Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Leende, inventarisnummer 1642, jaar 1648-1651

Copyright: Bram van Kesteren, mei 2022

pas op, transcriptie is nog niet gecontroleerd (1e ronde voltooid, controle staat nog uit)

@ helmelinge vertidinge = halmelinge vertijgen (plechtig afstand doen van)
gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

getuigen Frans Jacop Bluijssen

1. Willem Aert Weijnen ende Jacop Stevens als mombers over Peter sone Henrick Colen verweckt bij Anneke Dirck den Mulder ende Antonis Vermeren als man ende momber Dingen sinder huijsvrou met Dirck Henrick Colen alle wittige erffgenamen van henrick Colen hebben erffelick verkocht Peter Lucas een stuck groesen gelegen inde Rossende tot Osterick prochie van Leende tusschen 1. Lambert Bacx kinderen 2. Peter Pompen 3. die Aa 4. Jan Ceelen [Selen] ... (23-05-1648)


1v. [leeg]


2. item Jan Abrahams als man ende momber van Margriet sinder huijsvrouwe in bij wesen vande selve Margriet heft onderstaen als naerder van bloet alsoleken erffgoederen als Jan Arien Hoebben ende Henrick jan Bitters in cope hadden verkregen van Jan Geensen gelegen onder de prochie van Leende naer vermellen van den transpoertbrieff daer van sinde voijr schepenen van Leende gepasseert ende die copers weijgeren die penningen te ontfangen (11-08-1648)


2. item Arien Hoebben heft onderstaen als naerder van bloet alsoleken goederen als Jan Geensen verkocht heft aen Jan Arien Hoebben ende Henrick Jan Bitters also die selve goederen onder die prochie van Leende sin gelegen naer vermellen vanden transpoertbrijeff voijr schepenen van Leende gepasseert ende die copers hebben gewecken ende hebben den naerderman in sin recht gelaeten (13-08-1648)


2v. also wij schepenen ondergeschreven ons ten versuecke van Jan Abrahams hebben gepresentert in bij wesen van Margriet Jans vorst. huijvrouwe alwaer den vorst. Jan Abrahams als man ende momber presenterde als naerder van bloede met selver ende gout blinckende ende klinckende penningen te voldoen alsoleken lant en groesen als Jan Arien Hoebben ende Henrick Jan Bitters in cope hadden gekregen van Jan Geensen naer vermellen vanden transpoertbrieff voijr schepenen van Heeze ende Leende gepasseert ende die huijsvrouwen vande vorst. copers in absensie van hare mans weijgerden die penningen te ontfangen stellende noch met dijt vorst. versueck boven die geassingueerde penningen vanden (11-08-1648) ende vanden (13-08-1648) vorst. twe patekous om allen den onraet so goets gelt schrijfgelt lijckop metten prinsipalen coppenningen en alles te voldoen ende den vorst. copers van alles gelofte costelos ende schadelos te houden ende voijrts in alles te doen wes eenen naerderman naer rechte schuldich ende gehouden is te doen onder obblijgassie ... (04-01-1649)


3. [leeg]


3v. [leeg]


4. dat voir ons is Dielis Aert Wouters heft erffelick verkocht Henrick Jan Geven een stuck lants gelegen inde Ren prochie van Leende tusschen 1. Delis Bocx 2. Delis Bocx kinderen 3. die straet 4. Delis voirst. ... (11-08-1648)


4. dat voir ons comen is Willem Jan Jutten heft erffelick verkocht Jan Tielens Kleermaecker een stuck groesen gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Bluijssen 2. Jan Maes kinderen 3. Wouter Buijs 4. Arien Maes ... ende dat wt krachte van testamente tusschen Marij Peter Deelen sin overledene huijsvrou gemackt van dato den (24-04-1631) inhoudende onder meer anderen clauselen dat den langstlevenden van hun beijden so veele goederen sal mogen verkopen dan allen wittige schulden sullen betalt sin die sij testatuers samen hebben gemackt ... (02-10-1648)


4v. dat voir ons comen is Jan Ansems heft erffelick verkocht Gertruijt Arien Pompen mette kinderen eenen erffsins van XX . alle jaer te betalen op alderheijligen dach aer den iersten pacht vervallen sal 1649 ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants genompt den Pomperskamp onder di eprochie van Leende gelegen tusschen 1. Jacop Colen 2. die straet 3. idem 4. Gijsbert Josephs. Noch in ende wt een stuck groesen gelegen onder die prochie vorst. tot Strijp tusschen 1. Henrick Dielis 2. den Aa stroom 3. an de Weert 4. Henricxken Willem Vreijsen metten kinderen ... losbaar met vier hondert gulden behoudelick den los een halff jaer op te seggen mette verloppen pachten van dien ten tide der lossinge verschenen ende ten achteren staen gegeven (22-11-1648)

[kantlijn: Henrick Tielens man ende momboir Lijsbeth Arien Pompen als proprietaris deser rente bekendt dat Jan Anchems aen hem dese rente van twintich gulden jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert (11-03-1672)]

5. dat voir ons comen sin Willem Wuijten, Arien Henrick Buijtens ende Libbeken Baten met Engel Berchmans haren momber in desen hebben te samen erffelick verkocht Arien Meus Broeckmans een huijs schuer metten toebehorten ende aengelach gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Libbeken die verkopersse 2. die straet ende scheren aert 3. idem 4. idem ... (28-11-1648)


5v. dat voir ons comen sin Willem Wuijten ende Arien Henrick Buijtens met Libbeken Baten hebben dese naebeschreven goederen erffelick gescheijden ende gedeijlt


A: bij welcke deijlinge is te deel gevallen Libbeken vorst. in bij wesen van haren momber in desen een beempten gelegen ontrent den Strijper Santberch, alnoch een stucxken lants gelegen achter inde Strijperecker ende sal noch wt die andere twe loten ontfangen twintich gulden

B: item is te deel gevallen Willem Wuijten den ecker opte hoeve, alnoch dat velt int Pompenensel halff die side neffen erve Marten Tielen ende sal wt dijt loot ofte kavel geven aen Arien Henrick Buijtens sinnen tegendeijlder vertich gulden

C: item is te deel gevallen Arien Henrick Buijtens die putten ende houtwas inden pael, alnoch dat halff velt int Pompenensel die side naest den voertbeempt ende sal inbueren van Willem Wuijten vertich gulden ... (28-11-1648)

6. dat voijr ons comen is Henricxken naegelaten weduwe Willem Vreijsen int bijwesen van Willem haeren broeder verklaerde dat biden leven van Willem Vreijssen haren vorst. man een erffmangelinge was gescheid tusschen Antonis Wouters ende Willem vorst. ende tot noch toe het selve nijet en was beschreven so die selve Hendricxken int bijwesen van Willem haeren broeder vorst. in in erffmangelinge heft opgedragen overgegeven Antonis Wouters een stuck groesen gelegen inde Jansboergen onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Tonis vorst. 2. Arien Wouter met Jan Cocx 3. Jan Herbers 4. idem


6. item Antonis Wouters heft in erffmangelinge erffelick opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Hendricxken naegelaten weduwe Willem Vreijssen een stucxken lants gelegen inde Strijperecker onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Anneke Maes 2. Joost Gijsen 3. Lijs Delis 4. Heijl Delis. Item alnoch een hoffken gelegen tot Strijp achter Jan Baten dries. ... (28-11-1648)


6v. dat voir ons comen is Antonis Wouters heft erffelick verkocht Jop Jansen een stucxken groesen gelegen tot Strijp inde Broecken onder die prochie van Leende tusschen 1. Peter van Weert 2. Daem Willem Engelen 3. die Aa 4. derffgenamen Reijm Hoirs ... (28-11-1648)


6v. dat voijr ons comen sin Jop Jansen als man ende momber Aelken sinne huijsvrou ende Arien Meus Broeckmans hebben erffelick gescheijden ende gedeijlt dese naebeschreven goederen


A: bij welcke deijlinge is te deel gevallen den vorst. Jop Jansen het huijs metten aengelach, alnoch het hutvelt, alnoch het halff velt inden Broecken, alnoch die putten aent goer, alnoch dat plecxken moers inde Bercken ende sal hier wt betalen aen sinnen tegendeijlder twe hondert gulden

B: item is te deel gevallen Arien Meus Broeckmans het gelach aen den santberch, dat bempten genompt het Blijttersven, alnoch dat bempten achter het gelach aen den Santberch ende dijt loot sal in bueren van sinnen tegendeijlder twe hondert gulden ... (28-11-1648)

7. dat voir ons comen sin Peter Aertsen ende Lucas Aertsen gebroederen wonende in Holland ende die selve hun stercmackende voijr Henrick Aerts hunnen broeder hebben erffelick verkocht Willem Henrick Loes ende Dries van Hal alsoleken lant ende groes gelegen onder die prochie van Leende op als hun verkopers bij doot ende afflijvijcheijt is aengestorven ende achtergelaten van Jan Henrick ende Willem hunne halve broeder die hun vaeder wittelick hadde verweckt bij Heijlke Henrick Loefsdochter ende die verkoperen vorst. hebben hellemelinge vertegen tot behoff des copers ... (03-12-1648)


7v. dat voir ons comen sin Willem Henrick Loefs ende Dries van Hal hebben erffelick verkocht Jan Willem Maes een stuck lant gelegen inde Schammerden onder die prochie van Leende tusschen 1. Lin weduwe Reijm Thijs met hare kinderen 2. Jan Tiellen Hoijmaecker 3. Goort van Pelt 4. die Broeckerstraet ... (23-12-1648)


7v. in qualijteijt hebben sij verkoperen vorst. noch verkocht Henrick Jan Geven een stuck groesen gelegen inde Gelaij Aa onder die prochie van Leende tusschen 1. Tonis Deelen kinderen 2. Peter Pompen 3. Jen Leenen ende ock aen die Aa 4. Griet van Erp ... (23-12-1648)


8. dat voir ons comen is Frans Dirck Verbraecken heft erffelick verkocht Henrick Dirck Verbraecken sinnen broeder een stuck lants gelegen tot Osterick achter des copers aengelach onder die prochie van Leende tusschen 1. Lin Gerrits mette kinderen 2. den heijligen gest tot Leende 3. Jacop Strijbos 4. Lin weduwe Reijm Thijs mette kinderen ... (02-01-1649)


8. dat voir ons comen is Jan Aert Hoebben heft erffelick verkocht Jan Driessen de Wit een stuck groesen genompt den Bos gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Clevers 2. Willem Weijnen met meer anderen 3. Peter Coolen 4. Tonis Hoebben met sinne kinderen ... (07-01-1649)


8v. in qualijteijt als voijr heft Jan vorst. noch verkocht Henrick Jan Bitters een stuck lnats gelegen inde Speel tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Heijlke Dielis 2. den heijligen gest alhier 3. Truijke weduwe Tonis Donckers metter kinderen 4. Peter Maes ...


8v. in qualijteijt heft Jan vorst noch verkocht Pete rLucas een stuck lnats gelegen inde Broeckecker prochie vorst. tusschen 1. den heijligen Gest alhier 2. Jan Vrient 3. Peter Colen 4. des copers noch met meer anderen ...


9. in qualijteijt als voijr heft Jan vorst. noch verkocht Jan Peters alijas Cuijper een stucxken lants gelegen inde Speel tot Boshoven prochie vorst. tusschen 1. Arien Tonis Cruijpels 2. Anneke Cuijlen 3. Tonis van Hal 4. den Speelwech ...


9. dat voir ons comen is Jacop Pete rBitters heft erffelick verkocht Stinten weduwe Jan Bitters een stuck lants gelegen opte huijsecker tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. des coperse 2. Jan Boonen 3. idem 4. Gijsbert Jan Guijens ... (08-01-1649)


9v. in qualijteijt als voijr heft Jacop Peter Bitters noch verkocht Goort Dirck van Werdingen een stuck lants gelegen inde Halffvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Peter Willem Bitters 2. Joost Wouters 3. den Heserpat 4. Roel Servaessen ... (08-01-1649)


10. dat voir ons comen is Willem Peter Bacx als gemechticht van Goort Henrickx wt krachte van prockerasie resijderende binnen der stat Delft die welcke wij schepenen hebben gesien ende gelesen wesende van dato den (26-12-1648) dese naerghenomde goederen te moegen transporteren ende wechvesten naer costuijme ende nijsansie alhier also heft den vorst. Willem wt krachte voijr verhaelt wittelijck ende erffelick opgedragen overgegeven ende mechtijch ghemackt Gerard Claessen een stuck groesen gelegen inde Broeckbeemd onder die prochie van Leende tusschen 1. Gerard Raessen 2. Jan Abrahams 3. Leendert Hannen 4. Tiellen van Sterxksel ... ende den wech van desen vorst. beempt sal sinnen inganck hebben over die kinderen Jan umkens tot Strijp ende vorts doergaende... (08-01-1649)


10v. in qualijteijt als voijr heft Willem vorst. noch opgedraegen overgegeven ende mechtich ghemact Henrick Jan Bitters een stuck lants gelegen inde Speel onder die prochie van leende tusschen 1. des copers 2. Gerard Bartels 3. Truijken naegelaten weudwe Antonis Donckers 4. Peter Ma. ...


10v. in qalijteijt als voir heft Willem vorst. noch opgedragen Leendert Hannen een stuck lants gelegen opte kleijn T.. onder die prochie vorst. tusschen 1. Jan Frans Maes 2. Simon Loefs 3. die straet 4. den kerckpat ...


10v. den seceletarijs en sal hem in het wt maecken vanden naestvolgenden brijeff nijet verwonderen want hij sal voijr deen helft ock nemen dese vorst. prockerasie ende dander helft van dijt naervolgende bempten compt toe Willem Peter Bacx


11. dat voir ons comen is Willem Peter Bacx voijr sin helft in desen naergenomden bempt ende voijr dandere hleft wt laste van prockerassie breder aen dander side voerwaerts vermelt ende heft so voijr sin helft als doijr prockerassie wittelick ende erffelick opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Martinus Tielens een stucxken groesen gelegen tot Strijp prochie vorst. tusschen 1. Jenneke Jacop Hannen mette kinderen 2. des copers 3. idem 4. Jacop Pompen ...


11. dat voir ons comen is Tonis Peter Lobben heft wt krachte van testamente van dato den (01-05-1638) tusschen hem ende Jenneke sin overleden huijsvrouwe gemackt gepassert voijr schepenen van Heez eende Leende in houdende een klausele luijdende aldus: "dat den langstlevenden van hun beijden so veele goederen sal mogen verkopen dan alle wittige schulden sullen betalt wesen jae noch so veel te meer ofte den langstlevenden van hun testatuers voirder geraeten in noot ofte voijrdere vermoede dat hij dan so veele goederen sal mogen verkopen dat hij sin selven eerlijck mede macht oft kan onderhouden," so heft den vorst. Tonis wt krachte voijr verhaelt wittelijck ende erffelijck verkocht Libbeke, Lin ende Peter sin drij wittige kinderen het huijs schuer ende aengelach met lande daer aen gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Lobben kinderen met meer anderen 2. Henrick Peter van Huchtensone ende Marcelis Bluijssen 3. die straet 4. Frans Bluijssen, Gerard Pompen ende Willem Dielis ... op soleken condissie dat dese drie vorst. kinderen Tonissen hunnen vader allen sin renten pachten obblijgassien ende anderen hantschulden sullen betalen ende affdraegen ende voerts sin leven lanck eerlick te onderhouden in kost dranck linnen wullen so dat behoert ende bij so veere die kindren dese vorst kondissie nijet en onderhouden so sullen die driej vorst. kinderen hunnen vader alle jaer moeten betalen viftich gulden voir sin onderhout ende montcosten op solleken condissie als vorst. staet heft Tonijs vorst. hellemelinge vertegen tot behoff van sinne kinderen ... (09-01-1649)

[kantlijn: gekasseert met consent van Tonijs Lobben vijff kinderen (04-02-1649)]

12. dat voir ons comen sin Jacop Delis Dries met Lisken ende Jenneken sin wittige susteren beijde mundich ende meerder jarijch met hunne mombers in desen bij naemen Willem Dielis ende Dirck Wuijten ende hebben te samen wittelijck ende erffelick verkocht Heijlke Delis Dries hun suster een stuckxken groesen gelegen tot Strijp inde Riesten onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Wuijten 2. Willem Maes 3. Henrick Willem van Hees 4. des coperse ... (13-01-1649)


12v. dat voir ons comen is Jacop Jan Buijvens als man ende momber Barbara sinder huijsvrouwe heft erffelijck verkocht Marten Tonis Delen ende Pauwel Tielens sin swagers beijde die huijsinge metten aengelach [bijgeschreven: vercopers kijntsgedeelt] so het selve onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Reijmen mette kinderen 2. idem 3. die Broeckerstraet 4. ock die straet ... (27-01-1649)


12v. item die drij kinderen van Antonis Deelen verweckt bij Lijsken sinder huijsvrouwe hebben erffelick gescheijden ende gedeijlt


A: bij welcke deijlinge is te deel gevallen Jacop Jan Buijvens den Schammertbempt in Dulckendonck sonder het gebust, alnoch den ecker opte Kruijt dese kavel sal wt dijt lot geven XXX gulden aen sin tegen deijlders

B: item is te deel gevallen Pauwels Tielens den Dickbempt, den halven Broeckecker die side neffen die straet, den ecker inde Breetvennen, alnoch den bempt inde Brucxkens dat lant aen den kerckpat achter Jan Tielens dijt loot sal wtter hant geven aen sin tegendeijlders tnegentich gulden

C: item is te deel gevallen Marten Deelen den bempt inde Gelaij Aa, alnoch den Schammert hoff, alnoch den halven Broeckecker die side neffen erffenijs Jan Goossens, den bempt int Scatenbroeck ende dese vorst deijlders sullen deen den anderen wegen ende die dartijch gulden ende tnegentich gulden inde twe bovenste kavelen sullen sij deijlders in drij delen deijlen ... (27-01-1649)

13v. dat voir ons comen is Jacop Jan Jutten heft wt krachte van prockerassie hem gegeven bij Jan Tonis Lobben ende Cornelis Willems Verra [Verka] als man ende momber Grietten sinder huijsvrouwe gepasseert voijr notaris ende getuijgen residerende binnen der stat Delft die welcke wij schepenen hebben gesien ende gelesen wesende van dato (23-01-1649) ende heeft alsoo wittelijck ende erflijck op gedragen overgegeven Peter Antononis Lobbensoon met Libbeken ende Lijntgen sijn wittige susters twe vijffde delen van alen die haeffelicke ende erffhaeffelicke goederen met ock die gronden van erven als huijs schuer ende alle andere goederen so ende gelick die selve onder die prochie van Leende sin gelegen hun copers ende verkopers achtergelaten ende aenbestoerven van Tonis Lobben hunnen vader ende Jenneke hunne moeder in hogen legen diepen drogen geen wtgescheijden ende den vorst. Jacop Jan Jutten heft voir hun twee gerechte vijfde gedelten ten behove van Peter, Linten ende Libbeke hellemelinge vertegen ende geconstitijwerde personen ende goederen hebben ende verkrigende ... (04-02-1649)


14. dat voijr ons comen sin Simon Jan Loefs met Jan Henrickx ende Henrick Willem van Hove hebben te samen verkocht Willem Lambers een stucxken lants grot ontrent een vaetset gelegen inde Langecker onder die prochie van Leende tusschen 1. Peter Hollen 2. Seijke Gelasmacker mette kinderen 3. [niet aanwezgi] 4. scheren aert oft heijde ... (08-02-1649)


14. dat voir ons comen is Willem Lambers heft erffelick verkocht Arien Wouters de Boos [Boes] een stuck lants gelegen inde Langecker onder die prochie van Leende tusschen 1. Peter den Litsenborger 2. Dries Claessen 3. Tonis Verstappen 4. die gemeijnt oft scheren aert ... (08-02-1649)


14v. dat voir ons comen sin Heijlke Tielens oft Lemmense somese mocht noemen met Jan haren sone heft erffelick verkocht ende opgedraegen aen Willem Peter Guijens eenen erffsins van elff gulden alle jaer te betalen op sinte Jacopsdach eertijts ghelost bij Jan Goorts tot behoff van Jan Gijsen ende dien te heffen ende bueren wt eenen camp lants ter platsen inde Loo onder die prochie van Tongelre gelegen tusschen 1. Jan Simons 2. Frans Hendrickx breder naer inhout vanden prinsipalen brieff van schepenen der stat Eindhoven gepasseert wesende van dato (22-09-1632) ... (08-02-1649)


14v. dat voir ons comen is Arien Tonis van Roij heft erffelick verkocht Willem Lambers een stuck lants genompt den Kackwt inde Langecker gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Aalen 2. Griet van Erp 3. die Veestraet 4. Peter Tielens .. (08-02-1649)


15. dat voir ons comen is Peter Henrick Deelen heft erffelick verkocht Jacop Henrick sinnen swager sin helft oft gedelte in huijs hoff metten aengelach so het selve tusschen sin reengenoten vanden gehelen gelage is tot Boshoven gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Corsten van Mol 2. Lijs Cuijlen 3. Gijsbert opten Berch ende ock Corsten vorst. 4. die straet ... (11-02-1649)


15. dat voir ons comen is Willem van Liessent heft erffelick verkocht Gerard Jan van Liessent een stuck groesen gelegen inde Schaveijen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. Peter Lucas 3. die Aa 4. den Schaveijenwech ... (11-02-1649)


15v. dat voir ons comen is Simon Jan Loefs heft erffelick verkocht Arien Wouter de Boos [Boes] een stuck groesen gelegen inde Jansboergen prochie van Leende tusschen 1. Dirck Sissen 2. des coper s3. Willem Lambers 4. Jan Herbers ... (11-02-1649)


15v. dat voijr ons comen is Arien Willem Engelen heft erffelick verkocht mr. Thomas Luijten alsoleken derde gedelte als den vorst. Arien is aenbestorven van wegen Gijsbert Josephs ende Jaeckomijn sinder huijsvrouwe [doorgehaald: so ende gelick die selve inde Speel te Boshoven] van drij besondere paerselen van lande gelegen inde Speel tot Boshoven waer van die andere twe delen toecomen Jan Maes met Aert Maes sinen swaeger ende den verkoper vorst. heft voijr sin deerde gedelte hellemelinge vertegen tot behoff des copers... (16-02-1649)


16. dat voir ons comen is Arien Willem Engelen heft erffelick verkocht Henrick Willem van Liessent een stuck lants gelegen inde Broeckecker onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Hansen 2. Jan Goossens 3. Henrick Loefs 4. die Broeckerstraet ... (16-02-1649)


16. dat voir ons comen is Heijlken Tielens naergelaten weduwe wijlen Frans Wouter Deelen geassisteert mett eenen bijstaende momboir in dese heft erffelick verkocht wt krachte van testament tusschen die vorst. Heijlke ende Frans Wouter Deelen haren overleden man gemackt van dato den (01-08-1648) inhoudende een klauselle aldus: "dat den langstlevden so veele goeden van hun sal moegen verkoepen dan allen wittige schulden betalt sullen sin" het welck wij schepenen hebben gesien ende gelesen also heft Heijlke vorst. wt krachte voir verhaelt wittelick verkocht Dielis Engel Berchmanssoen een stucxken groesen gelegen inde Weckenshoerst tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Giel Deelen 2. Jacop Jutten ende Jen Thijs 3. Willem Loefs 4. Willem Maes ... (19-02-1649)


16v. in qualijteijt heft Heijlke vorst noch verkocht Jan Selkens een stuck lants inde Breetvennen gelegen onder die prochie vorst. tusschen 1. Tielen van Sterckxel 2. Anneke Deelen 3. idem 4. Tonis Verhaegen erffgenamen ...


16v. in qualijteijt als voijr heft Heijlke noch verkocht Gijsbert Goorts een stuck lants genompt den Bouwen gelegen tot Boshoven prochie vorst tusschen 1. Merrij Jan Thomas Versantvoort 2. Giel Deelen 3. den Spintersberch 4. Merrij vorst. ...


16v. in qualijteijt vorst heft Heijlke noch verkocht Arien Abrahams de Mulder een stucxken groesen gelegen inde Ko.broecken prochie vorst. tusschen 1. Henrick Loefs 2. Jan Henrickx 3. Wouter Beelkens 4. Jacop Berchmans ...


17. in qualijteijt vorst. heft Heijlke noch verkocht Marrij Wouter Deelen een stucken groesen gelegen tot Boshoven prochie vorst. tusschen 1. Merrij Bacx 2. die straet 3. des copersse 4. Merrij Bacx vorst.


17. dat voir ons comen is Aert Jacops heft erffelick verkocht Joost Peter Cocx een stucxken hoffs gelegen inde Velijchshove prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. idem 3. den kerckpat 4. Merrij Joerdens ... (19-02-1649)


17. dat voir ons comen is Joost Peter Cocx heft erffelick verkocht Tonis van Hal een stucxken lants gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. idem 3. Arien Cruijpels 4. des verkopers ... (19-02-1649)


17v. dat voir ons comen is Philips Mol heft erffelick verkocht Gerard van Ho. sinnen swaeger een huijs schuer ende aengelach gelegen ontrent der kercke van Leende tusschen 1. eenen wech 2. Jan Vogel met Elske Dielen 3. den kerckpat 4. die straet ... (04-03-1649)


17v. dat voijr ons comen is Jan Tiellen Hoeijmaeckers heft erffelick verkocht Gerard Frans Smulders een stuck lants gelegen opte Kruijt prochie van Leende tusschen 1. Aert Loeffen 2. Jan vercoper vorst. 3. eenen wech 4. Peter Belien ... den verkoper heft hellemelinge vertegen op sulcke condissie dat den vercoper dijt stuck lant vorst. van huiden over twe jaeren sal moegen aenverden mets betalende vijftich rixdaelder in spesien ende van twe jaren pachten elck jaer ses gulden vijff stuijvers ende dat voijr het gebruijck vanden ecker (08-03-1649)


18. dat voir ons comen is Libbeke ende Li.ten Tonis Lobben kinderen mundich ende meerderjarich met hunne mombers in desen ende Peter Tonis Lobben met sinne geede mombers hebben te samen naer drij sondaechse veijlingen erffelick verkocht Frans Aert Raessen een schuer metten aengelach so het selve tegen hun verkopers erve is affgepaelt gelegen tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. die straet 2. des verkopers erve 3. idem 4. Marcelis [Selis] Bluijssen ... (08-03-1649)


18v. dat voir ons comen is Arien Henrick Maes als man ende momber Jenneke sinder huijsvrouwen heft erffelick verkocht Henrick Dirck Verbraecken eenen erffsins van twe kaerolus guldne ende vijftien stuijver jaerlicker ende erffelijcker renten eertijts gelost bij Jacop Peter Aechtensoen ten beh. van Joost Jan Wouterssoen ende dien te heffen ende buerren in ende wt huijs en hoff metten erffenijsse daer bi jende aen gelegen inder prochie van Leende tot Osterick gelegen grot ontrent vijff vaetset tusschen 1. Wouter die Raijmaecker met meer anderen 2. Henrick heer Henrickx. Noch in ende wt een stuck groesen oft heijtvelt inde Steenecker ghelegen tusschen 1. Lisbet Cuijlen 2. die Hoersdriesen 3. Lisbet Cuijlen 4. die Hoersdriesen breder naer inhout vanden prinsipalen brijeff van daeto (18-02-1528) ... (24-03-1649)


19. dat voir ons comen is Henrick Dirkc Verbraecken heft erffelick verkocht Frans Henrick Pompen onsen medeschepen een stuck lants genompt die Hoeve tot Osterick onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Jan Wouter Colen 2. Philip Amants 3. Merrijken Jan Blesendochter 4. die straet ... (24-03-1649)


19. dat voir ons comen is Willem Peter Bacx ende Andries Claessen ende die selve hun stercmaeckende voir Goort Henrickx hunnen swaeger hebben erffelick verkocht Aert Peter Cocx een stucxken groesen ghelegen inde Kraenset prochie van Leende tusschen 1. Jan Vrient 2. Willem Verhaegen 3. Jan van Brug 3. den Kraensetwech ... (24-03-1649)


19v. dat voir ons comen sin Arien Naesen met Henrick Henrickx van Someren als geede mombers over die vier onmondiche kinderen die Gijsbert Josephs wittelick hadde verweckt bij Jenneke Henrickx sinne leste vrouwe ende Henrick van Put mett Jan den Litsenborcher beijde oick geede mombers over Arien sone Henrick van Put vorst. tsamen voijr deene helft ende gedeelte Jan Frans Maes ende Aert Henrick Maes man ende momboirs hender huijsfrouwen inden naeme ende als last hebbende van Arien Engelen nomine uxoris Frans Pompen onsen mede schepen voir dander helft ende hebben tsamen naer behoerlijcke drij sondaechse veijlinge ende wijttijch dekret voijr donmundige vorst. beleijt opten (01-03-1649) ende hebben te saemen wt kraechte voir verhaelt erffelick verkocht Willem Tonis Martens een huijsinge metten kleijn huijsken ende aengelach ontrent der kercken van Leende gelegen tusschen 1. Dirck Joosten 2. eenen wech 3. den kerckpat 4. die straet ... (24-03-1649)


20. dat voir ons comen is Willem Jacop den Smet oft Hogers somen noempt heft erffelick verkocht Peter Coppen een stuck groesen gelegen inde Molenschut tot Osterick prochie van Leende tusschen 1. Dries Claessen 2. Henrick Willem van Hove 3. Dielis van Mol 4. Gerard Lambers ... (17-04-1649)


20. in qualijteijt als voir heft Willem vorst. noch verkocht Gerard Lambers een stucxken groesen gelegen inde Muijlenschutten prochie vorst. tusschn 1. Peter Coppen 2. Simon Loefs 3. Dries Claessen 3. Henrick Willem van Hove ...


20v. dat voijr ons comen is Jan Pauwels Mathijssen heft erffelick verkocht Marcelis Jan Bluijssen eenen erffsins van twe kruijs ricxdaelder alle jaer te betalen in spesien opten 20 dach april waer van den iersten pacht sal vervallen den (20-04-50) ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants tot Hout gelegen inde aecker ende die prochie van Geldrop ende juerrijdicsie van Heeze ende Leende tusschen 1. Dirck Pompen 2. Raes Koensen 3. Marten Ieuwen Bluijssen 4. eenen wech ... losbaar met vertijch ricxdaelder in spesien metten verlopen pachten van dien ten tijde der lossinge ... (21-04-1649)

[kantlijn: Marcelis Bluijsen bekent volgens sijn aenschrijvens dat Jan Pauwels Mathijssen dese rent van eenhondert gulden capitael mette verloopen pachten van dien aen hem heeft gelost en afgequeten ergo dat dese acten dar mede is door ende ... (27-04-1651)]

21. dat voijr ons comen is Aert Loeffen heft erffelick verkocht Gerard Frans Smulders eenen jaerlijcsen ende erfflicken sins van ses gulden alle jaer te betalen op sinte Markus dach waer van den iersten pacht sal vervallen op sinte Marcus dach ierst comende ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants gelegen inde Langecker opte Kruijt onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Tiellen Hoeijmaeckers 2. Goort den Smet 3. Willem Lambers 4. den Molenwech ... losbaar met hondert gulden met onbetalde pachten ten tide der lossinge ... (20-04-1649)


[los vel: dat voor ons comen is Jan Jan Goossens beloft te betallen Goort Aertsen die somme van vijftijch gulden in spesien drij soveneijen twee pattecous die Jan voorst. bekent te danck ontfangen te hebben ende beloften jaerlijcx af te geven eenen rijsdaelder soo lange als die penningen staen sullen waer voor Jan voorst. verbijnt sijne persone ende goederen soo haffelijc als erflijck nu hebbende ende namals vercrijgende op perrate ende reijalle exkuijsie als veraete schul met allen recht verkoen sonder ennige oppesitie van recht .tesatie moet voorgaen (26-04-1649) testes Frans Bluijssen ende Frans Pompen schepenen
[bijgeschreven: opde (19-01-1690) hier van copije gemaect in recht geexhibeert]]

[los vel: compareerde Marije huijsvrouw Aert Coppen als propritaris dese geloofte aen dander sijds vollen voldaen en betaelt te wesen (15-02-1690)]

21v. dat voir ons comen is Dielis van Moll heft erffelick verkocht Gerard Bartels, Peter Pompen ende Marcelis Bluijssen als heijligestmesters tot Leende ende die nae hun sullen comen eenen erffsins van twe gulden tien stuijvers alle jaer te betalen opten 26 dach aprill waer van den iersten pacht vervallen sal opten (26-04-1650) ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck groesen gelegen inde Molenschutten tot Osterick prochie van Leende tusschen 1. Gijsbert Goorts 2. Peter Coppen 3. Henrick Fransen 4. Jan Vogel ... losbaer met vijftich gulden mette verlopen pachten van dien (26-04-1649)


22. dat voijr ons comen is Henrick Jan Goossens ende Stinten weduwe Jan Bitters met haeren momber in desen hebben te saemen erffelick verkocht Jacop ende Heijlke Willem Verhaegen kinderen hen helft oft hun twe ghedelten in een huijs metten aengelach gelegen tot Osterick prochie van Leende tusschen 1. Lijb Lobben 2. derffgenamen van Tonis Verhaegen 3. die straet 4. Jacop Strijbos .... (05-05-1649)


22. dat voij ons comen sin m Thomas Luijten, Peter Driessen van Put ende Jan Frans Maes met Aert Maes hebben dese naebeschreven erffenis erffelick gescheijden ende gedeijlt


A: bij welcke deijlinge is te deel gevallen m Thomas ende Peter vorst. eenen acker aen den Speelwech 1. Jan Ruijvens 2. Tonis van Hal met Jan Weijnen ende sullen sij deijlders wt dijt stuck geven aen Jan Frans Maes ende Aert Maes 42 gulden ...

B: item is te deel gevallen Aert Maes den ecker opten Vrijdach tusschen 1. Arien Jacop den Smet 2. Willem Verhaegen dese kavel sal in bueren wtte vorst. twe en veertijch gulden tien gulden ...

C: item is te deel gevallen Jan Frans Maes den ecker int Swartlant tusschen 1. Goort Fossen 2. Willem den Smet ende sal Jan in bueren wtte 42 gulden 32 gulden ... (05-05-1649)

23. dat voir ons comen is Frans Arien Colen heft erffelick verkocht Marcelis Bluijssen een erffsins van ses gulden alle jaer te betalen op den 20 dach meij waer vanden iersten pacht vervallen sall den (20-05-1650) ende die te heffen ende bueren in ende wt huijs hoff ende aengelach gelegen op Hoog Geldrop inde prochie van Geldrop ende erlicheijt van Heeze ende Leende gelegen tusschen 1. Thomas Truijen 2. Jan Leijten schontent van Eindhoven 3. die straet. Noch in ende wt een stuck dries ter selver plaetsen gelegen tusschen 1. Thomas Truijen 2. Reijm Henrickx 3. Jan Leijten 4. met frensen kinderen ... losbaar met hondert gulden mette verlopen pachten van dien ... (24-05-1649)

[kantlijn: Marcelis en Willem sonen Reijm Hollen wonende tot Leende en Nahuijsen in Münsterlant bekennen en verclaren dat Jan zoon Andries de Groot de nevenstaende somme van hondert gulden capitale en des loopenpagt aen hen heeft gerestitueert ende voldaen, en dat dienvolgende deselve rente is gelost en gequeten, consenterende inde cassatie en roijeringe vande nevenstaende rente de dato (20-05-1649) actum (05-01-1728)]

23v. dat voijr ons comen is Willem Delis van Breugel heft erffelick verkocht Peter Pompen, Marcelis Bluijssen ende Gerard Bartels als heijligestmesters binnen Lende ende dae nae hun sullen comen eenen erffsins van vijff gulden alle jaer te betalen opten vierden dach junij waer van den ijersten pacht verschinnen sal anno vijftich ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck groesen grot ontrent twe ende een halff lopasaet gelegen tot Hout prochie van Geldrop ende herlijcheijt van Heez eende Leende tusschen 1. Anneke Pauwels Thijssendochter 2. Anneke Arien 3. Joost Jan Roeffs 4. den Aa ... losbaar metter soma van hondert gulden mette verlopen pachten van dien ... (04-06-1650)

[kantlijn: compareerde Henrick Peter Baeten ende Peter Bruijnen als heijligeestmeesteren binnen Leende ende bekende uijtten penn: geprocedeert vande bij executie goederen van Joost Willem van Breugel debiteur ontfangen te hebben eenen somme van hondert vijftien gulden tot voldoennige der neffenstaende rente van vijff gulden jaerlijcx met drie jaren verloopen pagten verclaerende daermede dese rente te casseren (05-03-1711)]

24. dat voijr ons comen is Pauwel Peter Lobben heft erffelick verkocht Gerard Raes Fransissen eenen erffsins van drij gulden alle jaer te betalen opten vijfden dach junij waer van den iersten pacht vervallen sal opten (05-06-1650) ende den te heffen ende bueren in ende wt huijs metten aengelach gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Peter Belien 2. die straet 3. idem 4. idem. Noch in ende wt een halff vaetset lants tot Strijp gelegen tusschen 1. Reinder Tiellens 2. Willem Dielis 3. Jenneke weduwe Jacop Hannen 4. die kapelstraet. Noch in ende wt een stucken lants ock daer ontrent gelegen tusschen 1. Bastiaen Aertsen 2. Wouter Donckers 3. Willem van Hout kinderen mette weduwe 4. ock die Kaepelstraet ... losbaar vijftich gulden mette verlopen van dien ten tide der lossinge (05-06-1650)

[kantlijn: dese rente van drije gulden jaerlijcx mette verlopen pachten van dijen bekent Gerard Raes Francissen aen hem gelsot ende gequeten sijn door Pauwel Peter Lobben ergo dese gecasseert (01-03-1652)]

24v. dat voijr ons comen is Bastiaen Aertsen Hoijmaecker heft erffelick verkocht Gerard Raes Francissen eenen erffsins van drij gulden alle jaer te betalen opten XV junij waervan den iersten pacht vervallen sal van (15-06-1650) ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants tot Strip in die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Frans Bluijssen 2. Arien Raessen met meer anderen 3. den hoegenwech 4. des copers ock met meer anderen ... losbaar met vijftich gulden mette verlopen pachten van dien ten tide der lossinge ... (15-06-1649)


25. dat voijr ons komen is IJeuwen Jan IJeuwens heft erffelick verkocht Marcelis Bluijssen eenen erffsins van vijff gulden tien stuijvers alle jaer te betalen opten iersten dach julius ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck groesen gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende herlicheijt van Heeze ende Leende tusschen 1. Pauwel Ruijvens 2. Joost Jan Joosten 3. Thomas Pauwels 4. Joost Jan Joosten vorst. ... losbaar metter soma van hondert gulden ... (30-06-1649)


25v. dat voir ons comen sin Jan Frans Maes als man ende momber Maeijke sinder huijsvrouwe, Arien Engelen als man ende momber Linten sinne huijsvrou ende Aert Henrick Meas als man ende momber Aelke sinder huijsvrou hebben te samen erffelick verkocht Jan Delis van Dommelen die helft van een stuck lants grot ontrent vijff kopseat den gehelen ecker onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. die kinder Gijsbert Josephs 2. Neeske Reijmen 3. Jan Cocx 4. Jan Vogel ... (19-07-1649)


26. in qualijteijt als voir hebben dese drij vorst. erffgenamen noch verkocht Henrick Driessen van Maris een stuck groesen gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Gerard Bartels 2. Jan Ruijvens 3. den Aa 4. Jan den Cuijper ... wtgenomen doerps comer ende met alsoleken wegen als den vorst. bempt is hebbende over derfenijs van Jan Ruijvens ende Henrick Vee ... (19-07-1649)


26. dat voir ons comen is Arien Engelen heft erffelick verkocht Jan Frans Maes sin derde gedelte in een huijsinge metten aengelach ende kleijn huijsken gelegen inde Ren prochie van Leende tusschen 1. Jacop Luijten 2. Aert Cocx 3. Jan Hoebben 4. die straet ... (19-07-1649)


26v. dat voir ons comen is Arien Engelen heft erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt Jan Engelen sinnen broeder die helft van een bempten gelegen inde Koijbroecken onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. derffgenamen Frans Maes 3. Albert Ariens 4. Frans Arien Pompen. Item noch die helft van een busken onbedeijlt ghelegen inde Jansboergen prochie vorst. tusschen 1. Joost Bitters erffgenamen 2. derffgenamen Reijm Hoirs 3. Pauwel Tielens 4. den Renwech ... (13-08-1649)


27. dat voir ons comen is Wouter Aert Buijs heft erffelick verkocht Jan Willem Schoucken twe stucxken groesen aen een gelegen ontrent Strijperdijck onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Frans Bluijssen 2. Jacop Jan Jutten 3. Jan Tielens 4. den dijck vorst. so sij seijden metten wech daer neffen gaende wtwisens des brieffs tusschen den vorst Buijs ende Jacop Jan Jutten gemaeckt voijr dato deses ... (13-08-1649)


27. dat voir ons comen is Giel Jan Guijens heft onderstaen als naerder van bloet alsoleken stuck groesen als Jan Tielens in kope hadde gekregen van Willem Jan Jutten gelegen ontrent Strijperdijck onder die prochie van Leende naer inhout vanden prinsipalen brieff ende den koper heft gewecken ende heft den naerderman in sin recht gelaten (13-08-1649)


27v. dat voir ons comen is Joost Delis Gijsen heft erffelick verkocht Willem Lambers een busken gelegen inde Janborgen prochie van Leende tusschen 1. Peter Reijmen 2. Jan Bocx met Gerard sin dochter 3. Peter ende Jan Maes ghebroederen 4. die naebuer sinsgoederen ... Item noch een stuxken erffs ock inde Jansborgen gelegen tusschen 1. Gerard Raes Francissen 2. Albert Ariens 3. Arien Mansvelt met meer anderen 4. derffgenamen van Jenneke Lemmens ... (02-10-1649)


28. dat voir ons comen is Jan Jansen Schoenmaecker als man ende momber Marrij sinder huijsvrou heft erffelick verkocht Marcelis Bluijssen, Peter Pompen ende Gerard Bartels als heijligestmesters tot Leende ende die nae hun sullen comen een stucken lants gelegen opten Vrijdach inde Speel prochie van Leende tusschen 1. Frans Pompen 2. Frans Bitters 3. Wouter Cocx 4. Willem den Smet ofte het Doijrvelten genompt ... (02-10-1649)


28. dat voijr ons comen is Jan Driessen de Wit als man en momber Libbeke sinder huijsvrou voir sin gedelte ende Jan Boonen met Lambert Coppen als geede mombers van Merrij Jan Bleesendochter verweckt bij Libbeke Boonen ock voir een gedelte hebben te saemen wittelick ende erffelick verkocht dese vorst. twe gedelten aen Willem Tonis Verhaegen hunne mede deijlder in huijs hoff metten aengelach gelegen tot Osterick prochie van Leende tusschen 1. Peter Colen 2. Arien Hoebben 3. derffgenamen Henrick Verbraecken 4. die straet ... (05-10-1649)


28v. dat voir ons comen isn die vier kinderen ende kintskinderen van Delis Bocx met hunne gheeede mombers bij naemen Martinus Tielens ende Tonis Wouters voir die drij kinderen die Peter Smulders wittelick hadde verweckt bij Margriet Willem Engelen ende Arien Nasen met Gerard Joordens als mombers over die kinderen van Wouter Bocx verweckt bij Toniske Jan Herbersdochter hebben dese naebeschreven goederen erffelick gescheijden ende gedeijlt in vier gelicke delen


A: bij welcke deijlinge is te deel gevallen Jan Delis Bocx den Neerenbempt, den beempt opt Einten tot Strijp, alnoch den bempt inde Jansborgen neffens Arien de Boos [Boes], alnoch den ecker bij Peter Hollen, alnoch den ecker inde Langecker neffen erve Jan Tonis Bocx, alnohc dat velt inde jansborgen neffens kerckevelt, alnoch het eckerken inde Strijperecker den Maekelaer, alnoch een rent van hondert gulden staende te betalen aen Henrick Jan Goossens ende konsorten, alnoch sal dijt lot ontfangen wtten gelicken sterffhuijs 25 gulden ende wt desen vorst Neerenbempt wort jaerlicx betalt II gulden

B: item is te deel gevallen die drij kinderen van Peter Smulders het groet huijs so het selve metten aengelach tegen sin mededeijlders is affgepaelt, die Streep inde Duijverlsbroecken, alnoch een stucxken groesen inde Ren neffen erve Frederick van Roij, alnoch een velt inde Ren neffe erve Dries van Hal, alnoch den halven ecker opte Tuijnt suijtwaert den Ren ecker, alnoch den bempt inde wlckenhorst tot Strijp

C: item is te deel gevallen die kinder van Wouter Bocx het kleijn huijs metten aengelach so het selve tegen het aut huijs is affgepaelt, alnoch den bempt inde Cuijlen, alnoch den ecker aende straet neffen selman, alnoch den bempt inde Duijvelsbroecken neffen erve Jan Bocx, alnoch den bempt inde Jansborgen neffen erve Willem Lambers, alnoch den ecker opte Tuijnt neffens Gerard Raessen, alnoch den bempt inde Kraenset, alnoch dat eckerken tot Strijp neffen den pat, alnoch die Putten inde Bus tot Strijp, alnoch den ecker inde jansborgen achter aende heij, alnoch den ecker inde Nijeulanden, dese kavel sal jaerlicx betalen in sins wtte Kraenset vijff oert stuijvers

D: item is te deel gevallen Dirck Henrick Vreijssen met sinne moeder het huijs van Seelman metten aengelach tot den pat toe ofte so het selve is affgepaelt, alnoch den bempt inde Gelaij Aa, alnoch dat Neerbempten, alnoch den bempt inde Ren neffens Henrick van Put, alnoch den halven ecker opte Tuijnt noerdwaerts, alnoch den ecker neffen den Bonhoff, alnoch den bempt inde Muijlenschutten, alnoch dat eckerken opte Tuijnt daer die eijck aen staet aenden waterlaet. Item die deijlders vorst. laeten allen opgaende eijckenhout mette renten noch onbedeijlt om deijckehout over een jaer vander plaetsen te ruijmen ... (14-11-1649)

30. dat voir ons comen is Jan Jacop den Smet heft erffelick verkocht Frans Leenders een stuck wtgetorffde siggen gelegen inde Broecken tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Willem Mansvelt 2. derffgenamen heer Jacop vanden Broeck 3. Jan Bocx 4. Frans Bluijssen ... (14-11-1649)


30v. dat voir ons comen sin Marten Willem Jutten ende Abraham Lievens als man ende momber Lipken sinder huijsvrouwe hebben te saemen erffelick verkocht Lintten ende Lijsken Willem Jutten kinder hunne susters alle hunne gronden van erven lant en groes heijde hoedaenijch die onder die prochie van Leende sin gelegen in hoegen legen diepen drogen geen wtgescheijden ende die verkopers vorst. hebben hellemelinge vertegen .... (16-11-1649)


31. [leeg]


31v. [leeg]


32. dat voir ons komen sin Willem Loef Loefs ende Henrick Loef Loefs gebroederen, Jan Peter Lobben als man ende momber Heijlke sinder huijsvrouwen met Jan Belien ock als man ende momber Jaeckomin sinder huijsvrouwen met Leendert Claessen ock wittich man ende momber Anneke Jan Loefs sin huijsvrouwe, Willem Henrick Loefs als geede momber van Goort Jan Loefssoen allen te saemen wittige erffgenaemen van Loef Loefs hebben te saemen erffelick verkocht Marten Bastiaens een stuck lants gelegen inde Broeckecker prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. Henrick van Put 3. Tonis Wouters met meer anderne 4. Henrick Willem van Liessent ock met meer anderen ... (27-11-1649)


32v. in qualijteijt aen dander side naerder verhaelt hebben die erffgenaemen van Loef Loefs noch verkocht Henrick hunnen broeder twe stucxken groesen met een halff vaetset lants aen malkanderen gelegen inde Koijbroecken prochie vorst. tusschen 1. Henrick van Put met Merrij Broeckmans kinder boecht 2. Wouter Beelkens 3. Arien Berchmans met meer anderen 4. die gemeijnt. Noch een uijs metten aengelach gelegen aenden broecker huijvel prochie vorst. ende in welck voorst. erffenisse ende huijsinge metten aengelach dat de cooper sijn kintsgedeelt is competerende tusschen 1. Willem Henrick Loefs 2. Peter van Put 3. Willem Henrick Loefs 4. die straet ... (27-11-1649)


33. dat voijr ons komen is Gerard Lambers heft erffelick verkocht Henrick Goort Bull ende Dielis van Mol als geede mombers van Linten Jan Bulldochter ende tot behoff van Catalijn vorst eenen erffsins van drij gulden alle jaer te betalen opten 15 dach april waer van den ierten pacht verschinen sal opten (15-04-1650) ende dien te heffen en bueren in ende wt een huijs schuer metten aengelach gelegen tot Osterick prochie van Leende tusschen 1. Peter den Litsenborcher 2. Jan van Brug oft Lin Engelen 3. Jan Colen 4. die straet ... losbaar metter soma van drij en tsestich gulden ... (01-12-1649)


33v. dat voijr ons comen is Willem Peter Bacx heft erffelick verkocht Peter Dirck Juecken een stucxken lants gelegen aent Hanneneinde prochie van Leende tusschen 1. Arien Wouters 2. die straet 3. Jan Philipsen 4. Jan Hannen ... (01-12-1649)


33v. dat voir ons komen is Willem Peter Bacx heft erffelick verkocht Tonis Jacop Smulders een huijsinge metten aengelach gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Bruijnen 2. Jan den Smet 3. die straet 4. idem ... (01-12-1649)


34. dat voijr ons komen is Cornelis Reijnders heft hellemelinge vertegen op dese naebeschreven goederen tot profijt van Willem sinnen sone ende Raes Jansen man en momber Lijsbet sinder huijsvrouwe ock mede ten behove van Jenneke sin dochter ende geloft werschap


34. daer nae is voijr ons koemen den vorst. Cornelis Reijnders voijr een vierde gedelte het welck hij verkregen hadde van Andries sinnen sone ende den vorst. Cornelis ock mede wt kraechte van prockerassie hem gegeven bij Willem sinnen sone ende van Raes Jansen man en momber Lisbet sinder huijsvrou ende den vorst. Willem ende Raes inde vorst. prockerassie hun foert ende terck maeckende voir Jenneke hunne suster naer vermellen vande selve prockerassie gepasseert voijr notaris ende getuijgen resijderende in 's-Gravenhage [Schraevenhaege] wesende van daeto den (28-11-1649) die welcke wij schepen hebben gesien ende gelesen waer sinne onder andere staet dat den vorst. Cornelis so veele goederen sal moegen verkopen dan alle sin schulden sullen sin betalt ende so heft den vorst. Cornelis so voijr sin vierde ghedelte als ock mede wt kraechte van prockerassie vorst. wittelick ende erffelick verkocht Goort Dirck van Werdingen een huijsinge metten aenghelach gelegen tot Osterijck prochie van Leende tusschen 1. die straet 2. Peter Coppen 3. die straet 4. Dirck van Werdingen ... (04-12-1649)


35. in qualijteijt vorst. heft Cornelis noch verkocht Gerard Bartels een stuck groesen gelegen inde Muijlenschutten tot Osterijck prochie van Leende ttusschen 1. Willem Aert Weijnen 2. die naebueren sinsgoederen 3. idem 4. Dielis Cuijlen mette kinderen ...


35. in qualijteijt vorst. heft den vorst. Cornelis noch verkocht Jacop Strijbosch een stucxken lants gelegen inde halvennen tot Osterick prochie vorst. tusschen 1. Peter Reijmen 2. den Heserpat 3. Jacop den Mof 4. scherp wtgaende ...


35v. dat voijr ons komen is Dirck Henrick Vreijsen heft erffelick verkocht Jan Driessen de Wit een stuck lants gelegen opte Huls tot Osterick prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. die straet 3. Lambert Coppen 4. Heijlke Gerard Goorts ... (04-12-1649)


35v. in qualijteijt heft Dirck vorst. noch verkocht Jacop Henrick een stucxken groesen gelegen inde Hulsbroecken tot Osterick prohcie van Leende tusschen 1. Heijlke Gerard Goorts 2. Peter Wouters met meer anderen 3. die Aa 4. Aert Peters den Metser ...


36. item Michiel Jacop Thijs heft erffelick verkocht Frans Henrick Pompen onsen medeschepen een stucxken groesen gelegen tot Strijp inde Bercken prochie van Leende tusschen 1. die gemeijnt van Leende 2. Goedelt van Hees 3. des kopers 4. Thijs Thijs kinderen ... (04-12-1649)


36. dat voor ons comen is Dirck Henrick Driessen heeft erffelijc vercocht Jan Dielis Buecken een stukxken groessen in die Hulsbroecken gelegen prochie van Leende tuschen 1. Henrick Clevers 2. Henrick Gerard Goorts 3. die Hulsbroeckenstraet 4. Stijngen weduwe Jacop Ollemans met haere kijnderen ... (04-12-1649)


36v. dat voir ons komen is Frans Leendert Hannen heft erffelick verkocht wt kraechte van testamente tusschen den vorst. Frans ende Heijlke sin overledene huijsvrouwe gemaeckt wesende van dato (19-08-1646) inhoudende onder alle ende meer klauselen: "so veele dat den langstlevenden van hun testatuers goederen sal moegen verkopen veralijoveeren transpoerteren oft sij beijde inden leven waeren" het welck wij schepenen hebben gesien ende gelesen sonder staet oft inventarijs te maecken so heft den vorst. Frans wt kraechte voijr verhaelt wijttelick ende erffelick verkocht Gerard Claessen een stuck lants gelegen opten Nop tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Maes 2. Jan Bocx met meer anderen 3. Heijl weduwe Jan Herbers mette kinderen 3. Jan Philipsen ... (16-12-1649)


37. in qualijteijt als voijr heft Frans vorst. noch verkocht Peter Driessen van Maris een stuckxken lants groet een halff vaetset gelegen opten Flemmijng tot Leende ontrent twerken onder die prochie van Leende tusschen 1. Albert Ariens 2. des verkopers 3. Willem Lambers 4. die straet ...


37. in qualijteijt als voijr heft Frans vorst. noch verkocht Jan Tonis Bocx een stucxken lants grot een halff vaetset gelegen opten Flemmijng onder die prochie van Leende tusschen 1. Peter Driesen 2. den verkoper 3. Willem Lambers 4. die straet ...


37v. dat voijr ons komen is Willem Lambers heft erffelijkc verkocht Arien Wouters een stucxken lants gelegen inde Langecker prochie van Leende tusschen 1. den koper 2. Aert Geijeten 3. des verkopers 4. eenen wech ... (16-12-1649)


37v. dat voijr ons komen is Peter Belien heft erffelick verkocht Gerard Claessen een stuckxken lants gelegen inde Langeckr prochie van Leende tusschen 1. Jacop Joosten 2. idem 3. Peter Driessen 4. des kopers ... (16-12-1649)


38. dat voir ons comen sin Wouter Goort Fossen als man ende momber Marrij sinder huijsvroue met Jan Delis Bocx als geede momber over Geertruijt Wouter Bocxdochter ende Gerard Joordens als geede momber van Arike Wouter Bocxdochter ende hebben erffelijck gescheijden ende gedeijlt dese naebeschreven goederen


A: bij welcke deijlinge ende lote is te deel ghevallen Wouter Goort Fossen dat huis metten aengelach tot Strijp, alnoch den Broeckbempt over derdae, alnoch dien bempt aent Schoerhorst, alnoch den bempt inden Ketelbuter, den halven ecker opten Nop suijdwaerts, den ecker van Arien Verover aenden bocht, den ecker ofte suijven copset van Jenneke Thijs dat hoffken aen die Schoerhorst, den ecker int Nieulant, dese kavel sal noch ontfangen wtten gelicken sterffhuis drij hondert gulden die deijlders vorst. reserveren opt gelach aent huis tot Strijp drij die beste eijcken noch twe die beste eijcken staende opten ecker van Arien Verover

B: item is te deel gevallen Arike Wouter Bocx het huis metten aengelach inde Ren alnoch den driesbempt die twe bemptens aenden Jansborchwech den halven ecker opten Nop noerdwaerts, alnoch den halven ecker opte Tuijnt van Jenneke Thijs suijdwaerts, den ecker halff van Jan Herbers opte Tuijnt noerdwaerts, alnoch Jacop Pompenecker, alnoch den ecker inde Jansborchen reserveren sijn deijlders twe die beste eijcken inde Driesbempt

C: item is te deel gevallen Geertruijt Wouter Bocx den bempt inde Duijvelsbroecken, den bempt inde Cuijlen, den bempt inde Jansborgen neffens Paul van Heuchten, den bempt inde Kraenset, Marten vanden Biesen ecker halff onbedeijlt, den halven ecker van Jenneke Thijs opte Tuijnt kant noerdwaerts, den ecker bij Sellemans gelach den halven ecker van Jan Herbers suijdwaerts, dat Paeijecker en dese kavel sal in sins betalen vijff oerts wtten kraenset bempt ende sal noch wtten gelijcken sterffhuis ontfangen hondert gulden ... (30-12-1649)

39.

1650

dat voir ons comen is Lauvreijs Jan Lobben voir sin selven ende den selven Lauvreijs wt kraechte van prockerasie hem gegeven bij Hendricxsen sin wittige suster gepasseert voijr notaris ende getuijgen resijderende binnen 's-Hertogensbosch [Sertogenbos] van daeto den (24-12-1649) die welcke wij schepenen hebben gesien ende gelegen om dese naergenomde goederen te moegen verkopen so heft den vorst. Lauvreijs so voijr sin helft ofte gedelte ende wt kraechte van prockerassie hem bij sin suster gegeven wittelijkc end erffelick verkocht Jan Goossen Huijberts een stuck lants inde Broeckecker gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick van Put 2. Jan Bull kint 3. des kopers 4. Jacop Colen ... (05-01-1650)

39v. in qualijteijt vorst. heft Lauvreijs noch verkocht Dielis Peter Cuijlen een stuck erffs genompt den Ridder ock onder die prochie vorst. gelegen tusschen 1. Jacop Joosten 2. Dirck Juecken 3. die straet 4. Goort Tonis ...


39v. dat voir ons komen is Frans Leendert Hannen heft erffelick verkocht Frederick van Roij een hoffken so grot als tselve is gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Tonis Bocx 2. Arien Engelen 3. des kopers 4. des verkopers ... (05-01-1650)

[kantlijn: desen veste is gedeseert ende weder met paertijen geackoerdert]

40. dat voir ons comen is Jan Tielen Hoeijmaekers heft erffelick verkocht Goort Jan Engelen eenen erffsins van vijff gulden alle jaer te betalen op onser liever vrouwen lichtmisdach waer van den iersten pacht sal vervallen lichtmis ierstcomende ende dien te heffen in ende wt een stuck lants opte Kruijt onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Griet van Erp 2. Jacop Gelasmaecker 3. des verkopers 4. idem. Noch in ende wt een stuck lants grot ontrent drij copset ock aldaer gelegen 1. Peter van Put 2. eenen wech 3. Albert Ariens mette kinderen 4. ock eenen wech ... losbaar met hondert gulden mette verlopen van dien ten tijde der lossinge ende ten achteren staen ende met desen brieff is verment eenen ouderren brieff van dato [leeg] ende is biden hesser verloren ende den gelder heft hem met desen eenen anderen verlent ghegeven den (07-01-1650)


40v. dat voir ons komen is Willem Lambers heft erffelick verkocht Henrick Willem van Liessent een stucxken lants gelegen inde Langecker prochie van Leende tusschen 1. Aert Grieten 2. des kopers 3. Arien de Boos [Boes] 4. Aert Loeffen ... (10-01-1650=


40v. dat voir ons komen is Jan Hens den Smet heft erffelick verkocht Jacop Jacop alias priester die helft van een stucxken lants grot int geehel ontrent drij copsaet gelegen inde Speel onder die prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. Jan Vrient 3. Arien Kruijpels ende ock mede aenden widwech 4. idem ... (12-01-1650)


41. dat voir ons komen is Elken ende Merrijken gesusteren beijde wittige ende meerder jarijge kinderen van Lambret Bacx verweckt bij Acht sinder huijsvrouwe met hunnen mombers in desen hebben te samen erffelick verkocht Marcelis Jan Bluijssen eenen erffsins van vijff gulden alle jaer te betalen op onser lijever vrouwendach lichtmis waer van den iersten pacht sal vervallen anno 1651 ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stucxken groesen gelegen inde Langstraet tot Osterick prochie van Leende tusschen 1. Arien Kruijpels 2. Truijken Tonis Donckers 3. Aert Gijsberts 4. Dirck Bocx ... losbaar met hondert gulden mette verlpen pachten van dien ... (17-01-1650)


41v. dat voir ons komen is Goort Lambert Bacx heft erffelick verkocht Marcelis Jan Bluijssen eenen erffsins van drij gulden alle jaer te betalen opten XV dach augustij waer van den iersten pacht sal vervallen (15-08-1650) ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck groesen gelegen inde Hulsbroecken tot Osterick prochie van Leende tusschen 1. Jan den Cuijper 2. Corsten van Mol 3. Henrick Driesen 4. Henrick Jan Goossens ... losbaar met tsestich gulden ... (17-01-1650)


42. dat voir ons komen is Frans Leendert Hannen heft erffelick verkocht Willem Lambers een stuck lants gelegen opt kleijn Tuijnt prochie van Leende tusschen 1. Anneke Maes mette kinderen 2. het wecken 3. die straet 3. den heijligen gest van Leende ... (17-01-1650)


42. dat voir ons komen is Jan Abrahams heft erffelick verkocht Frans Leendert Hannen drij roijen erffs in een stuck groesen gelegen inde Jansborgen 1. Peter Juecken 2. des verkopers 3. Lendert Hannen 4. Henrick Jan Geven ... (17-01-1650)


42v. [leeg]


43. dat voir ons komen is Jan Willem Engelen heft onderstaen als naerder van bloet alsoleken stuck lants als Henrick Willem van Liessent in kope hadde gekregen van Arien Willem Engelen gelegen inde Broeckecker prochie van Leende ende den coper heft gewecken ende heft den naerderman in sin recht gelaten naer wtseisens den prinsipalen brieff daear van sinde voir schepenen van Leende gepaseert (19-01-1650)


43. dat voir ons komen is Jan Delis Bocx heft erffelick verkocht Wouter Goort Fossen een stuck lants gelegen inde Ren prochie van Leende tusschen 1. Peter Hollen 2. Peter Dielis Cuijlen 3. Albert Ariens 4. die straet ... (24-01-1650)


43v. dat voir ons komen is Wouter Goort Fossen heft erffelick verkocht Gerard Joordens een huijs metten aengelach gelegen tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. die straet 2. Frans Bluijssen 3. idem 4. Goort Donckers ... Item noch een hoffken ock tot Strijp gelegen 1. Jan Tielen Hoijmaeckers 2. die schorhorst 3. Jacop Jutten 4. Dirck Wuijten ... (24-01-1650)


43v. dat voir ons komen is Henrick Loef Loefs heft erffelick verkocht Jan Goossen Huijberts eenen erffsins van twintich gulden alle jaer te betalen op nijeujaersdach waer van den iersten pacht vervallen sall (01-01-1651) ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants gelegen inde Broeckecker prochie van Leende grot ontrent tsuijventich roijen tusschen 1. Jan Martens [Maertinis] 2. Jenneke weduwe Jacop Pompen 3. Dries Claessen 4. Jacop Gelaesmaecker. Item noch in ende wt een stuck groesen gelegen onder die prochie vort. tusschen 1. Dries Leenden 2. Neesken weduwe Reijm Hoirs 3. Gerard Smulders 4. den Leenderdijck ... losbaar metter soma van vier hondert gulden ... (31-01-1650)


44v. dat voijr ons komen is Gerard Joordens heft erffelijck verkocht Jan Joordens sinnen broeder een stuck lants gelegen inde Breetvennen prochie van Leende tusschen 1. Goort Tonis 2. Willem Verhaegen 3. den Biesvenswech 4. Tonis Wouters. Item noch een stucxken groesen gelegen inde Muijlenschutten prochie vort. tusschen 1. Peter van Asten 2. Lijpken Weijnen 3. Marrij Joordens 4. Jan Ansems ... (31-01-1650)


44v. dat voijr ons komen is Jan Tielen Hoeijmaeckers heft erffelick verkocht Peter Jansen een stucxken lants gelegen inde Strijperecker prochie van Leende tusschen 1. Arien Raessen Raessen 2. Goort den Smet 3. Frans Raessen 4. Heijl weduwe Jan Herbers ... met kondissie dat men desen ecker van sinte Marten toekomende over een jaer daer nae met vijftich gulden sal moegen lossen ... (31-01-1650)


45. dat voir ons komen is Jacop van Asten heft erffelick verkocht Jacop Henrickx een stuck lants gelegen inde Speel onder die prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. Corsten van Mol 3. idem 4. Anneke Daems ... (31-01-1650)


45. dat voijr ons komen is Jan Philipsen met Henrick Jan Bacx ende Tielen van Sterckxel als geede mombers van Jans kinder vorst. verweckt bij Catalijn sinder huijsvrouwe hebben erffelijck erkocht Arien Naesen ende Jan Henrickx als mombers van de vier naegelaten kinderen van Gijsbert Josephs verwekt bij Jenneke sinne letste huijsvrouwe eenen erffsins van vijff gulden alle jaer te betalen op onser lijever vrouwendach lijchtmijs ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck erffs gelegen inde Ren onder die prochie van Leende tusschen 1. die Aa 2. Peter van Put 3. den Renwech 4. Dirck Joosten ... losbaar mette somme van hondert gulden ... ende met dese vorst. penningen heft Jan mette mombers een renten affgelost staende te betalen aen Henrick van Put ock staende op Jans vorst. onderpanden ... (31-01-1650)


45v. dat voir ons komen is Peter Henrick Smulders heft erffelick verkocht Joost Cocx een stuck groesen gelegen in doude be. prochie van Leende ende dat wt krachte van testamente hem gegeven bij Margriet sinne wittige huijsvrouwe inhoudende onder meer andere klauselen dat den vorst. Peter so veele goederen sal moegen verkopen dan alle schulden sullen sin betalt wesende van dato (06-04-1645) gepasseert voijr schepenen van Heeze ende Leende tusschen 1. Thijs Hannen 2. Arien Berchmans, Goort Tonis ock met meer anderen 3. die Aa 4. die naebueren sinsgoederen ... geloft weerschap ten overstaen ende bi jwesen van Jan Delis Bocx ende Paul Tielens als geede mombers van Peters kinder vorst. ende dat om redenen dat sij mombers met dese penningen komende vanden verkochten bempt hebben betalt wittige schulden die sij bij staet ende inventarijs hebben aenveert... (01-02-1650)


46. dat voijr ons komen is Willem Lambers heft erffelick verkocht Jan Abrahams een stucxken lants gelegen inde Langecker prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. des verkopers 3. Peter Hollen 3. scheren aert ... (08-02-1650)


46v. dat voijr ons komen sin die vier kinderen oft kintskinderen van Goort Tonis ende die ses wittige kinderen van Henrick Sweers, die drij kinderen van Joost van Erp mette drij kinderen ende kintskinderen van Frans Maes alle wittige vrienden ende erffgenamen van Arien Tonis wesende meerder ende die vorst. erffgenamen hun ock foert ende sterckmakende voijr Jan Haeijegen kinder wonende in Vla.deren ende hebben die vorst. erffgenamen wittelijck ende erffelick verkocht Jacop Jacops Gelaesmaekcer een busselken gelegen inde Ren prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. Aert Cocx 3. die gemeijnt 4. Henrick van Put ... (08-02-1650)


47. in qualijteijt vorst. hebben die vorst. erffgenamen noch verkocht Jan den Litsenborger, Dingen Engelen ende Gerard Claessen een busken gelegen inde Kraensent prochie van Leende tusschen 1. Dirck Juecken 2. Henrick Aerts 3. Dirck Juecken 4. scheren aert ...


47. dat voir ons komen is Jenneke Claessen wittige huijsvrouw Willem Claessen waterhouder geassisteert mits de absentie haers mans met eenen bijstaen momboir heft erffelick verkocht Jan Willem Maes ende Peter Maes sinnen broeder een stuck groesen gelegen tot Osterick prochie van Leende tusschen 1. Henrick Bul met sinne kinderen 2. die Voertstraet 3. Arien Berchmans 4. scherp wtgaende ... ende dat wt kraechte van prockeerasie haer bij Willem Claessen Waterhaelder haren man gegeven van dato den (13-04-1639) gepaseert voijr boergemeester ende schepenen der stat Haarlem inhoudende onder andere klauselen dat Jenneke vorst. sodanige goederen roerende ende onroerende als den vorst. Tonis Cuijl sinnen ofte haren schoenvader achtergelaten ende tot Leende in Brabant ofte elders liggende heft die welcke wij schepenen hebben gesien ende gelesen ... (17-02-1650)


47v. in qualiteijt vorst. heft Jenneke vorst. noch verkocht Goort Willem Donckers een sijgvelten gelegen inde Nijeuendijck prochie van Leende tusschen 1. Tonis Tielens kinderen 2. Jenneke weduwe Jacop Pompen mette kinderen 3. die Aa 4. die gemeijnt ...


48. in qualijteijt vanden (14-02-1650) heft Jenneke Tonis Waterhaelder noch verkocht Dirck Bacx een stuck lants gelegen inde Speel tot Boshoven prochie van Leende tusschen 1. Lin mr. Jans 2. Jan Vaes van Son met sinne mede erffgenamen met Lin Engelen ende hare kinderen 3. Oda mr. Gerard 4. die gemeijnt of scheren aert ... (19-02-1650)


48. in qualijteijt als vijr heft Jenneke vorst. noch verkocht Lijpken Gielen van Duersen haer halve suster een stuck lants gelegen inde Speel prochie vorst. tusschen 1. Corsten van Mol 2. Dielis Cuijlen 3. Tonis Katten 4. den wech ...


48v. in qualijteijt vorst. heft Jenneke noch verkocht Jacop Hendricx een stuck Dries ende ock eenen hoff aen een gelegen tot Boshoven prohcie vorst. tusschen 1. des kopers 2. Jacop den Decker 3. Gijsbert opten Berch 4. die straet ..


48v. dat voir ons komen is Jan Ruijvens heft erffelick verkocht Giel Peter Deelen een stuck lants gelegen tot Boshoven prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. Truijke weduwe Tonis Donckers mette kinderen 3. ock des kopers vorst. 4. die straet ... (19-02-1650)


49. dat voir ons komen is Joost Delis Gijsen heft erffelick verkocht Jan Delis Bocx een stuck lants gelegen inde Strijperecker prochie van Leende tusschen 1. Frans Bluijssen 2. Jacop Pompen weduwe 3. Arien Nasen 4. Dirck Sissne met meer anderen ... (10-03-1650)


49. in qualijteijt als voijr heft Joost vorst. noch verkocht Joost van Hout een hoffken gelegen aent broexken tot Strijp prochie vorst. tusschen 1. des kopers 2. Merrij Aerts 3. des kopers 4. Merrij Aerts ... (10-03-1650)


49v. dat voir ons komen is Henrick Dirck Verbraecken heft erffelick verkocht mr. Henrick Goossens een stuck lants gelegen inde Speel tot Boshoven prochie van Leende tusschen 1. Willem den Smet 2. Peter Pompen 3. Peter Reijmen met meer anderen 4. Henrick Mannes ... (11-03-1650)


49v. dat voir ons komen is Tonis Noijen als man ende momber Elsken sinder huijsvrou heft erffelick verkocht Willem van Liessent een stuck gelegen opten Daelbos prochie van Leende tusschen 1. Griet van Erp 2. die kinder Henrick Buijkens 3. Pauwel van Heuchten 4. Aert Cocx ... (11-03-1650)


50. dat voir ons komen is Dielis Cuijlen tegover staen van Dielis Truijen ende Jacop Dielis Cuijlen sinne mombers heft erffelick verkocht Peter Hollen een stucxken lants gelegen inde Ren prochie van Leende tusschen 1. Frans den Smet 2. Wouter Fossen 3. Albert Ariens 4. die straet ... (11-03-1650)


50. dat voir ons komen is Gijsbert Henrick Roijaers ende Willem Kennekens den ouden ende Jan Leenders van Dael hebben dese naebeschreven goederen erffelick gescheijden en gedeijlt in drie deelen bi jwelcke deijlinge woert verstaen dat Jan Leenders vorst. moet hebben die helft vande twe andere gedeelten


A: is te deel gevallen den vorst. Willem Kennekens den halven dries achter die schuer neffen den hoff, alnoch die helft vanden hoff naest die huijsinge, alnohc die helft vanden lande in Willekensvelt die side naest den dries ende deinde die straet, alnoch dat bempten genompt het kalvevelten die side neffen Willem Kennekens erve vorst. alnoch dat ghedelt inde huijsinge so hier onder in Gisbers brieff naerder sal woerden verhaelt

B: item is te deel gevallen Gijsbert Henrick Roijaers het halff Willekensvelt die side neffen het lant, alnoch die halve hoeve neffen sin ander lant, alnoch een deel inden Brugbempt naer wtwisen den vestbrijeff, alnoch die helft vande heijtvelt onbedeijlt, alnoch twe ghebout inde huijsinge van Meus Meusen metten gront daer op staet ende so het selve worde affgebroken sullen dese vorst. twe gebout worden affgebrocken sullen sij deijlders het selve affbrecken so veere die oude wuermde reijckt

C: item is te Deel gevallen Jan Leenders vorst. die helft vanden lande in Willekensvelt die side neffen erve Jan Laets, alnoch die helft vande groesen in Willekensvelt die side neffen erve Willem Jansen, alnoch den halven hoff neffen erve Leendert Henrick, alnoch den halven dries achter die schuer die side neffen scheren aert, alnoch die helft vant kalvervelten neffen erve Leendert vorst., alnoch die helft vant heijtvelt die side achter naest die heijde, alnoch die helft vande hoeve die side neffen erve Willem Jansen, alnoch een deel inden Brugbempt naer wtwisens des vestbriefs gelegen neffen die Tonreep, alnohc di ehleft vanden Werderecker die side neffen erve Frans Baltels, alnoch een ghebout inde huijsinge mette nijeuwoernde so veere die selve reijckt metten gronde daer onder ende dese vorst deijlders hebben deen opt danders poersie hellemelinge vertegn ende geloven deen den anderen werschap onder sulleke kondissie dat die hove ofte het lant daer in gelegen sal wegen te weers over den ouden Willems heijtvelt ende dan so vorts over het heijtvelt van Meus Cuijlen gekomen ende dan over derve van Jan Leenders ende het kalver velten sal ock moeten wegen over den vorst. wech ende den ouden Willem Kennekens sal ock sin lant inde hoeve over desen wech mogen wegen dat gekomen is van Iken Meus naest sin andere hoeve (26-03-1650)

51v. dat voir ons komen is Gerard Aert Raessen heft erffelick verkocht Otto [Oet] Bastiaens een huijs schep metten aengelach gelegen tot Strijp prochie van Leende het hem van sinne mede erffgenmaen is aengedeijlt tusschen 1. Aert Hoebben ofte Jan Dumkens kinder 2. Peter Jansen met meer anderen 3. idem 4. ock Aert hoebben mette sinne vorst. ... (30-03-1650)


52. dat voir ons komen is Arien Willem Engelen heft erffelick verkocht Dingen Willem Engelen sin suster een stucxken groesen gelegen inde Cuijlen prochie van Leende tusschen 1. des kopersse met Jan den Litsenborger 2. Albert Ariens 3. Jan Verstappen 4. idem ... (15-06-1650)


52. dat voijr ons komen is Albert Ariens heft erffelick verkocht Wouter Goort Fossen een stucxken groesen gelegen inde Broeckbemde tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Gerard Raessen 2. Leendert Hannen 3. des kopers 4. Gerard Claessen ... (15-06-1650)


52v. dat voijr ons komen is Willem Lambers heft erffelick verkocht Arien Willem Engelen een stucxken groesen gelegen inde Jansborg prochie van Leende tusschen 1. Frederik van Roij 2. Gerard Lambers 3. Marij Muijsers mette kinderen 4. Wouter Beelkens met meer anderen ... (15-06-1650)


53. dat voijr komen is Jan Frans Maes heft erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich ghemackt Arien Willem Engelen alsoleken derde prsie oft gedelte hen .. in een rente van twaelff gulden sijaers als eertijts Gijsbert Josephs in kope op te gemeijnte borgemeesters ende schepenen van Leende hadde gekregen volgens die verscheijden opdrachten daer van sinde ende den prinsipalen brieff wesende van daeto (01-01-1569) ende den verkoper heft op sin derde gedelte hellemelinge vertegen ... (15-06-1650)


53. in qualijteijt vorst. heft Jan vorst. noch opgedragen aende vorst. Arien twe gedelten in eenen erffrente van acht gulden siaers eertijts gelost bij Aert Peters ende Heijlke sin huijsvrouwe wonende tot Dommelen ende dien te heffen in ende wt huis metten aengelach daer bij ende aengelegen 1. Wouter Martens 2. Jenneke Stevens breder naer inhout vanden prinsipalen brieff daer van sinde van dato (23-01-1576) ...


54. dat voijr ons komen is Jan de Weert heft erffelick verkocht Jop Jansen een stuck groesen gelegen tot Strijp inde Broecken prochie van Leende tusschen 1. Lin Engelen mette kinderen 2. Anneke weduwe Willem van Hout ock mette kinderen 3. Giel Thijs 4. die Putten ... (25-06-1650)


54. ten dage vort heft Aert Jacop Groensen onderstaen als naerder van bloet alsoleken stuck groesen als den vorst. Jop in kope hadde verkregen van Jan den Weert breder naer inhout van dese boven geschreven opdrachte breder naer inhout van dato vorst ende Jop vorst. heft gheweken ende heft den naerderman in sin recht gelaten ...


54v. dat voijr ons komen is Arien Henrick Maes heft erffelick verkocht Albert Ariaens een stuck groesen gelegen in doude bemde prochie van Leende 1. Jacop Gelaesmaecker 2. Jan Henrick Smulders ende Aert Liessen 3. die Aa 4. Tonis Deelen kinder ... (15-07-1650)


54v. dat voijr ons kome nis Merrijke Henrick Colen met haeren momber in dese heft erffelijck verkocht Meus van Erp haere swaeger die helft in een stuck groesen liggende onbedeijlt inde Kranseutden tusschen 1. Henrick Berchmans 2. Jacop Colen met meer anderen 3. Lambert Bacx kinder 4. Willem Jan Bitters ... (21-07-1650)


55. dat voir ons komen is Gerard Cuijlen heft erffelick verkocht Peter Pompen, Marcelis Bluijssen ende Gerard Bartels als proviseurs inden naeme

ende ten behoeve van taefelen des h'geest tot Leende ende die naer hen proviseurs sullen weesen eenen erffsins van V gulden alle jaer te betalen opten XVI dach meert waer van den iersten pacht sal vervallen (15-03-1651) ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck groesen gelegen inde Muijlenschutten prochie van Leende 1. Willem van Liessen 2. Dielis Cuijlen 3. Willem den Smet 4. die naeburen sinsgoederen. Noch in ende wt een stuck lants gelegen int Swartlant prochie vorst. 1. Willem Bitters 2. Willem van Liessent 3. den wech 4. idem ... losbaar met hondert gulden mette verlopen pachten ten tide der lossinge ... (24-06-1650)

55v. Aert Loeffen heft erffelick verkocht Jacop van Asten eenen erffsins van V gulden X stuijvers alle jaer te etalen op sinte Jacopsdach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants grot onderhalff vaetset gelegen inde Langecker prochie van Leende 1. Henrick Reijmen mette kinderen 2. Lijpken Tielens 3. Neesken Reijmen 4. den kerckpat ... losbaar met hondert gulden ... (24-07-1650)


56. dat voir ons komen is Jan Tielen Hoijmaeckers heft erffelick verkocht Jacop van Asten eenen erffsins van vier gulden alle jaer te betalen op sint Jacopsdach ende dien te heffe nende bueren in ende wt deen helft van his hoff metten aengelach so het selve noch met sinne kinderen voijr dander helft is onbedeijlt gelegen inde Leenderstraet 1. Thijs Hannen 2. Jan van Dommelen 3. kerckpat 4. die straet ... (losbaar met tachtentich gulden ... (24-07-1650)


56v. Jan Selkens heft erffelick verkocht Gerard Bartels ende Frans Pompen als decken van onser liever vrouwen broederschap binnen Leende eenen erffsins van III gulden alle jaer te betalen op Banisdach waer van den iersten pacht is vervallen anno 1649 ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants gelegen inde Breetvennen prochie van Leende tusschen 1. Tielen van Sterckxel 2. Merrij Wouter Deelen 3. derffgenamen Tonis Verhaegen 4. ock Tielen vorst. ... losbaar met vijftich gulden ... (01-08-1650)


57v. [leeg]


58. dat voijr ons komen is Henrick Mannes heft erffelick verkocht Jan Philipsen een stuck lants ghelegen inde Speel prochie van Leende 1. Truijken weduwe Tonis Donckers 2. Peter Belien 3. aent Heserven 4. Willem den Smet ... (01-08-1650)


58. Jan Philips Coolen heft erffelick verkocht Henrick Mannes een serffsins van vijff gulden alle jaer te betalen op sinte Martensdach waer van den iersten pacht verschijnen sal op sinte Martens dach anno 1651 ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants gelegen inde Speel prochie van Leende tusschen 1. Gertruijt Tonis Donckers mette kinderen 2. Peter Belien 3. aent Heserven 4. Willem den Smet ... (losbaar met hondert gulden ... (01-08-1650)


59. Peter ende Jan gebroederen wittige soonen wijlen Henrick Tonis Smulders ende Heijlke henne wittige suster naergelaten weduwe Frans Deelen met eenen bijstaende momboir in desen ende hebben te samen wittelijck ende erfelijck vercochtt Pauwel hennen wittigen broeder ende mede erffgenaem in desen een stuck beemptgroesen als hen te samen aenbestorven is van Michiel zoone Henrick Tonis Smulders voorscreven henne respective broeder ende waer hune den cooper sijne vierde portie is competerende gelegen inde Schammertt onder die parochie van Leende tusschen 1. Peter van Put 2. Tonis Jacop Smulders 3. die Aa 4. Jan Frans Maes ... (12-08-1650)


59v. Ariaen soone Ariaen Broeckmans alias Nasen ter eene ende Marcelis Jan Bluijssenzoon man ende momboir Geertruijt wittige dochter Ariaen Broeckmans voorscreven ter andere sijde ende hebben met malcanderen wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeeltt die goederen bij wijlen henne ouders achtergelaten in twe partien,


A: ende mits welcke deijlinghe te deele gevallen is de voorst. Ariaen soone Ariaen Broeckmans, eenen beempt genoemt het Bleec.ken metten beempt daer achter aen gelegen, alnoch eenen beempt genaemt het Rouven, item alnoch den Smitsacker, noch dat ackerken achter inde Strijperacker gelegen genaemt Jan Thijs lanckackerken, alnohc een ackerken inde Langhacker gelegen, item noch die Thijs Putten ende sal dese cavele ontfangen ende toe hebben van dandere kavele drije hondert gulden eens ende dies sal dese cavele in chijns betalen vuijt Ruth Stappersbeemptt vijff oirt jaerlicx ende het achterste veltt sall erffelijck hebben twee roeijen erfffs voor aen te.weers door het bleexken om altijt dar over sijnen wech te hebben ende vrije meester te sijn

B: Marcelis Jan Bluijssenzoon man ende momboir Gertruijt sinder huijsvrouwe is te deel gevallen het huijs schuer metten aengelach tot Strijp gelegen, noch het achterste veltt, alnoch het beemptgen inde Donckerbroecken, item het beemptgen inde Driesbeempden, item noch den hoff oft aengelach bij Goort Donkcers, item den Hoorsacker, alnoch den Thijsacker gelegen tusschen erve Frans Bluijssen ende Gielen Gueijens, item is de voorscreven Marcelis alnoch te deele gevallen den acker van Griet Naesen gecomen, noch dat Jansborchsken, alnoch dat Moerplexken in Jacop van Hallvelt inde Broecken, ende te gelden vuijt het achterste velt ses stuijvers jaerlijcke grontchijns ende vuijt den Hoirsacker sestalff oirt chijns jaerlijcx ende sall dese cavelle vuijtter hant moeten toegeven aen dandere kavele drijehondert gulden eens ende het acheterste velt sall erffelick hebben twee roeijen erffs voor aen te . door het bleecxken om altijt daer over sijnen wech te hebben ende vrije meester te sijn ... (05-09-1650)

60v. Jan Tielen Hoeijmaeckers in houwelijck gehadt hebbende Merijke Bleessen ende heeft met helmelinghe vertijdingen ende wittelijck gerenuntieertt ende affgegaen sijne tochte van het naebeschreven stuck erffs ten behoeve van Mathijs Willems man ende momboir Henricxken sijnder huijsfrouwe, Tiellemen, Geertruijt ende Willemen alle vier sijne wittige voorkijnderen verweckt alsvoir, gelovende weerschap super se et sua oumia bona habita et habena


60v. daer naer sijn voor ons comen de voorschreven Matthijs Willems man ende momboir Henricxken sijnder huijsfrouwe ende mede inden naeme als last hebbende ende hem sterckmaeckende voor Geertruijt sijnder geswije ende Tielen oock des voorst. Jan Tielen Hooijmaeckers zoone voor hem selven alle respective voirkijnderen bij de voorscreven Merrijke Bleessen verweckt ende hebben te samen wittelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemackt Willem des voorst. Jan Tielen Hooijmaeckers ende Merrijken Bleesen wittige soon ende hender transportanten broeder ten aensien van seker ongemack aen sijn handtt hem overcomen een paerceele erfs zoo groes als lant groott omtrentt vijff copsaett gelegen onder die parochie van Leende inder Scamberden waer june den getransporteerde sijn vierde portie is competerende tuschen 1. Peter Wouter Colen 2. Jan Willem Maes 3. Goort Jan van Pelt ende Henrick Beule 4. die Scambertstraett ... (24-10-1650)


61v. Jacob Peter Berchmans ende heeft in erffmangelinghe wittelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaecktt Jacop Wouter Colensoon een parceels beemptgroesen genaemt den Scamberttbeempt groott omtrent deralff vaetsaett gelegen onder die parochie van Leende tusschen 1. Jacop Martens 2. Peter Andries van Put nomine uxoris 3. die riviere genaemt de Aa 4. Jan Frans Maes ... (08-11-1650)


61v. Jacop Wouter Colen ende heeft in erffmangelinge wittelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven eenen eeuwigen rechtt Jacop Peter Berchmans een pairceel groesen genaemt het Dijckveltgen groott omtrent twee vaetsaett ombegrepen der maten gelegen aen den Leenderdijck parochie van Leende tusschen 1. die weduwe mett kijjnderen van Reijm Hoirs 2. Libbeke Tonis Tielens 3. Henrick Andries van Put 4. den Leenderdijck ...


62. Jacop Wouter Colen ende heeft wittelijck vercocht Gerard Frans Smulders eenen jaerlijcken ende erffelijkcen chijns van twintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekentt alle jaer te gelden ende te betalen op st. Martensdach ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs schuer metten aengelach gestaen onder die parochie van Leende aende kerck tusschen 1. Antonis Wouter Verbiesen 2. Jacob Strijbosch 3. Jan Goossens 4. aende ghemeijn straett ... losbaar mett de somme van vierhondertt gulden elcks gulden van twintich stuijvers gepermitteertt ...

[bijgeschreven: dese rente van twintich gulden jaerlijcx bekent Gerard Frans Smulders dat Jacop Wouter Colen aen hem heft gelost ende afgequeten met verloopen pachten alsoo dat desen brieven is doott te mett ende gecasseertt (16-12-1653)]

63. Max Sanders ende heeft wittelijkc vercochtt Gerard Raes Francissen eenen jaerlijcken ende erffelijkcen chijns van sesthien gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekentt alle jaer te gelden ende te betalen opden XVIIIe dach vande maent november ende waer van den eersten pacht sal verschijnen den (18-11-1651) ende dijen te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs schuer metten aengelach gelegen tot Leende anede kerck tusschen 1. gemeijnstraet 2. Jacop van Asten 3. gemeijnstraet 4. Jan Cocx. Noch in ende vuijt een parceell ackerlants inde Breetvennen gelegen parochie voorst. tusschen 1. Heijl Sweers mette kijnderen 2. Jan Vogel, Andries Leenen met meer anderen 3. derfgenamen Gerard Muijsers 4. Gerard Joordens. Noch in ende vuijt een parceel ackerlants inde Langhacker gelegen parochie voorst. tusschen 1. Pauwel Peter Lobben 2. Aert Cocx ende Ariaen Ariaen Broeckmans nomin prolibus 3. Ariaen Wouter Truijen 4. Lijsken weduwe Jan Herberts de jonge cum proles ... losbaar met de somme van drijehondert gulden ... (18-11-1650)


64. Simon Jan Loots ende heeft wittelijck vercocht Gerard Raes Francissen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betalen op st. Jacopsdach ende waer van den eersten pachtt sal comen te verschijnen op st. Jacopsdach inden jaer 1651 ende dijen te heffen ende te beuren in ende vuijt eenen acker tot twee parceelen gecocht groot te samen imtrent drije vaetsaett gelegen op de Hussett onder die parochie van Leende tusschen 1. Jan sone Jan Hoebben wesende innocent 2. den heijligen geest erve van Leende 3. Ariaen Wouter de Boos 4. Frans henrick den Smit cum prolibus. Noch in ende vuijt een parceel groesen groot omtrent anderhalff vaetsaett gelegen inde Jansburch parochie voirst. tusschen 1. Dirck Juecken met sijne kijnderen 2. Ariaen Wouters de Boos ende Dirck .. 3. Willem Lambers 4. Dirck Woijten ... losbaar met de somme van eenhondert gulden ...


66. dat voijr ons komen is Wouter Henrick Verhoeven als man ende omber Jenneke Huijbert sijnder huijsvrouwe heft erffelick verkocht Henrick Peter Driessen een stuck lants gelegen inde Speel prochie van Leende tusschen 1. Goort Tonis met sinne kinderen 2. Jan Claessen 3. Corsten van Mol 4. Doijenstraet ... (12-12-1650)


66. dat voijr ons komen is Frans Leendert Hannen heft erffelick verkocht Jan Willem den Litsenborger een stuck drijes oft groesvelt gelegen aent hanneneijnde prochie van Leende tusschen 1. den verkoper 2. Jan Tonis Bocx 3. Ariaen Engelen 4. die straet ... ende dat wt krachte van testamente tusschen den vorst. Frans ende Heijlke Wouter Deelen sinne overleden huijsvrouwe gemackt inhoudende een klauselle onder andere dat den langstlevenden van hun beijden so veele goederen sal moegen verkopen dan alle wittige schulden sullen sin betalt het welck wij schepenen hebben gesien ende gelesen wesende van dato den (19-08-1646) ghepasseert voijr schepenen van Heeze ende Leende ende heft den verkoper vorst. wt kraechte voijr verhaetl opt vorst. erffenijs tot proffijt des kopers hellemelinge vertegen ... (30-12-1650)


66v. dat voijr ons komen is Lijpken Tonis Tielens wesende meerderjarijch met Peter Pompen ende Aelbert Ariaens haer mombers hebben naer drije sondaese velingen erffelick verkocht Gerard van Goell onse mede schepen een stuck groesen gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop Berchmans 2. den Buelderbemptswech 3. Henrick van Put 4. den Leenderdijck ... (30-12-1650)


67. dat voijr ons komen is Aert Loeffen heft erffelick verkocht Gerard Frans Smulders eenen erffsins van twe gulden en vijftien stuijvers siaers alle jaer te betalen opten XVI dach janwarij waer van den iersten pacht vervallen sal (16-01-1652) ende dien te heffen ende bueren in en wt een stuck lants gelegen opte Kruijt prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. Jan Tonis Bocx 3. Neesken Reijmen 4. den kerckpat ... losbaar metter soma van vijftich gulden ... (16-01-1651)


67v. dat voir ons komen is Antonis Wouter Verbiesen heft erffelijck verkocht Frans Arien Pompen eenen bempt oft stuck groesen gelegen inde Broeckbemde tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. Meus van Erp 3. Goedelt van heeze 4. die Aa ... (23-01-1651)


67v. dat voir ons komen sin Jacop ende Henrick Berchmans gebroderen hebben te samen erflick verkocht Giel Meus een heijtvelt gelegen tot Boshoven achter die Breetvennen 1. die heijde oft gemeijnt 2. idem 3. Gerard den Metser ende Jan Bocx 4. idem ... (23-01-1651)


68. dat voijr ons komen is Henrick Gerard Goorts heft erffelick verkocht Peter Lukas een stuck groesen gelegen inde Hulsbroecken prochie van Leende 1. Jan Dielis 2. Henrick Clevers 3. Stijnten Tiellens mette kinderen 4. den Hulsbroeckwech ... (26-01-1651)


68. dat voijr ons komen is Tomas Peter den Weert als man ende momber Dingen sinder huijsvrouwe heft erffelick verkooht Jan den Lijtsenboerch alsoleken gedelt oft helft als Dingen sinne huijsvrouwe in cope hadde gekregen in een busken gelegen inde Kraensent teegens [doorgehaald: met] Jan den koper vorst. van een parceel groesen gelegen inde Cuijlen prochie van Lende 1. Arijen Naesen 2. des verkopers 3. Jan Verstappen ende meer anderen 4. Aelbert Arijens ... (26-01-1651)

Genoemde personen: Thomas Peter de Weert/Thomas de Weert - Thomas Peter Versantvoort/Thomas Versantvoort man van Dingen Willem Engelen/Dingen Engelen, Jan de Litsenborger, Adriaen Naesen, Jan Verstappen, Albert Adriaens

68v. dat voijr ons komen is Jacop Wouter Colen heft erffelick verkocht Jan Abrahams een stuck erffs oft busken gelegen inde Jansborch prochie van Leende tusschen 1. Dirck Sissen mette kinderen 2. des kopers 3. die erffgenamen Jan Herbers 4. Jan Aalen ... (27-01-1651)


68v. dat voir ons komen is Jan Delis Bocx heft erffelijck verkocht Jan Belien een stuck groesen gelegen inde Jansborgen prochie van Leende tusschen 1. de kinderen oft erffgename nGijsbert Josephs 2. Goort Fossen 3. Marten Teilens 4. het velt toebehorende der kercken van Leende oft het benefijsie inde selve kercke ... ( 27-01-1651)


69. Jan Bocx heft noch erffelijck verkocht Mathijs Engelen een stucxken groesen gelegen inde Jansborgen prochie van Leende tusschen 1. Arien Wouters de Boos 2. Pauwel van Heuchten 3. Arien Wouters 4. Goort Tonis kinderen met meer anderen ... (27-01-1651)


69. dat voijr ons komen is Pauwel Joosten wonnachtich binnen Rotterdam heft erffelick verkocht Goort Henrick Bullsoen een huis metten kleijn huijsken ende aengelach gelegen ontrent die kerck van Leende tusschen 1. Dirck Joosten 2. Gerard van Goel 3. die straet 4. Dirck Joosten vorst. met meer anderen ... (28-01-1651)


69v. dat voijr ons komen is Jan Frans Maes heft erffelick verkocht Arien Ariens Maes sin poersije ofte derden gedelte in een huijsinge metten aengelach gelegen inde Ren onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Verstappen 2. den Cuijlenwech 3. Goort van Pelt met meer andere 4. die straet ... (28-01-1651)


69v. dat voir ons komen is Dirck Joosten heft erffelick verkocht Henrick Ansems een stuck lants gelegen inde Broeckecker prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. Jan Goossens oft Claes Ballens 3. Willem Verhaegen 4. Wouter Beelkens ... (30-01-1651)


70. dat voir ons komen is Jan Dirck Verbraecken heft erffelick verkocht Peter Lukas een stuck erffs ghenompt den Koijdrijes gelegen tot Osterick prochie van Leende 1. Griet Dirck Verbraecken 2. Aert Gijsbers Raeijmaecker 3. Stinten Tiellens mette kinderen 4. die gemeijnt oft scheren heijde ... (30-01-1651)


70. in qualijteijt vorst. heft Jan vorst. noch verkocht willem den Smet een stucxken lants genompt het Hochten gelegen tot Osterick prochie vorst. tusschen 1. Jan Colen 2. die straet 3. Meus van Erp 4. Maeij Bitters mette kinderen ...


70. in qualijteijt vorst heft Jan vorst. noch verkocht Gijsbert Goorts een stucxken lants ghelegen opten Vrijdach 1. Aert Maes 3. Merrij Gerard Goorts 3. Elken Vossen 4. Lijsken van Mol met hare kinderen ...


70v. in qualijteijt vorst. heft Jan vorst. noch verkocht Jan Selkens een stuck lants gelegen inde Speel prochie vorst. 1. Peter colen 2. Peter Pompen 3. mr. Henrick Goossens 4. den Wijdwech ...


70v. in qualijtiejt vorst. heft Jan vorst. noch verkocht Pauwel Gerard een stuck groesen gelegen inde Muijlenschutten prochie vorst. 1. Willem van Liessent 2. Peter Reijmen 3. Lijpken Weijnen 4. die naeburen sinsgoederen ...


71. dat voijr ons komen is Willem van Liessent heft erffelick verkocht Krijn Nelemans een stuck lants gelegen int Swartlant prochie van Leende 1. Gerard Cuijlen 2. Willem Bitters 3. Dirck Bacx 4. Willem Bitters ... (30-01-1651)


71. dat voijr ons komen is Henrick Clevers heft erffelick verkocht Lis Jan de Wit een stucxken groesen gelegen inde Bos tot Osterijck prochie van Leende 1. des koperse 2. idem 3. Peter Colen 3. Tonis Hoebben ... (30-01-1651)


71v. dat voir ons komen is Willem Jacop den Smet heft erffelick verkocht mr. Henrick Goossens een stuck lants gelegen inde Speel prochie van Leende 1. des kopers 2. Thomas den Weert 3. Arien Kruijpels met meer anderen 4. den Speelwech ... (30-01-1651)


71v. in qualijteijt vorst. heft Willem noch verkocht Peter Deelen een stuck lants ghelegen int Swartlant prochie van Leende 1. Jan Frans Maes 2. Jan Philipsen ende Jan Vrient 3. Jacop Weijnen 4. die straet ... (30-01-1651)


72. dat voir ons komen is Henrick Loef Loefs heft erffelick verkocht Jenneke Peter Engelen eenen erffsins van ses gulden tijen stuijvers sijaers alle jaer te betalen op onser liever vrouwen lijchtmijsdach ende dien te heffen ende bueren in ende wt huijs hoff ende aengelach gelegen aende Broecker Heuvel prochie van Leende tusschen 1. Willem Loefs 2. Peter van Put 3. Willem vorst. 4. die straet. Noch in en wt een stuck groesen gelegen inde K.cken 1. Henrick van Put 2. Wouter Beelkens 3. Arien Abrahams met Jacop Berchmans 4. Merrij Muijsers mette kinderen ende ock soom scheeren aert groot ontrent vijerdalff vaetset ... losbaar metter soma van hondertdartijch gulden ... (13-02-1651)

[kantlijn: compareerde Maria Jan Hoeben geadsisteedt met eenen bijstaende momboir in desen en Jintis van Weerden in huwelijk hebbende Maria Jacobs .pen voor hem selven en hen fort en sterckmakende voor Perijntje dochter Pauwel Pompen eijgenaeren soo de comparten verclaren in de neffenstaende rente houdende op . naem is ten behoeve van Jenneke Peter Engelen en tot lasten van Henrick Loeff Loefs in dato den (13-02-1651) verclaren mits desen dat de voorscr. neffenstaende rente van hondertdartigh gulden capitael met de verloopen juttesen van dien aen hen is voldaen en betaelt door Marije van Waert huijsvrouwe Henrick .ijding, Henderina van Waert huijsvrouwe Judocus Smits ende Jannetje van Waert huijsvrouwe Pieter van Delis als last ene procuratie hebbende van henne mans presenterende mits desen inde cassatie ene roijeringe des neffenstaende constitutiebrieff (23-07-1723)]

72v. dat voijr ons komen is Peter den Snijer heft erffelick verkocht Peter Willem Maes een stuck lants gelegen inde Steenecker tot Osterijck prochie van Leende tusschen 1. den pat 2. Tonis Bocx ende Tonis Martens 3. Willem Weijnen 4. den wech ... (27-02-1651)


72v. dat voijr ons komen is Jacop Delis Dries heft erffelick verkocht Arien Meus Broeckmans oft Lijsken sin huijsvrouwe een stuckken groesen gelegen inde Broecken tot Stirjp prochie van Leende tusschen 1. Engel Berchmans 2. Jop Jansen met meer anderen 3. idem 4. Henrick Homans ... (28-02-1651)


73. dat voijr ons komen is Henrick Peter van Buel heft in erffmangelinge wittelick ende erffelick opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Jacop Bueckens een stuck groesen gelegen inde Broecken tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Jen Thijs met meer anderen 2. Arien Henrick Maes 3. Jenneke naegelaten weudwe Jacop Hannen 4. Arien Aert Raessen ... (09-03-1651)


73. dat voir ons komen is Peter Jacop Bueckens heft in erffmangelinge erffelick opgedragen Henrick Peters van Buel een stuck groesen gelegen inde Bercken tot Strijp prohcie van Leende tusschen 1. Henrick Willem van Hees 2. Lijs delis ende Anneke Maes 3. Willem Maes 4. den Leijgraff .. .(09-03-1651)


73v. dat voir ons komen is Bastiaen Aerts heft erffelick verkocht Henrick Vervlaessen een stucxken lants gelegen inde Strijperecker onder die prochie van Leende tusschen 1. Pauwel Peter Lobben 2. scheeren aert oft heijde 3. idem 4. Jacop Jutten ... (09-03-1651)


73v. dat voir ons komen is Lijsken naegelaten weudwe Peter Daems heft wt krachte van beleijde konden ende wittich dekret gepasseert opten (15-02-1651) erffelick verkocht Arien Meus Broeckmans oft Lisken sin huijsvrouwe een stucxken lants gelegen ontrent die kapel van Strijp prochie van Leende tusschen 1. des kopers met meer anderen 2. scheren aert oft heijde 3. idem 4. Gijsbert Josephs erffgenamen oft des koper vorst. ... (09-03-1651)


74. dat voir ons komen is Jacop Delis Dries heft erffelick verkocht Jenneke Delis Dries sin suster die helft van een stuck lants gelegen inde Nijeulanden tot Strijp prochie van Leende waer van die koperse is toekomende dander helft wesende onbedeijlt tusschen 1. Henrick Willem van Hees 2. Joseph Jan Meas met meer anderen 3. Arien Timmers 4. Henrick Lobben kinderen. Item noch een deels vanden Berghe aende Dolheg gelegen 1. Lin Dries 2. die straet 3. idem 4. Marcelis Bluijssen ... (09-03-1651)


74. dat voijr ons komen is Henrick Peters van Buel heft erffelick verkocht Peter Jansen van Gastel een stuck groesen ghelegen inde Bercken tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Henrick Willem van Hees 2. Arien Timmers ende Anneke Maes 3. Willem Maes 4. den Leijgraff .. .(09-03-1651)


74v. dat voijr ons komen is Roel Vaes van Son heft erffelick verkocht Frans Henrick Pompen eenen erffsins van drij gulden ofte alle jaer te betalen opten XV dach aprill waer van den iersten pacht sal vervallen (15-04-1652) ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuxken groesen gelegen aen Osterickerdick prochie van Leende tusschen 1. Joost Vaessen 2. Lin Engelen 3. Henrick Jacop Dielis 4. die Aa ... losbaar metter soma van XXXXX gulden ... (15-04-1651)

[kantlijn: desen brijeff is met consent van paertijen veruijent]

75. dat voir ons komen is Henrick Jacop van Hees heft erffelijck verkocht Marcelis Bluijssen sinnen oome een stuckxken groesen gelegen tot Strijp prochie van Leende 1. die Aa 2. Henrick Willem van Hees 3. die Aa 4. eenen wech. Item noch een stuck lants gelegen inde Strijperecker op prochie vorst. 1. Gerard Raes Francissen 2. Goedelt van hees 3. Arien Maes 4. die Hochindenwech ... (daer en boven bekent den verkoper noch ontfangen te hebben vanden koper hondert gulden waer voijr den koper jaerlijcx sal gebruijcken dese vorst. twe paerselen mijts den koper den vorst voijr wtgaenden pacht van jaer tot jaer sal tot sinnen laste betalen ende doerps komer ende als den verkoper des vorst twe panden wederom begert te lossen dn sal hij moeten geven hondert gulden aenden koper ... (02-05-1651)


75v. dat voir ons komen is Jan Hens den Smet ten bij wesen ende overstaen van Dirck van Werdingen sinnen momber heft erffelijck verkocht Arien Naesen eenen erffsins van daertijch stuivjers sijaers alle jaer te betalen opten iersten dach maij ende dien te heffen in ende wt een stuck groesen gelegen inde Loeffvennen tot Boshoven prochie van Leende tusschen 1. Jijcken Keijmps 2. Corsten van Mol 3. Jacop Priester 4. Peter van Put ... (losbaar met dartich gulden ... (02-05-1651)


76. dat voijr ons komen is Dries Leenen heft affgegaen sin tocht in dijt naebeschreven stucxken groesen tot profijt van Frans Arien Pompen sinnen swaeger ende heft daer op hellemelinge vertegen ende gelost werschap


76. daer nae is voijr ons komen den vorst. Frans Arien Pompen als man ende momber Merrijken sinder huijsvrouwe ende heft erffelick verkocht Aert Henrick Maes dijt vorst. stucxken groesen gelegen inde Ren oft Jansborgen onder die prochie van Leende tusschen 1. des kopers 2. Jacop Martens 3. Jan Belien 4. den Renwech ... (06-05-1651)


76v. dat voijr ons komen sin die vier kinderen oft kintskinderen van Goort Tonis verweck bij Heijlke sin huijsvrouwen met Jan Frans Maes als geede momber over Willem Henrick Vervlaessen verweckt bij Cathalijn Goort Tonisdochter ende Albert Ariens met Jan Delis Bocx als geede mombers over die drij kinderen die Jan Tonis wittelick hadde verweckt bij Jen Thijs sinne huijsvrouwe hebben dese naebeschreven goederen erffelijck gescheijden ende gedeijlt in twe delen


A: bij welcke deijlinge is te deel gevallen Willem Henrick Vervlaessen ende die drij kinderen vorst. bij naemen Ariaen Thijs ende Heijlke ten overstaen van hunne vorst mombers den bempt inde Cuijlen, alnoch den bempt achter Merrij Broeckmans, alnoch dat kleijn bempten daer voir aen, alnoch den bempt genompt den ridder, alnoch dat lant inde Breetvennen aen die heij, alnoch den halven ecker aende Muijlenstraet neffen erve Willem Joordens, alnoch dat lant aen dogenstraet , alnoch den halven ecker aen die lickende die side neffen die straet metten hout opten wal te langs daer neffen ende aen deinde nijet ende hier wt sullen sij in sins betalen III oert ende sullen van hun mede deijlders ontfangen drij hondert tnegentijch gulden ende allen geteckent h. sullen sij deijlders gelick verkopen wtgenomen int bempten inde Jansborgen

B: item is te deel gevallen Peter Pompen ende Jen Pompen sin suster dat driessen bij Joost Cocx, alnoch dat velt inde Buelderbemde, alnoch dat velt aen den Buelderbemptswech, alnoch den bempt inden Nijeuendick, alnoch den bempt inde Jansborgen, alnoch dat Toerfvelt tot Strijp, alnoch den halven Bouhoff die side naest den wech, alnoch den halven ecker aen die Molenstraet die side neffen erve Aert Cocx, alnoch dat lant genompt den groetenecker, alnoch dat Hocheckerken, alnoch den halven ecker aen die Lijckinde neffen derffenijs Henrick van Hal metten houtwas teijnen aenden ghehelen ecker, alnoch het huijs schuijer klein huijsken metten aengelach daer aen gelegen ende hier wt dese vorst. huijsinge sullen sij in sins moeten betalen acht stuijvers een halff oert ende wt den halven ecker aen die Lickinde III oert ende allen geteckent hout so eijcken essen willegen ende ollemen staende op hun gelicke gronden van erven sullen binnen siaers vander paetsen moeten woerden geruijmpt ende sullen sij noch aen hunnen teijgen deijlders geven drij hondert tnegentijch gulden ende het hout dat geteckent staet inde jansborgen sal onverkocht bliven ... (08-05-1651)

77v. dat voijr ons komen is Willem Jan Tielens Hoeijmaeckers heft erffelick verkocht Dielis van Mol ende Henrick Goort Bul als mombers van Jenneke Jan Buldochter verweckt bij Jenneke Roels ende tot behoff van Jenneke vorst. een stucxken erffs soin lant en groes inde Corstbruggen gelegen prochie van Leende 1. Peter Colen 2. Jan Willem Maes 3. Henrick Bull ende Goort van Pelt 4. die Broeckerstraet ... losbaar van huijden over drij naestkomende jaeren met tsestijch gulden mijts kondissie ofte den verkoper dijt vorst. stucxken erffs in labuer dese vorst. drij jaeren behoude dat hij als dan dander jaerlicx aende verkopers sal betalen drie gulden ende doerps komer affdraegen ... (11-05-1651)

[kantlijn: Henrick Goort Bul als momber van Jenneke Jan Bul bekent dat dese tsestich gulden bij de leeninge gedaen op het stuck erffs in dese naerder geruertt sijn gerestitueert ende voldaen ten behoeve als voor (07-03-1653)]

78. dat voir ons komen is Roel Vaes van [Son?] soen heft erffelick verkocht Frans Henrick Pompen een stucxken groesen grot ontrent XX stuijvers gelegen ontrent Osterijckerdick prochie van Leende 1. Jan van Brug oft Lin Engelen 2. Joost Vaessen 3. Henrick Jacop Dielis 4. die Aa ... met kondijssie dat den verkoper dijt vorst. stucxken groesen sal moegen aenverden op sinte Martensdach ierstkomende mijts betalende ter soma van vijftich gulden ende so hij dese vorst. vijftich gulden ten vorst. daege nijet en restijweert sal den koper als dan het vorst stucxken groesen van jaer to tjaer moegen in sin gebruijck houden ter tijt ende so lange hij sijn gelt wederom sal hebben ontfangen (11-05-1651)


78v. Aert Loeffen ende heeft wittelijck vercocht Gerard Frans Smulders eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijffentwintich stuijvers alle jaer te gelden ende te betaelen op den XIIII dach Juni ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck ackerlants groott omtrent een vaetsaett gelegen onder die parochie van Leende opte Kruijt tusschen 1. des coopers 2. Jan Tonis Bocx 3. Neesken Reijmen 4. den kerckpatt ... losbaar met die somme van vijffentwintich gulden ... (14-06-1651)


79. Jacop Peter Berchmans ende heeft wittelijck ende erffelijck vercochtt Aert Jacop Beelkens een huijs metter plaetze zoo het selve tusschen sijne Rengenooten afgepaelt is tegen des vercoopers erve gelegen ter plaetse genaemt den Broeckerheuvele parochie van Leende tusschen 1. Peter Belien 2. des vercoopers 3. idem 4. die Broeckerstraett ... (17-07-1651)


79. Jan Macken [Macquen] ruijter onder die guarde van sijne hoocheijt den siri.e van . G.ai.g.en g.a.uen houdende binnen Arnhem naergelaten weduwer van wijlen Marije mr. Reijm Hoirsdochter sijne gewesen huijsvrouwe ende heeft met helmelinge vertijdinghe wittelijck gerenonntieertt ende affgegaen sijne tochte ten behoeve van Reijmen sijne ende der voorscreven Marie wittiger onmondich soone . Peter Reijm Hoirs ende Goort Jan Svossen als wittige geede momboiren van denselve mits desen sijn accepterende van allen die parceel ende gronden van erven den voorscreven comparant ter tochtte ende den onmondige voorscrever ter erffelijckheijt compteren gelegen onder die parochie van Leende op conditie expres dat die penningen dar van comende op interest sullen moeten worden vuijtgeseth voor den comparant ter tochte ende den onmondige ter erffelijckheijt bij alsulcken natuer ende recht oft die erffgoederen . recht waeren gebleven waer over die voorscreven in qualiteijt als voor mede comparerende de voor comparant ende renutiant van sijn .acht wede. mits desen sijn stellende in geheele ende voorige staett ende geloven partijen hier inde waerschap ... (26-07-1651)


80. Jan Arien Daems alias Vriend ende heeft wittelijck vercocht Jan Willem Engelenzoon eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden ende vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betalen op st. Jacopsdach ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot omtrent anderhalff vaetsaett gelegen ot Osterijck parochie van leende tusschen 1. Jan Maes 2. die straet 3. Gerard van Liessent 4. Reijm Vee mette kijnderen. Noch in ende vuijt een parceele ackerlants groot omtrent een vaetsaet inde Broeckacker gelegen parochie van Leende tusschen 1. Pete rWouter Colen 2. Margriet van Erp met hare kijnderen 3. Peter Lukas 4. die Broeckerstraett ... losbaar met die somme van eenhondert gulden ...


80v. Jan Frans Maes ende Henrick Vervlaessen als momboiren inde naeme van Willem onmondich soone vande voorscreven Henrick Vervlaessen ende wijlen Lijntge Goort Tonisdochter t'samen verweckt in die qualiteijt ter eenre ende Jan Delis Boca met Albert Ariens beijde als geede momboiren inde naeme der drije onmondige kjnderen wijlen Jan Goort Tonis verweckt bij Jenneke Thijs de voorscreven Jenneke alhier ookck mede present indier qualiteijt ter andere sijde ende hebben mett malcanderen wittelijkc ende erffelijkc gescheijden ende gedeelt die goederen hen bij erfdelinge aengecomen van wijlen Goort Tonis hennen grootvader respective


A: ende mits welcke subdiusie te deele gevallen is den momboiren in der naeme ende ten behoeve van Willem onmondigch soone der voorscreven Henrick Vervlaessen ende Lijn Goort Tonisdochter ierst den Cuijlen beempt, noch den halven Breentvensenacker die sijde neven Aert Cocx erve, alnoch die halff smeel die sijde neven Peter Pompen erve

B: Jan Delis Bocx ende Albert Ariens als geede momboirs inden naeme ende ten behoeve der drije onmondige kijnderen wijlen Jan Goort Tonis verweckt bij Jenneke Thijs sijn te deele gevallen ierst den halven camp met eenen halven braspennick grontchijns noch het velt achter Merrije Broeckmans met her cleijn veltgen daer aen, noch een paerceel groesen genaemt den ridder, item noch den halven Breetvensacker die sijde neven Jan van Dommelen erve, item noch die halff Smeele neven Willem Joordens erve, alnoch deen parceele ackerlants aen die Geijenstraet gelegen ...

81. Peter Reijm Hoirs ende Goort Jan Svossen beijde als wittige geede momboiren over Reijm onmondich soon Jan Macken verwect bij Marije mr. Reijm Hoirs dochter vuijt crachte van singulir conde ende wettich decreett bij den heer drossaerdt ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck daer toe verleent vuijt crachte van doctroij bij sijn keijserlijck majesteit ertijts hertogs van Brabantds geede momboiren van aenweesen vergunt mede vuijt crachte der renuntiatie .. bij Jan Macken die volgens voor schepenen alhier . ende hebben alsoo nar voorgaende sondachsche . voor der kerck tot Leende behoorlijck gedan wittelijck ende erffelijck vercocht Willem Jan Wuijtenzoon een parceel erffs genamt hett gelach metten heusken dar aen behoorende gelegen op deijnt. tot Strijp parochie van Leende tusschen 1. Dirck Martens met sijnen kijnderen 2. Engelbert Berchmans 3. Jan Frans Jan Pompen 4. des coopers erve ende de gemeijne straet ... (31-07-1651)


81v. den vercoopers in qualiteijt alvoor ende hebben wittelijck ende erffelijck vercocht Gerard Raessen een parceel groesen onder het hautt tot Strijp gelegen parochie van Leende tusschen 1. Dirck Martens met sijne kijnderen 2. Frans .an . 3. Jan Baten 4. den st. kant ...


82. die vercopers in qualiteijt vt supra ende heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Joost Delis Gijssen een halff veltgen tot Strip gelegen neven Aert Loeffs erve parochie van Leende tusschen 1. Aert Loefs 2. Dirck Martens 3. Joseph Maes 4. Gerard Raessen ende meer anderen ...

[kantlijn: Joost Delis Gijsen cooper van het stuck erffs in dese verhaelt verclaert ende bekent den selven coop metten alinge recht bij hen daer mede .erregen over .elaten te hebben mits desen daer helmelinghe darop verteegen ende ten behoeve van Jasper Henrick Lobben die den cooper vorst. oock gelooft daer van costerloos ende schadeloos te houden ende beevrijden ende den voorst Joost Delis Gijsen transporteert heefter helmelinge op vertegn gelovende weerschap ...(06-06-1652)]

82v. die vercoperen in qualiteijt als voir ende hebben wittelijck ende erffelijck vercocht Jan soon Jan Pompen een huefke inde .hul. tot Strijp parochie van Leende tusschen 1. Henrick Bacx 2. Joost Verhoudt 3. die weduwe Jan Herberts mette kijnderen 4. Arien Henrick Bueckens ...


82v. die vercopers in qualiteijt alsvoor ende hebben wittelijck ende erffelijck vercocht Joost Delis Gijsen een hoefken inde .ijne. geleghe parochie van Leende tusschen 1. die weduwe Willem Vreijs Herberts met kijnder 2. des coopers 3. Jan Baten 4. die weduwe Jan Herbers ...


83. die vercopers in qualiteijt alsvoor ende hebben wittelijck ende erffelijck vercocht Otto Bastiaens een parceel ackerlants aende hooghijnde de voorsc. m. gelegen tot Strijp parochie voorst. tusschen 1. Jenneke Delis Wuijtendochter 2. .padt 3. Lijntge Jacop Tonisdochter 4. Jenneke Delis Wuijten ...


83v. die vercopers in qualiteijt alsvoor ende hebben wittelijck ende erffelijck vercocht Jacop Willem Hermans een parceele ackerlants an de achtersten meulderpadt gelegen parochie van Leende tusschen 1. die kijnderen Henrick Ruth Colen 2. .. 3. Frans Raessen 4. sheeren ghemeijnte ...


84. die vercopers in qualiteijt als voor ende hebben wittelick ende erffelijkc vercocht Tielen Jans van Sterckxel een parceel ackerlants ant Hanneneijnde gelegen daer eertijts . huis opte staen plach parochie van Leende tusschen 1. Arien Tonis van Roij 2. ...straet 3. idem 4. Jan Delis? ...


84. die vercoopers in qualteijt als voor ende hebben wittelijck ende erffelick verocht Peter Hollen die tweede parceel int Vratenl.. parochie van Leende . 1. Jan Goossens 2. derfgenamen .. 3. Peter Reijm Hoirs 4. Gerard svogh nomine uxoris ...


84v. Jan Jacop Willem de Smit ende heeft wittelijck vercocht Henrick Jan Ge. eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tott twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op st. Jans Baptistendach ende te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen genaemt den m.veendijck groott ontrent vier vaetsaet gelegen onder die parochie van Leende tusschen 1. die weduwe mette kijnderen wijlen Gerard Muijsers 2. Frans den Semt 3. aen die Aa 4. Ariaen van Roij met meer anderen ... losbaar met die somme van eenhondertt gulden ... (05-08-1651)


85. Henrick Franssen man ende momboir Anneke dochter Jan mr. Delis voor eenen staeck Adriaen soone Wouter Jans die Smet mede voor eenen staeck, Jan soone Peter Jans die Semt oock voor eenen staeck, Jan soone wijlen Adriaen Jans de Smet insgelijckx voor eenen staeck, Jan ende Peter gebroederen soonen wijlen Jan Belien daermeeder aff . Lijbken dochter Jans de Smet beijde voor eeen staeck de voorst Adriaen soone Wouter Jan de Smet, hen sterckmaeckende voor Jan soone Peter Jan de Smet ende Jan Beelken hem sterckmaeckende voor jan soone Adriaen Jans de smet . die beijde sijn affgeseten buijten dese jurisdictie ende elck een voor alle intervenieren voor sijnen staeck Jacop Jacop Luijten intervenieren oock voor sijnen staeck ende hebben wittelijck ende erffelijkc vercochtt Dirck Joost Jacops henne mede erffgenaem ende representerende drije staecken sekeresigghen gecomen van Jeronimus Bruijenbant oft sijne kijnderen gelegen inde Bercken tot Strijp parochie van Leende tusschen 1. Frans Bluijssen 2. Willem Hoomans erffgenamen 3. Marcelis Bluijssen 4. die weduwe Antonis Donnkcers met meer andere ...


85v. die vercoperen in qualiteijt alsvoor ende met hen Dirck Joost Jacobs soo voor hen selven als indne naeme sijnder consoortten representerende ende hem sterckmaeckende voor drije staecken ende hebben wittelijck ende erffelijck vercochtt Peter jan Belien henne mede erffgenaem een hoeffken tot Strijp gelegen parochie van Leende groot vierdalff roede tusschen 1. des coopers 2. Dirck Martens deenen met sijne kijnderen 3. idem 4. die straett ...