Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 13071 Schepenbank Lierop, 1560-1810, 6-23 Schepenprotocol, later van transporten en obligaties, inventarisnummer 14, jaar 1692-1706,

Copyright: Bram van Kesteren, september 2022

foto's getranscribeerd van familysearch, via de website: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVL-G9P6-R?i=2234&cat=711456 (2 bladzijden ontbreken, deze zijn opgevraagt bij het RHCE)

de akten zijn genummerd zoals op de pagina genoteerd. Tussen haakjes () staat nog het scannummer van de familysearch pagina. Als er een x voor de nummers staat, dan is daar bij de nummering een bladzijde overgeslagen

gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

1. (2235) dat voor ons comen is Goort Willems van Moorsel inwoonder tot Mierlo diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Vlemmicx seeckeren acker teullants genaemt den Renacker groot ontrent 40 roijen nochtans soo groot ende cleijn als denselven alhier binnen deser parochie ter plaetse opde Renne is gelegen neffens 1. Lijneken Joosten Verberne 2. d'erffgenaemen van Hendrick Schrooten 3. de Renne aldaer 4. Peter Joosten Verberne los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge voorders wegen ende waterlaten mitsgadeers holen graven ende houtwassen van outs daer toe gerechticht gelovende dit cederen ende transporteren altijt voorgoet vast stedich ende van weerden te houden te vrijen weeren ende guarandren onder verant van sijnen persoon ende goederen present ende toecomende, actum den (30-06-1692)


1. (2235) denselven heeft alnoch wettelijck ende erffelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Vlemmincx seeckeren hoijbeemt genaemt den Gettert groot ontrent drie lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselve ten plaetse voors. is gelegen neffens 1. die Otterdijcke 2. Hermen Goort Hermens 3. d'erffgenaemen Teunis Martens 4. d'erffgenaemen Goort Hermens los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge voorders wegen ende waterlaten mitsgaders holen graven ende houtwassen van outs daer toe gerechticht gelovende dit cederen ende transporteren voorgoet vast stedich ende van werden te houden te vrijen weeren ende guaranderen onder verbant als voor, actum ut supra


1v. (2238) deselven heeft alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Janssen van Moorsel seecker stuck groesvelts genaemt het Eeusel groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als t'selve alhier ter plaetse in Weijte Gat is gelegen neffens 1. den voorst. cooper 2. Jan Marcelis 3. den voorst. cooper 4. de gemeijnte, item een stuck groese groot ontrent een halff lopensaet gelegen als voor neffens 1. Jan Marcelis 2. idem 3. den cooper voors. 4. Jan van Brussel, item alnoch een stuck ackerlants met de groese daer aen gelegen ter plaetse als voor neffens 1. den voors. cooper 2. idem 3. Jan van Brussel 4. den voors. cooper, item alnoch een stuck ackerlants genaemt den Zanderman groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als tselve ter plaetse voors. is gelegen neffens 1. den voors. cooper 2. idem 3. den Vaerwech 4. den voorst. cooper, item alnoch een stuck heijtvelts groot ontrent een halff lopensaet gelegen als voor 1. den voors. cooper 2. Jan Marcelis 3. den voors. cooper 4. Sijmon Driessen met meer andere ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden met andere mede gelders int boeck van Helmont een oirt chijns ...


2. (2238) de selven heeft alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joost ende Jenneken kinderen Huijbert Verberne een stuck ackerlants mette groese groot ontrent een lopensaet 48 roijen en 19 voet nochtans soo groot ende cleijn als deselve alhier binnen deser parochie ontrent den Schutsboom sijn gelegen neffens 1. Willem Turcx 2. d'erffgenaemen Jan Hendricx van Moorsel met Marcelis van Goch 3. de gemeijne straet 4. Peter Goort hermans mette gemeijnstraet ...


2v. (2239) compareerde voor ons schepenen deser parochie van Lierop Hendrick Jan Teunis geboortich van Asten diewelke om alhier te mogen woonen tot borge heeft gestelt Joost Francken van Eijck inwoonder ende geboortich alhier van Lierop onder soodanige restrictie ende conditie nochtans dat dese sijne borcht. niet langer en sall dueren als hij jonhgman ende ongetrouwt sall blijven waer voorden voors. Joost Francken heeft verbonden sijnen persoon ende goederen present ende toecomende ende heeft den voors. Hendrick Jan Teunis dese sijne borghe altijt gelooft costeloos ende schadeloos te indemneeren onder verbant als voor, actum den (30-06-1692)


2v. (2239) dat voor ons comen is Jan Peters van Eijck diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Goort Janssen van Bussel seecker eeusel genaemt het Mooren-Eeusel alhier binnen deser parochie gelegen neffens 1. Gielen Joosten 2. idem 3. den voors. cooper 4. Lijneken Joosten Verberne ... (30-06-1692)


3. (2239) dat voor ons comen is Jan Lambers van Goch inwoonder alhier tot Lierop diewelcke sich selven heeft gestelt als borge voor Peter Jacobs van Helmont sijnen swager soo voor hem, als sijne kinderen ende naecomelingen dat den armen van Lierop noijt nochte ten eeuwigen dage daer mede sall belast worden ...


3. (2239) dat voor ons comen is Jan Goort van Dijck dewelcke in beleeninge heeft getransporteert ende overgegeven aen Gijsbert Aerts van den Eijck seecker hellicht van een stuck groese genaemt de Weert mette den eijgenaer te gebruijcken groot ontrent 3 lopensaet ter plaetse opde Weerten gelegen 1. Willem Verhees 2. die ... 3. de revier 4. de oude Aa, los ende vrij uijtgenomen dorps lasten welcke beleeninge sall dueren eenen tijt ende termijn van seven jaeren aenvanck nemende halff meert toecomende 1693, waer voor den voors. Jan Goorts van Dijck bekent ontfangen te hebben een hondert seven gulden thien stuijvers ende in cas den voorst. Jan Goorts van Dijck naer expiratie vande voorst. seven jaeren de voornoemde hondert seven gulden thien stuijvers niet en compt te lossen soo heeft hij van het voorst. groesvelt nu ende ten eeuwigen dage gerenuntieert ende daerop ten behoeve vande voorst. Gijsbert Aerts van Eijck helmelinge vertegen in manieren diengewoonlijck, gelovende dese beleeninge, voorgoet vast, stedich ende van weerden te houden onder verbant van hare persoonen ende goederen present ende toecomende, actum (11-11-1692)


3v. (2240) dat voor ons comen is Dirck Jansen van Moorssel diewelck als naerder van bloede met sijne blinckende ende clinckende penninen als mede mettet recht daer toe dienende heeft vernaerdert van Huijbert Verberne seecker stuck acklant mette groese soo ende gelijck tselve hem bij transport opden (30-06-1692) van Goort Willems van Moorssel is aengecomen ende heeft den voors. Huijbert Verberne bekent van dese naderschappe metten aen. van dien ten vollen voldaen te sijn ... (05-01-1693)


3v. (2240) dat voor ons comen is Jan Jansen van Brussel diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Frans Wijnants van Eijck de somme van vijftich gulden ijderen gulden ad twintich stuijvers gerekent ende ander gelt naer advenant geprocedeert ter saecke van goede geleende ende wel getelde penningen te danck bijden geloovere ontfangen welck voors. somme van vijfftich gulden den geloovere heeft gelooft aenden voornoemden van Eijck alle jaer wederom te restitueren als het hem gelieven sal mitsmalcanderen op seggende een halff jaer te voor voorwelcke vijfftich den geloovere jaerlijckx voor intrest gelooft heeft twee gulden thien stuijvers die op hodie dato ondergeschreven haren aenvanck sijn nemende ende soo voorts van jaer tot jaer totte effectuele voldoeninge ende restitutie der voors. capitale penningen, is mede gecompareert Jan van Brussel vader vanden geloovere diewelcke sich heeft gestelt als borge ende schuldenaer principael een voor al .. voors. vijftich gulden ende cas den voors. sijnen soone in gebreecke blijft deselve te voldoen en gelooft den geloovere dese sijnen vader costeloos ende schadeloos te indemneren alles onder verbant van ijder jaere persoonen ende goederen present ende toecomende actum den (05-01-1693)


4v. (2241) scheijdinge ende deijlinge tusschen de kinderen ende erffgenamen wijlen Peter vanden Eijnde


dat voor ons comen sijn Joseph vanden Eijnde, Cornelis van Goch als man ende momboir van Catalijn Peters vanden Eijnde, Joost Driessen van Lieshout als man ende momboir van Frensken Peters vanden Eijnde, Heijlcke Peters vanden Eijnde, mitsgaders Jan Goorts vanden Eijnde ende Huijbert Verberne als momboirs vande onmundige kinderen wijlen Jan Peters van Stercxsel verweckt aen Lijsken Peters vanden Eijnde sijne wettige huijsvrouwe ende alsoo gelijcke kinderen ende erffgenaemen van wijlen Peter vanden Eijnde welcke voors. comparanten metter minnen hebben gescheijden ende gedeijlt alle de goederen bijden voors. haeren vader ende grootvader achtergelaten ende op haer gedevolueert

A: bij welcke scheijdinge ende deijlinge bij lootinge te deel is gevallen Joseph vanden Eijnde seeckeren dries genaemt den Voorsten Dries groot ontrent twee lopensaet alhier binnen Lierop gelegen ter plaetse Heersell genaemt neffens 1. Heijl vande Eijnde 2. de kinderen Aert Verhees 3. de gemeijn straet 4. wederom de kinderen Aert Verhees, los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge, item een lopensaet inden Wittenberck 1. Hendrick Gerits 2. de onmundige kinderen 3. Hendrick Gerits 4. de gemeijne straet, los ende vrij uijtgenomen jaerlijckx daer uijt te vergelden mette onmunidge kinderen eene stuijver chijns aenden heere van Helmont, item alnoch een ackerken groot een lopensaet aen Jan Aerts koij 1. Hendrick van Dijck 2. Jacob Hurckmans 3. Seijken Joosten 4. d'abdije van Postel, los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondingen, item alnoch een stuck ackerlants groot ontrent anderhalff lopensaet genaemt de voorste Pas 1. Aert Marten Costers 2. Jan Frans Claessen 3. de abdije van postel 4. idem, los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge, item alnoch de hellicht van een hoijvelt genaemt de Weert 1. de kinderen Jan Aerts Verheijen 2. de Dobbelsegh 3. de gemeijn Aa 4. de oude Aa los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge, item alnoch vier parten in eenen hoijbeemt tot Herssel gelegen

B: item Cornelis van Goch is te deel gevallen den Bullenacker alhier binnen Lierop gelegen groot ontrent vierdehalff lopensaet 1. d'abdije van Postel 2. Hendrick Goort Willems met meer andere 3. Jan Frans Claessen 4. de abdije van Postel, los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge ende jaerlijckx daer uijt te vergelden aen het apostel tot Mierlo eene gulden in eenen meerden pacht met meer andere, item een stuck hoijlants genaemt den Meulenbeemt 1. Jan Frans Claessen 2. Hendrick Gerit Sijmons 3. de revier de Aa 4. idem, los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondingen

C: item Joost Driessen van Lieshout is te deel gevallen een stuck ackerlants genaemt het Heijtvelt groot ontrent twee lopensaet alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. Jan Frans Claessen 2. de onmundige kinderen 3. Hendrick Duijssen 4. de gemeijn straet, los ende vrij uijtgenomen dorpslasten ende verpondingen, item alnoch een stuck ackerlants genaemt de Wolff groot ontrent anderhalff lopensaet alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. Hendrick Jansen Verhees 2. Hendrick Gerits 3. d'abdije van Postel 4. de gemeijne straet, los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge, item eenen halven hoijbeemt onder Helmont gelegen los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge ende jaerlijckx daer uijt te vergelden de hellicht van vier duijten chijns aende heer van helmont met Heijlcken Peters vanden Eijnde, item alnoch de vijffde part in eenen hoijbeemt op Herssel gelegen 1. Hendrick Driessen Verhees 2. Joseph vande Eijnde 3. de gemeijn loop 4. Lijsken Cuijpers, los ende vrij uijtgenomen dorpslasten als voor

D: Heijlcken Peters vanden Eijnde is te deel gevallen een stuck ackerlants genaemt den achterste Pas groot ontrent drie lopensaet alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. Jacob Horckmans 2. Gerit Wilbers 3. Jan Keijsers 4. Lijneken Cuijpers, los ende vrij uijtgenomen dorpslasten ende verpondinghe ende jaerlijckx daer uijt te vergelden aenden heer van Helmont eenen stuijver chijns, item alnoch een ackercken de Streep genaemt groot ontrent een lopensaet 1. Jan Teunis van Dijck 2. de kinderen Jan Aerts Verheijen 3. Joost Marcelis Verberne 4. de gemeijne wech, los ende vrij, item de hellicht van eenen hoijbeemt onder Helmont los ende vrij uijtgenomen jaerlijckx daer uijt te vergelden met Joost Driessen van Lieshout de hellicht van vier duijten chijns aende voors. heer van Helmont

E: item Huijbert Verberne ende Jan Goorts vanden Eijnde is ten behoeve vande onmundige te deel gevallen een stuck ackerlants groot ontrent vierdehalff lopensaet 1. Joseph vande Eijnde 2. de kinderen Hendrick Heerincx 3. Hendrick Gerits 4. de gemeijn straet, los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinghe ende jaerlijckx daer uijt te vergelden met Joseph vande Eijnde eene stuijver chijns aende heer van helmont, item de hellicht vanden Weertbeemt groot ontrent anderhalff lopensaet 1. de Dobbelsegh 2. de kinderen Jan Aerts Verheijen 3. de gemeijn Aa 4. idem, los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondinge ... (13-01-1693)

7. (2243) dat voor ons comen is Jan Janssen Hoobergen diewelcke in beleeninge heeft getransporteert ende overgegeven aen Cornelis van Goch seecker stuck groese groot twee lopensaet 38 roijen alhier binnen Lierop gelegen ter pletse aen het oude Goor 1. Frans Joosten vanden Eijnde 2. Jan van Engelant 3. Aert vanden Berckven 4. Jan Dircx van Moorssel los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende jaerlijckx daer uijt te vergelden [.] een oirt chijns welcke beleeninge sall dueren eenen tijt ende termijn van ses jaeren nochtans met drie jaeren opte seggen wie van beijden gelieven sall, aenvanck nemende halff meert toecomende 1693, waer voor den voors. Jan Jansen Hoobergen bekent ontfangen te hebben de somme van een hondert gulden ende in cas den voors. Jan Jansen Hoobergen naer expiratie vande voors. ses jaren de voornoemde hondert gulden niet en crijgt te lossen soo heeft hij van het voors. groesvelt nu ende ten eeuwigen dage gerenuncieert ende daerop ten behoeve vande voornoemde Cornelis van Goch helmelinge vertegen in manier dier gewoonelijck gelovende dese beleeninge voorgoet vast stedich ende van weerden te houden onder verbant van haere persoonen ende goederen present ende toecomende, actum den (13-01-1693)

[Kantlijn: dese beleeninge is doot ende te niet gedaen op den (26-02-1705)]

7v. (2245) dat voor ons comen is Goort Janssen Verberne geboortich tot Lierop woonende onder de parochie van Vlierden dewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert, getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Willem Janssen Verhees alle sijne erffgoederen gelegen onder de parochie van Lierop soo groes als lant ende soo groot ende cleijn als deselve stucken binnen Lierop gelegen sijn uijtgenomen den Joove inden eersten een heijtvelt groot twee lopensaten ofte soo groot ende cleijn als tselve aldaer is gelegen 1. Willem Verhees 2. Jan van Brussel 3. de gemeen straet 4. Willem Verhees voors., item een stuck ackerlants genaemt de Mortel groot ontrent anderhalff lopense, 1. de kinderen Jan Aert Verhees 2. Willem Verhees 3. Jacob van Gemert 4. d'abdije van Postel, item de alnoch een stuck ackerlants groot drie lopensaet 1. Peter Verdonschot 2. Jan Tonis van Dijck 3. Peter Verdonschot voors. 4. den wech, item een stuck groese genaemt het Cleijn Eeusel groot ontrent twee lopense ofte soo groot als het selve stuck aldaer gelegen is 1. Willem Verhees 2. Jan Goorts van Dijck 3. de gemeene loop 4. d'abdije van Postel, noch de hellicht van een sille hoijlant met den armen van Lierop op te deijlen 1. Jan van Dijck 2. de gemeene loop 3. Jan Tonis van Dijck 4. die van Mierlo, noch een stuck groesvelt groot ontrent een halff lopensaet 1. Jan Frans Claessen 2. Peter Verdonschot 3. Jacob Hurckmans 4. Joost Driessen, item noch een sevenste part in Brexbeemt 1. d'erffgenaemen Joost Eerken 2. Jan van Dijck 3. d'erffgenaemen Catelijn Jan Becx 4. d'abdije van Postel los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondingen ende jaerlijckx daeruijt te vergelden aen Jan Tonis van Dijck twee hondert gulden capitael mette achterstellige pachten, item aende schutterije alhier eenentwintich gulden capitael, ende aen Gheraert op Eertbos onder Mierlo twee hondert gulden capitael met de achterstellige pachten, gelovende dir cederen ende transorteren altijt voorgoet vast stedich ende van weerden te houden onder verbant van haere persoonen ende goederen present ende toecomende, actum den (27-01-1693)


8. (2245) dat voor ons comen is Jan Willems Verhees als man ende momboir van Mariken Janssen Verberne diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Franssen vande Warrenborch seeckere stuck ackerlants groot ontrent een lopense 1. den voor. cooper 2. Gijsbert Marcelis Coppens 3. den voors. cooper 4. het straetjen, item noch een stuck groesvelt aende Vlercksendijck 1. den cooper 2. Jan Schepens 3. derffgenaemen Tonis van Goch 4. den gemeijnen wech ... (06-01-1693)


8v. (2246) scheijdinge ende deijlinge tussen de kinderen ende erffgenaemen wijlen Joost Lambert Erken als volcht


dat voor ons comen sijn Joost Marcelis Verberne als man ende momboir van Lijsken Joost Erken, Jan Beuijvis [Buijvens?] als man ende momboir van Jenneken Joost Erken, Lambert Joost Erken ende Frensken Joost Erken alle kinderen ende erffgenaemen van Joost Lambert Erken, welcke voors. comparanten metter minnen hebben gescheijden ende gedeijlt alle de goederen bijden voors. hunnen vader achtergelaten ende op haer gedevolueert

A: bij welcke scheijdinge ende deijlinge bij lootinge te deel is gevallen Joost Marcelis Verberne den Langenacker de Strepe 1. d'abdije van Postel 2. Jan Tonis van Dijck 3. wederom de abdije van Postel 4. Heijlcken vande Eijnde, item een hellicht vant Oude Goor 2. Peter Verdonschot 2. d'abdije van Postel 3. het straetjen 4. Hendrick Gerits, item de helft vande Smael Velden 1. Peter Jan Maessen 2. Marten Joosten Verberne 3. de gemeijen lop 4. de Helmontse beemden met het huijs ende het voordriesken ende de rent op de kinderen Jacob Jansen Bemans [Biemans]

B: Frensken Erken is te deel gevallen den acker met het lant achter tBoonvelt 1. Peter Verdonschot 2. Joost Marcelis Verberne 3. idem 4. Hendrick Gerits, item de helft van het Oude Goor tmet Joost Marcelis Verberne op te deijlen ende de helft vande Smaelvelden met den voorst. Joost Marcelis op te deijlen ende de rente op Jan Frans Claessen met daen Aeracker 1. Peter Verdonschot 2. die van Helmont 3. de abdije van postel 4. den gemeenen wech

C: Jan Buijvis [Buijvens?] is te deel gevallen de helft van het heijtvelt 1. Hendrick Gertis 2. Peter Verdonschot 3. Heijlcken vanden Eijnde 4. de gemeijnte, met Lambert Erken op te deijlen, item het halff ackerken aende haege met den voors. Lambert Erken op te deijlen 1. Hendrick Gerits 2. Lijs Cuijpers 3. de kinderen Hendrick Heerincx 4. de voorst. erffgenaemen, item het Aerbeemtjen met Lambert Erken te deijlen 1. Peter Verdonschot 2. d'abdije van Postel 3. idem 4. [leeg], item den Boxbeemt 1. Peter Verdonschot 2. Marten Joosten Verberne 3. Heijlcken vanden Eijnde 4. den voors. Marten Joosten Verberne, met den voornoemde Lambert Erken te deijlen, item de rente op Peter Verdonschot met Lambert Erken voorde hellicht, item de hellicht vande hoeve 1. d'abdije van Postel 2. idem 3. idem 4. Peter Verdonschot, met Lambert Erken op te deijlen

D: Lambert Erken is te deel gevallen het halff heijtvelt met het ackerken aende Haege met de hoeve ende het Aerbeemtjen ende den Boxbeemt met den voorst. Jan Buijvis voorde hellicht op te deijlen, item alnoch de rente op Peter Verdonschot voor de hellicht met Jan Buijvis, ... (26-01-1693)

10v. (2248) dat voor ons comen is Lambert Joost Erken dewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joseph Peters vanden Eijnde seecker hellicht van een heijtvelt, een halff ackerken inde Haege, den halven Aerbeemt, den halven Boxbeemt, de halff rente op Peter Verdonshcot met de helft vande hoeve soo ende gelijck deselve hem transportant op hodie bij scheijdinge ende deijlinge sijn te deel gevallen ... (26-01-1693)


11. (2248) dat voor ons comen is Goort Jansen Verberne woonende tot Vlierden diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Peter Lambert Vlemmincx seecker stuck ackerlants genaemt den Joeve 1. Heijlcken Joosten 2. Aelbert Thomas 3. de gemeine straet 4. Heijlcken voors. ... (27-01-1693)


11v. (2249) dat voor ons comen is Willem Janssen Verhees, diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick van Eijck een groesvelt groot ontrent een halff lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als het selve alhier inde Donckvelden is gelegen 1. Jan Frans Claessen 2. Peter Verdonckschot 3. Jacob Hurckmans 4. Joost Driessen ... (11-02-1693)


11v. (2249) dat voor ons comen is Sijmon Jansen vanden Boomen die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Huijbert vanden Boomen een stuck ackerlants gelegen alhier aenden Berckenbo. groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als tselve ter plaetse voors. is gelegen neffens 1. Huijbert Verberne 2. den voorst. kooper 3. de gemeijnte 4. wederom den voorst. cooper ... (24-02-1693)


12. (2249) dat voor ons comen is Gerart Wilbert Wetten diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Peters van Eijck een stuck ackerlants groot ontrent een lopensaet en drie copsaet 1. Heijlcken Peters vanden Eijnde 2. den Vaerwech 3. Jan Keijsers 4. den gebr. Marten Jacobs ... (26-02-1693)


12v. (2251) scheijdinge ende deijlinghe tusschen Hendrick Goort Hermans ende Jan Jnasen vande Vorst als volcht


dat voor ons comen sijn Jan Jansen vande Vorst als man ende momboir van Mari Goort Hermans ende Hendrick Goort Hermans als man ende momboir van Metjen Jansen vande Vorst, welcke voors. comparanten metter minnen hebben gescheijden ende gedeijlt dese ondergespecificeerde goederen

A: bij welcke scheijdinge ende deijlinge bij lootinge te deel is gevallen, Jan Janssen vande Vorst huijs hoff schuer en aengelach gelegen inde paroche van Lierop inde Groenstraet 1. Huijbert Verberne 2. Joost Janssen van Bussel ende Philips Vogels 3. den gemeijnen Schouwloop de Renne 4. de gemeijne straet, item noch een stuck groes en lant groot ontrent seven lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als tselve alhier binnen Lierop is gelegen neffens 1. Margriet vanden Berge met meer andere 2. d'erffgenaemen vande kinderen Willem Jacobs ende Jenneken Naeten 3. het Cromven 4. de gemeijne straet ...

B: item Hendrick Goort Hermans is te deel gevallen de halve schuer met de halve hoffstadt opde Doobraeck soo ende gelijck deselve voor desen Jan vande Vorst is aengedeijlt geweest, item noch een placxken inden hoff groot ontrent een halff lopensaet nochtans soo groot ende cleijn tselve aldaer gelegen is 1. .. Hendrick Goort Hermens 2. het onmundich kint van Hendrick van Eijck 3. d'abdije van Postel 4. Cornelis Lepo met sijn condividenten, item een stuck ackerlants groot ontrent vier lopensaet 1. denselven 2. de onmundige kinderen van Jan vande Vorst den ouden 3. Cornelis Lepo 4. Tonis Janssen vande Vorst, noch een stuck ackerlants met het heijtvelt daer aen gelegen groot II lopensaet 1. denselven 2. de onmundige kinderen van Jan vande Vorst den ouden 3. Cornelis Lepo 4. de abdije van Postel met meer andere, item alnoch een halff eeusel met een halff hoijvelt groot ontrent drie lopensaet ofte soo groot ende cleijn deselve aldaer gelegen sijn 1. Sijmon Driesen ende Hendrick opden Crestart 2. de onmundige kinderen van Jan vande Vorst den ouden 3. d'abdije van Postel 4. de putten van Mierlo, noch de hellicht van het cleijn hoijvlet opde Smaelvelden groot ontrent een lopensaet 1. den armen van Mierlo 2. Huijbert Aerts 3. de erffgenaemen van Willem Goorts Verasdonck 4. de gemeijne schouloop de oude Aa, hier uijt jaerlijckx te vergeldenden chijnsen vanden gronden en ende andere lasten tegenwoordich daer op sijnde ... (16-03-1693)

14. (2254) dat voor ons comen sijn Hendrick Peters van Eijck als momboir van het onmundich kint van Jan Hendricx van Eijck mede geassisteert met Peter Gijsberts van Eijck sijnen grootvader, die welcke wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Jansen vande Vorst de vijffde part van twee stucken groese ende ackerlant groot ontrent seven copsaet nochtans soo groot ende cleijn als deselve alhier sijn gelegen ende het voors. onmundich sijn kint competerende 1. Margriet vande Berghe met meer andere 2. d'erffgenaemen van Willem Jacobs ende Jenneken Naeten 3. het Cromven 4. de gemeijne straet ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden aenden armen alhier de vijffde part van eene gulden vier stuijvers met eenen staneden ende lopende pacht ende de chijns vanden gronde ... (16-03-1693)


14v. (2255) dat voor ons comen is Jasper Cornelissen diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinghe vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick van Eijck seecker stuck groesvelt groot ontrent een lopensaet 23 roijen nochtans soo groot ende cleijn als tselve alhier binnen Lierop is gelegen opde Sillen 1. Sijmon Driessen 2. Jop de Smit 3. den voors. cooper met Gijsbert van Eijck 4. de kinderen van Thomas Janssen ... (16-03-1693)


14v. (2255) dat voor ons comen is Goort Joosten van Mierlo diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Peters van Eijck sekere stuck groesvelt groot ontrent twee lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als tselve alhier gelegen is opde Sillen 1. den voors. cooper met meer andere 2. Willem Jansen Verhees 3. de Vleut ofte schouloop aldaer 4. Jan Martens tot Mierolo ... (16-03-1693)


15. (2255) dat voor ons comen is Antoni Jansen van Moorssel diewelcke als naerder van bloede met sijne clinckende ende blinckende penningen als mede mettet recht daertoe dienende heeft vernaedert van Hendrick Jansen Vlemmincx seker stuck hoijbeemts genaemt den Outaert groot ontrent drie lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven ter plaetse voors. is gelegen ende hem bij transport opden (30-07-1692) van Goort Willems van Moorssel is aengecomen, ende heeft Hendrick Jansen Vlemincx bekent van dese naderschappen metten aencleve van dien ten vollen voldaen te sijn, gelovende dese vernaderinge voor goet vast stedich ende van weerden te houden, super se et sua, actum den (25-03-1693)


15v. (2256) dat voor ons comen sijn Willem Driessen Verdoijbraecken ende Hendrick Tonis Warrenborch [afgebroken door schrijver]


15v. (2256) dat voor ons comen is Aert Bercx diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben van Joost Willems Verberne de somme van een hondert guldne geprocedeert van goede ende wel getelde penningen te danck bij hem geloovere van voorst. Verberne soo hij verclaerde ontfangen, welcke voors. somme van een hondert guldne den geloovere wederom heeft gelooft te restitueren van huijden dato deses over een jaer metten intrest van dien tegens vijff .. vant hondert ende in cas van nog voldoeninge ten geprefigeerden dage te doen soo heeft den geloovere altijt gelooft intrest pro rato als voor te betaelen totte effectuele voldoeninge ende restitutie der voorst. capitale penningen daer onder verbindende sijnen persoon ende goederen present ende toecomende, actum den (29-03-1693)

[Kantlijn: dese tegenstaende obligatie van hondert gulden capitaal is doot en te niet gedaan op den (08-02-1728) tes torkonde getijkent]

16. (2256) dat voor ons comen is Hendrick Janssen Vlemmincx diewelcke als naerder van bloede met sijne clinckende ende blinckende penningen als mede mettet recht daertoe dienende heeft vernaerdert van Goort Janssen van Bussel seecker stuck eeusel genoemt het Moren Eeusel alhier binnen deser parochie glegen soo ende gelijck tselve hem bij transport opden (30-06-1692) van Jan Peters van Eijck is aengecomen ende heeft den voors. Goort van Bussel bekent van dese naerderschappe metten aencleve van dien ten vollen voldaen te sijn ... (09-04-1693)


16v. (2257) dat voor ons comen sijn Jan Joosten, Marten Joosten Verberne ende Anneken haere suster die welcke int generael als oock ider int besonder hebben gerenuncieert ende affstant gedaan, gelijck sij renuntieren ede affstant doen mits desen ten behoeve vande kinderen ende erffgenaemen Jan Aerts Verheijen vande helft van alle de goederen gecomen van Aert Simons vanden Eijnde gelegen alhier binnen Lierop sonder daer eenich recht actie ofte pretensie bij haer ofte bij haere naecomelingen nu ende ten eeuwigen daege daerop te sullen maken, in geenderleij manieren direct noch indirect, in recht ofte daerbuijten welcke voors. renuntieren de voorst. kinderen ende erffgenamen Jan Aert Verheijen hebben geaccepteert, ende gelooft de voors. comparanten haere oiren erven ende nacomelingen te indemneren costeloos ende schadeloos te houden nu ende ten eeuwige dage van alle de schulden soo renten obligatien chijnsen pachten egeene uijtgescheijden waer mede de voorst. goederen eenichsints souden mogen sijn beswaert, gelovende wedersijts tgene voors. staet voorgoet vast stedich ende van weerden te houden onder verbant van ider haere persoonen ende goederen present ende toecomende, actum den (09-04-1693)


17. (2257) dat voor ons comen is Lambert Hendrick Vlemmincx diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van de huijsvrouwe van Philips Vogels ende de huijsvrouwe van Joost Janssen van Bussel seecker stuck erffenis groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als het selve alhier binnen Lierop is gelegen 1. der voors. cooperen 2. idem 3. de gemeijne straet 4. den gemeijnen renloop aldaer ... (17-04-1693)


17v. (2258) dat voor ons comen is Hendrick Jansen Verhees diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Sijmon Driessen Verdoijenbraeck huijs met aengelach gelegen onder Hersel inde parochie van Lierop 1. den voors. cooper 2. Aelbert den Decker 3. de gemeijne straet 4. Hendrick Gerit Sijmons met twee erffscharen ende een halff hieruijt te gelden eene stuijvers chijns aende Domeijnen, item een stuck genaemt den Wolff 1. Joost Marcelis Verberne 2. Joost Driessen 3. d'abdije van Postel 4. de gemeijnte, item een stuck genaemt het Raetstuck 1. Jan Frans Claessen 2. d'abdije van Postel 3. d'erffgenaemen vrouw Becx 4. Hendrick Gerit Sijmons, item noch een stuck genaemt het heijtvelt 1. Goort Aert Duijssen 2. het Smettken 3. Aert Marten Custers 4. Longendonck, item noch een stuck groes genaemt het heijtvelt 1. Hendrick Gerit Sijmons 2. het hoeffken 3. Peter Goorts van Dijck 4. Hendrick Gerit Sijmons, item noch een stuck genaemt de Goorkens met het eeuselken ende dat onbedeijlt, item noch een stuck genaemt den Weert 1. d'erffgenaemen vrouw Beck 2. Teunis vande Vorst 3. de oude Aa 4. de groote Aa hier uijt jaerlijckx te vergelden aende heere van Helmont twee penningen chijns ... (30-04-1693)


18. (2258) dat voor ons comen is den ed. welgebooren heer Thomas van Berensteijn heere van Maurick rentmeester van haer ed. mo. de heeren raden van state over de geestelijcke goedere mede uijt crachte van authorisatie van haer ed. mog. voor. luijdende van woorde tot woorde soo ende gelijck als volcht aende ed. mo. heeren raden van state der vereenichde Nederlanden vertoont met schuldich respect Thomas van Beresteijn rentmeester vande geestelijcke goederen over tquartier van Kempelant Meijerije van 'sHertogenbosch hoe dat hij bij foute van betaelinghe veele ende verscheijdene goederen van geestelijck renten verbonden ende verhipotequeert heeft moeten evinceren ende bij executie vercoopen om slants achterwesen daer aen te verhaelen welcke goederen dan den supplementen inden naeme vant lant aende coopers moet transporteren ende vesten met gelo.te van guarand van alle onbrekende commer ende lasten daertoe hij supplemente van nooden heeft authorisatie van w. ed. mo. even als opden (13-01-1671) aenden heere van Deurne is verleent bij copije hier neffens alsoo anderssints ter secretarije de voorst. veste te passeren wart geexcuseert, soo keurt den supplement sich tot w. ed. mo. versoeckende uwer ed. mo. authorisatie om vande goederen bij exectuie voor slants achterwesen vercocht te vesten, te mogen doen naer costuijmen der stadt ende Meijerije van 's-Hertogenbosch met behoorlijcke geloifte van guarande dit doende etc. in margine stont den staet heeft naer deliberatie goet gevonden ende verstanden supplement mits desen te authoriseren in conformite vant neffenstaende versoeck des sall densnselven gehoudne sijn de penningen bij hem te ontfangen te verantwoorden in uijtgaeff van sijne eerste te doene reeckeningen, actum den (20-11-1985), was ondertekent J. Jan van Hinlopen onderstont ter ordon. vande raet van state was onderteeckent G. van Zlingelant uijt crachte van welcke voorst. gegevene machte den heere comparant wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Janssen Verhees huijs hoff ende aengelach metten dries toebehoorende Heijlcken jan Hermans gestaen ende gelegen alhier binnen de parochie van Lierop ter plaetse aen het Eijntje genaemt groot ontrnet drie lopensaet 22 roijen 1. de gemeijnte 2. de erffgenaemen selver 3. de gemeijne straet 4. [leeg], item eenen acker achter Lijs Becx hoeve groot eenlopensaet twee roijen 1. Joseph Peters vanden Eijnde 2. Heijlcken weduwe Jan Hermans 3. de gemeijne straet 4. d'erffgenaemen selver, item den voorsten Wittenbercht groot seven lopensaet 13 roijen 1. Gevaert van Doorne 2. Marten Joosten Verberne 3. de gemeijnte 4. de erffgenamen selver, item haer lant bij het huijs groot drie lopensaet twee roijen 1. de gemeijnte 2. de erffgenaemen selver 3. idem 4. idem, item het heijtvelt groot twee lopensaet 45 roijen 1. Jan Tonis van Dijck 2. Lijs Cuijpers 3. de gemeijnte 4. de erffgenamen Catalijn Jan Becx, item het nieuwlant groot ses lopensaet een roij 1. de gemeijnte 2. deselve erffgenaemen 3. idem 4. idem, item het lant inde groese achter Lijs Becx hoeve groot 23 roijen 1. Marten Joosten Verberne 2. Heijlcken Jan Hermans 3. de abdije van Postel 4. de erffgenaemen selver, item de groese aent Eentje groot twee lopensaet 28 roijen 1. de abdije van Postel 2. de gemeijnte 3. Joseph Peters vanden Eijnde 4. Gevaert van Doorne, item tlanck eeusel groot een lopensaet 27 roijen 1. Marten Joosten Verberne 2. de erffgenaemen selver 3. de erffgenaemen Joost Erken 4. de gemeijne loop, item het groot eeusel groot elf lopensaet 37 roijen 1. Catalijn Becx 2. de erffgenaemen selver 3. Heijlcken Jan Hermans 5. Willem Goort van Dijck, item alnoch twaelff scharen op het broeck tottet voors. huijs ende landerijen behoorende ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaer gelegen sijn ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden aen het comptoir vanden heere rentmeester F. van heuren aen st. Nicolaes altaer tot Helmont vijftien gulden ende alnoch aen onse l. vrouwe altaer tot Lierop drie gulden ... mitsgaders alnoch de chijnsen vande gronden die daeruijt gaen aende abdije van Postel in twee texten jaerlijckx drie stuijvers ... (30-04-1693)


20. (2261) dieselven heere rentmeester heeft in qualiteijt ende uijt crachte voors. wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenis erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Wouter van Asten woonende tot Leende huijs schuer ende aengelach met het coolvelt gecomen van Willem Schoonen groot ontrent een lopensaet 35 roijen 1. de gemeijne straet 2. Jan Frans Claessen 3. Gevaert van Dooren 4. de gemeijne straet, item eenen acker inden Hoeck groot vier lopensaet 16 roijen 1. Goijert Willems van Dijck 2. Heijlcken weduwe Jan Hermans 3. deselve erffgenamen 4. idem, item den acker aen Gerit Lijssen Heuvel groot vier lopensaet 3 roijen 1. Jan Jacobs 2. Sijmon Driessen 3. de gemeijne straet 4. den selven Sijmon Driessen, item het Nieuwlant inden Camphurck groot drie lopensaet 18 roijen 1. de gemeijnte 2. deselve erffgenaemen 3. de gemeijnte 4. idem, item de groese neffens de putten groot vier lopensaet achtien roijen 1. Peter Verdonschot 2. Hendrick Sijmons 3. den voors. Peter Verdonschot 4. de abdije van Postel, item de putten groot drie lopensaet thien roijen 1. de rentmeester van Heurne 2. de erffgenaemen Joost Erkens 3. Heijlcken Jan Hermans 4. de erffgenamen Joost Erken, item acht scharen op het broeck tot de voorst. huijsinge ende landerijen behoorende ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaer gelegen sijn ... jaerlijcks daer uijt te vergelden ten compore vande heer rentmeester van Heuren ses gulden, ende alnoch ten selven comptoire aende costerije van Lierop ses stuijvers twee oirt jaerlijckx ...


20v. (2262) dat voor ons comen is Wouter van Asten inwoonder tot Leende diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Peter Jansen Hermans seeckere erffenis gecomen van Willem Schoonen soo ende gelijck tselve hen transportant opden (30-04-1693) is aengecomen bij transport vanden wel ed. gebooren heer Thomas van Beresteijn, rentmeester vande geestelijcke goederen des quartiers van Peelant ...(01-05-1693)


21. (2262) dat voor ons comen is Peter Jansen Hermans diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Wouter van Asten woonende tot Leende de somme van seven hondert gulden capitael ... wederom sal moeten restitueren van huijden dato ondergeschreven over acht jaeren metten intrest van dien tegens vier gulden vant hondert soo die aenvanck sal nemen op dato onderges. sonder dat verdersijts daer van opsegginge sal mogen gedaen worden, onder conditie nochtans dat den voors. geloovere deselve obligatie altijt sal mogen coren met vijftich guldens ofte meer mits alsdan betalende prorato den intrest als voor ... (01-05-1693)

[Kantlijn: sijn mede gecompareert Jan Andriessen en Peter Peters Verdonschot diewelcke haer hebben gestelt als borge...]
[Kantlijn: dese tegenstaande obligatie van sevenhondert gulden capitael bekent Willem Jakop Maas als in huwelijk hebbende Elisabeth van Asten voor de helft met den intrest van dien voldaan te zijn, consenteert der halven van zijnent wegen inde cassatie deses]
[Kantlijn: ende bekent Adriaan Jan Maas volgens zijn eijgen handteekeninge ten vollen voldaan te zijn vande tegestaande obligatie voor zijn part vande somme van 300 gulden]

21v. (2264) dat voor ons comen is Peter Peters Verdonschot diewelcke heeft gelooft te gelden ende te betaelen neffens Peter Janssen Hermans alsulcke helft van een obligatie van seven hondert gulden capitael als den voorst. Peter Jan Hermans opden (01-05-1693) heeft gelooft aen Wouter van Asten woonende tot Leende naer teneur ende inhout vande selve waer voor den voorst. Peter Jan Hermans heeft overgelaten alle de goederen voorde hellicht aen hem op dato voorst. door den voornomeden Wouter van Asten getransporteert, gelovende wedersijts dit voorst. altijt voorgoet vast stedich ende van weerden te houden onder verbant van ider hare persoonen ende goederen present ende toecomende, actum den (12-05-1693)


21v. (2264) dat voor ons comen is Frensken Jan Bruestens diewelcke heeft gecedeert ende gerenuntieert ten behoeve van Tonis Jan Bruestens haere soone alle haere goederen egeen uijtgescheijden om bijde selve te mogen gebruijcken veralieueren ende vertransporteren ende verders sijnen eijgen vrijen wille daer mede te doen onder conditie nochtans dat hij Frensken sijnen voorst. moeder altijt sall moeten onder houden in cost cleederen ende dranck linnen ende wulle etc. sonder eenich tegenseggen, is alsmede gecompareert Matthijs Jan Bruijstens die welcke ingelijcx ten behoeve vande voorst. Tonis sijnen broeder voor sijn gedeelte vande vorost. goederen heeft gerenuntieert ende affstant gedaen sonder uijt tsij int leven van sijne voorst. moeder ofte naer de doot eenich recht actie ofte pretensie daerop te sullen maecken waer voor hij heeft bekent ontfangen te hebben van Tonis sijnen broeder twantich gulden eens ... (12-05-1693)


22. (2264) dat voor ons comen is Jan Hendricx Cuijpers die welcke als last hebbende soo hij verclaerde vande kinderen ende erffgenaemen Teunis Jansen van Goch wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve an mr. Huijbert Verberne onsen mede schepen een stuck goets genaemt het Houtvelt groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als het selve alhier binnen Lierop ter plaetse inden Houtvelden is gelegen neffens 1. Jan Teunis Waerrenborch 2. d'erffgenaemen van Jan Coolen 3. d'abdije van Postel 4. Bartel Verspaget ... (23-05-1693)


22v. dat voor ons comen is Jan Willems Verberne diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Heijlcken weduwe Jan Willem [leeg] de somme van twee hondert gulden capitael ... alle jaer wederom te restitueeren als het haer gelieven sal mits malcanderen opseggende een vierendeel jaers te vooren voor welcke voorst. twee hondert gulden der gelooveren jaerlijckx gelooft voor intrest thien gulden aenvanck nemende op hodie dato ondergeschreven (14-06-1693) ... sijn mede gecompareert Maria Dircx van Bussel, Wilbert Willems Verberne, Joost Willems Verberne ende Jan Huijbers vanden Boomen, diewelcke sich hebben gestelt als borgen ... (14-06-1693)

[Kantlijn: op huijden den 27e aprill bekende Hijlcke weduwe Jan Wilms ende Dirck Jan Wilms haren soone ende Jan Lambert Vlemicx haren swager van desen neffenstaende obligatie voldaen te sijn door Jan Wilms Verberne consenterende derhalve inde cassatie en is daerom doorgeschrapt]

23. (2265) dat voor ons comen sijn Jan Hendricx van Leensel ende Jan Aerts van Asten diewelcke hebben vergunt ende geconsenteert aen Jan Willems van Dijck dat hij nu ende altijt sonder eenich tegenseggen sal mogen vaeren halen ende drijven met sijne peerden ende beesten door de Schelbraeckse Eijnde over den dijck ende door het velt naer het Zilleken gelovende hem noijt daer geene verhinderinge in te sullen doen ofte laten doen, actum (14-06-1693)


23v. (2266) dat voor ons comen is Hendric Costers diewelcke well ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Hendricx van Geldrop een stuck ackerlants alhier binnen Lierop gelegen ter plaetse aenden Hoogenberch genaemt neffens 1. Jan Peters van Dijck 3. der voorst. coopers 4. idem ... (03-07-1693)


24. (2266) dat voor ons comen is de weduwe Jan Willem Verberne diewelcke heeft bekent wel en deuchdelijck schuldich te weesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Heijlken weduwe Jan Willems de somme van twee hondert guldens ... alle jaer wederom te restitueeren als het haer gelieven sall mits malkanderen opseggende een vierendeel jaers van te vooren voor welk twee hondert gulden den gelovere jaerlijcx gelooft voor intrest thien gulden die op hodie dato onders. (14-06-1693) haeren aenvanck sijn nemende ... sijnde mede gecompareert Mari Dircx van Bussel, Wilbert Willems Verberne, Joost Willems Verberne ende Jan Huijberts vanden Boomen mulder der slants hoeve van Lierop die welcke haer hebben gestelt als borge ... (14-06-1693)


24v. (2267) dat voor ons comen is Gerit Wilbert Welten als man ende momboir van Elisabeth Verberne sijne wettige huijsvrouwe diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Cornelis van Goch seecker acker teullants genamet den Beemer groot ontrent negen lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven alhier binnen Lierop ter plaetse Achterbroeck is gelegen neffens 1. de gemeijn straet 2. den voors. cooper 3. de gemeijn straet 4. de abdije van Postel, item alnoch een groesvelt genaemt den Beemer groot ontrent vijff lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als tselve ter plaetse voor. is gelegen neffens 1. d'abdije van Postel 2. den voors. cooper 3. de gemeijne loop 4. wederom d'abdije van Postel ... jaerlijcx daer uijt te vergelden aende h. geest tot Helmont acht vaten rogge reductie, die betaelt worden met drie gulden, item alnoch aenden rentmeester van Heuren jaerlijckx veertien stuijvers ... (09-09-1693)


25v. (2268) wij schepenen borgemeesteren kerck ende armmeesteren mitsgader ettelijcken der meeste geerffde deser parochie ende dinghbanck van Lierop inden quartiere van Peellant gelegen dese onderteeckent representerende ende vervangende het corpus der selver gemeijnte bekennen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van hr. Mattheus van Hooff inwoonende borger der stadt Eindhoven de somme van twee duijsent gulden capitael ... waer mede is affgelost eene gelijcke somme van twee duijsent gulden die de gemeente was geldende aende heer advocaet Schinders ende tot hoogeren intrest was staende welcke voorst. somme van twee duijsten gulden wij gelooveren wederom hebben gelooft te restitueren aenden voors. Mattheus van Hooff sijne oiren erven ofte naecomelingen van huijden dato dese over ses jaeren metten intrest van dien tegens vier gulden, thien stuijvers vant hondert waer van den eersten pacht sal comen te vervallen van huijden dato onderges over een jaer ende in cas van nonvoldoeninge ter geprefigeerden daege te doen ... ende alle thoonderen deser omme dese acte ende geloifte voor alle heeren hoven ende gerechten te mogen doen slaen ende passeren onder gelifte voluntaire alsoo wij verclaren ons ende onse soo gemeijnts als eijgene goederen daer voor executabel, actum den (24-09-1693) des toirconde bij ons ondertekent is geconditioneert dat dees rente wedersijt een halff jaer van te vooren sall moeten opgesecht worden


[Ondertekenen: Huijbert Verberne schepen, Hendrick van Eick schepen, dit meck + stelde Jan Janssen vande Vorst, dit merck o stelde Goort Tijssen schepenen, Ghisbert Merhelis Koppens, borgemester, Teunis Jan Willems, borgemeester, Bocx .., Hendrick Velmijckx kecmester, Marten Joosten Verberne ende Huijber vanden Bomen armmesteren, Jan Jansen Slats, Hendrick Verheijden, dit merck + stelde Jan Willems vande Goor, Jan van Moorsel, dit merck + Aert Jansen Berckven]

26v. (2269) scheijdinge ende deijlinge tusschen Huijbert Aert Horckmans als man ende momboir van Berber sijne huijsvrouw ende Joost Gielens Verberne geassisteert met Cornelis Peters van Goch ende Hendrick Peters vanden Eijnde sijne in desen geaffumeerde momboiren soo ende gelijck als volcht


dat voor ons comen sijn Huijbert Aert Horckmans als man ende momboir van Barber sijne huijsvrouwe ende Joost Gielens Verberne geassisteert met Cornelis Peeters van Goch ende Hendrick Peeters van den Eijnde sijne in desen geaffumeerde momboiren welcke voorst. comparanten metter minnen hebben gescheijden ende gedeijlt dese naervolgende goederen

A: bij welcke scheijdinge ende deijlinge bij lotinge te deel is gevallen Huijbert Aert Hurchmans eenen beemt gelegen inde Voort onder Lierop soo groot en klein als de selve ter plaetse voors. is gelegen neffens 1. Hendrick Peeters vanden Eijnde 2. Joost Willems Verberne 3. het apostel huijs 4. de gemeijne Aa, item alnoch eenen acker gelegen inde parochie van Lierop aende Groenbeemde soo groot ende klein als den selven ter plaetsen voors. is gelegen neffens 1. Lambert Hendrickx Vlemmincx 2. Joseph Martens Kusters [Custers] 3. idem 4. het Gootshuijs van Postel, item alnoch een ackerken gelegen inde parochie van Lierop ter plaetse genaemt den Bogert 1. Peeter Gijsberts van Eijck 2. d'erfgenaemen van Goort Luijkes 3. de geijne wech 4. Marcelis Aerts Coppens, hier uijt jaerlijcx te vergelden twee penningen cijns aen den heere van Helont, item alnoch de putten gelegen inde parochie van Lierop neven de Smaelvelden 1. Hendrick Goorts Hermans met meer andere 2. Jan Frans Claessen 3. de oude Aa 4. de Helmonts beemden ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelde de twee penningen cijns in het boeck van Helmont hier vorens geexpresseert

B: Joost Gielens Verberne geassisteert met Cornelis Peeters van Goch ende Hendrick Peeters vanden Eijnde sijne in desen geaffumeerde momboirs is te deel gevallen eenen dries gelegen onder Lierop genaempt het Wevelsdaell 1. Jan Anthonis van Dijck 2. den h. geest 3. den gemeijnen wech 4. de erfgenamen van Jan Hendrick van Moorsel, item is Joost voors. alhier te deel gevallen eenen acker tot Lierop gelegen opde Ren 1. Goort Janssen van Bussel 2. Mechel weduwe Jan Thomas 3. Peeter Joosten Verberne 4. de Renloop, item alnoch eenen ackr gelegen onder Lierop ter plaetse de Ren voors. geheeten het Brughstuck 1. Mechel weduwe Jan Thoomas 2. den Renloop 3. idem 4. het Godtshuijs van Postel, item alnoch een weijvelt genaempt het Geluck gelegen onder Lierop aenden Otterdijck 1. Goort Joosten van Bussel 2. Catelijn Jan Becx 3. de weduwe Peeter Joosten Verberne 4. Goort Geraerts van Goch ... (07-11-1693)

28v. (2272) dat voor ons comen is Jan Janssen Verberne inwoonende borger der stadt Eindhoven als man ende momboir van Heijlcken sijne huijsvrouw die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Peters van Breeij seeckeren acker teullants alhier binnen Lierop gelegen ontrent den Hoogen wech groot ontrent twee lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven te rplaetse voors. is gelegen neffens 1. Jan Dircx van Moorssel 2. d'abdije van Postel 3. idem 4. den wech aldaer ... (30-11-1693)


29. (2272) dat voor ons comen is Huijbert Horckmans als man ende momboir van Berber sijne huijsvrouwe ende Joost Gielens Verberne geassisteert met Cornelis Peters van Goch ende Hendrick Peters vanden Eijnde sijne in dese geaffumeerden momboiren diewelcke wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Vlemmincx seecker stuck goets sijnde groes ende lant alhier inde Groenstraet gelegen neffens 1. Marcelis Aerts 2. den voors. cooper 3. Marcelis Aerts 4. de gemeijne Groenstraet aldaer ... (26-12-1693)


29v. (2273) dat voor ons comen is Huijbert Aert Horckmans als man ende momboir van Berber sijne huijsvrouwe die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Wilbert Verberne eenen acker teullants gelegen alhier aende Groenbeemden groot ontrent vierdehalff lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven ter plaetse voors. is gelegen neffens 1. Lambert Hendrick Vlemincx 2. Joseph Marten Costers 3. idem 4. het Godtshuijs van Postel ... (26-12-1693)


30. (2273) wij schepenen, borgemeesteren kerck ende h. geest meesteren deser parochie van Lierop inden quartieren van Peellandt geleegen deses onderteeckent representeerende ende vervangende het corpus deser gemeijnte bekennen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Jan Aerts boswachter van sijn maj. van Groot Brittanie inwoonder tot Soerendoncq de somme van vierhondert guldens capitaell ... wederom hebben gelooft te restitueeren aenden voorn. Jan Aerts sijnen oiren erven ofte naercomelingen van huijden dato deses over twaelff jaeren doch met ses malcanderen op te seggen wie van beijden believen sal mits een halff jaer vantevoren opte seggen met den intrest van dien tegens vier gulden vant hondert waer van den eersten pacht sal comen te vervallen van huijden dato ondergenaempt over een jaer ... (21-01-1694)

[Ondertekenen: Huijbert Verberne schepen, Hendrick van Eick schepen, Cornelis van Gooch schepen, dit is het merck o van Goort Matijssen schepen, dit is het merck + van Jan vande Vorst schepen, Ghijsbert Marselis Coppens borgemester, Teunis Jan Willems van Eijck borgemester, [.] Bocx kerkmeester, Handerijck Vlemijckx kerkmeester, Aert Maerselis Coppens aermester, Marten Verberne aermeester]
[Kantlijn: op dese renten is geschoten 200 gulden door Jan vanden Boomen ende Joost van Bussel schepenen, den (24-11-1708)]
[Kantlijn: int laets van november 1710 de resterende 200 gulden metten achterstaenden intrest geschooten en betaelt consenteert derhalve inde cassatie en is daeromme doorgeschrapt, actum den (15-12-1710)]

31. (2275) wij schepenen borgemeesteren kerck ende h. geest meesteren deser parochie ende dingbanke van Lierop inde quartiere van Peelant geleegen deses onderteeckent representeerende ende vervangende het corpus der selver gemeijnthe bekennen wel ende deuchdelijck schuldich te weesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Anthonis Hendricx inwoonder des dorps Soerendoncq eene somme van twee hondert guldens capitael ... wederom hebben gelooft te restitueeren aenden voors. Anthonis Hendricx sijnen ooiren erven ende naercomelingen van huijden dato deses over twaelff jaeren doch met sessen opte seggen mits een halff jaer van tevooren malcanderen dese opsegginge te doen wie van beijde gelieven sal mettten intrest van dien tegens vier gulden vant hondert waer van den eersten pacht vervallen sal van huijden dato onder genoempt over een jaer ... (21-01-1694)


31v. (2276) dat voor ons comen is Jan Thonis van Dijck diewelcke heeft gecedeert ende gerenuntieert gelijck hij cedeert ende renuntieert mits desen ten behoeve van Jan Janssen Slaets van alsulcken part ende deel bestaende in seecker erffenisse ende meubelen soo ende gelijck tselve is naergelaten bij Heijlcken sijne eerste huijsvrouwe waer van hem de tochte was competerende ende naer doot het erffrecht aen voors. Jan Slaets ... (04-02-1694)


32. (2276) dat voor ons comen is Jan Jansen Slaets diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jenneken dochtere Hendrick Hendrick opde Cressert tegenwoordige huijsvrouwe van Jan Tonis van Dijck seecker erffenisse mette meubelen waer van den voors. van Dijck op hodie ten behoeve vande voornoemden transportant sijn tochte heeft affgegaen ... (04-02-1694)


32v. (2277) dat voor ons comen is Jacob Jansen Verberne diewelcke wel ende wettelijck heet gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Willem Driessen Verdoijenbraecken seeckeren acker teullants alhier binnen Lierop gelegen ter plaetse genaemt de Vaelsoij groot ontrent twee lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven ter paletse voors. is gelegen neffens 1. d'abdije van Postel 2. den h. geest alhier 3. de kinderen Jan van Stercxsel 4. Jan Tonis van Dijck met meer andere ... (05-02-1694)


33. (2277) dat voor ons comen sijn Willem Thomas van Bree, Ambrosis Thomas van Bree gebroederen, Willem Thijssen Verbeeck als man ende momboir van Anneken Thomas van Bree, Teunis Hendrick Baltus als man ende momboir van Josijntje Thomas van Bree ende Mari Thomas van Bree diewelcke wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Antoni van Bree haren respective broeder ende swager huijs ende aengelach groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot als tselve alhier op Herssel is gestaen ende gelegen streckende 1. de gemeijnt 2. idem 3. idem 4. idem, item een stuck ackerlants groot ontrent derdehalff lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven ter plaetse voors. is gelegen neffens 1. Jan Frans Claessen 2. de gemeijnte 3. idem 4. idem, item alnoch de putten gelegen opde Goorkens soo groot ende cleijn als deselve aldaer sijn gelegen in hare bekende reengenooten ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden eene stuijver twelff penningen chijns aende Domeijnen ... (10-02-1694)


33v. (2278) wij schepenen borgemeesteren kerck ende armmeesteren deser parochie ende dinghbancke van Lierop representerende ende vervanghende het corpus derselver gemeijnte bekennen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben van Jan vande Vorst ende Frans Willems wettige geede momboiren vande onmundige kinderen Jan vande Vorst ende dat ten behoeve vande selve onmundige de somme van vierhondert gulden capitael ... wederom te restitueren des daertoe vande voors. momboiren versocht sijnde mits dat de opsegginge daer van wedersijts wie van van beijden gelieven sall gedaen moet werden een maent tevooren mits daer van betaelende naer advenant den tijt der intrest tegens vijff gulden van ider hondert aenvanck nemende op hodie data deses ... (10-02-1694)

[Kantlijn: Frans Willems heeft bekent van dese obligatie ten vollen voldaen te sijn en daerom geroijeert, actum den (22-11-1698)]

34v. (2281) dat voor ons comen is Peter Aerts van Riel inwoonende borger der stadt Helmont diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Joosten Verberne sijnen swager alle sijne gerechticheijt actie ende toeseggen die hij eenichsints hebbe mochte ofte preteenderen hadde in het goet van Peter Leenders vanden Eijnde sijn vader wegens Barbel sijn derde ende tegenwoordige huijsvrouw liggende alhier inde parochie van Lierop ter plaetse genaemt aent Achterbroeck in hoogen leegen, diepen ende droogen, huijs hoff schuer lant zant heijtvelt ende weijvelt egeen uijtgescheijden alomme waer op wat plaetsen deselve souden mogen gelegen wesen ofte bevonden worden met alle lasten pachten, chijsnen ende commeren daerop staende ... (03-03-1694)


35. (2281) dat voor ons comen is de heer Pieter Mants die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Lambert Vlemmincx seeckere erffrente van drie gulden jaerlijckx gaende vuijt sekere oude panden gelegen alhier inden dorpe van Lierop ter plaetse genaemt het Achterbroeck als verder is blijckende bij de letteren ende brieven daer van voor schepenen alhier gepasseert in dato (1570) in januarij waer toe wert gerefereert ende dat met den lopende pacht waer van den transportbrief in dato (29-10-1668) door den transportant aen voors. cooper op hodie is overgelevert ... (05-03-1694)


35v. (2282) dat voor ons comen is Jan Francken vanden Eijnde die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Antonis Thomas van Breij seecker stuck teullants genaemt den Heuvel alhier tot Herssel gelegen neffens 1. den voors. cooper 2. Dirck Janssen van Moorssel 3. Jan Franssen vanden Eijnde 4. de gemeijnte van Lierop ... jaerlijckx daer uijt te vergelden aende Domeijnen eenen stuijver chijns ... (24-03-1694)


35v. (2282) dat voor ons comen is Jenneken weduwe wijlen Wijnant Goorts van Eijck ende heeft beleden ende bekent gelijck sij lijdt ende bekent mits desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Frans Wijnants van Eijck haren wettigen soon de somme van vijfftich gulden ... wederom heeft gelooft te restitueren alle jaer sonder onderscheijt van tijt als het hen believen sall mit jaerlijckx daer voor te betalen voor intrest twee gulden thien stuijvers aenvanck nemende op hodie dato deser ende sal de opsegginge hier van wedersijts moeten geschieden drie maenden te vooren ... (31-03-1694)


36. (2282) dat voor ons comen is Harrisken weduwe wijlen Jan Deckers inwoondersse tot Velthoven [Veldhoven] diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert, getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Frans Tonis Verbeeck haren broeder sekeren acker teullants alhier binnen Lierop gelegen groot ontrent anderhlaff lopensaet, 1. d'abdije van Postel 2. Maria Hendricx Verstegen 3. wederom d'abdije van Postel 4. de gemeijne straet, item alnoch een stuck teullants groot ontrent drie copsaet 1. d'abdije van Postel 2. Jan Tonis van Dijck 3. d'abdije van Postel 4. de gemeijne straet ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden vier vaten rogge min eenen halven cop aent clooster tot Eijndhoven [Eindhoven] uijt het cleijnste stuck met de mede gelders te gelden ... (07-04-1694)


36v. (2283) dat voor ons comen is Frans Antonis Verbeeck ende heeft bekent gelijck hij bekent mits desen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben van Aert Jan Berckven ende Hendrick Jan Velmmincx deeckens der broederschap van onse liever vrouwe schutterije tot Lierop tot behoeff der selve broederschap de somme van een hondert gulden capitael ... alle jaer als het haer gelieven sall te restitueren metten intrest van dien tegens vijff gulden vant hondert aenvanck nemende op hodie dato deses met dat de opsegginge wedersijts daer van sall moeten gedaen worden drie maenden te vooren ... (08-04-1694)


37. (2283) dat voor ons comen is Hendrick Vlemmincx die welcke in mangelinge heeft getransporteert ende wettelijck overgegeven aen Hendrick Joosten Verberne seecker stuck goets sijnde groes ende lant alhier inde Groenstraet gelegen neffens 1. Marcelis Aerts 2. Hendrick Vlemmincx voors. 3. Marcelis Aerts 4. de gemeijne Groenstraet aldaer soo ende gelijck het selve hem is aengecomen ende getransporteert opden (26-12-1693) voor schepenen alhier van Huijbert Horckmans ...


37. (2283) dat voor ons comen is Hendrick Verberne diewelcke als naerder van bloede met sijne clinckende ende blinckende penningen alsmede mettet recht daer toe dienende heeft vernaerdert van Hendrick Vlemmincx seecker stuck groets sijnde groes ende lant soo ende gelijk het den voorst. Hendrick Vlemmincx van Huijbert Horckmans opden (26-12-1693) is aengecomen ende heeft voornoemde Hendrick Vlemmincx bekent van dese naderschappe ten volle voldaen te sijn ... (02-06-1694)


37v. (2284) dat voor ons comen is Hendrick Verberne die welcke in erffmangelinge wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Vlemmincx seecker stuck goets sijnde groes ende lant soo ende gelijck het selve hem op hodie vanden voors. Hendrick Vlemmicx bij naderschap is aengecomen, daerentegen soo heeft den voors. Hendrick Vlemmincx den voornoemden Hendrick Verberne in erffmangelinge getransporteert ende erffelijck overgegeven seecker stuck eeusel genoemt het Mooren Eeusel alhier binnen Lierop gelegen soo ende gelijck het selve hem bij naderschap van Goort Janssen van Bussel opden (09-04-1693) voor schepenen alhier is aengecomen ... (02-06-1693)


38. (2284) dat voor ons comen is Hendrick Joosten Verberne, die welcke als naerder van bloede met sijnen clinckende ende blinckende penningen als mede mettet recht daer toe dienende heeft vernaerdert van Cornelis Peters van Goch seecker stuck teul ende weijlant genaemt den Beemer gelegen aen het Achterbroeck alhier soo ende gelijk tselve hem bij transport op den (09-09-1693) van Gerit Wilbert Welten is aengecomen, ende heeft den voornoemden Cornelis van Goch bekent van dese naderschappe metten aencleve van dien ten vollen voldaen te sijn ... (08-07-1693)


38v. (2285) dat voor ons comen is Jan Janssen vande Vorst diewelcke als naerder van bloede met sijne clinckende ende blinckende penningen als mede metter recht daer toe dienende heeft vernadert van Hendrick Peters van Breij seecker stuck teullants alhier binnen deser parochie gelegen ontrent den Hoogenwech soo ende gelijk tselve hem bij transport opden (30-11-1693) van Jan Janssen Verberne is aengecomen, ende heeft den voornoemden Hendrick Peters van Breij bekent van dese naderschappe metten aencleve van dien ten vollen voldaen te sijn ... (12-08-1694)


39. (2285) dat voor ons comen is Hendrick Goorts van Dijck inwoonder tot Lierop ende heeft beleden ende ekent mits desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Jan Joosten Verberne woonende tot Someren de somme van een hondert gulden ... wederom te geven alle jaer sonder onderscheijt van tijt als het hem gelieven sall, ende dat in gelde als voor, mits malcanderen drie maenden van te vooren op te seggen ende daer jaerlijckx van te betaelen voor intrest vijff gulden doende ideren gluden als voor aenvanck nemende metten (04-09-1694) waer van den eerstan pacht gevallen ende verschene sal sijn (04-09-1695) ... (04-09-1694)

[Kantlijn: Jan Joost Verberne heeft bekent voor Marten Verberne schepen van dese nevenstaende obligatie voldaen te sijn metten intrest van dien door Hendrick Goort en consenteert derhalven inde cassatie deses, actum (15-08-1713)]

39v. (2286) dat voor ons comen is Jan Hooberge als man ende momboir van Luijtjen Joosten vanden Eijnde sijne wettige huijsvrouwe, Joost Huijbers Verberne ende Hendrick Hurckmans als man ende momboir van Jenneken Huijbers Verberne sijne wettige huijsvrouwe diewelcke in dier qualiteijt wel ende wettelijck hebben gecedeert, getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Goorts van Dijck seeckeren acker teullants alhier binnen Lierop gelegen ter plaetse genaemt inde Cappellen [leeg] groot ontrent [leeg] lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven voors. is gelegen neffens 1. Jan Franssen vanden Eijnde 2. d'erffgenaemen van Hendrick Geraerts 3. de gemeijnte 4. Jan Franssen vanden Eijnde ende de erffgenamen van Hendrick Geraerts voorst., item alnoch eenen acker teullants gelegen ter plaetse voors. groot ontrent twee lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven voors. is gelegen neffens 1. Joost Marcelis Verberne 2. d'erffgenaemen Hendrick Gerarts voornoemt 3. Cornelis van Goch 4. de gemeijnte voors. ... (04-09-1694)


40. (2286) dat voor ons comen is Joost Peters Verberne met sijnen broeder ende susteren diewelcke alle als naerder van bloede met sijne clinckende ende blinckende penningen als mede mettet recht daer toe dienende heeft vernaerdert van Willem Driessen Verdoijbraecken seecker stuck teullants genaemt de Vaelsoij alhier binnen deser parochie van Lierop gelegen, soo ende gelijck tselve hem bij transport opden (05-02-1694) van Jacob Jansen Verberne is aengecomen ende heeft den voornoemden Willem Verdoijbraecken bekent van dese naderschappe metten aencleve van dien ten vollen volaen te sijn ... (10-09-1694)


40v. (2287) dat voor ons comen is Lijsken weduwe Peter Joosten Verberne met alle hare kinderen, diewelcke alle te saemen hebben bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Jan Franssen vande Goor ende Gijsbert Willems geede momboiren van Iken Peters vande Goor de somme van tsestich gulden capitael ... alle jaer wederom te geven ende te restitueren als het haer believen sall mits malcanderen op te seggen drie maenden te vooren, voor welcke, voors. tseestich gulden den geloovere jaerlijcx gelooft voor intrest vijff ten hondert aenvanck nemende op hodie dato onderges. ... (10-09-1694)

[Kantlijn: Jan Fransen vande Goor ende Gijsbert Willems als wettige geeede mombaren van Iken Peters vande Goor bekennen van dese obligatie voldaen te sijn ende daerom gedoseert geroijeert ende doorgeschapt, actum Lierop den (30-05-1695)]

41. (2287) dat voor ons comen is Willem Marten Turcken inwoonende borger der stadt Eijndhoven als man ende momboir van Willemijn van Moorsel sijne wettige huijsvrouwe, diewelcke in dier qualiteijt wel ende wettelijck heeft gecedeert, getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Huijbert Joosten Verberne seecker stuck groese alhier binnen Lierop gelegen ontrent den Schutboom groot ontrent drie lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als tselve ter plaetse voors. is gelegen neffens 1. Dirck Jan van Moorsel 2. de erffgenaemen van Goort Jan Hermans 3. idem 4. de gemeijne straet, item alnoch een stuck ackerlant off teullant alhier binnen Lierop ter plaetse aent Heij-Eijndt gelegen groot ontrent andehrlaff lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als tselve ter plaetse voors. is gelegen neffens 1. Lambert Vlemmincx 2. Jan Hendricx van Geldrop 3. idem 4. Jan Peters van Eijck ... (28-10-1694)


42. (2288) dat voor ons comen is Philips Lambert Coolen inwoonder tot Deursen die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert, getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Wilbers Meulendijcx als wettigh geede momboir vande kinderen van Dirck Wilbers Meulendijcx seeckeren hoijbeemt alhier binnen Lierop gelegen ter plaetse genaemt den Hoeckhorst groot ontrent twee sillen nochats soo groot ende cleijn als denselve ter plaetse voors. is gelegen neffens 1. Jan Hermans 2. Goort Aert Duijssen 3. mevrouwe Barbara van Scherpenseel weduwe Jan Erasmus van Grevenbroeck 4. Jan Bollen ... (13-12-1694)


42v. dat voor ons comen is Jan Dircx van Moorsel onser mede schepen ende heeft beleden ende bekent gelijck hij lijdt ende bekent mits desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Aert Jan Broeckvens ende Hendrick Jan Vlemmincx deeckens der broederschap van onser lieve vrouwe schutterije tot behoeff derselver schutterije de somme van twee hondert carolus guldens ... wederom te geven, alle jaer als het de deeckers off broederschap believen sall ende dat in gelde als voor mits daer jaerlijcx van te betaelen voor intrest negen gulden ende thien stuijvers doende ideren gulden als voor mits malcanderen drie maendne te vooren op te seggen aenvanck nemende metten (17-05-1695) waer van deen eersten pacht vervallen ende verschenen sal sijn (17-05-1696) ... (17-05-1695)

[Kantlijn: dese tegenstaende obligatie is gedoot op heden den (27-10-1725) en sijn dese penningen ontfangen van Antoni Vlemmix ende Antoni van Bussel, attester Jan vanden Boomen, ende bekent Antntoni van Bussel en Antoni Vlemmix dese penningen ontfangen te hebben ter presentie van ons schepenen]

43. (2289) dat voor ons comen is Jan Fransen vande Warrenborch diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenis erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Franssen vande Warrenborch sijen oudsten broeder sekere sille teullants alhier binnen Lierop gelegen ter plaetse genaemt aende Otterdijck groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als deselve ter plaetse voors. is gelegen 1. den voors. cooper 2. idem 3. Jan Schepens woonende tot Oirschot 4. idem, item alnoch een groesvelt genaemt het Nieuwvelt mede gelegen inde voors. parochie ter plaetse voornoemt groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven ter voors. plaetse is gelegen neffens 1. den voors. cooper 2. idem 3. d'erffgenamen Antonis vna Goch 4. de gemeijnte van Lierop ... (30-05-1695)


43v. (2290) dat voor ons comen is Joost Peters Verberne met sijnen broeder ende susteren diewelcke indier qualiteijt wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Marten Joosten Verberne sekeren acker teullants alhier binnen Lierop gelegen ter plaetse genaemt de Vaelsoij groot ontrent twee lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven ter plaetse voors. is gelegen neffens 1. d'abdije van Postel 2. den h. geest alhier 3. de kinderen Jan van Stercxsel 4. Jan Tonis van Dijck met meer andere ... (30-05-1695)


44. (2290) dat voor ons comen is Hendrick Jansen Custers als wettich man ende momboir van Jenneken Hendricx van Soest [doorgehaald: Goch] sijne wettige huijsvrouwe die welcke in dier qualiteijt wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Frans Jansen van Bussel seecker huijs hoff hoffstadt mettet aengelach alhier binnen Lierop gestaen ende gelegen ter plaetse genaemt aent Heij-Eijnt groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot en cleijn al tselve ter voors. plaetse is gelegen neffens 1. Wilbert Verberne 2. d'erffgenaemen van Jan Hendricx van Geldrop 3. Jan vande Vorst 4. de gemeijne straet ... ende jaerlijcx daer uijt te vergelden twee gulden vijff stuijvers aenden h. geest alhier ende een oirt stuijver chijns aende Domeijnen ten Bosch ... soo heeft den voornoemden Frans van Bussel den voors. Hendrick Custers voor dit cederen ende transporteren gelooft te laten gebruijcken eenen acker gelegen ontrent de Stemit groot ontrent drie lopensaet voorden tijt van vier eerst comende jaeren mits conditie dat Hendrick Kusters voornoemt het leste jaer aen Frans van Bussel sall uijtkeeren negen vaten rogge ... welcke acker inde voorgaende jaeren van huer heeft gedaen jaerlijckx sestien gulden ... (09-06-1695)


45. dat voor ons comen sijn hr. Adam Raessens in houwelijck hebbende joffrouw Wilhelmina van Empel, hr. Adriaen Bits als man ende momboir van joffrouw Allegonda van Empel ende joffrouw Maria van Empel als last ende procuratie hebbende van hr. Joachim Hachtjens borger ende meester tingieter der stadt sHertogenbossche gepasseert opden (25-08-1695) voorden notaris Hendrick de Lepo resideerende binnen de stadt sHertogenbossche voors. ende seeckere getuijgen alhier voorde onderges. schepenen gethoont ende gebleecken alle erffgenaemen van wijlen hr. Cornelis Lepo, die welcke ider in haere besondere qualiteijt uijt crachte vande scheijdinge ende deijlinghe gepasseert voor heeren schepenen der stadt Eijndhoven [Eindhoven] opden (17-08-1695) alhier mede verthoont ende gebleecken wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Peters van Breeij de hellicht inde hoeve gestaen ende gelegen alhier binnen Lierop mette appendentien ende dependentien van dien ... jaerlijckx daeruijt te vergelden aenden heer van Helmont den chijns vanden gronde ... (31-08-1695)


46. (2294) dat voor ons comen is Jan Peters van Breeij diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Gijsbert van Eijck ende Joseph Peters vandne Eijnde armmeesteren alhier ende dat ten behoeve vande selven armen de somme van een hondert gulden capitael welcke penningen sijn geschooten bij Jan Tonis vande Warrenborch als erffgenaem van Goort Luijcas van Bree ... wederom te restitueren van huijden dato dese over een jaer metten intrest van dien tegens vijff gulden te hondert aenvanck nemende op hodie dato deses ... (31-08-1695)


46. (2294) dat voor ons comen is Jan Peters van Breeij die welcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Gijsbert van Eijck de somme van een hondert gulden capitael ... wederom heeft gelooft te restitueren van huijden dato deses over een jaer metten intrest van dien tegens vijff gulden vant hondert aenvanck nemende op hodie dato deses ...


46v. (2295) dat voor ons comen is hr. Jan Janssen Verberne woonende tot [doorgehaald: Stratum, Stratum bij] Eijndhoven [Eindhoven] diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Dircx van Moorssell sijnen swager sekeren acker teullants groot een lopensaet elff roijen nochtans soo groot ende cleijn als denselven alhier binnen Lierop ter plaetse aende Meerloop is gelegen 1. den voors. cooper 2. Jan hendricx van Geldrop 3. den voors. cooper 4. de gemeijne straet aldaer ... (14-12-1695)


47v. (2297) dat voor ons comen is Hendrick Peters van Eijck diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Janssen vande Vorst sijnen swaeger alle sijne erffgoederen van sijnen vaeder achtergelaeten alle nochtans onbedeijlt sijnde bestaende in in huijs hoff, groes ende lant alhier binnen Lierop ter plaetse inde Groenstraet gestaen ende gelegen neffens 1. Peter Goorts 2. Gijsbert van Eijck 3. Sijmon vanden Boomen 4. de Vaerwech aldaer ... den cooper voors. sall alnoch alle drie jaeren moeten betaelen sijn part ad vijff stuijvers van eenen geestelijcken pacht aende heer rentmeester van Heuren gaende uijt het geheel aengelach ... (19-12-1695)


48. (2297) dat voor ons comen is Gijsbert Peter Gijsbers van Eijck woonende tot Leende diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Jansen vande Vorst sijnen swaeger alle sijne erffgoederen hem van sijnen vader naegelaeten alle nochtans onbedeijlt sijnde bestaende in huijs hoff groes ende lant alhier binnen Lierop ter plaetse inde Groenstraet gestaen ende gelegen neffens 1. den voors. cooper 2. Hendrick van Eijck 3. den Vaerwech 4. Jan Peters van Eijck met meer andere ... den voorst. cooper sal alnoch alle drie jaeren moeten betalen sijn part ad vijff stuijvers van eenen geestelijcken pacht aende heer rentmeester van heuren gaende uijt het geheel goet ... (19-12-1695)


48v. (2299) dat voor ons comen is Aert Goortssen van Bree diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Janssen Biemans een stuck weijlants alhier binnen Lierop gelegen ter plaetse aent Berckeijndt neffens 1. d'erffgenaemen Marcelis Coolen 2. de gemeijnte 3. idem 4. Herman Goort Hermans ... jaerlijck daer uijt te vergelden den chijns vanden gronde ... (29-12-1695)


49. (2299) dat voor ons comen is Joost Janssen vanden Vorst diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Hendrick Peters van Eijck sijnen swaeger de somme van drie hondert gulden capitael ... altijt heeft gelooft te dancke te restitueeren metten intresst van dien tegens vier gulden vant hondert aenvanck nemende metten (19-12-1695) ende sall de opsegginge hier van wedersijt moeten gedaen worden een vierendeel jaer te vooren ... (29-12-1695)

[Kantlijn: dese obligatie voldaen metten intreste van dien ende daerom geroijeert, actum den (03-11-1700)]

49v. (2300) dat voor ons comen sijn Jan Hendricx de Cuijper ende Luijcas Janssen van Goch als wettighe geede momboiren van Teunisken ende Ciliken onmundige kinderen van wijlen Anthonis van Goch, Dirck soone Antonis van Goch voor sijn selven, Hendrick Jan Teunis als man ende momboir van Lijsken dochtere wijlen Antonis van Goch, den voors. Jan Hendricx de Cuijper mede als last ende procuratie hebbende van Hendrick soone Antonis van Goch voors. ons onderges. schepenen gebleecken, diewelcke ider in haere besondere qualiteijt wel ende wettelijck hebben gecedeert, getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Vlemmincx seecker stuck lants mette groese alhier binnen Lierop gelegen ter plaetse aent Cromven neffens 1. Antonis Marcelis van Goch 2. de erffgenaemen van Jan vande Vorst 3. Dirck Janssen van Moorsel met meer andere 4. Marten Verberne ... (13-01-1696)


50. (2300) deselve hebben alnoch ewl ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Marten Verberne het Nieuwvelt alhier binnen Lierop ter plaetse aen het Cromven gelegen neffens 1. Hendrick Vlemmicx 2. de gemeijnte 3. Jan Peters van Eijck 4. Antonis Marcelis van Goch ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden een oirt chijns aende Domeijnen van Brabant ...


50v. (2301) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenis erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Marcelis Lambers van Goch het Nieuwvelt aenden Oudendijck sijnde groes ende lant 1. d'erffgenaemen Lambert Huijbers met meer andere 2. de gemeijnte 3. Jan Teunis vande Warrenborch 4. wederom de gemeijnte ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden den grontchijns aende Domeijnen van Brabant daer met recht uijtgaende ende aende weduwe vande heer van Straelen den intrest van vijffentseventich gulden capitael ...


50v. (2301) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert, getransporteert ende met helmelinge vertijdenis erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Antonis vande Warrenborch een groesvelt genaemt de Coddeman alhier binnen Lierop ontrent de Otterdijck gelegen neffens 1. Huijbert vande Warrenborch met meer andere 2. de erffgenaemen Hendrick Antonis Vlemmicx 3. Goort Joosten van Bussel 4. de gemeijnte ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden den chijns vanden gronde aende Domeijnen van Brabant ...


51. (2301) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Jansen vande Vorst eenen hoijbeemt alhier binnen Lierop neffens den Vlercxksendijck ontrent de Aa gelegen neffens 1. Bartel Verspaget 2. den Vlercxsendijck 3. de Aa 4. het straetje aldaer ... ende jaerlijckx daeruijt te vergelden den intrest van eenhondert gulden capitael aende weduwe Peter Jansen vanden Grootenacker ...


51v. (2302) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Teunis vande Warrenborch een stuck lants het Kempken genaemt gelegen alhier binnen Lierop aende Otterdijck neffens 1. Huijbert vande Warrenborch 2. het straetje 3. Gijsbert Aerts 4. Jan Aerts Menten ...


52. (2302) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert, getransporteert ende met helmelinge vertijdenis erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Lijsken weduwe Peter Verberne seeckeren acker teullants alhier binnen Lierop ontrent de Boomse hoeve gelegen neffens 1. de voors. Boomsche hoeve 2. Teunis Willem Bakermans 3. Jacob Jansen Verberne met meer andere 4. de Boomse hoeve ...


53. (2303) dat voor ons comen is Hendrick Janssen Verhees diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen Willem Joost Verberne huijs, hoff, schop ende tlant daer aen gelegen groot ontrent anderhalff lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als tselve alhier binnen Lierop ter plaetse aent Cromven is gestaen ende gelegen neffens 1. de weduwe van Jan Bruestens 2. de gemeijnstraet 3. Teunis Marcelis van Goch 4. Dirck Jan Zeelen ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden aende arme tot Arle thien stuijvers, item aendne heer rentmeester van Heuren ses stuijvers aenden armen van Lierop seven stuijvers ende aende Domeijnen eene stuijver een oirt chijns ... (25-06-1696)


53v. (2304) dat voor ons comen is Hendrick Jan Vlemincx die welcke uijtten naem ende van weghen Claes Rovers sijnen swaeger wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Gijsbert Marcelis Coppens een huijsken mettet aengelach groot ontrent een lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als tselve alhier aen d'Otterdijck is gestaen ende gelegen neffens 1. Huijbert vanden Warrenborch 2. Jan Franssen vanden Warrenborch 3. de straet aldaer 4. de Invaert ... (03-07-1696) ... item alnoch een ackerken het Kempen 1. het straetje 2. Huijbert vanden Warrenborch 3. Hendrick vanden Warrenborch 4. d'erffgenaemen Thonis Vlemmincx, item alnoch eenen acker 1. den cooper 2. d'erffgenaemen Hendrick Vlemmincx 3. de kinderen Teunis Vlemmincx 4. de straet aldaer ...


54. (2304) dat voor ons comen is Jan Aert Coppens die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Franssen vanden Warrenborch een stuck groeslant groot ontrent seven copsae nochtans soo groot ende cleijn als tselve alhier aen d'Otterdijck is gelegen neffens 1. Hendrick vande Warrenborch 2. Bartel Verspaget 3. de cleijn Aa 4. het straetje aldaer ... (03-07-1696)


54v. (2305) dat voor ons comen is Helena vande Ven weduwe Hendrick Verberne inwoondersse tot Eijndhoven diewelcke met haere clinckende ende blinckende penningen als mede mettet recht daer toe dienende heeft vernaerdert van Jan Peters van Breeij seeckere erffenisse gelegen alhier binnen Lierop so ende gelijck deselve hem bij transport voor schepenen alhier van Lierop opden (31-08-1695) vande erffgenaemen hr. Cornelis Lepo is aengecomen ende heeft den voors. Jan Peters bekent van dese naderschappe metten aencleve van dien ten volle voldaen te sijn ... (24-08-1696)


55. (2305) dat voor ons comen sijn Peter Hendricx van Geldrop, Berber Hendricx van Geldrop geassisteert met Jan vanden Boomen haeren in desen geaffumeerden momboir, Jan Aert Faessen als man ende momboir van Catalijn dochter Hendrick van Geldrop ende Jan Daendels als man ende momboir van Jenneken dochtere Hendrick van Geldrop voors. diewelcke wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Peters van Breeij huijs ende aengelach alhier binnen Lierop ter plaetse aen Weerdigen Eijnt gestaen ende gelegen neffens 1. d'erffgenaemen Peter Janssen van Goch 2. Cornelis Verspeeck 3. de gemeijn straet 4. d'erffgenaemen Jan Peter van Stercxsel ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden aende rentmeester van Heuren ten behoeve vant gemeene lant eene gulden darthien stuijvers ... (14-09-1696)


55v. (2306) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Cornelis van Goch een eeusel het Oude Goor genaemt alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. Joost Marcelis Verberne 2. d'erffgenaemen Jan Peters van Stercxsel 3. Jan de Smith tot Nuenen 4. de erffgenaemen van Peter Janssen van Goch ...ende jaerlijckx daeruijt te vergelden aenden armen alhier vijff gulden sijnde het capitael hondert guulden ... ende alnoch twee parten van twee stuijvers chijns aende heer van Helmont met Joost Marcelis Verberne te gelden ofte soo veel daer met recht is uijtgaende ... (14-09-1696)


56. (2306) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen Joseph Peters vanden Eijnde als momboir vande onmundige kinderen Jan Peters van Stercxsel ende dat ten behoeve vande selve onmundige eenen acker de Daemse Hoeve genaemt mettet driesken alhier binnen Lierop te rpaletse aen Weerdigen Eijnt gelegen 1. d'erffgenaemen Jan Peters van Stercxsel 2. Lambert Hendricx Vlemmincx 3. Cornelis Janssen Verspeeck 4. wederom Lamber Hendrick Vlemmincx ... daer uijt te vergelden aende heere van Deurne ten behoeve van het gemeene lant vijff gulden ...


56v. (2307) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Cornelis Verspeeck een Nieuwvelt sijnde groes ende lant alhier binnen Lierop ter plaetse aen Weerdige Gelegen neffens 1. den voors. cooperen 2. d'erffgenaemen Jan Aerts Verheijen 3. Cornelis Peters an Goch 4. de gemeijnt ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden den chijns vande gronde aende Domeijnen ...


57. (2307) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert gectransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Willems vande Goor een plecxken groes ende lant groot een lopensaet alhier binnen Lierop aen Weerdigen Gelegen neffens 1. de erffgenaemen Jan Aerts Verheijen 2. Cornelis Verspeeck 3. wederom d'erffgenaemen Jan Aerts Verheijen 4. d'erffgenaemen Peter Janssen van Goch ...


57v. (2308) dat voor ons comen is Lambert Hendrick Vlemmincx diewelcke met sijne clinckende ende blinckende penningen als mede met het recht daertoe dienende heeft vernaerdert van Joseph Peters vandne Eijnde als momboir vande onmundige kinderen Jan Peter van Stercxsel seckeren acker de Daemse Hoeve genaemt mettet driesken soo ende gelijck denselven hem bij transporte van Peter Hendricx van Geldrop cum suis voor schepenen alhier opden (14-09-1696) is aengecomen ende heeft den voors. Joseph Peters vanden Eijnde bekent van dese vernaerderinge metten aencleve van dien ten vollen voldaen te sijn ... (14-09-1696)


58. (2308) dat voor ons comen is Hendrick vande Cressert den jongen die welcke wetende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jenneken Hendricx vande Cressert huijs, schuer, hoff, hoffstadt, mettet lant daer aengelegen groot t'samen ontrent vijff lopensaet ende vijfthien roijen ofte soo groot ende clijn als het selve gelegen is binnen de parochie van Lierop ter plaetse genaemt de Winckelstraet 1. de abdije van Postel 2. Jan van Mierlo 3. de gemijne straet 4. den wegh naest de Achsterste Broecke, item noch eenen acker genaemt den Winckelacker groot ontrent vijff lopensaet ende 30 roeden te weten hen gerechticht gelegen ten plaetse in de parochie als voor tussen 1. de abdije van Postel 2. Jenneken weduwe Jan Dircx van Moorsel 3. de abdije van Postel 4. den wegh naest de Achterse Broecken, item noch een stuck ackerlants genaemt den Achtersten Hoff groot ontrent drie lopensaet ofte soo groot als den selven gelegen is inde parochie ende ter plaetse ontrent als voor 1. de erffgenamen Jan Goorts Verberne 2. de Horner Heijde 3. de kinderen Jan Aerts Verheijde 4. den Loowegh, item alnoch een stuck groesvelts genaemt den h. Geest groot ontrent twee lopensaet gelegen ontrent als voor ter plaetse genaemt den h. Geest 1. de weduwe Jan Dircx van Moorsel 2. Willem Verhees 3. de Hornisdonck 4. de vercoopersse voornoemt, item noch heijtvlet daer de weduwe Frans Meijers woont gelegen ontrent als voor 1. Hendrick Peters van Eijck 2. Jan van Bussel 3. Jenneken weduwe Jan Dircx 4. Jan Janssen van Moorssel groot ontrent vijff lopensaet, item het Voorste Eeusel groot ontrent twee lopensaet 33 roede gelegen in de parochie als voor ter plaetse genaemt Neffens Erckens Eeusel 1. Jan van Bussel 2. Geraert Janssen 3. de kinderen Jan Verheijen 4. den Schouloop genaemt de Vliete, item haer velt neffens Jan vande Vorst groot ontrent drie lopensaet 33 roijen gelegen inde parochie als voor neffens 1. Jan vande Vorst 2. Hendrick van Eijck 3. de vliet 4. de abdije van Postel, item noch een velt neffens Willem Verhees te weten het hooijvelt groot twee lopensaet 23 roijen gelegen inde parochie als voor neffens 1. de kinderen Jan Verberne 2. Willem Verhees 3. de Vliete 4. de vercoopersse voornoemt, item haer hoogh eeusel groot ontrent drie lopensaet ofte soo groot ende cleijn als het selve gelegen is binnen de parochie als voor 1. Willem Verhees met meer andere 2. Willem Verhees 3. de Horner Hijde 4. de vercooperse voors., item noch den beemt groot ontrent drie lopensaet ende 28 roijen gelegen inde parochie als voor ter plaetse genaemt de Heijlgeesten 1. de vrou van Mierlo 2. Peter Goorts vande Eijnde 3. de h. geest alhier 4. Jan Willems van Dijck ... uijtgenomen dorps lasten, verpondinge, ende den chijns vande gronden, mitsgaders alnoch drie gulden seven stuijvers twee oirt jaerlijckx aende heijligengeest tot Helmont ... (26-10-1696)


60. (2312) bijden inhoude van desen openbaeren instrumente van testament sij kennelijck eenen iegelijcken dat voor mij secretario ende onderges. schepenen sijn compareert Jan Antonis van Dijck ende Jenneken Hendrick vanden Crestert echteluijden beijde gesont naerder lichaem diewelcke overdenckenden de broosheijt der menschelijcker natuere ende datter niet seeckerder als de doot ende niet onsekerder dan de ure derselve ure hebben daeromme uijt deser werelt niet willen scheijdne voor ende alleer sij hadden gedisponeert van hare tijdelijcke goederen haer bij Godt almachtich op deser aerde verleent eerstelijck recommanderende haere zielen alswanneer die uijtten kercker hares lichaems sullen comen te scheijden in handen van Godt almachtich ende dat haere lichaemen eerlijck nae haeren staet ende conditie sullen worden begraven comende nu voorts totte dispositie van henne tijdelijcke goederen hebben testatueren gelegateert gelijck sij legateren mits desen aende naeste vrienden vande testatuer ider thien gulden eens, voorders soo willen ende begeeren sij testatueren dat alle haere voordere naer te latene goederen sullen devolueeren ende sterven opden lancxstlevende van haer beijden d'een den anderen als haere universele erffgenaem mits desen institueerende pleno jure institutionis omme naer doot ende eersten afflijvigen bij den lancxstlevende te mogen aengeveert worden deselve te mogen coopen veralieueren, vertransporteren, rentieren, belasten, ende becommeren gelijck oft sij beijde inden leven waeren alvoorens de legaten betaelt sijnde dit verclaeren sij testatueren te wesen haeren lesten ende uijttersten wille, willende ende begerende dat dit haer testamente volcomen effect sall sorteren ende van weerden gehouden worde alwaert nochtans datter eenige solemniteijten hier innen gerequireert waeren versuijmpt verswegen ofte achtergelaeten houdende denselve voor geinsereert aldus gedaen ende gepasseert opden (26-10-1696)


61v. (2317) dat voor ons comen sijn Marten Rubens als man ende momboir van Anna Beijvoets ende Huijbert Beijvoets die welcke uijt crachte van procuratie gepasseert voor heeren scholtus ende schepenen van Pelt inden lande van Luijck opde (08-11-1695) alhier voor ons onderges. schepenen gebleecken diewelcke in dier qualiteijt wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick van Eijck sekeren acker genaemt den Aeracker alhier binnen Lierop neffens 1. Peter Verdonschot 2. die van Helmont ofte Morten Verberne 3. d'abdije van Postel 4. den gemeijnen Vaerwech aldaer ... (05-11-1696)


63. (2318) dat voor ons comen is hr. Jan Coolen diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joseph vanden Eijnde seeckere hellichte van eene hoeve alhier tot Lierop ter plaetse Hersel gelegen sijnde onbedeijlt los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondingen ende jaerlijckx die hellicht van een hondert gulden capitael aenden rentmeester van Heuren ende alnoch de hellicht van vijff duijten chijns aende Domeijnen ... (03-01-1697)


63v. (2319) dat voor ons comen is Sijmon vande Boomen diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van jan Hendricx van Eijck een stuck ackerlants gelegen alhier tot Lierop ter plaetse genaemt inden Sanderman neffens 1. Jan Janssen van Moorssel 2. idem 3. de Vaerwech 4. Hendrick van Helmont ... (03-01-1697)


64. (2319) dat voor ons comen is hr. Jan Janssen Verberne inwoonder ende coopman tot Eijndhoven als man ende momboir van Heijlcken Dircx van Moorsel diewelcke in voorst. qualiteijt wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Adriaen Hendricx van Weerden seeckeren beemt de Vloot? genaemt alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. Hendrick Dircx van Moorsel 2. t'gemeijne lant 3. Jan vanden Boomen 4. de Aa ... (14-01-1697)


64v. (2320) dat voor ons comen is hr. Jan Janssen Verberne inwoonder ende coopman tot Eijndhoven als man ende momboir van Heijlcken Dircx van Moorsel diewelcke in dier qualiteijt wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Wilbert Verberne een stuck groese alhier binnen Lierop ter plaetse inde Groenbeemden gelegen neffens 1. Hendrick Goort Hermans 2. Hendrick Janssen van Geldrop 3. de Vleut 4. de .ust, item een stuck lant inde Nieuwe Erve gelegen neffens 1. de weduwe Jan Dircks van Moorsel 2. de gemeijnte aldaer 3. idem 4. idem, item alnoch een stuck groese gelegen inde Oude Nieuwe Erven neffens 1. Jan vande Vorst met meer andere 2. de Boomse straet 3. de weduwe Jan Dircx van Moorsel 4. Jan Teunis vande Warrenborch ... (14-01-1697)


65. (2320) dat voor ons comen is hr. Peter van Moorsel coopman ende inwoonder tot Stratum bij Eijndhoven diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Peters van Breeij eenen acker gelegen alhier binnen Lierop aende Hosterse Pooten genaemt neffens 1. d'abdije van Postel 2. Lijneken Jan Dircx van Moorsel 3. den voors. cooper met meer anderen 4. den wech aldaer ... (11-02-1697)


65v. (2322) denselven heeft alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Janssen van Geldrop twee lopensaet vanden dries gelegen aenden Schulsboon neffens 1. Willem Turcken 2. Lambert Vlemmincx 3. idem 4. de gemeijnte aldaer ... jaerlijcx daeruijt te vergelden negen duijten chijsn aende Domeijnen ofte min off meer als daer met recht is uijtgaende ...


66. (2322) denselven heeft alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinghe vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan vande Vorst onsen mede schepen de hellicht van eenen acker alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. het Boomsche straetje 2. Hendrick van Moorsel 3. de Meerloop 4. Peter Peters van Moorssel ...


66v. (2323) denselven heeft alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Goort Matthijssen eenen acker gelegen aent Heijen Eijndt neffens 1. d'erffgenaemen Jan Hendricx van Geldrop 2. idem 3. Hendrick Goort Hermans 4. den Mistwech aldaer ...


67. (2323) denselven heeft alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelingehe vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick van Moorssel een gedeelte van het aengelach aent huijs soo het affgesteecken is alhier int dorp gelegen neffens 1. den voors. cooperen 2. Hendrick Vlemmincx 3. Huijbert Verberne 4. de gemeijnte ...


67v. (2323) denselven heeft alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Vlemmincx huijs hoff aengelach mette schop opde straet alhier int dorp gestaen ende gelegen neffens 1. Hendrick van Moorssel 2. Jan vande Vorst mette gemeijnt 3. Huijbert Verberne 4. de gemeijnte aldaer ... ende jaerlijckx daeruijt te vergelden eene gulden aende heer rentmeester Heuren ten behoeve vant gemeene lant, item alnoch seven stuijvers jaerlijckx aent clooster van Ommel metten mede gelder te gelden ...


68. (2324) dat voor ons comen is Willem Goorts van Dijck diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Aert Marten Costers een stuck ackerlants gelegen alhier op Hersel genaemt het Heijtvelt neffens 1. Jenneken Hendrick Gerits 2. Lijsken Cuijpers 3. de gemeijnte van Merilo 4. Joseph vanden Eijnde ofte den advocaet Coolen ... (12-02-1697)


68v. (2325) compareerde voor ons schepenen deser parochie ende dinghbancke van Lierop quartiere van Peelant inde Meijerije van sHertogenbossche gelegen Hendrick Vlemincx kerckmeester deser parochiekercke van Lierop voors. ende Hendrick Peters vanden Eijnde oudt ontrent 50 jaeren diewelcke ter instantie ende requisitie van Antoni Frans Bakermans alhier geboortich ende tegenwoordich woonende tot Alckmaer [Alkmaar] in Noort Hollant hebben getuijcht ende verclaert onder presentatie van eede desnoot ende daertoe versocht sijnde altijt te sullen presteren waer ende waerachtich wesen dat de voors. Anthoni Frans Bakermans van sijne goederen alhier tot Lierop gelegen heeft comen crijgen ende hem oock daer voor geboden is de somme van vier hondert vijfftich gulden capitael Hollants in tecijken der waerheijt soo hebben die voors. atestanten dese haere verclaeringe neffens schepenen onderteeckent binnen Lierop den (12-02-1697)


69v. (2326) dat voor ons comen is Marten Rubens als man ende momboir van Anna Beijvoets diewelcke uijt crachte van procuratie gepasseert voor heeren scholtus ende schepenen van Pelt inden lande van Luijck den (08-11-1695) voor ons onderges. schepenen gebleecken indier qualiteijt wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick van Eijck sekeren acker genaemt den Aeracker alhier binnen Lierop ter plaetse op Hersel gelegen neffens 1. Peter Verdonschot 2. die van Helmont ofte Marten Verberne 3. d'abdije van Postel 4. den gemeijnen Vaerwech aldaer ... (23-02-1697)


70. (2326) denselven heeft alnoch uijt crachte vande voors. procuratie wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Marcelis Verberne een groesvelt het Oude Goor genaemt alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. Peter Verdonschot 2. den cooper 3. het straetje 4. Jenneke Hendrick Gerits ... uijtgenomen dorps lasten ende verpondingen ende eenen halven stuijver chijns aende Domeijnen ofte soo veel daer in staet, item alnoch een stucxken lants in het aengelach achter het Boonvelt ... (23-02-1697)


70. (2326) denselven heeft alnoch uijt crachte voors. wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Marcelis Verberne een stuck groese gelegen opde Smaelvelden [afgebroken door schrijver]


70v. (2327) dat voor ons comen is Jan Goorts vanden Eijnde diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Frans Joosten vanden Eijnde cum suis een stuck groese genaemt den Durencoop alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. Joost Janssen van Bussel 2. Antonis vanden Berckven 3. Hendrick Peters van Breij 4. de loop ofte Vleut, item een veltje genaemt Hendrick Duijssen Veltje 1. de weduwe Jan Dircx van Moorssel 2. de weduwe Jan Hendricx van Geldrop 3. de voors. Vleut 4. Gerit Wilberts, item de Stemitsacker 1. Gerit Wilberts 2. den gemeijnen wech 3. Jan Janssen Hoobergen 4. de abdije van Postel ... (30-05-1697)


71v. (2328) wij president ende schepenen des dorps Lierop inden quartiere van Peelant Meijerije van S'hertogenbossche gelegen certificeren mits desen waer ende waerachtich te sijn ende dat ter instantie vande kerckmeesteren der heerlijcheijt Geldrop dat de boomen, soo oude als jonge staende alhier opden kerckhoff, in eijgendom toebehooren aende parochiekercke welverstaende aenden Buijck ende desselffs Choor, alhier in onsen dorpe, ende oversulcx deselve boomen staen ter dispositie vande kerckmeesteren waer aen wij deselve laeten als sijnde revenues oft omme tot dienst ende proffijte der voors. kercke gebruijckt te werden in teijcken der waerheijt soo hebben wij schepenen onsen gemeijnen schependoms zegele op het spatan vant dubbele deses gedruckt des toirconde bij ons onderteeckent den (30-05-1697)


72v. (2329) dat voor ons comen is Lambert Vlemmincx diewelcke als naerder van bloede met sijne clinckende ende blinckende penningen als mede mettet recht daer toe dienende heeft vernadert van Cornelis van Goch een eeusel het Oude Goor genaemt soo ende gelijck tselve den voors. Cornelis van Goch bij transport voor heeren schepenen alhier is aengecomen vande kinderen ende erffgenaemen van Hendrick van Geldrop ende heeft den voornoemden van Goch bekent van dese naerderschap ten vollen voldaen te sijn metten aencleve van dien gelovende deselve voor goet vast stedich ende van weerden te houden ... (24-06-1697)


73. (2329) dat voor ons comen is Hendrick Dircx van Moorsel diewelcke als naerder van bloede met sijne clinckende ende blinckende penningen als mede mettet recht daer toe diendende heeft vernaerdert van Wilbert Willems Verberne een groesvelt met eenen acker gelegen alhier binnen Lierop soo ende gelijck deselve den voors. Wilbert Verberne bij transport voor heeren schepenen alhier van Jan Janssen Verberne sijn aengecomen ende heeft den voornoemden Wilbert Verberne bekent van dese naderschaep ten vollen voldaen te sijn metten aencleve van dien ... (07-09-1697)


73v. (2330) dat voor ons comen is Hendrick Dircx van Moorsel diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Frans Claessen eenen hoijbeemt alhier binnen Lierop gelegen ter plaetse inde Vloet genaemt neffens 1. Arien van Stercxsel 2. Bartel Verspaget 3. Jan vanden Boomen 4. de gemeijne Aa aldaer ... (07-09-1697)


74. (2330) dat voor ons comen is Hendrick Dircx van Moorsel diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Janssen van Bussel eenen acker teullants alhier tot Lierop gelegen ter plaetse de Ren genaemt neffens 1. Huijbert vanden Boomen 2. de kinderen van Aert Dircx 3. den gemeijnen Mistwech 4. de Ren aldaer ... (07-09-1697)


74v. (2331) dat voor ons comen is de heer Jacob vande Brugh predicant tot Someren et Lierop diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Willem Bocx ende Wilbert Willems Verberne kerckmeesteren alhier ende dat ten behoeve vande parochiekercke de somme van eenhondert gulden capitael ... heeft gelooft te restitueeren van huijden dato deses over een jaer metten intrest van dien tegens vier gulden jaerlijckx ... onder conditie nochtans dat dese voors. hondert ingeval een van beijde die soude willen restitueren ofte opseggen twee maenden te vooren sall moeten geschieden, actum den (07-09-1697)


75. (2331) wij schepenen deser parochie ende dinghbancke van Lierop dese ondertekent hebben in voldoeninge van haer ed. mo. resolutie in dato den (16-07-1687) gerichtelijck wesen affvragen aende brouwers alhier ofte eenigen vergrootinge ofte verminderinghe aen haere brouwketels was gemaeckt diewelcke verclaerden deselve alnoch te wesen opde eijgen groot ende forme als bevonden is door den geswooren eijckmeester Geraert Dusuin opden (24-09-1694) als gesubstitueerde van Arent van Eijberch ende ingevolge vande voors. resolutie soo hebben wij opden (26-09-1697) ons vervoecht bij Marten Verberne brouwer alhier wiens ketel groot is sestien tonnen mettet houtwerck ende hem affgevraecht off hij sich verclaerde voor coop ofte huijsbrouwer die tot antwoort heeft gegeven sich tot coopbrouwer te verclaeren ende niet meer op sijnen ketel te comen brouwen dan ses tonnen, item alnoch bij Mari van Bussel diewelcke verclaerde haer voor coopbrouwster ende dat haere ketel groot is dartien tonnen ende daerop niet meer te connen brouwen als vijff tonnen, actum den (26-09-1697)


75v. (2332) dat voor ons comen is Jan Willems van Dijck diewelcke als naerder van bloede met sijne clinckende ende blinckende penningen als mede mettet recht daer toe dienende heeft vernaerdert van Aert Marten Custers een stuck ackerlants soo ende gelijck tselve hem bij transport is aengecomen van Willem Goorts van Dijck gelovende dese naerderinge van goet vast stedich ende van weerden te houden ... ende heeft den voors. Aert Marten Custers bekent van dese vernaderinge ten vollen voldaen te sijn, actum den (26-09-1697)


76. (2332) wij schepenen borgemeesteren kerck ende armmeesteren deser parochie van Lierop representerende ende vervangende het corpus der selver gemeijnte bekennen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen uijt handen van Joseph Peters vande Eijnde ende Gijsbert van Eijck tegenwoordich regerende ende dat ten behoeve vande armen alhier de somme van vijffhondert guldens capitael ... alle jaren sall mogen worden gerestitueert ende wederom geeijst wie van beijden gelieven sal mits opseggende een halff jaer tevoorens ende daer van betalende den intrest tegen vier gudlen van ider hondert aenvanck genomen hebbend metten (24-08-1697) ende in cas van egheene voldoeninge soo hebben die gelooveren altijt gelooft intrest pro rato als voor te betaelen totte effectuele ende rresitutie der voors. capitaele penningen ... (28-09-1697)


77. (2333)

inventaris der erffelijcke goederen staende den huwelijck van Jan Antonis van Dijck ende Heijlcken Jacob Slaets vercregen ende geconquesteert

- eersten eenen acker opden Hoogenwech groot twee lopensaet twelff roijen
- item eenen acker inde Boetsart groot een lopensaet dartien roijen
- item lant ende groes inde Melis groot tsamen twee lopensaet darthien roijen
- item den acker bijden Boomen groot twee lopensaet ses roijen
- item den acker neffens Jan Frans Claessen groot een lopensaet vijffendeartich roijen
- item den hoijbeemt inden Cloot groot twee lopensaet
- item de Hamesdonck neffens Jan Goorts groot een lopensaet 16 roijen
- item den beemt inden Boetsart groot een lopensaet eenendartich roijen
- item eene rente van twee hondert gulden capitael staende tot laste vande erffgenaemen Peter van Asten

alle welcke goederen Jenneken Hendricx de Cressart lest weduwe Jan Antonis van Dijck verclaert alsoo uijt den mont van haeren man zaliger verstaen ende gehoort te hebben dat hij die staende sijnen eersten huwelijck vercregen heeft sonder dat sij weet eenige andere goederen onder haer behout sijnde meer doen maels vercregen sijn daerop sij den eedt aen handen vanden gsubstitueerde tot het officie heeft affgeleijt verclarende soo naemaels iets meer mochte bevonden worden haer nu onbekent dat sij tselve sal bekent maken ende laten volgen naer behooren aldus gedaen ende gepasseert ten overstaen vande onderges. schepenen opden (14-10-1697)

78v. (2334) dat voor ons comen is Hendrick Duijssen die welcke heeft gecedeert ende gerenuntieert gelijck hij cedeert ende renuntieert mits desen van sijn tochtrecht van alle de goederen gestaen ende gelegen alhier int Achterbroeck ende dat ten behoeve van sijne kinderen ende kintskinderen gereserveert nochtans den intrest vande rente van twee hondert gulden capitael die de voorkinderen sijn competerende ... (05-12-1697)


79. (2335) dat voor ons comen is Goort Duijssen diewelcke sijnen behoorelijcken eedt heeft gepresteert ende affgeleijt aen handen vanden gecommitteerde des heeren officiers als momboir vande onmundige kinderen Dirck Hendricx Duijssen verweckt aen Berber Teunis ende dat niet langer tot dat de goederen van Hendrick Duijssen waer van hij op hidie sijn tochte heeft affgegaen vercocht sijn ende de penningen daer van procederende aende geinteresseerde crediteuren naer rechten sullen sijn gedistribueert tot welcken eijnde neffens hem is gevoecht den secretaris Hendrick Waltheri in absentie van Sijmon Teunis inwoonder tot Deurne totte vercoopinge derselver goederen ende distributie der penningen, actum den (05-12-1697)


79v. (2337) dat voor ons comen is Jenneken Hendricx weduwe wijlen Jan Antonis van Dijck diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteertende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Willems van Dijck seeckeren acker teulants alhier binnen Lierop ter plaetse Hersel genaemt gelegen neffens 1. den cooper 2. het straetjen aldaer 3. de gemeijne straet aldaer 4. den voors. cooper, item alnoch eenen acker ter voors. plaetse gelegen neffens 1. den cooper 2. de gemeijnte 3. den armen van Lierop 4. de gemeijne straet aldaer, item alnoch eenen acker ter voors. plaetse aldaer neffens 1. d'abdije van Postel 2. Joost Marcelis Verberne 3. wederom d'abdije van Postel 4. de gemeijne Loowegh aldaer, item alnoch eenen acker ter voors. plaetse gelegen neffens 1. Hendrick Goorts van Dijck 2. Matthijs Jan Bruijstens 3. d'erffgenamen Jan Jacob Hurckmans 4. Jan Frans Claessen, item alnoch vier erffscharen te geb. met de naebueren van Mierlo ... (18-12-1697)


80v. (2338) dat voor ons comen is Jan Janssen van Leenssel inwoonder deses dorps van Lierop diewelcken heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Peter van Moll inwoonder tot Leenderstrijp de somme van een hondert gulden capitael ... wederom heeft gelooft te restitueren van huijden dato deses over thien jaeren metten intrest van dien tegens vier gulden jaerlijckx mits dat de opsegginge sal moeten geschieden drie maenden te voren wedersijts naer haer gelieven ... is mede gecompareert Huijbert Jan Kijsers [Keijsers] die welcke sich selven heeft gestelt als borge ... (18-12-1697)


81v. (2339) dat voor ons comen sijn Hendrick Duijssen als last hebbende van Johannes de Visel sijnen schoonsoon, Marten Franssen als man ende momboir van Aelken Hendricx Duijssen hem mede fort ende sterckmakende voor Marij Hendricx Duijssen mitsgaders Goort Duijssen als wettigh geede momboir vande onmundige kinderen Dirck Hendricx Duijssen verweckt aen Berber Teunis ende neffens hem gevoeght ende geaffumeert den secretaris Hendrick Waltheri die welcke uijt crachte van outhorisatie van heeren schepenen alhier in dato den (05-12-1697) naer het affgaen der tochte vande voors. Hendrick Duijssen wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoev evan Jan vanden Boomen [doorgehaald: den ouden] huijs hoff aengelach metten acker ende achtersten hoff ende het driesken daer aen reijckende tot aende gracht ende het velt vande weduwe Jan Thijssen Kerckhoff groot tsamen ontrent de vijff lopensaet nochtans soo groot end clijn als de selve int Achterbroeck sijn gestaen ende gelegen neffens 1. Jan van Engelant 2. Jan Goort van Moorssel cum suis 3. de gemijnt 4. Jan Thijssen Kerckhoff ... daeruijt te vergelden aende armen van Lierop twee gulden vijff stuijvers ..., item alnoch eene stuijvers chijns aende Domijnen van Brabant ... (31-12-1697)


82v. (2340) deselve hebben alnoch uijt crachte als voor wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Willems vande Ghoor een stuck goets genaemt het Streepken gelegen alhier int Achterbroeck neffens 1. Jan Goorts van Moorssel cum suis 2. den cooper met meer andere 3. Jan Goorts van Moorssel cum suis 4. weduwe Jan Thijssen Kerckhoff ... daeruijt te vergelden aende rentmeester van Huren ten behoeve vant gemeene lant vijff stuijvers ...


83. (2340) deselve hebben alnoch uijt crachte als voor wel ende wettelijck gecedeert getransporteert met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aende ende ten behoeve van Aert Verheijen seecker stuck groese inde Hamisdonck groot ontrent vijff copsaet nochtans soo groot ende cleijn als t'selve alhier int Achterbroeck is gelegen neffens 1. Cornelis van Goch met meer andere 2. d'erffgenaemen Teunis Willems Verberne 3. d'abdije van Postel 4. de gemeijen Aa, aff te deijlen met de erffgenamen Leendert Goorts .lis? ...


83v. (2341) de selve hebben alnoch uijt crachte als voor wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Frans Claessen seecker eeusel het Oude Ghoor genaemt groot ontrent seven ende een halff lopensaet gelegen alhier binnen Lierop neffens 1. den voorn. cooper 2. Jan Goorts van Moorssel voorn. cum suis 3. d'abdije van Postel 4. Hendrick Custaers ...


84. (2341) dat voor ons comen sijn Jan Janssen Kijsers [Keijsers] voor sijn tochtrecht mitsgaders Huijbert Kijsers [Keijsers], Aert Kijsers [Keijsers], Jan Janssen Kijsers [Keijsers] ende Willem Janssen Kijsers [Keijsers], item Hendrick Peters Verhees als man ende momboir van Peerke dochtere Jan Kijsers [Keijsers] voorst. ende Jan Janssen van Leenssel als man ende momboir van Jenneken dochtere vande voornoemde Jan Kijsers [Keijsers] voor haer erffrecht die welcke ider in hare besondere qualiteijt wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Franssen vande Warrenborch ende Hendrick Goort Hermans seecker eeusel ende hoijvelt genaemt de Scheltbraeck gelegen alhier binnen Lierop ter plaetse Wijtegaet neffens 1. Jan Fransse vande Warrenborgh 2. de Vlet aldaer 3. de gemeijnte van Lierop 4. Jan Janssen van Moorssel met meer andere ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden aende Domijnen van Brabant acht stuijvers chijns ... (31-12-1697)


84v. (2342) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Gijsbert van Eijck den beemt over de Vleut alhier binnen Lierop gelegen ... jaerlijckx daer uijt te vergelden aende Domijnen van Brabant eene stuijver een oirt chijns 1. de weduwe Joost Driessen 2. Jan Willems Verhees 3. de Vleut voors. 4. Hendrick van Eijck met meer andere ...


85. (2342) deselve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoev van Hendrick van Eijck een eeusel alhier binnen Lierop achter de Winckelstraet gelegen neffens 1. Jan Janssen van Brussel 2. Gijsbert van Eijck 3. d'abdije van Postel 4. de Vleut aldaer ...


85v. (2343) de selve hebben alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick van Eijck ende Gijsbert van Eijck den grooten ende clijnen Pasacker alhier binnen Lierop gelegen neffens te weten den grooten Pasacker 1. d'abdije van Postel 2. idem 3. Jenneke weduwe Hendrick Geraerts 4. Hendrick van Eijck met meer andere, den klijnen Pasacker 1. d'abdije van Postel 2. Jan Jacobs met meer andere 3. d'abdije van Postel 4. Heijlcke Jan Willems ...


86v. compareerde voor ons schepenen deses dorps ende dinghbancke van Lierop Cornelis van Goch onse medeschepen ende Jacob Gielens inwoonder tot Baeckel [Bakel] diewelcke ter instantie ende requisitie van Hendrick Peter Leenders inwoonder alhier binnen Lierop onder presentatie van eede desnoot ende daertoe versocht sijnde altijt te sullen presteren ende affleggen hebben getuijgt ende verclaert hoe dat den voors. heeft geleent ende getelt nu ontrent een jaer geleden den presisen dagh onbegrepen aen Aert Jan hagemans nu overleden ende diertijt wonende onder Vlierden de somme van driesentsestich gulden capitael Hollants met gelofte van die penningen wederom te sullen restitueren aende voornoemde Hendrick Peter Leenders over twee maende gevende die voornoemde attestant voor redenen van welwetentheijt darevan noch seer goede kennisse te hebben ende oock daer aen bij ende present sijn geweest als wanneer den voors. Hendrick Peter Leenders de voors. somme van penningen aende voornoemden Aert Jan Hagemans sijn getelt ende bij hem ontfangen aldus gedaen ende gepasseert binen Lierop den (31-12-1697)


87. (2344) dat voor ons comen sijn Jan Janssen Kijsers [Keijsers] voor sijn tochtrecht mitsgaders Huijbert Kijsers [Keijsers], Aert Kijsers [Keijsers], Jan Janssen Kijsers [Keijsers], ende Willem Janssen Kijsers [Keijsers], item Hendrick Peters Verhees als man ende momboir van Peerke dochtere Jan Kijsers [Keijsers] voorst. ende Jan Janssen van Leenssel als man ende momboir van Jenneken dochtere vande voor. Jan Kijsers [Keijsers] voor haer erffrecht die welcke in dier qualitijt wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Josijn Hendricx van Leenssel huijs hoff schuer ende aengelach alhier binnen Lierop ter plaetse Herssel genaemt gelegen neffens 1. Geraert Janssen 2. Jan Leenders 3. Gevert van Duersse [van Deursen] 4. de gemeijnte aldaer ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden aende armen van Lierop drie gulden seven stuijvers, item alnoch aende oude schutterije van Lierop vier gulden bijde aen te veerden met eenen staende ende lopenden pacht, item alnoch acht stuijvers chijns aende Domijnen van Brabant ende alnoch aende heere van Helmont twee oirt stuijvers chijns ... (31-12-1697)


88. (2345) dat voor ons comen is Joost Marcelis Verberne diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Jan Peters vande Gevel borger ende inwoonder der stadt Eijndhoven de somme van twee hondert gulden capitael in goeden ganckbaren gelde, ... gelooft te restitueren van huijden dato deses over twee jaeren metten intreste van dien tegens vier gulden vant hondert mits dat de opsegginge wedersijts sall gedaen worden drie maenden te voren, waer van den eersten pacht sall comen te vervallen van huijden dato onderges. over een jaer ... is mede gecompareert Jan vanden Boomen ende Joseph Peters vande Eende dewelck haer hebben gestelt als borge ... (11-01-1698)

[Kantlijn: dese neffenstaende obligatie gelost en gequeten door de erffgenamen van Joost Marcelis Verberne en consenteren derhalve inde cassatie deses, actum den (26-01-1715)]

88v. (2346) alsoo tusschen Jenneken weduwe Antonis vna Dijck als testamentaire erffgenaem vanden selven Jan Antonis van Dijck ter eenre ende Marcelis Slaets ingeseten van Asten soo voor hem selven als mede voor sijne condividenten als erffgenaemen ab intestato vande eerste gewesene huijsvrouwe der voors. Jan Antnonis van Dijck ter andere sijde eenige questien ende verschillen geschapen waren te gerijsen over ende ten reguarde der naerlaetenscappen ende erffenissen der voorst. Jan Antonis van Dijck soo is echter sulcx dat door tusschen spreecken van eerlijcke mannen partijen voorst. int minnelijcke vereenicht ende vergeleecken sijnde, sij onder malcanderen hebben aengegaen ende gemaeckt eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge in voegen naerbeschreven te weeten dat die voorst. Jenneken weduwe Jan Antonis van Dijck sall hebben ende behouden alle erffelijcke ende erffhaeffelijcke goederen vande sijde Jan Antonis van Dijck zaliger naergelaten ende inden eersten houwelijck bijgebracht aengecomen ende geprespereert egheene gereserveert, ende sal den voorst. Marcelis Janssen Slaets ende sijne mede condividenten daer tegens hebben ende behouden alle personele obligatien staende den eerstelijcke houwelijcke vande voorst. Jan Antonis van Dijck beseten ende geconstitueert uijtgenomen de duijsent gulden capitael staende tot laste des dorps ende regenten van Lierop ofte wel tot sijnde optie twee duijssent gulden eens ... ende heeft den voorst. Marcelis Slaets uijt crachte van procuratie vanden (10-07-1697) voorden . notaris Fransiscus Klinckenberch ende seeckere getuijgen binnen Aecken [Aken, Aachen] gepasseert ende aen hr. Jacob Philipsen van Asten borger ende coperslager aldaer gegeven sijnen voorst. sijn aenpart aenge. met sijne condividenten gestelt ende ter somme van tweeduijsten guldens als sijnde in sijne optie, geaccepteert soo voor hem als voorden voors. Jacob Philipssen cum suis sijne mede erffgenaemen tot erffenisse eenich recht hebbende gelovende soo voor hem als voor sijne mede erffgenaemen uijt crachte der voorst. procuratie dit contract van deijlinge altijt te houden ende doen houden voor vast goet ende van weerden ... (17-01-1698)


91v. (2349) dat voor ons comen sijn Marten ende Jan mitsgaders Anneken alle kinderen van Joost Dircx Verberne ende hebben verclaert gelijck sij verclaeren mits desen dat henne vader saliger Joost Dircx Verberne hadde geabbandoneert ende gerepridieert alle de goederen ende erffenisse bij doot ende afflijvicheijt van Dirck Jan Goorts Verberne haer comparanten grootvader naergelaten ende ontruimpt ende verclaeren sij comparanten als naersaten van hennen voorst. vader saliger dieselve voorst. goederen ende erffenisse van hennen voorst. grootvader alnoch mits desen te repidieeren daer van .ets pretenderende te presi.eren nochte in eenige lasten des aengaende te sijn gehouden voor tgene voorst. verbindende ende renuntierende als in forma des toirconde hebben die voorst. comparanten ... (17-01-1698)


92v. (2351) scheijdinge ende deijlinge tusschen de kinderen ende erffgenaemen wijlen Jan vande Vorst


dat voor ons comen sijn Jan Janssen vande Vorst, Gerit Dirck Meulendijcks als man ende momboir van Anneken dochtere Jan vande Vorst, Joost Janssen vande Vorst mitsgaders Hendrick van Eijck ende Hendrick Goort Hermans als wettige geede momboiren van Jan Janssen vande Vorst den jongen diewelcke metter minnen hebben gescheijden ende gedeijlt alle de goederen bij haeren voorst. vader achtergelaten ende op haer gedevolueert

A: met welcke scheijdinge te deel is gevallen Jan janssen vande Vorst het huijs hoff schuer ende aengelach gecomen van Peter Francken gestaen ende gelegen alhier binnen Lierop ter plaetse inde Groenstraet, item den dries aende beeck.arcke hier van aff te deijlen twee lopensaet mette momboiren neffens Herman Goort Hermans, item het goet gecomen vande Drijbreack gelegen inde Groenstraet uijtgenomen het velt aen het Cromven, item den acker achter de Jutterse Coolen gecomen van Jan Coolen, item den beemt inde .etert, item alnoch het hout staende bij Willem . dit loth sall moeten uijtkeeren aenden onmundige vijffentwintich gulden, hier uijt te vergelden den intrest jaerlijckx van twee hondert gulden capitael aen Mari Idoleth huijsvrouwe van Jan van Eersel tot Eijndhoven aen te verden met eenen staenden ende lopende pacht ende alnoch aenden armen alhier den intrest van een hondert gulden capitael aen te verden als voor, item alnoch aenden selven armen vierentwintich gulden capitael aen te verden als voor ende den chijns vanden gronde voorders los ende vijr uijtgenomen dorps lasten ende verpondingen

B: item Gerit Dirck Meulendijcx is te deel gevallen het huijs mettet halff aengelach neffens den pastoir Meerwijck met meer andere, item den acker van Willem Ariens halff op te deijlen met den onmundige neffens den kant van Hendrick Goort Hermans, item den acker van Donaelt Bruijstens, item den acker van Peter van Moorsel neffens de Boomsestraet, item den Breeden Acker inde voorste Nieuwerve neffens de Ren, ende alnoch den halven beemt inde Vleut dit loth sall moeten uijtkeeren aenden onmundige een hondert gulden capitael aenden armen alhier oock een hondert gulden, item aen Joost van Bussel vijftich gulden capitael beijde aen te veerden met eenen staenden ende lopende pacht ...

C: Hendrick van Eijck ende Hendrick Goort Hermans als momboiren van Jan Janssen vande Vorst den jongen sijn te deel gevallen de schuer mettet halff aengelach neffens Wilbert Verberne dries langhs door, item een halven acker van Willem Ariens neffens Hendrick Janssen van Geldrop te langhs deur, item den Torffputacker, de achterste nieuwerve, item den langen acker inde voorste Nieuwerve neffens Hendrick van Moorsel, item twee lopensaet inden Beeckhorck neffens Herman Goort Hermans, item d ehlaff Vloet, item alnoch het opgaende hout totten mistschop toe ende alnoch acht geteeckende boomen staende tegen het huijs ende alnoch eenen boom staende tegen het delleken, dit loth sall moeten ontfangen van Gerit Meulendijcx een hondert gulden capitael ende alnoch van Jan Janssen vande Vorst den ouden vijffentwintich gulden capitael den oven sall tsamen te weeten met Gerit Meulendijcx gebruijckt worden ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden aen Anotnis Hendrick Lambers een hondert vijftich gulden capitael ...

D: item Joost Janssen vande Vorst is te deel gevallen het Nieuwvelt aen het Cromven los ende vrij uijtgenomen dorps lasten ende verpondingen ende den chijns vanden gronde dit loth sall moeten ontfangen vande andere condividenten acht hondert ende tsestich gulden capitael mits dat Jan Janssen vande Vorst den ouden voor sijn part vande voorst. somme sal mogen inhouden ende corten een hondert gulden die hij in sijn loth aenden armen alhier heeft aengenomen ... (17-01-1698)

95v. (2355) dat voor ons comen is Jan Peters Verhees die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Peter vande Eijnde seecker hoijbeemtje gelegen alhier binnen Lierop ter plaetse inde Gemijne Buijtenbeemde neffens 1. Joseph Marten Custaers met meer andere 2. Jan Linders tot Mierlo 3. de oude Aa aldaer 4. de Bockhorst ... (22-01-1698)


96. (2355) dat voor ons comen is Peter vanden Eijnde die welcke heeft verhuert ende in pachtinge overgegeven aen Willem Thomas van Breeij seeckere sine erve gestaen ende gelegen alhier op Hersel bestaende in huijs hoff schop ende aengelach mitsgaders waij ende saijlanden daer aenbehoorende uijtgenomen den acker opde heuvel mits dat den pachter den loop sall moeten onderhouden welcke hueringe sall dueren eenen tijt ende termijn van ses achter eenvolgende jaeren nochtans met drie jaeren opte seggen wie van hen beijden gelieven sall welcke opsegginge sall moeten geschieden inde kers k. dagen voor welcke hueringe den huerder jaerlijckx gelooft heeft te betalen veertich gulden mette dorpslasten aenvanck nemende mette boogenr. die . toecomende aengestelt sullen worden ... ende sijn mede gecompareert Willem Tijssen ende Antonie Thomas van Bree diwelcke sich selven hebben gestelt als borge ... (22-01-1698)


97. dat voor ons comen is Matteus van Ravestijn als last ende procuratie hebbende van Arrestina sijne dochtere gepasseert binnen de stat Eijndhoven voorde notaris Willem vande Hurck ende seeckere getuijgen opden (30-12-1697) de welcke uijt crachte sijner voors. gegeven machte van Arrestina sijne voors. dochter eals heldersse eenes brieffs van acht vaten rogge gecueert voor heeren schepenen van Helmont op den (06-07-1460) volgens desselfss schepenen fidinius vande (03-01-1650) ende bekent alsoo mits desen ontfangen te hebben in conformitijt vande vonnisse ende concorentie opden (22-01-1698) indicio alhier gepronoucieert eene somme van hondert sestich gulden capitael wegens de voorno. acht vaten rogge mitsgaders alnoch drie jaren intresse beloopende tsamen een hondert vierentachtentich gulden waer mede hij comparant in sijne voornoemde qualitijt mits desen den voors. brieff ende allen actien ende aencleve van dien is cederende ende overgevende aen ende ten behoeve van die andere vijff schepenen alhier dese niet hebben onderteecken als representerende die gerighsbancke van Lierop omme dese rente ofte actie altijt te moge vorderen ingevall eenige crediteuren dese panden deser renthe onlanghs bij die kinderen Hendrick Aert Duijssen vercoht moghten comen te beactioneren ofte uijt te winnen renoncierende hij comparant in sijn vors. qualitijt op alle letteren ende beschede ten behoeve voors. daer van mens makende gelovende dit cederen te houden voor goet ende van weerde ... (22-01-1698)


98. (2357) dat voor ons comen is Jan Frans Claessen inwoonder alhier tot Hersell diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben van Goort Aert Duijssen als momboir vande voorkinderen Hendrick Aert Duijssen ende dat ten behoeve vande selve onmundige ende Marten Franssen als man ende momboir van Aelken Hendrick Duijssen de somme van twee hondert gulden capitael, ... alle jaer wederom te sullen restitueren metten intresse van dien tegens vier guldne ten hondert waer van den eersten pacht sall comen te vervallen van huijden dato onderges. over een jaer mits dat die psegginge wedersijts drie maenden van te vooren sall moeten geschieden ... (23-01-1698)

[Kantlijn: op huijden den (20-05-1798) heeft Marten Franssen alnoch bekent ontfangen te hebben van Willem Janssen vande Eijnde de somme van vijftich gulden waermede hij bekent ten vollen voldaen te sijn]
[Kantlijn: op huijden dato onderges. heeft Peter Teunis van Lieshout bekent ontfangen te hebben van Jan Frans Claessen de somme van een hondert gulden ende dat voorde voorkinderen Hendrick Aert Duijssen ende heeft Peter van Lieshout die penningen altijt gelooft te verantwoorden offte wel voorde voorst. onmundige kinderen te emploijeren, actum den (20-01-1700), des toirconde neffens schpenen ondertekent waer mede nu dese obligatie ten vollen is betaelt ende daervan geroijeert]

99. (2358) dat voor ons comen sijn Sijmon, Hendrick ende Aert Verheijen gebroederen, Jenneken Verheijen geassisteert met den president Jan vanden Boomen haeren in desen geaffumeerden momboir ende Huijbert vande Warrenborch als maen ende momboir van Catalijn dochtere Jan Aerts Verheijen alle kinderen ende erffgenaemen vande voorst. Jan Aerts Verheijen diewelcke ider in haere besondere qualiteijt wel ende wettelijck hebben gecedeert, getransporteert ende met helmelinghe vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Huijbers vanden Boomen eerstelijck lant int heijtvelt groot ontrent vier lopensaet seven roijen 1. d'abdije van Postel 2. het straetje aldaer 3. Jan vanden Boomen 4. de gemeijnte, item den eeusel Eijndacker groot ontrent vijff lpensaet 38 roijen 1. Antonis van Goch 2. d'erffgenaemen Jan Peters van Stercxsel 3. den voorst. cooper 4. idem, item den acker die Daemse Hoeve genaemt groot ontrent ses lopensaet vijfftien roijen 1. d'erffgenaemen Jan Peters van Sterxsel 2. de gemeijnte 3. Cornelis Verspeecke 4. Teunis van Goch, item den acker den Grienthegh genaemt groot ontrent twee lopensaet 1. den cooper 2. Jenneken weduwe Jan Antonis van Dijck 3. Antonis van Goch 4. d'erffgenaemen Jan Peters van Stercxsel, item den acker inde Heuff groot ontrent 38 roijen 1. Jan Willems vande Goor 2. Antonis van Goch 3. wederom Antonis van Goch 4. de voorst. cooper, item den acker genaemt den Nieuwen Hoff groot ontrent twee lopensaet dartich roijen 1. Antonis van Goch 2. d'erffgenaemen Jan Peters van Stercxsel 3. Cornelis van Goch 4. de weduwe Lambert Vlemmincx, item het Nieuwlant bij het huijs groot twee lopensaet 1. de gemeijnte 2. de cooper 3. idem 4. idem, item het Nieuwlant aende Eeckelhoff 1. de weduwe Lambert Vlemmincx 2. den cooper 3. de weduwe Lambert Vlemmincx 4. Cornelis Verspeeck, item het heijtvelt neffens Stipdonck groot twelff lopensaet 40 roijen 1. de gemeijnte 2. het straetje 3. d'abdije van Postel 4. den cooper, item den Deijlbeemt groot vijff lopensaet 32 roijen 1. de Aa 2. Jan Willems van Dijck 3. Coolen tot Eijndhoven 4. het gemeijn straetje aldaer, item de Canten groot 19 roijen, item het Koij eeusel groot ontrent dartich lopensaet 29 roijen gelegen neffens de Hamisdonck, item den dries bijt huijs groot een lopensaet 49 roijen, item de Nieuwerve bijden Eeckelhoff groot een lopensaet vierentwintich roijen, item den beemt inde Hamisdonck rijdende met Joost Verberne groot drie lopensaet 47 roijen 1. den Renloop 2. Joost Marcelis Verberne met meer andere 3. de Aa 4. de abdije van Postel, item den beemt in Vaerschut groot ses lopensaet 39 roijen 1. Joost Verberne 2. Joseph Peters vande Eijnde 3. de oude Aa 4. de gemeijnte van Mierlo ... jaerlijcx daer uijt te vergelden den intrest van een hondert gulden capitael ad vijff gulden jaerlijcx aen den rentmeester van Heuren ten behoeve vant gemeene lant, item alnoch aen mr. Reijnder vander Vee tot Leende den intrst van acht hondert gulden capitael bestaende in drie rentebrieven jaerlijcx tegens vier gulden ten hondert alle welcke pachten bij den cooper sullen aengeveert worden op huijdne dato deser ... (23-01-1698)


101v. (2361) dat voor ons comen is Lijneken weduwe Jan Dircx van Moorsel diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van Wilbert Verberne ende Frans Joosten vande Eijnde de somme van twee hondert gulden capitael ende dat in qualitijet als momboiren vande onmundige kinderen Joost Willems Verberne ten behoeve vande selve onmundige ... wederom te restitueren des versocht sijnde vande voorst. momboiren metten intresse van dien tegens vier gulden vant hondert waer van den eersten pacht sall comen te vervallen opden (22-08-1698) ... is oock geconditioneert dat dese afflossinge sal mogen geschieden met thien twintich off hondert guldens offe soo veel als de voorst. momboiren voorde onmundige noodich sullen heben mits dat wedersijts sulcx gewaerschout ende aengeseijt sal worden twee maenden te vooren ... (18-02-1698)


102v. (2362) dat voor ons comen is Peter Goort Hermans diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Janssen vande Vorst een stuck groesvelts gelegen alhier binnen Lierop ter plaetse inde Groenstraet neffens 1. Lijsken weduwe Peter Verberne 2. den voorst. cooper 3. de gemeijne straet 4. idem ... (19-02-1698)


103. (2362) dat voor ons comen is Herman Goort Hermans diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinghe vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Jansen vande Vorst seeckeren dries gelegen alhier inde Groenstraet neffens 1. Hendrick Goort Hermans 2. Meth. weduwe Jan Thomas 3. Goort van Bussel 4. de gemeijne straet aldaer, item alnoch eenen acker alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. de gemeijnte 2. Catalijn weduwe Jan Becx 3. Jan Biemans 4. de gemeijnte ... (22-03-1698)


103v. (2363) dat voor ons comen is Jan Goorts van Dijck diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert, getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Gijsbert van Eijck de hellicht van een hoijvelt genaemt de Weert alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. Willem Verhees 2. d'erffggenamen Jacob Horckmans 3. de gemeijne Aa aldaer, 4. de oude Aa ... (22-03-1698)


104. (2363) dat voor ons comen is Peter Goorts van Dijck diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Pouwels Cornelis seecker huijs ende aengelach gelegen alhier binnen Lierop ter plaetse Herssel genaemt neffens 1. Gevert Geverts van Deurssen 2. de gemeijne straet 3. Aert Marten Custaers 4. Hendrick Goorts van Dijck, item alnoch een groesveltje genaemt Henseveltje ter plaetse voorst. gelegen neffens 1. Sijmon Driessen Verdoeijenbraecke 2. Goort Aert Duijssen 3. Joseph Peters vande Eende cum suo 4. Aert Marten Custaers, item alnoch twee erffscharen ende een halff op het broeck van Mierlo ... (22-03-1698)


104v. (2364) dat voor ons comen is Matthijs Jan Bruijstens diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Aert Marten Custaers seecker hoijvelt opde Smaelvelde gelegen neffens 1. Joost Marcelis Verberne 2. Peter Mase van Mierlo 3. het broeck van Mierlo 4. de Helmontse beemden ... (11-04-1698)


105. (2364) dat voor ons comen is Jan Goorts van Dijck die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Aert Marten Custaers seeckeren halven hoijbeemt alhier binnen Lierop gelegen den Weert genaemt neffens 1. Willem Verhees 2. Jacop Horckmans 3. de Nieu Aa 4. de oude Aa aldaer ... (11-04-1698)


105v. (2365) dat voor ons comen is Aert Marten Custaers diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Goorts van Dijck eenen acker genaemt het Lanckackerken alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. Sijmon Driessen Verdoijenbraecke 2. de weduwe Joost Driessen van Lieshout 3. d'abdije van Postel 4. de gemeijne wegh aldaer ... (11-04-1698)


106. (2365) dat voor ons comen is Joost Gielens Verberne diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdneisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Marten Joosten Verberne een hoijvelt groot ontrent anderhalff lopensaet gelegen alhier binnen Lierop neffens 1. Huijbert vande Warrenborch 2. vrou Coolen tot Eijndhoven 3. Hendrick vande Warrenborch 4. de cleijne Aa ... (19-05-1698)


106v. (2366) dat voor ons comen is Hendrick Aert Duijssen diewelcke heeft gecedeert ende gerenuntieert gelijck hij cedeert ende renuntieert mits desen sijn tochtrecht van alsulcke hellicht van twee hondert gulden capitael als hij was hebbende van seeckere rente tegenwoordich staende tot laste van Jan Frans Claessen te weeten een hondert vijftich gulden ende dat ten behoeve van Marten Franssen als man ende momboir van Aelken Hendrick Duijssen ... (19-05-1698)


107. (2368) dat voor ons comen Jenneken Hendricx in absentie van Marten Marcelis van Dijck haeren wettigen man diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behove van Aert Marten Costers een stuck ackerlants gelegen alhier tot Herssel neffens 1. Jan Frans Claessen 2. den cooper 3. Jacob van Lieshout cum suo 4. de gemeijnte aldaer ... (11-06-1698)


107v. (2369) dat voor ons comen is Matthijs Jan Bruijsten diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Pouwels Cornelisse seecker stuck ackerlants genaemt de Witten Bergh gelegen alhier onder Lierop ter plaetse Hersel genaemt neffens 1. Willem Goorts 2. Sijmon Jan Driessen 3. idem 4. de gemeijne straet aldaer ... (24-01-1699)


108. (2369) dat voor ons comen is Jan Goorts van Dijck die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Goort Tijssen eenen acker genaemt den Kustersacker alhier onder Lierop ter plaetse inde Winckelstraet gelegen neffens 1. Jan Janssen van Brussel 2. de weduwe Joost Driessen van Lieshout 3. de abdije van Postel 4. idme ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden vijff oirt chijns aen het boeck vande heer van Helmont ... (07-03-1699)


108v. (2371) dat voor ons comen sijn Goort Daniels als man ende momboir van Maijcken Jacop Lemans voor sijn selven ende Peter Jacop Lemans als last ende procuratie hebbende van Jan Jacop Lemans sijnen broeder woonende inde jurisdictie van Velsen alhier voor schepenen gebleecken sijnde gedateert den (21-02-1699) uijt crachte van authorisatie ende permissie van heer schepenen alhier in dato den (26-02-1699) diewelcke ider in hare besondere qualiteijt wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Peters van Breeij seecker huijs hoff aengelach metten acker daer aen gelegen alhier tot Herssel gelegen neffens 1. Jacop Janssen 2. Willem Goorts Verasdonck ende Dirck Jan Dircx 3. Joost van helden erffgenaemen 4. de gemeijnte van Lierop, item alnoch eeenn acker den Pasacker genaemt ter plaetse voors. gelegen neffens 1. Jan Frans Claessen 2. Willem Goorts Verasdonck cum suo 3. de abdije van Postel 4. idem, item alnoch een stuck ackerlants enaemt den Durencoop ter plaetse voors. gelegen neffens 1. Jacop Janssen 2. Jan Janssen van Moorssel 3. de gemeijne straet 4. de abijde van Postel int gemeijne lant, item alnoch een stuck ackerlants genaemt Frijssenbraeck ter plaetse voors. gelegen neffens 1. Gevert van Doorne 2. d'abdije van Postel 3. idem 4. Sijmon Driessen Verdoijenbroeck, item alnoch het Nieuwvelt bij Jonekens Cuijle gelegen neffens 1. Heijlcke weduwe Dirck Janssen van Moorssel 2. de gemeijnte van Lierop 3. idem 4. idem, item alnoch een stuck ackerlants gelegen aen Gerit Lijssen Heuvel 1. de erffgenamen Heijlcke weduwe Jan Janssen Hermans 2. Willem Verasdonck ende de weduwe Dirck Jan Dircx 3. de gemeijnte van Lierop 4. idem, item alnoch een eeusel achter de Winckelstraet gelegen neffens 1. d'erffgenamen Jan Goorts Verberne cum suo 2. Willem Janssen Verhees 3. de abdije van Postel 4. de gemeijne Vleut aldaer, item alnoch een hoijbeemt daer aengelegen neffens 1. Lemendoncxse hoeve 2. Willem Verasdonck ende d'erffgenamen Dirck Jan Dircx 3. de Lieropse Vleut 4. de Mierlose Vleut, ende alnoch de hellicht vande hoijbeemt gelegen inde H. Geeste neffens 1. Peter Jacop Lemans 2. Gevert Jan Slegers 3. de Vleut 4. het cijnsgoet van Mierlo ... ende jaerlijckx daer uijt te gelden mette mede gelders te gelden tweentwintich stuijvers aen het appostelhuijs tot Mierlo, item alnoch jaerlijckx tot Tongeren 15 stuijvers, item alnoch gelden ses oirt chijns ten Bosch mette twee kinderen Joost van Helden die den gront hebben te lossen met drie gulden drie stuijvers ... (18-03-1699)


110. (2372) dat voor ons comen is Hendrick Peter Lomans diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Peters van Eijck een stuck ackerlant genaemt den Renacker neffens 1. vrou Colen tot Eijndhoven 2. Gerit van Heuchten 3. de Ren 4. de gemeijne Kerckwegh ... ende sijn mede gecompareert Peter Hendrick Canters ende [doorgehaald: Cornelis Hendricx] Jan Peter Lomans diewelcke haer hebben gestelt als borge voor dit transport ... (29-04-1699)


110v. (2373) den selven heeft alnoch wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick van Geldrop een Kemke het Hanekemke genaemt neffens 1. Prijn Peters van Breeij 2. de gemeijnte van Lierop 3. idem 4. idem ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden twee blancke chijns aende Domijnen van Brabant ... ende sijn mede gecompareert Peter Hendrick Canters en Peter Lomans [doorgehaald: Cornelis Hendricx] diewelcke haer hebben gestelt als borge voor dit transport ...


111. (2373) dat voor ons comen is Cornelis Hendricx van Bussel die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Peters van Eijck een stuck ackerlants genaemt den Kerckacker neffens 1. Marcelis Coppens 2. Catelijn Colen tot Eijndhoven 3. den voorst. cooper 4. de abdije van Postel ... (29-04-1699)


111v. [niet aanwezig in de FS scans] dat voor ons comen is Mari Thomas van Breij weduwe wijlen Marten Jacob Leemans diewelcke uijt crachte van authorisatie van heeren schepenen alhier in dato den [leeg] wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick van Eijck seeckeren acker teullants alhier binnen Lierop gelegen groot ontrent vijffendartich roijen neffens 1. den Cappelacker 2. d'abdije van Postel 3. Joost Marcelis Verberne 4. de Loowech aldaer ... (21-05-1699)


112. [niet aanwezig in de FS scans] deselve heeft alnoch in qualiteijt voorst. wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Marten Verberne seeckeren acker teullants alhier binnen Lierop gelegen groot ontrent vijffenveertich roijen neffens 1. d'abdije van Postel 2. Willem Marten Turcken 3. de kinderen Jacob Hurckmans 4. de Broecke ...


112v. (2375) dat voor ons comen is Hendrick Peter Loomans inwoonder tot Asten als man ende momboir van Willemken Peters van Breij diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Janssen van Geldrop inwoonder alhier seecker huijs ende aengelach alhier int dorp gestaen ende gelegen neffens 1. Wilbert Verberne 2. Peter Gielens 3. d'abdije van Postel 4. de gemeijne straet aldaer ... ende jaerlijcx daer uijt te vergelden veertich gulden capitael aen Marten Wilbers in eene meerdere rente van twee hondert gulden capitael mette mede gelders te gelden ende alnoch vijff stuijvers duijten chijns aende Domeijne van Brabant ... (27-05-1699)


113. (2375) dat voor ons comen is Joost Gielens Verberne diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Marten Verberne ende [.] Antonis vande Warrenborch een halff huijs met ontrent vijfftich lopensaet lants gelegen alhier binnen Lierop ter plaetse aent Berck Eijndt genamet op te deijlen met Peter Goort Hermans ... ende jaerlijckx daer uijt te vergelden aende schutterije alhier vande broederschap van st. Teunis de hellicht van drie hondert guldn capitael, item de hellicht van vierentwintich stuijvers jaerlijcx aende armen alhier, item aende rentmeester de heer van Heuren ten behoeve vant gemeene lant de hellicht van dartich stuijvers jaerlijcx ende alnoch jaerlijcx de hellicht van vier stuijvers een oirt grontchijns ... (30-09-1699)


113v. (2376) dat voor ons comen is Cornelis Hendricx van Bussel diewelcke voor ons onderver. schepenen heeft verclaert te cederen ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck over te geven aen ende ten behoeve van Hendrick Peters van Breij een stucxken lant ende groes gelegen alhier int dorp neffens 1. Joost Huijbers Verberne 2. Teunis Jan Bruestens 3. de gemeijn straet 4. Gerit Meulendijcx ... (02-12-1699)


114. (2376) alsoo Huijbert Verberne in sijn leven woonachtich alhier tot Lierop opden (21-01-1696) hadde gelooft te betaelen aen Willemijn Janssen van Moorssel de somme van vijffhondert gulden capitael metten jaerlijcxen intresse van dien ad vijff gulden ten hondert ingevolge de acte alhier voor ons schepenen gebleecken gepasseert binnen de stadt Helmont op dato voorst. voorden notaris Kets, Peter Swinckels ende Albertus Kets als getuijgen soo sijn op hodie dato onderges. voor ons schepenen gecompareert Joost Verberne soone vande voorst. Huijbert Verberne ende Hendrick Hurckmans als man ende momboir van Jenneken Huijbers dochtere vande voors. Huijbert Verberne ende Lijneken Joosten vanden Eijnde weduwe wijlen Jan Dircx van Moorssel als last hebbende van Willemijn van Moorssel haer dochter volgens hantschrift alhier meer voor ons schepenen geblecken die welcke van alle questien, rusien ende verschillen te prevenieren ende voor te comen soo sijn partijen wedersijts overcomen ende geaccoordeert op conditien ende manieren naer volgende.

Eerstelijck dat de voorst. eerste comparanten sullen moeten betalen aen Willemijn van Moorssel voors. de somme van twee hondert guldens capitael ende een hondert gulden aen Lijneken Joosten waer voor sij alle jaer ten behoeve het onmundich kint van Willemijn voornoemt ofte bij doot van het kint aende voors. haere moeder sullen moeten betaelen den intrest tegens vijff gulden ten hondert diewelcke sall beginnen mettet jaer (20-01-1710), is noch verder geaccordeert dat den voors. Joost Verberne ende Hendrick van Stercxsel sullen moeten beaelen aen Mariken dochtere Willemijn van Moorssel verweckt bij Huijbert Verberne de somme van twee hondert gulden capitael waer voor sij alle jaer geloven intrest te betaelen tegens vijff gulden ten hondert die aenvanck sullen nemen op (20-01-1710) ende sullen mede gehouden wesen tot dien tijt toe het voorst. kint te moeten onderhouden in cost cleederen ende dranck etc. ende indien het voornoempt kint ondertusschen quam te sterven soo sullen den voorst. Joost Verberne ende Hendrick van Stercxsel ider hare gelooffde hondert gulden selve profiteren sonder aen Willemijn voorst. ofte imant anders eenige verantwoordinge ofte betalinghe behoeven te doen ... (20-01-1700)
[Kantlijn: compareerde voor ons onderges. scheepene Goort van Bussel inwoonder tot Asten als in huwelijk gehat hebbende Mari Huijbers Verberne en Marten Peeter Willems als in huewelijk hebbende Hendrien Peeter Gooris den welken bekenden ende verklaarden van deese tegenstaende rent off obliegatie van vijffhondert gulde met den intrest van dien voldaan te zijn, actum Lierop den (21-05-1740)]

116. (2378) dat voor ons comen is Goort Frans Bernaerts diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Goorts van Moorssel seeckere sijne sesde part in huijs saij ende waijland groot ontrent twelff lopensaet hem aengecomen van Marten Bernaerts alhier binnen Lierop ten plaetse aent Achterbroeck gestaen ende gelegen sijnde onbedeijlt ... ende jaerlijcx daer uijt te vergelden de seste part van vijff schellingen aende parochiekercke alhier, item de seste part van thien stuijvers aende rentmeester van heuren ten behoeve vant gemeene lant ende alnoch de seste part van eene stuijver chijns aende Domeijnen ... (27-02-1700)


116v. (2379) scheijdinghe ende deijlinge tusschen Marten Verberne ende Jan Antonis vande Warrenborch ende Peter Goort Hermans


dat voor ons comen sijnPeter Goort Hermans, Marten Verberne ende Jan Antonis vande Warrenborch welcke voors. comparanten metter minnen hebben gescheijden ende gedeijlt verscheijde parceelen van erffgoederen gestaen ende gelegen alhier aent Berck Eijndt

A: bij welcke scheijdinge ende deijlinge te deel is gevallen Peter Goort Hermans het voorste stuckxken groes aent huijs 1. Marcelis Lambers 2. Jan Teunis Martens 3. de gemeijne straet 4. idem, item een stuck goets achter opde dries sijnde groes 1. Marcelis Lambers 2. Marten Joosten Verberne 3. Goort van Bussel 4. Jan Antonis vande Warrenberch, item de hellicht vant voorste heijtvelt 1. Freijs Meijnders 2. Marten Joosten Verberne 3. Marcelis Lambers 4. den voorst. Marten Verberne, item groes en lant aende Vaerse hoeve gelegen neffens 1. d'erffgenaemen Jan Scheepens 2. Jan Antonis vande Warrenborch 3. Huijbert vanden Boomen 4. den voors. Jan Antonis vande Warrenborch, item het halff houtvelt gelegen aende Vaerse hoeve neffens 1. Marten Joosten Verberne 2. t'gemeene lant 3. idem 4. Huijbert vanden Boomen, item eenen acker 1. Jan Teunis vande Warrenborhc 2. Marten ende Hendrick Verberne 3. Catalijn Coolen tot Eijndhoven 4. Marten Joosten Verberne, item de beemden aende Otterdijck 1. Hendrick Vlemmincx 2. de gemeijne Oetert 3. de gemeijne Aa 4. Gijsbert Marcelis Coppens, item alnoch den acker aende Doorenboshc 1. Marcelis Lambers met meer andere 2. Willem Joosten Verberne 3. de gemeijne wech 4. het gemeene lant ende alnoch een derde part van een silleken gelegen op Someren ... alle los ende vrij ... ende jaerlijcx daeruijt te vergelden aende schutterije vande broederschap van st. Teunis alhier den intrest vande hellicht van drie hondert gulden capitael sijnde hondert en vijfftich guldne ende aende armen alhier vierentwintich stuijvers jaerlijcx

B: item Jan Antonis vand eWarrenborch is te deel gevallen het huijs ende den hoff, soo groot ende als aldaer is gelegen, item een stucxken groeslant daer ontrent neffens 1. Marcelis Lambers 2. Hendrick Joosten Verberne 3. Peter Goorts 4. idem, item eenen acker 1. Peter Goorts 2. hem selven 3. idem 4. Catalijn Coolen tot Eijndhoven, item eenen acker anede Vaerse hoeve 1. Peter Goorts 2. Hendrick Joosten Verberne met meer andere 3. Huijbert vanden Boomen 3. Bartel Verspaget, item alnoch een driesken aende Vaerse hoeve 1. Huijbert vanden Boomen 2. d'erffgenaemen Jan Scheepens 3. Peter Goorts 4. de gemeijn straet ... jaerlijcx daer uijt te vergelden den intrest inde rente van drie hondert gulden capitael aende broederschap van st. Teunis alhier een hondert en vijffentwintich guldne ende alnoch dartich stuijvers jaerlijcx aen heer rentmeester van Heuren ten behoeve vant gemeene lant

C: item Marten Joosten Verberne is te deel gevallen eenen dries 1. Hendrick Verberne 2. Peter Goorts 3. den voorst. Hendrick Verberne 4. Jan Teunis met meer andere, item het voorste heijtvelt 1. Hendrick Verberne 2. Peter Goorts 3. Marcelis Lambers 4. hem selven, item het achterste heijtvelt 1. Hendrick Verberne met meer andere 2. Catalijn Coolen ende meer andere 3. Marcelis Lambers 4. Peter Goort Hermans, item het houtvelt 1. Peter Goort Hermans met meer andere 2. hem selven 3. Huijbert vanden Boomen 4. het gemeene lant, item de derde part inde sille onder Someren, item alnoch eenen acker opde Renne 1. het gemeene lant 2. Catalijn Coolen 3. wederom het gemeene lant 4. den Renloop aldaer ... jaerlijcx daeruijt te vergelden den intrest van vijffentwintich gulden capitael inde rente vande schutterije der broederscahp van st. Teunis alhier ... (18-04-1700)

118v. (2382) dat voor ons comen sijn Hendrick Jacobs van Macheren ende Peter Goorts Haubraken inwoonderen tot Tongelre diewelcke wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoev evan Gijsbert Marcelis Coppens seeckere halff huijsinge met drie parcheelen goets gestaen ende gelegen alhier aende Otterdijck soo ende gelijck deselve Jan Dircx van Moorsel ende Marten Jan Joosten in qualiteijt als momboiren vande onmundige kinderen Antonis Jan Vlemmincx opden (04-04-1684) voor schepenen Dirck van Bussel ende Huijbert vanden Warrenborch te deel sijn gevallen volgens de scheijdinge ende deijlinge hen coo. overgelevert ... (18-04-1700)


119. (2382) dat voor ons comen is Gerit Jansen van Heuchten diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Peters van Breij een groesveltje groot ontrent een lopensaet alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. den voors. cooper 2. de gemeijnte 3. idem 4. idem ... ende jaerlijcx daeruijt te vergelden eenen halven stuijver chijns aende Domeijnen ... (01-05-1700)


119v. (2383) dat voor ons comen is Hendrick Peters van Breij diewelcke met sijne clinckende ende blinckende penningen als mede mettet recht daer toe dienende heeft vernaerdert van Hendrick Janssen van Geldrop een kempken genaemt het Hanekempken soo ende gelijck hij tselve bij coop heeft vercregen van Hendrick Peter Lomans ende heeft den voors. Hendrick Janssen van Geldrop bekent van dese vernaerdinge ten vollen voldaen te wesen ...


120. (2383) [leeg]


120v. (2384) dat voor ons comen is Jan vande Vorst diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinghe vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Herman Goort Hermans een stuck groese ende landt groot ontrent ses lopensaet gelegen alhier binnen Lierop ter plaetse inde Groenstraet neffens 1. Meth weduwe Jan Thomas 2. Hendrick Goort Hermans 3. Goort van Bussel 4. de gemeijne straet, item het lant 1. de gemeijnte 2. Catalijn Coolen tot Eijndhoven 3. Jan Biemans 4. wederom de gemeijnte ... ende jaerlijckx uijttet lant te vergelden den chijns vanden gronde ... (19-05-1700)


121. (2384) dat voor ons comen is Herman Goort Hermans diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Peter Goort Hermans een stuck hoijlants groot ontrent een lopensaet alhier binnen Lierop gelegen neffens 1. de kercksille 2. Grietje ende Dirck Janssen van Moorsel 3. de kinderen Hendrick Block 4. het gemeene lant ... (19-05-1700)


121v. (2385) dat voor ons comen sijn Jan Janssen Maes, Willem Maes hem mede fort ende sterckmaeckende voor Joost ende Jacob Maes sijne broederen alhier absent mitsgaders Jan Frans Claessen ende Jan Peters de Groot als geede momboiren vande onmundige kinderen ende kintskinderen van wijlen Jan Marcelis Maes verweckt aen Lijsken Joost Aerts sijne huijsvrouwe diewelcke naer voorgaende sondachse veijlingen met consent vande crediteuren mitsgaders met authorisatie ende permissie van heeren schepenen alhier in dato den (18-10-1700) in dier qualiteijt wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Jan Hendrick van Eijck huijs hoff ende aengelach mitsgaders waij ende saijlanden gelegen alhier binnen Lierop ter plaetse aent Broeck genaemt groot ontrent vijffentwintich lopensaet nochtans de precise maet onbegrepen ... ende jaerlijcx daeruijt te vergelden aende Domeijnen van Brabant eene stuijver een oirt chijns bestaende in twee texten ende alnoch eene stuijver chijns int boeck van helmont mette mede gelders te gelden ... (02-11-1700)


122v. (2388) alsoo eenige differenten stonden te gerijsen tusschen Hendrick van Eijck getrouwt gehadt hebbende Mari Janssen vande Vorst ende Jan Hendricx van Eijck sijne soone verweckt bijde voorst. Mari Janssen vande Vorst ende omme alle questien ende verschillen te prevenieren ende voor te comen, soo sijn partijen met malcanderen overcomen ende geaccoredeert in voegen ende manieren hier naervolgende als dat den voorst. Jan Hendricx van Eijck is te vreeden ende bekent voldaen te wesen van Hendrick van Eijck sijnen vader met alsulcke penningen als hij van hem heeft genooten ende ontfangen waer mede hij heeft bekent van sijnen voors.t vader ten vollen voldaen te sijn sonder eenich recht in toecomende soo op sijns vaders haeff ende erffhaeff misgaders meubelen peerden beesten erffelijcken goederen obligatien renten etc. over principaelen mede opden inventaris bijden tweeden houwelijck gemaeckt renuncierende ende affstand doende van allen het gene voorst. sonder eenich recht actie ofte pretensie in toecomende meer daer op te sullen maken direct ofte indirect in recht ofte daer buijten alsoo hij bekent volcomen te vreeden te sijn met de penningen van sijnen vader ontfangen, ... (01-11-1700)


123. (2389) dat voor ons comen is Jan Franssen Bakermans diewelcke met permissie ende authorisatie vande ed. mo. heeren readen ende leenhove van Brabant in S'Gravenhage de dato den (14-09-1700) alhier voor schepenen getoont ende gebleecken in dier qualiteijt wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Joosten van Geldrop huijs hoff ende aengelach mette saij ende waijlanden gelegen alhier int Heesven groot ontrent seven lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als deselve ter plaetse voorst. sijn gelegen ... ende jaerlijcx daer uijt te vergelden aende Domeijnen van Brabant drie duijten chijns ... (29-12-1700)


124. (2390) dat voor ons comen sijn Willem Janssen vande Vorst voor sijn selven, hendrick Teunis Martens als man ende momboir van Jenneken Janssen vande Vorst sijne wettige huijsvrouwe, Marcelis Goort Thijssen als man ende momboir van Anneken Janssen vande Vorst ende Frans Willems als momboir van Mariken onmundighe dochter van Jan vande Vorst diewelcke ider in hare besondere qualiteijt wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Goort Hermans groes, land heij, ende weij groot ontrent twelff lopensaet alhier binnen Lierop ter plaetse opde Doijenbraeck gelegen soo ende gelijck deselve vercooperen van haer ouders ende voorouders sijn gecomen ... ende jaerlijcx daer uijt te vergelden aend Domeijnen van Brabant eene stuijver gronchijns ... (02-02-1701)


124v. (2391) dat voor ons comen is Jan Hendricx van Eijck diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick Goort Hermans een halve schuer met eeenige placken daer aen gelegen alhier aende Doijbraeck genaemt 1. Teunis vande Vorst 2. den cooper 3. Helena vande Ven 4. de abdije van Postel ... (29-04-1701)


125. (2391) scheijdinge ende deijlinge tusschen de kinderen ende erffgenaemen Marcelis Coppens soo als volcht


dat voor ons comen sijn Aert Marcelis Coppens ende Gijsbert Marcelis Coppens gebroederen, Jan Franssen vande Warrenborch als man ende momboir van Annken Marcelis Coppens, Hendrick Joosten Verberne als man ende momboir van Clara dochtere wijlen Marcelis Coppens voorst., Pauwels Jan Peters man ende momboir van Margriet dochtere wijlen Marcelis Coppens voornoemt, Jan Peter vande Warrenborch geassisteert met Hendrick Vlemmicx sijnen in desen geaffumeerden momboir, Dirck Janssen van Moorssel als man ende momboir van Anneken Marcelis Coppens mitsgaders Frans Janssen Verhees als vaderlijcke momboir van Jan, Aert ende Hendrick sijne onmundige kinderen verweckt bij Mari Marcelis Coppens deselve geassisteert met Gijsbert van Eijck als geaffumeerde momboir alle kinderen ende erffgenamen wijlen Marcelis Aert Coppens voorst. welcke voorst. comparanten metter minne hebben gescheijden ende gedeijlt alle de goederen achtergelaeten bijden voornoemde Marcelis Aert Coppens haren respective vader ende grootvader

A: bij welcke scheijdinge ende deijlinge te deel is gevallen Aert Marcelis Coppens eenen dries gelegen inde Groenstraet neffens 1. Jan Peters van Eijck 2. Hendrick Goort Hermans 3. Goort van Bussel 4. de gemeijne straet ...

B: Gijsbert Marcelis Coppens is te deel gevallen een weijvelt ende eenen acker gelegen inde Boethaert ... ende jaerlijcx aenden armen alhier uijtten acker te gelden eene gulden sullende de pachten tot lichtmis toecomende bijde gelijcke condividenten betaelt worden

C: Jan Franssen vande Warrenborch is te deel gevallen eenen acker genaemt de Steencamp gelegen ontrent de Horsse hoeve ...

D: Hendrick Joosten Verberne is te deel gevallen den cleijnen Kerckacker ende sesendartich roijen inden boomgaert ... ende jaerlijcx aende Domeijnen van Brabant uijtten boomgaert te gelden vijff stuijvers een oirt grontchijns

E: Pauwels Jan Peters is te deel gevallen huijs en aengelach ... ende jaerlijcx daer uijt te vergelden den intrest van een hondert ende vijfftich gulden capitael aen Jan Poels ot Venroij [Venray] de intrest gelijck bij te betaelen ende alnoch de derde part van drie stuijvers acht penningen aenden armen tot Helmont, dit loth sall alnoch moeten betalen aen Jan Peters vijffentwintich gulden eens te geven

F: Jan Peters vande Warrenborch geassisteert als voor is te deel gevallen twee hoijbeemden den eenen gelegen in Buenre ende de anderen onder Someren gelegen ... daer uijt te vergelden int boeck van Helmont drie duijten chijns ofte soo veel daer met recht is uijtgaende

G: Dirck Janssen van Moorssel i ste deel gevallen eenen acker genaemt den Bullenacker gelegen ontrent de Groenstraet ... daer uijt te vergelden de derde part van vijff stuijvers geestelijcke pacht aende rentmeester van Heuren ten behoeve vant gemeene lant

H: de onmundige kinderen Frans Janssen Verhees geassisteert als voor sijn te deel gevallen eenen acker genaemt den Grooten Kerckacker ... hier uijt te geven aen Aert Marcelis Coppens thien gulden eens ... (16-12-1701)

127v. (2395) dat voor ons comen is Joost Dircx van Moorsel, hoevenaer opde Moorselse hoeve diewelcke heeft bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende ontfangen te hebben van Jan Adriaen Coppen sijne swager hoevenaer op Hoochten de somme van een hondert tsestich gulden capitael ... gelooft te restitueren van huijden dato dese over vier jaren nochtans met twee jaeren opte seggen wie van beijden gelieven sal welcke opsegginge sal moeten geschieden drie maenden te vooren mits jaerlijcx daer voor betalende voor intrest ses gulden ... (21-12-1701)

[Kantlijn: dat voor ons comen is Hendrik van Happen die welke bekende van dese tegenstaande obligatie met den intrest ten vollen te zijn actum Lierop den (09-01-1730)]

128. (2395) dat voor ons comen is Huijbert Teunis vande Warrenborch die welcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Aert Marcelis Coppens sijn derde part in seven lopensaet lants gelegen alhier tot Lierop sijnde onbedeijlt ... ende jaerlijcx daer uijt te vergelden de derde part van twee stuijvers twee oirt chijns aende Domeijnen ... (02-01-1702)


128v. (2396) scheijdinge ende deijlinghe tusschen de kinderen ende erffgenaemen wijlen Lambert Vlemmicx


dat voor ons comen sijn Hendrick Lambert Vlemmicx, Jan Lambert Vlemmincx gebroederen, Teunis Janssen van Dijck als man ende momboir van Marie dochtere wijlen Lambert Vlemmincx voors., Francis Lambert Vlemmicx voor sich selven mitsgaders Catalijn Lambert Vlemmicx geassisteert met Hendrick Jan Vlemmicx haren in desen geaffumeerden momboir ende Antoni Lambert Vlemmicx onmundige soone van Lambert Vlemmicx voorst. geassisteert metten president Jan vanden Boomen welcke voorst. comparanten metter minnen hebben gescheijden ende gedeijlt alle de goederen bijden voorst. haren vader achter gelaten

A: bij welcke scheijdinge ende deijlinge te deel is gevallen Jan ende Francis Lambert Vlemmicx de huijsinge hoff ende verdere aengelegen goederen int dorp gelegen mettet Oude Goor, den acker inden Boetsaert, den Hoogen Stemith, het veltje inde groesbeemden, item den acker genaemt den Rijselberch ... ende jaerlijcx te ontfangen vande erffgenaemen Jan Goorts van Moorsel den intrest van drie gulden capitael, dit loth sall moeten ontfangen van Antonis Janssen van Dijck, Antonis Vlemmicx, Hendrick ende Catalijn Vlemmicx de somme van een hondert gulden eens, dit loth sal alnoch moeten betaelen den intrest van vier hondert gulen capitael aende armen tot Leende ende alnoch vier vaten rogh aende rentmeester vande prince van Orange tot Eijndhoven, item aen Jan Peters van Eijck jaerlijcx eene gulden vijff stuijvers, item aende parochiekercke alhier twelff stuijvers acht penningen, item aende gulde tot Someren 12 stuijvers jaerlijcx, item aende rentmeester van Heuren jaerlijcx 0-2-8 penningen, item alnoch aende arment tot Lierop 1-16-8 ofte daer ontrent
[Kantlijn: Antonis van Dijck heeft sijn part tot 25 gulden in deese hondert gulden geschooten aen Frans Vlemmicx, actum den (20-06-1707)]

B: Hendrick Lambert Vlemmicx ende Catalijn Lambert Vlemmicx geassisteert als voor sijn te deel gevallen het woonhuijs mettet aengelach aen het Achterbroeck, het timmerhuijs totten boom toe, item het beemtje aende Hamisdonck, item het eeusel van Hendrick van Geldrop, item het Voorts Eeuselken, item de Spleet, item het Wortelvelt totten pael toe, item den acker schietende opde abdije van Postel, item den Durencoop, item de hellicht van het heijtvelt neffens de Daemse hoeve ... ende jaerlijcx daer uijt te vergelden aende heere van Deurne ten behoeve vant gemeene lant vijff guldne, item aende armen tot Lierop insgelijcx vijff gulden, ende aende oude schutterije tot Lierop twee gulden thien stuijvers jaerlijcx

C: item Antonis Janssen van Dijck is te deel gevallen de hellicht vande schuer naest de gemeijnte metten schop staende opde gemeijnte, item de hellicht vant Voorts Eeusel neffens Cornelis van Goch te langhs op te deelen, het voorste Mooren Eeusel met sijnen mede deijlder op te deijlen, de voorste Hongerkoij, neffens de erffgenaemen Jan van Stercxsel, den hellicht vande Leegen Stemith te langhs op te deijlen neffens Wilbert Verberne, het voorste eijnde vanden Leege Acker te midden met Antonis sijnen mededeijlder op te deijlen, het halff heijtvelt neffens Marten Wilbers langhs met Antoni op te deijlen, item de Heuve ende alnoch het Coolhoff achter den hoff vant huijs ... ende jaerlijcx met Antoni Vlemmicx te vergelden aende armen alhier vijff gulden te weeten jaerlijcx voor hen twee gulden thien stuijvers, item aen Peerken Thomas van Goch jaerlijcx de hellicht van drie gulden thien stuijvers ende alnoch aende heer rentmeester van Heuren de hellicht van eene gulden vijff stuijvers met Antoni te gelden
[Kantlijn: Antonis van Dijck heeft de helft deser rente aende armen geschooten de (20-05-1707)]

D: item Antonis Lambert Vlemmicx is te deel gevallen de hellicht vande schuer naest den hoff mette schop daeraen gelegen, de hellicht vant Voortseeusel opte deijlen neffens Hendrick Vlemmicx, het achterste Mooreneeusel tot abdije van Postel , de achterste Hongerkoij gecomen van Hendrick van Geldrop, de hellicht vanden Leegen Stemith neffens Gerit Wilbers, het achterste Eijnd vande Leegenacker, het half heijtvelt, neffens Hendrick Vlemmicx cum sua, item den voorsten hoff mette heggen daer aen behoorende, ende alnoch den Camp ofte Nieuwvelt mette hegh tottet aengelach toe ... ende jaerlijcx daeruijt te vergelden aenden armen alhier vijff gulden voor sijn part, twee gulden thien stuijvers, item alnoch metten selven jaerlijcx te gelden aen Peerken Thomas van Goch de hellicht van drie gulden thien stuijvers ende alnoch de hellicht aende rentmeester den heere van Heuren ten behoeve vant gemeene lant eene guldne vijff stuijvers ... (09-01-1702)

130v. (2398) dat voor ons comen is Gerit Wilbert Welten diewelcke wel ende wettelijck heeft gecedeert getransporteert ende met helmelinghe vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Frans Joosten vanden Eijnde seeckeren acker teullants groot ontrent vier lopensaet nochtans soo groot ende cleijn als denselven alhier tot Lierop ter plaetse aende Stemit is gelegen neffens 1. Antoni Lambert Vlemmicx 2. Luijtjen weduwe Jan Hoobergen 3. de abdije van Postel 4. Jenneke weduwe Hendrick Hurckmans met meer andere ... (13-01-1702)


131. (2398) dat voor ons comen sijn de heer Arnold Swinckels, Willem Jan Reijnders tot Asten ende Reijnde Marten Reijnders geinteresseerde crediteuren vande geabandoneerde goederen achtergelaten bij Jan Hendricx van Leensel die welcke naer voorgaende authorisatie ende approbatie der heeren schepenen alhier in dato den (17-01-1703) ende voorts voor alle andere geintresseerde crediteuren wel ende wettelijck hebben gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Joost Francken van Eijck huijs hoff schuer als aengelach groot tsaemen ontrent sestien lopensaet gelegen alhier aende Brijd. 1. Jan Hendricx van Eijck 2. de gemeijne straet 3. de gemeente 4. idem, item het Campken groot ontrent twee lopensaten 1. Jan Janssen Maas 2. Jan Hendricx van Eijck 3. Gijsbert van Eijck 4. de gemeente, item een stuck groes ende land geheeten den Scrobbart groot ontrent anderhalff lopensaet 1. Gijsbert van Eijck 2. Joost Peter van Breeij 3. Jan Goorts van Eijck 4. de gemeente, item een heijtvelt geheeten Jan Dircx Heijtvelt groot ontrent seven copsaet 1. Jan Janssen Maes 2. de weduwe Jan Dircx van Moorsel 3. Marten Wilbers van Dijck 4. de gemeente, item eenen acker genaemt den Sanderman groot seven copsaet 1. Jan janssen Maas 2. Joost Peters van Breij 3. Jan Janssen van Brussel 4. Jan Goorts van Dijck, item een eeusel groot twee lopensaten geheeten den Scheltbrake 1. Jan Hendricx van Eijck 2. Frensken weduwe Joost Driessen 3. Hendrick Goort Hermans 4. Jan Hendricx van Eijck, item een hoijvelt geheeten het Lanckvelt groot drie lopensaten een halff 1. Gijsbert van Eijck 2. Hendrick Goort Hermans 3. idem 4. Jan Janssen van Brussel, item een hoijvelt genaemt de Weert groot ontrent een lpensaet rijdende met Joost Peters ende Jan Jansesn Maes tegenwoordich gebruijcker Marten Wilbers ... ende jaerlijcx daer uijt te vergelden aende parochiekercke alhier twee gulden thien stuijvers ende aenden heer rentmeester van Heuren ten behoeve vant gemeene lant alnoch jaerlijcx ses gulden beijde aen te veerden met eenen staenden ende lopenden pacht ende den grontchijns ad sestien off seventien stuijvers ... (17-02-1703)


132v. (2402) inventaris der meubelen haeff ende erffhaeff bevonden inden sterffhuijse van wijlen Bartel Verspaget soo als volcht


- eerstelijk het peert
- vier beesten
- tsestich schapen
- eenen block kopere vijsel metten stemper
- negen timme schotelen soo groote als cleijne
- item twee kisten
- acht tinne tafelborden
- tinne mosterpot
- een kopere vuerpan
- een kopere schotel
- item eenen tinne waterpot
- item eenen koperen ketel
- item eeenen koperen deurslach
- twee metale potten
- item een kopere saij
- een ijsere lamp
- twee ijsere haalen
- twee roostels
- een vuerijser
- item een ijserwerck
- seven taeffelakens
- ses servetten
- elff bedlakens soo goede als quade
- item acht mans hembden soo goede als quade
- item acht hooftfluwijnen
- item twee handtdoecken
- item drie bedden
- item vier hooftpeuluwen
- item drie hooftkussens
- item vijff dekens soo goede als quade

133v. (2403) dat voor ons comen is Hendrick Francis vande Warrenborgh inwoonder alhier tot Lierop dewelcke bekent ende verclaert gelijck hij bekent ende verclaert bij desen te transporteren erffelijck over te geven aen ende ten behoeve van Frans, Goort ende Hijlcke Peters kinderen van Peter Franssen vanden Warrenborgh verweckt aen Meghell Goorts Verberne een stuck ackerlants groot I lopensaet noghtans soo groot ende clijn als denselven tot Lierop ontrent den Otterdijck het Uijvelt genaemt neffens 1. Hendrick Tonis vanden Warrenborgh 2. de gemijne wegh 3. Jan Schepens 4. wederom de straet, item alnogh een stuck groese het Eeussel genaemt groot 2 lopensaet noghtans soo groot ende clijn alst selve gelegen is ontrent d'Otterdijck neffens 1. Jenneke Jan Coppens 2. Gijsbert Marcelis Coppens 3. de clijn Aa 4. het straetje, item alnoch eenen dries groot 1,5 loensaet noghtans soo groot ende clijn als het selve alhier tot Lierop ontrent d'Otterdijck genaemt gelegen is ende aldaer neffens 1. Huijbert vande Warrenborgh 2. Anneke Goort Tijssen 3. Gijsbert Marcelis 4. het straetje ... ende jaerlijcx daer uijt te vergelden aende Domijnen uijt den voors. acker vijff duijten, item uijt het Eeusell vijff stuijvers ... (08-03-1705)


134v. (2404) dat voor ons comen is Luijtje weduwe Johan Hoobergen diewelcke bekent ende verclaert gelijck sij bekent ende verclaert bij ende mits desen schuldigh te wesen aende weduwe Jenneke Jan Becx eene somme van hondert guldne capitael ... jaerlijcx tot intrest te betalen vijff guldne welcken eersten intrest ten laste vande gelooverse omgecomen ende verschenen sal wesen van huijden dato onderges. over een jaar ende soo voorts te vergelden den tijt van vier achtereenvolgende jaren sonder dat een van bijde de voors. comparanten de voors. copitale somme binnen den voors. tijde wederom sall mogen schieten, ofte wederomme mogen eijschen, ende ingevalle van geene restitutie de voors. capitale somme soo voorts van jare tot jare te vergelden alslange een van bijde gelieven sall ende de voors. capitale somme sall hebben opgeseght welcke opsegginge sall moeten geschieden een halff jaer voorden verschijnensdagh vande geloofden intrest, voor welcke voors. somme metten intrest vandien ingevalle van geene promte restitutie ende betalinge van intrest te tijde voors. geschiet, haer bij dese stellen Goort, Thomas ende Joost Hoobergen gebroederen als borge ... (08-03-1705)


135v. (2405) compareerde voor ons onderges. schepenen Gijsbertus Waltheri secretaris alhier diewelcke bekent ende verclaert gelijck hij doet bij desen well ende deughdelijck schuldigh te sijn aen Antonis Janssen van Dijck eene somme van twee hondert gulden waer voor hij jaerlijcx heeft geloot tot intrest te betalen van ider hondert vier der gelijcke gulden, welcken eersten intrest omgecomen ende verschenen sal wesen van huijden dato deses over een jaer ... ende tot afflossinge gelooft hij comparant verder eerstelijck te betalen st. Jan 1706 100 gulden ende st Jan 1707 dergelijcke hondert gulden sonder dat hij voors. Antnois Jansen van Dijck deselve penningen eerder wederom sall mogen eijschen ... blijvende wij onderges. schepenen borge voorde voors. somme ingevalle ten gesetten dage niet wert betaelt ... (11-05-1705)


136v. (2406) compareerde voor ons onderges. schepenen Lijneken weduwe Willem Verhees inwoondersse alhier tot Lierop diewelcke bekent ende verclaert sulcx doende bij desen te transporteren ende over te geven aen haren getrouden soone Jan Willem Verhees alle de gereede goeden als sijnde toghterse die hare tegenwoordigh sijn toe behoorende ware die gelegen soude mogen wesen haer op dese werelt toebehoorende ende dat om ende voorde somme van vijffhondert ende vijfftigh gulden capitael die se bij dese bekent ontfangen te hebben ende welcke penningen sullen moeten aengelijt ende gebruijckt tot betalinge van hare hantsschulden de voors. goederen aenteveerden aenstonts bij dese overgifte ... (25-06-1705)


137. (2406) dat voor ons comen is Hendrick Peter Ketelaers inwoonder alhier tot Lierop diewelcke bekent ende verclear sulcx doende bij desen te cederen transporteren eeuwelijck ende erffelijck over te geven aen ende ten behoeven van Jan Hendricx de Cuijper mede inwoonder alhier tot Lierop een seecker huijske gestaen ende gelegen alhier tot gemeenelijck genaemt aen Crestartsenbergh 1. Antonis van Dijck 2. idem 3. idem 4. idem ...


137v. (2407) dat voor ons comen is Hendrick Claesen van Breeij hem mede fort ende sterck makende voor Willem Thomas van Breeij ende Willem Tijssen Verbeeck als man ende momboir van Anna Thomas van Breeij, item Tonis Hendricx vande Goor als man ende momboir van Josijn Thomas van Breeij ende Ambrosius Thomas van Breeij alle in dier qualiteijt erffgenamen van Marie [Thomas van Bree] weduwe Marten Jacops diewelcke eenparighlijck ende elck int besonder bekennen ende verclaren sulcx doende bij desen te cederen transporteren eeuwelijck ende erffelijck over te gevevn aen ende ten behoeve van Hendrick Claessen van Breeij een seecker halff huijs ende aengelagh groot ontrent 2 lopensaet gestaen ende gelegen neffens de hoeve ten Berge neffens 1. de gemeente 2. Peter Jacop Lemans 3. idem 4. de gemeente, item alnogh eenen acker groot ontrent I lopensaet 40 roeijen gelegen op Hersell ontrent de Winckelstraet genaemt de Crommert neffens 1. Jan Jansen van Moorsell 2. de Varewegh 3. de gemeente 4. Jan Henricx de Cuijper, item een waijvelt het Euselke genaemt groot ontrent 2 lopensaet gelegen ter plaetse neffens 1. Jan Willems Verhees 2. Peter Jacop Lemans 3. d'abdije van Postel 4. Jan Marcelis Maes, item een hoijbeemtje groot ontrent 30 roij inden H. Geest gelegen neffens 1. Jenneke weduwe Jan Dircx van Moorsell 2. Dirck Jan Dircx 3. de Vleut 4. den armen van Lierop, item alnogh een stuck hoijlant groot ontrent 30 roijen gelegen als voor neffens 1. Goort Fransen Bernaers 2. Peter jacop Lemans 3. de Vleut 4. de Chijnsbeemt van Mierlo ... ende alnogh jaerlijcx daer uijt te vergelden aen Leijssbeth Joosten Verberne den intrest van 100 gulden capitael ende verder soo ende gelijck de gemelte goederen voor desen bij deijlinge aen sijn gecomen Marten Jacop Lemans ... (21-10-1706)


138v. (2408) wij schepenen, borgemeesteren, kerck ende armmeesteren des dorps ende dinghbancke van Lierop representerende ende vervangende het corpus deser gemeente dese onderteeckent bekennen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen ende ontfangen te hebben uijt handen van mr. Willem Bocx schoolmeester alhier tot Lierop eenee somme van duijssent gulden capitael ... tot afflossinge ende verminderinge van seeckere twee obligatien van 2500 gulden capitael die de gemeente van Lierop aen hr. van Hooff tot Eijndhoven tot hoogeren intrest als van desen sall werden gelooft waren geldende ... hebben gelooft te restitueren vanden (24-09-1706) over aght jaren aen hem, sijne oiren, erven ofte nacomelingen metten intresten van dien ... geloovende jaerlijcx tot intrest betalen van ider hondert drie gulden drie stuijvers maeckende alsoo alle jaren 31 gulden tien stuijvers, welck eerste jaer intrest ten laste vande geloovers in hare voorst. qualiteijt omgecomen ende verschenen sal wesen den (24-09-1707) ... (27-10-1706)

[Ondertekenen: Jan vanden Boomen, Gijsbert van Eijck, Marten Verberne, Joost van Bussel, Jan Jacobs Huerckmans, Gijsbert Marcelis Coppens, Joost Verberne, Hendrick Peters van Brij [van Bree], dit ist gewoone + lijck hantmerck van Willem Verberne, armmeester, Jan Jansen vande Vorst, Jan Hendrickx van Eijck]

139v. (2409) wij schepenen, borgemeesteren, kerck ende armmeesteren des dorps ende dinghbancke van Lierop dese ondertijckent ende representerende ende vervangende het corpus deser gemeente bekennen ende verclaeren sulcx doende bij desen well ende deughdelijck schuldigh te wesen ende ontfangne te hebben uijt handen van heer Antonij Bocx schoolmeester tot Leende de somme van duijsent gulden capitaell ... tot afflossinge ende cortinge van seeckere 2 obligatien van 2500 gulden capitael die de gemeente van Lierop aen heer van Hooff tot Eijndhoven tot hoogeren intrest als van desen sall werden gelooft ... hebben gelooft te restitueren ende te betalen vanden (24-09-1706) over aght jaren aen hem, sijne oiren, erven ofte nacomelingen metten intrest van dien, die als dan te aghteren ofte verschenen soude mogen wesen, geloovende jaerlijcx tot intrest te betalen van ider hondert drie gulden drie stuijvers maeckende alsoo alle jaren te samen 31 gulden 10 stuijvers ende welck eerste jaer intrest ten laste vande geloovers in hare voorst. qualitijt omgecomen ende verschenen sal wesen den (24-09-1707) ... (26-10-1706) ...


140v. (2410) wij schepenen, borgemeesteren, kerck ende armmeesteren des dorps ende dinghbancke van Lierop dese getijckent representerende ende vervangende het corpus deser gemeente bekennen ende verclaren sulcx doende bij desen well ende deughdelijck schuldigh te sijn ende ontfangen te hebben uijt handen van Jenneke Bocx weduwe Lourijs Fabri woonende tot Leende eene somme van vijffhondert gulden capitaell ... tot afflossinge ende cortinge van seeckere twee obligatien van 2500 gulden capitael die de gemeente van Lierop aen heer van Hooff tot Eijndhoven tot hoogeren intrest als van dese sall werden gelooft ... hebben gelooft te restitueren ende te betalen vanden (24-09-1706) over aght jaren aen hem, sijne oiren, erven ofte nacomelingen metten intrest van dien ... geloovende jaerlijcx tot intrest te betalen van ider hondert drie gulden drie stuijvers maeckende alsoo alle jaren te samen 15 gulden 15 stuijvers ende welck eerste jaer intrest ten laste vande geloovers in hare voors. qualiteijt omgecomen ende verschenen sall wesen den (24-09-1707) ... (26-10-1706)


(2411) [los vel] ick Paels Janssen lenden desen meijnen leenen in paesse van mijn want ick naer Den Bos moghtte faeren? ende geseij desen mijnen macht den ick daer in souden komen doen hier mede blijven uw dienaer

(2412) [los vel] heer Hendrick Voet een capitael van f 1000-0-0 genegotieert (den (14-04-1689) verschijnt den 14 april dus f 30-0-0

Petrus van Beugen met de heer H. Jos. van Herrenboroek als in houwelijk hebbende vrouwe Mechelina Maria van Beugen een capitael van f 1500-0-0 genegotieert den (14-04-1689 verschijnt den 14 april dus f 45-0-0
te weten aen van Beugen f 24-0-0
[afgescheurd]

(2415) [los vel] no 78
de heer baron van Bierens. een capitael van f 5000-0-0 genegotieert den (02-12-1691) verschijnt den 2 december dus f 15[afgescheurt]

no 79
de regenten van het Sinnelooshuijs tot s'Bosch een capitael van f 1200-0-0 genegotieert den (12-06-1692) verschijnt den 12 juni dus f 36[afgescheurt]

(2416) [los vel] ijck onder gescreven als dat ijet en rent heb aenghenomen van mijn suster en broeder dije aen Wouter van Asten .eten. stuk een rent van ses hondert gulden kappetael dije mijn overleden vander aen Wouter van Asten schuldigh dije rent hb ijck aen genomen te betalen het kappetael met de pachten van dijen ijck verkijnde mijn persoon hebbede en vercrijgende bij mijn Jan Peter vanden Eijnden den (24-06-1715)

(2416) [los vel] (01-02-1732) bekenne ick onder gheschreven onfanghen te hebben vijt hande van Jan Peeters vanden Eende de soome van drije hondert gulde vaen een rendt dije van Wouter van Aeste ghekoomen is waer meede ick bekenne voldaen te sijn met den intrest van dijen Adrjaen Jan Maes sijeghemaetem
Leende

(2417) [los vel] deesen brief hoert mij Willem Maes toe 300 gulden

desen brijef komt mij 300 gulden Jan vanden Eijnde tot Lijerop Adrijaen Jan Maes

(2418) [los vel] op huijden den (10-07-1697) comparerende voor mij ondergeschreven keijserlijcken openbaer notaris ende bij sijne majesteit souverainen raede van Brabant tot Brussele geadmitteert ende geapprobeert binnen de keijserlijcke vrije rijcxstadt Aecken [Aken, Aachen] residerende ten overstaen ende presentie van de gelooffweerdighe getuijgen naegenoemt, heer Jacob Phillipsen van Asten borger ende cooperslager binnen dese voorst. stadt Aecken heeft verclaert in de beste ende crachtigste forme van rechte gecostitueert ende gemachtight te hebben constitueert ende machtight bij desen sijne neve Marcelis Slots [Slaets] woonachtigh tot Asten inde Maijerije van s'Hartogenbosch, om in sijnen naeme ende dan sijnent'wegen te aenvaerden de goederen ende naerlaetenschappil van wijlen Heijlken gewesene dochter van Jacob Slots [Slaets] op hem comparant bij afflijvicheijt van deselve gedevolueert als naesten int bloet, alle de gereijde ende erffelijcke middelen ende effecten van den voorst. sterffhuijse procederende naer hem te nemen, in sulker voegen, dat hij den voorst. sijnen geconstitueerde in sijn volle recht ende actie is surrogerende, ende dat denselven sijnen geconstitueerde ende neve alles in de voorst. saecke sal mogen doen ende laeten wesde gelegenheijt vande saecke soude connen ofte mogen vereijschen, ende hij constituant selfs present ende voor oogen wesende soude connen ofte mogen doen, alswaert oock soo, dat de saecke speu.lder bevel ende procuratie behoofde als voorst. staet komende deselve alhier voor geinsereert, belovende d'alle tijden te houden ende doen houden voor goet, vast en van weerden allen t'ghene wes bij meergeseijden sijnen geconstitueerde daerinne sal worden gedaen ende gebesoigniert onder obligatie ende verbintenisse als naer rechten daerover in handen van mij notaris stiputerende, aldus gedaen ende gepasseert op dagh, maent ende jaer als boven, binnen Aecken ten huijse van den comparant ten overstaen ende presentie van de eersaeme heeren Reinerus Schueren ende Cornelis Muller beijde borgers alhier als gelooffweerdighen getuijgen aen desen gerequireert dewelke beijde met den comparant ende mij notaris de minute dese onder mij berustende eijgenhandigh hebben onderschreven, quod attestor, Franciscus Klinckenbergh ...

(2420) [los vel] Ontfangen by mijn ondergeschreven ten desen geautoriseert, door den Heer Ontfanger Cornelis van Vrybergen, uyt handen van het corpus Lierop, met de Thiende verhoginge, de somme van ses gulden, seventien stuijvers acht penningen in voldoenninge van den tachentighsten Penninck over het opnemen eender sa van 500-0-0 capitael opgenomen van den armen aldaar

Actum 's Hertogenbosch den (18-09-1697)
sa 6-5-0
De Thiende verhoging 0-12-7
[totaal:] 6-17-8

(2421) [los vel] Ick ondergeschreven Ontfanger van den Veertigsten en Tachentichste Penningh, ende van de Collateraelle Successie over de Stadt ende Meqerqe van s'Hertogen-bosch, bekenne ontfangen te hebben uyt handen van Aert Marcelis Coppens

Met de theinde verhooginghe de somme van eenen gulden vier stuijvers twaelff penningen

In voldoeninge van den 40en Penningh over coop van t'derde part in 7 loopensaet landt onder Lierop

gekocht van Huijbert Tonis vande Warrenburgh

voor de somme van 40-0-0 lasten in capitael 5-0-0 saemen 5-0-0

sa 1-2-8
De theinde verhoogingh 0-2-4
[totaal:] 1-4-12

Actum s'Hertogenbosch den (21-09-1701)

(2423) compareerde voor mij Henrick de Lepo openbaer bijdde ed. mo. rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert notaris, s'Hertogenbosch residerende ter presentie vande getuijgen ondergenoempt, heer Joachim Hachtiens borger ende mr. tingieter binnen deser voorst. stadt, verclarende mits desen te constitueren ende volmachtich te maecken juffrou Maria van Empel sijne huijsvrouwe, om wt sijns constituants naeme ende van sijnen twegen, te vercopen, t'sij mont tegens mont, ofte publieckelijck ende voor alle man soodanighe helfte in seeckere hoeve lants met sijne ap ende dependentien gelegen tot Lierop als hem constituant te deel is gevallen bij deijlinge vande goederen van Cornelis de Lepo zaliger gepasseert voor heeren schepenen van Eijndhoven opden (xx-08-1695) neffens sijne swagers Adam Raessen ende Adriaen, vermits de coperen met geloofe ter secretarije gebruijckelijck te transporteren ende opte draegen de cooppenningen voorst. ontfangen ende daer van quitantie te passeren ende voorts generalijck ende specialijck alles anders hierinne ende mede te doen, all off hij constituant selfs present, ende voor oogen sijnde eenichssints soude connen ofte vermogen te doen alwaert oock, soo dat tot dese saecke eenige naerder ofte speciaelder macht waer gerequireert dan voorst. staet, gelovende allen t'gene bijde voorschreve geconstitueerde wt crachte deses sal werden verricht ende gedaen, tselve van weerden te sullen houden ende doen houden op verbant van sijnen persoon ende goederen present ende toecomende, salvo competu, consenterende mij notaris hier van te maecken dese acte in forma, aldus gedaen ende gepasseert binnen s'Hertogenbosch desen (25-08-1695) in presentie van Govert Storm ende Carel Stuijnder poirteren deser stadt als getuijgen die ende mij notaris hiertoe versocht behoorlijck hebben onderteeckent, quod attestor (25-08-1695)