Transcripties

Transcripties van akten uit het Bosch' Protocol 1367 - 1809, met index 1501-1793, betreffende Leende over de periode 1579-1624

Copyright: Bram van Kesteren, september 2020

De transcripties voor het Bosch' protocol betreffende Leende zijn zo compleet mogelijk gedaan tot en met de grondstuksbeschrijvingen. De afsluitende woorden en aflossingscondities heb ik overgeslagen (de laatste staan in de beschrijving). De meeste afkortingen zijn geheel uitgeschreven en verder heb ik voor de beschrijvingen van de aangrenzenden grondstukken de nummers 1 t/m 4 gebruikt ipv. ex alio, ex vno, streckende van... etc. Voor de periode voor 1600 en na 1624 zullen t.z.t. nog transcripties worden toegevoegd. Verder heb ik om het zoeken te vereenvoudigen bij elke akte van de personen uit Leende de namen in standaardvorm weergegeven in een regel genoemde personen.

Adriaen Willem van Engelen is voor zover ik kan overzien niet verwant met de Leendense Engelens.

0a. condt ende kentlic zij eneijcgelijcken want Willem Pauwel Deelen zoen had wittelic ende erffelic vercocht IJewaen Willemen Danckerts soen enen jairlijcken ende erffelijcken chijns van vijff carolus gulden ende thien stuvers het stuck der zelver guldenen tot twentich stuvers gerekent jairlicker ende erffelijcker renthen alle jair erffelic te betalen op onser liever vrouwendach lichtmisse en stuck groesen inder prochie van Leende tot Oesterick gelegen geheijten den Samansbeempt 1. ductus? Jacop van Erp zoen 2. Margriet weduwe Jan Daems met haeren kijnderen 3. idem gelijck in schepenenbrieven van Heze ende Leende dair op gemaict breeder srijven begrepen te wesen soe is gestaen voir scepenen ondergescrevene die voirst. Ijewaen Willems Danckertssoen ende heeft den voirst. jairlijcker ende erffelijcken chijns van vijff carolus gulden ende thien stuvers wittelick erffelic opgedragen Jannen zoen wijlen Willems Thielmans ... XIXa februarij anno XLIX (29-02-1549)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1353
Folionummer: 98 - Verso
Datum: 2/1550

Jaar in Paasstijl: 1549

Beschrijving: IJewaen Danckerts, 5:10:0 jaarlijks, Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1264759717

Genoemde personen: Willem Pauwel Deelen/Willem Deelen, IJewaen Willem Danckers/IJewaen Danckers, Jacob van Erp, Jan Daems kinderen en weduwe Margriet, Jan Willem Tielens/Jan Tielens

0. Henricus filius Adriani Maes, Jacobus filius quondam Johannis Haesen, Adrianus filius quondam Willelmi Bouwens, et Thielmanus filius quondam Anthonij Thielens incole pagi de Leende promiserunt vt debitores principales indivisi se daturos et soluturos magistro Jacobo Bruijnincx licentiato juris annuam et vitalem pensionem vigenti duorum florenorum carolo gulden communiter vocatorum XXti stuferos vel valorem eorundem in alia bona pecunia pro quolibet computando, anno quolibet ad vicam dicti magistri Jacobi in festo pax proxime futuro. Et in Buscoducis libere ab omnibus precariis domini nostri ducis, exactionibus, subventionibus ceterisque oneribus et incommodis solitis et non solitis ordinariis et extraordinarijs impositis seu adhuc ne forte imposterum imponendis nullis demptis tradendum et deliberandum de et ex quodam prato terre fenatis vulgo dicto de Groote Voort centum et quinquaginta virgatas terre vel circiter pariter continentem, sita in parochie de Leende inter 1. Waltheri Verover 2. Joannes van Lil 3. aqua de Aa 4. communem viam. Insuper de et ex quodam prato terre fenatis vulgo appellato Craensicht, sita in dicta parochia de Leende dicti Jacobi, centum et triginta virgatas terre vel circiter pariter continentem sita in dicta parochia de Leende inter 1. Johannes Pompen 2. adani? hengen? 3. aqua die Aa 4. communem viam. Insuper de et ex quodam prato terre fenatis vulgo appelato de Langestraet, dicti Adrianii centum virgatas terre vel circiter pariter continentem, sita in dicta parochia de Leende ad locum communiter appelatum de Langestraet inter 1. Adriani Berchmans 2. Adriani Waltheri 3. aqua di Aa 4. Blasen dicti communiter Blees Lobben. Insuper de et ex quodam prato terre fenatis dicti Thielmanii centum virgatas terre vel circiter pariter continentem, sita in dicta parochia de Leende vulgo dicto den Ruelenbeempt inter 1. Johannes Jans Goossens 2. Joannes Oerlemans 3. Petri de Molder 4. Theodori Damen ... (05-03-1579)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1403
Folionummer: 371 - Verso
Datum: 3/1579
Beschrijving: Hend. Maas cum suis 22 gl jaarl lijfrent Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265022550

Genoemde personen: Hendrick Adriaen Maes/Hendrick Maes, Jacob Jan Haesen/Jacob Haesen, Adriaen Willem Bouwens/Adriaen Bouwens, Tielen Tonis Tielen/Tielen Tielen, Jacob Bruijnincx, Jan van Lil, Wouter Verover, Jan Pompen, Adriaen Berchmans, Adriaen Wouters, Jan Jan Goossens, Jan Oerlemans, Peter Smulders, Dirck Daems

0c Johannes et Maria eius soror liberi quondam Goeswini Janss de Uden, ab eodem Goeswino et quondam Johanna sua uxore filie quondam Wolteri filii quanodam Johannis Lodensoen, cum tutore dicte Marie, tam pro se ipsis, que adhuc ijdem Johannes et Maria nomine et ex parte Andree et Theodorici fratrum filiorum eorundem quondam Goeswini et Johanne, eosque nomimbus prefati Johannes et Maria potentes ad infrascripta vigore procuratis ipsis in certis literis procuratorialibus sigillatis (datum decima decembris anno XVc nonagesimo octava) a dicto Andrea, necnon vigore procuratis ipsis in certis literis procuratorialibus scabinorum de Buscoducis, datis septima die mensis januarij anno XVc nonagesimo nono a dicto Theoderico respective vt apparebat) datarum et attributerum annuum et hereditarium censum sex florenorum carolus gulden communiter vocatorum XX stuferos vel valorem in alio pagamento pro quolibet computando necnon quinque consimiluan stuferorum solvendum hereditarie nativitatis baptiste. Et in Buscoducis libere absque omnibus precariis, exactionibus, subventionibus ceterisque oneribus et incommodis tradendum et deliberandum, der et ex domo, area, orto horreo emsque fundo ac hereditate sibi coadiacentibus unam et dimidiam lopinatas terre vel cerciter continentem sito in prochia de Leende inter 1. Petri Leenen 2. Jacobi de Erpe. Insuper de et agro terre quatuor lopinatas terre vel cerciter continentem sito in prochia de Leende predra inter 1. Joannis Gieliss 2. Pauli Deelen. Insuper de et ex quodam prato tres lopinatas terre vel circiter continentem sito in prochia predicta, inter 1. Jacobi de Mol 2. liberorum quondam Wilhelm Bitters. Quem censum predictus Johannes filius quondam Egidij Goessensz hereditarie vendiderat magistro Johanni Brock ad opus dicti Wolteri filij quondam Johannis Lodensoen prout in literis quarum data continet decima nona die mensis augusti anno XVc quadragesimo sexto legittime hereditarie supportavit Anthonio filio Petri Vreijnssen de Leende simul cum dictus literis et inne ipsis et dictus Andre et Theodorico, et cum actione ....

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1438
Folionummer: 168 - Recto
Datum: 12/1599
Beschrijving: Jan van Uden cum suis 6 gl jaarlijks Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265140948

Genoemde personen: Jan Goossens van Uden, Maria Goossens van Uden, Goossen Jan van Uden, Johanna Wouter Loden/Johanna Loden, Wouter Jan Loden, Andries Goossens van Uden/ Andries van Uden, Dirck Goossens van Uden/Dirck van Uden, Peter Leenen, Jacob van Erp, Jan Gielis, Paulus Deelen, Jacob van Mol, kinderen van Willem Bitters, Jan Dielis Goossens/Jan Goossens, Jan Brock

1. Joost zoone wijlen Gerart Hermans van Huemen als wittich man ende mombaer, zoo hij verclaerden, van Marijke zijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Henricx Joosten. Een stucxken lants eensdeels houtwasch ende eensdeels weijlant wesende, veertich roeijen lants offe daeromtrent begrijpende. Gemeijnelick genoempt de Broecken, gelegen binnen de parochie van Leende, ter plaetsche genoempt Strijp, tussen 1. Jans Driessen 2. Peeters Deelen ende dommundighe kijnderen Jans Pauwels 3. Adriaens Jutten 4. die gemeijn Aa genoempt, soo hij verclaerde, heeft hij wittelick ende erffelick vercocht Michielen Heesterbeeck woonende tot Leende voirst. ... (24-03-1605)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1476
Folionummer: 253 - Verso
Datum: 3/1605
Beschrijving: Joost van Heumen land Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265292412

Genoemde personen: Joost Gerard van Heumen/Joost van Heumen, Gerard Herman van Heumen, Maria Hendrick Joosten/Maria Joosten, Jan Driessen, Peter Deelen, Jan Pauwels, Adriaen Jutten, Michiel Heesterbeeck

2. Art sone wijlen Aerts Lanen [opm: Leenen?] van Hamont, ende Lodewijck sone wijlen Jan Hermans van Pelt als wittich man ende momboir van Marijken zijn huisvrouwe dochtere wijlen Arts Lanen van Hamont voorst. deen helft allen recht ende aenpaert hen competeren soo zij verclaerden in een hoffstadt met een lopense ackerlants daerbij gelegen inde parochie van Leende tusschen 1. de Leenderstraet 1. Bernarts de Screijnmaker 2. Jan Wouters, hebben zij wittelick ende erffelick vercocht Anthonissen ende Jannen gebroederen sonen wijlen Adriaen Anthonissen ... wegende dezelfe van erffelicke chijns van twee gulden XX stuijvers jaerlicks aen Jonas Seijskens... (23-07-1608)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1471
Folionummer: 300 - Recto
Datum: 7/1608
Beschrijving: Aart van Hamont cum suis hofstad en land tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265269460

Genoemde personen: Aert Aert Lanen, Bernard de Schrijnmaker, Jan Wouters, Antonis Adriaen Tonis/Antonis Tonis, Jan Adriaen Tonis/Jan Tonis, Joost Seskens

3. Hubrecht sone wijlen wijlen Sijmons sone Wouter Sijmons van Peelt, wonende tot Leende, heeft mits desen wittelic ende erffelic vercoft Cornelissen sone wijlen Aerts Cornelissen van Horenbeeck, enen jairlijcken ende erffelijcken chijns van veerthijen carolus gulden tot twintich stuvers tstuc goets gancbaer gelts te betalen alle jaer erffelijck den XVI septembris ende voorden iersten termijn van betalinge den (14-09-1609) ende in Shertogenbosch vrij van allen hertochs beeden, vijfte, tienste twintichste, honderste ende alle anderen meerderen ende minderen penningen, commeren ende lasten, gewonelicke, ongewonelicke, frijegestelt ende namaels ingestelt te wordene, egeen lasten wtgescheiden, den te leveren ende te vergelden, van ende wt (uit) huijs, erve hoff met sijnen aengelage stallinge, bronhuijs met hene gronden ontrent dertien gebouten huijsinge tesamen begrijpenden, gelegen in de prochie van Leende voirst., ontrent der kercke aldaer, tussen 1. Anthonis Engelen 2. Anthonis Molders 3. aende gemeijnstraet 4. aen ander erffnisse des voorst. vercoopers. Item wt (uit) den selven anderren des voorst. vercoopers erffenisse wesen soo hoplant als hoff vijff copsaet lants of dairontrent groot sijn gelegen zijnde aen dierst. voirsst. erffenisse inde prochie ende ter plaetssen voorstaend tussen 1. Antonis Engelen of sijnen susters Geertruijts 2. Antonis Molders 3. aen dierst. voorst. erffenisse des vercopers 4. Jan Roelandts. Item van ende wt een stuc ackerlants anderhalff vatsaet of dairontrent begrijpende gelegen in de prochie van Leende ter plaetssen genoempt inde Breetvennen tussen 1. Goijarts Peeterss 2. Jans Heijen 3. aende gemeijnt 4. Mateeus Weijnen kijndt met enige andere. Item noch wt een stuc ackerlants twee vaetsate lants of dairontrent begrijpende gelegen in de voorst. prochie van Leende ter plaetssen genoempt inde Hulsbroecken tussen 1. Joost Goossens 2. Martens de Moff met sijnen medeerffgenamen 3. aende gemeijnt 4. aen selveren heijbloc aldaer. Noch van ende wt een stuc ackerlants vijff copsaet lants oft dairontrent groot zijnde, gelegen inde voirst. prochie ter plaetssen genoempt in de Breetvennen tussen 1. Willem Bitters sijns vercoopers swagers 2. Goijarts Peeters 3. aende gemeijnen veltwech 4. Antonis Molders. Item van ende wt een stuc ackers vijff ende een halff copsaet lants oft dairontrent groot sijnde gelegen in de voorst. prochie van Leende in de Breetvennen, tussen 1. Henricx Sweers 2. Remigus Boogarts 3. aen eenen gemeijnen pat 4. Gielis Joirdens. Item van ende wt een stuc weijlants oft hoijlants drie vaetsaet of wat meer groot sijnde, gelegen in de voorst. prochie van Leende ter plaetssen genoempt in de Nijewedijcken tussen 1. Marte. vande Liesen 2. Antonis Molders 3. aende wech. Item noch wt een stuc heijlants scherp drie vaetsaet lants begrijpende gelegen in de voorst. prochie van Leende ter plaetssen in de beneden genoempt, tussen 1. erve Matijssens van Engelants kijnder 2. de kijnderen Peeters Engelen 3. aende gemeijnt 4. aende gemeijn waterstroom de Aa genoempt soo hij zeede ... wtgenomen eenen chijns van sess gulden aen Antonis Engelen als momber van onbejarende kijnderen wt den voirst huijs ende erve. Noch eenen chijns van sess gulden aende kinderen Henricus Leenen, wt een der stucken groesen voirst. ... (12-09-1608)

[Kantlijn: Aernt van Horenbeeck als een vande momboren ende curateur over dommundigen kijnderen Cornelissen van Horenbeeck heeft bekent dat Adrianus van Engelen van wegen Huijbrecht sone wijlen Sijmons sone Wouter Sijmonss, desen chijns van veertien gulden heeft gequeten actum (06-09-1618)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1451
Folionummer: 295 - Verso
Datum: 9/1608
Beschrijving: Huijbert van Peelt promisit 14 gulden jaarlijks Leende, losbaar met 200 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265182444

Genoemde personen: Huijb Sijmon Wouter Sijmon van Pelt/Huijb van Pelt, Sijmon Wouter van Pelt, Antonis Engelen, Antonis Smulders, Gertruda Engelen, Jan Roelants, Goort Peters, Jan Heijen, Mathijs Weijnen, Joost Goossens, Marten de Mof, Willem Bitters, Hendrick Sweers, Reijm Bogaerts, Gielis Joordens, Marten van Liessent/Marten van Lieshout, Mathijs Engelen, Peter Engelen, Hendrick Leenen

4. Jan zoon wijlen Sebastiaens Andries Vervlassen van Geldrop, vande zelve wijlen Sebastiaens ende wijlen Agneesken dochtere Jacop Stappaerts t'samen verweckt, als eenich erfgenaeme zoo hij verclaerden, van wijlen heer Goijaert Jacop Stappaertzoen voirst. Eenen jaerlicken erffchijns van drije gulden van twintich stuvers het stuck jaerlicker ende erffelicker chijns, alle jaer te gelden ende te betaelen op onser lieve vrouwe lichtmisdach, losch ende vrij vande thiende, .. ende andere ongewoenlijcke scattinghen, ende dijen te heffen ende te boenen in ende wt een stuck groesen in die Cuijlen inde parochie van Leende gelegen, tusschen 1. Margriet Coppen 2. Anthonis Broeckmans 3. Margriet Coppen 4. den jonghen Jan Boenen. Welcke voirst. erffchijns Henrick Jacop sBoeijen zoen wittelick ende erffelick vercocht heeft gehadt den voirnoemde heere Goijaerde Jacop Stappaerts zoen. (...) heeft hij wittelick ende erffelick opgedraegen ende overgegeven midts desen Jaexkens dochtere wijlen Jacops van Crijn vanden zelve wijlen Jacoppen ende Marijcke zijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jans Boemen tzamen verweckt, tot behoeff vande voirst. Marijcke haerer moedere.

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1482
Folionummer: 152 - Verso
Datum: 1/1609
Beschrijving: Jan Vervlassen 3 gulden jaarlijks Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449377252

Genoemde personen: Jan Bastiaen Vervlaessen/Jan Vervlaessen, Sebastiaen Dries Vervlaessen/Dries Vervlaessen, Aelke Jacob Stappers/Aelke Stappers, Goort Jacob Stappers/Goort Stappers, Jan Boonen de jonge, Margriet Coppen, Antonis Broeckmans

5. Jan sone wijlen Sebastiaens Andriessen Vervlaessen, vanden selve Sebastiaen ende wijlen Agnes sijn huijsvrouwe dochtere Jans Neesen vanden selve Jannen ende zaliger Engele sijn huijsvrouwe dochter Goijarts Heijle te samen verweckt, twee peeters tstuc achtien stuvers jairlicker ende erffelicer renten, alle jair te gelden ende te betalen op onse liever vrouwendach lichtmisse ... ende die te heffen ende te beuren in end wt een stuc groesen in de parochie van Leende gelegen geheijten den Horst tussen 1. Goijart Gobben kinder 2. Jan Meeus wijff welcke twee peeters jairlicker ende erffelicker rente Joost Clevers hadde wittelic ende erffelic vercoft Engelen Goijart Heijlen dochtere voorn. pront in literis scabinom de Hese ende Leende in date den (05-02-1524), heeft hij mits desen wittelick ende erffelick opgedragen ende overgegeven Antonissen sone Lenerts Henrixzoon Verboesschot simul ende literis ... (07-02-1609)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1452
Folionummer: 218 - Verso
Datum: 2/1609
Beschrijving: Jan Vervlassen 2 peters gulden Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265184705

Genoemde personen: an Bastiaen Vervlaessen/Jan Vervlaessen, Sebastiaen Dries Vervlaessen/Dries Vervlaessen, Aelke Jan Neesen, Engel Goort Heijlen/Engel Heijlen, Goort Gobben, Jan Meeus vrouw, Joost Clevers, Antonis Lenart Verboeschot/Antonis Verboeschot, Lenart Hendrick Verboeschot

6. Peeter sone wijlen Aelbert Jasparss wonende tot Leende als wittich man ende momber soo hij verclairde van Henrixken sijn huijsvrouwe dochter wijlen Adriaen Timmers, heeft mits desen wittelic ende erffelic vercoff Peeteren Willemss Somers tot behoeff van Henrixken wittice wedue Henrix Wouterss van Ravensteijn eenen jairlicken ende erfelicken chijns van vijftien carolus gulden tot wintich stuvers tstuc goets gancber gelts. Te betalen alle jaer erfelick op bannisdach ende voorden iersten termijn van betalinge op Bannsdach anno XVIc ende thien (1610). Ende in Shertogenbosch vrij van allen hertochs beden tienste, twintichste, honderste ende allen anderen meerderen penningen, commeren ende lasten, gewonelicke, ongewonelicke, innegestelt ende namaels innegestelt te wordene, egeen lasten wtgescheijden te leveren ende te vergelden van ende wt een stuck ackerlants groot ontrent anderhalff lopensaethen, gelegen in de prochie van Leende ter plaetsse genoempt op Strijp, tussen 1. Jans Bluijssen 2. [leeg gelaten] 3 de gemeijn straet 4. de heijcant aldaer. Item van ende wt een ander stuc ackerlants derdalff lopensaten oft dairontrent begrijpende gelegen inde prochie ende plaetsse voirn. tussen 1. Jacops Hannen 2. de gemeijnstraet 3 den heijcant aldaer 4. idem. Item noch wt twee stucken groeslants teijnden malcanderen gelegen, vier lopense lants ofte dairontrent begrijpende tesamen, gelegen in de prochie ende plaetsse voirst. tussen 1. Bartolomeeus Arien Timmers 2. Jan Adriaen Timmers streckende met eenen heerhoec aende gemeijnstraet ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1453
Folionummer: 353 - Verso
Datum: 9/1609
Beschrijving: Peeter Jaspers promisit 15 gulden jaarlijks Leende, losbaar met 250 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265188494

Genoemde personen: Peter Albert Jaspers/Peter Jaspers, Hendrica Adriaen Timmers, Jan Bluijssen, Jacob Hannen, Bartel Arien Timmers/Bartel Timmers, Jan Adriaen Timmers/Jan Timmers

7. Handrick Verbraken zone wijlen Dircx Verbraken woonende tot Leende heeft wittelick ende erffelick vercocht Dirck Janss van Ravesteijn eene jaerlicker ende erffelicker chijns van twelff gulden carolus gulden gemeijnlick genoempt XX stuvers off die weerde daer voir in anderen goeden gelden, binnen Shertogenbossche gemeijnelick cours ende loop hebbende elcke gulden gerekent ende thien der gelijcke stuijvers. Te betalen alle jaer erffelick circumcisionis domini ende voirden iersten termijn van betalinge circumcisionis domini @no XVIc ende twelff (anno 1612). Ende binnen der stad Shertogenboscche vrij van allen beden ons heeren des hertochs exactien subventien, X., XX., honderste ende alle andere mindere ende meerdere penningen, commeren ende lasten, gewoonlicke, ende ongewoonlicke ingestelt ende alnoch namaels ingestelt te worden egheene lasten vuijtgescheijden te leveren ende te vergelden van ende vuijt eenen hoijbempt vier lopenss ende thien roeden landts oft daer ontrent begrijpende gelegen inde parochie van Leend ter plaetsche genoempt inde Cortestraet tuschen 1. Frans Berchmans 2. der erffgenaemen Henricx Leenen 3. Jans Danckers 4. der erffgenaemen Henricx Leenen voirst. alnoch van ende vuijt een stuck ackerlandts seven kopsaet landts oft daer ontrent groot sijnde geleghen inde voirst. parochie ter plaetssche genoempt inde Langstraet tusschen 1. Henrix Colen 2. Wouter Colen 3. de gemeijnstraat 4. Henrix Bonen ... (30-12-1610)

[Kantlijn: die voorst. Dierck Jans van Ravesteijn heeft bekent desen chijns aen zijnen handen te zijn gelost .ua cum arresterdijs bij Handrick Verbraken voornoemt acte den XXIII september @no XVIc XXIII (23-09-1623)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1485
Folionummer: 166 - Recto
Datum: 12/1610
Beschrijving: Hendrick Verbraken 12-10-0 jaarlijks Leende losbaar met 200 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449386573

Genoemde personen: Hendrick Dirck Verbraken/Hendrick Verbraken, Frans Berchmans, Hendrick Leenen, Jan Danckers, Hendrick Coolen, Wouter Coolen, Hendrick Boonen

7a. Jan sone wijlen Gelaudie Matheeussoen, vanden selven Gelaudij ende saliger Christina sijn huijsvrouwe dochter Aerts van Werdingen ende wittich weduwer van saliger Mariken sijn huijsvrouwe, dochtere wijlen Henrix Aertssoen Vlasman, de tochte hen Jannen competerende, soo hij verclarde in deen helft van een stuck weijlants gemeijnlijk genoempt den Cortbrug, hondert roeden lants oft dairontrent begrijpende gelegen in de prochie van Leende, ter plaetsse genoempt inde Cortbruggen tussen 1. Henrix Gielis 2. Anthonis Aerts Hoeben 3. Henrix Joosten met meer andere 4. aenden gemeijnen waterstroom de Aa genoempt, soo hij verclairde, heeft hij mits desen wittelic opgedragen ende overgegeven Thielmannus Hagens Willemss als curateur bij mijnen heeren schepenen deser stadt Shertogenbossche gestelt ende geordineert over Arnden, Heijlken, Metken ende Christijntken ommundige kijnderen Jan Gelaudij ende saliger Mariken voorn. tot behoeff der selver kijnderen ... (26-11-1611)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1458
Folionummer: 117 - Verso
Datum: 11/1611
Beschrijving: Jan, zoon van Glaudius Matheeussen, afgaan van togt
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449348877

Genoemde personen: Jan Gelaudie Mathijssen/Jan Mathijssen, Christina Aert van Werdingen/Christina van Werdingen, Maria Hendrick Aert Vlasman/Maria Vlasman/Hendrick Vlasman, Hendrick Gielis, Antonis Aert Hoeben/Antonis Hoeben, Hendrick Joosten

7b. kennelijck sij eenenijegelijck want aldus gesciet is als boven soo sijn gestaen voor schepenen ondergest. de voirnoemde Thielman Hagens Willemss als curateur gestelt over de voirst. vier onmundige kinderen in name ende van wegen der selver kinderen ende inne dier qualiteijt de voirnoemde Thielman geauctoriseert tot tgeens navolgende is bij mijnen voorst. heeren schepenen bij selvere marginael appostillem date den tweeden dach deser lopende maent novembris (02-11-1611), gestelt op selvere requeste te desen sinne aen mijnen heeren schepenen voorst. overgegeven ende gepresenteert, ende alsoo voor de voirst een helft, mr. Christiaen ende Adriaen gebroederen sonen wijlen Mateeus, sone des voorst. wijlen Gelaudij Mateeuss, vande selve Gelaudij ende de voorst. wijlen Christijn sijn huijsvrouwe tsamen verwect, ende Adriaen sone mr. Seger Adriaenss raitsheer deser stadt als wittich man ende momboir van Elisabeth sijn huijsvrouwe dochtere wijlen Mateeussens Gelaudij voirnoemt onder hen drie voor dander helft, den voirst. geheelen camp weijlants met allen sijnen rechten ende toebehoerten hebben sij mits desen wittelic ende erffelic opgedragen ende overgegeven Jacoppen sone wijlen Jacops Antoniss wonende tot Leende ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1458
Folionummer: 118 - Recto
Datum: 11/1611
Beschrijving: Thielman Hagens Willems qq, land tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449348884

Genoemde personen: Jacob Jacob Tonis, Gelaudie Mathijssen, Christina Aert van Werdingen/Christina van Werdingen,

8. Mathijs sone wilner Willems Bitters alias genoemt Thijs Thijss wonende tot Leende, voor hem selven ende mede als wittich man ende momboir, soo hij verclairde van Aelken sijne huijsvrouwe, dochtere wilner Adriaens Willems Jutten, heeft wittelick ende erffelick vercoft, ende vercoopt mitdts desen, Arnden Peeterss van Hees, tot behoeff van Jacoppen sone wilner Jacops Antoniss, alias genoemt Jacop Gieliss, oock woonende tot Leende, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van achtentwintich carolus gulden, tot XX stuijvers den gulden goets gancbaers gelts gerekent. Te betaelen alle jaer erffelick inne den hoochtijde van Sinte Mathijsdach des apostels, ende voor den iersten termijn van betalinge inne den hoochtijde van sinte Mathijsdach des apostels naestcomende, ende binnen der stadt Shartogenbossche vrij van allen beden ons heeren des hertoge, exactien, subventien, tiende, twintichste, honderste, ende alle andere meerdere ende mindere penningen, commeren, scattingen, ende lasten, gewoonlicke ongewoonlicke, innegestelt ende naemaels innegestelt te wordene, egeene lasten wtgesceijden te leveren ende te vergelden, van ende wt eenen huijse met eene schuere, henne gronden, hoff, ende boomgart, ende twee beemden dijen anmex, groot tesamen ontrent vijff lopensaten, gestaen ende gelegen binnen der voorst. prochie van Leende, ter plaetssen genoemt Strijp, aen de Dootlegge aldaer, tussen 1. Willems Rommers 2. der wedue ende kijnde, Henricx Homans 3. den gemeijne Aa 4. de gemeijne straete. Ende alnoch van ende wt eenen beemt hoijlants groot ontrent drije lopensaten, gelegen onder de voorst. prochie van Leende, ter plaetsse genoemt inde Riesten, tussen 1. Jaexken wedue Frans Stapparts 2. Wouters van Heze 3. Henrick Willem Buijkens 4. idem, soo hij seede ... (25-02-1613)

[Kantlijn: Jacop Gieliss heeft bekent dat de wedue Matijs Bitters, desen chijns van acht ende twintich gulden heeft gequeten ende dat hij Jacop de hooftsomme ende afterstellen heeft ontvangen. Actum VIII aprilis XVIc XVI (08-04-1616)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1472
Folionummer: 292 - Recto
Datum: 2/1613
Beschrijving: Mattijs Bitters promisit 28 gulden jaarlijks Leende, losbaar met 400 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265274493

Genoemde personen: Mathijs Willem Bitters/Mathijs Bitters, Thijs Thijs, Aelke Adriaen Willem Jutten/Aelke Jutten/Adriaen Jutten, Jacob Jacob Tonis, Jacob Gielis, Aert Peter van Hees/Aert van Hees, Willem Rommers, Hendrick Homans, Frans Stappers weduwe Jacoba, Wouter van Hees, Hendrick Willem Buijkens

9. Antonis sone Leonarts Henrixss van Boesschot wonende tot Leende voir hem selven ende mede als wittich man ende momber soo hij verclairde van Heijlke sijn huisvrouwe dochter wijlen Gijsberts Michielss heeft mits desen wittelick ende erffelick vercoft Anneken dochtere wijlen Adriaens van Sprang tot behoeff van Jannen Govartss van Sambeeck tot sijns Janis eijgen behoeff eenen jairlicken ende erffelicken chijns van veertien carolus gulden, elcke gulden tot twintich stuvers te rekenen. Te betalen alle jaer erffelijc int hoochtijt van onser lijever vrouwe visitatie ende voirden iersten termijn van betalinge visitatione Maria anno XVIc ende veertien (anno 1614). Ende in Shertogenbossche vrij van allen hertochs beden, vijfte, tiende, twintichste, honderste ende alle anderen meerderen ende mindere penningen commeren ende lasten gewonelicke ongewonelicke innegestelt ende namaels ingestelt te worden egeene lasten wtgesceijden te leveren ende te vergelden van ende wt eenen huijse met eender schuere, henne gronden hoff ende ackerlant malanderen aenliggende vier lopensaet oft dairontrent tesamen begrijpende gelegen inde prochie van Leende ter plaetse genoempt Boshoeven tussen 1. Dirix Wouterss 2. Jans Wouterss 3. ... 4. ... . Item van ende wt een stuc weijlants groot ontrent seven copsaet gelegen inde voorst. prochie ende plaetsse tussen 1. Peeter Coecx 2. Peeter Leenen 3. Peter Cocx 4. Henrix Leenen. Item van ende wt een ander stuc weijlants tsestich roeden lants of dairontrent begrijpende gelegen in de selve parochie ende plaetse tussen 1. Peeters Coecx 2. Henrix van Asten met meer andere 3. Thomas Wouterss 4. de gemeijn strate. Item noch van ende wt een stuc seijlants vijffentseventich roeden lants of dairontrent begrijpende ooc inde voirst. parochie ende plaetse gelegen tussen 1. Antonis Engelen met meer andere 2. Henricx Josephs 3 Antonis Lenerts 4. den gemeijnen Speelwech. Ende alnoch van ende wt een stuc lants eens deels saeijlants ende een deels weijlants, drie ende tsestich roeden oft dairontrent groot sijnde in de voirst. parochie ende plaetse gelegen tussen 1. Reijnders van Moll 2. Loevis Metten met sommige anderen 3. Reijnders van Moll 4. Antonis Lenerts soo hij verclaerde. ... (05-07-1613)

[Kantlijn: bij quiten.. Johans van Zambeeck zij dato XXV junij XVIc XV (25-06-1615) gescreven opten rugge des originale rentbrieffs, is gebleken, dat desen chijns van XVII gulden is gequeten (25-06-1615)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1460
Folionummer: 254 - Recto
Datum: 7/1613
Beschrijving: Reijner Antonissen, afgaan van togt Antonius, zoon van Leonart Henricks van Boeschot, promisit 14 gulden jaarlijks, Leende, losbaar met 200 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265214688

Genoemde personen: Antonis Lenart Verboeschot/Antonis Verboeschot, Lenart Hendrick Verboeschot, Helena Gijsbert Gielen/Helena Gielen, Dirck Wouters, Jan Wouters, Peter Cocx, Peter Leenen, Hendrick Leenen, Hendrick van Asten, Thomas Wouters, Hendrick Josephs, Antonis Lenarts, Reijm van Mol, Loevis Metten,

10. Marten Herings van Mittenborch wonende tot Leende, voir hem selven, ende mede als wittich man ende momber soo hij verclairde van Anna sijn huisvrouwe dochtere wijlen Antonis van Wertingen heeft mits desen wittelic ende erffelic vercoft heere Leonarden van Bornberge priestere, pater ende confessterir des susterenconvents binnen deser stadt Shertogenbosch achter de Tolbrugge, tot behoeff desselffs convents. Eenen jairlicken ende erffelicken chijns van dertien carlus gulden elcke gulden tot twintich stuvers te rekenen oft de werde daervoer in anderen goeden gancbare gelden. Te betale alle jaer erffelijc int hoochtij der drie coningen ende voirden iersten termijn van betalinge trium regini anno XVIc ende vijftien (anno 1615). Ende in Shertogenbosch vrij van allen hertochs beden, vijfte, tiende, twintichste, honderste ende alle anderen meerderen ende minderen penningen, commeren ende lasten, gewonelicke, ongewonelicke ingestelt ende namaels ingestelt te wordene egeene lasten wtgesceijden, te leveren ende te vergelden van ende wt huijs, erve hoff, ende den ackerlande daer aenliggende met henne rechten ende toebehoorten twee ende een halff vaetsaten lants oft dairontrent begrijpende tesamen gelegen in de parochie van Leende, ter plaetse genoempt Oisterijck tussen der weduwe Willem Maes 2. gemeijnen wech 3. idem 4. mr Jans van Hannen. Item van ende wt een stuc ackerlants twee ende een halff vaetsaeten lants offe dairontrent groot sijnde gelegen in de parochie ter plaetse voorst. tussen 1. Jans Henric Janssoen de Smit 2. Jans Danckers 3. Willems sone mr. Dielis 4. Jacob Hogarts de Smith. Item van ende wt een stuck ackerlants drie vaetsaet lants oft dairontrent begrijpende gelegen inde voirst. parochie ter plaetse genoempt inde Steenackers tussen 1. der kinderen Sanders van Gastel 2. eenen gemeijnwech 3. Lamberts Bax 4. joncher Jans van Gerwen. Item van ende wt een stuck groeslants twee ende een halff vaetsaten of dairontrent begrijpende gelegen inde voirst. parochie ter plaetse genoempt over Oisterijckerdijck tussen 1. Libbekens Verschaest 2. Jacob Hogarts 3. de gemeijnte 4. des voorst. Martens vercoopere. Ende alnoch van ende wt een stuc groeslants genoempt die Helle drie vaetsaten lants of dairontrent groot sijnde, gelegen inde voirst. parochie ter plaetse genoempt Overijcscherdijck tussen 1. Jans Goossens 2. Joost Coppen 3. den Hulsbroecxwech 4. des voirst. Martens vercoopers ... (04-01-1614)

[kantlijn: de consensu partium presens contractus, cassatus et deletus est (09-05-1616)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1461
Folionummer: 116 - Verso
Datum: 1/1614
Beschrijving: Marten van Mittenborg, promisit 13 gulden jaarlijks, Leende, losbaar met 200 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265218300

Genoemde personen: Marten Herincx van Miltenburg/Marten van Miltenburg, Anna Tonis van Werdingen/Anna van Werdingen, Jan Hannen, Jan Hendrick Jan de Smit/Hendrick de Smit, Jan Danckers, Willem mr. Delis, Jacob Hogers de Smit/Jacob de Smit, Sander van Gastel, Lambert Bacx, jonker Jan van Gerwen, Elisabeth Verschaest, Jan Goossens, Joost Coppen

11. Marten Heringhs van Miltenborch woonende tot Leende, als wittich man ende momboer zoo hij verclaerden, van Anna zijn huijsvrouwe dochtere wijlen Anthonis van Wertinghen heeft wittelijcken ende erffelicke vercocht D. van Kessel tot behoeff des convents van Ste Elizabeth Blommecamp gestaen ende gelegen binnen der stadt Shertogenbossche achter de Tolbrugge. Eenen jaerlicke ende erffelicke chijns van drije carolus gulden ende vijff stuvers tot XX stuvers goets ganckbaers gelts elcken gulden gereckent. Te betaele alle jaer erffelick inden hoochtijde vande heijlighe drije coninghendach, ende voir den ierste termijn van betaelinghe inde hoochtijde van drije coninghendach @no XVIc ende vijftien (anno 1615), ende binnen der stadt van Shertogenssche vrij van allen beeden ons heere des hertochs exactien, subventien, thienden, twintichsten, hondersten, mindere ende meerdere penningen commere, schattinghen ende lasten, ordinarisse, extraordinarisse, gewoenlicke, ongewoenlicke, ingestelt ende alnoch naemaels ingestelt te worddene, egeene lasten wtgescheijden, te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs, erve, hoff ende den ackerlande daer aen liggende mit hennen rechthen ende toebehoirten twee ende een half vaetsaeten lants ofte daeromtrent begrijpende, gelegen inde parochie van Leende ter plaetsche genoempt Oisterijck, tusschen 1. der weeduwe Willem Maess 2. eenen gemeijnswech 3. idem 4. mr. Jans van Hannen. Item van ende wt een stuck ackerlants twee ende een halff vaetsaeten lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen inde parochie ende plaetsche voirst., tusschen 1. Jans Henricx Janss de Smith 2. Jans Danckers 3. Willems zoene mr. Dielis 4. Jacop Hoogaerts de Smith. Item van ende wt een stuck ackerlandts, drije vaetsaet lants ofte daeromtrent begrijpende gelegen inde voorst. parochie ter plaetsche genoempt inde Steenackers, tusschen 1. kijnder Sanders van Gastel 2. eenen gemeijnenwech 3. Lamberts Bax 4. jo: Jans van Gerwen. Item van ende wt een stuck groeslants, twee ende een halff vaetsaet lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen inde voirst. parochie ter plaetsche genoempt over Oistrijkedijck, tusschen 1. Libbekens Verschaest 2. Jacop Hoogaerts 3. de gemeijnte 4. des voirst. Martens vercooper. Ende alnoch van ende wt een stuck groeslants genoempt die Helle, drije vaetsaeten lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen inde voirst. parochie, ter plaetsche genoempt Overeijckschotdijck, tusschen 1. Jans Goessens 2. der erfgenamen Joost Coppen 3. de Hulsbroexwech 4. des voirst. Martens vercooper, zoo hij verclaerde, ...

[kantlijn: de consensu partium presens contractus cassatus et deletus est, (09-05-1616)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1490
Folionummer: 210 - Recto
Datum: 1/1615
Beschrijving: Marten van Nittenborch 3:5:0 jaarlijks, Leende, losbaar met 50 gl
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265356227

Genoemde personen: Marten Herincx van Miltenburg/Marten van Miltenburg, Anna Tonis van Werdingen/Anna van Werdingen, Willem Maes, Jan Hannen, Jan Hendrick Jan de Smit/Hendrick de Smit, Jan Danckers, Willem mr. Delis, Jacob Hogers de Smit/Jacob de Smit, Sander van Gastel, Lambert Bacx, jonker Jan van Gerwen, Elisabeth Verschaest, Jan Goossens, Joost Coppen

12. Willem sone Jans meester Deelissoen wonende tot Leende als wittich man ende momboir soo hij verclairde van Anneken sijn huijsvrouwe dochtere wijlen Henrix van Moll, heeft mits desen wittelijc ende erffelijc vercoft Antonis sone wijlen Laureijns Niclaessen Donckers, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van thien ende eenen halven carolus gulden elcken gulden tot twintich stuvers te rekenen ofte de werde dairvoer in anderen goeden gancbaren gelden. Te betalen alle jaer erffelijc den twelffsten dach der maent van mertte, ende voir den iersten termijn van betalinge den twelffsten dach der maent van mertte anno XVIc ende sestien (12-03-1616) ende inder stadt Shertogenbosch vrij van allen hertochs beden, vijfte, tienste, twintichste, honderste, ende allen anderen meerderen ende mindere penningen, commeren ende lasten, gewonelijcke, ongewonelijcke, ingestelt ende namaels ingestelt te wordene, egeene lasten wtgesceijden te leveren ende te vergelden van ende wt huijs, erve ende hoff een lopen saet ofte dairontrent begrijpende gelegen inde parochie van Leende onder der dingbanck van Geldrop, ter plaetse genoempt Ooster tussen 1. Geerits Rijmerss de Bruijn 2. de gemeijnstraete 3. Jacobs Hoogarts 4. Jans Engelen. Item van ende wt een stuxken saeijlants twee lopensaten lants oft dairontrent begijpende gelegen in der parochie ende onder de dingbanke voorn. ter plaetse genoempt inde Speir tussen 1. Willems Henrix Maessen van Vechel 2. Adriaens Jans Daems 3. Wouter Martens vander Bijesen 4. Jans Rijeuwins. Item van ende wt een stuck ackerlants ooc twee lopensaten lants oft dairontrent groot zijnde gelegen inder prochie ende dingbanc voorn. ter plaetsse genoempt aenden Hezerpat tussen 1. Henricx Dielis 2. den vorst. Hezerpat 3. der erffgenamen des voorst. Willems Henrix Maes van Vechel tot de gemeijnstrate. Item van ende wt een lopensaet ackerlants gelegen inder parochie ende onder de dingbanc voorst. ter plaetse bovengenoempt Oosterick tussen 1. Frans Berchmans 2. der erffgenamen ende weduwe Cornelis Willems 3. Jans Danckers 4. Henrix Verbraecken. Ende alnoch van ende wt eenen stuc groeslants, groot ontrent wee lopensaten gelegen in der selver prochie ende dingbanck ter voirst. plaetse genoempt Oosterick aenden dijck aldaer tussen 1. de gemeijn Voorstraet 2. Wouters Colen 3. Jacobs Antonissen 4. der erffgenamen Adriaens van Werdingen soo hij verclairde, ... (12-03-1615)

[Kantlijn: dese chijns van tien ende eenen halve gulden is te versueck des vercoopers ende orignael copers desselffs chijns genoempt Antonis Laureijns Donckers geextingueert gelijc oic den besegeldenbrieff is gecasseert mits eenen nijeuvan chijns van verrtien gulden bijde selve vercooper de voorst. Antonisse gevest wt den selven onderpanden met noch wt eenen heijbempt van vijff lopensaet, ende het hooftgelt gesuppleert tot tweehondert gulden dese nijeuwe veste is gepasseert opten (10-1615)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1462
Folionummer: 199 - Verso
Datum: 3/1615
Beschrijving: Willem Delisse promisit 10 1/2 gl jaarlijks Leende, losbaar met 150 gl
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265226196

Genoemde personen: Willem Jan mr. Delis/Willem mr. Delis, Anna Hendrick van Mol/Anna van Mol, Antonis Vreijs Donckers/Antonis Donckers, Vreijs Claes Donckers, Gerard Reijm Bruijnen/Gerard Bruijnen - de Bruijn, Jacob Hogers, Jan Engelen, Willem Hendrick Maes van Vechel/Willem Maes van Vechel, Adriaen Jan Daems/Adriaen Daems, Wouter Marten Verbiesen/Wouter Verbiesen, Jan Rieuwens/Jan Ruevens, Hendrick Dielis, Frans Berchmans, Cornelis Willems weduwe en erfgenamen, Jan Danckers, Hendrick Verbraken, Wouter Coolen, Jacob Tonis, Adriaen van Werdingen

13. Anthonis Leonaertsz Verboeschot woonende tot Leendt, als wittich man ende momboir, van Heijlke sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Ghijsberts Michielss, heeft wittel(ick) ende erffelick) vercoft Cornelissen soene wijlen Jans Jacopss Rijden, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van vijff ende twintich carolus gulden, tot twintich stuijvers goets gancbaers gelts tstuck gereeckent. Te betaelen voorden iersten termijn, ende vrij vt supra te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs met eene schuere, henne gronden, hoff ende ackerlandt, vier lopensaetlants groot zijnde, gelegen binnen der parochie van Leende voorschreven, te plaetse genoempt Boschoven, tusschen 1. Dierck Wouters 2. Antonis Wouters zijn swaeger 3. aen het Heeserpat 4. die gemeijn straet aldaer. Item wt een stuck ackerlandts twee vaetsaetlants groot zijnde, geheeten den Langenacker, gelegen inder parochie ende ter plaetsche voorscreven, neffen 1. Willems van Vechel 2. Frans Berchmans 3. aen het Heeserpat 4. Willems van Vechel, ende des vercoopers erve. Item vuijt een stuck ackerlandts, groot twee lopensaeten, gelegen binnen die voorst. parochie van Leende ter plaetse genoempt inde Speel, tusschen 1. Aert Wouters 2. Henricx van Hall 3. Henricx Aerts Loeffs 4. den gemeijnen wech aldaer. Item vuijt een stuck groesvelts, geheeten die Lanckstraet, gelegen inder parochie ende ter plaetsche voorcreven, een vaetsaet lants groot sijnde, tusschen 1. Jans Danckaerts 2. der weduwe Willems Blesen 3. Willems van Vechel 4. idem. Noch van ende wt een stuck weijlants, groot ontrent seven copsaet, gelegen binnen der parochie voorscreven, ter plaetssche genoempt Bosshoeven, tusschen 1. Peeters Cocx 2. Peeters Leenen 3. Peeters Cocx 4. Henricx Leenen. Noch van ende wt een stuck weijlants, groot ontrent t’zestich roijen, gelegen binnen der parochie ende plaetsche voorschreven, neffen 1. Peeters Cocx 2. Henricx van Asten mit meer andere 3. Anthonis Wouters 4. de straet. Noch van ende wt een stuck saijlants groot LXXV roijen, geleggen binnen der parochie ende ter plaetsche voorschreven, neffen 1. Anthonis Engelen met meer andere 2. Henrick Josephs 3. des voirst. vercoopers 4. zeekeren wech genoempt den Speelwech. Ende alnoch van ende wt een stuck lants, eens deels saijlant ende eens deels weijlant wesende, drije ende tzestich roeden lants groot zijnde, neffen 1. Reijnders van Moll 2. Lonis mit meer andere 3. Reijnders van Moll 4. des voorscreven vercoopers, soo hij verclairden, ... (25-06-1615)

[Kantlijn: dupbr. . ambo heer Johan soone wijlen Cornelis van Asseldonck heeft bij zijne quijtantie opt rugge vande originalen constitutiebrieff gescreven in date den (29-08-1627) bekent dat heer Jacob vanden Broeck pastoor tot Leendt ende Hanricli Joost Goossens dezen chijns van vijffendetwintich gulden jaerlicx voorst. desen contracte begrepen aen zijnen handen heeft gelost ende ende gequeten, actum (29-08-1627)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1490
Folionummer: 336 - Verso
Datum: 6/1615
Beschrijving: Antonij Verbolschot 25 gl jaarlijks Leende, losbaer met 400 gl
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265357930

Genoemde personen: Antonis Lenart Verboeschot/Antonis Verboeschot, Helena Gijsbert Gielen/Helena Gielen, Dirck Wouters, Antonis Wouters, Willem Maes van Vechel, Frans Berchmans, Hendrick van Hall, Aert Wouters, Hendrick Aert Loefs/Hendrick Loefs, Jan Danckers, Willem Bleesen weduwe, Peter Cocx, Peter Leenen, Hendrick Leenen, Hendrick van Asten, Antonis Wouters, Antonis Engelen, Hendrick Josephs, Reijm van Mol, Loenis, Jacob vanden Broeck, Hendrick Joost Goossens/Hendrick Goossens

14. Willem sone Jans meester Delissoen wonende tot Leende als wittich man ende momboir soo hij seede van Anneken sijn huijsvrouwe dochtere wijlen Henrix van Moll heeft mits desen wettelijck ende erffelijc vercoft Antonissen sone wijlen Laureijns Niclaes Donckers eenen jairlicken ende erffelijcken chijns van veertien carolus gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers terekenen oft de werde daer voor in anderen goeden gancbaren gelde. Te betalen alle jaer erffelijc den XIIen dach der maent van meerte ende voirden iersten termijn van betalinge den (12-03-1616) (notanter) naestcomende. Ende in Shartogenbosch vrij van allen hartochs beden, vijfte, tiende, twintichste, honderste ende allen anderen meerderen ende mindere penningen, commeren ende lasten, gewonelijcke, ongewonelijcke innegestelt ende namaels ingestelt te wordene egeen lasten gesceijden, te leveren ende te vergelden van ende wt huijs, erve ende hoff een lopensaetlants oft dairontrent begrijpende gelegen inder prochie van Leende, onder de dingbanc van Heze ende Leende, ter plaetse genoempt Oisterick tussen 1. Geerits Reijnerss de Bruijn 2. de gemeijn straet 3. Jacobs Hogarts 4. Jans Engelen. Item van ende wt een stuxken saijlants twee lopensaten lants oft dairontrent begrijpende, gelegen inder parochie ende onder de dingbanc voorn. ter plaetse genoempt inde speir tussen 1. der weduwe Willems Henrix Maessen van Vechel 2. Adriaens Jans Daems 3. Wouter Martens vander Biesen 4. Jans Rijeuwins. Item van ende wt een stuc ackerlants over twee lopensaten oft dairontrent begijpende gelegen onder de prochie ende dingbancke voorn. ter plaetse genoempt aenden Hezerpat tussen 1. Henrix Dielis 2. den voorst. Hezerpat 3. Willem Henrix Maes van Vechell 4. de gemeijnder strate. Item van ende wt een lopensaet ackerlants gelegen inder parochie ende onder de dingbanc voorst. ter plaetse genoempt Oosterick tussen 1. Frans Berchmans 2. der erffgenamen ende weduwe [vadue] Cornelis Willems 3. Adriaens Martens getrout hebbende Aelken dochter Jans Danckers 4. Henrix Verbraken. Ende alnoch van ende wt een stuc groeslants groot ontrent twee lopensaten gelegen in der parochie ende onder de dingbanc voirst. ter voorst. plaetse genoempt Oisterick aenden dijck aldaer tussen 1. de gemijne voirstraet 2. Wouters Colen 3. Jacops Antoniss den voerman 4. Adriaens van Werdingen. Ende alnoch van ende wt een stuck hoijbempts vijf lopensaten lants oft dairontrent begrijpende gelegen inder parochie ende dingbanc voirn. ter plaetse genoempt inde steeuwigen tussen 1. des voirst. Wouters Colen 2. Willems van Hoochten 3. des abts van Everbue[?] 4. de gemeijnt van Leende soo hij verclairde ... (14-10-1615)

[Kantlijn: Anthoni sone Laureijns Donckers heeft bekent dat Bartholomeus soone Willems Jans desen chijns aen sijnen handen heft gequeten ende dachterstellen all ende geheelen ., actum (29-01-1628)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1463
Folionummer: 19 - Verso
Datum: 10/1615
Beschrijving: Willem Delisse promisit 14 gulden jaarlijks Leende, losbaar met 200 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265230138

Genoemde personen: Willem Jan mr. Delis/Willem mr. Delis, Anna Hendrick van Mol/Anna van Mol, Antonis Vreijs Donckers/Antonis Donckers, Vreijs Claes Donckers, Gerard Reijm Bruijnen/Gerard Bruijnen - de Bruijn, Jacob Hogers, Jan Engelen, Willem Hendrick Maes van Vechel/Willem Maes van Vechel, Adriaen Jan Daems/Adriaen Daems, Wouter Marten Verbiesen/Wouter Verbiesen, Jan Rieuwens/Jan Ruevens, Hendrick Dielis, Frans Berchmans, Cornelis Willems, Adriaen Martens, Aelke Jan Danckers/Aelke Danckers, Hendrick Verbraken, Wouter Coolen, Jacob Tonis den voerman, Adriaen van Werdingen, Willem van Heuchten, Bartel Willem Jans/Bartel Jans - de Bruijn

15. Peeter zoene wijlen Andries Michielss woonende tot Heeze, ende als wittich man ende momboer zoo hij verclaerden, van Marijcken zijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Bartholomeus Peeterss, heeft wittelick ende erffelick vercocht heere Leonaerde van Boirnberghen priestere, canonick van st Jans Evangeliste kercke binnen der stadt van Shertogenbosschen, als pater ende confesseur des convents van st Marien Bloemencamp staende binnen deser stadt Shertogenbossche achter de Tolbrugge, tot behoeff desselve convents, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van vijff ende twintich gulden siaers, tot XX stuijvers goets ganckbaers gelts elcke gulden gereeckent. Te betaelen alle jaer erffelick inden hoochtijde van st. Lucas Evangelistedach, ende voirden ierste termijn van betaelinghe inden hoochtijde van st. Lucas Evangelistendach @no XVIc ende sesthien (anno 1616). Ende binnen der stadt van Shertogenbosschen vrij van alle beede onsheere des hertochs, exactien, subventien, thiende, twintichste, honderste, mindere ende meerdere penningen, commere, schattinghen ende lasten, ordinarisse, extraordinarisse, gewoenlicken, ongewoenlicken, ingestelt ende alnoch naemaels ingestelt wordden, egeene lasten wtgescheijden, te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs, erve, hoff ende andere erffenis dijen aenliggende, twee lopenslants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen inde parochie van Leende bij Heeze, ter plaetsche genoempt inde Leenderstraet aldaer, neffen 1. Matheus Weijnen 2. de gemeijnstraet 3. Anthonis van Roij 4. Jans Roelants. Alnoch van ende wt een stuck weijlandts genaempt den Nijeuwendijck, groot omtrent ses lopens, gelegen binnen der parochie voirst., neffen 1. Michiel Vrijssen 2. Frans Maess 3. der gemeijnen naebueren thijnsgoet 4. een riviere aldaer genaempt Aa. Ende alnoch van ende wt een stuck ackerlants, gemeijnelick genoempt den Broeckacker, twee lopens lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der zelver parochie, beneffen 1. Michiel Henrix van Put 2. Willems Ulkens mit meer andere 3. Anthonis Anthonis Engelen 4. der taeffelen vande heijligengeest van Leende voirst., zoo hij verclaerden ... (12-10-1615)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1491
Folionummer: 12 - Recto
Datum: 10/1615
Beschrijving: Peeter Michiels, 25 gulden jaarlijks Leende bij Heeze, losbaar met 100 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265360316

Genoemde personen: Peter Dries Gielen/Peter Gielen, Maria Bartel Peters/Maria Peters, Mathijs Weijnen, Antonis van Roij, Jan Roelen, Michiel Vreijs, Frans Maes, Michiel Hendrick van Put/Michiel van Put, Willem Ulkens, Antonis Engelen

16. Willem sone Jans, sone Jans meester Geelissone wonende tot Leende, als wettich man ende momber soo hij verclairde van Anna sijn huijsvrouwe dochtere wijlen Henricx van Mol, heeft mits desen wettelijc ende erffelijc vercoft Antonis sone wijlen Laureijns Niclaessen Donckarts eenen jairlicken ende erffelicken chijns van drie ende eenen halven carolus gulden, elcken gulden tot twintich stuvers te rekenen off de werde daervoor in anderen goeden gancbaeren gelde. Te betalen alle jaer erffelijc den seventienste dach der maent merten, ende voorden iersten termijn van betalinge den XVIIe dach meerte anno XVIc ende seventhien (17-03-1617). Ende in Shertogenbossche vrij van allen hartochs beden, vijfte, tienste, twintichste, honderste ende allen meerderen ende mindere penningen, commeren ende lasten, gewonelijcke, ongewonelijcke, innegestelt ende namaels ingestelt te wordene, egeene lasten wtgesceijden, te leveren ende te vergelden, van ende wt een stuck garsthoffe een lopensaet lants oft dairontrent begrijpende gelegen onder de parochie van Leende ter plaetse genoempt Aent Eijnde, tussen 1. Peeters de Snijder 2. Herberts Joosten 3. Antonis Aerts alias Houben 4. idem. Ende alnoch van ende wt een beemptken groeslandts anderhalff lopensaet oft dairontrent groot sijnde gelegen inde voirst. parochie van Leende ter plaetse genoempt den Schaveijewech over den dijck aldaer tussen 1. het gemeijnbroeck 2. idem 3. idem 4. Roeloffs Verbraken soo hij seede. ... (17-03-1616)

[Kantlijn: Anthoni soone Laureijns Donckers heeft bekent dat Bartholomeus soone Willems Janss de Bruijns aen sijn handen heeft affgelost ende gequeten ende oijck mede dachterstellen desselfs all ende gheele heeft voldaen, actum (29-01-27)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1463
Folionummer: 204 - Recto
Datum: 3/1616
Beschrijving: Willem Gelisse promisit 3 1/2 gl jaarlijks Leende, losbaar met 50 gl
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265232558

Genoemde personen: Willem Jan mr. Delis/Willem mr. Delis, Anna Hendrick van Mol/Anna van Mol, Antonis Vreijs Donckers/Antonis Donckers, Vreijs Claes Donckers, Peter Snijders, Herbert Joosten, Antonis Aert Hoeben/Antonis Hoeben, Roel Verbraken, Bartel Willem Jans de Bruijn/Bartel Jans de Bruijn

17. Wouter soene wijlen Jans Jansz de Smit woonende tot Leende heeft wittelick ende erffelick vercoft Lauerijnssen van Kessel tot behoeff van heer ende mr. Everaert van Ravesteijn pre licentiaet inden rechten ende canonick graduaet van st. Jans Evangelisten kercke binnen deser stadt S’hertogenbossche eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van seven carolus gulden, tot twintich stuijvers goets gancbaers gelts elcken gulden gereeckent. Te betalen alle jaer erffelick den negensten dach der maent martij, ende voorden iersten termijn van betalinge den negenste dach der maent martij anno XVIc ende zeventhien (09-03-1617). Ende binnen der stadt S’Hertogenssche vrij vt supra te leveren ende te vergelden, van ende wt eene huijsinghe, zijnen gronde, hoff ende aengelaech, zoo groeslant als ackerlant groot tesaemen omtrent vijf lopensaten gelegen onder de parochie van Leende tusschen 1. Joost Hannen 2. Mathijs Janss 3. Henricx Hanss met meer andere 4. de gemeijne straete. Ende alnoch van ende wt twee stucken groeslants, neffens malcanderen gelegen onder den voorst. dorpe van leende voirst., groot samen vier lopens neffens 1. Jans Bachmans met meer andere 2. Reijm Hoors ende Laureijns Berchmans met meer andere, 3. Aerts Buijs 4. Jacop Jacopsz met sommige meer andere, zoo hij verclairde ... (09-03-1616)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1491
Folionummer: 254 - Verso
Datum: 3/1616
Beschrijving: Wouter, zoon van Jan Jans de Smit, 7 gulden jaarlijks tot Leende, losbaar met 100 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265363591

Genoemde personen: Wouter Jan Jan de Smit/Wouter de Smit, Joost Hannen, Mathijs Jans, Hendrick Hanssen, Jan Berchmans, Reijm Hoirs, Vreijs Berchmans, Aert Buijs, Jacob Jacobs

18. Peeter zoene wijlen Willems Kocx woonende binnen der parochie van Leende bij Heese, heeft wittelick ende erffelick vercocht heeren ende mr. ende Everaerden van Ravesteijn priestere licentiaet inden rechten, ende canonick graduaet van st. Jans Evangeliste kercke, tot behoeff van Jannen, Diercke, Ghijsberden, ende Baudewijnen gebroederen, Geertruijdt ende Catharina gesusteren alle kijndere Jans Thomas van Velp, bijden zelven, ende wijlen Henricxken zijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Jans Everaerts van Ravestijn t’samen verweckt, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van vijffendedertich carolus gulden tot XX stuvers goets ganckbaers gelts elcken gulden gereeckent. Te betaelen alle jaer erffelick opten thienden dach der maent van martio, ende voirden iersten termijn van betaelinghe, op de thienden dach der maent van martio @no XVIc ende seventhien (10-03-1617). Ende binnen der stadt van Shertogenbossche vrij van alle beeden onsheere des hertochs, exactien, subventien, thiende, XXe, honderste, mindere ende meerdere penningen, commere, schattinghen ende lasten, ordinarisse, extraordinarisse, gewoenlicke, ongewoenlicke, ingestelt ende alnoch naemaels ingestelt te wordene, egheene lasten wtgescheijden, te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs, erve, schuer, ende hoff dijen aenliggende twee lopens lants ofte daeromtrent begrijpende, gelegen binnen den dorpe van Leende voirst. omtrent de kercke, neffen 1. Henricx Stappaerts 2. Goijaerts Peeter Thonis 3. Peters Driess 4. de gemeijnstraet. Noch van ende wt een stuck groeslants, gelegen binnen der parochie voirst. ter plaetsche genaempt Inde Cuijlen, neffen 1. Goijaert Peeters 2. Anthonis Smolder 3. de gemeijn Aa 4. den Cuelenwech, groot omtrent twee lopensaet. Noch van ende wt een stuck groeslandts drije lopens. lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie voirst. ter plaetsche geheeten die Venne, neffens 1. Willems Janss 2. Michiel Vriesen 3. Thielen Schoenmaeckers 4. Willems Verhoeven. Noch van ende wt een stuck ackerlants, drije lopens lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie voirst. ter plaetsche genoempt den Vogelsanck, neffen 1. de gemeijnstraet 2. Henricx Stappaerts 3. Diericx Janss 4. de gemeijnte. Ende alnoch van ende wt een stuck ackerlants, drije lopens lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie voirst., neffens 1. Goijaerts Peeterss voirst. 2. den Breetvenschenwech 3. Frans Smolders 4. Willems Bitters, soo hij verclaerde, ...et adsuc vlterins subspeciali obligatione van een stuck groeslants acht lopens lants ofte daeromtrent groot zijnde, gemeijnlick genaempt den ouden beempt, gelegen binnen der parochie van Leende voirst., omtrent der Leenderstraet, neffens 1. Frans Maes 2. Goijaerts Peeters ende Wouters Deelen 3. de gemeijnte van Leende 4. de gemeijn Aa ... (10-03-1616)

[Kantlijn: Everardt van Ravensteijn voor vijff zestedeelen ende Thomas Jans van Velp voor het resterende seste deel hebben bekent dat Peeter sone wijlen Willems Cocx desen chijns van XXX gulden aen hunnen handen voorde respectieve gedeelten voorn. heeft affgelost ende gequeten ende achterstellen voldaen actum (01-03-1629)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1491
Folionummer: 258 - Verso
Datum: 3/1616
Beschrijving: Peeter Kocx 35 gl jaarlijks Leende, losbaer met 500 gl
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265363645

Genoemde personen: Peter Willem Cocx/Peter Cocx, Hendrick Stappers, Goort Peter Tonis/Goort Tonis, Peter Driessen, Goort Peters, Antonis Smulders, Willem Jan, Michiel Vriesen, Tielen Schoenmakers, Willem Verhoeven, Dirck Jans, Frans Smulders, Willem Bitters Frans Maes, Wouter Deelen

19. Peeter zoene wijlen Willems Cocx woonende tot Leende bij Heeze, heeft wittelick ende erffelick vercocht Diercken soene Leonaerts Roeckaerts van Heeswijck laeckenvercooper, eene jaerlicken ende erffelicken chijns van vierendetwintich carolus gulden ende thien stuijvers, tot XX stuijvers goets ganckbaers gelts elcken gulden gereeckent. Te betaelen alle jaer erffelick den derden dach der maent van aprille, ende voir den iersten termijn van betaelinghe, den derden dach der maent van aprille @no XVIc ende seventhien (03-04-1617). ende binnen der stadt van Shertogenbossche vrij van allen beeden onsheere des hertochs echte leveren ende te vergelden, van ende wt een stuck weijlants genaempt den Oude Beempt, acht lopensaet lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie van Leende voirst. beneffe 1. Aleijts Bax, ende Goert Peeters Thoniss 2. Frans Maess 3. de gemeijn Aa 4. de gemeijnte van Leende voirst. Ende alnoch van ende wt een stuck ackerlandts twee lopensaet lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie voirst. ter plaetsche genoempt die Breetvenne, beneffen 1. Matheus Wijnen 2. Martens vande Biesen 3. Joordens Cocx 4. Breetvenswech, soo hij verclaerde ... wtgenoemen eene erffelicke chijns van sesse gulden siaers aende kercke van Heeze ...

[Kantlijn: Dierck sone wijlen Leonarts Roecarts van Heeswijck heeft bekent dat Peeter Willems Cocx desen chijns van XXIIII gulden aen sijnen handen heeft affgelost ende gequeten, actum (28-02-1629)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1491
Folionummer: 302 - Verso
Datum: 3/1616
Beschrijving: Willem Cocx 24:10:0 jaarlijks Leende, losbaer met 350 gl
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265364242

Genoemde personen: Peter Willem Cocx/Peter Cocx, Aelke Bacx, Goort Peter Tonis/Goort Tonis, Frans Maes, Mathijs Weijnen, Marten Verbiesen, Joorden Cocx

20. Hanrick sone Aert Henric Dingens wonende tot Leende, inne den namen vanwegen ende als gemechticht vanden voirst. Arnden sone Henric Dingens sijns comparants vader, in beschelde scepenen binnen in Geldrop in date den achtienste dach deser ut loopende maent aprilis, ende wt crachte der machte hem Henricken comparant daerinnen vanden voorn. Arnden sijnen vader tot opneminge ende wervinge opten nabescreven onderpanden rent gewijsen eene somme capitale van sevenhondert carolus gulden, specialijc alst blijcte, gegeven verleent heeft mits desen wettelijc ende erffelijc vercoft Anneken dochtere Adriaens vander Sprange tot behoeff van Jannen Goijartss van Sambeeck in sijn particulier, eenen jairlijcken ende erffelicken chijns van sevenendeveertich carolus gulden ende vijff stuvers elcken gulden tot twintich stuvers te rekenen oft de werde daer voer in anderen goeden gancbaren gelde. Te betalen alle jaer erffelic den twintichsten dachs der maent aprille ende voirden iersten termijn van betalinge den twintichsten dach aprilis anno XVIc seventien (20-04-1617). Ende in Shertogenbosch vrij van allen hartochs beeden, vijfte, tienste, twintichste, honderste, ende allen anderen meerderen ende mindere penningen, commeren ende lasten, gewonelijcke, ongewonelijcke, ingestelt ende namaels innegestelt te wordene, egeen lasten wtgesceijden, te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs, schuere, ende scaepskoije met haren gronden, hoff ende den groeslande daer aenliggende veertien lopensaten lants oft dairontrent te samen begijpende, gelegen inde parochie van Leende ter plaetse genoempt Oosterick tussen 1. Antonis Donckers 2. Adriaen Houben 3. Servaes Corneliss ende de gemeijnstrate 4. Willems Janssoen. Ende alnoch van ende wt een stuxken ackerlants anderhalff lopensaten oft dairontrent begrijpende gelegen inde parochie ende plaetsse voorst. tussen 1. Henrix Loeffs 2. Lamberts Bacx 3. Michiels Bleesen 4. de gemeijn strate so hij seede ... (20-04-1616)

[Kantlijn: Anna van Sprang als gemechticht van Johan van Sambeeck, heeft bekent dat desen chijns van vijff sevenenveertien gulden vijf stuijvers is gequenten bij Arnden Henrick Dingens, ende dat d’afterstellen van dijn sijn voldaen, actum (02-05-1618)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1463
Folionummer: 254 - Recto
Datum: 4/1616
Beschrijving: Hendrik Dingens, promisit 47 1/4 gulden jaarlijks tot Leende, losbaar met 700 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265233233

Genoemde personen: Hendrick Aert Dingens/Hendrick Dingens, Aert Hendrick Dingens, Antonis Donckers, Adriaen Hoeben, Vaes Cornelis, Willem Jans, Hendrick Loefs, Lambert Bacx, Michiel Bleesen

21. Wouter sone wijlen Jacobs Colen wonende tot Leende, heeft mits desen wittelijc ende erffelijc vercoft Anna Herincx wittige huijsvrouwe Geerarts Aelbertss van Doren burger deser stadt Shertogensch tot behoeff desselffs Gerrarts haers mans, eenen jairlijcken ende erffelijcken chijns van negen carolus gulden ende vijftien stuvers elcken gulden tot twintich stuvers te rekenen off de werde daervoer in anderen goeden gancbaeren gelde. Te betalen alle jaer erffelijc int hoochtijt van onser liever vrouwen visitatie ende voorden ijersten termijn van betalinge visitationis Marie anno XVIc ende seventhien (anno 1617). Ende in Shertogenssche vrij van allen hartochs beden, vijfte, tienste, twintichste, honderste ende allen anderen meerderen ende minderen penningen, commeren ende lasten, gewonelijcke, ongewonelijcke, ingestelt ende namaels ingestelt te wordene, egeen lasten wtgesceijden te leveren ende te vergelden van ende wt eenen beempt hoijlants ende een hautbusselvelt daeraenliggende genoempt de Vlkendonc vijff lopensaten lants of dairontrent tesamen groot sijnde, gelegen in de parochie van Leende ter plaetsse genoempt de Vlckendonck, tussen 1. den gemeijnen waterstroom genoempt de Aa 2. de gemeijnt of gemeijn Broeck 3. eenen scerpen Geerhoeck aen erffenisse Willems Peeter Engelen. Ende alnoch van ende wt eenen anderen hoijbempt gemeijnlijc genoempt den dijxbeempt eenhondert ende dartich roeden lants oft dairontrent groot sijnde gelegen in de voirst. parochie van Leende ter plaetsse genoempt aenden Oosterickerdijck tussen 1. den Oostericker dijck 2. Henrix van Veen 3. Catherijn Leenen weduwe Henrix Maes 4. Henrix Janss Boonen soo hij verclaerde ... wtgenomen een lijfrente van sess gulden aen Anna Oerlermans begijn, jaerlix van te vooren ende van rechtswegen wt den voirn. onderpande te vergelden staende soo hij verclairde, ... (31-05-1616)

[kantlijn: Gerardt Alberts van Doren heeft beleden ende bekent dat de weduwe ende kijnderen za: Wouter Jacobs Colen origineel constituant deses chijns van negen gulden vijftien stuijvers den selven chijns aen sijnen handen hebben gelost ende gequeten samen met allen den achterstellen daerom inde cassatie van desen ende den geextendeerde brieff consenterende bij desen, actum (11-06-1630)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1463
Folionummer: 309 - Recto
Datum: 5/1616
Beschrijving: Wouter Coolen promisit 9 3/4 jaarlijks Leende, losbaar met 150 gl
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265233997

Genoemde personen: Wouter Jacob Coolen/Wouter Coolen, Willem Peter Engelen/Willem Engelen, Hendrick van Vee, Catherina Leenen, Hendrick Maes, Hendrick Jan Boonen, Anna Oerlemans

22. Huijbert sone wijlen Sijmon Diericxss Deckers, wonende tot Leende heeft wittelick ende erffelick vercoft mits desen, Janss Goijaerden de Weer wullenlaeckenvercoopere, tot behoef van Jannen sijnen sone ende Adriaentken sijne dochtere, beijde verwect bij sa: Jenneken dochtere Adriaens van Berckel, sijne iersten huijsvrouwe, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van dertien carolus gulden, tot twintich stuijvers elcken gulden goets gancbaers gelts gereeckent. Te betaelen alle jaer erffelick den iersten dach der maent van junio, ende voor den iersten termijn van betaelinge den iersten dach der maent van junio anno XVIc ende seventien (01-06-1617). Ende binnen Shartogenbossche vrij van alle beden onsheeren des hertochs, exactien, subventien, tienden, twintichste, hondersten ende alle andere meerdere of mindere penningen, commeren, scattingen ende lasten, ordinarisse, extraordinarisse, inngestelt, oft bij avontueren naermaels innegestelt te wordene, egeene lasten wtgesceijden te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs, erve, hoff, metten ackerlant ende aengelach daer aen liggende, tesamen groot ontrent seven copsaeten, gelegen inde voors. prochie van Leende, tussen 1. Jans Verstappen 2. Antonis Engelen 3. de gemeijn straet 4. Jan Roelens met sijnder dochter. Noch van ende wt een stuck groesen genoempt die Cuijlen, groot ontrent tsestich roijen, gelegen onder de voorst. prochie, neffen 1. Jans Goijaertss van Peelt 2. Annekens Reijmen 3. Frans Maess 4. den waeterstroom de Aa genoemt. Item van ende wt een stuck groeslants, genoemt het Molenscut, groot ontrent twee vaetsaeten, gelegen inde voorst. prochie tussen 1. Matheus Weijnen ende Lijbken sijne dochtere 2. Henricx van Asten 3. Dielis Joordens 4. Willems Wlkens. Item van ende wt een stuck zaeijlants genoemt het Breetven groot ontrent anderhalff vaetsaet, tussen 1. Goijaerts Toniss 2. Jan Peeter Thonis met sijne kijnderen 3. Peeters 4. Vaes Woijten, sijnde dit voorst. stuck zaijlants oock gelegen in de voorst. prochie van Leende. Item van ende wt een stuck toillants genoempt den Zantecker, groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen in deselve prochie, tussen 1. Henrick Zweers 2. Reijm Hoirs met meer anderen 3. Dielis Joordens 4. Antonis Deelen. Ende alnoch van ende wt een stuck lants, genoemt den Vrijdach, groot ontrent seven copsaten, gelegen onder de voorst. prochie van Leende, neffen 1. Thonisken Oirlemans met haere kijnderen 2. Willem Donckers met sijne kijnderen 3. Reijm van Mol 4. eenen waeterlaet, soo hij seede ... Wtgenomen eenen chijns van sess gulden aen dommundich kijnt Willems Peeters Engelen, ende eenen chijns van twelff gulden, aen Cornelissen van Horenbeeck wt tvoorst. ierste onderpant ... (31-05-1616)

[Kantlijn: Goijaert Janss de Weer, heeft bekent dat desen chijns van dertien gulden is gequeten bij Wouteren Jacop Colen, als nu proprietaris in heel oft deel der onderpanden actum (28-08-1628)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1516
Folionummer: 426 - Verso
Datum: 5/1616
Beschrijving: Huijbert Deckers 13 gulden jaarlijx, onderpand tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449452454

Genoemde personen: Huijb Sijmon Deckers/Huijb Deckers - Huijb van Pelt, Sijmon Dirck Deckers - Sijmon van Pelt, Jan Verstappen, Antonis Engelen, Jan Roelens, Jan Goort van Pelt/Jan van Pelt, Anna Reijm, Frans Maes, Mathijs Weijnen, Elisabeth Thijs Weijnen/Elisabeth Weijnen, Hendrick van Asten, Dielis Joordens, Willem Wlkens, Goort Tonis, Jan Peter Tonis/Jan Tonis, Vaes Wuijten, Hendrick Sweers, Reijm Hoirs, Antonis Deelen, Toniske Oerlemans, Willem Donckers, Reijm van Mol, Willem Peter Engelen/Willem Engelen, Wouter Jacob Coolen/Wouter Coolen

23. Anthonis zoene wijlen Henricx Verbosschot, als wittich man ende mombaer, zoo hij verclaerden van Heijlwich zijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Isack Michielss woonende tot Heeze, heeft wittelick ende erffelijcken vercocht Adriaenen Nijhoff tot behoeff van Mathijs Janss backere, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van eenendetwintich carolus gulden tot XX stuvers goets ganckbaers gelts elcken gulden gereeckent. Te betaelen alle jaer erffelick inden hoochtijde van st. Jans baptiste geboertedach ende voirden ierste termijn van betaelinghe inde hoochtijde van st. Jans baptiste geboirtedach @no XVIc ende seventhien (anno 1617). Ende binnen der stadt van Shertogenbossche vrij van alle beeden onsheere des hertochs, exactien, subventien, thiende, XXe, honderste, mindere ende meerderen penningen commere, schattinghen ende lasten, ordinarisse, extraordinarisse, gewoenlicke, ongewoenlicke, ingestelt ende alnoch naemaels ingestelt te worddene, egeene lasten wtgescheijden, te leveren ende te vergelden, van ende wt een stuck saijlants gelegen tot Leende voirst. ter plaetsche genaempt inde Speel, groot omtrent drije lopens, tusschen 1. Arndts Wouters 2. der kijnder wijlen Anthonis Driessoen 3. Henrick Vaes Loeffs 4. de Speelwech. Noch van ende wt een stuck groesen, groot omtrent een vaetsaet, gelegen aldaer inde Langstraet, tusschen 1. Willems Bleesen 2. Adriaens Houben 3. Willems van Vechel 4. idem. Noch van ende wt een stuck groesen genaempt gunner beneden groot omtrent vier lopens., gelegen aldaer tusschen 1. Aerts Wouters voirst. 2. Reijm Goijens ende Henricx Gintis 3. den stroom genaempt die Aa 4. der naebueren chijnsgoet. Noch van ende wt een stuck erffs, soin groese ende soin saijlant, genaempt het Heeserven, groot omtrent vier lopens., tusschen 1. Joost Coppen 2. Peeter Jan Ercken 3. des heeren gemeijnte 4. Joost Coppen voirst. Ende alnoch van ende wt een stuck lants geheijten die Speet groot omtrent twee vaetsaet, gelegen aldaer tusschen 1. des voirst. Aerts Wouterss 2. Lucie weduwe Jans Truijnen 3. Lamberts Coppen 4. Henricx Pompen, soo hij verclaerden ... (23-06-1616)

[Kantlijn: Matijs Janss backere heeft bekent dat Henrick sone Lenaerts Henricxss Verboescot, inne den name van Antonis sijne broedere desen chijns van eenentwintich gulden heeft gequenten ende d’aferstellen voldaen, actum (21-05-1621)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1492
Folionummer: 127 - Recto
Datum: 6/1616
Beschrijving: Antonij Verbosschot 21 gulden jaarlijks Leende, losbaar met 300 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265366609

Genoemde personen: Antonis Hendrick Verboeschot/Antonis Verboeschot, Hendrick Hendrick Verboeschot, Helena Isaack Gielen/Helena Gielen, Aert Wouters, Antonis Driessen, Hendrick Vaes Loefs/Hendrick Loefs, Willem Bleesen, Adriaen Hoeben, Willem van Vechel, Aert Wouters, Reijm Goeijens, Hendrick Jintis, Joost Coppen, Peter Jan Ercken/Peter Ercken, Lucia Jan Truijen/Lucia Truijen, Lambert Coppen, Hendrick Pompen

24. Jan sone Dierix Hannen wonende tot Leende heef wittelick ende erffelick vercoft heeren Jacop Melchiors priester ende beneficiaet in St. Jans Evangelisten kercke binnen deser stadt als rectoor des huijs der armen scholieren binnen derselven stadt genoempt bonifanten, tot behoeff derselven armen scolieren genoempt bonifanten, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van negen carolus gulden ende tien stuvers tot twintich stuvers den gulden goets gancbaerts gelts gerekent. Te betalen alle jaer erffelick Lamberti episcopi ende voirden iersten termijn van betalinge Lamberti episcopi anno XVIc ende seventien (anno 1617). Ende binnen Shertogenbossche vrij wt supra te leveren, van ende wt een huijs hoff metten aengelage groot twee vaetsaet, gelegen inde voirst. prochie van Leende ter plaetsen genampt Oiserijck tussen 1. Anna Willem 2. Marten Herincx van Miltenborch 3. de gemeijnstraet 4. Joost Aerdt Coppen. Item wt een stuck groesen met eenen hoff tzamen groot ontrent drie loopensaet, gelegen onder de prochie ende ter plaetse voirst., tussen 1. Michiel Vriesen 2. die eckerstraet 3. scherp vuijt gaende 4. Hanric Coolen. Item wt een stuck groesen groot ontrent vijff copsaet gelegen inde voirst. prochie ter plaetsen genoemt inde Langstraet tussen 1. Wouter Coolen 2. idem 3. Aert Wouters 4. Lambert Joost Coppen. Ende alnoch van ende tot een stuck groesen genaemt den Bovart groot ontrent dordalff vaetsaet gelegen inde prochie van Heze bij Leende voirst. tussen 1. Antonis Martens 2. Willem Thijs 3. Antonis Martens 4. de gemeijn eckerstraet, ... (07-09-1616)

[Kantlijn: Peter de Louw als rentmeester vande Bonifanten heeft bekent dat Peter de .. desen chijns aen sijnen handen sijn affgelost over drie jaeren achterstels, actum (13-06-1637)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1492
Folionummer: 287 - Recto
Datum: 9/1616
Beschrijving: Jan Haumen 9:10:0 jaarlijks Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265368914

Genoemde personen: Jan Dirck Hannen/Jan Hannen, Anna Willem, Marten Herincx van Miltenburg, Marten van Miltenburg, Joost Aert Coppen/Joost Coppen, Michiel Vriesen, Hendrick Coolen, Wouter Coolen, Aert Wouters, Lambert Joost Coppen/Lambert Coppen, Antonis Martens, Willem Thijs

25. Jan sone wijlen Willems Berchmans woonende tot Leende, voor hemselven, ende oock als wittich man ende momboir vt egt van Aelken zijn huijsvrouwe, dochtere Jans Mathijss, heeft wittelick ende erffelick vercoft Anneken Adriaens van Sprangh, tot behoef van Jannen Goijartss van Sambeek, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van eenen gulden, tot twintich stuvers tstuck goets ganckbaer gelts gerekent. Te betalen alle jaer erffelick den iersten dach der maent martij, ende voor den iersten termijn van betaelinghe den iersten dach der maendt van martio toecommende anno sestienhondert ende achthien (01-03-1618). Ende vrij van allen hertochs beden exactien, subventien, vijffde, tiende, twintichste, honderste, ende alle andere mindere ende meerdere penningen, commeren, scattingen, ende lasten, gewoonlicken, ongewoonlicken, ordinarisse, extraordinarisse, ingestelt, ende noch namaels ingestelt te wordden, egeene lasten wtgesceijden te leveren ende vergelden, van ende wt huijs, erve, hoff, ende erffenise daerbij liggende, tesamen anderhalff lopensaten lants oft daeromtrent begrijpende, gelegen onder de prochie van Leende ter plaetsse genoempt tHannen Eijndeken, tussen 1. Goijarts Jans Vossen 2. Willems Hannen 3. Laureijns Berchmans 4. de gemeijn strate. Noch van ende wt een stuck ackerlants, groot omtrent een ende een halff lopensaten, gelegen inde parochie van Leende voorst., tussen 1. des voorst. Willems Hannen 2. des voorst. Laureijns Berchmans 3. Henricx Josephs 4. des voorst. vercoopers. Noch van ende wt een stuck ackerlants anderhalff loopens oft daeromtrent groot zijnde, gelegen inde prochie voorst. tussen 1. Jacobs Pompen 2. der kijnderen Peters Janss 3. Philips Corstiaens 4. Adriaens Verover. Item noch van ende wt een stuck groeslants, drije lopensaten oft daeromtrent groot zijnde, gelegen onder de prochie voorn. inden Ren aldaer, tussen 1. Bernaerts Pompen 2. den Rennenwech 3. idem 4. de gemeijn Aa. Noch van ende wt een stuck groeslants groot omtrent anderhalff lopens., gelegen inder prochie van Leende voorst. tussen 1. Henricx Boonen 2. Anthonis Donckers 3. de riviere genoempt d’Aa 4. der gemeijn naebuiren ...

[Kantlijn: Dierck van Wijck als man ende momber van Anneken zijne huijsvrou dochtere Adriaens van Sprangh als erffgenaem van Jan Goijarts van Sambeeck heeft bekent dat Jan Willem Berchmans constituant desselffs chijns in desen geruert den voorn. chijns heeft gelost ende dachterstellen voldaen, consenterende in tcasseeren des originaele constitutiebrieff, actum (29-10-1629)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1464
Folionummer: 194 - Verso
Datum: 3/1617
Beschrijving: Jan Willems Bergmans promisit 7 gl jaarlijks, Leende, losbaar met 100 gl
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265238527

Genoemde personen: Jan Willem Berchmans/Jan Berchmans, Aelke Jan Thijs/Aelke Thijs, Goort Jan Sfossen/Goort Sfossen, Willem Hannen, Vreijs Berchmans, Hendrick Josephs,, Jacob Pompen, Peter Jans, Philip Corsten, Adriaen Verover, Bernard Pompen, Hendrick Boonen, Antonis Donckers

26. Henrick sone wijlen Henrick Barthels alias Leenen woonende tot Leende, heeft mit desen wittelick ende erffelick vercofft, den eerwerdigen ende voorsienigen heere ende mr. Everardt van Ravensteijn prebijster, licentiaet inden rechten, ende canonick graduaet der cathedrale kercke van st. Jan Evangelist in Shertogenbossche, als een vande momboiren over Jannen, Diercken, Ghijsberden, ende Boudewijnen gebroederen, ende Gertruijt ende Catarina gesustere alle onbejairde kijnderen Jans Thomaszoen van Velp verweckt bij wijlen Henrixken zijn ierste huijsvrouwe, dochtere wijlen Jans Everarts van Ravensteijn tot behoeff vande selve zess onbejairde kijnderen, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van veerthien carolus gulden elcken gulden tot XX stuvers goets ganckbaer gelts gerekent. Te betalen alle jaer erffelick in festo beati Georgij militis et martiris, et pro primo solutionis primo a crastina die, festi beati Georgij militis et martiris ultra annum, et in Buscoducis libere vts tradendam et deliberandam van ende wt eene hoffstadt metten ackerlande daerbij ende aen gelegen, sess ende een halff vaetsaet lants oft daeromtrent groot zijnde gelegen onder de prochie van Leende, ter plaetsse genoempt Boshoven, tussen 1. Reijm Jan Hoirs, Anthonis Deelen met Peeteren zijnen broeder ende meer andere 2. Willems Donckers, Anthonis Verhagen, Willems Bitters met meer andere 3. Peeter Leenen 4. die gemeijn straet. Item van ende wt een stuck ackerlants genoempt den Soeijecker, twee ende een halff vaetsaten lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen onder de prochie voorst., tussen Bosshoven ende Oisterijck aldaer tussen 1. den erve hiertegens affgedeijlt, toebehoirende Wouteren van Velthoven 2. eenen waterlaet genaempt de Soeij 3. eenen eckerwech genaempt den Soeijwech 4. eenen gemeijnen voetpat aldaer. Ende alnoch van ende wt een stuck groesbeempts genaempt den Cuijlenbeempt, gelegen onder de prochie voorst. twee lopensaten ende een spijnsaet oft daeromtrent groot zijnde, tussen 1. den gemeijnen stroom genoempt de Aa 2. Peeter Clevers 3. Jennekens weduwe Henrick Barthels alias Leenen met haere kijnderen 4. den Cuijlenwech aldaer, soo hij verclairde. ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1465
Folionummer: 6 - Verso
Datum: 4/1617
Beschrijving: Hendrik Bartels promisit 14 gulden jaarlijks Leende, losbaar met 200 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265239846

Genoemde personen: Hendrick Hendrick Bartels, Hendrick Hendrick Leenen, Reijm Jan Hoirs/Reijm Hoirs, Antonis Deelen, Peter Deelen, Willem Donckers, Antonis Verhagen, Willem Bitters, Peter Leenen, Wouter van Velthoven, Peter Clevers, Hendrick Bartels weduwe Johanna/Hendrick Leenen weduwe Johanna

27. Anthonis Peter Vreijnss woonende tot Leende, heeft midts desen wittelick ende erffelick vercoft heeren ende meesteren Joosten Vossio prebijster cantor ende canonick graduaet van st. Jans Evangelisten kercke binnen deser stadt, tot behoeff vande eerw. heeren deken ende capittele der voorst. kercke, eenen jaerlicken ende erffelicken sijns vande tweeendedertich carolus gulden ende thien stuijvers, tot twintich stuijvers goets gancbaers gelts elcken gulden gereeckent. Te betalen alle jaer erffelick voorden iersten termijn, ende binnen S'hartogenbossche vrij vt supra te leveren ende te vergelden, van ende wt een stuck weijlants genoempt den Nieuwendijck, groot omtrent drijehondert roeden gelegen binnen der voorst. parochie van Leende, tusschen 1. Hanrick Stappers 2. Peter Weijnen ende Houbert Sijmons 3. den Roeijbroecxwech 4. Reijm Jan Hoirs ende Willem Donckers. Item van ende wt drije parcheelen lants soo seijlandt als weijlant wesende bij malcanderen gelegen, genoempt die Craenschutten groot omtrent dijehondert roeden, liggende inde voorst. prochie van Leende tusschen 1. Anthonius Henricx 2. Ghijs Janss ende Elisabeth weduwe van Adriaen Daems 3. Henrick Stappers 4. den Craenschutwech. Item van ende wt twee parcheelen weijlants daeromtrent gelegen groot omtrent een hondert roijen tusschen 1. Catharina weduwe wijlen Jans Jutten 2. Hanrick Pompen 3. Dirick Juecken 4. Adriaen Verover. Item van ende wt een stuck seijlants, gelegen tot Bosshoven onder Leende, groot omtrent anderhalff vaetsaet, tusschen 1. Aleijdt Driess met haere kijnderen 2. Loeff Loeffs met sijne kijnderen 3. Aleijdt Driess met haere kijnderen 4. Peeters Leenen met sijne kijnderen. Alnoch van ende wt een stuck seijlandts genoempt het Breetven groot anderhalff vaetsaet, gelegen binnen der voorst. prochie van Leende tusschen 1. Goijart Thonis 2. Hanricx van Brugh 3. Willem Bitters 4. s’heeren goet oft gemeijnte. Alnoch van ende wt een stuck seijlants gelegen tot Leende voorst. aenden Moelenwech groot omtrent vijff vaetsaet, tusschen 1. eenen gebruijck wech 2. den Moelenwech 3. Thijs Thijss 4. Peter Weijnen met meer anderen. Alnoch van ende wt een stuck erffs soe weijlandt als seijlandt genoempt die Ren, groot omtrent drije vaetsaet, tusschen 1. Elisabeth weduwe Anthonis Verbraecken 2. Andries Leenen 3. Henrick Meeuss 4. eenen waterlaet. Alnoch van ende wt een stuck weijlants genoempt den langen Neerbeempt, groot omtrent twee vaetsaet, gelegen tot Leende voorst, tusschen 1. Hanricx Loefss 2. Loeff Loeffs 3. den Neerenbeemptswech 4. een gemeijn water die Aa genoempt. Item van ende wt huijs, schuer, met noch stallen ende schappen genaempt inden Heervalck, t’samen groot omtrent anderhalff vaetsaet, gelegen binnen der voorst. prochie van Leende, 1. die gemeijn straet 2. idem 3. idem 4. Wouters van Velthoven ende Reijm Jan Hoirs. Ende alnoch van ende wt eenen ackerlants groot omtrent vierdalff vaetsaet, gelegen onder de voorst. prochie van Leende, beneven 1. die gemeijn straet 2. Jacop Thonis Smolders 3. Anthonis Deelen 4. Henrick Smolders, soo hij verclaerden, ... wtgenomen twee blancken chijns wt den erffenis genoempt die Ren, eenen erffelicken chijns van drie gulden aen Willem Donckers met sijne kijnderen ende alnoch des heeren grontchijns twee stuijvers bedragende wt de voorst. huijsinge ende aengelaech, jaerlicx van tevoorens ende van rechtswegen respective te vergelden staende, soo hij verclaerde ...(15-06-1617)

[Kantlijn: d'eerw: heer ende mr. Paulus Havens prebijster, cantor ende canonick van st. Jans Evanglisten kercke heeft bekent dat Ida weduwe Anthonis Peter Vreijnssen inde voldoeninghe vande losspenningen deses chijns van tweendertich gulden tien stuijvers jaerlicx in desen contracte begrepen, aen zijnen handen ter behoeff vanden voorst. capittele heeft geschoten de somme van drije hondert carolus gulden sijnde van te voorens te weten den (10-06-1620) bij der selver Ida aende heeren reeckenmeesters Voss, Havens, ende Bornbergen oock getelt de somme van twee hondert ca: gulden, sulcx dat hier mede der geheelen chijns is geextingueert, ende gelost, actum (10-06-1624)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1493
Folionummer: 421 - Recto
Datum: 6/1617
Beschrijving: Antonij Vreijnsse prom. 32:10:0 jaarl. Leende, losbaer met 500:0:0
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265375535

Genoemde personen: Antonis Peter Vriesen/Antonis Vriesen en weduwe Ida, Hendrick Stappers, Peter Weijnen, Huijb Sijmons, Reijm Jan Hoirs/Reijm Hoirs, Willem Donckers, Antonis Hendrick, Gijsbert Jans, Adriaen Daems weduwe Elisabeth, Jan Jutten weduwe Catharina, Hendrick Pompen, Dirck Juecken, Adriaen Verover, Aelke Driessen, Loef Loefs, Peter Leenen, Goort Tonis, Hendrick van Brug, Willem Bitters, Thijs Thijs, Antonis Verbraken weduwe Elisabeth, Andries Leenen, Hendrick Meeus, Hendrick Loefs, Wouter van Velthoven, Jacob Tonis Smulders/Jacob Smulders, Hendrick Smulders

28. Kennelick zij eenenijegelicken dat alsoo Jan Janss Rijders in name ende van wechen der heeren beneficiaten inde kercke van St. Jan Evangelist in Shertogenbossche, ende alsoo als gemechticht gericht was geweest bijden richter der voorst. stadt mits vonnisse der heeren schepenen der stadt tot een stuck weijlants een loopens. lants oft daeromtrent begrijpende gelegen inde prochie van Leende tussen 1. Willem Delen 2. Gieles Wlkens 3. Gielis Scuermans 4. voorst. Willems. Overmits gebreck van betalinghe des voost. chijns van sess carolus gulden ende dan voorts . gepasseert inclusive soo zijn gestaen voor scepenen ondergescr. de voorgenoemde heer Joost van Bungelaer ende heer Ghijsbrecht Adriaenss in qualiteijt als voor t’voorst. stuck weijlants gelegen inde prochie van Leende voorst. inde Molenscut ende lest gebruijckt bij Philipsen Kemerlinck gemeijnlick genoempt Philipsen Donckers soonen seeghde hebben sij wittelick ende erffelick opgedragen ende overgegeven midts desen heeren Gerarden van Kempen ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1465
Folionummer: 127 - Verso
Datum: 7/1617
Beschrijving: Joost Bungelaar land tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265241440

Genoemde personen: Willem Deelen, Gielis Wlkens, Gielis Schuurman, Philip Kemerlinck/Philip Donckers

29. Huijbert sone wijlen Sijmons Deckers van Peelt woonende tot Leende, voor hem selven, ende mede als wittich man ende momboir van Henrixken zijnen huijsvrouwe, dochtere wijlen Jans Bitters, heeft wittelick ende erffelick vercoft ende vercoopt mits desen, Adrianen Willemsen van Engelen tot behoeff van Elisabeth, dochtere Jans Loockemans, nagelaten weduwe Jans Mathijss, als tot haer Elisabeths tochte, ende tot behoeff vanden kijnderen desselffs Adriaens, verweckt bij za: Heijlwich zijn huijsvrouwe, dochtere Elisabeth ende Jans Mathijss voorgenoempt, als tot hennen erffrecht, eenen jairlijcken ende erffelijken chijns van zessentwintich carolus gulden, tot twintig stuvers den gulden goets ganckbaer gelts gerekent. Te betalen, te leveren ende vergelden alsvoor. Van ende wt huijs, erve, hoff met hennen aengelage, tesamen twee lopens lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen inde parochie van Leende, bijde kercke aldaer, beneffens 1. Jans Verstappen 2. Anthonis Engelen 3. Jacobs van Ghestel 4. de gemijne straet, tegenover de kerck. Noch van ende wt een stuck ackerlandts genaempt het Neerbreetven, anderhalff lopensaet oft daeromtrent groot zijnde gelegen inde prochie ende plaetsse voorst. tussen 1. Goijaerts Anthoniss 2. der weduwe Jans Heijghen met haere kijnderen 3. Michiel Vriezen 4. mr. Reijm Hoirs. Item van ende wt een stuck ackerlants anderhalff lopensaet lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen inde prochie voorst. inde Breetvennen aldaer, tussen 1. Henricx Sweers 2. Peeters Leenen met meer andere 3. Dielis Joordens 4. den gemeijnen kerckpat. Alnoch van ende wt een stuck beempts twee lopensaet oft daaromtrent groot zijnde, gelegen inde prochie voorst., beneffens 1. Faes Wouterss 2. Henricx van Asten 3. Willems Vuelkens 4. der weduwe ende kijnderen Roeloffs Verbraecken met meer andere. Item alnoch van ende wt een stuck beempts, drije lopensaet oft daeromtrent groot zijnde, gelegen onder de prochie voorst., ter plaetsse genoempt ghinder beneden, tussen 2. der kijnderen Mathijs van Engelant 2. Willems Engelen 3. den gemeneijnen water de Aa genoempt 4. de gemeijnte van Leende. Ende alnoch van ende wt eenen hoijbeempt, groot omtrent drije ende een half lopensaten lants genoempt den Nijeuwendijck, gelegen inde parochie van Leende tussen 1. Ghijsberts Josephs 2. der kijnderen Martens van Biezen 3. de gemeijnte van Leende 4. Anthonis Molders. Soo hij verclairde. ... Wtgenomen eenen chijns van zes gulden tsiaers aen Willemen Engelen tot Leende, jaerlicx van te voorens ende van rechtswegen wt de voorst. onderpanden te vergelden ...

[Kantlijn: Adriaen Willems van Engelen inden name van Elisabet sijn scoonmoedere heeft bekent dat Wouter Jacopss Colen als nu proprietaris des onderpants desen chijns van sessentwintich gulden heeft gequeten, ende den aferstellen voldaen, actum (28 juli 1623)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1465
Folionummer: 184 - Recto
Datum: 8/1617
Beschrijving: Huijbert van Peelt promisit 26 gl jaarl Leende, losbaar met 400 gl
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265242226

Genoemde personen: Huijb Sijmon Deckers/Huijb Deckers - Huijb Sijmon van Pelt/Huijb van Pelt, Hendrica Jan Bitters/Hendrica Bitters, Jan Verstappen, Antonis Engelen, Jacob van Gestel, Goort Tonis, Jan Heijnen, Michiel Vriesen, Reijm Hoirs, Hendrick Sweers, Peter Leenen, Dielis Joordens, Vaes Wouters, Hendrick van Asten, Willem Wlkens, Roel Verbraken weduwe en kinderen, Mathijs Engelen, Willem Engelen, Gijsbert Josephs, Marten Verbiesen, Antonis Smulders, Wouter Jacob Coolen/Wouter Coolen

30. Peeter sone wijlen Aerts Geeritss de Metsser woonende tot Leende voor hem selven ende mede als wittich man ende momboir van Jutken zijne huijsvrouwe, dochtere Jans Luijten, heeft wittelick ende erffelick mits desen vercoft den voorst. Adriaenen Willemss van Engelen, tot zijnen behoeff als tot zijnder tochten, ende tot behoeff van zijne wittige kijnderen verweckt bij wijlen Heijlwich sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Jans Mathijss, als tot hennen erffrecht, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van thien carolus gulden, tot twintich stuvers goets ganckbaer gelts den gulden gerekent. Te betalen ende te leveren als voor van ende wt huijs erve, hoff met zijnen aengelaech anderhalf lopens lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen onder de prochie van Leende, tusschen 1. Wouters Bluijssen 2. Henricx Janss de Smeet 3. Jans Goossens 4. der gemeijne strate aldaer. Item van ende wt een stuck ackerlants genaempt den Bittersacker drije lopensaten lants of daeromtrent groot zijnde, gelegen inde prochie voorst., beneffens 1. Lamberts Peeters 2. der weduwe Henricx Gheeritss 3. Philips Camerlincx 4. Heezenvoetpat aldaer. Noch van ende wt een stuck groeslants genoempt het achterste Hulsbroeck, twee lopensaten lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen inde parochie van Leende voorn., tussen 1. Goijarts van Velthoven 2. Wouters Coelen 3. Reijm Dielis kijnderen 4. de gemeijne Aa aldaer, soo hij verclaerde. ...

[Kantlijn: Jacob Gijsselen inden naeme van mr. Henrick van Engelen sijnen swager heft bekent dat den chijns van thien gulden jaerlicx inden bijstaende contracte begrepen aen handen vande voornoemde mr. Henrick van Engelen is gelost, daerom inde cassatie van dijen consenterende, actum (23-02-1655)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1465
Folionummer: 214 - Recto
Datum: 9/1617
Beschrijving: Peter Gerrits, promisit 10 gulden jaarlijks, Leende, losbaar met 150 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265242630

Genoemde personen: Peter Aert Metsers/Peter Metsers, Aert Gerard Metsers, Jutta Jan Luijten/Jutta Luijten, Wouter Bluijssen, Hendrick Jan de Smit/Hendrick de Smit, Jan Goossens, Lambert Peters, Hendrick Gerards, Philip Kemerlinck, Goort van Velthoven, Wouter Coolen, Reijm Dielis kinderen

31. Antonis sone Lenaerts Henrixss van Boescot wonende tot Leende, voor hem selven ende mede als wittich man ende momber soo hij verclaerde van Heijlken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Ghijsberts Michielss te samen geprocreert, heeft wittelick ende erffelick vercoft ende vercoopt mits desen Arnden Henrixss van Zutphen coopman, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van een ende twintich carolus gulden, tot XXtich stuijvers elcken gulden goets gancbaers gelts gerekent. Te betaelen alle jaer erffelick inne den hoochtijde van kersmisse, ende voor den iersten termijn van betaelinge inne den hoochtijde van kersmisse anno XVIc ende achtien (anno 1618). Ende binnen deser stadt vij van alle beden ons heeren des hertochs, soo tiende, twintichste, honderste, als alle andere meerdere ende mindere penningen, commeren, scattingen, ende lasten, ordinarisse, extraordinarisse, gewoonlicke, ongewoonlicke, innegestelt, ofte bij avontueren naermaels innegestelt te wordene, egeene lasten wtgesceijden te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs scuere, henne gronden, hoff, boomgaert ende ackerlant dijen aenliggende, groot te samen ontrent twee lopensaeten ende een halff, gelegen onder de prochie van Leende, ter plaetssen genoemt Boshoven, neffen 1. Dierix Wouterszoen 2. Antonis Wouters 3. de gemeijne straete 4. den Hezerpat. Item van ende wt een stuck groeslants, genoemt het Looffven groot ontrent twee lopensaten, gelegen onder de prochie ende ter plaetsse voorn., tussen 1. Catarina weduwe Henrick Dielis 2. Wouter Colen, ende Henrick Colen sijnen broeder 3. Marij weduwe Henrix Leenen, met haere kijnderen 4. Peeters Coecx, ende meer andere. Noch van ende wt een stuck ackerlants, groot ontrent drije lopensaeten, ende een vierendeel, gelegen aldaer, tussen 1. Sijckens weduwe Jans Truijen met haere kijnderen 2. Aerts Wouters 3. Lamberts Joost Coppen 4. Frans Smulders met meer andere. Ende alnoch van ende wt een stuck groesen, genoemt de Schaveije, groot ontrent twee lopensaten, met een vierendeel, neffen 1. Antonis Wouterss 2. Jans Janss van Pelt 3. Jans den Scoenmaker 4. Dielis Bocx soo hij verclaerde, ... (18-12-1617)

[Kantlijn: Arnt Henricx van Zutphen heeft bekent desen chijns aen zijnen handen te zijn gelost ende gequeten bij heeren ende meesteren Jacoben vanden Broeck pastoir der kercke tot Leende ende Henricken Joost Goossens, actum (19-08-1627)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1518
Folionummer: 97 - Verso
Datum: 12/1617
Beschrijving: Antonis van Boeschot 21 gulden jaarlijx, onderpand tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265495892

Genoemde personen: Antonis Lenart Verboeschot/Antonis Verboeschot, Lenart Hendrick Verboeschot, Helena Gijsbert Gielen/Helena Gielen, Dirck Wouters, Antonis Wouters, Hendrick Dielis weduwe Catharina, Wouter Coolen, Hendrick Coolen, Hendrick Leenen weduwe Maria, Peter Cocx, Jan Truijen weduwe Sijke, Aert Wouters, Lambert Joost Coppen/Lambert Coppen, Frans Smulders, Jan van Pelt, Jan Schoenmakers, Dielis Bocx, Jacob vanden Broeck, Hendrick Joost Goossens/Hendrick Goossens

32. Peeter sone wijlen Wouters Berchmans woonende tot Leende, heeft wittelick ende erffelick vercoft ende vercoopt mits desen Gelissen Adriaensen van Heeze cleermaker, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van vijff carolus gulden, tot twintich stuvers in goeden ganckbaren gelde den gulden gerekent. Te betalen alle jaer erffelick op Bannisdach ende voor den iersten termijn van betalinge op Bannisdach toecommende @no XVIc achtien (anno 1618). Ende binnen desen stadt van Shertogenbossche vrij als voor te leveren. Van ende wt huijs zijnen gronde, hoff, boomgart, ackerlant ende drieslant malcanderen aenliggende omtrent twee lopensaten lants groot zijnde gelegen onder de parochie van Leende, tussen 1. de gemeijne strate 2. Henricx Janss 3. Jans Fossen 4. Jans Huijben. Noch van ende wt een stuck ackerlants, anderhalff lopense lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen onder de voorst. parochie van Leende, tusschen 1. mr. Reijmer Hoirs 2. Loeffs Loeffsen 3. Peeters Leenen 4. Diercx Faris. Item van ende wt een stuck ackerlants genoempt den Breeckeleijck, gelegen onder de parochie voorst., tussen 1. der erffgenamen Martens van Bieze 2. idem 3. de gemeijn straet 4. Wouters Deelen. Item van ende wt een stuck groeslants, genoempt den Vellekendonck, twee lopensaeten oft daeromtrent groot zijnde gelegen inde voorst. parochie van Leende, neffens 1. eenen gemeijnen waterloop aldaer 2. de gemeijnte van Leende 3. Henricx Pompen 4. Joost van Erp. Ende alnoch van ende wt een stuck groeslants genoempt de Scamper, twee lopensaten lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen inde prochie voorst., tusschen 1. Arts Tielens 2. Roeloffs Verbraken 3. de gemeijnen waterloop 4. Jacobs Smulders ... wtgenomen eenen jairlicken chijns van achtien stuvers aen Jannen Gheven tot Heeze van ende wt t voorst. stuck groeslants den Scamper ende eenen jairlicken ende erffelicken chijns van thien carolus gulden aen voorst. Gielissen Adriaens als erffgenaem van Lambertken Peeters vander Lijnden van ende wt de voorst. onderpanden ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1529
Folionummer: 115 - Recto
Datum: 12/1617
Beschrijving: Peter Berchmans 5 gulden jaerlijks uijt onderpand tot Leende, te lossen met 70 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449463272

Genoemde personen: Peter Wouter Berchmans/Peter Berchmans, Gielis Adriaen van Hees/Gielis van Hees, Hendrick Jans, Jan Sfossen, Jan Hoeben, Reijm Hoirs, Loef Loefs, Peter Leenen, Dirck Faris, Marten Verbiesen, Wouter Deelen, Hendrick Pompen, Joost van Erp, Aert Tielens, Roel Verbraken, Jacob Smulders, Jan Geven, Lamberta Peter vander Linden/Lamberta vander Linden

33. Dierck sone wijlen Jans Jacobsen alias Jaecken woonende tot Leende, heeft mits desen wittelick ende erffelick vercocht Peeteren Henricxen van Bree hovenier... , eenen jairlicken ende erffelicken chijns van sestien carolus gulden seventien ende eenen halven stuver, elcken gulden tot twintich stuvers in goeden ganckbaren gelde gerekent. Te betalen, ende ierstmael ende te leveren vt supra. Van ende wt huijs erve, ende hoff met zijnen aengelage, wesende eensdeels ackerlant ende eensdeels weijlant sess lopensaten lants oft daeromtrent groot sijnde, gelegen onder de parochie van Leende ter plaetsse genoempt onder de Sevenhuijsen tussen 1. Aerts Jacopss 2. Mathijs Jacobs Broeckmans met meer andere 3. Goijarts Anthoniss 4. de gemeijne straet. Ende alnoch van ende wt een stuck weijlants, drije ende een halff lopens lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen onder de parochie voorst., tussen 1. Jans Goossens 2. Jans Wouter Vossen 3. Wouters vander Biezen 4. Jans Ghoossens, soo hij verclaerde ...

[Kantlijn: .. Cornelis Lauris .. ende Peeters van Bree heeft opentlick bekent ende beleden dat Jan ende Evert Jansz Jaecken de neffenstaende chijns van sestien gulden seventien ende een halven stuijvers aen haeren handen hebben affgelost ende gequeten consenterende over sulcx inde cassatie deses actum (02-02-16xx)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1529
Folionummer: 188 - Recto
Datum: 1/1618
Beschrijving: Dierck, zoon van Jan Jacobs alias Jaecken, 16-17-8 jaerlijks uit onderpanden tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449463865

Genoemde personen: Dirck Jan Jacob/Dirck Jacob - Dirck Jan Jaecken/Dirck Jaecken, Jan Jacob Jaecken/Jan Jaecken, Aert Jacob, Mathijs Jacob Broeckmans/Mathijs Broeckmans, Goort Tonis, Jan Goossens, Jan Wouter Sfossen/Jan Sfossen, Wouter Verbiesen, Jan Jan Jaecken, Evert Jan Jaecken/Evert Jaecken

34. Peeter Cocx Willemsen woonende tot Leende heeft wittelick ende erffelick vercoft ende vercoopt mits desen Adrianen Henricxen van Zutphen creemer, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van negentien ende eenen halven carolus gulden, tot twintich stuvers den gulden gerekent, off de werde daervoor in anderen goeden ganckbaren gelde. Te betalen alle jaer, item voor den iersten termijn, ende te leveren vt supra, van ende wt een stuck groeslants, drie vaetsaten lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen onder de prochie van Leende, ter plaetsse genoempt inde Schammerten, tussen 1. Wouters Deelen 2. Frans Smolders 3. Corstiaen van Moll 4. den gemeijnen stroom genoempt d’Aa. Item van ende wt een stuck ackerlants genaempt den Paijacker anderhalff vaetsaet groot zijnde gelegen onder de voorst. parochie, neffens 1. Reijm Hoirs 2. Goijarts Anthonis met meer andere 3. der Molenstraten aldeaer 4. den Breetvenswech. Alnoch van ende wt een stuck ackerlants oijck den Paijecker genoempt, gelegen inde prochie ende plaetsse voorst., tussen 1. Frans Smolders 2. Peeters Deelen 3. de Molenwech 4. Anthonis Deelende. Ende alnoch van ende wt een stuck groeslants genaempt den Nijeuwendijck, twee vaetsaten lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen onder de prochie van Leende voorst., tussen 1. Goossens 2. Henricx Loeffs 3. den gemeijnen Aa stroom 4. Henricx sone Jacops Scepers soo hij verclairde ... (16-05-1618)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1529
Folionummer: 415 - Verso
Datum: 5/1618
Beschrijving: Peter Cox Willemse 19-10-0 jaerlijks uijt onderpanden te Leende, te lossen met 400 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449465698

Genoemde personen: Peter Willem Cocx/Peter Cocx, Wouter Deelen, Frans Smulders, Corsten van Mol, Reijm Hoirs, Goort Tonis, Peter Deelen, Antonis Deelen, Hendrick Loefs, Hendrick Jacob Schepers/Hendrick Schepers

35. Jan sone wijlen Engels Daemkens soon als wittich man ende momboir van Henrixken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Willems Bitters, inwoonder des dorps van Leende heeft mits desen wittelick ende erffelick vercoft den voorst. Geerarden Janss vande Wiel tot behoeff des goidtshuijs vande arme scholieren genoempt Bonifanten binnen deser stadt Shertogenbossche, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van twelff ende eenen halven carolus gulden elcken gulden tot twintich stuvers te rekenen oft de werde daervoor in anderen gouden ganckbaeren gelde. Te betalen alle jaer, voor den iersten termijn, ende te leveren vt supra, van ende wt de helfte van eenen huijse, schuere cleijn huijsken, hoff aengelaech, ende groeslant daeraen liggende deselve helfte tsamen vier lopensaten lants oft daeromtrent groot sijnde, gelegen onder de parochie van Leende neffens 1. Adriaens Verover ende Bernart Pompen 2. Heijlkens dochtere wijlen Willems Bitters hiertegens affgedeijlt liggende 3. den stroom genoempt d’Aa 4. die gemeijn straet. Ende alnoch van ende wt een stuck ackerlants seven copsaten of daeromtrent groot sijnde, gelegen onder de prochie voorst. ter plaetsse genoempt in die Langhecker, tussen 1. Delis Box 2. Henricx Hanssen 3. Mathijs Broeckmans 4. Laureijns Loeffs met meer andere ...

[Kantlijn: Pieter de Louw als rentmeester der go.en vanden Bonifanten binnen deser staddt heeft inne die qualiteijt beleden ende bekent dat Jan Clevers getrout hebbende Willemken dochter Jan Engels Daemkens proprietaris vande onderpant des chijns van twelff ende een halven gulden mede in dit contract begrepen tsamen met allen den achterstellen aen sijnen handen tot behoeff vanden voorst. Bonifanten heeft gelost ende gequeten daerom inde cassatie consenterende mits desen actum (01-03-1641)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1529
Folionummer: 421 - Recto
Datum: 5/1618
Beschrijving: Jan Daniels 12-10-0 jaerlijks onderpanden tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449465742

Genoemde personen: Jan Engel Daemkens/Jan Daemkens, Hendrica Willem Bitters/Hendrica Bitters, Adriaen Verover, Bernard Pompen, Helena Willem Bitters/Helena Bitters, Dielis Bocx, Hendrick Hanssen, Mathijs Broeckmans, Vreijs Loefs, Jan Clevers, Willemke Jan Engel Daemkens/Willemke Daemkens

36. Peeter sone wijlen Andries Michiels wonende tot Leende heeft wittelicken ende erffelicken vercocht Jannen sonen wijlen Jans Roeloffs Coenen coopman van wullenlaeckenen, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van twintich carolus gulden tot twintich stuvers tstuck goets gancbaer gelts te betalen alle jaer erffelick Jois Baptiste ende voorden iersten termijne van betalinge natis baptiste anno XVIc ende negenthien (anno 1619). Ende vrij vt supra te leveren ende te vergeleden van ende wt eenen beempt weijlants groot omtrent drije ende een halff copensaet gelegen inde parochie van Leende omtrent den Leenderdijck beneven 1. Reijm Hoirs ende meer andere 2. Henrick Willems Verhoeven smith 3. Peeter Weijnen met meer andere 4. Gijsbert Josephs ende meer andere. Noch wt eenen beempt weijlants groot omtrent twee ende een halff lopense gelegen inde parochie ende plaetse voorst. tussen 1. Anthonis Deelen 2. de gemeijn Aa 3. der erffgenamen Jan Pompen 4. den gemeijnen Leenderdijck. Item wt een stuck ackerlants groot omtrent twee ende een halff lopens gelegen aldaer, genoempt de Broeckackers neffen 1. Anthonis Engelen 2. Adriaens Verover ende meer andere 3. Jenneken dochtere Willem Loeffs 4. de gemeijn Schammerstraet aldaer ... (28-05-1618)

[Kantlijn: census viginti florenoris in hoc contractu comprehensiis redemptis et acquitatiis est ad manus Johannis Johannis Roeloffsen per dictem petuim, actum (11-02-1669)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1529
Folionummer: 451 - Recto
Datum: 5/1618
Beschrijving: Peter Michielse 20 gulden jaerlijks onderpanden tot Leende, te lossen met 300 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449465982

Genoemde personen: Peter Dries Gielen/Peter Gielen, Reijm Hoirs, Hendrick Willem Verhoeven/Hendrick Verhoeven, Peter Weijnen, Gijsbert Josephs, Antonis Deelen, Jan Pompen, Antonis Engelen, Adriaen Verover, Johanna Willem Loefs/Johanna Loefs

37. Gielis Adriaenss van Heze cleermaker eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van vijf carolus gulden tot twentich stuvers in goeden gancbaren gelde den gulden gerekent. Te betalen alle jaer erffelick op bannsdach. Ende binnen der stadt van Shertogenbosschen vrij van alle hertochs beden exactien, subventien, vijffte, tiende, twentichste, honderste ende alle andere meerder ende minder penningen, commeren, scattingen ende lasten gewoenlijck ongewoenlijcke, ordinans extraordinans ingestelt ende ter avontueren ingestelt te worden egeene vuijtgescheijden te leveren, van ende vuijt huijs sijne gronde hoff boomgart ackerlant ende drieslant malcanderen aenliggende ontrent twee loopensaten lants groot sijnde gelegen onder de prochie van Leende tussen 1. de gemeijne strate 2. Henrick Janss. Noch vuijt een stuck ackerlants anderhalf lopense lants oft daerontrent groot sijnde gelegen onder de voirst. prochie van Leende tussen 1. mr. Rijmen Hoirs 2. Loeff Loeffsen. Item vuijt een stuck ackerlants genoempt de Biekelijck gelegen onder de voirst. prochie tussen 1. der erfgenamen Marten van Biesen 2. idem. Item vuijt een stuck groeslants genoempt den Vellekendonck twee lopensaet oft daerontrent groot sijnde gelegen inde voirst. prochie van Leende neffen 1. een gemeijnen waterloop 2. de gemeijnte van Leende. Ende alnoch vuijt een stuck groeslants genaempt de Scamper twee lopensaten lants oft daerontrent groot sijnde gelegen inde voirst. prochie tussen erve Aert Tielens 2. Roeloff Verbraken. Welck vorst. chijns Gielis Adriaenss van Hese voorst. tegens Peeter sone Wouter Berchmans wonende tot Leende vercregen hadde ... wesende van date den (20-12-1617), heeft hij wittelick ende erffelick opgedrragen ende overgegeven meester Jannen Lambertszoen vande Aa. ... (30-07-1618)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1428
Folionummer: 296 - Recto
Datum: 7/1618
Beschrijving: Gielis van Beze 5 gl jaarlijks Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265098544

Genoemde personen: Gielis Adriaen van Hees/Gielis van Hees, Hendrick Jans, Reijm Hoirs, Loef Loefs, Marten Verbiesen, Aert Tielens, Roel Verbraken, Peter Wouter Berchmans/Peter Berchmans

38. Henrik sone wijlen Peeters Goossens Vriezen woonende tot Leende, heeft wittelick ende erffelick vercocht Adrianen Willemss van Engelen eenen jairlicken ende erffelicken chijns van thien carolus gulden, elcken gulden tot twintich stuvers te rekenen, oft de werde daervoor in anderen goeden gelde. Te betalen alle jaer erffelick int hoochtijt van st. Matheeus apostel ende evangelist, ende voorden iersten termijn van betalinge inden selven hoochtijde anno sestienhondert ende negentien, (anno 1619). Ende binnen der stadt van Shertogenbossche vrij van alle beden onsheeren des hertoghe exactien, subventien, tiende, XXe, honderste, meerdere ende mindere penningen, commeren, scattingen ende lasten, gewoonlicke, ongewoonlicke, ordinarisse, extraordinarisse, ingestelt ende ter avonturen noch naemaels ingestelt te worden, egeene wtgesceijden, te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs, erve, hoff, schuer, henne gronden ende erffenissen daeraen liggende, tesamen, anderhalff lopens lants oft daeromtrent groot sijnde gelegen onder de prochie van Leende ter plaetsse genoempt Bosshoeffven tussen 1. der kijnderen Anthonis Cuijlen 2. der weduwe Henricx Leenen ende haere kijnderen 3. idem 4. de gemeijne Bosshovensche straet aldaer. Item van ende wt een stuck lants wesende eensdeels ackerlant ende eensdeels groeslant, vier lopensaten lants oft daeromtrent begrijpende, gelegen onder parochie ende plaetsse voorst., neffens 1. het Herzervenne 2. der voorst. weduwe Henricx Leenen met haere kijnderen 3. idem 4. der weduwe Geerarts Bacx ende haere kijnderen met meer andere. Noch van ende wt een stuck dries oft weijlant, genoempt Peeter Vriezen hut, groot omtrent drije lopensaten, gelegen onder de prochie ende plaetsse voorn., neffens 1. Willems Donckers met zijnen kijnderen ende meer andere 2. der kijnderen Jans Rueffvens 3. Catarina Leenen met meer andere 4. Aelkens weduwe Geerarts Bacx metten kijnderen. Ende alnoch van ende wt eenen acker toillants, twee lopens lants oft daeromtrent groot sijnde, gelegen inde parochie ende plaetsse voorn., ter plaetsse genoempt inde Speel, tussen 1. Reijmers van Mol 2. Marijkens weduwe Jacobs Peetersen de Molder 3. Willems Donckers ende sijnen kijnderen 4. Wouters Dielen ... wtgenomen twee stuvers min twee penningen chijns aende heere van Leende, jairlicx van te voorens ende van regts wegen vt den stuck lants van vier lopensaten te vergelden staende ... (22-09-1618)

[Kantlijn: Adriaen Willems van Engelen heeft bekent dat Wouter Peeters als momber vande kijnderen van Henrick Peeters Vriesen, desen chijns van tien heeft gelost ende gequeten, actum (07-09-24)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1529
Folionummer: 637 - Verso
Datum: 9/1618
Beschrijving: H. Gosens Vriesen 10 gulden gulden jaerlijks onderpanden tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449467505

Genoemde personen: Hendrick Peter Goossens/Hendrick Goossens - Hendrick Peter Vriesen/Hendrick Vriesen, Peter Goossen Vriesen/Peter Vriesen, Antonis Cuijlen kinderen, Hendrick Leenen weduwe, Hendrick Leenen, Gerard Bacx weduwe Aelke en kinderen, Willem Donckers, Jan Ruevens, Catharina Leenen, Reijm van Mol, Jacob Peter Smulders/Jacob Smulders weduwe Maria, Wouter Dielis, Wouter Peters

39. Peeter zoene wijlen Andries Michielssoen woonende tot Leendt, heeft wittelick ende erffelick vercocht Goverden Gevartss vanden Grave, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van sessendetwintich carolus gulden, tot XX stuvers goets ganckbaers gelts den gulden gereeckent. Te betaelen alle jaer erffelick den XIIe dach der maent van februarij, ende voir den iersten termijn van betaelinghe den XIIe dach der maent van februario @no XVIc ende twintich (12-02-1620). Ende binnen der stadt Shertogenssche vrij vt supra te leveren ende te vergelden, van ende wt eenen beempt drije ende een halff lopens lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie van Leende omtrent den Leenderdijck, neffe 1. Reijm Hoirs mit meer andere 2. Henrick de Smith 3. Peeter Weijnen mit meer andere 4. Ghijsbert Josephs mit meer andere. Alnoch van ende wt eenen beempt derdalff lopens lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie ende ter plaetsche voirst., beneffen 1. Anthonis Deelen 2. de gemeijn Aa 3. der erffgenamen Jans Pompen 4. den gemeijnen Leenderdijck. Ende alnoch van ende wt een stuck ackerlants derdalfflopens lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie voorst., beneffen 1. Anthonis Engelen 2. Adriaens Brouwer ende meer andere 3. Jennekens Willem Loeffs 4. het gemeijn Schoemmer straetken, soo hij verclaerden ... (11-02-1619)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1495
Folionummer: 214 - Recto
Datum: 2/1619
Beschrijving: Peeter Michielse promisit 26 gl jaarlijks Leende, losbaer met 400:0:0
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265387499

Genoemde personen: Peter Dries Gielen/Peter Gielen, Reijm Hoirs, Hendrick de Smit, Peter Weijnen, Gijsbert Josephs, Antonis Deelen, Jan Pompen, Antonis Engelen, Adriaen Brouwer, Johanna Willem Loefs/Johanna Loefs

40. kennelick zij eenen ijegelicken dat alzoo Jan Janss Rijders in name ende vanwegen der heeren beneficiaten inde kercke van st. Jan Evangelist in Shertogenbossche ende alzoo als gemachtigt gericht was geweest bijden richter der voorst. stadt, met vonnisse der heeren scepenen der selve tot een stuck weijlants een lopensaet lants oft daeromtrent begrijpende gelegen inde prochie van Leende tussen 1. Willems Delen 2. Gielis Wulkens 3. Gielis Scuermans 4. des voorst. Willems. Overmits gebreck van betalinge van eenen jairlicken ende erffelicken chijns van sess carolus gulden tot twintich stuvers tstuck welcken voorst. chijns Wouter ende Anthonis gebroederen sonen wijlen Jacobs vander Rijpt ende Henrick sone Everarts Joosten erffelick vercoft hadden heeren ende meesteren Leonarden van Boort ende Adrianen van Hommelheze prebijsteren ende beneficiaten der collegiale kercke van st. Jan Evangelist in Shertogenbossche tot behoeff der selven beneficiaten. Ende alzoo de voorst. Jan Janss Rijders inden name ende tot behoeff der selver heeren beneficiaten den coop vanden voorst. stuck weijlants tegens den voorst. richter ende mits vonnisse der voorst. scepenen vercregen ende genomen hadde, waernae tselve coopnemen bejaert ende bedaeght geweest sijnde, Pauwels Raessen inde name van mr. Christianen Voochts tot behoeff der voorst. heeren beneficiaten aenden voorst. opgewonnen stuck weijlants was gebleven. Ende alzoo noch daernae heer ende mr. Joost Bungelaer, ende heer Ghijsbert Adriaens ende de Roij prebijsteren als sextarissen der gemeijnen heeren beneficiaten der kercke voorst. voor henselven, ende mede in name vanwegen, ende als gemachticht van dandere heeren sextarissen der gemeijnen heeren beneficiaten hennen medebroederen tvoorst. stuck weijlants gelegen inde prochie van Leende voorst. inde Molensscut, erffelick opgedragen hadden heeren Geerarden van Kempen prebijstere pront in l.ris wesende vander date den (10-06-1617). Soo is gestaen voor scepenen ondergescrevenen de voorst. heere Geerardt van Kempen prebijstere ende beneficiaet der cathedrale kercke van st. Jan Evangelist binnen Shertogenbosch tvoorst. stuck weijlants alsnu gelegen ter plaetsse voorst. tussen 1. Anthonis Donckers 2. Anneken Willems 3. Willems Oelkens, 4. der kijnderen Peeters Bitters ... heeft hij wittelick ende erffelick opgedragen ende overgegeven Adriaenen Daemszoen woonende tot Leende ... (04-04-1619)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1530
Folionummer: 299 - Recto
Datum: 4/1619
Beschrijving: Dhr. Gerart van Kempen lant te Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449470359

Genoemde personen: Willem Deelen, Gielis Wlkens, Gielis Schuurman, Antonis Donckers, Anna Willems, Willem Wlkens, Peter Bitters kinderen, Adriaen Daems

41. Huijbrecht zoene wijlen Sijmon Dircxss Deckers woonende tot Leende, heeft wittellick ende erffellick vercocht Catharina huisvrouwe mr. Adriaens Adriaenss schoolmeester op te Dunglen [doorgehaald: tot Nuenen], tot behoeff van voorst. maenen Adriaene Adriaenss haere man, eene jairlicken ende erffelicken chijns van vierendetwintich carolus gulden tot XX stuvers goets ganckbaers gelts elcken gulden gereeckent. Te betaelen alle jaer erffelick opte veerthiensten dach der maent van julio ende voir den iersten termijn van betaelinghe, opte veerthiensten dach der maent julij anno XVIc ende twintich (14-07-1620). Ende binnen der stadt Shertogenbossche vrij vt supra te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs, erve, hoff mitte ackerlandt ende aengelaech daer aen liggende, seven copsaete landts ofte daeromtrant groot zijnde, gelegen binnen der parochie van Leende, tusschen 1. Jans Verstappen 2. Anthonis Engelen 3. de gemeijn straet 4. Jans Roelens mit zijnder dochter. Noch van ende wt een stuck groesen genoempt die Cuijlen groot omtrent tzestich roeden gelegen onder de voirst. parochie, neffen 1. Jans Goijaertss van Peelt 2. Annekens Reijnen 3. Frans Maess 4. den waterstroom die Aa genoempt. Item van ende wt een stuck groeslants genoempt het Molenschut twee vaetsaete lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie voirst. tusschen 1. Matheus Weijnen ende Lijsken zijne dochter 2. Henricx van Asten 3. Delis Joorden 4. Willems Wlkens. Item van ende wt een stuck saijlants genoempt het Breetven, anderhalff vaetsaet lants ofte daeromtrent begrijpende, gelegen binnen der parochie voirst. tusschen 1. Goijaerts Thoniss 2. Jans Peeter Thonis mit zijne kijnderen 3. Peeters 4. Vaes Woijten. Item van ende wt een stuck toelants genoempt de Zantecker anderhalff vaetsaet lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie voirst., tusschen 1. Henrix Sweerts 2. Reijm Hoirs mit meer andere 3. Dielis Joordens 4. Anthonis Deelen. Ende alnoch van ende wt een stuck lants genoempt den Vrijdach, groot omtrent seven copsaeten, gelegen binnen der parochie van Leende voirst. tusschen 1. Thonisken Oirlemans mit haere kijndere 2. Willems Donckers mit zijn kijndere 3. Reijm van Moll 4. eenen waterlaet, zoo hij verclaerden. ... Wtgenoemen eenen chijns van sess gulden aan d'ommundich kijnt Willems Peeterss van Engelen, eenen chijns van twelff gulden aen den kijnderen Cornelis van Hoirenbeeck, ende alnoch eenen erffellicken chijns van derthien carolus gulden aen Janne ende Adriaentke kijnderen zaliger Goijaerts de Weer verweckt bij Jenneken dochter Adriaens van Berckel zijne huisvrouwe als zij leeffden ierstjaerlix ech, zoo hij verclaerden. ... (13-07-1619)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1495
Folionummer: 425 - Verso
Datum: 7/1619
Beschrijving: Huijbert Deckers, promisit 24 gulden jaarlijks tot Leende, losbaer met 400-0-0
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265390490

Genoemde personen: Huijb Sijmon Deckers/Huijb Deckers - Huijb Sijmon van Pelt/Huijb van Pelt, Sijmon Dirck Deckers - Sijmon Dirck van Pelt, Adriaen Adriaens vrouw Catharina, Jan Verstappen, Antonis Engelen, Jan Roelen, Jan Goort van Pelt, Anna Reijm, Frans Maes, Mathijs Weijnen, Elisabeth Thijs Weijnen/Elisabeth Weijnen, Hendrick van Asten, Dielis Joordens, Willem Wlkens, Goort Tonis, Jan Peter Tonis, Vaes Wuijten, Hendrick Sweers, Reijm Hoirs, Antonis Deelen, Toniske Oerlemans, Willem Donckers, Reijm van Mol, Willem Peter Engelen/Willem Engelen

42. Reijnier sone wijlen Wijnants Vossen, als wittich man ende momboir, soo hij verclairde van Anneken zijne huisvrouw, dochtere wijlen Jacobs Deelen, woonende onder de Zessgehuchten heeft mits desen wittelick ende erffelick vercoft Peeteren Henricxen van Bree hovenier, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van drije carolus gulden ende vijff stuvers, den gulden tot XX stuvers in goeden ganckbaren gelde gerekent. Te betalen alle jaer erffelick op Bannisdach ende voor den iersten termijn van betalinge van Bannisdach toecomende over een jaer. Ende binnen des stadt van Bossche, vrij van alle beden onsheeren des hertoge, exactien, subventien, soo tiende, XXe, Ce als alle andere meerdere ende mindere penningen, commeren, scattinge ende lasten gewoonlicke, ongewoonlicke, ordinarisse, extraorinarisse, ingestelt ende noch namaels ter avonture ingestelt te worden, egeene wtgescheijden te leveren ende te vergelden, van ende wt een stucxken ackerlants met zijnen houtwasche genoempt den Coolhoff, drijendertich roeden lants oft daeromtrent groot, gelegen onder de parochie van Leende, ter plaetsse genoempt onder de Zessgehuchten, beneffens 1. Adriaentken Lemmens 2. Willems Verdonck 3. den gemeijnen kerckwech nae Geldrop 4. des voors. vercoopers ... (10-09-1619)

[Kantlijn: Peeter van Bree heeft bij sijne quitans gescreven op den Rugge vande originelen constitutiebrieff in date den 20en dach deser loopender maent augusti inden naeme van Arijken sijne moeder weduwe Peeter Henricx van Bree ende mede bijder selve Arijken bekent en is opelick mits desen beleden ende bekent dat Wouter Peeters proprietaris der onderpande den chijns van drije gulden vijff stuijvers in dit bijstaende contract vermelt t'zamen metten achterstel heeft voldaen ende betaelt .. consenterende mits desen actum den (22-08-1662)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1530
Folionummer: 522 - Recto
Datum: 9/1619
Beschrijving: Reijnier, zoon van Wijnant Vossen, 3-5-0 jaarlijks uit onderpand tot Leende, te lossen met 50 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449472186

Genoemde personen: Reijm Wijnant Sfossen/Reijm Sfossen, Anna Jacob Deelen/Anna Deelen, Adriana Lemmens, Willem Verdonck, Wouter Peters

43. Peeter Cocx sone wijlen Willems Cocx vanden selven Willemen ende wijlen Catarina zijne huisvrouwe dochtere wijlen Henricx Leenen tesamen verweckt, heeft mits desen wittelick ende erffelick vercoft Willemen Henricx Willemssoon zeepfieder ende coopman binnen deser stadt, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van twelff carolus gulden, twintich stuvers off de werde daervoor in anderen goeden gelde elcken gulden gerekent. Te betalen alle jaer erffelick opten iersten dach der maendt van januario ende voor den iersten termijn van betalinghe den iersten dach januarij @no XVIc eenentwintich (01-01-1621) (notanter). Ende binnen der stadt van Shertogenbossche vrij vt supra te leveren ende te vergelden, van ende wt eenen hoijbeempt twee loopensaten lants groot zijnde, gelegen inde parochie van Leende, ter plaetsse geheijten Oosterick, beneffens 1. den Oostericxschendijck aldaer 2. Henricx Vee 3. Wouters Colen 4. de riviere genoempt d’Aa, aldaer loopende. Item van ende wt eenen anderen hoijbeempt liggende tegenover den voorgaende beempt een lopensaet groot zijnde, tussen 1. den voorst. dijck 2. Frans Berchmans 3. Henricx Faes Loes 4. de gemeijnte van Leende. Ende alnoch van ende wt een stuck ackerlants, genaempt den Vrijdach twee lopensatenlants oft daeromtrent begijpende gelegen inde prochie van Leende voorst. ontrent der kercke aldaer tussen 1. Peeters Leenen 2. Henricx Goorts 3. Anthonis Leonarts 4. Arnts Woutters...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1531
Folionummer: 392 - Recto
Datum: 5/1620
Beschrijving: Peter Cox 12 gl jaarlijks, onderp. te Leende, te lossen met 200 gl
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449475927

Genoemde personen: Peter Willem Cocx/Peter Cocx, Catharina Hendrick Leenen/Catharina Leenen, Hendrick Vee, Wouter Coolen, Frans Berchmans, Hendrick Vaes Loes/Hendrick Loes, Peter Leenen, Hendrick Goorts, Antonis Lenarts, Aert Wouters

43a. Anthonis sone wijlen Lenart Henricxs Verboeschot, een huijs ende .. staende opte erffenisse desselve Anthonissens, binnen de prochie van Leende inde strate genoempt Boshoven aen tzelve huijs vande erve ende plaetse te ruijmen. Item een ackerlants genoempt Peter Stevens acker drie lopensaet oft daerontrent groot sijnde gelegen tot Leende voirst. ter plaetsen genoempt inde Speel. Item eenen ackerlants groot een ende een half lopensaet genoempt Jan van Brug acker oijck tot Leende inde Speel gelegen, alnoch een halff lopensaet lants gelegen aldaer inde Speel voirst. Item een half lopensaet ackerlants oijck tot Leende gelegen ter plaetsen geheten inde Hoeve. Ende alnoch een hoijvelt genoempt Ginder Beneden gelegen tot Leende voirn., gelijck alle de voirst. erffenissen tussen henne rengenooten aldaer gelegen sijn, ende daerenboven alle sijns Anthonissens haeffelijcke goederen als koijen scapen ooien ende scare opt velt staende ende diergelijck haeffelijcke goeden heeft hij respective wittelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven Henricken sone Lenart Henricxs sijnen broeder ende Willemen sone Peter Bitters gesreven met alle de brieven ende instrumenten daervan mentionerende ... (28-07-1620)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1428
Folionummer: 426 - Verso
Datum: 7/1620
Beschrijving: Antonij Verboeschot huijs en land Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265099610

Genoemde personen: Antonis Lenart Verboeschot/Antonis Verboeschot, Lenart Hendrick Verboeschot, Peter Stevens, Jan van Brug, Hendrick Lenart Verboeschot, Willem Peter Bitters/Willem Bitters

44. Henrick sone wilner Lenaerts Henrixss Verboescot voor hem selven, ende mede hem fort ende sterck makende mits desen voor Willemen sone Peeters Bitters, heeft wittelick ende erffelick vercoft ende vercoopt mits desen Adriaenen Willemss van Engelen, tot behoeff van Elisabeth weduwe saliger Jans Matijss sijne scoenmoedere, ter tochte, ende tot behoeff vande kijnderen des voorst. Adriaens van Engelen, verwect bij wijlen Heijlken sijne huisvrouwe dochtere Jans Matijss ende Elisabeth voorn., als tot hennen erffrechten, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van seven carolus gulden tot XXtich stuijvers goets gancbaerts gelts elcken gulden gereeckent. Te betaelen alle jaer erffelick ascensionis Domini ende voor den iersten termijn van betaelinge ascensionis Domini ierstcomende. Ende binnen Shartogenbosch vrij van allen beden onsheeren des hertochs, exactien, subventien, soo tiende, twintichste, honderste, als alle andere meerdere, ofte mindere penningen, commeren, scattingen, ende lasten, ordinarisse, extraordinarisse, innegestelt ofte bij avontueren naermaels innegestelt te wordene, egeene lasten wtgesceijden te leveren ende te vergelden, van ende wt een stuck ackerlants, genoempt Peeter Stevens acker, gelegen onder Leende, ter plaetssen genoemt inde Speel, groot ontrent drije lopensaeten, tussen 1. Aerts Wouters 2. der kijnderen wijlen Antonis Driessen 3. Henrick Vaes Loeffs 4. den speelwech. Ende alnoch van ende wt een stuck groesvelt oft hoijvelt, genoemt ginder beneden, groot ontrent vier lopensaeten, gelegen onder Leende voorst., tussen 1. Aerts Wouters voorst. 2. Reijn Goeijens ende Henrix Gintis 3. den stroom genoemt die Aa 4. den anderen eijnde aende naebueren chijnsgoet, welcken voorst. twee onderpanden, de voorn. Henrick Lenaerts Verboescot, ende Willem Bitters, met meer andere parceelen van landerijen, tegens Antonissen sone wijlen Lenaerts Henricxss Verboescot sijns Henrix broederen, vercregen hebben, inne scepenebrieven deser stadt, vander date den achtentwintichsten julij anno XVIc ende twintich (28-07-1620). Ende alnoch van ende wt huijs, erve, hoff, boomgaert, ende ackerlant dijen aenliggende groot tesamen ontrent twee lopensaeten des voorst. Henrix Verboescot, gelegen onder de prochie van Mierloe, ter plaetssen aen Doude Ven, tussen 1. Jans Henricx Gulden 2. Heijlkens weduwe Jans Henricx Staels 3. eenen gemeijnen voetpat 4. eene gemeijne strate, soo hij verclaerde ... wtgenomen eenen chijns van vier stuijvers, aen de kercke tot Mierloo, eene chijns van negen stuijvers aen de taeffele des heijlichs geest tot Mierloo, eenen chijns van vier gulden, aen seker benficie op st. Anna aultaer inder kercken tot Helmont, ... (21-05-1621)

[Kantlijn: Bij quitantie geschreven opten rugge vande ooriginelen constitutiebrief door Jacob Gijssel als daer toe gemachticht bij Roelof Adriaens van Engelen in date den (15-11-1646) is gebleken dat desen chijns van seven gulden sijne handen door order vande erfgenaemen van Dries van Horck is gelost ende gequeten, actum (15-11-1646)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1521
Folionummer: 272 - Recto
Datum: 5/1621
Beschrijving: Henderik Verboescot 7 gulden jaerlijks onderpanden onder Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265512699

Genoemde personen: Hendrick Lenart Verboeschot/Hendrick Verboeschot, Willem Peter Bitters/Willem Bitters, Aert Wouters, Antonis Driessen, Hendrick Vaes Loefs/Hendrick Loefs, Aert Wouters, Reijm Goeijens, Hendrick Jintis, Antonis Lenart Verboeschot/Antonis Verboeschot, Jan Hendrick Gulden/Jan Gulden, Jan Hendrick Staels/Jan Staels weduwe Helena, Andries van Heurck

45. Peeter sone wijlen Adries Michiels woonende tot Leende heeft wittelick ende erffelick vercoft ende vercoopt mits desen mij Ruijs tot behoeff van joncker Willem Absloons licentiaet inde rechten ende raedtsheere deser stadt Shertogenbossche, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van veerthien carolus gulden tot twintich stuvers goets gelts den gulden gerekent. Te betalen alle jaer erffelick int hoochtijt van pincxten, ende voor den iersten termijn van betalinge vande hoochtijde van pincxten ierstcommende over een jaer. Ende in Shertogenbossche vrij van alle beden ons heeren des hertoge, exactien, subventien soo tiende, twintichste, honderste, als alle andere meerdere ende mindere penningen, commeren, scattingen ende lasten ordinarisse, extraordinarisse, gewoonlicke, ongewoonlicke, ingestelt, ende ter avonturen noch naemaels ingestelt te wordden egeene wtgescheijden te leveren ende te vergelden, van ende wt een stuck groeslants twee lopensaten oft daerontrent groot zijnde gelegen inde parochie van Leende ter plaetsse genoempt Strijp, tussen 1. Jacobs Hannen 2. Jacobs Mathijsse 3. Henricx Martens 4. den Eeuwsselswech aldaer. Item van ende vuijt een stuck ackerlants anderhalff lopense lants oft daerontrent begrijpende des voorst. vercoopers, gelegen onder de prochie voorst. inde Leenderstraet, beneffens 1. Reijm Hoirs 2. Frans Smulders 3. idem 4. heere Peeters Vlemincx. Noch van ende wt een stuck groeslants desselffs vercoopers, groot ontrent twee lopensaten gelegen tot Strijp inde prochie voorn., tusschen 1. Arnts Buijs 2. Elizabeth Ghielen Tielens 3. der weduwe Mathijs Mathijss 4. der naebuiren chijnsgoet. Ende alnoch van ende wt een stuck groesen van twee lopensaten, gelegen inde parochie van Leende voorst. ter plaetsse geheijten den Nijeuwendijck, neffens 1. Jans Aalen 2. der weduwe Peeters Weijnen 3. Henricx Vriessen 4. der nabuiren chijnsgoet soo hij verclairde ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1532
Folionummer: 376 - Recto
Datum: 5/1621
Beschrijving: Peter Mattijsse 14 gulden jaerlijks onderpanden Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449480517

Genoemde personen: Peter Dries Gielen/Peter Gielen, Jacob Hannen, Jacob Thijs, Hendrick Martens, Reijm Hoirs, Frans Smulders, Peter Vlemmincx, Aert Buijs, Elisabeth Gielen Tielens/Elisabeth Tielens, Michiel Tielens/Giel Tielens, Thijs Thijs weduwe, Jan Aalen, Peter Weijnen weduwe, Hendrick Vriesen

46. Mr Adriaen Adriaenss schoolmeester opten Dungen, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vierentwintich carolus gulden tot twintich stuijvers goets ganckbaers gelts elcken gulden gerekent. Te betaelen alle jaer erffelijck opten veerthiensten dach der maent julij ende binnen deser stadt Shertogenbossche vrij van alle beden ons heeren des hertochs ende andere commeren, scattingen ende lasten egeene wtgesceijden te leveren van ende wt huijs, erve, hoff, metten ackerlant ende aengelach daeraen liggende seven lopensaten lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie van Leende tussen 1. Jans Verstappen 2. Anthonis Engelen. Noch van ende wt een stuck groessen genoempt die Cuijlen groot ontrent tsestich roeden gelegen onder de voorst. parochie neffen 1. Jans Goijartss van Peelt 2. Annekens Reijnen. Item van ende wt een stuck groeslants genoempt het Molenscut twee vaetsaten lants oft daeromtrent groot zijnde gelegen binnen der parochie voorst. tussen 1. Matheus Weijnen ende Lijsken sijne dochter 2. Henricx van Asten. Item van en wt een stuck saijlants genoempt het Breetven anderhalff vaetsaet lants oft daeromtrent begrijpende, gelegen binnen der parochie voorst. tussen 1. Goijarts Anthonisse 2. Jans Peter Thoniss met sijne kijnderen. Item van ende wt een stuck toelants genoempt de Zoutacker anderhalff vaetsaet lants oft daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie voorst. tussen 1. Henrix Iwerts 2. Reijm Hoers met meer andere. Ende alnoch van ende wt een stuck lants genoempt den Vrijdach groot ontrent seven coopsaten gelegen binnen der parochie van Leende voorst. tussen 1. Thoniske Oerlmans met haere kijnderen 2. Willems Donckers met zijnde kijnderen. welcken voorscreven chijns Huijbrecht sone wijlen Sijmons Diercxen Deckers wonende tot Leende erffelijck vercht hadde Catharina huijsvrouwe des voorn. mr. Adriaens Adriaenss, tot behoeff desselfss mr. Adriaens...(10-07-1619), heeft hij wittelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven midts desen Adriannen Nijehoff tot behoeff van Wouter Jacobss Colen woonende tot Leendt. ... (02-03-1623)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1498
Folionummer: 366 - Recto
Datum: 3/1623
Beschrijving: Adriaen Adriaens 24 gulden jaarlijx Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265410619

Genoemde personen: Adriaen Adriaens, Jan Verstappen, Antonis Engelen, Jan Goort van Pelt/Jan van Pelt, Anna Reijm, Mathijs Weijnen, Elisabeth Thijs Weijnen/Elisabeth Weijnen, Hendrick van Asten, Goort Tonis, Jan Peter Tonis, Hendrick Sweers, Reijm Hoirs, Toniske Oerlemans, Willem Donckers, Huijb Sijmon Deckers/Huijb Deckers - Huijb Sijmon van Pelt/Huijb van Pelt, Sijmon Dirck Deckers - Sijmon Dirck van Pelt, Wouter Jacob Coolen/Wouter Coolen

47. Alzoo de momboiren vande ommundigen kijnderen wijlen Laureijns sone Henrix Wouterss van Ravensteijn, vande selven Henricken ende Handrixken zijn huijsvrou dochtere Cornelis Thomas van Horenbeeck tzamen verweckt gericht zijn geweest bijden richter ende mits vonnisse der heeren scepenen deser stadt tot eenen acker tuelants een ende een halff lopenslants oft dairontrent begrijpende gelegen inde prochie van Leende ter plaetsen genoempt op Strijp tussen 1. Jans Blijssen 2. [leeg gelaten] 3. de heijde aldaer 4. de gemeijnstraet. Item tot een stuck ackerlants van twee ende een halff lopensaet gelegen inde prochie ende plaetse voirst. tussen 1. Jacop Hannen 2. de gemeijnstraet 3. de gemeijn heijde 4. idem. Item tot twee stucken hoijlants malcanderen eijndelinge aenliggende vier lopens lants of dairontrent begrijpende gelegen inde prochie ende plaetse voirn., tussen 1. Bartholomeus sone Adriaen Timmers 2. Jan Adriaen Timmers 3. hoexgewijse aende gemeijnstraet. Overmits gebreck van betalinge eens jaerlicken ende erffelicken chijns van vijftien carolus gulden ... (26-01-1624)

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1499
Folionummer: 145 - Recto
Datum: 1/1624
Beschrijving: Hilleken, Marijken, Elizabeth en Aelken, dochters van Laureijns, zoon van Henrick Wouters van Ravesteijn, land tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265416266

Genoemde personen: Jan Bluijssen, Jacob Hannen, Bartel Adriaen Timmers/Bartel Timmers, Jan Adriaen Timmers/Jan Timmers

48. Thonis zoene wijlen Leonaerts Henricxzoen als wittich man ende mombaer (zoo hij verclaerden) van Heijlken zijne huisvrouwe dochtere Ghijsbrechts Michielss woonende tot Leende, heeft wittelick ende erffelick vercocht Anneken weduwe Jans Henricx Sleuwen tot haere behoeff, als tot haeren tochte, ende ten behoeve van haeren wittigen kijnderen bij wijlen den voirs., Janne henricxz tsamen verweckt, als tot henne erffrechte, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van twelff carolus gulden tot XX stuvers goets ganckbaers gelts t'stuck gereeckent. Te betaelen, voirden iersten termijn, te leveren ende te vergelden per toll probt in precedenti contractu, van ende wt huijs, erve, hoff ende aenliggende erffenis, een lopens lants ofte daeromtrent het aengelaech groot zijnde, gelegen binnen der parochie van Leende ter plaetsche genoempt Boshuijsen, neffen 1. Zoewitgen Boenen 2. des voorst. vercoopers 3. de Heezerpat 4. de gemeijn sheerestraete. Noch van ende wt een stuck saijlants drije lopens lants ofte daerontrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie ende plaetsche voorst., neffen 1. der kijnderen Peeters Janss Alen 2. Jans Houben 3. Peeters Deelen ende het Heezerven 4. de gemeijnte. Alnoch van ende wt een stuck saijlants, drije lopensaeten lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie ende ter plaetsche voirst. neffen 1. Lucie weduwe Jans Thoniss 2. Aerts Wouterss 3. Henricx Pompen 3. Lamberts Coppen. Alnoch van ende wt een stuck saijlants, een lopens lants ofte daeromtrent groot zijnde, gelegen binnen der parochie ende plaetssche voorst, neffen 1. Henricx Pompen 2. Jennekens Boenen 3. de Heezerpat 4. Lamberts Coppen. Ende alnoch van ende wt een stuck weijlants genaempt het Molenstuck, twee lopens lants ofte daeromtrent begrijpende, gelegen binnen der parochie voorst., ter plaetsche genoempt het Molenstuck, neffen 1. Jans van Peelt 2. Anthonis Wouters weeduwe genaempt Jenneke Boonen 3. Dielis Box 4. Jans de Schoenmaeker, soo hij verclaerden ... (08-05-1624)

[Kantlijn: Anneke dochtere Jans Henricxen Sleeuw een voor haer ende oock voor haere kijnderen, heeft bekent dat heere ende mr. Jacob vanden Broeck prebijster ende pastoir wt Leende ende Henrick Goossens desen chijns van twelff gulden jaerlickx aen haeren handen hebben affgelost ende gequeten, actum (19-08-1627)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1499
Folionummer: 356 - Verso
Datum: 5/1624
Beschrijving: Thonis Hendricx promisit 12 gulden jaarlijks Leende, losbaer met 200-0-0
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265419165

Genoemde personen: Antonis Lenart Verboeschot/Antonis Verboeschot, Lenart Hendrick Verboeschot, Helena Gijsbert Gielen/Helena Gielen, Jan Hendrick Sleeuwen/Jan Sleeuwen weduwe Anna, Zoewitgen Boonen, Peter Jan Aalen/Peter Aalen, Jan Hoeben, Peter Deelen, Jan Tonis weduwe Lucia, Aert Wouters, Hendrick Pompen, Lambert Coppen, Johanna Boonen, Jan van Pelt, Antonis Wouters weduwe Johanna Boonen, Dielis Bocx, Jan Schoenmakers, Anna Jan Sleeuwen/Anna Sleeuwen, Jacob vanden Broeck, Hendrick Goossens

49. Henrick sone wijlen Diercx Verbraken ingeseten des dorps van Leende, heeft wittelick ende erffelick vercoft ende vercoopt mits desen Anthonissen Herincx Janss Olijslager, wittich naergelaten weduwer van wijlen Gertruijt zijn huijsvrouwe dochtere wijlen Jans Guerarts van Ravensteijn, tot behoeff vanden zess onbejairde kijnderen desselffs Anthonis bijde voorst. Gertruijt verweckt, eenen jairlicken ende erffelicken chijns van twee ende tzeventich gulden, carolus gulden gemeijnlick genoempt, twentich penningen stuvers gemeijnlick genoempt, oft de werde daer voor in anderen gouden gelde, te betalen alle jaer erffelick den twelffsten dach der maendt octobris waeraff den iersten termijn van betalinge wezen sall van heden den twaelffsten octobris over een jaer (12-10-1625), ende binnen der stadt Shertogenbosche vrij vt supra te leveren ende te vergelden van ende vuijt huijs, erve, hoff, schuere, boomgaert, ackerlant ende groeslant malcanderen aenliggende, met hennen rechten ende toebehoirten den voorst. vercooper toebehoirende, tesamen veerthien lopensaten lants oft daerontrent groot zijnde gelegen onder de parochie van Leende ter plaetsse genaempt Oisterijck 1. Wouters Colen ende Lamberts Coppen 2. Anthonis Donckers en Servaes van Son 3. aende Oisterijckerstraet 4. heeren Jacoben vanden Brouck pastoir tot Leende, Henricken Bull, ende Henricken Frans Pompen met meer andere. Ende alnoch van ende wt een stuck lants soo groeslant als ackerlant des voorst. vercoopers, gelegen inde prochie van Leende voorst. ter plaetsse gemeijnlick geheijten inde Schammert groot ontrent sess ende een halff lopensaten lants tusschen 1. Henricx Bull ende Willems Olmans 2. Henricx Hanssen ende Gielis Martens 3. de Schammertstraet 4. de riviere oft waterstroom genoempt die Aa ... (12-10-1624)

[Kantlijn: census septuaginta duorum florenor in soc contractu comprehensus, redemptus et acquitatus est ad manus Anthonij Heerincx per Johan Meijers . relicte Jacobi Gielis in Leende, probt Hester filia Anthonij Herincx hoc palam recognovit et contesta est, actum (24-11-1629)]

Toegang:Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1536
Folionummer: 17 - Verso
Datum: 10/1624
Beschrijving: Henrik Verbrake, 72 gl jaarlijks, onderp. te Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449491518

Genoemde personen: Hendrick Dirck Verbraken/Hendrick Verbraken, Wouter Coolen, Lambert Coppen, Antonis Donckers, Vaes van Son, Jacob vanden Broeck, Hendrick Bull, Hendrick Frans Pompen, Willem Oerlemans, Hendrick Hanssen, Gielis Martens, Jacob Gielis

50. Peeter sone wijlen Wouters Berchmans ingeseten des dorps van Leende, heeft wittelick ende erffelick vercoft ende vercoopt mits desen Willemen Goortszoon van Ravensteijn, loijer, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van veertien gulden, carolus gulden gemeijnlick genoempt, twintich stuvers oft de werde daervoor in anderen goeden ganckbaren gelden voor elcken gulden te rekenen, te betalen alle jaer erffelick int hoochtijt van onser liever vrouwen hemelvaert, ende voor den iersten termijn van betalinge, inden hoochtijde van onser liever vrouwen hemelvaert XVIc vijff ende twintich ierstcomende (15-08-1625), ende in Shertogenbossche vrij van alle hertochs beden, exactien, subventien, Xe, XXe, honderste, meerdere ende mindere penningen, commeren, scattingen, ende lasten, gewoonlicke, ongewoonlicke, ordinarisse, extraordinarisse, innegestelt, ende ter avonturen noch naermaels inne te stellene, egeene wtgesceijden te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs, erve, hoff ende erffenisse daeraen liggende met hennen rechten ende toebehoirten, twee ende een halff vaetsaten lants oft daerontrent tesamen groot zijnde gestaen ende gelegen inde parochie van Leende ter plaetsse genoempt den Broeckenhovel tussen 1. Henricx Hanssen 2. de gemeijne strate 3. Jans Vossen 4. Jans Marttens. Item van ende wt een stuck ackerlants des voorst. vercoopers, twee vaetsaten lants oft daeromtrent begrijpende, gelegen inde prochie ende plaetsse voorst., neffens 1. Joost van Erp 2. idem 3. idem 4. Jans Ruvens. Ende alnoch van ende wt een stuck groeslants oock twee lopensaten oft daerontrent groot gelegen inde parochie voorn., ter plaetsse geheijten den Rossenden 1. de gemeijnte van Leende 2. Joost Coppen 3. de gemeijnte voorst. 4. Mathijs van Lierop soomen verclairde... gelovende de voorst. Peeter vercooper ende mit hem Arnt sone wijlen Marcelis Udens ingeseten tot Geldrop ... ende staet te weten dat mit de constitutie deses chijns aenden voorst. Willemen wordt affgelost ende gequeten eenen gelijkcen chijns van veertien guldens bij Diercken sone wijlen Diercx van Werdingen ende Cornelissen sone wijlen Reijnders Schoutet den opten (14-09-1619) vuijt henne goederen tot Leende aenden selven Willemen Goortszoon ende voor scepenen des stadt vercoft, bekennende oversulcx de voorn. Peeter, daer van de losspenningen van tweehondert gulden wt handen des voorst. Diericx ende Cornelis van wegen des voorst. Willems Goortss te hebben onfangen ... (14-10-1624)

[Kantlijn: Jan Corstiaenss van Ham loijer heeft .ipentel. mits desen beleden ende bekent dat Jacop sone Peeter Wouter Berchmans desen chijns van sijnen handen heeft gelost ende gequeten, actum den (02-02-1639)]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1536
Folionummer: 23 - Verso
Datum: 10/1624
Beschrijving: Peter Bergmans 114 gl jaarlijks, ond. te Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449491567

Genoemde personen: Peter Wouter Berchmans/Peter Berchmans, Hendrick Hanssen, Jan Sfossen, Jan Martens, Joost van Erp, Jan Ruevens, Joost Coppen, Mathijs van Lierop, Aert Ceelen Udens/Aert Udens, Dirck Dirck van Werdingen, Cornelis Reijnders Schouten/Cornelis Schouten, Willem Goorts, Jacob Peter Berchmans/Jacob Berchmans

51. joncker Willem d'Absloons licentiaet inde rechten ende tegenwoirdich wethouder deser stadt van Shertogenbossche eenen jairlicken ende erffelicken chijns van veerthien carolus gulden, tot twintich stuijvers goets gelts den gulden gerekent, te betalen alle jaer erffelijck int hoochtijt van pincxten, ende in Shertogenbossche vrij van alle beden ons heeren des hertoge, exactien, subventien, soo thiende, XXen, Cen, als alle andere meerdere ende mindere penningen, commeren, schattingen ende lasten ordinarisse, extraordinarisse, gewoonlicke, ongewoonlicke, ingestelt ende ter avonturen noch naemaels ingestelt te worden egeen wtgescheijden te leveren ende te vergelden, van ende wt een stuck groeslants, twee lopensaten oft daerontrent groot zijnde, gelegen inde parochie van Leende ter plaetsse genoempt Strijp tussen 1. Jacobs Hannen 2. Jacobs Mathijssen, item van ende wt een stuck ackerlants anderhalff lopense lants oft daerontrent begrijpende gelegen onder de prochie voorst. inde Leenderstraet 1. Reijm Hoirs 2. Frans Smulders, noch van ende wt een stuck groeslants groot ontrent twee lopensaten gelegen tot Strijp inde prochie voornoemd tussen 1. Arts Buijs 2. Elizabeth Ghielen Tielens, ende alnoch van ende wt een stuck groesen van twee lopensaten, gelegen inde parochie van Leende voorst. ter plaetsse geheijten den Nijeuwendijck neffens 1. Jans Aalen 2. der weduwe Peeters Weijnen, welcken voorst. chijns Peeter sone wijlen Andries Michiels woonende tot Leende erffelick vercoft hadde Gerlangen Ruijs tot behoeff vande voorst. joncker Willem d'Absloons licentiaet inde rechten ende also den raedtshere der voorst. stadt, prout in litteris wesende vander date den XXVIII dach der maent maij int jaer zestienhondert eenentwintich heeft hij wittelick ende erffelick gecedeert, getransporteert, ende overgegeven mits desen Peeteren Willems Cocx tot behoeff van Wouteren Janssen de Smith ende Willemen Janss Belien woonende tot Leende ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1536
Folionummer: 360 - Verso
Datum: 5/1625
Beschrijving: jonker Willem d' Absloons, 14 gulden jaarlijks uit onderpand te Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1449494295

Genoemde personen: Willem d'Absloons, Jacob Hannen, Jacob Thijs, Reijm Hoirs, Frans Smulders, Aert Buijs, Elisabeth Giel Tielens/Elisabeth Tielens, Jan Aalen, Peter Weijen weduwe, Peter Dries Gielen/Peter Gielen, Gerlangen Ruijs, Peter Willem Cocx/Peter Cocx, Wouter Jan de Smid/Wouter de Smid, Willem Jan Belien/Willem Belien

52. mr. Joachim van Aelst schouteth tot Mierloo, heeft wettelick ende erffelick vercocht Jannen Jacops Roest eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van eenen gulden thien stuivers, tot XX stuijvers goets gelts elcken gulden gereeckent, te betaelen alle jaer erffelick inden hoochtijde vande heijliche drije coninghen dach, ende voirden ierste termijn van betaelinghe, inden hoochtijde vande heijligen drije coningendach anno XVIc sevenendetwintich, ende binnen der stadt van Shertogenbossche vrij vt supra te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs, erve, hoff, boomgaert ende toebehoirten gelegen binnen der parochie van Leende, een vatsaet lants ofte daeromtrent groot zijnde, tusschen 1. Anneke weduwe Roelandt Verbraecken 2. die gemeijnstraet 3. Anneke weduwe Roelandt Verbraecken 4. die gemeijnstraet, noch van ende wt eenen acker aldaer gelegen inde Breetvenne groot vijff copsaet, tusschen 1. Goijaert Anthonis 2. Willem Bitters 3. Henrick van Brugge 4. den gemeijne Muelenwech, ende alnoch van ende wt eene acker gelegen inde Cruijt groot een halff vaetsaet, zoo hij verclaerden ...

[Kantlijn: Arnt Everartssoen van Orten als transport hebbende vande chijns van seven gulden tien stuijvers, naerder in dit bij staent contract begrepen in data primia julij 1633, heeft beleden ende bekent dat Huijbert Corstiaeens van Smeel tegenwoerdich proprietaris vande onderpanden, den voorst. chijns van seven gulden thien stuijvers tsamen met allen den achtersetellen aen sijnen handen heeft gelost en gequeten daerom inde cassatie consenterende, actum 4 juli 1637]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1501
Folionummer: 115 - Recto
Datum: 1/1626
Beschrijving: Joachim van Aelst promisit 7:10:0 jaarlijx Leende, losbaar met 125:0:0
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265427491

Genoemde personen: Jochem van Aelst, Jan Jacob Roest/Jan Roest, Anna weduwe Roel Verbraecken, Goort Tonis, Willem Bitter, Hendrick van Brug

53. Dierck Dieliss van Werdingen woonende tot Leende heeft wittelijck ende erffelijck vercoft Zegeren Zegerss raedt ende rentmeester deser stadt tot behoeff van heeren ende meesteren Diercken Zegers zijnen broedere priestere licentiaet inden rechten ende canonick der collegiaelden kercke van St. Oedenrode eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijfthien carolus gulden ende vijfthien stuijvers tot twintich stuijvers goets gelts elcken der voorst. gulden te rekenen te betaelen alle jaer erffelijck den eenentwintichsten dach octobris, en voorden iersten termijn van betaelinge den eenentwintichsten octobris anno XVIc ende sevenentwintich, ende in Shertogenbossche vrij vt supra te leveren ende te vergeleden van ende wt eenen beempt groeslants twee lopensaeten groot zijnde gelegen inde parochie van Leende ter plaetse genomept inde Scaveijen neffen 1. Emkens weduwe Roelants Verbraecken 2. Jennekens Loeffs 3. Anneke van Mol 4. de gemeijen riviere aldaer, item van ende wt een stuck groesvelts groot anderhalff lopensaten, gelegen inde voorst. parochie ter plaetsse genoempt inde Muelenscutten, tussen 1. Willem Donckers 2. de gemeijnte aldaer, item van ende wt eenen acker lants groot ontrent anderhalff lopensaten gelegen inde voorst. parochie aende Breetvennen neffens 1. Henricx Stappers 2. Dielis Joordens 3. Marije Weijnen 4. de Muelenstraet aldaer, item van ende wt huijs ende hoff metten aengelagh groot een halff lopensaet, gelegen inde zelve parochie onder die Doelen aldaer tussen 1. Cornelis Reijnders 2. Gertruijt Coppen 3. der weduwe van Corst van Erp 4. de gemeijn kerckstraet aldaer ...

[Kantlijn: sr. Pieter vande Endegael, den nevenstaende rentte bij opdrachte vercregen hebben opden 31. october 1676 heeft alsoo [.] bekent ende beleden dat deselve metten interest vandien aen sijnen handen is gelost ende gequeten onsenteerende oversulcx inde cassatie deses actum]

Toegang Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1503
Folionummer: 36 - Verso
Datum: 10/1626
Beschrijving: Dirk van Vlierdigen promisit 15-15-0 jaarlijks Leende, losbaer met 300-0-0
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265436424

Genoemde personen: Dirck Dielis van Werdingen/Dirck van Werdingen, Zeger Zegers, Dirck Zegers, Anneke/Emke weduwe Roel Verbraecken, Jenneke Loefs, Anna van Mol, Willem Donckers, Hendrick Stappers, Dielis Joordens, Maria Weijnen, Cornelis Reijnders, Gertruda Coppen, Corstiaen van Erp weduwe

54. Cornelis Reijnderss scoutetten wonende tot Leende als wittich man ende momber, soo hij seede van Achtken sijne huijsvrouwe, dochtere Jans [leeg] heeft wittelick ende erffelick vercoft ende vercoopt mits desen Willemen Goijaertss van Ravensteijn loijeren eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van negen carolus gulden, den gulden tot XXtich stuijvers goets gelts gereeckent, te betaelen alle jaer erffelick Barbare virginis ende voor den iersten termijn van betaelinge Barbare virginis anno XVIc sevenentwintich, ende inne Shartogenbossche vrij als voorgaende te leveren ende te vergelden, van ende wt huijs, erve, ende hoff, metten aengelage, groot te samen ontrent een lopensaet, gelegen onder prochie van Leende, ter plaetssen genoemt onder de Doelen tusschen 1. Dierick Dielis van Werdingen 2. Geertruijt Coppen 3. den kerckwech 4. de gemeijne straeten. Item van ende wt een groesvelt, groot ontrent twee lopensaten inde selve prochie gelegen, ter plaetssen geheeten inde Rosseden, neffen 1. Anneken Roelants Verbraken 2. der kijnderen Martens de Moff 3. de weduwe ende kijnderen Meus Francissen 4. de gemeijnte aldaer. Ende alnoch van ende wt een stuck ackerlants, groot ontrent drije lopensaeten gelegen inde selve prochie, ter plaetssen genoemt op de Ross, tussen 1. Henrix de Scoenmaker ende meer andere 2. den kerckpat 3. Philips Donckers 4. den gemeijnen kerckpat ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1528
Folionummer: 98 - Verso
Datum: 12/1626
Beschrijving: Cornelis Reijnders Scoutetten, wonende tot Leende, 9 gulden jaerlijks uijt onderpand tot Leende, te lossen met 150 gulden
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265543425

Genoemde personen: Cornelis Reijnders Schouten/Cornelis Schouten, Agatha Jan, Willem Goort van Ravensteijn, Dirck Dielis van Werdingen/Dirck van Werdingen, Gertruda Coppen, Anna weduwe Roel Verbraecken, Marten de Mof kinderen, Bartel Francissen, Hendrick de Schoenmaker, Philip Donckers

55. Adriaen Cornelissoen Keijsers zoo voir hem zelven, als mede inden naeme ende als gemechticht van Pierijntken Keijsers zijne dochtere weeduwe wijlen Peeter Nicolaess vande Laeck inne bezegelde procuratiebrieve der borgemeesteren, scepenen aende raidt der stat van Breda, wesende van date den vijftsten dach der maent van octobris int jaer onsheere duijsent sesshondert ende sessentwintich, ende wt craechte der machte, den zelve daer bij zoo blijckens was, gegeven ende verleendt, Jan Peeterss van Heijst als voocht ende mombaer van zijne ommundighe kijndere verwect bij wijlen Walborch dochtere Willems Corstiaenss zijn huijsvrouwe als zij leeffden, inne dijer qualiteijt geauctoriseert ende volmachticht van Adriaen Thomas Roeloffsen woonende inden dorpe van Sprangh als geordonneerde mombaer ende voocht neffens den voirst. Janne Peeterss van Heijst inne bezegelde procuratiebrieve des scholteths ende scepenen ende heemraeden inden dorpe ende ambachte vande Sprangh, wesende vande date den XVIen aprilis anno XVIc sevenendetwintich, ende wt craechte der machte, hem bijde zelve auctorisatie ende procuratiebrieven, zoo blijckende was gegeven ende verleent, ende Arndt zoene wijlen Godtscalcx Arntss voir hem zelve, alle inde voirst. qualiteijte als erffgenaemen ende successeuren van Jenneken Cuijlen suster was van Dierck Cuijlen ende naer afflijvicheijt van Jenneken Cuijlen van Corstiaen Willemss der zelver Jennekens neve, een lopensaet lants der mate onbegrepen gelegen binnen der parochie van Leende achter de kercke aldaer, zoo ende in alsulcke vuegen thzelve lopensaet aldaer gelegen ende aenbestorven is, zoo zij verclaerden, hebben zij wittelick ende erffelick opgedraegen ende overgegven midts desen D. van Kessel tot behoeff van mr. Joachim van Aelst licentiaet inden rechten ende schouteth tot Hees ende Leende, ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1504
Folionummer: 21 - Verso
Datum: 4/1627
Beschrijving: Adriaen Keijsers pro se et qq land tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265442871

Genoemde personen: Adriaen Cornelis Keijsers/Adriaen Keijsers, Petronella Adriaen Keijsers/Petronella Keijsers, Peter Claes vande Laeck/Peter vande Laeck, Jan Peter van Heijst/Jan van Heijst, Walborch Willem Corstiaens/Walborch Corstiaens, Adriaen Thomas Roelofs/Adriaen Roelofs, Aert Godschalck Aerts/Aert Aerts, Johanna Cuijlen, Dirck Cuijlen, Jochem van Aelst

54. die voirst. Adriaen Corneliss Keijsers, Jan Peeterss van Heijst ende Arndt Godtscalcx in qualiteijt ende geauctentizeert als voire, een lopensaet lants ombegrepen der maten gelegen tot Leendt inde Cruijtacker aldaer, zo ende in alsuulcke vuegen tzelve lopensaet aldaer gelegen ende hen aenbestorve is, zoo zij verclaerden, hebben zij wittelick ende erffelick opgedraegen ende overgegeven D. van Kessel tot behoeff van Hendrick Janss tot Leendt tot behoeff van Heijlken ende Lijntken gesustere, zijne ende zijnen ierster huijsvrouwe Catharina van Put wittighe kijnderen ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1504
Folionummer: 22 - Verso
Datum: 4/1627
Beschrijving: Adriaen Keijsers pro se et qq land tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265442885

Genoemde personen: Adriaen Cornelis Keijsers/Adriaen Keijsers, Jan Peter van Heijst/Jan van Heijst, Aert Godschalck, Hendrick Jan, Catharina van Put

55. Anthonis Leonartss Verboisschot ingeseten tot Leende voor hem selven ende oock als wittich man ende momboir vt eht van Heijlken zijnen huijsvrouwe, dochtere wijlen Ghijsberts Michielss alle de naegenoempde goederen ende gronden van erven hem comparant ende zijnen voorst. huijsvrouwe soo hij seeghde toebehoirende gelegen onder de parochie van Leende, te weten een stuck lants genoempt den Loeffven dries, item eenen dries gelegen aen die Oijenstraet, item een stuck groeslants inde Scaveijen, item een stuck groesen liggende inde Langhstraet, item een stuck lants geheijten den Zoerenbeempt, item een stuck ackerlants gelegen aen het Ossenven, eenen acker liggende op die Vrijdach, eenen acker in die Halffvennen ende den langen acker, item huijs, erve hoff schuere metten aengelage, eenen acker genoempt het Heijtvelt, een velt gelegen in die Stewige, ende een quaet Heijtvelt, soo ende in sulcker vuegen, grootten, ende manieren, als alle de voorst. landerijen ende gronden van erven inde voorst. parochie van Leende zijn gelegen, ende den voorst. Anthonis ende Heijlken toebehoirende, ende tot dijen alnoch alle des voorst. Anthonis ende Heijlkens gereede goeden, have ende huijsraets nijet daer van wtgescheijden heeft hij wittelick ende erffelick opgedragen ende overgegeven mits desen meesteren Henricken van Berchen procur. voor den gerichte der stadt, tesamen metten alingenrecht hem Anthonis ende de voorst. Heijlken zijnen huijsvrouwe competerende in alle ende eenijegelicken de brieven ende bescheeden van sgeens voorst. is ennichssints mentionnerende, ... wtgenomen drije gulden jairlicx in eenen meerderen chijsn van vier ende eenen halven gulden, aen Henricken Goossens vuijten huijse, hoff, mitten aengelage, item noch drije gulden aende taeffele vande heijlighgeest tot Leende en eenen halven stuver sheeren chijns vuijt dat stuck inde Scaveijen jairlicks van rechten wegen te vergelden staende wtgenomen sdorps lasten ende commeren binnenslants hiertoe soo van rechts als gewoonten wegen ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1538
Folionummer: 527 - Verso
Datum: 7/1627
Beschrijving: Antonis Leonartse Verboisschot, verscheijde goederen te Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265567868

Genoemde personen: Antonis Lenart Verboeschot/Antonis Verboeschot, Helena Gijsbert Gielen/Helena Gielen, Hendrick Goossens

56. wij Soemeren ende Asperen scepenen der stadt van Shertogenbossche doen kennelick eenenijegelicken dat opten dach van heden datum ondergescreven voor ons in propre persoon is verschenen ende gecompareert mr. Henrick van Berchen procur. voor den gerichte deser voorst. stadt, ende heeft deselve wittelick geconstitueert ende machtich gemaeckt ghelijck hij constitueert ende maeckt, wittelick machtig mits desen den eerw: ende voorsienigen heeren ende meesteren Jacoben vanden broeck priesteren pastoir der kercke tot Leende, heeren Peeteren Vlemmincx oock prebistere ende capellaen aldaer, []eren Joachim van Aelst schouthet tot Mierloo, ende Henricken Goossens ingesetenen tot Leende, absenten als presenten tot zijnen wittige facteuren ende agenten, gevende ende verclaerende den selven gesamenderhandt in crachte deses vrije volcommen absolute ende onwederroepelicke macht, auctoriteijt, ende speciael beveel, omme binnen den dorpe van Leende openbairlick ende voor alle man den meest daer voor biedende te veralieueren ende vercoopen de naegenoempde goederen ende gronden van erven bij hem op heden date deses van Anthonis Leonartss Verboisschot ingeseten tot Leende voor hem selven ende oock als wittich man ende momboir van Heijlken zijnen huijsvrouwe dochtere wijlen Ghijsberts Michielss voor heeren schepenen des stadt bij opdrachte vercregen, blijckende bijde brieven daer van zijnde, alle gelegen onder de parochie van Leende, te weten een stuck lants genoempt den Loeffvendries, item eenen dries gelegen aen die Oijenstraet, item een stuck groeslants inde Scaveijen, noch een stuck groesen liggende inde Langhstraet, item een stuck lants geheijten den Zoerenbeempt, item een stuck ackerlants gelgen aen het Ossenven, eenen acker liggende op die Vrijdach, eenen acker in die Halffvennen, ende den Langen acker, item huijs erve, hoff, schuere, metten aengelaghe, eenen acker genoempt het Heijtvlet, een velgt gelegen in die Steewige ende een quaet Heijtvelt, soo ende in sulcker vuegen grootten, ende manieren als alle de voorst. landerijen, ende gronden van erven inde voorst. parochie van Leende zijn gelegen, ende de voorst. constituant alsvoor vanden voorst. Anthonis bij opdrachte vercregen heeft ende tot dijen alnoch alle des voorst. Anthonis ende Heijlkens gereede goeden, have ende huijsraet nijet daervan vuijtgescheijden den selven meesteren Henricken insgelijcx opgedragen den cooperen respective daer inne te goeden erven ende vesten ter plaetssen daer sulcx behoirlick ende gewoonlick is te geschieden, met alle ren[.]chiatien daer toe gerequireert ende met geloofte van dopdragen ende verthijden ten eeuwigen daegen vast, stedig ende van werden te houden sonder tegenseggen, ende allen commer, calaenghie ende [.]entael van wegen des voorst. constituants, inde voorst. goederen wesende oft comende, den cooperen aff te doen geheelicken inden verstande nochtans dat daer vuijt zall blijven staen te vergelden, drije gulden X stuijvers in eenen merderen chijsn van vier ende eenen halven gulden aen Henricken Goossens, item eenen chijns van drije gulden aenden taeffele vande heijligeest tot Leende, ende eenen halven stuver sheeren chijns, wtgenomen oock sdorps lasten ende commeren binnenslants ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1538
Folionummer: 528 - Recto
Datum: 7/1627
Beschrijving: Mr. Henderik van Berchem, procuratie
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265567875

Genoemde personen: Jacob vanden Broeck, Peter Vlemmincx, Jochem van Aelst, Hendrick Goossens, Antonis Lenart Verboeschot/Antonis Verboeschot, Helena Gijsbert Gielen/Helena Gielen,

57. want aldus geschiet is als inde voorgaende procuratie is verhaelt soo zijn gestaen ende gecompareert voor scepenen ondergescreven de voornoemde heere ende mr. Jacob vanden Broeck pastoir, ende Henrick Goossens, ende hebben gelooft ende geloven mits desen in goeder trouwen den voorst. meesteren Henricken van Berchen tot behoeff vande gemeijnen crediteuren des voorst. Anthonis Lenaeirts ende Heijlkens zijnder huijsvrouwe soo verre namaels bevoirden wordt, dat de coppenningen der voorst. goederen, landerijen ende gronden van erven alle lasten affgetrocken minder comen te bedraegen ende vuijt te brengen als de somme van duijsent twee ende tnegentich gulden veertien stuvers, dat zij alsulcke van ter concurren der selver somme van haer eijgen goet sullen suppleren ende bijleggen ende dat zij alle de cooppenningen terstont naeden vercoope ende vesten alhier zullen brengen de vrij leveren in handen vanden heeren commissarissen in deser saecke bij mijnen heeren scepenen geordonneert ...

[Kantlijn: mr. Govart van Herlair licentiaet inde rechten ende een vanden heeren commissarissen mitsgaders mr. Henrick van Berchem inden name vande gemeijnen crediteuren hebben bekent ende verclaert de geloofte hier inne gedaen te vollen bijden heere pastoir ende Henricken Joost Goossens te zijn volbracht, actum den XIXen augusti anno XVIc ende XXVII]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1538
Folionummer: 529 - Recto
Datum: 7/1627
Beschrijving: Mr. Jacob vande Broek, cum suis, indemnitijt
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265567891

Genoemde personen: Jacob vanden Broeck, Hendrick Joost Goossens/Hendrick Goossens, Antonis Verboeschot, Helena Gijsbert Gielen/Helena Gielen

58. Cornelis sone wijlen Reijnders Scoutetten woonende tot Leende, mede als wittich man ende momboir van Achtken zijnen huijsvrouwe dochtere wijlen Hans [leeg] vanden zelven ende Jenneken zijnen huijsvrouwe dochtere Goort Thierkens tesamen verweckt, heeft wittelick ende erffelick vercocht ende vercoopt mits desen Willemen Goortss van Ravensteijn loijere, eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van sess carolus gulden tot twintich stuvers goets gelts elcken gulden te rekenen, te betalen alle jaer erffelick opten feestdach van ste. Barbara der Maget ende voor den iersten termijn van betalinghe op ste. Barbarendach der Maget XVIc seven ende twintich eerstcomende (notanter) ende binnen des stadt van Bossche vrij van alle beden ons heeren des hertoge, exactien, subventien vijffde, thiende, XXe, Ce ende alle andere meerdere oft mindere penningen, commeren, scattinge ende lasten gewoonlicke, ongewoonlicke, ordinarisse, extraordinarisse, innegestelt ende ter avonturen noch naemaels ingestelt te wordden egeen wtgescheijden te leveren ende te vergelden van ende wt huijs, erve ende hoff metten aengelage, groot tesamen ontrent een loopensaet gestaen ende gelegen onder de parochie van Leende ter plaetsse genoempt onder de Doelen, tussen 1. Dierck Dielis van Werdingen 2. Gertuijts Coppen 3. den Kerckwech 4. den gemeije straete, item van ende wt een groesvelt groot ontrent twee loopensaten inde selve prochie gelegen ter plaetsse geheijten inde Rosseden, neffens 1. Annekens Roelants Verbraken 2. den kijnderen Martens de Moff 3. de weduwe ende kijnderen Meeus Franciscen 4. de gemeijnte aldaer, ende alnoch van ende wt een stuck ackerlants drije loopensaten oft dontrent inder grootte begrepen, gelegen inde parochie voorst. ter plaetsse genoempt op de Voss, tussen 1. Henricx de Scoenmaker ende meer andere 2. den Kerckpat aldaer 3. idem 4. Philips Donckers ...

[Kantlijn: mr. Peeter van Haren procureur voorden gerichte deser stadt als transpoirte hebbende van Willem Reijnders [.]olen voor scepenen van Eijndoven gepasseert opten XXIIen aprilis XVIc achtendertich heeft bekent dat Henrick Janss van Ravensteijn den chijns van ses gulden in dit contract vermelt heeft affgelost [.] inde cassatie consenterende mits desen]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1538
Folionummer: 529 - Verso
Datum: 8/1627
Beschrijving: Cornelis Schouttetten, 6 gl jaarlijks, onderp. Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265567898

Genoemde personen: Cornelis Reijnders Schouten/Cornelis Schouten, Agatha Hans, Johanna Goort Thierkens/Johanna Goort, Dirck Dielis van Werdingen/Dirck van Werdingen, Gertruda Coppen, Anna weduwe Roel Verbraecken, Marten de Mof, Bartel Francissen, Hendrick de Schoenmaker, Philip Donckers, Willem Reijnders]

59. alzoo Anthonis Leonartss Verboesschot ingeseten des dorps van Leende voor hem selven, ende oock als wittich man ende momboir van Heijlken zijnen huijsvrouwe, dochtere wijlen Ghijsberts Michielss (onder meer andere goederen) seecker zijn huijs, erve, hoff, schuere, metten aengelaghe ende eenen acker genoempt het heijtvelt, soo ende in sulcker vuegen die gelegen zijn onder de parochie van Leende, erffelick opgedragen hadde meesteren Henricken van Berchen procureur voor den gerichte deser stadt, gelijck in schepenenbrieven der selver stadt daerop gemaeckt, volcommelicker staet begrepen, wesende vander date den lesten dach der maendt van julio deses jairs zestienhondert sevenentwintich, soo is gestaen ende gecompareert voor schepenen ondergescrevenen die voorneomde mr. Henrick van Berchen tvoorst huijs, erve, hoff, schuere, metten aengelage ende ackerlants genomept het Heijtvelt heeft hij mits desen wederom opgedragen ende overgegeven Hendricken sone Joost Goossens tot behoeff vanden voorst. Anthonis Leonarts Verboisschoth, ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1538
Folionummer: 566 - Recto
Datum: 8/1627
Beschrijving: Mr. Henderik van Berchem huijs etcetera tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265568394

Genoemde personen: Antonis Lenart Verboeschot/Antonis Verboeschot, Helena Gijsbert Gielen/Helena Gielen, Hendrick van Berchen, Hendrick Joost Goossens/Hendrick Goossens

60. Cornelis sone wijlen Reijnder Wouters Schoutetten wonende tot Leende als wettich man ende momboir van Achtken sijne huijsvrouwe, dochtere Hans [leeg] heeft wettelijck ende erffelijck vercocht en vercoopt mits desen Henricken Janss van Ravesteijn, tot behoeff van Willemen Goortss van Ravesteijn sijnen oom, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van negen carolus gulden tot twintich stuijvers t'stuck in goeden gelde gerekent, te betaelen alle jaer erffelijck inden hoochtijde van kersmisse ende voirden iersten termijn van betaelinge inden hoochtijde van kersmisse anno XVI ende negenentwintich toecomende, ende binnen deser stadt van Shertogenbossche vrij vt supra te leveren ende te vergelden, van ende vuijt eenen acker Tuellants gemeijnlijck genoempt den Muelenecker groot ontrent anderhalff loopensaet gelegen inde parochie van Leende, tussen 1. Hanrick Stappers 2. Peeters Cleuevers 3. Marikens Wijnen met haere kijnderen 4. de gemeijne Muelenstraet aldaer, ende alnoch van ende vuijt een groesstucxken, groot ontrent een loopensaet lants, gelegen inde parochie van Leende voorst., ter plaetsse genoempt inde Mueleschutten, tussen 1. Willems Donckers 2. de gemeijn straet 3. Willem Donckers 4. de gemeijn straet ...

[Kantlijn: Jan soene Diercx Nieuwenhuijsen heeft bekent dat Geraert Bartels den chijns van negen gulden jaerlicx inden bijstaenden contracte begrepen aen sijnen handen heeft gelost, daeromme inde cassatie van dijen consenterende, actum den XXVIII novembris anno XVIc XLIX]

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1506
Folionummer: 137 - Verso
Datum: 1/1629
Beschrijving: Cornelis, zoon van Reijnder Wouters, promisit 9 gulden jaarlijks tot Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265457749

Genoemde personen: Cornelis Reijnder Schouten/Cornelis Schouten, Reijnder Wouter Schouten, Agatha Jans, Peter Clevers, Maria Weijnen, Hendrick Stappers, Willem Donckers, Gerard Bartels/Gerrit Bartels

61. Hendrick Diercxzoen Verbraken ingeseten des dorps van Leende voor hem selven ende oock als wittich man ende momboir van Catarina zijnen huijsvrouwe, dochtere Frans Raessen van Son ende daer voorens deselve Henrick hem int stuck van desen fort ende sterck is makende, alle ende eenijegelicke sijns Henricx ende Catarine sijnder huijsvrouwe erffelicke erffhaeffelicke ende mobile goederen ende gronden van erven, gestaen ende gelegen onder de parochie van Leende ende contrent heeft hij wittelick ende erffelick gecedeert, getransporteert ende overgegeven mits desen Franchoijssen ende Henricken Verbraken gebroederen, wittige sonen Henricx ende Catarine voorst. tesamen metten alvogen recht hem comparant ende zijnen voorst. huijsvrouwe competerende gij alle ende eenijegelicken de brieven ende bescheeden vande voorst. goederen ennichssins mentionerende ... nochtans toegedaen, dat den voorst. Henricken ende Catarine sijnen huijsvrouwe inde voorst. goederen hun leven, gedurende sall blijven gereserveert de tochte, behalven dat de voorst. Franchoijs ende Henrick hunnen sonen aenstonts vande voorst. getransporteerde goederen soo vele sullen mogen veralieueren ende vercoopen als de lasten op de voorst. goederen staenden ende hunnen ouders personele schulden sijn bedragende, om deselve ende de voorst. goederen daer van te ontlasten, mede dat deselve Franchoijs ende Henrick hen verschoten van penningen, soo sij processen als anderssins voor hunnen voorst. vader gedaen ende alnoch te doene, van alsulcke penningen oick sullen mogen innen ende voor houwelix goet daer van oijck soo vele trecken ende genijeten als hennen andere kinderen hebben geahdt ende genoten emmers ter somme toe van tweeduijsent gulden voor hn beijden, ende dat voor den getrouwen dienst aldeure aen hunnen voorst. ouders bethoont ende bewesen soo int helpen opvoeden van henne voirdere susters ende broeders, als anderssins bij verschot ende betalinge van diversse gronden van erven bij hunnen voorst. vader gecoft ende dat met hun eijgen gewin ende gelt, ende alsmede zij deselve oick ten houwelick hebben helpen vuijtsetten, sonder last van hunnen voorst. ouders, ten effecte van welcke te vercoopene goederen de voorst. Henrick Diercxzoen Verbraken opte voorst. gereserveerde tochte is renuchierende, dwelck alzoo geschiet zijnde zullen alsdan alle des voorst. Henricx ende Catarine kinderen, nae de doot hunder ouders gelijckelick hooft voor hooft comen deijlen ende de kijntskinderen staen in hunnen ouders plaetsse, behoudelick dat Dierck hunnen oudsten sone ende broeder respective, nijet meer en sal mogen deijlen, dan blijven behouden tgene deselve ewech heeft vande voorst. Franchoijs bij vuijtsetsele, meet dan zijn kintsgedeelte bedragende ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1540
Folionummer: 161 - Verso
Datum: 2/1629
Beschrijving: Henderik Verbraaken cum suis sekere goederen te Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265579986

Genoemde personen: Hendrick Dirck Verbraecken/Hendrick Verbraecken, Catharina Raessen van Son, Frans Hendrick Verbraecken/Frans Verbraecken, Hendrick Hendrick Verbraecken, Dirck Hendrick Verbraecken/Dirck Verbraecken

62. Cornelia voornoemd [Cornelia dochtere wijlen Cornelis Adriaens ende wittige naegelaten wedue Jacob Aerts Roesten] cum tutore eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van zeven gulden thien stuvers, tott twintich stuvers goets gelts elcken gudlen gerekent te betalen alle jaer erffelick regum ende binnnen Shertogenbossche vrij te leveren van ende wt huijs erve, hoff boomgart ende toebehoirten gelegen binnen der parochie van Leende een vaetsaet lants ofte daeromtrent groot zijnde tussen 1. Anneken weduwe Roelandt Verbraecken 2. de gemeijene straet 3. Anneke weduwe Roelandt Verbraecken 4. de gemeijene straet. Noch wt eenen acker aldaer gelegen inde Breijtvenne groot vijf copsaet tussen 1. Goijart Anthonis 2. Willem Bitters ende noch wt eenen acker gelegen inde Cruijt groot een halff vaetsaet, welcken voorst. chijns mr. Joachim van Aelst schouteth tot Mierloo vercoft hadde Jannen Jacob Roest in . XI januarie XVIc ende zessendetwintich heeft op haer Cornelia gesuccedeert voorts heeft zij wittelick ende erffelick overgegeven ende getransporteert Thomas van Turnhout tot behoeff van Arnt Everts Andries van Orten ...

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1510
Folionummer: 326 - Recto
Datum: 7/1633
Beschrijving: Cornelia weduwe Roesten 17-10-0 jaarlijks Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265479104

Genoemde personen: Cornelia Cornelis Adriaens/Cornelia Adriaens, Jacob Aert Roesten/Jacob Roesten, Anna weduwe Roel Verbraecken, Goort Tonis, Willem Bitters, Jochem van Aalst, Jan Jacob Roest/Jan Roest,

63.

Toegang: Bosch Protocol
Inventarisnummer: 1556
Folionummer: 125 - Recto
Datum: 2/1638
Beschrijving: Hend. Jans van Ravestijn 6 gulden jaarlijx, Leende
url: https://hdl.handle.net/21.12121/1265685025