Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, A8-7 en A8-8 Cijnsregister leende, 1621-1680, microfiches, folio 1-45 en CLIX-CCX.

Copyright: Bram van Kesteren, maart 2023.

gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde.

Geld
0.05 gulden (carolus)

1 stuiver
4 oort
8 duiten
72 Brabantse mijten
48 Vlaamse mijten
48 obool

de Romeinse cijfers geven de paginas van de cijns in het oorspronkelijke cijnsregister uit het jaar 1535 (A8-1). Dit gaat gaat echter niet altijd op. Ze staan oorspronkelijk in de text. In het tweede deel zijn de paginanummers in [] gezet. Deze stonden niet in de tekst.

A8-7 Cijnsregister Leende, 1621-1680, folio 1-45 nr. 63

1. dit is den chijns van Leende welcke vervalt ende verschijnt allen jaer op onser liever vrauwendach natinitatis in september ende begest te heffen op onser liever vrauwendach natinitatis den VIII september XVIc een ende twintich (08-09-1621) mette lettere van a. bij mij Jan Gerardi als rentmeester der heerlijckheijt van Heese ende Leende metten toebehoorten

CXXXIII

1.1a de 2 kinderen Jacob Jan Govaerts
de 2 kk. van Jochum Peters voor een vierendeel - III ort I duijt

1.1b Jakope Jan Goijaerts voor dander vierendeel - III oort I duijt

1.1c Jan Paulus van Westerhoven bij coope
Mette weduwe voor deen hellicht - I stuijver III3 oirt

1.1 Willem Aelbrechts Handrick Sijmons alias Metten van Weerde [Valkenswaard]
Cijnsbedrag: III stuijvers IIJ oort I obulus
[oorspronkelijke cijns is in 3 stukken verdeelt]
Genoemde personen: Jan Paul van Westerhoven/Jan van Westerhoven, Willem Aelbrecht Metten/Willem Metten, Hendrick Sijmon Metten/Hendrick Metten, Jacob Jan Goijaerts/Jacob Goijaerts, Jochem Peter

1v.1 Joost Drisse van Deursse
Joost Jan van Mirlo
Francijn Dielis
mr. Handrick Dielis apothecanus
Dingen Handrick Maes dochter
Catharijn de weduwe van Handrick Ariaen Maes tot Oisterijck
Cijnsbedrag: II stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Joost Dries van Deursen/Joost van Deursen, Joost Jan van Mierlo/Joost van Mierlo, Francina Dielis, Hendrick Dielis, Digna Hendrick Maes/Digna Maes, Hendrick Adriaen Maes/Hendrick Maes

CXXXIIII

1v.2 Heijltje weduwe
Goort Willem Donckers tutor Anna uxoris
Anneken Jan Willem Bluijssen
Jan Willem Bluijssen bij coope
die kinder van Joost Jan Joosten alias Gijsen vorster tot Heeze
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers J oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Goort Donckers, Anna Willem Bluijssen/Anna Bluijsen, Jan Bluijssen, Joost Jan Joost Gijssen/Joost Jan Gijssen

2.1 Merike dochter
Peeter Peeters van Woensel tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver J capuijn II deel van eenen halven capuijn, in gelde VII3 stuijvers XII mijten
Genoemde personen: Maria Peter van Woensel/Maria van Woensel, Peter Peter van Woensel

2.2a Jenneken dochter Eilken Jutten voor dander helft

2.2b Geertruijt dochter Jan Box voor deen helft

2.2 Aleijt Adriaen Jutten dochter weduwe wijlen Mathijs Willem Bitters
Cijnsbedrag: IIIJ stuijvers
Genoemde personen: Aelke Adriaen Jutten/Aelke Jutten, Gertruda Jan Bocx/Gertruda Bocx, Joanna Jutten/Joanna Thijs Bitters/Joanna Bitters, Thijs Willem Bitters

2v.1 Goijart Jan Berchmans
de III kinderen Anthonis Peeter Lobben
Anthoenis Peeter Lobbens
Cijnsbedrag: II stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Goort Jan Berchmans/Goort Berchmans, Antonis Peter Lobben/Antonis Lobben

2v.2 Peter Baten
Catharina Pieter Jacop Hanssen alias Baten dochter
Jacop, Goort, Elisabeth, Chatarijn Peeter Jacop Hanssen alias Baeten kijnder
Cijnsbedrag: I hoen IIJ oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Peter Baeten, Catharina Peter Hanssen/Catharina Hanssen/Catharina Peter Baeten/Catharina Baeten, Peter Jacob Hanssen/Peter Hanssen/Peter Jacob Baeten/Peter Baeten, Goort Hanssen/Goort Baeten, Elisabeth Hanssen/Elisabeth Baeten, Catharina Hanssen/Catharina Baeten

3.1 Jan Tielens Cleermaker tot Strijp
Jan Pieter Gevens alias Maes bij mangelinge?
Arijken Jan Gevensdochter
Cijnsbedrag: I hoen IIJ oirt
Genoemde personen: Jan Peter Guijens/Jan Guijens/Jan Peter Maes/Jan Maes, Adriana Jan Guijens/Adriana Guijens

CXXXV
3.2 Reijnder Thielens tutor uxoris
Jenneken Peeter van Breugeldochter
Cijnsbedrag: VII stuijvers I oirt I obulus I hoen IIIte deel van een J hoen, XII stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Reijnder Tielens, Joanna Peter van Breugel/Joanna van Breugel

3v.1 Jan Janssen Ooms bij coop
Huijbert Jan Ooms bij coop
Handrick Aert Jaecken uijt Weert
Peeter Jansen Ho.evers [Hoeveners?]
Aleijt Peeter Hens Metten dochter alias Snijders van Weerdt [Valkenswaard]
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Jan Jan Ooms, Huijbert Ooms, Hendrick Aert Jaecken/Hendrick Jaecken, Aelke Peter Metten/Aelke Metten, Peter Hendrick Metten

3v.2 Jan sone Adriaen Aelbers
Stijnten Pieter Buijens suster
Handrick Pieter Buijens van Weerde
Cijnsbedrag: II stuijvers I obulus (xx-06-1657)
Genoemde personen: Jan Adriaen Aelberts/Jan Aelberts, Hendrick Peter Buijens/Hendrick Buijens/Christina Peter Buijens/Christina Buijens

4.1 de 5 kinderen
Ghijsbert Handrick Roijers
Willem Jan Claes Buijens de jonge alias Kennekens
die erffgenamen van Marije Claes Buijensdochter
vuijt de helfft vande Straetbeempt groot int geheel vier vatsaet oft daer ontrent 1. de kinderen Jan Claes Buijens 2. Jan Laets 3. het stretje 4. Meeus Cuijlen als principal pande ende vuijt een stuck lants geheijten het Hoeffken 1. de kinderen Meeus Cuijlen 2. sheeren gemeijnte 3. Pieter van Dommelen 4. de . Meeus Cuijlen groot ontrent vijff copsaet
Cijnsbedrag: V stuijvers J hoen
Genoemde personen: Gijsbert Hendrick Roijers/Gijsbert Roijers, Willem Jan Claes Kennekens/Willem Jan Kennekens/Willem Kennekens/Willem Jan Claes Buijens/Willem Jan Buijens/Willem Buijens, Maria Claes Buijens/Maria Buijens, Peter van Dommelen

4.2 de 5 kinderen
Gijsbert Hendrick Roijers
Peeter Handrick van Dommelen
Handrick Peeters van Dommelen tutor uxoris
vuijt de helfft vande voorst. Straetsbeemt ende vuijt een stuck lants genaempt het Hoeffken
Cijnsbedrag: V stuijvers J hoen
Genoemde personen: Peter Hendrick van Dommelen/Peter van Dommelen, Gijsbert van Dommelen, Hendrick Peter van Dommelen

CXXXVI
4v.1 Jenneken Daris
Hendrick Dirck Daris bij coope
[doorgehaald:Joost Alberts]
Mettie weduwe
Willem Aelbrechts Handrick Sijmons alias Metten van Weerde [Valkenswaard]
Cijnsbedrag: II stuijvers I obulus
Genoemde personen: Joanna Daris, Hendrick Daris, Joost Aelberts, Willem Aelbrecht Metten/Willem Metten, Hendrick Sijmon Metten/Hendrick Metten

v4.2a Goort Jan Laets - van desen text, II stuijvers een duijt
v4.2b Lijn Laets - II stuijvers J duijt
v4.2c Eijke weduwe Jan Laets - II stuijvers J duijt
v4.2 Jan Govaerts alias Laets met sijne II kinderen
Corstiaen en Elisabeth Frans Gevens kijnder opde Brugge
vuijt eenen beempt genaempt het Strepken groot ontrent drije vasaet ende het bijpant het Willemkensvelt
Cijnsbedrag: V stuijvers IIIte deel hoens, VI stuijvers I oort VI mijten
Genoemde personen: Jan Goort Laets, Jan Laets, Elisabeth Laets, Corstiaen Frans Geeven/Corstiaen Geeven, Elisabeth Geeven, alias op de Brug

5.1 Jan Lambert Bacx
de 4 kinderen van Lambert Bacx
Willem Sijmons van Pelt nomine uxoris
Aleijt die weduwe van Jan Hendrick Boelens tot Heeze
Cijnsbedrag: J oirt I obulus I hoen qrtt pulli , in gelde V stuijvers I oirt [.]
Genoemde personen: Jan Bacx, Willem Sijmon van Pelt/Willem van Pelt, Jan Boelens

5.2 Lijntje weduwe
Marten Dirx Cissen bij koope
Jan Delis Boxs
de V kinderen van Deelis voorst.
Deelis Jan Deelis van Werdingensoon alias Dries genaempt tutor uxoris
Cijnsbedrag: I oirt
Genoemde personen: Marten Dirck Cissen/Marten Cissen, Jan Delis Bocx/ Jan Bocx, Delis Jan Verwerdingen/Delis Verwerdingen/Delis Jan Dries/Delis Dries

5v.1 Wilbert Willems man ende momboir Sijke dochter Pieter Reijnders
Margriet die weduwe van Jan voorst.
Jan Goossenss van Seelbech tot Weerde [Valkenswaard]
vuijt een groesvelt gelegen aende Tongelreep 1. Strepken 2. de gemeijnte
Cijnsbedrag: V stuijvers
Genoemde personen: Lucia Peter Reijnders/Lucia Reijnders, Jan Goossens van Seelberch/Jan van Seelberch

5v.2 Wilbert Willems man ende momboir van Sijke dochter Pieter Reijnders alias Cuijpers van Weerde
Peeter Reijnders van Seelberch tot Weerde [Valkenswaard]
vuijt een veldeken 1. de Tongelreep 2. gemeijnte des heeren
Cijnsbedrag: III stuijvers
Genoemde personen: Lucia Peter Reijnder Cuijpers/Lucia Peter Cuijpers/Lucia Cuijpers, Peter Reijnder Cuijpers

6.1 Sijke weduwe Wilbert Willems bij coope
proles Dries Martens [doorgehaald: ende Hendrick ..]
Marije Jan Goijaerts huijsvrauwe met haeren kijnderen van Weerde [Valkenswaard]
Cijnsbedrag: IIII stuijvers
Genoemde personen: Maria Jan Goorts/Maria Goorts/Maria Jan Goijaerts/Maria Goijaerts

6.2 Jan de Weerdt de jonge
Adriaen, Heijlken, Jan ende Willem Lauwreijs Willem Berchmans kinderen
Handrixken Ariaen Loeffsdochter alias Snijders genaempt weduwe Laureis Willem Berchmans
Cijnsbedrag: II stuijver VI deel van een J capuijn, in gelde II stuijvers J oirt III mijten (31-05-1657)
Genoemde personen: Jan de Wert, Adriaen Laureijs Berchmans/Adriaen Berchmans, Heijlke Laureijs Berchmans/Heijlke Berchmans, Jan Laureijs Berchmans/Jan Berchmans, Willem Laureijs Berchmans/Willem Berchmans, Laureijs Berchmans, Hendrica Adriaen Loeffs/Hendrica Loeffs/Hendrica Adriaen Snijders/Hendrica Snijders, Laureijs Willem Berchmans

CXXXVII
6v.1 Peter Corstens van Moll
Goedelt Buijkens alias van Heeze
Marije Willem Peeter Tielens alias van Heeze dochter weduwe Handrick Aerts van Hall alias Buijkens
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Peter Corsten van Moll/Peter van Moll, Goedela Buijckens/Goedela van Hees, Hendrick Aert van Hall/Hendrick van Hall/Hendrick Aert Buijckens/Hendrick Buijckens, Maria Willem Peter Tielens/Maria Willem Tielens/Maria Tielens/Maria Willem Peter van Hees/Maria Willem van Hees/Maria van Hees

6v.2 destuipieri get. Gerrit Tijsse de weduwe Jan Hermens
Jan Pancras alias de Smit bij koope
de erfgenaemen
Libbeke Laureijs Lobben
de IIII kinderen Handrick Laureijs Lobben
Jenneken Koppens weduwe Handrick Laureijs Lobben
Handrick Laureijs Lobbens
Cijnsbedrag: I stuijvers I hoen (31-05-1657)
Genoemde personen: Gerrit Thijs, Jan Pancras de Smid/Jan de Smid, Elisabeth Lobben, Laureijs Lobben, Hendrick Laureijs Lobben/Hendrick Lobben, Joanna Coppens

7.1a Jenneke dochter
An dochter Peter Jan Bacx - J hoen J stuijver III oirt
7.1b Lijske weduwe Jan Peter Bax - J hoen J stuijver III oirt
7.1 Jacop en Dielis kinderen Pieter Cuijlen
de VI kinderen Goort Laureijs Lobben
Joostje Goort Lobben weduwe
Goort Laureijs Lobbens
[bijgeschreven: obijt Joost Cox habet]
Cijnsbedrag: III stuijvers J oirt IJ duijten I hoen, in gelde VI stuijvers I oirt
Genoemde personen: Jacob Peter Cuijlen/Jacob Cuijlen, Dielis Cuijlen, Goort Lobben, Peter Jan Bacx/Peter Bacx, Anna Peter Bacx/Anna Bacx, Joanna Peter Bacx/Joanna Bacx, Joostje Lobben

7.2 Michiel sone
Handrick Andries van Maerheze alias van Put
Aert Pieter de Metser tutor Jenne dochter Handrick van Asten sijnder huijsvrouwe
Handrick Jacops Peeter Scepers alias van Asten genaempt
Cijnsbedrag: IIII stuijvers (22-05-1657)
Genoemde personen: Michiel Hendrick van Put/Michiel van Put, Andries van Put, Aert Peter Metsers/Aert Metsers, Joanna Hendrick van Asten/Joanna van Asten, Henrick Jacob Peter van Asten/Hendrick Jacob van Asten/Hendrick van Asten/Hendrick Jacob Peter Schepers/Hendrick Jacob Schepers

7v.1 Pieter Handrick Smolders
Margriet dochter Willem Pieter Engelen
Willem Peeter Engelen
Ida Daem Tielkens dochter
Peeter Willem Engelen tutor Ida Daem Tielkens dochter sijnder huijsvrouwe
Cijnsbedrag: J stuijvers (25-05-1657)
Genoemde personen: Peter Hendrick Smulders/Peter Smulders, Margriet Willem Engelen/Margriet Engelen, Peter Willem Engelen/Peter Engelen, Ida Tielkens

7v.2 Matthijs Jan Herberts
Heijlken Berchmans weduwe Jan Herberts
Jan sone Jan Herbers
Jan Mathijs Berchmans
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Thijs Jan Herberts/Thijs Herberts, Heijlke Berchmans, Jan Jan Herberts, Jan Thijs Berchmans/Jan Berchmans

8.1 Sijmon Peeters bij koope
Willem Laureijns Berchmans
Adriaen, Heijlken, Jan ende Willem, Laureijs Willem Berchmans kinderen
Handricxken die weduwe cum prolibus van Laureijns Willem Berchmans
Cijnsbedrag: IJ stuijvers
Genoemde personen: Sijmon Peters, Willem Laureijs Berchmans/Willem Berchmans, Adriaen Laureijs Berchmans/Adriaen Berchmans, Heijlke Laureijs Berchmans/Heijlke Berchmans, Jan Laureijs Berchmans/Jan Berchmans, Willem Laureijs Berchmans/Willem Berchmans

8.2 Jop Jan Thielens van Papevoort
Wauter Buijs bij coope
Marije Goijaert Didden dochter
vuijt een stuck beempt genaempt den Weeckenhorst 1. Libken Pauwels
Cijnsbedrag: II stuijvers I hoen
Genoemde personen: Job Jan Tielen van Papenvoort/Job Jan van Papenvoort/Job van Papenvoort/Job Tielen, Marie Goort Didden/Maria Didden, Elisabeth Paul

8v.1 de weduwe voorst.
Jacob Peter Bitters bij koope
Willem van Lieshouwt
Eilken Goort Lobben dochter
de V kinderen Goort Laureijns Lobben
Joosten Goort Lobben weduwe
Goort Laureijns Lobbens
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Willem van Lieshout, Aelke Goort Lobben/Aelke Lobben, Goort Laureijs Lobben/Goort Lobben

8v.2 Jan Jansen Tielen Snijder Strijp
Peeter Jan Jutten bij coope
Adriaen Willem Snijerss alias Teunis
[bijgeschreven: Peeter Jutten habet]
Cijnsbedrag: II stuijvers
Genoemde personen: Jan Jan Tielen/Jan Tielen alias Cleermaker/Kleermaker, Peter Jan Jutten/Peter Jutten, Adriaen Willem Snijders/Adriaen Snijders/Adriaen Willem Antonis/Adriaen Antonis

9.1 Meus Jacop Berghmans
Weijndel weduwe Jacop Pieter Berchmans
Peeter Wauter Berchmanss tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver IJ oirt
Genoemde personen: Bartel Jacob Berchmans/Bartel Berchmans, Jacob Peter Berchmans/Jacob Berchmans, Peter Wouter Berchmans

9.2 Gerit Hendrick Berghmans
Hendrick Peter Berghmans
Jan Phlips Colen
Hendrick Pieter Berchmans
Hendrick, Jacop, Willem en Jan, Peeter Wauter Berchmans kinderen
Ariken Handrick Willem Pauwels oft Tielens gemeijnelijck genaempt dochter
Cijnsbedrag: I stuijver IJ oirt
Genoemde personen: Gerrit Berchmans, Hendrick Peter Berchmans/Hendrick Berchmans, Jacob Peter Berchmans/Jacob Berchmans, Willem Peter Berchmans/Willem Berchmans, Jan Peter Berchmans/Jan Berchmans, Jan Philip Colen/Jan Colen, Adriana Hendrick Willem Paul/Adriana Hendrick Paul/Adriana Paul/Adriana Hendrick Willem Tielens/Adriana Hendrick Tielens/Adriana Tielens

9v.1 Jan Dielis Aert Joordens
de V kinderen Dielis Aert Joordens
Dielis Aert Joordens tutor uxoris
vuijt eenen acker genaempt de Breetven met 3. Breetvenswech 1. Goort Anthonis
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt
Genoemde personen: Jan Dielis Aert Joordens/Jan Dielis Joordens/Jan Joordens

9v.2a Jan Ribbi nomine uxoris Mariken Aert Loeffs - IIII stuijvers I obulus
9v.2b Jaecksken dochter Aert Loeffs - IIII stuijvers
9v.2c Jan Hendrick Ghijsen bij coop
Libbeken weduwe Peter Aerts - IIII stuijvers
9v.2 Aerdt Loeff Jan Ariens tutor uxoris
Cijnsbedrag: XII stuijvers I obulus
Genoemde personen: Jan Rijbius, Marie Aert Loeffs/Marie Loeffs, Jacoba Aert Loeffs/Jacoba Loeffs, Jan Gijssen, Aert Loef Jan Ariens/Aert Loef Jan/Aert Loeffs

CXL

10.1 Handrick Aert Wespens
Anneken weduwe Handrick voorst.
Handrick Handrick Bartelss alias Leenen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I obulis IJ duijten (27-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Aert Wespen/Hendrick Wespen, Hendrick Bartels/Hendrick Leenen

10.2 Jan Jacob Bijnen
Maijke weduwe
Frans sone Jacop Bluijssen
Handrickxen mr. Reijm dochter weduwe Jentes Hollen
Jentis Hollen ende Heijlken dochter mr. Reijm Hoirs
mr. Reijm Jan Hoirs bij koope
Willem Janss tutor Elisabeth dochter van Aleijt
Aleijt die weduwe cum prolibus van Goort Marcelissen van Lierop
Cijnsbedrag: J stuijvers J obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan Jacob Bijnen/Jan Bijnen, Frans Jacob Bluijssen/Frans Bluijssen, Hendrica Hoirs, Reijm Jan Hoirs/Reijm Hoirs, Jintis Hollen, Goort Marcelis van Lierop/Goort van Lierop

10v.1 Leendert [doorgehaald: Jan Engelen] van Pelt
de III kinderen Jan Boonen
Jan Jacop Boonen
Jacop Peeter Vreijssens alias Smolders
Cijnsbedrag: II stuijvers IJ oirt IIIte deel hoens, [in gelt] III stuijvers I oirt VI mijten
Genoemde personen: Leendert Jan Engelen/Leendert Engelen/Leendert van Pelt, Jan Jacob Boonen/Jan Boonen, Jacob Peter Vreijssens/Jacob Vreijssens/Jacob Peter Smulders/Jacob Smulders

10v.2 Jan Hendrick Smolders
de V kinderen Handrick Teunis Pieter Vreijss
Heijlken dochter Michiel Tielen Heesterbeecx weduwe Handrick Anthonis
Handrick Anthonis Peeter Vreijssensoen
Ida die weduwe cum prolibus van Anthoenis Peeter Vreijssensoen alias Smolders
vuijt den Nerenbeemt 1. Handrick haer soon
Cijnsbedrag: IJ stuijvers J oirt J hoen, in gelde III stuijvers III3 oirt
Genoemde personen: Jan Hendrick Smulders/Jan Smulders, Hendrick Antonis Smulders, Heijlke Michiel Heesterbeeck/Heijlke Heesterbeeck, Tielen Heesterbeeck, Antonis Peter Vreijssen/ Antonis Vreijssen/Peter Vreijssen Smulders/Peter Smulders

11.1 die weduwe metten kijnderen van Wauter Wauter Buijens
Cijnsbedrag: II stuijvers I obulus
Genoemde personen: Wouter Wouter Buijens

CXLI

11.2 Willem Hendrick Joosten kinderen bij koope
Lambert Wauter Corstenss alias den Cremer
die kinder van tweeden bedden Willem Vervlaessen
vuijt stuck bempt gelegen t'Hulsbroeck ende siggen voor den cheijns .. den (16-07-1647) Lambert Wauters voor de cheijns heeft aengenomen ende erffelijck geloeft . betalen daervooren hij tot principael pant heeft gestelt sijn huijs hoff ende aengelagh tsamen groot ses loopensaet gelegen aende Hezerbosch 1. de Kerckstraet 2. de kinderen Willem Nijssen 3. Elcken Claes Ceusters 4. de weduwe Anthonis Jan Hoirs
[Kantlijn: dit is op het Hezerboek overgeset op fol. 66 bij eenen aenderen tex]
Cijnsbedrag XV stuijvers
Genoemde personen: Willem Hendrick Joost/Willem Joost, Lambert Wouter Corsten/Lambert Corsten/Lambert Wouter Cremers/Lambert Cremers, Aelke Claes Custers/Aelke Custers

11v.1 Jan Engelen van Euvelwegen bij koope
J. ertss nomine uxoris Jenneken Lambers Colen dochter
Libbeke weduwe
Lambert Ruth Colen
Jan Anthonis Mettensoen
Johanna die weduwe van Wauter Jan Scaevaerts oft Verbraeken den meijer van Stercxsel
vuijt een veltken somme groes somme heijde 1. de Aa 2. de naburen chijnsgoet 3. Goort van Velthoven 4. de weduwe met de kinderen Meeus Box inde Hulsbroecken gelegen
Cijnsbedrag: IIIJ oirt
Genoemde personen: Jan Engelen, Joanna Lambert Colen/Joanna Colen, Ruth Colen, Jan Antonis Metten/Jan Metten, Wouter Jan Scavaerts/Wouter Jan Verbraecken/Wouter Verbraecken, Wouter Jan Meijer/Wouter Meijer van Sterksel

11v.2 Joost van Mierlo
Francijn Dilis
Peter Wouter Colen
Barbara Hendrick Jacop Colen weduwe Meeus voors.
Meeus sone Joost van Erp als man ende momboir Barbara Handrick Orten dochter
Handrick Jacop Ortensoon
van den Eijckbeempt
Cijnsbedrag I stuijver I oirt I obulus IJ mijten XVIIIte deel hoens, in gelde II stuijvers J oirt VII mijten (30-05-1657)
Genoemde personen: Francina Dielis, Peter Colen, Barbara Colen, Hendrick Jacob Colen/Hendrick Colen, Hendrick Jacob Orten/Hendrick Orten, Bartel Joost van Erp/Bartel van Erp, Barbara Hendrick Orten/Barbara Orten

12.1 Joost Faes van Son nomine uxoris
Pieter ende Anneken kinderen Jan Delis Joosten
Geertruijt die weduwe Jan Jan mr. Delis
Jan Deelis Joostens alias mr. Deelis
vuijt den Eijckbeempt
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I obulus IJ duijten XVIIIIte deel hoens, II stuijvers J oirt VII duijten
Genoemde personen: Joost van Son, Peter Jan Delis/Peter Delis, Anna Delis, Jan Delis Joostens/Jan Joostens, mr. Delis

12.2 Pieter ende Anneken Jan Delis Joosten kinderen
Geertruijt die weduwe Jan Jan mr. Delis
Jan Jan Deelis Joostens
uijt den Dijckbeempt
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I obulus IJ duijten XVIIIte deel hoens, II stuijvers J oirt VII mijten
Genoemde personen: Peter Jan Delis/Peter Delis, Anna Delis, Jan Delis Joostens/Jan Joostens, mr. Delis

12v.1 die gemeijnt van Oisterwijck van der gemeijnte
Cijnsbedrag: II stuijvers

12v.2a Goort Dierick van Weerdingen - I oirt

12v.2b Sijken weduwe Matthijs voorst.
Matthijs Jan Matthijs Engelen - J oirt

12v.2 Lintken Jan Jochems dochter weduwe Jan Matthijs Engelen
Jan Matthijs Daems alias Engelen
Jan Jan Goossens tutor uxoris tot Heeze
Cijnsbedrag: I oirt I obulus
Genoemde personen: Goort Dirck Verwerdingen/Goort Verwerdingen, Jan Mathijs Daems/Jan Daems/Jan Mathijs Engelen/Jan Engelen, Catharina Jan Jochems/Catharina Jochems

CXLII

13.1 Jenneken weduwe Jacop Priesters
de II onmondige kinderen [.] Heijlken
Peeter Wauters
Jenneken van Weerdingen weduwe Marten voorst.
Marten Weijndel Handricxs van Miltenborch metser
vuijt een stuxken groesen groot ontrent anderhalff copsaet [doorgehaald: 1. Handrick Boonen 2. Peeter Wouters gelegen inde Schavijen] 1. Dierick van Werdingen 2. Jacop Coppen
Cijnsbedrag: J stuijvers
Genoemde personen: Jacob Priesters, Peter Wouters, Joanna Verwerdingen, Marten Weijndel Heerincx van Miltenburg/Marten Heerincx, Jacob Coppen

13.2 Jen Dries Willem Thijs
Margriet weduwe
Andries sone Willem Thijs
Jacop Geerart Andries Swuesten tutor uxoris
Wijndel die weduwe cum prolibus van Bartholomeus Geraerts Francissen soon
Cijnsbedrag: J stuijvers
Genoemde personen: Joanna Dries Thijs/Joanna Thijs, Dries Willem Thijs/Dries Thijs, Jacob Gerard Swuesten/Jacob Swuesten, Bartel Gerard Francissen/Bartel Francissen

13v.1 [Jan] Philipse bij koope
[.] van Moll
Dielis sone Willem mr. Delis alias van Mol
Cornelis Reijnders Schoenmaker
Agnes die weduwe van Peeter Jan Erckens alias Aelen
vuijt een groesvelt gelegen inde Rossen groot V copsaet
Cijnsbedrag: I oirt
Genoemde personen: Jan Philips Colen/Jan Colen, Dielis Willem van Mol/Dielis van Mol, Peter Jan Ercken/Peter Ercken/Peter Jan Aalen/Peter Aalen

13v.2 Jan sone
Jan Adriaen Daems alias Vrindt
Handrick Adriaen Daems alias Vrindt
Elisabeth die weduwe van Adriaen Jan Handrick Meeus alias Vrindt
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Jan Jan Adriaen Vrient/Jan Vrient, Adriaen Jan Hendrick Meeus/Adriaen Jan Vrient

14.1 de kinderen Matthijs Heijmans
Lambert, Geerart ende Handrick, Joost Lambert van Gael alias Coppen kijnder
Cijnsbedrag: I oirt I obulus
Genoemde personen: Lambert van Gael/Lambert Coppen, Gerard van Gael/Gerard Coppen, Hendrick van Gael/Hendrick Coppen, Joost Lambert van Gael/Joost van Gael/Joost Lambert Coppen/Joost Coppen

14.2 Elizabeth weduwe Jan Peter Bax
Pieter Jan Baxsoen
de VII kinderen van Pieter Willem Sfoechs
Marije die weduwe van Peeter Willem Sffoes alias Weijnen
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers
Genoemde personen: Jan Peter Bacx/Jan Bacx, Peter Willem Fous/Peter Fous/Peter Willem Weijnen/Peter Weijnen

14v.1 Abraham Hendrick Leven
Geerart Frans Smolders
d'ommondig kinderen Jan Adriaen Truijen
Jan Adriaens Truijen
Anneken ende Jan kinder van Pieter van Roij
Peeter Jans van Roijsoen
Cijnsbedrag: J stuijvers I obulus III mijten (30-05-1657)
Genoemde personen: Abraham Hendrick Geeven/Abraham Geeven, Gerard Frans Smulders/Gerard Smulders, Jan Adriaen Truijen/Jan Truijen, Anna Peter van Roij/Anna van Roij, Peter Jan van Roij

14v.2 de 2 kinderen
Willem Jan van Lishaut
Aert Anthonis Pieter Vreijssen alias Smolders
Anna die huijsvrauwe van Laureijns Lobbensoen
Cijnsbedrag: J stuijvers I obulus III mijten (30-05-1657)
Genoemde personen: Willem Jan van Lieshout/Willem van Lieshout, Aert Antonis Vreijssen/Aert Vreijssen/Anthonis Smulders/Aert Smulders, Peter Vreijsen/Peter Smulders

15.1 de kinderen
Peter Jan Thijs bij coop
Jacop Joosten alias Cuijper
Dierick Joosten alias Cuijpers
heer Jacop vande Broeck pastoir van Leende
Cijnsbedrag: IJ stuijvers
Genoemde personen: Peter Thijs, Jacob Joost Cuijpers/Jacob Cuijpers, Dirck Cuijpers, Jacob vanden Broeck

15.2 Hendrick Corsten van Moll
Libbeke weduwe
Corsten Aelberts van Moll
Jan Thomas van Santvort
Willem Aert Dingenss
Cijnsbedrag: III oirt (29-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick van Moll, Corsten Aelbert van Moll/Corsten van Moll, Jan Thomas Versantvoort/Jan Versantvoort, Willem Dingens

15v.1 Hendrick Aert Wespen
Marike dochter Dierick van Velthoven weduwe Aert Wespen
vidua Margriet Sander van Gastel dochter
Dierick Adriaens van Velthovensoon tot Heeze
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Hendrick Wespen, Maria Dirck van Velthoven/Maria van Velthoven, Margriet van Gastel, Dirck Adriaen van Velthoven

CLI

15v.2 Hendrick Aert Wespen
Marijken weduwe Aert Wespen
uxor cum prolibus
Dierick Adriaens van Velthoven
mr. Jan van Lille
de V kinderen van Jan Evert Rutten
Jan Evert Ruttensoen tot Geldrop
Cijnsbedrag: II hoender
Genoemde personen: Hendrick Wespen, Dirck Adriaen van Velthoven/Dirck van Velthoven Jan van Lille, Jan Rutten,

16.1 Peeter Goort Christoffels Woestens als man ende momber van Jenneke voorst.
Heijlwich en Jenneken Jan Hendrick Gibbels kijnder
Jan Handrick Geubbels
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt I obulus
Genoemde personen: Peter Goort Stoffels/Goort Stoffels/Peter Goort Swuesten/Peter Swuesten, Jan Hendrick Gobbels/Jan Gobbels, Joanna Gobbels, Heijlke Gobbels

16.2 de 4 kinderen van Cornelle Jan Dilles
Geerart Amants de Lauwere tutor uxoris
vidua Margriet Sander van Gastel dochter
Dierick Adriaenssoen van Velthoven
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Cornelis Jan Dielis/Cornelis Dielis, Gerard Amant de Laure/Gerard de Laure, Dirck Adriaen van Velthoven/Dirck van Velthoven, Margriet van Gastel

16v.1 [doorgehaald: Joost Jan Loeffs ende] Leendert Gerart Gorts van Veldhove
Andries Anthonis van Hall tutor uxoris predicte
Engel Handrick Willem Loes dochter
Lintken Loes weduwe van Hanrick voorst.
Handrick Willem Loeffs soen
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt
Genoemde personen: Leendert Gerard Goort van Velthoven/Leendert Gerard van Velthoven/Leendert van Velthoven, Gerard Goort van Velthoven/Gerard van Velthoven, Engel Hendrick Loes/Engel Loes, Hendrick Willem Loeffs/Hendrick Loeffs

16v.2 de kinderen
Dielis Jacop Dingens dochter
Jacop Deelis Dingenssoen
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt
Genoemde personen: Jacob Dielis Dingens/Jacob Dingens, Dielis Dingens

17.1 de erfgenaeme
Adriaen Teunis alias Creupels
Elisabeth Jan Jacops Deelen alias Creupels dochter
Cijnsbedrag: IJ stuijvers J oirt I obulus, 7 oirt
Genoemde personen: Adriaen Antonis Creupels/Adriaen Creupels, Jan Jacob Deelen/Jan Deelen, Elisabeth Jan Creupels/Elisabeth Creupels/Elisabeth Deelen

17.2 Jan Handrick Smolders
Jan Tielen Hoijmakers tutor uxoris
Elisabeth die weduwe van Tielman Anthoenis Tielensoen
Cijnsbedrag: I stuijvers III oirt
Genoemde personen: Jan Hendrick Smulders/Jan Smulders, Jan Tielen Hoijmaeckers/Jan Hoijmaeckers, Tielen Tonis Tielen/Tielen Antonis Tielen

17v.1 Willem Jacop Jan Jutten
Jan Jacop Willems Smit
de kinderen Jacop van Hees
Jan Willem Bluijssensoen
Willen Jan Hoomans
Catharijn Jan Daemkens dochter
Cijnsbedrag: IJ stuijvers I obulus III qrtt duijt
Genoemde personen: Willem Jacob Jan Jutten/Willem Jacob Jutten/Willem Jutten, Jan Jacob Willems Smid/Jan Jacob Smid/Jan Smid, Jacob van Hees, Jan Bluijssen, Willem Homans, Catharina Jan Daemkens/Catharina Daemkens

17v.2 Willem Jacop Jan Jutten
Jan Jacop Willems Smit
de kinder Jacop van Heeze
Jan Willem Bluijssensoen
Willem Jan Hoomans
Anna Jacop Schoenmaeckers dochter
Cijnsbedrag: IJ stuijvers I obulus III qrtt duijt
Genoemde personen: Willem Jacob Jan Jutten/Willem Jacob Jutten/Willem Jutten, Jan Jacob Willems Smid/Jan Jacob Smid/Jan Smid, Jacob van Hees, Anna Jacob Schoenmakers/Anna Schoenmakers, Jan Bluijssen, Willem Homans

18.1 de 3 kinderen
Pieter Willem Maes bij coope
Joosten Bauwen weduwe Jacop voorst.
Wauter Jacop Colens
Cijnsbedrag: J stuijver III virendeel hoens, in gelde III stuijvers II oirt
Genoemde personen: Peter Willem Maes/Peter Maes, Joostje Bauwen, Wouter Jacob Colen/Wouter Colen

CXLIII

18.2 Gerrit Barthels bij koope
Peeter Peeter Wauterss
Michiel Peeter Wauters alias van Weerdingen
Catharijn die weduwe Handrick Michiels van Weerdingensoen alias Fouck
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Gerrit Bartels, Peter Peter Wouters, Michiel Peter Wouters/Michiel Peter Verwerdingen, Hendrick Michiel Verwerdingen

19.1a Jacob Jan Pompen
Tielen Aert Kemps tutor Anthonia Handrick Loes sijnder huijsvrouwe voor dander helfft

19.1b de weduwe
Goort Handrick Faes Loeffs voor deen helfft

19.1 Handrick Faes Aerdt [doorgehaald: Meeuss] Loeffs
Cijnsbedrag: X stuijvers (27-05-1657)
Genoemde personen: Tielen Aert Keijmps/Tielen Keijmps, Antonia Hendrick Loes/Antonia Loes/Antonia Loeffs/Antonia Hendrick Loeffs, Goort Hendrick Faes Loeffs/Goort Hendrick Loeffs/Goort Loeffs

19.2 de weduwe
Jan Arien Hoeben bij koope
Adriaen Jan Marten Bruijsten Thijss alias Hoeben genaempt
Teunis Hooghers
Cijnsbedrag: I stuijvers (24-05-1657)
Genoemde personen: Jan Adriaen Hoeben/Jan Hoeben, Adriaen Jan Thijs/Adriaen Thijs, Jan Marten Bruijsten/Jan Marten Thijs/Jan Marten Hoeben, Antonis Hogaerts

19v.1 Dilles Joost Clevers en Peter van Rijmersdal
Teuntje, Adriaentje ende Anneken dochteren Jan Jan Tijs voorst.
Jan Jan Thijssoon tot Heeze aende Venne
Cijnsbedrag: IIJ oirt I obulus
Genoemde personen: Dielis Joost Clevers/Dielis Clevers, Peter van Reijmersdael, Antonia Jan Thijs/Antonia Thijs, Adriana Jan Thijs/Adriana Thijs, Anna Jan Thijs/Anna Thijs

19v.2 Matthijs sone Jan Matthijs Engelen
Lintken Jan Jochems dochter weduwe Jan Matthijs Engelen
Jan Matthijs Daems alias Engelen
Jan Jan Goossenssoen den ouden tutor uxoris tot Heeze
Cijnsbedrag: III stuijvers
Genoemde personen: Mathijs Jan Engelen/Mathijs Engelen, Catharina Jan Jochems/Catharina Jochems, Jan Thijs Daems/Jan Daems

20.1 den h geest van Heeze
Margriet Nijssen met Heijlken haer eenighe dochter tot Heeze ut H geestmrs van Heeze
vuijt een stuck driesch gelegen aende Heezerenbosch gecomen van Nijssen
Cijnsbedrag: III hoender J stuijver
Genoemde personen: Heijlke Nijssen

20.2 Sijke weduwe
Wilbert Willems van Weerde tutor uxoris
Margriet die weduwe van Jan voorst.
Jan Goossens aende Seelbergh tot Weerde [Valkenswaard]
Cijnsbedrag: II stuijvers

CXLIIII

20v.1 den soon van Jan Rijnder
de erfgename Hendrick Fransen
Reijm Gevens van maerhese [Maarheeze]
Heijlwich die weduwe van Mr. Goort Jan Jorremans tot Maerheese
Jan Geeve tot Maerheese
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Jan Reijnen, Hendrick Franssen, Reijm Geevens, Jan Geeven

20v.2a Eilke dochter voor d'een helft [weduwe Jan Wouters Verbiesen]

20v.2b Perijn Sijn Suesten voor d'ander helfft

20v.2 Ida dochter Arndt Melchiors
Aerdt Melchiors secretaris tot Heeze
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers I hoen qrtt pulli, in gelde VII stuijvers II oirt
Genoemde personen: Ida Aert Melchiors/Ida Melchiors, Petronella Sijn Swuesten/Petronella Swuesten

21.1 Frans Peter Cocx bij coop
heer Jacop vanden Broeck pastoor tot Leende als rector van onser l. vrouwen en st. Peeters altaer inde kercke aldaer
Cijnsbedrag: IIII stuijvers J oirt III mijten
Genoemde personen: Jacob vanden Broeck, Frans Cocx

21.2 Joost Hendrick Bruijnen
Elisabeth Handrick Gientis dochter tot Maerheeze
vuijt agt stuck groessen inde Doncxkens gelegen
Cijnsbedrag: J stuijvers
Genoemde personen: Joost Bruijnen, Elisabeth Hendrick Jintis/Elisabeth Jintis

21v.1 den soon Jan Reijnen
de erfgename Hendrick Franse ende Reijm Gevens tot Maerheese [Maarheeze]
Jan Evert Rutten
Cijnsbedrag: J stuijvers I oirt
Genoemde personen: Hendrick Franssen, Reijm Geevens, Jan Rutten

21v.2 Jan Delis Joosten
Joost Delis Joosten
Deelis Joost Jan Joosten alias Gijsens
Cijnsbedrag: J stuijvers III obulus
Genoemde personen: Jan Joosten, Joost Joosten, Delis Joost Gijssens/Delis Gijssens/Delis Joost Joosten/Delis Joosten

22.1 Vreijs Ariens aen den Hezerenbos
Marij, Elisabeth ende Jenneken kinderen Hans van Eersel
Jan Marten Wijnens van Eersel tutor uxors
vt de Weersen
Cijnsbedrag: J stuijvers III obulus
Genoemde personen: Jan Marten Weijnen/Jan Weijnen, Laureijs Adriaens/Vrijs Adriaens, Maria Hendrick van Eersel, Elisabeth Hendrick van Eersel, Joanna Hendrick van Eersel

22.2 Antonis sone
Hendrick Anthonis Hoirs
Jenneken Adriaen Gerarts dochter weduwe Teunis Jan Hoirs
Adriaen Adriaen Geeraerts
vuijt huijs ende hoff aende Heserenbosch gelegen
Cijnsbedrag: I stuijvers IJ oirt
Genoemde personen: Antonis Hendrick Hoirs, Hendrick Antonis Hoirs/Hendrick Hoirs, Antonis Jan Hoirs/Antonis Hoirs, Joanna Adriaen Gerards/Joanna Gerards

22v.1a Josep Hendrick Maes voor den hellicht
Peter Jacop Bueckens - V stuijvers III oirt I obulus

22v.1b de weduwe
Jan Hermans tutor uxoris
Jan Willems van Houwt voir dander hellicht - V stuijvers III oirt I obulus

22v.1 Hendrick sone Anthonis van Vechel
Marijken die weduwe Jan Anthonenis
Handrick Peeter Loeffs alias Hoemans oft van Vechel genoempt
Cijnsbedrag: IIIJ stuijvers J oirt II hoender, in gelde XI stuijvers II3 oirt
Genoemde personen: Joseph Hendrick Maes/Joseph Maes, Peter Jacob Bueckens/Peter Bueckens, Jan Willem van Hout/Jan van Hout, Hendrick Antonis van Vechel/Hendrick van Vechel, Jan Antonis, Hendrick Peter Loeffs/Hendrick Loeffs, Hendrick Peter Homans/Hendrick Homans Peter van Vechel

22v.2 Wouter Venten
Jan Peeter Aelen
Jenne Handricx Vervlaessen dochter weduwe wijlen Anthoenis Frans Verstappensoon
[bijgeschreven: derffgenaemen moeten winnen]
Cijnsbedrag: I capuijn IJ oirt
Genoemde personen: Wouter Venten, Jan Peter Aalen/Jan Aalen, Joanna Hendrick Vervlaessen/Joanna Vervlaessen, Antonis Frans Verstappen/Antonis Verstappen

CXLV

23.1 de 3 kinderen van Jan Reijm Hoirs
Jan sone Reijm Hoirs
Jan Cocx, Maijken Smolders, Diericxken Horckmans, Pieter Reijmen ende Heijlken mr. Reijm dochter
mr. Reijm Hoirs
Geeraert Sbruijnen tutor uxoris
vuijt de Bercken
Cijnsbedrag: IJ stuijvers I oirt II obulus
Genoemde personen: Jan Reijm Hoirs/Jan Hoirs, Maria Smulders, Theodora Hurckmans, Peter Reijm Hoirs/Peter Hoirs, Heijlke Reijm Hoirs/Heijlke Hoirs, Gerard Bruijnen

23.2 Adam Frans Pompen
Elsken dochter weduwe Frans Pompen
Antonia weduwe
Gerart Raessen
Reijm sone Jan Macken
Marie dochter m. Reijm Hoirs
Neesken weduwe mr. Reijm voorst. cum [.] prolibus
mr. Reijm Jan Hoirs schepen ende president van Heese ende Leende
[bijgeschreven: Geerart Raessen habet]
Cijnsbedrag: I stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Daem Pompen, Elisabeth Raessen, Gerard Raessen, Reijm Jan Mack/Reijm Mack, Elisabeth Raessen, Maria Reijm Hoirs/Maria Hoirs

23v.1 Jacob sone
Antonia weduwe
Geerart sone Raes Francissen
de IIII kinderen Thijs Bitters
Cristijn ende Aelken Marcelis Botteliers kijnder
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Jacob Raessen, Gerard Raes Francissen/Gerard Raessen, Christina Ceelen, Aelke Ceelen

23v.2 de weduwe
Frans Adriaen Pompensoen
Meriken Herbers weduwe Adriaen voorst.
Adriaen Aert Stapparts alias Verover
Cijnsbedrag: J stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Maria Herberts, Adriaen Aert Stappers/Adriaen Stappers/Adrien Aert Verover/Adriaen Verover, Frans Pompen

24.1 Jan de Wert
Elisabeth Jan Jan Gevensdochter
Cijnsbedrag: IJ stuijvers J oirt I obulus (31-05-1657)
Genoemde personen: Elisabeth Jan Geeven/Elisabeth Geeven/Elisabeth Jan Guijens/Elisabeth Guijens

24.2 Willem sone
Handrick Willem Vervlaessen alias Truijen
Marije Handricx Vervlaessen dochter weduwe Willem Jan Truijens
Cijnsbedrag: IJ stuijvers
Genoemde personen: Willem Hendrick Vervlaessen/Willem Hendrick Truijen, Maria Hendrick Vervlaessen/Maria Vervlaessen, Willem Jan Truijen/Willem Truijen

24v.1a Adriaen Jan Pompen
Peter Jacob Eeckelmans voor 2 stuijvers

24v.1b Peeter Jacob Buijckens voor 2 stuijvers 7 duijten uijt huijs en hof

24v.1 de kinder
Hendrick sone Anthonis van Vechel
Marijken die weduwe van Anthoenis Hendrick Peeter Loeffs alias Hoochmans oft van Vechel genamept
Cijnsbedrag: IIIIJ stuijvers J oirt I obulus
Genoemde personen: Adriaen Pompen, Peter Jacob Bueckens/Peter Bueckens, Jan Willem van Hout/Jan van Hout, Hendrick Antonis van Vechel/Hendrick van Vechel, Hendrick Peter Loeffs/Hendrick Loeffs, Hendrick Peter Homans/Hendrick Homans Peter van Vechel

24v.2 Hendrick Willem Mansfelten
de kinderen
Willem Hendrick Buijckens alias Mansvelt
Peeter Wauter Daems alias Verover oft Delen genaempt
Cijnsbedrag: I stuijvers
Genoemde personen: Hendrick Willem Mansvelt/Hendrick Mansvelt, Willem Buijckens, Peter Wouter Daems/Peter Daems/Peter Wouter Verover/Peter Verover, Peter Wouter Deelen/Peter Deelen

CXLVI

25.1 [doorgehaald: Antonis] Jenneken [bijgeschreven: Hendrick Buijs] ende Marie kinderen Hendrick Rut Colen
Lisken Aert Buijs weduwe Handrick Ruth Colen
Handrick Adriaen Maessoen
Aerdt Joseph Stappers tot Strijp Michiel Bastiaens e.t
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Hendrick Ruth Colen/Hendrick Colen, Elisabeth Aert Buijs/Elisabeth Buijs, Aert Joseph Stappers/Aert Stappers, Joanna Ruth Colen/Joanna Collen, Maria Ruth Colen/Maria Colen, Hendrick Adriaen Maes/Hendrick Maes

25.2 Lambert Jan Potters bij koope
Lambert sone
Jan Jacop Pancras Smit
de IIII kinderen Anneken Aert Reijmen
Anneken Aerdt Reijmen dochter weduwe wijlen Claes Jan Aertss cum prolibus
Cijnsbedrag: IJ stuijvers
Genoemde personen: Lambert Potters, Jan Jacob Pancras/Jan Pancras/Jan Jacob de Smid/Jan de Smid, Anna Aert Reijmen/Anna Reijmen, Claes Aert

25v.1 Jan Frans Maes tutor Marie sijnder huijsvrouwe
Ghijsbert Joseph Stappertsoen
Cornelis Adriaens die Smetsoen
Cijnsbedrag: II stuijvers
Genoemde personen: Jan Maes, Gijsbert Joseph Stappers/Gijsbert Stappers, Cornelis Adriaen de Smid/Cornelis de Smid

25v.2 Reijnder Thielens tutor uxoris
Jenneken Peeter van Breuggel dochter
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Reijnder Tielen/Reijm Tielen, Joanna Peter van Breugel/Joanna van Breugel

26.1 Otto Bastiaens tutor uxoris Marie Dirx
Dierick Marten Denensoen alias Sijssen genaempt
Cijnsbedrag: III stuijvers III oirt I hoen
Genoemde personen: Maria Dirck Deenen/Maria Deenen/Maria Dirck Cissen/Maria Cissen, Dirck Marten Cissen/Dirck Marten Deenen

26.2 Mari dochter vors.
Geerart Frans Smolders
Pieter Reijm Jan Hoirssoen
mr. Reijm Jan Hoirss schepen ende president van Heese ende Leende
vuijt een stuck lants groot ontrent I3 loopensaet 1. Lenaert Hannen Aert 2. Pieter van Put 3. idem 4. den wech
Cijnsbedrag: J stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Gerard Frans Smulders/Gerard Smulders, Maria Gerard Smulders/Maria Smulders, Peter Reijm Hoirs/Peter Hoirs, Reijm Jan Hoirs

CXLVII

26v.1 Reinder Thielens tutor uxoris
Jan Jan Baetensoen
Meriken Herbers weduwe Adriaen voorst.
Adriaen Aerdt Stappertss alias Verover
vuijt een heuxdeken genaempt het Moeijenbeempten groot ontrent XXX roijen
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Reijnder Tielens, Maria Herberts, Adriaen Aert Stappers/Adriaen Stappers/Adriaen Aert Verover/Adriaen Verover

26v.2 Jan sone
Adriaen Anthonis van Roij
Willem Jan Beijtiensoon
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Jan Adriaen van Roij/Jan van Roij, Adriaen Antonis van Roij/Adriaen van Roij, Willem Jan Beijten/Willem Beijten

27.1 de 3 kinderen van Willem Bax
Jan Peeter Aerts alias de Cuijper
Peeter Jacop Wauterss
vuijt de Sa.ens in Steenackerdries gelegen
Cijnbedrag: III stuijvers I oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Willem Bacx, Jan Peter Cuijper/Jan Cuijper, Peter Aert Cuijper, Peter Jacob Wouters/Peter Wouters

27.2 de weduwe
Sijmon Willem Bitters
Michiel Peeter Wauters alias Werdingen
Jacop den Schoenmaecker alias Mack oft Bastentenesoen
Catharijn die huijsvrauwe van Hendrick Michiel van Werdingensoen alias Fouck
vuijt de Savine in de Steenackerdries gelegen
Cijnsbedrag: III stuijvers J oirt (29-05-1657)
Genoemde personen: Sijmon Bitters, Michiel Peter Wouters/Michiel Wouters/Michiel Peter Verwerdingen/Michiel Verwerdingen, Jacob de Schoenmaecker/Jacob Mack, Hendrick Verwerdingen, Hendrick Michiel Verwerdingen/Hendrick Verwerdingen/Hendrick Michiel Fous/Hendrick Fous

27v.1 Mattheus Willem Thijs
Marinus Antonis Martens
Dierick sone Jan Engelen
Pieter sone Pieter Clevers
Peeter Clevers tutor uxoris
Dieter van Roosmaele [doorgehaald: Roosvenne] met sijnen kijnde Clevers huijsvrouwe
vuijt de Saine inde Steenackerdries gelegen
Cijnsbedrag: IIIte deel van twee hoender J stuijver I obulus, III stuijvers I ort
Genoemde personen: Matheus Willem Thijs/Thijs Willem Thijs/Matheus Thijs, Martinus Antonis Martens/Martinus Martens, Dirck Jan Engelen/Dirck Engelen, Peter Peter Clevers, Gielis van Roosmalen/Gielis van Roosvenne

27v.2 Wouter Frans Delen
de 5 kinderen
Adriaen sone Wauter Jan de Smith
Wauter Jan de Smitsoen alias de Bois
Cijnsbedrag: II hoender J oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Wouter Frans Deelen/Wouter Deelen, Adriaen Wouter Jan de Smid/Adriaen Jan de Smid/Adriaen de Smid, Wouter Jan de Smid/Wouter de Smid/Wouter de Boos/Wouter Jan de Boos

28.1 Aert Jansse tutor uxoris
Jacop Jacop Luijtens Glaesmaecker
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Aert Janssen, Jacob Jacob Luijten

28.2 Arian Jan Pompen
Jan Arien Pompen bij koope
d'erfgenaemen
Libbeke Laureijs Lobben
de IIII kinderen Hendrick Laureijs Lobben
Jenneken Koppen weduwe Handrick Lobben
Handrick Laureijns Lobbensoen
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt (31-05-1657)
Genoemde personen: Adriaen Jan Pompen/Adriaen Pompen, Jan Adriaen Pompen/Jan Pompen, Elisabeth Laureijs Lobben/Elisabeth Lobben, Hendrick Lobben, Joanna Coppen, Hendrick Laureijs Lobben/Hendrick Lobben

CXLVIII

28v.1 Max Sanders als man ende momboir Geertruijt Jacop sone Anthonis Pieter Vreijssen
Jacop sone Anthonis Pieter Vreijssoen
Ida die weduwe cum prolibus Pieter Vreijssen
van Anthonis Peeter Vreijnssensoon alias Smolders
Cijnsbedrag: II stuijvers
Genoemde personen: Max Sanders, Gertrude Jacob Vreijssen/Gertrude Vreijssen/Gertrude Smulders, Jacob Antonis Vreijssen/Jacob Antonis Smulders, Antonis Peter Vreijssen/Antonis Peter Smulders/Antonis Smulders

28v.2 Frans Dielis bij koope
Jacop ende Elisabeth kinderen Dierick Verbraecken
de VII kinderen van Dierick Verbraecken
Dierick Handricx Verbraeckensoen
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers qrtt pulli (23-05-1657)
Genoemde personen: Frans Delis, Jacob Dirck Verbraecken/Jacob Verbraecken, Elisabeth Dirck Verbraecken/Elisabeth Verbraecken, Dirck Hendrick Verbraecken

29.1 Arien Jan Pompen
Jan sone Adriaen Frans Pompen
Geertruijt weduwe Adriaen Frans Pompen
Adriaen Frans pompensoen bij coope
Geertruijt Merije Jan Snijersdochter
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt
Genoemde personen: Adriaen Jan Pompen, Jan Frans Pompen, Adriaen Frans Pompen/Adriaen Pompen, Gertrude Maria Jan Snijders/Gertrude Snijders

29.2 Jan Willem Tielen Hesterbeex
Antonia weduwe
Geerart Raes Francissensoen
de IIII kinderen van Laureijs Willem Berchmans
Handricxken die weduwe cum prolibus van Laureijns Willem Berchmans
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan Willem Tielen Heesterbeeck/Jan Willem Heesterbeeck/Jan Heesterbeeck, Gerard Raessen/Laureijs Berchmans

29v.1 Joseph Ghijsbert Josephs
Geertruijdt, Josep, Hendrick ende Margriet kijnderen Gijsbert Josephs
Ghijsbert Joseph Stappaertsoen
Cornelis Adriaens die Smitsoen
Cijnsbedrag: I stuijver (27-05-1657)
Genoemde personen: Joseph Gijsberts, Gertrude Gijsberts, Hendrick Gijsberts, Margriet Gijsberts, Gijsbert Joseph Stappers/Gijsbert Stappers, Cornelis Adriaen de Smid

29v.2 Dilles Jan van Dommelen
Jan Janssen Belien bij koope
Lisken Jan s'Vossen
Pieter sone Jan Belien
Elsken Luijcas Dielen weduwe Pieter Smolders
Aert ende Jan kinderen Adriaen Truijen
Adriaen Jans die Smitsoen
Cijnsbedrag: IIIte deel hoens, in gelde I stuijver I3 oirt
Genoemde personen: Dielis Jan van Dommelen/Dielis van Dommelen, Jan Belien, Catharina Jan Sfossen/Catharina Sfossen, Peter Belien, Elisabeth Lukas Dielis/Elisabeth Dielis, Peter Smulders, Aert Adriaen Truijen/Aert Truijen, Jan Adriaen Truijen/Jan Truijen, Adriaen Jan de Smid

30.1a Mariken Jan Blesdochter voor dander helft - I stuijver III oirt (31-05-1657)
30.1b Jan Cox
Leendert Cox
Libbeken Matthijs Blesen dochter weduwe Jan de Witte voor deen helft - I stuijver III oirt
30.1 Matthijs Blasius Lobbensoen
Cijnsbedrag: IIJ oirt IIIte II derdendeel hoens
Genoemde personen: Maria Jan Blees/Maria Blees, Jan Cocx, Lenaert Cocx, Elisabeth Thijs Blees/Elisabeth Blees, Thijs Blees/Thijs Lobben

30.2 Jan Cox
Jacob sone
Libbeken weduwe Jan Andriessen de Witte
Jan Andriessen alias de Witte
Jenneken Jan Schepers dochter weduwe van Willem Blasius Lobbensoen
Cijnsbedrag: I oirt I stuijvers IJte III deel hoens, in gelde II stuijvers III oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan Cocx, Jacob Jan de Wit/Jacob de Wit, Jan Andries de Wit, Joanna Jan Schepers/Joanna Schepers, Willem Blesen/Willem Lobben

30v.1 Jan Jan Cox
Jan Hendrick Boonens
Jenneken weduwe Handrick Boonen
Handrick Jan Jan Neesensoen die jonge alias Boonen
Cijnsbedrag: qrt hoender I qrtt mijte
Genoemde personen: Jan Cocx, Jan Boonen, Hendrick Boonen/Hendrick Jan Neesen/Hendrick Neesen

30v.2 Jacob Pompen bij koope
Teunis Aert Hoeben
Claerken Michiels Jan Jan Neesenssoen dochter
Cijnsbedrag: qrtt hoens I mijte qrtt mijte (30-05-1657)
Genoemde personen: Antonis Aert Hoeben/Antonis Hoeben, Clara Michiel Neesen/Clara Neesen/Clara Boonen, Jan Jan Neesen

CXLIX
31.1 de 2 kinderen
Willem van Lieshaut tutor uxoris Barbara Ieijken Sfoess dochter
Ida die weduwe van Handrick Sfhoes cum prolibus
Cijnsbedrag: J stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Willem van Lieshout, Barara Hendrick Fous/Barbara Fous

31.2 de 2 kinderen
Willem Jan van Lieshout
de V kinder Leunis voorst.
Leunis Janssoon vander Cappellen alias Metten Stroodecker tot Heese
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Willem van Lieshout, Leunis Jan Metten/Lenis Metten/Leunis Jan vander Capellen/Leunis vander Cappellen

31v.1 de 2 kinderen
Willem Jan van Lieshautsoen
Cijnsbedrag: J stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Willem van Lieshout

31v.2 Elisabet Hendrick Nippen
Handrick, Ida ende Elisabeth kinderen Hanrick de Smit
Handrick Jan die Smitsoen
Cijnsbedrag: J stuijvers
Genoemde personen: Elisabeth Nippen, Hendrick Jan de Smid/Hendrick de Smid

32.1 Jacop Jacops alias Munx
de 2 kijnderen met name Lijsken ende Jenneke Corst
Geertruijt weduwe Corsten Teuwens
Corsten Teeuwens tutor uxoris opde Brugge
[bijgeschreven: doot]
Cijnsbedrag: II stuijvers
Genoemde personen: Jacob Jacob Monnincx, Gertrude opde Brug, Catharina Corstiaens, Joanna Corstiaens

32.2 Aert sone
Tielen Aert Keijmpssoon als man ende mombaer van Anthonia dochter Handrick Loes
Handrick Faes Loeffssoen
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers (31-05-1657)
Genoemde personen: Aert Tielen Keijmps/Aert Keijmps, Antonia Loeffs/ Antonia Loes, Hendrick Faes Loeffs/Hendrick Loeffs

32v.1 de weduwe
Quirijn sone Cornelis Geerarts van Turnhaut
Hendrick Mannes cleermaker
Adriane sone Wauter Colen
Lintken Handrick Goossens dochter
Cijnsbedrag: III oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Quirinus Jan Gerards/Quirinus Gerards, Cornelis Gerards van Turnhout/Cornelis van Turnhout, Adriaen Wouter Colen/Adriaen Colen, Catharina Hendrick Goossens/Catharina Goossens

32v.2 de weduwe
Quirijn Cornelis Geerarts van Turnhaut
Handrick Mannes cleermaker
Adriaen sone Wauter Colen
Jan sone Pieter Clevers
Peeter Clevers vorster tot Leende
Libbeken Jan Herbers dochter
[bijgeschreven: Clevers habet]
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Quirinus Jan Gerards/Quirinus Gerards, Cornelis Gerards van Turnhout/Cornelis van Turnhout, Adriaen Wouter Colen/Adriaen Colen, Jan Peter Clevers/Jan Clevers, Elisabeth Jan Herberts/Elisabeth Herberts

33.1 de weduwe
Sijmon Willem Bitters tutor uxoris
Joostjen Bauwen weduwe Jacop voorst.
Wauter Jacop Colensoon
Cijnsbedrag: IJ stuijvers
Genoemde personen: Sijmon Willem Bitters/Sijmon Bitters, Joostje Bauwen, Wouter Jacob Colen/Wouter Colen

33.2 de weduwe
Goort sone Handrick Faes Loes
Handrick Faes Loeffssoen
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Goort Hendrick Loes/Goort Loes/Goort Loeffs, Hendrick Faes Loeffs/Hendrick Loeffs/Hendrick Loes

33v.1 Pieter Adriaen Daems ende Anneken sijn suster
Jenneken Adriaen Daems weduwe
Adriaen Jan Daemssoon tot Oisterijck
[bijgeschreven: moet gedeelt worden]
Cijnsbedrag: I hoen IIJ oirt
Genoemde personen: Peter Adriaen Daems/Peter Daems, Anna Daems, Adriaen Jan Daems

33v.2 Thijs Jansse
de 5 kinderen
Jenneken weduwe Aert Peters den Metser
[doorgehaald: Pieter Adriaen Daems ende Anneken sijn suster ]
Jutten Luijten weduwe Pieter Aert Smolders
Peeter Aerdt Smolderss oft die Metsersoon
Cijnsbedrag: I oirt I obulus
Genoemdde personen: Aert Peter den Metser/Aert den Metser, Peter Aert den Metser/Peter Aert Smulders/Peter Smulders, Jutte Luijten

CLII
34.1 de 2 kijnderen Michiel voorst.
Michiel Meeus Anthoniss tutor Jenneken Anthonis Ghijsberts van Can dochter
Jenneken Boonen weduwe van Teunis Gijsberts
Anthoenis Gijsberts van Cansoon alias Wauters
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I obulus
Genoemde personen: Michiel Meeus Tonis/Michiel Tonis/Michiel Meeus Antonis/Michiel Antonis, Joanna Tonis Gijsberts/Joanna Gijsberts/Joanna van Can, Antonis Gijsberts van Can/Antonis van Can/Antonis Gijsbert Wouters/Antonis Wouters, Joanna Boonen

34.2 de weduwe
Jan Engelen bij koope
Lintken weduwe van Jan Roelant Teuwen Engelen
Jan Roelant Teuwen Engelensoon
Cijnsbedrag: II stuijvers IIJ oirt
Genoemde personen: Jan Roel Engelen/Jan Engelen, Roel Teeuwen Engelen

34v.1 Jan Janssen Belien
Jan, Willem ende Pieter kinderen Jan Belien
Elisabeth Jan Jan Beijken huijsvrouwe
Cijnsbedrag: I hoen I obulus
Genoemde personen: Jan Jan Belien, Willem Jan Belien/Willem Belien, Peter Jan Belien/Peter Belien

34v.2 Catelijn Wils Muijsers
Maria vande Broeck weduwe Geerit Muijsers met hare vijff dochteren
Geerart Wijls Muijsers
Elisabeth dochter Aert Jan Jaecken
Goort, Jan, Joost, Elisabeth ende Jenneken Aert Jan Jan Goossens alias Jaken kijnder
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers I oirt I obulus J hoen, in gelde IIII stuijvers IIIJ oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Catharina Wils Muijsers/Catharina Muijsers, Maria vanden Broeck, Gerard Wils Muijsers/Gerard Muijsers, Elisabeth Aert Jan Jaecken/Elisabeth Jaecken/Elisabeth Goossens, Goort Jaecken/Goort Goossens, Jan Jaecken/Jan Goossens, Joost Jaecken/Joost Goossens, Joanna Jaecken/Joanna Goossens

CLIII
35.1 [doorgehaald: Hendrick Willem van Hove bij koope]
de 5 kinderen
Michiel Jan Goijenssoen bij coope
Marije Goorts van Tuijl dochter weduwe wijlen Jan Jan Gevenssoen
Cijnsbedrag: IIIJ oirt
Genoemde personen: Hendrick Willem van Hooff/Hendrick van Hooff, Michiel Guijens, Maria Goort van Tuijl/Maria van Tuijl, Jan Jan Guijens

35.2 [doorgehaald: Hendrick Willem van Hove bij koope]
de 5 kinderen
Michiel Jan Guijenssoen bij coope
Jan Gevens die jonge
Cijnsbedrag: IIIJ oirt
Genoemde personen: Hendrick Willem van Hooff/Hendrick van Hooff, Michiel Guijens, Jan Guijens

35v.1 Libbeke weduwe Peter Bax
Peeter ende Handrick Jan Bacx kijnder
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt
Genoemde personen: Peter Jan Bacx/Peter Bacx, Hendrick Bacx

35v.2 Peter Eeckelmans bij koope
Jan Willemse van Gelden tutor uxoris
Handrick Jan Faes Woijten
Pieter sone Jan Faes Woijten
Jan Faes Wautersoen
Cijnsbedrag: V stuijvers IIIJ oirt
Genoemde personen: Jan Willem van Gelden/Jan van Gelden, Hendrick Jan Faes Woijten/Hendrick Woijten, Peter Jan Faes Woijten/Peter Woijten, Jan Faes Woijten/Jan Woijten/Jan Faes Wouters/Jan Wouters

36.1 Otto Bastiaens bij koope
Dilis Anthonis Daems
Merije dochter Aert Bueckens weduwe Teunis Daems voorst.
Teunis Adriaen Daems
Handrick Willem Stijmans
Handrick Peeter van Buell bij coop
Dierick Joost Anthoenissoon van Sommeren [.] Dierick
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers
Genoemde personen: Dielis Antonis Daems/Dielis Daems, Maria Aert Bueckens/Maria Bueckens, Antonis Adriaen Daems, Hendrick Willem Steijmans/Hendrick Steijmans, Hendrick Peter van Buel/Hendrick van Buell, Dirck Joost Antonis/Dirck Antonis/Dirck Joost van Someren/Dirck van Someren

CLIIII
36.2 Peter Aert Cox
Catelijn Raessens bij koope
Theunis Jan Dirck Martensoon
Dierick Marten Denensoon alias Cijssen tutor uxoris
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers IJ oirt
Genoemde personen: Peter Aert Cocx/Peter Cocx, Catharina Raessens, Antonis Jan Martens/Antonis Martens/Antonis Jan Deenen/Antonis Deenen/Antonis Cissen, Dirck Marten Cissen/Dirck Cissen/Dirck Marten Deenen/Dirck Deenen

36v.1 Frans Peter Cocx
Laureijns Jan Herberssoen
Cijnsbedrag: J oirt I obulus
Genoemde personen: Laureijs Jan Herberts/Laureijs Herberts, Frans Cocx

36v.2 Frans Peeter Cocx
Jan Jan werelts daer moeder aff wed Elisabeth voorst.
Elisabeth Wauter Thijs dochter
Ursel Berchmans weduwe van Wauter voorst.
Wauter Thijs Thijs alias Beijtkens
Cijnsbedrag: IJ oirt
Genoemde personen: Frans Peter Cocx/Frans Cocx, Elisabeth Wouter Thijs/Elisabeth Thijs, Wouter Thijs Thijs/Wouter Thijs Beijtkens/Wouter Beijtkens

37.1 Frans Pieter Cocx
Laureijns Jan Herberssoen
Cijnsbedrag: J stuijvers I obulus
Genoemde personen: Frans Peter Cocx/Frans Cocx, Laureijs Jan Herberts/Laureijs Herberts

37.2 Job Janssen Verpapenvoort bij koope
Jenneken Delis Dries dochter
Jan sone Delis Dries
de V kinder van Delis voorst.
Deelis Jan Deelis van Weerdingensoon alias Dries tutor uxoris
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Job Jan Verpapenvoort/Job Verpapenvoort/Job Tielen, Joanna Delis Dries/Joanna Dries, Jan Dries, Delis Jan Delis Verwerdingen/Delis Jan Verwerdingen/Delis Jan Delis Dries/Delis Jan Dries

37v.1 Peter Hermans bij koope
d'erfgenamen
Libbeke Lobben
de IIII kinderen Handrick Laureijs Lobben
Jenneken Koppens weduwe Hendrick Lobben
Handrick Laureijns Lobbensoon tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt (31-05-1657)
Genoemde personen: Elisabeth Lobben, Hendrick Laureijs Lobben/Hendrick Lobben, Joanna Coppens

37v.2 Peter Hermans tutor uxoris
Anneken Jan de Weerde dochter weduwe Willem van Haut
Willem Janssoen van Haut
Jan Jacopssoon van Waldelre
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt
Genoemde personen: Anna Jan de Weerdt/Anna de Weerdt, Willem Jan van Hout/Willem van Hout, Jan Jacob van Waelre/Jan van Waelre

38.1 Geetruijdt dochter
de weduwe Leendert Aert Cox bij koop
Aert sone Pieter Cocx
derffgenamen Maijken Engelen
Jan Thijs Delen als man ende momboir van Eilken Abrahams
[doorgehaald: Jan Thijs als man ende momboir Eilken Abrahams voor d'ander helfft]
[doorgehaald: Jan Abrahams voor d'een helfft]
Jenneken Jan Truijen wegen Abraham voorst.
Abraham Matthijssoon van [doorgehaald: Vlijmen] Vucht
Cijnsbedrag. VIIIte deel capuijns IJ stuijvers J oirt IJ obulus (25-05-1657)
Genoemde personen: Gertrude Leendert Cocx/Gertrude Cocx, Leendert Aert Cocx, Aert Peter Cocx, Maria Engelen, Jan Thijs Deelen/Jan Deelen, Aelke Abrahams, Abraham Thijs van Vucht/Abraham van Vucht

38.2a Goort de Smit d'een helft
38.2b Meri Frans de Smit d'ander helft
38.2 Frans ende Libbeken Handrick Verover kinderen
Handrick Willemssoen die jonge alias de Smit oft Verover
Cijnsbedrag: VIIIte deel capuijns I stuijver J oirt IJ obulus
Genoemde personen: Goort de Smid, Maria Frans de Smid/Maria de Smid, Frans de Smid/Frans Verover, Elisabeth de Smid/Elisabeth Verover, Hendrick Willem de Smid/Hendrick de Smid/Hendrick Willem Verover/Hendrick Verover

38v.1 Willem Peter Bax
Peeter Jan Bacxsoon
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt I obulus qrtt capuijns, in gelde II stuijver I oirt
Genoemde personen: Willem Peter Bacx/Willem Bacx, Peter Jan Bacx

38v.2 Catharijn de weduwe van Jacop Willem Corstens Smitsoon
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt
Genoemde personen: Jacob Willem Corsten de Smid/Jacob Willem de Smid/Jacob de Smid

39.1 de ses kijnderen Tueniske Coppen
Tuenisken Coppen weduwe Jan Tielens voorst.
Jan Tielen Hoijmakers tutor uxoris
Handricxken Handrick Verstappen dochter alias Coppen genaempt weduwe van Anthoenis Laureijns Lobbens
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Antonia Coppen, Jan Tielen Hoeijmaeckers/Jan Hoeijmaeckers, Henrica Hendrick Verstappen/Henrica Verstappen/Henrica Coppen, Antonis Laureijs Lobben/Antonis Lobben

CLV
39.2 Andries Claessen bij koope
Jenneken Handrick Martens dochter
Handrick Dielis Martens tutor uxoris
Cijnsbedrag: II stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Joanna Hendrick Martens/Joanna Martens, Hendrick Dielis Martens/Hendrick Martens

39v.1 Jacop Strijbos
Heijltje Peter Smulders
Geertje Jelis Hollen
Handricx dochter mr. Reijm Hoirs weduwe Jentis Hollen
Jenthijs Laureijns Hollensoen
Cijnsbedrag: II stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Jacob Strijbos, Heijlke Peter Smulders/Heijlke Smulders, Gerarda Jintis Hollen/Gerarda Hollen, Henrica Reijm Hoirs/Henrica Hoirs, Jintis Laureijs Hollen/Jintis Hollen

39v.2 Gijsbert Jan Handricx Verhoeven soon alias Gevers oft van Put
Cijnsbedrag: IJ stuijvers I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Gijsbert Jan Hendrick Verhoeven/Gijsbert Jan Verhoeven/Gijsbert Verhoeven/Gijsbert Geevens/Gijsbert van Put

40.1 de kinderen Matthijs Heijmans
Lambert, Geeraert ende Handrick Joost Lamberts van Gael alias Coppen kinder
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Thijs Heijmans, Lambert Joost Coppen/Lambert Coppen/Lambert van Gael, Gerard Joost Coppen/Gerard Coppen/Gerard van Gael, Hendrick Joost Coppen/Hendrick Coppen/Hendrick van Gael, Joost Lambert Coppen/Joost van Gael

CLVI
40.2 Hendrick Thonis Donckers
Geertruijt weduwe Anthonis Donckers
Anthoenis Goort Willem Deelensoen oft Donckers genaempt
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Antonis Donckers/Hendrick Donckers, Antonis Goort Willem Deelen/Antonis Goort Deelen/Antonis Deelen/Antonis Goort Willem Donckers/Antonis Goort Donckers

40v.1 Dirck Ariens van Velthoven
Willem Aert Wijnen
proles Elisabethe
vidua Libbeken dochter Anthonis Peeter Vreijss
Lambert Peeters alias den Raedemaecker
Handrick Jan Handrick Meeussoen alias Daems genaempt
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Dirck Adriaen van Velthoven/Dirck van Velthoven, Willem Aert Weijnen/Willem Weijnen, Elisabeth Antonis Peter Vreijssen/Elisabeth Antonis Vreijssen/Elisabeth Vreijssen, Lambert Peter Raedemaecker/Lambert Raedemaecker, Hendrick Jan Hendrick Meeus/Hendrick Jan Meeus/Hendrick Jan Hendrick Daems/Hendrick Jan Daems

40v.2 Merri weduwe
Handrick sone Dierick Verbraecken
de VII kinderen van Dierick Verbraecken
Dierick Handricx Verbraecken
Cijnsbedrag: I stuijver IIIJ oirt (23-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Dirck Verbraecken/Hendrick Verbraecken

41.1a Gerrit Willems bij kope
Dielis van Moll - IIII stuijvers
41.1 Dierick Bax [doorgehaald: ende Jan Vriendt - IIII stuijvers]
Thobias Roelant Verbraeckensoon
Teunis Lenaerts Verbousschot
Anne die weduwe van Roelant voorts.
Roelant Jacops Verbraecken
die kijnder van Jacop Peeters Verbraeckensoon
Anne Roelen debet
Cijnsbedrag: II hoender (de partie van Dierck Bacx is gequeten voor vier stuijvers desen 30-05-1657)
Genoemde personen: Geerit Willems, Dirck Bacx, Tobias Roel Verbraecken/Tobias Verbraecken, Roelant Jacob Verbraecken/Roelant Verbraecken, Jacob Peter Verbraecken

41.2a Joost Faessen van Son voor d'een hellicht
41.2b de weduwe
Joost Reijmen voor dander hellicht (I oirt J duijt)
41.2 Pieter ende Anneken kinderen Jan Delis Joosten
Geertruijt die weduwe van Jan Jan mr. Delis
Jan Deelis Joostensoen alias mr. Delis
Cijnsbedrag: IIJ oirt
Genoemde personen: Joost Faes van Son/Joost van Son, Peter Jan Delis/Peter Jan Joosten/Peter Joosten/Peter Delis, Anna Jan Delis/Anna Joosten/Anna Delis, Jan Delis Joosten/Jan Joosten

41v.1 de 4 kinderen
de weduwe
Aert Antonis Hoeben
Anthoenis Aert Hoebensoon
Cijnsbedrag: IIJ oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Aert Hoeben, Antonis Hoeben

41v.2 de 3 kinderen
Peeter Goort Anthonis alias Pompen
Goort Anthoenis tutor uxoris
Cijnsbedrag: II hoender (27-05-1657)
Genoemde personen: Peter Goort Antonis/Peter Antonis/Peter Pompen

42.1 Aert Jacop Anthonissoen tutor Meriken Jan Willem Berchmans dochter uxoris
de III kinderen Jan Willem Berchmans
Aelken Jan Thijs dochter
Cijnsbedrag: II stuijver J hoen
Genoemde personen: Aert Jacob Antonis/Aert Antonis, Maria Jan Willem Berchmans/Maria Jan Berchmans/Maria Berchmans, Aelke Thijs

42.2 Goort Jan Engelen
Jan, Goort ende Goort het onmondige kint van Lintken dochter Jan van Pelt
Jan Goortsooen van Pelt
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan Goort van Pelt/Jan van Pelt, Jan Jan van Pelt, Goort Jan van Pelt/Goort van Pelt, Catharina Jan van Pelt/Catharina van Pelt, Goort Engelen

42v.1 Jan Willem den Litsenborger tutor uxoris
Geertruijt dochter Willem Hannen
Marie Jan Pompen dochter weduwe Willem Delis Hannen
Willem Deelis Hannensoon tutor uxoris
Cijnsbedrag: IJ stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan de Litsenborger, Geertruijt Willem Hannen/Geertruijt Hannen, Maria Jan Pompen/Maria Pompen

CLVII
42v.2 de 2 kinderen
Lintken Handrick Goossens dochter
Elisabeth die dochter van Hendrick Aert Loeffs
[doorgehaald: onleesbaar]
vuijten stuck groesen groot II vaetsaet een lopsaet aen die Schaveijen geleghen
Cijnsbedrag: III oirt J obulus (27-05-1657)
Genoemde personen: Catharina Hendrick Goossens/Catharina Goossens, Elisabeth Hendrick Loeffs/Elisabeth Loeffs

43.1 de 2 kinderen
Lintken Handrick Goosens dochter
[doorgehaald: onleesbaar]
Cijnsbedrag: III oirt J obulus
Genoemde personen: Catharina Hendrick Goossens/Catharina Goossens

43.2 Heijlken Gijsbert Goorts
Ghijsbert Goort Meeussen bij coope
Frans sone Wouter Delen
Anna Frans Leenen dochter
Cijnsbedrag: IJ stuijvers I obulus
Genoemde personen: Heijlke Gijsbert Goorts/Heijlke Goorts, Gijsbert Meeussen, Frans Wouter Deelen/Frans Deelen, Anna Frans Leenen/Anna Leenen

43v.1 Rijntje weduwe Hendrick Maes
Jan ende Handrick Hendrick Dierick Gerret Tielensoonen
opt Aa tot Euvelwegen
Cijnsbedrag: II stuijvers
Genoemde personen: Jan Hendrick Dirck Tielen/Jan Hendrick Tielen/Jan Tielen, Hendrick Hendrick Dirck Tielen/Hendrick Hendrick Tielen, Dirck Gerrit Tielen/Dirck Tielen

43v.2 Meriken dochter Jan Matthijs Blesen
Jenneken weduwe Handrick Boonen
die III kijnder van Jan Boonen die jongen
inde Heurck inde Schaveijen
Cijnsbedrag: IJ oirt I obulus (Meriken Thijs (31-05-1657) )
Genoemde personen: Maria Jan Thijs/Maria Thijs/Maria Blees, Jan Thijs Blees/Jan Blees, Hendrick Jan Boonen/Hendrick Boonen

44.1 Goort den Smet tutor uxoris
Geertruijt Wauter Bocx dochter
Deelis Jan Bocx soon
Cijnsbedrag: I stuijvers I oirt
Genoemde personen: Goort de Smid, Geertruijt Wouter Bocx/Geetruijt Bocx, Delis Jan Bocx/Delis Bocx

44.2 Hendrick Willems van Hove bij kope
de 5 kinderen
Michiel Jan Gevers tutor uxoris
Libbeken weduwe Joost van Erp
Joost Bertholomeeus Scheperssoon alias van Erp genaempt
Cijnsbedrag: IJ stuijvers
Genoemde personen: Hendrick Willem van Hooff/Hendrick van Hooff, Michiel Jan Geevens/Michiel Geevens, Joost Bartel van Erp/Joost van Erp, Bartel Schepers/Bartel van Erp

44v.1 Catelijn dochter
Willem Jan van Lieshautsoon
Cijnsbedrag: I oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Catharina Willem van Lieshout/Catharina van Lieshout, Willem Jan van Lieshout

44v.2 Hendrixke weduwe Leendert Cox
Lijsbet Leendert Aert Cox
[doorgehaald: Wouter Frans Delen]
de 5 kinderen
Adriaen Wauter Truijen
de VII kinderen van Pieter Willem Shoeffs
Marije die weduwe van Peeter Willem Sffoehs cum prolibus
Cijnsbedrag: II oirt
Genoemde personen: Elisabeth Leendert Cocx/Elisabeth Cocx, Leendert Aert Cocx, Wouter Frans Deelen/Wouter Deelen, Adriaen Wouter Truijen/Adriaen Truijen, Peter Willem Fous/Peter Fous

45.1 Theunis sone
Adriaen sone Anthonis van Roij
Anthoenis Deelis Broeckmanssoen alias van Roij
Cijnsbedrag: I oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Antonis Adriaen van Roij/Antonis van Roij, Adriaen van Roij, Antonis Delis van Roij/Antonis Delis Broeckmans/Antonis Broeckmans

45.2 de weduwe voorst.
Jacob Peter Bitters
Marie Martens weduwe Pieter Bitters
Peeter Willem Bitters
[doorgehaald: Peter Willem Bitters]
Jaexken Blasius Lobbendochter weduwe van Sebastiaen Anthoenis Eskenssoen
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Maria Martens, Jacob Bitters, Jacoba Blasius Lobben/Jacoba Lobben/Jacoba Blesen, Sebastiaen Antonis Eskens/Sebastiaen Eskens, Bastiaen Eskens

45v.1 Geert Willem Hannen
Frans Lenaert Hannen
Handrick Ariaen Maessoen tot Strijp
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers J oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Frans Leendert Hannen/Frans Hannen, Geert Hannen/Gerrit Hannen, Hendrick Adriaen Maes/Hendrick Maes

CLVIII
45v.2 Jan Peter Berchmans
Lintken dochter Jacop Anthonis
Eilken dochter Aert Janssen vanden Sande
Jan Aert vanden Sande
Aert Janss van Sande
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Jan Berchmans, Catharina Jacob Antonis/Catharina Antonis, Aelke Aert vande Sande/Aelke vande Sande, Aert Jan vande Sande

A8-8 Cijnsregister Leende, 1621-1680, folio CLIX-CLXXXXIV nr. 64

[1.1] de weduwe
Aert Aert Dingens
Anneken Aert Dingens weduwe van Willem Joost Coppens
Willem Joost Coppensoen
Jacop Ieuwans Bluijssensoen bij coope
Jacop Dircxsoon van Hall
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Anna Dingens, Willem Coppen, Jacob IJeuwen Bluijssen/Jacob Bluijssen, Jacob Dirck van Hall/Jacob van Hall

[1.2] Jacob Joosten
Eilken dochter Lambert Willems van Ecxsel
Hijlken van Hall weduwe Lambert voorst.
Lambert Willemssoen van Eijcssel cleermaecker tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver (25-05-1657)
Genoemde personen: Aelke Lambert van Exel/Aelke van Exel, Heijlke van Hall, Lambert Willem van Exel

[1v.1] de weduwe
Aert Dingens bij koope
Anneken Jan de Weerdt dochter weduwe Willem van Hout
Willem Jan van Hautsoen
Aerdt Teunis Smolderssoen
Marije Jan Snijdersdochter
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Anna Jan de Weerdt/Anna de Weerdt, Jan van Hout, Aert Antonis Smulders/Aert Smulders, Maria Jan Snijders/Maria Snijders

[1v.2] Vrijs Willem Vrijsen
Delis Engel Berghmans
Engel Matthijs Berchmanssoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Laureijs Willem Vreijssen/Laureijs Vreijssen, Thijs Berchmans, Engel Thijs Berchmans/Engel Berchmans, Delis Berchmans

[2.1] Leendert sone
Sijmon Jan Loots
Aert ende Jan sonen Adriaen Truijen
Adriaen Jan Janssoen die Smit
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Lenaert Sijmon Loots/Lenaert Loots, Aert Truijen, Jan Truijen, Adriaen Jan de Smid/Adriaen de Smid

CLIX
[2.2a] Jen doghter
Anneke Peter Bax - J hoen I stuijver
[2.2b] Elizabeth weduwe Jan Peter Bax - J hoen I stuijver
[2.2] Peeter ende Handrick Jan Bax kijnder
Cijnsbedrag: II stuijvers I hoen (31-05-1657)
Genoemde personen: Anna Peter Bacx/Anna Bacx, Hendrick Jan Bacx/Hendrick Bacx, Peter Jan Bacx

CLX
[2.1v] Geertruijd
Handrick Andriessen van Maerhese alias van Put
de IIII kinderen van Jan Reijmen Hoirss
Jenneken die weduwe van Peeter Janssen van Buell
vuijt het Coijebruxken
Cijnsbedrag: IIJ oirt (23-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Andries van Put/Hendrick van Put, Jan Reijm Hoirs/Jan Hoirs, Peter Jan van Buel/Peter van Buel

[2.2v] de kinderen
Jan Casijn Jan Sijnen tutor Catharina sijnder huijsvrouwe
Digna Handrick Maes dochter weduwe Jacob voorst.
Jacop Jacop Teunissoen alias Dielis
Cijnsbedrag: XIIII stuijver I oirt VI ?
Genoemde personen: Jan Casijn/Jan Sijn, Catharina Maes, Digna Hendrick Maes/Digna Maes, Jacob Jacob Antonis/Jacob Dielis

[3.1] Merrij Thielens weduwe
Handrick Laureijs Berchmans alias Bax
de IIII kinder van Laureijs Willem Berchmans
Handricxken die weduwe metten kinderen van Laureijns Willem Berchmanssoen
Cijnsbedrag: IJ stuijvers I oirt I obulus I hoen
Genoemde personen: Maria Tielens, Hendrick Vreijs Berchmans/Hendrick Berchmans/Hendrick Bacx

CLXI
[3.2a] Jan Claessen Denen tutor uxoris - J oirt
[3.2b]Eilke Wouter Wouter Thijs - I oirt
[3.2] Wauter ende Elisabeth kinderen Wauter Thijs
Ursel Berchmans weduwe van Wauter voorst.
Wauter Thijs Thijssen alias Beijtkens
Cijnsbedrag: IJ oirt
Genoemde personen: Jan Claes Deenen/Jan Deenen, Aelke Wouter Thijs/Aelke Thijs, Wouter Thijs Beijtkens/Wouter Beijtkens

[3v.1] de 2 kinderen Wouter Goort Sfossen
Goort Sfossen
Lambert, Thijs ende Jaexken, Laureijs voorst. kijnder
Laureijns Jacop Heijgensoon woonende tot Hamont
Cijnsbedrag: IJ oirt
Genoemde personen: Wouter Sfossen, Lambert Laurens Jacobs/Lambert Jacobs, Thijs Laurens Jacobs/Thijs Jacobs, Jacoba Laurens Jacobs/Jacoba Jacobs, Laurens Jacob Haijegen/Laurens Haijegen

[3v.2a] de weduwe - te weten Willem Bitters weduwe
Sijmon Willem Bitters - I stuijver (29-05-1657)
[3v.2b] Aelke dochter
Pieter Jan Reijm Hoirs - I stuijver
[3v.2] Jenneken Adriaen Daems weduwe
Adriaen Jan Daemss woonende tOesterijck
Cijnsbedrag: II stuijvers
Genoemde personen: Sijmon Bitters, Aelke Reijm Hoirs/Aelke Hoirs, Peter Jan Reijm/Peter Reijm/Peter Hoirs, Adriaen Daems

[4.1] Frans Gerrits bij koope
de kinderen
Jan sone Antonis Bocx
Elisabeth dochter Jan Bitters de jonge
Meriken Lenaert Hannen dochter
Willem Jan Jan Nuelkenssoon
Cijnsbedrag: I stuijver IJ oirt
Genoemde personen: Jan Antonis Bocx/Jan Bocx, Elisabeth Bitters, Maria Hannen, Willem Nuelkens

[4.2] Pieter Dierick Jaecken
de IIIII kinderen Dielis Martens
Dielis Hendrick Martens
Cijnsbedrag: I stuijver IJ oirt
Genoemde personen: Peter Dirck Jaecken/Peter Jaecken/Peter Dirck Jeucken/Peter Jeucken

CLXII
[4v.1] Jacop ende Dielis kinderen Pieter Jacop Dingens
Peeter Jacop Dingensoen
Jacop Dielis Dingenssoon
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Jacob Peter Dingens/Jacob Dingens, Dielis Peter Dingens/Peter Dingens

[4v.2] Jacop Handrick Peter van Vessem
Elisabeth die weduwe cum prolibus van Anthoenis Willem Cuijlensoen
Cijnsbedrag: III oirt (23-05-1657)
Genoemde personen: Jacob Hendrick Peter van Vessem/Jacob Hendrick van Vessem/Jacob van Vessem, Antonis Cuijlen

[5.1a] Hendrick Jan Geven
Jan Abrahams vuijt drije vatsaet lants inden Langenacker - I stuijver
[5.1b] Frans Lucas
Willem Lamberts van Iersel vuijt den Hannekenacker - II stuijvers I oirt
[5.1] de VII kinderen van Pieter Willem Sfoechs
Marije die weduwe van Peeter Willem Sffoechs alias Wijnen cum prolibus
Cijnsbedrag: III stuijvers I oirt
Genoemde personen: Hendrick Jan Geeven/Hendrick Geeven, Frans Luijcas, Willem Lambert van Iersel/Willem van Iersel/Willem van Eersel, Peter Willem Fous/Peter Fous/Peter Willem Weijnen/Peter Weijnen

[5.2] Jacob Jan Potters bij koope
de kinderen
Heijlke weduwe
Tilen van Sterxsel
Reijm sone Jan Macke
Marie mr. Reijm Hoirs dochter
mr. Reijm Jan Hoirssoon vuijt Baten gelach gelegen aen het Hannen Eijnde
[bijgeschreven: Tielen van Stercksel habet]
Cijnsbedrag: III stuijver J oirt
Genoemde personen: Jacob Potters, Tielen van Sterksel, Reijm Jan Mack/Reijm Mack, Maria Reijm Hoirs/Maria Hoirs, Reijm Jan Hoirs

CLXIII
[5v.1a] Peter Hendrick Verbeck
Lintken dochter Weijn Smits
Jan Willem Hermes moet betalen - II stuijvers
[5v.1b] Aert Janssen tutor uxoris
hier van moet Jacop Luijten betalen II stuijver I3 oirt
[5v.1] heer Adam Hermans priester
Agnes Daem van Lieukem dochter weduwe van Herman Willem de Snijdersoon
Cijnsbedrag: IIII stuijvers I oirt I obulus
Genoemde personen: Peter Hendrick Verbeeck/Peter Verbeeck, Catharina Weijn Smids/Catharina Smids, Jan Willem Hermans/Jan Hermans/Jan Hermens, Jacob Luijten, Agnes Daems van Lieukem/Agnes van Lieukem/Agnes van Lienkem, Herman Willem de Snijder/Herman de Snijder

[5v.2] Aert sone
Tielen Aert Kemps tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver IJ oirt I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Aert Tielen Keijmps/Aert Keijmps

[6.1] Pauwel van Huchten
Frensken die weduwe van Pauwel Handricxsoon van Huchten
Cijnsbedrag: IJ oirt (31-05-1657)
Genoemde personen: Paul van Huchten, Paul Hendrick van Huchten

[6.2] Jan Tielens kleermaecker tot Strijp
de kinderen
Lintken Jan Willem Bluijssen dochter
Jan Willem Bluijssensoon
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Catharina Jan Bluijssen/Catharina Bluijssen

[6v.1] Joost Joosten bij koope
Handricxken Pieter Homans dochter alias van Huchten
Handrick sone Anthonis van Vechel
Marijken die weduwe van Anthoenis Handrick Peeter Loeffsoen alias Hoomans oft van Vechel genaemt cum duabus prolibus den cleijnen
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Hendrica Peter Homans/Hendrica Homans/Hendrica Peter van Huchten/Hendrica van Huchten, Hendrick Antonis van Vechel/Hendrick van Vechel, Antonis Hendrick Peter Loeffs/Antonis Hendrick Loeffs/Antonis Loeffs

[6v.2] Jan Willem Heesterbeeck
Willem sone Peter Heesterbecx
Peeter Jan Heesterbeecxsoon
Cijnsbedrag: III oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan Willem Heesterbeeck/Jan Heesterbeeck, Willem Peter Jan Heesterbeeck/Willem Peter Heesterbeeck

[7.1] Handrick Corsten van Moll man ende momboir van Geertruijt dochter Jacop Hannen
Jacop Matthijs Hannensoen
Cijnsbedrag: IJ oirt (31-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Corsten van Mol/Hendrick van Mol, Gertruijt Jacob Hannen/Gertruijt Hannen, Jacob Mathijs Hannen/Jacob Hannen

[7.2] Handrick Handrick Bacxsoon
[doorgehaald: Merije van H..]
Cijnsbedrag: IIIJ stuijvers J oirt VIIIte deel hoens
Genoemde personen: Hendrick Bacx

[7v.1] de weduwe
Frederick van Roij
Stijnten Cillen
Jan Handrick Diericx die Scheper alias van Hallsoon
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt (31-05-1657)
Genoemde personen: Christina Cillen/Christina Sillen, Jan Hendrick Dirck Schepers/Jan Hendrick Schepers/Jan Schepers, Jan Hendrick van Hall/Jan van Hall

[7v.2] de 4 kinderen Aert Antonis Hoebe
de weduwe
Aert Anthonis Hoeben tutor Merije Clevers uxoris
Jan Pieter Clevers
[doorgehaald: Jan sone Jacop Willem Smit]
Jan Pieter Clevers [doorgehaald: voor de helft van desen cheijns - I oirt]
Jacop Dierick Scheperssoen alias van Hall
Cijnsbedrag: IJ oirt I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Aert Antonis Hoeben/Aert Hoeben, Maria Clevers, Jan Peter Clevers/Jan Clevers, Jacob Dirck Schepers/Jacob Schepers/Jacob Dirck van Hall/Jacob van Hall, Jan Jacob Smid/Jan Smid, Jacob Willem Smid/Jacob Smid

CLXIIII
[8.1] Jan Frans Maes
Adriaen [doorgehaald: Frans Maessoen] Adriaens Frans Maessoen
Frans Adriaen Maessoen
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Jan Maes, Frans Maes, Adriaen Maes

[8.2] de kinderen voorst.
Jacob sone
Willem Anthonis Verhaegen soon
Matthijs Blasius Lobbensoon tutor uxoris
Cijnsbedrag: IJ stuijvers
Genoemde personen: Jacob Willem Verhagen/Jacob Verhagen, Antonis Verhagen, Thijs Blasius Lobben/Thijs Lobben

[8v.1] Joost Faessen van Son nomine uxoris
Pieter ende Anneken Jan Delis Joosten alias mr. Delis kinderen
Geertruijt vidua van Jan Jan mr. Delis
Jan Jan Deelis Joostensoen alias mr Deelis genaempt die jonge
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt VI ..
Genoemde personen: Joost Faes van Son/Joost van Son, Peter Jan Delis/Peter Delis, Anna Jan Delis/Anna Delis

[8v.2] Peter Aert Cox
[doorgehaald: Peter Aert Metser bij koope]
de 2 kinderen
de 2 kinderen
Michiel Peter Wauter Daems
Peeter Wauter Daems alias Verover oft Deelen genaempt tutor uxoris
Cijnsbedrag: 1 stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Peter Aert Cocx/Peter Cocx, Michiel Peter Daems/Michiel Daems, Wouter Daems/Wouter Verover/Wouter Deelen

[9.1] Jan de Weerdt de jonge bij coope
Marije Goijaert Aertdt Diericx dochter alias van Tuijll
Cijnsbedrag: II stuijver I obulus (31-05-1657)
Genoemde personen: Jan de Wert, Maria Goort van Tuijl/Maria van Tuijl, Aert Dirck van Tuijl/Aert van Tuijl

[9.2] Jan Dierick Bex
Peeter Philipsen bij coope
Handrick Handrixsen Verhoeven
Cijnsbedrag: II hoender
Genoemde personen: Jan Dirck Bacx/Jan Bacx, Peter Philips, Hendrick Verhoeven

[9v.1] Hendrick Tonis Donckers
Geertruijt weduwe Anthonis Donckers
Anthoenis Goort Willem Deelis Deelensoon alias Donckers
Cijnsbedrag: II stuijver I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Antonis Donckers/Hendrick Donckers, Antonis Goort Donckers, Goort Willem Delis Deelen/Goort Delis Deelen/Goort Deelen, Willem Delis Donckers/Willem Donckers

[9v.2] Arien Wouter Donckers bij koope
Jan, Heijlke, Catharijn Pauwel Berchmans kijnder
vuijt den Keij.sheurck
Cijnsbedrag: IIIte deel capuijns b X VIII deel capuijns, in gelt III stuijver J oirt I mijte min (30-05-1657)
Genoemde personen: Adriaen Donckers, Jan Berchmans, Heijlke Berchmans, Catharina Berchmans, Paul Berchmans

[10.1] de 5 kinderen
Michiel Jan Geuens
Michiel Jans vanden Broecksoon
Cijnsbedrag: II derdendeel van I capuijn XII deel capuijns, in gelde VI stuijvers J oirt VII mijten
Genoemde personen: Michiel Jan Guijens/Michiel Guijens, Michiel Jan vanden Broeck/Michiel vanden Broeck

[10.2] Jan sone Frans Adriaen Maes
Frans Adriaen Maessoon
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt
Genoemde personen: Jan Frans Maes/Jan Maes

CLXV
[10v.1] Jacob Eeckelmans
Handrick Peter van Buell
Peeter Wauter Daems alias Verover oft Deelen genaempt tutor uxoris
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers IIJ oirt III mijten qrtt hoens [doorgehaald: in gelde ... ]
Genoemde personen: Hendrick Peter van Buell/Hendrick van Buell, Peter Wouter Daems/Peter Daems/Peter Wouter Verover/Peter Verover/Peter Wouter Deelen/Peter Deelen

[10v.2] Lijsken Romers
Peter van Weerdt
Handrick sone Anthonis van Vechelen
Marijken die weduwe cum prolibus van Anthoenis Handrick Peeter Loeffsoon alias van Vechel
Cijnsbedrag: I stuijver II oirt II obulus IJ mijten VIII deel hoens
Genoemde personen: Elisabeth Rommers/Elisabeth Rombouts, Peter van Werdt, Hendrick Antonis van Vechelen/Hendrick van Vechelen, Antonis Hendrick Loeff/Antonis Hendrick van Vechelen, Hendrick Peter Loeff/Hendrick Peter van Vechelen

[11.1] Geertruijt Dirck Verhagen dochter
Dierick Anthonis Verhagen
Aert Jacop Ceusterss
Marije die weduwe van Jacop Aerdt Ceusters met Aerdt ende Teunis haer soonen
Cijnsbedrag: I stuijvers qrtt pulli
Genoemde personen: Gertruda Dirck Verhagen/Gertruda Verhagen, Dirck Antonis Verhagen, Aert Jacob Custers/Aert Custers, Antonis Jacob Custers/Antonis Custers

[11.2] Wouter Frans Delle
Elisabet dochter Leendert voorst.
Hendrica weduwe Leendert Cox
de 5 kinderen
Adriaen Wauter Truijen
Adriaen Jan Neckensoen bij coope
Anna die weduwe metten kijnderen van Roelandt Jacops Verbraeckensoon vuijt die Molenschut
Cijnsbedrag: I stuijvers qrtt hoens (30-05-1657)
Genoemde personen: Wouter Frans Deelen/Wouter Deelen, Elisabeth Leendert Cocx/Elisabeth Cocx, Adriaen Wouter Truijen/Adriaen Truijen, Adriaen Jan Necken/Adriaen Necken, Roelant Jacob Verbraecken/Roelant Verbraecken

[11v.1] Goijart Jan Engelen
Jan, Goort ende Goort onmundich kint van Lintken Jan van Pelt dochter
Jan Goortssen van Pelt
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Goort Jan Engelen/Goort Engelen, Jan Jan van Pelt, Goort Jan van Pelt/Goort van Pelt, Catharina Jan van Pelt/Catharina van Pelt, Jan Goort van Pelt

[11v.2] Reinder Reimen alias Gielens
Jan Hendrick Boonen
Jenneke de weduwe Hendrick Boonen
die drije kijnderen van Jan Boonen die jongste
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Rijnder Reijmen/Rijnder Gielens, Jan Boonen

[12.1] Goort Jan Engelen
Jan, Goort ende Goort t'onmondich kint van Lintke Jan van Pelt dochter
Jan Goortssoen van Pelt
Cijnsbedrag: IJ stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Goort Jan Engelen/Goort Engelen, Jan Jan van Pelt, Goort Jan van Pelt/Goort van Pelt, Catharina Jan van Pelt/Catharina van Pelt, Jan Goort van Pelt

CLXVI
[12.2] Hendrick Jan Martines
Stijnten Anthonis dochter weduwe Jacop Olmans
Libbeken Willem Bittersdochter cum proles
Willem Jan Bitters
Cijnsbedrag: IJ stuijvers (31-05-1657)
Genoemde personen: Christina Antonis, Jacob Olmans, Elisabeth Willem Bitters/Elisabeth Bitters

[12v.1] Bastiaen Janssen de Smidt
Elisabeth en Marieke van Bastiaen voorst.
Bastiaen Peeters van Buell
Willem Jan Homanssoon
[bijgeschreven: Marie is doot]
Cijnsbedrag: 1 stuijver qrtt pulli I oirt
Genoemde personen: Sebastiaen Jan de Smid/Sebastiaen de Smid, Elisabeth van Buell, Maria van Buell, Sebastiaen Peter van Buell/Sebastiaen van Buell

[12v.2] Bastiaen Jansse de Smidt
de II kinderen van Bastiaen voorst.
Bastiaen Peeters van Buell met Elisabeth ende Marie sijne kijnderen
Jacop Diericxssen van Hall tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt qrtt pulli
Genoemde personen: Sebastiaen Jan de Smid/Sebastiaen de Smid, Sebastiaen Peter van Buell/Sebastiaen van Buell, Elisabeth van Buell, Maria van Buell, Jacob Dirck van Hall/Jacob van Hall

[13.1] Reijm Hollen
Adriaen soone Hendrick van Put
Gijsbert Joseph Stappaertssoen
Cijnsbedrag: III oirt (23-05-1657)
Genoemde personen: Adriaen Hendrick van Put/Adriaen van Put, Gijsbert Joseph Stappers/Gijsbert Stappers

[13.2] de weduwe
Sijmon Willem Bitters tutor uxoris
Joosten Bauwen weduwe [Wouter] Jacop voerst.
Wauter Jacop Colensoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: IJ stuijvers J oirt Vten deel hoens, II stuijver IJ oirt IIIJ mijten (09-05-1657)
Genoemde personen: Sijmon Willem Bitters/Sijmon Bitters, Joostje Bauwen, Wouter Jacob Colen/Wouter Colen

CLXVII
[13v.1] Hendrick Hendrick van Hooff
Heijlwich dochter
Willem van Lieshaut ende Geerart sijn broeders soen
Jan Willemssoen van Lieshout
vuijt den Broeckacker
Cijnsbedrag: I oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Heijlke Willem van Lieshout/Heijlke van Lieshout, Gerard van Lieshout, Jan van Lieshout

[13v.2] Dirck ende Judith kijnderen Aert de Metser
de 5 kijnderen
Jenneke de weduwe
Aert Pieter de Metser alias Scheperss
Hendrick Jacops Peeter Scheperssoen alias van Asten genaempt
Cijnsbedrag: II stuijver
Genoemde personen: Dirck Aert Metsers/Dirck Metsers, Judith Metsers, Aert Peter Metsers, Aert Peter Schepers/Aert Schepers, Hendrick Jacob Schepers/Hendrick Schepers/Hendrick Jacob van Asten/Hendrick van Asten

[14.1] Jan Wouter Colen bij koope
Joost ende Jan kinderen Servaes van Son
Servaes Cornelis van Sonne
Peeter Peeter Jan Buekenssoen
Cijnsbedrag: I stuijver IJ oirt
Genoemde personen: Joost Faes van Son/Joost van Son, Jan van Son/Jan Faes, Faes Cornelis van Son/Faes van Son, Peter Jan Bueckens/Peter Bueckens

[14.2] Tuniss Box als sterfelijcke laet
Jan Abrahams als sterffelijcken laet ende kerckmeester der kercke van Leende
heer Jacop van Broueck pastoor tot Leende als sterffelicken laet der kercke van Leende
Cijnsbedrag: IIII stuijvers
Genoemde personen: Antonis Bocx, Jacob vanden Broeck

[14v.1] de weduwe
Geerart Jan van Lieshaut
Willem van Lieshaut ende Geerart sijn broederssoon
Jan Willemssoon van Lieshaut
Cijnsbedrag: VI stuijvers I oirt qrtt pulli (30-05-1657)
Genoemde personen: Gerard Jan van Lieshout/Gerard van Lieshout, Willem van Lieshout

[14v.2] Dirck Ariens van Veldthoven
Willem Aert Wijnen
de III kinderen van Jan soone Handrick Colen
Handrick Jacop Vinckensoen alias Coolen tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Dirck Adriaen van Velthoven/Dirck van Velthoven, Willem Aert Weijnen/Willem Weijnen, Jan Hendrick Colen/Jan Colen, Hendrick Jacob Colen/Hendrick Jacob Vincken/Hendrick Vincken

[15.1] Peter Jan Coppen
de kijnderen Matthijs sone Goijaert Heijmans
Anneken weduwe Handrick voerst.
Handrick Handrick Barthelssoon alias Leenen vuijt eenen acker inde Halffvennen gelegen
Cijnsbedrag: J hoen III obulus IJ mijten
Genoemde personen: Thijs Goort Heijmans/Thijs Heijmans, Hendrick Hendrick Bartels/Hendrick Hendrick Leenen

[15.2] de weduwe
Jan Arien Hoeben bij koope
Adriaen Jan Marten Bruijsten Thijssoen alias Hoeben genaempt vuijt eenen acker inde Halffvennen gelegen
Cijnsbedroeg: J hoen IIJ obulus IJ mijten
Genoemde personen: Jan Adriaen Hoeben/Jan Hoeben, Adriaen Jan Thijs/Adriaen Thijs, Jan Marten Bruijsten/Jan Marten Thijs/Jan Marten Hoeben

CLXVIII
[15v.1] Joost van Mierlo
Franchijn Dielis
Pieter Wauter Jacop Colen soen
Joostken Bauwen weduwe Jacop voorst.
Wauter Jacop Colensoon
Cijnsbedrag: III oirt I obulus qrtt pulli (30-05-1657)
Genoemde personen: Francina Dielis, Peter Wouter Colen/Peter Colen, Wouter Jacob Colen, Joostje Bauwen

[15v.2] de weduwe
Laureijs Bartholomeus alias Croesen
Jenneke Claes Peeters dochter van Erp weduwe van Hendrick voorst.
Handrick Aerdt Deelensoen
vuijt eenen acker neffens den Vuelenswech gelegen nu .is groesen 1. Jan Leen 2. de gemeijn straet 3. de kijnderen van Dirck Aerts 4. Hendrick Thijs
Cijnsbedrag: I oirt II obulus qrtt pulli
Genoemde personen: Laureijs Bartel Croesen/Laureijs Croesen, Joanna Claes van Erp/Joanna van Erp, Claes Peter van Erp, Hendrick Aert Deelen/Hendrick Deelen

[16.1] Marie Delis Joordens
de V kinderen Dielis Aert Jordens
Deelis Aerdt Jorddenssoen
vuijt eenen acker aen het Heservenne gelegen groot ontrent 2 vaetsaet daer Meeus Bocx dander helfft aff heeft ..
Cijnsbedrag: IJ oirt IIJ obulus II mijten qrtt ende VIIIte deel hoens, 2 stuijver 1/4
Genoemde personen: Maria Joordens, Delis Aert Joordens/Delis Joordens

[16.2a] Gijsbert Bastiaens tutor uxoris
Anneke weduwe
Dierick Anthonis Aerts tutor uxoris voorden helfts (I stuijver I obulus)
[16.2b] Libbeken Aert Aert Wespen dochter weduwe
Peter Meeus Andries Bocx voor dander helft (I stuijver I obulus)
[16.2] Jenneke de weduwe van Meeus Bocx
Bartholomeeus Andries Meeussen alias Bocx
Handrick Peeters Vriesensoen alias Deelen genamept vuijt een stuck lants aen het Heservenne gelegen groot ontrent 2 vatsaet
Cijnsbedrag: IJ oirt IIJ obulus IJ mijten qrtt ende VIII deel hoens
Genoemde personen: Dirck Antonis Aerts/Dirck Aerts, Elisabeth Aert Wespen/Elisabeth Wespen, Bartel Dries Meeussen/Bartel Meeussen/Bartel Dries Bocx/Bartel Bocx, Hendrick Peter Vriesen/Hendrick Vriesen/Hendrick Peter Deelen/Hendrick Deelen

[16v.1] Mari dochter Theunis van Hall
Andries Teunis Dries, Handrick sijnen broeder ende Jan Mattheus Weijnen als man ende mombaer Jenneke Teunis Dries dochter
Anthoenis Dries tutor uxoris
Cijnsbedrag: I hoen I stuijver I oirt (23-05-1657)
Genoemde personen: Maria Antonis van Hall/Maria van Hall, Dries Antonis Dries/Dries Dries, Hendrick Antonis Dries/Hendrick Dries, Joanna Antonis Dries/Joanna Dries, Jan Thijs Weijnen/Jan Weijnen

[16v.2] Hendrick Corstens van Moll
Libbeke weduwe
Corsten Aelbrechts alias van Moll genaempt
Cijnsbedrag: I hoen
Genoemde personen: Hendrick Corsten van Moll/Hendrick van Moll, Corsten Aelbert van Moll/Corsten van Moll

[17.1] Joost Hendrick Maes
Jan Handrick Boonensoen
Eelke Reijm van Moll weduwe
Reijm Jans van Mollsoen
Cijnsbedrag: IIJ oirt
Genoemde personen: Joost Maes, Jan Hendrick Boonen/Jan Boonen, Reijm Jan van Moll

[17.2] Adriaen Willem Engelensoen
Matthijs Dierick Jaecken
Jenneken weduwe Willem Ceelkens
Ida die weduwe cum prolibus van Anthoenis Peeters Vreijssensoen alias Smulders
Dierick Jaecken moet winnen
Cijnsbedrag: J stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Adriaen Engelen, Thijs Dirck Jaecken/Thijs Jaecken, Antonis Peter Vreijssen/Antonis Vreijssen, Antonis Peter Smulders/Antonis Smulders

[17v.1] Thijs Jan Herberts
Elisabeth Hendrick Bax
Pieter ende Handrick Jan Bacx kijnder te noemen het Pant
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Thijs Herberts, Elisabeth Hendrick Bacx/Elisabeth Bacx, Peter Jan Bacx/Peter Bacx, Hendrick Jan Bacx

[17v.2] Aerdt Janssen van Sande
Cijnsbedrag: IJ stuijver J oirt
Genoemde personen: Aert Jan vanden Sande/Aert vanden Sande

[18.1] de weduwe
Frans sone Adriaen Pompen
[doorgehaald: Job Jan Tielen van Papenvoort]
[doorgehaald: Hendrixken Hendrick Homansdochter]
Eilken Hoomans weduwe Handrick van Huchten
Handrick Pauwel van Huechtensoen
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Frans Adriaen Pompen/Frans Pompen, Job Jan van Papenvoort/Job van Papenvoort, Hendrica Hendrick Homans/Hendrica Homans, Aelke Homans, Hendrick Paul van Huchten/Hendrick van Huchten

[18.2] de weduwe
[doorgehaald: onleesbaar]
Willem sone Pieter Truijen
Willem sone Handrick Bueckens
Handrick ende Elisabeth Peeter Jan Buekens kijnder
Cijnsbedrag: I stuijver I obulus
Genoemde personen: Willem Peter Truijen/Willem Truijen, Willem Hendrick Bueckens/Willem Bueckens, Hendrick Peter Bueckens, Elisabeth Peter Bueckens/Elisabeth Bueckens

[18v.1] de kinderen
Dilis Anthonis Daems
Marie dochter Aert Jan Buekens weduwe Anthonis Daems voorst.
Anthoenis Adriaen Jan Daemssoen
Cijnsbedrag: I stuijver I obulus
Genoemde personen: Dielis Antonis Daems/Dielis Daems, Maria Aert Jan Bueckens/Maria Aert Bueckens/Maria Bueckens, Adriaen Jan Daems/Adriaen Daems

CLXX
[18v.2] Jan Peter Berchmans
Lintke dochter Jacop Anthonis
Eilke Aert vande Sande dochter weduwe Jacop Teunis
Adriaen Willem Snijerssoen alias Teunis
Cijnsbedrag: I stuijver I obulus
Genoemde personen: Jan Berchmans, Elisabeth Jacob Antonis/Elisabeth Antonis, Aelke Aert vanden Sande/Aelke vanden Sande, Jacob Antonis, Adriaen Willem Snijders/Adriaen Snijders, Adriaen Willem Antonis/Adriaen Antonis

[19.1] Jenneke Eilken Jutten dochter
Jacop Aert Smulderss alias Groenen
Peeter Janssen den Smit van Surendonck
Jan ende Jenneken Jan Pauwels kijnder
Peeter den Smit deler .. tSoerendonck
Cijnsbedrag: J stuijvers
Genoemde personen: Joanna Jutten, Aelke Jutten, Jacob Aert Smulders/Jacob Smulders/Jacob Aert Groenen/Jacob Groenen, Peter Jan de Smid/Peter de Smid, Jan Jan Paul, Joanna Jan Paul/Joanna Paul

[19.2] Mari Tillens
Libbeken Pauwels bij coope
Marije Goijaert Diddendochter
Cijnsbedrag: J stuijver I obulus
Genoemde personen: Maria Tielens, Elisabeth Paul, Maria Goort Didden/Maria Didden

[19v.1] Joost Coppen
Lisken van Moll weduwe Jacop Joost Coppen
Joostken die weduwe van Joost Aerdt Loeffsoen alias Coppen
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Elisabeth van Moll, Jacob Joost Coppen/Jacob Coppen, Joost Aert Coppen/Joost Aert Loeff/Joost Loeff

CLXXI
[19v.2] Franchijn dochter
Peter Reijm Hoirs
Handrick Dielis van Veehen
Cijnsbedrag: IIIJ oirt I obulus
Genoemde personen: Francina Hoirs, Peter Hoirs, Hendrick Dielis Vee/Hendrick Vee

[20.1] Hendrixke dochter
Pieter den Litsenborger
Willem sone Handrick Bueckens
Handrick Peeter Bueckens
Peeter Peeter Jan Bueckenssoen
Cijnsbedrag: I stuijver I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Hendrica Peter den Litsenborger/Hendrica den Litsenborger, Willem Hendrick Bueckens/Willem Bueckens, Hendrick Peter Bueckens, Peter Jan Bueckens

[20.2] de weduwe
Jan Engelen bij koope
Aert Anthoenis Hoeben tutor Marije Clevers uxoris
Jan sone Pieter Clevers
Peeter Jan Cleverssoen
Cijnsbedrag: 1 hoen (30-05-1657)
Genoemde personen: Aert Antonis Hoeben/Aert Hoeben, Maria Clevers, Jan Peter Clevers/Jan Clevers

[20v.1] Aldegonde dochter
Antonia weduwe
Gerit Raes Francissen
Handrick Dielissen van Veehen
Cijnsbedrag: II stuijver I oirt I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Aelke Gerrit Raessen/Aelke Raessen, Hendrick Dielis Vee/Hendrick Vee

[20v.2a] de 4 kinder
de weduwe voor d'een helft
[20v.2b] Mari Teunis Hoeben d'ander helfft
[20v.2] Aert Antonis Hoeben
Teunis Aert Hoeben
Claerke Franske van Weerdingen dochter
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Maria Antonis Hoeben/Maria Hoeben, Aert Hoeben

[21.1] Peter Peter Celen bij coop
Lambert Ruth Colen
Jan Anthonis Pieter Metten
Joostke die weduwe van Joost Aerdt Loeffsoen alias Coppen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Peter Ceelen, Lambert Colen, Jan Antonis Peter Metten/Jan Antonis Metten/Jan Metten, Joost Aert Loeff/Joost Loeff/Joost Aert Coppen/Joost Coppen

[21.2] Jacop Jan de Wert de helft
[doorgehaald: Hendrick] Ida ende [doorgehaald: Elisabeth kinderen] Handrick de Smit
Anthonia die dochter van Heijlwich Anthoenis Dielis Vostermans alias van Vechelen dochter
Cijnsbedrag: J oirt J hoen
Genoemde personen: Jacob Jan de Wert/Jacob de Wert, Hendrick de Smid, Ida de Smid, Elisabeth de Smid, Heijlke Antonis Vorstermans/Heijlke Vorstermans/Heijlke Antonis van Vechelen/Heijlke van Vechelen, Dielis Vorstermans

[21v.1] Jan Jacob Bijnen
Maeijke weduwe
Frans Jacop Bluijssen
Wauter Jan Guijens de jonge
Marije Goorts van Tuijl dochter weduwe van Jan Jan Guijenssoen de jonge
Cijndsbedrag: IIII stuijvers I oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan Bijnen, Frans Jacob Bluijssen/Frans Bluijssen, Wouter Jan Guijens/Wouter Guijens, Maria Goort van Tuijl/Maria van Tuijl

[21v.2a] Adam Frans Pompen
Frans Jan Pompen bij koope
Margriet dochter Jacop Anthonis
Eilke Aert Janssen vanden Sande dochter weduwe Jacop Teunis
Jacop Teunis voor dander helfft
[21v.2b] Jan Aert Jans vanden Sande
[21v.2] Aerdt Janssen vanden Sande tutor uxoris
Cijnsbedrag: III stuijvers
Genoemde personen: Daem Frans Pompen/Daem Pompen/Adam Pompen, Margriet Jacob Antonis/Margriet Antonis, Aelke Aert Jan vanden Sande/Aelke Aert vanden Sande/Aelke vanden Sande, Jan Aert Jan vanden Sande

[22.1] Heijlke dochter Delis Dries
de V kinder van Deelis Jan van Weerdingen
Jan Deelis van Weerdingensoen alias Dries
Cijnsbedrag: IJ stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Heijlke Delis Dries/Heijlke Dries/Heijlke Verwerdingen, Delis Jan Verwerdingen/Delis Verwerdingen, Jan Delis Dries/Jan Dries/Jan Verwerdingen

[22.2] Willem Hendrick Vervlasse
Geerart Frans Smolders
de VII kinderen van Pieter Willem Sffhoes
Marije die weduwe van Peeter Willem Sffhoes alias Wijnen cum prolibus
Cijnsbedrag: II stuijver J hoen (30-05-1657)
Genoemde personen: Willem Hendrick Vervlaessen/Willem Vervlaessen, Peter Willem, Peter Willem Fous/Peter Fous/Peter Willem Weijnen/Peter Weijnen

[22v.1a] Jan Bax tutor uxoris Jenne voorst.
de II kinderen Daniel Claess voerst. Lintken ende Jenneke
Daniel den Snijder voor dander helfft
[22v.1b] Handrick Goossens voor deen helfft
[22v.1] Jan Handrick Batensoenalias Goossens tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver qrtt hoens
Genoemde personen: Jan Bacx, Daniel Claes de Snijder/Daniel de Snijder, Elisabeth Daniel Claes/Elisabeth Claes, Joanna Daniel Claes/Joanna Claes, Hendrick Goossens, Jan Hendrick Baeten/Jan Baeten/Jan Hendrick Goossens/Jan Goossens

CLXXII
[22v.2] Jan Peter Berchmans
Lintken dochter Jacop Anthonis
Eilken weduwe Jacop Teunis
Jacop Teunis
Aerdt Janssen vanden Sande
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Elisabeth Jacob Antonis/Elisabeth Antonis, Aert Jan vanden Sande/Aert vanden Sande

[23.1] Aert Jansse tutor uxoris
Jacop Jacop Luijtensoen gelaesmaeker tutor uxoris
Cijnsbedrag: II stuijver I obulus IJ mijten qrtt pulli VIII deel hoens, in gelde III stuijver IIJ oirt
Genoemde personen: Aert Jan, Jacob Jacob Luijten

[23.2] Jan Willem Engelen
Jan Abrahamss van Vucht
Anneke Thijs Delen dochter voor Jan Thijs Delen haren broeder
Jan Matthijs Delensoen
Dierick Joosten de Cuijper ...
Jenneken Jan Truijen weduwe Abraham voorst.
Abraham Matthijssoen van Vucht tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver qrrt pulli
Genoemde personen: Jan Engelen, Jan Abraham van Vucht/Jan van Vucht, Anna Thijs Deelen/Anna Deelen, Jan Deelen, Dirck Joost Cuijpers/Dirck Cuijpers, Joanna Jan Truijen/Joanna Truijen, Abraham Thijs van Vucht

[23v.1] Jan Willem Engelen
Jan Abraham Matthijs van Vucht
derffgenameen Jan Matthijs Delen
Marije Handricx Vervlaessen dochter weduwe Willem Jan Truijensoen
Cijnsbedrag: I stuijver I obulus IJ mijten VIIIdeel hoens, in gelde 7 oirt I obulus
Genoemde personen: Jan Engelen, Jan Abraham van Vucht/Jan van Vucht, Abraham Thijs van Vucht, Jan Thijs Deelen/Jan Deelen, Maria Hendrick Vervlaessen/Maria Vervlaessen, Willem Truijen

[23v.2a] Gerrit Willems en Jan Jansse schoenmaecker bij koope
Jan Janssen Schoenmaker van dese text - I stuijver I duijt I obulus
[23v.2b] Peter Jan Coppen
Gerritje, Dielis ende Jan onmundige kijnderen Peter Jan mr. Dielis van dese text - I3 oirt
[23v.2] Luijtke dochter mr. Geerarts weduwe Jan Faes Deelen met Oeda haer dochter
Cijnsbedrag: IJ stuijver I obulus
Genoemde personen: Jan Jan Schoenmaker, Peter Coppen, Jan Faes Deelen/Jan Deelen, Oda Jan Faes Deelen/Oda Faes Deelen/Oda Deelen, Peter Jan Dielis/Peter Dielis

[24.1] Adrien Hendrick Maes
Anneke weduwe Handrick Maes
Claes Aert Josephs alias Zwoesten
Aerdt Joseph Stappaertsoen
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Adriaen Hendrick Maes/Adriaen Maes, Claes Aert Joseph/Claes Joseph/Claes Swuesten/Aert Joseph Swuesten, Aert Joseph Stappers/Aert Stappers

[24.2] Claes Hendrick tutor uxoris
Jacop Jacop Luijten den jongen
Jacop Jacop Luijtensoon den auden glaesmaecker
Cijnsbedrag: I hoen
Genoemde personen: Jacob Jacob Luijten

[24v.1] Reinder Reimen alias Gielis bij koope
Jenneke Thijs weduwe Jan Goort Anthonis
Goort Anthoenis
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Reijm Reijmen/Reijm Gielis, Jenneke Thijs/Joanna Thijs, Jan Goort Antonis/Jan Antonis

[24v.2] de 3 kinderen
Peter Goort Anthonis alias Pompen
Goort Anthonis
Frans van Asten
Cijnsbedrag: J stuijver (27-05-1657)
Genoemde personen: Peter Goort Antonis/Peter Antonis/Peter Goort Pompen/Peter Pompen, Goort Antonis

CLXXIII
[25.1] Jan Hendrick Dommels
Merie Jan Daemen Dries voorst.
Jan Daemen Driessen alias Dommels genaempt tot Heze
Cijnsbedrag: IIII stuijver J oirt (24-05-1657)
Genoemde personen: Jan Dommels, Maria Jan Daemen/Maria Daemen/Maria Dries, Jan Daemen Dries/Jan Dries/Jan Daemen Dommels/Jan Dommels

CLXXIIII
[25.2] de weduwe
Frans Adriaen Frans Pompensoen
Geertruijt de weduwe van Adriaen Frans Pompen
Adriaen Frans Pompen
Jan Jacop Lambrechssoon
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers (03-05-1657)
Genoemde personen: Frans Pompen, Adriaen Pompen, Jan Jacob Lambrechts/Jan Lambrechts

[25v.1] Joost van Mierlo
Franchijn Dielis
Pieter Wauter Colensoen man ende momboir van Francijn Jacop Dielisdochter sijn huijsvrouwe
Digna Handrick Maes dochter bij coope
Handrick Diericxsoen Verbraecken
Cijnsbedrag: II stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Francina Jacob Dielis/Francina Dielis, Peter Wouter Colen/Peter Colen, Digna Hendrick Maes/Digna Maes, Hendrick Dirck Verbraecken/Hendrick Verbraecken

[25v.2] de kinderen Matthijs Heijmans
Lambert, Geeraert ende Handrick Joost Lamberts van Gael alias Coppen kijnder
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Thijs Heijmans, Lambert van Gael/Lambert Coppen, Gerard van Gael/Gerard Coppen, Hendrick van Gael/Hendrick Coppen, Joost Lambert van Gael/Joost van Gael/Joost Lambert Coppen/Joost Coppen

[26.1] Joost van Mierlo
Franchijn Dielis
Pieter soone Wouter Colen tutor uxoris
Digna Handrick Maes dochter bij coope
Handrick Diericxsoen Verbraeken
Cijnsbedrag: IIJ stuijver J oirt
Genoemde personen: Francina Jacob Dielis/Francina Dielis, Peter Wouter Colen/Peter Colen, Digna Hendrick Maes/Digna Maes, Hendrick Dirck Verbraecken/Hendrick Verbraecken

[26.2] Adriaen Jan Stappartsoon
Cijnsbedrag: IIIJ oirt J hoen qrtt pulli
Genoemde personen: Adriaen Stapparts

[26v.1] Pieter Dierick Jaecken
de IIIII kinderen Dielis Martens voorst.
Dielis Handrick Martenssoon tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Peter Dirck Jeucken/Peter Jeucken, Dielis Hendrick Martens/Dielis Martens

[26v.2] de weduwe
Hendrick Govers tutor uxoris
Maria vanden Broeck weduwe Geerart Muijsers met hare vijff dochteren
Geerart Wijls Muijsers
Peter ende Joseph sonen Handrick Joseph Stappers
Handrick Joseph Stappaertssoen
Cijnsbedrag: I stuijver J hoen (29-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Govaerts, Gerard Wils Muijsers/Gerard Muijsers, Peter Hendrick Stappers/Peter Stappers, Joseph Hendrick Stappers/Joseph Stappers

[27.1] Peter Dirck Jeucken
Elisabeth Jan Bussendochter
Elisabeth die weduwe cum prolibus van Jan Reijm Bussensoon
Cijnsbedrag: I stuijver J hoen (30-05-1657)
Genoemde personen: Peter Jeucken, Elisabeth Jan Bussen/Elisabeth Bussen, Jan Bussen

[27.2] Jan Goossens tutor uxoris
Jacop Jacop Luijtensoon Gelaesmaecker de jonge tutor uxoris
Cijnsbedrag: IJ stuijver
Genoemde personen: Jacob Jacob Luijten

CLXXV
[27v.1] de 3 kinderen
Hendrick
Hendrick Jan Bruijnensoen tot Maerheeze
3 proles
Cijnsbedrag: I stuijver (31-05-1657)

[27v.2] Lijntje weduwe
Peter Jelis Hollen
Handricx mr. Reijm Hoirs dochter weduwe Jentis Hollen
Seijntis Laureijns Hollensoen
Cijnsbedrag: I hoen (30-05-1657)
Genoemde personen: Peter Jintis Hollen/Peter Hollen, Hendrica Reijm Hoirs/Hendrica Hoirs, Jintis Laureijns Hollen/Jintis Hollen
[bijgeschreven: Wouter de Bos gelt de helft van dese bovenstaende tex]

[28.1] de 3 kinderen
Hendrick Ansems van Gemert
Dierick Joost Jacops alias Cuijper
Willem Jan Jan Melkenssoen
Cornelis Adriaen de Smetsoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: III oirt (29-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Ansem van Gemert/Hendrick van Gemert, Dirck Joost Jacobs/Dirck Jacobs/Dirck Joost Cuijpers/Dirck Cuijpers, Willem Jan Jan Nuelkens/Willem Nuelkens, Cornelis Adriaen de Smid/Cornelis de Smid

[28.2] Joost Jan Loeffs [doorgehaald: ende Leendert ... Geerits]
Dries Anthonis van Hall tutor uxoris
Pie.
Engel Handrick Willem Loes dochter
Handrick Willem Loeffssoen tutor uxoris .....
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Joost Loeffs, Dries van Hall, Engel Hendrick Loes/Engel Loes, Hendrick Willem Loeffs/Hendrick Loeffs

[28v.1] Lenardt Gerrits
Margriet Joost van Erp dochter
Engel Jan Neesen weduwe van Willem voorst.
Willem Peeterssoon van Sommeren die Scheper genaempt
Cijnsbedrag: III oirt (03-06-1657)
Genoemde personen: Leendert Gerrits, Margriet van Erp, Engel Neesen, Willem Peter van Someren/Willem van Someren/Willem Peter Schepers/Willem Schepers

[28v.2a] Jan Jansse van Mirloo
Adriaen Jan Necken soon tutor Anna Frans Smolders dochter voor dander helfft
[28v.2b] Geraert Frans Smolders voor deen helfft
[28v.2] Frans Handrick Lemmen alias Muelders
Cijnsbedrag: IJ stuijvers I oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan Jan van Mierlo, Adriaen Necken, Anna Frans Smulders/Anna Smulders, Gerard Frans Smulders/Gerard Smulders, Frans Hendrick Lemmen/Frans Lemmen/Frans Hendrick Smulders/Frans Smulders

CLXXVI
[29.1] die weduwe met IIII kijnderen wijlen Jans Jan Daemssoon de jonge
Cijnsbedrag: II hoender J stuijver II mijten
Genoemde personen: Jan Jan Daems

[29.2] Jan Marcelis Bluijssen
Marcelis sone Jan Bluijssen tutor uxoris
Adriaen Adriaen Broeckmanssoon alias Nasen
Cijnsbedrag: VI stuijvers (29-05-1657)
Genoemde personen: Jan Marcelis Bluijssen, Marcelis Jan Bluijssen, Adriaen Adriaen Broeckmans/Adriaen Adriaen Nasen

[29v.1] Elisabeth weduwe wijlen Hendrick Deelis Bacx met haeren VIIII kijnderen
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers I oirt I obulus
Genoemde personen: Hendrick Delis Bacx/Hendrick Bacx
[bijgeschreven: dese en is niet gequeten ende is geteeckent bij abuijs]

[29v.2a] Hendrick Willem van Heze voor deen helft
[29v.2b] Peter Corsten van Mol voor dander helft
[29v.2] Goedelt Handrick van Hall dochter
Aerdt Handrick van Hall alias van Heeze
Marije Willem Peeter Tielens alias van Heeze dochter weduwe wijlen Hendrick Aertssoon van Hall alias Buijkens
Cijnsbedrag: III stuijvers IJ oirt
Genoemde personen: Hendrick Willem van Hees/Hendrick van Hees, Peter Corsten van Moll/Peter van Moll, Goedela Hendrick van Hees/Goedela van Hees/Goedela Hendrick van Hall/Goedela van Hall, Aert Hendrick van Hall/Aert van Hall/Aert Hendrick van Hees/Aert van Hees, Maria Willem Peter Tielens/Maria Willem Tielens/Maria Tielens/Maria Willem Peter van Hees/Maria Willem van Hees/Maria van Hees, Hendrick Aert van Hall/Hendrick van Hall/Hendrick Aert Buijckens/Hendrick Buijckens

CLXXVII
[30.1a] Jan Delis van Dommelen
Jenneken Reijm Hoirs voor deen hellicht - I stuijver
[30.1b] den kinderen
Frans Cox
Tielen van Sterxsel voor dander hellicht - I stuijver
[30.1] Neeske weduwe mr. Reijm voorst. cum IX prolibus
mr. Reijm Jan Hoirssoon
Cijnsbedrag: I stuijvers IIIJ oirt I obulus
Genoemde personen: Jan Delis van Dommelen/Jan van Dommelen, Joanna Reijm Hoirs/Joanna Hoirs, Frans Cocx, Tielen van Sterksel, Reijm Jan Hoirs/Reijm Hoirs

[30.2] Jan Dirck Bacx
Thomas Janssen van Santvoort
Jan Thomas van Santvoort
Willem Aerdt Wauters
nagebueren van Boshoven hebben den achterstel betaelt vuijt eenen vuijtsanck tot Boshoven gelegen de Rijt genaempt op dat den selven vuijtsanck niet en soude worden bij particuliere aengenoemen ende gebruijckt
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt I obulus
Genoemde personen: Jan Bacx, Thomas Jan Versantvoort/Thomas Versantvoort, Jan Thomas Versantvoort, Willem Aert Wouters/Willem Wouters

[30v.1] Corsten Frans de Smit
Frans sone Handrick Willem Verhoeven
de IIII kinderen Jan sone Reijm Hoirs
Handrick ende Lenaert kinder van Aleijt voorst.
Aleijt die weduwe cum prolibus van Goort Marcelissoon van Lierop
[bijgeschreven: [doorgehaald: Hendrick van Buel habent] de kinderen van mr. Reijm habent van Jan sone mr. Reijm]
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Corsten Frans de Smid/Corsten de Smid, Frans Hendrick Willem Verhoeven/Frans Hendrick Verhoeven/Frans Verhoeven, Jan Reijm Hoirs/Jan Hoirs, Hendrick Goort Marcelis van Lierop/Hendrick Goort van Lierop/Hendrick van Lierop, Leendert Goort Marcelis van Lierop/Leendert Goort van Lierop/Leendert van Lierop

[30v.2a] Lambert Jan Potter
de kinderen Willem Dirck Verweerdinge - I stuijver I oirt
[30v.2b] Leendert Sijmon Loots
de kinderen Willem Hendrick Bitters - I stuijver I oirt
[30v.2] Goort sone Jan Sfossen
Eilke weduwe Jan Sfossen
Jan Wauter Sfossen
vuijt Marije Snijders gelach 1. Jentis Hollen 2. Eilke dochter Jan Sfossen
Cijnsbedrag: II stuijver IJ oirt I obulus
Genoemde personen: Lambert Potter, Willem Dirck Verweerdingen/Willem Verweerdingen, Leendert Sijmon Loots/Leendert Loots, Willem Hendrick Bitters/Willem Bitters, Jan Wouter Sfossen/Jan Sfossen

CLXXVIII
[31.1] Heiltje de weduwe
Goort Willem Donckers
d'erffgenamen van Jenneken voorst.
Jenneken Thijs alias van Eijndhoven
Jacop van Eijndhoven
Cijnsbedrag: III stuijvers
Genoemde personen: Goort Donckers, Joanna Thijs/Joanna van Eindhoven, Jacob van Eindhoven

[31.2] de 4 kinderen
Laureijs Peters van Someren
Willem Jan Bitters bij coop
Willem Aert Wijnen
de VII kinderen Anne van Mol
Anna Handricx van Moll dochter weduwe wijlen van Willem Jan mr. Deelis cum prolibus
Cijnsbedrag: IJ stuijvers
Genoemde personen: Laureijs Peter van Someren/Laureijs van Someren, Willem Aert Weijnen/Willem Weijnen, Anna Hendrick van Moll/Anna van Moll, Willem Jan Delis/Willem Delis

[31v.1] Elisabeth dochter Hendrick Pompen
Handrick ende Huijbert Isebrant Raijens kinder
Hadewich Hendrick Dingen dochter vrauwe van Isebrant Raijens voorst.
Anthoenisken Willem Goort Gobben dochter weduwe Handrick Deelis Dingensoon
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Elisabeth Hendrick Pompen/Elisabeth Pompen, Hendrick Isebrant Raijens, Antonia Willem Goort Gobben/Antonia Willem Gobben/Antonia Gobben, Hendrick Dielis Dingens/Hendrick Dingens

[31v.2] Geertruijdt Antonis van Hall
Anthonis Handrick Dries alias van Hall
Jenneke dochter Jan Sfossen
Eilken weduwe Jan Sfossen
Jan Wauter Sfossensoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: III stuijvers (27-05-1657)
Genoemde personen: Gertruda Antonis van Hall/Gertruda van Hall, Antonis Hendrick Dries/Antonis Dries/Antonis Hendrick van Hall/Antonis van Hall, Jan Wouter Sfossen/Jan Sfossen

[32.1] Peter Baten
Willem Jan Woijten bij coop
Reijm sone Jan Macke
Marie dochter Reijm Jan Hoirs
mr. Reijm Jan Hoirssoon
[bijgeschreven: Willem Woijten habet]
Cijnsbedrag: III stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Peter Baeten, Willem Jan Woijten/Willem Woijten, Reijm Jan Mack/Reijm Mack, Maria Reijm Hoirs/Maria Hoirs, Reijm Jan Hoirs/Reijm Hoirs

[32.2] Hendrick sone
Antonis Hendrick Dries alias van Hall
Handrick Teunis Dries alias van Hall
Anthoenis Dries tutor uxoris
vuijt den Swartlants dries ... roijen
Cijnsbedrag: II stuijvers (27-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Antonis Dries/Hendrick Dries/Hendrick Antonis van Hall/Hendrick van Hall

CLXXIX
[32v.1] Pieter Goort Stoffel Swuestensoen
Heijlwich ende Jenneken Jan Handrick Geubbelskijnder
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Peter Goort Stoffels/Peter Stoffels/Peter Goort Swuesten/Peter Swuesten, Heijlke Jan Hendrick Gobbels/Heijlke Gobbels, Joanna Jan Hendrick/Joanna Gobbels, Jan Hendrick Gobbels/Jan Gobbels

[32v.2] Jacob Jan de Weerdt
Willem Anthonis Verhaegen tutor uxoris
Matthijs Blasius Lobbensoen tutor uxoris
vuijt die Sweckacker gedeijlt in desen ende 2 neestvolgende
Cijnsbedrag: J stuijver J obulus
Genoemde personen: Jacob Jan de Wert/Jacob de Wert, Willem Antonis Verhagen/Willem Verhagen, Thijs Blesen Lobben/Thijs Lobben

[33.1] de kinderen
Jan Casijn Jan Sijnen tutor Catharina
Digna Handrick Maes dochter
Catharijn Handrick Leenen dochter weduwe Handrick Adriaen Maessen 1. Wauter Beelkens 2. Matthijs Blesen 3. mr. Jochem van Aelst groot III copsaet 4. Matthijs Blesen
Cijnsbedrag: J stuijver J obulus
Genoemde personen: Jan Casijn/Jan Sijn, Catharina Maes, Digna Hendrick Maes/Digna Maes, Catharina Hendrick Leenen/Catharina Leenen, Hendrick Adriaen Maes/Hendrick Maes, Wouter Beelkens, Thijs Blees, Jochem van Aelst

[33.2a] Jan Claessen Denen tutor uxoris - J stuijver J obulus
[33.2b] Eilke Wouter Thijs - J stuijver J obulus
[33.2] Wauter sone Wauter Thijs voorst.
Ursel Berchmans weduwe van Wauter Thijs voorst.
Wauter Thijs Thijssen alias Beijtkens
Cijnsbedrag: I stuijver I obulus
Genoemde personen: Jan Claes Deenen/Jan Deenen, Aelke Wouter Thijs/Aelke Thijs, Wouter Wouter Thijs, Wouter Thijs Thijs/Wouter Thijs Beijtkens/Wouter Beijtkens

[33v.1a] Meeus Jacop Berghmans
Wijndel weduwe Jacop Berchmans voor d'een hellicht - I stuijver III oirt J duijt
[33v.1b] Hendrick sone Peter Berchmans voor dander hellicht - I stuijver III oirt J duijt
[33v.1]
Jacop ende Handrick sonen Peeter Berchmans
Peeter Wauter Berchmanssoen
Cijnsbedrag: IIIJ stuijver J oirt
Genoemde personen: Bartel Jacob Berchmans/Bartel Berchmans/Meeus Jacob Berchmans/Meeus Berchmans, Jacob Peter Berchmans, Hendrick Peter Berchmans/Hendrick Berchmans, Peter Wouter Berchmans/Peter Berchmans

[33v.2] Jan den Herder
[doorgehaald: Heijlke w] Meeus Jacob Berghmans
Willem Cillen
Eilken weduwe Willem Maes met Willem ende Pieter hare sone
Handrick Peeter Bitters
Handrick Goort van Velthovensoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: II stuijver I oirt
Genoemde personen: Jan de Herder, Meeus Jacob Berchmans/Meeus Berchmans/Bartel Jacob Berchmans/Bartel Berchmans, Willem Cillen, Willem Willem Maes, Peter Willem Maes/Peter Maes, Hendrick Peter Bitters/Hendrick Bitters, Hendrick Goort van Velthoven/Hendrick van Velthoven

[34.1] Dirck Jansse van Soerendonck
de 5 kinderen
Jenneke weduwe
Aert Pieter de Metser als man ende mombaer Jenneke Handrick van Asten dochter
Handrick Jacop Peeter Schepersson alias van Asten
Cijnsbedrag: IJ hoen I stuijver IJ oirt
Genoemde personen: Dirck Jan van Soerendonk/Dirck van Soerendonk, Aert Peter Metsers/Aert Metsers, Joanna Hendrick van Asten/Joanna van Asten, Hendrick Jacob van Asten/Hendrick van Asten/Hendrick Jacob Schepers/Hendrick Schepers, Hendrick Peter van Asten/Hendrick Peter Schepers

[34.2] Jan sone Frans Adriaen Maes
Frans Adriaen Maessoen
de IIII kinder van Laureijs Willem Berchmans
Handricxken Adriaen Loeffsdochter alias Snijders
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Jan Frans Maes/Jan Maes, Frans Adriaen Maes/Frans Maes, Laureijs Willem Berchmans/Laureijs Berchmans, Hendrica Adriaen Loeffs/Hendrica Loeffs/Hendrica Adriaen Snijders

[34v.1] Goort Dirx Verweerdinge
de kinderen Willem Dirck Verwerdingen
Goort Jan Sfossensoen
Eilke weduwe Jan Sfossen
Jan Wauters Sfossensoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: I hoen J oirt
Genoemde personen: Goort Dirck Verwerdingen/Goort Verwerdingen, Willem Verwerdingen, Goort Sfossen, Jan Wouter Sfossen

[34v.2] de weduwe
Frederick sone Anthonis van Roij
Jan ende Adriaen sonen Teunis Teunis Hannen alias Eskens
Marijken die weduwe van Anthoenis Sebastiaen Eskenssoen cum prolibus
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers (31-05-1657)
Genoemde personen: Frederick Antonis van Roij/Frederick van Roij, Jan Antonis Hannen/Jan Hannen/Jan Antonis Eskens/Jan Eskens, Adriaen Antonis Hannen/Adriaen Hannen/Adriaen Antonis Eskens/Adriaen Eskens, Antonis Sebastiaen Eskens

[35.1] Elizabeth weduwe Willem Hendrick Boll
Handrick Goort Bollsoen Cetelbuter
Cijnsbedrag: J hoen J oirt I obulus
Genoemde personen: Willem Hendrick Bull/Willem Bull, Hendrick Goort Bull/Hendrick Bull

[35.2] Merike Jan Thijs Blesen dochter
Jenneke de weduwe Handrick Boonen
Handrick Jan Boonensoen die jonge tutor uxoris
Cijnsbedrag: J hoen J oirt I obulus (31-05-1657)
Genoemde personen: Maria Jan Thijs Blees/Maria Jan Blees/Maria Blees, Hendrick Jan Boonen/Hendrick Boonen

[35v.1] Jacop Coppe
Handrick Jan Goossens
Joosten die weduwe van Joost Aerdt Loeffsoen alias Coppen cum prolibus
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Jacob Coppen, Hendrick Jan Goossens/Hendrick Goossens, Joost Aert Loeffs/Joost Loeffs/Joost Aert Coppen/Joost Coppen

[35v.2a] Hendrick Tijs Swusten
Aert sone
Thijs Aert Josephs
Jan Peeter Gevens deen helfft
[35v.2b] Berber Gerits
Joseph Jan Maes tutor uxoris
Aert sone
Thijs Aert Josephs dander helfft
[35v.2] Aerdt Joseph Stappaertssoen
Cijnsbedrag: II stuijver I oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Thijs Swuesten/Hendrick Swuesten, Aert Thijs Josepeh, Jan Peter Guijens/Jan Guijens, Barbara Gerards, Joseph Jan Maes/Joseph Maes, Aert Joseph Stappers/Aert Stappers

[36.1] Andries Teunis Geerarts
d'erffgenameen van Elisabeth Joost Faessen
Elisabeth Joost Faessen dochter weduwe van Andries Peeters alias die Scheper
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Andries Antonis Gerrits/Andries Gerrits, Elisabeth Faessen, Andries Peter de Scheper/Andries de Scheper

[36.2] de gelijcke kinder
Goort sone
Handrick Goort Buell bij coope
Aert Jacop Ceusters
Marijke die weduwe van Jacop Aerdt Ceusterssoen met Aert ende Anthonis haer soonen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I obulus
Genoemde personen: Hendrick Goort Bull/Hendrick Bull, Goort Hendrick Bull, Aert Jacob Custers/Aert Custers, Jacob Aert Custers, Antonis Aert Custers/Antonis Custers

[36v.1a] de kinderen Matthijs Heijmans
Lambert Joost Coppen voor dander helft - I stuijver 3 oirt
[36v.1b] Jan sone Geerart Jan Gevens alias Ruevens genamept
Libbeken die weduwe van Geraert voor deen helft - I stuijver 3 oirt
[36v.1] Geeraert, Elisabeth ende Marije Jan Wauter Gevens kijnder
[bijgeschreven, de partie van Jan Gerarts gequeten]
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I obulus J hoen
Genoemde personen: Thijs Heijmans, Lambert Coppen, Jan Gerard Geeven/Jan Geeven/Jan Gerard Ruevens/Jan Ruevens, Gerard Jan Geeven/Gerard Geeven, Elisabeth Jan Geeven/Elisabeth Geeven, Maria Jan Geeven/Maria Geeven, Jan Wouter Geeven

[36v.2a] de kinderen
Jan Anthonis Boxsoen
Anneke dochter Mathijs Sillen - III3 stuijvers
[bijgeschreven: dese partien van Jan Box sijn gequeten desen (11-06-1657)]
[36v.2b] Jan Anthonis Box voor deen helfft - III3 stuijvers
[36v.2] Marcelis Thijssoen bij coope
Jan Prinsen
Anneke Corstiaen weduwe van Philips voorst.
Philips Janssoen van Vessem
Cijnsbedrag: IJ hoen qrtt pulli
Genoemde personen: Jan Antonis Bocx/Jan Bocx, Anna Thijs Cillen/Anna Cillen, Marcelis Thijs, Jan Prinsen, Anna Corstiaen, Philip Jan van Vessem/Philip van Vessem

CLXXXI
[37.1] Hendrick Theunis van Hall
Teunis Handrick Dries alias van Hall
Corsten Aelberts van Moll
Marije Peeter Bacxdochter weduwe Handrick Handrick Leenensoen
Cijnsbedrag: IIJ oirt (25-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Antonis van Hall/Hendrick van Hall, Antonis Hendrick Dries/Antonis Dries/Antonis van Hall, Corsten van Moll, Maria Peter Bacx/Maria Bacx, Hendrick Hendrick Leenen

[37.2] de 3 kinderen
Willem soone
Michiel Willem Bitterssoen alias Blesen
Cijnsbedrag: III oirt I obulus J hoen
Genoemde personen: Michiel Willem Bitters/Michiel Bitters, Willem Bitters/Willem Blees

[37v.1] Jan Hendrick Domels
Hendrick sone
Willem Jan Daemen Dries voorst.
Jan Daemen Driessoen alias Dommels genaempt
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers I oirt (25-05-1657)
Genoemde personen: Jan Hendrick Dommels/Jan Dommels, Willem Jan Daemen Dommels/Willem Jan Dommels/Willem Dommels/Willem Jan Daemen Dries/Willem Jan Dries/Willem Dries

CLXXXII
[37v.2] Joris Nellemans
Dierick Dielis van Weerdingensoen
Handrick Adriaens van Weerdingensoen
Cijnsbedrag: IJ oirt J obulus IJ mijten qrtt pulli III vijffdeel van qrtt pulli, in gelde II stuijvers I3 oirt
Genoemde personen: Joris Nelemans, Dirck Dielis Verwerdingen/Dirck Verwerdingen, Hendrick Adriaen Verwerdingen/Hendrick Verwerdingen

[38.1] Jenneken weduwe Jacop Priesters
Jacop Jacops Priesters
Jacop Macken schoenmaecker
Peeter Jacop Wauterssoen tutor uxoris vuijt het Strexken achter den Heurck
Cijnsbedrag: I obulus III mijten II vijffdeel van qrtt pulli, in gelde I3 oirt III mijten
Genoemde personen: Jacob Jacob Priesters, Jacob Mack, Peter Jacob Wouters/Peter Wouters

[38.2] Elisabeth dochter Handrick Pompen met haren III kinderen
de VII kinderen Handrick Pompen
Handrick Frans Pompensoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: VIJ stuijver I obulus I hoen IIIdeel hoen qrtt pulli, [in gelde] 13 stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Elisabeth Hendrick Pompen/Elisabeth Pompen, Hendrick Frans Pompen

[38v.1] Thijs en Hendrick Aerts
Aert Ghijsberts Willems alias den Raijmaker
Jan Jan Bitters bij coope
Jan Handrick Batensoen alias Goosens tutor uxoris
vuijt het huijsken t'Oisterijck
Cijnsbedrag: J hoen J oirt J obulus
Genoemde perosnen: Thijs Aert, Aert Gijsbert Willems/Aert Willems/Aert Gijsbert Rademaeckers/Aert Rademaeckers, Jan Hendrick Baeten/Jan Baeten/Jan Hendrick Goossens/Jan Goossens

[38v.2] Jacob Jan Pompen bij koope
Thijs en Hendrick Aerts
Aert Ghijsbert Willem de Raijmaker
de III onmondige kinderen Heijlken Peter Jacop Wauters
Peeter Jacop Wauterssoen tutor uxoris
vuijt een stuck groessen genaempt den Roijdries groot ontrent II loepensaet 1. de kinderen Dierck Verbraecken 2. s'heeren gemeijnte 3. Adriaen Daems 4. Jan Goossens of Baten genaempt
Cijnsbedrag: J hoen J oirt J obulus
Genoemde personen: Thijs Aert, Aert Gijsbert Willems/Aert Willems/Aert Gijsbert Rademaeckers/Aert Rademaeckers, Jan Hendrick Baeten/Jan Baeten/Jan Hendrick Goossens/Jan Goossens, Heijlke Peter Jacob Wouters/Heijlke Peters, Peter Jacob Wouters/Peter Wouters, Dirck Verbraecken

[39.1] Goijaert Aert Coppen
Aert Ghijsberts den Raijmaecker
proles
Cristina die weduwe van Peter Hendrick Dingensoen
Anthoenisken Willem Goijaert Gobbendochter weduwe van Handrick Dielis Dingensoen
vuijt den Vrijdach
Cijnsbedrag: J hoen I oirt I obulus
Genoemde personen: Goort Aert Coppen/Goort Coppen, Aert Gijsbert Willems/Aert Willems/Aert Gijsbert Rademaeckers/Aert Rademaeckers, Peter Hendrick Dingens/Peter Dingens, Antonia Willem Goort Gobben/Antonia Willem Gobben/Antonia Gobben, Hendrick Dielis Dingens/Hendrick Dingens

[39.2] Hendrick Reijm Thijs bij coop
Margriet Dierick Handricx Verbraecken dogter
de VII kinderen van Dierick Verbraecken
Dierick Handricx Verbraeckensoen
vuijt de Roij
Cijnsbedrag: J hoen J oirt J obulus
Genoemde personen: Hendrick Thijs, Margriet Dirck Hendrick Verbraecken/Margriet Dirck Verbraecken/Margriet Verbraecken

[39v.1] Adriaen de Witte
Libbeken Mathijs Blesen dochter weduwe Jan de Witte
Jan Andriessen alias de Witte
Jenneke Jan Schepers dochter weduwe van Willem Blasius Lobbensoen
Cijnsbedrag: III oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Adriaen de Wit, Elisabeth Thijs Blees/Elisabeth Blees, Jan Dries de Wit/Jan de Wit, Joanna Jan Schepers/Joanna Schepers, Willem Blees Lobben/Willem Lobben

[39v.2] Jan Reijm Thijs
Margriet Dirck Hendrick Verbraken
Jan Dierick Verbraeckensoen
de VII kinderen van Dierick Verbraecken
Dierick Verbraecken
Albert Adriaens vander Bruggen als man van Jenneke Handrick Delis Dingendochter
Anthoenisken Willem Goort Gobben dochter weduwe van Handrick Dielis Dingensoen
[doorgehaald: Dierick Verbraecken habet]
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt
Genoemde personen: Jan Thijs, Margriet Dirck Hendrick Verbraecken/Margriet Dirck Verbraecken/Margriet Verbraecken, Jan Dirck Verbraecken/Jan Verbraecken, Aelbert Adriaen vander Bruggen, Joanna Hendrick Dielis Dingens/Joanna Hendrick Dingens/Joanna Dingens, Antonia Willem Goort Gobben/Antonia Willem Gobben/Antonia Gobben, Hendrick Dielis Dingens/Hendrick Dingens

[40.1] Jacop Coppe
Handrick Jan Goossenssoen
Jan Handrick Baetensoen alias Goosens tutor uxoris
vuijt den Hulsbroeckbeempt
Cijnsbedrag: I stuijver (27-05-1657)
Genoemde personen: Jacob Coppen, Hendrick Jan Goossens/Hendrick Goossens, Jan Hendrick Goossens/Jan Hendrick Baeten/Jan Baeten

[40.2] de kinderen
Jan Casijn Jan Sijnen soen tutor uxoris
Digna Hanrick Maes dochter weduwe Jacop voorst.
Jacop Jacop Anthoenissoen alias Dielis
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Jan Casijn/Jan Sijn, Digna Hendrick Maes/Digna Maes, Jacob Jacob Antonis/Jacob Dielis

[40v.1] de 3 kinderen
Pieter Willem Maes
Joosten Bauwen weduwe Jacop voorst.
Wauter Jacop Colensoen
Cijnsbedrag: VIII stuijver IIJ oirt
Genoemde personen: Peter Willem Maes/Peter Maes, Joostje Bauwen, Wouter Jacob Colen/Wouter Colen

CLXXXIII
[40v.2] de gelijcke kinderen
Goort Bol
Maeijke weduwe
Frans sone Jacop Bluijssen
Jenneke [doorgehaald: Jan P..] weduwe Jacop voorst.
Jacop Willem Bluijssensoen Schepers
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Goort Bull, Frans Jacob Bluijssen/Frans Bluijssen, Jacob Willem Bluijssen

[41.1] Peter Jan Bax
Wijndel weduwe
Jacop ende Handrick sonen Pieter Berchmans
Peeter Wauter Berchmanssoen
vuijt heer Jacops ecker
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers
Genoemde personen: Peter Jan Bacx/Peter Bacx, Jacob Peter Berchmans/Jacob Berchmans, Hendrick Peter Berchmans/Hendrick Berchmans, Peter Wouter Berchmans/Peter Berchmans

[41.2] Peter Dirck Jan Jeucken voorst.
Dirck Jan Goossens alias Jakensoon
Cijnsbedrag: IJ stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Peter Dirck Jeucken/Peter Jeucken/Peter Dirck Jaecken/Peter Jaecken, Dirck Jan Goossens/Dirck Goossens/Dirck Jan Jaecken/Dirck Jaecken

[41v.1a] Gerit Holle bij coop
de 4 kijnderen Hendrick Dielis van Veen moeten betaelen van desen text - II oirt
[41v.1b] Goijaert Dirck van Weerdingen dander hellicht - II oirt
[41v.1] Handrick Dielis van Veehensoen
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Gerrit Hollen, Hendrick Dielis Vee/Hendrick Vee, Goort Dirck Verwerdingen/Goort Verwerdingen

[41v.2] Hendrick Paulus Smulders bij kope
de kinderen
Jan Casijn Jan Sijnen soen tutor uxoris
Digna Handrick Maes dochter
Catharijn Leenen weduwe Handrick Adriaen Maessoen
vuijt huijs ende hoff t'Oisterijck gelegen
Cijnsbedrag: I oirt
Genoemde personen: Hendrick Paul Smulders/Hendrick Smulders, Jan Casijn/Jan Sijn, Digna Hendrick Maes/Digna Maes, Catharina Leenen, Hendrick Adriaen Maes/Hendrick Maes

[42.1a] Heijltje weduwe
Pieter Dries Hendrick van Maerheze soen alias van Put
Anneke Abrahams voor dander helfft
[42.1b] Jan Adriaen Hoeben weduwe
Jan Abrahams voor deen helfft
[42.1] Jenneke Jan Truijen weduwe van Abraham voorst.
Abraham Matthijssoen van Vueght
[bijgeschreven: de helfft van dese partie is gequeten, Heijlken Frans Maes weduwe [Peter] Dries den (23-05-1657), [ande]re helft ad idem gequeten door Jan Adriaen .. dese (24-05-1657)]
Cijnsbedrag: I stuijver III mijten qrtt hoens XIIdeel Capuijns, in gelde IIJ stuijver J oirt VI mijnten - IJ stuijver III oirt
Cijnsbedrag: Heijlke Frans Maes/Heijlke Maes, Peter Dries Hendrick van Put/Peter Dries van Put/Peter van Put, Anna Abrahams, Jan Adriaen Hoeben/Jan Hoeben, Joanna Jan Truijen/Joanna Truijen, Abraham Thijs van Vucht/Abraham van Vucht

[42.2] Teunis Frans de Smid
Frans ende Libbeken Handrick Willems Verover
Handrick Willems Verover alias de Smit inde Renne
Handricxken ende Marijken Handrick Verstappen kijnderen
Cijnsbedrag: I stuijver III mijten qrtt hoens XIIdeel capuijns, in gelde III stuijver III oirt
Genoemde personen: Antonis de Smid, Frans Hendrick Verover/Frans Verover, Elisabeth Hendrick Verover/Elisabeth Verover, Hendrick Willem Verover/Hendrick Verover/Hendrick Willem de Smid/Hendrick de Smid, Hendrica Hendrick Verstappen/Hendrica Verstappen, Maria Hendrick Verstappen/Maria Verstappen

CLXXXIIII
[42v.1] Gerrit Hollen
Hendrick Willem Maes
Hendrick Joost Goossenssoen schepers
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Hendrick Maes, Hendrick Joost Goossens/Hendrick Goossens

[42v.2] Tijs Jan Herberts
Elizabeth weduwe
Jan Willems tutor uxoris
Philips ende Elisabeth kinderen Hendrick Bax
Anneken Cristiaens weduwe Philips voorst.
Phillips Janssoen van Vesshem tutor uxoris
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers
Genoemde personen: Thijs Jan Herberts/Thijs Herberts, Philip Hendrick Bacx/Philip Bacx, Elisabeth Hendrick Bacx/Elisabeth Bacx, Anna Corstiaens, Philip Jan van Vessem/Philip van Vessem

[43.1a] Mari Frans de Smit
Frans sone Handrick Willems Verhoeven als man ende mombaer Anneken dochter Jan Faes Woijten voor dander helfft - III stuijvers II3 oirt
[43.1b] Peter Baten
Willem sone Jan Faes Woijten voor deen helfft - III stuijvers II3 oirt
[43.1] Jan Faes Wauterssoen alias Woijten
[bijgeschreven: dese portie van Willem soone Jan Faes is gequeten desen (30-05-1657)]
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt IJ hoen
Genoemde personen: Maria Frans de Smid/Maria de Smid, Frans Hendrick Willem Verhoeven/Frans Hendrick Verhoeven/Frans Verhoeven, Anna Jan Faes Woijten/Anna Jan Woijten/Anna Woijten, Jan Faes Wouters/Jan Wouters

[43.2] Heijn van Huchten daude
Cijnsbedrag: I stuijver J hoen
Genoemde personen: Hendrick van Huchten
[bijgeschreven: Willem Woijten tot Strijp .. ha. pant tot ... G. S.ff. ende Hendrick Weijten]

[43v.1a] Arien Wouter Donckers voor d'een helft - J stuijver I oirt
[43v.1b] Jan de Weerdt d'ander helft vande text - J stuijver I oirt
[43v.1] Ivo Jacop Iwens
Joost Jan van Haut soen
Jan van Haut
Cijnsbedrag: I stuijvers IJ oirt I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Adriaen Wouter Donckers/Adriaen Donckers, Jan de Wert, Ivo Jacob IJeuwen/Ivo IJeuwen, Joost Jan van Hout/Joost van Hout

[43v.2] Joost Joosten bij koope
Handrick Pieter Hoomans alias van Huchten
Handrick Pauwels van Huchten soen
Cijnsbedrag: I stuijver II hoender
Genoemde personen: Hendrick Peter Homans/Hendrick Homans/Hendrick Peter van Huchten/Hendrick van Huchten, Hendrick Paul van Huchten/Hendrick van Huchten

[44.1] Willem sone
Handrick Willem Vervlasen alias Truijen
Marije Handricx Vervlaessen dochter
Cijnsbedrag: J oirt
Genoemde personen: Willem Hendrick Vervlaessen/Willem Vervlaessen/Willem Hendrick Truijen/Willem Truijen, Maria Hendrick Vervlaessen/Maria Vervlaessen

CLXXXV
[44.2] Gerrit Faes
Margriet dochter
Handrick sone Jan Faes Woijten
Jan Faes Woijtensoen
Cijnsbedrag: I stuijvers VIdeel hoen, in gelde I stuijver I oirt
Genoemde personen: Margriet Hendrick Woijten/Margriet Woijten, Hendrick Jan Faes Woijten/Hendrick Jan Woijten/Hendrick Woijten

[44v.1] den h. geest van Leende
Cijnsbedrag: I oirt J hoen

[44v.2] de weduwe
Willem Peter Truijen
Jan Peter Aelen
Jenne Handrick Diericx van Hall dochter weduwe van Frans Anthonis Verstappensoen haren iersten man
Cijnsbedrag: I capuijn IJ oirt
Genoemde personen: Willem Truijen, Jan Peter Aalen/Jan Aalen, Joanna Hendrick Dirck van Hall/Joanna Hendrick van Hall/Joanna van Hall, Frans Antonis Verstappen/Frans Verstappen

[45.1] Jan Jan Pieter Verstappensoen
de VII kinderen van Pieter Willem Sffoechts
Marije die weduwe van Peeter Willem Bocxsoon alias Sfooes cum prolibus
Cijnsbedrag: II stuijver J oirt
Genoemde personen: Jan Jan Peter Verstappen/Jan Verstappen, Peter Willem Fous/Peter Fous/Peter Willem Bocx/Peter Bocx

[45.2a] Niclaes Hendrick Delen
de weduwe Peter Jacop Luijten voorst.
Pieter Jacop Luijten alias glaesmaker
Jacop Jacop Luijten glaesmaker den auden
de drije kinderen Laureijs Jacop Heijgen vuijt t'Bosken - I3 stuijvers
[45.2b] Peter Heijmans - IJ stuijvers
Anneke Jan de Weertd
[45.2] Anneke Jan de Weerdt dochter
Willem Jan van Hautsoen
III kinder
Laureijns Jacop Heijgensoon tot Hamont
Cijnsbedrag: -
Genoemde personen: Claes Hendrick Deelen/Claes Deelen, Peter Jacob Luijten/Peter Luijten, Laurens Jacob Haijegen/Laurens Haijegen, Anna Jan de Wert/Anna de Wert, Willem Jan van Hout/Willem van Hout

[45v.1] Joost opt Hof bij koope
de erfgenaemen
Libbeke Lobbne
de IIII kinderen Hendrick Laureijs Lobben
Jenneke Coppens weduwe Handrick Lobben
Handrick Laureijns Lobben
proles van Merije voorst.
Marije Goort Didden dochter cum prolibus
Cijnsbedrag: II stuijvers I oirt (31-05-1657)
Genoemde personen: Joost op't Hof, Elisabeth Lobben, Hendrick Laurens Lobben/Hendrick Loben, Joanna Coppen, Maria Goort Didden/Maria Didden

[45v.2] [doorgehaald: Hendrick] Ida ende [doorgehaald: Elisabeth kinderen]
Handrick de Smit
Handrick Jan de Smitsoon
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Hendrick de Smid, Ida de Smid, Elisabeth de Smid, Hendrick Jan de Smid/Hendrick de Smid

[46.1] Willem Jacob Vlincken alias Vonten
de III kinderen Jan de Smit
Jan Jan de Smitsoen
vuijt huijs ende hoff gelegen onder de Doelen
Cijnsbedrag: J stuijver (27-05-1657)
Genoemde personen: Willem Jacob Vlincken/Willem Vlincken/Willem Jacob Vonten/Willem Vonten, Jan de Smid

[46.2] Gijsbert Jan Handricx Verhoevensoen alias Gevens oft van Put
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Gijsbert Jan Hendrick Verhoeven/Gijsbert Jan Verhoeven/Gijsbert Verhoeven/Gijsbert Geevens/Gijsbert van Put

[46v.1] Pieter Janssen Hoeveners tot Weerde
Adriaen Peeter Branden van Weerde
Cijnsbedrag: IIIJ stuijvers J oirt (26-05-1657)
Genoemde personen: Peter Jan Hoevenaers/Peter Hoevenaers, Adriaen Peter Branden/Adriaen Branden

[46v.2] Lijs Baten
Peter Jan Berchmans
Elisabeth Pieter Jacop Hanssen alias Baten dochter
Jacop, Goort, Elisabeth, Catharijn, Peeter Jacop Hanssen alias Baeten kijnder
Cijnsbedrag: I stuijver IIIJ oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Elisabeth Baeten, Peter Berchmans, Elisabeth Peter Jacob Hanssen/Elisabeth Peter Hanssen/Elisabeth Hanssen/Elisabeth Peter Jacob Baeten/Elisabeth Peter Baeten/Elisabeth Baeten, Jacob Hanssen/Jacob Baeten, Goort Hanssen/Goort Baeten, Catharina Hanssen/Catharina Baeten

CLXXXVII
[47.1] Jan Wauter Colensoen
Joost Dierick Wouterss
Martijn die weduwe van Dierick Jan Aerdt Ceusters alias Wauters
vuijt eenen acker genaempt den Paijacker groot seven copsaet oft daer ontrent 1. Goijaert Wespen 2. Frans Pompen daer affgedeijlt 3. Tielen Kemps 4. den pat
Cijnsbedrag: I stuijver IJ oirt I obulus IIIJte qrtt mijten qrtt pulli, in gelde II stuijvers II3 oirt (29-05-1657)
Genoemde personen: Jan Wouter Colen/Jan Colen, Joost Dirck Wouters/Joost Wouters, Dirck Jan Aert Custers/Dirck Jan Custers/Dirck Custers/Dirck Jan Aert Wouters/Dirck Jan Wouters/Dirck Wouters, Goort Wespen, Tielen Keijmps

[47.2] Adriaen Aerdt Wauterssoen tot Strijp
dese chijns is heleet junio 1601 volgens den ligger
Cijnsbedrag: IIIJ oirt I obulus Vdeel hoen, in gelde I stuijver IIIJ oirt
Genoemde personen: Adriaen Aert Wouters/Adriaen Wouters

[47v.1] Jan Wouter Jacop Colensoen
Joost Dierick Wouters
Martijn die weduwe van Dierick Jan Aerdt Ceusterssoon alias Wauters
vuijt eenen acker genaempt den Paijacker groot ontrent seven copsaet 1. Goort Wespen 2. Frans Pompen 3. Tielen Kemps 4. den pat
Cijnsbedrag: IIIJ oirt I obulus Vdeel hoen, tsamen 7 oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Jan Wouter Colen/Jan Colen, Joost Dirck Wouters/Joost Wouters, Dirck Jan Aert Custers/Dirck Jan Custers/Dirck Custers/Dirck Jan Aert Wouters/Dirck Jan Wouters/Dirck Wouters, Goort Wespen, Tielen Keijmps

[47v.2] Peter Jacob Eeckelmans
Handrick van Buell
Lambert, Thijs ende Jaexken Laureijs Jacops kinderen
Laureijns Jacop Haijgen soon
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Peter Eeckelmans, Hendrick van Buell, Lambert Laurens Jacobs/Lambert Jacobs, Thijs Laurens Jacobs/Thijs Jacobs, Jacoba Laurens Jacobs/Jacoba Jacobs, Laurens Jacob Haijegen/Laurens Haijegen

CLXXXVIII
[48.1] Elisabeth Wils Muijsers
Maria vanden Broeck weduwe Geerart Muijsers met hare vijff dochters
Geerart Muijsers
Michiel Wauters van Geldrop
Jan ende Merijken Wauter Jan Belien kinder
Wauter Jan Beliensoon tutor Merijken Jan genaempt Celen alias van Lierop dochter
Jan Philips Scheperssoon
Cijnsbedrag: J hoen qrtt hoen J oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Elisabeth Muijsers, Gerard Wils Muijsers/Gerard Muijsers, Michiel Wouters van Geldrop/Michiel van Geldrop, Jan Wouter Belien/Jan Belien, Maria Wouter Belien/Maria Belien, Wouter Jan Belien/Wouter Belien, Maria Jan Ceelen/Maria Ceelen/Maria Jan van Lierop/Maria van Lierop, Jan Philip Schepers/Jan Schepers

[48.2] Adriaen Willem Jan Aerdt Wouterssoon tot Oisterijck
Cijnsbedrag: J hoen I stuijver J obulus
[bijgeschreven: nota soomen bevint is deser text gequeten]
Genoemde personen: Adriaen Willem Jan Aert Wouters/Adriaen Willem Aert Wouters/Adriaen Willem Wouters/Adriaen Wouters

[48v.1] Aert Hendrick Drisse
Handrick Pieter Driessen
Joost Dierick Wouterss
Martijn die weduwe van Dierick Jan Aerdt Ceusterssoon alias Wauters cum prolibus
vuijt een stuck bempts gelegen inde Schaveijen groot III3 loopensaet oft daerontrent 1. Jacop Wauters 2. Handrick Maes met meer andere 3. Geeraert van Lieshaut ende Lijn Olmans 4. den wech
Cijnsbedrag: IJ stuijvers (31-05-1657)
Genoemde personen: Aert Hendrick Dries/Aert Dries, Hendrick Peter Dries, Joost Dirck Wouters/Joost Wouters, Dirck Jan Aert Custers/Dirck Jan Custers/Dirck Custers/Dirck Jan Aert Wouters/Dirck Jan Wouters/Dirck Wouters

[48v.2] Maria dochter
Teunis Handrick Dries soen alias van Hall tutor Anneken Handrick Leenen dochter
Marije Peeter Bacx dochter weduwe Handrick Handrick Leenen
Cijnsbedrag: II stuijver I obulus (27-05-1657)
Genoemde personen: Maria Antonis Dries/Maria Dries, Antonis Hendrick Dries/Antonis Dries/Antonis Hendrick van Hall/Antonis van Hall, Anna Hendrick Leenen/Anna Leenen, Maria Peter Bacx/Maria Bacx, Hendrick Hendrick Leenen

[49.1a] Aert sone
Tielen Aert Kemps tutor uxoris dander helft
[49.1b] de weduwe
Goort sone Handrick Loes voor deen helfft
[49.1] Handrick Faes Aerdt Loeffsoen tot Oisterick
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Aert Tielen Keijmps/Aert Keijmps, Tielen Aert Keijmps/Aert Keijmps, Goort Hendrick Loeffs/Goort Loeffs, Hendrick Faes Aert Loeffs/Hendrick Faes Loeffs/Hendrick Loeffs

[49.2] Wouter Venten
Jan Pieter Aelen als man ende momber Frensken Vervlaesen
Marije Handrick Michiels Vervlaessen dochter
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Jan Peter Aalen/Jan Aalen, Francina Vervlaessen, Maria Hendrick Michiel Vervlaessen/Maria Hendrick Vervlaessen/Maria Vervlaessen

CLXXXIX
[49v.1] Hendrick Tille Kemps bij coop
Jacob sone
Willem Anthonis Verhaegen tutor uxoris
Matthijs Blasius Lobbensoon
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Hendrick Tielen Keijmps/Hendrick Keijmps, Jacob Willem Verhagen/Jacob Verhagen, Willem Antonis Verhagen/Willem Verhagen, Thijs Blees Lobben/Thijs Lobben

[49v.2] Hendrick Jansse van Astennomine uxoris
Marten Jan Wauter Verbraeckensoon tot Heese
vuijt een stuck soo lant als groesen gelegen inde Hoeven 1. Jan Veraa 2. sheeren gemeijnte 3. idem 4. Vaes Vaess kinderen
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Hendrick Jan van Asten/Hendrick van Asten, Marten Jan Wouter Verbraecken/Marten Jan Verbraecken/Marten Verbraecken

[50.1] Hendrick Janssen van Astennomine uxoris
Marten Janssen Verbraecken
Joost Jan Wauters Verbraeckensoon tot Heeze
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Hendrick Jan van Asten/Hendrick van Asten, Marten Jan Verbraecken/Marten Verbraecken, Joost Jan Wouter Verbraecken/Joost Jan Verbraecken/Joost Verbraecken

[50.2] Thijs Jansse bij koope
Dielis van Moll bij [doorgehaald: koop]
Goort sone Handrick Loes
Handrick Faes Aerdt Loeffsoon
Cijnsbedrag: II stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Goort Hendrick Loes/Goort Loes/Goort Hendrick Loeffs/Goort Loeffs, Hendrick Faes Aert Loeffs/Hendrick Faes Loeffs/Hendrick Loeffs

[50v.1] de 4 kinderen
Handrick sone Pieter Clevers
Peeter Jan Cleverssoon
vuijt een acker opde Steenacker 1. Geerart den Snijder 2. Pieter Clevers 3. den waterlaet groot IJ vaetsaet
Cijnsbedrag: IIJ oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Peter Clevers/Hendrick Clevers, Peter Jan Clevers/Peter Clevers, Gerard de Snijder

CXC
[50v.2] Matthijs sone Goijaert Heijmans
Joost sone Pieter Clevers
Pieter Jan Clevers
Claes Dierick Clevers
[doorgehaald: vuit een acker opde Steenacker 1. Geerart den Snijder 2. Pieter Clevers 3. den waterlaet ende Jenne B. kinderen groot IJ lopensaet]
vuijt een stuck lants de Hage genaempt nu het Huchten geheijten groot ontrent vijff copsaet 1. Jan de Wit 2. Peter Coppen 3. de straet
Cijnsbedrag: IJ oirt
Genoemde personen. Thijs Goort Heijmans/Thijs Heijmans, Hendrick Peter Clevers/Hendrick Clevers, Peter Jan Clevers/Peter Clevers, Gerard de Snijder, Claes Dirck Clevers/Claes Clevers, Jan de Wit, Peter Coppen

[51.1] Peter Dirck Jan Juecken
Dierick Jan Juecken
Ghijsbert Joseph Stappaertssoon
Cornelis Adriaens de Smitsoon
Cijnsbedrag: III stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Peter Dirck Jaecken/Peter Jaecken/Peter Dirck Jeucken/Peter Jeucken, Dirck Jan Jaecken/Jan Jaecken/Dirck Jan Jeucken/Jan Jeucken, Gijsbert Joseph Stappers/Gijsbert Stappers, Cornelis Adriaen de Smid/Cornelis de Smid

[51.2] Peter Bater
Willem sone
Margriet dochter Faes Woijten
Jan Faes Wautersson alias Woijten
Cijnsbedrag: IIJ oirt
Genoemde personen: Peter Baeten, Margriet Faes Woijten/Margriet Woijten, Jan Faes Woijten/Jan Woijten/Jan Faes Wouters/Jan Wouters

[51v.1] de gelijcke kinderen
Goort Boll
Maeijke weduwe
Frans sone Jacop Bluijssen
Frederick sone Anthonis van Roij
Anthoenis Deelis Broeckmanssoon alias van Roij
Cijnsbedrag: IJ stuijver J oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Goort Bull, Frans Jacob Bluijssen/Frans Bluijssen, Frederick Antonis van Roij/Frederick van Roij, Antonis Delis Broeckmans/Antonis Broeckmans/Antonis Delis van Roij/Antonis van Roij

[51v.2] Maerten Frans de Smit
Frans Handrick Verhoevensoen
Willem Handricx Veroversoen smet inde Renne
Handrick Willemssoon Verover die smit
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Marten Frans de Smid/Marten de Smid, Frans Hendrick Verhoeven/Frans Verhoeven, Willem Hendrick Verover/Willem Verover/Willem de Smid, Hendrick Willem Verover/Hendrick Verover/Hendrick Willem de Smid/Hendrick de Smid

[52.1a] Meriken dochter
Jan den Cleijnen bij koope
Elisabeth weduwe Faes sone Jan Faes Woijten voor dander helft
[52.1b] Margriet dochter Peter Jacobs bij koope
Handrick sone Jan Faes Woijten voor deen helfft
[52.1] Jan Faes Wauterssoon alias Woijten
Cijnsbedrag: IJ stuijver
Genoemde personen: Maria Jan Cleijen/Maria Cleijen, Faes Jan Woijten/Faes Woijten, Margriet Peter Jacobs/Margriet Jacobs, Hendrick Jan Woijten/Hendrick Wojten, Jan Faes Woijten/Jan Woijten/Jan Faes Wouters/Jan Wouters

CXCI
[52.2] Hendrike Maes dochter
Handrick Willem Buijkenssoen alias Mansfelt
Cijnsbedrag: I stuijver I obulus
Genoemde personen: Hendrica Maes, Hendrick Willem Buijckens/Hendrick Buijckens/Hendrick Willem Mansvelt/Hendrick Mansvelt

[52v.1] de 5 kinderen
Michiel Jan Guens
de vijff kindskinderen Wauter Peter Daems
Peeter Wauter Daems alias Verover off Deelen
[bijgeschreven Gielen Guens habet]
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Michiel Jan Guijens/Michiel Guijens, Wouter Peter Daems/Wouter Daems, Peter Wouter Daems/Peter Daems/Peter Wouter Verover/Peter Verover/Peter Wouter Deelen/Peter Deelen

[52v.2] de 5 kinderen
Michiel Jan Gevens
Anthoenis Jan Gevenssoon
Cijnsbedrag: II stuijvers IIIe deel van II hoender, in gelde IIII stuijver IIJ oirt J obulus
Genoemde personen: Michiel Jan Guijens/Michiel Guijens/Michiel Jan Geevens/Michiel Geevens, Antonis Jan Guijens/Antonis Guijens

[53.1] Aert Jansse bij koope
Peeter ende Handrick Jan Bacx kijnderen
Cijnsbedrag: III oirt (31-05-1657)
Genoemde personen: Peter Jan Bacx/Peter Bacx, Hendrick Jan Bacx/Hendrick Bacx

[53.2] Hendrick Willem Verhoef en Jan Hendrick tutor uxoris
Merije Pieter Weijnen weduwe Thijs Broeckmans
die kijnder Jan Jacop Broeckmans
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Hendrick Willem van Hoof/Hendrick van Hoof, Maria Peter Weijen/Maria Weijnen, Jan Jacob Broeckmans/Jan Broeckmans

[53v.1] Hendrick Jan Joosten bij koope
Jan Joost Geukens tEuvelwegen tot Heese
Deelis, Ailken ende Anthoenis Marten Willem kijnder
vuijt huijs ende hoff gelegen tEuvelweghen ende aengelage 1. Peter Celen 2. de kinderen Thijs ...op
Cijnsbedrag V stuijvers
Genoemde personen: Hendrick Joosten, Jan Goost Geukens/Jan Geukens, Delis Marten Willem/Delis Willem, Aelke Marten Willem/Aelke Willem, Antonis Marten Willem/Antonis Willem

[53v.2] Peter van Asten tutor uxoris
Lintken Litsenborgers weduwe Jan Olmans
Jan Handrick Olmans
Dierick Geerart Bax
Dierick van Werdingen ende Cornelis Reijnders
[doorgehaald: Jan Handrick Olmans]
Jenne Willem Goort Lobben dochter alias Tielkens vuijt de Schaveijen
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Catharina de Litsenborger, Jan Hendrick Olmans/Jan Olmans, Dirck Gerard Bacx/Dirck Bacx, Dirck Verwerdingen, Joanna Willem Goort Lobben/Joanna Willem Lobben/Joanna Lobben/Joanna Willem Goort Tielkens/Joanna Willem Tielkens/Joanna Tielkens

[54.1] Hendricxke Maes dochter
Handrick Willem Buijkenssoen
Willem Janssen voor Elisabeth dochter Handrick Diericx
Aleijt die weduwe cum prolibus van Goort Marcelissoen van Liedrop
Cijnsbedrag: VI stuijvers
Genoemde personen: Hendrica Maes, Hendrick Willem Buijckens/Hendrick Buijckens, Elisabeth Hendrick Dirck/Elisabeth Dirck, Goort Marcelis van Lierop/Goort van Lierop

CXCII
[54.2] de weduwe
Jan Hermans tutor uxoris
Anneken Jan de Weerdt dochter
Jan Jacop Lambrechts soon van Huechten
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Anna Jan de Wert/Anna de Wert, Jan Jacob Lambrecht van Huchten/Jan Jacob van Huchten/Jan van Huchten

[54v.1a] Wouter Arien de Bois
Jenneken dochter Jan Sfossen
Eilke weduwe Jan Sfossen
vuijt Marie Snijers gelach 1. de kinderen Willem Engleen 2. Eilken Sfossen - I stuijver J oirt
[54v.1b] Jan sone
de weduwe
Dirck Cissen, Hendrick van Buel, Eilke Aert vander Sande dochter weduwe Jacop Teunis - I stuijver J oirt
[54v.1] Joost willem Smitsoon alias die Schepere
Cijnsbedrag: II stuijver I oirt
Genoemde personen: Wouter Adriaen de Boos/Wouter de Boos, Joanna Jan Sfossen/Joanna Sfossen, Maria Snijders/Maria de Snijder, Jan Dirck Cissen/Jan Cissen, Aelke Aert vande Sande/Aelke vande Sande, Jacob Antonis

[54v.2a] de weduwe
Geerit Claes Jan Aelberts - I3 oirt
[54v.2b] Aert Jacop Anthonis moet hier affgeven van den I stuijer J oirt Dirck, Gerart ende Aert - I3 oirt
[54v.2] Gijsbert Jan Hendrick Veroversoon alias Gevens off van Put
Cijnsbedrag: III oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Gerrit Claes Jan Aelberts/Gerrit Claes Aelberts/Gerrit Aelberts, Aert Jacob Antonis/Aert Antonis, Gijsbert Jan Hendrick Verhoeven/Gijsbert Jan Verhoevnr/Gijsbert Verhoeven/Gijsbert Geevens/Gijsbert van Put

[55.1a] de weduwe
Jacob Willem Verhagen
Elisabeth ende Jenneken Daniel Claessen kinder
Daniel Claessen alias Snijder voor dander helfft - I oirt
[55.1b] de weduwe
Jacob sone Willem Antonis Verhagen
Willem Anthonis voorst.
Anthonis Verhagen voor deen helft
[55.1][doorgehaald Jan Jan Bittersoen bij coope]
Jan Handrick Batensoon alias Goosens
Cijnsbedrag: [slecht leesbaar]
Genoemde personen: Jacob Verhagen, Elisabeth Daniel Claes/Elisabeth Claes, Joanna Daniel Claes/Joanna Claes, Daniel Claes Snijder/Daniel Snijder, Willem Antonis Verhagen/Willem Verhagen, Jan Hendrick Baeten/Jan Baeten

[55.2] Peter Corsten van Moll
Libbeke weduwe
Corsten Alberts van Moll
Elisabeth Handrick Leenen dochter
Marijken Peter Bacx dochter weduwe van Handrick Leensen soon
Cijnsbedrag: I stuijver (27-05-1657)
Genoemde personen: Peter van Moll, Aelbert van Moll, Elisabeth Hendrick Leenen/Elisabeth Leenen, Maria Peter Bacx/Maria Bacx, Hendrick Leenen

[55v.1] Jan Frans Pompen
de 5 kinderen
Adriaen Wauter Jan de Smit alias de Bois
Heijlke dochter Wouter Deelen
Wauter Pieter Daemssoon alias Deelen
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan Pompen, Adriaen Wouter de Smid/Adriaen de Smid/Adriaen Wouter de Boos/Adriaen de Boos, Heijlke Wouter Deelen/Heijlke Deelen, Wouter Peter Daems/Wouter Daems/Wouter Peter Deelen/Wouter Deelen

[55v.2] Jan Ruth van der Linde bij koope
de kinderen
Heijlke Reijm Jan Hoirs dochter
mr. Reijm Jan Hoirs soen
Marijken Anthoenis Hoirs dochter weduwe van Aerdt IJewans
Cijnsbedrag: II stuijver IJ oirt
Genoemde personen: Jan Ruth vander Linden/Jan vander Linden, Heijlke Reijm Hoirs/Heijlke Hoirs, Maria Antonis Hoirs/Maria Hoirs, Aert IJewans

[56.1] Jan Wouter Jacop Colensoen
Joosten Bauwen weduwe Jacob voorst.
Wauter Jacop Colensoon
Cijnsbedrag: I stuijver (27-05-1657)
Genoemde personen: Jan Wouter Colen/Jan Colen, Joostje Bauwen, Wouter Jacob Colen

[56.2] de weduwe
Jan sone
Pieter Reijm Hoirs man ende momboir van Catharina sijne huijsvrouwe
de V kinderen van Jan Pieter Verstappen
Jan Peeters alias Verstappen
Cijnsbedrag: J stuijvers
Genoemde personen: Jan Peter Hoirs/Jan Hoirs, Peter Reijm Hoirs/Peter Hoirs, Jan Peter Verstappen/Jan Verstappen

[56v.1] Thijs Hane
Libben Matthijs Blesen dochter weduwe Jan de Witte
Jan Driessen alias de Witte
Jacop Handrick Delis Dingensoon
proles
Anthoeniske Willem Goijaert Gobben dochter weduwe van Handrick Deelis Dingens
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt I obulus
Genoemde personen: Thijs Hannen, Elisabeth Thijs Blees/Elisabeth Blees, Jan Dries de Wit/Jan de Wit, Jacob Hendrick Dielis Dingens/Jacob Hendrick Dingens/Jacob Dingens, Antonia Willem Goort Gobben/Antonia Willem Gobben/Antonia Gobben

[56v.2] Jan Joost Cox bij coope
de 4 kinderen Hendrick Dilis van Veheen
Handrick Dielis van Veehen soon
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt I obulus
Genoemde personen: Jan Joost Cocx/Jan Cocx, Hendrick Dielis Vee/Hendrick Vee

[57.1] Antonis Wouters vander Biesen
Daem Engelen
Pieter Handrick Smolders
Anneke die huijsvrauwe van Loeffs Willem Loeffs
[bijgeschreven: Daem Engelen habet]
Cijnsbedrag: J stuijver (25-05-1657)
Genoemde personen: Antonis Wouter Verbiesen/Antonis Verbiesen, Adam Engelen, Peter Hendrick Smulders/Peter Smulders, Loef Willem Loeffs/Loef Loeffs

[57.2] Willem Handrick Swuestensoon alias Aelberts ...
vuijt een stuck lants inde Steenacker 1. Jan van Velthoven
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt
Genoemde personen: Willem Hendrick Swuesten/Willem Swuesten/Willem Hendrick Aelberts/Willem Aelberts

[57v.1a] Paulus Joris van Ours - J oirt
[57v.1b] Peter Joris van Ours - J oirt
[57v.1] Marie Joris van Ours t'Euvelwegen
Jan Adriaen Dams alias Vrindt
Dingen Adriaen Meeussen dochter alias Vrindt
Elisabeth die weduwe van Adriaen Jan Handrick Meeussoen alias Daems
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Paul Joris van Ours/Paul van Ours, Peter Joris van Ours/Peter van Ours, Maria Joris van Ours/Maria van Ours, Jan Adriaen Daems/Jan Daems/Jan Adriaen Vrient/Jan Vrient, Digna Adriaen Meeus/Digna Meeus/Digna Adriaen Vrient/Digna Vrient, Adriaen Jan Hendrick Meeus/Adriaen Jan Meeus/Adriaen Meeus/Adriaen Jan Hendrick Daems/Adriaen Jan Daems/Adriaen Daems

[57v.2] Gerit Tijse
de 4 kinderen
Heijlke weduwe Frans Wauter Delen
Pieter Wauter Daemssoen alias Verover oft Deelen
van een stuck erven tot Boshoven gelegen groot ontrent I3 vaetsaet 1. Jacop Priesters 2. Merie Wauter Delen 3. s'heeren straet 4. Jacop Priesters voorst.
Cijnsbedrag: J stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Gerrit Thijs, Frans Wouter Deelen/Frans Deelen, Peter Wouter Daems/Peter Daems/Peter Wouter Verover/Peter Verover/Peter Wouter Deelen/Peter Deelen, Jacob Priesters, Maria Wouter Deelen/Maria Deelen

[58.1] Joost Peter Cox bij koope
Elisabeth Jan Lobben dochter weduwe Aert Anthonis Vreijssen
Aert Anthonis Pieter Vreijssen alias Smulders
Anna die huijsvrouwe Jan Laureijns Lobben
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt
Genoemde personen: Joost Peter Cocx/Joost Cocx, Elisabeth Lobben, Aert Antonis Peter Vreijssen/Aert Antonis Vreijssen/Aert Vreijssen/Aert Antonis Peter Smulders/Aert Antonis Smulders/Aert Smulders, Jan Laureijs Lobben/Jan Lobben

CXCIIII
[58.2] Jan Willem Mansfelten
Lintken Jan Willem Bluijssen dochter
Jan Willem Bluijssen soon
Cijnsbedrag: I stuijver J hoen
Genoemde personen: Jan Willem Mansvelt/Jan Mansvelt, Catharina Jan Bluijssen/Catharina Bluijssen, Jan Bluijssen

[58v.1] Jacob sone
Antonia weduwe
Geraert Raessen bij coop
Elisabeth en Marie kinderen Bastiaen voorst.
Bastiaen van Buell alias van Hall
Willem Jan Hoomans soon
[bijgeschreven: Gerit Raessen habet]
Cijnsbedrag: I stuijver J obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Jacob Gerrit Raessen/Jacob Raessen, Gerard Raessen, Elisabeth Sebastiaen van Buell/Elisabeth van Buell/Elisabeth Sebastiaen van Hall/Elisabeth van Hall, Maria Sebastiaen van Buell/Maria van Buell, Maria Sebastiaen van Hall/Maria van Hall, Willem Jan Homans/Willem Homans

[58v.2] de weduwe
Frans Adriaen Pompen tutor Marije Andries Leenen dochter sijnder huijsvrouwe
Jacop Dierick Schepersson alias van Hall
Cijnsbedrag: I stuijver J obulus (31-05-1657)
Genoemde personen: Frans Pompen, Maria Dries Leenen/Maria Leenen, Jacob Dirck Schepers/Jacob Schepers/Jacob Dirck van Hall/Jacob van Hall

[59.1a] Gerrit Barthels bij koope
Maeijken Baertels weduwe Jan Maes
Jan Willem Maes
Hendrick Goort Buel vuijt huijs - III oirt
[59.1.b] Jan sone Wauter Colen moet betaelen vuijt sijnen bempt genaempt de Cortbrugge - I stuijver
[59.1] proles Elisabeth
vidua Libbeken dochter Anthonis Peeter Laureijss
Lambert Peetersoon van Weerde alias Raijmaeckers
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt
Genoemde personen: Gerard Bartels, Maria Bartels, Hendrick Goort Bull/Hendrick Bull, Jan Wouter Colen/Jan Colen, Elisabeth Antonis Peter Laurens/Elisabeth Antonis Laurens/Elisabeth Laurens, Lambert Peter Rademaeckers/Lambert Rademaeckers

[59.2] Peter Wouter Donckers
de kinderen Hendrick van Vee
Lisken van Moll weduwe Jacop Joost Coppen
Jacop Joost Coppen
Anna die weduwe metten kijnderen van Roeland Verbraecken
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Peter Donckers, Elisabeth van Moll, Jacob Joost Coppen/Jacob Coppen, Roel Verbraecken

A8-8 Cijnsregister Leende, 1621-1680, folio CXCV-CCX nr. 65

[59v.1] Marijke dochter Jan Mathijs Blesen
Matthijs Blasius Lobben soon
Cijnsbedrag: I stuijver (31-05-1657)
Genoemde personen: Maria Jan Thijs/Maria Thijs, Thijs Blees Lobben/Thijs Lobben

[59v.2a] de 3 kinderen
Peter Pompen
Lisken Reijm van Moll dochter weduwe Jacop Joost Coppen het vierde deel [1/4 deel] - I oirt
[59v.2b] Peter Wouter Donckers
de 4 kinderen Hendrick Dilis van Vee
Handrick Dielis van Vee voor deen helfft [3/4 deel] - III oirt
[59v.2] Anna die weduwe metten kijnderen van Roelant Verbraecken
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Elisabeth Reijm van Moll/Elisabeth van Moll, Jacob Joost Coppen/Jacob Coppen, Peter Donckers, Hendrick Dielis van Vee/Hendrick van Vee, Roel Verbraecken

CXCV
[60.1] Ghijs en Hendrick Aerts
Aert Ghijsberts den Raijmaeker
die guldebroedrs van st. Anna
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Gijsbert Aert, Hendrick Aert, Aert Gijsbert de Rademaecker/Aert de Rademaecker

[60.2] de 3 kinderen
Peter Pompen voor 3 duijten
[60.2] Peter Wouter Donckers
de kinderen Dielis van Vee voor een duit
[60.2] Lisken van Moll weduwe Jacop Joost Coppen
Jacop Joost Coppen
Anna die weduwe metten kijnderen van Roelant Verbraecken
[op fol 4 geset]
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Peter Donckers, Elisabeth van Moll, Jacob Joost Coppen/Jacob Coppen, Roel Verbraecken

[60v.1] Arien Wouter Donckers
Heijltje weduwe
Goort Willem Donckers
d'erffgenamen van Jenneke voorst.
Jenneke Thijs alias van Eijndhoven
Peeter van Eijndhoven
Cijnsbedrag: II stuijver I oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Adriaen Wouter Donckers/Adriaen Donckers, Goort Donckers, Joanna Thijs/Joanna Thijs van Eindhoven/Joanna van Eindhoven, Peter van Eindhoven

[60v.2] Jan Dirx Cissen
Dierick sone Jan Faes Woijten
Jan Faes Woijtensoen
Cijnsbedrag: IIIIJ stuijvers
Genoemde personen: Jan Dirck Cissen/Jan Cissen, Dirck Jan Faes Woijten/Dirck Jan Woijten/Dirck Woijten, Jan Faes Woijten/Jan Woijten

[61.1] Joost Hendrick Maes
Jan Handrick Boonensoen
Eilke weduwe Reijm van Mol
Reijm Jan Laureijns van Moll soen
Cijnsbedrag: IIII stuijvers III mijten IIIte deel van een halff hoen
Genoemde personen: Joost Maes, Jan Hendrick Boonen/Jan Boonen, Reijm van Moll, Reijm Jan Laurens van Moll/Reijm Jan van Mol/Reijm van Moll

[61.2] Jan
Jan Pieter Verstappen
de III kinderen Jan Willem Berchmans
Jan Willem Berchmanssoen
Cijnsbedrag: IIII stuijvers III mijten IIIte deel van een halff hoen, IIII stuijvers ? oirt
Genoemde personen: Jan Jan Verstappen, Jan Peter Verstappen, Jan Willem Berchmans/Jan Berchmans

[61v.1] Goijaert Jan Engelen
Jan Goort en Goort onmondich kint van Lintken Jan van Pelt dochter
Jan Goortsoon van Pelt
Cijnsbedrag: III stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Goort Jan Engelen/Goort Engelen, Jan Jan van Pelt, Goort Jan van Pelt, Catharina Jan van Pelt, Jan Goort van Pelt

[61v.2] Goijaert Jan Engelen
Jan Goortss van Pelt
Hoeb Sijmonsson van Pelt
Cijnsbedrag: III stuijver
Genoemde personen: Goort Jan Engelen/Goort Engelen, Jan Goort van Pelt/Jan van Pelt, Huijbert Sijmon van Pelt/Huijbert van Pelt

CXCVI
[62.1] Jan Philips Colen
Heijlken dochter Willem Jan mr. Delis
Anne Handricx van Mol dochter
Jan Deelis Joostensoon alias mr. Delis
Cijnsbedrag: IIJ stuijver qrtt pulli
Genoemde personen: Jan Philip Colen/Jan Colen, Heijlke Willem Jan Delis/Heijlke Willem Delis/Heijlke Delis, Anna Hendrick van Moll/Anna van Moll, Jan Delis Joosten/Jan Joosten

[62.2] Teuniske dochter
Jan Aert Wespen alias Coppen
Handricx weduwe Aert Aert Coppen tot Hese
Aerdt Aerdt Wespensoon alias Coppen tot Heeze
Cijnsbedrag: III stuijvers IJ oirt
Genoemde personen: Antonia Jan Wespen/Antonia Wespen/Antonia Jan Coppen/Antonia Coppen, Jan Aert Wespen/Jan Wespen/Jan Aert Coppen/Jan Coppen, Aert Aert Wespen/Aert Aert Coppen

[62v.1] Leendert Gerrits
Eilke weduwe
Willem Handrick Willem Loessoen
Luijten Loes weduwe van Handrick voorst.
Handrick Willem Loeff soon
Cijnsbedrag: III stuijvers I oirt
Genoemde personen: Willem Hendrick Loes/Willem Loes/Willem Hendrick Loeffs/Willem Loeffs, Hendrick Willem Loeffs

[62v.2] Dirck Box tutor uxoris
Libbeke weduwe
Corsten Aelberts alias van Moll
Cijnsbedrag: I hoen (27-05-1657)
Genoemde personen: Dirck Bocx, Corsten Aelbert van Moll/Corsten van Moll

CXCVII
[63.1] Hendrick Dirck van Suemeren tutor uxoris
Agata weduwe Lambert Bax voorst.
Lambert Goossensoon van Asten alias Bacx tutor uxoris
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Hendrick Dirck van Someren/Hendrick van Someren, Lambert Goossen Bacx/Lambert Bacx/Lambert Goossen van Asten/Lambert van Asten

[63.2] de kinderen Joost Wouters
Joost Dierick Wouterss
Martijn die weduwe van Dierick Jan Aert Ceusters alias Wauters
vuijt huijs ende hoff metten aengelageglags groot tsamen II loopensaet tot Boshoven gelegen 1. Hendrick Driessen [doorgehaald: ende Frans Bitters] 2. Frans Bitters 3. de Rijt
Cijnsbedrag: IJ stuijvers qrtt pulli
Genoemde personen: Joost Dirck Wouters/Joost Wouters, Dirck Jan Aert Custers/Dirck Jan Custers/Dirck Custers/Dirck Jan Aert Wouters/Dirck Jan Wouters/Dirck Wouters

[63v.1] Hendrick Tijs Hanne
de weduwe
Handrick Pieter Driessen
Adriaen Teunis alis Creupels
Elisabeth Jan Jacop Deelen alias Creupels dochter weduwe van Anthoenis Ariaen Ceskenssoon
Cijnsbedrag: II stuijvers qrtt pulli (31-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Thijs Hannen/Hendrick Hannen, Hendrick Peter Driessen/Hendrick Driessen, Adriaen Antonis Creupels/Adriaen Cruepels, Elisabeth Jan Jacob Deelen/Elisabeth Jan Deelen/Elisabeth Deelen/Elisabeth Jan Jacob Creupels/Elisabeth Jan Creupels/Elisabeth Creupels, Antonis Adriaen Ceskens/Antonis Ceskens

[63v.2] de kinderen Joost Wouters
Joost Jan Wauterssoen
Geeraert, Elisabeth, Marije Jan Wauter Gevens kijnder
vuijt huijs ende hoff voorst.
Cijnsbedrag: IJ stuijver J hoen
Genoemde personen: Joost Jan Wouters/Joost Wouters, Gerard Jan Geevens/Gerard Geevens/Gerard Jan Wouters/Gerard Wouters, Elisabeth Jan Geevens/Elisabeth Geevens/Elisabeth Jan Wouters/Elisabeth Wouters, Maria Jan Geevens/Maria Geevens/Maria Jan Wouters/Maria Wouters, Jan Wouter Geevens/Jan Geevens

[64.1] Hendrick Tijs Hanne
weduwe
Handrick Pieter Driessen
Engel sone Handrick Pompen
de VII kinderen van Handrick Pompen
Marije Wauter Gevens dochter
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Hendrick Thijs Hannen/Hendrick Hannen, Henrick Peter Driessen/Hendrick Driessen, Engel Hendrick Pompen/Engel Pompen, Hendrick Frans Pompen, Maria Wouter Geevens/Maria Geevens/Maria Wouter Guijens/Maria Guijens

[64.2] Hendrick Tijs Hanne
weduwe
Handrick Pieter Driessen
Engel sone Handrick Pompen
de VII kinder van Handrick Pompen
Handrick Frans Pompen
Jan Wauter Goijenssoen
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Hendrick Thijs Hannen/Hendrick Hannen, Henrick Peter Driessen/Hendrick Driessen, Engel Hendrick Pompen/Engel Pompen, Hendrick Frans Pompen, Jan Wouter Geevens/Jan Geevens/Jan Wouter Guijens/Jan Guijens

[64v.1] Hendrick Tijs Hane
weduwe
Handrick Pieter Driessen
Engel sone Handrick Pompen
de VII kinder van Handrick Pompen
Handrick Frans Pompensoon bij coope
Anna Handrick Jans Verover dochter alias Gevens oft Weggen
Cijnsbedrag: III stuijvers J oirt
Genoemde personen: Genoemde personen: Hendrick Thijs Hannen/Hendrick Hannen, Henrick Peter Driessen/Hendrick Driessen, Engel Hendrick Pompen/Engel Pompen, Hendrick Frans Pompen, Anna Hendrick Jan Verover/Anna Hendrick Verover/Anna Verover/Anna Hendrick Jan Geevens/Anna Hendrick Geevens/Anna Geevens/Anna Hendrick Jan Weggen/Anna Hendrick Weggen/Anna Weggen

[64v.2] de 5 kinderen Hendrick Goverts
de weduwe
Hendrick Govers tutor uxoris
Maria vanden Broeck weduwe Geerit Muijsers met vijff dochters
Geerart Wils Muijsers
Anna die weduwe van Roelant Verbraecken
Cijnsbedrag: IJ stuijvers J oirt IJ hoen (27-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Govaerts, Gerrit Wils Muijsers/Gerrit Muijsers, Roel Verbraecken

[65.1a] Wille Gorts en mari Jacops
Handrick Gielen Herman Boelensoen
Herman Handricx Boelen voor deen helfft - I stuijver J oirt
[65.1b] Peter Jan van Someren
Peeter Martens alias Smulders voor dander helfft - I stuijver J oirt
[65.1] Handrick Peter Martens ende Geerart Hermans sijnen swager
Geeraert Willem Smolderssoen van Maerheese
Cijnsbedrag: II stuijver I oirt
Genoemde personen: Willem Goort, Maria Jacobs, Hendrick Michiel Herman Boelen/Hendrick Michiel Boelen/Hendrick Boelen, Herman Hendrick Boelen/Herman Boelen, Peter van Someren, Peter Marten Smulders/Peter Smulders, Hendrick Peter Martens/Hendrick Martens, Gerard Hermans, Gerard Willem Smulders/Gerard Smulders

[65.2] Jenneken weduwe Jacop Priesters
Jacop sone Jacop Priesters
Joost, Pieter ende Libbeken kinderen Pieter Clevers
Peeter Clevers tutor uxoris
die kijnder van Aerdt Handrick Dingensoon Clevers
Cijnsbedrag: I stuijver I hoen
Genoemde personen: Jacob Jacob Priesters, Joost Peter Clevers/Joost Clevers, Peter Peter Clevers, Elisabeth Peter Clevers/Elisabeth Clevers, Aert Hendrick Dingens/Aert Dingens

CXCVIII
[65v.1] de kinderen Matthijs Heijmans
Lambert Joost Coppen bij coope
Peeter Thomas van Santvoort glaesmaeker
Cijnsbedrag: J hoen
Genoemde personen: Thijs Heijmans, Lambert Coppen, Peter Thomas Versantvoort/Peter Versantvoort

[65v.2] Hendrick Willem Verhoef en Jan Hendrick tutor uxoris
Merije Pieter Weijnen weduwe Matthijs Broeckmans
Matthijs Jacob Broeckmanssoen
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Hendrick Willem van Hoof/Hendrick van Hoof, Maria Peter Weijnen/Maria Weijnen, Thijs Jacob Broeckmans/Thijs Broeckmans

[66.1] Jacop Jacop Smolders
Anthonis Jacop Vreijssen alias Smolders
Willem Pieter Baxsoen
Catharina dochter Jan Buell voorst.
Jan Goort Buell tot Hamont tutor uxoris
Niclaes Jan Pieters tutor uxoris
Jan Roelants den Schreijnwerker soon
vuijt huijs ende hoff tot Leende stapet
[bijgeschreven: Jan van Buell woonende tot Hamont habet]
Cijnsbedrag: II stuijver IJ oirt
Genoemde personen: Jacob Jacob Smulders, Antonis Jacob Vreijssen/Antonis Vreijssen/Antonis Jacob Smulders/Antonis Smulders, Willem Peter Bacx/Willem Bacx, Catharina Jan Bull/Catharina Bull, Jan Goort Bull/Jan Bull, Claes Jan Peter/Claes Peter, Jan Roel

CXCIX
[66.2] Rijm Holle
Willem sone
Hendrick
Margriet dochter Jan Faes Woijten
Jan Faes Wauterssoen alias Woijten
Cijnsbedrag: II stuijvers J oirt
Genoemde personen: Reijm Hollen, Willem Hendrick, Margriet Jan Faes Woijten/Margriet Jan Woijten/Margriet Woijten, Jan Faes Woijten/Jan Faes Wouters/Jan Wouters

[66v.1] Jacob Jacobs Smolders bij koope
Jacop Joost Jacopss bij coope alias Cuijpers
Jan Thomas van Santvoert
Aleijt Dierick Peeter Maes dochter alias Bacx
Cijnsbedrag: J stuijver qrtt pulli
Genoemde personen: Jacob Jacob Smulders, Jacob Joost Jacobs/Jacob Jacobs/Jacob Joost Cuijpers/Jacob Cuijpers, Jan Thomas Versantvoort/Jan Versantvoort, Aelke Dirck Peter Maes/Aelke Dirck Maes/Aelke Maes/Aelke Dirck Peter Bacx/Aelke Dirck Bacx/Aelke Bacx

[66v.2] de weduwe
Jan sone
Handrick van Buel bij coope
Marije Goort Diddendochter
vuijt huijs ende hoff tot Strijp gelegen ende twee stucken groese daerbij gelegen 1. de kinderen Marije van Heese 2. sheeren vliet
Cijnsbedrag: III stuijvers III oirt
Genoemde personen: Jan Hendrick van Buel/Jan van Buel, Maria Goort Didden/Maria Didden, Maria van Hees

[67.1] Lijsken Romers
Peter Verstappen
Wauter Willem Eijmbertssoon oft Rommers genaempt
Swart Peerken tot Strijp betaelt desen chijns
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Elisabeth Rommers/Elisabeth Rombouts, Peter Verstappen, Wouter Willem Eijmberts/Wouter Eijmberts/Wouter Willem Rommers/Wouter Rommers/Wouter Willem Rombouts/Wouter Rombouts, Zwart Peter

[67.2] Heijlke weduwe
Bartel Willem Schoncken
Jacop Jacops bij deijling
Lisken Dries weduwe Lenaert Janssen van Seckelen met Jan, Lisken ende Jenneken haer kinderen
Lenaert Janssen van Seckelen
Jan Deelis Weerdingensoon
Cijnsbedrag: III oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Bartel Schoncken, Jacob Jacobs, Elisabeth Dries, Lenaert Jan van Sechelen/Lenaert van Sechelen, Jan Jan van Sechelen, Elisabeth Jan van Sechelen/Elisabeth van Sechelen, Joanna Jan van Sechelen/Joanna van Sechelen, Jan Delis Verwerdingen

CC
[67v.1] Franchijn dochter
de kinderen
Pieter sone mr. Reijm Hoirs
Willem Dielis Cocx van Lill
mr. Reijm Jan Hoirssoen
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers I oirt
Genoemde personen: Francina Peter Reijm Hoirs/Francina Peter Hoirs/Francina Hoirs, Willem Cocx

[67v.2] Willem Peter Maes bij koope
Willem Lamberts bij coop
Marten, Elisabeth ende Jenneken kinderen Hans van Dessel
Jan Marten Wijnen van Dessel
die II kijnder van Joost Jan Joosten alias Gijsen
vuijt stuck groesen inde Jansburch
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers I oirt I obulus
Genoemde personen: Willem Maes, Marten Hendrick van Dessel/Marten van Dessel, Elisabeth Hendrick van Dessel/Elisabeth van Dessel, Joanna Hendrick van Dessel/Joanna van Dessel, Jan Marten Weijnen van Dessel/Jan Marten van Dessel/Jan van Dessel, Joost Jan Joost Gijssen/Joost Jan Gijssen/Joost Gijssen

[68.1a] Willem Peter Maes
Willem Lamberts bij coop
de IIII kinderen Delis Joosten voorst.
Jan Marten Jan Wijnen voor dander helfft
[68.1b] Delis Joost Gijssen voor deen hellft
[68.1] Delis en Elisabeth kijnder van Joost Jan Joosten alias Gijsen
Cijnsbedrag: IIJ stuijver I oirt I obulus
Genoemde personen: Willem Maes, Jan Marten Jan Weijnen/Jan Marten Weijnen/Jan Weijnen, Delis Joost Gijssen/Delis Gijssen, Elisabeth Joost Gijssen/Elisabeth Gijssen, Joost Jan Joost Gijssen/Joost Jan Gijssen/Joost Gijssen

[68.2a] Hendrick Tijs Susten
Aert sone voor d'een helft
[68.2b] Michgiel Aert Hoeben
Jan Willems Schoncken
Thijs Aert Josephs dander helft
[68.2] Jan Peeter Goijens [ende Thijs Aert Josephs]
Aerdt Joseph Stappaertssoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I obulus
Genoemde personen: Hendrick Thijs Swuesten/Hendrick Swuesten, Aert Michiel Hoeben/Aert Hoeben, Michiel Aert Hoeben/Michiel Hoeben, Jan Willem Schoncken/Jan Schoncken, Thijs Josephs, Jan Peter Guijens/Jan Guijens, Aert Joseph Stappers/Aert Stappers

[68v.1] Joost Hendrick Maes
Handrick Willem Handrick Maessoen alias Maes Woijten genaempt
Cijnsbedrag: III oirt J obulus
Genoemde personen: Joost Maes, Hendrick Willem Maes/Hendrick Maes, Willem Hendrick Maes, Maes Wuijten

[68v.2] de weduwe
Jan Hermans tutor uxoris
Anneken Jan de Weerde dochter Willem Jan van Haut
Willem Jans van Haut
Niclaes de Weert
Jan Jacopssoen van Waeldelre
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Anna Willem Jan van Hout/Anna Willem van Hout/Anna van Hout, Jan de Wert, Claes de Wert, Jan Jacob van Waelre/Jan van Waelre

[69.1] Aert Hendrick van Hall tutor uxoris
Handrick van Buell bij coope
Marije Goijaert Didden dochter
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Aert Hendrick van Hall/Aert van Hall, Hendrick van Buel, Maria Goort Didden/Maria Didden

CCI
[69.2] Jacob Verhagen
Aert Peeter Cocxsoen
de IIII kinderen van Laureijs Willem Berchmans
Handricxken die weduwe metten kijnderen van Laureijns Willem Berchmanssoen
Cijnsbedrag: I stuijver III oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Aert Peter Cocx/Aert Cocx, Laurens Willem Berchmans/Laurens Berchmans

[69v.1] Hendrick Jacob Maes
Willem Jan Faes Wauterssoen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Maes, Willem Jan Faes Woijten/Willem Jan Woijten/Willem Woijten

[69v.2] Jooseph Marcelis Bluijssen
Marcelis sone Jan Bluijssen tutor uxoris
Adriaen Nasen bij coope
Marije Goort Diddendochter
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I obulus (27-05-1657)
Genoemde personen: Joseph Marcelis Bluijssen/Joseph Bluijssen, Maria Goort Didden/Maria Didden

[70.1] Jacob sone
Jan Adriaen Daems alias Vrindt
de VIII erffgenamen Adriaen Aert Stappars
Meriken Herbers weduwe Adriaen voorst.
Adriaen Aerdt Stappaertssoon alias Verover
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Jacob Jan Daems/Jacob Daems/Jacob Jan Vrient/Jacob Vrient, Jan Adriaen Daems/Jan Daems/Jan Adriaen Vrient/Jan Vrient, Adriaen Aert Stappers/Adriaen Stappers/Adriaen Aert Verover/Adriaen Verover, Maria Herberts

[70.2a] de 4 kinderen Frans Pompen - I stuijver
[70.2b] Jan Tonis Donckers
[70.2]
Geertruijt weduwe Anthonis Donckers
Anthoenis Donckers tutor uxoris
Cijnsbedrag: II stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan Antonis Donckers/Jan Donckers

[70v.1] de 2 kinderen
Jan Willems van Nuenennomine uxoris
derffgenamen Michiel Handrick Thijs alias Vriessen
Michiel Handrick Thijssoon alias Vrijesen
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Jan Willem van Nuenen/Jan van Nuenen, Michiel Hendrick Thijs/Michiel Thijs/Michiel Thijs Vreijssen/Michiel Vreijssen

CCII
[70v.2] de weduwe voorst.
Jacob Peter Bitters
Marie Martens weduwe Pieter Bitters
Peeter Bitters
de kinder Joost Hannen
Jaexken Blasius Lobben dochter weduwe Sebastiaen Eskens
Cijnsbedrag: IIIJ oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Jacob Bitters, Jacoba Blees Lobben/Jacoba Lobben

[71.1] Aert Hendrick van Hall tutor uxoris
Hendrick Peters van Buel
Handrick en Lenaert kinder van Aleijt voorst.
Aleijt die weduwe cum prolibus van Goort Marcelissoon van Lierop
vuijt den Jansburch
[bijgeschreven: [doorgehaald: Jan sone mr Reijm habet Hendrick van Buell habet]]
Cijnsbedrag: IJ stuijvers I obulus
Genoemde personen: Aert van Hall, Hendrick Peter van Buell/Hendrick van Buell, Hendrick Goort Marcelis/Hendrick Marcelis, Lenaert Goort Marcelis/Lenaert Marcelis, Goort Marcelis van Lierop/Goort van Lierop

[71.2] de weduwe
Frederick van Roije
Teunis Peeter Lobbensoen
Jan Aert vander Sande
Aerdt Janssen van Sande tutor uxoris
Cijnsbedrag: IJ oirt (31-05-1657)
Genoemde personen: Fredrick van Roij, Antonis Peter Lobben/Antonis Lobben, Jan Aert vande Sande/Jan vande Sande, Aert Jan vande Sande/Aert vande Sande

CCIII
[71v.1a] Handrick Willem [doorgehaald: van Hall] Buijkens alias Buijkens
Willem Handrick van Hall - IIII stuijvers (27-05-1657)
[71v.1b] Adriaen van Put alias van Heeze
Andries Martinus Heesterbeeck
Hendrick Jacob Maes
Goedelt Handrick van Hall dochter - III stuijver IIIJ oirt (01-06-1657)
[71v.1] Marije Willem Peeter Tielens
Cijnsbedrag: VII stuijvers IIIJ oirt
Genoemde personen: Hendrick Willem Buijckens/Hendrick Buijckens, Willem Hendrick Buijckens/Willem Buijckens/Willem Hendrick van Hall/Willem van Hall, Adriaen van Put, Adriaen van Hees, Dries Marten Heesterbeeck/Dries Heesterbeeck, Hendrick Maes, Goedela Hendrick van Hall/Goedela van Hall, Maria Willem Peter Tielens/Maria Willem Tielens/Maria Tielens

[71v.2] Lijsbeth Willem [doorgehaald: Hoirs] Hogars de Smet weduwe
Jan Jacop Ceelkens
Lintken mr. Geraertsdochter weduwe van Jan Faes Deelensoen met Oeda haer dochter
Cijnsbedrag: I oirt
Genoemde personen: Willem Hogaerts de Smid/Willem de Smid, Jan Jacob Ceelkens/Jan Ceelkens, Catharina Gerards, Jan Faes Deelen/Jan Deelen

[72.1] de 5 kinderen
Arien Wouter de Bois bij koope
Elisabeth ende Marie kinderen Bastiaen voorst.
Bastiaen Peeters van Buell met Elisabeth ende Marie sijne dochteren
Jacop Diericxsoen van Hall
Cijnsbedrag: IJ stuijvers J oirt I obulus
Genoemde personen: Adriaen Wouter de Boos/Adriaen de Boos, Elisabeth Bastiaen van Buell/Elisabeth van Buell, Maria Bastiaen van Buell/Maria van Buell, Bastiaen Peter van Buell, Jacob Dirck van Hall/Jacob van Hall

[72.2] de weduwe
Jan Hermans tutor uxoris
Anneken Jan de Weerdt weduwe Willem van Hout
Willem Jans van Hauts
Aerdt Teunis Smolderssoen
Marije Marije Jan Snijers dochter
Cijnsbedrag: IIJ oirt I obulus (01-06-1657)
Genoemde personen: Anna Jan de Wert/Anna de Wert, Willem Jan van Hout, Aert Antonis Smulders/Aert Smulders, Maria Maria Jan Snijders/Maria Maria Snijders

CCIIII
[72v.1] Hendrick Willem Buikens
Willem Peeter Gevenssoen alias Maes
Jan Anthoenis Jacop Pauwelssoen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt (xx-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Willem Buijckens/Hendrick Buijckens, Willem Peter Maes/Willem Maes/Willem Peter Guijens/Willem Guijens, Jan Antonis Jacob Paul/Jan Antonis Paul/Jan Paul

[72v.2] Hendricxken dochter Aert Loeffs Jan Amsems
Aerdt Loeff Jan Arienssoen
Cijnsbedrag: IJ stuijvers
Genoemde personen: Hendrica Aert Loeffs/Hendrica Loeffs, Jan Amsems

[73.1] Peter Aert de Metser bij koope
de 2 kinderen
Michiel Peter Delen
Heijlken dochter Anthonis Ghijsberts van Can
Jenneken Boonen weduwe van Teunis voorst.
Anthoenis Gijsberts van Can soon alias Wauters
Cijnsbedrag: IJ stuijvers (30-05-1657)
Genoemde personen: Peter Aert Metsers/Peter Metsers, Michiel Peter Deelen/Michiel Deelen, Heijlke Antonis van Can/Heijlke van Can, Antonis Gijsbert van Can/Antonis van Can/Antonis Gijsbert Wouters/Antonis Wouters, Joanna Boonen

[73.2] Hendrick Tonis Donckers
Geertruijt weduwe Anthonis Donckers
Anthonis Willem Delis Delen alias Donckers
Willem Goijaerts Deelis Deelensoen alias Donckers tutor uxoris
Cijnsbedrag: IJ stuijvers
Genoemde personen: Hendrick Antonis Donckers/Hendrick Donckers, Antonis Willem Donckers/Antonis Donckers/Antonis Willem Deelen/Antonis Deelen, Willem, Willem Goort Delis Deelen/Willem Goort Deelen/Willem Deelen/Willem Goort Deelis Donckers/Willem Goort Donckers/Willem Donckers

[73v.1] Peter Aert de Metser bij koope
de 2 kinderen Michiel Peter Daems
Sijken weduwe Jacop Jan Leen alias Clercx
Jacop Jan Leensoon alias Clercx
Cijnsbedrag: III stuijvers J oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Peter Aert Metsers/Peter Metsers, Michiel Daems, Jacob Jan Leen/Jacob Leen/Jacob Jan Clerx/Jacob Clerx

CCV
[73v.2] Reijnder Reijmen alias Gielis bij kope
Maijken ende Eilken, Lintken kinderen Jan Boonen
Goort Donckers
Willem Donckers tutor uxoris
[bijgeschreven: Jan Jacop van Kreijn alias Boonen moeten ...]
Cijnsbedrag: IJ oirt I obulus
Genoemde personen: Reijnder Reijm Gielis/Reijnder Gielis, Maria Jan Boonen/Maria Boonen, Aelke Jan Boonen/Aelke Boonen, Catharina Jan Boonen/Catharina Boonen, Jan Jacob van Crijn/Jan van Crijn/Jan Jaob Boonen/Jan Boonen

[74.1] Reijnder Reijmen alias Gielis bij kope
Maijke, Eilke ende Lintke kinderen Jan Boonen
Marije Jans Jan Neesen daude dochter alias Boonen
Cijnsbedrag: IJ oirt I obulus
Genoemde personen: Reijnder Reijm Gielis/Reijnder Gielis, Maria Jan Boonen/Maria Boonen, Aelke Jan Boonen/Aelke Boonen, Catharina Jan Boonen/Catharina Boonen, Maria Jan Jan Neesen/Maria Jan Neesen/Maria Neesen/Maria Jan Jan Boonen/Maria Jan Boonen/Maria Boonen

[74.2] Frederick Drisse van Lomel
Heijlken dochter Anthonis Ghijsbert van Can
Jenneken Boonen weduwe van Teunis voorst.
Anthoenis Gijsberts van Can soon alias Wauters tutor uxoris
Cijnsbedrag: IJ oirt I obulus
Genoemde personen: Fredrick Dries van Lommel/Fredrick van Lommel, Heijlke Antonis Gijsbert van Can/Heijlke Antonis van Can/Heijlke van Can, Joanna Boonen, Antonis Gijsberts Wouters/Antonis Wouters

[74v.1] Reinder Reimen alias Gielens
Joost Andriesse
Jan Handrick Boonen
Jenneken de weduwe Hendrick Boonen
Handrick Jan Jan Neesen soon daude alias Boonen
Cijnsbedrag: IIIJ oirt I obulus
Genoemde personen: Reijnder Reijm Gielens/Reijnder Gielens, Joost Dries, Hendrick Jan Jan Neesen/Hendrick Jan Neesen/Hendrick Neesen/Hendrick Jan Jan Boonen/Hendrick Jan Boonen/Hendrick Boonen

[74v.2] de 2 kinderen Michiel Peter Peter [doorgehaald: Daems]
Sijken weduwe Jacop Clercx
Jacop Jan Leensoon alias Clerx tutor uxoris
Cijnsbedrag: IJ oirt I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Michiel Peter Daems/Michiel Daems, Jacob Clercx, Jacob Jan Leen/Jacob Leen/Jacob Jan Clercx/Jacob Clercx

[75.1] Goort Hendrick Goossens
Hendrick Clevers
Teunis Aert Hoeben
Claerken Michiels Jan Jan Neesen daude alias Boonen dochter
Cijnsbedrag: IJ oirt I obulus
Genoemde personen: Goort Goossens, Antonis Aert Hoeben/Antonis Hoeben, Clara Michiel Neesen/Clara Neesen/Clara Boonen, Jan Jan Neesen/Jan Neesen/Jan Jan Boonen/Jan Boonen

[75.2a] Thijs Jansse voor deen helft
[75.2b] Peter Aert de Metser d'ander helft
[75.2] de 4 kinderen
Anneke weduwe
Aert Pieter de Metsersoon
Jutten Luijten weduwe Pieter Aert Smolders
Peeter Aert die Moldersoon alias Teunen tutor uxoris
Cijnsbedrag: III stuijver J oirt
Genoemde personen: Peter Aert Metsers/Peter Metsers, Aert Peter Metsers, Jutta Luijten, Peter Aert Smulders/Peter Smulders,

[75v.1] Maerten Dirx bij koope alias Cissen
Lijntie weduwe
Jan Delis Boxsoon
de V kinder van Deelis voorst.
Deelis Jan Deelis van Weerdingensoon alias Dries tutor uxoris
Cijnsbedrag: IIII stuijvers J oirt I obulus
Genoemde personen: Marten Dirck Cissen/Marten Cissen, Jan Delis Bocx/Jan Bocx, Delis Jan Delis Verwerdingen/Delis Jan Verwerdingen/Delis Jan Delis Dries/Delis Jan Dries

[75v.2] Jan Dirck Bax
Dirck Bacx bij coop
Tielleman Jans van Sterkselsoon
Cijnsbedrag: II stuijver III oirt I hoen (30-05-1657)
Genoemde personen: Jan Dirck Bacx, Tielen Jan van Sterksel/Tielen van Sterksel

[76.1] Merie Teunis Aert Hoeben
Teunis Aert Hoeben
Goort Donckers
Willem Donckers tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt I hoen
Genoemde personen: Maria Antonis Hoeben/Maria Hoeben, Antonis Aert Hoeben

[76.2] Catelijn Wils Muijsers
Marie Jans vanden Broeck weduwe Geerart Muijsers
Jan, Marie ende Anneken Jan de Smet kinder
Jan Jan die Smitsoon
vuijt de Schaveijen 1. Dirck Jacop den cuijper ende Handrick Pompen kinderen 2. Lambert Coppen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt (27-05-1657)
Genoemde personen: Catharina Wils Muijsers/Catharina Muijsers, Maria Jan vanden Broeck/Maria vanden Broeck, Gerard Muijsers, Jan Jan de Smid/Jan de Smid, Maria Jan de Smid/Maria de Smid, Anna Jan de Smid/Anna de Smid, Jan Jan de Smid, Dirck Jacob Cuijpers/Dirck Cuijpers

[76v.1a] Andries sone Niclaes Jan Aelberts
Pieter, Pauwels, Michiel, Jan ende Heijlken kinderen Handrick Jacob Anthonis Vreijssen voor dander helft
[76v.1b] Andris Niclaes Jan Aelbers
Jenneken dochter Dielis Mertens deen helfft
[76v.1] Jacop Anthoenis Peeter Vreijssensoon alias Smolders genaempt
Cijnsbedrag: IJ stuijvers (31-05-1657)
Genoemde personen: Dries Claes Jan Aelberts/Dries Claes Aelberts/Dries Aelberts, Peter Hendrick Vreijssen/Peter Vreijssen, Paul Hendrick Vreijssen/Paul Vreijssen, Michiel Hendrick Vreijssen/Michiel Vreijssen, Jan Hendrick Vreijssen/Jan Vreijssen, Heijlke Hendrick Vreijssen/Heijlke Vreijssen, Hendrick Jacob Antonis Vreijssen/Hendrick Jacob Vreijssen, Joanna Dielis Martens/Joanna Martens

[76v.2] Pieter Driessen schepene
[doorgehaald. vuijt ...]
Cijnsbedrag: I hoen IJ oirt
Genoemde personen: Peter Dries

[77.1] de weduwe
Pieter Andriessen van Put
Frans Adriaen Maessoen
Cijnsbedrag: J stuijver J hoen (23-05-1657)
Genoemde personen: Peter Dries van Put/Peter van Put, Frans Maes

[77.2] Willem Frans de Smit
Frans Handrick Willems Verhoeven smet
Engel Jan Neesen weduwe van Willem voorst.
Willem Peeters van Sommeren alias die Schepere
Cijnsbedrag: J stuijver J hoen
Genoemde personen: Willem Frans de Smid/Willem de Smid, Frans Hendrick Willem van Hooff/Frans Hendrick van Hooff/Frans van Hooff/Frans Hendrick de Smid/Frans de Smid, Engel Neesen, Willem Peter van Someren/Willem van Someren/Willem Peter Schepers/Willem Schepers

CCVI
[77v.1] Heilwich dochter
Handrick sone Jan Faes Woijten
Jan Faes Woijtensoon
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt
Genoemde personen: Heijlke Hendrick Woijten/Heijlke Woijten, Hendrick Jan Woijten, Jan Faes Woijten/Jan Woijten

[77v.2] Josep Bluijsen
Lintken weduwe Jan Pauwel Berchmans voorst.
Jan Pauwel Berchmans naesoon
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Joseph Bluijssen, Jan Paul Berchmans/Jan Berchmans

[78.1] Marij naergelaten weduwe Hendrick [doorgehaald: Pompen] Buel
Adriaen sone Adriaen Broeckmans voorst.
Adriaen Adriaen Broeckmanssoon alias Nasen
Cijnsbedrag: I stuijver I oirt 825-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Bull, Adriaen Adriaen Adriaen Broeckmans/Adriaen Adriaen Adriaen Nasen

CCVII
[78.2] Hendrick Peter Driessen
Jan Vogel tutor uxoris
Jan Teunis Smolders bij coope
Teunis Lenaerts Verboesschot
Heijlke Jacop Wauters dochter
[bijgeschreven: Teunis debet]
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Hendrick Dries, Jan Antonis Smulders/Jan Smulders, Antonis Lenaert Verboeschot/Antonis Verboeschot, Heijlke Jacob Wouters/Heijlke Wouters

[78v.1] de V kinderen Hendrick Goverts
de weduwe
Hendrick Govers tutor uxoris
Maria vanden Broeck weduwe Geerart Muijsers met V dochters
Geerart Wils Muijsers
Anna die weduwe metten kijnderen van Roelant Verbraecken
Cijnsbedrag: VI stuijvers I hoen (29-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Govaerts, Gerard Wils Muijsers/Gerard Muijsers, Roel Verbraecken

[78v.2] Hendrick Reijm Thijs
Lintken Pieter Wauters dochter weduwe Reijm Thijs
Reijm Handrick Thijs tutor uxoris
Peeter Jacop Wauterssoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: III oirt
Genoemde personen: Hendrick Thijs, Catharina Peter Wouters/Catharina Wouters, Reijm Hendrick Thijs/Reijm Thijs, Peter Jacob Wouter/Peter Wouter

[79.1] Aldegonda Wils Muijsers
Marie vanden Broeck weduwe Geerart Muijsers cum quinque filiabus
mr. Joachim van Aelst bij coope
Wauter Peeter Claessoen alias Sluijmers genaempt
Cijnsbedrag: VIJ stuijvers I obulus (27-05-1657)
Genoemde personen: Aelke Gerard Wils Muijsers/Aelke Gerard Muijsers/Aelke Muijsers, Maria vanden Broeck, Gerard Muijsers, Jochem van Aelst, Wouter Peter Claes Sluijmers/Wouter Peter Sluijmers/Wouter Sluimers

[79.2a] Jenneke Arien Maes
Peter Jan Bittersnomine uxoris Jenneke Arien Maes - II stuijvers I oirt
[79.2b] Heijlke Arien Maes - II stuijvers I obulus
[79.2] Elisabeth Reijm van Moll dochter
Eilke weduwe Reijm van Moll
Reijm Janssoon van Moll
Cijnsbedrag: IIII stuijvers I oirt I obulus
Genoemde personen: Joanna Adriaen Maes/Joanna Maes, Peter Jan Bitters/Peter Bitters, Heijlke Adriaen Maes/Heijlke Maes, Elisabeth van Moll, Reijm Jan van Moll/Reijm van Moll

[79v.1] Jenneken Arien Maes
Stijnten weduwe Jan Jan Bitters den jongen
Jan Jan Bitterssoen de jonge
Michiel Jacop Wauterssoen bij coope alias van Weerdingen
Jenneken van Weerdingen weduwe van Marten voorst.
Marten [doorgehaald: Handrick] Weijndelss Handricxs van Miltenborch metser
vuijt huijs ende hoff inde Oisterwijckerstraet
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Joanna Adriaen Maes/Joanna Maes, Michiel Jacob Wouters Verwerdingen/Michiel Wouters Verwerdingen/Michiel Verwerdingen, Joanna Verwerdingen, Marten Weijndel Heerincx van Miltenburg/Marten van Miltenburg/Marten Weijndel Heerincx/Marten Heerincx

[79v.2] de erfgenaeme
Adriaen Teunis alias Creupels
Elisabeth Jan Jacop Deelendochter alias Cruepels
Cijnsbedrag: II stuijver IJ oirt
Genoemde personen: Adriaen Antonis Cruepels/Adriaen Cruepels, Elisabeth Jan Jacob Deelen/Elisabeth Jan Deelen/Elisabeth Deelen/Elisabeth Jan Jacob Creupels/Elisabeth Jan Creupels/Elisabeth Creupels

[80] [leeg]

[80v] [leeg]

[81.1] Dirck Arians van Velthoven [bij koope]
de 4 kinderen Hendrick Dielis van Veen
Handrick Dieliss van Veen
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Dirck Adriaen van Velthoven/Dirck van Velthoven, Hendrick Dielis van Vee/Hendrick van Vee

[81.2] Jacob Jan de Weerdt tutor uxoris
Willem Anthonis voorst. .. tutor uxoris
Matthijs Blasius Lobben
vuijt den Schammert
Cijnsbedrag: IIJ stuijvers IJ oirt
Genoemde personen: Jacob Jan de Wert/Jacob de Wert, Willem Antonis, Thijs Blees Lobben/Thijs Lobben

[81v.1] Aert sone Jacop Marten de Moff metser
Dielis Willem m. Delis soen alias van Mol
Pieter Aert de Snijder
Ida die weduwe van mr. Jan Hannen chirurgien
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Aert Jacob Marten de Moff/Aert Jacob de Moff/Aert de Moff/Aert Jacob Marten van Miltenburg/Aert Martens/Aert Jacob Heerincx/Aert Heerincx, Dielis Willem Delis van Moll/Dielis Willem van Moll/Dielis van Moll, Peter Aert de Snijder/Peter de Snijder

[81v.2] de gelijcke kinderen
Jacop sone Marten den Moff metser
de III kinder Marten Willem
Anna die weduwe van Cornelis Thijssen alias Anneken Willem
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Jacob Marten de Moff/Jacob de Moff/Jacob Marten van Miltenburg/Jacob Martens/Jacob Marten Heerincx/Jacob Heerincx, Anna Willem

[82.1] Frans Handrick Pompensoen
de VII kinder Handrick Pompen
Handrick Frans Pompensoen
Cijnsbedrag: III oirt (23-05-1657)
Genoemde personen: Frans Hendrick Pompen/Frans Pompen, Hendrick Frans Pompen

[82.2] Frans Hendrick Pompe
de kinderen Hendrick Clevers
Anthoenis Aert Hoebensoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: J stuijvers (27-05-1657)
Genoemde personen: Frans Hendrick Pompen/Frans Pompen, Antonis Aert Hoeben/Antonis Hoeben

[82v.1] de weduwe
Goort sone Handrick Loes
Handrick Faes Loeffssoon
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Goort Hendrick Loes/Goort Loes/Goort Loeffs, Hendrick Faes Loeffs/Hendrick Loeffs

CCVIII
[82v.2] Jan Wauter Colensoen man ende mombaer Marie Jacop Dielis dochter sijnder huijsvrouwe
Digna Handrick Maesdochter
Handrick Diericxsoon Verbraecken
vuijt huijs ende hoff tOiserijck
Cijnsbedrag: II hoender IJ stuijver IJ oirt (27-5-1657)
Genoemde personen: Jan Wouter Colen/Jan Colen, Maria Jacob Dielis/Maria Dielis, Digna Hendrick Maes/Digna Maes, Hendrick Dirck Verbraecken/Hendrick Verbraecken

[83.1] Jan Delis Joordens
Willem Delis Joordens
de V kinderen Dielis Aert Joordens
Dielis Aerdt Joordenssoon tutor uxoris
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt
Genoemde personen: Jan Joordens, Willem Joordens, Dielis Aert Joordens/Dielis Joordens/Delis Aert Joordens

[83.2] Wouter Frans Delen
de 5 kinderen
Adriaen sone Wauter Janss alias Truijen
Jan sone van Sebastiaen gevelmaker
Peeter Willem Bitterss
Jaexken Blasius Lobbendochter weduwe van Sebastiaen Eskens
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Wouter Frans Deelen/Wouter Deelen, Adriaen Wouter Jan Truijen/Adriaen Wouter Truijen/Adriaen Truijen, Jan Bastiaen, Peter Willem Bitters/Peter Bitters, Jacoba Blees Lobben/Jacob Lobben

[83v.1] Leendert van Pelt
Stijnten weduwe Jan Jan Bitters
Jan Jan Bitters de jonge
Jan Handrick Baten alias Goossens
Jan ende Jenneken Handrick Jans vanden Broeck kijnder
vuijt het Koijebinxken
Cijnsbedrag: I stuijer I oirt
Genoemde personen: Jan Hendrick Baeten/Jan Baeten/Jan Hendrick Goossens/Jan Goossens, Jan Hendrick Jan vanden Broeck/Jan Hendrick vanden Broeck, Joanna Hendrick Jan vanden Broeck/Joanna Hendrick vanden Broeck/Joanna vanden Broeck

[83v.2a] Jan Hendrick Smolders bij coop
Sijmon sone Jan Loots den helfft - IIJ stuijver
[83v.2b] Joost Jan Thielens bij koope
Lambert van Exsel - IIJ stuijvers
[83v.2] Frederick sone Anthonis van Roij
Anthoenis Deelis Broeckmans
Cijnsbedrag: V stuijvers
Genoemde personen: Jan Hendrick Smulders/Jan Smulders, Sijmon Jan Loots/Sijmon Loots, Joost Jan Tielens/Joost Tielens, Lambert van Exel, Fredrick Antonis van Roij/Fredrick van Roij, Antonis Delis Broeckmans/Antonis Broeckmans

CCIX
[84.1a] Joris Nellemans
Dierick van Weerdingen ende Cornelis Reijnders moeter hier aff betalen III oirt
[84.1b] Peter Hendrick van Asten
de III kinderen vanden iersten bedde van Geerart Goorts van Velthoven - I oirt
[84.1c] Antonis Wouters vander Biesen
Frans Pieter Cocx
Pieter Willem Cocx - I stuijver I oirt
[84.1] Jenne Willem Goijaert Lobbendochter alias Tielkens
Cijnsbedrag: IJ stuijver IJ obulus XVIdeel hoens
Genoemde personen: Joris Nelemans, Dirck Verwerdingen, Antonis Wouter Verbiesen/Antonis Verbiesen, Peter van Asten, Gerard Goort van Velthoven/Gerard van Velthoven, Peter Willem Cocx/Peter Cocx,Frans Peter Cocx/Frans Cocx, Joanna Willem Goort Lobben/Joanna Willem Lobben/Joanna Lobben/Joanna Willem Goort Tielkens/Joanna Willem Tielkens/Joanna Tielkens

[84.2] Hendrick Thonis Donckers
Geertruijt weduwe Antonis Donckers
Anthoenis Donckers
Cijnsbedrag: II stuijver IIIJ oirt J obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Hendrick Antonis Donckers/Hendrick Donckers

CCX
[84v.1] de weduwe
Jan Janssen Engelen
Aert Ghijsbert Willem alias de Raijmaker
Goort Willem Donckers
Willem Donckers
Cijnsbedrag: J stuijver VIIIdeel hoens
Genoemde personen: Jan Jan Engelen, Aert Gijsbert Willems/Aert Willems/Aert Gijsbert Rademaeckers/Aert Rademaeckers, Goort Donckers

[84v.2] de 4 kinderen Frans Pompen
Geertruijt weduwe Anthonis Donckers
Anthoenis Donckers
Cijnsbedrag: I oirt I obulus (30-05-1657)
Genoemde personen: Antonis Donckers

[85.1] Antonis Wouters van der Biesen
Frans Pieter Cocx
de V kinderen Pieter Cocx
Pieter [doorgehaald: Jan] Willem Cocx
Anthonis Donckers
Goort Willem Donckers
Willem Donckers
[bijgeschreven: Frans Cocx habet]
Cijnsbedrag: I stuijver J oirt I obulus
Genoemde personen: Antonis Wouter Verbiesen/Antonis Verbiesen, Frans Peter Cocx/Frans Cocx, Peter Willem Cocx/Peter Cocx, Antonis Donckers, Goort Donckers

[85.2] Joost Andriesse van Deursen
Jan Handrick Boonen bij koope
Anthoenisken Deelis Sffostermans
Cijnsbedrag: J stuijver J oirt qrtt obulus IJ qrtt mijten qrtt hoens, in gelde I stuijver III oert
Genoemde personen: Joost Dries van Deursen/Joost van Deursen, Jan Hendrick Boonen/Jan Boonen, Antonia Delis Sfostermans/Antonia Sfostermans

[85v.1] Joost Andriesse van Deurse
Jan Handrick Boonen
Lintken de weduwe van Jacop Broeckmans
Jacop Peeter Broeckmanssoen tutor uxoris
Cijnsbedrag: J stuijver J oirt qrtt obulus IJ qrtt mijten qrtt hoens
Genoemde personen: Joost Dries van Deursen/Joost van Deursen, Jan Hendrick Boonen/Jan Boonen, Jacob Peter Broeckmans/Jacob Broeckmans

CCXI
[85v.2] Frans Handrick Pompensoen
VII kinderen Handrick Pompen
Handrick Frans Pompensoon
Cijnsbedrag: IIJ oirt qrtt obulus IJ qrtt mijten qrtt pulli (23-05-1657)
Genoemde personen: Frans Hendrick Pompen/Frans Pompen, Hendrick Frans Pompen

[86.1] Sijke Jacob de Mof
de gelijcke kinderen
Jacop sone Marten den Moff metser
Jenneken van Weerdingen weduwe van Marten voorst.
Handrick ende Anthoenis Marten Weijndel Handricx van Miltenburch soenen
Cijnsbedrag: IIJ oirt qrtt obulus IJ qrtt mijten qrtt pulli, I stuijver
Genoemde personen: Lucia Jacob de Moff/Lucia Jacob Heerincx/Lucia Heerincx/Lucia de Moff, Joanna Verwerdingen, Marten Weijndel Heerincx van Miltenburg/Marten Heerincx/Marten van Miltenburg, Hendrick Marten Heerincx/Hendrick Heerincx/Hendrick Marten Heerincx van Miltenburg/Hendrick van Miltenburg, Antonis Marten Heerincx/Antonis Heerincx/Antonis Marten van Miltenburg/Antonis van Miltenburg


[86.2] Jenneke Willem Mansfelten
de kinderen
Handrick Willem Buijkenssoon
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Joanna Willem Mansvelt/Joanna Mansvelt, Hendrick Willem Buijckens/Hendrick Buijckens

[86v.1] Job Tielen Verpapenvoort
Eilken Hoomans weduwe Hendrick van Huchten
Handrick Pauwel van Huechtensoon
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Job Tielen/Job Verpapenvoort, Aelke Homans, Hendrick Paul van Huchten/Hendrick van Huchten

[86v.2] Willem ende Pierken kinderen Wauter Bitters
Handrick Peeter Bitterssoon
Cijnsbedrag: IIIdeel hoen IJ oirt, in gelde I stuijver 3 oirt
Genoemde personen: Willem Wouter Bitters/Willem Bitters, Petronella Wouter Bitters/Petronella Bitters, Hendrick Peter Bitters/Hendrick Bitters

[87.1] Willem ende Pierken kinderen Wauter Bitters
Wauter Peeter Bitters
Cijnsbedrag: IIIdeel hoens IJ oirt, in gelde 7 oirt
Genoemde personen: Willem Wouter Bitters/Willem Bitters, Petronella Wouter Bitters/Petronella Bitters, Wouter Peter Bitters/Wouter Bitters

[87.2] Peter Jansse Coppen tutor uxoris
Willem Peeter Bittersson den ouden
Cijnsbedrag: IIIdeel hoens IJ oirt, I stuijver III oirt
Genoemde personen: Peter Jan Coppens/Peter Coppens, Willem Peter Bitters/Willem Bitters

[87v.1] Peter Jan Belien
Ghijsbert Goort Meeussen
Joost sone Jan Bitters
Jan Peeter Bittersoon
Cijnsbedrag: IIIdeel hoens IJ oirt
Genoemde personen: Peter Belien, Gijsbert Goort Meeussen/Gijsbert Meeussen, Joost Jan Bitters/Joost Bitters, Jan Peter Bitters/Jan Bitters

[87v.2] Aert sone Hendrick Peter Driessen
Willem Aert Wijnensoen
Steven ende Maiken kindere Anna voorst.
Anna Peeter Bittersdochter
Cijnsbedrag: IIIdeel hoen IJ oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Aert Hendrick Peter Dries/Aert Peter Dries/Aert Dries, Willem Aert Weijen/Willem Weijen, Anna Peter Bitters/Anna Bitters

[88.1] Anthonia Peeter Bittersdochter
Cijnsbedrag: IIIdeel hoens IJ oirt, I stuijver III oirt
Genoemde personen: Antonia Peter Bitters/Antonia Bitters

[88.2] [doorgehaald: Sijmon Jan Loots]
Cijnsbedrag: I ?

[88v.1] Vreijs Lenarts Steijmans
Lenart Hendrick Steijmans
Cijnsbedrag: I oirt
Genoemde personen: Vreijs Lenaert Steijmans/Vreijs Leijmans, Leneart Hendrick Steijmans

[88v.2] Gerart Bartelssoon
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Gerard Bartels

[89.1] Hendrick Willem Verhooff
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Hendrick Willem van Hooff/Hendrick van Hooff

[89.2] Jan Hendricx
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: -

[89v.1] Hendricksen Tijs Swusten
Aert Sone
Matthijs Josephs alis Swuesten
Cijnsbedrag: I oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Hendrica Thijs Swuesten/Hendrica Swuesten, Aert Thijs Swuesten/Aert Swuesten/Aert Thijs Josephs/Aert Josephs, Thijs Joseph Swuesten/Thijs Swuesten

[89v.2] Heijlken Dilles Danckers
Delis Engel Berchmans
Cijnsbedrag: II oirt (30-05-1657)
Genoemde personen: Heijlke Dielis Danckers/Heijlke Danckers, Delis Engel Berchmans/Delis Berchmans

[90.1] Willem Hendrick Vervlassen
Marie Verhoeve
Hendrick Vervlaessen
Cijnsbedrag: I oirt
Genoemde personen: Willem Hendrick Vervlaessen/Willem Vervlaessen, Maria Verhoeven/Maria van Hooff

[90.2] Anneke dochter
Jacop Strijbos
Cijnsbedrag: I stuijver (27-05-1657)
Genoemde personen: Anna Jacob Strijbos/Anna Strijbos

[90.3] Dielis van Mol
Cijnsbedrag: II oirt

[90v.1] Frans Gerrits bij koope
de kinderen
Sijmon Loots tot Leende
vuijt anderhalff vaetsaet niuwe erve gelegen inde Veerstraete aende Nop
Cijnsbedrag: I3 oirt
Genoemde personen: -

[90v.2] Frans Lenaert Hannen
vuijt sekere questiense gerechticheijt in een stuck erve geheten het Wierken groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen tusschen de Strijper ende Leenderstraete; Frans Pompen deen eijnde met Willem Lamberts noortwars; dander Eijnde spits vuijtgaende naest den Hogenwech, beijde de sijden des heeren straeten
Cijnsbedrag: I stuijver (30-05-1657)
Genoemde personen: Frans Hannen

[91.1] de naebueren van Verckensweerde vuijt sekeren hoeck heijde groot ontrent vier off vijff buijnders gelegen ontrent de riviere vanden Tongereep aen des heeren van Hese ende Leende stenen scheije pal hun bij de heere van Hese ende Leende vergunt onder laste van ider buijnder een oirt chijns jaerlijx te betaelen

[91.2] Frans Jan Pompen tot Strijp uijt een stuck heijde ingenomen ten jaere 1663 groot twee vatsaet gelegen onder de parochie van Leende 1. de herbane 2. Job Janssen 3. de Do.ijcerstraete 4. heeren aerdt
Cijnsbedrag: I stuijver
Genoemde personen: Frans Pompen

[91v.1] Hendrick van Hove uijt een stuck heijde ingenomen ten jaere 1663 groot 83 roeden gelegen onder de parochie van Leende aen de Coijbroeck 1. Jan Gijsen 2. s'heeren aerdt 3. Thijs Jeucke 4. Jan Jeucke
Cijnsbedrag: 3,5 oirt
Genoemde personen: Hendrick van Hooff, Thijs Jeucken, Jan Jeucken

[91v.2] Gerrit Soes uijt een stuck heijde ingenomen ten jaere 1663 groot 2 vaetsaet gelegen achter de Nieulanden rontom s'heeren aerts
Cijnsbedrag: J stuijver
Genoemde personen: Gerard Soes