeren, transporteeren ende erfflijck over te geven aen Jan Cornelis van Gogh sekere stuck ackerlants ofte vijffte part inden acker aent huijs groot ontrent 3 lopensaet ende 0,5 ofte soo groot ende kleijn den selven ter plaetse aent Achterbroeck gelegen is neffens 1. den cooper 2. idem 3. het gemenelant 4. den cooper, met alnoch het halff Beverswijvelt groot ontrent de vier lopensaet ende 0,5, nochtans soo groot ende kleijn het selve gelegen is neffens 1. den coper 2. het gemenelant 3. den scha. loop de Vleut ... mits hier uijt te vergelden sen en taghtentigh gulden capitael tot Eijndhoven aen de erffgenaemen van Jan Peter vande Gevel ... (01-03-1715)


65. (2064) dat voor ons comen is Antoni van Breght man ende momboir van Elisabet dochter van Jan den Cuijper die welke bekent ende verclaert te cederen, transporteeren ende erfflijck over te geven aen Ambrosius Willems Verasdonck sekere stuck ackerlants groot ontrent de twe lopensaet nochtans soo groot ende kleijn den selven ter plaetse genaemt Jenekens Kwijlken op Hersel geleegen is neffens 1. Jan Jacop Horckmans 2. de gemeijnte van Lierop 3. idem 4. idem ... hier uijt te vergelden jaerlijcx eenen stuijver chijns aende domijnen van Brabant ... (18-03-1715)


65v. (2065) dat voor ons comen is Antonis Aert Coppens den welken bekent te cederen, transporteren ende in oprechte naerderinge over te geven aen Goort Warrenborgh seker stuck groese genaemt het Rijstuck ter plaetse genaemt aen het Otterdijck neffens 1. Mechel weduwe Peter Warrenborgh 2. Jan Joosten van Lieshout 3. Jan Nervens 4. het straetjen ... hem comparant aengecomen den (02-11-1714) ... (01-06-1715)


66. (2065) wij Johan vande Boomen president, Marten van Dijck, Marten Verberne, Jan van Eijck, Jan van Dijck, Joseph Marten Costers, Henrick van Geldrop schepenen, Antonis Coppens en Sijmen Verdoijenbraecke borgemeesteren deses dorps van Lierop verclaren uijt craghte van octroije van haer ho: mo: de heeren staaten generaell deser vereenighde Nederlanden sijnde van dato den (17-09-1698) en ingevolge seeckere publiecke vercoopinge gehouden en gepasseert alhier den (16-05-1715), well ende wettelijck te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen ende ten behoeve van Cristina Jansen weduwe Peter Goort Hermans een seecker stuck hijde ofte vroente gelegen alhier in desen dorpe van Lierop int Heesven groot twee lopensaet gelijck als is affgepaelt en neffens 1. de gemeijnte 2. de vercrijgers 3. de gemeijne straet off poterije aldaer 4. de weduwe Lijske Peters Verberne ... jaerlijcx hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns aende domijnen die aen borgemeester inder tijt wesende sall moeten werden betaelt ... (03-06-1715)


67. (2066) deselve hebben in voege voors. erffelijck geceedeert en over egeven aen Lijske Peter Verberne een stuck nieuwe erve hijde ofte vroente gelegen int Heesven groot twee lopensaet soo ende gelijck is affgepaelt 1. Cristine 2. de gemijnte 3. Johan Vogels 4. Crisine voorn. hier uijt te vergelden eene stuijveer gebuercijns jaerlijcx aende domijnen dogh sullen comen volsaten aende borgemeesters te betalen ...


67. (2066) deselve hebben alnoch in voege voors. erffelijck gecedeert aen Johan Vogels een stuck hijde ofte vroente int Heesven gelegen groot 2 lopensaet en een copsaet als is affgepaelt neffens 1. de weduwe Jan Verhees 2. de gemijnte 3. Lijske Peters Verberne 4. de gemeijnte, hier uijt te vergelden drie stuijvers sen penningen gebuercijns als voor te betaelen ...


67. (2066) deselve hebben alnogh in voege voors. erffelijck gecedeert aen Tomas Verhees een stuck hijde ofte vroente in off ontrent het Heesven gelegen groot 2 lopensaet als is affgepaelt neffens 1. den dries vane weduwe Jan Tomas Verhees 2. de gemeijne hijde 3. idem 4. idem, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijnss als voor te betaelen ...


67v. (2067) deselve hebben alnogh in voege voors. erffelijck opgedragen aen Jan Peters van Eijck een stuck hijde ofte vronte in het Cromven gelegen agter de Driesen van Willem Verberne cum suis groot twee lopensaet als is affgepaelt 1. de voors. driesen 2. Joost vande Vorst 3. de gemeijne wegh 4. idem hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betaelen ...


67v. (2067) deselve hebben alnogh in voege voors. erffelijck gecedeert aen Joost ande Vorst een stuck hijde ofte vroent gelegen in het Cromven voors. groot twee lopensaet als is affgepaelt 1. Jan Peter s2. Francis van Moorsell 3. de gemeijne wegh 4. idem, hieruijt te vergelden drie stuijvers gebuerchijns als voor te betaelen ...


67v. (2067) deselve hebben alnogh in voege voorst. erffelijck geceedeert aen Francis Dircx van Moorsell een stuck hijde ofte vroente gelegen int Cromven groot 2 lopensaet als is affgepaelt neffens 1. Joost vande Vorst 2. de gemeene hijde 3. de gemeene wegh 4. idem, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuerchijns als voor te betaelen ...


68. (2067) deselve hebben alnogh in voege voorst. erffelijck gecedeert aen Marten Verberne een stuck hijde ofte vroente gelegen int Cromven over den dijck groot 2 lopensaet als is affgepaelt 1. de gemeenen dijck 2. Margriet Henricx Velmmicx 3. de gemeene wegh aldaer 4. Peter Vlemmicx, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


68. (2067) deselve hebben alnogh in voege voorst. erffelijck gecedeert aen Margriet weduwe Henrick Vlemmicx een stuck hijde ofte vroente gelegen int Cromven groot twee lopensaet als is affgepaelt 1. Marten Verberne 2. de gemijnte 3. de gemeene wegh 4. Peter Vlemmicx en de gemeijnte, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


68. (2067) deselve hebben alnogh in voege voorst. erffelijck gecedeert aen Peter en Francis Velmmicx een stuck hijde ofte vroente gelegen int Cromven groot seven copsaet als is affgepaelt 1. den gemeenen eijck 2. het gemeen Cromven 3. Marten Verberne 4. de gemeente voorst. hier uijt te vergelden twee stuijvers tien penningen chijns als voor te betalen ...


68v. (2069) deselve hebben alnogh in voege en op dato voorst. gecedeert aen Henrick en Anneken Warrenborgh een stuck gemeijnte t'eijnde de huijsinge vande vercrijgeren aen het Otterdijck gelegen groot 5,5 roeijen als is affgepaelt neffens 1. Gijsbert Coppens 2. Henrick Vlemmicx erffgenamen 3. de vercrijgeren 4. de gemijne straet aldier, hier uijt te vergelden drie penningen gebuercijns als voor te betaelen ...


68v. (2069) deselve hebben alnogh in voege voorst. erffelijck gecedeert aende selve een stuck hijde ofte vroente gelegen aent Otterdijck ontrent de Houtcuijll groot twee lopensaet als is affgepaelt 1. de gemeijnte 2. Sijmen Goorts 3. de gemeijnte 4. idem, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


68v. (2069) deselve hebben alnogh in voege voorst. erffelijck gecedeert aen Sijmen Goorts van Bussell een stuck hijde ofte vroente gelegen aent Otterdijck groot gelijck is affgepaelt twee lopensaet 1. Henrick Warrenborgh 2. Aert Coppens 3. de gemijnte 4. idem, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


69. (2069) deselve hebben alnogh in voege voorst. erffelijck gecedeert aen Aert Coppens een stuck hijde ofte vroente gelegen aent Otterdijck groot gelijck is affgepaelt twee lopensaet 1. Sijmen Goorts van Bussell 2. de gemijne wegh en hijde 3. idem 4. idem, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...69. (2069) deselve hebben op dato voors. en in voege voorst. alnogh gecedeert aen Marcelis Lambers van Gogh een stuck hijde ofte vroente gelegen aent Berckeijnt is groot als is affgepaelt twee lopensaet 1. Marten Verberne 2. de gemijnte 3. idem 4. idem, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...69. (2069) deselve hebben alnogh in voege voorst. erffelijck gecedeert aen Henrick van Geldrop een stuck hijde ofte vroente gelegen inde Drievenne ofte Nienabe? erven groot als is affgepaelt twee lopensaet 1. [.] 2. de gemeijne hijde 3. [.] 4. Wilbert Verberne, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


69v. (2070) deselve hebben alnogh in voege voorst. erffelijck gecedeert aen Wilbert Verberne een stuck hijde ofte vroente gelegen in de Drievenne groot twee lopensaet als is affgepaelt 1. de gemeene hijde 2. [.] 3. Henrick van Geldrop 4. Tonij van Bussell, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


69v. (2070) deselve hebben alnogh in voege voorst. gecedeert aen Antonij van Bussel een stuck hijde ofte vroente gelegen in of ontrent de Drievenne groot als is affgepaelt twee lopensat 1. de gemeente 2. [.] 3. Wilbert Verberne 4. Jan vande Vorst, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


69v. (2070) deselve hebben alnogh in voege voorst. gecedeert aen Jan vande Vorst een stuck hijde ofte vroente gelegen in off ontrent de Drievenne groot als is affgepaelt twee lopensaet 1. de gemijnte 2. [.] 3. Tonijn van Bussel 4. Jan van Bussell, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


x70. (2070) deselve hebben alnogh in voege voorst. gecedeert aen Jan van Bussell een stuck hijde ofte vroente gelegen in off ontrent de Drievenne groot als is affgepaelt twee lopensaet 1. de gemeenen wegh langs de nieuwe erve 2. de gemeijnte 3. Jan vande Vorst 4. de gemeijnte voorst., hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...

x70. (2070) deselve hebben op dato en in voege als voor. gecedeert aen Catelijn weduwe Huijert vanden Boome een stuck lant ofte vroente gelegen aende straet groot gelijck is affgepaelt 68 roeden 1.de vercrijgerse 2. de gemeene straet 3. de vercrijgerse 4. de gemeense straet, hier uijt te vergelden twe stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...

x70. (2070) deselve hebben op dato en in voege als voor. gecedeert aen Lammert Vlemmicx een stuck hijde ofte vroente gelegen langs den Renloop ontrent der Meerdijck groot als is affgepaelt 2,5 lopensaet 1. de Renne 2. de Meerdijck 3. de gemeijnte 4. idem, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...

x69v. (2072) deselve hebben alnogh in voege voorst. gecedeert aen Gerrit Molendijck een stuck hijde ofte vroente gelegen neffens de Meerdijck groot als is affgepaelt 2 lopensaet 1. de gemeente 2. Jan vande Vorst den jongen 3. de Meerdijck 4. de straet off poterij, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...

x69v. (2072) deselve hebben alnogh in voege voorst. gecedeert aen Jan vande Vorst den jongen een stuck hijde ofte vroente gelegen aende Meerdijck groot als is affgepaelt 2 lopensaet 1. Gerrit Molendijck 2. den vercrijger 3. de Meerdijck 4. de straet off poterij, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...

x69v. (2072) deselve hebben alnogh in voege voorst. gecedeert aende selve een stuck hijde ofte vroente gelegen neffens de Meerdijck groot als is affgepaelt 2 lopensaet 1. den vercrijger 2. Henrick van Geldrop 3. de Meerdijck 4. de straet off poterije, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...

70. (2072) deselve hebben alnogh in voege voorst. gecedeert aen Henrick van Geldrop een stuck hijde ofte vroente gelegen aende Meerdijck groot als is affgepaelt 2 lopensaet 1. Jan vande Vorst den jongen 2. Jan Bimans 3. de Meerdijck 4. de straet off poterij, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


70. (2072) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Jan Biman een stuck hijde ofte vroente gelegen aende Meerdijck groot als is affgepaelt 2 lopensaet 1. Henrick van Geldrop 2. den vercrijger 3. de Meerdijck 4. de straet off poterij, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


70. (2072) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aende selven een stuck hijde ofte vroente gelegen neffens de Meerdijck groot als is affgepaelt 2 lopensaet 1. den vercrijger 2. het gemeijnte 3. de Meerdijck 4. de straet off poterij, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


70v. (2073) volgende stucken die op Hersell sijn vercoght


70v. (2073) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Pouls Cornelis een stuck hijde ofte vroente gelegen achter Henrick Verhees groot als is affgepaelt 2 lopensaet 1. Henrick Verhees 2. de gemeijnt 3. idem 4. Jan Peters, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


70v. (2073) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Jan Peters vande Eijnde een stuck hijde ofte vroente gelegen op Hersell groot soo is affgepaelt 2 lopensaet 1. Pouls Cornelis 2. Henrick Verhees 3. idem 4. de gemeijnte, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


70v. (2073) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Henrick Verhees een stuck hijde ofte vroente gelegen op Hersell groot gelijck is affgepaelt 2 lopensaet 1. Jan Peters 2. Frans vande Eijnde 3. de gemijnt 4. den vercrijger deses, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


71. (2073) deselve hebben op dato voorst. gecedeert aen Frans vande Eijnde een stuck hijde ofte vroente gelegen achter Henrick Verhees groot als is affgepaelt 1,5 lopensaet 1. Henrick Verhees 2. de gemeijnt 3. idem 4. Jan Peters, hier uijt te vergelden twee stuijvers vier penningen gebuercijns als voor te betalen ...


71. (2073) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Jan Peters vande Eijnde een stuck hijde ofte vroente gelegen aen Stap groot soo is affgepaelt 2 lopensaet 1. Jan Horckmans 2. Peter Verdonschot 3. de gemeijnt 4. de abdije van Postel, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


71. (2073) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Peter Verdonschot een stuck hijde ofte vroente gelegen aen Stap groot soo is affgepaelt 2 lopensaet 1. Jan Peters 2. den vercrijger 3. t'lant 4. de gemijnt, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


71v. (2074) deselve hebben alnogh in voege voorst. gecedeert aende selve een stuck hijde en vroente gelegen aen Stap groot soo is affgepaelt 2 lopensaet 1. den vercrijger 2. de gemijnte 3. t'lant 4. de gemijnte, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


71v. (2074) deselve hebben alnogh in voege voorst. gecedeert aen Jan Horckmans een stuck hijde ofte vroente gelegen aende Stap groot soo is affgepaelt 2 lopensaet 1. de gemijnte 2. Jan Peters 3. de gemijnte 4. t'lant, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


71v. (2074) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Antonij Vlemmicx een stuck hijde ofte vroente groot soo is affgepaelt 2 lopensaet 1. de gemijnte 2. idem 3. idem 4. Aert Costers, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


72. (2074) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Aert Costers een stuck hijde ofte vroente gelegen bij Jan Franssen groot soo is affgepaelt 2 lopensaet 1. Antonij Vlemmicx 2. Frans Jansen vande Eijnde 4. de gemeene hijde, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


72. (2074) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Frans Jansen vande Eijnde een stuck hijde ofte vroente gelegen bij Jan Fransen groot soo is affgepaelt 2 lopensaet 1. Aert Costers 2. de gemijnte 3. idem 4. idem, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


72. (2074) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Goort Bernaers een stuck hijde ofte vroente Jonekes Kuijlle genaemt groot soo is affgepaelt 2 lopensaet 1. de gemeijnte 2. idem 3. idem 4. idem, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


72v. (2075) deselve hebben alnogh in voege voorst. gecedeert aen Willem Maes een stuck hijde ofte vroente gelegen ontrent het Groot Broeck, groot als is affgepaelt 2 lopensaet 1. de gemeene wegh 2. idem 3. de gemijnte 4. idem, hier uijt te vergelden drie stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


72v. (2075) deselve hebben in voege voorst. gecedeert aen Jan Huijbers vanden Boomen een stuck hijde ofte vroente gelegen aen het Aghterbroeck groot soo is affgepaelt 4 lopensaet 1. de gemeijnt 2. idem 3. idem 4. idem, hier uijt te vergelden ses stuijvers gebuercijns als voor te betalen ...


73. (2075) dat voor ons comen is Gijsbertus Gualtheri secretaris alhier die welcke uijt craghte van procuratie van Tonij Huijbers en Daniell van Zelant als vooghde vande kinderen wijlen Wouter Daems verweckt aen Marineke van Aerde als daer toe gemaghtight bij decreet van heere wethouderen van Geldrop bekent en verclaert te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen en ten behoeve van Andries Joseph van Eijnde, Aert van Eijck, en Antonij van Bussell alle inwoonderen tot Lierop de helft van een hoijbeemt gelegen opde Buijten Beemden mede toebehoorende Jan Coolen tot Geldrop groot int geheel drie lopensaet ofte soo groot en clijn als gelegen is neffens 1. Jan Coolen voors. 2. [.] 3. de Oude Aa 4. [.] ... (10-08-1715)


73v. (2076) dat voor ons comen sijn Frans Joosten van Eijnde, Marten Verberne en Johan van Gogh hem fort en sterckmakende voor de verdere kinderen en erffgenamen van wijlen Cornelis van Gogh die welcke bekennen en verclaren well en wettelijck te cederen transporteren en erfelijck over te geven aen en ten behoeve van Jan Fransen vande Eijnde eenen beemt genaemt den Molenbeemt gelegen ontrent Stipdonck groot ontrent 2 lopensaet noghtans soo groot en clijn als denselven ter plaetse voors. gelegen is neffens 1. Jan Huijbers 2. t'gemeene lant 3. de Breede Aa 4. t'lant voorst. de voorst. transporte aen gecomen bij opdraghte van Gerrit Wilbers Welten alhier gepasseert den (09-05-1714) ...


74. (2076) deselve hebben alnogh well ende wettelijck gecedeert aen en ten behove van Tonij Vlemmicx een stuck ackerlants genaemt het Boonstuck voorde helft gelegen alhier op Hersell groot voorde helft ontrent een lopensaet en gelegen neffens 1. int gemeene lant 2. idem 3. idem 4. idem ... jaerlijcx hier uijt te vergelden aende armen alhier twalff stuijvers ...


74. (2076) dat voor ons comen is Marten Joosten Verberne de welke bekent te cedeeren ende transporteeren ende in opreghte erffnaerderinge over te geven aen Jan Fransen vanden Eijnde seker dries gelegen aen het Berckeijnt neffens 1. den transportant 2. Marcelis Lamber svan Gogh 3. de gemeijnte 4. idem ... hier uijt te vergelden een stuijver 4 penningen chijns aen de domijnen groot 2 lopensaet 0,5 nochtans soo groot en kleijn als den selven dries ter platse voors. is geleegen ende gelijck den selven aen den voors. Marten Verberne is getransporteert blijkende bij het transpoort van Antonij Aert Coppens de dato den (01-01-1715) ... (21-11-1715)


75. (2077) dat voor ons comen is Jan Janse Schepens, Peter van Ommeren man en momboir van Mari Willem Schepens, den eerste woonende tot Beeck bij Aerle en den tweeden woonende tot Ravenstijn mitsgaders Henrick Gerrits woonende tot Woensell als wettige geede momboir vande onmondige kinderen van Cornelis Gerrits haer mede fort en sterckmakende voor Antonij Jan Schepens, alle kinderen en erffgenamen van Jan Schepens in sijn leven gewoont hebbende tot Oirschot diewelcke ingevolge seeckere publiecke vercoopcedulle gepasseert gehouden alhier voor schepenen den (12-12-1715) bekennen en verclaren well ende wettelijck te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen en ten behoeve van Dirck Jansen van Brussell een huijsinge schuer en schaepskoij met een schop hoff en aengelagh gestaen en gelegen alhier tot Lierop opde Vaerse Hoeve neffens 1. Jan Franse 2. Peter Goort cum suis 3. d'IJnhoutse Hoeve 4. de gemijnte, item eenen acker ter plaetse voors. aende Hijtcant gelegen 1. Bartell Verspaget 2. Johan Vogels 3. Goort Vossen 4. de gemijnte, item alnogh eenen acker ter plaetse voorst. gelegen 1. Johan Vogels 2. Bartell Verspager 3. idem 4. de gemijnte, item alnogh eenen acker gelegen aent Otterdijck 1. Bartell Verspaget 2. Joost Miggiels cum suis 3. Gijsbert Coppens 4. de straet, item alnogh eenen acker aende Vlercxsendijck gelegen 1. de gemijnte 2. de vercoopers in desen met het gemeente lant 3. den dijck 4. Henrick Vlemicx erffgenamen, item alnoch eenen beemt gelegen aende Otterdijck 1. Gijsbert Marcelis Coppens cum suis 2. Antonis Coppens cum suis 3. de Clijne Aa 4. de straet, item alnogh den Molenbeemt aende Vlercxsendijck gelegen 1. Aert Coppens 2. de Clijne Aa 3. idem 4. t'lant, item alnogh een wijvelt het Berckvelt genaemt 1. t'lant 2. Joost vande Vorst 3. de Vlercxsendijck 4. Joost Peters Verberne met meer anderen, de voors. goederen gesamentlijck groot ontrent 74 lopensaten noghtans soo groot en clijn als de selve sijn gelegen sonder in eenige precise mate ofte groote gehouden te wesen ... jaerlijcx daer uijt te blijven vergelden tien ofte elff stuijvers chijns in verschijde posten aende heere van Helmont ende alnogh in twee posten aent gemeene lant 16-11-2 ... (05-02-1716)


76v. (2080) compareerde Dirck Jansen van Brussel diewelcke verclaerden ter saecke vande coop en transporte op heden ten behove vande comparant gepasseert nogh deughdelijck schuldigh te wesen aen Henrick Gerrits mede transportant in qualiteijt als momboir vande onmondige kinderen van Cornelis Gerrits en alsoo ten behoeve vande selve onmondige kinderen eene somme van twee hondert gulden capitael waer voor jaerlijcx gelooft te betalen tot intrest aght gulden tot soo lange de kint ofte kinderen tot hare mondige jaren sullen wesen gecomen ofte den voors. momboir sall hebben gebleecken behoorlijck tot de voors. vercoopinge vande wet te sijn gemaghtigt ...

[kantlijn: desen tegenstaende obligatie van twe hondert gulden is doodt ende teniet gedaen op den (08-07-1721)]

77. (2080) deselve heeft verclaert ter saecke vande voors. coop alnogh schuldigh te wesen twee hondert seventien gulden sijnde het vierde part vande geheele cooppenningen die comperen aen Antonij Schepens broeder der voors. vercooperen waer voor den voors. comparant gelooft tot intrest tegens hondert vier gulden den eersten paght vervallen heden over een jaer en daer inne te contienueren tot soo lange de vercooperen behoorlijck sullen hebben ende te wesen dat den voors. haren broeder is overleden ofte anders dat tot de voors. penningen sijn gereghtight waer inne de vercooperen bij desen verclaren te consenteren en genoegen te nemen ...


77v. (2081) dat voor ons comen is Jan Willems Verhees en Joost mondige sone Tonis van Dijck die welcke verclaren den eersten voor twee derde parten en in het resterende derde part de toghte bij coop competerende van Lijneken Wilms Verhees en den tweede comparant voor het derde part voor soo veell als hem het erffrecht naer doode vande voors. toght t'erffe daer inne sall competeren eenpartlijck bekennen en verclaren te cederen ende in opreghte manire van erffmangelinge over te geven aen Andries Joseph vande Eijnde een stuck erffgoet genaemt het Hijtvelt sijnde . hijde en geboutlant groot 2,5 lopensaet noghtans soo groot en clijn als het selve alhier tot Lierop inde Winckellstraet gelegen is neffens 1. Henrick Verhijen cum suis 2. idem 3. idem 4. de gemeene straet aldaer, en dat tegens een stuck goets als bijde naer volgende veste en acte sall werden gespecificeert ... (18-03-1716)


78. (2081) dat voor ons comen is Andries Joseph van Eijnde die welcke bekent en verclaert in opreghte maniere van erffmangelinge te cederen en over te geven aen Jan Wilms Verhees en aen Joost mondige soone Tonis van Dijck (aen eersten voor twee derde parten en nogh de toghte in het resterende derde part gedurende het leven van Lijneke Wilms Verhees en aende tweeden het erffreght in het voorst. derde part naer doode van voorst. Lijneke) een groesvelt genaemt het Donckveltje groot 1,5 lopensaet noghtans soo groot en clijn als het selve op Hersell gelegen is neffens 1. t'gemeene lant 2. Peter Verdonschot 3. Perenske weduwe Joost van Lieshout 4. Peter Verdonschot voorst. ...


78v. (2082) dat voor ons comen is Dirck Jansen van Moorsel, Joost van Moorsel, Peter Hendrick Ghoris man en momboir van Willemijn Jansen van Moorsel, Mari Jansen van Moorsel, Nicolaes Doers man en momboir van Helena Jansen van Morsel, mitsgaders Wilbert Verberne als wettige momboir vande onmondige kinderen Joost Willems Verberne en bij neffens hem gevoeght Joseph Marten Custers schepen alhier daer toe vande wedt versoght ende geautoriseert sijnde, welke eenpaerlick bekennen ende verclaeren wel ende wettelijck te cederen ende transporteren ende erfflijck over te geven ingevolge sekere vercoopcedulle de dato den (16-03-1716) aen en ten behove van Johan vanden Boomen president alhier sekere stuck groese, ofte hoijlant gelegen alhier tot Lierop genaemt het Pennesbroeck groot ontrent twe lopensaet nochtans soo groot en kleijn, als het selve alhier tot Lierop gelegen neffens 1. Hendrick vanden Werden cum suis 2. Frans Joosten cum suis 3. Jan vanden Boomen verkrijger in desen 4. idem ... (16-04-1716)


79. (2082) dat voor ons comen is sr. Johan Babtista van Gogh inwoonder borger der vrijhijt Venroode die welcke bekent well en wettelijck te cederen en over te geven aen en ten behove van Elisabeth huijsvrouwe van sr. Lambert Snees en Peter Antonissen van Gogh seecker stuckje lant genaemt het Hoofke groot ontrent 15 roeden gelegen alhier tot Lierop ontrent de huijsinge van vercrijger soo en gelijck het selve den comparant op heden bij deijlinge tegens de vercrijgeren is aengcomen met den last daer op sijnde ... (24-04-1716)


79v. (2083) dat voor ons comen is Jacop Peters woonende tot Buell [Budel] die welcke bekent well en wettelijck te cederen en over te geven aen en ten behove van Antonij Vlemicx een stuck Teullant groot een lopensaet noghtans soo groot en clijn als het selve alhier tot Lierop gelegen is ontrent het Aghterbroeck 1. de weduwe Dirck van Moorsell 2. Henrick van Waeren 3. de gemeente 4. de Voet ... uijtgenomen 8 penningen chijns aende domijnen ...


80. (2083) dat voor ons comen is Jan Goorts Mattijsen, Marcelis Goort Mattijsen, Jan Jooste van Lieshout en Jacop Peters diewelcke bekennen en verclaren well en wettelijck te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen en ten behove van Marten Kerckhoff de helft in een stuck aengelagh groot int geheel een lopensaet gelegen alhier aende Weerdinge neffens 1. Willem Verspeecke 2. den vercrijger in desen 3. Antonij van Gogh erffgenamen 4. de gemeente ... daer uijt te blijven vergelden de helft in driendertigh stuijvers aende rentmeester de Tombe ten behoeve vant gemeene lant ...


80v. (2085) den (20-08-1716) is ten prothocolle van alderhande actens gepasseert voor schepenen een obligatie van 150 gulden ter laste van Jan Henricx van Breeij en ten behoeve vande weduwe Jan Fransen vande Loverbos en waer van den 40e penninge is betaelt ...


80v. (2085) den (05-11-1716) is ten voors. prothocolle nogh gepasseert een obligatie ten laste van Wouter vande Poell en ten behoeve van Peter van Coll tot Mierlo groot 77-0-0 waer van den 40e penning is betaelt ...


80v. (2085) den (05-12-1716) compareerde op den voors. prothocolle Frenske weduwe Joost Dircx van Moorsell en gelooft aen Jan Huijbers vande Boome 100-0-0 capitaell waer van den 40e penning is betaelt...


80v. (2085) alsoo dese 3 actens abusivelijck opt voors. prothocoll waren gebraght stelle dese hier omme altijt gevonden te connen werden


81. (2085) dat voor ons comen sijn Cornelis Vos man en mombor van Perijn Josten van Breij ter eenre ende Peter Joosten van Breij ter andre al welke comparanten bekennen ende verclaren gelijck sij bekennen mits desen wettelijck te cedeeren, transporteren en erfflijck over te geven alle haere eerffgoederen op haer gedevolueert bijnen dese dorpe geleegen aen ende ten behoeve van Jan Josten van Breij haeren broeden ende swager te weten ider sijn derde part in huijs, hoff, ende aengelagh groot ontrent de dri lopensaet nochtans soo groot ende kleijn het selve ter plaetse genaemt Weijten Gaet gelegen is neffens 1. Jan van Eijck 2. Antonis van Bussel 3. de gemeente 4. idem, item eenen acker aen den hoff genaemt den Sanderman met een driesken daer aen gelegen groot ontrent de twe lopensaet 1. Jan van Eijck 2. den h. geest tot Lierop 3. Jan van Eijck 4. Jenneke weduwe Jan van Bruijssel, item eenen acker groot ontrent vijff copsaet 1. Jan van Eijck 2. Joost Peters van Breij 3. de gemeijnt 4. Peter Jansen van Stiphout, item eenen acker genoemt den Scrobbart groot ontrent een lopensaet 1. Jan van Eijck 2. Jenneke weduwe Jan Lenders 3. de gemeijnt 4. Margriet weduwe Jan van Dijck, item eenen acker groot ontrent anderhalff lopensaet 1. Jan van Eijck 2. Antonis van Bussel 3. Antonis van Bussel 4. de gemeijnte, item het Heijtveltjen groot drie copsaet 1. Jan van Eijck 2. idem 3. Joost Peters van Breij 4. Jan van Eijck, item een stuck groese genamt den Sanderman groot ontrent de seven copsaet 1. Hendrick Verheijen 2. d'erffgenaemen Jan Jansen Maes 3. Margariet weduwe Jan van Dijck 4. Jenneke weduwe Jan van Brussel, item een stucxken groese groot ontrent een halff lopensaet 1. Jan van Eijck 2. idem 3. idem 4. Jenneke weduwe Jan van Brussel, item een stuck groese op de Werten reijdende met meer andere groot ontrent een lopensaet 1. Jan Verhees 2. Andries vanden Eijnde 3. de Groot Aa 4. de Aude Aa, ... mits hier uijt te vergelden een eerffrente van hondert gulden capitael staende aen de eerffgenamen Hendrick Peters vanden Eijnde, item een rente tot Lende van twe hondert vijftigh gulden capitael, item een obligatie van hondert gulden capitael aen Jan Joosten Verberne tot Someren met alle de achterstellen van dien, ... (30-01-1717)


81v. (2087) compareerde voor ons ondergeschreven schepenen Marcelis van Gogh de welke bekent te cederen, transporteeren ende erfflijck over te geven aen ende ten behoeve van Margriet weduwe Hendrick Vlemmicx sekere stuck groese ende lant gelegen ontrent het Cromven genaemt, groot ontrent de vier lopensaet ende een halff nochtans soo groot ende kleijn het selve stuck ter plaetse voornoemde gelegen is binnen dese dorpe van Lierop neffens 1. Margariet weduwe Antonis Beecx 2. de coperse 3. Heijlke weduwe Dierck van Morsel 4. de gemeijnte, ... mits hier uijt te vergelden twee stuijvers 8 penningen chijns bestaende in twe posten aen de domijnen van Brabant ... (10-02-1717)


82. (2087) compareerden Jan Tonis van Melis als momboir ende Tomas Jansen Hoobergen voor sijn selven en mede als momboir beneffens den eersten comparant over de vijff onmondige kinderen van Goort Jansen Hoobergen verweckt bij Jenneke Wilbers, Daniel Jan Peters als momboir en Joost Jansen Hoobergen voor sijn selven en mede als momboir beneffens de voors. Daniel over de twee onmondige kinderen van Peter Jan Bollen verweckt aen Jenneken Jansen Hoobergen, Frenske Hoobergen weduwe Henrick Jan Bollen voor haer selven en geassisteert met Jan van Eijck haren in desen geaffumeerden momboir ende Marcelis Antonis als man ende momboir van Jenneken Jansen Hoobergen alle indier qualitijt kinderen ende erffgenamen van wijlen Jan Hoobergen verweckt bij Luijtje Joosten van Eijnde diewelke bekende en verclaerden de momboiren uijt craghte van decreet en permissie van wethouderen alhier verleent op haer regten en op ingenomen advies van naeste bloetvrinden ende de anderen comparanten uijt eijgen vrije wille en alsoo voor haer selven ingevolge seeckere publiecke vercoopcedulle wat bij het gemelte decreet is berust ende alhier ten secretarije sijnde van dato den (07-05-1717) bekennen en verclaren well ende wettelijck te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen ende ten behoeve van Frans Joosten een huijs hoff en aengelagh groot ontrent ses lopensaet gelegen alhier aen het Aghterbroeck en aldaer neffens 1. Derick van Moorsell 2. Claes Doers, item een wijvelt gelegen alhier inde Steunt groot ontrent een lopensaet neffens 1. degemeene wegh 2. Willemijn Joosten Verberne, item een wijvelt het Noorste Oude Goor genaemt groot ontrent vier lopensaet gelegen ontrent de Schou inde Oude Gooren alhier neffens 1. Johan vanden Boomen 2. der vercrijger in desen, item een hijvelt gelegen alhier ontrent de Schou groot ontrent 7 lopensaet neffens 1. Johan vanden Boomen 2. Claes Doers, item eenen acker gelegen alhier aent Aghterbroeck groot ontrent 2,5 lopensaet neffens 1. Johan vanden Boomen 2. Willemijn Verberne, item eenen acker groot ontrent vijff lopensaet gelegen alhier aent Aghterbroeck neffens 1. den vercrijger in desen 2. Claes Doers ... uijt het huijs en aengelagh [te vergelden] drie gulden jaerlijcx met eenige mede geldens aen slans rentmeesters de Tombe, staende alnogh met eenige mede gelders vijff duijten chijsn aende domijnen, item te vergelden vier stuijvers en eene penning chijns met eenige mede gelders aende heer van Helmont uijt het Noorste Oude Goor te vergelden staende, item alnogh te vergelden uijt den acker van 2,5 lopensaet aent Aghterbroeck eene gulden vijff stuijvers 1 penning aende armen van Lierop jaerlijcx met eenige mede gelderen, ende alnogh te vergelden uijt den acker van vijff lopensaet aende armen van Helmont jaerlijcx ses vaten rogge en .ee stuijvers in gelt met eenige mede gelderen, ... (16-06-1717)


83v. (2089) deselve hebben alnogh in qualitijt voors. ingevolge de voorst. conditie gecedeert en overgegeven aende selven een wijvelt het Oude Goor genaemt groot ontrent 3 lopensaet neffens 1. Johan vanden Boomen 2. den vercrijger in desen 3. de vercooperen 4. [.] ...


83v. (2089) deselve hebben op dato voors. alnogh in qualitijt en voege voors. gecedeert en over gegeven aende selven eenen acker gelegen inde Steunt groot ontrent 1,5 lopensaet neffens 1. den vercrijger 2. den wegh ...


83v. (2089) deselve hebben op dato voors. alnogh in qualiteijt en voege voors. gecedeert en over gegeven aen Tomas Hoobergen eenen beemt genaemt den Voorsten Beemt gelegen aende Voort neffens 1. Dirck van Moorsell 2. Willemijn Joosten Verberne ...


84. (2089) compareerden Tomas Jansen Hoobergen, Tomas Jansen Hoobergen vercrijger van het voors. stuck goets die welcke verclaeren ter saecke van voors. coop schuldigh te wesen aende momboiren ten behoeve vande voors. onmondigen int hooft van veste der voors. goeden geexpliceert ten behoeve van twee staecken vande voorn. onmondige kinderen ider staeck vier en twintich gulden vijff maeckende te samen 48-10-0 en sulcx in voldoeninge van cooppeningen der gelijcke onmondige in het voors. getranspoorte stocke goets competerende onder verbant als naer reght ...


84. (2089) compareerde voor ons ondergeschreven schepenen Jan Lambert Vlemmix als man ende momboir van Willemin Jan Willems, Dirck Jan Willems, Lambert Jan Willems, Jan Corenlissen man ende momboir van Drieske Jan Willems, Thomas Antonis vande Ghoor man ende momboir van Jenneke Jan Willems alwelke comparanten bekennen te cederen, transporteren ende erfflijck over te geven aen Jan Josten ende Goort Joosten van Lieshout sekeren acker genaemt den Pad groot ontrent 3 lopensaet neffens 1. Jan Jacops 2. Aert Verhees 3. Aert Verhees 4. Andries vandne Eijnde, item eenen acker genamt de Streep groot ontrent een lopensaet 1. Andries vanden Eijnde 2. de abdije van Postel 3. den gemene wegh 4. Antoni Vlemmix ... hier uijt te vergelden eenen stuijvers chins aen het boeck van Helmont, aen den armen alhier seven stuijvers acht penningen jaerlijcx ... (11-08-1717)


85. (2090) compareerde voor ons onderges. schepenen Willem Cornelis Verspeke en Anneke Verspeke welcke comparanten bekennen schuldigh te wesen en ontfangen te hebben uijt handen van Jan vander Crabben eene somme van hondert gulden den gulden gerekent tot twintigh stuijvers spruijtende van goede deughdelijcke, geleende en aen getelde penningen gecomen van Wauter Willems van Someren te danck bij de geloveren voors. soo sij bekennen door haeren vader ontfangen waer van jaerlijcx hebben gelooft voor paght, ofte intrest te betaelen vier gulden welck ierst jaer paghte verschenen sal weesen (25-12-1717), ende soo voorts van jaere tot jaere te vergelden ... (08-09-1717)

[kantlijn: compareerde voor ons onderges. scheepenen in Lierop Wilhelmus van Mierloo inwoonder tot Leende den welken uijt cragte en magte van procuratie van Antoni Terwekoore en Mari dogter Jan Crabben zijne huijsvrouw, zijnde de procuratie van dato den (09-08-1743) gepasseert tot Antwerpen voor den notaris Andreas Vallee alsoo bekenden ende verclaerde vande teegenstaende obligatie van hondert gulden met alle verscheenen pagten van dien voldaen te zijn en consenteerde inde cassatie deeses, actum den (16-09-1743), [ondertekent: Willem van Mierlo]]

85v. (2091) compareerde voor ons onderges. schepenen Jan Fransen vandne Eijnde inwoonder alhier alwelken comparant bekent te cederen, transporteren ende eerfflijck over te geven aen Jan Jansen van Gemert inwoonder tot Vlierden sekeren hoijbeemt genaemt den Neulenbeemt groot ontrent de 2 lopensaet neffens 1. Jan Huijbers 2. het gemene lant 3. de Groot Aa 4. de Aude Aa ... (08-09-1717)


86. (2091) compareerde voor ons onderges. schepenen Joost Jansen Warrenborgh alwelken comparant bekent te cederen, transporteeren ende erfflijck over te geven aen Mari Hendrick van Zoest weduwe Luijcas Reijnders vanden Weerden sekere stuck groesvelts binnen de parochie van Lierop ter plaetse genaemt inde Houtvelden groot ontrent de drie lopensaet neffens 1. Peter Vlemmix 2. Lijske weduwe Joost Verberne 3. d'abdije van Postel 4. Jan Fransen vanden Eijnde ... hier uijt te vergelden eenen halven stuijver chijns aen het boeck van den heere van Helmont ... (08-12-1717)


86v. (2094) compareerde voor ons ondergesch. schepenen Elisabet Goemans weduwe Aert jansen vanden Eijnde de welke bekent te cederen, transporteren ende erfflijck over te geven aen Willem Jansen vanden Eijnde sekere weij, ofte hoijvelt groot ontrent de drie lopensaet ofte soo groot ende kleijn het selve ter plaetse genamt het Aude Ghoor gelegen is neffens 1. Jan Jansen van Dijck 2. Frans Jansen vanden Eijnde 3. Jan vanden Boomen 4. d'abijde van Postel, item den Neulenbeemt groot ontrent 1,5 lopensaet ofte soo groot den selven aldaer gelegen is 1. Jan Jansen van Dijck 2. [.] 3. de Aa 4. de Aude Aa, item een stuck ackerlants groot ontrent een en halff lopensaet genaemt de [.] neffens 1. de weduwe Jenneke Hendrick Gerarts 2. Antoni Vlemmix 3. de abdije van Postel 4. de gemeente, item een stuck ackerlants genamt den Pas groot ontrent 3 copsaet 1. Joseph vanden Eijnde 2. Joost Peters van Breij 3. d'abdije van Postel 4. idem, item het Raetstucxken groot ontrent de 40 roijen 1. d'abdije van Postel 2. Dijmon Verdoijenbrake 3. Jan van Dijck 4. Joseph vanden Eijnde, item een beleende schaer opde groen gemeijnte van Mierlo, item een vierde part in een huijs den Stal genaemt met een vierde part int aengelagh groot ontrent 3 copsaet 1. Frans Jansen vanden Eijnde 2. den verkrijger 3. de gemeijnte 4. Gevart van Dorre ... mits jaerlijcx hier uijt te vergelden aen den rentmeester de Tombe 0-7-8, item alnoch aen den selven 0-2-8 ... (14-01-1718)


87. (2094) comparereerde voor ons onderges. schepenen Jan Lambers van Gogh de welke bekent te cedeeren, transporteeren ende erfflijck over te geven aen Peter Willems sekeren acker groot ontrent een en een halff lopensaet nochtans soo groot ende kleijn den selven ter plaetse genaemt de Reune gelegen is, neffens 1. het gemeene lant 2. Jan Verberne 3. de gemene loop de Reune 4. Lijske weduwe Joost Peters ... (25-06-1718) ... dit cesseeren en transporteeren is geschiet met consent ende toestemminge van Goort Willems van Dijck, hem mede fort ende sterck makende voor Marie Lambers van Gogh


88. (2095) wij Marten Wilbers van Dijck ende Marten Joosten schepenen in Lierop doen conde dat voor ons is gecompareert Catalijn Goorts Verhees meerderjarige jonge dogter inwoonderse tot Vlierden, de welke om redenen, haer comparante daer toe moverende, verclaerde onder giffte van den levende inde beste forme ende op de craghtigste wijse bij desen te hebben gegeven, gelijck sij comparante gheeft mits desen aen Aert Dircx mede wonende tot Vlierden een derde part van ses sillen hoijlants, sijnde vier lopensaet gelegen alhier onder Lierop, ter plaetse geanemt de Buijtenbeemde 1. Jan vanden Boomen cum suis 2. de Breede Aa 3. idem 4. [.] ... al welken comparant de voors. giffte is accepterende onder dien last begrepen inde giffte der goedren gelegen tot Vlierden aen den voors. Aert Dirx gegeven desen voorleden (30-06-1718) ... (28-07-1718)


88v. (2096) compareerde voor ons onderges. schepenen Antonij Hendrick Vlemmix, den welken bekent te cederen, transporteren, ende erfflijck over te geven aen Goort Frans Benarts sekeren acker groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot den selven ter plaetse genamt aent Achterbroeck gelegen is 1. Dirck van Moorsel cum aliis 2. den cooper voorst. 3. Jan vanden Boomen 4. de gemijnt ... mits hier uijt te vergelden jaerlijcx aen de domijnen van Brabant twee oort chijns ... (15-08-1718)


89. (2096) dat voor ons comen is Gijsbertus Gualtheri secretaris alhier diewelcke uijt craghte van decreet en permissie van wethouderen alhier sijnde van dato verleent opde regte gepresenteert bij den gemelten heere comparant omme opus ius habentium te mogen vercoopen de geabandonneerde goederen van Gijsbert Wilms als blijckt bij acte van repudiatie gepasseert alhier den [.] bekende en verclaerden well ende wettelijck te cederen transporteren en erffelijck over te geven aen ende ten behoeve van Dirck Joosten Verberne een huijs en hoff gestaen en gelegen alhier aent Heijeneijnt mettet aengelagh groot ontrent 3 lopensaet gelegen aen 1. de gemeente 2. den vercrijger in desen 3. den gemeene eeckelhoff 4. Jan Peters, item groes en lant den turffput genaemt groot ontrent twee lopensaet 1. Henrick Jansen van Geldrop 2. idem 3. Jan Jansen van Vorst 4. van Geldrop voorst., item eenen dries groot ontrent 3 lopensaet gelegen ontrent off aen het aengelagh 1. Hendrick van Geldrop cum suis 2. Jan Peters van Eijck 3. Jaspers Ven 4. Jan Peters van Eijck, item eenen acker groot 3 lopensaet gelegen aent Heijeneijnt aen 1. Jan Peters van Eijck 2. Jan Jansen vande Vorst 3. Henrick Goort Hermans 4. Henrick Jansen van Geldrop, item eenen acker groot 1,5 lopensaet gelegen aende Hoogenbergh 1. Jan Peters van eijck 2. de gemeente 3. idem 4. Henrick van Geldrop ... jaerlijcx daer uijt te blijven vergelden eenen stuijver vier penningen chijns aende heere van Helmont en alnogh tien duijten chijns in twee texten aende domijnen ... publiecke vercoopcedulle sijnde van dato den (03-11-1718) ... (17-11-1718)


(2099) [los vel: zelfde text als scan 2095]

(2100) [los vel: rekening]

(2101) [los vel]
[.] sall de bruijt naer doot vande bruijdegom haer kist met lijnwaet ende kleederen naer haer lichaem gemaeckt naer doot vande bruijdegom vrij ende ongemolesteert uijtten huijse mogen meenemen alnoch verder geaccordeert dat alle de schulden tegenwoordich sijnde over staenden houwelijck gemaeckt werdende soo bijde voor als nae kinderen sullen betaelt worden die voors. comparanten hebben oock gewilt ende begeert dat alle de geoderen bij haer staende houwelijck sullen geconquesteert worden, soo bijde voor als naer kinderen capitatien ende heeft voor hooft sullen gedeijlt worden de bruijt sall ingevall kinderen verweckt werdende de tocht hebben vande goederen vande bruijdegom haer leven gedurende ende sullen de voorkinderen aentstons naer doot vande bruijdegom alle de goederen van haer moeder als mede het stuck goets hiervoor breeder geexpreseert aenstonts vande bruijdegom mogen aenverden om haeren vrijen willen daer mede te doen verclarende die voorst. comparanten elck ende dat int besonder .wesen haeren eijgen vrijen willen, willen ende begerende dat die voren. haer contract houwelijcxse voorwaerde in alle . ende articulen voorst. alsoo sullen worden geprsequeert ende achtervolcht [.]

(2102) [los vel: text hoort bij scan 2101, komt er vermoedelijk eigenlijk voor]
memorie
dat de voorkinderen vande bruijdegom verweckt aen Anneken Peters van Eijck sijne eerste huijsvrouwe sullen voor aff hebben ende trecken alle de goederen gecomen van hare moeder als mede alle de goederen die gecomen sijn van Peter Lambert Coolen haren eersten man sonder dat deselve gehouden sullen wesen aen imanden eenige staet ofte verantwoerdinge te doen ende alsoo die voorst. bruijdegom heeft vercocht een groesvelt dat vande voorst. Anneken sijne eerste huijsvrouwe is gecomen soo sullen daerentegen voor eijmant de voorst. voorkinderen trecken ende genieten een stuck goets sijnde groes ende lant hem bruijdegom in eijgendom competerende ende van sijne ouders aengecomen gelegen alhier binnen Lierop sijnde groot ses lopensaet ofte aff te meeten neffens 1. Hendrick Vlemmicx, item is noch geconditioneert dat ider voorkint kan hebben een kist gecomen van haer moeder, is alnoch geconditioneert dat de naer kinderen ingevall die sullen staende houwelijck verweckt werden de goederen die haer uijtten hooffde van haer moeder sullen [.] op te haer sterven alleenlijck de naerkinderen sullen profiteeren ende genieten ende alsoo geen kinderen werden verweckt soo dan de voors. bruijt naer doot vande bruijdegom genieten ende profiteeren een hondert vijftich gulden waer ende sij te woonen sall moeten ende indien kinderen verweckt ende geprocereert werden soo sullen de voor ende naer kinderen alle de goederen tsaemen naer doot [.]

(2104) [los vel] Jan vanden Boomen als man ende momboir van Gertruij sijne huijsvrouwe tevoorens weduwe Jan Frans Custers ende met hem de voornoemde Gertruij hebben alsoo ieder voor soo veel hen mochte aengaen gecedeert ende affgegaen de tochte die de voornoemde Gertruij volgens lantrecht is competeerende inde goederen die sij met haeren iersten man staende hennen huwelijck tsaemen hebben beseten ende dat ten behoeve van Frans Jansen Custers haeren wettigen soone verweckt bij Jan Franssen in haer iersten huwelijck alhier present ende heeft .. en affgaen der tochten .oceijteerende ten effecte in de selve goederen wegens sijn kijntsgedeelte te mogen belasten met eene schabinaele geloofte van ses hondert gulden tot behoeve van Joost Bruijen tot Maerheeze, ... (30-05-1682)

(2104) Frans Jansen Custers heeft involge van het affgaen der tochten beleden ende bekent gelijck hij belijdt ende bekent midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Joost Bruijen woenachtich tot Maarheeze de somme van ses hondert gulden den gulden gereckent tot XX stuijvers procedeerende van goede geleende penningen te dancke bij den voorst. Frans Custers in goeden Hollants gepermitteert gelde ontfangen ende tot sijnen pe. . te mente[.] gebruijckt alwelcke voorst. somme van 600 gulden gelooft Frans Custers voorst. aen Joost Bruijnen voorst. ofte . deses vanden (02-06-1682) .. in gelde als voor wederom midts daer van te betaelen voor intrest van ieder hondert vijff gulden den den gulden gereekent als voor, waer van den iersten pacht vervallen ende verschenen sal sijn (xx-xx-1683) ende soo voorts van jaere tot jaere ... (30-05-1682)

(2105) ende tot meerder vasticheijt van tgene voorst. . den voornoemde Frans Custers tot borghe Jan vanden Boomen sijnen stijfvader present ende deselve .ritstacht goetwillichlijck accepteerende geloovende in dien den voorn. Custers in gebreecke bleeff van behoorlijcke voldoenninge als principael schuldenaer de voornoemde somme van 600 gulden metten vollen intrest achtervolgens dese geloofte in .idum te voldoen op te leggen ende te betalen sonder eenige oppositie ter ... daer voor verbindende hij vanden Boomen voorst. sijnen respective persoon ende goederen ...

(2107) bijden inhoude van desen opden instrumente van testamente sij com en kennelijck eenen . die het behoort als do. huijden dato onderges. voor ons onderges. schepenen ende mij secretario is verschenen gecompareert de heersamen Frans Wilms welcke comparant sieck te bedde liggende nochtans sijn verstant memorie ende vijff sinnen in alle well maghtigh ende gebruijckende soo ons bleeck, nochtans hij overdenckende de .hijt dder menschelijcke dat uren datt er met sijnder is als de doot ende met onseeckerde als de ure wanneer willen daer omme van desen wereld schijden voor en alleer hij heeft gedisponeert van sijne tijdelijcke goederen hem van Godt op dese aerde verleent, alvoorens revoceren cascerende doot ende te niet doende alle andere voor dato deses gemaekcte testamente ofte enigerhand maeckinge ter saecke des doots waer ende wat plaetse het oock soude mogen wesen passeert ofte verleden, comende soo voorts tot dispositie, eerstelijck bevelt hij testateur sijne sielen als waneer die uijt sijn sterffelijck lighaem sall comen te schijden inde . handen godts almaghtigh ende sijn lichaem de ae. om eerlijck begraeven te worden, item m. ende legateert hij testateur aen Grietje sijne suster de somme van 200 carolus gulden, item aen Hijlke weduwe van wijlen sijne broeder zaliger eene somme van 150 carolus gulden sonder dat die penningen anders sullen mogen worden verhandelt als ten proffijte van hare kinderen verweckt bij sijn verstorvene voorst. broeder zaliger, item (2109)... aen Willem ... van sijne suster met name Catelijn weduwe Jan vande Vorst eene somme van 100 carolus gulden voorts maeckt hij testatuer aen Peter sijnen broeder colcomen heer van alle sijne goederen hem op dese weerelt toebehoorende soo van haeffelijcke erffhaeffelijcke als erffelijcken obligatien meubelen en imboedel gout en silver coper ende tin gemunt off ongemunt om bijde sijne broeder naer doode van hem testatuer te mogen vercooper verteren ofte belasten soo als hem gelieven sal als off hij selfs in leven sijnde daer mede soude connen ofte mogen doen noemende ende instituerende deselven sijnen broeder voor sijnen erffgenaem met volle reght van institutie bij dese omme daer mede te handelen als voors. staet ... (31-12-1702)

(2110) bij den inhoude van desen openbare instrumente van testamente sij kondt ende kennelijck eenen iegelijke hoe dat inden jaere (15-12-1707) voor schepenen onderges. gecompareert ende verschenen sijn in eijgen persoene Huijbert Antonis Warrenborgh sijeck van licham te bedde liggende ende Catelijn Jansen Verheijen sijne huijsvrauw, bijde haer verstant, vijff sinnen ende memorie overal wel machtich, alsoot opentlijck ende claerlijck scheen ende blijckende was, overdeijnckende de selve de broeshijt der werelt, ende de kranckhijt der menselijcke nature datter niet sekerder en is dande doot ende eens te moeten sterven, maer heel onseker de ure wanneer ende daer bedacht sijnde onbedwongen ende onverlijt van imanden hebben gemackt, geordoneeert ende gesloeten, maken, ordineren ende sluijten mits desen dit haer testament, ende uijtersten willen immers inder forme, voegen ende manieren hier naer volgende, inde iersten maken sij testaturen haere silen wanneer die van haer licham sullen schijden godt almachtich haren schepper ende verlosser mette hemelsen geselschapende haer lichamen begraven te worden naer de gewoonte deser prochie, commende vorts tot dispositie van haere tijdelijcke goederen hun van godt op deser aerde verleent, soo maken sij testateuren voorst. deen den anderen volcommen meester van alle haere soo haeffelijcke, als eerfflijcke goederen aen den langhstlevende, om hier mede te doen sijnen wille, soo omte vercoepen, veralieueeren, soo het dan den langhstlevende sal gelieven, item maken sij testateuren vijffentwintich gulden aen den aermen van Lierop naer de doot van haer bijde, vervolgens dese begeeren sij testatueren voors. dat dit haer testamente, lesten ende uijtersen wille sal staet grijppen ende effect sorteeren, in alle rechten, tsij bij forme van testamente, codicille, donatie, ofte andersints soo imants testament ofte uijtersten wille naer alle geestelijcke ende wereltlijcke rechten alder best van werden gehouden kan worden, ...

(2112) bij den inhoude van desen instrumente van testamente sij cond ende kennelijck eenen iegelicken hoe dat (22-01-1703) in eijgen persoene sieck te bedde liggende nochtans verstant vijff sinnen wel machtich gelijck het schijnende ende blijkende was verschenen is Bartel Hendrick Verspaeget, die welke overdeijnckende die broshijt der menseliker natuere ende datter niet sekerder en is dan die doot, ende niet onsekerder dan de ure der selver nochtans niet willende scheijden uijt dese werelt sonder van sijn tijdelijcke goederen van hem testatuer gecommen alwaer de selve gelegen sijn, gedisponeert te hebben soo heeft der selven testatuer gewilt geschloeten ende geordoneert sijn testament ende uijtersten wille, soo ende gelijck hier naer is volgende inden ierten soo will ende begeert hij testatuer, dat naer doot van hem alle sijne vaste goederen in tocht recht sullen beseten worden van sijne vrauw Gertruij voor de hellecht ende Jan den Smet tot Helmont ende Marten Hendrick Verspaeget sijn broeder voor de resteerende hellicht, ende dat de voornoemde goederen naer de doot van haer drien ofte wel door het affsterven van Gertruij sijn vrauw op de geboeder als voor ter tochte ofte den eenen van de twee broeders stervende, soo (2113) sullen de selve goederen commen te devolueeren op des affgestorven sijne kinderen ende sullen de voorn. eerffgenaemen gehauden weesen op het spoedichsteofte behorlicken tijt naer doot dese testatuere gehauden weesen alle de hantschulden te betaelen waer voor haeve ende tocht, mobilen ende alderhanden huijsraet sullen moegen vercoepen genoemen een beed naer haeve sijn met sijn toebehoirt ende een ledekant met het behancksel voor sijn vrouw ende alsoo der quamp te geschieden eene opsegginge van renten tsij obligaetien, of sullen de voorn. eerffgenaemen moegen tot de opgeseijde rente, ofte obligatie de selve penningen moegen negotieeren tot voldoeninge vande opgeseijde penningen ende woort beneffens de erffelijcke versocht Jan Jansen Biemans als toesiender over haefve ende tocht om die selve ten profijte des testatuers erfgenaemen te helpen vercoopen ende alsoo de hant schulden te beter moegen betaelt worden, ... (22-01-1703)

(2114) in den naem ons heeren Jesu Cristi bij den inhouder van desen openbaere instrument van testamente sij kondt ende kennelijck een igelijck hoe dat (08-03-170x) voor schepenen onderges. gecompareert in eijgen persoene Peter Peters van Moorsel inwonder alhier tot Lierop sijnde de selve sieck van licham te bedde liggende, nochtans sijn versant, sinnen ende memorie over al wel machtich ... commende vorts tot sijn tijdelicke goederen, hem van godt op deser aerde verleent soo mackt hij testatuer voors. aen het gemene huijs tot eenen autaer vier patacons ende sijne kitte aen Perijn vrauwe van Goort Jansen van Moorsel daer in boven mackt hij testatuer voor uijt aen Margriet sijne suster dartich gulden , aen Perijn huijsvrauwe van Goort Jansen van Morsel voor de helft de andere helft aen Peter Iwens ...

(2116) op heden den (09-08-1743) voor mij Andreas Vallee openbaer notaris bij haere conincklijcke majesteit souvereijnen raede van Brabant geadmitteert wesende van den getalle der stadt en secretarije van Antwerpen, ten bijwesen van de getuijgen ondergenoemt compareerde Anthoni Terwekoren meesterbacker ende Maria dochter Jan van der Crabben daer moeder aff was Anna Wauters van Someren, sijne wettige huijs vrouwe inwoonders binnen dese stadt Antwerpen, mij notaris wel bekent

(2117) op heden den (09-08-1743), voor mij Andreas Vallee openbaer notaris bij haere conincklijcke majesteit souvereijnen raede van Brabant geadmitteert wesende van den getalle der stadt en secretarije van Antwerpen, ten bijwesen van de getuijgen ondergenoemt compareerde Anthoni Terwekoren meesterbacker ende Maria dochter Jan van der Crabben daer moeder aff was Anna Wauters van Someren, sijne wettige huijs vrouwe inwoonders binnen dese stadt Antwerpen, mij notaris wel bekent dewelcke verclaerden te constitueren, volmachtigh te maecken, ende in hunne stede stellen sulcx sij doen bij desen Wilhelmus van Mierlo ende Anthonetta van Someren egteluijde woonende tot Leende tesaem ende ieder van hun int particulier, ende besonder ende specialijck om in naeme ende van wegens de constituanten uijtterhant verkoppen ende de cooper, oft coopers te transporteren ende opdraegen erffelijck eene obligatie ofte gelofte van hondert vijftigh gulden capitael hollands gelt met alle de verschene loopende ende jaerelijcsche interesten van dien, houdende ten laste van wijlen Cornelis Jansen Verspeke, daer naer Willem Cornelis Verspeke, ende Anneke Verspeke ofte hunne erffgenaemen, ende ten naeme ende behoeve van Willem van Someren der comparante moederlijcke grootvader was, volgens den constitutie brief daer van sijnde gepasseert voor heeren schepenen van Lierop quartiere van Peelland Meijerije van s'Bosch in dato (07-12-1686) aende comparante voornoemde moeder saliger bij deelinge uijt den hoofde van den voors. Willem van Someren competerende soo sij verclaerden, laestelijck eene obligatie van een hondert gulden capitael hollands gelt, mede met alle de verschenen loopende, ende jaerelijcsche interesten van dien, houdende tot laste van de voorst. Willem Cornelis Verspeke ende Anneken Verspeke oft henne erffgenamen, ende ten behoeve, ende naeme van Jan van der Crabben volgens den constitutie brief gepasseert als voor op den (08-09-1717) de voors. twee obligatien sijn de twee comparante aengecomen bij successie als eenigh kind van wijlen haeren voorn. ouders, Jan van der Crabben ende Anna Wouters van Someren, de selve twee obligatien t'saemen van twee hondert vijftigh gulden in capitael met alle verachterde loopende, ende jaerelijcksche interesten te mogen verkoopen ende aen den cooper te transporteren omme eene somme van een hondert guldens hollands capitael, ofte wel voor soodanigen meerdere somme als de geconstitueerden als vore sullen connen bedingen quarandschap doen ende geloven voor alle namaeninge te caveren, daer voor te verbinden den constituante persoonen ende goederen present ende toecomende ofte wel deselve obligatien ende vervallen interesten van dien voor gelijcke somme van een hondert gulden te doen, ende laeten casseren daer ende alsoo t'behoort, de penningen te ontfangen daer van te passeren de gerequireerde quittantie, oft cassatie naer behooren, belovende de comparanten te saemen ende elck van haer int besonder allentgene bij de voorn. geconstitueerde te samen ende bij ijder van hen int particulier in, ende uijt crachte deeser sal worden gedaen, ende verricht, altijt te sullen houden, ende doen houden voor goet, vast stedigen van weerden op verband als naer regten, behoudelijck dat de geconstitueerden t'samen, oft elck van hen int besonder gehouden sullen weesen van henne .tsa. uijtgave te doen hoorlijcke rekeningen bewijs ende reliqua, aldus gedaen ende gepaseert t'Antwerpen ter presentie van Jacquesde Senepart ende Carolus Henricus Vallee als getuijgen hier toe versocht, ende is de minute deser bijde comparanten ende getuijgen beneffens mij notaris behorelijck onderteeckent