Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, microfiches, folio 133-212.

Copyright: Bram van Kesteren, maart 2023.

dit document is nog niet helemaal gecontroleerd. In de eerste ronde heb ik zo goed mogelijk getranscribreerd. De cijnsbedragen zijn daarbij nog niet overgenomen. In de tweede ronde, bij de controle, wordt op typfouten en leesfouten gecontroleerd en de cijnsbedragen zullen worden toegevoegd. Ook geroijeerde chijnsen zullen nog als zodanig beschreven worden. Verder zijn verschillende foto's van de microfiches niet goed gemaakt, waardoor met name de zijkanten af en toe zijn weggevallen en dus niet konden worden getranscribeerd. Kortom, de transcriptie bevat dus nog fouten en onvolledigheden, maar de naamsopvolging is echter redelijk compleet.

Elke cijns die een cijnsbedrag heeft kan als gecontroleerd worden beschouwd

@vutsangk, vuijtsange = Uitvang, voorerf; vóór het erf in de richting van de straat in gebruik genomen stuk land. Ook wel: van de gemene grond in gebruik genomen stuk land;
@eussel, enssel = Hooiland, een door bossen of haag omsloten zomerweide
gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde.

A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 133-138 nr. 24

Dit is den thijns die men ghilt tot Leende op onsser liever vrouwen dach natuutatis

133.1
edcba die kijnder van Ardt Gelis Bax
voir Arden Gelis Bax
voir Lysbeth Boeijkensdochter
voir Boijken
desen chijns is naderhant bevonden gelost,
desen chijns is naderhant bevonden gelost te zijne bij Jan Box tot Leende soo bij quitantie als manuael Peters de Vrijse geldende dairaff verantwoirdt is bij joncker Amant de Hornes als superintendent ende rentmeester van Heeze ende Leende int vuijtgeven zijnder XVIIe rekening eijndende Xa augusti XVc XCVIII fo. LXIIII et verso causa ibi dus geroijeert
Cijnsbedrag: I oude groten
Genoemde personen: Aert Gielis Bacx/Aert Bacx, Elisabeth Boeijckens

133.2a
[oorspr.] heer Jacop Hendrik Heijnselmans
van desen navolgende chijns voir zijne portie ende nijet gelost
vuijter [doorgehaald]
desen chijns van heer Jacob is begrepen onder den naevolgende ses texten van chijns opten name van die huijsvrouwe met vijff kijnderen van Jacob Jacob Heijnselmans sijnder grootmoeder ende over sulcx gelost ende hijer bij [.] opgeschreven ende te boeck gehouden geldende dairaff verantwoirdt is in vuijtgeven van des superintendents rekening eijndende Xa augusti XVc XCVIII fo. LXIIII et verso causa ibi
Cijnsbedrag: II blancken I negemenneken
Genoemde personen: Jacob Hendrick Heijnselmans, Hendrick Jacob Heijnselmans, Jacob Jacob Heijnselmans

133.2b
edcba die huijsfrouwe met vijff kijnderen van Jacop Jacop Heijnselmans
voir Michiel Diercxsoen van Uden
voir Stijn Jan Lemmens Stijnensoensdochter
voir Lijsbeth Jan Lemmenswijff
desen chijns is gelost
Cijnsbedrag: I oude groten
Genoemde personen: Jacob Jacob Heijnselmans, Michiel Dircks van Uden/Dirck van Uden, Christina Jan Lemmens/Christina Lemmens, Elisabeth Jan Lemmens/Elisabeth Lemmens

133.3
Idem
van twe palen gericht achter zijn schuer
desen chijns is gelost
Cijnsbedrag: II denarius turonensis

133.4
Idem
voir Katherijnen Lemmen Vriesendochter
voir Jannen tsFolders
van Jan Ardts wegen
desen chijns is gelost
Cijnsbedrag: 1/2 oude groten qrtt groten
Genoemde personen: Catherina Jan Vriesen/Catherina Vriesen, Jan sFolders, Jan Aerts

133.5
Idem
voir die selve
van wegen Lemmen vander Eckt
desen chijns heeft Pouwel gelost
Cijnsbedrag: VI denarius turonensis

133.6
Idem
voir die selve
vanweghen Dierick Heijlwigen
desen chijns is gelost
desen 1/2 denarius is mede gelost ergo
Cijnsbedrag: 1/2 denarius

133.7
Idem
noch voir Lemmen Vriesen
desen chijns is gelost
Cijnsbedrag: qrtt groten

133.8
Gertie [?] weduwe voor deen hellicht - II stuijvers III1/2 oirt
Willem Aelbrechts Henrick Sijmonssoon van Weerde
Peter, Adriaenen, Willem Aelbrechts Henrick Sijmons kijnder van Weerde
Arianen ende Aelbrecht gebruders
Henrick Sijmon Metten kijnder
edcba Katherijn Jan Sijmon Moensdochter
voir Sijmon Moens
voir Monen vander Tongrepen
vut enen stuck erfs geheten die Cavel.
Cijnsbedrag: I1/2 oude groten II1/2 denarius turonensis qrtt denarius
de 2 k[inderen] van Jochum Peters voor een 4diel - III oirt I duijt
Jackopen Jan Goijarts voor dander 4diel - III oirt I duijt
Genoemde personen: Willem Aelbrechts, Hendrick Sijmons van Weerde, Peter Aelbrechts, Adriaen Aelbrechts, Catherina Jan Sijmon Moens, Jochem Peters, Jacob Jan Goijaerts/Jacob Goijaerts

133.9
edcba Henrick Willemssoen Vervlaessen
voir die kijnder van Kazijn Gielis Zweers
voir Sweder
voir Jan Lemmens
desen chijns is gelost
Cijnsbedrag: I oude groten
Genoemde personen: Hendrick Willem Vervlaessen/Hendrick Vervlaessen

133v.1
Hendrick Jan Louffssoen
Jan Loeffs
Henrick Pompenszoen, desen halven chijns is gelost
dcba Willem Jacop Heijnselmans
voir Heijlwich die huijsvrouwe van Janne Henrixsoen vanden Brouck
vuijt eenen stuck erffs geheten den Keijmpsdries
desen heelen chijns is gelost
dezen heelen chijns is naderhandt bevonden heel gelost te zijn gelijck dairaff verantwoirdt is bij joncker Amant van Horne in duijtgeven van zijnen XVIIe rekeninge eijndigende Xa augusti XVc XCVIII fo. LXV et verso causa ibi, dus geroijeert
Cijnsbedrag: VI denarius turonensis
Genoemde personen: Hendrick Jan Loef/Hendrick Loef, Hendrick Pompen, Willem Jacob Heijnselmans/Willem Heijnselmans

133v.2
Johanna die weduwe Wouters Verbraecken voerscr. dochter van Willem Pompen
Wouter Verbraecken
Idem
voir Jan Baten
vuijt den vuijtsange over den dijck
desen chijns is gelost
Cijnsbedrag: terdendeel van I capuijn
Genoemde personen: Johanna Willem Pompen/Johanna Pompen, Wouter Verbraecken, Jan Baeten

133v.3
Johanna Willem Pompendochter die weduwe van Woutere voirst.
Jan Jacop Pompen,
Idem
voir Heijn van Halle
voir Lijsbetthen Jan Lemmenswijff
deser chijns is gelost bij Willem Bloeijsensoen

133v.4
mr. Handrick Dielis apothecarius
Digna weduwe Jacop Dielis
Kathelijn die weduwe van Hendrick Maes voirst.
Henrick Ariaens Maess tot Oisterick
Aerdt Jan Wouters voor deen helft ende Willem Jacob Wouters v[oor dander helft]
die erfgenaemen van Ariaen voirscr.
Ariaen Willem Jan Woutersoen
Idem
voir Jacop Lijben Ardtssoen
vuijt eenen stuck lants int half venne onder Oisterick
gelegen 1. Willem Anthonis Delis Vorstermanss alias van Vechelen genaempt 2. Willem Jan Delis Joestenss alias Willem Jan mr. Delis gemeijndel. genaempt 3. Willem Anthonis Delis Vorstermanss alias van Vechelen genaempt 4. die straet groot omtrent I1/2 vaetsaet

133v.5
Idem
noch van Jan Joerdens erve
[... niet gefotografeerd]

133v.6
Jan Jan Batensoen
Idem
noch van Margriet Lensen wegen
desen chijns is gelost bij Willem Bloeijssen

133v.7
Joest Jacop Hanssenzoen
dcba Henrick Wouterssoen van Boshoven
voir Willem Lobben
voir Goijart van Strijp
van Heijnen Scobelarts erve dair thuijs op staet neven Martens vanden Sande huijs ende van erven pael te richten
desen chijns is gelost

133v.8
Idem
voir Jan Herman Herbertssoen
voir Diericken Diericks Schoenmekers
vuten voirst erve
desen chijns is gelost

133v.9
Willem Henrickszoen van Boshoven
Idem
van enen erfweege
dese chijns is gelost

133v.10
Goeijaert Jan Wouterszoen
Idem
voir Willem Willem Lobbensoen
voir Heijnen den Snijder
vut eenen stuck landts omtrent dartich roeijen groot gelegen tussen 1. Marten vanden Sande 3. idem
dese chijns is gelost

134.1 (4193)
Frans Bernart Stapperszoon
Katherijn Huben zijn huijsfrouw metten kijnderen
dcba Michiel Dierixsoen van Uden
voir Wouter van Hoesscut
voir Jacop Daems
van Gielis wegen van Eijck
vten Moensbrouck
deser chijns metten II navolgenden is gelost.

134.2
Idem
van wegen Jan Willem Vorstermans
vuijt eenen stuck landts geheten den Boonhoff 1. Wouter Pompen erve

134.3
Idem
voir Jacop Huben
vutten Sandecker

134.4
Willem Willem Bitters die Jonge
Anna Willem Vorstermansdochter
dcba Heijlwich Lenart Daemsdochter
voir Heijne Rijthoevens
desen chijns is gelost

134.5
dcba Dierick vander Capellen
van Heijn Gheben erve
dezen chijns metten naestvolgende is bevondne hijer achter int boeck bij Peteren Verbeeck verdeilt fo. IIc VII gelijck dairaff verantwoirdt is bij jo: Amandt de Hornes in duijtgeven van zijn XVIIe rekeninge eijndigende Xa augusti XVc XCVIII fo. LII et verso causa ibi dus hijer geroijeert ende gecasseert

134.6
Idem
van Heijnen Rijthoevenswegen

134.7
Anneken dochter Jan Willem Bluijssen
Jan Willem Bluijssensoen bij coope
die kijnder van Joost Jan Joestens alias Gijsen vorster tot Heeze
van wege Jenneke Hendrick Dielis Bacxdochter sijnder huijsvrouwe, verweckt van voirst. Hendrick Lijpken Martens sijnder huijsvrouwe
die drije kinderen Gijlis heer Hendrix [. kantlijn]
Peter Lemmen Tijszone
dcba Elijzabeth weduwe wilen Gielis Herberts
voir Lijsbeth weduwe metten kind ende Jan Dierixsoon vanden Brouck
voir Jannen voirst.
ende van wegen Goyart van Strijp
van Heijnen Scobelarts erve
ende voirt vut huijs ende hoff tot Strijp gelegen tusschen 1. Willem
Lobben 2. Gheerten Ghenen kijnder

134.8
Eadem
van Grieten Goeijens wegen

134.9
Eadem
voir Damen Damen Henrixsoen
van wegen Willeken Aleits
desen cijns is geset folio LVI daerom doerslaege

134.10
nunc Peter van Bruegel
Jan Henricxzoen van Hall
Eadem
voir Thijs Sroesers
van wegen Jutten van Vairlen ende Jans van Moll
vut enen stuck beemdts in die Riest gelegen 1. Jacop Pompen
desen chijns is gelost

134v.1 (4199)
dcba Heijlwich Henrick Pompendochter
van Wouters wegen van Halle
vut enen stuck beemds geheten die Riest
desen chijns is bevonden hijer achter int boeck bij Peteren Verbeeck verseth ende verdeilt fo. IIc VII geldende dairaff verantwoird is bij jo: Amandt de Hornes in duijtgeven van zijn XVIIe rekeninge eijndigende XVc XCVIII fo. LII et verso causa ibi. dus hijer geroijeert ende gecasseert

134v.2
Peeter Peterssoen van Woensel als man ende momboir van Marije Aerdt Jansdochter vanden Broeck alias Grijeten genaempt sijnder huijsvrouwe
Heijlke Aerdt Goijart Loeffsdochter weduwe wilner Aerdt Janss vanden Brouck alias Grijeten genaempt
due proles te wethen Heijlken ende Cristijn
Aerdt Goeijart Loeffssoen metten kijnderen
dcba Mari Ardt Dierix Schoenmaekerdochter
voir Jannen Jan Voirstermanssoen
vut eenen stuck ensels in die Bercken gelegen dat Ardt Henrix was
nu vuijt eenen stuck groesen inde Doorliggen tot strijp gelegen 1. Peeter Drijessen scepene ende Henrick Deelis Martenss 2. Frensken Frans Jacob Hanssendochter alias [doorgehaald: Jutten] Baten genaempt
ende Willem Jan Juttenssoen 3. Jan Willem Bluijssensons 4. idem

134v.3
Eadem
van enen vutsangk bij die scaepskoeije ende naebescr. onderpande

134v.4
Eadem
voir Peter Peter Keijmpssoen
vuit huijs ende hoff tot Strijp geleegen 1. Jacob Mathijs Hannenss 2.
die straet 3. idem 4. Marije die waduwe van Hanrick Aertss van Hall

134v.5a
Aleit Adriaen Willem Delis Bacxdochter alias Jutten genaempt weduwe van Mathijs voirst.
Mathijs Willem Bitterssoen alias Thijs genaempt als man ende momber van Aleijt Arien Juttendochter sijnder huijsvrouwe
Arien Jutten met Aleijt zijn dochter
dcba Jacop Jan Driessoen Verschueren
voir Jannen Dries
voir Coppen Ardts
vut enen stuck beemdts over Strijperdijck gelegen dat Coppen Ardts
te wesen plach inde Jansburch 1. Jan Deelis Hannenss 2. Jan Pauwels dant affgedeilt 3. den Jansburchwech 4. Jacob Willem Bluijssensoen

134v.5b
Idem
van Pauwels sRuijters wegen
vuit voorst. onderpande

134v.6
Aleit Adriaen Juttendochter weduwe van Mathijs voirst.
Mathijs Willem Bitterssoen alias Thijs genaempt als man ende momboir van Aleijt Arien Juttendochter sijnder huijsvrouwe
Arien Jutten met Aleijt sijn dochter
Idem
voir Wouteren Janssoen van Hoesscut
voir Henrick Verschueren
van wegen Jan Heijlwigensoen vande Teijnden
vut eenen ecker den Heesterecker
nu vuijt enen stuck beempts inde Strijperbosche gelegen 1. Peter Jans van Eijndhoven 2. Hanrick Anthonis Drijsesoen alias van Hall genaempt 3. Jan Jacopss van Waelre 4. Jacob Wouters van Heezesoen groot omtrent II vaetsaets

134v.7
[. zijkant]
Anthonis Peter Lobbensoen
Mathijs Willem Bitters alias Thijs genaempt als man ende momboir van Aleijt Arien Juttendochter sijne huijsvrouwe
Arien Jutten met Aleit sijne dochter
Idem
voir Willemen Henrixsoen Verover
vanwegen Henricken Henrixsoen Verover
voir Henrick Jacops
vut enen stuck beemdts indie Riest
en vuijt huijs ende hoff metten aengelage alhier tot Strijp gelegen 1. Hendrick Lauwreijns Lobbenssoen 2. Hendrick Pauwels van Huechten

134v.8
[deel 1: Jan Pieter Gevens alias Maes
Arijken Jan Goijensdochter
proles
voor Gertruijt]
[deel 2: Jacob, Goort Elizabeth ende Kathrijn
Peter Jacob Hanssen alias Baten
Peter Jacob Hanssen alias Baten als man ende momboir van Elizabeth Goijaert Hendrick Herbertsdochter sijnder huijsvrouwe
die kijnder van Goijaert voirscr.
voor Goijaert Hendrick Herberts]
Gertruijt weduwe Jans voerst. cum prolibus voor deen helft en Goijaert Hendrick Herberts dander helft
Jan Goijartszoon voir deen helft ende Goort zijn broeder dander helft
dcba Mari weduwe met haren kijnder Henrix Goijart Slegers
voir Henrick haren man
van wegen Jan Herberts
vut enen stuck landts op die Cloten groot ontrent een lopensaet

134v.9
[. zijkant]
die kijnder van Jan Goijartss
Gertruijdt weduwe Jans voirst. cum prolibus
Jan Goijarts voor deen helft en Goijardt Hendrick Habarts [Herberts] dander helft
Eadem
voir Jannen Henrixsoen Verbraken
voir Henrick Goijart Slegerssoen
voir Jannen Willem Pompensoen
vut enen stuck beemdts geheiten dat Pompenenzel 1. Jan Driessoen

135.1 (4209)
Henrick Willem Pompensoen, desen chijns is gelost
heer Jacop Pompen cum Henrick sijn broeder
dcba Willem Jacop Heijnselmanssoen
voir Jacop Jacop Heijnselmanssoen zijnen bruder
voir Jannen Willem Pompensoen
vut enen stuck beemdts geheijten dat Pompenenzel gelegen tusschen 1. Peters kijnder van Hall 2. Jan Heesterbeeck am dander zijde

135.2
dcba Jan Henrixsoen Verbraken
voir Henrick Goijart Slegerssoen
voir Jannen Willem Pompensoen
vut enen stuck beemdts geheijten dat Pompenenzel dat gelegen is tusschen 1. Jan Baten 2. Michiel van Uden
ende voirts vut allen zijnen anderen erve

135.3
Jenneken Pieters van Broegeldochter
Pieter van Broegel die jonghe
Jenneken [.kantlijn]
Jenneken Willem Stapparts dochter met haren kijndern weduwe Peters voirst.
nu die weduwe Peters van Bruegel
Peeter van Bruegel
Michiel van Moll.
Jenneken ende cornelia
dcba Joest Heesterbeex
voir die huijsvrouwe Willem Bitters
voir Willem Bitters
voir derfgenamen van Goessen heer Hanrix van Veehen
vut enen beemdt geheiten den Schoerhorst

135.4
Wouter Joest Wouterssoen
[dcba] Willem Jan Wouterssoen
vut enen venne geheiten tWeijvenne dat hem zijn vader gegeven heeft voir den tsijns
desen chijns is gelost

135.5
die drie kijnder
dcba Johanna huijsvrouwe metten kijnderen van Michiel Jan Beliensoen
van wegen Jans vanden Berge
vut enen stuck landts omtrent I1/3 vaetsaet groot in ghenen Camp gelegen tussen 1. Willem Thonis 2. Henrick vanden Berge
desen I1/3 oud groten is geset bij Wouter Buijens Michiels zwager Jannen haren ven onder Heijnen van Put van wegen zijnen huijsvrouwe ende is geseth met d tx ergo hier vuijt

135.6
Mathijs Jans van Maerheezesoen
twe kijnder van Jan van Maarheeze
Wouter Wouter Buijens
van wegen Lijsbeth Michiels Beliendochter
Eadem
voir Michielen Jan Belien haren man
voir die weduwe metten kijnderen van Vrancken Daems
van wegen Ardts vanden Brouck
vten tSratenbrouck 1. Katherijn van Moll metten kijnderen
ende vuitten derdendeel vanden camp Bonen genant
Wouter Wouters Boeijens tutor uxoris heeft desen halven chijns gelost
die twee kijnder van Jan van Maerheeze hebben oijck den anderen halven gelost

135.7
Aerdt Willem Stappartss tutor uxoris
Jan zijn soen
Eadem
voir Jacop Ardtssoen
vanwege Willem Lobben
vuijt enen veliken groessen ghinder over 1. Jan Ardts
ende noch vuijt den derdendeel vanden camp Bonen geruert
desen chijns is gelost

135v.1 (4214)
Handrick Aert Jaeckenssoen
Aleit Pieter Hens metten dochter
dcba Barbara Peter Dries dochter alias Snijders genaempt van Weerde
voor Corst Jan Hanrick Lijbens alias Guijens oft Danckers genaempt voorst selven Jan zijnen vader
Jan Henrick Lijben soen
voir Jan Tijmerman

135v.2
[oorspr.] Joest Heesterbeex
voir Heijnen Heijnen Scobelartssoene
dese chijns is bevonden hijer achter int boeck bij Peteren Verbeeck verseth ende verdeilt fo. IIc VII geldende dairaff verantwoirdt is bij jo: Amandt de Hornes in duijtgeven van zijn XVIIe rekeninge eijndigende Xa augusti XVc XCVIII fo. LII et verso causa ibi. dus hijer geroijeert ende gecasseert

135v.3
Philips Wouter Willem Gheenensoen
Wouter Willem Ghenenssoen
dcba Mathijs van Armuijen
voir Gerit Danckarts
voir Heijnen Vertemden
vut een erfs heijtende dat Hoefken dat Henrix te wesen plach
deser chijns is gelost

135v.4
Philips Wouter Willem Gheenensoon
Wouter Willem Geenensoen
Idem
vut enen nijeuwen vutsangk int selve huefken
dese chijns is gelost bevonden naderhant soe bijde quickande als manuael Peters de Vrijse geldende dairaff verantwoirdt is bij jo: Amant de Hornes in vuijtgeven van zijn XVIIe rekeninge eijndigende Xa augusti XVc XCVIII fo. LXVI causa ibi dus hijer geroijeert

135v.5
Jan sone Adriaen Aelberts
Stijnten weduwe Handrick Pieter Buijens
Henrick Peter Buijensoen van Weerde
Jenneken Ariaen Henrick Alartsdochter weduwe Peter Buijens
dcba Adriaen Henrick Alartssoen
voir zijn susters ende brueders
voir Henricken haren vader
van Rutten wegen Vervoirt
vut enen stuck groessen geheiten die Cavel dat Rutten was 1. Katherijn van Moll met haren kijnderen
ende noch vut enen Heijtvelt 1. Jan Buijens

135v.6
[. kantlijn]
[opvolgers Claeus
Die erfgenaemen van Marije voirscr.
Marije Claeus Buijens dochter
Jan, Marije ende Hendricxken Claeus Buijens kijnder voor deen helft]
[opvolgers Peeter
Pieter Handricx van Dommelen
Hendrick Peeter van Dommelen als man ende momboir van Hendricxken Peeter Buijsendochter sijnder huuijsvrouwe dander helft van deesen ende III naevolgende chijnssen
Marijke ende Hendricken Peeter Buijens kijnder dander helft ]
nu Claeus voir deen helft ende Peeter voirst. dander helft
Claeus ende Peeter Hendrick Jan Buijens kijnder
dcba Luijtgart die huijsvrouwe metten kijnderen van Hendrick Jan Buijenssoen
voir Henricks haren man
voir Boeijen Janssoen Vercuten
van Jan Meeussoens wegen
vut enen halven beemde geheiten den grooten beemde op die Tonghelreep gelegen

135v.7
Idem
van enen stuck landts geheiten die hoeve

136.1 (4223)
Idem
van enen vutsange

136.2
Idem
voir Jannen Boeijens
van Goijart Bax wegen
vut enen stuck landts op die Tongereep gelegen 1. Willem Danckarts

136.3
Willem Aelbrechts Henrick Sijmonszoen
Peter, Adriaen ende Willem Aelbrechts Henrick Sijmons kijnder
Aelbrecht Hanrick Sijmonsoen [. zijkant]
die kijnder van Thijs vanden Hoirck
[doorgehaald Goijart Alaerts ...]
[dcba] Mathijs Joirdenssoen van Nulandt
voir Lijsken Henrick Alarts huisvrouwe
was van wegen Henrick Alarts van Rutt
vter helft van enen stuck groesen geheiten die cavel die Lijsbetthen te wesen plach ende dat vten eijnde ter Tongereepen wart

136.4
Jan Goijaerts alias Lats met sijnen II kinder
Corstiaen ende Elizabeth Frans Guijens kijnder
Fenne die huisvrouwe vande voirst Frans
Frans Jan Hendrick Lijbensoen alias Danckarts oft Goijens [. zijkant]
Frans, Corsten ende Andries Jan Hendrick Lijben alias Danckarts [. zijkant]
Berbel Peter Driesdochter to.rech geseth ergo
[dcba] Jan Henrick Libensoen
voir Heijlwich Goijaert Goijart Danckarts huijsvrouwe
voir Goiart haren man
voir sint Johans Capelle onderpandt dat Willems vander Tongerepen was

136.5
Idem
van Goeijen Danckartswegen

136.6
Aleit die weduwe van Jan voirschr.
Jan Henrick Boelensoen
dcba Henrick Jan Boelensoen
voir Jannen Verlocht
voir Katherijnen Damens sKlerx wijff van haers vaders erve
vut huijse ende hoeve daer bij inne woenden met twe stuxken dries achter die schuer gelegen omtrent I1/3 vaetsaet groot.


136.7
Bartholomeeus Aerdt Meeussen
[doorgehaald: Meeus haer soen]
dcba Mari huijsvrouwe wijlen Ardt Meeus Janssoen Vercuten
voir Arden voirst
voir Willem zijnen brueder
voir Meeus Janssoen
van Jan Meeussoens wegen
vut enen halven beemdt geheiten den grooten beemdt op die Tongereep gelegen
desen chijns is gelost

136v.1 (4227)
Idem
van enen stuck landts geheiten die hove
desen chijns is gelost

136v.2
Idem
voir Rutten Vervoirt
vten gelage dat Rutten te wesen plach
desen chijns is gelost

136v.3
de V kinder van Delis Jan Delis van Weerdingen
Delis Jan Delis van Werdingesoen alias Drijes genaempt als man ende momber van Jennken Jan Jacobs ofte Coppensdochter sijnder huijsvrouwe
nu Jenneken die weduwe vande voorschr. Jan cum filia
Jan Coppens voor dat kijnderen
dcba Katherijn weduwe wijlen Jacop Jan Lobbensoen met haren kijnderen
voir Jacop Jan Lobben voirst.
voir Gielis Wouters
van eenre hoffstat bij Lijsbeth tSlosen huijs tot Strijp gelegen

136v.4
[deel 1: Wilbert Willems man ende momboir van Heijlken dochtere Pieter Reijnders alias Cuijpers van Weerde
Peeter Reijnderssoen Seelberch wonende tot Weerde
Willem Jan Steijnmans als man ende momboir Elizabeth Arien Aerdt Hendricxdochter
ende Adriaen Aerdt Hendricxsoen drie st. van desen IIII oude grx]
[deel 2: Margriet de weduwe van Jan Goossens
Jan Goessens vande Saelberch van Weerde
Jan Claus Henrick Bueijesoen - vijf st.]
Goeijaert Aelkens Lemmenssoen die twee deel te weten IIII oude grx
dcba Die drie kijnder van Daem Daemssoen van Nulandt
voir Ardt Willemsoen vander Tonghereepen
van enen nuwen vutsangk vanden zeelberge
[deel 3: Marije Jan Goiarts huisvrouwe met haren kijnderen
Jan Goiarts als man ende momboir Marie Willem Daemsdochter zijnder huisvrouwe
Willem Daem Daemssoen het derden gedeelte van die VI oude groete facit II n. groeten]

136v.5
Jan de Weerdt de jonge
Adriaen, Heijlken, Jan ende Willem Laureijs Willem Berchmans kinderen
Hendricxken Arien Loeffsdochter weduwe van Lauwreijns Willem Berchmanssoon voirst.
Lauwreijns Willem Berchmanssoen
proles
Willem Jan Berchmans
dcba Mari Goijarts vanden Brouckdochter
voir Jan Art Smeetssoen
voir Theeus Art Jacopssoen van enen pael gericht am zijnen beemdt am Strijperdijck
ende van waerloes goeden vander hoffstat 1. Jan de Weerdt 2. idem 3. Handrick van Huchten hoff

136v.6
Idem
voir Goijarden voirst.
voir Willemen Willem Theeussoen
vut huijs ende hoff daer Jan Ardt Smeets inne woenden aen Strijperdijck gelegen metten aengelage

136v.7
Eadem
voir den selven Goijart
voir Dierick Lemmen Delensoen

137.1 (4233)
Goijaert Jan Wouterzoen
[dcba] [. zijkant] Wouter Hanrixsoen van Boshoven
voir Lijsbeth Jan Wouters huisfrouwe
voir Jan Ruttensoen van der Tongerijten
voir Jan Heijnen Snijders zwager
van enen pael gericht amden Weergraeff
ende van Goeijen Scobelarts wegen
desen chijns is gelost

137.2
Goedelt Buijkens alias van Heeze
Marie Willem Peter Tielensdochter alias van heeze genaempt
nu Hanrick Aerdt van Hallsoen alias [. zijkant]
Ardt Henricks van Hall
dcba Andries Verbraken
voir Oeden van Hamont
van eene noothoffstat vut gegeven tot Strijp
nu 1. Gielen Jan Gevens 2. [. zijkant]

137.3
de IIII kinderen Handrick Laureijs Lobben
Jenneken Koppen weduwe Handrick Lobben
Hendrick Lauwrijns Lobbensoen
Marie die dochter van [. zijkant]
Cathelijn zijn dochter
Willem Coppens
Idem
voir Jannnen Reijntkens
van Willem Herberts wegen
vut enen stuck beemdst geheiten die Jansborch 1. Jans vander Brouck

137.4
die IIII kinderen Handrick Laureijs Lobben
Jennken Koppen wed. Handrick Lobben voirst.
Hendrick Lauvreijns Lobbensoen
Hendrick Reijnders Happensoen als man ende mombaor Jenneckens [. zijkant]
die kijnder ende erffgenamen van [. zijkant]
Goijaert zijn soen
isdem Wilhelmus
Idem
van wegen Jan Ardt Scosters
vut enen stuck landts 1. Jans van Heeze 2. Griet van Heeze
nu 1. Jan Guijens die jonge 2. Hendrick Joest Goossens 3. Gerardt Daem Pompensoen 4. Jenneken die weduwe Hendrick van Hall

137.5
Peter Heijnssoen
Idem
van wegen Jennen Henrix
voir Jannen Henrix
vut enen acker 1. Jan die Sceper
desen chijns hebben gelost Aerdt Dingens en Jan Vaes Woeijtensoen voor de erffgenamen van Peter Heijnssoen opten XXVIIe junij 1602 aen jo. Amant de Hornes

137.6
Jan Arien Stijnensoen die Smet voir deen helft ende Jaecxken weduwe van Anthonis Lobben dander helft
dcba Wouter Nelissoen van Hoeschit
voir Jacop Jan Scosters
voir Dierick van Tuijl
voir Meeus die Cock van Hamont
van eene noothofstat vutgenomen te Leende int Sandt
desen chijns is gelost

137.7
Jan Adriaen sijn soen
dcba Ariaen IJken Nettensoen
voir zijn moeder
voir Gintis Hoffmans
voir Jan Zonnerman van enen pael gericht int Sandt
dese chijns is gelost

137v.1 (4240)
Jacop ende Dielis kinderen Peeter Cuijten
de V. kinderen Goort Lauwrijs Lobben
Joosten Goort Lauwreijns Lobben wed
nu Goort Lobbens
Jan van Hout bij evixtie
Aert Sfoochs
Lenart Joest Henrixsoen Aert Verbraken Tielen Jacop Tielenszoon
tres proles
[dcba] Engel Vranck Willems Daems huijsvrouwe metten kijnderen
voir Vrancken haren man
voir Jan Jacop Smeetssoen
van Willem Theeus wegen
vut huijs ende hoff dat Willemen toe te hueren plach

137v.2
Idem
van Jan Heijnselmans wegen

137v.3
Aert Pieter de Metser tutor uxoris Jenneken dochter Handrick Jacop Pieter Scheperss alias van Asten
Hanrick Jacobs Peter Scheperssoen
Jacob Peeter Scheperss als man ende momber van Anna Jacob Tielensdochter sijnder huijsvrouwe
die kijnder van Jacob Tielens
[doorgehaald: nu Willem Engelen bij opwinningen]
dcba Jacop Tielman Jacop Willem Theeussoen
voir Tielman zijnen vader
voir Jacop Willem Theeus
van Willem Theeus wegen zijns vaders
vut huijss ende hoff daer hij inne woenden [. zijkant] groot omtrent twee vatsaet gelegen over Leenderdijck 1. Goiarts Lauvreijns Lobben 2. den Costerswech 3. Dierick Peter Neelens van Hamont 4. die kijnderen van Willem alias Engelen genaempt

137v.4
nu Hendricks Jacob van Heesensoen bij evictie van Delis Dingens voerscr.
Delis Peter Heijnsensoen alias Dinghens gemeijndelick genaempt
proles
Peter Heijnssen
dcba Willem Dierick Tielkenssoen ende Jan zijn soen
voir Henrick Ardtssoen Verover
voir Willem den neve
vut eenen stuck enzels dat Willems te wesen plach
dese chijns is gelost bij Hanrick Jacobs van Heezesoen opten XXe novembris 1602 aen jo: Amandt de hornes dus geroijeert

137v.5
Peter Handrick Smulders tutor Margarete uxoris
Margriet dochter Willem Pieter Engelen
Willem Pieter Engelen
Ida die weduwe van Peeter voirst.
nu Pieter Willem Engelen tutor et maritus Ida Daem Tielkensdochter zijnder huijsvrouwe
Daem Tielkens
dcba Henrixken Snijers weduwe wilen Mathijs Willem Ardtssoen Verover
voir Willem den neve
vut enen stuck landts dat Willem voirst. te zijn plach groot een vaetsaet 1. Handrick van Heese

137v.6
Heijlken weduwe Jan Herberts voorst.
Jan sone Jan Herbers
Jan Mathijs Berchmanss alias die Sceper of Diericx
Jenne Hendricx van Halldochter
Jan, Jenne, Gertruijdt en Marije, Marije Jan Snijers kijnder verweckt bij Hendrick Diericx die Sceper alias van Hall
Meri ende Margriet Jan Snijers dochtere
Jan Mathijs Verover
Eadem
voir Heijnen vander Over
vut enen stuck beemdts indie Jansborch gelegen tusschen 1. Goijarts kijnder van Boshoven 2. des Schoenmekers ensel.
nu vuijt een stuck lants over Strijperdijck gelegen den Ketelbueter genampt groot ontrent een vaetsaet 1. Hendrick Lauvreijns Lobben 2. Goort Marcelis van Lijederop 3. Delis Jan Delis van Werdingenssoen alias Drijes genampt 4. Jacob Diericx van Hall
van deesen chijns heeft Lauvreijns Willem Berchmanssoen hier nae fo. eadem I oud gr. qrlt .. ende op Geertruijt .. Jan Snijersdochter fo. C XLVIII geset ende op Jan Hendrick Dierickx Scepers alias van Hallsoen fo. C LXIII geseth

137v.7a
Joest, Grijet ende Heijlken die kijnder van Marije voirst.
Mari Mathijsdochter Verover cum prolibus
Eadem
voir de nagebuer van Strijp van enen vutsange
desen ende naevolgende chijns is gelost bij Anna Thoenis tot Strijp aen Amant de Hornes opten XXIIII januari 1602

137v.7b
Willem Laureijns Berchmans
[. zijkant] van Laureijns Willem Berchmans
Hendricxke Arien Loeffsdochter verweckt bij Margriet Jan Snijers dochter sijnder huijsvrouwe weduwe wilner Lauvrijs Willem Berchmans voirst.
[dcba] Lauvreijns Willem Berchmans
van weegen Hendricxke Margriet Jan Sneijers dochter sijnder huijsvrouwe
voor deselven Margriet Jan Snijers dochter hairder moeder
voor Jan Mathijs Verovers alias Snijers haren vader
voor Hendricxken Snijers sijnder moeder
vuijt eenen stuck eckerlants int Weijerken gelegen tussen 1. Kathrien die weduwe Jans Willem Juttens 2. Jacob Aerts van Doerssen 3. Peters van Eijndhoven 4. die straet

138.1 (4250)
Anna weduwe van Willem Mathijssoen Verover ende prolibus
Eadem
noch voir Liesbeth Willem Coppendochter
vut enen stuck groesen geheiten den Schoerhorstbeemdt
desen chijns is gelost

138.2
nu meester Reijm Jan Hoirs als man ende momber Agnes Hanrick Daemsdochter
nu Heijlken Hendrick Hendrick Daemsdochter
nu die drie kijnderen van Hendrick voirst.
Hendrick Hendricks Daemssoen
die heer Henr. Daems
Gerardt Henrick sBruijnensoon als man Cristijn zijnder huijsvrouwe
dcba Die weduwe met vier kijnderen Henrix Jacop Daemssoen
voir denselven Henrick
voir Jacop Daems zijnen vader
vut enen stuck landts geheiten die Cruijdt dat Gielis Verhoffstat te wesen plach
desen chijns is gelost bij mr. Reijm Jan Hoirssoen voorscr. opten XXVIIe aprilis 1601 aen Amant de Hornes

138.3a
[oorspr.] Peeter Jan Heesterbeecxsoen alias Tielens genampt
voir Jan Jan Heesterbeecs sijnen vader
voir mr. Jacob Daems en Peter sijn bruder
vuijt een stuck beempts in die Schoerhorst gelegen tot Strijp 1. Willem Tijmers en Marij Verstappen 2. doorgehaald.
Desen chijns is gelost bij Peter Jan Heesterbeecxs voorscr. opten XXIIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes

138.3b
[oorspr.] Marije Verstappen met Heijlken haer dochter weduwe Jan Heesterbeecx alias Tielens
Jan Jan Heesterbeecx haeren heer
voir meester Jacop Daems ende Peter zijn bruder
vut enen stuck beemdts in die Schoerhorst tot Strijp gelegen [doorgehaald: die Jan Joirdens te wesen plach] 1. Arien Thonis 2. Jan Heesterbeecxsoen alias Tielens genampt
gedeijlt daerom geroijeert
desen chijns is gelost bij Marije Verstappen XVI Aprilis 1601 aen amant de Hornes

138.4
[oorspr.] Reijm Jan Hoirssoen
Cristina Daems weduwe Gerart sBruijnen
Gerardt sBruijnen van deesen naevolgende text
vuijt eenen stuck lants geheijten den Sandecker groot omtrent drije vaetsaet gelegen 1. Joestken van Duijsel 2. Peter Leenen aende achterkerckhoff inde breetvennen gemeijndelick genaempt
desen chijns is gelost opten XIIII aprilis 1601
bij Reijm Jan Hoirss voorscr. aen Amant de Hornes

138.5
Hendrick Daems, Peter Hanrick Bacxsoen, Peter Hanrick Leenen Busmaecker
Meester Jacop voirst. ende Henrick zijn broeder
Eadem
vut enen stuck landts geheijten den Sandecker gelegen neven derffenis Gielis Jacop Daemssoen
Desen chijns is gelost bij Reijm Jan Hoirssoen en Peter Hanrick Leenen
Busmaecker tot Leende, bijde voorst. Peter opten XXV aprilis 1601 en bijde voirst. Reijm Jan Hoirss opten XIIII aprilis 1601 . aen Amant de Hornes

138.6
Hanrick Daems
Jan Willem Bluissensoen voir deen hellicht ende Peeter Jan Heesterbeecx alias Tielens dander hellicht
Cristijn Daems weduwe Gerarts sBruijnen
Gerardt sBruijnen
mr. Jacop, Gerardt, Peter ende Henrick voirst.
nu mr. Peeter daems
dcba Henrick Henrick Daemssoen
voir Gielis Jacop Daemssoen
van wegen zijn brueders
vuijten voirst. Broeck 1. Lambrechts van Huechten
desen halven chijns is gelost bij Jan Willem Bluijssens opten XIII aprilis 1601 aen joncker Amant de Hornes
dander helft van desen bovengescr. chijns is gelost bij Peter Jan Heesterbeecx alias Tielen opten XXIIII aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

138.7
Idem
voir Diercken Wouter Tielmanssoen voir zijn kijnderen
vut eenen stuck erffs geheiten dat Hannenvelt achter Tijmmermans

A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 139-144 nr. 25

138v.1 (4258)
Wouter Joest Wouterenzoon
dcba Die weduwe met haren soen Lambrechts Thonis
voir den selven Lambrecht
van Dierick Art Loefssoen wegen
vut huijs ende hoff dat Dierix was am Leenderdijck gelegen
desen chijns is gelost

138v.2
Jan Henrick Pompensoon ende Jan Jan Schoenmaeckers
Henrick Jacop Pompensoon
dcba Jacop ende Aleijt Dries van Arendonck kijndere
voir Driessen haren vader
voir Jan Jacop Scosterssoen
voir Dierick Sfoechs
vut drie vaetsaet landts off driesch dat Dierix was
desen chijn is gelost

138v.3
Delis Janssoon van Brug
dcba Vijff kijnder Jans Henrick Haijegensoens
voir Henrick Henrick Haijegensoen
vut enen stuck landts gelegen inden Langhecker 1. Goeijkens Verrennen ende Rijntken Willem Herberts kijnderen
desen chijns is gelost

138v.4
Jan Willem Stappartszoen
IJdem
voir Jannen Henrick Haijegen haren vader
van Jan Smeets wegen
voir Jan Heijnensoen vanden Brouck
vut huijs ende gelaech bij Goessen tFolres gelegen
desen chijns is gelost

138v.5
IJdem
voir Lijsbetthen Deelen
desen chijns is gelost

138v.6
IJdem
voir Gielis Verrennen
desen chijns is gelost

138v.7
Jop Jan Thietens
Wauter Aert Buijssoen
nu Merij Didden
die drie kijnder van Goeijart Didden
Henrick IJewan Truijenzoon ende Thonis Broeckmanszoon
dcba Henrixken weduwe wijlen IJeuwan Jan Henrix
voir den selven IJeuwan haren man
voir Jan Henrix
voir Heijn Heijnensoen vander Oever
van Melkens erve ende van Buijkens wegen vander capellen
ende vuijt een stuck beempts genaempt den Weeckenhout 1. Libbeken Pauwels 2. Wauter Buijs 3. Ghijs Joseps 4. Jan Maes

139.1 (4263)
Willem van Lieshouwt bij coop
de V. kinderen Goort Laureijs Lobben
Eilken Goort Lobbendochter
Joostken de weduwe van Goort Laureijns Lobben
nu Goort Lauerverenis Lobbensoen
Lauwreijs Goeijaert Lobben
Joost van Brugsoen met sijnen drie kijnderen
dcba Henrick van Brugge
voir Jan Jacopssoen van Boshoven
voir Dierick den Ruijter
vut enen stuck landts amden Dalbos gelegen dwelck onder sandt was gelopen ende die heer hadt opgewonnen voir den chijns voir den welcken hij tvoirst. stuck landts den selven wederom vercoft heeft.

139.2
Jan Janssen Tielens Guijder
Peeter Jan Jutten bij cope
Adriaen Thoenis
voor Gertruidt weduwe van Jan Hoeben Smitssoen voirscr.
nunc Gertruijdt vidua Jan Houben Smets voirst.
Jan Huijben Smetss
Anthonis Pouwels
dcba Henrick Claeus Jan Lobbensoen
voir zijnen vader
voir oede bernoete van enen vutsang tot Strijp amde straet voir den dijck
nu vuijt huijs ende hoff tot Strijp gelegen groot ontrent een halff loopensaet oft daeromtrent 1. Jacop Jutten 2. de straet 3. idem 4. idem

139.3
[oorspr.] Katherijn Verrennen met haren kijnderen
van Willem Theeus haers vader wegen
vten Langecker
desen chijns is geroijeert geldende dair aff verantwoirdt is bij jo: Amant de Hornes in duijtgeven van zijn XVIIe rekening eijndigende Xa augusti XVc XCVIII fo. LII verso causa ibi

139.4a
Joestken Joest die Cuijpersdochter
[oorspr.] Joest die Cuijper als man ende momboir Anthonisken Willem van Erpdochter sijnder huijsvrouwe
voir die drije kijnder Willems van Erp voirst.
voir den zelven Willem van Erp hennen vader
vuijt een stuck beempts int Molenschut groot omtrent vijff copsaet 1. Jan Wouter Goijens alias Ruevens 2. Anthonisken Wouters Veroverdochter 3. Joest van Erp 4. Jan Jan Gobbenzoen

139.4b
Jan Wouter Goijens alias Ruevens tot Boschhoven
[oorspr.] Arien Lenaerts als man ende ombaer Elizabeth Willems van Erpdochter sijnder huijsvrouwe
voir de drije kijnderen Willems van Erp voerscr.
voir den zelven Willem van Erp hennen vader
vuit een stuck beempts int Molenschut geleghen groot omtrent vijff copsaet 1. Joestken Joost die Cuijperdochter 2. Jan Theeus 3. Philip Kemerlincx van Weert 4. Jan Jan Gobbensoen

139.4c
drie kijnder van Willem van Erp van desen drie texten naevolgende voor deen helft ende Willem Pouwels kijnder dander helft
dcba Die weduwe met twe kijnderen van Henrick Jan Meijsen
voir haren man
voir Willem Pauwels Willem Theeussoen
van zijns vaders wegen
vut enen beemde int Molenscult


139.5
[1. Henrick ende Jan Frans Pompen kijnder
Frans Pompen
Joest Goeijart Boeijens]
[desen chijns is gelost bij Hanrick ende Jan Frans Pompen kijnder (05-06-1601) aen Amant de Hornes]

[2. nu Jan Houbben
voir Bartelomeous]
van desen naevolgende text gelt
Barthelomeus Hermans ..
Joost Goeijart Boeijen...
die kijnder Willem Pouwels ...
Eadem
voir Heijnen den Raeijmaeker
van Hillen huijs ende hoff dat hij tegen Thijs Sraets gecocht heeft die Moeren ende Heijlwich Sraets te gelden plach
desen .. is gedeilt tussen Frans Pompen, Jan Hoeben ende Peter Wouter Berchmans met sijn gesweij, dus geroijeert

139.6a
[linker kant niet gefotografeerd]
Dierck Pieter Berchmans
[oorspr.] Peeter Wouter Berchmans als man ende momboir Anthonisken Hanrick [doorgehaald: Roeland] Willem Pauwels oft Tielens gemeijndelick genaempt dochter sijnder huijsvrouwe voer deen hellicht ende Arijken Hanrick Willem Pauwels oft Tielens dochter voor dander hellicht
voor Hanrick [doorgehaald Tielens hennen vader] Willem Pauwels hennen vader voirscr.
vanwege sijne suster ende bruder
voir Willem Pauwels henne vader
vuijt huijs ende hoff met eenen ecker tsamen ontrent groot seven copsaet gelegen 1. die kijnder Joost Wouter Hanssen 2. den Bre.eckerstraet 3. Jan Hoeben 4. Jan Svossen bijde Brouckeckereijnde

139.6b
Jenneken Tielen Coppen dochter
voer Willem Pouwels kijnder bij opwinninghe
[doorgehaald: drie kijnder Wijlm Pouwels]
Eadem
voir den selven haren man
van Jans wegen van Rult
vut enen beemdt geheiten tStratenbrouck
desen chijns is hier boven gedeelt tusschen Frans Pompen, Jan Hoeben ende Peter Berchmans met Arijken zijne geswije dus geroijeert

139.7
[opvolgers van Gerart:
die vijff kinderen Dielis Aert Jordens
Dielis Ardt Joirdenssoen als man ende momboir van Katharijn Gerardts van Vaerledochter zijner huijsvrouwe
[opvolgers Mari Goeijarts:
nu die weduwe Joosken met Lijnen haer dochter
Gerart van Vaerle]
Gerardt van Vaerle voor een helft ende Mari Goeijarts Vaerledochter voor dander helft
Goijaert Jacop Gueijens
dcba Peter Hanrick Peter Smeetssoen
voir zijnen vader
voir Katherijn Henrick Willem Theeusdochter
van haers vader wegen
vut enen acker op die boemt
nu vuijt eenen acker genaempt de Grietvenacker 1. de Breetvenwech 2. Goort Anthonis

139v.1 (4275)
Eadem
voir den selven zijnen vader
van enen tstuck beemdts
voir Jan Alart Sommanssoen geheiten tKievietschoer
van Heijnen wegen vanden ..de
ende voir Jan van Hout
vut enen beemdt in die ..ebrugge

139v.2
Peter Vreijssen Jacops Boeijensoen
dcba Die weduwe metten kijnderen van Aert Everart Smollers
voir den selven haren man
voir Jan Janssoen vanden Berge
voir Matheeus Willem Theeussoen
vut huse ende hove te Leende om die kercke gelegen
desen chijns is gelost

139v.3
Eadem
voir den selven
voir Willemen Willem Lemmenssoen van Put
vut enen tstuck landts geheiten den kerckhoff 1. Aleit de weduwe Willem Danckarts met haren kijnderen
desen chijns is gelost

139v.4
Dielis Ardt Joirdenssoen als man ende momber van Katharijn Gerarts van Vairlendochter zijnder huijsvrouwen
Joostken vidua met Lijnen ..dochter
Gerardt van Vaerle als man ende momber van Joostken Goijarts van Duijsseldochter
Goeijart haer soen
dcba Mechteldt weduwe wilen Jacops van Boshoven
voir Jacoppen voirst.
voir Jannen van Dusel
ende voir Jannen Jan Moiarts
van wegen Jan Heesterbeex
uter Oetsteijnen

139v.5
Willem Peter Bitters tutor uxoris
nunc Maria filia
Maria uxor Bernardi cum filia
Bernart Stapparts
Katherina ems filia
dcba Steven
voir Margariten Henrick Jacop Scobelartsdochter zijn moeder
voir Jacop haren brueder
voir Hanrick Jacop Scobelartssoen
voir Peter Bonen
van eennen wegen verteijnden vut eijnre helft van enen
ecker geheiten den Lanckecker
dese chijns is gelost

139v.6
Bartholomeus Henrick Dirxs
voir Marij voirst.
Adriaen ende Marij kijnderen van
dcba Willem Willem Henrick Pauwelssoen
voir Willemen zijnen vader voirst.
voir Jan Jan Jacopssoen die Verwer
voir Copken Jacops ende zijns vaders erff
desen chijns is gelost

139v.7
[links onder bijgeschreven:
van desen IIII stx I ob van Aert Loeff Jan Ariens heeft gewonnen .tan Libbi nov uxoris Meriken Aerts
Joosken dochter Aert Loeffs
Jan Hendrick Gijsen bij coop
Libbeken weduwe Peter Aert Loeffs]
Aerdt Loeff Jan Arienssoen als man ende momboir van Frensken Jacob Jan Aertsdochter sijnder huijsvrouwe
Aleit die weduwe cum prolibus van voirst. Jacops Jan Aarts
Jacop Jan Aerts
voir Willem Tijmmers, Peeter Gijssen Stapparts alias Deelen, Jan Roeloeffs ende mede voir sich selven gelt deesen naevolgende chijns geheelick
Jacop Ghijssen Stappaertssoen
Adriaen ende Mari kijndere Willem Henrick Pouwels
Idem
voir Jan Jacopssoen vander Over
van wegen Jacops zijns vaders
vter husmoe
ende voirts vter erffenissen die hij gedeilt heeft
ende oick die zijn vader te ghelden plach vuijt den Craenschutt
van desen voerscr thijns hebben dese naebeschreven persone ende is alsoe gedeijlt als hier volcht:
Willem Tijmers III stx
Pieter Ghijsen Stapparts III stx I obulus
Jacob Aerts IIII stx
Jan Roeloeffs II stx
voir [hen allen was] Jacob Gijssen Stapparts


140.1 (4284)
Handrick Aert Wespensoen
Anneke weduwe van Handrick voorst.
Hendrick Hendrick Bartelssoen alias Leenen
Jacob Peeter Vreijnssensoen alias Smolders genaempt
Wouter Jan Theeussoen
nu Jan Wouter Jan Theeussoen
Godefrida ems uxor cum prolibus duabus
dcba Wouter Jan Theeussoen
voir Thijs Willem Vighensoen
voir Willemen Willem Theeusssoen
van zijns vaders wegen
vut enen beemd in gheen Craenscut gelegen

140.2
a Jan Janssoen van Mol
voir Thonis Claeus Willem Dierixsoen
vuijt enen stuck groesen in die Neerbeemden gelegen driesbeemden 1. heer Wouter Smeets
desen thijns is hierna op C XCVI blat bij zijnen anderen thijns geset

140.3
Frans sone Jacop Bluijssen
Jentis Hollen en Heijlken dochter mr. Reijm Hoirs
Jan Reijm Hoirssoen
Elisabeth die dochter van Aleijt voirst.
Aleit die weduwe cum prolibus van Goort voirscr.
Goordt Marcelissoen van Lijedorp als man ende momber van Aleit Adriaens Lenart Pompendochter sijnder huijsvrouwe
nu Marije Frans Verstappendochter
nu Marije Arien Verstappendochter nu Marije Frans Verstappen dochter
nu Hanrick Sfoechs tutor Berbel uxoris staen?
nu Berbel
Adriaen ende Mari Lenart Pompen kijnder
nu van die weduwe Aleijdis
Lenart Pompen
dcba Steven die Raeijmeker
voir Margarieten zijn moeder
voir Jacop Stevens
voir Matheeus Henrick Danckartsoen
vut enen stuck beemdts geheiten den Coirtbeemdt bij Pompenenzel gelegen
[rechts bijgeschreven:] van desen chijns is die helft gelost bij Marie Frans Verstappendochter opten XIIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes

140.4
de III kinderen Jan Boonen
Jan Jacop Boonen
Jacop Peeter Vreijnssen alias Smolderss genaempt
Jan Arien IJewaenssoen
Arien Coppen voir zijn moeder Marije Heesterbeecx voorscr. voer deen helft ende Jan Arien IJeuwanssoen dander helft
Maria Joesten Heesterbeexdochter
drie kijnder vanden iersten bedde
Joost Heesterbeecx
dcba IJeuwen Janssoen vanden Berge
voir Jan Lemmenssoen van Put
van Willem Theeus wegen
vuijt enen stuck beemdts inden Schammars gelegen

140.5
[doorgehaald: Jan Arien IJewanssoen]
Idem
voir Jan Roman
vter helft, van enen stuck landts die Jan Romans was
ende vuijten stuck beempts inde Schammart gelegen voorscr.

140.6
Lucia Jans Veroverdochter weduwe Jans Truijen met hare ses kijnderen te wethen: heer Jacob pastoir in Leende, Jan ende Goiaert haer soenen en Aelken, Marie ende Jenneken haer dochteren
Jan Peter Truijenzoen
Jan Jacop sCusterssoen alias sFoechs
Idem
van Jans wegen vanden Berge
vuijt huijs ende hoff tot Leende amden kerckhoff gelegen
desen chijns heeft Lucia Jans Veroeverdochter voirst. gelost door heer Jacob Jan Peter Truijens pastoor tot Leende ende haeren soen opten XXVII aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

140.7
Hendrick Jan Berchmanss alias Stapparts genaempt
nu Jan van Heerselle [Heersel] tutor Elsken Jan Berchmans [de] voorscr. uxoris
vier kijnder Joost Heesterbeex
Idem
van Willem Lijben wegen
vuijt enen stuck landts achter Leender kerck gelegen 1. Willem Jan Lemmenssoen 2. Wouter Jan Wouterssoen
desen chijns is gelost bij Hanrick Jan Berchmanss alias Stapparts opten XXe meij 1601 aen Amant de Hornes

140v.1 (4294)
dcba Dierick Heijnen soen van Tuijl
van enen pael gericht tot Leende amde kerckhoff dair hij zijn mersterve op helt

140v.2
de V kinderen van Handrick Teunis Vereijssen
Heijlken weduwe van Handrick Anthonis Pieter Vreijssen
Handrick Anthonis Pieter Vreijssens
Ida die weduwe cum prolibus van Anthonis voirscr.
Anthonis Pieter Vreijssensoen
nu die kijnder ende erffgenamen van Jan Gielis van Eijck alias Goossens ende Elizabeth voirst.
Elizabeh weduwe met VI kijnderen,
dcba Jan ende Joest Gelis Gelis kijnder van Eijck
voir hunnen vader
vuijt zijn gedeelt vten brouck dat zijns vader te wesen plach 1. Ariaen Dierick Wouterssoen
nu den Nerenbeempt

140v.3
IJdem
voir hennen vader
voir Willem Dierick Hannensoen
voir Meeus Smits
vter hoffstat die Meeussen te wesen plach

140v.4
IJdem
voir Dierick Stijnen, Jop Henrick Stijnen ende Lenart Gielis
van wegen Jan Huben
vuijt enen stuck groesen geheiten tSratenbrouck 1. Jan van Mol

140v.5
Joest Wouter Boeijenssoen
dcba Gelis Gobbel Cornelisdochter
voir Gobbelen voirst. haren vader
voir Dierick van Tuijl
voir Jan Lasten
vut zijnen huse ende hoeve daer hij inne woenden
desen chijns is gelost

140v.6
Wouter die soen van Anna Wouter Boeijens ende Margriet Jan Wouter Boeijensdochter
Eadem
voir Diercken van Tuijl
vut enen suck landts aen die veltstraet gelegen
desen chijns is gelost bij Wouter Jan Wouterssoen die joncxste ende Margriet Jan Wouter Buijensdochter

140v.7
[dcba] Die weduwe metten kijnderen van Wouter Wouter Buijens
voir den selven haren man
voir Wouteren zijnen vader
van wegen Jan Jacop Heijnselmans

141.1 (4299)
Lambert Wauter Corstensoen alias de Cremer
dcba Die kijnder vanden tweden bedde Willems Vervlaessen
voir Lijsbeth Jan Henrick Steven huijsvrouwe
voir Damen Daems
vut enen stuck beemdts geheiten tHulsbrouck dwelck die heer opgewonnen heeft gehadt voir den tsons ende dair na dat bejairt ende bedaegt is geweest heeft die rentmeester den selven kijnderen tvoorst. stuck beemdts weder vercoft metten vonnisbrief voir den verlopen thijns metten boerden ende stade dair op gegaen dit pant is blijven liggen voorden chijns tot den jaers . soo is gecomen Lambert Wauters ende heeft aengenomen desen chijns eeuwelijck ende erffelijck te gelden ende heeft voor t principael pant gestelt sijn huijs ende hoff metten aengelage groot tsamen ses loopensaet gelegen aen Heezerbosch 1. den Berchwech 2. de kijnderen van Willem Nijssen 3. Eijlken Claes Ceu.ens 4. de weduwe van Anthonis Jan hoirs

141.2
Lijsbethe ende Heijlwich Frans Peter Lenen kijnder
dcba Die weduwe met VI kijnderen van Willem Jan Wouters
voir Willemen voirst.
voir Willem Willem Diercxsoen
voir Willem Dierck Hannensoen
vuijt eenen stuck beemdts in gheen Duijfkensbrouck gelegen tusschen 1. Marten Smeets 2. des heren vliet
Desen chijns is gelost bij Adrianen Arien Maessoen

141.3
Eadem
noch vuijt enen stuck beemdts in die Driesbeemde gelegen tusschen 1 Lijsbeth Brouckmans
desen chijn is gelost bij Adriaen Arien Maessoen

141.4
uxor cum prolibis, is gelost bij Jan Gobbel ende Elizabeth weduwe wijlen Jacob Thoenis
Jan Gelis Thonis soen
dcba Mari die weduwe Gelis Thonis vanden Kerckhoff
voir Gelis Thonis haren man
voir Wouteren Thijs
vuijt enen beemde geheiten die Sondert omtrent een dachmail groot
ende vut helft van enen stuck beemdts geheiten die Cortbrugge omtrent I1/3 dachmail groot
dese oud grx is gelost
dese I grx heeft Henrick van Werdingen

141.5
[linker zijde niet gefotografeerd]
uxoris Jenneken Lamberts Ruth Colendochter
Jan Anthonis Mettensoen
Lambert Ruth Colen
Jan Schavarts oft Verbraecken
Johanna vidua Wouteri [doorgehaald: Verbraeken]
Wouter filius
dcba Jan Goijart Schavarts
voir Wouter Heijnen Tielensoen
voir Jan IJsbouts
voir Peter Alensoen
vuijt enen beemdken int Hulsbrouch gelegen aen het Metteven gelegen 1. sheeren vliet

141.6
[opvolger van Handrick Colen:
Bartholomeus van Erp tutor uxoris]
[opvolger van Jan Joosten:
Geertruijt vidua van Jan Jan Joosten]
Handrick Jacop Colensoen voor een deel, Jan Delis Joostensoen voor dander deel ende Jan Jan Delis Joostensoen voor een derdendeel
[dcba] Margriet Goijart Woutersdochter
voir Henrick Jan Engelensoen
voir Engel Willem cum prolis
ende voir haren vader
desen thijns is gescheiden tussen derfge..

141.7
van desen twee navolgende chijns moeten gelden elck een derdendeel
[doorgehaald: Jan Jan Vorsterszoen die jonge - ]
[doorgehaald: Arijken ende Theunisken kijnderen Anthonis Jan Voirstermans ]
[doorgehaald: Jan Delis Joestenzoen]
dcba Jan Jan Zvoirsterssoen die jonge off Schoenmekers
voir Henneken Jan Zvorsterssoen
ende voir Heijnen vanden Sande

141.7a
[linker kant niet gefotografeerd]
Peter Jan Raessen tutor Jenneken Jan Jan Vorstersdochter
[oorspr.] Jan Jan Vorsters die jonge
van desen voirgaende ende naevolgende chijns
vuijt eenen stuck groesvelts aen Oisterijckerdijck gelegen genaempt het Vorstervelt ofte cavel naest den dijck gelegen 3. Jan Delis Joestenzoen
4. idem - een derdendeel

141.7b
Joost Faessen van Son
Pieter ende Anneken Jan Delis Joosten
Gertruijt de weduwe van Jan Delis Joosten
[oorspr.] Jan Delis Joestenzoen
vuijt enen stuck groesvelts aen Oiserickerdijck gelegen genaempt den dijckbeempt het middelste velt of cavel tusschen 1. Jan Jan Vorsters den jonge ende Arijken ende Theunisken kijnderen Anthonis Jan Vorstermans erffenissen - een derdendeel

141.7c
Pieter ende Anneken Jan Deelis Joosten kinderen
Geertruijt die weduwe
Jan Jan Delis Joostens
Jacob Jacop Theeussoen alias Dielis genaempt
[oorspr.] Arijken ende Theunisken kijnderen Anthonis Jan Voirstermans
vuijt een stuck groesen aen Oisterickerdijck gelegen genaempt den Dijckbeempt het achteste velt oft cavel 1. Jan Delis Joostenzoons dijckbeempt oft cavel - een derdendeel

141v.1 (4310)
[dcba] Jan Jan Voirsters
voir Jan vander Poerten

141v.2
dcba Die gemeijnde van Oesterijck
vander gemeijnt

141v.3
Goort Dierick van Weerdingen voor deen helft [ende] Matthijs Jan Matthijs Engelen voor dander helft
Lintken Jan Jochemsdochter weduwe Jan Matthijs Engelen
Jan Matthijs Daems alias Engelen
Jan Jan Goessens als man ende mombaer Margriet Mathijs Damen Jan Claeus alias van Engelantdochter sijnder huijsvrouwe
Jenne ende Margriet Mathijs Damen Jan Claeus alias van Engelant kijnder
[dcba] Mathijs Damen Jan Claeussoen
voir Dingen Goijaert Deckersdochter
voir Goeijen Stopkens
van Heijnen Grieten wegen
vten beemde amden Berckenhoevel 1. IJewaen Ardt Ardtssoon
nu 1. Hoeb Sijmons van Pelt 2. Hendrick Deelis Dingenssoen 3. o. ade 4. het thijnsgoet

141v.4
die drie kijnderen Elizabeths Delis Deelen voir deen helft ende Katharine weduwe Goijart Delis Delen met haren voerkijnderen voir dander helft
Goeijaert ende Hendrick sijn kijnderen
Lijsbet Delis Deelendochter
Willem Delis Delensoen,
[dcba] Mechtelt Henrick Henrick Donckartsdochter
voir Jenneken Henrick Vriesendochter
voir Henneken Jan tSfolderssoen van Leende
voir zijnen vader
ende voir HeijL tSroden de Molenschit
dese chijns betaelen sij halleff ende halleff soe t onderpant gedeijlt is achter int oeck fo. IIc IX et verso geseth dus hijer doorslagen

141v.5
Jan Bitters
vidua Wilhelm thoo7 cum prolibis
[dcba] IJwaen Ardt Ardtssoen
voir Peter Goijart Stoepkenssoen
van Heijnen Grieten wegen
vten beemde amden berckenhoevel
desen chijns is gelost

141v.6a
die 4 kinderen Hendrick Dielis van Veen
Hendrick Dielissoen van Veehen
die drie kijnderen van Reijm van Veen
voor die III kijnderen Gijllis van Veen
vijter volgende ho.t gelegen neven 1. Jan N. Deelijs .. helft als bij pandt
ende vuijt eenen stuck lants die Smeel genaempt groot omtrent VII copsaet inden Steenacker geleegen 1. Jacob Jacob Thoenissen 2. Servaes Cornelis van Sonne 3. dat Heezervoetpat 4. die straet als principael pant

141.6b
Pieter Thijlen ende Jacop Truijen
vuijt de hoefstat neeven Joosten Dries erfenisse
nu 1. Heezerpat gelegen
voir die III kijnderen ...

141.6c
dcba die twe kijnderen van Goessen Willem Thijsssoen
voir Heijlwich Jan Pels.. Hendrixsoen dochter metten kijnderne
van desen chijns hebben gelost Peter Tielenss ende Jacob Thoenis I oude grx opten XXIIII aparilis aen Amandt de Hornes

nu die drije kijnderen van Gielis Hendricx van Veehen
Gielis Henricxzoen van Veen heeft van deesen chijns te geven
vuijt zijnen ecker inde Hoffstadt gelegen

Mathijs Blasius Lobbensoen
Heijlwich Hanrick Thijsdochter
die .. van Caterhine voorst.
Catelijn Michiels sBruijnendochter heeft van voirst. chijns
vuijt eenen dries gelegen tot Oisterijck 1. Heijdwich Kijvitsecker 2. Heijl Stapparts ende Peter Willem Coecx Schammart

141v.7
[links niet gefotografeerd]
Cristijn weduwe Pieter Goiart Gobben met Goorden haren soon
voir Peter Gobben haren man
Pieter Goijart Gobben Nijoort [en?] Anna weduwe van Cornelis Tijss Nijoort
Thijs Goertssoen
[dcba] Henrick Henrick Vorsterssoen
voir Henrick zijnen vader
van wegen Willem Lijwen
vut huijs ende hoff met zijnre toebehoirten tot Osterijck 1. Willem Dierix

142.1a (4316)
[rechts bijgeschreven]
Agnees die weduwe van Peter Jan Erckensoen alias Aelen genaempt
van den voirscr Peeter haren man
Peeter Jan Ercken alias Aelen genaempt
vuijt een stuck groesen gelegne inde Rosch groot V copsaet

142.1b
[rechts bijgeschreven]
Wouter Jan Belien als man end emomber van Merije Jan van Liederopdochter sijnder huijsverouwe
voir Jenneken die weduwe Evert Smollers
desen halven chijns te weten een oert is gelost bij Jacob Peter Joostens alias Daemkens

142.1c
Jenneken weduwe Jacop Priesters
de II onmondige kijnderen Heijlken Pieter Wauters
Marten Weijndel Hendricx [Herincx] van Miltenborch
Gelaudo Mathaeus als man ende momber van Cristijn Aerts van Werdingen sijnder huijsvrouwe
die vier kijnder van Aert van Werdingen
Steven Deenen
[doorgehaald: Jan Wilm Eercken ende ] desen is gelost 1/2 stuijver
Jan Philips Scepers
Henrick Corsten Swuesten #[.]
Jenneken die weduwe Evert Smollers
die kijnder Aerdt Everdt Smolders
dcba die weduwe metten kijnderen wilen Ardt Everart Smollerssoen
voir Jan Geritssoen van Huechten
vanden halven Roschitsbeemde die langheijnen was
ende vuijt een stuxken groesen groot int gheeel omtrent anderhalff copsaet 1. Dierick van Werdingen 2. Jacop Coppen 3. Dierick van Weerdingen

142.2
Jan Aeriaen Daems alias Vrindt
Hendrick Adriaen Dams alias Vrindt
Elizabeth die weduwe van Adriaen Jan Hendrick Meeus voirscr.
Adriaen Jan Hendrick Meeus
Hanrick, Jan, Pieter ende Heijlken Jan Hendrick Meeus kijnderen
Jan Henrick Meeussoen
Marij Henrick Bueijensdochter
Aleit zijn huijsvrouwe metten kijnderen
dcba Henrick Boijen Goijart Boijenssoen
voir Heijlich Jan Maechsdochter
voir Jannen Jan Maechssoen haren brueder
voir Jannen Willem Schuermanssoen
voir Dierick Bloes ende
van Heijlwich Pels wegen
vten gelage dair Aleijt Emmen inne woondt tot Strijp gelegen 1. Geerart Jan van Lieshaut 2. Jan Willem Maes 3. Reijm Dilis van Vee 4. de gemeijn straedt

142.3
Jan Jan Bitters de Jonge
Michiel Peeter Wauterssoen bij coope
Jenneken van Weerdingen weduwe Marten voorst.
Marten Weijndel [doorgehaald: Heerincxsoon] Hendricxsoon van Miltenborch vuijt Hoochduijtslant
Adriaen Delis Diercxzoen alias Meeus
Thijs Adriaen Maeszoen
dcba Henrick Henrixsoen van Vehen
voir Wouter Gerit Sceperssoen
voir Jan van Tuijl
van Willem Theeus wegen
van enen ecker die hij tegen hem gecocht heeft
nu vuijt huijs ende hoff metten aengelaege tot Oisterijck gelegen

142.4
Adriaen Anthonis alias Creupels
Elizabeth Jan Jacob Deelen alias Cruepelsdochter
Jan Jacob Deelensoen alias Cruepels genaempt
dcba Lijsbeth weduwe met haren kijnderen wilen Jacops Jacop Delensoen
voir Gielis Willem Eelmanssoen
voir Jacop Bonen
voir Willem Goijart Bonen
ende van Heijnen wegen vanden Sande

142.5
Eadem
voir den voirst Jacop haren man
voir Gertruijt die weduwe van Dierick Peter Sijmons
vuijt enen stuck groesen in die Langstraet gelegen dat Dierix te wesen plach

142.6
Eadem
voir den selven Jacop
voir die weduwe wilen Jacops Gielis Eekmanssoen
vuijt haren gedeelt
vuijt haren gedeelt van eenen beemt geheiten den Bloexbeemdt
ende enen huijs metten hoeff tot Boshoven gelegen dat den voirst Jacoppen Gelis Eekmans toe plache te hueren

142.7
die vier kijnder van Gelis Coppen Delen
dcba Heijlwich die weduwe van Gelis Coppen Delen met haren twe kijnderen
van Gertruijt die weduwe van Dierick Peter Sijmons
vuijt enen stuck landts geheiten den Ossenveensecker
desen chijns is gelost bij Peter Bitters

142v.1 (4326)
Jan Jacop Deelensoen
Eadem
voir die weduwe wilen Jacop Gielis Eelmans
vut haren gedeelt van enen beemdt geheiten den Bloexbeemdt
ende huijs metten haeve tot Boshoven gelegen dat den voirst. Jacoppen Delis Aelmans toe plach te hueren
desen chijns is gelost

142v.2
Maria vanden Broeck weduwe Geerart Muijsers cum quinqi filiabus
Geerart Wilm Muijsers
mr. Joachim van Aelst
Wouter Peeter Claessen
die kijnder van Aerdt Reijmen
Marijken Jan Woutersdochter weduwe van Aerdt Reijnen met haren kijnderen voir deen helft ende die kijnder van Jan Hoirs voor dander helft
Aert Wijnen met die kijnderen van Jan Hoers
Goijaert Reijmen Dijrix
Rijm Dierix ende Anna Joestensdochter mett IIII kijnderen
dcba Die weduwe metten kijnderen van Joest Henselmans
voir Heijn Jacop Henselmanssoen
vuijt eenen beempde inde aude beempden gelegen groot omtrent drije vaetsaet 1. der kijnderen van Goiarts van Tuijl 2. Heijl Stapparts weduwe wijlen Willem Boonen

142v.3
Eadem
van enen pael te richten neven Jacops huijs
ende vuijten voerscrevene beempde

142v.4
Eadem
voir Dierick Heijnen Smeetssoen
vuijt eenre Streepenbeemdts int Vratenbrouck gelegen
desen chijns is gelost

142v.5
Eadem
voir Joesten haren man
voir Jan Henrick Heijnselmans
voir Jan jan Vorstermanssoen
vuijtten Vratenbrouck
desen chijns is gelost bij Willem Ruevens

142v.6
Peter Jan Bitters nov uxoris Jenneken Arien Maes ...
Heijlken Arien Maes ...
Elisabeth Reijm van Molldochter
Eilken Weduwe Reijm van Moll
Reijm Janszoen van Mol
van deesen chijns moet gelden Jan Lauvreijns van Mol als man ende momber van Joestken Reijm Diericxdochter sijnder huijsvrouwen
Eadem
voir den selven haren man
voir Damen Daems
vuijt sijnen gedeelt van een stuck lants inden Soerenbeempt gelegen groot omtrent vijff copsaet 1. Marije Jacobs die Molderdochter van Luijckxgester 2. Anthoenis Lenaerts van Soemeren ofte Wouters genaempt 3. Anthonis Willem Engelensoen, 4. Arijken Jans van Mol andere erffve
van desen . hijer voor bij Wouter Peeter Claussen thijns fo. eodem geseth ...

142v.7
Joosten vidua
Wouter Jacob Coelensoen
[doorgehaald: Pieter de Vriesen Schaut?]
Mathijs Goijart Hannen off Emmensoen
Goijaert ende Marie kijnderen Mathijs Hannen
die proles
dcba Thijs Thijs Hannen
voir Henrick Ardt Theeukenssoen
voir Dingen Willem Jan Sraitsdochter
voir Willem Jan Sraets
van Willem Schuermans wegen
vuijt huijs ende hoff dair hij inne woendt
ende vuijt eenen stuck groeslandts eertijts ackerlant geweest groot zijnde omtrent vijff copsaet tot Oisterijck geleegen 1. die kercke van Leende 2. Jacob Willems Verbraeken alias Schepers 3. Peter Jan Clevers 4. Jan Hanrick Batenssoen alias Goossens genaempt, gemeijndelick genaempt den Weijer

143.1 (4333)
Iadem
voir die selve
vut allen den anderen erven dien den voirst. Willemen Schuerman toebehoirende waren
ende vuijt eenen stuck groeslants eertijts ackerlandt geweest omtrent vijf copsaet groot tot Oistrijck geleegen 1. die kercke van Leende 2. Jacob Willems Verbraeckensoen alias Scepers 3. Peter Jan Clevers 4. Jan Hanrick Patens alias Goossens genaempt ende gemeijndelick genaempt het voerscr. groeslant den Weijer

143.2a
[.]# Michiel Peter? Wauters alias van Weerdingen
Katharijn weduwe wilner Hendrickx Michiels van Werdingens voorscr.
Hendrickk Mijchiel van Werdingen soen alias Souck/Fonck genaempt
Idem
voir Gertruden Dierick Peter Sijmons huijsvrouwe
van Willem Gielis Schuermanssoen
vuijt enen stuck beemdts geheiten den Hulsbroecksbeemdt die voirge. Henrick 1. Ardt Theeukenssoen
hijeraff heeft Wouter Coelen ...

143.2b
[rechts: Geerart Barthels bij coope
Joost sone Wauter Colen
Joostken de weduwe
[dcba] Wouter Jacob Coolensoen
voir Mathijs Goijaert Hannen ofte Emmensoen
voorde twee kijndren van Mathijs Hannen
voor Geertruijden Dierick Peeter Sijmons huijsvrouwe
van Willem Schuermanssoen
vuijt eenen stuck beempts geheijten den Hulsbroecksbeemdt 1. [doorgehaald: Michiel Henrick Vriessensoen] Jan .. 2. Katharijn de weduwe van Hendrick Michiels van Werdingen dairaff gedeelt ]

143.3
Jan Adriaen Daems
Handrick Adriaen Daems
Elizabeth die weduwe van Adriaen voirscr.
Adriaen Jan Hendrick Meeussoen alias Daems gemeijndelick genaempt
Hanrick, [doorgehaald: Jan], Pieter ende Heijlken Jan Handrick Meeus kijnderen
nu Henrick Meeussoen
Marij Henrik Bueijensdochter
Aleijt Emmen met twee kijnderen
[dcba] Henrick Ardt Teukenssoen
voir Willemen Gielissoen Verhoffstat
voir Gielis zijnen vader
vuijt huijs ende hoeve dair hij woondt tot Oesterijck gelegen 1. Geerart Jan van Lieshaut 2. Jan Willem Maes 3. Reijm Dielis van Vee 4. de gemeijn straet

143.4
Goort sone Handrick Loes voor een helfft
Tielen Aert Kemps als man ende mombaer van Anthonia Handrick Loes voor deen helft
Hendrick Faes Aerdt Loeffssoen
Jan Faes Aerdt Loeffssoen voir deen helft ende Henrick Faes Aerdt Loeffssoen dander helft
nu de weduwe met II kijnderen Faes Aerdt Loeffs voiscr.
nu Faes Aerdt Loeffszoen
nu Aerdt Loeffs
vier kijnder
a Jacop Gelis Thijs Daemssoen
van wegen Geriten Bocx
vuijt enen stuck landts op die Sleije 1. theren straet 2. gemeijnen patt gemeijndelick den Hezerpat genaempt
[nu] 1. Joost Lamberts van Gail alias Coppen 2. Hanrick Joost Goossens

143.5
Ariken Jan Marten Bruijsten Gijssen alias Hoeben genaempt
Thonis Hogarts
Idem
voir Gelis Thijs zijnen vader
van Goossen Willem Sfollers wegen
die Goossen gegouwen soude hebben
vuijten Rennebeemdt ende Jacop .ghils
vuijt enen stuck landts opt halffvenne Willem Jan Danckarts
nu 1. Merijken Thonis Hogaertsdochter alias Danckarts huijsvrouwe Aert Frans Smolders IJewans 2. Herbert Joosten 3. Jan Faes Aerdt Loeffs alias Sneijers 4. den Hoffstadtwech

143.6
Joost Pieter Goijaertssoen
Godefrida cuisvor cum duabus prolibus
dcba Wouter Jan Willem Theeussoen
voir Jannen zijnen vader
voir Willemen Willem Theeussoen
voir Lijsbeth Ardt Henrixdochte r
voir Ardt Henrix
vuijt enen tstuck beemts geheiten die Doolegge
ende vuijt enen stuck landts op die hofstatt gelegen
habet Joost Pieter Goortssoen alias Drijes hijer nae bij zijnen andere fo. Ic LXIIII thijns geseth

143.7
[.]#
Jan Jan Thijssoen tot Heeze
Geerit Pieter Roubossoen, Willem Matteus Tijssoen ende Hendrick Goort Roubossoen
Goijart Henrick Stoepkens onde.ge.x als ..
Goijaert Henrick Geritszoen man Mechtel zijn wijfs dochteren Henricx Zenders ..
Jan Wilm Erckensoon man Heilwijch zijnder huijsvrouwe ende
Goijaert Hanrick Stoepkens als man geweest van Elizabeth Zenders Henrick Henrick Sandersdochter
dcba Henrick Henrick Zenders
voir Goijaert Jan Meijsensoen
voir Jan Jan Tielenssoen
was voir Mathijs den Rait
vuijt enen huse metten dries dair thuijs op steet dat Mathijs was aende Venne onder Heeze gelegen tusschen 1. Adam Ardt Wespen 2. Goordt Peeter Roubosschsoen 3. die weduwe Jans Henrick Gobbelss alias van Velthoeven 4. de gemeijnen eckerwech groot omtrent drie vaetsaet

143v.1 (4343)
die drije kijndere van Elizabeth Delis Deelen voor deen helft ende Katharina weduwe Goijarts Delis Deelen met haren voirkijnderen voer dander helft
Katharina weduwe Goijart Delis Deelen met haren voerkijnderen
Goijart ende Hendrick proles voor deen helft ende Elijsbet Deelis Deelendochter voor dander helft van deese vier naevolgende texten
Johanna weduwe metten dochter
[dcba] Henrick Henrick Hoerssoen
voir die huijsvrouwe metten kijnderen van Dierick Ardt sDeckerssoen
voir Ardt Lemmenssoen van Put
vuijt zijnen huse ende hoeve dair hij am woendt

143v.2
Idem
voir Lijsbeth Dierix huijsvrouwe
van Goijart Bax wegen
vuijt enen tstuck landts omtrent I1/3 vaetsaet groot gelegen metter eenre zijde am IJwans erve vanden Berge

143.3
die drije kijndere van Elizabeth Delis Deelen voor deen helft ende Katharina weduwe Goijarts Delis Deelen met haren voirkijnderen voer dander helft
[dcba] Die weduwe met twee kijnderen van Gielis Willem Gielis Schuermanssoen
voir Gielis haren man
voir Willmen Gielis Schuermanssoen
van Jans wegen van Hout
vuijt enen tstuck beemdts in die Cortbrugge gelegen dat Wilmen Jans van Hout te wesen plach

143v.4
Eadem
voir die selve
van wegen Gielis Willem Schuermans
vuijt een stuck landts amden Gheiter
dese vier voergaende texten int boeck hijer achter geseth ende tusschen parthijen gedeilt dus hijer geroijeert, vide hijer achter fo. IIc IX verso et X recto

143v.5
Matthijs sone Jan Matthijs Engelen
Lintken Jan Jochemsdochter weduwe Jan Matthijs Engelen
Jan Matthijs Daem Engelen
Jan Jan Goossens de oude als man ende momber van Margriet Mathijs Daems alias van Engelantdochter sijnder huijsvrouwe
Mathijs Daems alias van Engelant
[dcba] Jan Goijart Gielissoen
voir Gabriel Goijart Gieliszoen zijnen brueder
voir Willem Heijn tForsterssoen
voir heer Willems kijnder vanden Sande
vanden beemde int Roschit 1. Aert Loomans 2. Teunis Catten tot Leende te Boshoven 3. des heeren gemeijnte 4. sheeren vliet d'Aa

143v.6
den heiliggeest van Heeze
vidua cum filia gemeijndelick genaempt Margriet Nijssen met Heijlken haer eenige dochter woonende tot Heeze aende Heezerbossche
Wouter Aerdt Wouterssoen
[dcba] Die weduwe met vier kijnderen van Gielis Jacop Aleitensoen
voir Mari Jan Tielens huijsvrouwe
voir Jan Janssoen
voor Jan Goijart Bocxsoen vuijt huijs ende hoff aende Heezerbosche gelegen 1. Goijart Peter Vesters alias Eessen genaempt 2. Hendrick, Jacob, Bartholomeus ende Anthoenis Peters van Geldrop alias Metten genaempt 3. Hendrick Hendrick Peter Maes alias Oijen gemeijndelick genaempt 4. sheeren straet al groot omtrent IIII1/3 loepensaet

143v.7
[.] van Weerde tutor uxoris
Margriet de weduwe van Jan Goossens
Jan Goessens van Seelberg tot Weerde
d'erfgenamen van voorscr. Gijsbert
Ghijsbert Janssoen van Weerde
dcba Jan Buijen Cutensoen van Weerd
voir Henrick Henrick Schuermanssoen
voir Jan Ardtssoen Verseept
voir Jan Postelman
van enen beemde geheiten dat Goerken

144.1 (4350)
[dcba] den gemeijnen tijner van Maerheeze
desen chijns is gelost bij Peter Hanrick Cuestensoen ende Hanrick Frans Gobbelssoen van Maerheeze

144.2
Reijm Gevens tot Maerhese
Heijlwich die weduwe van voerscr. Bamans
nu Goort Boecmans tot Maerheeze
[dcba] Dierick Lambrechssoen van Loen
voir zijnen vader
voir Herman Jan pauwelssoen
vten halven beemde die Hermens was int Haut. gelegen

144.3
Willem Claeus voerst. soen ende Jan sijn bruer
Claeus Jan Vestartszoen
Elizabeth ..
dcba Jan Jacop Leijtkenssoen
voir zijnen vader
voir Gertruijt Bollarts
dzen chijns is gelost bij Jan Claeus Vestartszoen voerscr. opten XIe meij 1601 aen Amant de Hornes

144.4
Ida dochter Arndt Melchiors voirst.
Aerndt Melchiors secretaris tot Heeze
Willem Aelbertszoen van Aelst
Lenart opten Bulder ende Griet zijn nicht
dcba Griet Coppen wijff opten Buller
voir Jan Jacop Geritssoen van Heeze
voir Willem Helincx
ende voir Heijnen vander Hoffstat
vuijt den Bulder tot Heeze gelegen

144.5
Engel weduwe Jan Dierix metten kijnderen
Jan Henrick Dierxsoen
Frans Peter Wouterssoen
[dcba] Die weduwe met VII kijnderen van Jan Meeus Everarts
vten dries ende heijtvelde over Eij.ereckerdijck gelegen
desen chijns is gelost [doorgehaald: bij Jan Jan Dierickxsoen]

144.6
Frans Peter Cocx
heer Jacob vanden Brouck pastoor tot Leende ende als rector van onsser lieve vrouwen ende sinte Peters altair inder prochiekercke van Leende voorscr.
Pieter Loufs, Jan Goossens ende Vaes Vaes als hoofgenamen
heer Pieter Smets
heer Regier rector altar Marie in ecclesia de Leende
[dcba] Heer Peter Smeets goet
voir Heijn die meester van Aelst
voir Herbrech Jacops
vuijt pmansbeemde tot Strijp geleegen

144.7
Idem
van Jan Joerdens wegen

A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 145-149 nr. 26

144v.1 (4357)
Elizabeth die dochter van Hendrick Gijnthis voirscr voor deen helft
proles
Cristina die weduwe cum prolibus van voirscr. Hendrick
Hendrick Gijnthis tot Maerheze voer deen helft van naebeschreven chijns en Reijm Gevens tot Maarheze
Jan Evert Antkens tutor uxoris
uxor cum prolibus Henricx voerst.
Jacop Wouters ende Henrick Goert Gobbels [doorgehaald: ende Ghijs Verb..s]
dcba Die weduwe met IX kijnder van Henrick Wouterssoen Verbraken
voir den selven
voir Jannen Boeijens
vuijt enen tstuck groesen int Haldert gelegen 1. Jan Brouckmans kijnderen
van desen chijns heeft Jacop Woutres gelost ...
ende Thijs Verbraecken heeft gelost ...

144v.2
[.]alias Gijsensoen voor deen helft ende Jan Woijtens van D.el. als man ende momber van Elizabeth Joost Jan Joostendochter sijnder huijsvrouwe
proles
Jenneken die weduwe van Joost Jan Joosts alias Gijssen vorster tot Heeze voirscr.
Joost Jan Joosten alias Gijsen genaempt vorster tot Heeze voor deen helft ende Adriaen Adriaen Gerartss voor dander helft vande naebeschr chijnssen
mr. Jan van Lille
mr Willem Joachim Philipssoen pastoor tot Heeze van wegen der kercken bij evictie
Geertruijdt weduwe wilner Willems voerscr.
Willem Delis Joostens alias War genaempt
[dcba] Gielis Joosten
voir Willemen Cupers
vuijt huijs ende hoeve dat Henrix van Huechten was tot Heeze amden Bosch gelegen
ende voir Gertruijt Bollarts
vten selven onderpande
nu de Weersen genaempt

144v.3
dcba Herman Jacop Hermanssoen
voir Hubrecht Hemrna Jan Pauwelssoen
voir Jan Diddensoen van Maerheeze
vuijt enen stuck beemds int Haeldert
desen chijns is gelost bij Ghijs Verbraecken van Maerheze

144v.4
Peter Jacop Bueckens
Handrick sone Anthonis van Vechel
Marijke die weduwe van Anthoenis Hendrick Peeters Loeffs alias Homans oft van Vechelen genaempt cum duabus prolibus
Arijken Wouters van Huechtendochter weduwe Anthoenis van Vechelen de jonge
Hendrick Wouter van Huechtensoen ende Anthonis van Vechelen sijn swager als man end emomber Arijken Wouters van Huechtendochter
die twee kijnder
Wouter van Hoechten met twee kijnderen
dcba Mari Jansdochter van Hall
van Jans van Hal wegen
nu vuijt huijs ende hoff tot Strijp gelegen 1. Matthijs Swuesten 2. Joseph Maes 3. sheeren Ruure geheten d'Aa 4. [leeg]

144v.5
Eadem
voir Ghijbelen Janssoen van Halle haers brueders

144v.6
Eadem
van wegen der schuer
vuijt allen haren erve

144v.7
Jan Pieter Aelen
Jenne Hanricx Vervlaessendochter weduwe wilner Anthoenis Frans Verstappensoen
Wouter Frans Verstappensoen als man ende momber van Jenne die huijsvrouwe Lambert Goijarts van Rijsingensoen voerscr.
uxor cum filis
dcba Lambert van Rijsingen alias die Volder
voir die kijnder van Jan Scosters
van haers vaders wegen
voir Dierick Keijmp
vuijt zijnen gelaege aen den Schoorhorst tot Strijp geleegen 1. Michiel Jan Jan Roijenssoen 2. die Schoorhorststraet 3. idem. 4. Hanrick Pauwel van Haechtensoen
desen anderen I1/3 d tx hijer nae fo. C LXXXV bij hennen anderen thijns geseth dus doorslaegen

145.1 (4364)
nu Jan Willem Bluijssensoen
Gerardt sBruijnen tutor uxoris Cristina Hanrick Daems dochtere voir deen helft ende Jenneke sFolders weduwe van Jan Peter Goort Sleegers alias vande Sande genaempt met haer dochtere dander helft
[doorgehaald: Jenneken die huijsvrouwe met haer dochtere van Jan Pieter Slegers van desen naevolgende thijns I st.]
Jan ende Anna van
dcba die weduwe met twe kijnder van Peter Goijart Sleger
voir den selven
voir Lemmen Nesen Willem Neesen ende Lenart Neesen
vut enen tstuck landts op die Hove 1. Jan Vervlaessen groot twee vaetsaet inde Strijpecker gelegen
desen chijns van J oude grx is gelost bij Jan Willem Bluijssens opten XVII aprilis 1601 aen joncker Amant de Hornes

145.2
de III kijnderen van Reijm Jan Hoirs
Jacop Maijken dochter Anthonis Pieter Vreijssen, Dierixken dochter Handrick Horckmans, Pieter mr. Jan Reijmsoen ende Heijlken mr. Reijmendochter
mr. Reijm Jan Hoirss
Gerardt sBruijnen tutor Cristina Hanrick Daemsdochter zijnen huijsvrouwe
Eadem
van Emmen Verteijnden wegen
vuijt enen stuck beemdts geheiten die Bercken 1. Mari Schoenmekers met haren kijnderen

145.3
Gerart Raxssoon
Marie dochter mr. Reijm Jan Hoirssoen
nu Reijm Jan Hoirssoen scepen ende president der heerlicheijt van Heeze ende Leende
Jan Deelis van Werdingen alias Drijes genaempt
[doorgehaald: Jan Drijes tot Strijp]
Gerardt sBruijnen
Eadem
voir Damen Reijntkens
vuijt enen stuck beemdts gehieten den Dijcksbeemdt 1. Jan Pompen tot Strijp gelegen

145.4
[doorgehaald: van desen chijns in dese drie texten boven gescreven heeft Jan Peter Goeijaert Slegerszoen uxor cum filia dic. ...
Gerardt sBruijnen vt tutor uxoris ... ]
desen deijling is hijer boven op haer texten geseth dus geroijeert
Willem Willem Tijmers alias van Eijndhoven
voir Marcelis Botteliers cum suis voirscr.
Marcelis Botteliers van Weerdt cum suis als erffgenamen van heer Michiel Jan Michielssoen pastoir tot Heeze
Willem Ardt Wouters alias Heetkens met Jannen sijn zoen [doorgehaald: als man ende momboir] verweckt bij Heijlken Jan Michiels dochtere
[dcba] Die weduwe van Jan Michiels
voir haren man
voir Katherijn Henrick Willemsdochter
voir Willem Jan Lobbensoen
vuijt enen stuck beemdts geheiten den Schoerhorstbeemdt tot Strijp gelegen groot omtrent II1/3 vaetsaet tussen 1. Peter jan Heesterbeecx alias Tielens genaempt 2. Willem Scepers 3. Jan Baten 4. der gebuer chijnsgoet van Strijp
desen chijns is gelost bij Willem Willem Tijmers alias van Eijndhoven genaempt opten XXIIII aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

145.5
Geerart sone Raes Francissoen
Cristijn ende Aelken Marcelis Botteliers kijnder
Marijken weduwe Marcelis Botteliers
Marcelis Botteliers van Weerdt
Willem Aerdt Wouters Heetkens met Jan zijn soen
voir die weduwe van Jan Michiels
voir haren man
Eadem
voir Katherijnen haer moeder
van wegen Michiel Daems
vuijt zijnen gelage
nu sijnde eenen acker saetlants groot omtrent I vaetsaet ende een copsaet 1. Adriaen Nazen ende Pieter Heesterbeecx 2. Lauvrijs Herbers met meer anderen 3. Jenneke Thijs 4. de straet

145.6
Maria vidua Frans Adriaen Pompensoen
Adriaen Aert Stappertssoen alias Adriaen Veroever gemeijndelijck genaempt
Neel Screijers van Werdt
Willem Aerdt Wouters alias Heetkens met Jan zijn soen
voir die weduwe van Jan Michiels
Eadem
voir Michiel Dierixsoen van Uden
vten Distelecker 1. Willem van Huechten
nu 1. die weduwe Jan Jan Wouters alias Lobben 2. Hanrick Willem Boijkens 3. Aerdt Joseppen 4. Jan Jacob die Smetsoen groot een vaetsaet ende een half copsaet gelegen inde Strijperecker

145.7
Elizabeth Jan Jan Goijensdochter
Jan, Anthoenis, Michiel, Goedelt ende Lijpken Jan Goijens kijnder
Jan Jan Goijens
van weegen Marije Gielen Baetendochter sijnder huijsvrouwe
voor Jan Gielen Baten haren broeder
nu Jan Gielen Baetensoen
proles ejusdem
Jan Theeus Martenssoen
dcba die weduwe van Jan Jacop Claeus
voir den selven
voir Jan Willem Lobbendochter
voir Willem Jan Lobbensoen
vuijt huijs ende hoff dat Willem Lobben was tot Strijp gelegen tussen erfenis Jan die Smet

145v.1 (4376)
Aerdt Janssoen vanden Brouck alias Grieten genaempt
dcba Jan Janssoen vanden Brouck die jonge alias Grijeten genaempt
voir die weduwe Jan Jacop Theeussoen
voir Art den Weer van enen vuijtsanck over Strijperdijck
desen chijns is gelost

145v.2
Handrick Willem Vervlasen alias Truijen
Marije Henrickx Vervlaessendochter weduwe wilner Willems Jan Truijen
nu proles ejusdem
uxor Geertruijdt cum IIII prlibus Hendrici voorscr.
Henrick Michiels Vervlaessenzoen
Wouter van Hoechten met twe kijndere
uxor cum filia
dcba Ariaen Dierick Wouterssoen van Sterxel
voir die weduwe metten kijnderen
van Jacoppen Janssoen van Hall
vuijt enen stuck landts gheiten die Cuijl

145v.3
Peter Jacob Buijckens
Handrick sone Anthonis van Vechel
Marijken die weduwe van Anthoenis Hendrick Peeter Loeffsoen alias Homans oft van Vechelen genaempt cum duabus prolibus
Anthoenis van Vechelen die jonghe tutor Arijken Wouters van Huechtendochtere
Wouter van Huechten [doorgehaald: van] heeft deesen thijns
Wouter van Hoechten met twe kijnderen
Idem
voir Dierick Wouters zijnen vader
van wegen Jan Ardt Schoenmekerssoen, Aleit Dierick Volresdochter, Dierick die Volre ende Dierick die Volre
vuijt huijs ende hoff tot Strijp gelegen tussen 1. Dries van Arendonck

145v.4
Peter Jacob Eeckelmans
Handrick sone Anthonis van Vechel
Marijke die weduwe van Anthoenis Hendrick Peeter Loeffs alias Homans oft van Vechelen genaempt cum duabus prolibus
Arijken Wouters van Huechtendochter weduwe Anthonis van Vechelen die jonge
voer haren broer Hanrick Wouters van Huechtensoen
Hanrick Wouters van Huechtensoen
[doorgehaald: Anthonis van Vechelen]
Idem
van wegen Jan Henrick Berchmans die ouwe
vuijt enen stuck groesen indie Bercken gelegen

145v.5
Peter Jacob Eeckelmans
Handrick sone Anthonis van Vechel
Marijke die weduwe van Anthoenis Hendrick Peeter Loeffs alias Homans oft van Vechelen genaempt cum duabus prolibus
Arijken Wouters van Huechtendochter weduwe Anthonis van Vechelen die jonge
Henrick van Hoechten
Idem
van Wouter Schuermans wegen

145v.6
Peter Jacob Eeckelmans
Handrick sone Anthonis van Vechelen
Marijke die weduwe van Anthoenis Hendrick Peeter Loeffs alias Homans oft van Vechelen genaempt cum duabus prolibus
Arijken Wouters van Huechtendochter weduwe Anthonis van Vechelen die jonge
Henrick van Hoechten
Idem
van Ghijbel Heijnsen wegen

145v.7
Willem Handrick Bueckens alias Mansvelt genaempt
Peter Wouter Daems alias Verover oft Deelen genaempt als man ende momber Heijlwich Tielmans Jan Heesterbeecxdochter zijnder huijsvrouwe
Tielman Jan heesterbeecxsoen
dcba Die huijsvrouwe metten kijnderen van Tielman Wouter Schoenmekers
van wegen Jan Ardt Schoenmekers, Aleijt Dierick Volres, Dierick die Volre, ende Dierick die Volre
vuijt twe vaetsaet landts die gelegen zijn tussen 1. des herenstraet
ende vuijt enen stuck lants samt groes samt ackerlant genaempt het Eeussel 1. die ruitere van ad.
desen halven chijns hebben Tielman ende Wilm Peter Tielens kijnder gelost

146.1 (4385)
drie kijnder Thonis Heijl ende Lijsbeth
[dcba] Dries Driessoen van Arendonck
voir Jan Michiel Janssoen
van Henrick Smeets wegen
in huijs ende hoff tot Strijp gelegen
desen chijns is gelost bij Heijlwich Andries van Arendonck dochtere weduwe wijlen Hanrick Hanricx van Heeze

146.2
Jan Jacop Pancras Smit bij coope
de kinderen Anneken Aert Reijmen
Anneke Aerdt Reijmendochter weduwe wilner Claes Jan Aertss cum prolibus
Claes Jan Aerts van Asten
Jan Diericx alias Haijgen genaempt filius Katharijn voorscr.
Kathalijn Henrick Haijegen dochter met haren kijnderen
dcba Jacop ende Henrick Peter Henrick Haijegen kijnder
voir den selven
voir Katherijn Jans wijff van den Berge
van wegen Jan Cuten
vuijt huijs ende hoff tot Leende gelegen tussen 1. des heren straet 2. idem

146.3
IJdem
voir Jan vanden Berge
van Lijsbeth Coppen wegen
vuijt den selven onderpande

146.4
Jan Frans Maes als man ende momboir Marie sijnder huijsvrouwe
Ghijsbert Joseph Stappaertssoen bij coope
Cornelis Adriaens die Smitsoon
Jan die Smet cum prolibus tutor uxoris Cornelia Wouter Neelisdochter voorscr.
Cornelia Wouter Nelisdochter
dcba Mari Ardt Brouckmansdochter
vuijt enen stuck landt geheiten die Papenbrouck dat gelegen is tussen 1. Jacop Lobben 2. idem ende voir Marten Claeus

146.5
Frans Henricxzoen van Bosshoven
dcba Henrick Woutesoen van Boshoven
voir Margariet Stevens
vuijt enen stuck beemdts am gheen hoffstat gelegen tussen 1. Jan herbrechs 2. Henrick vanden Berge
desen chijns is gelost

[los vel] nota al staet Peter Eeckelmans op de Berken, soo is het evenwel niet gewonnnen om dat Peter Buijckens eerst dergmoest
bij folio 146

146v.1a (4392)
Jenneken Pieters van Bruegeldochter
Pieter van Bruegel die jonghe
Jan die zoon
dcba die weduwe met twe kijnderen van Peter Goijart Slegers
voir den selven
voir Goijart Broeckmans
van Heijlwicht Broeckmans wegen
vuijt enen stuck groesen over die Aa

146v.1b
[dcba] Peter van Broegel
vuijt den selven onderpande
desen chijns is gelost

146v.2
Dierick Marten Deenen alias Sijssen genaempt als man ende momber van Anneke Jan Peter Goort Sleegersdochter alias vande Sande genaempt sijnder huijsvrouwe
Jenneke sFolders weduwe Jan Peter Goiart Slegers alias vande Sande
Jan Peter Goeijaert Slegers alias vande Sande
Eadem
voir Heijlwich Jan Heesterbeexdochter
van ween Heijn vanden Sande
vuijt enen stuck beemdts in gheen Jansborch gelegen tussen 1. Marten vanden Sande
nu 1. Hanrick Dielis Martens ende nu Dierick Joest Anthoonis van Soomeren 2. Elisabeth Jans Verschaestdochter 3. Aert Joseph Stapparts 4. Lauvreijns Willem Berchmans

146v.3
Dierick Marten Deenen alias Sijssen genaempt als man ende momber van Anneken Jan Peeter Goort Sleegersdochter alias vande Sande genaempt sijnder huijsvrouwe
Jenneke sFolders weduwe Jan Peter Goiart Slegers alias vande Sande
idem Jan Peter Goeijart Slegers alias vande Sande
Eadem
voir die selve Heijlwicht
van wegen Stijnen Vriesensoen
vten voorst. Jansburg

146v.4
Dierick Marten Deenensoen alias Sijssen genaempt als man ende momber van Anneke Peeter Goort Slegers alias vande Sande genaempt sijnder huijsvrouwe
Jenneke sFolders weduwe Jan Peter Goiart Sleger alias vande Sande
Jan Peter Goeijaert Slegers ende Peter van Broegel
Eadem
voir die selve Heijlwich
van Jacop Skosters wegen
vuijt huijs ende hoff dat Henrix vanden Sande was bij Slegers IJnde gelegen
nu wesende eenen acker groot omtrent 1 1/3 vaetsaet tot Strijp geleegen den Hooghijndecker 1. Jenneken Peters van Bruegeldochter 2. Arijken weduwe Joost Baten .aijs 3. den hoochijnderwech 4. op de waterlaet die soode genaempt
desen halven chijns van Peter van Bruegel is gelost

146v.5
Dierick Marten Deenensoen alias Sijssen genaempt als man ende momber van Anneke Peeter Goort Slegers alias vande Sande genaempt sijnder huijsvrouwe
Jenneke sFolders weduwe Jan Peter Goiart Sleghers alias vande Sande
Jan Peter Goeijaert Slegers
Eadem
voir Peter Wouters kijnderen
van wegen Willem Verover
vuijt enen stuck landts gehieten die Cuijl

146v.6a
[volgende twee chijnsen zijn het resultaat van een deling tussen Jenneken sFolders en Dierick Martens]
[linker zijkant: Geerart Frans Smolders
Pieter sone mr. Reijm Hoirs
mr. Reijm Jan Hoirssoen schepene en president der heerlicheijt van Heeze ende Leende]
Dierick Marten Deenensoen alias Sijssen genaempt als man ende momber van Anneke Peeter Goort Slegers alias vande Sande genaempt sijnder huijsvrouwe
voir Henrick Henrick Daems sijnen heer
[oorspr.] voir die weduwe met twee kijnderen van Peter Goijart Slegers sijnder vrouwen
voir Willem Janssoen van Erpe
van Jacop henricx wegen
vuijt eenen stuck lants groot omtrent anderhalff vaetsaet in die Langecker gelegen geheijten den Veroijecker 1. linker zijkant: Jenneken sFolders weduwe Jan Peter Goijart Slegers oft van Sande genaempt 2. des voerscr. Hogarts Aerdt Frans Smolders alias IJewaens andere erffenisse van Heijlken Hanrick Daemsdochter sijnder huijsvrouwe Sijke ged. ende vercregen bijde voorst. Hanricken Hanrick Daems sijn heer teghens heer Corstiaen Moerss priester soen wijlen Moers Korsten Smitssoen
desen chijns van twee tx is gelost bevonden bij [.]eren de Vriesen geldende blijckt die quickende ende manuael Peters de Vrijsse voerscr. naderhant bevonden ende dairaff verantwoirdt is bij jo: Amant de Hornes in duijtgeven van sijn XVIIe rekening eijndende Xa augusti XCVIII fo. XVI verso dus hijer wad. de va geroijeert causa ibi opde [.]oles voorschr.]

146v.6b
Hogart Aerdt Frans Smolderss alias IJewaenssoon als man ende momboir Heijlken Hendrick Daemsdochtere sijnder huijsvrouwe
Jenneken sFolders weduwe Jan Peter Goiart Slegers alias vande Sande
voir den selven Jan Peter Goort Slegers haren man
Jan Peter Goeijaert Slegers ende Henrick Daems is gelost
Eadem
voir Willemen Janssoen van Erpe
van Jacop Henrix wegen
vten Wijecker groot omtrent anderhalff vaetsaet lants in die Langecker gelegen 1. Hogart Aerdt Frans Smolders alias IJewaens als man ende momber Heijlken Henrick Daemsdochter sijnder huijsvrouwe 2. Jacob Arts inde Leenderstraet
dese II d tx hier vuijtgedaen op Hogart Ardt Frans Smolders geseth ende bij .. Peters de Vriesen gelost

146v.7
Dierick Marten Deenensoen alias Sijssen genaempt als man ende momber van Anneke Peeter Goort Slegers alias vande Sande genaempt dochter sijnder huijsvrouwe
Jenneken sFolders weduwe Jan Peter Goiart Slegers
Jan Peter Goeijaert Slegers
Eadem
voir haren man
voir Marten Daemssoen Vaesen
vuijt enen tsuck groesen geheiten Dbrouck

147.1 (4403)
Maria vidua Jan jan Baetensoen
Adriaen Aerdt Willem Stappartssoen alias Veroever genaempt
Aert Wilem Stappartssoen cum uxore
voor Gerardt sBruijnen
van wegen Cristijn Hanrick Daemsdochter sijnder huijsvrouwe
Gerardt sBruijnen ende Henrick Daems
Eadem
voir Geritten Peter Ghijselssoen ende Goijarden Jacop Goesenssoen
vten Strijpbeemde die Jan Goessens toe plach te hoeren gelegen tot Strijp 1. Jaexcken die weduwe van Frans Bernaert Stapparts cum prolibus 2. die heijligengeest van Leende 2. mr. Reijm Jan Hoirs dair aff gedeilt is 4. Ceritiane . Willem Bueckensdochter
desen I oud grx heeft Henrick voirst gelost

147.2
Flips Schepers ende Merike van den Broeck
Jacop vanden Brouck
dcba Die weduwe met twe kijnderen van Goijart vanden Sande
voir den selven
van zijns vaders wegen
vuijt enen stuck beemdts am die Schoerhorst gelegen tussen 1. Lijn Michiels met haeren kijnderen
desen chijns is gelost bij Deelis Martens tot Strijp

147.3
Adriaen sone Anthonis van Roij
Willem Jan Beliensoen
Peeter Anthoenis Lobbensoen
Wouter Jan Beliensoen als man ende momber van Merije Jan Gerit Ceelen alias van Lijedropdochter sijnder huijsvrouwe
voir Jan Philips Sceperssoen haren oeme
Jan Flips Scheperssoen
Eadem
voir den selven
van Jacop Scosters wegen
vut huijs ende hoff tot Leende gelegen tussen 1. Jan die Raeijmeker metten erffenis dair am gelegen
[nu] 1. Jacob Luijten van Weerdt gelaesmaecker 2. mr. Reijm Jan Hoirs scepen 3. Elizabeth die weduwe van Jan Belien ende Hendrick Joseps 4. die ...

147.4a
Jan Pieter Arts alias de Cuijper
Jacop Mack Basleijteussoen/Basleijterissoen tutor Merije Peeter Jacob wautersdochter
Peeter Jacob Wouters
voir Jan Willem Juttensoen voirschr vuijt de helft van se.
Jan Willem Juttensoen als man ende momber van Katharijn Jacob van Werdingendochter
die kijnderen Jacobs van werdingen voirscr.
[oorspr.] Anna weduwe Jacops van Werdingen en prolibus van desen drije naevolgende texten voer een derdedeel

147.4b
Peeter Jacop Wouters als man ende momber Geertruijdt Michiels van Werdingendochter sijnder huijsvrouwe [doorgehaald: voor deen helft]
en
Katharijn weduwe wilner Hendricx Michiels van Weerdingen alias Souck/Fonck?
Hendrick Michiels van Weerdingensoen dander helft,
proles d.
[oorspr.] Aleit weduwe Michiels van Werdingen cum prolibus voer een derdendeel

147.4c
[alles links bijgeschreven, vermoedelijk moet het zo gestructureerd worden, b stond oorspronkelijk onderaan, na "...van Rosven"]
[a: Sijmon Willem Bitters
voor Michiel Peter Wauters
vuijt de b.]
[b: Pieter soene Pieter Clevers
vuijt de Sa.ne
Dierick sone Jan Engelen]
Mattheus Willem Thijs
Peeter Clevers tutor uxoris
voir Gielis van Rosven
[oorspr.] Gielis van Roosven met sijnen kijnderen voer een derdendeel

[is gedeeld in de bovenstaande drie delen]
heredes
Catelijn weduwe Henrix voirst.
dcba Henrick Janssoen van Werdingen
voir Jan Thonis ende jacop van Boshoven
voir die weduwe Dierix die Vos
voir den selven Dierick
van Dierick Roijmans wegen
vuijt enen stuck landts geheiten dat Hezerseijnde dat gelegen is tussen 1. Joost Willem Mariensoen 3. idem

147.5
Idem
van Ardt Schuermans wegen

147.6
Idem
van wegen Willem jan Sraets
voir Willem Schuermans
vuijt enen stuck erfs gehietne denSteenackerdriesen 1. Jan Goessens kijnder van Hall

147.7
Adriaen soen Wauter Jan de Smitsoen
Wouter Jan die Smitsoen alias de Boese
proles
Peeter Jan Bueckens tot Oisterick
Jan Jacopssoen van Boshoven voir deen helft ende Peter Bueckens dander
dcba die weduwe met VI kijnder van Willem Ardt Sneijerssoen
voir den selven Willem
voir Goetelt Peter Beckendochter
van Wouter Sraeijmekers wegen
vuijt huijs ende hoff tot Leende gelegen tussen 1. heren Her Henricx van Vehen 2. Aleijt Sraeijmekers

147v.1 (4412)
Jacob Jacob Luijtens gelaesmaeckere
Jan Jacobss van Bosshoeven
Eadem
voir Peter Nasen
van wegen Marten Claeus
vten beemdtken 1. Jan Svossensoen

147v.2
heredes
Willem die Consever
heredes
dcba Henrixken Ardt Henrixsoen vanden Brouck huijsvrouwe
voir Willem van Arendonck
van wegen Driessen ende Jannen van Arendonck
vuijt enen stuck groesen geheiten die klein Bercken die Willem van Arendonck toe plach te hoeren
desen chijns is gelost bij mr. Jeroniumus pastoir tot Leende

147v.3a
Willem Jan Bloeijssen
Jannen Pompen
Jan ende Peeter Pompen, Jan Michiel Bonen ende Adriaen Jan Berchmans
voir Peter Pompen
dcba Katherijn van Arendonck
voir Lijsbeth van Arendonck
van wegen Dries ende Jans van Arendonck
vter Rijest 1. des Herenvliet
desen boven gescreven chijns is gelost

147v.3b
Frans Adriaen Berchmanssoen
Adriaen Jan Berchmanszoen
[oorspr.] die selve
voir Katherijnen Steven Raijmekersdochter
voir haren vader
vuijt enen halven ecker genaempt den Langecker
desen chijns is gelost bij Frans Adriaen Berchmans opten XXVI aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

147v.4
Willemken die dochter van Willem Raes Coppen
nu Aleit de weduwe met Willemmen haren zoen
nu Raes Coppen
Herman van Boextel voir
dcba Aerdt Dierick Delissoen
voir Henrick Peter Delen
vuijt enen stuck landts geheiten dat Kempken dat gelegen is tussen 1. Joest Willem Mariensoen 2. Dierick Gielis
vut enen stuck groesen geheiten die Brouckbeemde 1. die kijnder Jan Mielkens
de ander qrlt is hier onder geset bij Dries Goiart en ergo hier vuijt

147v.5
Joost ende Lijsber Ardts kijnderen
Goedelt Ardt Stappartsdochter
Dries Goijart Coenensoen
dcba Idem
van Peter Delen wegen
ende van Thijs Raesers wegen
vter Cortbruggen liggende am beij die zijden vande Vliet tussen Oesterijcker ende Leenderdijck
desen chijns is gelost bij Aleit Weduwe Jan Wouter Boijens

147v.6
de IIII kinderen Handrick Laureijs Lobben
Jenneke Koppens weduwe Handrick Lobben
Handrick Lauwreijns Lobben
Cristijn Hanrick Daemsdochter oft vande Sande gemijndelijck genaempt weduwe Gerarts sBruijnen
Gerardt sBruijnen
J. ende Maria Peter Goijart Sleger kijnder
dcba die weduwe met twe kijnderen van Peter Goijart Slegensoen
voir Willem van Arendonck
van wegen Lijsbeth Dries ende Jannen van Arendonck
vuijt huijs ende hoff tot Strijp gelegen dat Willems van Arendonck toe plach te hoeren

147v.7
Thonisken van Erp ende Willem van Erpe met haren kijnderen
dcba die weduwe van Willem Janssoen van Erppe met haren kijnderen
van wegen Heijnen Verover
vuijt huijs ende hoff over Leenderdijck gelegen tussen 1. Jan Jacopssoen Verhagen 2. den gemeijnen wech
dezen chijns is gelost bij Joost Bartholomeus Schepers alias van Erp genaempt opten XiX aprilis 1601 aen Amant de Hornes

148.1 (4418)
[opvolgers Gerit van Vaerle:
Maximiliaen Sanders man ende momber Geertruijt dochter Jacop Anthonis Vreijssen
Jacop sone Anthonis Pieter Laureijnssoen
Ida die weduwe cum prolibus van Anthonis voirscr.
Anthonis Peeter Vreijnssoen alias Smulders genaempt
Goiart ende Jenneke zijn suster van Duijsel]
[opvolgers van Mari Goeijarts:
nu Joostgen vidua cum filia Caterina
Geraerdt van Vaerle]
Gerit van Vaerle voor een helft ende Mari Goeijarts voirst. dochter dander helft
Katherina cum soror
[dcba] Jacop Goijartssoen van Boshoven
van wegen Heijnen Verover
vuijt huijs ende hoff over Leenderdijck gelegen enen stuck beemdts gelegen in ghenen Niewendijck tussen 1. Gelis Bax 2. Willem Scosters kijnder

148.2
Jacop ende Elisabeth kinderen Dierick van Verbraecken
de VII kinderen van Dierick Verbraecken
Dierick Hendricx Verbraeckensoen
Jan, Michiell, Reijm, Casijn, Hendrick ende Katharijn Hendrick Wouter Thijs kijnder verweckt bij Margriet Reijm Bussendochter sijnder lester huijsvrouwe
Margriet weduwe van Hendrick Wouter Thijssoen voerscr.
Henrick Wouter Thijssoen
Dijrck van Put ende Hans Goeijens
Henrick van Putt van wegen zijre huijsvrouwe
die drie kijnder
dcba die huijsvrouwe metten kijnderen van Michiel Jan Belien
voir den selven
voir Gielis Tielenssoen van Sterxel
van wegen Heijnen Verover
vuijt eenen stuck beemdts amden Nieuwendijck gelegen tussen 1. Jacop Goijartssoen van Boshoven 2. Lemmen van Putt

148.3
Jan sone Adriaen Frans Pompensoen
Geertruijt weduwe van Adriaen Frans Pompen
Adriaen Frans Pompensoen bij coope
Geertruijdt Merije Jan Snijersdochter
Jan, Jenne, Geertruijdt ende Merije, Merije Jan Snijerdochter kijnderen verweckt bij Hendrick Dierick Scepers alias van Hall genaempt
Meri ende Margriet Jan Snijers dochteren
Jan Thijs Verover
derfgenamen vande voirst. Gelis
dcba Gelis Dierick Baxsoen
van wegen Jan, Marien ende Katherijnen Verstappen
vuijt enen stuck beemdts in die Riet gelegen tussen 1. Heijlwich Lobben .. 2. Henrick jan Henrixsoen
nu 1. Lauvreijns Willem Berchmans 2. dander gedeelt
van desen chijns heeft Lauvreijns Willem Berchmanss hier nae fo. eodem I oude gr. dus doorslaen

148.4
Anthoenis Michiel Dingens alias van Trijr? genaempt ende Jacob Aerdt die Snijder alias Groenen genaempt
Geerart Raes Francissen
Hendricxken die weduwe van Lauvreijns voirst. cum prolibus
[dcba] Lauvreijns Willem Berchmans
van weeghen Hendricxken Margriet Jan Snijersdochter sijnder huijsvrouwe
voor Margriet Jan Snijersdochter haren moeder
voor Jan Mathijs Verover alias Snijers haren vader
voor derffgenamen van Delis Dierick Bacxsoen
voor denselven Delis
van Wegen Jan, Marie ende Kathatarijnen Verstappen
vuijt eenen stuck beempts in die Rijde geleegen 1. Geertruijdt Hendrickx van Halldochter alias Snijers genaempt 2. dairtaff gedeilt is de Lauvreijns Willem Berchmanss en daer aff 3. Katharina die weduwe Jans Willem Jutten 4. Jan froden?

148.5
Peter Jan Ruevenssoen
Gerit sBruijnen
dcba Jan Henrick Berchmans met twe kijnderen
voir Jenne Jan Dierick Gielisdochter
voir haren vader
voir Jan, Marien ende Katherijnen Verstappen
vter helft van huijs ende hoff dat zijns vaders was tot Leende gelegen tussen 1. Dierix voirst. 2. Gelis Bax ende Jan Skosters
desen chijns is gelost

148.6
Alit die weduwe Jans voirst. oft Jan Wouter Boijens genaempt
Jan van Tuijll
drie kijnder
dcba Jan Gielis Baxsoen
van wegen Jan Bueckens
vuijt enen stuck beemdts geheiten Dmolerschut 1. Willem Delen
desen chijns is gelost

148.7
Idem
van Lijsbeth Boeijkens wegen
vuijt huijs ende hoff tot Leende gelegen 1. Ardt Henrixdochter
desen chijns is gelost

148v.1 (4428)
Geertruijdt, Joseph Hendrick ende Margriet kijnderen Gijsberth Joseps voirscr.
Ghijsbert Joseps Stappaertssoen bij koope
Cornelis Adriaens die Smitsoen
Jan die Smet met zijnen kijnderen
Cornelia Wouter Nelisdochter
dcba Maria Ardt Brouckmansdochter
van wegen Goeijken Svoecks die jonge
vuijt enen stuck landts die Papenbrouck genaempt 1. Jacop Lobben .. 1. Anthoenis Lauwreijns Lobbens

148v.2
Pieter sone Jan Belien
Elsken Luijcas Dielendochter weduwe Pieter Smolders
Aert ende Jan sonen Adriaen Jans die Smit
Adriaen Jans die Smitsoen
Jan die Smet met zijnen kijnderen
Cornelia Wouter Nelisdochter
Eadem
voir Ardt Brouckmans haren vader
vten tSfoechsdriesch 1. Jan Tielkens
nu vuijt huijs ende hoff metten aengelage inde Kenderstrate gelegen 1. Peter Antonis Lobben 2. aen de straet 3. idem 4. idem
van desen voerst. chijns heeft Jan Wouter Hanssen gelost VII tx ergo

148v.3
Mariken Jan Matthijs Blesendochter voor een derdendeel
Mathijs Blasius Lobbensoen voir die tweedeel vande naevolgende
[.]ersdochter weduwe Jan de Witte voir den tweedeel
Jenneke jans die Schaepdochter weduwe wilner Willem Blasius Lobbensoen voirscr.
Willem Blasius Lobbensoen voir tderdendeel
Willem, Mathijs ende Jaecxken Blasius Lobben kijnder
Gertruijt Goeijarts Vaersdochter metten kijnderen weduwe wilner Blasius Lobben
Goiart jacob Goessenssoen ende Jenneken Jacop Goessensdochter
dcba Katherijn Jan Vorstermansdochter
van wegen Ardt Henrix
vuijt eenen stuck beemdts geheiten den Bollartsbeemdt gelegen tussen 1. Katherijn Lenarts
nu 1. Willem Antonis Delis Vorstermanss alias van Vechelen genaempt
desen halven chijns is gelost
[doorgehaald: bij Willem Engelen van weeghen Willem Bitters]

148v.4
Peter die Hoijmeker metten kijnderen
Eadem
voir Stijntken Ardt Henrixdochter
ende voir Geritten Bacx
vuijt enen stuck beemdts geheiten dat Craenscut
desen chijns is gelost bij Tielman Aleit sHoeijmeeckerssoen inden name der kijnderen van Peter den Hoijmeecker

148v.5
Frans Bernaert Stapperszoen
dcba die huijsvrouwe van Willem Jan Wouters Thijssoen
voir den selven
voir Aleiten Wouters van Boshoven huijsvrouwe was
van wegen Henrick Cuijten
vuijt enen stuck beemdts tot Strijp bij Aleits voirst. gelaech gelegne
desen chijns is gelost

148v.6
Jan Handrick Jan Neesen alias Boonensoen
Jenneke weduwe Handrick Boonen
Hendrick Jans Jan Neesensoen die jonge alias Boonen genaempt
die drije kijnder Jans Jan Neesensoen die jonge alias Boonen genaempt
Jan Jan Nesensoen voer deen helft

Antonis Aert Hoeben
voir Claercken Michiels sijn huijsvrouwe
Claerken Michiels Jans voerst. sonen dochter
dcba Jan Neesen
voir die weduwe metten kijnderen Jacop Willem Soukenssoen
van wegen Jan Bueckens
vuijt huijs ende hoff tot Boshoven gelegen 1. Jan Goessens kijnderen

148v.7
nu die IIII kijnderen
uxor cum prolibus
dcba Willem Lambrechssoen van Huechten
voir Henrick Ardtssoen Verover
van wegen Damen Rijntkens
vuijt enen stuck landts geheiten den Lokenecker
desen chijns is gelost bij Jenneken Willem Lambrechts van Huechtendochter weduwe Hanrick Jan Schepers

149.1 (4437)
[links: heeft hier nae fo CLXIII verso bij Jan Handrick Henrick Dierick Scepers alias van Hall genaempt . dus gedoteerd]
[oorspr.] Henrick Dierick Sceperssoen alias van Hall genaempt
voir Jenne Hanrick Diericx Scepersdochter sijnen sustere
voor Aleit die huijsvrouwe van Henrick Tielkenssoen
van Liesbeth Coppen wegen
vuijt omtrent een halff vaetsaet eckerlants des Soerenbeempt geheijten tot Bosshoeven gelegen 1. Merien Hanrick Peter Sceperss alis Sfoechs genaempt 2. Jan Hendrick die Smetsoen

hier aff metten gelden van desen naevolgenden chijns
[doorgehaald: Hanrick Dierick Hanrick Scepers 3st] Loenis Jans van Caepellensoen alias Metten - 3st. Joest Bartholomeeus Scepers - 3st [opgevolgd door: Hanrick Sfhoechs en Iken die weduwe van Hendrick sfhoechs cum prolibus]
Pieter Willem Sfoechs - 3st Jan Ariaen Scroevensoen - 3 st
Henrick Dapparts
van wegen zijnre huijsvrouwe en Jen Henrick Diericxdochter

[linksboven: Hendrick Jan die Smetsoen
proles d.
Jan Hendrick den Smijlants
Jan Arien Scroovensoen]
dcba Aleijt die huijsvrouwe van Henrick Dierick Tielkenssoen
van Lijsbeth Coppen wegen
vuijt enen stuck landts geheiten den Soerenbeemdt 1. Hubrecht Berchmans
[links onder: Willem Jan van Lijsshoudt [doorgehaald: als man ende momber van Barbara Hendrick Sfhoechsdochter sijnder huijsvrouw]
voir Peeter Willem Sfhoechs

149.2
Corsten Theeuwens als man ende momber van Geertruijt Willem Jan Geevendochter sijnder huijsvrouw
Willem Jan Geevensoen opde Brugge ende prolibus
Geertruijdt Gerit Hanrick Coelen Sraijmeeckersdochter weduwe wijlen Jans Willem Geevensoen
die kijnder vande voirst. Gerit
dcba Gerit Henrick Seelen Sraeijmekerssoen
voir zijnen vader
van enen vuijtsange groot omtrent vier vaetsaet 1. Jan Alarts 2. die Tongereep ter zijden te weerdt wart
[rechts boven: dit qrlt gx geseth bij Jan Dierick Scepers alias van Hall soen anderen II hijer nae fo CLVIII verso dus gedoleert]

149.3
Wouter Verstappen ende Henrick Goert Emmensoen die helft en Willem Dirx dander helft
dcba Mari Gobben met haren vier kijnderen weduwe Willem Jan Goijart Slegerssoen
van Ennen wegen Verteijnden
vuijt enen stuck beemdt in die Riest gelegen 1. Heijl van Arendonck
tvierdeel van Wouter Verstappen is gelost
desen heelen chijns is gelost

149.4
Tielen Aert Kemps als man ende momboir Anthonia Handrick Loefsdochter
nu Hendrick Faes Loeffs
nu de weduwe metten kijnderen Faes Aerdt Louffssoen
Faes zijn zoon
Aerdt Loeffs
Eadem
van wegen Goijart Gobben ende Gob Gobben
vuijt enen stuck beemdts den Dijkcbeemdt bij Oesterdijck gelegen

149.5
[opvolgers Jan Herberchs:
Francijn sone Cornelis Geerart van Turnhaut
Handrick Mannes Cleermaker
Adriaen sone Wauter Colen
Jan Pieter Cleverssoen
Peeter Clevers voor Libbeken Jan Herbersdochter
ende Louben Hendrick Goossendochter?
Lubbekken die dochter Jan Herbers]
[opvolgers Peter Vriesen:
Sijmon Willem Bitters tutor uxoris
Joostken Bauwen weduwe Wauter Jacop Colen
Wouter Jacob Coelensoen
die gemeijnt van Leende]
Jan Herberchs deen helft ende Peter Vriesen dander helft voir Wouter Verstappen
Wouter Verstappen die helfft, Aert Loeffs ende Henrick Emmen dander helft
Eadem
van Jan Willemssoen van Eijck wegen
vuijt huijs ende hoff dat Jans van Eijck te wesen placht tot Oesterijck gelegen am die straet

149.6
Jan Jan Baten tutor Marijken Jan Willem Diericxdochter zijnder huijsvrouwe tot Strijp
Willem Diericx
voir Hanrick Goort Emmensoen een vierendeel van desen thijns
Wouter Verstappen ende Henrick Goort Emmensoen die helft ende Willem Dircx dander helft gelost
Eadem
voir Willemen Janssoen Verteijnden van Erp
van IJken Verteijnden wegen
vuijter Riest 1. den Rijsterwech 2. Jaecxken Pompen kijnder 3. Jenneken Verstappen 4. Tielen Jan Heesterbeecxsoen
tvierdeel van Wouter Verstappen is gelost bij Goiart Jan Wouterssoen tutor Jenneken Wouter Verstappendochter
tweedeel vanII hoenren
dit vierdeel van desen chijns van Jan Jan Baten heeft deselve gelost opte 19e aprilis 1601 aen Amant de Hornes

149.7
Wouter Verstappen
Eadem
voir heer Vaes Ardt Gobbensoen
voir Marien Jennen Jan Heijnsedochter
van wegen Damen Rijntkens
vuijt enen stuck landts op den Hezerpat gelegen 1. Goeijen Willem Goeijens
desen chijns is gelost bij Goiart Jan Wouters als man ende momber Jenneke Wouters Verstappendochter

A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 150-155 nr. 27

149v.1 (4451)
Goort sone Handrick Faes Loefs
Tielen Aert Kemps tutor Anthonia Handrick Loefs sijnder huijsvrouwe
Hendrick Faes Loeffs
Wouter Jacob Coolensoen
Hendrick Jan Loefs
Jan Aerdt Loeffs
Henrick Goert Jannesoen
Gerart Henrick Sbruijensoen
Katherijn zijn huijsfrouwe
dcba Dierick Ardt Gobbensoen
van wegen Dierick Blox
vuijt enen stuck beempts geheiten den Kemerlinxbeemdt gelegen neven Loeff Ruelens
den andere . heeft Henrick Jan Berchmans

149v.2
Pieter Adriaen Jan Daems ende Anneken Adriaen Daemsdochter weduwe Joost Jan Joosten
Jenneken weduwe Adriaens Daems
Adriaen Jan Daems
Anthoenis Gerart Wouterss ende Aerdt Aerdt Wespensoen alias Coppen genaempt
[doorgehaald: .. van Gael alias Coppen ] is geweest abuijs dus geroijeert
Ariaen Coppen
Peter Henrick Herbertssoen alias Coppen
Idem
van wegen Ardt Willem Voirsterssoen
vuijt enen stuck beemdts geheiten den Rijthovensbeemde gelegen neven 1. Ardt Henrick Diercx
nu inde H.erd gelegen 1. derffgenamen Marije van Moll 2. Jan Goossens 3. Jacop Dingens 4. Pieter Wauters

149v.3
Judith Luijten weduwe Pieter Aert de Metser alias Teunis
Lambert, Goort ende Hendrick Joost Lamberts van Gail alias Coppen kijnder
Linken Geerts Smoldersdochter voor deen helft ende Joest Lamberts van Gail alias Coppen gemeijndelick genaempt
voor Katherina Gerart Gerart Smoldersdochter sijnder twede huijsvrouwe voorscr.
Gerart Gerardt Smolders
Goeyaert Goeijaert Gobbenzoen
Katherina Diercx huijsvrouwe
Idem
voir Dierick Roeijmans
van wege njacob Snijders
van Jan Ijsbouts wegen
vuijt enen stuck groesen geheiten den Roulansbeemdt am die Hulsbrouckstraet

149v.4
Pieter Adriaen Daems ende Anneken sijn suster
Jenneken weduwe Adriaen Daems
Adriaen Jan Daems
Anthoenis Gerart Wouters ende Aerdt Aerdt Wespensoen alias Coppens genaempt
Ariaen Coppen [doorgehaald: voor deen helft ende Joost van Gael alias Coppen voor dander helft] is geweest abuijs dus geroijeert
Peter Henrick Herbertszoen
Idem
noch van wegen Dierick Heijlwegen
vuijten Rijthovensbeemdt 1. Goeijen Gobben aen Hulsbroeckstraet gelegen
vuijt den voorst. beempt

149v.5
dcba Henrick Peter Lenensoen
van wegen Anna zijn huijsvrouwe
voir Ariaen Henrick Meeussoen
van wegen Gertruden Dierick Peter Sijmons huijsvrouwe
was van wegen Willem Thijs ende Willem Snijers
vuijt enen stuck beemdts int Hulsbrouck ende een stuck beemdts dair beneven onser liever vrouwen altaer
desen chijns is gelost

149v.6
Pieter Jan Baxsoen
de VII kinderen van Piete rWillem sFoechs
Marie die weduwe van Peeter voerscr. cum prolibus
nu Pieter Willem sFoechs tutor Mariken Joest Weijnen voerscr. dochter uxoris
Joest Weijnen
VIII kijnder van Joest Mennens
Joest Mennens
dcba katherijn henrick Peter Stapparts huijsvrouwe
voir den selven
van zijns vaders wegen
vuijt enen stuck beemdts indie Craenscut gelegen 1. Henrick Ruelens

149v.7
Delis Jan Bacxsoen
Anthoenis Willemssoen Verbraecken alias Verdreerie genaempt
Luijcas Willem Loeffs
Jan Pieter Pompen die jonge tot Gendt
nunc prolibus ejusdem
Heijlken die weduwe met vijf kijnderen van Peeter voerst.
Peeter Jan Pompen
Jan ende Peeter Pompen, Jan Michiel Bonen ende Adriaen Berchmanszoen
dcba Peter Jan Pompensoen
voir Lijsbeth Peter Pompen huijsvrouwe
was van wegen Goijart Dierick Bax ende van Art Tauw? wegen
vut enen stuck beemdts geheiten die Sandt oft Nevenbeempt
desen chijns is gelost bij Delis Jan Bocx opten XVIII novembris XVIc ende twee aen jo: Amant de Hornes dus geroijeert

150.1 (4460)
Janna de weduwe Henrick Hoers
Henrick Hoers
van wegen Jennen Jacobsdochter
[dcba] Ariaen die huijsvrouwe met haren kijnderen van Jacop Jan Lobbensoen
voir den selven haren man
van Peter Stapparts wegen
vuijt enen stuck landts in ghenen Langecker gelegen tusschen 1. Ardt Brouckmans kijnder
desen chijns is gelost

150.2
Idem
Eadem
van Claeus wegen vanden Berge
vuijt enen stuck beemdt neven den Reijwech gelegen
desen chijns is gelost

150.3
Cornelis Ariens die Smitsoen
Arien Jan die Smitsoen als man end emomboir Aelken Claeus Goort Lobbendochter sijnder huijsvrouwe
nu die kijnderen van Claus Goort Lobben
Arien Jacop Lobbensoen
dcba Eadem
van Goijart Bax Thijs
vuijt enen stuck landts inden Langecker geheiten die Streepe [doorgehaald: 1. Thijs Thijs Hannensoen]
nu 1. Thoenis Deelis Brouckmans 2. den heijligengeest van Leende ende Peeter Willem Coecxsoen 3. heer Jacob Henrick Heijnselmans alias Pompen pastoir tot Aelst 4. Thoenis Gijbel Scepers alias Haijgen groot omtrent een vaetsaet
dezen chijns heeft gelost Cornelis Ariens die Smetsoen opten XXV aprilis 1601 aen Amant de Hornes

150.4
[opvolgers Michiel Dingens:
Geerart Frans Smolders
Jan Adriaen Truijen
II proles
Peeter Janss van Roijen
Elsken ende Heijlken Michiel Dingensdochters]
[opvolgers Dierck Hermans:
Willem van Lieshaut
Aert Smolders
Anne die huijsvrouwe van Jan LauvreijnsLobbensoen voorscr.
Jan Lauwreijns Lobbens]
Michiel Dingens voir deen helft ende Dierck Hermans Verstappen dander helft
Elsken weduwe Goijarts voirst. met haren drie kijnderen
Goiart Lobben die cuijper
dcba Eadem
voir Diericken Goijart sFoechssoen
ende voir Willemen Heijen Nazen zwager
vut huijs ende hoff

150.5
vier kijnder
dcba Dierick Ardt Loeffssoen
van wegen Dierick Bax ende Margrieten tsFolres
vuijt huijs ende hoff tot Leende bij die kerck gelegen
desen thijns is gedeelt onder die kijnder ende J.. [slecht gefotografeerd]

150.6
Idem
van Jan Bax wegen

150.7
Idem
voir Marten Daems zijnen heer
van wegen Damen Daems

150v.1 (4466)
Idem
voir [..]n Damen
vuijtten erve dat hij van Jan Damen heeft
ende voir Vaessen Marten Daemssoen
ende voir Willemen Jan Elsensoen tsamen

150v.2
Jan Marten Bruijsten Thijssoen alias Hoeben genaempt...
ende Wouter Claessen alias Sluijnde ...
[doorgehaald: Jan Marten Bruijsten Thijs alias Hoeben]
[doorgehaald: Jan H.bben ...]
[doorgehaald: onleesbaar]
Heijn Broeckmans
dcba die weduwe met IX kijnderen van Jacop Daems
voir den selven Jacop
van zijns vaders wegen
vuijt enen stuck erfs geheiten den Brakerhoff
dese chijns is gelost bij Jan Marten Thijs Bruijstenss voerscr. aen jo: Amandt de Hornes opten XVe octobris 1601
[rechter kantlijn: dezen chijns is gelost aen Amant de Hornes opten IX septembris 1601]

150v.3
Jacop Peter Joostensoen
Eadem
voir Jan Straet
van wegen Jan Heijnensoen vanden Brouck
vuijt enen stuck landts geheiten die huijsstat Willem Wueijten kijnder
desen chijns is gelost

150v.4a
Gerit Peter Smolderssoen
Peter Geret Smolderssoen
Eadem
voir Hanrick Thonis haren zwager
van wegen henrick Gelis Bax
vuijt enen stuck landts tot Leende amden Bergh gelegen in de Leendstraet 1. den Varenwech van Peter Driessen van Machtesoon 2. die weduwe van Aerdt Frans Smolderssoen alias IJwaens 3. idem 4. sheeren straet groot omtrent een vaetsaet gemeijndelick het Vondere.ken genaempt
[linker zijlijn: niet gefotografeerd]

150v.4b
nunct proles die te wethen, Elizabeth Goijart van Ostaijen alias Truijendochter met Ariaen haren broeder
Goeijaert van Ostaeijen alias Truijen neempt van desen voergaenden chijns ...

150v.5
heer Jacop vanden Brouck pastoor der parochiekerke van Leende
Dierick Joosten alias de Cuijper
Jacob Joosten alias de Cuijper
Peter Toon Thijns bij coop
Jacop Peter Joestensoen
Eadem
voir Gielis Jacop Daems
vuijtten beemde geheiten den Romansbeemde
desen chijns is gelost

150v.6
Corsten Aelberts van Moll
Jan Thomas van Santvoort
Willem Ardt Dingenssoen
Dierick Jans van Lijederop
Anthoenis Adriaen Daemss
Wouter Jan Belijen als man ende momber van Merije Jan Gerit Ceelen van Lijedorpdochter sijnder huijsvrouwe
Jan Gerit Celensoen soen van Lijederop genaempt
dcba Philips Jan henrick Voirsterssoen tot Boshoven
voir zijnen vader
voir Jan Ardt Lijnensoen
voir Jacop Verbraken
vuijt huijs ende hoff tot Boshoeven gelegen ende enen vuijtsangk mit selve huijs

150v.7
Mariken dochter Dierick van Velthoven weduwe Aert Wespen
Margriet de weduwe van Dierick voorst.
nu Dierick Ariaens van Velthoven
Jan Hendrick Gubblessoen alias van Velthoeven voor deen helft ende Jan Evert Ruttens tutor uxoris Arijken Henrick Henrick Gobbelsdochter [doorgehaald: voor dander helft]
uxor cum prolibus
Henrick Henrick Gobbelssoen
Henrick Goert Gobbelssoen als man ende momber van Heijlken Wouters van Velthoven
nu? Dries Tielens ende Heijn? van Velthoven
dcba Jan Damen Tielenssoen
van wegen Henrick Goijart Philipssoen
vuijt enen stuck landts dat gelegen is tusschen 1. Jans voirst. 2. idem
nu vuijt molelants inden Steenacker onder Heeze gelegen m1. Jan hanrick Hanrick Gobbels alias van Velthoeven 2. Herbert Pieter Joestens met meer anderen 3. Aleit Dierick Bacxdochter ende prolibus weduwe wilner Goijart Peter Goossens 3. Gielis van Roosven als man ende momber Heijlwich Henrickx van Werdingendochter met Katharina hen dochter groot omtrent twee vaetsaet ende vijffhien roijen geheijten den Langenecker

151.1 (4479)
Marijken weduwe Aert Wespen
uxor cum prolibus
Dierick Adriaens van Velthoven
mr. Jan van Lille
Jan Evert Ruttens
uxor cum prolibus
Henrick Henrick Gobbelssoen
Idem
van Dierick Bax wegen
vuijt enen stuck dries am ghenen ven gelegen is 1. Jans voirst. 2. idem
nu vuijt eenen stuck dries, aen geenen venne gelegen omtrent sint Jobs capelle 1. Delis Dierick Daems alias Verhagen genaempt 2. jo: Johan Moe. 3. Vaerenwech 4. mr. Johan van Lill groot omtrent I3 loopensaet den quad driesche genaempt

151.2
Peeter Goordt Cristoffels als man ende momber van Jenneken Jan Henrick Gobbels alias van Velthovendochter sijnder huijsvrouwe
Heijlwich ende Jenneken Jan hendrick Gobbels kijnderen alias van Velthoeven genaempt
Jan Hendrick Gubbels anders Jan van Velthoeve genaempt
uxor cum prolibus
Henrick Henrick Gobbelssoen
Idem
van wegen Dierick vander Kemenend
van Gielis wegen van Eijck
vuijt enen stuck beemdts int Hulsbrouck gelegen 1. Ardt Wespen

151.3
Peter Goordt Cristoffel Wuestens als man ende momber van Jenneken Jan Hendrick Gobbels alias van Velthoevendochter sijnder huijsvrouwe
Heijlwich ende Jenneken Jan Hendrick Gobbels alias van Velthoeven kijnder
Jan Hendrick Gubbels alias van Velthoeven
uxor cum prolibus
Henrick Henrick Gobbelssoen
Idem
vuijten selven onderpande
van wegen Jan Gruten ende Gielis van Huechten

151.4
Geerart Amandt Adriaens de Lauwere tutor uxoris
Margriet Sander van Gasteldochter weduwe Dierick Adriaens van Velthoeven
Dierick Adriaens van Velthoeven
die huijsvrouwe metten kijnderen Ariaens van Velthoeven voirscr.
Adriaen van Velthoeven
Idem
voir Willem Jan Sraetssoen
van wegen Willem Schuermans
vuijt enen tstuck landts geheiten den Steenacker 1. Henrick Meeus kijnder
nu Dierick Adriaens van Velthoevenzoen 2. Wouter van Velthoeven groot twee vaetsaet lants

151.5
die huijsvrouwe metten kijnderen Ariaens van Velthoeven voerscr.
Adriaen voerst.
Idem
voir Katherijnen Herman Herbrechs

151.6
Jan heesterbeecxs
Joest Thijs Sraetszoen
dcba Jacop Daems die outste
van zijns vaders wegen
vuijt enen stuck beemdts in die Jansborch gelegen
desen chijns is gelost

151.7
Frans Hanrick Lemmens als man ende momber van Jenneken Everardt Aerdt Smoldersdochter zijnder huijsvrouwe
Jenneken Gerarts die Molderdochter weduwe wilner Everart Aerdt Smolders
dcba die huijsvrouwe metten kijnderen van Gerart die Muller
voir den selven Gerit
voir Daem Henrick Daemssoen ende Gertruijt zijn suster
voir Hanricken haren vader
vuijt enen stuck beemdts in die Jansburgh gelegen groot omtrent twee vaetsaet 1. Jan Martens Bruijsten Mathijssoen alias Hoeben genaempt 2. Jan Herbrechts die oude 3. Jan Deelis van Werdingensoen 4. idem
desen chijns is gelost bij Frans Hanrick Lemmens voerscr. opten XX aprilis 1601 aen Amant de Hornes

151v.1 (4490)
Peter sijn soen
[dcba] Maes Peterssoen van Hall
van Heijnen wegen van Hall
ende van Maes Willems Willems wegen
vuijt enen tstuck beemdts int Craenscut gelegen 1. Willem Peters
desen chijns is gelost

151v.2
Andries Anthonis van hall tutor uxoris Pee..
Engel handrick Willem Loeffs
Lintken vidua
Hendrick Willem Loeffssoen
Willem ende Anthonijs Hendrix Haijgen zoonen
Henrick Bacx tutor Hanricxken Haijgen voersc.
Henrixken Haijgen
[dcba] Jacop ende Henrick Peter Hanrick Haijegen kijnder
voir den selven hennen vader
van Jan Scraet wegen
voijr Jan heijnensoen vanden Brouck
vuijt enen stuck erfs gehieten dat Bruexken 1. tsheren stroom ende voirt am Willem Culen erve

151v.3
Idem
voir Lijsbetthen Gelis Delendochter hair aldemoeder

151v.4
Dielis Jacop Dingendochter
Jacob Delis Dinghenszoen als man ende momber Anna Wouter Cuijlendochter sijnder huijsvrouwe
nu. proles
Wouter Cuijlen
uxor cum .utque prolibus
dcba Goijart Wouter Buijens
voir die huijsvrouwe metten kijnderen
vuijt enen stuck lnadts geheiten den Huijsecker 1. Delis Thonis kijnder?
nu vuijt eenen stuck eckerlands genaempt het Hezervenneken groot omtrent IIII copsaet tot Boshoeven gelegen inde Speel 1. Ardt Hanrick Hoenbensoen 2. Peter hanrick Bacxsoen 3. den Hezerverschenwech 4. Anthonis Willem Cuijlensoen

151v.5
[..] alias Cruepels
Elizabeth Jan Jacob Deelen alias Cruepelsdochter
Jan jacob Deelensoen alias Cruepels genaempt als man ende momber Marije Wauter Cuijlendochter sijnder huijsvrouwe
die kijnder van Wouter Cuijlen
Wouter Cuijlen
uxor cum quinque prolibus
Idem
voir Marien Huben Lijsbetthendochter
vuijt allen zijnre erffenisse dat hij tot Leende heeft van zijnre huijsvrouwen
nu vuijt eenen stuck eckerlants in die Speel tot Bosshoeven gelegen genaempt den Wijtecker groot omtrent anderhalff coepensaet 1. den Wijtwech 2. Gerit [leeg] 3. idem 4. Claeus Dierick Clevers
van desen chijns .. geseth hijeronder bij Tielen Thonis Tielens thijn, bij den l.ge ende [doorgehaald Elisabeth Deelen alias Crupelsdochter..] Jacop Dingens tutor uxoris Wouter Cuijlendochter

151v.6
[..]rick Smolders bij coope
[..]Tielen Hoijmakers
[doorgehaald [..] aen Teunis alias Cruepels]
Elizabeth die weduwe van Tielen Thoenis Tielenss alias Hoijemaeckers voorscr.
Tielen Thoenis Tielens alias Hoijmaeckers
nunc proles
Wouter Cuijlen
uxor cum prolibus
Goijart Wouter Buijens
Idem
voir die huijsvrouwe van Jan Huben Jan Lijsbetthensoen vuijt enen groesen geheiten den Buenrebeemdt 1. am die Vliet 2. den Gruenenbeemdt
[kantlijn die gelaije Aa gemeijndelick genaempt]
nu 1. die kijnder Joost Hanssen 2. Anthonis Ghijs Stapparts alias Deelen 3. aen den Gruenenbeempt 4. idem

151v.7
Jacop Jan Jutten
de twee kijnder Dircx van Hees
Jan Jacop Willem Smit
Jan Willem Bloijssensoen
Willem Jan Hoemanss
Cathelijn Daemkensdochter ende Anna Jacop Schoenmeckers
twe kijnder
dcba Dingen weduwe wilner Jacop Dierick Schoenmeckerssoen
voir Merien Dierick Schoenmekers wijff
vuijt huijs ende hoff tot Strijp
ende van Jan Heijlwege wegen ende Jacop Lijben
vuijtten selven gelaech 1. Jacop Jutten 3. Handrick Straet ende Anneken Maes

152.1 (4498)
Eadem
van wegen Marien Dierick Schoenmekers wijff
was van wegen Peter Peter Kemps
vuijter Jansburgh
desen chijns is gelost bij Gerardt Schepers ende Anna Dierick Schoenmeekersdochter

152.2
Eadem
voir Jacop Gielis Herbrechssoen haren brueder

152.3
twe kijnderen
Henrick Thijs Herbertssoen
dcba Dries Jan Dries Sceperssoen
voir Jannen zijnen vader
voir Lambrecht van Vairle
van wegen Lambrecht Stijnen
vuijt enen stuck landts in die Doolegge gelegen 1. Henrick Wouterssoen van Boshoven 2. idem
desen chijns is gelost bij Hanrick Hanrixsoen van hall ende Joseph Stapperts metten sijnen

152.4
Idem
voir Katherijnen Jan Vorstermansdochter
vut huijs ende hoff met 1/3 vaetsaet landts am die Capell t'Strijp gelegen 1. Willem Jutten 3. sheerenstraet
desen chijns is gelost bij Hanrick Hanrickss van Hall ende Joseph Stapperts metten sijnen

152.5
Michiel Bartholomeus Anthoniss tutor Jenneken Anthonis Ghijsberth van Candochter
Jenneken Boonen weduwe van Teunis Gijsberts
Anthoenis Gijsberts van Cansoon alias Wouters genaempt als man ende momber van Jenneken Willem Boonendochter sijnder huijsvrouwe
nu Heijl Stapparts weduwe Willem Jan Bonensoen met Jenneken haer dochtere vande ierste bedde gehadt bij den voorst. Willemen
Willem Jan Boonensoen
Goordt van Buel molder tot Leende
Willem Peeter Neesensoen
Peeter Willem Neesensoen
dcba Willem Willems Jan Nesensoen
voir Lambrecht van Vairlen
van wegen Lambrechs Stijnen
vuijt huijs ende hoff tot Boshoven gelegen 1. Meeus Aleiten kijnder

152.6
Idem
voir Ardt Scosters
vten selven onderpande

152.7
Catharina weduwe van Jan Engelen
Jan Roelant Teeuwen Engelensoen
Hendrick Ardt Hoebensoen
Hendrick, Jan ende Margrijet Ardt Hendrick Hoeben kijnder
Aerdt Hanrick Hoobensoen tot Oissterijck woenachtich
Willem Peeter Neesensoen
Peeter Willem Neesensoen
Idem
noch voir zijnen vader vuijten Kreckelecker tot Boshoven gelegen 1. Jan Hanrickx die Smitzoen tot Oisterick wooenende 2. der Kerckenecker van Leende 3. Reijm van Mol 4. Schijetende opten doijen strate gemeijndelick genaempt

152v.1 (4506)
Henrick Peter Woijten alias Moer
uxor cum nove prolibus
dcba Gielis Goijart Brouckmanssoen
van wegen zijns vaders ende moeders
vuijt enen stuck landtss geheiten die Tuijnt
desen chijns is gelost

152v.2
Jan, Willem ende Pieter kinderen Jan Belien
Elizabeth Jan Jan Belijen huijsvrouwe
Jan Jan Belien Bartholomeeus Hermanss alias Brouckmans Timmerman
Mathijs Anthoenis Brouckmanss ende Jacob Peeter Broeckmans
Anthonis Brouckmans Peter zijn brueder ende Cristijn die suster
Idem
van wegen der selve
vuijt huijs ende hoff dat Goijart Brouckmans plach te hueren

152v.3
Marten Thijs Bruijstensoen alias
Jan Hoeben als man ende momber Aleijt Hanrick Brouckmansdochtere sijnder huijsvrouwe
Hanrick Brouckmans zijn bruer
Anthonis Brouckmans ende Anna sijn suster
Idem
van Goijarts wegen vanden Sande
vuijt enen stuxken groesen in die Jansburch 1. Peter Slegers kijnder
nu vuijt eenen stuxken groesen in die Jansburch 1. Frans .. Lijpken Smolders 2. Jacob Verschaest 3. Jan Herbert Donder 4. Jenne Hendricx Vervlaessendochtere
desen bovengeschr. chijns van .. is gelost bij Jan Marten Mathijs Bruijstens alias Hoeben genaempt voerscr. aen jo: Amandt de Hornes opten XV octobris 1601
[rechter kant: desen andere de. hijer vuijtgedaen is gelost bij Jacob Janssen Verschaest]

152v.4
dcba Jan Batensoen die jonge
voir die weduwe met vier kijnderen van Jan henrick Lijpkenssoen
van wegen Lambrechs van Vaerlen
voir Lambrecht Stijnen
vuijt huijs ende hoff am die Doolegge 1. Jan Wouter Wouters kijnder
desen chijns is gelost bij Willem Jan Bloijssensoen

152v.5
Idem
van wegen Stijnen Gielis Eelmansdochter
zijne vrouwe wegen
vter Tuijnt
desen chijns is gelost bij Willem Jan Bloijssensoon

152v.6
.. van Geerit
hare V dochteren
Geerart Wijls muijsers
Elisabeth filia
Goort, Jan, Joost, Elizabeth ende Jenneken Aerdt Jan Jan Goossens alias Jaecken kijnder
Aerdt Jan Jan Goessensoen alias Jaecken genaempt
Dierick ende Aert Jan Jan Goossens alias Jaecken kijnder
Jan Jan Goossens alias Jaecken genaempt
die erffgenamen van Hendrick voorscr.
Hendrick Thoenis Willem Damen
dcba Thonis Willem Damensoen
voir Katherijnen Willem Damen huijsvrouwe
voir Willem Damen Willemssoen
van wege Jan Jacop Lijbbensoen
vuijt huijs ende hoff over Leenderdijck gelegen 1. Jan Jacobssoen Verhagen

152v.7
Idem
van Jenneken Bax wegen
vten schien onderpande
ende voir den selven
van wegen Arden Janssoen vanden Brouck

153.1 (4513)
Michiel Jan Goijenssoen bij coope
Marije Goorts van Tuijldochter weduwe wilner Jan Goijens voorscr.
Jan Jan Goijenssoen
Jan, Anthoenis, Michiel, Goa. ende Elizabeth Jan Goijens kijnder
Jacob Aerdts
nu Jan Goijens die jonge
Jan Coppens
[dcba] Jacop Willem Pauwelssoen
voir die weduwe Willems Henrick Pauwels
van wegen des selffs Willems
voir Pauwels Verhagen
vuijt enen stuck groesen in gheen Craenscrut gelegen 1. Dries Jan Tielkens
noch vuijt een stuck landts voor t principael pant gelegen indie Strijperecker omtrent die Cappel 1. Aert van Hall 2. Dierck Scepers

153.2
Michiel Jan Goijenssoen bij coope
Jan Goijens de jonghe
Jan Coppens
dcba Pauwels Willem Pauwelssoen
voir Jenneken weduwe Willems Henrick Pauwels
van wegen des selffs Willems
voir Pauwels Verhagen
vut zijnen gedeelt vanden voirst. stuck groesen in gheen Craenscut 1. Dries Jan Tielkens
noch vuijt den voorst ecker als principael pant

153.3
Willem Jan Bitterssoen
die kijnder van Jan Bitters
Jan Willem Bitterss
die weduwe met VIII kijnderen
nu proles Jacob Peter Haijghen
die weduwe met VIII kijnderen
a Jacop Peter Haijegen
voir Jenneken weduwe Willem Henrick Pauwels
vuijt zijnen gedeelt vanden voirst stuck groesen indie Craenscut gelegen 1. Dries Tielkens
dezen chijns is gelost bij Willem Jan Bitters voorscr. opten XII meij 1602 aen Amandt de Hornes

153.4
dcba Dierick vanden Brouck landmeter
van wegen Heijnen Snijers

153.5
a Jan van Heesterbeeck
van Heijnen Snijers wegen
ende van Ghibel Heijnensoens wegen

153.6
a Jan van Mol
voir Henrick Jan Stevensoen met zijnen dochter
voir Oen Thijs Donckartsdochter
voir Peter Rijthovens
van wegen Loeijen Haechmans
vten halven gelaech dat Loeijen te wesen plach tot Boshoven gelegen

153.7
Jan Wouter Wouterssoen die jonge
cba Emken van Huechten metten kijnderen
voijr Henrick Stevens
van Jan Haechmans wegen
vuijt enen tstuck beemts in die Culen gelegen 1. Goossen tsFolres
desen chijns is gelost

153v.1 (4520)
Libbeke weduwe Peter Bax
Peeter ende Hendrick Jan Bacx kijnder
Elizabeth die weduwe Jans voirscr.
Jan Bax
dcba Henrick Henrick Ruelenssoen
Goijart Bax

153v.2
Maria weduwe van
Dries Driessoen van Arendonck
dcba Lijsbeth ende Stijn Jans van Eerseldochter
van wegen Ghibel Heijnensoen
vuijt enen stuck landts geheiten den IJndecker 1. Willems erve van Arendonck
desen chijns is gelost

153v.3
Handrick Jan Faes Woijten
Pieter sone Jan Faes Woijtens
Jan Faes Woeijten
Vaes Woijten
[doorgehaald: Dries Driessoen van Arendonck]
dcba Aleit weduwe wilen Peters Heijlwich Wueijten zwagers
was voir den selven Peter
voir Heijlwich Wueijten
van Ghibel Heijnensoen wegen
vut enen stuck landts geheiten die hoffstat 1. Jan van Heesterbeeck
nu 1. die kijnder van Jan Anthoenis Pauwelss 2. Katherijn die weduwe van Jan Willem Jutten met hennen kijnderen ende Marie die weduwe van Peeter Jan Goijenss met henne kijnderen 3. het Cappelstraetken 4. Marie die weduwe van Hendrick Aertss van Hall alias Boeijkens genaempt

153v.4
Idem
voir die selve
voir Wouteren Janssoen van Hoefcit
voir Henricken Verschueren van Heijlwigensoen
vten voorscr. onderpande

153v.5
dcba Gelis Jan Hannensoen
voir zijnen vader
voir Han den Gruter
van Thijs Schoenwen wegen
vuijt zijnen gedeelt van huijs ende hoff tot Leend gelegen hem toebehoerende dat zijns vaders was
desen chijns is gelost

153v.6
Dilis Antonis Aerts
Marie Aert Jan Bueckensdochter weduwe Teunis Adriaen Daems
Teunis Adriaen Daems
Handrick Willem Stijmans
Handrick Peeters van Buelsoen bij coope
Dierick Joost Anthoenissoen van Soemeren
Jutta Peeter Stappartsdochter
voor de weduwe Laureijns
nu Lauwreijns Joest Thijss
Johanna Peter Stappartsdochter metten kijnderen weduwe wijlen Joost Mathijs Raetss
Joest Matthijs Raidtszoen
dcba Peter Jan Peter Stappartssoen
voir Loeff Ardt Loeffssoen
voir Ardt Buijens
vuijt enen gelage tot Strijp dair hij inne woendt 1. Jan Stapparts

153v.7
Michiel Heesterbeecx bij coope
nu Pieter Stappers
Anthonis Peter Stappartszoen
Idem
voir die weduwe metten kijnderen van Ardt Willem Lobben
van wegen Ardt Janssoen vanden Brouck
vut enen stuck lants aen die Smethoeve 1. gemeijne wech
desen chijns is gelost bij Michiel Jan Heesterbeecx voorscr. opten XVI aprilis 1601 aen Amant de Hornes

154.1 (4529)
nu Gijsbert ende Heijlken kijnderen Josep Peter Stapparts
Gertruijdt weduwe Joseps voerst. met haren kijnderen
Joseph Peter Stappartszoen
Idem
voir Jannen jan Smeetssoen
vuijt enen stuck landts 1. Peter W.ijten
desen chijns is gelost bij Gijsbert ende Heijlken Joseph Peter Stapparts kijnder opten XXIIII aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

154.2
Dierick Marten Damen alias Sijssen genaempt als man ende momber van Anneken Jan Peeter Goort Sleegers alias vande Sandedochter sijnder huijsvrouwe
Jenneken weduwe Jan Pieter Goorts voorscr.
Jan Peter Goortssoen
voor Wijlm Pouwels
Wilm Pouwel Deelenzoen
Idem voir Ariaen jan Stappartssoen
van wegen zijns vaders
vuijt zijnen gelage

154.3
Peter van Broegell
Henrick Peter Stappartszoen ende Gerardt Jan Reijnderszoen
Idem
voir die weduwe van Ariaen den Ruit metten kijnderen
voir Marten Daems
van Damen Daems wege
vuijt enen stuck beemdts geheiten tHoeijbrouck am die heggen
desen chijns is gelost

154.4
Dierick Marten Damen alias Sijssen genaempt als man ende momber van Anneken Jan Peeter Goort Sleegers alias van Sandedochter sijnder huijsvrouwe
Jenneken die weduwe Jan Pieter Goorts Sleegers voorst.
Jan Peter Goertssoen
voor Wijlm Pouwels
Wijlm Pouwel Deelenzoen
Idem
voir zijnen vader
vuijt enen stuck erffs geheiten heer Henricx Streep 1. Lemmens van Huechten

154.5
Lauvreijns Jan Habertssoen
Lucia die weduwe van Anthoenis voerscr.
Anthonis Ghijbel Schepers alias Haijgen genampt voir een derdendeel vande helft III ob

Lauvreijns Jan Herbertssoen
Marijken Lauvreijns Loeffsdochter weduwe wilner Jan Herberts die oude cum prolibus
Ursel die weduwe van Wauter Thijs Thijs alias Beelkens
Elisabeth Wauter Thijsdochter
Wouter Thijs Thijs Beelkens voir twederdendeel vande helft
Jan Herberts die oude voorde helft van desen tijns
nu Lauvreijns Thijs
Anna Peter Stappartsdochter metten kijnderen
Idem
voir Gielis Wouters kijnder tot Hamont
van wegen Willem tsFollers haers heren
vuijt heren Brouck
nu die Rijst gemeijndelick genaempt groot omtrent twee vaetsaet lants tot Strijp gelegen 1. des Heeren vliet 2. Goijen Donckers kijnder 3. Jenneken van Eijndhoven 4. Hanrick Hanricx van Hall
Joest Matthijs Raidtszoen

154.6
[1 Jan sone Delis Dries
V. Proles
Delis Jan Delis van Werdingensoen alias Drijes genaempt alas man ende momber van Jenneken Jan Jacobs ofte Coppensdochtere sijnder huijsvrouwe
Jenneken Delis Driesdochter
nu Jenneken die weduwe cum filia van Jan Coppens]
[2.1/2 de IIII kinderen Handrick Bauens Lobben
Jenneken Coppens weduwe Hendrick Lobben
nu Hendrick Lauvreijns Lobbnes
van wegen Jennken Willem Coppensdochter sijnder huijsvrouwe
voor deen helft van den chijns vande kijnderen van Willem Coppens]

[2 2/2 Anneken weduwe Willem van Haut
Willem Jans van Hautsoen
voor Jan Jacops
Jan Jacobss van Waeldelre
nu Hendrick Peeter de Vrijsensoen tot Bosshoeven van wegen Marije Willem dochter zijnder huijsvrouwe
en Willem Loeffs van wegen Catharijn Willem Coppensdochter zijnder huijsvrouwe voor dander helft]

Jan Jacops voerst. soen deen helft, die kijnder Willem Coppens dander helft
dcba Jacop Willem Pauwelssoen
voor Jan Michiel Janssoen
vuijt enen stuck landts geheiten dat Nulandt 1. Ardt Ardt Buijkenssoen 3. des Heeren gemeijnte

154.7
Willem
dcba Henrick Loefs van Huernesoen
van Dierick Loefs wege
vuijt huijs ende hoff voir Leenderdijck gelegen tusschen 1. sherenstraet
desen chijns is gelost

154v.1 (4539)
Gerit Stappers
Willem Jan Stapparts
dcba Jan Henrick Berchmanssoen die oude
voir die huijsfrouwe metten kijnderen Henrick Janssoen vanden Berge
voir Dierick Henrixsoen vanden Brouck
van wegen Henrix zijns vaders vuijt der helft van enen stuck erfs geheiten die Riest 1. Margriet Heijnen Henrix wijff
desen chijns is gelost
dander III d heeft Wouter Hanrixsoen van Boshoven geseth

154v.2
Heijlwich weduwe van Vranck versc cum prolibus
Vranck Goiartsoen van Best
dcba her Wouter Marten Daemssoen
voir zijnen vader
voir Marten Daems
van wegen Ardt Ketelbueters
vuijten gelage dat Martens voirst. toebehoerende was
desen chijns is gelost

154v.3
die vijff kijnder van Delis Pouwel Goessens voor deen helft van desen naevolgneden chijns ende die kijnder van Willem Corsten Smeets die andere helft van desen naevolgenden chijns
condam proles Egidijet ende quatuor proles Wilhelmi
[dcba] Jan en Gielis Pauwels Goessens soenen ende Willem Korsten Smeets zijn zwager
voir hannen vader
voir Ardt Oedensoen
vuijt enen tstuck erffs gehieten Brouck 1. Gielis Wouters kijnderen 2. Jans zijns bruers
van desen chijns heeft Henrick Wreijssen gelost desen ...
dezen zeven is aldus gedeelt als hier naer volgt tusschen den twee voorst partien als als hier naer volgt ergo hier booven geroijeert

154v.4
Jan Mathijs Delen tutor uxoris
vidua
Abraham Mathijs van Vucht
Jacob Adriaen Vreijnssensoen
Anneken Adriaen Vreijnssendochter weduwe wijlen Adriaen Lenarts Pompen voorscr.
Arien Leenerts voor zijn helft vande vijf anderen van Deelijs Pauwel Goossens
Idem
voir Dierick den Smett
van Dierick Jacops wege
.. vuijt eenen beempt groot ontrent LXX roeijen 1. Jan van Pelt 2. Hendrick Loufs 3. Leenderdijck 4. sHeeren stroom ....

154v.5
Frans ende Libbeken Handrick Verover kinderen
Hendrick Verover alisa den Smijt heeft van deezen teijns booven ende beneden voor .eel
voor die vijf kijnderen Delis Pauwel Goossens
Idem
voir Willem Jacop Lijbensoen
van zijns vaders wegen
vuijt enen stuck landts geheiten die Cruijdt
ende dat vuijt eenen stuck lants gelegen in die Langecker groot drije copsaet Jan Bruijgen 2. Hendrick Vreijssen 3. Jan Lobben 4. den gemeijnen wech
ende vuijten Lindenbeempt groodt XXX roijen 1. . Vreijsen 2. . .k Weijnen.. 3 . Leenaerts am Leeder 4. [niet gefotografeerd]

154v.6
Handrick Peeters de Vrijsensoen als man ende momber van Marije Willem Corsten Smeets alias Looffsdochter sijnder huijsvrouwe
Willem, Hanricx ende Jenneken Willem Corsten Smets alias Loeffs kijnder
Jenneken die weduwe Corsten Smijts heeft van deezen vijff texten ...
Idem
van wegen Jan Willemssoen van Eijck
vuijt enen stuck groesen geheiten dMolenscut 1. Henrick Henrick Ruelens 2. henrick Coppen Daems

154v.7
[oorspr.] Marije Jan Boonendochter nagelathe weduwe Jacob Hoeijmeekers met Jan ende Jaecxken haer kijnder
voir Jacob Hoeijmeekers haren man
voir Jan Jan Goossens Jaecken genaempt vorster tot Leende
voir Willem Jacob Smetssoen alias Schoenmeeckers
voir Katharina weduwe Jacob Willem Corsten Smets sijn moeder
van wegen haer mans
voir Willem Corsten Smeets sijnen vader
van wegen Pauwels Goossensdochter ende Willem Jan tsFolders
wegen sijnder huijsvrouwe
vuijt twee stucken groesen geheiten die Cuijlen deen groot wesende omtrent XVIII roijen 1. hanrick Bartels alias Leenen 2. peter Willem Cocx 3. Frans Arien Maessoen 4. idem dander stuck groesen groot wesende XIIII roijen 1. die weduwe van Aerdt Reijnen met haren kijnderen 2. Hanrick Dierick Verhoevensoen alias die Smet 3. idem 4. Peter Willem Cocx voerscr.
deze chijns is gelost bij Marije Jan Boonendochter voerscr. opten XI meij 1601 aen Amant de Hornes

154v.8
Kathelijne weduwe Jacop Willem Corsten Smets heeft van deezen voorstendeel desen I .. heeft Marije Jan Bonen
Idem
van Willemen Jan tsFolres wegen
vuijt enen stuck groesen gheiten die Cuijlen

154v.9
Jan Tielen Hoijmakers
Hendriecken Hendrick Verstappendochter alias Coppen genaempt weduwe Anthoenis Lauvreijns Lobben voerscr.
[oorspr.] Thonijs Derijs Lobbensoen tutor uxoris heeft van deese vijff booven gescreeven texten voor zijn deel I blank
voor die vijff kinder van Deelis Pauwel Goossens ende dat vijtten halven gelaege int Wijerken tusschen Leende ende Striep gelegen 1. Lijpken Thijs 2. Hendrick den Smet

155.1 (4551)
Jenneken dochter Handrick Dielis Martens
Hendrick Dielis Martens als man ende momber van Katharina Adriaen Maesdochter zijnder huijsvrouwe
Adriaen Ariaen Maeszoen
Lijsbeth weduwe van Wouter Woijten Wouters
dcba Jacop Heijnselmanssoen genant Copken Vriesen
voir Jacop zijnen vader
van wegen Haij Oedensoen
vten Buijnrebeemde 1. Andriessen de Wit 2. Peter Willem Maes 3. Sheeren vliet 4. Jan Ruevens

155.2
Sijnthis Lauvreijns Hollensoen
Mathijs Anthoenis Willems alias Coensen scepene der heerlicheijt van Heeze ende Leende van wegen Heijlken sijnder huijsvrouwe
Frans, .lbe. ende Meriken kijnderen Arien Gubbels
Arien Gebbels nootv.k tot Heeze
Lijsbeth Franssen Leenendochter
Peter Peter Leenen
Idem
voir Jans Verover kijnder
van wegen Jan Willem 't sVoirsterssoen
vuijt enen stuck groesen geheiten den Dijpbeemdt

155.3
Jan Joest Wouterssoen oft Jan Jan Hanssen genaempt
Idem
van wegen zijns vaders
vuijt huijs ende hoff dat zijns vaders te wesen plach
desen chijns is gelost

155.4
Peter Wreijssen
Goeijart Peters Verover
Idem
voir Willem Heijnen kijnder
vuijt enen stuck landts achter zijn huijs dat Willem Heijnen toe plach te hoeren
desen chijns is gelost

155.5
Idem
voir die kijnder van Jennen weduwe van Willemen Damen Geritssoen
vuijt enen stuck landts achter Jacops huijs gelegen
desen chijns is gelost

155.6
Idem
voir Henrick Gobben
van wegen Michiel Jan Michielssoen
desen chijns is gelost

155.7
Henrick Bartelssoen
dcba Peter Peter Lenensoen als man ende mombair Marien Jacop Heijnselmansdochter
voir Jacop Heijnselmans
vut huijs ende hoff tot Leende amden kerckhoff 1. Willem Damen Geritskijnder
desen chijns is gelost

A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 156-161 nr. 28

155v.1 (4558)
Idem
voir Damen Willems kijnder
van wegen Daems hairs vaders
vter helft vanden Rulen die Damen Willems te hoeren plegen
desen chijns is gelost

155v.2
Peter Maessoen van Hall
Idem
voir Droesen Ardt Scosters zwager
van wege Ardt Jacop Skosters zwager
van wegen Heijnen Heijnensoen Verover
vut enen stuck beemdts amden Nuwendijck
desen chijns is gelost

155v.3
Goessen van Sveehen
Rijlken Bijtters die jonghe
Dijrck Jacopszoen Verbraecken
dcba heer Tielman Jan Tielmanssoen
voir Thijs Hannen
voir die drie kijnder Peter Jacopssoen Verbraken off Peter Achten
voir Willemen Heijnen Ruelenssoen
van wegen Lemmen Lemmenssoen van Putt
vuijt huijs ende hoff tot Oestenrijck gelege
desen chijns gelost

155v.4
[opvolgers Damen Jan Ruelens:
Faes Cornelissoen van Sonne als man ende momboir Katherine Rolant Teeuwen Engelendochter zijnder huijsvrouwe
die kijnder van Rolant Theeuwen Engelen
Roelant Teeuwen Engelensoen]
[opvolgers Jan Meeus:
Gijsbert Jan Hanricx Verhoevensoen alias Geijens oft van Put genaempt
Hendrick Jan Hendrick Adriaen Meeus alias Daemss
[doorgehaald Hendrick, Jan], Pieter ende Heijlken Jan Hendrick Meeus kijnder]
die IIII kinder van Damen Jan Ruelenss ende Jan Henrick Meeuss
dcba Tielman ende Jacop Jan Henrick Ruelenssoenen ende Henrick zijn soen
voir Jannen ende Diericken Theeussoen
van Willem Theeus wegen
vuijt enen stuck groesen geheiten den Hezerbeemdt 1. Jan Henrick Boeijenssoen
nu 1. Hendrick Faes Loeffs 2. Michiel Hendrick Thijssen alias D.rijasten genaempt 3. Hendrick Faes Loeffs 4. Faes Cornelissen van Sonne
desen halven chijns ende naevolgende is gelost bij Faes Cornelissen van Broegel opten XVIen aprilis 1601 aen Amant de Hornes

155v.5
Idem
van wegen Ruelen Jan Ruelenssoen
voir Henrick zijnen vader
vuijt enen stuck beemdts geheiten den Hezerbeemdt 1. die Heijligegeest van Heeze

155v.6
Lambert, Govart ende Hendrick Joest Lambertsoen van Gail alias Coppen kijnder
[dcba] Joost Lambertssoen van Gail alias Coppen gemeijndelick genaempt
voir Geertruijdt Aerdts van Werdingendochter weduwe wijlen Willem Sferwers die jonghe
voir Marije weduwe Cornelis Jan Sferwers
voir de vijff kijnder van Jan Jacob Pompensoen alias Sferwers genaempt
voir den selffven henen vader
voer Diericken Peter Sijmonssoene
van weegen Aerdt Lemmensoen van Putt
voer Elsbeen van Putt
vuijt eenen hoeffve vande gelage aen Putmansijnde tot Oisterijck gelegen gespleeten groot omtrent een copsaet lants 1. Delis Willem Sferwers des ouden soene 2. die straet 3. Delis Willem Sferwers des ouden soene 4. die straet

155v.7
proles ..
dcba Jan Jacop Pompensoen
voir Dieriken Peter Sijmonssoene
van wegen Ardt Lemmenssoen van Putt
voir Eelsbeen van Putt
vten gelage am die Putmansijnde
desen halven ouder grx heeft Joost Lamberssoen van Gail hijer voor fo. eodem dus geroijeert

desen chijns metten twee naestvolgende chijnsen ofte texten sijn geseth hijer achter int boeck fo IIc X verso ende XI ende gedeelt op de kijnderen van Delis Sferwers, Marije, Jans Sferwers ende Marten Weijndel Herinxsoen

155v.7
Jan Wouter Boeijenssoen
Idem
van wegen Heijlwigen Meijssen
ende voir Jannen Jacop Daemssoene
vuijt enen stuck landts geheiten den Saelecker 1. Jan Goijart Wouter Boeijens 2. Jan Danckarts kijnder
van desen tijns moet Joes Aert Stapperts gelden een blanck vuijter selve onderpande dese verst. ff chijns is gelost bij Aleijt weduwe van Jan Wouter Boeijens

156.1 (4566)
Idem
voir Gertruden Dierick Peter Sijmonsdochter
vuijt enen stuck landts omtrent vier vaetseat groot 1. Jan Vechele

156.2
Geertrudis vidua
Anthonis Goordt Willem Deelis Deelensoen alias Donckarts genaempt
proles Jacob Willem Bitters
Willem Bitters die auwe
uxor Wilhelmi Theo cum prolibus
[dcba] die kijnder van Gielis Henrixsoen Verrijsbraken
van wegen Ardt Willem Svorsters
voir Lijsbeth Lambert Ardt huijsvrouwe
vuijt enen stuck groesen geheiten dmolenscut

156.3
Willem Aert Wijnensoen [Willem Aert Weijnen]
Libbeken Jacop Reijms Vreijssendochter weduwe van Lambert Pieters
Lambert Pietersoen Rademaecker
Hanrick Jan Hendrick Meeuss alias Daems genaempt
Hanrick, Pieter ende Heijlken Jan Henrick Meeus kijnder
Jan Henrick Meeussoen
IX kijnder
dcba Thonis Jan Gelissoen van Eijck
van wegen Jan Willemszoen van Eijck
vuijt enen stuck landts geheiten die Speel 1. Dierick van P.t
ende dat vuijt zijnen gedeelt
nu 1. Aerdt Henrick Dingens 2. Willem Jan mr. Deelis 3. Marten Wouter Faess alias vanden Biesen genaempt 4. Goort Jan Ruevenss

156.4
Handrick sone Dierick Verbraecken [zijlijn niet goed gefotografeerd]
de VII kijnder Dierick Verbraecken [zijlijn niet goed gefotografeerd]
Dierick ...p [zijlijn niet goed gefotografeerd]
Verbraecken [zijlijn niet goed gefotografeerd]
Jan, Michiel, Reijm, Casijs, Hendrick ende Katharijn Handrick Wauter Thijs kijnder verwekt bij Margriet Reijm Bussendochter sijnder ierster huijsvrouwe
Margriet weduwe van Hanrick Wouter Thijssoen voorscr.
nu Hanrick Wouter Thijss met zijnen naekijnderen
nu die kijnder van Mathijs voers. alias der Brouwer genaempt
Mathijs Goris Metserssoen
die IX kijnder
Idem
voir Heijlwich Meijsen
van wegen Meus Jan Meijsen
voir Jan Jacop Daemssoen
vut huijs ende hoff t'Oostrijck gelegen

156.5
.. proles
nu Hendrick Dierx Verbraekensoen
[dcba] Jacop Peterssoen Verbraken
voir Kristiaen Jan Goijartszoen
voir Gielis Verrijsbraken
van wegen Ardt Willem Vorsterssoen
vuijt huijs ende hoff t'Oosterijck gelegen
desen chijns is gelost bij Hendrick Dierick Jacobs Verbraecken opten XVI aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

156.6
Dierick Geerart Baxsoen ende Jan Vrindt
Thobias Roelant Verbraeckensoen
Anthonis Lenaerts Verbonsschot
Anna Jan Thibautsdochter weduwe van Roelant voorst.
Roelant Jacop Verbraecken
Idem
voir Jannen Wouter Goijartssoen
voir die weduwe van Ruelen Henrick Ruelens
van Gielis Boermans wegen
vuijt enen heijtvelt geheiten den Steenacker nu Roullant Verbraken

156.7

[* zijkant Anthoenis Aerdt Hoebensoen
nu Aerdt Hendrick Hoeben tot Oisterijck
[doorgehaald: Aert Huijben ... groot]
[doorgehaald: nu Herbert Joesten]
[doorgehaald: Jan van Zon]]

Pieter ende Anneken kijnderen Jan Delis Goossens
Geertruijt weduwe van Jan Delis Joosten
Jan Delis voorst. soen
Delis Joosten hijer van oick II3 out
Geertruijt Jan Joostendochter hijer van II3 out ende
Joestgen Peeter V.ten dochter van desen chijns III out [*]
dcba Joost Joesten Willem Mariensoen
voir Jannen van Heesterbeeck
van wegen Willemen Joirdenssoene
vuijt huijs ende hoff t'Oosterijck gelegen dat Gerits van Heesterbeeck te wesen plach
ende vten Bosecker
van desen chijns heeft Hub.. III out tijns opten XV m. XVI . aen joncker Amandt de Hornes dus vuijtgedaen

156v.1a (4575)
Peter Wouter Daems alias Verover oft alias Deelen genaempt
die drije kijnderen van Gieles van Veheen tot Strijp
dcba Elijzabeth huijsvrouwe
was Gielis Gelis Herbrechssoen
voir den selven Gieles
van Jo. eijlwigen wegen
ende voir Jan Jacop Sijwensoen
vuijt enen stuck landts geheiten die Tuijnt
desen chijns ende drije naestvolgende chijsen zijn gelost bij Peter Wouter Daems alias Verover oft alias Deelen genaempt voirscr. opten XXIIII aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

156v.1b
Eadem
van Grieten Goeijens wegen

156v.2a
Eadem
voir Jacoppen Gelis Herbrechssoen
van Jan Heijlwigen wegen

156v.2b
Eadem voir Daemen Daemen Henricxzoen
van wegen Willemen Aleijten

156v.3
Peeter Goort Anthoniss alias Pompen
Goedert Anthoenis
Geertruijdt, Grijet, Marie ende Heijlwich Jan Pompen voorscr. kijnder
Jan Pompen
Jan ende Pieter Pompen, Jan Michiel Bonen ende Adriaen Berchmans
dcba Peter Jan Pompensoen
voir zijnen vader
van weghen Jan Willem Sfforsters
vuijt huijs ende hoff tot Leende am die kerckhoff 1. Goeijens van Dusel kijnder

156v.4
Aert Jacop Anthonissoon tutor Maike Jan Willem Berchmansdochter uxoris
de III kijnderen Jan Willem Berchmans
Aelken Jan Thijsdochtere
drije kijnder Jan Wouter Thijssoen voorscr.
Jan Wouter Thijssoen
dcba Aleit Jan Schoenmekersdochter die hij vercregen heeft in wittigen bedde bij Marien Jan Goessensdochter
vanwege Jan Goessens
vuijt enen stuck groesen geheiten den Renbeemdt

156v.5
Jan ende Goort ende Goort ommundich sone van Catharina dochter Jan van Pelt
Jan Goortssoen van Peelt
Ariken ende Meriken Jan Jan Schoenmaekersdochteren voor hare vader
Jan Jan Schoenmakerszooen die jonge tutor uxoris
dcba IJken Jan Moiartsdochter
voir haren vader
voir Peter Jan Sfoechssoen
van wegen Dries van Arendonck
vuijt huijs ende hoff

156v.6
Jan Goortssoen van Peelt
Arijken ende Marijke proles
Jan jan Schoenmeeckerss alias van Aelst genaempt die jonge tutor uxoris Marie Hendrick Pompendochter
Eadem
vuer Peter voirst.
van wegen Jan die Smet ende Jan Ardts
vuijt huijs ende hoff dat Peters te wesen plach

156v.7
Jan den Litsenborger tutor uxoris Geertruijt Willem Hannendochter
Marie Jan Pompendochter weduwe Willem Delis Hannen
Willem Deelis Hannensoen als man ende momber van Marijken Jan Jan Schoenmeekersdochterdochter sijnder huijsvrouwe
Arijken ende Marijken Jan Jan Schoenmeekers die jonge alias van Aelst genaempt
Jan Jan Schoenmeeckers alias van Aelst genaempt die jonge als man ende momber van Marije Hendrick Jacob Heijnselmans alias Pompendochter zijnder huijsvrouwe
Eadem
voir heer Wouter Smeets ende Vaes zijnen brueder ende Hendrick Bax
van Jan Daems wegen
vten Daemscamp
nu vuijt eenen ecker aende Schaereckersdrijesche inde Leenderstraet geleegen groot omtrent I3 halff vaetsaet 1. Handrick Frans Pompen 2. Willem van Soemeren alias Stijnes genaempt 3. Peeters Andriessen Scepene 4. Jacop jacob Luijtens gelaesmaecker


157.1 (4584)
[deze chijns is geroijeerd en verdeeld over de twee volgende 157.1a en 157.1b]
Lintken Handrick Goossensdochter
Lijsbet die dochter Hendrick Aerdt Loefs met Lintken Hendrick Goossensdochter dochtere Henrick Aerdt Loefsdochter met haren kijnder voer dander helft
Jan Aerdt Loefssoen voer deen helft met zijnen kijnderen
dcba Ardt Henrick Loeffssoen
voir Aleijt die weduwe wilner Ardts Henrick Jacops
van wegen Henrix Henrick Pauwels
voir Pauwels Verhagen
vuijt enen stuck groesen groot IIII Lopensaet am die Scaveijen 1. Pauwel Huben

157.1a
[rechts bijgeschreven, de eerste twee zijn voor het uit 157.1 overgenomen en dus dubbel gehouden]
Lintken Handrick Goossensdochter
Lijsbet die dochter Hendrick Aerdt Loefs met Lintken Hendrick Goossensdochter dochtere Henrick Aerdt Loefsdochter met haren kijnder voer dander helft
voir Hendrick Aerdt Loeffs haren vader
van wegen Ardt Henrick Loeffssoen
vuijt eenen stuck groesen groot twee vaetsaet en een copsaet aen die Scaveijen gelegen 1. Heijl Stapparts weduwe van Frans Leenen haren iersten man 2. Jan Wouter Sfossen

157.1b
Ghijsbert Goort Meeussen bij coop
Frans sone Wauter Pieter Delens
Anne Frans Leenendochter
Heijl Stapparts weduwe Frans Leenen haren iersten man tot Bosshoven wonende
voir Frans Leenen haren iersten man voirscr.
voir Jan Aerdt Loeffssoen
van wegen Aerdt Henrick Loeffssoen
vuijt een stuck groesen groot twee vaetsaet ende een copsaet aen die Scaveijen gelegen 1. Lijneken Hanrick Goessensdochter 2. Marije Goiarts van Mildochter

157.2
Jan ende Hendrick Hendrick Diericken Gerit Tielenssoenen tot Oevelwegen op d'Aa
Marie Hendrick Vaessendochter alias van Velthoven genaempt weduwe Hendrick Dierick Gerit Tielenss voirscr.
Hendrick Gerit Tielenss tot Oevelwegen alias op d'Aa genaempt
die huijsvrouwe met Hanricken haren soene van Dierick Gerit Tielens
Faes Henrick Maessoen ende Dierick Gerit Tielens
proles quatuor
dcba Henrick Henrick Maes
voir Henrick Henrixsoen van Ob als man ende mombaer Lijsbetthen Willem Ardtsdochter
voir Marien Willem Ardtsdochter haer suster
van wegen Ardt Willem Zvorsterssoen
vuijt enen stuck erfs ende beemdts int Roschit gelegen 1. Goijart Henrixzoen vanden Brouck

157.3
Elken weduwe Jan voirscr.
Jan Berchmans douwe
voir die kijnder
dcba Jan Jan Tielkenssoen
van wegen Marien, Katherijnen ende Jannen Jans kijnderen Verstappen
vuijt huijs ende hoff bij die kercke van Leende gelegen ende van enen kleijnen vuijtsanxken tegen Michiel Bergmans over gelegen
desen chijns is gelost bij Jan van Herssel haren tweede man inde naeme van Elken voerscr.

157.4
Mariken dochter Matthijs Blesen
Jenneken weduwe Handrick Boonen
die drije kijnderen van Jan Bonen die jonge
Jan Bonen die jonge tutor uxoris
Delis Goessens
dcba Idem
voir Michiel Dierixsoen vanden Brouck
vuijt enen beemdt inde Cortbrugge gelegen die den voirsc. Michielen toe plache te hoeren 1. Ardts van Werdinge

157.5
die kijnder Jan Tielkens
dcba Idem
voir Aleijt Willem Dierixdochter
voir Arden Willem Dierix haren heerken
voir Willem Dierix Hannensoen
vuijt haren derden gedeelt van enen stuck landts int Breetven gelegen dat den voirge. Arden toe plach te hoeren 1. Jenneken Ardt Willem Dierixdochter 2. Lijpken Ariaen Thonis huijsvrouwe metten kijnderen
desen chijns is gelost bij Willem Willem Jutten

157.6
Geertruijt Wauter Bacxdochter
Delis Jan Bocxsoen
Peter Scheperssoen
Hanrick Jacobs
Jacob Peter Scheperssoen als man ende momber van Anna Jacob Tielensdochter sijnder huijsvrouwe
proles
Jacob Tielen Coppensoen
dcba Dierick Goijart Sfoechs
voir Henrick Ruelens
van wegen Goijart Willem Theeussoen
vuijter helft van enen stuck erfs int Cranscut gelegen 1. Henrick Stapperts met meer anderen 3. Thij.igen kijnder
nu 1. Peter Willem Sfoechs alias Weijnen genaempt 2. die kijnderen van Jan van Lijncom 3. Joest Bartholomeeus Scheperss alias van Erp genaempt 4. Jan Wouter Theeuss groot omtrent twee vaetsaet

157.7
Michiel Jan Gueijens tutor uxoris
Linken weduwe Joost van Erp
Joost Bartholomeeus Sceperss alias van Erp genaempt
Peter Scheperssoen
Hanrick Jacobs
Jacob Peter Scheperssoen als man ende momber van Anna Jacob Tielensdochter sijnder huijsvrouwe
proles
Jacob Tielen Coppensoen
Idem
van Jacops van Boshoven wegen
vuijt enen stuck dries tCranscut 1. Dries van Arendonck kijnder
nu teheijten gemeijndelick het Koijebrouck groot omtrent twee vaetsaet 1. Joost Bartholomeeus Scheperssoen alias van Erp gemeijndelijk genaempt 2. Willem Jan Bitters 3. idem 4. Henrick Deelis Maetenssoen

157v.1 (4593)
Wouter den ouden Jan Wouterssoen
Idem
voir Henrick Peter Smeetssoen
van wegen Katherijnen Willem Theeusdochter
vuijt huijs ende hoff dat Heijnen Sraeijmekers was
desen chijns is gelost

157v.2
[opvolgers Marije weduwe Peter Sfoechs:
Adriaen Wauter Truijen
VII prolibus]
Willem Jan van Lijsshoudtsoen voor deen helft ende Marije die weduwe van Peeter Willem Sfoechs cum prolibus voor dander helft
Peeter Willem Sfhoechs
Aerdt Dierck Sfoechs deen helft ende Hanrick Peter Scepers metter suster dander helft
Idem
voir Henrick Ruelenssoen
van wegen Jenneken Bax
vuijt enen stuck beemdts over den niewen dijck gelegen tusschen 1. Goessen Thijs 2. Ardt Willem Dierix
deser halven chijns van Aerdt Sfoechs is gelost

157v.3
Adriaen sone Anthonis Broeckmans alias van Roij
Anthonis Deelis Broeckmanszoen
Delis Broeckmans
voor Marie Dierick Sfoechsdochter zijnder moeder
Marie Dierick Sfoechsdochter cum prolibus gehoirt hebbende gehadt Anthonis Broeckmans
Idem
voir Henrick Ruelens zijnen heer
van wege Ruelen Jan Ruelenssoen
vten Langecker 1. Jacobs Hannen 2. Cornelis Adriaens die Smitsoen 3. Jacob Gijbel Schepers alias Haijgen genaempt 4. heer Jacob Pompen pastoir tot Aelst

157v.4
Joost Bartholomeeus Schepers alias van Erp genaempt
Joost ende Anthonis Bartholomeus voorst. zoenen
Bartholomeus Henrick Dierickszoon
dcba Anna Jan Wijntkensdochter
van wegen hairs moeders
voir Jacop Jacop Cleermekerssoen
voir Jan Eijmbrecht Driessoen van Vuecht
voir Goijart Willem Theeussoene
van zijns vaders wege
vande helft van enen stuck beemdts int Craenscut gelegen Jan Tielkens am dat vorste eijnde daer Henrick Goijart sBerchssoen dander helft aff heeft
desen chijns is gelost bij Joest Bartholomeus Scheperss alias van Erp genaempt opten XIXen aprilis anno 1601 aen Amant de Hornes

157v.5
Maria Martens weduwe Pieter Bitters
Pieter Willem Bitters
Jaexken Blasius Lobbendochter die weduwe van Sebastiaen Anthoenis Eskens
Bastiaen Seijskens
Geerit van Vaerle
Hermen? die Snijder
Jan van Soen
Idem
voir Marten Claeus
vuijt huijs ende hoff daer zij inne woendt gelegen inde Leenderstraet 1. sheeren straet 2. idem 3. idem

157v.6
Hanrick Maes
Claeus van Boeckent
Wilhem Ruth Janssoen alias Weijnen
dcba twe kijnder Jans Jacop Henrix van Hall
voir Jannen haren vader
voir Jacoppen Henrix
van wegen Jan Willemssoen van Eijck
vuijt enen stuck beemdts int Hulsbrouck gelegen
ende vuijt den huijse ende hoeve daer aen gelegen inde Leenderstraet als principal pant

157v.7
[doorgehaald Hanrick Joseph Stapparts]
Hanrick Maes
Claeus van Boeckent
Idem
voir Willem Janssoen vanden Brouck
vuijt zijnen huse ende hove mette gelage daer am gelegen aen Hanrick Josep Stapperts huijs ende hoff annex gemackt
nu wesende drijes ende eertijts een huijs op gestaen heeft

158.1 (4600)
Lintken dochter jacop Anthonis
Eilken dochter Aart Janssen vanden Sande
Jan Aert vanden Sande
Aerdt Jansoen vanden Sand proles
die kijnder
dcba Henrick Jacopssoen van Hall
voir Jacoppen zijnen vader
van wegen Wouters van hall
vuijt enen stuck beemdts in gheen broick am die Hegge gelegen 1. Jan Baeten 2. Gerart Baten 3. de hegge 4 de kijnderen van Handrick Josephs tot Hamont

158.2
Aert Aert Dingens
Anneke Aert Dingensdochter weduwe Willem Joost Coppens
Willem Joost Coppensoen bij coope
Jacop Ieuwans Bluijssensoen bij coope
Jacob Diericxsoen van Hall
nu die kijnder van Dierick Schepers alias van Hall genaempt
Dierck Scepers
Idem
voir Lijsbetth Timmermans
voir Henrick Jacops
vuijt huijs ende hoff die Henrix was tot Strijp gelegen op de IJntken genaempt 1. Jenneken Peters van Brogeldochters 2. Jacob Pauwels Pompen

158.3
Idem
voir jan Willem Rijntkenssoen
van wegen Henrick Wouter Sraeijmekerssoen
vuijt enen Eusel geheiten die Bercken die Jans waren
desen chijns is gelost bij die kijnder Henrick Jacopssoen van Hall

158.4
Aelken Lambert Willems van Erxseldochter
Eilke weduwe Lambert Willems
Lambert Willems van Aerssel Cleermaecker als man ende momber van Aelken Jacops van Halldochter zijnder huijsvrouwe
Aerdt jacobss van Hall ende Aelken sijn suster als erfgenamen des voirst. Jans
Jan haer zoen
dcba Engel Jacopsdochter van Hall
voir Jacoppen haren vader
van wegen Goijarts Verpoerten
vuijt enen stuck beemdt int Halfbrouck

158.5
Anneken weduwe Willem van Haut
Willem Jan van Hautsoen
Aerdt Teunis Smolderssoen
Marie Marie Jan Snijersdochter
Jan, Jenne, Geertruijdt en Merija, Merije Jan Snijersdochter kijnderen verweckt bij Hendrick Dierck Sceperssoen alias van Hall genaempt
Marie jan Snijersdochter weduwe Henrick Diericxsoen van Hall
nu die kijnderen van Dierick Schepers alias van Hall genaempt
Dierick Scepers
Eadem
voir Gielis haren brueder
vuijt enen stuck landts geheiten den Cuijlenkampt [doorgehaald: tot Bosshoven gelegen een halff vaetsaet aeckerlants groot 1. Hanrick Sfhoechs 3. Jan die Smit tot Oisterijck wonende]
nu vuijt eenen stuck lants inde Strijperecker gelegen aende Hoochijnde gelegen 1. Jan Engelbart Daemkenss 2. Adriaen Willem Snijers alias Thoenis genaempt 3. Hendrick Dielis Martens 4. Jan Pauwel Berchmans groot omtrent III3 copsaet

158.6
dcba Gertruijdt die weduwe wilner Dierick Peter Sijmons
voir Gielis Willem Schuermans
van Willem Schuermans wege
vuijt enen tstuck beemdts geheiten den Hulsbroucksbeemdt 1. Henrick Aerdt Theeuwenssoene
desen chijns is geroijeert, geldende dairaff verantwoirdt is bij jo: Amandt de Hornes in duijtgeven van sijn XVIIe rekening eijndende Xa augusti XVc XCVIII fo. LIII et verso causa ibi.

158.7
Engel Mathijs Berchmans als man ende momber van Willemke Delis Dierick Deelen alias van Huechtendochter uxoris
Aleit Thonis Hogaertsdochter alias Aleit Danckarts gemeijndelick genaempt weduwe Delis Dierick Deelen alsi Delis van Huechten gemeijndelick genaempt met Heilke ende Willemken haere dochteren
Delis Dierck Deelensoen
Jan Coppens tutor uxoris
uxor cum prolibus
Willem Lamberts van Huechtensoen
dcba Henrick Peterssoen van Veltwijck
voir Gielis Wreijskens
van wegen zijns vader
van wegeWillem Gelis Schuermanssoen
vuijt enen stuck landts tot Strijp gelegen dat Henrick Jacops was
ende vuijt enen stuck groesen voer tprincipael pant aenden Strijperdijck gelegen 1. Pouwel Berchmans 2. Jan jacob die Smitzoon 3. Pouwel Berchmans 4. Jan Faes Woeijten

158v.1 (4608)
Sijmon Jan Lootssoen
Aert ende Jan sone Adriaen Jans de Smet
Adriaen Jan Janss die Smit inde Leenderstraet
Abraham Thijssen van Vuecht ofte Vlijmmen
die erffgenamen van Hanrick Delis Deelens voorschr.
Hanrick Dierick Deelis Deelensoen alias Heijn Deelen gemeijndelick genaempt
Dierick Delis Delensoen
dcba Idem
van wegen Gielis Schuermans ende Willem Schuermans
vuijt enen stuck beemdts geheiten dmolenscutt 1. Jan Gielis Bax kijnderen
nu 1. Willem den Smit 2. genen ... 3. de kinderen Merije Broeckmans 4. Pauwels Pieter Lobben alias van Huchten genaempt

158v.2
Margriet Goijarts Verbrakendochter met haren kijnderen
van wegen haers vaders
voir Jannen Willem sfforsterssoen
vuijt allen haers vaders erve

158v.3
Jan Jan Heesterbeecxsoen
dcba die weduwe met drie kijnderen van Jan Gerit Heesterbeex
voir den selven haren man
voir Jacoppen Jan Driessoen Verschueren
vuijt enen stuck groesen gehieten den Voirtbeemdt
desen chijns is gelost

158v.4
Jacop zijn soen
die kijnder
dcba Daem Jacop Heijnselmanssoen
voir Lijsbetthen Pompen zijn moeder
voir Thoonis van Acht
van Jans wegen van Balkenborch
vuijt enen acker gelegen op gheen tuijnt
desen chijns is gelost

158v.5
Idem
noch van drie palen gericht tot Strijp am zijn huijs dat Dierick Sloefssoen te wesen plach
desen chijns is gelost

158v.6
Idem
voir Willemen Willem Dierixsoen
van wegen Dierick den Lose
vuijt zijnen huse ende haeve bovengeschreven
desen chijns is gelost

158v.7
Idem
voir Marien Jansdochter van Hall
van wegen Jans van Moll ende Jutten Ghibels
vuijt enen stuck beemdts in gheen boss gelegen 1. Jans van Boshoven kijnder
desen chijns is gelost

159.1 (4614)
Idem
voir Heijlwich die huijsfrouwe van Jannen Hnerixsoen vanden Brouck
van wegen Jan Heijlweigen
vuijt enen tstuck beemdt geheiten dne Dijxbeemdt am Strijperdijck gelegen
desen chijns is gelost

159.2
Idem
voir die selve
van wegen Damen Reijntkens
vten selven onderpande
desen chijns is gelost

159.3
Idem
voir Lijsbetthen Jan Pompendochter
van wege Herbrechs van Halle
vter helft van enen stuck groesen geheiten den Dijcksbeemdt 1. Dierick Loefs
desen chijns is gelost

159.4
Idem
voir Jacoppen Wouterssoen van Boshoven
van wegen Goijart Goesens
ende van wegen Marten Daems
vuijt enen tstuck landts omtrent drie vaetsaet groot

159.5
Idem
voir Peterne Henrick Smeetssoen
van Henrick Smeets wegen
ende Heijlwich zijn moeder
vuijt enen stuck groesen geheiten die Riest
desen chijns is gelost

159.6
[dcba] Elizabeth weduwe wilner Ruelen Henrick Ruelenssoen
voir den selven
van Dierick Roeijmans wegen
vuijt enen stuck landts opt Vrijthoff gelegen 1. Jan Wouter Thijs
desen ende vijff naevolgende chijnssen zijn alhier geroijeert ende gecasseert geldende dairaff verantwoirdt is bij jo: Amandt van Horne in duijtgeven van sijn XVIIe rekening eijndende Xa augusti XVc XCVIII fo. LIII et verso causa ibi.

159.7
Eadem
van wegen Lemmen Lemmenssoen van Putt
vuijt enen stuck erfs geheiten thalffen

159v.1 (4619)
Eadem
voir Gielis vanden Beec

159v.2
Eadem
voir Heijnen vanden Sande

159v.3
Eadem
voir Ruelen Jan Ruelenssoen
vut allen haren erve

159v.4
Eadem
voir IJken Heijnen Henrixwijff
van wegen Henrick Jacops
vuijt enen stuck landts geheiten den Steenacker
van desen voirst. thijns heeft Heijn h. Hanrix 1 oude grt ende een hoen

159v.5
Libbeke weduwe Peter Bax k.
Peeter en Hendrick jan Bacx kijnder
Elizabeth die weduwe van Jan Bacx
Jan Bax
dcba Henrick Henrick Ruelens
voir Jenneken Bax
vuijt huijs ende hoff over Leenderdijck gelegen
ende een stuck erffs geheiten die Horst

159v.6
Peeter ende Handrick Jan Bacx kijnder
Elizabeth die weduwe
Jan Bacx
Idem
van wegen Goijart Bax kijnder
vten elven onderpand

159v.7
Wouter Verpu.t die zoon van Gielen Scepers van Maris
dcba IJken heer Jans Sraeijmekersdochter
voir Jenneken Wouters Sraeijmekersdochter
voir Wouteren Sraeijmekers
vuijt haren gedeelt van enen beemde am Oisterijckdijck gelegen
desen chijns is gelost


160.1 (4624)
[dcba] Die selve
voir heer Jan Sraeijmekers haren vader
vuijten voirst. onderpande
desen chijns is gelost

160.2
Frans Jan Berchmanssoen
Arien Jan Berchmanssoen met zijn voorkijnder
die huijsvrouwe met Heijlwich die dochter van t.. soen
dcba Wouter Wouters Raeijmekerssoen
voir Wouteren zijnen vader
vuijt zijnen gedelte van enen beemde am Osterijckdijck gelegen
desen chijns is gelost bij Frans Adriaen Berchmanss opten XXVI aprilis 1601 aen Amant de Hornes

160.3
Handrick Andriessen van Maerhese alias van Put
de IIII kinderen Jan soene mr. Reijm Hoirs
Jenneken die weduwe Peters voirschr.
Peeter Janss van Buedel als man ende momber van Jenneken Mathijs Vreijnssendochter zijnder huijsvrouwe
die erfgenamen van Eijmbert voerschr.
dcba Embrecht Wreijsen Hillensoen
voir die huijsvrouwe van Wout Haijegen
van wegen Wouters voirs. ende Peters Jan Scostersoen
vter helft vanden Roijbroeck dat Wouter Haijegen plach te hebben

160.4
Peter Hanrick Leenensoen busmaecker
Hanrick Mathijs tutor Anne Hanrick Jansdochter
nunc Hanrick Jans tutor [leeg] Jacob Haijgendochter uxoris
nunc octo proles
uxor cum octo prolibus
dcba Jacop Peter Haijegensoen
voir die weduwe van Wout Haijegen zijns oems
van wegen Lijsbetthen Gelis Delendochter
vten Sandberghe met zijne toebehoirten daer Henrick Haijegen plach te wonen
ende noch voir Mari Goijartsdochter vanden Brouck
vten selven onderpande tsamen
desen chijns is gelost bij Peter Hanrick Lenensoen busmaecker opten XXV aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

160.5
[opvolgers Willem Goeijart:
Casijn Jan Sijnen tutor uxoris
Digna vidua Jacobi
Jacob Jacob Thonissoen alias Dielis gemeijndelick genaempt
voir Aerdt Hendrick Dingens ende Wouter Jacob Coolensoon
Aerdt Hendrick Dingenssoen
Jan Jutten tutor uxoris
Anna Goeyart voorst. dochter metten kijnderen]
[opvolgers kijnderen Hanssen Goijens:
Wouter Jacob Coelens als man ende omber van Joostken die dochter van Joost Bouwen sijnder huijsvrouwe
Joost Bouwen als man ende momber van Kathrijn Hanssen Goijensdochter sijnder huijsvrouwe cum proles]
Willem Goijart Willem Goeijensoen ende kijnderen Hanssen Goijenssoen
dcba Goijart Willemsoen Verbraken
van wegen zijns vaders
voir Baten Sforsters ende Gielis tsforsters
ende van wegen Janssoen Verbraken
voir Gielis van Eijck
vuijt enen stuck groesen dat zijns vaders te wesen plach geheiten den Voirtbeemdt
nu wesende twee bemptens aende voorschr. voer gelegen 1. Pieter Wauter Colensoon 2. de voortstraet 3. Dierick Joosten 4. Pieter Daems groot tsamen ontrent III loopensaet

160.6
Idem
van wegen Jan Daems
voir Willemen den Siijer
vuijtter hleft van enen beemde int Hulsbrouck 1. Jan Damen Tielens

160.7
Idem
voir Jennen Vriesen
van wegen Henrick Henrick Vriesensoen

160v.1 (4631)
Idem
voir Diericken Gielis Thijs
van wegen Lijsbehtthen Thijs Daemsdochter
vuijt enen stuck landts tot Boshoven gelegen

[doorgehaald: Willem ende Heijlken Adriaens Lobben alias van Boekent
Ariaen Lobben tutor uxoris van desen twee volgende thijns .. vuijt eenen stuck groesen gelegen inde Venne 1. Delis Bocx 2. Marij Jacobs van Crijn weduwe 3. Delis Bocx 4. Lenart Hannen]

Willem Hendrick Maessoen
Hendrick Maes VIII stuijvers ende ...
dezen chijns is gelost aen joncker Amant de Hornes opten XIIII aprilis 1601

nu Willem Hendrick Maessoen
voir Thijs Maes sijn oome
Thijs Maes
desen chijns is gelost aen joncker Amant de Hornes opten XIIII aprilis 1601

160v.2
nunc proles sex
dcba Willem Willem Cuijlensoen
van wegen Willem Goeijartssoon Verbraken zijns grootvaders
voir Baten tsForsters ende Gielis Svorsters
ende voir Jannen Verbraken
van wegen Gielis van Eijck
vuijt enen stuck groesen geheiten den Mettenbeemdt die Willem Goijarts toe plach te hoeren
van dezen chijns heeft Willem Hendrick Maes gelost opten XIIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes ... ende heeft Adriaen Lobben .. hier fo. . dus geroijeert

160v.3
Willem ende Heijlken Adriaens Lobben alias van Boekent kijnder
Adriaen Lobben alias van Boeckent genaempt tutor uxoris
nunc proles sex
Idem
van wegen zijns vaders
voir Heijnen Cuijlensoen
vuijt eenen stuck groesen ofte beempts gelegen inde Renne 1. Delis Jan Bocx 2. Marije Jacobs van Crijn weduwe 3. Delis Jan Box 4. Lenart Mathijs Hannen
desen chijns is gelost bij Willem ende Heijlken Adriaens Lobben alias van Boeckent kijnderen opten XXV aprilis 1601 aen Amant de Hornes

160v.4a
[oorspr.] Dielis Box
van desen naevolgende chijns betaelt Jan Bocx st.t voor onderpant eenen beempt indie Ren gelegen groot ontrent twee vaetsaet 1. Pieter Tunijs 2. Jan van Boucxkent kijnder welken hij gececht heeft van die erfgenamen Willem Cuijllen
desen chijns heeft gelost Delis Box voerscr. opten XXV aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

160v.4b
Idem
van wegen Willem Nesen Lambert Nesen ende Lenart nesen
vuijt allen zijnen erven
van desen chijns heeft Willem Hendrick Maessoen gelost opten XIIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes .. dus geroijeert, den halven ... heeft Delis Bocx, fo. eodem

160v.5
Jan Joest Wouterssoen oft Jan Hanssen genaempt
dcba Loeff van Huerne
voir die weduwe metten kijnderen van Loeffen Jan Coestensoen
van wegen her Peters vanden Brouck ende Henrix vanden Brouck
vten Dijxbeemdt lanx die Aa.
desen chijns is gelost

160v.6
Handrick Lauereijs Berchmanssoen alias Bax genaempt
de IIII kijnderen van Hendricxken weduwe Berchmans
Hendricxken vidua cum prolibus van Lauvreijns voirscr.
Lauvreijns Willem Berchmans als man ende momber van Hendricxken Adriaen Aerdt Loeffsdochter sijnder huijsvrouwe
Margriet Jan Snijdersdochter weduwe wilner Adriaen Aerdt loefss
dux proles
Aerdt Goeijart Loeffsoen metten kijnderen
dcba Mari Ardt Dierick Schoenmekersdochter
van wegen Coppen Herbrechs
vuijt allen Jan Heijnsen goeden
te wethen vuijt enen stuck lants tot Strijp gelegen bijde Cappelle aldaer 1. Marije Goorts van Tuijldochter weduwe wilner Jan jan Goijens 2. .. Katharijn Jan Willem Jutten huijsvrouwe 4. den hoogen ijndwech

160v.7
Eadem
voir Henrick Peterssoen van Hall
van wegen Jutten van Vairle
ende van wegen Heijns vander Capellen
vuijten voorscr. onderpande
hijer aff heeft Heijlken Aerdt Goijart Looffsdochter weduwe wilner Aerdt Janssen vanden Brouck alias Goijen genaempt hijer voor fo. C. XXXIII .. dus doorslaegen

161.1 (4643)
Wauter ende Elisabeth kijnderen Wauther Thijs
Ursel die weduwe van Wauter voorst.
Wouter Thijs ..alias Boelkens
Thonis Ghijbel Schepers alias Haijegen voor een derdendeel van dander helft...

Wouter Thijs Thijs alias Boelkens voerde twee derdelen van dander helft ...

Goort Sfossen
Lambert Thijs ende Jaexken Laureijs Jacop Haijegen kijnderen
Lauvreijns Jacob Haijegensoon woonende tot Hamont
Lauvreijns ende Mathijs Jacob Haijegensoonen
Jenne Loeffs weduwe van Jacob Haijegen voerscr.
Jacob Gijbel Schepers alias Haijegen tot Strijp woenende die helft van desen thijns ...

nu Jan Joesten Thijssoen
Johanna Peter Stappartsdochter metten kijnderen
Joost Mathijs Sraetssoen
dcba die huijsvrouwe metten kijnderen van Loeff Jan Costensoen
voir Jannen Reijntkens
voir Heijns vander Capellen ende Aleijten Heijnsen
vuijt enen stuck groesen geheiten die Rijde 1. Stostersweech
nu 1. Willem Coppen 3. Peter Delen 4. den naeburen thijnsgoet

161.2
Barholomeeus Hermans den Tijmmerman
Wouter ende Eelken kijnderen Jan Wouter Thijssoen
Jan Wouter Thijssoen
uxor cum prolibus
Wouter Thijs vut zijnen huijs ende hoff desen navolgende ..

Eadem
voir Peteren Jan Sfoechssoen
van wegen Elsbeen Sfoechs
vuijt enen stuck landts 1. sheerenstraet
desen .. hijer achter fo. IIc VIII verso opten lesten text bij Bartholomeeus Hermans den Timmerman metten naevolgende thijns tsamen bij den anderen geseth ende getrocken mits de onder .. fo. Ic LXXVII verso hiernae

161.3
Barholomeeus Hermans den Tijmmerman
voir Wouter ende Eelken kijnder Jan Wouter Thijssoen
Eadem
voir Peter Jan Scosters
van wegen Grieten Nazen
voir Heijnen Nasen
vuijt enen erfenis 1. Wouter Jan Sraeijmekers 2. Wouter Thijs

161.4
heredes
dcba Henrick jan Herbrechssoen
van wegen jannen Wouters Sraeijmekers
voir Heijnen Nasen
vuijt enen stuck landts geheiten die huijsstat 1. Goijart vanden Sande
desen chijns is gelost met den II naevolgenden

161.5
Idem
voir Elsbeen Jans Sraeijmekersdochter
van wegen haers vaders
vuijt enen stuck beemdts geheiten dat Roijbrouck

161.6
Idem
vuijten selven onderpande
van wegen Jan Wouter Sraeijmekers zijns heren

161.7
Wouter Joest Wouterssoen
dcba Lenart Peter Ketelbueterssoen
voir Elsbeen Jan Sraeijmekersdochter
van wegen haers vaders
vter Oelkendonck die haers vaders te wesen plach 1. Jan Tielkens
desen chijns is gelost

A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 162-167 nr. 29

161v.1 (4651)
Frans Adriaen Berchmanssoen
Adriaen Berchmans metten voerkijnderen
uxor cum Heijlwige filia filius??
dcba Wouter Wouters Raeijmekerssoen
van weghen Jan Wouter Thijssoen zijns heren
van wegen Willem Jan Voirsterssoen
vuijt huijs ende hoeve tot Oosterijck gelegen dat Jan Wouters was
dezen chijns is gelost bij Frans Adriaen Berchmans opten XXV aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

161v.2
Idem
voir Willemen Wilem Voirsterssoen
van wegen Jan Vorsters
vuijt enen stuck groesen geheiten tHalsbrouck 1. Heijn her Henrix
desen chijns is gelost bij Frans Adriaen Berchmans opten XXV aprilis aen Amandt de Hornes

161v.3
Idem
voir Henricken Jan Voirsterssoen
van wegen Jan Willem Vorsters
vuijt zijnen gedeelt vanden Ristet
dezen chijns is gelost bij Frans Adriaen Berchmans opten XXV aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

161v.4
Henrick Willem Pompenzoen ende Lenaert Willem Voirstermanszoen
dcba die huijsvrouwe met VI kijnder van Willem Jan Voirsterssoen
van wegen zijns vaders
vuijt enen stuck beedts geheiten den Schammart omtrent twee vaetsaet groot
desen halven chijns te weten Hanrick Willem Pompens helft is gelost
desen halven chijns van beijde dese texten is bevonden naderhant gelost te weezen soe van Lenart Willem Voirstermans als Heijn Pompen bijde quickande Peters de Vrijse geldende dairaff verantwoirdt is bij jo: Amandt de Hornes in duijtgeven van sijn XVIIe rekening eijndende Xa augusti XVc XCVIII fo. LXVII et verso causa ibi., dus hier geroijeert oft gecasseert voor gelost

161v.5
Idem
voir Henrick Jan Vorstersoen
van wegen Jan Willem Vorsters
vuijt zijnen gedeelt vanden Roschit
desen halven chijns te wethen Hanrick Willem Pompens helft is gelost

161v.6
Pieter Reijm Jan Hoirssoen voor dander helft
Sijmon Willem Bitters voor deen helft
Anneke weduwe Adriaen Daems
Adriaen Jan Daemssoen tot Oisterick
Willem Jan Jan Mijlkenssoen
nunc die drie kijnderen
Jan Jan Mielkens
dcba Gielis ende Willem Gielis Mielkens kijnderen
voir haren vader van heijnen Lijmen wegen
vten Molenscut dat haers vaders was 1. Jacop Hogaerts 2. Handrick Bax met meer anderen 3. Delis Joerdens 4. ..

161v.7
[opvolgers Jan Vuijlkens:
Elisabeth Jan Bittersdochter de jonge
Meriken Lenaert Hannendochter
willem Jan Jan Mijlkens
die drie kijnderen]
[opvolgers Peter Lambert:
Pieter Dierick Jaecken voorde V. kijnderen Dielis Martens tutor uxoris
de V kijnderen Dielis Martens
Dielis Hendrick Martens
Elsken ende Heijlken Gielen Delis Dingens alias van Roij kijnderen
Lijbke die huijsvrouwe van Peter Lambert Thijssen voirst.]
nu Jan Vuijlkens voor deen helfft ende Peeter Lambert Thijszoen voor dander helft
.ter van Doern ende Geertruijt zijn suster
dcba die huijsvrouwe metten kijnderen van Jan van Doerren
voir denselven Jan
van wegen Geilis Mielkens ende Jannen Gielis Mielkens
van zijns vaders wegen
vuijt enen stuck groesen geheiten die Jansburcht 1. Jan Buekens

162.1 (4657)
Eadem
voir Jan Gielis Nuelkenssoen
voir Jan Gielis Hannensoen zijnen heer
van wegen Jacop Herbrechs ende Han den Gruter
vuijt zijnen gedeelt van den schien pand boven gescreven

162.2
nu filia
Pauwels Delen
dcba Elizabeth weduwe wilner Willems Henrix Smeetssoen metten voosten kijnderen
van wegen Gielis Melkens
vuijt enen stuck landts geheiten den Sandecker
desen chijns is gelost bij Elizabeth weduwe van Gijsbert .. Stappers

162.3
Henrick Deelis Martenssoen als man ende momber Lijntken Lijsbeths Frans Peter Loenendochter zijnder huijsvrouwe
Lijsbeth Frans Peter Leenendochter
Lijsbet ende Heijlkenzijn dochter
dcba Frans Peter Lenensoen
voir Jan Gerit Leenkenssoen
voir Jan Hannen zijnen heer
van wegen Jacop Herbrechs ende Han den Gruter
vuijt zijnen gedeelt van huijs ende hoff dat Jan Hannen toe plach te hoeren
desen chijns is gelost bij Henrick Deelis Martenssoen opten XXIIII aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

162.4
[opvolgers kijnder Wouter Cuijlen:]
Pieter Jacop Dingensson
Jacob Deelis Dingenss als man ende momber van
Anne Wouter Cuijlendochter sijnder huijsvrouwe]
[opvolgers Anthonis Cuijlen:
Jacop en Dielis kijnderen Pieter Jacop Dingens voorst.
Jacop Handrick Peters van Vessem
Elizabeth die weduwe van Anthonis voerscr.]
die kijnder van Wouter Cuijlen voor deen helft [ende] Anthonis Willem Cuijlen zoen dander helft
Vijff kijnder heer Willems Cijlen
Delis Hannen met zijnen brueders
uxor
dcba Gerit Jan Leenkenssoen van wegen Jan Janssoen vanden Brouck
vuijt huij sende hoff dat Gerarden toe plach te hoeren
... die hijer vuijtgedaen ende gest op Jan Peter Pompensoen

162.5
[opvolgersHenrick Sfoochs:
Jan Abrahams
de VII kijnderen van Pieter Willem Sfoechs
Marije die weduwe van Peeter Willem Sfoechs cu prolibus
Peeter Willem Sfoechs alias Weijnen genaempt]
[opvolgers Delis Box:
Pieter ende Deelis Willem Deelis Box alias Sfoechs]
Henrick Sfoochs deen helft [ende] Delis Box dander helft
dcba Jan Willem Brouckmanssoen
voir de twe kijnder van Jan Jacopsoen Verhagen
voir den selven Jan Jacops
voir Wreijsen van Rutt
vuijt drie vaetsaet landts inden Langecker 1. Ariaen Lenarts 2. Frans Smolders 3. heer Jacob Hendrick Heijnselmans alias pompen pastoir tot Aelst 4. Jan Baten ende Frans van Asten erfenissen

162.6
Willem Lamberts van Iersel
Idem
voir Willemen Janssoen vanden Brouck
vuijt enen stuck landts inden Lanecker 1. Theeus Ceelen
nu 1. Jenneken Deelis Hannendochter 2. Jan Jan Goossen alias Jaecken gemeijndelick genaempt 3. sheeren straet 4. idem groot omtrent II3 vaetsaet

162.7
de weduwe
Tielen van Sterxsel
mr. Reijm Jan Hoirssoen Schepen ende president der heerlickheijt van Heeze en Leende
Jan ende Jenneken Henricx voorst. kijnderen
Henrick Jans vanden Broucksoen
Jan zijn soen
dcba Steven Dierick Cuperssoen
voir Laureijs Loeijen
vuijt huijs ende hoff dat Gene.gens te wesen plach
nu het Batengelach genaempt voer desen ende twee naestvolgende texten

162v.1 (4665)
Idem
Jan Stevens
die selve
van Henrix wegen Verschueren
vuijt enen stuck beemdts geheiten den v..beemdt 1. Jacop Pompen

162v.2
Idem
voir Jannen Ardt Smeetsoon
van Theeus Ardt jacopssoen wegen
voir Goijarden Henrixsoen vanden Brouck
vuijt enen stuck landts 1. Jan Thonis

162v.3
Elisabeth Adriaen Thonisdochter
uxor cum .. prolibus
dcba Ariaen Willem Jan Lobbensoen
voir Everart Gelis Smollerssoen
was voir Henrick Ardt Henrixsoen
ende voir Jacop Gelis Smollerssoen
vuijt enen stuck beemdts in die Cuijlen gelegen
desen chijns is gelost bij Peter Adriaen Thoenissoen voerde voirscr. Elisabeth sijne suster

162v.4
Peter Adriaen Thoniszoen
[dcba] die selve
voir den selven zijnen vader
van Claeus wegen vande Berge
vuijt enen stuck beemds bij den Renwech gelegen
desen chijns is gelost

162v.5
Elisabeth Adriaen Thonisdochter
Idem
voir Heijnen ardts
voir Jan Ardtssoen
vten Culenbeemdt
desen chijns is gelost bij Peter Adriaen Thoenissoen voorde voerscr. Elizabeth zijne suster

162v.6
Peter Gerit Mollerssoen
Frans Peters Smolderssoen
Jan Willem Thonissoen
dcba Idem
voir Jan Heijnen
voir Jan Ardtssoen
vten Cuijlenbeemdt 3. am sheeren vliet ende noortzijde Ariaens kinder erve
desen chijns is gelost bij Frans Peter Smolders voorscr. opten XVIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes

162v.7
Elisabeth Adriaen Thonisdochter
vidua cum prolibus Adriaen Lobben
dcba Idem
voir Lijsbetthen Jan Heijnendochter
voir Henrick Ardt Henrixsoen
ende voir Jacop Gielis Smollerssoen
vten Cuijlen beemdt
ende voor Jannen Hubrechsoen vanden Bruge
desen chijns is gelost bjj Peter Adriaen Thoenissoen voirde voirscr. Elizabeth sijne suster

163.1 (4670)
van desen naevolgenden thijns moeten gelden
Anthonis Aert Dirickxsoen ..
Goijaert Aert Dirickxsoen ..
Jacob Willem Corstiaensen cum filia ..
de vier kijnder van da. van Anneke ..

dcba Reijmbout Goijart Dierixsoen ende Anna huijsvrouwe van Ardt Goijart Dierixsoen
voir den selven
voir Jacop Goijart Stoepkens
voir Goeijen Stoepkens zijnen vader
vuijt huijs ende hoff tot Boshoven
ende voir den selven
van wegen Goeijen Stoepkens

[rechter zijkant: Tielen Aert Kemps tutor uxoris
Hendrick Faes Aerd .
Dierick ende Marije Goiart Aert Diericx alias van Tuijl kinder
voir den selven Goiart Aerd Diericx alisa van Tuijl hennen vader
voir Reijmbout Goaiart Diericxsoen ende Anna huijsvrouwe van Aerdt Goeiart Dierickssoen
voir den selven
voir Jacop Goijart Stoepkens
voir Goeijen Stoepken zijnen vader
vuijt huijs ende hoff tot Bosshoven gelegen
nu wesende een Smeel ofte stuck lants groot een vaetsaet ofte daeromtrent tusschen 1. kijnderen Damen van Lij.. 2. Aerdt Jan ..
item vuijt eenen Streeper Groesvelts inde oude beempden gelegen groot omtrent XL roijen 1. Thonis Ghijs Stapparts alis Delen 2. Jan Hoirs

Jacop Jacop Luijten
.. Hermans priester
..Hannen van Lijncomdochter weduwe wilner Bernart Willem Snijdersoen
[oorspr.] Willem Jacop Corstiaen alias Schoenmeeckers
voir Jacob Willem Corstiaenszoen sijnen vader
vanwegen Reijmbout Goijart Diericxsoen ende Anna huijsvrouwe van Aerdt Goiart Diericxsoen
voir den selven
voir jacob Goijart Stoepkens
voir Goijen Stoepkens
vuijt huijs ende hoff tot Bosshoven gelegen .. een drijesken groot anderhalf copsaet 1. Doeijenstraet 2. die kijnder van Damen van Lijncom 3. Frans van Asten 4. Dierick Goort van Tuijlsoen
item vuijt eenen streeper groesvelts inde oude beempde gelegen groot XL roijen 1. Thonis Ghijs Stapparts oft Dielen 2. Jan Hoirs

Lijntken weduwe Jan Willem Hermes daer oom aff was heer Adam vuijt den verhuijs nu wesende eenen eerien ecker of smeel
IJdem
voir Goijart Stoepkens
voir Alart Goeijen Stoepkens zwager
voir Pauwels Gielis Goesenssoen
van wegen Dierick Smeets
voir Dierick Jacops
vuijt huijs ende hoff met zijner toebehoirten dat Goijart toe plach te horen tot Boshoven gelegen

163.2
Idem
voir Goeijen Stoepkens
vten selven pande boven gescreven
ende noch voor Peter Goeijen Stoepkenssoen
voir Heijnen Grietensoen tsamen


van desen navolgende thijns moet gelden
Pouwel Henricxsoen van Huechten
Frans Jacop Wouters
Henrick Peter Peter Loeffssoen
Jan Jacops Lamberts van Huechten...

163.3
die vier kijnder
dcba Henrick Lambrechssoen van Huechten
van wegen Heijns vande Capellen
voir Aleiten Heijnsen
vuijt enen stuck landts groot omtrent drie vaetsaet amde Capelle van Leende am Heesterbeecx erve

[linkerzijde: .. Jan Bluijssendochter
.. Bluijsen
.. Ceelen van Nieuwenhuijs van Tongelre
.. h.erke Ceelen Jan Bluijssen schoenvader
Jacob ende Arien Franssensoonen
Jacob, Jan en Arie proles
... weduwe Frans Jacop Wouters met Jacob, Jan, Arien ende Hendrick voerzoenen

Handrick sone Anthonis van Vechel]

[rechterzijde:
Pauwel van Huechten
Fransken weduwe wilner Pauwel Hanricxs van Huechten voirscr.

Marijken die weduwe van Anthonis Hendrick Peter Loefs alias Homans oft van Vechelen genaempt cum duabus prolibus
Arijken wouters van Huechtendochter weduwe Hendrick Peter Loeffs alias Homans met Anthoenis haer zoen
Willem Pieter Heesterbeecx
Peeter Jan Heesterbeecxsoen voor Jan Jacob Lamberts van Huechten ...

Handrick Corsten van Moll
Jacob Mathijs Hannen
voor den vooscr. Jan Jacob Lamberts van Huechten...]

163.4
Henrick Henrick Baxzoen
Lenart Henrix Baxsoen
dcba Henrick Dierick Baxsoen
van wegen dierick zijns vaders
vuijt enen stuck landts geheiten die Neerorsten 1. Henrick Henrick Ruelenssoen ende Ariaen Meeus

163.5
Dirck Henrick Baxsoen
Idem
voir Gielis Thijs Daemssoen
vuijt enen stuck landts omtrent een vaetsaet groot 1. Henrick Loefs
desen chijns is gelost bij Marie weduwe van Dierick Bacx

163.6
Henrick Henrick Baxsoen
Idem
voir Aleit Lenart Daemsdochter
van Boeijkens ..
van eenre hoffstat am die Capelle
vuijten vierdel vande groese dat Buijkens was

163v.1 (4677)
Dirck Henrick Baxsoen
Idem
voir Willemen Jan Eelsensoen van wegen Willem Nasen ende Heijnen Nasen
vuijt enen stuk erfs gehieten den Lijetscher 1. Heijnen lijnen Theeus kijnder
desen chijns is gelost bij Marie weduwe van Dierick Bacx

163v.2
Dirck Henrick Baxsoen
Idem
voir Jan Damen
vten Reenbeembde 1. Roxken van Boshoven
desen chijns is gelost bij Marie weduwe van Dierick Bacx

163v.3
Peter Henrick Baxzoen
dcba Joest Dierick Baxsoen
van wegen Dierick zijns vaders
vuijt enen stuck landts in die Speel 1. Jan Brouckmans kijnder
desen chijns is gelost

163v.4a
Peter Maeszoen van Hall met sijnen drie kijnderen
dcba die huijsvrouwe met enen kijndt van Jan Ardt Scosterszoen
van wegen Dierick Bax zijns heren
vuijt enen stuck landts geheiten die Zwartlandt 1. Henrick Dierick Baxsoen
desen chijns is gelost

163v.4b
[. zijkant]
Jan Hendrick Dierick die Sceper alias van Hallsoen
Jan, Jenne, Geertruijdt ende Marije Marie Jan Snijders kijnder
[oorspr.] Marie Jan Snijders dochter weduwe Handrick Diericx van Hallsoen met haren vijff kijnderen
vuijt anderhalff vaetsaet eckerlants gelegen inde Strijperecker opten Nop gemeijndelick genaempt 1. Jacobs Dierickx van Hallsoen 2. Lijpken Philips 3. sheren straet 4. idem

163v.5 [doorgehaald]
Dierick Scepers
dcba Dierick, Bernart, Gertruijt ende Anna kijnder wilner Peters van Leuwen
voir haren vader
voir die huijsvrouwe metten kijnderen van Dierick Jacop Lenartssoen
voir Jacoppen henrick Scobbelartssoen
voir Peter Bonen vuijt huijs ende hoff dat Peters was daer hij inne woont
desen chijns hebben Marije Snijdersdochter weduwe Hanrick Dierick van Hall en Jacob Dierick van Hall gedeelt dus hier geroijeert

163v.5
Aert Anthonis sHoeben tutor uxoris
Jan sone Peter Clevers
Jan sone Jacop Willems met .auter.
[oorspr.] Jacob Dierickxsoen van Hall
voir Dierick Schepers zijnen vader
vuijt anderhalff vaetsaet eckerlants gelegen inde Strijperecker opten Nop gemeijndelick genaempt 1. Marije Jan Snijersdochter weduwe Hanrick Diericksoen van Hall 2. sheeren straet 3. idem 4. idem

163v.6 [doorgehaald]
[dcba] die selve
voir Steven Dierick Cupersoen
van wegen Thijs scobelarts
ende noch voor den selven
van wegen Heijnen Lijskens
desen tijns is gedeelt tusshen Marije Snijders weduwe Hanrick Dierix van Hallsoen ende Jacob Diericx van hallsoen dus geroijeert

163v.7
Lambert Willemszoen van Eersel als man ende momber Aelken Jacops van Hall die Smetdochter zijnder huijsvrouwe
nu Aerdt Thoenis ende Aelken Jacob die Smet kijnder
Aleijt die weduwe metten kijnderen
Jacop van Hall die smet
dcba die huijsvrouwe van Gelis Gielis Delensoen
voir Gelist voirscr. van Boshoven
van Dierick Bloep wegen
vten gelage dat Dierix was
desen chijns is gelost bij Lambert Willemssoen van Eersel voorscr. opten XXV aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

164.1 (4682)
Henrick Peter Lenensoen
Eadem
voer den selven
van Thomas Heijns wegen
vuijt Willem Lijben thijns ende Elsbeen Belen
vuijt enen stuck landts op die Brouckecker 1. Met Loeijen
desen chijns is gelost

164.2
Adriaen Adriaens Frans Maessoen
Frans Adriaen Maessoen
Aeriaen Ariaen Maessoen
dcba Peter Peter Lenensoen
voir Henrick Jannen
voir Gielis zijnen here
van wegen Heijnen Selkens
vuijt enen stuck erffs geheiten tRoijbrouck 1. Gielis Bax kijnderen

164.3
Willem Anthonissen Verhaegensoen tutor uxoris
Mathijs Blasius Lobben als man ende momber van Marie Adriaen Maesdochter zijnder huijsvrouwe
Adriaen Adriaen Maessoen
Idem
voir Lijsbeth die weduwe van Ruelen Henrick Ruelens
van wegen Damen Willems
vuijt enen stuck landts inden Langecker gelegen
ende dat vuijt zijnen gedeelt
ende vuijt eenen stuck erffs geheijten tRoijbrouck 1. Jan Janssen vanden Brouck alias Goossens genaempt 2. die kijnderen van Peeter van Hout 3. Peeter Jan Clevers vorster tot Leende 4. Frans Adriaen Maes daer aff gedeelt is

164.4
Willem ende Wouter Joest Boeijenssoenen
dcba die huijsvrouwe metten kijnderen van Wouteren Wouter Boeijenszoen
voir den selven
voir Willem Gielis Delensoen
voir Gelis zijnen vader
vuijt huijs ende hoff tot Leende amden kerckhoff bij Jan Pompen erfenis
desen chijns is gelost bij Joest Wouter Boeijens hennen vader

164.5
Wouter Wouter Boeijenssoen Willem Peter Bitterssoen ende Willem Joest Bouijens ende Margriet Jan Wouter Boeijensdochter
Eadem
voir den selven
voir die kijnder vander weduwe van Willemen Damen Willemssoen
van wegen Jan Jacop Lijbbensoen
vuijt enen stuck groesen gehieten DNielenscut dat Willem Damen plach te hebben
desen chijns is gelost bij Wouter Wouter Boeijens

164.6
Pieter ende Anneken kijnderen Jan mr. Delis
Geertruijt die weduw van Jan Jan mr. Delis
Jan Jan Delis Joesten alias mr. Delis genaempt die jonge
Jacob Jan Goijart Gobbensoen
nu die drije kijnderen Jan Goort Gobben
Jan Gobben
Marie Jan Wouters Buijenssoendochter weduwe Jan Thonis
dcba die huijsvrouwe metten kijnderen van Jan Wouter Boeijenszoen
voir den selven Jannen
voir Wouteren zijnen vader
van wegen Jan Jacop Heijnselmanssoen
vter helft van enen stuck landts geheiten den Saelecker

164.7
Michiel Peter Daems alias Verover oft Delen genaempt
Peeter Wouter Daems alias Verover oft Deelen gemeijndelick genaempt als man ende momber Heijlken Tielmans Jan Heesterbeecxdochter zijnder huijsvrouwe
Tielman Jan Heesterbeecxsoen
Jan Wouter Woeijtkenssoen
Wouter Jan Wouter Buijenssoen als Wuijtkens
Eadem
voir Jacop Pompen
van wegen Jacop Heijnselmans
voir Peter Riethovens
vten kempken bij Joesten huijs
ende vuijt enen stuck groesen het Donckerbrouck genaempt tot Strijp gelegen 1. Hendrick Delis Martenss 2. Peter Wouter Daems voirst. 3. idem 4. Jan Deelis van Werdingensoen alias Drijes genaempt als principael pandt


164v.1 (4689)
Delis van Brug
dcba die Vijff kijnder van Jan Henrick Haijegensoen
voir den selven haren vader
voir Gielis Gielis Delensoen die outste
voir Gielis zijnen vader
van wegen Katherijnen Hermans
vuijt enen stuck groesen over den Niwendijck
desen chijns is gelost

164v.2
Jan de Weerdt de jonge bij coope
Marije Goiart Aerdt Diericxdochter anders van Tuijl gemeijndelick genaempt
die kijnder Goiart Aerdt Diericxsoen
Goiart Aerdt Diericxsoen als man ende momboir Heijlwich Diericx van Tuijldochter sijnder huijsvrouwe
Dierick Wouter Buijenssoen alias van Tuijl
Wouter Goijart Buijenssoen oft Woeijt Hoeben gemeijndelich genaempt
Marten Brueijsten Mathissoen van Sumere
uxor cum prolibus quinque
dcba Goeijart Wouter oeijenssoen
voir Wouter zijnen vader
van wegen Jan Jacop Heijnselmanssoen
vter helft van enen stuck landts geheiten den Saelecker oft Saetecker twee vaetsaet groot tot Boshoven gelegen
noch vuijt eenen ecker tot Strijp inde Strijpeckers omtrent de Cappelen gelegen 1. Jacop Willem Bluijssens 2. idem 3. Lauvreijns Willem Berchmans 4. die Capelstraet, groot omtrent een vaetsaet

164v.3a
Pieter Dierick Baxsoen
Peter Philips
Hendrick Hendricxsoen Verhoeven
Jan Marten Bruijsten Thijssen alias Houben gemijndelick genaempt
proles
Marten Bruijsten Mathijs van Soemeren
Idem
voir den selven
van wegen Henrick Pouwels
voir Korsten Smeets
vuijt enen stuck erfs gehieten den Loeffecker die Heijnen Pauwels plach te zijn

164v.3b
Geertrudis vidua Anthonij predicti
Anthoenis Goort Willem Delis Deelensoen oft Donckers gemijndelichk genaempt als man ende momber van Geertruijdt Joest Peter Goorts alias Drijesdochter sijnder huijsvrouwe
[dcba.] Joest Peter Goorts oft Joest Drijes gemijndelick genaempt tot Oisterijck
van wegen Jan ..
vuijt eenen stuck lants groot anderhlaff vaetsaet gelegen inde Neerhofsteeden 1. Jan Wouter Jan Theeus 2. die kijnderen van Reijm van Soemeren oft Reijm van Veheen gemeijndelick genaempt 3. die kijnderen van tweede bedde Hanricx Bartels alias Leenen 4. Jan mr. Deelis Joestens

164v.4
Jan Wouter Jan Theeussoen
Godefrida eius uxor cum duabus prolibus
dcba Wouter Jan Willem Theeussoen
voir zijnen vader
van wegen Wouter Boeijens zijns heren
voir Jan Jacop Heijnselmanssoen
vut zijnen gedeelt van enen stuck lants geheiten dat Hofstat gelegen neffen 1. Jan van Hout 2. Joost Peter Goorts oft Joost Drijes gemijndelick genaempt 3. die kijnderen van tweede bedde Henrick Bartels alias Leenen 4. Joestken Bouwen

164v.5
Jan, Heijlken ende Katharijn Pauwel Berchmans kijnder
Pouwel Berchmans heeft gewonnen een derdeel vanden chijns
Michiel Jan Gevens voor de 2 deeleen van desen chijns
Jan Thijs Bruijnensoen ende Michiel Jan vanden Brouck soen
dcba Peter Peter Keijmpssoen
voir Peter Keijmps zijnen vader
vuijt zijnen erve ende vuijt enen vuijtsangk

164v.6
Jan sone Frans Adriaen Maes
Frans Adriaen Maessoen
proles
die weduwe van Jan Hendrick Haijgen oft Jenneken Peeter Thonisdochter
Dierick Jans van Lijederop
Jan Hendrick Haijgensoen
Cathrerijn Henrick Haijgendochter
uxor
dcba Wouter Celen sBlakensoen
voir Jan Willemen Reijntkenssoen
van wegen Belien van Rut
vuijt huijs ende hoff am Leenderstraet
ende vuijt een stuck ackerlants opden Nop gelegen 1. derffgenamen van Geertruijdt Smits 2. Mathijs Janssen van Buel 3. Jenneken Hannen ende den kerckpat 4. die straet groot omtrent twee vaetsaet voorden voorscr. als naestvolgende als principael pant

164v.7
[dcba] die selve
voir Jan Henrick Libkenssoen
van wege Ardt Willems Zweverssoen

165.1 (4697)
Hanricxken ende Geert Arien Tijmersdochteren
Peter Bacx
Henrick Vaes Delensoen
Jacop Henrick Moerssenzoen
Henrick Jan Scepersoen en Jan Thijs Bruijnensoen
dcba Jan Henrixsoen vander Eijcken
voir Willeme Damen Reijntkessoene
van wegen Jans van Moll ende Jutten Ghibels
vuijt huijs ende hoff am gheen Doolegge tusschen 1. Jacop Henrix kijnderen
desen halven chijns van hanrick Sceper sis gelost
dander helft van hanrixken ende Geert Arien Tijmersdochteren is oijck gelost bijde selve Hanricxken ende Geert opten XIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes

165.2a
van desen navolgende thijns sal Tielen Heesterbeecx hebben
-Peter Peeter Loeffs
Handrick soen Anthoenis voorscr.
Marijken die weduwe van Anthoenis Hendrick Peter Loeffs alias Hoemans oft van Vechelen genaempt cum duabus prolibus
-Anthoenis Hendrick Peter Loefs alias van Vechelen genaempt
-Peter Peter Loeffs

Hendrick Pieter van Buell
nu Peeter Wouter Daems alias Verover oft Deelen genaempt tutor Heijlwich Tielman Jan Heesterbeecxdochter sijnder huijsvrouwe
voir den selffven Tielman zijnen heer
Willem Jan Reijntkenssoen
dcba Jan Willem Reijntkenssoen
voir Lijsbethen Jan sBruijnen Wijff
vten brouck genaempt het Belienbrouck 1. den wech van Gielen Tielens ende Sander Gielen Tielens 3. de Aa.
van dezen chijns van Peter Loeffs heeft Willem Jan Sferwers tutor Peterken Peter Loeffsdochter vuijt zijnen deel van Belienbrouck neffen Tielen Jan Heesterbeecx metter sijde gelegen tot Strijp ...
nu Michiel Jan Heesterbeecx van de voorscr. Willem Jan Sferwers ende heeft den selven chijns gelost opten XVI aprilis aen Amandt de Hornes

165.3
Peter Peter Loefs
Idem
voir die weduwe metten kijnderen van Jacop van Hall

165.4
Tielman Heesterbeecxs
Idem
van Jans wegen van Hall
vuijt enen stuck beemdts geheiten dBrouck am Jan Pauwels erve

165.5
Peter Peter Loeffs
Idem
voir Belien Jansdochter van Rutt
voir Lijsbett Jan Lemmenswijff

165.6
Peter Peter Loeffs
Idem
voir Ghibelen Janssoen van Hall
van wegen Janssoen van Hall ende Jutten Ghibels

165.7
Willem Pouwel Deelensoen
Jacop van Erppe
dcba die huijsvrouwe metten kijnderen van Laureijs Henrick Heijlensoen
voir Dierickx Jan Dierix
van wegen Gielis Lijsbetthensoen
vut huijs ende hoff amde kerckhoff dat hij had van Jaexken Smollers
desen chijns is gelost

165v.1 (4703)
Peter Ghijs Stappertssoen alias Deelen
Anthoenis Peeter Vreijssensoen alias Smolders
Henrick Cuijten tot Helmont wonende
Grijet Veroever
Lambrecht Vreijssen
Eadem
voir den selven
voir heer Wouter Smeets
van Jan Damen wegen
vuijt enen stuck landts op den Brouckecker 1. Loeff van .. kijnder
dezen chijns is gelost bij Peter Gijs Stappertssoen alias Deelen opten XVII aprilis 1601 aen Amant de Hornes

165v.2
[opvolgers Aert Scusters:
Geertruijt dochter Dierick Verhagen
Dierick Anthonis Verhagen
Aert Jacop Costers
Meriken weduwe Jacop Custers met Aert ende Tonijs haer soenen voor deen helft]
[opvolgers Engel die huijsfrouwe Jacob Verbraken:
Adriaen Wauter Truijens
Adriaen Jan Neckenss bij coope
Anna die weduwe metten kijnder van Roelandt voirst.
Roelandt Jacobssoen Verbraecken
die kijnder Jacobs Verbraecken]
Aert Scusters ende Engel die huijsfrouwe van Jacob Verbraken cum prolibus
Pauwel Delen
dcba Elijzabeth huijsfrouwe metten kijnderen van Willem Henrick
van wegen Peter Smeetssoen
voir den selven Willemen haren man
van wegen Elsbenen Jacop Daemsdochter
vuijt enen stuck erfs geheiten dMolenstut
ende dat vten eijnden oostwarts

165v.3
[opvolgers Engel Nasen:
Goijart Jan Engelen
Jan ende Goort met Goort sone Catharina hunne suster kijnder Jan van Pelt
Jan Goortsoen van Pelt
Heelken ende Bartolomeus kijnder van Pieter van Mol tutor Engel Willem Elsendochter oft Engel Nasen genaempt]
[opvolgers Jan Boonen die jonxste:
die drije kijnderen Jans voerscr.
Jenneken de weduwe van Handrick Boonen
Jan sone Handrick Boonen]
desen naevolgende thijns moeten gelden
- Engel Nasen oft Engel Willem Elsendochter ...
- Jan Boonen die jonxste 1 blanck
quatuor proles Willem Elssen
dcba Willem Jan Elsensoen
van wegen Elsbenen Jacop Daemsdochter
voir zijnen vader
vten vorsten Molenstut
ende dairvoir heeft geleeft Willem Hanrick Smeetssoen

165v.4
Engel Willems Elssen voirst. dochter deen helft
Idem
van wegen Henrick vanden Brouck zijns heerkens
vuijt zijnen gedeelte van enen stuck landts geheiten die hove 1. Lamrecht van Huechten
den I d. is gelost bij Wouter Jan Wouters die joncxste vt halve tmanuael Peters de Vrijse ende den anderen d. tx bij Jacob Peter Joesten alias Jacob Daemkens genaempt blijckende bij des voerscr. de Vriesens Manuael ende quitende op zijn quictx boeck. fo XVI dus geroijeert

165v.5
in ptes Jan Goorts van pelt
Eelken ende Bartholomeus Peter van Moll kijnder die hij verweckt heeft bij Engel Willem Elssendochter alias Nasen genaempt
Engel Willem Elssendochter cum prolibus, alias nasen genaempt
quaturo proles Willem Jan Elsensoen voirscr.
Idem
voir Peter Henrick Theeussoen zijnen heer
van wegen Jans Verover ende Jan Lokemans
vuijt huijs ende hoff amden Vertelberch

165v.6
Willem Pouwel Delenzoen
voir Willemen Elssen voirst.
Idem
voir die weduwe metten kijnderen van Diericken Peter Sijmons
vuijt enen stuck landts opten Broeckecker
desen chijns is gelost

165v.7
dcba Willem Willem Gielenssoen
voir Michiel Willem Gielenszoen zijnen brueder
voir zijnen vader
van wegen Ruelen Jan Ruelenssoen
vuijt allen zijns vaders erve
desen chijns is gelost bij Jan Peter Deelensoen die oude inde name ende van weegen der kijnderen van Willem Willem Gielenssoen

166.1 (4710)
[dcba] Katherina Jansdochter van Boshoven
voir Jacoppen haren brueder
voir Jacop van Boshoven
vuijt enen stuck groesen geheiten die Jansburch 1. Peter Nasen

166.2
Stijnken Anthonis Tielensdochter weduwe Jacop Olmans
Libbeken Willem Jan Bittersdochter cum proles
Wijllem Jan bitterssoen
nu jacob Daemkens
die drie kijnderen Arents voirst.
Ardt Willem Joestensoen [voir]
dcba Willem Joest Willem Mariensoen
voir Jacop van Boshoven
vuijt huijs ende hoff met zijner toebehoirten am die Veltstraet tot Leende achter die kercke 1. Lijsbeth Delen met haren kijndren

166.3
Elisabeth ende Mariken kinderen van Sebastiaen Pieters
Sebastiaen Peeters van Buel alias van Hall
Willem Jan Homanssoen
nu Stijn Jan Vorstermansdochtere ende jacob van Hal
Dries Herman Herbertssoen
weduwe Jan Willem Homans
voir die VII kijnder Jan Willem Vorstermans
dcba die weduwe met XI kijnderen van herman Jan Herbrechssoen
voir den selven Herman
van wegen Wouter Wouters
voir Willemen Schuermans
vter helft van enen stuck landts 1. Jan Michiel
opte Clooten tot Strijp gelegen nu 1. Jan Herberts 2. Marije ende Arijken Jan Goijens kijnder 3. den Hoegen-IJndtwech 4. Wouter van Heeze als bijpandt
ende vuijt eenen stuck beempts omtrent twee vaetsaet groot gelegen inden Nijeuwendijck 1. Adriaen Jan die Smitsoen alias Truijen? 2. Willem Peeters van Soemeren alias die Sceper 3. die Aa voort principael pandt

166.4
Eadem
voir den selven
voir Jan Herbrechs zijnen vader
vuijt zijnen erve

166.5
Adriaen soone Hendrick van Put
Ghijsbert Joseph Stappartssoen
Aerdt Raessen als man ende momber Willemken Gerart Stappartsdochter sijnder huijsvrouwe voor deen helft van desen naebescr. thijns

Ghijsbert Joseph Stapparts voor dander hleft vande naebescre thijns

Heijlken Joseps voerst. dochter
Joseph Stapperts
Wouter Herman Herbertssoen ende Geertruijt sijn suster
Eadem
voir Wouteren Wouters haren brueder
vuijter Riest
ende voir Willemen Wuijten Wouters
van desen chijns heeft Gijsbert Joseph Stapparts voorscr. soen gelost ... opten XXIIII aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

166.6
nunc proles
Willem consever van Bruessel
.. proles
dcba Willem Woeijten Wouterssoen
voir Woeijten Wouters zijnen vader
van wegen Willem Schuermans
vter helft van enen tstuck landts geheiten Tcempken 1. Bastiaen Jan henrix
desen chijns is gelost bij meester Jeronimius pastoor tot Leende

166.7
Idem
voir zijnen brueder Wouteren Wouterssoen
desen chijns is gelost bij meester Jieronimius pastoir tot Leende


166v.1 (4716)
vidua
dcba jacop Wouter Wouterssoen
van wegen zijns vaders
voor Willemen Schuermans
vuijt enen tstuck groesen geheiten tDriesken 1. Jan Pauwels
desen chijns is gelost bij Jan Hermans ende Geertruijdt sijn sustere

166v.2
Idem
voir Jannen Ardtssoen vanden Brouck
desen chijns is gelost bij Jan herman ende Geertruijd sijn sustere

166v.3
Idem
voir Jan Srosers kijnder
van wegen Jan Srosers
vten Nieuwenlande
desen chijns is gelost bij Jan Hermans ende Geertruijdt sijn sustere

166v.4
Idem
voir Wouteren Wouters van wegen jan Srosers kijnder
vten Nulant
desen chijns is gelost bij Jan herman ende Geertruijdt sijn sustere

166v.5
Sijmon Willem Bitters tutor uxoris
Joosten Bauwen weduwe van Wauter Jacop Colen
Wouter Jacob Coelens
die erfgenamen van Cristijn Goijart Goossensdochter voirst.
Adriaen Bouwen als man ende momber van Cristijn Goijart Goessens weduwe wilner van Peeter Goijen Willem Goijenssoen sijnder huijsvrouwe
Peter Goijen Willem Goijenssoen
vier kijnder
dcba Jacop Thijs
voir Lijsbeth weduwe van Gelis Thijs Daemssoen
van wegen Jans Verbraken
voir Gielis van Eijck
vuijt huijs ende hoff met zijnre toebehoirten tot Oostrijck gelegen

166v.6
nu Wouter zijn zoen
nu Jan Wouters die olste
Margriet van Emmerseel
Gertruijt uxor metten dochter
Jacop van Erpe
dcba Cornelis, Jenneken ende Elijzabeth kijndere Jans van Gastel
voir haren vader
voir Wouter Wouter Daemssoen
van wegen Jans Verbraken
voir Gielis van Eijck
vut enen stuck beemdts tot Leende gelegen tusschen 1. Gielis Thijs
desen voerst. chijns is gelost

166v.7
dcba Mechtelt Henrick Jans Verbraken huijsvrouwe
voir den selve Henrick
voir Jannen zijnen vader
van Goeijen Eijcks wegen
vuijt enen stcuk groesen geheiten den Mettenbeemdt 1. Gelis Thijs Daems erve
desen chijns is gescheiden op Ariaen Janssoen van Lijt? op Ariaen weduwe Jans Verbraken ende Peteren Maes van Halsoen


167.1 (4721)
dcba Margriet weduwe metten kijnderen van Thijs Wouter Thijs
voir haren heere
van wegen Heijnen Nazen
vuijt haren gedeelt van huijs ende hoff met zijne toebehoirten 1. Jacop van Boshoven 2. Jan Smeets
desen tx is gelost

167.2
Frans haer soen oft pompen genaempt
dcba IJken Jan Moiartsdochter off schoenmekers
voir Griet van Erpe
van wegen Heijnen Nazen
vuijt enen tstuck groesen int Craenscut
desen chijns is gelost

167.3
Frans Hendrick Heijnselmanss alias pompen genaempt
IJken Jan Moiartsdochter off Schoenmekers
Eadem
voir Aleijten haer moeder Goijartsdochter van Boshoven
van wegen Heijnen Nazen vter andrer helft vande voirscr. onderpande
desen chijns is bevonden naederhant metten voirscreven bij Frans Pompen gelost te sijn .. blijckt bij den memorieboeck oft manuael ende heffboeck Peter de Vrijse saliger als schout ende rentmeester geweest sijnde van Heeze ende Leende, dus doorslaegen

167.4
[doorgehaald: Jan Delissoen van Eijck,]Ardt Ardt Stapparts, Marcelis die zwager, Aleijt die suster, ende Frans Bernart Stapperssoen
dcba Ardt Peter Stappartssoen
van wegen Heijnen Cuijlen
desen chijns is gelost

167.5
[dcba] Jan Willem Smeetssoen
voir Jannen Willem Sforsterszoen
vut enen stuck beemdts am Venredijck gelegen tusschen 1. Gerit Scepers kijnder
desen chijns is gelost bij Geertruijdt weduwe van Jan Smits te weten voer de drije deelen van thalff hoen ende qrll d. ende het vierdendeel vande halffven hoen oft I d. . daervoer geseth bij Peter Vriesen op Willem Hanrick Aarts hijer nae fo. CCX?

167.6
*die kijnder van Peeter Bitters voirscr.
Elizabeth Wouter Handrick Aerts alias Cleermaeckersdochter weduwe van Peeter Bitters
Jan Willems van Lijsshoudt
Willem van Lieshaut

*Wilm Hanrick Aerts
nu Jacop Tonijs
die drije kijnders van Dielis voerscr.
Dielis Henricxsoen van Veehen
Idem
voir Willemen Smeets zijnen here
vuijt enen stuck landts geheiten den Broeckecker
desen chijns is gelost bij Jacob Thoenis voersr. opten XXIIII aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

167.7
Aert Pieter de Metsersoen alias Teunen
Hendrick Jacobs Peter Sceperssoen alias van Asten genaempt
Oda die weduwe van Frans voorst.
Frans van Asten
voir Jenneken die weduwe van Jan Michiel Boonen
nu die weduwe Jan Mijchiels Boonensoen
Jan Michiel Bonensoen
dcba Ardt Wouter Willem Wouters
voir Henrick Stevens
voir Jacop Loijen Haechmans
vuijt enen acker geheiten den Loefecker in die Speel gelegen 1. Goiarts Buijens
nu den Loeffenecker genaempt gelegen in die Speel 1. Jan Bluijssen 2. Jan Martens alias Hoeben genaempt 3. den Speelwech 4. Wouters van hall.


A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 168-173 nr. 30

167v.1a (4728)
Joost ende Jan kinderen Servaes van Son
Servaes Cornelis van Son
Peeter Peeter Jan Bueckens
Vaes Cornelissoen van Zon tutor uxoris Lintken Roelen Engelendochter vuijten Heezerbemt gelegen neeven 1. Pieter Bruijssen 2. Nelken Tonijs .is 3. Pieter Cleuvers

167v.1b
van desen navolgende cijns moeten gelden
Rolandt Matheeus Peeter Engelen ...
Peeter Bueckens tutor uxoris ...
dcba Matheeus Peter Engelensoen
voir Mechtelt Loeijnen Haichmansdochter
voir Heijen Ruelens haren heren
van wegen Ruellen Jan Ruelenssoen
vuijt enen stuck beemdts geheiten den Hezerbeemdt 1. Jan van Lij. met zijnen kijnderen
van desen chijns heeft Faes Cornelissoen van Sonne voerscr. gelost ... opgen XVI aprilis 1601 aen Amandt de Hornes dus geroijert

167v.2
Jan Abrams kerckmeester
heer Jacob vanden Brouck pastoir tot Leende als sterfelick laet der kercke van Leende
Henrick Jan Berchmanssoen als sterffelijk laet der kerke van Leende tvenst.
Willem zijn brueder
dcba Jacop Willem Neesensoen
voir zijnen vader
vuijt enen stuck landts gehieten die Crekeleijck omtrent vijff copsaets groot

167v.3
Geerart sone Jan van Liesshaut
nu Jan Willemssoen van Lijshoudt
voor zijn vader
Willem Jan van Lieshaut
Willem van Lijshoudt tutor uxoris
Lijn van Lijeshout metten kijnderen
dcba Henrick Janssoen verover
voir zijnen vader
vuijt huijs ende hoff tot Oesterijck gelegen 1. Henrick Theeukens
ende voir Jannen Staels
vten selven onderpande 1. Jan Vrindt 2. de gemeijnen straet 3. Reijm Thijs 4. Jan Willem Maes

167v.4
Wouter Jan Wouters die jonge
nub Jan Wijllem Bijtterssoen
Goeijart Gobben
dcba henrick van put
voir Engel weduwe wilen Dierix van Put met haren kijnderen
van wegen Dierick Heijlwigen
vuijt enen stuck groesen geheiten den Voirtbeemdt 1. Huben Lijsbethen kijnder
desne chijns is gelost

167v.5
*[kantlijn niet goed gefotografeerd [..] Handrick [..]ken alias Coelen [..]]
Marie die huijsvrouwe van Jacob Jan Bacxsoen voirst.
Jacob Jan Bacxsoen
Jan Willem Jutten als man ende momber van Katharijn Jacobs van Wadingendochter sijnder huijsvrouwe
die kijnderen Jacobs van Wadingen ende Anna sijnder huijsvrouwe
Anna die weduwe metten kijnderen Jacob van Wadingen voorscreven
die kijnder
Gerit Ruevens
Willem Willem Danckerts
dcba Willem Jan Danckartssoen
voir Jannen Danckarts zijnen vader
van wegen Jan Willemssoen van Eijck
vuijt enen stuck landts opt hoge

167v.6
Idem
voir Willemen Craendoncx ende Jan van Boshoven

167v.7
Idem
voir Jannen Wouter Goijarts
van wege Ruelen Henrick Ruelens ende Willemken Willemszoen van Eijck
vten halfvenne dat Ruelen toe plach te hoeren

Item voir desen voirgaenden chijns sal Gerit Ruevens voirst. jaerlijcks betaelen eenen stuver
ende Willemken voirst.* het ander voirts twe stuvers
nu een moerken

hijer boven fo geseth op [..] dus vuijtgedaen [doorgehaald: Anna die weduwe metten kijnderen Jacobs voirst. den stuijver van Gerit Ruevens moet Jacop van Weerdingen betaelen]

Adriaen Jan Marten Bruijsten Thijssoen alias Hoeben genaempt
voir Aleit Thoenis Hoogaertsdochter alias Danckarts weduwe wilner Deelis Dierick Deelen alias van Huechten


*vier kijnder van Willemken voerscr. met Mariken Aert Smolders alias IJewaens met haren kinder [doorgehaald: deen helft] ende Alet Danckarts met haren kijnder weduwe Delis van Huechten dander helft

[rechter kantlijn: vermoedelijk boven de voorgaande *-tekst]
Matthijs sone Goijaert Heijmans
Anneken weduwe Handrick Leenen
Hendrick Hendrick Bartelssoen alias Leenen
voir Marijken Danckarts

168.1 (4739)
Pieter Wauter Jacop Colensoen
Joosten vidua
Wouter Jacob Coelensoen/soe voir Marien alias Jacoben
Jacob Jan Coelens van Hamont? die Smet tot Oisterijck
Adriaen Willem Daems als man ende momber van Jenne Jacop Vinckendochter sijnder huijsvrouwe deen helft ende Marije Jacob Vijnckendochter voir dander helft van desen chijns
die kijnder van Jacob Hendrick Vincken alias Coelen genaempt
nu Jacob Vincken bij coope
Jan Bocx tutor uxoris
die vijff kijnder van Gerardt Ruevens
Gerit Ruevens
Idem
voir Diericken Henrick Vossen Vossensoen
vuijt enen tstuck driesch am Dierix van Put kijnder erve
van deesen naevolgende chijnspande ende mede opte voorgaende chijns gegroot tsamen VII d ...

168.2
[a.] Jenneken Claus Pietersdochter van Erp die weduwe van handrick Aert Delen
Hendrick Aerdt Deelensoen en Jenneken
Corstiaen Corstiaens als man ende momber .t Peeter Martensdochter sijnder huijsvrouwe
Peeter Willem Martens
de 6 kinderen Dielis Aert Jordens

[b.] Jenneken weduwe van Bartholomeus Bax
Bartholomeus Andries Meeussen alias Bax
voor Handrick Pieters de Vriesensoen
Hendrick Pieters die Vriesensoen alias Deelen genaempt tot Bosshoeven
voer Anthoenis Aerdt Joerdenssoen

[c.] kijnderen Anthonis Dries
Anthonis Dries Handrick ende Jan Mattheus Weijnen tutor Jenneken sijnder huijsvrouwe
Anthoenis Drijes als man ende momber van Jenneken Wouters van halldochter sijnder huijsvrouwe
Jenneken ende Aelken Wouters van Hall voirscr. kijnder
Wouter van hall met twee kijnderen


voor die kijnderen van Peeter Gobben voor een vierendeel en Dielis [a.] en Anthonis Aert Joerdensoene [b.] voer dander drije deelen vande voerscr. kijnderen thijns

van desen naevolgnede chijns sullen betalen die kijnder van Jacop Oerlemans [c.] voor deen helft ende die kijnder van Peter Gobben die ander helft
ende die kijnder Peters voerst. verbijnden daervoer tot een weerp ende een stuck eckerlandts groot omtrent vier vaetsaet 1. tHeezerven 3. een gemeijnen wech

dcba Peter Gerit Gobbensoen
van wegen Hanrick Pauwels
voir Pauwels Verhagen
vuijt enen stuck dries geheiten den Loefvensdriesch 1. Jan Huben

168.3
Idem
voir Gielis Eelmans
vuijtten Coppenbeemde 1. Jacop Heijnselmans kijnder

168.4
Idem
voir zijnen vader
van wegen Gob Gobben bij consent van heer Vaes zijnen oeme
vten Diddendriesch

168.5
Corsten Aelbrechts alias van Moll tot Bosschoeven
Anthoenis Tho.ens Martenssoen als man ende momber van Elizabeth Willem Ruevens sijnder huijsvrouwe
Willem zijn soen
voer die vijff kinderen van Gerit Ruevens
dcba Gerit Rueven
voir die huijsfrouwe van Jan Huben
voir Jannen voirst.
voir Henrick Pauwels Verhagen
vter hleft van eenen stuck landts geheiten den Vaersecker 1. Willem Pauwels kijnder

168.6
Jan Handrick Boonensoen
Eilken weduwe Reijm Jans van Moll
nu Reijm Jans van Mol
Jan Wreijs van Mollsoen te Boshoven
Jacop van Mol et filius Laurentij van Moll
Jan van Mol
dcba Henrick Henrick Hellinxsoen
voir Marien Huben Lijsbettendochter
van wegen Hubben Lijsbethen kijnder
vter helft van enen stuck groesen geheiten dat Sratenbrouck 1. Wreijs van Mol

168.7
Aerdt Aerdt Stappertszoen
dcba die huijsvrouwe van Ardt Stapparts mette kijndere
voir Ardt Ardt Loefs
voir zijnen vader
van wegen Goeijens van Sterxel
vut enen stuck landts geheiten die Cruijdt 1. Willem Pauwels
desen chijns is gelost

168.8
[dcba] Jan Joest Wouterssoen
voir die huijsvrouwe van Ardt Stapparts
desen chijns is gelost

168v.1 (4747)
[dcba] Heijlwich die huijsvrouwe van Goijart Ardt Loefzoen
voir den selven Goijart
voir zijnen vader
van wegen Goijens van Sterxel
vuijt enen stuck beemdts geheiten die Gelvaa die gelegen is neven 1. Thonis die He..eker

168v.2
Matthijs Dierick Jaeckensoen
Jenneken weduwe Willem .eelkens
Ida die weduwe cum prolibus van Anthonis voirscr.
Anthonis Peeter Vreijnssen alias Smolders
Peter jacop sBonensoon
Jan Bucken
Jan Berchmans Michiel Beliensoen die II kijnderen van Jan van Marijs Mathijs ende Elijsabeth
die heijlige gheest van Leende
dcba Willemken Grieten Ketelbuetersdochter
voir hair moeder
van wegen Ardt Ketelbueters
vuijt huijs ende hoff dat Willems was 1. Jan Abrahams 2. Laureijs Herbers gelegen inde Leenderstraat inde Renne
desen .. is gelost bij den .. Thijs vande Heilige Geest so LXXXX

168v.3
vidua Ardt Egidii Bax
dcba die Heijlige Gheest van Leende
voir die weduwe van Ardt Gielis Bax
van wegen Ardt Ketelbueters
desen text ofte chijns is bij .. geseth gewaest opden heijligen geest van Leende ende om... bij Peter Verberck geroijeert als staende opden naestvongende text hijer voir fo oeden ende bij Jan Wouters als sche. ende ren. geweest zijnde van heeze ende Leende geseth op Frans Peterssoen Verbrugge alias Verennen hijer nae fo. CXC dus hijer roijert als blijckende bijden chijnsboeck des voirst. Jan Wouters fo. VII verso

168v.4
Peeteren Hendrick jan Bacx kijnder
Elisabeth die weduwe van jan Bacx voirscr.
Jan Bax
gfedcba Henrick Ruelens
van wegen Ardt Ketelbueters
nu uit de'n Nederbeempt gelegen onder de zevenhuijs nevens erffenisse hendrick van Hove

168v.5
Aerdt Janszoen vanden Sand
uxor cum prolibus
dcba Goijart van den Sande
van wegen Ardt Ketelbueters ende van Stijven Vriesenssoen wegen tsamen

168v.6
Idem
voir Heijnen vande Sande zijnen vader
van wegen henrick Jacops
vuijt enen stuck landts tot Strijp gelegen dat Henrix was

168v.7
[doorgehaald: Handrick Handrick Hoemans alias van Huchten]
[doorgehaald: Job Jan Tielen Verpapenvoort]
[doorgehaald: Hanrixken handrick Hoemansdochter]
Frans sone Adriaen Pompen [ipv de hierboven doorgehaalde personen]
Eilken Hoemans weduwe Handrick van Huchten
Hanrick Pauwel van Huechtensoen
nu Jan Gerit Hanrick Swuestenzoen alias Homans genaempt verweckt bij Elizabeth Peter Loeffsdochtere zijnder huijsvrouwe
nu Elizabeth Peter Loeffdochter
nu die weduwe
nu Peter Loefs
dcba Heijn Willem Theeus
voir Heijnen Verschueren
van wegen Jannen Stijnen Vriesensoen
vuijt enen stuck acker gelegen in die Strijpecker 1. Peter Heijnssen
[doorgehaald: nu 1. Willem Vreijssen 2. sHeeren hije 3. de cappel 4. Lisken D. Dries ]

1. Jan Faes Woijten 2. Delis Jan Box 3. Frans Bluijssen 4. Pieter Delen den makelaer genaempt groot omtrent III copsaet
deen .. heeft Gerit Heesterbeex

169.1 (4754)
Jan Willem Jutten
Willem Jutten
drie kijnder Hanrick Sfoechs
dcba Willem Woeijten Wouterssoen
voir Heijn Brouckmans
voir Jansen Stijnen Vriesensoen
desen chijns is bij Jan Willem Jutten anderen thijns geseth hijernar fo. Ic LXX opten capellecker door begerte des voirscr. Jans teste mr. Reijm Hoirs scepene van Leende et schul.e. Lanckvelt dus hijer doorscrapt

169.2
mr. Reijm jan Hoirs als man ende momber Agnes Handrick Daemsdochter [doorgehaald: die jonge] zijnder huijsvrouwe
die erffgenamen van Cristina voerscr.
Cristina Hanrick Daemsdochter weduwe wijlen Gerarts sBruijnen
Gerardt sBruijnen
Jan ende Anna
dcba die weduwe met twe kijnderen van Peter Goijart Slegerssoen
voir den selven Goijart
voijr Stijn vanden Sande
voir Jannen Stijnen Vriesensoen
desen chijns is gelost bij mr. Reijm Jan Hoirss aen joncker Amandt de Hornes opten XIIII aprilis 1601

169.3
Jan vanden Brouck
dcba Lijsbeth ende Stijn Jans van Eerseldochter
van wegen Copkens Herbrechs
vuijt enen stuck beemdts in die Doolegge gelegen tusschen 1. Aleijt Heijnsen ende des heren stroom
desen chijns is geloest te wethen bij Willem Jan Bloeijssen .. ende bij Jacop Hanssen ...

169.4
Anthonis filius ende Henrick Henricks van heeze
Dries Driessoen van Arendocnk
[dcba] Die selve
van Wouter Pompen wegen
vuijt enen anderen stuck beemdts neven den voirst. beemdt 1. Jan vanden Brouck 2. [niet aanwezig] 3. tsheren stroom 4. idem
desen chijns is gelost bij Heijlwich Andries van Arendonckdochtere weduwe wijlen Henrick Henrickxsoen van Hees

169.5
uxor cum prolibus te wethen Anna weduwe Jan Jacop Custers alias sFoechs
Jan Sfoechs alias Jacops Cusers ende Reoloff Thijssoen tutor uxoris Anne
dcba die huijsfrouwe met drie kijnderen van Jacop jan Scosters
voir den selven Jacop
voir Mari Delis Sfohesdochter
voir haren vader
van wegen Willem Sfohes
vuijt enen stuck Groesen geheiten Troeijbrouck 1. Peter Sfoechs
desen chijns is gelost

169.6
Idem
voir Jacop henrick Peter Smeetsoen
van wegen Gielis Melkens zijns heren
vuijtten halven gelaege dat Gelis Melkens was
desen chijns is gelost

169.7
Wijllem Goessens
dcba Katherijn weduwe wilen Joest Sfolders met twe kijnderen
voir Goessen Willem Sfolressoen
voir zijnen vader
vuijt huijs ende hoff met zijn tobehoirten daer hij inne woondt 1. Willem die Cock
desen chijns is gelost

169v.1 (4762)
Idem
van wegen Heijnen Nasen
vuijt enen stuck landts in die Truijdt gelegen
desen chijns is gelost

169v.2
Idem
voir Vranck den Volre
van enen Pail gericht neven zijn huijs
ende vuijt zijner gelage dair hij inne woendt
desen chijns gelost

169v.3
Idem
voir Damen Willems kijnder
van wegen Damen Willems
vter hleft vande Culen die Damen voirst. plaigen te zijn
desen chijns is gelost

169v.4
Idem
voir Merien Delis Sfolrerdochter
vten gelage
desen chijns is gelost

169v.5
dcba Twe kijnder van Peter Wouter Pompen
voir honnen vader
voir Wouteren haren heerken
vuijt zijnen gedeelt van enen stuck erff geheiten die Bossche dat zijns vaders te wesen plach 1 Lijsbeth Smeets met haren kijnderen
desen chijns is gelost bij Henrick Willem Pompen

169v.6
Idem
voir Williken Coppen
van enen Vuijtsange
vanden huse dair hij inne woent
desen chijns is gelost bij Henrick Willem Pompen

169v.7
[opvolgers Peter Jan Bueckens:
Willem sone Pieter Truijen bij coope
Willem sone Handrick Bueckens
Hendrick ende Elizabeth Peeter Jan Bueckens kijnder]
[opvolgers Jan Thijs:
Dilis Antonis Aerts
Marie Aert Jan Bueckens dochter weduwe Teunis Adriaen Daems voirst.
Anthoenis Adriaen Jan Daemssoen]
Peeter Jan Matheeus Martens alias Bueckens voir deen helft [ende] Jan Thijs van ..ckel als man ende momber van Drijsen Jan Matheus Martensdochter alias Bueckens sijnder huijsvrouwe voor dander helft
die kinder van Jan Matheeus Martens
Jan Theeus Martenssoen alias Hans Bueckens
dcba Ariaen Wouter Pompendochter
voir Jennen Wouter Pompen haeren moeder
voir Wouter Pompen haer heerken
vuijt enen stuck groesen inden Bosch 1. Mari Schoenmekers


170.1 (4767)
Lintken dochter Jacop Anthonis
Aleijt Aert vande Sandedochter weduwe Jacop Anthonis
Ariaen Willem Snijderssoen alias Thoonis
Jacob ende Arien Frans Jacop Wouterssoonen
Jacob, Jan ende Arien Frans Jacob Wouterssoonen
Geert weduwe van Frans Jacop Wouters met Jacob, Jan, Arien ende Hendrick voerzoenen Frans Jacop
Frans Jacop Wouters tutor uxoris
Lambert van Huechtensoen
dcba Henrick van Huechten
voir Mariken Lemmen Gielisdochter weduwe van Henrick Wouter Pompensoen
van wegen Wouters voirst.
vuijt haren gedeelt van enen stuck groesen geheiten die Bosch 1. Peter Wauter Pompen

170.2a
Jenneken Eilken Juttendochter
voer Jacop Aert Smolders
Jacop Aert Smolders alias Groenen
Peeter Janssoen ...
[oorspr.] Jan ende Jenneken Jan Pauwels kijnderen
voir Jan Pauwels hennen vader
voir Herbert Joesten tutor ..kens Moerssen
van wegen Jacob Joesten Sceeperssoen alias Moerssen
vuijt eenen stuck lants geheiten der Capellecker geleegen inde strijpecker 1. Jan Willem Jutten 2. die voirscr. Jan ende Jenneken kijnderen van Jan Pauwels voirscr. 3. idem als 1 4. idem als 2.

170.2b [doorgehaald]
Jacop Joesten Sceeperssoen
Jacop Henrick Moersesoen ende Thonis Dries kijnder
Idem
voir Jacoppen Jan Pouwels
van wegen Jan Dries Verschueren
vuijt enen stcuk landts geheiten den Capellecker 1. Heijn Claeus
desen chijns gedeijlt bij die k. Jan Pauwels ende Jan .lt dus geroijeert

170.2c
[oorspr.] Jan Willem Jutten
voir Thoenis Ghijs Stapperts alias Deelen
van wegen Barba Thonis Dingensdochter sijnder huijsvrouwe
voir die kijnderen van Thonis Dries
voer den selven Thonis Drijes hennen vaders
van wegen Jacoben Jan Pauwels
vuijt eenen stuck lants geheiten den Capellecker 1. Jan ende Jenneken Jan Pauwels kijnder 2. die weduwe met haren kijnderen van Peeter Willem Engelensoon 3. derffgenamen wilen Willem Willem Heesterbeecx 4. die voirscr. Jan Willem Jutten
dezen chijns is gelost Jan Willem Jutten voorscr. opten VI Meij 1601 aen Amandt de Hornes

170.3
Libbeken Pauwels
die drie kijnder van Goeijart Didden
Henrick Ijewanszoon
dcba die weduwe van IJewaen Jan Henrix
voir Jan Henrix met zijnen susteren ende brueders
voir haren vaer
vuijt twee stucken bempts 1. Mathijs Josephs alias Swuesten 2. Wauter Bluijs 3. Handrick Buijkens alias Mansvelt 4. Jan Maes
[rechter kantlijn: Jan Willem Juttenzoen voir Willem Jutten zijnen vader voir Hanrick Sfoechs .. van Willem Woeijten Wouterssoen lazers vuijt den voirscr. Capellecker inde Strijperecker als voir gelegen]

170.4 [doorgehaald]
[dcba] Peter Schozzen
voir Gheert Heijnen Henrixdochter
voir Jan Henrix
desen is achter gedeelt tusschen derffge hic int.

170.5
dcba Jenne Jacop Henrixdochter
van wege Jan Henrix
desen chijns is gelost bij Claeus Zwuesten

170.6
Litken van Mill weduwe Jacop Joost Coppen
Joestken die weduwe van Joost Aardt Loeffsoen alias Coppen voirscr. cum prolibus
Joest Aerdt Loeffsoen alias Coppen tot Bosshoeven
Jan jacob Deelensoen
Mari Henrick Delendochter
dcba Jutta weduwe mette kijnderen van Heijnen Delen
voir Gielis Delen
vuijt huijs ende hoff tot Boshoven gelegen 1. Jacop Delen

170.7
Willem Engelen
Jacop van Erp
dcba Twe kijnder Jennekens weduwe Willem Damen Geritssoen
voir hair moeder
van wegen Gielis Eelmans
vuijt enen stuck beemdts amden pas gelegen
desen chijns gelost

170v.1 (4777)
Henrick Henrick Daemszoen
Dominicq Jacopszoen van Erp
[dcba] Die selve
van wegen Jan Neesen kijnder
voir Dierick Pauwels Boeijkenssoen
vten gelage daer zij inne woent tot Leend gelegen
desen is gelost

170v.2
Eadem
van wegen Jenneken hairs moeders
vuijt huijs ende hoff tot Leend gelegen
desen is gelost

170v.3
Henrick Peter Lenensoen
dcba Gerit Jan Leenkenssoen
voir die vorste kijnder van Dries Ardt Scoster zwager
van wegen Gielis Eelmans
vuijt enen stuck landt geheiten den Vrijhoff aen Loefsoene gelegen
desen chijns is gelost

170v.4
dcba Jan Jan Henrixzoen vanden Brouck
voir zijn zusters ende brueders
voir zijnen vader
vuijt enen stuck erfs metten eijckenhout vijff vaetsaet groot
ende voirts vuijt allen zijnen erve van Henrick aenden Brouck
desen chijns is gelost

170v.5
Catelijnen weduwe Henrixs voirst.
Henrick Janszoen van Werdinghen
voir her Herman zijn soen en die kijnder van zijnen suster
dcba Mathijs Goijart Gobbensoen
voir Goeijart zijnen vader
van wegen Gobben kijnder
voir Lijsbet zijn suster
vuijt enen stuck erfs geheiten die sondert 1. Hendrick Meeus kijnder
desen chijns is gelost metten twee navolgende texten bij Willem Pouwel Deelensoen alias Engelen voir Jan Hanrick Hermenssoen van Maerheeze van wegen Katharijnen weduwe wijlen Hanrickx van Werdingen

170v.6
Idem
voir Jan Peter Lijbensoen van Maerheze
vuijt enen beemde int Haeldert

170v.7
Idem
voir Heijnesoen Verover
vten beemde int Haeldert

171.1 (4781)
Peter Reijmen
de 4 k Hendrick Dielis voorst.
Hendrick Dielissoen van Veehen
die drije kijnderen Gielis voerscr.
Gielis Henricxsoen van Veehen
Henrick zijn soen
dcba Hanrick heer Hanrixsoen van Vehen
voir Jannen Daems
van wege Willem Snijers
vuijt enen stuck beemdts int Hulsbrouck dair Goijart Willem Gooartssoen deen hleft aff heeft voor toijpant
ende vuijt eenen stuck beempts int Hulsbrouck geleegen 1. Adriaen Aerdt Stappartssoen alias Verover genaempt 2. Aelken die weduwe cum prolibus van Willem Hendrick Maessoen 3. Jan Hendrick sDoeckenss alias die Smit 4. sHeerenvliet die Aa genaempt voort principael pant

171.2
T Pieter den Litsenborger
Faes Cornellissoen van Son
Roland Teeuwen Engelen ende Peeter Bueckens
Theuwen Engelen
van wegen Jennekens van Veijn
Idem
voir Ruelen Henrick Ruelens zijnen heer
vuijt een stuck beempts in die Hulsbrouck groot ontrent da.dalf vaetsaet tsaemen, daer Pieter Buekens deen helft af heeft, geeleeugen 1. Joost Goossens 2. die kinder Hendricx Tiellens 3. die Coppen Heijt.den
desen chijns heeft Faes Cornelissoen van Zon gelost .. opten XVIen aprilis 1601 aen Amant de Hornes

171.3
Jan sone Pieter Clevers
Pieter Jan Cleeverssoen
Jan Joesten Cleverssoen
Idem
Henricus filius Henrici

171.4
Idem
voir Jannen Wouter Goijartssoen
van wegen Ruelen Henr. Eulens
vter hagen 1. Matthijs Blesen 2. den Heezerpat

171.5
Gherit Faes Francisces bij coop
Hendrick Dielissoen van Veehen
die drije kijnderen Gielis voerscr.
Gielis Henrixsoen van Vehn
Idem
voir Marien Jan Hubendochter zijn moeder
vuijt zijnen gedeel van tuen beemdt geheiten dat Danielsbrouck dat zijre moeder toe plach te hoeren voor tbij pant
ende vuijt eenen halffven beempde tot Strijp geleegen 1. Peeter Bussas tot Zeelst dair aff gedeelt is 2. Jan Willem Bluissens ende Jenne weduwe Hendrics van hall 3. Jan Herberts? 4. Lauwreijns Jan Herbertssoen

171.6
Herbert ende Dirck gebroden, Joostgen hen suster kijnderen Peeters Joosten
dcba Joest Joesten Willem Mariensoen
voir zijnen vader
van wegen Willem Schuermans
vuijt enen stuck dries geheiten den Woutersdriesch 1. Marten Verdoijenbrake
desen chijns is gelost bij Herbert Peter Joesten opten XVen meerte anno XVIc ende twee aen Amandt de Hornes dus doorslagen

171.7
Lambert Ruth Colen
Jan Anthonis Pieter metten
Joestken die weduwe van Joost voirscr. cum prolibus
Joest Ardt Loeffssoen alias Coppen tot Boshoeven
die twee kijnder van Heijlwich voirscr.
Heijlwich zijn dochter met twe kijnderen
dcba Jacop Willem Scosterssoen
voir Joest Willem Marien
van wegen Willem Schuermans
vuijt enen stuck dries amden Ven gelegen geheiten den Hoirsdriesch Weijndelbael 1. Willem Thijs 2. Geerit .. de Lauwere 3. Sijmon Bitters ende Jan de Cuijper 4. de straet

171v.1 (4788)
Handrick, Ida ende Elisabeth kinderen Handrick de Smit
Anthonia die dochtere van Heijlwich Anthoenis Delis Vorstermans alias van Vechelen huijsvrouwe van Hanrick jan Doeckens alias die Smit
Willem Arien ende Heijlwich Anthonis kijnderen
Thonis Delis Voerstermanssoen
Bartholomeus van Moll
dcba Ardt Gielis Ghibensoen
voir Henneken Jan Voirsterssoen die jonge
vuijt enen stuck landts op die veluwe 1. Jan Thonis

171v.2
Frans Jacop Bluijssensoen
Wauter Jan Gerets de jonge
Marije Goorts van Tuijldochter weduwe wilner jan Goijenssoen voorscr.
Jan Jan Goijenssoen
Jan Jan Goijenssoen
Jan Anthoenis Michell, Goedelt ende Elizabeth Jan Goijens kijnderen
die kijnderen
uxor cum prolibus genaempt Geertruijdt
Jan Goeijens
dcba Jan Jan Thijssoen
voir Jan Vervlaessoen zijnen heer
van wegen Willem Schuermans
vuijt enen stuck landts geheiten die Hooge IJndecker 1. Michiel Jans Vervlaessoen

171v.3
Margriet Jacop Anthonisdochter
Eilken Aert Janssoen vander Sandedochter weduwe Jacop Teunis
Jacop Theunis deen helfft Jan Aert vande Sande dander helft
Aadt Janssoen vande Sande als man ende momber van Aleit Jan Goijensdochtere sijnder huijsvrouwen
van desen navolgende chijns betaelt Gertruijt die weduwe van Jan Goeijens metten kijnderen ...
ende Henrick Delis van Werdingensoen nu ...
[..]er Delis v Vertes??
Jan Delis van Werdingensoen alias Drijes genaempt
dcba Jan Janssoen Vervlaessoen
voir zijnen vader van wegen Jans Verover ende Willem Schuermans
vuijt enen tstuck erfs geheiten tloeckemansvelt 1. Jacop Pauwels
[nu] 1. Merije Vervlaessen 2. Jacop Teunis

171v.4
nu Anthonis Ghijs Stappartsoen oft Deelen tutor uxoris
voer Thonis van Arendonck Driessoen
Jan Heesterbeecks ende Thonis van Arendonck Driessoen
dcba Elijzabeth die huijsfrouwe was Michiels Janssoens Vervlaessen met haren vier kijnderen
voir haren man
voir Jannen Vervlaessoen
van wege Baet Michiel Daemswijff
vuijt enen stuck erfs geheiten den Ijndecker 1. Jan Jan Thijs
Jan Heesterbeecx heeft desen halven chijns gelost
Anthonis Gijs Stappertssoen oft Deelen heeft die andere helft gelost van desen chijns opten XVI aprilis 1601 aen Amant de Hornes

171v.5
nunc heredes
dcba Thijs Jacop Thijssoen
voir Jannen Vervlaessoen
van wege Jan Loeckemans
vuijt enen stuck erfs geheiten die tuijnt 1. Peter Jan Pompen
desen chijns is gelost bij die erffgenamen van Heijlwich Vervlaessen naegelaten weduwe van Mathijs Jacop Thijssoen

171v.6
VII proles Geerart Frans Smolders
Marije die weduwe van Peeter Willem Sfhoechs voirscr. cum prolibus
Pieter Willem Foechs
die vier kijnder Jacops voerscr.
Jacop Willem Elsensoen
[dcba] Heer Jan Willem Lemmensoen van Put priester ende Jenneken zijn suster
voir haren vader
van wegen Matheeus Willem Theeus
vuijt haren gedeelt vanden scammart ende dat vter zijden neven Joesten Sraeijmekers

171v.7
Lintken ende Jenneken kinderen Daniel den Snijder
Handrick Jan Goossens voor deen helfft ende Daniel den Snijder voor dander helft
Jan Hendrick Baetensoon alias Goossens als man ende momber van Katharijn Goijaert Gobbendochter sijnder huijsvrouwe
nu die kijnderen van Goijart Gobben voerscr.
Goeijart Gobben
Adriaen Goiart van Erpsoen
dcba Aleit Willem Lemmensdochter van Put met haren twe kijnderen
voir haren vader
vuijt haren gedeelt vanden Scammart am die zijde van Willem Jan Wouters
[nu] 1. Oda ..arts 2. Lintken Reijmen Thijs ende Jacop Wauters 3. Joost Wauters 4 Willem Bitters de Schaveijen genaempt


172.1 (4796)
[dcba] Die selve
voir Willemen Dierix
van wegen der kijnder Marten Claeus
vuijt huijs ende hoff amden Berch gelegen
desen chijns is gelost

172.2
Wouter Verover
cba die weduwe van Matheeus Willem Lemmens
voir haren heren
vuijt enen stuck erfs geheiten tCraenscut 1. Willem Pauwels kijnder
desen chijns is gelost, bij Gerart Schepers alias Verover met Wouter Verover sijnen soen

172.3
Joest Wouter Bonens als man ende mombair Thijsken Willemsdochter ende Gertruijt weduwe wilner Willem Willemsdochter metten kijnderen
dcba Willem Willem Lemmenszoen van Put
voir zijnen vader
vuijt zijnen gedeelt vanden Scanart
desen chijns is gelost

172.4
dcba Idem
voir Wouter Goijart Woutersoen
van Jans wegen van Hout
vuijt huijse ende hoeve tot Boshoven gelegen dair hij inne woendt dwelck den voirst. Wouteren toe plach te hoeren
desen chijns is gelost

172.5
Lintken dochter Jacop Anthonis
Eilken Aert Janssen vande Sandedochter weduwe Jacop Anthonis
Jacop Teunis
Aert Janssoen vanden Zande
Geertruijt haer dochter met haeren drie kijnderen
dcba Katherijn Marten Smeetsdochter met haren kijnderen
voir die weduwe van Jannen Willem Bueckens
van wegen Jans van Mol
vuijt enen stuck driesch gelegen bij erfenisse der erffge. Ardts vanden Brouck
nu wesenden een huijsken groot met hof aangelage een vaet. tot Strijp gelegen 1. Jan Baten 2. Dierick .issen

172.6a
Jacob jacob Luijtens gelaesmaecker als man ende momber van Elizabeth Andries Weijnendochter sijnder huijsvrouwe
Ruth ende Elizabeth Andries Weijnen kijnder
Andries Ruth Weijnensoen voor deen helft ende die dairvoorst. van Jan Truijen doordedeel vande thijs van die drije kijnder van Jan Truijen voorscr. sal hebben
[doorgehaald: Jenneken Willem ...dhs]
die IIII kijnderen Jacops voerst.
dcba Jacop Willem Lemmenssoen alias Weijnen
voir zijnen vader
vten halven gelage dat zijns vaders te wesen plache 1. Jan Soel Zhazen soen

172.6b [deze chijns is afgesplitst van 172.6a]
Jan Abraham Mathijs van Vuechtsoen
Anneken Mathijs Delendochter
voor Jan Thijs Delen haren broder
Jan Matthijs Delen
vidua Dierick Joosten
[oorspr.] Abraham Mathijssoen van Vuecht als man ende momber van Jenne Jan Truijensdochter sijnder huijsvrouwen
voor de III voirkijnder van Jan Truijens voorscr.
voor de vier kijnderen van Jacob Willem Lemmens alias Weijnen
vten Buerebeempt

172.7a
Idem
voir Pauwels zijnen brueder
vten selven onderpande voirscr.

172.7b
Jan Abraham Matthijs van Vuechtsoen
derffgenamen Jan Thijs Delen
[oorspr.] Marie Hendricx Vervlaessen dochter weduwe wilner Willem Jan Truijensoen
voor de III voirkijnder van Jan Truijen voorst.
voor die vier kijnder van Jacob Willem Lemmens alias Weijnen
vten Buevenbeempt
... VIIIte deel hie[..]

172v.1 (4802)
Idem
voir Gertruijt zijn suster
vten selven onderpande bovengescre.

172v.2
Idem
voir die weduwe metten kijnderen vanden jongen Jan Daems
vten derdendeel vanden Buevrebeemdt die Jannen Daems toe plach te horen

172v.3
Jan Janssen Schoenmaker van dese text 1st 1 duijt 1 ob. de 3 ke Peter Jan mr. Delis i3 oirt
Lijntken dochtere mr. Gerarts weduwe Jan Vaes Deelen met Oda haer dochter
Jan Vaes Deelenzoen
uxor cum prolibus
dcba Henrick Gerit Willem Dierix
voir Diericken Gebelen ende Jannen Thonis Casuffelairtssoen zijn zwageren
voir Geritten Willem Dierix zijnen vader
vuijt enen stuck landts drie vaetsaet groot 1. Peter Pompen

172v.4
Anneken weduwe Handrick Maes
Claes Aerts Josephs
Aerdt Josep Stappertssoen
Jacob ende Arnen Frans Jacob Wouterssoonen
Jacob, Jan ende Arnen Frans Jacob Woutersoonen
van weegen Geertruijdt Lauvreijns van Huechtendochter heurder moeder voor deen helft
soo voor hem selve als Heijlke haerder suster
Jenneken, Heijlken, Gertl.en ende jan Jacops kijnderen ende erffge. Lamberts voorscr.
dcba Lambert van Huechten
voir die weduwe met twe kijnder Henrick Moers Korstens
voir den selven
voir Katherijn Jansdochter van Boshoven
van wegen haers brueders
vuijt enen stuck landts gelegen int Nulandt groot ontrent II3 vaetsaet 1. Lemmen van Huechten
ende noch voir Thijs Jan Thijszoen
voir Jannen Henrixsoen Verbraken
vten selven onderpand
hieraff heeft II d h. Jacob Jan Pompen hiernae fo. CCXI ende Hendrick Pauwel van Huechten fo. ... dus doorslagen

172v.5
.. Jacob Jacop Luitens de ouden gelaesmaecker voor de hele thijns
Wouter Jan die Smitsoen alias den Boesesnijder voor deen helft
Willem Jan Hoemanssoen
Lijn Jan Vorstermansdochter* voer deen helft *sijnder moeder [verweckt] heeft bij Jan Hoemans
ende Jacob van hall tutor uxoris Elizabeth Jan Vorstermansdochter voer dander helft
Lijn Jan Vorstermansdochter
dcba die weduwe met VI kijnderen Willems Jan Vorstermans
voir den selven Willem
voir Jan Damen Daemssoen
van wegen Jans vanden Berge
vuijt enen stuck erffs geheiten dat Ketelbuekersbeemdken in die Reen gelegen 1. Ida die weduwe van Hendrick Sfhoechs metten kijnderen 2. Delis Jan Bocx ende Lenart Mathijs Hannens 3. die voirst. Delis jan Bocx 4 Frans Adriaen Maess

172v.6
Jenneken Thijs weduwe Jan Goort Anthonis
Goijaert Anthoenis als man ende momber van Heijlwich Jan Peeter Pompendochter sijnder huijsvrouwe
die erffge. van Jan Michiel Bonen
Jan Michiel Bonen vidua
Jan en Peeter Pompen, Jan Michiel Bonen ende Adriaen Berchmanszoen voir
dcba Peter Jan Pompensoen
voir Jannen Damen Daemssoen
van wege Hans vanden Berge
vuijt enen stuck landts geheiten den Sraerseckerijnde

172v.7
Peeter Goort Anthonis alias Pompen
Goijaert Anthonis
Frans van Asten
d'erffgenaemen
die weduwe van Jan Michiel Bonen
Jan Michiel Bonen oft Hensken Oirlemans gemeijndelick genaempt
Jan Michiel Bonen ende Adriaen Berchmanssoen
Jan ende Peeter Pompen
Peter Jan Pompensoen
Idem
voir Dierick Gebelen Jan Thonis Casuselartssoen gezwagen
van Geritte Dierick Willemsoen
vuijt enen stuck landts geheiten die oetstede omtrent een vaetsaet dwelck Geritten voirst. toe plach te hoeren

173.1 (4810)
Jan Wouter die soen van Jan Wouters doutste ende Jan Anthoenis Berchmans [Bachmans?]
dcba Jan Wouters doutste
voir Fransen Verrennen
voir Willemen Jacop Heijnselmans
voir Peteren Peter Pompensoen
van wegen Heijnen Rijthovens
vuijt enen stuck landts geheiten den Langenecker 1. Jan Vervlaessen
desen chijns is gelost bij Jan Anthoenis Berchmanss

173.2
Idem
voir Fransen Verrennen
vten voirgl. ecker geheiten den Reenecker twe vatsaet groot
desen is gelost bij Wouter piesoen van Jan Wouters doutste

173.3a
Geret Willem Stapperssoen
dcba Ariaen Jan Stappartsoen [doorgehaald: ende die weduwe met VI kijnderen Willem Jan Wouter Thijssoen]
voir Peteren Peter Pompensone
van wegen Heijnen Rijthovens ende Claeus Rijthovens
vuijten gelage dair Peter Pompen in plach te wonen
ende noch vuijt een stuck eckerlandts daer bij ende aen gelegen
desen vergaende chijns is gelost

173.3b
Frans Bernaerdt Stappertszoen ende Jan Willemen Voirstermanszoen hebben van desen chijns voirst.
desen chijns is naderhant bevonden gelost te zijn soe bij Peters de Vrijse quitande als manuael geldende dairaff verantwoirdt is bij jo: Amandt de Hornes in zijn XVIIc rekening in vuijtgeven fo. LXVII verso et LXVIII eijndende Xa augusti XVc XCVIII causa ibi. dus hier doorslagen ende voor gelost gecasseert

173.4
Jacop Willem Corstaenssoone
dcba Willem Korsten Smeetssoen
voir die weduwe van Lemmen Scheers
van wegen Willem Jacop Lijbensoen
vuijt huijse hoeve ende erve daer hij inne woendt
desen chijns is gelost

173.5
die kijnder
dcba Elijzabeth weduwe wilner wouter Willem Woueterszoen met vijff kijnderen
voir den selven Wouteren
voir Willem Wouters kijnderen
vten gelage dat Peter Wouters kijnderen toe plach te horen
desen ende naevolgende chijns is bevonden naderhant soe bij Peters de Vrijse quickande als manuael gelost te zijn, gelijck dairaff verantwoirdt is bijde ... ende ... jo: Amant de Hornes in vuijtgeven van sijn XVIIc rekeninge eijndende Xa augusti XVc XCVIII fo. LXVIII et verso causa ib, dus hier geadteert ende voorgelost vuijtgedeaen ende gecasseert

173.6
Idem
van wege zijns vaders ende Wouter Schuermans ende Willem
ende van wege Wouter Sraeijmekers ende Ardt Biesmans
vuijt zijnen gedeelt vande Brouckbeemdt
ende vten Blijtenvenne

173.7
uxor nunc proles
dcba Jan Willem Dierix
voir Geertruijt Dierix weduwe Jans van Heesterbeeck
voir Wouters
van wegen Peter Wouters kijnder
vuijt haren gedeelt van Peter Wouters erve
desen chijns is gelost


A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 174-179 nr. 31

173v.1 (4819)
[dcba] Art Biesmans
voir Diericken Wouterszoen
van wege Peter Wouters kijnder
vut allen zijnen goede die hij ende zijn kijnder tot Leende hebben
dezen chijns is hijer geroijeert ende gecasseert geldende daeraff verantwoirt is bij jo: Amandt de Hornes in duijtgeven van zijn XVII rekening eijndende Xa augusti XVc XCVIII fo. LIII causa ibi.

173v.2
die kijnder
dcba Elizabeth weduwe wilen Woutes Willem Willem Wouters met vijff kijnder
voir Wouteren Willem Wouters
voir Michiel Henrick Theeussoen
van wege Katherijnen Michiel
vten Donckerbroecken
desen chijns is gelost

173v.3
Eadem
voir die weduwe metten kijnderen van Jan Willemssoen Verover
vten halven Bruexken
desen chijns is gelost

173v.4
Eadem
voir die weduwe metten kijnderen van Mercelis Henrick Delissoen
van wegen Willem Gerit Scepersoen
ende van wege Jacop Herbrechs
vuijt enen ecker neven erfenis 1. Heijlich der kijnderen
desen chijns gelost

173v.5
Eadem
van wegen der weduwen Marcelis Henrick Delissoen
vuijt enen stuck groesen indie Blankebeemde 1. Willem Heijnsen cum prolibus
desen is gelost

173v.6
Eadem
voir Jan Willme Theeus
vuijt enen beemdt geheiten den Blakenbeemdt tot Strijp gelege 1. Heijnen Thijs kijnderen
desen chijns is gelost

173v.7
?Marie
Jan Damen Drijessoen alias Dommels genaempt
dcba Daem Damen Driessoen
voir Geritten van Dommelen
van wegen Willems van Huechten
ende van wege Heijnen Willem Tielenssoen
vuijt zijnen gedeelt vande Halfbrouckbeemdt
ende voirts vuijt allen zijns erven van zijns heren wege

174.1 (4825)
Thomas Fockerssoen als man ende momber van Jenneken Hanrick Lemmens uxoris ende Peter Philips alias van Dommelen genaempt als momber van Engel Hanrick Lemmensdochter uxoris
proles
Henrick Henrick Lemmenszoen als man ende momboir Ida Jan Gerits van Dommelendochter zijnder huijsvrouwe
dcba Jan Geritsoen van Dommelen
voir Gerit zijnen vader
van wege Willems van Huechten ende Jan Grietensoen
vuijt eenen stuck landts geheite den Hoechtemansecker 1. Jan Verbraken
dezen chijns is gelost bij Thomas sFoekers ende Peter Philips alias van Dommelen genaempt voerscr.

174.2
Frans sone Adriaen Pompen..
Geertruijt de weduwe van Adriaen Frans Pompen
Adriaen Frans Pompen
nu Jan Jacop Lambertsoen
L..k..
nu Jacop Lamberts van Huechten
Henrick Coppen ende Lambert zijn swager tutor Heilwigis svo uxoris clix deen helfft van desen chijns ende navolgende chijnsen
dcba Die weduwe met twe kijnderen Henrix Jacop Herbrechts
voir den selven Henrick
voir Jacop zijnen vader
van Corsten Herbrechs weege
vuijt enen stuck beemdts inde Jansburch gelege tusschen 1. Peter Wouters kijnderen 2. Thijs Herbrechs

174.3
Pieter sone Wauter Colen tutor sijnder huijsvrouwe Francisa Jacop Dielisdochter
[doorgehaald: Jan Casijn Jan Sijnen tutor uxoris]
Digna Handrick Maesdochter
Hendrick Dierickxsoen Verbraecken
Aerdt Hendricks Dingenssoen, proles
Jan Jan Goossens alias Vout
Eadem
voir Lijsetthen Lambrecht Ardts huijssvrouwe
van wege Lamberts haers mans
vuijt enen stuck erfs geheiten die Strepen die Lijsbetthen plach te wesen
nu den Voirstenbeempt genaempt
nu den Danckersbeempt genaempt 1. Jan Colen 2. Dierick Joosten 3. Jan Colen
4. Jan Sijnen
vuijt het . als principael pant

174.4
Digna Handrick Maesdochter
Hendrick Diericx Verbraecken
Aert Hendrick Dingens, proles
Jan Jan Goossens
Eadem
voir Jenne die weduwe van Ardt Dierix
van wegen Willem Janssoen van Eijck
vten Strepen
nu de Voirtenbeempt genaempt
nu de Danckersbeempt .. groot drije loopen oft daer omtrent


174.5
Lambert Geraardt ende Handrick Joost Lamberts van Gail alias Coppen kijnder
Jost Lambert van Gaelsoen
Eadem
voir die selve
van wegen Dierick Heijlwigen
vuijt enen stuck groesen geheiten den Voirstbeemdt W1. Willem Goeijens kijnderen
ende vuijt huijs ende hoff metten aengelaege tot Oisterick gelegen 1. Aerdt Hanrick Dingens 2. die straet 3. Adriaen Willem Daemss alias cuijpers genaempt 4. Dielis Dierixs van Roosven alias van Wadingen genaempt

174.6
Digna Handrick Maesdochter
Hendrick Diericxs Verbraecken
Aerdt Handrick Dingens proles
Jan Jan Goossens
Eadem
voir Jenneken Willem Ardtsdochter
van wege haers vaders
ende van wegen Ardt Willem Voirsters
vuijt enen stuck erfs gehieten die Strepen
nu den Voirtenbeempt
nu vuijt den Danckersbeempt voirst.

174.7
Digna Handrick Maesdochter
Hendrick Diericx Verbraecken
Aerdt Hendrick Dingens, proles
Jan Jan Goossens
Eadem
voir Henricken Lijnen Dierixsoen
van wegen Ardt Willems Sforsters
vuijt enen stuck beempdts tot Oosterijck gelege 1. Ardt Dierix
nu de Voirtenbeempt genaempt
nu den Danckerbeempt voirscr.


174v.1 (4834)
dcba Adriaen Jan Stappartssoen
voir zijnen vader
vuijt zijnen gelage metter toebehoirten

174v.2
Idem
voir Heijlwich Wouter Alarts huijsfrouwe

174v.3 [dezen chijns is afgesplitst van 174v.4]
Michiel Jan Heesterbeecxs alias Tielens gemeijndelick genaempt
voir Anthoenis Hanrick Stapperssoen
voir Jan Engel Daemkenssoen
voir Engel Daemkens zijnen vader
van weghen Jan Hanrick Berchmans die jonghe sijnen heer
vuijt eenre Strepengroesen neven Peter Stapparts erve bij Jan Stappaerts gelaech groot omtrent hondert ende thien roijen tot Strijp gelegen
nu 1. Jenneken Sfolders weduwe Jan Peter Goiart Sleghers anders Jan vande Sande gemeijndelick genaempt metten kijnderen 2. Peter van Eijndhoven 3. idem als 1. 4. Wouter van Hall met sijne kijnderen
[dese chijns is gelost] bij ][..]ex [..]is 1601

174v.4
nu Jenneken Arien Jacob van Eijndhovendochter
Ariaen filius ende Engel Daemkens ende Jacop Janssoen van Eijndoven
voir Adriaen Jan Berchmanssoen ..
dcba Jan Henrick Berchmans die jonge
voir Jannen Stapparts zijnen heer
vuijt eenen Strepengroesen neven Peter Stapparts erve bij Jan Stapparts gelaech groot omtrent twee vaetsaet lants tot Strijp geleegen 1. Michiel Jan Heesterbeecx streepe 2. Hanrick Delis Martenssoen ende Wouter Jacopssoen van Heeze 3. IJda Willem Stappartsdochter 4. Peter Jans van Eijndhovensoen
[desen chijns is gelost...] aprilis 1601 [...Amant] de Hornes
desen tijns is gedeilt tusschen Michiel Jan Heesterbeecx ende Jenneken Ariens van Eijndhovendochter dus geroijeert oft doorscrapt

174v.5
Pieter Dierick Jaecken
de V. kijnderen Dielis Martens
Dielis Hendrick Martens als man ende momber van Elizabeth Anthoenis Pieter Vrijnssen alias Smoldersdochter weduwe wilner Jans roijmer Bussens sijnder huijsvrouwe
Hendrick ende Wijlm Jan Berchmanssoen
Idem
voir zijn moeder
van wegen zijns vaders ende Pauwels Boeijkens
vuijt huijs ende hoff inde Leenderstaet gelegen 1. Jan van Pelt 2. Marie weduwe Geerart Muijsers

174v.6a
Maria vande Broeck weduwe Geerart Muijsers metthen vijff dochter
Geerart Muijsers
Hendrick Joseph Stappartss
Philips Peeter Smolders van wegen Aleit Jan Berchmansdochter sijnder huijsvrouwe
Henrick den jongen Jan Berchmans soen voer deen helft
[doorgehaald: Philips Peter Smolderssoen voor die ander helft]: die helft van Philipssoen hijer nae geseth op Anthoenis .. Verbraecken dus geroijeert
Idem
voir die selve
vten selven onderpande
van wegen Jans vande Berge
nu vuijt eenen acker groot ontrent II3 loopensaet 1. Jan Goort van Pelt

174v.6b [dezen halven chijns is van 174v.6a afgesplitst]
[kantlijn:
[..]Jan Bussendochter
Elisabeth die weduwe cum [..] Bussensoen
Elizabeth weduwe Anthoenis Willems Verbraeckensoen cum prolibus]
nu Elizabeth weduwe Anthoenis voorscr. cum prolibus
[oorspr.] Anthoenis Willems Verbraecken alias Verdreeven genaempt
voir Hendrick Hendrick Daems alias Vriesen genaempt
voir Peter jan Stevenss
voir Philps Peter Smolderssoen
voir Jan Henrick Berchmanssoen die jonghe
voir sijn moeder
van wegen Jan vande Berghe
vuijt huijs ende hoff aent Hanneneijnde gelegen inde Leenderstraet groot omtrent .. vaetsaet 1. kijnderen van Andries Ruth Weijnensoen 2. Willem Jan Berchmanssoen 3. Ariaen Berchmans 4. sHeerenstraet

174v.7
[doorgehaald: Jenneken Adriaens van Eijndhovendochter]
nu Frans Adriaen Berchmanssoen
Adriaen Berchmans
Idem
voir die selve
van wegen Heijnen Cuijlen ende Peteren den Ruijter
vuijt eenen ecker saetlants groot omtrent anderhalff vaetsaet gelegen aent Hanneneijnde inde Leenderstraet 1. kijnderen van Andries Ruth Weijnensoen 2. Philips Peter Smodlerssoen 3. Jan van Peelt 4. Anthoenis Willemssoen Verbracken alias Verdreeven genaempt

174v.8 [het deel boven de # was erbijgeschreven onder de chijns in omgekeerde volgorde]
Jacob Jacob Luijten gelaesmaecker als man ende momber van Elizabeth Andries Ruth Weijnendochter sijnder huijsvrouwe
Ruth Andries Weijnensoen
Ruth ende Elizabeth Andries Weijnen kijnder
Andries Ruth Weijnensoen als man ende momber van Geertruijdt Engelbart Jacob Daemkensdochter sijnder huijsvrouwe
# Jan ende Geertruijdt Engelbert Jacob Daemkens kijnder
Engelbert Jacop Daemkens als man ende momber van Margriet Jan Henrick Berchmansdochter [Bachmans?] sijnder huijsvrouwe
Idem
voir die selve
van wegen der weduwen Francken Daems ende haren kijnderen
vuijt enen stuck erfs achter des voorst. Jans erve

175.1 (4843)
Hendrick Jan Bruijnensoen tot Maerheeze
Marije Lauvreijns van Moldochter weduwe wilner Willem Jan Berchmanssoen
Wijlm Jan Berchmanssoen
Idem
voir Lemmen Thonis
van wegen Jacop Lijskens
vuijt eenen stuck lants groot omtrent seven copsaet 1. Jan Goorts van Peelt 2. Handrick Joseph Stapparts 3. Hendrick die Smit 4. Wouter Cossen

175.2
Sijnthis Lauwreijns Hollensoen
Jenneken ende Marrijken Jan Jacobs van Bosshoven alias Woeijten voirscr. kijnder
Jan jacopszoen van Boshoeven
Gelis zijn soen
dcba Jan Janssoen Vervlaessen
voir Gielis Verrennen zijnen here
vuijt enen stuck landts geheiten den Daelbosch 1. Wreijssen Kremer kijnder

175.3
nu Frans Pieter Smoldersoen
Peter Gerit Molderssoen
dcba Dijngen Loeffsdochter
voir Gielis Verrennen haren heerken
vuijt haeren gedeelt vanden Daelbosch
desen chijns is gelost bij Frans Peter Smollers voorscr. opten XVIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes

175.4
Hanrick van hall
Henrick Michielszoen Vervlaesschen
Mathijs zijn brueder
dcba Jan Jan Thijssoen
voir Goijart vanden Brouck
vuijt enen stuck groesen amde Wlkenshorst 1. Daem Pompen
desen is gelost

175.5
die ses kijnder van Mathijs Jan Thijssen
Belie weduwe Matthijs Jan Thijssen
Idem
voir Lijsbetthen van Arendonck
vna wegen Dries ende Damen van Arendonck
vuijt enen stuck landts 1. Goeijen Loefs kijnder
desen chijns is gelost

175.6
die ses kijnder van Mathijs Jan Thijssen
Eadem
Idem
voir Helijwich van Arendonck
van wegen Jans van Mol ende Jutten Ghibels
vuijt enen stuck groesen geheiten die Wlkenshorst hier boven gescreven
desen chijns is gelost

175.7
die ses kijnder van Mathijs Jan Thijssen
Eadem
Idem
voir Driesen Driessoen van Arendonck
van wegen Jan Ardt Schoenmekers, Aleiten Dierick Voldersdochter, Dierick die Volder ende Dierick die Volder
vuijt huijs ende hoff tot Strijp gelegen daer Dries inne plach te wonen
desen chijns is gelost


175v.1 (4852)
Wilm Peeter Bitters mombair Marie zijnder huijsvrouwe dochter Bernaerts voirst.
vidua Bernardi cum filia
Bernart Stapparts
dcba die weduwe wilner Joest Willem Peterssoen met VIII kijnderen
voir den selven Joost
voir Willem Jan Brouckmans zijnen heer
vuijt zijnen huijse ende hoeve metten gelage daer Willem Brouckmanssoen in te wonen plach
desen chijns is gelost

175v.2
heer Jan Tiellens
dcba vijff kijnder wilner Tielens Dierick Tielenssoen
voir den selven haren vader
voir Thijssen den Roeser
van wegen zijns heren Jans van den Brouck
vuijt enen stuck landts geheiten sLoeffvenne 1. Gerrit Brouckmans
desen chijns is gelost

175v.3
Hendrick Ansems van Ghemert
Dierick Joost Jacops alias de Cuijper
Willem Jan jan Nuijllkenss als man ende momber van Marije jan jacob Costersdochter alias Nazen genaempt weduwe wijlen Jans Philips sijnder huijsvrouwe
nu Marie, Katharina ende Jenneken kijnderen van Anna voerscr.
Anna die weduwe metten kijnderen
Jan Jacop Scosterssoen
dcba Agnes die weduwe van Goijarte den Cremer metten kijnderen
voir Peteren Jan Sfoechszoen
vuijter helft vande Kerckecker

175v.4
Andries Anthonis van Hall tutor uxoris Angela Handrikx
Engel Handrick Willem Loeffsdochter
Hendrick Willem Loefss als man ende momber van Katharijnen Jan Jacob Scostersdochter alias Neesen genaempt zijnder huijsvrouwe
nu Marie Katharina ende Jenneken kijnderen van Anna voorscr.
Anna die weduwe van Jannen voorst. met den kijnderen
Jan jacop Costerszoen mette [doorgehaald II kijnder van Jacop Aert Stapparts]
dcba Twe kijnder van Jacop Ardt Stapparts
voir Heijlwich Jan Maechsdochter
vten enzel int molenstut
nu vuijt eenen acker saetlants groot omtrent twee vaetsaet achter die kercke van Leende gelegen 1. Willem Jan Nuelkens 2. Jacob Peeter Vreijnsens alias Smolders genaempt 3. Willem Jan Nuelkens 4. de kerckwech

175v.5
Margriet Joost van Erpdochter
Engel weduwe van Willem Peeters
Willem Peterss van Soemeren die Sceper genaempt
Willem Jan Jan Nueijllkenss
Luijcas Willem Loeffs als man ende momber van Jenneken Jan Jacob Scostersdochter alias Nazen genaempt sijnder huijsvrouwe
nu Marie, Katherina ende Jenneken kijnderen van Anna die weduwe van Jan Jacop Costerssoen voerscr.
Idem
voir heer Vaes Ardt Gobbensoen
vuijt enen acker geheiten den Buekenscamp achter erfenisse Engelen Neesen dat heer Vaessen toe plach te hoeren 1. Willem Bitters
ende vuijt eenen stuck saetlants de Hoegenecker genaempt inde Broeckecker gelegen 1. Jacob Luijten die Gelaesmecker 2. Wouter G. Veroeversoen 3. die heijlige geest van Leende 4. die straet als principael pandt

175v.6
IJdem
voir Gerit Damen Driessoen
voir zijnen vader
vuijt enen stuck beemdts gelegen am Oestrijckerdijck 1. Peter Bax
desen chijns is gelost

175v.7
Geerart Frans Handrick Lemmens voor deen helft d' Adriaen Jan Neckkens tutor Anne Frans Pieters uxoris
Frans Hendrick Lemmenssoen alias Smolders genaempt
Frans Jan Berchmansdochter
Jan Jan Berchmans
dcba Jan Henrick Berchmans die jonge
voir Jannen Hubrecht Berchmanssoen
vuijt enen stuck beemdts inde nederbeemd

176.1 (4862)
Jan Jacop .. alias Foochs
Jentis Foochs voir
dcba Ardt Willem Dierix
voir Peteren Jan Scosterssoen
van wegen Elsbeen Willem Sfoldersdochter
vuijt enen stuck beemdts in die Cuijlen
desen chijns is gelost bij Willem Goessens

176.2
Hendrick, Jan, Willem, Wouter, Anne ende Anthonia Peeter Bitters kijnder
Elizabeth Wouter Hendrick Aerts alias Cleermaeckersdochter weduwe van Peeter Bitters
Wouter Hanrick Aertssoen alias Cleermaeckers
.. weduwe van Jan Daemszoen voir
dcba VI kijnder van Henrick Jacop Ardts
voir den selven Henrick haren vader
voir Wouter Wouter Thijssoen
vuijt zijnen erve dat Wouteren Thijs toe plach te hoeren
desen chijns was tenrecht overgeseth ergo
desen chijns is verdeelt tusschen die kijnder van Elizabeth Wouter Henrick Aerts alias Cleermeekersdochter ende weduwe van Peeter Bitters hijer achter int boeck fo. IIc. XI verso (fo. 211v.) ende den voir gaend ab gestelt dus hier gecasseert ende vuijtgedaen

176.3
Joest Bartholomeeus Scheperssoen alias van Erp gemeijndelick genaempt
nunc prolis
Bartholomeeus Schepers
Willem Henrick Aertssoen
Idem
voir Jacop zijnen vader
van wegen Gielis Eelmans
vter helft vanden Molenscut dat zijns vader te wesen plach
desen chijns is gelost bij Joost Bartholomeeus Scepers alias van Erp genaempt opten XIXen aprilis 1601 aen Amant de Hornes

176.4
[doorgehaald]
Idem
voir Gielis Verrijsbraken ende Aleijten Wouter Thijsdochter
vten erfenisse dat hen toe plach te hoeren
desen chijns is verdeelt tusschen die kijnder van Elizabeth Wouter Hendrick Aerts alias Cleermeeckersdochter ende weduwe van Peeter Bitters hier achter int boeck fo. IIc XI verso (fo. 211v.) ende daer voor gaent gestelt dus hijer gecasseert ende vuijtgedaen

176.5
dcba die weduwe met vier kijnderen wilner Jans Jan Daemssoen die jongste
voir Wouteren Wouteren Thissoen haren vader
vut zijnen erve van des voirst. Wouters wege

176.6
Eadem
van wegen Heijlwigen Vreijsen
voir Jannen Jacop Daemssoen
vten selven onderpande
van desen chijns hebben die twee kijnder van heijlwich Jan daems d. gelost ...

176.7
Idem
voir Gielis Verrijsbraken ende Aleijten Wouter Thijsdochter
desen chijns is gelost bijde voorscr. twee kijnder van Heijlwich Jan Daemsdochter, te weten Willem Cuijlen ende Willem Boonen als man ende momber vande selven haerer kijnderen.

176v.1 (4870)
[opvolgers Jan Berchmans:
Marcelis sone Jan Bluijssen tutor uxoris Geertruijt dochter Adriaen Broeckmans voorst.
Adriaen Adriaen Brouckmans alias Nazen genaempt vanden voirscr.
Philip Peeters Smolderssoen ende Jan Jacobssoen van Waelre
Philips Peter Smolders als man ende mombaer van Aelken Jan Berchmansdochter
die kijnder van voerschr. Jan Berchmans
Jan Jan Berchmansoen]
[opvolgers Goedelt Jutten:
Jan jacopssoen van Waelre oft die Werdt genaempt als man ende momber van Eelken Pauwel Berchmans voirsdochter sijnder huijsvrouwe
nuncx heredis g.dulla van .aelsbeck momb ende dijlken f. ]
Jan Berchmans cum prolibus voer deen helft [ende] Goedelt Jutten dander helft
dcba Willem Gelis Baxsoen
van wegen Willem Wouters Wouterssoen zijns heeren
vter Rest die zijnen heren toe plach te horen gelegen tot Strijp 1. Maerie die weduwe met haren kijnderen Hendrick Aertss van hall 2. des voorst. Adriaen Adriaen Broeckmanss alias Nazen genaempt anderen erff. 3. Jaentken die weduwe met haren soen van Jan Jan Wouters alias Lobben 4. Katharinen die weduwe met haren kijnderen Jans Willem Juttens, groot omtrent II vaetsaet end een copsaet als principael pandt voor deesen ende naevolgende texten

176v.2
Idem
van wegen Lijbben Woutersdochter
voir Wouteren Wouter Raeijmekerssoen ende Arde Ardt Biesmans
vuijt zijnen gedeelt vanden Brouckbeemdt

176v.3
Idem
voir zijn moeder
van wegen Goijart Bax

176v.4
n.ut proles
dcba Aleijt weduwe wilen Henrick Jacopsoen van Hall
voir Gielis Verrijsbraken kijnder
ende voir Aleiken Wouter Thijs
desen chijns is gelost

176v.5
dcba Elijzabeth weduwe wilner Henrick Gelis Bax met haren neghen kijnderen
voir Henricken voirst. haren man
van zijn moeder
van wegen Goijart Bax

176v.6a
[..va]n Halldochter [..]Hall [..] genaempt
[doorgehaald: Joest Batholomeeus Sceperssoen] abuijs ergo geroijert
desen tijns metten IIII naevolgende texten sullen gelden ende is gedeelt

176v.6b
Marije Willem Peter Tielen alias van Heezedochter weduwe Hendrick voorst.
nu Hanrick Aerdt van Hallsoen alias Boeijkens genaempt
Wilm sijn soen [doorgehaald: deen helft] ende Aerdt van Hall als man ende momber Goedelt Jansdochter vanden Brouck [doorgehaald: dander helft]
dcba Jan Ardtssoen vanden Brouck
van wegen Willem Wouter Wouterssoen zijn heren
vuijt zijnen gedeelt vanden Hegbrouck ende den Petershoff
die helft van Willemen Bonen gest. van desen twee texten sijn gelost te wethen ...

176v.6c
Elisabeth Jans vanden Brouckdochtere ..
desen chijns van Elizabeth is gelost gelijck blijkt h...aet Peeteren de Vrijse jo eodem

176v.7
Idem
voir Ardt Ardt Boeijkens zijnen oeme
van wegen Art Boeijkens
vuijt enen stuck landts geheiten dat Uvlandt 1. Katherijn Lobben met haren kijnderen

177.1 (4878)
Idem
voir den selven
van wegen Henrick Jacops
vuijt zijnen huse ende hoeve dair hij inne woent tot Strijp gelegen
ende noch van enen vutsanxken over Strijperdijck gelegen
desen chijns is gelost

177.2
Idem
van Ariaen Henrick Henrickssoen vanden Brouck
vuijt enen stuck landts 1. den kijnderen Goijart Loefs mette weduwen
desen chijns is gelost

177.3
Ghijsbert Peter Stappartsoen
voir vijff kijnder vanden voirst Jacop suster genant Heijlwich
dcba Jacop Willem Heijnensoen
voir Aleijten jacop Henrixdocher zijn moeder
van wegen Jan Bueckens ende Willemen Heijnen Ardts
vuijt zijen gedeelt van zijnen erve dat zijns vaders ende moeders was
desen chijns is gelost bij Elizabeth weduwe van Gijsbert Peter Stappartsoen

177.4
dem Ghijsberts
Jan Joest wouterssoen
dcba Idem
voir Willemen zijnen brueder
van wegen Diericken ende Aerden Willem Theeussoen
vuijt zijnen gedeelt vande Cruijdt
desen chijns is gelost bij Elisabeth weduwe van Gijsbert Peter Stapparts

177.5
Gerit Peter Smolderssoen
Peter Gherit Mollerssoen
die selve kijnder
dcba Stijn Willem Heijnendochter
voir Aleiten Jacop Henrixdochter haer moeder
van wegen jan Bueckens ende Willemen Heijnen Ardts
vuijt haren gedeelt van haers vaders ende moeders erve
dezen chijns is gelost bij Gerit Peter Smoders voorscr. aen joncker Amant de Hornes opten XVIII aprilis 1601

177.6
.
mr. Reijm Jan Hoirssoen scepen ende president der arlicheijt van heeze ende Leende
Cornelia, Jenneken, Willem Bueckensdochteren maritus die erfge.
Jenneken Willem Bueckensdochter
van desen navolgende thijns moet geven
- Willem Aerdt Wouters ...
vuijt enen stuck groessen dat Willem Heij.. te wesen plach gelegen inde Beucken 1. . Jacob Daems
- Willem Bueckens ..
vuijt Jansburch 1. Hanrick Brouckmans 3. idem
Aelet ende .. kijnderen
dcba Jan Thonissoen vanden Kerckhoff
voir Willemen Willem Heijnensoen
voir Aleiten jacop henrixdochter zijn moeder
van wegen Jan Bueckens ende Willems Heijnen Ardts
vuijt zijnen gedeelt van zijnen erve dat zijns vader ende moeder was

177.7
[doorgehaald: Thomas Janssen Versantvoort]
Idem
van wegen Dierix ende Ardts Willem Theeussoen
vut haren gedeelt vander Cruijdt
ende vuijt eenen Vuijtsanck tot Boshoven wesende een .dels 1. Aart den Metser neven den Bruijckwech 2. Marie Bax scherp vuijt loopende opde gemeijn straeten voor desen ende naestvolgende text

177v.1 (4884)
Idem
van wegen Wreijsen Loeijen zijns heren
vuijt zijnen gedeelt van zijns heren erve tot Boshoven
desen bovengesr. chijns moet Thijs Hannen gelden .. ende is gelost

177v.2
Frans Handrick Willem Verhoevensoen
de IIII kindereren Jan Reijmen Hoirss
drie proles Handrick ende Lenaert, Aleijt voorst.
Aleit die weduwe cum prolibus van Goort voirscr.
Goordt Marcelis van Lijederop als man ende momber van Aleit Adriaen Lenaert Pompendochter sijnder huijsvrouwe voirscr.
Anneken haerder sij. voirsc.
Anneken Adriaen Vreijssendochter weduwe wilner van Adriaen Lenaert Pompen voorscr.
Adriaen Lenart Pompensoen
Marie Arien Verstappendochter van wegen Agnees Lenart Pompendochter haeren moeder ende Katharijn Lenart Pompendochter haere moije
Angnees ende Kathelijn Lenart Pompendochteren
nu Aelet ende weduwe
Lenart Pompen
dcba die weduwe van Loeff Coesten met haren kijnderen
voir Lambert Thijs Loefsoen
voir die huijsfrouwe van Laureijs den Raeijmeker
van wegen Lijsbethen Ardt Henrixdochter
vuijt enen stuck beemdts in gheen Jansburgh tusschen 1. Henrick Pauwels
nu 1. Peter Jan Heesterbeecx alias Tielens genaempt 2. Hanrick Ardtssoen van Hal alias Bruijkens 3. Jan Willem Bluijssen 4. den ghemeijnden Raienwech

177v.3
Bartholomeeus Hermans den Tijmmerman
Wouter ende Eelken kijnderen Jan Wouter Thijs
[doorgehaald: nu die drije kijnder van Jan Wouter Thijssoen voirscr.]
Jan Wouter Thijssoen
Jan, Henrick ende jacop kijnderen Wouter Thijs
Mari ende Gertruijt zijn dochter
dcba Jan Jan Smeetssoen
voir Thijs Wouter Thijs Raits
van wegen Heijnen Nazen
vuijt huijs ende hoff met zijer toebehoirten 1. Griet Nazen 2. die kijnder Thijs Wouter Thijs
desen thijns is gelost hijer achter fo IIc VIII verso den lasten text bij Bartholomeeus Hermans den Tijmmerman anderen tijns tsamen bij een genocken et de fo. Ic LXI van hijer voor dus doorslagen

177v.4
Goort sone Jan Sfossen
Eilken weduwe Jan Sfossen
Jan Wouter Sfossensoen.
Jacobis?
jan Joest Scepers
Henrixken die weduwe van
Jan Thonissoen vandne kerckhoff
Idem
voir Gielis Wreijsen Loeijensoen
van wegen zijns vaders
voir hem selven
ende voir Loeijen zijnen brueder
vuijt beijde haren gedeelten van allen haeren erve dat hen van vader ende moeder bleven is

177v.5
dcba jan Stevensoen vander Sraest
voir Jannen Janssoen van Eijndoven
van wegen Roeff van Gemp
vuijt enen stuck beemdt s
aen de huijs verover
desen chijns is gelost

177v.6
Idem
voir Willemen Jan Lobbensoen zijnen heer
van Claeus wegen vanden Be.ge
vten selven pande boven gescreven
desen chijns is gelost

177v.7
Idem
voir Jennen weduwe van Willem Pauwels Verhagen
van wegen Margrieten Jans van Erpedochter
vuijt enen stuck landts indie Brouckecker 1. Pauwels Delen
desen is gelost

178.1 (4891)
Idem
voir Henrick Stevens
van wegen zijne huijsfrouwen
voir Jacop Loeijen Haechmans zijnen heren
vuijt enen stuck landts geheiten den Huijsacker 1. Mariken Thonis erfge.
desen is gelost

178.2
Elsken weduwe Jans voorst.
dcba Jan Berchmans douwe
voir Jacoppen Willem Scosters
voir Ardt Ardt Willems
van wegen Lijsbetthen Jan Broeckmans ende haers vaders
vuijt enen stuck erfs geheiten Sleeffven
desen chijns is gelost bij Jan van Heersel ende Goijard Dircx

178.3
dcba Jan Wouter Sraeijmekers die jonxste
voir Jan Goijart Lemmenssoen
voir Loeff Jan Roesten
van wegen Wouter an Sraeijmekers
ende van wegen Jan Huben
vuijt huijs ende hoff dat Jan Huben plach te hoeren tot Leende amde Brugh
desen chijns is gelost bij Jan Wouter Wouterss die jonghe

178.4
Idem
voir die weduwe metten voirsten kijnderen van Goijart Brouckmans
vuijt enen beemdt geheiten die Jansburch 1. Jan Brouckmans
desen chijns is gelost bij Jan Wouter Wouters die jonghe

178.5
Idem
voir heer Willem Culen
vuijt enen stuck ackerlants gelege indie Cruijdt 1. Mariken van Hue.n 2. Jan Thonis dat heren Willemen toe plach te horen
desen chijns is gelost bij Jan Wouter Wouters die jonghe

178.6
Jan zijn soen
dcba Peter Henrick Delensoen
voir Henrick Henrick Delensoen die jonge zijnen brueder
voir Henrick Peter Delen zijnen vader
van wegen Peter delensoen ende Jacop Henrix
vuijt zijen gedeelt van zijns vaders erve
desen chijns is gelost

178.7
Idem
voir Peter Hanrick Delensoen zijnen vader
van wege Peter Delen ende Jacop Henrix
vuijt zijnen gedeelt van zijns vaders erve
desen chijns is gelost

178v.1 (4896)
Idem
voir Margarieten van Creele zijn vrouwe
van wegen Jans van Oirle zijsn heren
vuijt zijnen gedeelt vanden erva dat hem van zijnen heer ende vrouwen bleven is
desen chijns is gelost

178v.2
Goort Willem Donckers
.e.edes van Jenneken
Jenneken Thijs alias van Eijndhoven
Jacop van Eijndoven
Goert Wouter Janssoen soen van Oirle
voor dn' vijf kijnder Wouters voerst.
dcba Wouter Janssoen van Oirle
voir zijn moeder
van wegen zijns vaders
vuijt zijnen gedeelt van zijnen erve dat hem bleven is van zijnen vader
nu vuijt enen acker geheiten de Tuijnt groot ontrent negen copsaet gelegen inde Strijperecker 1. Geerart Daems
ende vuijt suck beemps geheijte opde Strepen groot twee vaetsaet . copsaet 1. Lijsken Geerarts 2. Handrick Martens 3. Aert Raes als principael pant

178v.3
Willem Aert Wijnensoen [Willem Aert Weijnen]
Anne Hendricx van Moldochter weduwe van voirscr. Willem cum prolibus
Willem Jan mr. Deelissoen tutor Anne Hanricx van Moldochter zijnder huijsvrouwe
Hanrick van Mol
Peter Anthonis
uxor cum V prolibus
dcba Goijart Janssoen van Oirle
voir zijn moeder
van wege zijns vaders
vuijt zijnen gedeelt van zijnen erva dat hem bleven is van zijnen vaders
namentlijk vuijt sijnen gelaghe tot Oisterijck geleeghen 1. Pieters de Vrijse ... sijnder tijt 2.des sheeren straet
Peeter Arien Thonissoen desen halffven chijns van 1/3 grp aen Peter de Vriese ende gelost Peters de Vriese memorieboeck oft heffboeck vande chijnss blijckens

178v.4
Elisabeth dochter Handrick Pompen
Handrick ende Huijbert proles
proles Hadewich Hendrick Delis Dingen dochter weduwe Isebrant Hubert Raijens
Anthoenisken Willem Goort Gobbendochter weduwe wilner Handrick Deelis Dingens
Henrick Deelis Dingens tutor uxoris Anthoenisken Willems Goort Gobben sijnder huijsvrouwe
Wijllem Goort Gobbensoen
Idem
voir Ariaen Janssoenvan Lille
van wegen Arikens weduwe van Jannen Verbraken
voir Henricken Janssoen Verbraken
vut enen stuck beemdts in die Langstraet gelegen 1. Peter Tielkens kijnder dat Goorden Verbaken toe plach te hoeren

178v.5
Goijart Jan Oirlemans
die kijnder van jan Goeijart Oerlemans
Jan Goert Oerlemanssoen
Idem
voir Peteren Henrick Delensoen zijnen zwager
van wegen Margareten van Oirle zijne vrouwen ende Jans van Oirle zijns heren
vten halven gelage tot Boshoven gelegen dat jans van Oirle toe plach te horen ende Goijart van Peteren heeft
Desen chijns is gelost bij Goijart Jan Oirlemans oft Loeff Loefssoen in zijnen naeme opten XX aprilis annox XVIc ende een aen Amant de Hornes

178v.6
Antonis
Handrick Tounis Dries Klaes van Hall
Jenneken dochter Jan Sffossen
Eilken weduwe van jan Sffossen
Jan Wouter Svossen als man ende momber van Aelken Wouters van hall dochter sijnder huijsvrouwe
Jenneken ende Aelken Wouters van hall kijnder
Wouter van Hall met twee kijnderen
dcba Drije kijnder van Jacop Janssoen van Oerle
voir haeren vader
van wegen zijre moeder ende vader
vutten gedeelt dat voirg. haer vader heeft van zijns vaders erve
vuijt den Swartlantsdries

178v.7
Willem Jan Woijten bij coop.
Marie dochter mr. Reijm Hoirs
mr. Reijm Jan Hoirssoen schepen ende president der heerlicheijt van Heeze ende Leende
maritus derffge.
.iliken Jans Willem Buijkensdochter
voir Willem Jan Bueckens hare grootvader
dcba Willem Jan Bueckens
van wege zijns vader
vuijt huijs ende hoff tot Strijp gelegen dat zijnen vader toe plach te horen 1. Mariken Heijn .le.ers huijsfrouwe was
nu 1. Arien Stappers 2. Jan van H..de 3. sheren straet 4. Bernaert Stappers

178v.8
Handrick Remius Dries alias van Hall
Anthoenis Drijes als man ende momber van Jenneken Wouters van Haldochter sijnder huijsvrouwe
Jenneken ende Aelken Wouters van Hall kijnder
Wouter van Hall met twee kijnderen
Adriaen Oerlemans
Marten Bruijsten Thijszoen
Wijlm Bitters die Jonge
uxor cum prolibus
dcba Willem Willem Diericx
voir Henrick Jansdochter van Oerle
voir haer moeder
van wegen haers vaders
vuijt haren gedeelt van haers vaders erve
nu den Zwartlantsdries

179.1 (4904)
Pieter Goort Stoffel te wuestensoen
Heijlwich ende jenneken Jan Hendrick Gobbels alias van Velthoevenkijnder
Anneke die weduwe van Jan Hendrick Gobbels alias van Velthoeven cum prolibus
Jan hendrick Gobbelssoen alias van Velthoven genaempt
die vier kijnder van Hendrick Goort Gobbelssoen
die weduwe metten kijnderen Henricx voerscr.
Henrick Goert Gobbelssoen
Jacop Willem Bitterzoen
Idem
voir Bartholomeussoen van Moll
van wegen Katherijn van Mol
vuijt enen stuck beemdts geheiten dat Hulsbrouck 1. Meeus van Moll

179.2a
Jan Casius Jan Sijnensoen tutor Catharina sijnder huijsvrouwe
Willem Anthonis Verhaegen tutor uxoris
Digna Handrick Maesdochter
Matthijs Blasius Lobbens
Catharijn weduwe Handrick Adriaen Maess
Willem Pouwel Deelensoen voer die hellefft
Willem ende Willem Jacop ende Peter gebrueders Willem Bitters zoene
Idem
noch vuijt enen stuck landts geheiten den Broeckecker 1. Goeijen Gobben
desen halven chijns boven gescreven is gelost

179.2b [deze chijns is afgesplitst van de vorige]
[opvolgers Lauwreijs Lobben:
Wauter sone Wauter Thijs Thijssoen
Ursel die weduwe van Wauter voorst.
Wouter Thijs Thijs alias Boelkens
Hendrick Hendrick Leeuwen tot Boshoven
Dierick Noelen tot Hamondt
(04-11-1599) Goordt Jan ende Hendrick Lauvreijs Lobben kijnder]
[opvolger Adriaen Maes d'oudste:
Adriaen Adriaen Maessoen die jonghe]
Adriaen Maes d'oudste voer deen helft ende Lauwreijs Goeijart Lobben dander helft
[oorspr.] Mathijs Ariaen Maessoen
vuijt den selve onderpandt dander hellft
van desen voerscreven shijns -- faci- -- -

179.3
Hanrick Joseph Stapparts als man ende momber Heijlwich Willem Peter Bittersdochter
die kijnder van Willem Peter Bitters
Willem ende Peter Peter Bitterssoenen
vier kijnder van Petere voirst.
dcba Peter Willem Dierixzoen alias Bitters tot Bosshoven als man ende mombaer Heijlwicht Jansdochter van Oirle
voir haer .arder
van wegen haers vaders
vuijt haren gedeelt van haren erve van haren vader
dezen chijns is gelost bij Hanrick Joseph Stappartsoen aen jo: Amant de Hornes .. opte XII novembris XVIc vier (12-11-1604)

179.4
Jacop ende handrick sonen Pieter Berchmans
Peeter Wouter Berchmans
Wauter Wauter Berchmanssoen de jonge als man end emomber van Marie Peter Peter Bittersdochter
Willem ende Peter Peter Bitterssone
die vier kijnder van Peter Willem Diericxzoen alias Bitters tot Bosshoven
Idem
vuijt enen stuck landts geheiten den Hoeghenecker liggende indie Breetvenne 1. Peter Jan Pompensoen
vut hijs ende hoff metten erffenisse daer am gelegen tot Boshoven 1. Goiart Oerlemans

179.5
Eilken weduwe Willem Maes met Willem ende Pieter haren zonen
Handrick Pieter Bitters
Hendrick Goort van Velthoevensoen tutor uxoris
Pieter Hendrick Jacob Bitterssoen
Hendrick Peeter Bitters
Jacop Willem Bitterszoen
dcba Anna Willem Dierixdochter
vuijt enen stuck eckerlants gelege in gheen Zwartlandt dat haren vader toe plach te horen 1. Henrick van Hall

179.6
Aert Pieter de Metser als man ende mombaer Jenneken Handrick van Astendochter
[doorgehaald: Hanrick Pieter Bitters]
Hendrick Jacob Peeter Scepers alias van Asten genaempt
Oda die weduwe van Frans Diericxsoen van Asten voorscr.
Frans van Asten
nu hereedes
nu die weduwe Jan Michiel Booenensoen
Jan Michiel Boonen voir.
dcba Henrixken weduwe wilner Michiel Janssoen Verover met haren kijnderen
voir den selven Michielen
voir Margrieten van Oirle zijn vrouwe
van wegen Jans van Oerle zijns heren
vuijt zijnen gedeelt vande erve dat hij van zijne br. end vrouwe heef
vuijt huijs ende hof metten amliggenden eker groot twee vaesaet 1. die straet tot Bosshoven gelegen als principael pant voor deenen ende volgende text

179.7
Idem
voir Jannen Jan Scosterssoen
van wegen zijner moeder ende vader
vten erffenisse die Michiel van hem heeft.

A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 180-185 nr. 32

179v.1 (4913)
[opvolgers Willem Berchmans:
Jan Frans Adriaen Maessoen
Frans Adriaen Maessoen bij coope
Hendricxken Janne Loeffsdochter weduwe wilner van Lauwreijs voersc.
Lauvreijns Willem Berchmanssoen
proles]
(01-02-1565) Wijllem Peter Bijtterssoen (Bitters) voer deen helfft [ende] Willem Jan Berchmans dander helfft
dcba Jan Thonissoen vanden Kerckhoff
voir Margarieten van Oirlen zijn vrouwe
van wegen jans van Oirle zijns here
vuijt zijnen gedeelt vanden erve dat hem bleven is van zijnen heer ende vrouwe te weeten den Renbeemdt
dit is geweest een oude grooten maer Willem Bitters heeft den halffven .. te wethen .. dair aff gelost, dus over ... gebleven op.. Jan Berchmans hijer voer

179v.2
Goort sone Jan sFfossen
Jenneken dochter Jan sFfossen
Aelken weduwe van Jan sFfossen
Jan Wouter Svossen als man ende mombaer van Aelken Wouters van Halldochter sijnder huijsvrouwe
Jenneken ende Aelken Wouters van Hall kijnderen
Wouter van Hall met twee kijnderen
[oorspr.] Adriaen Jacop Oerlemanssoen
van desen chijns 1 hoen
vuijt den dries inde Swartlande 1. Henrick Leene

179v.3
Frederick sone Anthonis van Roij bij coope
Jan ende Adriaen sonen Teunis Hannen alias Eskens
Marijken die weduwe van Anthonis voirscr. cum prolibus
Anthoenis Sebastianen Eskenssoen
die kijnder van voirst. Sebastiaen verweckt bij aleit Deelis Hannen sijnder huijsvrouwe
(27-03-1565) Bastiaen Seskenss
.elet ende haer kijndere van Jan Thonis van den Kerckhoff
Idem
voir zijn moeder
van wegen zijns vader
vuijt zijnen erve dat zijns vaders was
vuijt huijs ende hoff 1. Jan v.ijlkens 2. die gemeijnstraet

179v.4
Aerdt Willem Sceperts ende Ariaen sijn huijsvrouwe
Henricxken die weduwe van Anthonis van den Kerckhoff
Idem
voir Heijlwich Thonisdochter vanden Kerckhoff
vut enen acker gelege indie thuijnt die der selver toe plach te horen 1. die weduwe Jans van Eijndhoven
desen chijns van ... is gelost

179v.5
Anthonis sijn soen
dcba Ardt Henrick sBruijnensoen
voir zijn vrouwe
van wege Thonis vanden Kerckhoff zijns heren
vuijt zijnen gedeelt van zijns heren erve
desen chijns is gelost

179v.6
uxor cum .. prolibus
nu Wijlm Heesterbecx
Dries Jan Driessoen
cba Francis Henrixzoen van Boshoven
voir heer Henrick priester Henrick Loefszoen zijnen zwwager
vut enen beemdt geheiten die Cortbrug
desen chijns is gelost

179v.7
Hendrick Goort Bullsoen
Marie Willem Loeffsdochter weduwe Hendrick Peeters de Vrijesensoen
van desen naevolgenden thijns moet gelden
Jenneken Marie Loeffsdochter ...
Aelken Marie Loeffsdochter
Hendrick Peeters de Vrijsesoen als man ende momber van Marie Willem Loeffsdochter sijnder huijsvrouwe
die erffgenamen van Aleit voorscreven
Aleijt die dochter van Marije voorscr.
die kijnder
dcba Mari Henrick Ardt Loefsdochter
voer Henricken haren vader
vuijt enen stuck lands geheiten die Neder Oetsten 1. Ariaen Meeus
nu 1. Peeter Hanrick Leenen 2. die Lijckstrate
[doorgehaald: Joest ende Willemken kijnder Aert Meus Loefss
desen thijns is gelost]
bij Willem Pauwel Deelen alias Engelen is dit ... ende ... gelost ergo

179v.8
Marie Jan Thijs Blesendochter
Jenneken weduwe van Handrick Jan Boonen
Henrick Jan Boonen die jonge als man end emomber van Jenneken Loeffs zijnder huijsvrouwe
die drije kijnder van Jennken voorscr.
Jenneken die dochter van Marie henrick Aerdt Loeffsdochter
Eadem ende Aerdt hare soone die zij vercregen heeft bij Willemen Ardt Theeukenssoen
vuijt enen stuck landts geheiten den Paijecker 1. Jan Ardt scosterszoen
nu 1. Hanrick Jacob Coelens 2. Joest Aerdt Loeffs alias Coppen

179v.9
Joestken die weduwe van Joest voirscr. cum prolibus
[dcba] Joest Aerdt Loeffsoen alias Coppen tot Bosshoeven
voor die kijnder van Aerdt Marije Henrick Aerdt Loefsoen
voor die selve Aerdt hare vader
voor de voorcr. Marije sijnder moeder ende Aerdt haren soone die sij vercreegen heeft bij Willem Aerdt Theeuenssoene
vuijt eenen stuck lantd geheijten die Paijacker 1. Jan Roelants alias Engelensoen 2. Henrick Jan Boonensoen die jonghe


180.1 (4923)
Thijs Aert Joseps voor dander helfft
Jan Peeter Bevens als man ende mombaer van Meriken Aert Joseph Stappartsdochter voor deen helfft
Aerdt Joseph Stapperts
Aardt ende Heijlken Josep Stapparts kijnder
Josep Stapparts voor Cristina die weduwe van Aardt Dierick Loeffs sijnder huijsvrouwe
dcba die weduwe met hair enige dochter van Ardt Dierick Loefs Stijn van Haze genaempt
voir den selven Ardt Dierick Loefs
voir Willem Willem Cuijlen
vuijt huijs ende hoff tot Strijp gelege dat Willem Cuijlen plach te horen
ende vuijt naebeschr. Rijster voor tprincipael pant

180.2
Idem
voir zijnen vader
vuijtne voirscr. huijs ende hoff ende naebeschr Rijster voor tprincipael pant

180.3
Idem
van wegen Willemen Janssoen van Heeze haaren heerken
vuijt enen stuck groesen geheiten die Rest 1. Henrick Jacob Oems nu Peeter Jan Hoirs met meer anderen 2. Wouter Willem Bluijssens 3. Ardt Vaessen 4. Jan Janss vanden Brouck alias Baten gemeijndelick genaempt groot omtrent vier vaetsaet

180.4
Andries Teunis Geerartssoen
derfgenamen Lisbeth Joest Faesen
Elizabeth Joest Faessendochter weduwe wilner van Andries Peeters alias die Sceeper aende Rull
Marie Jenne ende Elizabeth Joost Vaessen kijnder verweckt bij Hendricxken die dochter van Marie die weduwe wilner Deelis Deelis Cranendoncx
Henricxken die dochter
dcba Maria weduwe wilner Delis Delis Craendoncx
voir heer Henrick priester Henrick Loefssoen
van wegen Henrick Loefs aendre kijnder
vten Roelant tot Heeze onder Creijel gelegen

180.5
Jan Box
Thonis Berchmans ende Ariken sijn suster
dcba Jan Michiel Belienzoen
voir zijn vrouwe
van wegen Thonis vanden Kerckhoff zijns heren
vuijt zijns huijsfrouwen erve
desen chijns is gelost

180.6
Arien Jan Berchmansdochter
Idem
voir Jan Willem Bueckenssoen
van wegen Katherijnen ende der kijnderen Jacop Janssoen van Hall
vuijt enen stuck erfs op die Jansburch
desen chijns is gelost bij Aerdt Willem Stappartszoen tutor uxoris

180.7
Idem
voir Ardt Gielis Baxsoen
van wegen Willem Ghiben Sboutensoen
voir Heijn die Loeze
vuijt hoff dair hij inne woendt
ende voir Heijlwich Thonisdochter vanden Kerckhoff
vut zijnen gedeelt van enen beemdt gelegen in die Neerbeemde den Heijlwich toe plach te hoeren 1. Peter Vriesen
desen chijns is gelost bij Aerdt Willem Stapparts tutor uxoris

180v.1 (4930)
dcba Heijlwich Thonisdochter vanden Kerckhoff
van wegen haers vaders
vuijt haren gedeelt van haeren erve van haers vaders wege
desen thijns is geset op Jan Michiel Beliensoen, die weduwe Jans van Eijndoven ende Jan Thonissoen vanden Kerckhof . hier vutgedaen

180v.2
Handrick Goort Bul
Aert Jacop Scusters
Jacop Aerdt Scusterszoen
nu Meeriken Aert Custers weduwe met Aert ende Thonis
dcba Ardt Jan Scosterssoen
voir zijn moeder
van wegen zijns vaders
vuijt enen stuck erfs geheiten tHeestervelt
nu een stuck ackerlants gelegen tot Oisterijck tusschen 1. Adriaen Berchmans 2. Roelant Verbraecken 3. de gemeijnstraet ontrent I1/3 vaetsaet

180v.3
Libken die weduwe van Gerart voorst. voor deen helft Lambert Joost Coppen dander helft
Gerardt, Elizabeth ende Marije Jan Wouter Goijens alias Ruevens kijnder
die huijsvrou Marie Wouter Goijensdochter van Jannen voorsc.
Jan Wouter Goijens alias Ruevens tot Boshoven
Jan Peter Bittersoen
Goedelt Willemen Juttendochter
dcba Henrick Henrixzoen van Huechten
voir zijn vrouwe
van wegen Jan Scorsters zijns heren
vten gelage tot Boshove gelege 1. Franssen van Asten 2. idem 3. sHerenstraet 4. idem
nu 1. Willem Joost Coppen 2. Handrick van Asten van deen helft van .bleken die weduwe van Gerart van Ruevens dander helft Lambert Joost Coppen ende heeft gelost voir sijn helft voor principael pant sijn huijs end ehoff gelegen tot Oisterick 1. Handrick den Schoenmaecker 2. Jacop Wauters 4. sheeren straet

180v.4
Peter Maes
Goedelt Wilm Juttendochter
Jan Henrix van Huechtensoen
dcba Joest Clevers als man ende mombair Cristinen zijnre huijsvrouwe
voir zijn vrouwe van wegen zijns heren
vuijt zijnen gedeelt van zijns heren erve
desen chijns is gelost

180v.5
nu mr. Reijm Jan Hoirss tutor Agnees Hanrick Hanrick Daemsdochter uxoris [rechter zijde: haer vader van wegen Elizabeth Jan Wouters alias Hanssendochtere sijnder huijsvrouwe]
Hoogaert Aert Frans Smollers alias IJewaens tutor Heijlken Hanrick Hanrick Daemsdochter
[rechter zijde: voir den selffven Hanrick Hanrick Daems
voer heer Corstiaen Moers Kersten Smeets
voor den selvel Moers Kersten Smeets sijnen vader
voir Tielman jacop Willem Theeuss
vuijt eenen stuck lants geheiten die Cruijdt groot omtrent een vaetsaet landts 1. Michiel Jan Heesterbeecs alias Tielens gemeijndelick genaempt
terdeel hoens
desen chijns is gelost bij mr. Reijm Jan Hoirss voorst. opten XXVII aprilis 1601 aen Amandt de Hornes]
heer Corstiaen Moersen voor deen helft ende Henrick sFoechs voer dander helft
heer Corstiaen Peter van Duerssen Jacop ende Jenneken kijnderen Moers voerst.
dcba Moers Kersten Smeetssoen
voir Tileman jacop Willem Theeuszoen
vuijt enen stuck landts geheiten die Cruijdt
terdeel hoens

is gedeelt op Hoegaert Aerdt Smollerssoen ende Michiel jan Heesterbeecx

[oorspr.] Michiel Jan Heesterbeecxsoen alias Tielens genaempt
voir Hanrick Peter Schepers alias Sfoochs gemeijndelick genaempt
van wegen heer Corstiaen Moers Kersten Smeetssoen
voer den selven Moers Kersten Smeetssoen sijnder vader
voir Tielman Jacop Willem Theeussoen
vuijt een stuck lants groot omtrent een vaetsaet lants in die Langhecker gelegen genaempt die Cruijt tusschen 1. Hogaert Aerdt Frans Smolderssoen alias IJewaens als man end emomber Heijlken Hanrick Hanrick Daemsdochter sijnder huijsvrouwen
terdeel hoens

van wegen Elizabeth Jan Wouters alias Janssen haren vaderHanssen Verheze sijnder huijsvrouwe

180v.6
nu Leenaert Hannen
Goeijart Jan Wouterssoen
Idem
voir Marien Jan Hubendochter
van wegen Jan Huben
vuijt zijn derden gedeelt van enen beemde geheiten dat Danielsbrouck dat Marien zijne vrouwen toe plach te hoeren
desen chijs is gelost bij Lenarden Hannen opten XIIII aprilis 1601 aen jo: Amant de Hornes

180v.7
[allen rechts boven Philips en Anna vidua:
Anneken dochter Matthijs Dillen voor dander helft
Marcelis Thijssoen
Jan Philipsen
Anna vidua]
Jan Anthonis Boxs [doorgehaald: voor deen helft]
Philips Janss van Vessem
nu Jacop filius Peter Corst.
Peter van Duersen
Idem
voir die selve
van wege Willem Jan Loonkens ende Jans wege van Rut
vten Jansborch 1. Marten Daniels Daems

181.1 (4938)
Flijps van Vessem
heer Corstiaen Moerssen
Idem
voir Henrick heer Hanrixsoen van Vehen
vuijt enen beemdt geheite dat Duvelsbrouck
desen thijns is gelost bij heer Cristiaen Moers Korstenssoen . thijns hijer nae fo 1c LXXXIIII dus geroijeert

181.2
dcba Mari Jan Goessensdochter
voir Aleit Jan Goessensdochter
voir Lijsbeth haer moeder
vanwegen haers vaders
vuijt haren gedeelt van een tstuck groesen geheiten den Vortbeemdt die haren vader te horen plach
desen chijns is gelost bij Peter Maessoen ende Peeter Hanrick Bacxsoen

181.3
dcba die huijsfrouwe met eene dochter van Jan Jan Goessens
voir haren vader
voir haer vrouken
vuijt zijnen gedeelt vande Voortbeemdt de zijns vaders te wesen plach
desen chijns is gelost bij Peter Maes ende Hanrick Bacxsoen

181.4
Eadem
voir heer Jacoppen Jan Goessensoen
van wege Jannen Jan Goessens
ende van wege Henricken Henrixsoen van Sterxel
desen chijns is gelost bij Peter Maessoen ende Peter Henrick Bacxsoen

181.5
Teunis Handrick Dries alias van Hall
Corsten Alberts van Mollsoen
Marie Peeter Bacxdochter weduwe wilner Hanrick Hanricxs Leenenvoorst.
Hanrick Leenen
Dierick Willem Damensoen
Willem haer zoen
dcba die weduwe met vier kijnderen van Jacoppen Willem Damensoen
voir den selven Jacop
voir heer Jacoppen ende Lijsbetthen Jan Goessens kijnder
van wegen Jan Goessens
vuijt zijnen gedeelt vande gelage tot Boshoven

181.6
Eadem
voir Gerritten Peter Ghijselssoen
vuijt enen tstuck landts in die Speel gelegen omtrent een vaetsaet groot

181.7
dcba Jan Jan Dierixsoen
voir Jacoppen Willem Damen
voir zijn moeder
vten Sratenbrouck dat zijns vaders was
desen chijns is gelost

181v.1 (4944)
dije kijnder
dcba Aleijt Jan Schoenmekersdochter
voir heer Jacoppen Jan Goessenssoen
van wegen Jannen Jan Goessenszoen
ende van wegen Jannen van Sterxel
desen chijns gelost

181v.2
Eadem
voor Aleit Jan Goessensdochter
voir heer Jacoppen Jan Goessenssoen
van wegen Jannen Jan Goessens ende van wege Henricx van Sterxel
desen chijns is gelost

181v.3
.. Michiel Willem Bittersoen die jonge
Michiel ende Goort Willem Bitters die jonge kijnder
Willem Mathijs ende Jaecxken Blasius Lobben kijnder
Cristina Goijart Goessensdochter weduwe wilner van Adriaen Bauwen voors.
Adriaen Bauwen als man ende momber van Cristina Goijaert Goessensdochter zijnder huijsvrouwe
dcba Goijart Jacop Goessenssoen
voir Lijsbeth Goessens
van wegen Jan Goessens
vuijt zijnen erve dat hij heeft van zijns vaders wege als te wethe

181v.4
Idem
voir Geertruijt zijn vrouwe
van wegen Joest Thijs Sraets.
van wegen Dierick Lijben

181v.5
Idem
voir heer Jacoppen Jan Goessensoen
van wegen Jan Jan Goessens ende Henrick Henricxzoen van Sterxel

181v.6
Goijart Loppen
Willem Jan Daniel douwen Drijessoen alias van Dommelen
Jan ende Willem Daem Daniel Drijes alias van Dommelen
Ariaen .gers tot Oevelwegen als man ende momber van margriet Jan Snijdersdochter sijnder huijsvrouwe
dcba Maria Jan Snijersdochter die weduwe van Gielis Hannen
voir Willem Janssen Verrijsbraken
van wegen Willem Hanrick Thijssoen
voir Jan Ardtssoen

181v.7
Eadem
voir Ardt Willem tFforsters
voir Goijart vanden Brouck
vuijt enen stuck beemdt int Rosthit gelege 1. Marie Willem Ardts dochter
nu 1. Jan ende Hendrick, Hendrick Dierick Goort Tielens kijnder op de Aa tot Oevelwegen 2. Delis Dierick Daemss alias Verhagen genaempt ende Goijart Michiel Ariens 3. sheeren vlijet die Aa 4. nagebuur thijnsgoet, groot omtrent twee vaetsaet

182.1 (4950)
Willem Anthoenis Delis Vorstermans alias van Vechelen genaempt
Willem, Arien ende Elisabeth kijnderen Anthonis voorst.
Anthonis van Vechelen
dcba Gertuijt weduwe wilner Ardts van Vechel met haren twe kijnderen
voir Jan Jan Landmeters haeren heer
vter helft van enen stuck groesen geheiten tHulsbrouck 1. Delis heer zwager
desen chijns is gelost bij Willem Anthonis Delis Vorstermanssoen alias van Vechelen genaempt voorscr. opten XXV aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

182.2
Eadem
voir den selven
vuijt enen stuck landts een vaetsaet groot int Halfen gelegen
desen chijns is gelost bij Anthoenis Delis Vorstermans alias van Vechelen genaempt voerscr. opten XXV aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

182.3
Ariaen Jan Berchmans ende Wouter Verover ...
Eadem
voir haren vader
vuijt haren gedeelt van enen beemdt am Oestrijckdijck gelegen
desen chijns is gelost

182.4
Eadem
van wegen Wouteren haers brueders
vutten voorst. erve
desen chijns is gelost

182.5
Dierick Deilis van Werdingens
Hendrick Adriaens van Wadingens
die kijnder Adriaens van Werdingen voor drije vijfft delen ende Anthoenis Aerts van Wadingens voor die twee vijffdelen/ Jenneken die weduwe cum prolibus van voirsc. Peeter Goort Gobben
Hendrick Adriaens van Werdingensoen
die kijnder
Arien Aerts voerst. soen voer deen helft ende Heijlken zijn suster cum filius voer dander helft
dcba Ardt Janssoen van Werdingen
voir Gertruijt zijn vrouwe
van wegen Joosten Thijs Sraetssoen
vuijt zijnen erve van zijnen vrouwen

Jacop .ken Schoenmaker
xx Cristina die weduwe Peeters Goort Gobbens voirst.

Peter Jacob Wouters als man ende momber van Geertruijt Michiels van Werdingendochter voorde II vijffste gedeelten (als voor)

182.6
Elisabeth dochter Handrick Pompen met haar iii kinderen
vii kinderen Handrick Pompen
Hendrik Frans Pompensn als man en momber van Elizabeth Willems van Veghelen dochter sijnder huijsfrouwe
Willem Tonis Delis Vorstermanss alias van Vechelen genaempt
Willem, Arien ende Elisabeth kijnderen Anthonis voerst.
dcba Thonis Gielis Voirstermanssoen
voir zijn moeder
van wege Gielis Jan Voirstermans
voir Jan Jan Landmeters
vuijt huijs ende hoff met zijner toebehoerte daer hij inne woond

182.7
Idem
voir die weduwe van jannen Ardt Wouters zijns heeren
vuijt zijnen gedeelt vanden erfenisse
van zijner huijsfrouwen wege

182.8
Hendrick Jacob den Smitsoen
n.pt vrijdeegen voorsh. Tonis . vuijt der Veelven groot II vaetsaet 1. Arien Berchmans

182v.1 (4957)
[moeilijk toe te ordenen]
III proles Aert Ghijsbert Raijmakerssoen
Aert Ghijsbert Willems alias de Raijmaker
Peeter Jacob Wouterss als man ende momber van Geertruijt Michiels van Werdingendochter[,] verweckt bij Aleit Goijart Gobbendochter[,] sijnder huijsvrouwe
Jan Jan Bitterssoen
Jan Hendrick Baetens alias Goossens als man ende momboir van Katharina Goijaert Gobbendochter sijnder huijsvrouwe
voor de kinderen van Goijaert Gobben voorscr..
van desen navolgende chijns heeft Jan Jacop Gobbensoen...
Aleijt Gobben metten kijnderen#...

Jan Gobben
nu die kijnderen van Goijart Gobben
proles Cristina wed. van peeter handrick Dingen - halve hoen
Anthoenisken Willem Goijart Gobbendochter weduwe wilner Hendrick Deelis Dingens
Hendrick Delis Dingenssoen
die erfgenaem van Peeter Goijart Gobben
Christina Gobben met Goort Gobben zoen voor Jan Jacop Gobben voor een vierendeel een half hoen I . qrlt
uxor cum prolibus
dcba Goijart Goijart Gobbensoen
voir zijnen vader
van wegen Gobben kijnder
vuijt zijnen gedeelt van zijnen erve
ende vuijt eenen stuck lants groot .. vaetsaet geheiten den Vrijdach - II houren I d.

1. die kijnder van Eijc Wouters 2. Hob van Pelt als principael pandt voor een vierdeleel van deeshen II

182v.2
Jan ende Hendrick Reijm Thijs
Margriet Dierick Verbraeckendochterdochter
de VII kinderen van Dierick voirst.
Dierick Hendricx Verbraeckensoen
Margriet die weduwe van Hendrick Wouter Thijs voers.
Hendrick Wouter Thijssoen voors.
Hendrick Brabander als man ende momber van Elisabeth Jan Goijart Gobbendochter sijnder huijsvrouwe
van deezen teijns booven ende beneeden hebben die drije kinderen van Jan Goort Gobben een halfe hoen ...

182v.3
[kantlijn links: Aert Ghijsberts den Raijmaker
voor Cristina weduwe Pieter Handrick Dingenssoen]

Idem
voir Margarieten ende Lijsbetthen Goijart Gobbendochter
vuijt enen halven vaetsaet landts inden hoff bij Thuijs ende vuijt anderhalf vaetsaet landts gelegen inde Keije buijten Oesterickerdcijk 1. Hendricx Dingens 2. Hendrick Gobben

182v.4
Jan Andriessen alias de Witte
Jenneke Jan Schapsdochter weduwe wilner van Willem Blasius Lobben
Willem Balsius Lobbensoon
Willem, Mathijs ende Jaecxken Blasius Lobben kijnder voerscr.
Gertruijt Jan Goeijart Gossensdochter metten kijnderen weduwe wilner van Blasius Lobben
Idem
voir Jannen Jan Voirsters
van wegen Jans vander Poerten
vuijt enen stuck landts geheiten die hage 1. Henrick Coppen huijsfrouwe

182v.5
Margriet
Jan sone Dierick Verbraeckendochter
nu de VII kinderen van Dierick voerst.
Dierick Handrick Verbraeckens
Albert Adriaens vander Brugge als man en mombaer van Jenneken Handrick Delis Dingendochter
proles
Anthoenisken Willem Goijart Gobbendochter weduwe wilner Henrick Delis Dingens
Henrick Delis Dingens
Wilhem Goeijart Gobbensoen
Idem
voir Henrick Claeus Daperssoen
voir Hadewich Goijart Gobbendochter
voir haren vader ende moeder
van wegen gobben kijnder
vuijt haren gedeelt van haren erve van vader en moeder nu de quadendries genaempt aen Oisterickerdijck gelegen

182v.6
[opvolgers Goeijart Goeijart Gobben:
Handrick Jan Goosenssoen
Jan Hendrick Baetens alias Goessens als man en momboir van Catharina Goijart Gobbendochter sijnder huijsvrouwe
die twee kijnderen Goeijart Gobben]
[opvolgers Jan Goeijart Gobben:
Jan Casijn Jan Sijnen tutor uxoris
Digna die weduwe van Jacop dielis
Jacop Jacop Anthoenis alias Dijelis
Jacop Jan Goijart Gobben
die drije kinderen Jan Goeijart Gobben alias Thonis]
Goeijart Goeijart Gobben voor een helft [ende] Jan Goeijart Gobben dander helft
Idem
voir Margrieten Goijart Gobbendochter haer suster
van wegen haers vaders ende moeders
ende van wegen Gobben kijnder
vuijt de hulsbrouck beemdt 1. Lambert den Snijder 2. Gielen Vriessen 3. de Aa. 4. Jan ende Pieter Maes

182v.7
Joostken Bauwen weduwe van Wouter Jacop Colen
Wouter Jacop Coelensoen
Mathijs Goijart Hannen oft Emmelsoen gemeijndelick genaempt
drie proles van Goijaert die sone IIII sh v penen ende Marie IIII sh v penen
dcba Mathijs Thijs Hannensoen
voir Jacop Goijart Gobbensoen
voir zijnen vader ende moeder
van wegen Gobben kijnder
vuijt zijnen gedeelt van zijnen erve dat hem bleven is van vader ende moeder
ende vuijt een stuck groeslants eertijts ackerlandt geweest zijnde groot omtrent vijff copsaet tot Oisterick gelegen 1. beneffens den kerckenerffs van Leende 2. Jacob Willems Verbraecken alias Schepers genaempt 3. Peter Jan Clevers 4. Jan Hanrick Batens alias Goessens genaempt ende weclke groeslant nu gemeijndelick genaempt wordt den Weijer voor desen ende vier naestvolgende texten

182v.8
Idem
voir Goijart Gobben ende Aleiten zijn vrouwe
van wege Gobben Gobben kijnder
vuijt zijnen gedeelt van zijns wijff erve dat hij hadde van vader ende moeder

183.1 (4965)
Idem
voir Margrieten ende Lijsbethen Goijart Gobbendochter
vuijt ontrent I vaetsaet landts 1. Goeijen Gobben

183.2
Idem
voir Henrick Claeus Daperssoen
van wegen Haijch zijner huijsvrouwe
vuijt huijs end ehoff dat hem van wegen Jenneken Goijaert Gobbendochter amcomen is gelegen tOosterijck

183.3
Idem
van wegen mathijs Goijart Gobbensoen
vuijt huijs ende hoff daer hij inne woont gelegen tOostrijck 1. Goeijen Gobben

183.4
Delis Janssoen van Brug
Ardt Wijlm Joestenzoen
dcba Jenneken Ardt Willem Dierixdochter weduwe van Peter Dierick Loefssoen
voir den selven
van wegen Dierick Loefs haers heeren
vten erve dat Peters haers mans was
desen is gelost

183.5
Elisabeth Adriaen Thonisdochter
uxor cum 4 prolibus
dcba Ariaen Willem Lobbenzoon
van wegen Willem Ardt Loefssoen
vuijt enen tstuck landts geheiten die Fuijnt 1. sheeren straet
desen chijns is gelost bij Peter Arien Thoenis vten name van Elizabeth Adriaen Thoenisdochter sijnder suster

183.6
Johanna vidua
Jacob Willem Bluijssens
die erffgenamen van Marije die huijsfvrouwe Peters Vaes Woeijtens voerscr.
Peter Vaes Woeijtenzoen ende Maria uxor
voir die weduwe metter kijnderen van Ariaen Willem Lobbens
Idem
voir Dierick Loefs zijnen heer
vuijt enen stuck beemdts geheite den Bruijsbeemdt gelegen 3. sHeeren Stroom 4. Marije die weduwe met hare kijnderen van Henrick Arts van Halsoen alias Boeijkens genaempt 1. Joest Bartholomeeus Sceepers alias van Erp genaempt 2. Reijm Jan Hoirss scepen ende president der heerlicheijt van Heeze ende Leende, tot Strijp geleegen groot omtrent twee vaetsaet

183.7
Goessen Henricx van Vehen
dcba Katherijn Joesten Thijs Sraetsdochter
voir haren vader
van wegen Dierick Lijven
vuijt haren gedeelt van haers vader erve
desen chijns is gelost

183v.1 (4969)
Eadem
voir Henriken Jan Svoirsterssoen den jongen
van wegen Jans ende Thonis Gielis Jan Voirstermans kijnder
vuijt enen stuck groesen geheite tHulsbrouck 1. Jacop Jacopssoen Verhagen
desen chijns is gelost

183v.2
Jacop ende Handrick sonen Pieter Berchmans
Peter zijn soen
Wouter Berchmans
Goeijart Gobben voer die ander helft
Joest Wouter Boeijens voer die een helft
Wouter Vaessoen inden Speel
dcba Aleit weduwe Gerit Tielen Dierixsoen
voir Jannen Hubensoen vande Berge
van wegen Lijsbethen Coppen ende Lijsbethen Rijthovens
vuijt huijs ende hoeve tot Boshoven gelegen daer Huijb Berchmans inne te wonen plach
ende vuijt enen stuck landts geheiten den Oreijekelsdijck
desen halven chijns heeft Joest Wouter Boeijens gelost

183v.3
Aleijt die weduwe ende Henrijck haer zoen
Dirick Geret Tielenssoen
Peter Dirck Jan Goossens
Dierick Jan Goossens alias Jaeckensoen
Dierick Aert Jan
Hanrick Jans van Hoirk alias Goossens oft Jaecken kijnder
voir Jan Aerdt Stapparts henne oome
Jan Aert Stapparts
[oorspr.] Die selve
voir Ariaen Janssoen
van Lijsken Ariaen huijsfrouwe Jans Verbraken
vut een stuck beemdt genant den Sandtbeemdt die zij tegen die voorge. Ariaens gecocht heeft groot omtrent twe vaetsaet gelegen in die Neerbeemde 1. Jacop van Erpe 2. Willem Goessens

183v.4
de 4 kinderen Hendrick Dielis voorsc. voor deen hellicht Goijart Dirix van Weerdingen dander hellicht
Hendrick Dielis van Vehensoen
nu die drije kinder Gilles van Vehn voorschr.
Gielis ende Hanricxsoen van Vehen
[dcba] Henrick Janssoen van Werdingen
voir Reijne Weijlarts ende Jan Wouter Goijartssoen
van wegen Rieten Heijnen Tuekenssone
vter helft van enen beemde metten Enzel geheiten den zwevenbeemdt aen Oisterijcker dijck gelegen

183v.5
Jan Casijn Jan Sijnen man ende momboir van Catharina Jacop Dielisdochter
Digna dochter Handrick Maes
Lijn Leenen weduwe Hanrick Maes met Willem ende Dingen haer nakijnderen verwect bij de voersc. Hanrick heuren vader
Willem Hanrick Maessoen
Hanrick Maes tutor uxoris
proles
[dcba] Acht Wouter Woeijtendochter
voir Hanrick Janssoen van Werdinge
voir Jannen Gerrit Scepers kijnder
van wegen heer Willem Sraets
vter hoffstat gelegen t'Oiserijck tusschen 1. Joest Goessens 2. Willem van Vechelen

183v.6
Frans ende Libbeken, Handrick Willem Verover kinderen
ende Handrick Willem Verover alias de Smet inde Renne voor dander helft van dese III naervolgende texten
Adriaen Vreijssen als man ende momboir Katharine Dielis Pauwel Goessensdochter sijnder huijsvrouwe voir deen helft van dese drije naervolgende texten
Hanrick Frans Verstappensoen als man ende momboir Elizabeth Dielis Pauwel Goossensdochter sijnder huijsvrouwe voor... [* text rechts]
nu die vijff kijnder van Delis Pauwel Goessens
dcba Heijlwich weduwe metten kijnderen Gielis Pauwel Goessens
voir den selven Gelis
voir Gertruijt zijn vrouwe
van wege Joosten Gelis Thijssoen
vuijt zijnen gedeelt van zijnen ervt van zijne vrouwen
[# verwijs naar text links] nu die kijnder van Adriaen Vreijsen Jacob ende Anneken voor deen helft van dese drije texten
nu die kijnder van Hanrick Verstappen Hanricxken ende [doorgehaald: Marijken] voor dander helft van desen drije texten

[* text rechts Hanrick Vreijssen als man ende momboir Geertruijdt Dielis Pauwel Goossensdochter voor een vierendeel ende Jan Lobben als man ende momboir Joostgen Dielis Pauwel Goossensdochter voor een vierendeel]

[# text links Anneken Abrahams voor dander helfft
Jan Adriaen Hoeben voor deen helft
Jan Abrahams voor dander helft
vidua cum IIII prolibus voor deen helft
Abraham Mathijss van Vuecht
Jacob Adriaen Vreijnssens
vuijt huijs ende hoff . Brouckerheuvel gelegen 1. Loeff Loes 2. Jan Martens alias Hoeben 3. op sheeren vliet]

183v.7
Idem
voir Lemmen Sheerss kijnder
voir haer moeder
van wegen Willem Jacop Lijbbensoen
vuijt enen stuck landts in die Cruijdt 1. Lijsbeth Ruelens

183v.8
Idem
voir die weduwe vanden jongen Jan Jan Daemssoen met haren kijndren
vuijt zijnen gedeelt vanden Buevrebeemdt die Janne Daems toe plach te hoeren 1. Jacop Weijnen

184.1 (4978)
Handrick Willem Maess tutor Meriken Joost Goossensdochter sijnder huijsvrouwe
Hendrick Joost Goessensoen
Claus Dijrick Cleverss
nu Dijrick Cleverssoen
Jan Joest Clevers
Joest Clevers
dcba Jacop Willem Jan Lemmenssoen
voir Gertruijt zijn vrouwe
van wegen Korsten Thijs Sraets
vuijt zijnen gedeelt vande erve genant die Horst am Oesterijckerdijck 1. Meeus jan Meeussoen

184.2
Willem Henricxs van Boshoven
dcba Henrick Wouterssoen van Boshoven
voir die weduwe metten kijnderen van Jacoppen Janssoen van Hall
vuijt enen stuck groesen geheiten die Brouck 1. die Hegge
deser chijns is gelost

184.3
[dcba] Joest Jacop Hanssenzoen
desen chijns is gelost

184.4
[dcba] Die weduwe van Marcelis Henrick Delissoen
voir denselven Marcelis van enen Vuijtsange tegen zijn huijs over dier zijn schuer op staet
desen chijns is gelost bij die kijnder van Willem van Bruessel

184.5
Jan Willems tutor Elisabete voorsc.
Philips ende Elisabeth kinder Handrick Bax
Anna Cristina vidua
Philips van Vessem als man ende momber van anna Heer Corstiaen Moers Corstensdochter sijnder huijsvrouwe
dcba Cristiaen Moers Korstenssoen
voir Dijngen heer Henricxdochter
van wegen Henricken heer Hanrixsoen van Vehen
vten Dimelsbrouck
desen .. hijer bij geset de fo 1c LXXXI (181)

184.6
Willem sone Jan Faes Woijten ende Frans Handrick Verhoeven tutor Anneken Jan Faes Woijtendochter sijnder huijsvrouwe
Jan Faes Wouterss alias Woeijten genaempt
Faes Wouterszoon
dcba Henricxken weduwe mette kijnderen van jan jan Smeetssoen
voir denselven Jan
voir Lijsbethe Maes
van wegen Willem Jan Ardts
vter helft van enen stuck landts geheiten den Broegelmansecker dij Lijsbethen Maes plach te hoeren

184.7
Iadem
voir Henricken Jacop Herbrechssoen
van wege Dierick Heijwege
vuijt enen stuck landts aenden Broegelmansecker gelegen

184.8
Iadem
voir Aleiten Lemkens Screversdochter van enen vuijtsange

184v.1 (4984)
Heijn van Huechten douwe
dcba Maria weduwe wilner Willem Heijnssen
voirden selven Willem
voir Lijsbeth Maes
van wegen Willem Jan Ardtdochter
vter helft van enen stuck landts gehieten den Broegelmansacker die Lijsbethen Maes toe plach te horen

184v.2
[opvolgers die kijnder Arien Wouters ende kijnder Peter IJewans:
Marijken Jacobs van Heezedochter
Wouter Adriaen Wouterssoen
voir die kinder van Arien Wouters ende Peter IJewaens voerscr. voer deen helft te weten I braspen II ob. ]
[opvolger Jan van Hout:
Joost Jan van Houtsoen]
Jan van Hout die helft ende die kijnder van Arien Wouters ende die kijnder van Peter IJewants die ander helft
dcba die weduwe met vijff kijnderen Ardt Lamberts van Huechten
voir den selver Ardt
voir Lambert Heijnen Neesensoen zijnen vader
van wegen Willem Nesen Lemmen Nezen ende Lenart Nesen
vter Rijest die zijns vaders was
desen halffven chijns is methen I brassoen II ob vorsn. is gelost bij marijken jacobs van Heezedochter voorsh. opde XXen novembrus 1602 aen jo. Amant de Hornes dus geroijeert

184v.3
Handrick Pieter Hoomans alias van Huechten
Eilken Hoemans wed. Handrick van Huechten
Hendrick Pouwels van Huechtensoen
Aerdt Jan Vorterssoen anders Aerdt Lobben gemeijndelick genaempt
Idem
voir Goijard Henrick Jan Brouckmanssoen
van wege Jan Brouckmans
vten halven gelaege dat Henrick Brouckmans toe plach te horen
ende dat vter helft am Sherenstraet
vuijt huijs ende hoff 1. Anthonius Lobben 2. de straet 3. Anthonius Lobben 4. Marcelis Bluijssen

184v.4
Handrick Willem Vervlasen alias Truijen
Marije Hendricx Vervlaessendochter weduwe wilner Willems Jan Truijenssoen voorscreeven
Willem Jan Truijenssoen
nu Frensken voorsc.
Lijpen ende Frensken jan Smeetskijnder verweckt bij Henricxken Willem Jan Smetsdochter voorsc.
dcba Henrixken Willem Jan Smeetsdochter
voir haren vader
voir Lijsbeth Willem Coppendochter zijn moeder
vuijt zijnen gelage amden Vlaesberch met zijner toebehoirte

184v.5
Jan zijn zoen ende Adam Andriessen Tielkenszoen
dcba Henrick Willemssoen van Heeze
voir Lambert Heijn Nesensoen zijnen heer
vuijt enen stuck groesen geheiten den voirtbeemdt die zijnen heer toe plach te hoeren
desen chijns is gelost bij die kijnder van Henrick van Heeze ende Daem Tielkens none uxoris hen swager

184v.6
Adam Andrissen Tilkenszoen
Idem
voir die weduwe mether dochter van Ardt Dierick Loefs
uijt zijnen gedeelt van enen stuck groesen geheiten den Broeckbeemdt
desen chijns is gelost bijde kijnder van Henrcik van Heeze ende Daem Andries Tielkens none uxoris hen swager

184v.7
Jacop henrix van Heeszoen ende Henrick zijn bruder
Idem
voir zijnen vader
vanwegen Lambrechs van Vairle ende Lijsbeth Jacop Scosters kijnder vuijt zijnen gedeel vande Rijesten
desen chijns is gelost bijde kijnder van Henrick van Heeze ende Daem Andries Tielkens none uxoris hen swager

185.1 (4990)
Henrick Henrixzoen ende Jan sijn bruder
Idem
noch voir zijnen vader
vuijt enen stuck landts omtrent . vaetsaet groot 1. Stijn Dries
desen chijns is gelost bijde kijnder van Henrick van Heeze

185.2
Handrick sone Jan Faes Woijten
Jan Faes Woijten tutor Margriet Dierick Deelendochter sijnder huijsvrouwe
Jan Coppens
m. die IIII kijnder Jacopps Deelis van Huechten met sijn II susters
uxor cum prolibus
dcba Willem Lambertssoen van Huechten
voir zijnen vader
van wegen Willem den Bruijn riddis
vuijtten Bruijnriddenbeemde
Heijl van Huechten meten IIII kijnderen Anne van Huechten hebben sesen halven chijns gelost

185.3a [deze chijns is afgesplitst van 185.3b]
Hanrick Willem Boijkenss alias Mansvelt genaempt
voir Jan Coppens
van wegen Elizabeth van Huechten zijnder huijsvrouwe
vuijt omtrent III copsaet lants inde Strijpecker gelegen opten Kop 1. Peter Jan Hoirssoen 2. Jacob Diericksoen van Hall 3. Willem Schepers 4. sheren gemeijnte
desen chijns is gelost bij Hanrick Willem Boeijkssoen voors. opten XXIIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes

185.3b
Jan Coppens als man Elisabeth van Huechten
nu die IIII kijnderen Jacoppen Deelis van Huechten met sijn II susters
uxor cum prolibus
Idem
voir Heijlwich Wouter Alarts huijsfrouwe
vuijt enen stuck landts die Coppen van Hoschit plach te wesen
hijer gedeilt dus geroijeers
idem hebben desen halvan .. gelost

185.3c [deze chijns is afgesplitst van 185.3b]
Willem Schepers
voir Jan Coppens
van wegen Elizabeth van Huechten zijnder huijsvrouwe
vuijt omtrent III copsaet lants inde Strijpecker gelegen opten Nop 1. Peter Jan Hoirs 2. Jacob Dierckssoen van Hall 3. Handrick Willem Boijkens alias Mansvelt 4. Jan Herberts donder
desen chijns is gelost bij Willem Schepers opten XXIIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes

185.4
die heilige Geest van Leende
Wilhem Peter Tielenssoen met Wouteren zijnen soen
Heijl van Huechten 1 bl. Anthonis van Vechtelen J ste
die drie kijnder
dcba Henrick Lambertssoen van Huechten
voir zijnen vader
van wegen Willems die Bruijn Ridden
vter helft van den Bruijnenriddersbeemdt
van desen chijns heeft heer Dierck Heesterbeecxs gelost .. dus geroijeert

185.5
Jan Pieter Aelen
Jenne Hendrick Diericx van halldochter weduwe Frans Anthonis Verstappensoen voorscreeven haren ierster man
Jenne Henricx Vervlaessendochter weduwe wilner van Anthonis Frans Verstappensoen
Wouter Frans Verstappensoen als man ende momber van Jenne die huijsvrouwe Lambert Goijarts van Rijfingensoen sijnder huijsvrouwe
dcba lambert Goeijarts van Rijsingensoen
voir Jannen Jan Smeetssoen
van wegen Willemin Coppendochter
vuijt zijnen gelage am den Schoerhorst tot Strijp gelegen

185.6
Jan Peter Verstappensoen
de VII kinderen van Pieter Willem Sfoechs
Marie die weduwe van Peeter Willem Bocxsoen alias Sfhoechs voirschr. ende prolibus
Pieter ende Deelijs kijnderen Willems voorsc.
Wilhem Delis Bocxsoen
die kijnder van dselven
dcba Willem Wouter Wouterssoen
voir Goijarden henrick Brouckmanszoen
van wegen Jan Broeckmans
vter helft vanden gelage dat Henrick Broeckmans plach te horen dair Ardt van Huechten die hleft aff heeft

185.7
heer Thomas Luiten cappelaen tot Sterksel
Pieter jacop Jacop Luiten Glaesmaker
Jacop jacop Luiten de Glaesmaker
in proter
Lauvreijns Jacob Haijgensoen
Lauvreijns ende Mathijs Jacob Haijgensoen zonen
uxor cum prolibus
dcba Ghijbel Jacop Thijssoen
voir Merien zijn moeder
van wegen zijns vaders
vuijt enen stuck groesen geheiten den Dijpbeemdt 1. Henrick Thijs

A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 186-191 nr. 33

185v.1 (5002)
Anneken de Weerde weduwe Willem van Haut
Willem Jan van Hautsoen [kantlijn: m Pieter]
Lauvreijns Jacop Gijbel Scheperssoen alias Haeijegen oft Loeffs genaempt
Lucia die weduwe van Anthonis voirschr.
Anthonijs Gijbel Sceperssoen
Jacob ende Anthoenis Gijbel Jacoeb Thijs alias Scepers oft Haijegen kijnder
Marie Goiart Diddendochter weduwe Peteren voirschr.
Peter Jan Hoirssoen tutor Marie Goiart Didden dochter sijnder huijsvrouwe
Henrick Ijewan Henrixs met twee kijnderen
dcba Thijs Jacop Thijs
voir Marien zijn moeder
van wege Jacop zijns vaders
vuijt enen stuck groesen geheiten de Boshoeve achter Ghibels voirst. erve liggende

185v.2
die IIII kinderen handrick Laureijs Lobben
Jenneken weduwe Handrick Laureijs Lobben
Pieter
Handrick Laureijns Lobben voor de kinderen Ivaens Didden
Willem Lamberts van Ersel?
Merrij Goiart Diddendochter alias IJewaens
die drie kijnder van Goeijart Didden
Henrick Ijewans met sijnen twee kijnderen
dcba Mari jacop Thijsdochter
van wegen hares vaders ende moeders
vuijt enen stuck groesen geheiten die Riest 1. Dierck Schoenmekers kijnder

185v.3
Eadem
voir Ghibelen Thijs Juttensoen
vten selven onderpande boven gescreven

185v.4
dcba Gielis Jan Hannensoen
voir Aleiten Lenarts Daemsdochter
van wegen Margarieten van Valckenborch
desen chijns is gelost

185v.5
Peter hanrick Leenenzoen tutor uxoris
dcba Dries jan Tielkenssoen
voir Jan Tielkens zijnen vader
vuijt zijnen gedeelt vanden Breetvenscamp
desen chijns is gelost meeden V naevolgende texten

185v.6
Idem
voir den selven
van wegen Ardt Broeckmans
vuijt huijs ende hoff daer hij inne woent 1. Willem Jan Lobbenkijnder

185v.7
Idem
voir zijnen vader
van wegen Thijs Gobben
vuijt zijnen gedeelt van der Gelaijaa

186.1 (5010)
Idem
voir den selven van wegen Jacoppen Peterssoen van Boshoven
vuijt zijnen gedeelt vanden Breetvencamp

186.2
Idem
voir den selven
van wegen Dierck Bax
vuijt enen stuck landts geheiten den Sandecker

186.3
Frans Peter Smolderssoen molder tot Nederweerdt
Phlips Peter Smolderssoen voor deen helft ende Jenneken zijn zuster voor dander helft
Peter Gerardt Smolderszoen
Engelbert Jacop Daemkenssoen
dcba die weduwe metten kijnden van Janne Jacop Daems
voir Gielssen Jacop Daems
vuijt enen stuck beemdt geheiten den Rooijmansbeemdt
nu die Cortbrugghe gemeijndelick genaempt, groot drije vaetsaet ende thien roeijen ofte dairomtrent gelegen inde Cortbrugghen 1. Aerdt Henrick Hoebensoen 2. Roelant Jacobs Verbraeckensoen 3. Katharijn weduwe wijlen Goiart Willem Delis Deelensoen alias Donckarts met haren twee voirkijnderen 4. aen sheeren vliet die aa genaempt

186.4
vidua cum plibz Joh Jacobi ade
dcba Idem
voir die weduwe van Joesten Heijnselmans
vter helft van enen stuck groesen geheiten tCraenstut dair Jan Celen Zhazensoen die helft aff heeft
desen .. geseth hijer voer fo. .. bij Frans Peter Smolders a[] tijns dus hier geroijeert

186.5
Jan Sfochs uxor cum prolibus
dcba Heer Tielman Jan Tielenssoen
voir zijnen vader
van wegen Thijs Gobben ende Thijs Sraets ende Jacop Peterssoen van Boshoven
desen chijns is gelost bij Anna weduwe van [..]be. Jan Jacop Custerssoen alias Sfoechs

186.6
[opvolgers Ghijs van Putt:
die twee kijnder van Jan die Smit
Jan Hanrick sDeeckenssoen die Smet tot Oisterijck
Hendrick Jan die Smitsoen voir den helft Jan Jan die Smitsoen voir dander helft
die Heijligegeest van Leende
Hanrick Hanrickx van Hallsoen bij evictie
Engel van Putt]
[opvolger Willem Hanrick Aerts:
Corsten Schoenmeeckers]
Ghijs van Putt voor deen helft ende Willem Hanrick Aertssoen dander helft
Goijart Henrick Emmensoen alias Streeven genaempt als man ende momber Jenne Hanrick Ardtsdochter sijnder huijsvrouwe
Henrick Ardts
dcba Elijyabeth Jacop Ardtsdochter
voir haren vader
van wegen Gielis .elmans
vuijt haren gedeelt van haers vaders erve
vuijt den huijse met den aengelags gelegen onder de Doelen


186v.1 (5017)
Gijsbert Jan Hanricx Verhoevensoen alias Gueijens oft van Put genaempt
Jan Mathijs Damen van Engelantsoen
nu Jacop Jan van .inkensoen ende Meriken zijn suster
voor Jan van Luijken haren vaeder
uxor Anna uxoris zijn zuster
Jan van Luiken
Anna Jacop van Luickendochter met haren z..
dcba Henrixken Martens van Zoemerendochter
voir Gertruijdt die weduwe vanden selven Marten haer moeder
van wegen haers vaders
voir Mechtelt henrick ..karts donckartsdochter van Leend
van wege Henrick Jans Voldersdochter
vten hofs metter hoffstat dat Henricks te wese plach tot Oisterick gelege

186v.2
dcba die weduwe metten kijnderen van Jan Ceelen Zhazen soon
voir die weduwe van Joesten Heijnselmans
vter helft vanden Craenscut daer Henrick Peter Savegendochter dander helft aff heeft
desen is gelost bij Jacob Jan Zhasenzoen

186v.3
Pieter Janssen Hoeffvenaer van Weerde
Adriaen Peeter Branden van Weerde als man ende momboir van Delen Hanrick Mettendochter zijnder huijsvrouw
dcba Jan Sijmon Mettensoen
voir zijnen vader
van wegen Moen vande Tongerepen ende Sijmon Moens
vuijt zijnen gedeelt vande Goerken dat zijns vader was

186v.4
die selve kijnder
dcba Henrick Sijmon Mettenzoen
voir zijnen vader
van wegen Moen vander Tongerepen ende Sijmon Moens
vuijt zijnen gedeelt van een Goerken dat zijns vaders was op die Tongereep gelege

186v.5
[opvolgers Ariaen Baxsoen:
nu Willem en Jan Arien Tijmers kijnderen
die kijnderen]
[opvolgers Goijart Herbrechts:
Elisabeth Pieter Jacop Hanssendochter
Jacob, Goort, Elizabeth, ende Katharijn Peter Jacobs Hanssen alias Baten kijnder
Peter Jacob Hanssen alias Baten genaempt als man ende momber Elizabeth Goijart Herbechtsdochter sijnder huijsvrouwe
die kijnder van Goijardt Herbechts]

van desen naevolgende thijns moet gelden:
a. Ariaen Willem Willem Baxsoen alias Tijmer...
b. Goijart Herbrechts...
Willem Willem Tijmer oft van Eijndhoven genaempt vuijten die beemde aen Strijperdijck gelegen 1. Peter Tielens 2. Jenneken Peters van Bruegelkijnt 3. Adam Jacob Daems 4. Peter Baeten

186v.6
drie kijnder Willem voerst.
dcba Willem Willem Baxsoen anders Tijmermans
voor zijn moeder
van wegen Willem Bax ende Willem Tijmmermans
vten halven beemde geheiten den Dijxbeemdt
ende vuijt die helft vanden gelage dat zijns vaders was

186v.7
Jan Heesterbeck
Henrick Vriesen
dcba Lijsbethen huijsfrouwe wilner Michiels Janssoen Vervlaessen metten kijnderen
voir den selven Michiel
voir die huijsvfrouwe van Willem Tijmmermans
van wegen Willem Bax ende Willem Tijmmermans
vuten voirst. halve Dijxbeemde
ende vten halven gelage dat zijns vaders was
desen chijns is gelost

186v.8
Henrick Willem Pompensoen ende Peter Peter van Brueghel
ba Peter Jacop Grietkenssoen
voir Ariaen Jan Stappartssoen
vanwege Heijlwich Wouter Alarts huijsfrouwe
vuijt zijnen gelage dat hij van Ariaen heeft tot Strijp gelege
desen chijns is gelost

187.1 (5025)
van desen navolgende thijns moet gelden

nu die twee kijnd nu Faes Cornelissen van Sonne tutor Katharinen Rolant Woutern Engelendochter sijnder huijsvrouwe
Roelandt soen van Engelen 1 black ..
Peter Peter Bueckenss
Peel Jan Bueckens 1 blanck

Matheeus Peter Engelensoen
dcba Gertruijt weduwe wilner heer Peter Henrick Engelensoon met haren twee kijnderen van Henrick Jan Engelensoon
voir han den gropter
vuijt huijs ende hoff daer zij inne wone
nu vuijt enen stuck beempt aen Oisterickerdijck gelegen 1. sHeerenvliet die ad. genaempt 2. Catharinen weduwe van hanrick Maess 3. Hendrick Jan Deeckens alias die Smit 4. Jan Roelant Engelen groot omtrent I1/3 loepen
desen halven chijns is gelost bij Faes Cornelissen van Sonne opten 26-04-1601 aen Amant de Hornes ende dander helft geseth op Peter Peter Jan Bueckenss hijer voir fo Ic LXVII (167) verso dus gedoleert

187.2
dcba Gerit Jan Heesterbeexsoen
voir Damen Jacop Heijnselmanssoen
van wegen Dierick Wouter Tielmanssoen van Sterxel
vuijt enen beemdt geheiten die Rijest die hij gecocht hadde van Henrick vanden Brouck 1. Heijnen Pompen
deser chijns is gelost bij Delis Martens

187.3
Idem
voir den selven
van wegen Merien Jansdochter van Hal
vten selven onderpande boven gescreven
desen chijns is gelost bij Deelis Martens

187.4
Idem
voir Gertruijt zijn moeder
vuijt enen stuck groesen am die Weekenhorst gelegen dwelck zijner moeder toe plach te horen 1. Jan Ardtssoen vanden Brouck
desen chijns is gelost bij Deelis Martens

187.5
dcba Peter Tielen Wouterssoen
voir Willemen Janssoen van Heeze zijnen heer
vuijt enen stuck groesen geheiten die Bossche 1. Willem vanden Brouck
desen chijns is gelost bij Tielen ende Willem Peter Tielens kijnder

[doorgehaald: van desen navolgenden thijns sal moeten gelden
Jan Aert Wouterssoen
Jan Jacob Mi.. soen
Arien Aert Wouterssoen
Margrie weduwe van Wouter Aert

187.6
dcba Ardt Jan Wouterssoen
voir Margareten ende Lijsbetten Goijart Golbenddochter
vuijt ene stuck erfs geheiten die Schaveijen 1. Thijs Hannen
desen .. is gelost bij Aert Jan wouter hijer onder

van dese drije texten van Ardt Jan Wouters sullen gelden ende is gedeilt als volgt:

187.6a
nu Aerdt Jan Wouterssoen
Jan Aerdt Wouters
desen chijns is gelost bij Aerdt Jan Wouterssoen voirsn. opten XXVII aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

[doorgehaald: Jan Aert Custerssoen als man ende momber Heijlwich Aert Jan Woutersdochter uxoris ...]

187.6b
Ariaen Aerdt Wouterss tot Strijp

[doorgehaald: Margriet Nijssen weduwe van Wouter Ardt Wouters cum filia ... tvijffter deel hoens hijer onder geseth dus hijer vuijt gedaen]

187.6c
nu Aerdt Jan Wouters cum suis erffgenaemen van
Delis Aerdt Wouters
desen chijns is gelost bij Aerdt Jan Wouters cum suis voorst. opten XXVII aprilis anno 1601 aen Amandt de Hornes

187.7a
Idem
voir Henriken Jan Voirsterssoen die jonge
vuijt enen stuck landts geheiten den Paijecker amden pat dair nu van Leend na Heeze gait
van desen chijns heeft gelost Aerdt Jan Wouterssoen voorst... als voir

187.7b
Joost Dierick Schosterss
Martijn die weduwe van Dierick voirsch. cum prolibus
Dierick Jan Aerdt Scosters
die drije kijnderer van Jan Aerdt Scosterssoen voorsch.
[oorspr.] Jan Aerdt Scosterssoen
van weege Heijliwch Aerdt Jan Woutersdochter zijnder huijsvrouwen

187.7c
Joost Dierick Schosters alias Wouters
Martijn die weduwe van Dierick voirsch. cum prolibus
Dierick Jan Aerdt Scosters
die erffgenamen van Thonis voirsch.
Thonis Aerdt Jan Wouters alias Scroblaken
[oorspr.] Margriet Nijssen weduwe van Wouter Aerdt Wouters cum filia
vuijt enen stuck lants geheiten die Paijecker aende pat dair nu van Leend nar Heeze gait

187v.1 (5036)
Idem
voir zijn moeder
van wegen Jan Wouters zijns vaders
vuijt zijnen gedeelt van zijnen erffenisse dat hij van vader ende moeder behouwen heeft

187v.2
Thonis Heijl ende Lijsbeth zijn kijnder
dcba Dries Drieschsoen van Arendonck
voir Jannen Jan Thijs
vuijt enen huijs ende hoff metten erffenisse daer toe behorende
desen chijns is gelost bij Heijlwich Andries van Arendonck weduwe Hanrick Hanricxsoen van Heeze

187v.3
die drie kijnder van Jan Box
dcba Jan Wouter Sraeijmekerssoen die ouste
voir Dijngen . Henrixdochter van Vehen
van wegen Merien Jan Hubendochter
vten derdendeel vanden Duvelsbrouck dat Merien Huben toe plach te horen
desen chijns is gelost

187v.4
Jan Anthonis Berchmans
Idem
van wegen Aleit die weduwe ende kijnderen van Thijs Ardt Loefs
vuijt enen beemdt gelegen in den Ren 1. Meeus Korste
desen chijns is gelost

187v.5
Jacob Jacobs Luijtensoen die gelaesmaecker
[oorspr.] Jacob Broeckmans
voer Aert Jan Bueckens alias Eerken Aerts gemeijndelick genaempt
van wegen Jan Theeus Martenszoen zijns grootvaders,
vuijt ontrent een halff vaetsaet lants inde Strijperecker gelegen genaempt opten Clooten 1. Jacob Haij.het 2. Arien Thonis 3. Pauwel Berchmans 4. Peter Bueckens
desen chijns is gelost bij Jacop Jacops Luijtensoen die gelaesmaecker voors. opten 25-04-1601 aen Amant de Hornes

187v.6a
dcba Jan Theeus Martenssoen
voir Katherijnen die huijssfrouwe van Jan Willem Lobben
van wege Reijntken Willem Reijners
vter helft van enen ecker geheiten den Petersecker die Catherijnen toe plach te horen
gedeelt dus geroijeert [zijkant bij volgende chijns]

187v.6b
Jacob Jacopbs Luijtenssoen die gelaesmaker
[oorspr.] Peter Bueckens
voir Jan Theeus Martenss alias Bueckens genaempt sijnen vader
vuijt ontrent den halff vaetsaet lants inde strijperecker gelegen opte Clooten genaempt 1. Goijeten weduwe Jans Coppens 2. Arien Thonis 3. Lenart Daems 4. Jacop Broeckmans
desen chijns is gelost bij jacob Jacobs die gelaesmaecker voors. opten 25-04-1601 aen Amandt de Hornes
gedeelt dus geroijeert [zijkant]

187v.6c
Jacop Luijten gelaesmaecker tot Strijp onder Leende
Gerardt sBruijnen voir Jan Theeus Martenssoen alias Bueckens
Idem
van wegen Arien Thonis van Halsoen
vuijt een stuck landts dat Maessen van Hall plach te hoeren 1. mariken van Eijndoven
nu vuijt eenen stuck lants inde Strijpecker gelegen groot III1/3 copsaet 1. Jan Jutten 2. Jenneken Thijs of van Eijndhoven? 3. des voirschr. Jacob 4. Hanrick Lobben met meer anderen
desen chijns is gelost bij Jacob Jacobs Luijtensoen die gelaesmaker opten 25-04-1601 aen Amant de Hornes
gedeelt dus geroijeert [recht bij vorige chijns]

187v.7
Handrick van Buell
Lambert Thijs ende Jopken Laureijs .. kinderen
Lauvreijns Jacops Haijgens
Lauvreijs ende Mathijs Jacob Haijgensoonen
Jenne die huijsvrouwe
Jacob Gijbel Scepers van weegen Jennen Lauvreijns Thijs alias Loeffs genaempt sijnen huijsvrouwe
dcba margriet weduwe van Wreijsen Thijs met drien kijnderen
voir Katherijn weduwe wilner Jan Lobben
van wegen Lijn Jan Lobben
vuijt een stuck landts gelegen in die nuwe landen ende Katherijnen toe plach te hoeren


188.1 (5042)
Maria vanden Broeck weduwe Geerart Muijsers met hare vijff dochters
Geerart Muijsers
Michiel Wouters van Geldorp (Geldrop)
Jan ende Marijken Wouter Jan Belien .. kijnderen
Wouter Jan Belijensoen als man ende momber Merije Jan Gerit Ceelen alias van Lijedercxdochter sijnder huijsvrouwe voor Jan Philips Sceepersoen haeren oome
Jan Philips Sceperssoon
Jan sijn Soon
dcba Jacop Goijartssoen vanden Broeck
voir zijnden vader
van wegen heer Peters vanden Brouck
vuijt huijs ende hoff met zijner teobehoirte dat zijns vaders plach te zijn
desen halven chijns heeft Meriken vanden Broeck gelost
nu vuijt huijs ende hoff tot Strijp aen Dootlegge gelegen 1. Jacob Jan Pompen 2. des Heeren erffve

188.2
Peter Jan Ruevenssoen
[doorgehaald: Jan Ruevens die jonghe
Peeter van Houdt]
Idem
voir meester Gielis Smeets
voir Henrick Ruelenssoen
van wege Roelen Jan Roelenssoen
vuijt enen stuck groesen aenden nuwendijck gelegen dat Henrick Rielens te wesen plach
desen chijns is gelost

188.3
desen naevolgende chijns hebben Delis ende Henrick gelost
Delis Janssoen van Brugge ende Henrick Thonis Daems swaeger voor
dcba Henrick Janssoen van Brugge
voir Marien Goijarts dochter vanden Brouck die jonge
voir Belien haer moeder ende
van wegen haers vaders ende heer Peters vanden Brouck
vten Craenstit 1. sHeeren gemeijnte
ende dat vuijt haren gedeelte
Cijnsbedrag: I1/2 hoen qrtt pulli [doorgehaald: I1/2 denarii turonensis] dese I1/2 denarii is gelost ergo
[bijgeschreven:
ende voir Heijlwich Jan Maesdochter
vut enen stuck groesen am die gemeijn Euselen 1. die gemeijnte
(01-02-1565) Willem Jan Bijtters betaelt desen chijns van I1/2 denarii voorst.]
Genoemde personen: Dielis Jan van Brug/Dielis van Brug, Hendrick Tonis Daems/Hendrick Daems, Hendrick Jan van Brug/Hendrick van Brug, Maria Goort vanden Broeck de jonge/Maria vanden Broeck, heer Peter vanden Brouck, Helena Jan Maes/Helena Maes, Willem Jan Bitters/Willem Bitters

188.4
Hendrick Jan Berchmanss alias Stapparts
Lisken weduwe Jan voirst.
Jan Jan Berchmanszoen die oude
dcba Willem Willemssoen van Erpe
voir Phlips Jan Voirsterssoene
voir Belien die weduwe van Goijart vanden Brouck
van wegen Goijarts ende heer Peters vanden Brouck ende Goeijken Sfoechs
vten Cranscit zijn gedeelt
desen chijs is gelost bij Hanrick Jan Berchmans alias Stapparts voersch. opten 11-05-1601 aen Amant de Hornes

188.5
Adriaen haer zoen
Elisabeth uxor cum tribus prolibus
dcba Willem Jan Ardt Wouterssoen
voir zijn moeder
van wegen zijns vaders
vuijt zijnen erfenisse dat hij van vader ende moeder heeft

van desen ende naebeschreven chijns hebben Willem van Vechelen ende Anthonia Wouters Gerarts Scepersdochter hier achter fo. IIc X verso
Goijart Hanrick Gobbelss alias van Velthoeven genaempt cum suis oick gelost van desen ende naebeschr. chijns opten 11-05-1601 aen Amant de Hornes dus geroijeert
Jenne Jacop Woutersdochter weduwe wijlen Gijsen van Can heeft gelost van deze chijns opten 11-05-1601 aen Amant de Hornes

188.6
Idem
voir zijn ander brueders ende zwagers
vuijt zijnen gedeelt van huijs ende hof dat zijns vaders was

188.7
Tonijs Mijchiel Jacops
nu Dijllijs van Velthooven
Elsken? van Velthoven
[dcba] Die selve
voir Gerit Damen Daessoen
voir zijnen vader
vuijt huijs ende hoff gelegen tot Oisterijck 1. Peter Goijarts van Maarheeze 2. Jacop van Lijrco. dat hij van Geritken gecocht heeft
Toonis Mijchiels Jacops stelt hijer voorop andt in plaetse van dat gelach voorsch. eenen eerder gelegen tot Oosterijck op die hilst groot ontrent II vaetsaet 1. den jongen Jan Daems ... 2. ... 3. Giellen Vrijssen 4.van Weerdingen ende
desen chijns is gelost bij Anthoenis Michiel Jacopss .. opten 25-01-1601 aen Amandt de Hornes


188v.1 (5052)
Handrick Pieter Driessen
Joost Dierick Schosterss alias Wouters
Martijnen die weduwe van Dierick voirschr. cum prolibus
Dierick Jan Aerdts Scosterss.
[doorgehaald: van desen naevolgende chijns mochten gelden
Delis Aert Wouterssoen]
[links kantlijn:] nu Aert Jan Wouterss cum suis erffgenaemen van Delis Aerdts Wouters
Jan Aerdts Scusters tutor Heijlwich Aerdt Woutersdochter uxoris
dcba Jan Jan Ardt Wouterssoen
voir zijn moeder
van wegen zijns vaders
vuijt zijnen gedeelt van zijnen erffenisse dat hij van vader ende moeder behauwen heeft
nu vuijt een stuck beempts gelegen inde Schavaijen groot III1/3 loopsaet oft daerontrent 1. Jacop Wauters Handrick Maes met meer anderen 2. Geerart van Lieshaut ende Lijs Olmans ...
van desen chijns heeft Adriaen Willem Woutersszoen gelost
ende Jacop Wauters heeft gelost
ende Aerdt Jan Wouters cum suis als erffgenaeemen van Delis Aertdt Wouterss hebben gelost van desen chijns opten 27-04-1601 aen Amandt de Hornes

188v.2
dcba Jacop Jan Wouters
voir zijn moeder
van wegen zijns vaders
vuijt zijnen gedeelt vander erfenisse dat hij van moeder ende vader behouden heeft
desen chijns is gelost

188v.3
Teunis Handrick Dries
Marije Peeter Bacxdochter weduwe van hendrick Hendrick Leenensoen voirschr.
Hendrick Hendrick Leenensoen tot Bosshoeven
Peter hendrick Bacxsoen
Jan hendrick Goort Gobbelssoen alias van Velthoeven genaempt
die kijnderen van voirschr. Hendrick
Handrick Goort Gobbels alias van Velthoeven als man ende momber van Heijlken Wouter Jan Wouter alias van Velthoven sijnder huijsvrouwe
dcba Wouter Jan Wouters
voir zijn moeder
van wege zijs vader
vuijt zijnen gedeelt van zijnen erfenisse hem aengestorven van vader ende van moeder

188v.4
Goort sone Handrick Loes voor deen helfft tot Oisterick [ende] Tielen Aert Kempt als man ende momber van Anthonia Hanrick Loesdochter voor dander helfft
Hendrick Faes Aerdt Loeffssoen
Dierick Goijarts van Tuijlsoen
Dierick ende Marije Goiardt Aerdt Diericx alias van Tuijl kijnderen
Goijart Aerdt Diericx alias van Tuijl genaempt
Faes Diericxsoen van Buell alias den Schoenlepper als man ende momber van Geertruijt Pauwels Hanrick Pauwels de Lazersdochter zijnder huijsvrouwe
Marijken weduwe Pauwels voirschr.
dcba Pauwels Henrick Pauwelssoen alias die lazers
voir Jannen Huben
vuijt huijs ende hoff tot Boshoven gelegen dat Willem Jan Huben te wesen plach
nu wesende een groesvelt groot omtrent III copsaet gelegen 1. Jan Cortjans van Heeze 2. Diericx ende Marije Goijart Diericx kijnderen voirscr.

188v.5
Claeuss Zwoesten vt tutor uxoris Anne Mathijs Jan Thijsdochter
Belie weduwe Mathijs voirst.
dcba Mathijs Jan Thijssoen
voir Jannen Peterssoen van Halle
van wege Hendrick Ardtssoen Verover
voir Damen Rijntkens ende Willem Rijntkens
vuijt huijs ende hofft tot Strijp gelegen
desen chijns is gelost ende naevolgende geloste thijnssen tot aichten met desen int getall bijde ses kijnder van Mathijs Jan Thijs van Luijt der quintantien

188v.6
Jan Pieter Aelen
Marie Hanrick Michielsdochtere Vervlaessen
Henrick Michiel Vervlaessen
Idem
voir Lambrecht Lambert Wouterssoen
van wegen Willem Lobben
voir Heijnen vter helft van enen stuck beemdts geheiten die bosch.

188v.7
Wouter Thijs drie kijnder
desen andere .. Belie voerst.
Idem
van wegen Elsbeen Jacop Daemsdochter
voir Engelen Dierxdochter
vuijt enen stuck groesen geheiten die Riesten
desen chijns is gelost

189.1 (5062)
Idem
van Peter Wouters kijnder wegen
desen chijns is gelost

189.2
Idem
voir Heijlwich van Arendonck
voir Lijsbeth henrick Pompendochter
desen chijns is gelost

189.3a
Tielen heesterbeecks
Idem
voir Heijlwich van Arendonck
van wege nJan Ardt Schoenmekers
vuijt zijnder riest
desen chijns is gelost

189.3b
Heijlwich Mathijs jan Thijsdochter cum prolibus
desen chijns is gelost

189.4
Willem Bitters doude cum uxore
Idem
voir Heijlwich Wouter Alarts huijssvrouwe zijn vrouwe
vuijt enen beemdtken geheiten den Dijxbeemd over Strijpdijck
desen chijns is gelost

189.5
Willem Anthonis Verhaegensoen tutor uxoris
Mathijs Blasius Lobbensoen
Willem, Mathijs, ende Jaecxken Blasius Lobben kijnder
uxor cum prolibus Geertruijt Goiart Goessensdochter weduwe Blasius Lobben met haren kijnderen
Blasius Lobben
Heijlken Thijs Jan Thijsdochter
Idem
voir Margareten ende Lijsbetthen Goijart Gobbendochter
vuijt enen stuck landts geheiten die Hage 1. Heijnen henrix 2 Peeter Clevers groot ontrent anderhalff vaetsaet

189.6
Goeijaert ende Henrick Jennen Thijs kijnder
Idem
voir Katherijn Jans van Boshovendochter
van wege Jacops van Boshoven
vuijt enen stuck landts geheiten den Santhoff am die Capelle gelegen 1. Arien Maessoen 3. idem
desen chijns is gelost

189.7
Henric Janssen van Asten . uxoris Heijltge Martens van Asten soo voor deen als dander helft
Marten Janssoen Verbraecken voir dene helft ende Joest Janssoen Verbraecken voir dander helft
.. prolibus
Jan Wouters Verbraeckensoon
proles
nu Wouter Verbraeckesoon tot Heeze
Marten Michiel Vaessoen
.. proles Gussen
dcba Michiel Jan Vaessoen
voir Jan Vaes zijnen vader
voir derfgenamen van wijff ende kijnder van Jacop Jacop Heijnselmansoen
vuijt enen ecker ende heijtveld tot Heeze gelegen 1. Jan Veraa 2. sHeeren gemeijnte 3. idem 4. de kinder Servaes Vaess
nu de Putten alias het Heijtvelt geheijten gelegen tot Creijel 1. Jan Joosten ende Pieter Jan Geeraerts 2. .aert Dierixc 3. VerAessen alias Raijnders 4. Handrick Pieters

189v.1 (5068)
Peter Henrick Lemmenszoen sal hier aff hebben ..
Henrick Vriesen hier aff
dcba Jan van Dommelen
voir her Gerit van Dommelen zijnen brueder
voir Jan Henrick Boeijenssoen
voir Jannen Meeus Emcartssoen
van wegen wijff ende kijnder Jacop Jacop Heijnselmans
vuijt huijs ende hoff met zijnen toebehoirten tot Heeze ainden Venne 1. die gemeijn straet
desen chijns is gelost bij Hanrick Vriesen

189v.2
dcba die Heijlige Gheest
vanden huse dat Jan Jutkens was
desen is gelost metten iii naevolgende thijnssen oft ixten bij Jan Boccx Willm Bitters ende Peter Joest Goijaertssoen

189v.3
Idem
van wegen Goijaert Bax
vut enen eusel int Molenscut gelege 1. Gielis Melkens
desen chijns is gelost

189v.4
Idem
voir Ruelen Henrick Ruelenssoen van Ijda Heijnen Henrixdochter
van wegen jacop Henrix
vut enen stuck beemdts geheiten den Strijpbeemdt
desen chijns is gelost

189v.5
Idem
voir Willem Peters
van wegen Peter rijthovens vanden wege am Willem Theeukens erve
desen chijns is gelost

189v.6
Goort sone Handrick Faes
Hendrick Faes Loefssoen
Jan Jan Claeus die jonge ende Neesken Jan Claeusdochter
Jan ende Willem Jan Jan Claeus sonen
Anthonis Ardt Driezensoen
dcba Jacop Goijart Stoepkens
voir Goijart Gobbensoen
voir Jan Reijnerssoen
voir die weduwe van Willem den Ruijter
voir Willem haeren man
van wege Willem Lijwensoene
vuijt huijs ende hoff tot Boshoven gelegen 1. des Heerenstraet

189v.7
Handrick soene Pieter Clevers
nu Pieter Jan Cleeverssoen
Jan Cleevers
Joest Clevers
Jeneke zijn dochter
dcba Jan die Raitt
voir Michiel Jan Michielssoen
van Willem Snijers wegen
vut enen stuck erfs inden Steenacker 1. Gerart den Snijder 2. Pieter Clevers . 3. den waterlaet

190.1 (5074)
Matthijs sone Goijaert Heijmans
Joost sone Pieter Clevers
Pieter Jan Cleverssoen
nu Claus Dijricks Cleverss
Dijrick Clevers
Jan Clevers
Idem
voir Willemen den Rait
vuijt enen stuck landts geheiten die Haege nu het Huegten geheiten 1. Jan de Witte 2 Pieter Coppen 3. de straet groot omtrent vijff copsaet

190.2
Peter Dierick Jan Jaecken
Ghijsbert Joseph Stappartsoen
Cornelis Ariens die Smetsoen
Arien Jan die Smitsoen
de erffgenamen Jennekens Frans Peters Verrennendochter
Jenneken Frans Peters Verrennendochter
uxor cum filia
dcba Frans Peter Verbruggensoen anders Verrennen
van wege Lijsbeth Willemsdochter Verrennen
van wege Heijnen Stijnen Vriessensoen
vuijt enen stuck groesen over Leender dijck gelegen tusschen erffenisse 1 Hanrick Bartels alias Leenen 2. Wouter Verover 3. Peter Vreijssen 4. naegebuer thijnsgoet groot omtrent twee vaetsaet

190.3
Idem
van enen vutsanck die Heijn die rentmr. vutgegeven heeft
inde Leender straet bij consent vanden gemeijne naegeburen dair hij een huijs op gebout heeft rondom mijne heeren gemeijnstraet ende heeft gelooft dair voor te betalen jaerlix enen halven oude grt

190.4
Idem
voir die weduwe van Ardt Bax
van wegen Stijnen Vrijsen
desen text van iii d ende naestvolgenden text van ½ oude grt hijer voor opten naeme van Cornelis Ariens die Smitsoen, dus geroijeert

190.5
Idem
voir die selve
van wege Ardt Ketelbueters

190.6
Heijl Willem van Huechtendochter die jonge
uxor cum filibus
dcba Willem Lemmenssoen van Huechten
voir Ardt vanden Brouck
van wegen Willems van Arendonck Driessen ende Jannen van Arendonck
vuijt een stuck landts 1. Jan Baten kijnder ende voirts aen sHeerenstraet
desen chijns is gelost

190.7
Dirck Delensoon
Jan Delis van Huechten
Idem
voir Katherijnen Jansdochter van Huechten
van wegen Jacops haers brueders
vruijt enen stuck Groesen geheiten den Ketelbueter onder Strijperdijck 1. Ardt Loefs 2. Lemmen die Volder
desen chijns is gelost

190v.1 (5080)
Jacop Henrixzoen van Heeze
dcba Henrick Willemssoen van Heeze
voir Dierck Ardt Lobbensoen
vut Zijnen gedeelt vander Riesten die Dierix voirs. te wesen plach
desen chijns is gelost

190v.2
Margriet dochter Jan Faes Woijten
Jan Faes Wouterss alias Woeijtens genaempt
Franchois vande Sande van Mechelen als man ende momber Marijken Jansdochter sijnder huijsvrouwe 1 bijden .. jan hannen en Marijken Jans van halldochter verweckt
Marijke Jan van Halldochter
Wouter Adriaen Aerdt jan wouterss tutor uxoris Jaecken Aerts van Huechtendochter
Adriaen Aerdt Jan Woutters tot Strijp
dcba die weduwe met vijff kijndere van Ardt Lambrechts van Huechten
voir die selve Ardt
voir Dierick Ardt Lobbensoen
vuijt zijnen gedeelt vander Riesten die Dierix voirs. te wesen plach 1. Aerdt Dingens als man ende momber van Ida Daem Tielkensdochter sijnder huijsvrouwe 2. den Rijsterwech 3 Marije Marije Maes 4. Marije van heeze weduwe wilner Hanrick Aert Boeijkenssoen alias van Hal genaempt

190v.3
Marie die weduwe van Henrick Maessoen van Hall den jongen met haren kijnder
Adriaen sijn soen die sone?
Maes van Hall
dcba Marie Jans huijssvrouwe vanden Brouck
voir Meriken Jansdochter van Hall Peterssoen was
voir Lijsbetthen Jan Maes Willems huijsvrouwe
van wegen Jans vanden Kerckhoff
vuijt een stuck erfs geheiten die Riest 1. Lemmen van Huechten
desen chijns is gelost bij Marie weduwe van hanrick Maes van Hal den jongen voirscr. aen jo: Amant de Hornes opten XVIII novembris 1602

190v.4
Jacop Hanricx van Heeze
Heijlwijch uxor
dcba Jan Wouter Wouters kijnder
van wegen Wouter aen Willem Schuermans
vuijt enen stuck landts groot omtrent drie vaetsaet 1. Peter Wueijten 2. Jan Jan Thijssoen
desen chijns is gelost

190v.5
Frans sone Jacop Bluijssen
Frederick sone Anthonis Broeckmans
Anthoenis Deelis Broeckmans alias van Roije genaempt als man ende momber van Haedweich Adriaen Lobbendochter sijnder huijsvrouwe ende Janne dijer qualiteijt eenige erffgenaem des voersr. Aert Lobben sijnder huijsvrouwe
Aert Jan Wuterssoen alias Lobben
Heijlwich weduwe Jan Wouters
Idem
voir Janne Ruttensoen ver..
vuijt eenen acker groot een vaetsaet gelegen inde Strijperecker 1. Tielman Jan Heesterbeecx 2. Jan Delis van Werdingensoen aliasa Drijes genaempt

190v.6
Willem Handrick Veroeversoen
Hendrick Willems Veroever die Smedt inde.. als man ende momber van Marijken Handrick Verstappen Drijess sijnder huijsvrouwe
Hendricxken ende Marijken Hendrick Verstappen kijnder
Hendrick Verstappen
Elizabeth Delis Goessensdochter huijsvrouwe van Handrick Verstappen
Jaentken Jan jan Wouters alias Lobben weduwe
.. Joostken Coppen sijdner huijsvrouwe
Jan Jan Wouterssoen
Idem
voir Willemen Ardt Lobbensoen
ende van wegen Ariaen zijne vrouwen
vruijt een stuck landts geheiten tKempken inde Strijperecker gelegen 1. Marijke Jans van Eijndhovendochter 2. Jan Philipssoen

190v.7
Handrick sone Jan Faes Woijten ende Elisabeth weduwe van Faes jan Faes Woijten
Jan Vaes Woijtens
Vaes Woijten
dcba Aleijt weduwe wilner Peter Heijlich Woijte zweager
voir Hanrick Peterssoen van Hall
vuijt een stuck erffs aen zijn huijs gelege bij die Capelle van Leende
nu vuijt huijs ende hoff metter toebehoirten tot Strijp gelegen 1.
Michiel Jan Heesterbeecx 2. Jan Faes Woijten andere oi. ofte hoffstadtsecker 3. die kijndere van Jan Anthonis Pouwelss 4. die Cappelstraet


191.1 (5088)
Hendrick Willem Boeijkenssoen alias Mansvelt genaempt
Wouter Anthonis van Genuechtensoen
Anthonius Deelis Brouckmanssoen alias van Roije genaempt als man ende momber Haedewich Adriaen Lobbendochter sijnder huijsvrouwe enige erffgenaem van voirscr. Aerdt haeren oomen
Aerdt jan Wouters alias Lobben
Jan Jan Wouterssoen
Heijlwich uxor
dcba Jan Wouterssoen
voir die weduwe van Ardt Lobben
ende dat vuijt huijs ende hoff ende erfenisse dair Ardt Lobben inne te wonen plach tot Strijp gelegen

191.2
de V k. Wauter Peter Daems
Peter Wouter Daems alias Veroever oft Deelen genaempt als man ende momber Heijlwich Tielmans Jans Heesterbeecxdochter sijnder huijsvrouwe
Tielman Jan Heesterbeecx met Willemen sijnen soen
dcba Jan Janssen vanden Brouck
voir Thijsen den Roeser
van wegen Jan Willem Reijntkens en Belien Jansdochter van Raet
vuijt enen stuck groesen geheiten die Raest
ende vuijt eenen stuck beempts genaempt Trouwevenne tot Strijp gelegen 1. Jenne Vervlaessen 2. Adriaen Adriaen Broeckmans alias Nazen (Nasen) genaempt 3. Jenne Vervlaessen 4. des heerenvliet genaempt die Aa groot omtrent drije vaetsaet voirt principaeel pant
desen halven chijns is gelost bij Willem Jan Bluissens voor Jan Janssen van Hurk

191.3
Idem
van wegen Peter Keijmps
voir Jannen vanden Brouck
van enen vuijtsangk die Jan Boudeweijns vuijt gaff
desen chijns is naedhandt bevoinden gelost te zijn bij Michiel Janssoen vanden Broeck soo bijde quitan.. als manuael Peter de Vrijese gel. dairaff verantwoirt is bij jo: Amandt de Hornes in d uuijtgeven van zijnder xviie rekening eijndende xa augusti xvc xcviii fo: lxviii verso, lxix et verso, dus geroijeert ende voor gelost hijer gecasseert

191.4
Michiel Jan Gevens
Anthoenis Jan Goijenssoen
Jan, Anthoenis, Michiel, Goedelt ende Eliyabeth Jan Goeijens kijnderen
Jan Goeijens die jonge
Henrick Janssoen vanden Broek
Idem
voir zijnen vader van wegen Gobbart Gobben ende Dierick Blox
vuijtten narba.s huijs ende hofff metter toebehoirten tot Strijp gelegen
die ii deel van desen ii hoenderen sijn gelsot bij Jacop Hanssen als man ende momber Elizabeth Jans vanden Hurckdochter ergo tderdeel vande voirscr. ii hoenderen goet ende ongelost gebleven

191.5
Michiel Jan Gevens
Anthoenis Jan Goijenssoen
Jan, Anthoenis, Michiel, Goedelt ende Eliyabeth Jan Goijens kijnder
Jan Goijens die jonge
Idem
voir den selven
van wege Jan Scobelarts
vuijt huijs ende hoff metter toebehorten tot Strijp gelegen 1. Peeter Wouter Daemss alias Delen genaempt 2. Heijlken die weduwe van Aerdt Goijart Loeffs alias Guijcken genaempt 3. sHeerenstraet 4 Jan Pauwel Berchmanss ende Jacop Mathijs Hannensoen

191.6
Jacop hansen als man ende momber Eliyabeth Jan vanden Brouckdochter
Idem
voir Willem Dierck Hannen
van wegen Goeijens van Oirle
vuijt een stuck beemdts inde Jansburch
desen chijns is gelost

191.7
Willem Jan Dircxsoen met sijn iii sustere
dcba die kijnder van Willem Ardt Willem Dierix
voir Matheeus Donckarts
van wegen jan Roelen ende Thijs Schoenwever
vuijt een stuck landts geheiten den Capellecker
desen halven chijns heeft Jan vanden Broeck die jonge gelost
desen anderen halven chijns heeft Daem Tielkens gelost


A8-1 Cijnsregister leende, 16e eeuw, folio 192-197 nr. 34

191v.1 (5097)
Willem Joesten w[] Mariensoen
dcba Jan Willem Brouckmanssoen
voir Lijsbetthen Daemen Tielens huijssvrouwe
voir Henrick Henrick Ruelenssoen
van wegen Jan Goijart Baxsoen
vuijt eenen stuck erff geheiten die nederoesten bij erffenis 1. Kathrijn Lenarts kijnder 2. sheen straet
desen thijs is ge..

191v.2
[opvolgers Jan Bax:
Peeter en Hendrick Jan Bacx kijnder
Elisabeth die weduwe]
[opvolgers Jacop Broeckmans:
Merije Pieter Weijnen wed Gijs Broekmans
die kijnder van Jacob Broeckmans voirst.]
Jan Bax voer deen helft [ende] Jacop Broeckmans dander helft
Jan Willem Brouckmans
Idem
voir den selven
van wegen Goijart Bax kijnder
vuijt enen stuck Dries over Leender dijck 1. Willem Damen

191v.3
Jan Joost Geukens bij coope tot Euvelwegen
Deelis Aelken ende Anthoniske Marten Willem kijnder
Peeterken Willem Ackendochter weduwe Martten Mathijs Goijartssoen alias Willem genaempt
Maerten Thijs goertssoen cum prolibus anders Marten Willem genaempt tot Oevelwegen woenende
dcba Thonis Jan Damensoen
voir Aleijt Jan Daems huijsvrouwe zijn moeder
voir Aerden Janssoen vandne Brouck
vanwege Willem Jan Aertssoen
van oen Hannen

191v.4
Idem
voir die selve
voir Jannen Damen Willemssoen
voir Jan van Eijck
vuijten Roscitsbeemde

191v.5
Idem
voir Willem Willem Dierix
vuijt enen stuck beemdts geheite die Vonderen gelegen op 1. sHeerenvliet 2. der gebuer thijnsgoet

191v.6
.tken Litsenborgens weduwe Jan Olmans
Jan Handrick Olmans
Dierick Gerarts Bax
Jenne Willem Goort Lobbendochter alias Tielkens genaempt
Willem Goordt Lobbens als man ende momber van Godefrida Jan Jan Tielkensdochter zijnder huijsvrouwe
dcba Jan Jan Tielkenssoen
voir Thijsen den Roeser Geritten Jan Leenkenssoen ende Ardt Ardt Nolkens
van wegen Lijsbetten Jan Brouckmansdochter
vuijt enen stuck beemdts geheiten die Cortbrugge 1. Ardt Dierick Stapparts

191v.7
Handrick Willem Bueckenssoen bij coope
Aleit die weduwe cum prolibus van Goort voirsch.
Goordt Marcelissoen van Lijedrop als man ende momber van Aleit Adriaen Lenart Pompendochter sijnder huijsvrouwen
Adriaen Lenart Pompensoen
Aleit? die weduwe
dcba Lenart Pompen
voor Frans Arien Sraetssoen
vuijt huijs ende hoff dar die voirs. Frans tegen Willemen Wouter Janssoen van Hestet alias Moeleman vercregen hadde

192.1 (5103)
Anne Jan de Weerdtdochter
Jan Jacob lambrechssoon van Huechten
die kijnder van Jacob Lambrechtss
Jacob Lambrechtss van Huechten
die kijnder van Lambrecht van Huechten
Lambrecht van Huechten
dcba Henrick Lambrechssoen van Huechten
voir Merien Ardt Dierick Schoenmeckersdochter
vuijt enen stuck beemdts geheiten t schuere 1. Bouxken die Sceper van Strijp

192.2
[opvolgers Adriaen Teunis:
Aert Jacop Teunis ....
Geerart Claessen
Dierick Cissen
Handrick van Buell
Eilken weduwe Jacop Teunis voor Adriaen]
[opvolgers Jan Sfossen:
Jenneken dochter Jan Sfossen
Eilken weduwe Jan Sfossen]
Jan Sfossen voor deen helft huijs ende hoff [ende] Adriaen Teunis dander helft van naevolgen chijns vuijt het stuck lant
dcba Joest Willem Smeetssoen
voir Damen Willems kijnder
van wegen Damen Willems
vuijt huijs ende hoff dat Damen te hoeren plach in die Leenderstraet gelegen
ende vuijt een stuck lants groot ontrent een half vaetsaet of daer omtrent to tStrijp gelegen 1. ... 2. Jan Sffossen ende de k. Goijaert Lenaerts?

192.3
Gijsbert Jan Hanricks Verover alias Goijens
Gijsbert ende Meriken ...
Jan Hanrixs Verover alias Guijens genaempt
voor den selven Jan hennen vader
van wegen Engelken Gijs van Putdochter zijnder huijsvrouwe
voor Ghijs Hannen Va.
[dcba] Die selve
voir Jacop van Arendonck
vuijt een stuck beemdt geheiten den Hanne nbeemd 1. Heijn .....

192.4
dcba Ariaen Maes van hallsoen
voir Michiel Henrick Theeussoen
voir Katherijnen Michiels
van wegen Michiel Daems
vuijt allen zijnen erve dat hem van zijnen moeder bleven is
Jacop hansen heeft desen chijns gelost

192.5
Wijlm Jan Boijkenssoen
dcba Peter Maes van Hallsoen
voir Henrick Gobben als man ende mombaer Ariaen Michiels
voir katherijnen Michiels
van wegen Michiel Daems
vuijt allen zijnen erve
van zijn huijsvrouwe wege
vuijt enen stuck groesen geheiten die Rest
desen chijns is gelost

192.6
[opvolgers Daniel de Snijder:
Jenneken ende Elisabeth Daniels kinderen]
.. Deelen Anthonis Verhagen voor deen helft [ende] Daniel de Snijder dander helft
Jan hendrick Backens alias Goessen als man ende momber van Katharijn Goijaert Gobbendochter sijnder huijsvrouwe
nu die twee k. Goijart Gobben
Goijart Gobben
uxor cum prolibus
Jacop Wijllem Bitterssoen
Derick zijn soen
dcba Gerit Dierick Willem Dierix
vooir Dierick Willem Dierix
vuijt huijs ende hoff daer hij inne woont aen die Doelen gelege

192.7 [doorgehaald]
Jan Vaes Deelensoen
voor Jan ende Lijbbe kijndere van Henrick Geret Cocx
vidua Hendr. filijodem ge. theo. cum prolibus
Idem
voir Vaessen Marten Daemssoen
van Damen Daems wege
vter helft vanden Auwen beemdt daer Dierick Ardt Loeffsoen die helft aff heeft

links [5109]
Corsten Aelberts van Moll
Maeijken Peter Bacxdochter weduwe wilner van Hendrick hendrick Leenensoen voirscreven cum prolibus
[oorspr.] Hanrick Hanrick Leenensoen
voir Jan Faes Deelensoen als man ende momboir Katharina Dierick mr. Gheurtsdochtere
voir Jan ende Lijbbeken kijndere van Hendrick Gherart Cocx
voir die weduwe Hendrick Gerit Coicx voirs. met haren kijnderen
voir Geerit Dierick Willem Diericx
voir Faessen Marten Daemssoen
van Damen Daems wegen
vuijt eenen stuck beempts groot omtrent twee vaetsaet inde oude beempden gelegen 1. Heijl Stapparts weduwe Frans Leenen 2. die kijnder van Jan Jan Goessens alias Jaecken 3. des Heerenvliet 4. die gemeijnte van Leende

rechts [5110]
Adriaen Wauter Jan de Smitsoen alias de Bois bij coope
Heijlken dochter Wauter Delen
Wouter Peeter Daems als man ende mombaer van Anneken Frans Henrick Leenen sijnen huijsvrouwe
[oorspr.] Heijl Stapparts weduwe van Frans Leenen met Anneken hair dochter verweckt bij de voirschr. Frans Leenen haire iersten man
voir Jan Faes Deelensoen als man ende momboir Katharina Diericks mr. Gherarts dochter
voir Jan ende Lijbbeken kijndere van Henrick Gherart Coicx voirschr.
voir die weduwe Hendrick Gherart Coicx voirsch. met haren kijndere
voor Gherit Dierick Willem Diericx voir
voir Faessen Marten Daemmssoen
van wegen Damen Daems
vuijt eenen stuck beempts groot omtrent twee vaetsaet inde aude beempd gelegen 1. Henrick Aerien 2. die ... van Jan Hoirs 3. des Heerenvliet 4. die gemeijnte van Leende

192.8
Heijlken mr. Reijm Hoirsdochter
mr. reijm Jan Hoirs
Marijken Anthoenis Hogartsdochter weduwe van Aerdt Franssen Smolderssoen voirsch.
Aerdt Franssen Smolderssoen
Thonis Broeckmans man Anne zijnder huijsvrouwe
Henrick IJewanszoon ende
dcba Henrixken weduwe van Ijeuwen Jan Henrix
voir den selven IJewan
voir Giels Bax vanden leengoede daer Thijs goet aff gemaect is

192v.1 (5117)
Idem noch van enen vuijtsange am zijns huijs

192v.2
Idem
voir Goijart Bax
vten erve dat hij van Goijart Bax gecocht heeft

192v.3
Jan Wauter Jacop Colensoen
Joesten Bauwen wed. Wauter Jacop Colen
Wour Jacob Coelensoon
Deelis Adriaen Meeussoen
Aerien Delis Aert Dierixssoen alias .. ende Aelet sijn suster
dcba Gielis Ardt Dierixs
voir Wouteren Wouters Sraeijmekerssoen
vten Steenacker omtrent twe vaetsaet groot dien Wouters was

192v.4
de v. kijnderen Jan Pieter Verstappen
Jan Peeters alias Verstappen
Aerdt Delis sCuppensoen
die twee kijnder van Delis sCuppen
die weduwe Aerdt Geret Neelensoen
Idem
voir Michiel henrick Dierixsoen vanden Brouck
vuijt enen vaetsaet landts geheiten den Brouckecker gelegen neven 1. Mechtelt weduwe Jan den Smet

192v.5
[opvolgers Jan Aert Loeff:
nu de 4 k. Hendrick Dielis voorschr.
nu Hendrick Dijlis van Veensoen
nu Hendrick Jan Loefsoen]
[opvolgers: Willem Goijart Gobben:
Jan Andriessen alias de Witt
Jacop Handrick Dingens
proles
Anthoenisken Willem Goijart Gobbendochter weduwe wilner Hanrick Deelis Dingen
Hanrick Delis Dingens tutor uxoris]
Willem Goijart Gobben ende Jan aerdt Loeffszoen
dcba Jenne Tenen Vriesendochter
van wegen Henrick Vriesen
vuijt huijs ende hoff dat Lemmen Vriesen te wesen plach

192v.6
Pieter Handrick Smolders
Anneke die huuijsvrouwe van Loeff Willem Loeffsoen
die gemeijnte van Leende
dcba Peter Peter Tielenssoen alias Vriesen Schouts
van wegen Bartholomeeus Janssoen van Moll
vuijt enen stuck groesen dat Willem Dierix toe plach te hoeren in die Neerbeemde 1. am sHeerenvliet

192v.7
[dcba] Thijs Scoesers
voir Lijsbeth Jan Brouckmans
van wegen Jan Brouckmans haers vaders
vuijt enen stuck landts amt Offenven
desen chijns is gelost

193.1 (5124)
Willem Henrick Zwoestenzoen alias Hollarts
[doorgehaald: Marten Verhoven]
dcba Frans Henrick Bulsoen ende [doorgehaald: weduwe van Meeus Bonen]
voir Meeus Ardt Bonensoen
voir Lijsbeth Lambrecht Ardts huijsfrouwe
van wegen Lamberts Huersmans ende Ardt Willem voirst
vuijt enen stuck landts inden Sternacker 1. Jan van Velthoven


193.2
Jan Adriaen Meeussen alias Vrindt
Dingen Adriaen Meeussendochter
Elisabeth die weduwe van Adriaen Jan hendrick Meeussoen voerschr.
Adrianen Jan hendrick Meeuss
Hanrick, Jan, Pieter, ende Heijlken Jan Handrick Meeus kijnderen
Jan Henrick Meeuszoen
Henrick sijn soen
dcba Gerit Goeijart Meijsensoen
voir Thonis Joesten Gielissoen
van wegen Gielis Jan Meijsensoen
vuijt enen stuck beemdts int Roscit gelege 1. Jan Tijs Seper 2. Catharin L.. groot ontrent twee vaetsaet

193.3
uxor cum prolibus
Jan Janssoen Verover
dcba drie kijnder van jannen Willemszoen Verover
voir Jannen voirsch
van wegen Jans van Moll ende Jutten Ghiebels
vuijt huijs ende hoff met zijner toebehoirte voir Leender dijck gelege 1. Lijntken Thonis
desen chijns met .. is gelost

193.4
Idem van Willems Wegen Verover

193.5
Idem
voir Dierick Peter Wouters
van Peter Wouters wegen
vuijt haren gedeelt vanden erve die Peter Wouters te wesen plagen

193.6
Idem
voir h Peter Bitters
van wegen Rijner Weilants ende der weden Rielen Henrick Ruelens
vuijt enen stuck landts op die Broeckecker

193v.1 (5130)
Heijlken weduwe Frans Wouter Delis [Delen?]
Peeter Wouter Daems alias Verover oft Deelen genaempt tutor Heijliwich Tielmans Jan Heesterbeecxdochter sijnder huijsvrouwe
.
dcba Dierick Lijppen Dierxsoen
van eenen Noothoffstat hem tot Boshoven vut gegeven pueclick om goedwille nu .. de stuck erve tot Boshoven gelegen groot omtrent 13 vaetsaet 1. Jacop . 2. .. Wouter Delen 3. sheeren strate 4. Jacop .. voors.

193v.2
Elisabeth Jan Lobbendochter weduwe Aert Anthonis voors.
Aert Anthonis Pieter Vreijssensoen alias Smolders
Anne die huijsvrouwe Jans Lobben voorsch.
Jan Lauvreijns Lobbensoen
(04-11-1599) nu die kijnder van Lauvreijns Goijart Lobben voorsch.
Lauvreijns Goeijart Lobbensoen
Thonis Pouwels filia
Jan Pompen
Jan ende Peeter Pompen Jan Michiel Bonen ende Adriaen Berchmans voir
dcba Peter jan Pompensoen
voir Katherijnen vande Rennen
van wege Gertruden Hoefmans
vuijt enen stuck landts int breetvenne

193v.3
Idem
voir Elsbeen Jan Sraeijmekers
van wegen haers vader
vten Sandecker

193v.4
dcba Jan Jan Cleermakers
voir Merien Goijartsdochter vanden Brouck
vuijt enen stuck erfs int Craenscit
desen chijns is gelost

193v.5
Idem
voir Jan Jacop Cleermekerssoen
van wege Katherijnen vande Renne
vuijt enen stuck landts inden Langsecker gelege
desen chijns is gelost

193v.6
Idem
voir Henrick Jacop Cleermekerssoen
van wegen Willem Lobben ende Lijsbeth vande Voort
desen chijns is gelost

193v.7
Idem
voir Jacop Ardts
van wegen Jans vanden Berge ende vanwege Han den Wever
desen chijns is gelost

194.1 (5135)
Idem
voir Jacoppen zijnen vader
van wegen Gielis Eelmans
desen chijns is gelost

Catharina Jan Willem Bluissen dochter
Jan Willem Bluijssensoen
Jacop ende Arien Frans Jacob Wouters soonen
Jacob, Jan ende Arien Frans Jacob Wouters soonen
Geertruijdt die weduwe van Frans voerschr.
Frans Jacob Wouterss
Jenneken, Gertken, Heijlken ende Gertken weduwe van Arien Lambertss kijnderen ende erffgenamen Lamberts voorsch.
Lambrecht Henrix van Huechtensoen
dcba Lambrecht Jan Herbrechssoen
voir zijnen vader
vuijt enen stuck beemdts bij Jan van Hall 1. Steven die Ceper

194.2
Elisabeth ende Maus kinderen Bastiaen van Buell
Bastiaen van Buedel alias van Hall Frans Adriaen Pompens tutor uxoris
Willem Jan Homanszoen Marie Andries Leenen dochter
weduwe Jan Willem Homans
Lijn Jan Willem vorstermansdochter ende Jacob van Hal tutor uxoris
Jan Willem Vorsterszoen
Jacop van Erpe
dcba Jan Jan Herbrechssoen
voir zijnen vader
vuijt enen stuck erffs op die Rijnt 1. Gielis Herbrechs groot twee veatsaet lants

194.3
Elisabeth die huijsvrow met den kijnderen
Ghijsbert Stapparts
dcba Aleijt weduwe wilner Jans Dierick Delissoen ende Jan Henrick Berchmanssoen
voir Jacop Huben
vten Sandecker die Jacop Huben toe te hoeren plach
desen chijns is gelost

194.4
[opvolger Marten Goijarts:
Peeter Marten Mathijs Goijartss alias Willem huijsvr.]
[opvolger Cornelis Goijarts:
Anneken Cornelis Mathijs Goijarts alias Willem huijsvrouwe]
Marten Mathijs Goijarts voor deen helft ende Cornelis Mathijs Goijarts voor dander helft
Mathijs Goijart Willemsoen
vanwegen Elizabeth Henrickvorstersdochter sijnen huijsvrouwe
dcba Henrick Henrick Vorstermans
voir Gerit Goijart Meijsensoen
voir Henrick Voirsters zijnen heer
vuijt enen stuck landts omtrent een vaetsaet groot 1. Jenne Sraets erve

hijer voor fo. c. xli verso bij henen anderen chijns gelost dus hijer doorslaagen

194.5
Jan Henricxzoen van Hall ende Helken Jacop Cupersdochter elcx voir een helfft
dcba heer Jan Joesten Willem Meriensoen
voir Willem ende Gerithen Jan Heesterbeexkijnder
van weghen Gheerten Ghenen
vut enen stuck driess 1. heer Jan voirst.
desen chijns is gelost

194.6
Elisabeth die huijsvrow met den kijnderen
Ghijsbrecht Stapparts
Willem Pouwels Delensoen alias Engelen
dcba Pauwel Jacop Delensoen
voir die weduwe metten kijnderen van Lemmen Shierfs??
van wege Willem Jacop Lijbensoen
vuijt een stuck beemdts geheiten den Niewendijck 1. Pauwel Goessens
desen chijns is gelost


194v.1 (5143)
Willem Pouwels Delen alias Engelen
Gijsbert Stapparts
Idem
voir Woutern Wouters Sraeijmekerssoen ende Henrick Henrick Zvorsterssoen
vuijt enen stuck groesen geheiten den Sramart
desen chijns is gelost

194v.2
Idem
voir Henricken Peterssoen van Veltwijck
vanwege Gielis Willem Schuermans

194v.3
Idem
voir die weduwe van Jacop Gelis Eelmans
Jan Jene Wauter Colen
vuijt de Cortbrugge

194v.4

1.Aert Jacob Smolderssoen den Gruenen Aerdt gemeijndelick genaempt als man ende momboir Margriet Jan Neesen dochtere

2. Joestken ende Thonisken Willem jan Neesen kijnderen
desen chijns van i3 d tp ende i3 d tp is gelost opten 25 aprilis 1601 aen Amant de Hornes bij Aert Jacob Smolderssoen voerschr.

van desen navolgende chijns sla moeten gelden
die twee kijnder van Jan Neesen
nu die weduwe Jan Neesen 1 blanck
Jan Neesen 1 blanck
vijff kijnderen Jan Willem Smeets i3

194v.5
Heijlken die e.. Jan Smijtsdochter
voir de vijff kijnderen Jan Willem Smeetszoen
vidua Elisabetha ende Lambert Peters van Weerde
Jan Smeets Wijllem Smeetssoen
dcba Willem Willem Smeetszoen
voir zijnen vader
van wege Jan den Smet ende Damen Jacop Heijnselmans
vuijt zijnen gedeelt vande Cortbrugge groot omtrent LX roijen neffen 1. Joost Goessens 2. Aerdt Hoeben 3. sheeren Vliet 4. aen gemeijnen vaerenwech

b.
de weduwe Jan Willems Maes
Jan Willem Maes bij coope
Hanrick Goort Buell ..
item vuijt huis ende hoff metten aengelage groot omtrent 13 vaetsaet laats gelegen tot .. ind Bauhorick neffen 1. Aert Hoeben 2. Joest Goessens 3. die Bauhorickstraet 4 den gemeijnde vaa.wech aende Cortbrugge

194v.6
Jacop Joost Coppen voor Anna weduwe Roelandt Verbraecken
Anna die weduwe cum prolibus Roelandts voirsch.
Roelandt Jacobs Verbraecken
nu Peeter Jan Cleverssoen vorster tot Leende
Jan Joost Cleverssoen
die erffgenaemen van Wijlm voersch.
dcba Willem Ardt Baxzoen
voir Willemen Smeets zijnen heer
vuijt enen stuck groesen aen die Aa gelegen geheiten den Coppenbeemdt

194v.7
Marie dochter Jan Matthijs Blesensoen
Mathijs Blasius Lobbensoen
Willem Mathijs en Jaecxken Blasius Lobben kijnder
Geertruijt Goert Goessensdochter cum prolibus gemeijndelick Goort Bleessen genaempt
Goert Jacops Goessenssoen weduwe wijlen Goerdt Bacxs voerschr voor deen helft ende heeft haer deel gelost
Idem
voir Bartholomeeus van Moll
vuijt enen stuck landts geheite den Buijckijnck tot Boshoven gelegen

194v.8
nu de 4 kk Handrick Dielis van Vee
Anna die weduwe metten kijnderen Roelandts voirschr.
Roelandt Jacobss Verbraecken
Peeter Jan Cleverss
proles
vidua cum quabus prolibus genaempt Aleit van Erp
Thijs Tielens
dcba Jan Willemssoen van Erpe
voir Willemen Smeets zijne heere
vuijt zijnen gedeelt van enen stuck groesen gelegen over die Aa geheiten den Coppenbeemdt

195.1 (5151)
Aert Ghijsberts den Raijmaker
die guldebroeders van sint Anne
Willem Hanrick Aertssoen
Michiel Henrixsoen van Exel ende IJewan sijn swager
dcba die weduwe van Ardt Willem Smeets
voir den selven Ardt
voir Willemen zijnen vader
vuijt enen camp i3 vaetsaet groot zijnen gedeelt
desen halven ouden gex is gelost ergo nu vuijt eenen acker 1. Heilig Geest van Leende ende Maes Woijten, 2. Roelants erve 3. idem 4. de Cortbruggestraet, groot omtrent v copsaet

195.2
Jacop Joost Coppens
Anna die weduwe cum prolibus Roelandt Jacobss voirscrevene
Roelandt Jacobs Verbraecken
Peter Jan Clevers vorster tot Leende
Jan Joost Cleverssoen
die erffgenaemen van Willem voersc.
Willem Ardt Baxsoen
dcba Dierick Hermans als man ende mombair Lijsbetthen Willem Smeetsdochter
voir Willemen zijnen heer
vuijt zijnen gedeelt vande Coppenbeemt over de Aa gelege

195.3
dcba die weduwe met VIII kijnderen wilner Jan Janssen van Eijndoven
voir denselven Jan haren man
voir zijnen vader
van wegen Roeff van Genx ende Jan Michiels
uuijthuijs ende hoff met zijner toebehoirte dat Jans zijns vader toe plach te horen
desen chijns is gelost bij Jacop van Eijndoven Janssn cum suis

195.4
Idem
van wegen Thonis vanden Kerckhoff zijns heere
vuijt zijne erve dat hij van zijnen heer hadde
desen chijns is gelost

195.5
Gerardt Peter Smolderssoen
Philips ende Geret Peter Smolders soenen
Peter Gerardt Smolderszoen
[dcba] Die selve
voir Heijlwich Thonisdochter vanden Kerckhoff
vut haren gedeelt van enen beemde in die Meerbeemde gelegen die der selver Heijlwich toe plach te hoeren 1. Lijpken Thonis nu 1. Geritke Anthoenis Berchmansdochter 2. Anthoenis Willem Scheperssoen alias v.. gemijdelick genaempt 3. aen kerckenhof van Leende 4. Jan Jan Goossens alias Jaecken genaempt vorster tot Leende groot
desen chijns is gelost bij Gerart Peter Smollers opten 18-04-1601 aen Amant de Hornes

195.6
Peter van Eijndoven ende drie kijnderen Wilm Wilm Tijmers voor deen helft Mathijs Wreijssen dander helfft
Frans Jacops van Mollzoen
dcba Jacop Janssoen van Moll
voir Jannen van Eijndoven zijnen heer
vanwegen Jan Michels
vuijt huijs ende hoff gelegen tot Strijp tusschen 1. Jan Michiels kijnderen ende noch vuijt enen stuck groesen drie vaetsaet groot gelegen in die Bossch 1. die weduwe Jan van Eijndoven

195.7
Idem
voir Katherijn zijn moeder
van wegen jans van Mol zijns vader ende Meeusen jacop Heijnselmans zijnen grootvader
vten selven pande boven gescreven

desen ende bovengescreven text gedeelt op Peter van Eijndhoven Willem Willem Tijmers alias van Eijdhoven ende Jan Faes Woijten dus doorslagen

[bovenstaande drie zijn doorgehaald, in de kantlijnen en er tussen zijn volgende drie geschreven]

5152
[midden]
Jan Faes Woeijten
voir Mathijs Vreijssen metten kijnderen
voir Frans Jacobs van Mollsoen
voir Jacob Janssoen van Moll
voir Janne van Eijndhoven zijnen heer
van wegen Jan Michiels
vter hoffstadt tot Strijp gelegen tuscchen 1. Willem Willem Tijmers alias van Eijndhoven 2. Vreijs Jan Herbrechtssoen 3. Marcelis Botteliers 4. die gemijn straet

[rechts]
Willem Willem Tijmers alias van Eijndhoven genaempt
voir de drije kijnder van Willem Tijmers alias van Eijndhovne
voir Frans Jacobs van Moll
voir Jacob Janss van Moll
voir Jannen van Eijndhoven zijnen heer
van wegen Jan Michiels
vuijt huijs end ehoff gelegen tot Strijp nevens 1. Marcelis Botteliers 2. die gemeijne straet 3. Jan Faes Woijen 4 Marcelis Botteliers voirst.
desen chijns is gelost bij Willem Willem Tijmers voorst opten 24 aprilis 1601 aen Amandt de Hornes

[links]

derffgenamen Jenneken Thijs dochter van Eijndhoven
Jenneken Thijs alias van Eijndhoven
voir Frans Jacobs van Mollsoen
voir Jacob Janssoen van Moll
voir Jannen van Eijndhoven zijnen heer
van weghen Jan Michiels
vuijt eenen stuck groesen drije vaetsaet groot tot Strijp in die Bussch gelegen neven 1. Jan Tijmers alias van Eijndhoven genampt 2. Arien Willem Juttensoen en Peter Willem Engelen kijnder 3. . van Houdt 4 Faes Peter Hoirssoen

195.8
Die weduwe van Frans Sraets metten twe kijnderen die twee deel ende Jan Martens vande Zandzoen (Sande) dander derde deel
dcba heijlwich Jansdochter van Eijndhoven weduwe van Ariaen den Raet met haren kijnderen
voir haren vader
van wegen een schuer
vuijt enen stuck groesen geheiten dat Hegbrouck 1. Lijsbeth Jan Michielsdochter
desen chijns is gelost

195v.1 (5158)
Peter Drijessoen
Elizabeth die dochtere van Dierick Corsten Willems alias Cuijlen
Dierck Corstens voerst soen alias Cuijlen
Corsten die zwager metten kijnderen
dcba Henrick Dierick Loefszoen
voir Heijlwigen die huijssvrouwe van Jannen Henrixsoon vanden Brouck
van wegen Henrix vanden Brouck
vuijt enen stuck beemdts am Leenderdijck 1. Willem vanden Brouck
desen chijns is gelost bij Peter Driessoen aen joncker Amandt de Hornes opten 08-09-1601

195v.2
dcba Mari ende Stijn met haren moeder des jongen Jans van Mol kijnder
voir Kathrijnen hair grootmoeder ende
vanwegen Jans van Mol
vuijt allen haren erve op die bruggerhuijs gelegen
desen chijns is gelost bij Jan Willem Stappartsoen

195v.3
[Jan Pieter Verstappensoen cum proles
Jan Willem Berchmanssoen voor
voor Marije Lauwreijnsdochter
Els ende Marije kijnder Lauwreijs van Moll dochtere]
[Jan Handrick Boonensoen
Eilken weduwe Reijm van Moll
Rheijm Jan Lauwreijns van Moll]
drie kijnder: Jan Lijntken ende Maria
dcba Laureijs Janssoen van Moll
voir Katherijne zijn moeder
van wegen Jans van Moll zijns vaders
vter helft vanden Vralenbrouck 1. Jennen metten kijnderen van Michielen Jan Beliensoen ende noch vanwege mensvij Jacop Heijnselmans vutter helft van enen beemdt geheiten het Saetenbrouck dair jacop van Mol dander helft aff heeft
van desen chijns heeft Hanrick Peter Stapparts tutor uxoris Katherijna gelost .. voon te wethen het derdendeel vande voorst. thijns van vijff aug.

195v.4
Idem
voir die weduwe van Dierick Peter Sijmons ende haren kijnderen
vuijt enen stuck erfs gehieten die Saemsbeemde dair Joost Clevers deen helft aff heeft

195v.5
Goijart Jan Engelen
Jan ende Goort ende Goort sone Catharina hunne suster alle kinderen
Jan van Pelt voirst.
Jan Goortssoen van Peelt
Mari Laureijs van Molldochter huijsvrouwe Willem Jan Berchmanssoen
Idem
voir Mechtels Loeijen Hachmansdochter
van wege hairs vaders
vten Eulenbeemde die g.end was ende dat van gedeelt dat hair teobehoirden

195v.6
Goijart Jan Engelen
Jan Goortssoen van Pelt
Herb Sijmonssoen van Pelt
Marije Lauvreijs van Moldochter huisvrouwe Willem Jan Berchmanssoen
Idem
voir Gertruden Gelis Sijmons huijssvrouwe
vanwege Jan Haechmans
vten Culenbeemde die Gertruden was

195v.7
Wilm Loeffs voir deen helft ende die vijf kijnderen van Jan Wouters voir dander helft
dcba Mari Loefs van Huechdochter
voir Loeffen haren vader
vanwege Heijlwigen Pels
vuijt enen stuck landts geheiten die Cruijdt 1. Willem Cuijlen
die vijf kijnderen van Jan Wouters hebben desen halven chijns gelost
Wilm Loeffs heeft dander helft oijck gelost

196.1 (5168)
Jan Philips Colen alias de Her..
Anna Handricx van Molldochter
Jan Deelis Joostensoen
voer Arijken Joosten Willemen Belijendochter metten kijnderen
Die drie kijnder van Kathelijnen van Mol ende Ariken Joesten
Willemen Beliendochter cum prolibus
die kijnder
dcba Bartholomeeus Jans van Mollsoen
voir Kathelijnen zijn moeder
van wegen zijns vaders ende Meusen Jacop Heijnselmanssoen
vuijt enen stuck erff opt Halfbrouck 1. Gerits van Dommelen kijnder nu Marije Maes 2. sHeeren Vliet 3. Lambert Rats Colen 4. Pieter S...
desen halven chijns hebben die kijnder Kathelijne van Mol gelost
of Anthoenis jan Stevenss Verschaest inde manier van sijnen kijnderen nae luijt die quickende

196.2
Jan Aert Wespen alias Coppen
[doorgehaald: onleesbaar]
Handricx weduwe Aert Wespen
Aerdt Aerdt Wespensoen alias Coppen
Aerdt Wespen alias Coppen
Henrick van Mollsoen
Idem
noch vuijt enen stuck landts gelegen in gheen Zwartlandt dat zaliger Willem Dierix toe plach te hoeren 1. Willem Willem Dierixsoen nu 1. Lucia van Lill 2. Joost Coppen 3. Eilken Sellen ende gemijnen straet 4. idem

196.3
Willem Handrick Willem Loersoen
Linten vidua
nu Hendrick Willem Loeuffsoen
nu Willijm ende Anthoenijs Hendrix S..soenen
Henrick Jan Daemkens
Jacop Janssoen van Mol
dcba Jan Janssoen van Moll
voir Kathelijnen zijn moeder
van wegen Jans van Moll zijns vader ende
vanwegen Meusen Jacop heijnselmanssoen
vuijt enen stuck groesen geheiten het Sratenbrouck 1. Wreijsen zijns brueders erve
hier van heeft Jan N.. van Moll

196.4
Lenart Lenarts .. die weduwe
dcba Idem
voir heer Anthonis Claeus ende Willem Dierixsoen
vuijt enen stuck groesen in die Driesbeemde gelegen heer 1. Wouter Smeets
desen chijns is gelost

196.5
Corsten Aelbrechs alias van Moll gemijndelick genaempt
Anthoenis Thonenis Martenss als man ende mombaer van Elizabeth Willem Rueversdochter sijnder huijsvrouwe
Willem Gerit Ruevenssoen
die vijf kijnder van Geritten Ruevens
IIIII proles
Bartholomeus van Moll
dcba Idem
voir Pauwels Willem Pauwels
van wegen Gertruijt die weduwe van jan Huben
vter helft vandne Varsecker 1. Gerit Ruevens

196.6
Jan Stapperts
dcba die weduwe van Willem Lenard Bueckens met haren soen
voir Adriaen henrick Henrikssoen vanden Brouck
voir Bastiaen Jan Henrixsoen
van wegen Willemen Jacopssoen van Hall
vuijt enen stuck landts 1. Willem Willem Cuijten
desen chijns hebben die erfgenaeme van Wilm Lenarts gelost ende Wilm Bitters die Jonge die lossinge

196.7
die weduwe Ariaens vanden Brouck
Eadem
voir Lijsbeth Willem Coppensdochter zijn vrouwe
vanwege Jan jan Joordens
vuijt zijnen gelage dair Jan Smeets inne te wonen plach
desen chijns is gelost bij Jacop Hanssen van weghen der affgenamen van Arien vanden Brouck

196v.1 (5177)
Aerdt Willem Stappers
dcba Willem Jan Stappartszoen
voir Bastiaen Jan Henrixsoen
vuijt enen stuck groesen geheiten den Breockbeemdt
desen chijns is gelost

196v.2
Idem
voir zijnen vader
vuijten halven gelage dat zijns vaders was
desen chijns is gelost

196v.3
Jan Willem Stapperssoen
Idem
voir Diericken Ardt Lobbensoen ende Janne Wouters
van wege die weduwen Ardt Lobbensoen
vuijt ene stuck landts geheiten den Broeckecker
desen chijns is gelost

196v.4
Aerdt Willems Stapperssoen
Idem
voir Driessen Jan Dries Serperszoen
van wege Lijsbeth Timmermans
vuijt huijs ende hoff tot Strijp gelegen 1. Heijn Ardt
desen chijns is gelost

196v.5
Peter van Brueghel
voer Willem Jan Stappers
Idem
voir Ariaen Maes van Hallsoen
voir Michielen Henrik Theeussoen
vuijt ene stuck groesen gelegen am Strijpdijck 1. des Heeren Vliet 2. Daem Pompen 3. idem
desen chijns is gelost bij Willem Stapparts en Peeter van Bruegel

196v.6
Louf Willem Louffs
dcba die weduwe met vijf kijnderen van Jan Damen Daems
voir den selven Jan
voir Loeff van Huerne ende zijnen kijnder
vuijt enen stuck landts achter die Sthaerecker ijnde 1. Goijen vande Sande
desen ende naevolgende chijns is gelost bij Loeff Willem Loeffsoen voersr. opten 20-04-1601 aen Amant de Hornes

196v.7
Eadem
voir die weduwe van Ruelen Henrick Ruelenssoen
vuijt zijnen gedeelt van enen stuck landts inden Langecker gelege dat Ruelens toe plach te hoeren

197.1 (5180)
Vranck Goortssoen van Best ende Hhonis Schijennekers
dcba Peter Loeffssoen van Huern
voir zijnen vader
van Heijlwege Prels wegen
vter helft van enen stuck groesen geheiten den Strijpbeemdt welcken helen beemdt gelegen is 1. Marten vande Sande ende Willem Heesterbeex
desen chijns is gelost bij Claeus Jan Swuestensoen

197.2
Jenneken Willem Loefsdochter tot Leende
Anthoenis Henrick Vorsterszoen alias Haijegaen genaempt tot Weerde
nu die kijnder van Henricxken voirsch.
dcba Henrixken Peter Haijegendochter
voir die weduwe van
Wouteren haren oeme ende Peteren Jan Scosterssoen
vuijt haren gedeelt vande Coenbrouck dat Wouteren toe plach te horen
desen chijs is gelost bij Jenneken Willem Loeffsdochter tot Leende opten 21-04-1601 aen Amant de Hornes

197.3
Hendrick Dercx van Suemeren tutor uxoris
Agata weduwe Lambert Bax voorst.
Lambert Goossens van Asten alias Bax als man ende momber van Aechte Goijaert Goessensdochter sijnder huijsvrouwe
prolis
Ellke die dochter van Dijrijck van Roest?
Meri die weduwe van Dijrick Bax cum prolibus
Heijlken die weduwe
dcba Lenart Henrick Baxsoen
voir Geritten Goijart Meijssensoen
vuijt enen stuck dries geheiten den Steenackerdries 1. Ardt Smollers nu 1. Jan den Schoenmaker 2. Michiel Meeussen 3. de k. Wouter .. 4. de . wech

197.4
Joost Dierick Schosterss alias Wouters
Martijn die weduwe van Dierick voirsch. cum prolibus
Dierick jan Aerdt Scosterss alias Wouters gemeijndelick genaempt
Peeter Hanrick Bacxs
Jan zijn soen
dcba Willem Janssoen Verover
voir Jannen Janssoen Verover zijnen vader die men gemijnlick hiet Jan Goeijen Merien
vanwege Goijart Wouter Thijs
vuijt zijnen gedeelt vanden gelage dair zijn vader inne plach te wonen tot Boshoven gelegen

197.5
Handrick Peeter Driessens
Adriaen Teunis Sesskens alias Creupels
Elizabeth Jan Jacob Deelen alias Cruepelsdochter weduwe van Anthonis voirsch.
Anthoenis Arien Sesskenssoen
Peeter Hanrick Bacxsoen
[opvolgers Jenneke Goijens:
Peeter Hanrick Bacxssoen
die kijnderen ende erffgenaemen van Jenneken]
Jan Truijen totor uxoris voor deen helft ende Jenneke Goort Jan Goijensdochter voor dander
T.sken die .. metter kinderen
dcba jan Janssoen Verover
voir Jannne zijnen vader geheiten Jan Goijen Marien
vanwegen Goijen Wouter Thijs
vuijt zijnen gedeelt vande gelage dair zijn vader inne plach te wonen

197.6
Lucia Jan Veroverdochter weduwe Jans truijen met haren ses kijnderen te weten: heer Jacob Peeter, .otken., Jan Goijart haren soenen ende Aelken, Marije ende Jennken haer dochteren
Jan Truijen tutor uxoris
Idem
voir Janne ende Thonissen Jan Gielis Voirstermans kijnder
van wegen Jan Jan Landmeters
vuijt enen stuck groesen over Oesterijck dijck 1. die Scrar van Boshoven
desen chijns is gelost bij Lucia Jan Veroverdochter weduwe Jans Truijdens voorsch. door heer Jacop Jan Truijdenss .. haren soen poastoir tot Leende opten 27-04-1601 aen Amant de Hornes

197.7
Joost Dierick Wauterssoen bij coope
Gerardt, Elizabeth ende Marije Jan Wouter Goijens kijnder
Jan zijn zoon
dcba Wouter Janssoen Verover
voir zijnen vader
van wegen Goijart Wouter Thijssoen
vuijt zijnen gedeelt vanden gelage dair zijn vader inne plach te wonen tot Boshoven 1. die weduwe Teunis Adriaen Celkenss alias Diericx 2. Dierick Jan Aert Ceusters alias Wauters 3. idem 4. sHeeren straete

A8-1 Cijnsregister Leende, 16e eeuw, folio 198-203 nr. 35

197v.1 (5189)
[Handrick Pieter Driessens
Engel Handrick Pompensoen
Handrick Frans Pompensoen bij coope
Anne Hanrick Jans Veroverdochter alias Anne Goijsens oft Wegge genaempt
die ses kijnder van henricken Janss Verover]
[voor dander helft van dezen
van dezen . ende me... zoen ... deen helft
Jan Wilmss Verover]
dcba heer jacop Janssoen Verover
voir zijnen vader
vanwege Goijart Wouter Thijssen
vuijt zijnen gedeelt vanden gelage dair zijn vader inne plach te wonen tot Boshoven gelege

197v.2
Handrick Pieter Driessensoen
Engel Handrick Pompensoen
Hendrick Frans Pompens bij coope
Anne Hanrick Jans Veroverdochter alias Anne Goijens oft Wegge genaempt
nu die ses kijnderen van Henricken Janssoen Verover ..
dcba Henrick Janssoen Verover
voir zijnen vader
vanwegen Goijart Wouter Thijssoen
vten zijnen deel vanden gelage dair zijn vader in plach te wonen tot Boshoven gelege

197v.3
Maria vande Broeck weduwe Goijart Muijsers cum quinqis filiabus
Gerart Niels Muijsers
Anne die weduwe cum prolibus Roelants voirschr.
Roelandt Verbraecken
die drije kijnder Jans voersch.
Jan Jan Boenensoen die ..
dcba Gelis Henrick Gelissoen van Eijck anders Heijn Goessensoen
voir zijn brueders ende susters
van wege Henrick Gieliszoen van Eijck zijns vaders van Jannes Goessens wege ende Ardt Oed.sens wege
vuijt zijnen driedendeel van zijns vaders huijs ende hoff ende voirts zijn ander erfenisse inde Leenderstraet bij de kerck gelegen

197v.4
[dcba] Willem Jan Sraetssoen
voir Willemen den Raet
vuijt enen stuck beemdts int Haeldert gelegen
desen chijns is alhier geroijeert geldende dairaff verantwoirdt is bij jo: Amandt de Hornes ...

197v.5
[opvolger Herman Boelen:
Handrick Gielen Herman Boelensoen]
[opvolger Peter Martens:
Handrick sone Pieter Martens . Gi. Hermans tutor uxoris ]
Herman Handricx Boelen van Maris voor deen helfft [ende] Peeter Martens alias Smolders van Maerheijs voor dander helfft
den H. Geest van Maarheeze
Geret Wijlm Smolderssoen van Maris
dcba Willem Hanrix Raetszoen alias die Bruijn
voir zijnen vader
vuijt enen stuck beemdts int Haeldert gelegen dat zijns vaders was

197v.6
Idem
voir heenen Vaes Ardt Gobbensoen
van wegen Jan Bueckens
vuijt enen stuck beemd geheiten dat Molenscut gelegen neven erffenis Willem Delen

197v.7
Jacop sone Jacop Priesters
III kinderen Pieter Clevers
die kijnder Peeter Clevers vorster tot Leende bij coope
Aerdt Hendrick Dingenssoon als man ende momber van Anneken Willem Jacobs Verbraecken alias Scoepsdochter sijnder huijsvrouwe
die kinder vande voirst Willem
dcba Willem Jacobs Verbraeckensoon alias Scoeps/Scaeps gemijndelick genaempt
die weduwe Ardt Bitters ende Meeus van Riett hair kijnder
Willem Claeussoen van Eijnhouts ende Jan Jenneken sBruijnen met Claeus ander kijnder
voir Willemen den Rait vut enen stuck beemdt int Molenscut gelegen dat Jan die Rait hadde van Jan van Hout

198.1 (5199)
[dcba] Peter Verbeeck
voir Willemen den Rait
vuijt enen stuck landts geheiten die Huls
desen chijns is alhijer geroijeert ende gecasseert geldende dairaff verantwoordt is bij jo: Amandt de Hornes ...

198.2
Lambert Joost Coppens
Peeter Thomas Versantvoirt van Ghemert gelaesmaeckere
Hanrick Hanrick Leenens
die erffgenaemen van Bartholomeeus Hoevens
voor Katharijn die dochter voorschr.
Marie die weduwe van Meeus voorscr.
Bartholomeus Jan Meeuszoen alias Hoevens genaempt
Die weduwe van Jan Meeus
dcba Henrick Meeuws Tants
voir den selven henrick
voir Willemen den Rait
vuijt enen stuck landts geheiten die Hage

198.3
Marije Pieter Weijnen weduwe Mathijs Broeckmans
Mathijs Jacob Broeckmanssoen
Jan Roelants die Screinwackersoen
Roelant die Sreijnwacker
Dierick Jan Elsensoen
dcba Jan Dierickxsoen alias Elsen
vten Molenstut

198.4
Jacob Jacop Smolders
Anthonis Jacop Vreijssen alias Smolders
Willem Pieter Baxsoen bij coope
Jan Goort Buell tutor Jenneken Ruelens uxoris
Niclaes Jan Pieters van Gestel man ende mombair Jenneken Ruelens
Jan Roelants die Screijnwerckersoen
Roelant die Screijnwercker moet gelden deese naevolgende texten metten Jenneken Dierix
Idem
voir Goijarden Sfoechs
vuijt zijne gedeelt van huijs ende hoff dat zijns vaders was gelegen tusschen 1. Jan jacop Willems de Smit 2. Handrick Bruijen van Maarheeze 3. sHeeren straet 4. idem

198.5
Idem
noch voir zijnen vader
vut huijs ende hoff zijn gedeelt dat zijns vaders was

198.6
dcba Jenneken Dierixdochter
voir Wouteren haren zwager
vuijt haren gedeelt van huijs ende hoff dat hairs vaders te wesen plach

198.7
Eadem
voir haren vader
van selven onderpande

198v.1 (5208)
Wijllem Engelen
dcba Goijart Jacop sfoechszoen
voir Dierick Jan Dierixsoen zijnen heer
vuijt enen stuck landts omtrent X vaetsaet groet op die Broeckecker gelege
desen chijns is gelost

198v.2
idem Wijllem voerst.
dcba Wouter Jan Lemmenszoen
voir Dierick Jan Dierixsoen
vuijt enen stuck landts omtrent 1/3 vaetsaet groot dair Goijart jacop sFoechs dat vurdel aff heeft
desen chijns is gelost

198v.3
Willem Jan Bitterzoen ende Hanrick ..olantschen affgerouven
dcba die weduwe metten kijnderen van Jan Bitters
voir den selven Jan
voir Thijs sRosers
vuijt huijs ende hoff am die Capel gelege
desen is gelost

198v.4
desen chijns is gelost
Henrick Willem Pompensoen
Joest Henrick Henrixsoen van Huechten
Eadem
voir den selven
voir Matheeus Henrick Donckarts
vuijt enen stuxken landts geheiten Dwijerken gelegen tusschen die Strijperstraet ende Leenderstraetn 1. Henrick Daems

198v.5
twe kijnder
dcba Henrick Thijs sRoeserszoen
voir zijnen vader
vuijt huijs ende hoff am die Capelle gelege
desen chijns is gelosst bij Hanrick Hanrickxsoen van Hall en Joseph Stapparts metten sijnen

198v.6
Idem
voir Driesch Jannen Dries Sceperssoen
voir Henricken ende Arden tants vter Riest 3. jan Berchmans ende 4. Peter Tielens
desen chijns is gelost bij Hanrick Hanrickxsoen van Hall ende Joseph Stapperts metten sijnen

198v.7
heredes
dcba Willem die Consever
vuijt enen stuck erffs geheiten dat Donckerbrouck 1. Heijn van Hall
voir heer Jannen sRosers zijnen zwager
vut den selven onderpand
desen chijns is gelost
dair aff .. bij mr. Jerominius pastoir tot Leende ende den anderen bijder erffgenaemen heer Jans sRoesers als Willem Jan Bitters Geertruijdt sijn suster ende Lemmen Thijs ende Peter Maes van Hall

199.1 (5216)
Idem
voir Ardt Dierick Schoenmekers
vanwege Marcelis Hanrick Delissoen
van enen vuijtsanck tegen zijn huijs over dair zijn schuer opstaet
desen chijns is gelost bij mr. Jerominis pastoir tot Leende

199.2 Margriet dochter Jan Faes Woijten
Jan Faes Wouterssoen
nu Jan Jacop Lamberssoen
Jacop Lambertssoen van Heuchten
dcba Dierick Henrick Delensoen
voir den selven Mathijs Roesers
vuijt enen stuck landts geheiten den Thijsecker 1. Henrick Thijs Roeserssoen

199.3
nune proles
dcba Lambert Thijs Roeserssoen
voir zijnen vader
vuijt huijs ende hoff dair hij inne woent tot Strijp gelegen
desen chijns is gelost bij Jan Lambert sRoeserssoen

199.4
Herbert Peter Joestensoen
dcba Peter Joest Willem Mariensoen
voir Lijsbeth Dierick Emkens huijsvrouwe
vuijt huijs ende hoff dat Diericken voirst. toe plach te hoeren
desen chijns heeft gelost Herbert Peter Joestens. opten 15-03-1602 aen Amandt de Hornes dus doorslagen

199.5
Herbert Peeter Joestensoen
Peeter Joesten Willem Mariensoen
Michiel Henricxsoen van Exell als man ende momber Paesken Thonis Ijewaensdochter
dcba Thonis IJwan Hendrixsoen
voir Lijsbeth Dierick Ruelens huijsvrouwe
vuijt enen stuck erff geheiten die Vonderen
desen chijns heeft gelost Gerridt Michielssoen van Exel alias de Smit opten 20-03-1602 aen Amandt de Hornes

199.6
Jan Thomas van Santvoort
Jacop Joost Jacopssoen alias de Cuijper
Aelet Dierick Peeter Maesdochter alias Bacx genaempt tot Bosschoeven
Dierick Peeter Maessoen alias Bacx genaempt
Willem die zoen
dcba die weduwe van jacop Willem Damensoen
voir den selven
voir Lijsbeth Dierick Ruelens huijsvrouwe
vuijt enen stuck groesen geheiten den nuwen beemdt

199.7
Herbert Peter Joesten
Jan van Zon
drie kijnder van Peter Joesten
dcba Henrick Jan Otten
voir Lijsbeth Dierick Ruelens huijsvrouwe
was vut zijnen deel van enen stuck groesen geheiten die Vonderen
desen chijns heeft gelsot Herbert Peter Joosten opten 15-03-1602 aen Amandt die Hornes dus doorslagen


199v.1 (5224)
Hanrick Raesse Delens tutor uxoris
dcba Henrick Henrick Bax
voir Lijben Henrick Thijsdochter
vuijt enen stuck landts geheiten die Hoeve die Henrick Thijs toe plach te horen 1. aen die gemeijnte 2. idem
desen chijns is gelost

199v.2
Frans Bernart Stappartssoen
dcba Art Stapparts
voir mari Jacop Henrixdochter
vanwegen Jacop haers vaders
vuijt enen stuck beemdts geheiten die Ren
desen chijns is gelost

199v.3
Handrick van Buell
nu huijsvrouwe Peter Jan Hoirs
Marije Goiart Diddendochter alias IJewaens genaempt
voir Arien Goiart Didden alias IJewaens genaempt haren broeder
Arien Goiart Diddensoen alias IJewens genaempt
nu die drije kijnderen van Goijart Didden
voer Woutere hunen oem voirs.
Wouter Didden
dcba Henrick Dierick Schoenmekerssoen
voir zijnen vader
vuijt huijs ende hoff dair hij inne woendt 1. die weduwe van Tielen Woijtens
nu 1. Stijn Rommers 2. Libbeken Pieter Delendochter 3. Libken Jutten 4. die straet
noch twee stucken groessen daer bij gelegen 1. die kinderen Marij van Hoofe 2. sHeeren straet 3. de A 4. Handrick van Buell ...

199v.4
Idem
voir Arden Dierick Schoenmekers zijnen brueder hier int Eijnde van deser zijde ende dat bij zijnen consente vten voirst. onderpande

199v.5
Wouter Willem Eijmerts oft Rommers genaempt
nu Heijlken Jan Hermansdochter vidua Henrici voersch.
Hendrick zijn swager als getrout hebbende Heijlken Jan hermansdochter
dcba Jan Herman Herbertssoen
voir Dierick Dierick Schoenmekers
voir zijnen vader
vuijt zijnen gelage dair hij inne woondt 1. Jan Thijs

199v.6
Willem Bitters die oude
Hendrick Hendrick Baxsoen
dcba die weduwe van janne Diercik Schoenmekers met haren kijnderen
van wegen haers mans
voir Dierick Schoenmekers haren heren
vuijt enen stuck groesen amden Wekenshorst 1. Gerit Heesterbeex
desen chijns is gelost bij Willem Bitters die oude

199v.7
Elisabeth Dries weduwe Lenaert Jans met Jan, Lisken ende Jenneken hare kinderen
Lenaert Janssen van Sechelen
Jan Delis van Weerdingensoen alias Drijes gemeijndelick genaempt
Peter Jan Hoirs bij evictie?
Anthonis Delis van Werdingensoen
Peter van Brogel ende Delis van Werdijngen ellick .. blanck
dcba die weduwe metter vorsten kijnden van Goijart Brouckmans
voir den voirge. Dierick
vten middelsten beemdt die Dierick Schoenmekers toe plach te hoeren 1. Peter Loefs
desen halven chijns van Peter van Bruegel is gelost

199v.8
dcba Ardt Dierick Schoenmekerssoen
voir zijnen vader
vuijt enen stuck groesen aen dat Blijttersven gelegen 3. sheeren gemeijnte
desen . is gelost bij Henriks zijns bruders thijs heer boven ge hier vut


200.1 (5232)
Thijs Hannen
Adriaen Willem Pouwelszoen
Wijlem
dcba Willem Henrick Pauwelssoen
voir Marten vanden Sande
vuijt enen stuck groesen gelegen in gheen Jansburch 1. Henrick Jutten
desen chijns is gelost

200.2
Pieter sone mr. Reijm Hoirs
Willem D.e.s Cocx woonende te Lille
mr Reijm Jan Hoirssoen scepen ende president der herlicheijt van Heeze ende Leende
Gerardt sBruijnen
Adriaen Jacop Dierck Dingenssoen
dcba Jan Martenssoen vande Sande
voir zijnen vader
vuijt een stuck groesen gelegen in gheen Jansburch dat Wilm zijnen vader te wesen plach
vuijt zijnen gedeelt

200.3
Willem Lamberts bij coop
de IIII kinderen Delis Joost Ghijs
die twee kijnder van Joost Jan joostensoen alias Gijsen genaempt vorster tot Heeze
van wege Jenneke Hendrick Dielis Bacxdochter sijnder huijsvrouwe verweckt van voirst. Hendrick bij Lijpken Martens van de Sandedochter sijnder huijsvrouwe
Peter Lemmen Tijszoen
dcba Mari Martens vande Sandedochter
voir haren vader vuijt haren gedeelt inde selve groese gelegen in gheen Jansburh dat hair van haren vader aencomen is

200.4
Willem Lamberts bij coop
Jan Marten Wijnen van Dessel [Jan Marten Weijen]
Deelis ende Elizabeth kijnderen van Joost Jan Joesten alias Gijsen vorster tot Heeze
van wegen Jenneken Hendrick Dielis Bacxdochter sijnder huijsvrouwe
uxor cum prolibus
dcba henrick Delis Baxsoen
vanwegen zijner huijssvrouwen
vuijt enen stuck groesen in gheen Jansburch ende dat
vuijt zijnen gedeelt 1. Willem Pauwels

200.5
dcba Mathijs Henrick Thijssoen
voir zijnen vader
vuijt een ecker gelegen achter die Capelle 1. aen die gemeijnt 2. idem
desen chijns is gelost

200.6
dcba Lijpken Henrick Thijs Juttendochter
voer haren vader
vuijt enen stuck groesen geheiten den Dijxbeemde 1. jacop van Boshoven
desen chijns is gelost

200.7
Thijs Aert Joseph Stappaertssoen voir dander helft
Jan Peter Guevens [Guijens] als man ende mombaer van Merij Aert Joseph ...
Aerdt Joseph Stapparts als man ende momber van Elizabeth Claeus .. zijnder huijsvrouwe
uxor Anna cum prolibus
Claeus Jan Woestensoen
dcba henrick Claeus Lobbensoen
voir den selven Hendrick Thijs Jutten
vuijt enen ecker geheite den HoogeIJndecker 1. Mariken Tielens 2. Handrick Buijkens kinder 2. het hootheijnds.

200v.1 (5238)
dcba Mariken Henrick Thijs Juttendochter
voir haren vader
vuijt enen ecker gelegen in die Hoeve 1. die gemeijnt
desen chijns is gelost

200v.2
dcba Ariaen Maes van hallsoen
voir denselven Henrick Thijs Jutte
vuijt huijs ende hoff aen die Capelle gelegen dair Henrick Thijs Jutte te wonen plach
desen chijns is gelost

200v.3
Hendrik Willem Hendrick Maessoen die jonge
die vier kijnder vande voirst verweckt bij Elizabeth Hendrick Leenendochter sijnder huijsvrouwe [doorgehaald: bij Aeltje Marcelis Jutte .dochter uxoris]
Willem Hendrick Maessoen
Henrick Jan Bacxsoen tutor Katharine Acht Woeijtendochter sijnder huijsvrouwe van desen naestvolgende texten -
Willem Hendrick Maessoen vande iersten bedde van dese II naestvolgende texten -
Hendrick Maes als man ende momboir Dingen Woeijten zijnder iersten huijsvrouwe
Acht Wouters
dcba Wouter Henrick Thijssoen
voir denselven zijnen vader
vuijt een ecker geheiten den Tuijlmansecker 1. heer Willem Cuijlen nu 1. Joost Aert Coppen 2. die straet 3. Arien Meeus 3. Delis Willem Fferwerskijnder

200v.4
Idem
voir Henrick Dierick Schoenmekers
voir zijnen vader
vuijt den selven ecker

200v.5
Anneken dochter Jan Jacops van Waerle
Niclaes de Werdt
Jan Jacobss van Waeldelre
Aeleit die voirdochter van Pauwels voirsch. huijsvrouwe van Jan Jacobss van Waeldelre was
Pouwel Berchmans
dcba pauwels Willem Pauwels
voir denselven Henrick Thijs
vuijt

200v.6
dcba Katherijn die weduwe van Thijs Jan sBruijnen
voir denselven Henrick Thijs
desen chijns is gelost bij Mathijs Jans van Maarheeze

200v.7
Handrick Pieters van Buell
nu huijsvrouwe Peter Jan Hoirs
voir Arien Goiart Diddens hare brodere
Marije Goiart Diddendochtere alias IJawaens genaempt
Arien Goiart Didens alias IJwens
die drie kijnder van Goijart Didden
[dcba] Henrick IJewen Henrix
vuijt een stuck lants tot Strijp gelegen genaempt het Eussel 1. Meeus Broeckmans 2. die A. 3. naburen chijnsgoet

201.1 (5245)
Aert Buijs
die VIIe kijnder van Gerard Henrick Swoestenzoen
dcba Peter Goijart Loefssoen
voijr zijnen vader
vuijt zijne gedeelt vande gelage dat zijns vaders was tot Strijp gelegen
dezen chijns is gelost bij Ardt Buijs voirsch. opten 09-09-1601 aen Amandt de Hornes

201.2
Idem
vuijt enen ecker die Willem Mollemans toe plach te hoeren gelegen indie Strijpecker
desen chijns is gelost bij Willem Jan Bluijssen

201.3
Aert Peeter Cocxsoen bij cope
Hendricxken die weduwe met haren kijnderen van Lauvreijns voirschr.
Lauwreijns Willem Berchmanss als man ende momber van Hendricxken Adriaen Adriaen Aerdt Loeffsdochter sijnder huijsvrouwe
due proles Margriet Jan Snijdersdochter weduwe wilner Adriaen Aert Loeffsdochter sijnder huijsvrouwe
dcba Ardt Goijart Loeffssoen
voir den selven zijnen vader
vuijt zijne erfenisse dat hij heeft van vader ende moeder
vuijt enen acker groot ontrent vijff copsaet inden Langenacker gelegen 1. Jan Bergmans 2. Jan Sffossen 3. Handrick Josephs

201.4
Idem
vanwegen Jan Berchmans die jonge
vuijt ene stuck groesen geheiten die Jansburch 1. Jenne Lijssen

201.5
Willem Jan Faes Wouterssoen alias Woeijten
Adriaen Jan die Smitsoen
Jan Jan Beliensoen
Lauvreijns Jacob Haijgesoen woenende tot Hamont
Lauwreijns ende Mathijs Jacob Haijgen soone
Janne Lauvreijns Thijsdochter alias Loeffs genaempt weduwe wilner Jacob Gijbel Scepersoen alias Haijgen genaempt
Jacop Gibbel Scepersoen tutor uxoris Jenne Lauwreijns Thijsdochter alias Loeffs genaempt sijnder huijsvrouwe
dcba margariet Goijart Loefsdochter
voir haren vader met haren kijnderen vanden iersten bedde
vuijt haren gedeelt vanden gelage met zijne toebehoirten dat haers vaders te wesen plach

201.6
Marcelis sone Jan Bluijssen tutor uxoris Gertruijt dochter Adriaen Broeckmans voirst.
Adriaen Nasen
nu huijsvrouwe van Peter jan Hoirs
voor Arien Goiart Diddens haren broeder
Marije Goiart Diddendochter alias IJawaens genaempt
Arien Goiart Diddens alias IJewens
Die drie kijnder Goeijart Diden
dcba Henrick Dierick Schoenmekerszoen
voir zijn huijsvrouwe
voir Goijart Ardt Loefssoen
vten Daemseckerken
vuijt een stuck lants tot Strijp gelegen genaempt den Driedonckacker 1 Jacop Aerts 2. Handrick Josephs 3. Jan Berchmans

201.7
Jan Adriaen Vrindt alias Daems
vidua M. Herbers VIII .ddes
Adriaen Aerdt Stappartssoen anders Verover gemeijndelick genaempt
Aert Willem Stapparts als momboir Anna Jans Veroverdochter
uxor cum prolibus
dcba jan janssoen Verover
van wegen zijner huijssvrouwe
voir Dannen Dries Heijnselmanssoen zijne heer
vten helft van ene stuck groessen geheiten inden Wertbeemdt gelege over Oesterijckdijck 1. Willem Danckarts kijnder

201v.1 (5252)
Gertruijt weduwe Anthonis Donckers
Anthoenis Goordt Willem Delis Deelensoen alias Donckers gemeijndelick genaempt als man ende momber Geertruijdt Joest Peter Goorts alias Drijes genaempt dochter sijnder huijsvrouwe
Joest Peters alias Drijes gemijndelick genaempt
dcba Peter Joest Goijartssoen
van wege zijne huijsvrouwen
voir Daemen Dries Heijnselmans zijnen heer
vuijt enen stuck groesen gelegen tot Oosterijck 1. Heijntken Loefs kijnder 2. ... bij Jan Michiels erve dwelck zijnen heer te horen plach

201v.2
de ommundige kinderen ende erffgenamen van Michiel voorsc.
Michiel Hendrick Thijs alias Vrijese genaempt
voor Mathijs Hendrick Thijs sijnen grootvader

Hanrikc Peter Bitterss
voir Aelken weduwe Marten Naten met haire kijnderen voors.
Aelken weduwe van Marten Naten met haren twee kijnderen
Marten Naten voer den hellft
Michiel Hendrick Thijssoen alias Vriesen
voir Mathijs Henrick Thijss sijnen grootvader voor dander helft
dcba Mathijs Henrick Thijssoen
voir Frans Thonis Hubensoen
van wege zijner huijsvrouwen
voir Daem Dries Heijnselmans
vuijt ene huijs mette hoffstat gelegen tot Oesterijck aen 1. Willem Danckarts kijnderen dat zijn heer oick toe plach te horen. nu 1. Jan Anthonis Hoogarts alias Danckarts genaempt 2. Hendrick Peeter Bitters 3. Anthoenis Goort Willem Deelen alias Donckarts genaempt 4. Johan Dierick Hannensoen ..
van desen chijs heeft gelost Hanrick Peter Bitters opten 24-04-1601 aen Amandt de Hornes

201v.3
dcba Wouter Henrix van Boshovenseon
voir Dries Damen Driessoen
voir zijnen vader
vuijt ene stuck groesen geheiten den Sthoechorst am Strijpdijck gelege 1. Henrick van boshoven kijnder
desen chijns is gelost voer deen helft bij Frans Hanricxsoen van Bosshoeven ende dander helft bij Joest Jacop Hanssensoen

201v.4
nu Joost Goossens met Digna
Roelant Theuwen Engelensoen
dcba Daem Dannen Driessoen
voir zijne vader
vuijt ene stuck ackerlandts groot twee vaetsaet geheite den Voisterman gelegen tot Oisterijck anden Hoogenpalt dat zijns vaders toe plach te hoeren
desen heelen chijns van Joost Goessens is gelost bijde selven Joesen aen Amant de Hornes 01-02-1602

201v.5
Babent Jan Joest Wouters ende Elisabet Henrick Jacop Heijnselmansdochter daer om hier vuijtgedaen hier naevolgende
dcba Heer Tielman Jan te Henrick Jacop Heijnselmanssoen priester
voir den selven
vuijt zijnen gedeelt vanden Scatenbroeck dat zijns vaders was 1. Jan Joesten Wouterssoen 2. die weduwe van Wouter Wouters

201v.6
dcba Elijzabeth Henrick Jacop Heijnselmansdochter
voir hare vader
vuijt haren gedeelte vanden voirst. Scatenbrouck
desen chijns is gelost

201v.7
dcba Jan Joesten Wouterssoen
van wegen Marie zijne huijsvrouwe
voir Henrick Jacop Heijnselmans haren vader
vuijt zijnen gedeelt vande voirst. Scatenbrouck
desen chijn is gelost ende gequeten

202.1 (5261)
Joest Wouter Hansensoen
dcba Gertruijt Beckers Jacop Beckersdochter
voir Lijsbet Dierick Baxdochter
van wegen Goijart Bax ende Lemmen Thonis
vuijten thijs die Elsben Henrick Sraaijmekersdochter te gelden plach
vuijt huijs ende hoff metter toebehorte anden dijck gelegen
desen chijns is gelost

202.2
proles
dcba Jannen
voir Elsbeen Henrick Sraeijmekersdochter
van wege haers vaders
vuijt ene stuck beemdts geheiten dat Coeijbrouck dat Elsben voirst. toe plach te hoeren
desen chijns is gelost bij jan Peter Aerdt Stapparts .. uxoris

202.3
Marie Martens weduwe Pieter Bitters
Pieter Willem Bitterss
de kinderen Joost Hannen
Jaecxken Blasius Lobbendochter weduwe van Sebastiaenen Eskens voirst.
Sebastiaen Seijskens alias Janne die Greelmacker gemeijndelick genaempt
Gerit van Duijsel tutor uxoris
Herman die Snijer
Jan van Roeij
dcba Anna ende Jeneken Jan Wijntkens kijnd
voir Elsbeen Henrick Sraeijmekersdochter
vuijt huijs ende hoff gelegen in die Leenderstraet 1. aen sheenen strait dat Arien Lobben toe plach te horen 2. idem 3. idem

202.4
Hendrick Peters van Buel
Handrick en Lenaert Goort Marcelis van Lieropsoen
Aleit die weduwe cum prolibus van Goordt voirsch.
Goordt Marcelissoen van Lijderop als man en momber van Aleit Adriaen Lenartsdochter sijnder huijsvrouwe
Elken? die weduwe van Adriaen Lenart Pompensoen
dcba Lenart Jan Jacop Pompensoen
voir zijnen vader
vuijt enen stuck
groesen geheiten die Jansburch dat zijns vader te wesen plach 1. Peter Mariken Tielenssoen

202.5
Aerdt Aerdt Stapparts
dcba Jacop vanden Zelberch van Weerd
voir Jan Jacop Pompen zijnen here
vuijt enen stuck groesen gelegen aen Leenderdijck geheiten die Gela.. dat zijn heer toe plach te horen ...
desen chijns is gelost

202.6
dcba Ardt Stapparts Ardtssoen
voir zijnen heer Jan Jacop Pompen
van wegen zijne huijssvrouwe
vuijt ene stuck groesen geheiten den dijckbeemde dat zijnen heer toe plach te hoeren 1. Daem Pompen
desen chijns is gelost

202.7
Idem
van wegen Theeus Wouter Donkaerts
vuijt huijs ende hoff met zijne toebehoirten gelegen in die Leenderstraet 1. Willem Broeckmans
desen chijns is gelost

202v.1 (5268)
Idem
voir Ardt Lambrechssoen van Huechten
uten voirs. huijsse ende hoff met zijner toebehoorten
desen chijns is gelost

202v.2
dcba Wouter Henrick van Huechtensoen
voir Jannen Jacop Daemssoen zijnen heer
vuijt enen stuck beemdts geheiten den Brouckbeemd gelegen tot Strijp 1. Lijn Huben
desen chijns is gelost bij Dierick Gerit Heesterbeecxsoen

202v.3
Frederick van Roije
Teunis Peeter Lobbensoen
Jan Aert Janssen vande Sande
Aerdt Janssoen vande Sande als man ende momber van Aleijt Jan Goijsensdochter sijnder huijsvrouwe
Geertruijd uxoris cum prolibus
Jan Goijens
Jan Wouters douwe
dcba Heijlwich Jan Maes dochter met Jeneken haren kijndt
voir Lijsbethen Jan Maes huijssvrouwe
voir den selven Jan Maes
[doorgehaald: vuijt eenen stuck groesen indie Culen gelegen dwelch haren vader toe plach te hoeren]
ende vut enen stuck groesen gelegen aen die gemeijn .ijclen 1. Thonisken Dannen ende voirts rondts van die gemeijnte

202v.4
Thijs Hannen
dcba Delis Jans van Bruggsoen
voir Elijzabet weduwe wilen Jan Maes ende hair kijnder
vuijt huijs ende hoff gelegen in die Leenderstraet 1. Gelis Hannen 2. Loef Treuijers
desen chijns is naderhandt bijde .. Peters de Vriese bevonden gelost te zijn gelick dair aff verantwoirdt is bij joncker Amant de Hornes...

202v.5
nu Wouter zijn zoen voer een helft ende die drie kijnder van Jan Box voer die ander helft
Jan Wouterszoen doutste
Vranck Goiartszoen van Best voir
dcba Emken van Huechten met haren kijnderen
voir Heijlwich Jan Maesdochter
voir Elijzabeth hair moeder
vuijt den bove genoempden tstuck groesen in die Culen gelegen dat de voirg. Heijlwige na die doet S.ij . voirst. aencomen was ende nu van hair gecoht heeft
Wouter Jan Wouterss heeft desen halven chijns gelost .
die andere helft is oijck gelost bij Jan Bocx inden name van ...

202v.6
Geraerdt Sceperszoen van Maarheeze
Henricxke die weduwe
Jan Thonissoen vanden Kerckhoof
Jan vanden Graeff
Eadem
voir Frans Peterssoen Verbrugge
voir Lijntken Goijartsdochter Verrenben
vuijt haren gelage mette toebehoirten dat hares vaders was
desen chijns is gelost

202v.7
Wouter Jan Wouterszoen
dcba Andries Goijart Coenensoen
voir zijnen vader
vuijt huijs ende hoff met zijner teobehorten gelegen indie Ren dat zijne vader toe plach te hueren 1. .. 2. Lijbben Vriesen
desen chijns is gelost

203.1 (5272)
nu [doorgehaald: Wouter] die drie kijnder van Jan Bax
dcba Jan Wouter Woutersoen doutste
van wegen Heijlken Goijart Coenendochter zijne huijsvrouwe
voir Goijart Dries Conen zijnen heer
vuijt huijs ende hoff met zijner toebehoirte gelegen in die Ren 1. Tijske Wemers kijnder
desen chijns is gelost

203.2
Gheen Scepers van Maerheze
dcba Roeloff Henrixsoen van Vehen
voir Heenen Jan Sraeijmekers
vuijt enen gedeelt van enen beemd die Heenen Jans toe te hoeren plach gelegen aen Oesterijcker dijck 1. Pauwels Jacop Delensoen
desen chijns is gelost bij Gerart Schepers van Maerheeze cum filio Wouter

203.3
idem
dcba Peter Coelberts
voir den voirgl. Heenen Jan Sraeijmekers
vuijt den anderen gedeelt vandne voirge. beemdt
desen chijns is gelost bij Gerardt Schepers van Maarheeze cum filio Wouter

203.4
idem
dcba Jan Smeets
voir den selven Heenen Jan
vuijt yijnen gedeelt vande voirge. beemdt
desen chijns is gelost bij Gerardt Schepers van Maarheeze cum filio Wouter

203.5
Jan Delis Hannenzoen tutor uxoris
dcba Jan Henrixsoen van Hal
voir den selven Henrick zijne vader
vuijt enen gelage aen die Doolegge dat den voirg. zijnen vader toe te hoeren plach
desen chijns is gelost

203.6
[dcba] Die selve
voir Jacop Janssen van Mol
vut enen stuck groesen geheiten den Bonenbeemdt gelegen aen den Wekenshorst 1. Thijs Jan Thijssoen
desen chijns is gelost

203.7
dcba Henrick Henrick Baxzoen als man ende mombair Heijlich Henrick Peters van Halldochter
voir den selven zijnen heer
vuijt ene stuck groesen gelegen in die Rijest 1. aen der Cappellenerve 2. Jan Henrick Peterssoen van Hal
desen chijns voerst. is gelost bij die kijnder van Henrick Henrick Baxsoen

203.8
Thijs Hannen
dcba Delis Janssoen van Brugge met zijnen kijnderen als man ende mombair Anne Henrickdochter van Hall
voir den selven Henrick
vuijt ene stuck groesen gelegen in die Broucken 3. voirst. Henrix kijnder 4. idem
desen chijns is gelost

A8-1 Cijnsregister Leende, 16e eeuw, folio 204-209 nr. 36

203v.1 (5277)
Goedelt Handrick van Halldochter alias van Heeze genaempt voor dander helfft
Handrick Willem van hallsoen
Willem Handrick van Hallsoen alias van Heeze genaempt voor deen helfft
Marije Willem Peeter Tielens alias van Heezedochter weduwe wilner Hendrick Aerts van hallsoen voorst.
Hanrick Aerdts van hallsoen alias Boeijkens genaempt
dcba Ardt Henrick ende Jene Henrick Peters van Hal kijnder
vuijt enen stuck landts gelegen in die Strijperecker 3. den gemeijnen kerckwech 4. Tevens van Hoechten kijnder erve dat haren vader toe te hoeren plach

203v.2
Jan Jacop Ceelkens
linden mr Geeritsdochter
Jan Vaes Deelen weduwe met vijden .. dochter
Jan Vaes Deelen
dcba Gerart Ardt Nellen alias Scupp
van enen paelgericht bij zijn huijs dat hij vercocht heeft inde Leenderstraet ende dairom heeft die selve geconscuteert in ende vuijt zijne huijs dat hij nv getijmmert heeft tot Oesterijck onder die Doelen 1. Jan van Erp 2. Mest.. Gerit 3. sHeeren straet 4. sHeeren straet

203v.3
Mariken Thoenis Pauwelsdochter met haren twee kijnder
Maaiken Arien Maesdochter
Arien Maes van Halzoen die Jonge
dcba Maes van Hall
van wegen Aleijt Willem Heijnsen
voir denselven Willem Heijnsen haren brueder
vuijt enen ecker twee vaetsaet groot gelegen aen die Capel 1. Peter Woijten kijnder
dese III3 d . sijn gelost bij Marijken Thoenis Pauwelsdochter met haren voirkijnder aen jo: Amant de Hornes op den 18-11-1602 dus geroijeert ende doorslagen

desen voirg. ecker heeft half gecoeft Peter Heijnsen en sal van desen voirg. Thijsbeemden. desen tocht is gelost bij Jenneken weduwe van Peter Heijnssen inden name van Peteren haren soon

203v.4
Bastiaen Peeters van Buell met Elisabeth ende Marie sijn dochtere
Jacop Diericx van hallsoen
Jacob ende hanrick Dierick Scepers alias van Hall genaempt kijnder
die drie kijnder Dierick Scepers
dcba Heijn van Hall
van wegen zijne huijsvrouwe Jennen Willem Heijnsen suster
voir Willemen voirst.
vuijt enen ecker gelegen inden Langecker groot I vaetsaet lants 3. Sheeren straet 1. Gelis Hannen nu Jacob Ghijbel Schepers 2. Willem Jan Truijensoen 4. Jan Enghel Daemkens

203v.5
Heredes
dcba Henrick Claeus Lobbensoen
voir Willem Heijnsen zuijne oom
vuijt ene stuck landts geheten den Capelecker 1. die jonge Heijn van Huechten 2. idem
desen chijns is gelost bij die erffgenamen Henrick Claeus Lobben voirst.

203v.6
dcba Gerart Nellen off Scupp
van wegen zijne huijsvrouwe
voir Willem Heijnsen
vuijt enen stuck groesen gelegen in die Dortleggen 1. Dries van .donck

desen chijns hebben gelost Aerdt Dingens ende Jan Faes Woeijten sn voer de erffg. van Gerart Nellen oft Schuppe opten xxviien junii 1602 aen jo: Amandt de Hornes, dus geroijeert

203v.7
Anneken weduwe Willem van Haut
Willem Jan van Hautsoen
Aerdt Theunis Smolderssoen
Marije Marie Jan Snijdersdochter
Jan, Jenne, Gertruijdt ende Marie Marie Jan Snijders kijnder verweckt bij hanrick Dierick Scepers alias van Hall genaempt
Marije Jan Snijersdochter weduwe Hanrick Dierickx van Hall
Jacop Dijrixssoen van Hal
voir Gerart Nellen oft Schup
Idem
vanwegen der voirst. zijnre huijsfrouwen
voir den voirst. Willem Heijnsen
vuijt ene stuck landts aen Henrix vanden Brouck erve gelegen 1. weduwe Jans van Eijndoven 3. idem
vuijt een stuck lants geheijten het Kempken tot Strijp aen Jan Herbrechts erffve gelegen 1. Peters van Eijndhoven 3. Peters van Eijndhoven 4. den Bremberch 2. die weduwe van Goort Ketelbueters met haren kijnderen
vuijt eenen stuck lants inde Strijpecker sHeersijnde? gelegen 1. Jan Engelbert Daemkenssoen 2. Adriaen alias Thoenis genaempt 3. Hendrick Deelis Martenssoen 4. Jan Pauwel berchmanss groot omtrent III3 copsaet lants voor het principael pandt

204.1 (5290)
dcba Willem Willem Henrixsoen vande Broick
voir zijnen vader
voir Goijart Goessens ende Helwich Gruijters
vuijt enen stuck beemdts geheiten die Bosch dat zijnen vader toe plach te hoeren 1. Peter Tielens
desen chijns is gelost

204.2
Idem
voir Katherijnen Jansdochter van Boshoven
voir haren brueder Jacop van Boshoven
vuijt enen stuck groesen gelegen in die Bosse dat Jacops toe plach te hoeren 1. Daem Pompen
desen chijns is gelost

204.3
Willem Peeter Genenss
Peeter Janss alias Smit
Jan Anthonis Vaerssoen
dcba Thonis Jacop Pauwels
van wegen Mariken Willemsdochter vande Brouck zijns heenen
vter helft vanden beemde geheten die Biesse ende
vuijt enen stuck landts geheiten die Hoeve inder Strijpecker gelegen neven erfenis Jan Janssoen vanden Brouck metter eijnde

204.4
dcba Henrick Jan Sceperssoen
van wegen zijner huijssvrouwen
voir zijnder heer
vuijt enen stuck groesen gelegen aen Leenderdijck dat zijnen heer toe plach te hoeren 1. Henrick Loefs 2. Roeff Thijs Loefssoen
deesen chijns is naederhant bevouden gelost te sijn opt mamuael Peeters de Vrijse aen voirst de Vrijse bij sijnen Lerieie sthond ende .. geweest zijnde der heerlijckheit van Heeze ende Leende dus hier doorslagen

204.5
dcba Wouter Willem Gerit Danckarts soen
voir zijnen vader
voir Heijlwigen Wouter Alarts wijff
van wegen Jan Alarts
vuijtten vierdel van enen dries geheiten tWillikensvelt ende die helft vanden ecker neven Culen erve
desen chijns is gelost bij Philips Wouter Willem Gheenensoen oft Danckarts metten naestvolgende idem oft text, als blijckt bijde quickende
Cijnsbedrag: I1/2 aude groten 1/2 denarius
Genoemde personen: Wouter Willem Danckers/Wouter Danckers, Willem Gerard Danckers/Willem Danckers, Wouter Alart vrouw Helena, Philip Wouter Geenen/Philip Geenen - Philip Wouter Danckers/Philip Danckers, Wouter Willem Geenen/Wouter Geenen

204.6
Idem
noch voir Ghenen Willem Gerart Danckarts zijnen brueder
vut zijn gedeelt vanden voirst. dries ende zijns vaders erve
desen chijns is gelost metten voirgaenden

204.7
Henrick Lauwrenssoen
die weduwe metten kijnderen
dcba Lauwreijs Henrick Goeijart Ardtssoen
van wegen Ariaen Willem Gerit Danckartsdochter
voir zijnen heer
vuijt huijs ende hof ende zijnen vierden gedeelt van zijns soen erve
desen chijns is gelost

[los vel] bij folio 204
Jan Antonis Box
Adriaen Aert Wespensoon

204v.1 (5296)
uxor van henrick Lauwrenssoen
dcba Frans Willem Gerit Danckartssoen
voir zijnen vader
vuijt zijn vierden gedeelt van zijnder vaders erve gelegen opt Bruggerhuijse
ende vuijt zijnen gedeelt vanden acker me[..]ten erff
desen chijns is gelost

204v.2
dcba Wouter Willem Danckarts
van enen vutsangk die hem die Pe. voortgegeven heeft op die gruenstraet vande Bruggerhuijs dair hij zijn huijs op gesett heeft 1. sheren gemeijnde 3. idem
desen chijns is gelost bij Philips Wouter Willem Gheevensoen oft Danckarts

204v.3
dcba Jan Jan Dierixsoen
voir Peter Jan Voirstermansdocher zijn moeder
van wegen Ardt Henrix
vuijt enen stuck beemdts in die Craenscut gelegen tussen 1. Gerit Bax ende Peter Hoeijmakers
desen chijns is gelost

204v.4
uxor Elizabeth
dcba Henrick Henrixsoen van Huechten van wegen zijnen huisfrouwen
voir Jennen Jannen Voirstermansdochter
voir Arden Henrixsoen
vuijt zijnen gedeelt vande voirst. stuck beemdts indie Craenscut
desen chijns is gelost bij Elizabeth weduw Hanrick Hanrickx van Huechten

204v.5
Aerdt Joost Jan Arienss Henricxken dochter Aert Loefs Jan Ariens
Jacob Jan Willem Juttens als man ende momber van Jenne Jacob Jan Aertsdochter sijnder huijsvrouwe
Die kijnder van Jacob Jan Aerts
Aleit die weduwe metten kijnderen van Jacob Jan Aerts voorst.
Jacob Jan Aerts inde Leenderstraet
Peter Raessen als man ende momboir Jenneken Jan Jan Vorstermansdochter
dcba Jan Jan Voirstermans
van wegen zijner huijsfrouwen
voir Reinen Jan Voirstermansdochter hair moeder
vuijt enen vaetsaet landts inden Langecker gelegen 1. Peter Lenen 2. Henrick vanden Sande

204v.6
Michiel Peter Delis
Heijlken dochter Anthonis Ghisberts van Can
Anthonis Gijsberts van Cansoon alias Wouters genaempt als man ende momber van Jenneken Willem Bonendochter sijnder huijsvrouwe
voir de drije kijnder Jan Jan Neesensoen douwe ofte Bonen genaempt
Heilwich Jan Stappartsdochter weduwe wilner Willems Jan Jan Neesen douwe alias bonen genaempt met Jenneken haren dochter
[dcba] Willem jan Jan Neesensoen douwe alias Bonen genaempt tot Bosshoeven #
voir Jan Jan Neesensoen douwe Bonen henne vader
voor Jan Jan Neesen sijnder vader vuijt een vatsaet lantd of dairomtrent groot tot Bosshoeven gelegen 1. erffenisse van Marie weduwe Willems Jan Jans Neesensoen die jonge alias Clerkx genaempt 2. Anneken die dochter van Jenneken Jan jan Neesendochter douwe oft Boonen genaempt 4. aen sheeren straet

204v.7
[zijkant:
Geertruijt weduwe Antonis Donckers
Anthonis Goijaert Delis Delensoen alias Donckers
voor de drije kijnder Jans Jan Neesensoen douwe oft Bonen genaempt]
Wilm ende Jan gebroeren ende Jenneken hen suster kijnder Jans voirst.
dcba Jan Jan Neesensoen douwe
voir zijnen vader
vuijt zijnd gedeelt van huijse ende hoeve metten erfenisse daeraen gelegen tot Boshoven daer die schuere zijns vader inne gestorven is
desen chijns is gedeijlt tusschen Willem Jan Jan Nasensoen alias Bonen douwe ende Annecken . dochter van Jenneken Jan Jan Neesendochter douwe oft Boonen. toe daerom doorslagen

204v.7b
Anneken die dochter van Jenneken Jan Jan Neesen douwedochter alias Boonen genaempt
voir Jenneken Jan Jan Neesen douwedochter sijnde hairder moeder
voir den selven Jan Jan Neesen douwe haeren vader
voir Jan Jan Neesen sijner vader
vuijt omtrent een loepensaet soin lant soin groese tot Bosschoeven gelegen 1. Willem Jan Jan Neesensoen douwe alias Bonen genaempt 2. Elizabeth die dochter van Jan Jacob Delen alias Cruepels genaempt 3. Marie die weduwe Willems Jacob Jan Neesensoen die jonge alias Clercks genaempt 4. sHeerenstraet

204v.8
Lucia vidua Bonen alias Clercks
Jacob Jan Leenens. als man ende mombaer van Lucia Willems Boonendochter alias Clerx sijnder huijsvrouwe
Marije Goiart Oirlemansdochter met haren twee ... weduwe wijlen Willem Jan Jan Neesen die jonge alias Clerxs genaempt
Willem Jan Jan Neesensoen die jonge Boonen alias Clerckx genaempt
Willem en Jan gebroeder en Jenneken suster, kijnderen Jan Jan Neesensoen die jongen Bonen alias Clercks genaempt
dcba Jan Jan Neezensoen die jonge
voir Janne zijnen vader
vuijt zijnen gedeelt vande voirst. huijs ende hoeve dat zijn vader Janne gestorven is tot Boshoven metter erfenisse dair aen te wethen huijs ende hoff metter toebehoire groot omtrent vijff copsaet 1. Willem Goiart Deelen alias Donckarts genaempt 2. die straet 3. die kijnder van Jan Willem Luijten 4. Willem Jan Bonens.

205.1a (5308)
[boven en links in de kantlijn bijgeschreven:]
Willem Goijart Delis Deelenzoon alias Donckarts genaempt . Gort ...
Anneken die dochter van Jenneken Jan Jan Neesensoen douwe dochter alias Bonen genaempt
voir Jan Michiel Bonen alias Hensken Oirlemans inde Waerdingen haer moeder voerst. .
voor Michiel Jan Nasensoen alias Bonen sijnen vader
voer Jan Neesen sijnen grootvader
vuijt omtrent een copsaet lants tot Bosschoven gelegen 1. Marie Jans Jan Neesen Douwe dochter alias Bonen genaempt 2. Willem Jan Jan Neesen douwe soen alias Boonen genaempt 3. Marie weduwe Willem Jan Jan Nesensoen Bonen alias Clerkx 4. die Lijckstraet ... paijements

205.1b
[links in de kantlijn bijgeschreven:]
K. .ck Jan Stappartsdochter
.. met Jenneken filia
. Willem Jan Jan Neesen
[do]uwe soen alias Boonen
[ge]naempt voir Jan Michiel [..] alias
Hensken Oirlemans [alias] Wanderinge genaempt
[..] Michiel Jan Neesensoen [alias] Bonen genaempt sijnen vader
[..] Jan Neesen sijnen grootvader
vuijt eenen copsaet landts tot [Bosc]hoeven gelegen 1. Anneken die dochter van Jenneken Jan Jan Neesen douwedochter alias Bonen 2. [..]erken Michiels Jan Jan Neessen [do]uwe alias Bonendochter 3. Marie weduwe Willem Jan Jan Neesensoen die jonghe [..] alias Clerkx genaempt metten kijnderen 4. die lijckstraet ... paijments

205.1c [oorspronkelijke inschrijving]
Peeter Aerdt die Metsersoen alias Tuenen genaempt
nu Willem Pieter Heijlwich Jutt ende Katharijn Jan Willem Luijten kijnder
Hilleken die huijsvrouwe Jans voerst. met haren kijnderen
dcba Jan Willem Luijtensoen
van wegen zijner huijssvrouwen
voir Jannen Jan Nesen zijnen heer
vuijt zijnen gedeelt vanden voerst. huijs metter hoffstat .aende erffenisse daer aen gelegen

[tussen de eerste en tweede chijns geschreven]
Marie Jans Jan Neesen douwedochter alias Bonen genaempt
voir Jan Michiel Bonen alias Hensken Oirlemans inde Wandelinge genaempt
voir Michiel Jan Neesensoen alias Bonen genaempt sijnen vader
voor Jan Neesen sijnen grootvader
vuijt eenen copsaet lants tot Bosschoeven gelegen 1. Hanrick Josep Stappartssoen 2. Anneken die dochter van Jenneken Jan Jan Neesen douwedochter 3 erffenis van Marie die weduwe Willem Jan Jan Neesenseon die jonghe Bonen alias Clerckx genaempt 4. die Lijckstraet .. paijements

205.2a [oorspronkelijke inschrijving:]
Jacop Jan Leenen alias Clerx als man ende momber van Lucia Willem Boonendochter alias Clercx
#
dcba Die kijnder van Michiel Jan Neesensoen
voir hennen vader
voir Jannen Neesen haren heerken
vuijt haren gedeelte vanden voirg. huijse ende hoffstat metten erffenisse daer aengelegen
desen chijns is hijer tusschen derffgenamen van Hensken Oirlemans gedeilt dus geroijart

205.2b
[rechts van de tweede inschrijving in de rechter kantlijn geschreven]
Marie weduwe wilner Willem Jan Jan Neeseensoen die jonghe, Bonen alias Clerkx genaempt, met haren twee kijnderen
voir Jan Michiel Bonen alias Hensken Oirlemans inde Wandelinge genaempt
voir sijne vader
van wegen Jan Neesen sijnder grootvader
vuijt eenen copsaet lants tot Bosschoven gelegen 1. Hanrick Jan Jan Jan Neesensoen douwe alias Bonen 2. Hilleken Jan Willem Luijten huijsvrouwe met haren kijndere 3. Marie weduwe wilner Willem Jan Jan Nesensoen Bonen alias Clercx genaempt 4. die lijckstraet

205.2c
[rechter kantlijn, direct onder bovenstaande]
Claerken Michiels Jan Jan Nesen douwe alias Bonendochter
voir Jan Michiel Bonen alias Hensken Oirlemans inde Waudelinge genaempt
voir sijnen vader voir Jan Neesen sijn grootvader
vuijt een copsaet lants tot Bosschoven gelegen 1. Hanrick Jan Jan Jan Neesensoen douwe alias Bonen 2. Marij weduwe wilner Willem Jan Jan Neesensoen die jonge Bonen alias Clerx met haren kijnderen 3. die lijckstraet 4 idem.

205.2d [tussen oorspronkelijk 2e en 3e ingeschreven]
Hanrick Jan Jan Neesensoen douwe alias Bonen genaempt
voir Jan Michiel Bonen alias Hensken Oirlemans inde Waudelinge genaempt
voir Michiel Jan Neesensoen alias Bonen sijnen vader
voor Jan Neesen sijnen grootvader
ende voer Anthonis Willem Cuijlensoen
vanwegen Jenneken Jan Jan Neesensoensdochter die jonghe Bonen alias Clerckx genaempt sijnder moeder
voerde voerscr. Jan Michiel Bonen alias Hensken Oirlemans genaempt
voir Jan Neesen sijnder grootvader
vuijt twee copsaet lants tot Bosschoven gelegen 1. Marie die weduwe van Willem Jan Jan Neesensoen die jonge Bonen alias Clerckx genaempt 2. Claerken Michiels Jan Jan Neesen douwe alias Bonendochter 3. die lijckstraet 4 idem .. # obulo

205.3 [oorspronkelijke inschrijving]
Gijsbert ende Heijlken Joseph Stapparts kijnderen
Geertruijt die weduwe
Joseph Stapparts
Blasius ende Appollonia
dcba Heijlwich Willem Lobbendochter
voir Katherijnen Willem Lobbenhuijsvrouwe har moeder vuijt huijs ende hoff metter hoffstat ende erffenisse dair aen gelege tot Strijp aende Cappel 1. Lambert Thijs 2. Dirick Dullen kijnder
desen chijns is gelost bij Gijsbert ende Heijlken Joseph Stapparts kijnderen . opten XXIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes

205.4
Gijsbert ende Heijlken Joseph Stapparts kijnderen
Gertruijdt weduwe Joseps voers metten haren kijnderen
Josep Stapparts
dcba Blasius ende Appolonia Willem Lobben kijnder
voir hennen vader
vuijt hennen gedeelt vanden voirst. huijse ende hoff metter erffenisse tot Strijp aeinde Capelle
desen chijns is gelost bij Gijsbert ende Heijlken Joseph Stapparts kijnder voorg. opten XXIIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes

205.5
Jan Delis Baxsoen
V proles
Delis Jan Delis van Werdingen alias Drijes genaempt als man ende momber Jenneken Jan Jacobs ofte Coppensdochter sijnder huijsvrouwe
nu Jenneken die weduwe cum filia
Jan Jacops voerscreven soen
dcba Jacop Willem Pauwelssoen
vanwegen Jenneken Willem Lobbendochter
voir zijnen he.?
vuijt enen huse metter hoffstat tot Strijp gelegen 1. Hendrick die weduwe Thijs Snijders 2. die kijnder van Goijart Lobben daer sij inne woendt

205.6
Jacop Henrixzoon van Heeze
dcba die vier kijnder van Goijart Lobben
voir die huijsvrouwe van Willem Lobben
voir Jacop Janssen van Boshoven
vuijt enen stuck beemdts in die Bercke gelegen die den voirst. Jacoppen toe plach te hoeren 1. Jacop Willem Pauwels 2. Heilken Lobben met Willem Lobbenskijnde
desen chijns is gelost

205.7
Dierik Bacx
Tielman Jans van Sterxselsoen
Wouter ende Katharijnen Marten Wouter Vaes alias van Biesen kijnder
Oda Ghijs Stappartsdochter voorsc. van Marten Wouter Vaess alias vanden Biesen gemeijndelick genaempt
Merten Wouter Vaess alias vanden biesen genaempt
Wouter Reijmen Vaessoen
dcba Ariaen Goijartssoen van Erpesoen
van wegen Marien Wouter Dierick Tielkensdochter
voir zijnen heer
vuijt haren gedeelt van huse ende hoeff tot Boschoven gelegen 1. Joost Heijnselmans 2. Jan Colen 3. ..Antonis Verhagendochter 4. die gemeijne straet

205v.1 (5321)
Tielman Jans van Sterxsellsoen
Wouter ende Katharijn Marten Wouter Vaes alias vanden Biesen kijnder
Oda Gijs Stappartsdochter weduwe van Marten Wouter Faessoen alias vande Biesen weheijdelick genaempt
Marten Wouter Faessoen alias van Biesen
Wouter Reijmen Vaesszoen met zijnen kijnderen
dcba Reijm Jacop Faessoen
van wegen Martijn Wouters Dierick Tielmansdochter
voir zijnen heer
vuijt zijnen gedeelt vanden voirgl. huse metter erffenissen dat der voirg. Heijlwigen ter plach te hoeren

205v.2
Goert Donckers Anthonis Aert Hoeben
Willem Goijardt Delis Deelens alias Donckarts genaempt
Anna Wouters Faes alias vanden Biesendochter alias Bonen genaempt nu huijsvrouwe van Willem Goiart Deelens alis Donckarts genaempt
Wouter sijn soen
dcba Lenart Jacop Faessoen
van wege Anna Wouter Dierick Tielbensdochter
voir zijnen heer
vuijt zijnen gedeelte vande voirgl. huijsse ende hoff metter erffenisse tot Boshoven gelegen 3. Marten Wouter Faess alias vande Biesen genaempt 2. Hendrick Hendrick Bartels van Buel alias Be.en genaempt 3. Anthonis Willems Verhaagensoen 4. sherenstraet

205v.3
Maria Jans vanden Broeckdochter
Jan Jan die Smitsoen
die twee kijnderen van Jan die Smit voersch.
Jan Hendricxsoen den Smijt
Peterken Hendricx Oerlemansdochter
Jan Jan Goijenssoen
Jan Janssen Verover Anthonisken uxor cum prolibus
dcba Ariaen Janssoen van Lijll
van wegen Margariet Henrick Verbrakedochter zijnen huijsvrouwen
voir Henricken voirst.
vuijt zijnen gedeelt van enen stuck groesen geheiten den metten beemdt 1. Gelis Thijs Daems erve
nu de Schauaijen 1. Dierick Jacop Cuijpers ende Handrick Pompen kinderen 2. Lambert Coppen

205v.4
Marie Jans vanden Broeckdochter weduwe Gerart Muijsers
Jan Marie ende Anneken Jan de Smitkinderen
Jan Jan die Smitsoen
Jan Hendrick sDoockenssoen alias die Smit
Jan Jan Goijenssoen
idem Jan Jans Verover uxor Anthonisken cum prolibus
dcba Adriaen die weduwe met haren kijnderen van Jannen Verbraken den jonge
voir Henricken Janssen Verbraken haren heer
vuijt haren gedeelt vand voirst. stuck groessen den metten beemdt genaempt
nu de Schavaijen geheiten 1. Dierick Jacop Cuijpers ende Hendrick Pompen kinderen 2. Lambert Coppen
van desen voirgeschrevene chijns heeft Aleit Tielens xxxx. . Ge. Oirlemans xxxxx daerom hier doirslage

205v.5
dcba Peter Maes van Hall
voir derfgenamen van Henrick Janssoen Verbraken
voir hennen vader
vuijt enen stuck landts geleege in die Speel 1. Goijart Wouter Boeijenssoen 2. idem
desen chijns is gelost

205v.6
[kantlijn:] Jenneken dochter Delis Martens voor deen helft die V kinderen van Handrick Jacop Anthonis Lauvrijss voor dander helft
[kantlijn:] Jacob Anthonis Peter Vreijensoen alias Smolders genaempt
[kantlijn:] Anthonis Peter Vreijsensoen alias Smolders

[opvolgers Dierick Corsten:
[kantlijn:] Roelandt Jacobs Verbraecken
[kantlijn:] voir Anthonis Peter Vrijenssoen
Anthonis Peeter Vreijnsensoen alias Smolders
nu Elizabeth filia van Dierick Corsten Willems alias Cuijlen]
[opvolgers Jenneke Corsten:
Pieter Driessen
voor Jenneken Corsten Willems Cuijlendochter sijnder huijsvrouwe]
van desen navolgenden text gelt
a. Dierick Corsten Willemssoen alias Cuijlen xxxxx
b. ende Jenneken Corsten Wilhemsdochter alias Cuijlen xxxxx

205v.7
Th.anns cum prolibus
dcba Elyzabeth Henrick Loefsdochter
vanwegen Elyzabeth Ardt Willem Derixdochter haer moeder
voir Ardt Willem Derix
vuijt huijs ende hoff metter hofstatt gelegen aendie kerck van Leende 1. Dierick Elsen kijnder 2. die voerg. Henrick Loefs
ende vuijt enen stuck beemdts in die Cuijlen gelegen ende een stuck landts aendie vellicht dat eene voirge toe plach te hoeren

205v.8
[kantlijn:*
[opvolgers Frans Adriaen Maes:
Pieter Andriessen van Put]
[opvolgers Willem van Someren:
Frans Handrick Willems Verhoevensoen Smit
Engel Jan Neesen
voor Willem Pieters van Sommeren haren man]
Frans Adriaen Maessoen voor deen helft ende Willem Peeters van Someren alias die Schepere voir dander helft vande naestvolgende chijns
*Peter Willem Coeckssoen (Cocks/Cox) ende Anthonis Willems Jacops?
nu Elisabeth filia van Dierick Corsten Willemssoen alias Cuijlen
Adriaen die Keijser
Dierix Corsten Wilhemssoen
ijdem
eadem
cba Jenneken Ardt Willem Dierixdochter
voir haren vader
vuijt haren gedeelt van enen stuck beemdts inden niewen dijck gelegen 1. Henrick Loefs 2. Willem Lenarts kijnderen

205v.9
Henrick Henrick Baxzoon
Peter Joest Geertssoen
heer Frans van Veen
[dcba] Mari Willem Diericksdochter
voir Elisabeth Henrick Loeffsdochter voirst.
vuijt den huijs ende hoff metter hofstadt voirst. ende daer vuijt gedaen daer om hier geset
desen chijns is gelost bij Joost Wouter Boeijens

206.1 (5333)
Henrick Peter Leene soen
Peter Lenen
dcba Marten Goijarts als man ende mombair Mari Willem Dierixdochter
voir Arden Willem Dierix
vuijt enen beemdt geheiten den Reibeemdt 1. Peter Pompen
desen chijns is gelost

206.2
.. Wijlem Heesterbeex
Marie Loefs metten kijnderen
dcba Dries Jan Driessoen
voir Fransen Verstappen
voir Jannen Henrixsoen Verbraken
vut enen stuck groesen geheiten die Cortbrugge gelegen in die Schaneijen 1. Ardt Stapparts
desen chijns is gelost

206.3
Wouter Joest Wouters
dcba Jan Joesten Wouterssoen
voir Joesten zijnen vader
vut der helft van enen beemdt geheiten den voirtbeemt gelegen am Leenderdijck 3. der nageburen thijnsgoed 4. sheenen stroem die welcke zijnen vader toe plach te horen
desen chijns is gelost

206.4
Wouter Joost Wouterssoen
dcba Jacop Joest Wouterssoen
voir den voirge. zijnen vader
vut der helft van enen beemdt genant den Voertbeempt die zijns vader toe plach te horen ende daer Jan zijn brueder dander helft aff heeft gelege am Leenderdijck
desen chijns is gelost

206.5
dcba Wouter Joesten Wouterssoen
voir den voirge. Joesten zijnen vader

206.6
dcba Jan Jan Dierixsoen
VI d a st zijn hier voir bij zijn anderen thijns geset

206.7
dcba Lijbbeken Joesten Woutersdochter
voir den voirst. haren vader
voir Hanssen van Zijborch
voir Thonis Lijsbetthen Gelissoen
van wegen han oedesoens
vter helft vanden Broeckerhoff die haren vader toe plach te hoeren IIII d ende vuijt huijs . hoff 1. Heijn Herbers kijnder
desen chijns is gelost bij Wouter Joosten Wouterss voor deen helft ende andere helft Jan Jan Dierixsoen

206v.1 (5338)
Jan Jan Dierickssoen
dcba Anna Joesten Woutersdochter
voir haren vader
vut der helft vanden vorige erffenis genant den Brokerhoff daer Lijsken haer suster dander helft aff heeft nijd
ende vuijt huijs ende hoff 1. Heijn Herberts kijnderen
desen chijns is gelost

206v2.
dcba Dingen Katherijn ende Aleit Joesten Woutersdochter
voir den voirst. haren vader
voir Jannen Janssen vanden Brouck
vut [doorgehaald: enen stuck beemps geheiten den Kijmps beemdt ende]
vut enen anderen stuck groesen aen Lenderdijck gelegen die Arden Willem Lobben toe plach te hueren
desen chijn is gelost bij Wouter Joosten Wouterssoen

206v.3
dcba Wouter Henrixsoen van Boshoven
voir derfgenamen Peter Schorren
voir den selven Peter
vut enen stuck Ackerlants in die Strijpacker gelegen 1. Jan Wouters die jonge dwelck den voirge. Peteren toe plach te hoeren
die selve van Jannen Berchmans daervoer met zijnen kijnden vuijtter helft van enen stuck groesen indie Riest dair Willem Stapparts dander helft aff heeft.
dese twee voerst. chijnsen zijn gelsot te wethen die tweede bij Goiart Jan Wouters en den eersten deen helft daer aff bij Goiart Jan Wouters en dander helft bij Joest Jacop Hanssen

206v.4
Handrick sone Jan Faes Woijten
Jan Faes Woeijtensoen pio mater ende prolibus
Margriet Jandochter ende Elis
dcba Peter Heijnssen
vut huijs ende hoff gelegen tot Strijp aen die Doolegge met enen vutsancken dair bij gelegen dwelck Ghoort Henrix toe plach te hoeren gemeijndelick de Daemsecker genaempt 1. Hendrick Pauwels van Huechtensoen 2. die ? kijnder van Pauwel [doorgehaald: Anthonis?] Berchmans 3. Katherijn weduwe wilner van Jan Willem Juttens met haren kijnderen ende Jan Jacobss van Waelre 4. Marie weduwe Hendrick Aertss van Hall alias Booijkens

206v.5
Liesbet weduwe Jan Pauwel Berchmans
Jan Pauwel Berchmans naesoen
Jan, Boijken ende Kathrijn Pauwel Jan Berchmans naekijnderen
Jenneken die huijsvrouwe van Pauwels voorst.
Pauwelen Jan Berchmans als man ende momber van Jenneken Jans van Maerhezedochter sijnder .. ende .ster huijsvrouwe
die IIII kinderen van Jan van Maerheze die jonghe als man ende momber Katarine Peters He..ssedochtere
[dcba] Die selve
voir Damen Jacop Heijnselmans
voir Jacop Wouters van Boshoven
van wegen Goiart Goessens ende van wegen Marten Daems
vut enen stuck landts omtrent drie vaetsaet groot gelegen in die Strijpacker metten enen eijnde Willem Jutten ende Heijnen Bax gemeijndelick den Daemsacker genaempt 1. Jan Faes Woeijenss 2. Jenne die weduwe Hendrix van Hal ende Willem Bluijssens met meer anderen 3. Hendrixken Arien Tijmersdochter 4. Marie die weduwe Hendrick Aartss van Hal alias Boeijkens

206v.6
Adriaen sone Adriaen Broeckmans voirst.
Adriaen Adriaen Broeckmans alias Nasen genaempt
Jutta Peter Stappartsdochter
cba Peter Stapparts
voir Peteren Schorren
vut enen stuck groesen gelegen in die Riest dwelck Gheertruijt Henrix toe plach te horen 1. Jan Berchmans douwe 1. Marcelis Jan Bluijssen 2. Handrick Jan Wrijsen 3. Adriaen Nasen 4. Jan ..ielens Cleermaker

207.1 (5346)
dcba Gerit Jan Heesterbeex
voir Dierick vander Capellen Heijlwich Henrick Pompendochter Heijn Scobelarts Dierick vanden Brouck ende Jannen Heesterbeex
vut huijs ende hoff metten erve daer aen gelegen dat zijnder vader toe plach te horen gelegen aen die Capell tot Strijp 1. Lijpken Heesterbeex
dezen bovengeschr. chijns is gelost bevonden naderhandt bij Peters de Vriese quickx geldende dairaff verantwoirdt is bij jo: Amandt de Hoirnes in duijtgeven van zijn XVIIe rekeninge eijndigende Xa augusti XVc XCVIII fo. LXX verso et LXXXI caus ibi. dus geroijeert .sulcx hier voer gelost dus boeck gecasseert

207.2
Willem Willemssoen vanden Brouck
dcba Joest Heesterbeex
voir die voirst. personen
vut enen stuck landts te weten enen beemdt gelegen in die Riest 1. Daem Pompen 2 Willem Jutten
desen chijns is gelost

207.3
Mathijs Berchmans
die drie kijnder van Jan Dirix
uxor
Jan Willem Dierix
[dcba] Die selve
voir die selve personen
vut zijnen gedeelt vander schueren metten aengelaege int geheel groot omtrent drie vaetsaet 1. Vranck van Huechten
desen chijns is gelost bij Mathijs Berchmans voirschr. opten XXIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes.

207.4
Mathijs Berchmans
die drie kijnderen van Jan Dirix
Geertruijdt die weduwe
dcba Jan Willem Dierix
voir Dierick vander Capellen Heijlwich Henrick Pompendochter Heijn Scobelaerts Dierick vanden Brouck ende Jannen Heesterbeex
vut zijnen gedeelten vander schueren metten aengelage boven gespecificeert
desen chijns is gelost bij Mathijs Berchmans voirst. opten XXIIII aprilis 1601 aen Amant de Hornes.

207.5
Jacop Hanssen
voir die drije kijnderen van Jan Willem Diericx
[dcba] Die selve
voir die selven
vut zijnen gedeelte van enen stuck groesen genaempt die Riest 1. Daem Pompen 2. Willem Jutten 3. Joest Heesterbeex
desen chijns is gelost

207.6
Wijlken Heesterbeex
dcba Elyzabeth weduwe wilner Willem Heesterbeex met haren kijnderen
voir den selven Willem
voir Dierick vander Capellen Heijlwich Pompen Heijn Scobelarts Dierick vanden Brouck ende Jannen Heesterbeex
vut huijs ende hoff metten erfenisse daer aen gelegen in den Dierixbeemdt 1. Gerit Heesterbeecx
desen chijns is gelost

207.7
Jeneken ende Cornelia Joest Heesterbeexdochter
dcba Tielman Jan Heesterbeexsoen
voir zijn vader
voir Dierick vande Capellen Heijlwich Pompen Heijn Scobelarts Dierick vanden Brouck enden Jannen Heesterbeex
vut enen stuck groesen geheiten den Buenrebeemdt gelegen aen Leenderdijck 1. Heijntken Pompen 2. Aleit Stapparts
desen chijns is gelost bij Willem Jan Bitters

207v.1a (5356)
[oorspr.] Jen Jacob Woutersdochter weduwe Ghijs van Can
voir Jacob Wouters haren vader
vut een stuck groesen gelegen int Molenschut 1. Jan Jacob Wouters 2. Heijlken Jacob Woutersdochter weduwe Goiart van Werdingen
desen chijns is gelost bij Jenne Jacobs Wouters doch. voerschr. opten XIe meij 1601 aen Amant de Hornes

207v.1b
Jan Teunis Smulders
Teunis Lenaerts
[oorspr.] Heijlken Jacob Woutersdochter weduwe Goiarts van Werdinghen
voir Jacob Wouters haren vader
vut eenen stuck groesen geleegen int Molenschut 1. Jan van Pelt 2. Jen Jacob Woutersdochter weduwe Ghijs van Can

207v.1 [doorgestreept]
Jacob Wouters
[dcba] Die selve
voir de selven
vut enen stuck groesen gelegen int Molenschutt 1. Ardt Loefs 2. Goeijen Gobben
desen chijns is ter voir gedeelt tusschen Jen Jacob Wouters ende Heijlken Jacob Wouters dochteren, dus hijer doorslagen

207v.2
Maria vidua cum quinque prolibus
Geerart Niels Muijsers
Anna die weduwe metter kijnderen Rolandt Jacobss Verbraecken voirst.
Roelandt Jacobss Verbraecken
Gerardt van Vaerle
Mari Gertruijdt Dierck Loeffsdochter met haren kijnder
Gertruijdt Dierick Loeffsdochter met haren kijnderen
dcba Willem vanden Brouck
van wegen Jacop Dierick Ardt Loefs dochter zijner huijsfrouwen
voir den tselven Dirrick
van wegen Dierick Bax ende Margriet Sfolders
vut zijn gedeelte van huijs ende hoff tot Leende bij die kercke ende
vut zijne gedeelt van eenen camp tegen voirst. gelaech ontr groot omtrent vier vaetsaet landts ein aen der straet

207v.3
Maria vidua Gerardi cum quinque prolibus
Gerart Niels Muijsers
Anna die weduwe metter kijnderen Roelant Jacobss Verbraecken voirst.
Roelandt Jacobss Verbraecken
eadem
dcba Jan Jan Goessenssoen
van wegen Aleit Dierick Loefsdochter zijne huijsvrouwe
voir den selven Dierick
vanwegen Dierick Bax ende Margariet Sfolders
vut zijnen vierden gedeelt vanden voirst huijs, hoff ende camp

207v.4
Maria vidua Gerardi cum quinque prolibus
Gerart Niels Muijsers
Anna die weduwe metter kijnderen Roelandt Jacobss Verbraecken voirst.
Roelandt Jacobss Verbraecken
Gerardt van Vaerle
dcba Gertruijt Dierick Loefsdochter met haren wettige kijnderen weduwe wilmer Willem Willem Cocks
voir haren vader
vten vierden gedeelt vanden voirst. huijse, hoff metten camp tegenover gelege

207v.5a
[opvolgers Mathijs van Werdingen:
Lijntken Pieter Wautersdochter weduwe Reijm voerscr.
Reijm Handrick Thijs
Peeter Jacob Wouterss als man ende momber Gertruijdt Michiels van Wadingendochter [Waerdingen?]
proles van Aleijt voirsch.
Aleijt weduwe van Michielen van Werdingen ende prolibus 1 blanck]
[opvolgers Jan Jutten:
Hendrick Frans Pompen
nu Frans Pompen
voor Jan Jutten 1 blanck]
Jan Jutten tutor uxoris [ende] Mathijs Jacops van Waerdingensoen
heredes
Catelijn weduwe Henricx voirschr.
dcba Henrick van Werdingen
voir Marie die weduwe van Gielis Thonis
voir den selven Gelis
vutter helft van eenen stuck beemdts geheten die Cortbrugge anderhalff dachmaet groot daer Jan Thonis die helfft aff heeft
van desen chijns hebben die II kijnderen van Cristiaen van Werdingen voirscr. hier naer ...

207v.5b [deze chijns is van 207v.5a afgesplitst]
Anthoenis Aerdt Hoebens als man ende momber van Clara die dochter van Fransken Cristiaens van Werdingen
[oorspr.] die twee kijnder van Cristiaens van Werdingen
voor haer moeder
voor derffgenamen van Hanrick van Werdingen
voor Katharijn weduwe Hanrick van Werdingen voorsch.
voor Hanrick van Werdingen haeren man
voor Marie die weduwe van Gielis Thoenis
voor denselven Gielis
vuijt zijn gedeelt van een stuck beempts geheiten die Cortbrugge groot omtrent III copsaet 1. Frans Hanrick Pompen 2. Getrude? Matheeus 3. sheeren vliet 4. sheijlich geests

207v.6
Fransken Cristijn van Werdingendochter
Goort Handrick Loefssoen
Hendrick Faes Loeffsoen
Wouter Jacob Coolensoen
Jan Hendrick Loefssoen
Hendrick Jan Loefssoen
Jan Aerdt Loeffsoen
Henrick Goert Cuitensoen
dcba Henrick Jan Berchmanssoen
van wegen Geritken Jan Daemsdochter zijner huijsfrouwen
voir die weduwe Dierick Ardt Gobben
voir den selven Dierick
van wegen Dierick Blax
vutter helft van eene beemde geheiten den Kemerlincx beemdt gelegen aende erfenis Roef Cuelens?

208.1 (5366)
[oorspr.] Jan vanden Brouck
voir Elijzabeth ende Cristijn Jans van Eerssel dochter
van wegen zijner huijsvrouwen
voir Ghibel Heijnensoen
vut zijnen gedeelt van enen stuck landts geheiten den ijndecker 1. Willems van Arendonck
desen is gelost

208.2
[oorspr.] die kijnder vanden tweden bedde Joesten Heesterbeex
voir haren vader
van wegen Mari Nelen Engelendochter zijner huijsvrouwe
voor Margriet Goiart Woutersdochter
voir Henrick Jan Engelensoen vut enen stuck groesen gelen in gheen hulsbrouck 1. Delis Moens 2. Goiart Thijs .mensoen 3. cheen vliet
desen chijns is gelost bij Willem Jan Bitters

208.3
Jan sone Wauter Colen tutor uxoris
Digna Handrick Maes
Hendrick Dierickxsoen Verbraecken
proles
(17-04-1597) Aertdt Hendrick Dingens
van desen naevolgende chijns moeten gelden
a. die twee kijnderen van Willem Sferwers den ouden ...
b. Gertuijt weduwe van Willem Sferwers den jonghen
c. die kijnderen van Jan Sferwers en
d. die twee kijnderen van Henrick Cuijpers elck een vierdeel
.rnde. proles
[oorspr.] Jan Jacop Peter Pompensoen
voir Margriet Goiart Woutersdochter
vut ene stuck groesen geheiten den Bosch tot oosterijck gelegen 1. Hadewijch Jans Michiels huijsvrouwe 2. Jan .ken Goijen Mariensoen

208.4
Jan Wauter Colensoen tutor uxoris
Digna Handrick Maesdochter
Hendrick Dierickx Verbraecken
proles
Aerdt Hendrick Dingens tutor uxoris Anneken Willem Jacobs Verbraeckdochter alias Sceepers genaempt sijnder huijsvrouwe
nu die kijnderen
Willem Sceepers
Jacop Henrixsoen van Werdingen
[oorspr.] Peter Delis Brouckmanssoen
van wegen Neelken Hogartsdochter zijne huijsvrouwe
voir Margriet Goiart Woutersdochter
vut huijs ende hoff tot Oosterijck gelegen 1. Peter Bacx, Maes van Hallsoen 2. Lennen Ghebel Coppen zwager

208.5a
Jacop Daemkens Peter Joostenzoen
[oorspr.] Die weduwe Peters Willem Joestensoen met haren soen
voir Peteren haren man
voir Willemen Joesten Willem Mariens
voir Jan Willem Brouckmans
voir Lijsbeth Daemen Tielens huijsvrouwe
voir Henrick Tielens
van wegen Jan Goiart Baxsoen
vut der helft van enen stuck erffs geheiten der Nederoitsten 1. die gemeijn straet 2. Heijnen Bax kijnder
desen chijns is gelost

208.5b
Dielis Aerdt Joerdenss als man ende momber van Kathrijn Gerarts van Vaerlendochter zijnder huijsvrouwe
Joestken Goerts van Duijseldochtere weduwe Gerardts van Vaerle
Jacop Daemkens haer soon
voir Gerardt van Vaerle
Marie Goijartsdochter van Duijsel
voir Heijlken Willem Joostendochter
voir Hendrick Bax
[oorspr.] Dierick Jans
van wegen Heijliwch Willem Joesten Mariendochter
voir haren vader
voir Jannen Willem Brouckmans
voir Lijsbeth Damen Tielens huijsvrouwe
voir Henrick Ruelens
van wegen Jan Goiarts Baxsoen
vuijt der helft van enen stuck erffs geheiten der Nederoesten 1. die gemeijn straet 2. Heijnen Bax kijnder
nu genaempt den Vogelsanck 1. Goijaert Anthonissen 2. Gerart Muijsers

208.6
[oorspr.] Gerit Heesterbeex
voir Heijnen Willem Theeus
voir Heinen Verschueren
van wege Jannen Stijnen Vaesen
vuijt der helft van enen stuck ackerlandts gelegen in die Strijpacker dat Heijnen Verschuerensoen plach te hoeren ende daer Peter Loeffs deen helft aff heeft
desen chijns is gelost bij Deelis Martens

208v.1 (5375)
Marie die huijsvrou met haren kijnderen Henricx voorst.
Henrick Maessoen van Hall,
[oorspr.] Jan Henrixsoen van Hall
voir Marie weduwe wilner Jan Brouckmans
voir Marieken Petersdochter van Hall
vuijtter helft van enen stuck erffs geheiten die Rijest daer Maes van Hall dander helft aff heeft
desen chijns is gelost bij Marije die huijsvrouwe van Handrick Maes van Hal die jonge voorst. aen jo: Amant de Hornes opde XVIII novembris 1602

208v.2
Adriaen sone Wauter Janssen alias de Bois.
Joost sone Sebastiaen Eskens [*Seskens in dtb],
Jaecken Blasius Lobbendochter weduwe van Sebastiaen Eskens voirst
Sebastianen Eskens Anthoeniss,
Arien weduwe met haren kijnderen van Anthonis Elkens,
[oorspr.] Peter Sboeijen
voir Lijsbeth ende Anna Joesten Wouters dochters
voir haren vader
vuijt huijs ende hoff gelegen inder Leenderstraat 1. Henrick Herberts kijnder 2. die kijnder van Willem die Meijer

208v.3
Willem Hendrick Maessoen
Peter van Houdt
Jenneken Pompen uxor Jans voorst.
Jan Michiel Boenenzoon
[oorspr.] Jan Peter Pompensoen
voir derfgenamen van Jenne Broeckmans weduwe Willem Gerit Jan Leenkens
vuijt enen stuck groesen inde Cortbrugge groot LXXIII roeijen 1. Ghijsel Stapparts
desen chijns is gelost bij Willem Hendrick Maes voorst.
aen Amant de Hornes opten XIII aprilis 1601

208v.4
Jan Jan Bitters tutor uxoris
Jan Handrick Baetensoen alias Goossens
Jan ende Jenneken Henricx voorst. kijnder
Henrick Janssoen vanden Broeck
[oorspr.] Jacop Joest Wouterssoen
voer Dingen Lijnen ende Aleit zijnen susteres
vuijt enen stuck groesen genant dat Koijbrouck 1. Peter Lenen

208v.5
Jan ende Anna zijn suster kijnderen Jans Wouter Oerlemans
Jan Bitters
Jan Wouter Oerlemans met die twe kijnder,
[oorspr.] Jan Joesten Wouterssoen
voer Dingen Katherinen ende Aleijt zijnen susteren
vuijt enen stuck beemdts geheiten dat ...beemde 1. Jacop Goeijens
desen chijns is gelost bij Jan Stevenssoen Verschaest ende Jacob Verschaest

208v.6
Sijmon sone Jan Loots voor deen helft, Willem Lamberts van Iersel
Fredrick sone Anthonis Broeckmans alias van Roij
Anthonis Deelis Broeckmanssoen
[oorspr.] Bartholomeus Hermans den Tijmmerman
voir Wouter ende Eelken kijnderen Jan Wouter Thijssoen
voir Jan Wouter Thijssoen henne vader
voir die weduwe metten kijnderen van Wouter Thijs sijne moeder
van wegen Wouter Thijs zijns vaders
vuijt huijs ende hoff met zijnen toebehoirten ende een stuck ackerlants daer aene geleghen tsamen groot sijnde omtrent drije loepense ende halff saetlants gelegen inde Leenderstraet 1. Peter Drijessen ende Matheeus Ruth Weijnensoen 2. Hadewich Arien Lobben dochtere anders van Boeckent genaempt ende Lenart Mathijs Hannensoen 3. sheren straet 4. idem

209.1 (5387)
[oorspr.] Philips Petersoen anders Kemerlincx ghenaempt van stadt Weerdt als man ende momber Marie Thoenis heer Jansdochter sijnder huijsvrouwe
voir Thoenis heer Jans van Weerde zijnen heer als man ende momber Marie Goiart Lobben dochter sijnder vrouwen, deselve Marie
voir [doorgehaald: denselven Goiart] Lobben haren vader als man ende momber Elizabeth Delis [doorgehaald: Willem] Deelen dochtere haerder moeder .in hare iersten houwelijck
[doorgehaald: drije kijnder van Lijsbeth Delis Deelen dochter haerder moeder voirschr.]
ende van weegen desselffs Elizabeth Delis Deelen dochter haerder moeder
voor Mechtelt Hanrick hanrick Donckartsdochter
voer Jenneken Henrick Vriesen dochter
voir Hermelien Jan Sfol.s soen van Leende
voir sijnen vader ende
voir Heijl Tsroden
vuijt een stuck beempts int Moelenschut geleegen groot omtrent een vaetsaet 3. Peter Willem Bitters Moelenschut van weege Elizabeth Wouter Handrick Jacob Arts alias Cleermakersdochter verweckt bij Elizabeth Delis Deelen dochter alias Donckarts sijnd huijsvrouwe vande selven Wouteren Cleermaeckers in haere . houwelijck 4. Anneken weduwe Cornelis Thijssen 1. die kijnder Jan Vulkens 2. Katharina weduwe wilner Goiart Willem Deelis Deelensoen
desen chijns is gelost bij Philips Peters aen Amant de Hornes op den XXIII januari 1602

209.2
[oorspr.] Philips Peterssoen anders Kemerlincx ghenaempt vande stadt Weerdt als man ende momber Marie Thoenis heer Jansdochter sijnder huijsvrouwe
voir Thoenis heer Jans van Waerde sijner heer als man ende momboir Marie Goort Lobbendochter sijnder vrouwen, deselve Marie
voir de selffven Goiart Lobben haren vader als man ende momber Elizabeth Deelis Deelisdochter haerder moeder in haerder iersten hoiwelick ende
van wege desselffs Elizabeth Deelis Deelen haere moeder
[doorgehaald: idem voir de voirschr. p.]
voir de weduwe met twee kijnderen van Gielis Willem Gielis Schuermanssoen van weghen Gielis Willem Schuermanssoen haer mans
vuijt eenen stuck lants aande Gheiter gelegen neffen den pat gaande van Leende naar Heeze 1. [leeg] 2. Peter Willems Bitters nu Elizabeth weduwe des voerste Peters alias Libbeke Donckarts genaempt 3. straet 4. Philipssoen Peterss alias kemerlincx gelaech
desen chijns is gelost bij Philips Peters aen Amant de Hornes opten XXIII januari 1602

209.3
Peter Hendrick van Asten
de III kinderen van iersten bedde van Geerit Goort van Velthoven
[oorspr.] Jenne Willem Goiart Lobben dochtere alias Tielkens gemeijndelick genaempt
voir den selven Willem haren vader
voir Goiart Lobben als man ende momber Elizabeth Delis Deelen dochter haren grootvadere,
van weghen Elizabeth Delis Deelen dochtere voorst. haere grootmoeder,
voir Johanna weduwe metter dochter Henrick Henricks Hoerssoen
voer Henrick Henrick Hoerss haerder man
voir Lijsbeth Diericx huijsvrouwe van Goijart Bacx weghe
vuijt een stuck lants genaempt thalffvenne groot omtrent
een halff vaetsaet gelegen 1. Katharijn Goiart Willem Delen weduwe cum prolibis 2. Aleit Thonis Hogaerts dochter weduwe wijlen Delis Dierick Deelensoen 3. Joost Lambertssoen van Gael alias Coppen 4. die straet

209.4
Frans sone Pieter Willem Cocx
de III kinderen Pieter Willem Cocx
Eadem
voir Willem Goiart Lobbens haren vader
voor Goiart Lobben
sijnen vader als man ende momber Elizabeth Deelis Delen dochter sijnder moeder
van weeghen desselffs Elizabeth Delis Deelen dochter sijnder moeder,
voir die weduwe met twee kijnderen van Gielis Willem Gielis Schuermans
voir Gielis haren man voir Willem Gielis Schuermanss
van Jans wegen van Hout
vuijt een stuck beempts in die Cortbrugghe gelegen groot omtrent achthien roijen 1. Peter Willem Cocx 2 Frans Peter Smolchers 3. Katharina weduwe wilner Goiart Willem Delis Deelen 4. sheeren vliet

A8-1 Cijnsregister Leende, 16e eeuw, folio 210-212 nr. 37

209v.1 (5402)
Dierick van Weerdingen ende Cornelis Reijnders
Eadem
voir Willem Goiart Lobbenzoon haren vader
voor Goiart Lobben sijnen vader als man ende momber Elizabeth Deelis Deelen dochter sijne moers van wegen...
voir die weduwe met twee kijnder van Gielis Willem Gielis Schuermanss van
wegen derselffs Gielis Willem Schuermanss haers mans
vuijt eenen stuck lants aenden Gheijter gelegen groot omtrent een vaitsaet 1. neffen den Heezer pat die van Leende gaet naer Heeze 2. Willem hanrick Maes met meer andere, het eijnder stucken
teijnden aen Philips Peters alias Kemerling erffve

209v.2
Hendrick, Jan, Willem, Wouter, Anne ende Anthonis Peeter Bitters kijnderen
[oorspr.] Elizabeth weduwe wilner Peter Willem Bitters, dochtere wilner Wouter Handrick Jacob Aerdts alias Cleermaeckers,
voer denselven Peter Willem Bitters haren man,
voir Wouter Handrick Jacop Arts alias Cleermaeckers haren vader [doorgehaald deselves Wouter] als man ende momber Elizabeth Deelis Deelen sijn dochter [doorgehaald] alias Donckarts genampt sijnder huijsvrouwe
voir selve Elizabeth Delis Deelendochter sijnen huijsvrouwe van wegen desselfven Elizabeth
voer Mechtelt Henrick Henrick Donckarts dochter
voir Jenneken Henrick Vuisen dochter
voir Henricken Jan Sfolderss van Leende
voir sijnen vader ende voir Heijl tsroden
vuijt eenen stuck beempts int Molenschut gelegen groot omtrent een vaetsaet lants 1. neffen Philips Peterss alias Kemerling vande stadt Weerdt, 2. Wouter Gerit Scheperssoen alias Verover genampt metter voerdochter 1. Jan van Heerssel, 2. Katharina weduwe Goirts Willem Delis Deelensoen met haren twee voorkijnderen

209v.3
Eadem
voir Peter Willem Biters haren man
voer Wouter Handrick Jacob Aerts alias Cleermeeckers haren vader van weghen Elizabeth Delis Deelendochtere sijnder huijsvrouwe haerder moeder
voir deselven Wouter
voar deselve Elizabeth sijne huijsvrouwe dochter Dielis Deelen
vuijt eenen stuck lants genampt Thalffvenne groot omtrent drije copsait lants gelegen 1. Katharine weduwe Goijart Willem Delis met haren twee voirkijnderen 2. Aleit Thonis Hogaerts dochtere weduwe Delis Derick Deelens alias van Huechten genaempt 3. idem 4. die straet aldaar
Cijnsbedrag: 1/2 denarii qrtt denarii turonensis 1/2 qrtt denarii turonensis
Genoemde personen: Peter Willem Bitters/Peter Bitters, Wouter Hendrick Aerts/Wouter Aerts - Wouter Hendrick Kleermakers/Wouter Kleermakers, Hendrick Jacob Aerts/Hendrick Jacob Kleermakers, Elisabeth Dielis Deelen/Elisabeth Deelen, Goort Willem Dielis/Goort Dielis weduwe Catharina, Aelke Tonis Hogaerts/Aelke Hogaerts, Dielis Dirck Deelen/Dielis Deelen - Dielis Dirck van Huechten/Dielis van Huechten

209v.4
Geertruijt weduwe Anthonis Donckers
Anthonius Goordt Willem Deelis Deelens alias Donckarts
proles van Goiaert Willem Deelis Deelens alias Donckarts
[oorspr.] Katharine weduwe wilner Goiart Willem Deelis Deelensoon met haren twee voirkijnderen
voir Goiart haren man ende Hanricken Willem Delis Delensoen sijnen broeder
voir Willem Delis Deelen heuren vader
voer Mechtelt Hanrick Hanrick Donckarts dochter
voir Jenneken Henrick Vriesen dochter
voir Henricken Jan Tsfolderssoon van Leende
voir sijnen vader ende
voir Heijl tsroden
vuijt eenen stuck beempts int Moelenschut gelegen groot omtrent twee vaetsaet lants 1. Philips Petersoen alias Kemerlincx ende Elizabeth weduwe Peter Willem Bitters anders Lijsken Donckarts genampt 2. Joest Bartholomeeus Schepers alias van Erp genampt 3. Anna weduwe van Cornelis Thijssen 4. Wouter Gherart Schepers alias Verover genaempt met [foto]
Cijnsbedrag: I1/2 oude groten [foto]
Genoemde personen: Antonis Goort Deelen/Antonis Deelen - Antonis Goort Donckers/Antonis Donckers weduwe Gertruda, Goort Willem Deelen - Goort Willem Donckers, Hendrick Willem Deelen/Hendrick Deelen - Hendrick Willem Donckers/Hendrick Donckers, Willem Dielis Deelen, Mechtilda Hendrick Donckers/Mechtilda Donckers, Johanna Hendrick Vriesen/Johanna Vriesen, Hendrick Jan Sfolders/Hendrick Sfolders, Philip Peter Kemerlincx/Philip Kemerlincx, Peter Willem Bitters/Peter Bitters. Elisabeth Donckers, Joost Bartholomeus Schepers/Joost Schepers - Joost Bartholomeus van Erp/Joost van Erp, Cornelis Thijs weduwe Anna, Wouter Gerard Schepers/Wouter Schepers - Wouter Gerard Verover/Wouter Verover

210.1 (5411)
Aert Ghijsbert Willems alias den Raijmaker genaempt
Willem Goort Willem Deelis Deelensoen alias Donckarts
die kijnder van Goordt Willem Deelis Deelens alias Donckaerts
Eadem vidua met haren twee voirkijnderen
voor Goiart Willem Delis Deelensoen haren man met Hanricken sijnen broder
voir Willemen Delis Deelensoen hennen vader
voir Johanna weduwe metter dochter van Hanrick Hanrick Hoerssoen
voir die huijsvrouwe metten kijnderen van Dierick Aerdt Sdeckersoen
voir Aerdt Lemmenszoen van Putt
vuijt sijnen huijsse ende hoeve inde Oisterijckerstraet gelegen 1. Joost Goossens 2. Frans Adriaen Jan Berchmanssoen 3. Katharijn die weduwe van Hanrick Maes met haren naekijnderen ende Willem Anthoenis Vorstermanss alias van Vechelen genaempt 4. die strait
Cijnsbedrag: II denarii turonensis VIIIte deel hoens
Genoemde personen: Aert Gijsbert Willems/Aert Willems - Aert Gijsbert Rademaeckers/Aert Rademaeckers, Gijsbert Willem Rademaeckers/Gijsbert Rademaeckers, Willem Goort Deelen/Willem Deelen - Willem Goort Donckers/Willem Donckers, Goort Willem Deelen - Goort Willem Donckers, Hendrick Willem Deelen/Hendrick Deelen - Hendrick Willem Donckers/Hendrick Donckers, Willem Dielis Deelen, Hendrick Hendrick Hoirs weduwe Johanna, Dirck Aert Deckers/Dirck Deckers, Aert Lemmen van Put/Aert van Put, Joost Goossens, Frans Adriaen Berchmans/Frans Berchmans, Adriaen Jan Berchmans, Hendrick Maes weduwe Catharina, Willem Tonis Vorstermans/Willem Vorstermans - Willem Antonis van Vechelen/Willem van Vechelen

210.2
Geertruijt weduwe Anthonis Donckers
Anthoenis Goordt Willem Deelis Deelensoen alias Donckarts
prolis van Goordt Willem Deelis Deelensoen alias Donckaerts
Eadem vidua met haren twee voirkijnderen
voir Goijart Willem Deelis Deelensoen haeren man met Hanricken sijnen broeder
voir Willemen Deelis Deelen heuren vader
voir Johanna weduwe metter dochter van Hanrick Hanrick Hoirssoen
voir Lijsbeth Diericx huijsvrouwe
van Goijart Bacx wegen
vuijt een stuck lants inde Halffvennen gelegen groot omtrent vijff copsait 1. Elizabeth weduwe wilner Peter Willem Bitters alias Lijpken Donckarts gemeijndelick genampt ende Jenne Willem Goiart Lobbendochter alias Tielkens gemeijndelick genampt
Cijnsbedrag: I denarius qrtt denarius turonensis
Genoemde personen: Antonis Goort Deelen/Antonis Deelen - Antonis Goort Donckers/Antonis Donckers weduwe Gertruda, Goort Willem Deelen - Goort Willem Donckers, Hendrick Willem Deelen/Hendrick Deelen - Hendrick Willem Donckers/Hendrick Donckers, Willem Dielis Deelen, Hendrick Hendrick Hoirs weduwe Johanna, Elisabeth Dircks, Goort Bacx, Elisabeth Donckers, Peter Willem Bitters/Peter Bitters, Johanna Willem Lobben - Johanna Willem Tielkens, Willem Goort Lobben - Willem Goort Tielkens

210.3
Frans sone Pieter Willem Cocx
Pieter Willem Cocx
Willem Goordt Willem Deelis Deelensoen
die kijnderen van Goordt Willem Deelis Deelensoen alias Donckaerts
Eadem vidua met haren twee voirkijnderen
voir Goiart Willem Deelis Deelensoen haren man met Hanricken Willem Deelis Deelensoen sijnen broeder,
voir Willemen Dielis Deelensoen heuren vader
voir die weduwe met twee kijnderen van Gielis Willem Gielis Schuermanss.
voir Gielis haren man voir Willemen Gielis Schuermanssoen
van Jans weghen van Houdt
vuijt eenen stuck beempts in die Cortbrugge gelegen groot omtrent twintich roijen saitlants 1. Peeter Willem Cocxsoen. 2. Frans Peter Smolderssoen 3. Jenne Willem Goijart Lobben dochter alias Tielkens gemeijndelick genampt 4. Crijstijn Marie van Molldochter
Cijnsbedrag: 1/2 oude groten 1/2 denarius turonensis qrtt denarius turonensis
Genoemde personen: Frans Peter Cocx/Frans Cocx, Peter Willem Cocx, Willem Goort Deelen/Willem Deelen - Willem Goort Donckers/Willem Donckers, Goort Willem Deelen - Goort Willem Donckers, Hendrick Willem Deelen/Hendrick Deelen - Hendrick Willem Donckers/Hendrick Donckers, Willem Dielis Deelen, Gielis Willem Schuermans/Gielis Schuermans, Jan van Hout, Frans Peter Smulders/Frans Smulders, Johanna Willem Lobben - Johanna Willem Tielkens, Willem Goort Lobben - Willem Goort Tielkens, Christina Maria van Moll/Christina van Moll

210v.1 (5419)
[doorgehaald:
[oorspr.] Willem Anthoenis Delis Vorstermanssoen alias van Vechelen gemeijndelick genaempt
voir die erffgenamen van Adriaen Willem Jan Aerdt Wouterssoen,
voer derselffven Adriaen,
voir Elizabeth weduwe wilner Willem Jan Aerdt Wouterssoen cum tribus prolibus zijnder moeder
voir Willem Jan Ardt Wouterssoen haren man ende van wegen desselffs
voir sijn moeder
vanwege sijns vaders,
vuijt een stuck beempts groot omtrent twee vatsait ende een copsait, gelegen onder Oisterijck inde Langhstraet 1. Jan Anthoenis Hogarts alias Danckarts genampt 2. Geertruijdt weduwe van Blasius Lobben met heuren kijnderen 3. Cristijn Goiart Goessens dochter 4. sheeren vliet die Aa genampt
desen chijns is gelost bij Willem Anthoenis Delis Vorstermans alias van Vechelen voerscr. opten XXV aprilis 1601 aen Amandt de Hornes
Cijnsbedrag: qrtt groten I denarius paijements qrtt denarius paijements VIIIte deel hoens]
Genoemde personen: Willem Tonis Vorstermans/Willem Vorstermans - Willem Tonis van Vechelen/Willem van Vechelen, Antonis Delis Vorstermans/Antonis Vorstermans - Antonis Delis van Vechelen/Antonis van Vechelen, Adriaen Willem Wouters/Adriaen Wouters weduwe Elisabeth, Willem Jan Wouters/Willem Wouters, Jan Aert Wouters/Jan Wouters, Jan Tonis Hogers/Jan Hogers - Jan Tonis Danckers/Jan Danckers, Blasius Lobben weduwe Getruda, Christina Goort Goossens/Christina Goossens

210v.2
[doorgehaald:
[oorspr.] Anthonia Wouter Gherart Schepers alias Veroever dochter van Maerheze
van weeghen Heijlwich Anthoenis Delis Vorstermans alias van Vechelen genaempt dochter haerder moeder
voer die erffgenamen van Adriaen Willem Jan Aerdt Wouterssoen
voir den selffven Adriaen,
voir Elizabeth weduwe wilner Willem Jan Ardt Wouterssen cum tribus prolibus sijnder moeder
voir Willem Jan Aerdt Wouterssoen haeren man ende van wegen desselffs,
voir sijn moeder,
van wegen sijns vaders
vuijt eenen stuck lants groot omtrent drije copsait, inde Steenackers gelegen 1. Goiart Hanrick Gobbelssoen alias van Velthoeven genaempt 2. Hanrick Jan Goijenssoen 3. Dierick Ariaenssoen van Velthoeven 4. Dierick Jan Custerssoen
dezen chijns is gelost bij Anthonia Wouter Gerart Schepers alias Veroever dochter voorschr. opten XXV aprilis 1601 aen Amant de Hornes
Cijnsbedrag: qrtt groten I denarius paijements qrtt denarius paijements VIIIte deel hoens]
Genoemde personen: Antonia Wouter Schepers/Antonia Schepers - Antonia Wouter Verover/Antonia Verover, Wouter Gerard Schepers/Wouter Schepers - Wouter Gerard Verover/Wouter Verover, Helena Tonis Vorstermans/Helena Vorstermans - Helena Tonis van Vechelen/Helena van Vechelen, Antonis Delis Vorstermans/Antonis Vorstermans - Antonis Delis van Vechelen/Antonis van Vechelen, Adriaen Willem Wouters/Adriaen Wouters weduwe Elisabeth, Willem Jan Wouters/Willem Wouters, Jan Aert Wouters/Jan Wouters, Goort Hendrick Gobbels/Goort Gobbels - Goort Hendrick van Velthoven/Goort van Velthoven, Hendrick Jan Goeijens/Hendrick Goeijens, Dirck Adriaen van Velthoven/Dirck van Velthoven, Dirck Jan Costers/Dirck Costers

210v.3
[opvolgers Geritken Sverwers:
Lintken weduwe Jacob Broeckmans
(07-01-1606) Jacob Peeter Broickmanssoon
voor Geritken voorscr.]
[opvolger Anthonisken Sverwers:
Jan Handrick Boonen]
Anthoenisken Deelis Sverwers dochter voor deen helft ende Geritken Delis Sverwersdochter voor dander helft
[oorspr.] Anthonia, Geritken en Marie Delis Sverwers dochteren
voir Jenneken die weduwe van Delis Sferwers heur moeder
van wegen Delis Sverwers haeren iersten man
voirde twee kijnder van Willem Sverwers den ouden
voerden selven heuren vader
voorde vijff kijnder Jan Jacob Pompensoen alias de Verwer genaempt
voor Diericken Peter Sijmons soene
van wegen Ardt Lemmenssoen van Put
voer Elsbeen van Put
vuijt eenen hoeve vande gelage aende Putmans IJnde tot Oisterijck geleegen tsamen groot sijnde omtrent een loepensaet 1. de straet 2. Aerdt Willems Verbraeckensoen alias Scepers oft Dingens gemeijndelick genaempt 3. de straet 4. Joost Lambrechts van Gailsoen alias Coppen genaempt
Cijnsbedrag: 1/2 oude groten, 1/2 hoen, 1 denarius turonensis 1/2 obolo III vierdeel van I mite
Genoemde personen: Jacob Peter Broeckmans/Jacob Broeckmans weduwe Catharina, Jan Hendrick Boonen/Jan Boonen, Gertruda Dielis Sverwers/Getruda Sverwers - Getruda Dielis Pompen/Getruda Pompen, Antonia Dielis Sverwers/Antonia Sverwers - Antonia Dielis Pompen/Antonia Pompen, Maria Dielis Sverwers/Maria Sverwers - Maria Dielis Pompen/Maria Pompen, Dielis Willem Sverwers/Dielis Sverwers - Dielis Willem Pompen/Dielis Pompen weduwe Johanna, Willem Sverwers den oude/Willem Pompen den ouden, Jan Jacob Sverwers/Jan Sverwers - Jan Jacob Pompen/Jan Pompen, Dirck Peter Sijmons/Dirck Sijmons, Aert Lemmen van Put/Aert van Put, Elsbeen van Put, Aert Willem Verbraken/Aert Verbraken - Aert Willem Schepers/Aert Schepers - Aert Willem Dingens/Aert Dingens, Joost Lambert van Gael/Joost van Gael - Joost Lambert Coppen/Joost Coppen

211.1
VII [ook mogelijk: van] preter Frans Handrick Pompensoen
Hendrick Frans Pompensoen
Adriaen Willem Daemss alias Cuijpers genaempt
[oorspr.] Marie Jans Ferwers dochter
voirde kijnder Jans Sverwers
voer den selven heuren vader,
voirde vijff kijnder van Jan Jacob Pompensoen alias de Verwer
voer heuren vader
voer Diericken Peter Sijmons soene
van weghen Aerdt Lemmenssoen van Put
voer Eelsbeen van Putt
vuijt eenen hoeve vande gelage aende Putmansijnde tot Oisterijck geleegen gespleeten, groot zijnde omtrent 1/2 loopensaet 1. de straet 2. Aerdt Willems Verbraecken alias Scepers oft Dingens genaempt 3. Herbert Peter Joosten soen 4. die kijnder van Deelis Sferwers
Cijnsbedrag: qrtt groten, qrtt pulli, 1/2 denarius turonensis qrtt obuli I1/2 vierdeel van een mite
Genoemde personen: Frans Hendrick Pompen/Frans Pompen, Hendrick Frans Pompen, Adriaen Willem Daems/Adriaen Daems - Adriaen Willem Cuijpers/Adriaen Cuijpers, Maria Jan Sverwers/Maria Sverwers, Jan Jacob Pompen/Jan Pompen - Jan Jacob Sverwers/Jan Sverwers, Dirck Peter Sijmons/Dirck Sijmons, Aert Lemmen van Put/Aert van Put, Elsbeen van Put, Aert Willem Verbraken/Aert Verbraken - Aert Willem Schepers/Aert Schepers - Aert Willem Dingens/Aert Dingens, Herbert Peter Joosten/Herbert Joosten, Dielis Sverwers

211.2 (5426)
Jacop sone Marten Weijndel van Miltenborch
Jenneken van Weerdingen
Hendrick ende Anthoenis Marten Weijndel Heerincs van Miltenborch voirscr. soenen
[oorspr.] Marten Weijndel Heerincxsoen van Miltenborch vuijt Hoochduijtslandt
van weegen Aleit Hanrick Cuijpersdochter zijner huijsvrouwe
voir die twee kijnder van Hanrick de Cuijper
voerde selven heuren vader
van weegen Margrijet Jans Sverwers dochter zijnder huijsvrouwe
voerde vijff kijnder van Jan Jacob Pompensoen alias de Verwer,
voor heuren vader
voir Diericken Peter Sijmons soene
van weegen Aerdt Lemmensoen van Putt
voer Eelsbeen van Putt
vuijt eenen hoeve vande gelage gespleeten aende Putmans IJnde tot Oisterijck gelegen 1. Aerdt Hendrick Dingenss 2. die straet Herbert Peter Joosten soen
ende vuijt eenen vatsaet lants over Oistericker Dijck inde Koije geleegen 1. Elizabeth Jans Verschaest dochter 2. Adriaen Willem Damenssoen alias Cuijpers genaempt 3. Hendrick Jacob Coolensoen 4. sheeren gemeijnte
als principael pant overmits tvorigen pant bij Hendrick ende Anthoenis Marten Weijndel Heerincs voirst. kijnder los ende vrij is vercocht geweest
Cijnsbedrag: qrtt groten, qrtt pulli, 1/2 denarius turonensis qrtt obuli I1/2 vierdeel van een mite
Genoemde personen: Jacob Marten van Miltenburg/Jacob van Miltenburg, Johanna van Werdingen, Hendrick Marten van Miltenburg/Hendrick van Miltenburg, Antonis Marten van Miltenburg/Antonis van Miltenburg, Marten Weijndel Heerincx van Miltenburg/Marten van Miltenburg/Marten Heerincx, Weijndel van Miltenburg, Aelke Hendrick Cuijpers/Aelke Cuijpers, Hendrick Cuijpers, Margriet Jan Sverwers/Margriet Jan Sverwers - Margiet Jan Pompen/Margriet Pompen, Jan Jacob Pompen/Jan Pompen - Jan Jacob Sverwers/Jan Sverwers, Dirck Peter Sijmons/Dirck Sijmons, Aert Lemmen van Put/Aert van Put, Elsbeen van Put, Aert Hendrick Dingens/Aert Dingens, Herbert Peter Joosten/Herbert Joosten, Elisabeth Jan Verschaest/Elisabeth Verschaest, Adriaen Willem Daems/Adriaen Daems - Adriaen Willem Cuijpers/Adriaen Cuijpers, Hendrick Jacob Coolen/Hendrick Coolen

211.3
Hendrick Willem Boeijkenss
[oorspr.] Jacob Jan Pompen als man ende momber van Jenneken Dierick Heesterbeecx dochter
voir die kijnder van Dierick Heesterbeecx
voirden selven Dierick heuren vader
voir Jenneken Jacob Lamberts van Huechten dochter
voerde kijnderen ende erffgenamen van Jacob Lambertssoen van Huechten
voirden selffven Jacop heuren vader
voor Lambert van Huechten sijnen vader
voor die weduwe met twee kijnder Henrick Moers Corstens
voorden selven heuren vader
voor Katharijn Jans dochter van Bosshoeven
vanweegen hairs brueders
vuijt omtrent een vatsaet lants int Nulant geleegen tot Strijp 1. Aerdt Joseph Stappartss 2. Hendrick Pauwel van Huechtenss 3. die Cappelstraet
Cijnsbedrag: qrtt groten
Genoemde personen: Hendrick Willem Boeijkens/Hendrick Boeijkens, Jacob Jan Pompen/Jacob Pompen, Johanna Dirck Heesterbeeck/Johanna Heesterbeeck, Johanna Jacob van Heuchten/Johanna van Heuchten, Jacob Lambert van Heuchten/Jacob van Heuchten, Hendrick Moers Corstens/Hendrick Corstens, Catharina Jan van Boshoven/Catharina van Boshoven, Aert Joseph Stappers/Aert Stappers, Hendrick Pauwel van Heuchten/Hendrick van Heuchten

211.4
Job Jan Tielen Verpapenvoort bij coope
Eilken Hoemans weduwe Handrick van Huechten
[oorspr.] Hendrick Pauwel van Huechtensoen
voir Jan Jacobs van Huechtensoen
voir die kijndere ende erffgenamen van Jacob Lambertssoen van Huechten
voir den zelffven Jacob heuren vader
voor Lambert van Huechten sijnen vader
voir die weduwe met twee kijnderen Hendrick Moers Korstens
voir den selven Hendrick
voir Katharijn Jans dochter van Bosshoeven
van weegen hairs brueders
vuijt omtrent een vetsaet lants int Nulant tot Strijp gelegen 1. Jacob Jan Pompensoen 2. die strate 3. Deelis Jans van Werdingen alias Drijes genaempt
Cijnsbedrag: qrtt groten
Genoemde personen: Job Jan Tielen Verpapenvoort/Job Tielen/Job Verpapenvoort, Jan Verpapenvoort, Aelke Homans, Hendrick Pauwel van Heuchten/Hendrick van Heuchten, Jan Jacob van Heuchten/Jan van Heuchten, Jacob Lambert van Heuchten/Jacob van Heuchten, Hendrick Moers Corstens/Hendrick Corstens, Catharina Jan van Boshoven/Catharina van Boshoven, Jacob Jan Pompen/Jacob Pompen, Dielis Jan van Werdingen/Dielis van Werdingen - Dielis Jan Driessen/Dielis Driessen

211v.1 (5432)
Willem ende Pierken kinderen Wauter Bitters
[oorspr.] Hendrick Peeter Bitterssoen
voir die kijnder van Peeter voirschr.
van weegen Elizabeth Wauter Hendrick Aerts alias Cleermaickersdochter sijnder huisvrouwe
voirden zelffven Wouter hairen vader
voirde sesse kijnder van Hendrick Jacob Aerts
voorden selffven Hendrick heuren vader
voir Wouter Wouter Thijssoen
vuijt eenen stuck lants in geen Zwaertlant gelegen 1. Wouter Peeter Bitterssoen dair't aff gedeelt is 2. Willem Goijart Willem Deelis Deelens alias Donckarts genampt groot omtrent een vatsaet.
Cijnsbedrag: tderdeel hoens I1/2 denarii turonensis
Genoemde personen: Willem Wouter Bitters/Willem Bitters, Petronella Wauter Bitters/Petronella Bitters, Hendrick Peter Bitters/Hendrick Bitters, Elisabeth Wouter Hendrick Kleermakers/Elisabeth Wouter Kleermakers/Elisabeth Kleermakers, Wouter Hendrick Aerts, Hendrick Jacob Aerts kinderen, Wouter Wouter Thijs, Wouter Peter Bitters/Wouter Bitters, Willem Goort Deelen/Willem Deelen - Willem Goort Donckers/Willem Donckers, Goort Willem Deelen/Goort Deelen - Goort Willem Donckers/Goort Donckers, Willem Dielis Deelen/Willem Deelen

211v.2
Willem ende Pierken kinderen Wauter Bitters
[oorspr.] Wouter Peeter Bitterssoen
voirde kijnder van Peeter voirschr.
van weegen Elizabeth Wauter Hendrick Aerts alias Cleermaickersdochter sijnder huijsvrouwe
voirden selffve Wouter haeren vader
voirde sesse kijnder van Hendrick Jacob Aertss
voirden selffven Hendrick heuren vader
voir Wouter Wouter Thijssoon
vuijt eenen stuck lants groot omtrent een vatsaet in geen Zwaertlant gelegen 1. Hendrick Pieter Bitters dair't aff gedeelt is 2. Frans Adriaen Maessoen
Cijnsbedrag: tderdeel hoens I1/2 denarii turonensis
Genoemde personen: Willem Wouter Bitters/Willem Bitters, Petronella Wauter Bitters/Petronella Bitters, Wouter Peter Bitters/Wouter Bitters, Elisabeth Wouter Hendrick Kleermakers/Elisabeth Wouter Kleermakers/Elisabeth Kleermakers, Wouter Hendrick Aerts, Hendrick Jacob Aerts kinderen, Wouter Wouter Thijs, Hendrick Peter Bitters/Hendrick Bitters, Frans Adriaen Maes/Frans Maes

211v.3
[oorspr.] Willem Peeter Bitterssoen
voir de kijnder van Peeter voirschr.
van weege Elizabeth Wouter Hendrick Aerts alias Cleermaickersdochter sijnder huijsvrouwe
voirden selffven Wouter haren vader
voorde sesse kinder van Hendrick Jacob Aertss
voorde selffven Hendrick heuren vader
voor Wouter Wouter Thijssoon
vuijt eenen stuck beempts int Rosschit geleegen 1. Jan Peeter Bitterss dair't aff gedeelt is 2. Peeter Wouter Berchmanss groot omtrent een vaetsaet
Cijnsbedrag: tderdeel hoens I1/2 denarii turonensis
Genoemde personen: Willem Peter Bitters/Willem Bitters, Elisabeth Wouter Hendrick Kleermakers/Elisabeth Wouter Kleermakers/Elisabeth Kleermakers, Wouter Hendrick Aerts, Hendrick Jacob Aerts kinderen, Wouter Wouter Thijs, Jan Peter Bitters/Jan Bitters, Peter Wouter Berchmans/Peter Berchmans

211v.4
Ghijsbert Goort Meeuss
Joost sone Jan Pieter Bitters voorst.
[oorspr.] Jan Peeter Bittersoen
voirde kijnder van Peeter voirschr.
van weegen Elizabeth Wouter Hendrick Aarts alias Cleermaickersdochter sijnder huijsvrouwe
voerden zelven Wouter hairen vader
voorde sesse kijnder van Hendrick Jacob Aertss
voer den zelven Hendrick hennen vader
voir Wouter Wouter Thijssoon
vuijt eenen stuck beempts groot omtrent een vaetsaet in t'Rosschit gelegen 1. Willem Peeter Bitters dair't aff gedeelt is 2. jo: Johan van Gerwen
Cijnsbedrag: tderdeel hoens I1/2 denarii turonensis
Genoemde personen: Gijsbert Goort Meeus/Gijsbert Meeus, Joost Jan Bitters/Joost Bitters, Jan Peter Bitters, Peter Bitters, Elisabeth Wouter Hendrick Kleermakers/Elisabeth Wouter Kleermakers/Elisabeth Kleermakers, Wouter Hendrick Aerts, Hendrick Jacob Aerts kinderen, Wouter Wouter Thijs, Willem Peter Bitters/Willem Bitters, jonker Johan van Gerwen

211v.5
II kinderen Willem Aert Wijnen
[oorspr.] Anne Peeter Bittersdochter
voirde kijnder van Peeter voirschr.
van weegen Elizabeth Wouter Hendrick Aerts alias Cleermaickersdochter sijnder huijsvrouwe
voirden zelffven Wouter hairen vader
voorde sesse kijnder van Hendrick Jacob Aertss
voerde zelffven Hendrick heuren vader
voor Wouter Wouter Thijssoon
vuijt eenen beemptken omtrent een vaetsaet groot inde Scaveijen gelegen 1. Hendrick Frans Pompens 2. Andries Anthonis Drijssoon
Cijnsbedrag: tderdeel hoens I1/2 denarii turonensis
Genoemde personen: Willem Aert Weijnen/Willem Weijnen kindern, Anna Peter Bitters/Anna Bitters, Peter Bitters, Elisabeth Wouter Hendrick Kleermakers/Elisabeth Wouter Kleermakers/Elisabeth Kleermakers, Wouter Hendrick Aerts, Hendrick Jacob Aerts kinderen, Wouter Wouter Thijs, Hendrick Frans Pompen/Hendrick Pompen, Andries Tonis Driessen/Andries Driessen

211v.6
[oorspr.] Anthonia Peeter Bittersdochter
voirde kijnderen van Peeter voirschr.
van weegen Elizabeth Wouter Hendrick Aerts alias Cleermaickersdochter zijnder huijsvrouwe
voorden zelffven Wouter haren vader
voorde sesse kijnderen van Hendrick Jacob Aartssoen
voirden selven Hendrick heuren vader
voir Wouter Wouter Thijssoen
vuijt enen stucxken groesveld groot omtrent een vaetsaet int Moelenschut gelegen 1. Anthoenis Goort Willem Deelis Deelensoon alias Donckaerts genaempt 2. Deelis Aardt Joerdenssoon
Cijnsbedrag: tderdeel hoens I1/2 denarii turonensis
Genoemde personen: Antonia Peter Bitters/Antonia Bitters, Peter Bitters, Elisabeth Wouter Hendrick Kleermakers/Elisabeth Wouter Kleermakers/Elisabeth Kleermakers, Wouter Hendrick Aerts, Hendrick Jacob Aerts kinderen, Wouter Wouter Thijs, Antonis Goort Deelen/Antonis Deelen - Antonis Goort Donckers/Antonis Donckers, Goort Willem Deelen/Goort Deelen - Goort Willem Donckers/Goort Donckers, Willem Dielis Deelen/Willem Dielis, Dielis Aert Joordens/Dielis Joordens

212.1 (5437)
[doorgehaald:
Sijmon Jan Loots
vuijt eene vuijtsanghe aen sijne huijse tot Leende aen het Hanneneijnde gelegen onder de Leenderstraete 1. Willem Lambert van Ecxel 2. de kinderen Lintken Janssen 3. des heeren straete 4. idem
Cijnsbedrag: I denarius turonensis]
Genoemde personen: Sijmon Jan Loots/Sijmon Loots, Willem Lambert van Ecxel/Willem van Ecxel, Catharina Janssen kinderen

212.2
de naburen van Verckensweerdt vuijt sekeren
hoeck heijde onder de jurisdictie van Leende
lanxst de riviere geheten de Tongereep ontrent
den steenen kenpael tusschen Leende ende
Achel westwerts gelegen groot ontrent 4 oft
vijff buijnderen hun bij de heren van Hese ende
Leende vergunt onder den last van ter sake van
ijder buijnder te betaelen een oort chijns