Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Leende, inventarisnummer 1641, jaar 1636-1639

Copyright: Bram van Kesteren, mei 2022

pas op, transcriptie is nog niet gecontroleerd (1e ronde voltooid, controle staat nog uit)

@ helmelinge vertidinge = halmelinge vertijgen (plechtig afstand doen van)
gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

getuigen Frans Jacop Bluijssen

1. dat voijr ons comen is Jacop Jan Pompen heeft wt goeder gunste gegeven opgedragen overgeven ende mechtich gemackt Henrick Goort Bul ende Adriaen Broeckmans als provisuers der taffelen des heijligen geest tot Leende ende tot behoef der selver taffelen eenen jaerlijcken ende erfelijcken chijns van ses gulden eertijts gekoft bij Michiel Wouters van Gelderop tot behoef van Jacop Pompen voirst. in ende wt een stuck lants inder prochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Michiel Wouters 2. die gemeijn straet breder naer inhout vanden prinsipalen constitutiebrief van Heeze ende Leende van dato (01-03-1636) ende Jacop Pompen heeft opte selve rente ende mede opten prinsipalen brief helmelinge vertijden gelovende tselve van werden te houden .. (29-11-1636)


1v. dat voor ons comen is Jacop Jan Pompen heeft wt goeder gunste gegeven opgedragen ende overgeven ende mechitck gemackt Henrick Goort Bul ende Adriaen Broeckmans als provisuers der taffelen des heijligen geest van Leende een stuck lants gelegen tot Leende op de Huisit 1. Willem Jan Belien 2. de kijnder Tonis Schepers 3. die kijnder Jan Lobben 4. Arien Wouter Truijensoen met meer anderen ... heeft ende geeft groot ontrent seven copsaet ende Jacop voorst. heefter helmelinge op vertijden salvo dat Jacops voirst. kijnderen ofte nacomelingen den voirst. acker altijt sullen mogen lossen metter sommen van een hondert gulden ... (29-11-1636)

[bijgeschreven: Jan Box ende Peter Pompen als tegenwoordige heijligggestmeesters der prochie van Leende bekennen datt Adriaen Arien Broeckmans aen hen heeft geset de somme van hondert gulden in dese voorst brieve vermelt tot aflossingen van het stuck lants oock ... geloven de voorst heijliggeestmeersters in qualiteijt als voor opt voorst. stuck lants niet meer te pretenderen (05-02-1652) ... Willem Antonis Smulders en Frans Pompen]

2. dat voor ons comen is Adriaen Frans Berchmans met sijn suster hebben wt goeder gunste gegeven opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jacop Jan Pompen, Adriaen Broeckmans ende Henrick Goort Bul als provisuers der tafflen des heijligen geest tot Leende ende tot behoef der selver taffelen eenen jaerlijcken ende erffelijcken sijns van drie gulden siaers den gulden tot twijntich stuijver gerekent jaerlijcken ende erffelicken rente te betalen jaerlijckx op kersmisdach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants gelegen inde Broeckacker inde prochie van Leende 1. Henrick Goort Bul 2. Henrick voorst . 3. de kijnderen Peter Thomas 4. Henrick Goort Bul ... losbaar met vijftich gulden ende die veracterde pachten ten tijde der lossinge (11-12-1636)

[bijgeschreven: dese rente van drie gulden is gelost aen Arien Broeckmans ..brief gecancalleert ergo duerslagen]

2v. dat voor ons comen is Jan Henrick Bonen ende Lijsken Reijm van Moldochter met haren mombers .. ende hebben wt goeder gunsten gegeven opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Henrick Goort Bul, Jacop Jan Pompen ende Adriaen Broeckmans als provisuers der tafflen des heijligen geest tot Leende ende tot behoef der selver taffleen eenen jaerlijcken ende erffelijcken sijns van drie gulden siaer den gulden tot twintich stuijvers jaerlijcker ende erffelijcken te betalen jaerlijck op kermisdach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants gelegen tot Boshoven inde Speel inder prochie van Leende 1. Corsten van Mol 2. de kercke van Leende 3. Henrick Jan Goossens 4. de kijnder Dirck Henrick verbracken ... losbaar met vijftich gulden ende de verachderde pachten ten tijde der lossinge ... (11-12-1636)

[bijgeschreven: Wilhelmus Bull ge.en armen van Leende, verclaert ende bekent dat dese nevenstaende erffrente van drie gulden jaerlijcx mette de capitaele somme van vijfftig gulden... aen hem is voldaen ende betaelt door d'erfgenaemen van Jenneke Jan Boonen ... (15-07-1711)]

3. dat voir ons comen is Aert Tonis Smulders ende wittelijck ende erffelick vercocht van Goort Bul een stuck groesen inde prochie van Leende gelegen tot Osterick inde Muelenschutten 1. des copers 2. de kijnderen Wouter Delen 3. de kijnder Jan Houbben 4. Willem Lambers ... (11-12-1636)


3v. dat voir ons comen is Stijn Sijllen met Jan haren soon ende Lijsken Jan Bittersdochter met haren momber ende sijn verackordeert van een stuck lants het welck Marcelis Sijllen Stijnen voirst. soon eertijts met Lijskens moeder hadde vercregen inden lesten houwelijck also renonsieert Stijn met Jan haren soen voirst op alsolcken stuck lants inder prochie van Leende gelegen is inde Langecker 1. Henrick Hansen 2. Willem Peter Engelen kijnder 3. Merrij weduwe Mathijs Broeckmans 4. die erfgenamen Vreijs Loes ... voorts heeft Stijn ende Jan voirst Lijsken in dit stuck lants doen houden err.ven ende overmits hoefs hant daer inne doen setten alsmen gewonelijck is te doen in sijnsgoet ende heefter helmelinge op vertijden tot behoef Lijsken voirst. ... (19-12-1636)


4. dat voir ons comen is Aert Peter Tonis ende heeft wittelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt Jacop Wouter Colen een stuck heijvels met allen bomen daer toebehorende gelegen tot Oseterick in de St.wigen in de prochie van Leende tussen 1. die weduwe Joost Wouter Colen 2. idem 3. die Aa 4. die gemeijnte van Leende ... (22-12-1636)


4v. dat voir ons comen is Gerard Jan Lobben ende heeft wittelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt aert van Brug sijnen swager allen de gronden van werden die hem sijn aengecomen van sijnen vaders voir sijn derdedeel ende padt so ende gelijck de selve grond gelegen sijn onder de prochie van Leende gelegen in hogen lagen die op drogen egeene wtgescheijden end eheeft opde selve gronden sijnder derde parte bedragende helmelinge vertijden ... (03-01-1637)


5. dat voir ons comen is de kijnderen Willem Tonis Engelen met hunne gecoren mombers ende de kijnderen Peter Tonis Engelen met hunnen gecoren mombers ende de kijnderen Martinus Tonis Engelen met hunne gecoren mombers ende de kijnderen Jan Tonis Engelen met hunne gecoren mombers hun metten recht gegeven ende hebben wittelijck ende erffelcijk gescheijden ende gedeijlt de naegelaten goederen van Tonis Engelen ende Marij sijnder huijsvrouwe.


A. So is te deel gevallen de kijnderen Willem Tonis Engelen een velt inde Roeijbroecken ende noch een ackerken genompt het Lanckackerken ende noch eenen hoff genampt den broeckerhoff het vorst Roijbrock noch vijftich gulden aen Peter Wuijten noch een rent aan Wouter den Sneijer van tweehondert gulden noch een rent aen Tonis Lobben van een hondert gulden noch aen Willem van Hout en Jacop Wouters tsamen hondert gulden ende dese deijlders ende erfgenamen Tonissen voirst hebben deen op den anderen porsie helmelinge vertegen gelovende dese deijlinge metten vertijden vast stedich ende euwelijck van warden te houden met alsolcken wegen als dese sijn hebbende ende gevende op hunne personen ende goederen gegeven (09-01-1637)

B: (...) so is te deel gevallen de kijnder Peter Tonis Engelen het vorste Cranscut ende het Breetven, het Drijesken in die Cortstraet ende den acker inde Speel so de selve tusschen hunne palen gelegen sijn, item een rente aen Henrick Buecken van vijftich gulden, noch een rent aen Mathijs Juecken van tweehondert gulden, noch een rent aen den pastor van Leende eenhondert gulden, noch een rent aen Jan van Brug van eenhondert gulden, noch een rent aen Delis Martens van vijftich gulden ende dese deijlders ende erfgenamen ... (09-01-1637)

C: (...) So is te deel gevallen de kijderen Martinus Tonis Engelen het achterste Cranscut het Loeffven, noch een velt genoempt Costersbeempt, een half vaetsaet lants tot Osterick so deselve tusschen hunne palen gelegen sijn, ietem een renten aen Peter Berchmans van vijftich gulden, noch een rent tot Riel? aen Henrick Jacops twehondert gulden, noch een rent van hondert gulden aen Willem Delen tot Heeze, noch een rent op de brugge aen den jongen Willem Kennekens eenhondert gulden, noch vijftich gulden aen meester Gerarts tot Leende ... (09-01-1637)

D: (...) So is te deel gevallen de kijnderen Jan Tonis Engelen eenen beemt genaempt den Schammert, item noch een rente op Hoochgelderop van hondertvijftich gulden aen Meus Vrancken ende noch vijftich gulden aen Gielen Delen, noch een rent aen Jan den Cuijper tot Oesterijck hondert gulden, noch een rent aen Jan Tielens van vijftich gulden, noch een rent aen Jan Tielens van vijftich gulden, noch een rent aen Jannen Martinus kijnder van vijftich gulden, item den Schammert boven genoempt moet geret wtter hant geven aen alle drij clochten aen welcke clocht eenendartich gulden... (09-01-1637)

7. dat voir ons comen is Henrick Adriaens alias Vrient heeft wittelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Lucas van Asten eenen hoff gelegen tot Oisterijck inder prochie van Leende 1. die weduwe Lijn Gerards met haren kijnderen 2. Dingen Maes 3. die weduwe Arien Daems 4. die erfgenamen Henrick Joost Goossens ... (12-01-1637)


7v. dat voir ons comen is Anneken dochter meester Jochem van Aelst met haren momber heeft wittelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt Joost Peter Cocxsoen een stuck hoeffs inder prochie van Leende gelegen 1. Aert Jacops 2. Delis Joordens 3. den pat 4. die straat ... (14-01-1637)


8. dat voir ons comen is Anneken dochter meester Jochem van Aelst met haren gecoren momber heeft wittelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Geerard Willem Muijsers een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende in die oude bomd 1. die kijnderen Wouter Delen 2. die erfgenamen heer Adam Hermans 3 die Aa 4. de gemeijnte ... (14-01-1637)


8v. dat voir ons comen is Matheus Weijnen met bijwesen van Jan sijnen soen heeft wittelijck ende erffelcijk vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Andries van Hall een huijs hoff metten aengelach so het selve inder prochie van Leende gelegen is 1. die kijnderen Tonis van Roij 2. de weduwe Vaes Woijten 3. die erfgenamen Peter Driessen 4. die straet ... (14-01-1637)


9. dat voir ons comen is Aert van Brug [bijgeschreven: man ende momber Anna sijnder huijsvrouwe] ende Anna Jan Lobbendochter met haren momber hebben wettelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven en mechtich gemackt Willem Jan van Liessentsoen een huijs hoff metten aengelach so het selve in der prochie van Leende gelegen is 1. de straet 2. de kinderen Arien Truien met meer anderen 3. de straet 4. de erffgenamen Jan Tijssen ...(22-01-1637)


9v. dat voir ons comen is Peter Deelen heeft wittelick ende erffelick vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Peter Gevens een stuck erfs gelegen tot Strijp onder de prochie van Leende 1. Linten Pauwel Bergmansdochter 2. eenen wech 3. de streat 4. de vercopers erve... (22-02-1637)


10. dat voir ons comen is Jan Henrick Boonen ende [doorgehaald: Jan Tis Blessen kijnt] ende Goort Donckers met Willem .elis Verhagen als geede mombers over donmondicht kijnde achtergelaten bij Jan Thijs Bleesen, erffgenamen ende kijnderen van Henrick Boonen ende Jenneke sijn huijsvrouwe hebben wittelick ende erffelick gescheijden ende gedeijlt de naegelaten goederen van Henrick Bonen ende Jenneken sijnder huijsvrouwen


A: so is bij scheijdinge ende deijling te deel gevallen Jan Henrick Boonen de helfft van de hoef neven erve Arien Hobben, noch de helfft vanden paiacker neven Henrick Jan Goossens cant, noch eenen acker genompt den huijsacker, noch een ackerken gelegen tot Boshoven achter Reijm van Mol kijnder erve, noch een halff vaetsaet lants aen die dijck inde, noch de helfft van de Schavijen neffen Vaes van Sooncant, noch een beemtten in de Langstraet, noch een Drijesken achter het gelach inde cortstraet, noch een driessken inde cortstraet neffen Marijen Engelen kinder erven, noch eenen beempt inde Muelenschutten neffen Merri Broeckmans erve, noch een beempten inde Doenck totten grave van het gebust so deselve tusschen hunnen pallen gelegen sijn ende van sall moetten geven jaerlickx aen den beduender vander capellen tot Strijp vijf stuc dies sal Jan .. gelden inden Tijs twe stuck dan het kijnt van Jan Tis Blesen ... (29-01-1637)

B: dat voir ons comen is Jan Henrick Boonen end ehet naegelaten kint Jan Tijs Blesen met sijnen gecoren momber hem metten recht gegeven hebben wittelick gescheijden ende gedeijlt de naegelaten goederen van Henrick Bonnen ende Jenneken sijnder huijsvrowuen so is bij scheijdinge ende deijlige te dele gevallen het kijnt Jan Tijs Blesen eenen halven acker genompt die Hoeff neffen Tijs Blesen erve, noch den halven paiacker neven erve de kinderen Henrick Colen, noch het corenvelt over Oisterickdijck neffen erffe de weduwe Merrij Delen, noch een ackerken gnompt den bucko., noch een ackerken genompt het Hochtten neffen erffe Tonis Doncker, noch eenen halven beempt inde Schaveijen neffen Arien Hoeben erve, noch de Velderkens genompt inden Huerck, noch een velten gelegen tot Boshoven genompt het Loeffvenneken, noch eenen beempt genomept die Roijbroecken, noch een velten inde rossenden so dese parselen tusschen hunne paelen gelegen sijn ende het kijnt Jan Thijs Bleesen sall meer moetne heven inden Tijs twee stuck dan Jan Boonen sijnen oom ... (29-01-1737)

11v. dat voir ons comen is Henrick Peter van Buelsoen ende heeft wittelijck ende erffelick vercocht opgeragen overgegeven ende mechtich gemackt Frans Jacop Bluijssen een stuck heijvels gelegen tot Strijp onder die prochie van Leend einde Broecken 1. der kerken van Leende erven 2. die kinderen Arien Pompen 3. die erffgenamen Reijm Hoirs 4. die naebuerne chijnsgoes... (08-01-1637)


12. dat voir ons comen is Jacop Wouters, Peter Wouters, Jan Peters, jacop Macken, weduwe Reijm Thijs, dese erffgenamen hun mede sterck makende voir de kinderen van Heijl Wouters hebben wittelick ende erffelick vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Aert Winnen een stuck beempts gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende 1. Peter Clevers 2. die weudwe Joost Wouters Colen met haren kinderen 3. Jacop Wouters met meer anderen 4. [niet aanwezig] ... (11-02-1637)


12v. dat voir ons comen i sJacop Wouters, Peter Wouters, Jan Peters, Jacop Macken en Lin Thijs dese erffgenamen van Michiel Peter Wouters hun sterckmakende voir de naegelaten kinderen Heijl Wouters so hebben dese erffgenamen wittelick ende erffelick vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Simon Willem bitters een stuck lants gelegen tot Osterick genompt den Seng 1. Jan den Cuijper 2. Peter Clevers 3. die weduwe Gerard Stoffels 4. Jan Goort Bull ... (11-02-1637)


13. dat voir ons comen is Jacop Wouters, Peter Wouters, Jan Peters n. uxoris Geertgen, Jacop Macken man van Mari .oij uxoris, Lin Thijs kijnderen Peter Wouters dese erffgenamen hun sterckmakende voir de naegelaten kinderen Heijl Wouters so hebben dese erffgenamen wittelick ende erffelick vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Frans Henrick Pompensoen een stuck lants gelegen tot Osterick genompt den Sluij onder die prochie van Leende 1. die weudwe Joost Wouter Colen 2. Henrick Hansen 3. den Hezerpath 4. eenen wech ... (11-02-1637)


13v. dat voir ons comen is Jacop Wouters, Peter Wouters, Jan Peters, Jacop Macken, Lijn Thijs de erffgenamen en hun sterckmakende voir die naegelanten kinderen van Heijl Wouters hebben wittelick ende erffelick vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Jansen Bitters een huijs hoff metten aengelach gelegen tot Osterick onder prochie van Leende 1. de straet 2. Henrick Willem .er met meer anderen 3. de erfgenamen mr. Jan Hannen 4. de straet ... (11-02-1637)


14. dat voir ons comen is Jan Peter allen heeft wittelick ende erffelick vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Jacop den Smetsoen een stuck lants so het selve sall worden gedeijlt tegen Henrick Heijlen dit stuck erffs is gelegen tot Boshoven inder prochie van Leende ande Hulsstraet ende neffens 1. Gijsbert Josephs 2. de kinderen Jan Vossen 3. die kijnderen Reijm van Moll 4. Henrick Heijlen ... (11-02-1637)


14v. [leeg]


15. dat voir ons comen is Jan Delis Cocx ende heeft wittelick ende erffelick vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Simon Willem Bitters eenen jaerlicken ende erffelicken sins van CIII CV tot twintich stuijvers gerekent den intrest jaerlickx dertien gulden vijfftien stuijvers in ende wt een huijs hoff metten aengelach 1. Jintes Hollen 2. de kinderen Wouter van Verlhoven 3. de straet 4. de straet. Noch in ende wt een stuck groesen oock gelegen inder prochie van Leende in die Neerbeemd 1. Dries Leenen met meer anderen 2. Lenart Hannen 3. de kinderen Jan van Pelt 4. die Aa ... losbaar metter sommen van twee hondert vijffentwintich gulden metten intrest van dien ... (11-02-1637)


15v. dat voir ons comen is Merrij Goorts naegelaten weduwe van Michiel Wouters heeft helmelinge vertijden op haer tocht op de naegelaten goederen van Michiel [bijgeschreven: Peter] Wouters so ende gelijck deselve gevonden metten huijsen daer op staende gelegen sijn in hogen legen diepen drogen eegene wtgescheijden tot orbaer ende profijt van de erffgenamen van Michile Wouters voirs. (11-02-1637)


16. dat voir ons comen is Jacop Wouters, Peter Wouters, Jan den Cuijper, Jacop Macken, Lijn Wouters hebben opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Merrij Goorts naegelaten weduwe van Michiel Wouters eenen beempt eertijds bij Giel [Michiel] ende Merrij sijnder vrouwen vercregen so groot ende cleijn alls den selven beempt is gelegen tot Osterick onder de prochie van Leend 1. Lambert Coppen 2. Aert Hoeben breder naer inhout van den prinsipaelen brieff daer van sijnde van dato (08-04-1630) ... (11-02-1637)


16v. dat voir ons comen is Jan Abrahams ende Henrick Berchmans beijde hun sterck makende voir de onmundige kinderen van Maiken Abrahams, Jan Aert Deelen ende Delis Aert Deelen voir Anneken Thijs Deelendochter hebben met helmelinge vertinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Delis Aert wouterssoen een huijs hoff metten aengelach gelegen inder prochie van Leende tusschen 1. Gerard Smulders 2. die gemeijn straet 3. Willem van Liessent 4. de gemeijn straet .. (17-02-1637)


17. dat voir ons comen is Willem Jacop den Smetsoen [Hogers op de andere pagina's) met Bartholomeus Hogers ende Willem [Aert] Wijnen als mombers van de onmundige kinderen [p. 19 en 20: Jacop Hogers] hebben wittelick ende erffelick gescheijden ende gedeijlt de goederen van hunne ouders


A: so is bij scheijdinge ende deijlinge te deel gevallen Willem Jacop Hogerssoen eenen halven acker inde Speel gelegen neffen erve Peter de Wert, noch eenen beempt inde Mulenschutten, noch een hallf vaetsaet lants op de Hage gelegen, noch een vaetsaet lants op de Hage gelegen, so dese paerselen tusschen hunnen palen gelegn sijn, noch een rente van vijfftich gulden aen Jan Bitters, noch een obbligatie van vijffentwintich gulden aen Merrij van Mol ... (20-02-1637)

B: (...) so is te deel gevallen Merriken Jacop Hogersdochter eenen halven acker inde Speel gelegen neffen erffe Jacop Coppen, noch eenen acker genompt de Streep, noch een velt genompt den Hemel, noch eenen beempt ginder beneden gelegen so deselve paerselen tusschen hunne paelen gelegn sijn, noch een rent aen Aert den Raijmaker ... (20-02-1637)

C: (...) so is te deel gevallen Ariaenten Jacop Hogersdochter eenen acker aen den wijdwech, noch eenen acker op den vrijdach, het achterste Mulenschult, het Hochten, noch hondert gulden aen Jan den Cuijper ende met conditien dat Ariaenten voirst. sall moetne betalen wt haer goederen vijftien stuijvers jaerlicks aen den bedender vander cappelen tot Strijp ... (20-02-1637)

D: (...) is te deel gevallen Jenneken Jacop Hogersdochter eenen acker genompt die Cromvoir, noch een driesken inde Langstraet, noch eenen beempt genompt Peter Berchmansvelt, noch een rente van hondert gulden aen Jan den Cuijper ... (20-02-1637)

E: (...) is te deel gevallen Heijlken Jacop Hogersdochter den Heijservenacker noch een stuck erffs genompt het Halvenneken ende noch eenen beempt genoempt die Hell so dese paerselen tusschen hun palen gelegen sijn, noch een rente aen Jan den Cuijper van hondert gulden ... (20-02-1637)

19v. dat voir ons comen is Hendricken Henrick Bueckensdochter met haren mombers heeft met helmelinge vertijdenge vercocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Willem Henrick Bueckenssoen haren broeder allen haren gronden van erven die haer bij versterff van hare ouders sijn aengecomen in hogen lagen diepen drogen eegene wtgescheijden met conditie dat Willem voirs.t sal moeten affdragen allen schulden ende lasten die opten ste.hus sijn ofte mochten comen bedragen Hendrickens portie .. (25-02-1637)


20. dat voir ons comen is Willem Henrick Bueckens voir hemselven ende opdracht hebben voir Henrixken sijn suster ende Aerdin Bueckens ende Perken Bueckens met hunne mombrs hun metten recht gegeven hebben wittelick ende erffelick gescheijden ende gedeijlt de naegelaten goederen van hunne ouders


A: so is te deel gevallen Willem Henrick Bueckenssoen een huijs metten aengelach daer hunne ouders in plagen te wonen, noch eenen beempt in die Hulsbroecken, noch eenen beempt gelegen tot Strijp in de Bus so dese paerselen tussen hunne paelen gelegen sijn met conditien dat Willem wt dese paerselen sall moeten gelden een rente van tachtich gulden, noch vijfentwintich gulden aen de kinderen Henrick .eijen noch vijffentwintich gulden aen Aert Jacops, noch vijffentwintich gulden aen Anna Roelens, noch twee stuijvers sijns ... (25-02-1637)

B: (...) so is te deel gevallen Aerdin Henrick Bueckens eenen halven acker inde Langacker neffen erffe Aert Cocx cant, noch een beempten inde vier velderkens neffen erffe Peter Tonis kijnder erve met conitie dat Aerdin sall hier wt moeten gelden wt den halven acker vijfendetwintich gulden metten pachten ... (25-02-1637)

C: (...) so is te deel gevallen Peerken Buckens den halven Langacker neffen erffe de kijnder Goort Lobben, noch een beempten inde vijer velderkens neffen de gemeijnte van Leende erve met conditie dat Peekren hijer wt den halven acker sall moeten geven vijfentwintich gulden metten pachten ... (25-02-1637)

21v. dat voir ons comen is Jacop Jan Pompen heeft wittelick ende erffelick opgedragen overgeven ende mechtich gemackt klooster tot Dommelen genompt sinte Agnete dat eenen jaerlicken ende erffelicken sijns [bijgeschreven: van XX gulden eertijts geloeft bij Lambrecht Henricx van Huechten tot behoeff van Gerard heesterbeecx te betalen jaerlijcx op onser liever vrouwen lichtmis dach in ende vuijt een stuck lnats onder Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Mathijs der Binder 2. de gemeijn inde Nieuwlanden, breder nae vermellen vanden constitutiebrieff van Heeze ende Leende van data anno 1550 ... ] te betalen in ende wt een stuck lants gelegen tot Strijp inde Nieuwlanden onder die prochie van Leende [doorgehaald: 1. Henrick Mansvelt 2. de gemeijnte van Leende] breder naer inhoudt vanden principalen brief daer van sijnde van dato (13-05-1550) met vier staende ende eenen lopenden pahct viet op heeft Jacop voiscr. ende mede opten principaelen brieff helmelinge vertinge gedaen gelovende weerschap ... (14-02-1637)


22. item Jan Hannen heeft met helmelinge vertijdenge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt iin eeuwigen recht Peter den Sneijer allen gronden van erve die hem bij versterf van mr. Jan sijnen broeder sijn aengecomen bedragende Jans portie voirst. een huijsinge metten aengelage gelegen tot Osterick 1. Jacop den Moff 2. Jan Bitters den jongen 3. den pat 4. de kijnderen Lambert den Raijmaker, noch eenen acker genompt den Smeel oock gelegen tot Osterick 1. die straet 2. Marrij Bitters 3. Dingen Maes met meer anderen 4. Gijsbert op den Berch, noch een driesken oock gelegen tot Osterick 1. die weduwe Wouter Coolen 2. idem 3. Aert Wouters 4. Lambert Coppen, noch eenen acker gelegen tot Osterick 1. de straet 2. den pat 3. Lijn Moffen 4. idem ... (25-02-1637)


22v. Wouter Willem Donckers heeft erffelick vercocht ende overgegeven Frans Jacop Bluijssen onse medeschepen eenen jaerlijcken erffchijns van vijftalven gulden den gulden van XX stuijvers eertijts gelooft bij Goijart Henrick Diddenzoen tot behoef van Jan Henrick van Hall alle jaer verschijnende op onser liever vrouwen lichtmisdach in ende vuijt een stuck groesvelts geheijten die Putten gelegen tot Strijp inder prochie van Leende tusschen 1. Peter Tielens 2. Wouter Tielens, noch in ende vuijt een stuck landts oock tot Strijp gelegen tusschen 1. Tielen Heesterbeecx 2. aende gemeijnt soin chijnsgoet, breder nae vermellen vanden principaelen constitutiebrieff van Heeze ende Leende van data (03-09-1563) ... (03-03-1637)


23. item Daem Henrick Vreijssen ende Willem, Engel en voir sichselven ende hun sterckmakende voir de onmundige kijnder van Henrick Peters ende oock mede voir Huijbert Willems hebben met helmelinge vertijnge vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter den Sneider allen gronden van erven die Daem ende Willem voirst bij versterf van hunne suster Iken sijn aengecomen in holen lagen diepen drogen hoe ende in wat manieren de gronden gelegen sijn ... (27-02-1637)


23v. [desen brief hier voor gestelt met die rech.oten ende landen abuijs hier inne] dat voir ons comen Wouter Willem Donckers heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven en mechtich gemackt Frans Jacop Bluijssensoen eenen jaerlicken ende erffelicken sijns van vier gulden tien stuijvers in ende wt een stcuk groesen geheijten die Putten tot Strijp onder de prochie van Leende 1. Peter Tielens [doorgehaald: de kijndere Meus Broeckmans] 2. Wouters Tielens, noch in een stuck groesen geheijten de Putten oock gelegen tot Strijp 1. de kijnderen Merrij van hees 2. Henrick van Buel 3. idem


24. dat voir ons comen is Aert Arien Truijen, Jan sijnen broeder met henne mombers hun metten recht gegeven hen sterckmakende voir de onmundige kijndere voirst hebben met helmelinge vertijdinge vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Gerard Frans Smulderssoen een huijs metten aengelach inder prochie van Leende 1. des copers voirscr. 2. de streat 3. Merrij Martens 4. Willem van Liessent ... (05-03-1637)


24v. dat voir ons comen is Willem Jan Belien heeft met helmelinge vertijden vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jacop jan Jutten eenen beempt gelegen onder die prochie van Leende inde Ren gelegen tussen 1. Tonis Lobben 2. Gerard Muijsers 3. Peter Tielens 4. de gemeijnt ... (05-03-1637)


25. dat voir ons comen is Jan Clevers voir sijn selven ende Margriet Jan Dumkens met Merrij haer suster met Jacop Gelaesmaecker hunnen momber hebben met helmelinge vertijdenge opgedragen overgeven ende mechtich gemackt Heijl Frans Maes een busken metten gronde gelegen tot Strijp inde Bercken onder die prochie van Leende 1. Frans Maes met meer anderen 2. Dirck Jan Wuijten ock met meer anderen 3. die weduwe Aelken Jacop Tonis 4. eenen wech ... gelooft Jan Clevers ende Margriet met Merriken haer sustern weerschap ende Jan Clevers voirscr. hem sterckmakende voir sijn susters voirscr. ende gelooft weerschap op hem ende op allen sijnen goeden ... (05-03-1637)


25v. dat voir ons comen is Goort Vossen ende Jenneken ende Aelken sijn susters hebben wittelijck gescheijden ende gedeijlt den goederen van Judich haeren suster


A: so is te deel gevallen Goort voirscr. een velt gelegen inde Jansborgen, noch eenen acker gelegen tot Boshoven aen pavelspat, noch een deel in het aut gelacht so het selve affgepaelt is ... (05-03-1637)

B: (...) so is te deel gevallen Jenneken Vossen een hallff velt gelegen opt dare genompt, noch een halff vaetsaet lants neffen erve Dirck Bax, noch haer derde deel int gelach neffen erve Willem Engelen kijnder erve ... (05-03-1637)

C. (...) so is te dele gevallen Aelken Jans Vossendochter den halven Nerenbeempt neffen Goort haers broeders cant, noch eenen acker gelegen aen het Loeffven, noch haer deel int gelach tussen Goort ende Jenneken voirscr. erve ... (05-03-1637)

26v. dat voir ons comen is Jacop Gelaesmaecker als gemechticht sijnde doir Jan Lobben door procuratie ons schepen gebleken opten (15-02-1637) ende Willem Loefs ende Henrick Loefs, Jan Belien man ende momber [bijgeschreven op 26v.: Jaexken] sijnder huijsvrouwe [geschreven op 28.: ende Henrick voorscr. hem sterckmakende voir Jan sijnen broeder] [bijgeschreven op 26v.: samen wittige kijnderen wijlen Loeff Willem Loeffs], so hebben dese erffgenamen wittelijck gescheijden ende gedeijlt de naegelaten goederen van hunne ouders


A: so is te deel gevallen Jan Lobben den halven Nerenbeempt neffen de kijnderen Henrick van Brug erve, noch een ackerken genompt het Schaerackerken aenden wech, het halff Roijbroeck neffens Jenneken ons muijen cant met conditie dat Jan over dander jaer sal moeten laten gebruijcken over de helft van sijnen Nerenbeempt die daer met recht over gelecht sijn ... (05-03-1637)

B: (...) so is te deel gevallen Willem Loeff Loefs den halven Nerenbeempt neffen erve de kijnderen Henrick Josephs erve, noch eenen acker genompt den Langenacker, noch de helft van het Roijbroeck neffen erve Joost van Erp kijnder erve met conditie dat Willem voirscr. sall moeten geven gebruijckelicke wegen die daer met recht over den Nerenbeempt sijn gewecht over dander jaer gebruijckelicken wegen ... (05-03-1637)

C: (...) so is te deel gevallen Henrick Loef Loeffssoen eenen beempt genompt den Dijckxbeempt, noch denBroeckacker, noch het Breetvenneken, noch is den selven te deel gevallen doir wtcoop van sijnen broeder Jan Loefs die eenen helft vanden Dijckbeempt met den halven Broeckacker met den Speelacker ende heeft door wtcoop Jans voirscr. sijns broeders cavel .wacht ... (05-03-1637)

D: (...)so is te deel gevallen Jan Belien het cleijn Neerbeempten, noch een velt genompt de Ren met de eijck wt den Nerenbeempt, noch de beste eijck wt het Roijbroeckxken met eenen es ende een Willegenboom wt het Dijcxbeemten met het derde deel in een velt aen den Osterickdijck ... (05-03-1637)

28v. dat voir ons comen is Jacop Henrick Colen, Willem Aert Wijnen, Meus van Erp, Jacop Jansen ende de kijnderen Jacop van Brug ende Baeijken weduwe Henrick Colen, Flip Amants met die kijnderen van Henrick Coolen, hebben gescheijden ende gedeijlt in twee clochten de huijs bij versterff van Henrick Colen hunne vader ende schovader sijn achtergelaten met hunnen mombers:


A: so is te deel gevallen in het aude huijs daer den voirscr. Colen in plach te wonen die kijnderen Jacop van Brug, Willem Wijnen, Meus van Erp, de kijnderen den jongen Henrick Colen .. (05-03-1637)

B: (...) so is dese huijsinge te deel gevallen de kijnderen Jan Colen, Jacop Jansen, Flips Amants ende Jacop Colen ... (05-03-1637)

29v. dat voir ons comen is Jacop Henrick Colen, Willem Aert Wijnen, Meus van Erp, Jacop Jansen, Flip Amants, de kijnderen Jacop van Brug, de kijnderen Jan Colen ende de kijnderen Henrick Henrick Colen elck in besonder met hunne mombers hebben wittelick gescheijden ende gedeijlt de naegelaten goederen van Henrick Colen ende sijnder huijsvrouwen


A: (...) so is te deel gevallen de kijnderen Henrick Henrick Colen dat lant inde vorste hoeff de hleft neffen erve de kijnderen Henrick Pompen den halven Steenacker neffen erve Henrick den Smet kijnder erve, den halven beempt in die Langstraet neffen erve Delis Cuijlen dat vorste Rossent, noch een heijtvelt aen de Clemmensvoort ... (05-03-1637)

B: (...) so is te deel gevallen Jacop Jans het achterste deel inde hoeff neffen elve Lambert Bax, den halven Steenacker neffen erve Dingen Maes, dat busken, den Cortstraetdries, noch dat halff Craenscut, noch een beemptken genompt het Schupperten met die grachten daer toebehorende item dit lot sall moeten geven wtten bosken IIII ort. chijns ... (05-03-1637)

C: (...) so is te deel gevallen de kijnderen Jan Colen de halve Huls neffen erve Dingen Maes, noch een paersel genompt het hochten, noch de voirt halff neffen erve Merrij Lenen kijnder, noch den Roijdries, noch het hlaffeckelvelt, noch een rent tot Heze aen de kijnderen Goort Meusen dit lot moet geven wt het hochten eenen stuijver chijns .. .(05-03-1637)
[bijgeschreven: dit lot gecopueert ten versuecke van Willem Wijnen den (07-04-1642)]

D: (...) so is te deel gevallen de kijnderen Jacop van Brug de halve Huls neffen erve Jan de Wit, den hlaven Wullenacker neffens den Heezercant, dat velt van Tonis Wouters, noch dat helff Eeckelvelt hier wt dese voirscr. paersel sall moeten betalt worden aen den bediender van der capellen tot Strijp drie vaten roggen ende sall dare tegen weder mogen in bueren een rente van II gulden IIII stuijvers aen Wouter Buijs ... (05-03-1637)

E: (...) so is te deel gevallen Meus van Erp dat Swartlant met dat hoffken den Paeijacker, dat Dijckbemten, den Vossendries, dat halff Craensaet, dat achterste Schupperten, dit lot moet gelden wtten Dijckbeempten II stuijver I ort chijns ... (05-03-1637)

F: (...) so is te deel gevallen Flips Amants de Sluij de vorste hoffe, dat deel inde voirt neffen Henrick Pompen kijnder erve, dat cleijn Hulsbroeck, die vorste donck, dat halff vaetsaet lants tot Heze voir aen ... (05-03-1637)

G: (...) so is te deel gevallen Willem Aert Wijnen die neerhofstat met mr. Jans halve hoeff neffen erve Willem Bull, noch Aert Dingens halffvelt neffen erve Tonis Hoeben, dat ahcterste velten inde donck, noch die achterste halff donck, dat watervelten, noch een vaetsaet lants tot Heze ... (05-03-1637)

H: (...) so is te deel gevallen Jacop Henrick Colen den huijsacker, de helft van mr. Jans hoeff neffen erve Peter den Sneijder, de hleft van den achterste Langstraet neffen Aert Dingens velt genompt, noch dat vorste werten inde donck, noch een vaetsaet lants tot Heeze, item dit lot moet gelden wtten acker tot Heeze II ort chijns ... (05-03-1637)

33v. dat voir ons comen is Flips Ariens ende Niclaes Jansen hebben met helmelinge vertijdinge vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Henrick Ariens ende Jan Ariens een huijssinge metten aengelach gelegen onder die prochie van Leende op de Brugge 1. Peter Hillen 2. iken Meus 3. de tongelreep 4. die straet ... (07-03-1637)


34. dat voir ons comen is Arien Tonis van Roij met Frederick van Roij sijnen broeder hebben opgedragen overgegen ende mechtich gemaeckt Delis hunnen broeder eenen acker gelegen tot Leende tussen 1. Leendert Hannen 2. Arien ende Frederick erve voirscr. 3. Henrick Martens 4. Dries van Hall erve ende Delis voirscr. sal desen acker so lange mogen gebruicken als isjne broeder restutueren het gene hem bij testament van sijne ouders is gemackt wel verstaende de somma van driehondert gulden ... (14-03-1637)


34v. dat voir ons comen is Arien Tonis van Roij ende Frederick van Roij ende Delis van Roij met sijnen momber hebben wittelick gescheijden ende gedeijlt de naegelaten goederen van hunne ouders.


A: so is te deel gevallen Delis van Roij den Jansborch aen den driebom met den Nieuwendijck aende wit ren het huijs met den hoff ende schuer so het selve affgepaelt is, noch den Renhoff met dat cleijn driesken... (14-03-1637)

B: so is te deel gevallen Frederick van Roij die Ren met die Ren den Strijperacker met dat cleijn Langackerken metten dries, meten hoge eijckenhoud daer tegen staende so het selve affepaelt sal sijn, noch sal Frederick voirscr. heier wt dit gelach moeten gelden jaerlijck in sijnd vijff stuijver ... (14-03-1637)

C: so is te deel gevallen Arien van Roij het Roijroeck met die sigge buijten den Jansborch met dat hochackerken ende den Langenacker, noch dat gelach tegen erve di ekijnderen Delis Martens os het selve tegen sijnen broeders erve affgepaelt is met dat eijckenhout daer tegen staende ... (14-03-1637)

36. dat voir ons comen is Henrick Jacop van Heessoen heeft wittelijck ende erffelick vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jacop Pompen eenen jaerlicken ende erffelicken chijns vna elff gulden jaerlijcker renten te betalen op sint Jan Batistentdach dien te heffen ende te bueren in ende wt een huijs schuer ende aengelach gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tussen 1. Willem Henrick Buijtens 2. Willem Peter Guijenssoen 3. Dirck Jan Wuijten 4. de gemeijn straet ... losbaaer metter somme van tweehondert gulden ende metten verlopen pachten van dien ten tijde der lossinge (27-06-1637)


36v. dat voir ons comen is Willem Henrick Loefssoen heeft wittelick ende erffelick vercocht opgedargen overgegeven ende mechtich gemackt Goort ende Leendert sonen Jan Tonis Engelen eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van acht gulden alle jaer te betalen op sint Jan Batistendach ende dien te heffen ende te buerne in ende wt een stuck beempte gelegen inde Neerbeemd onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick van Put 2. de kijnderen Henrick van Brugge 3. eenen beemdwech 4. die Aa ... (14-06-1637)


37. dat voir ons comen is Henrick Jacop van Heessoen heeft wittelick ende erfflick opgedragen overgegeven Marcelis Jan Bluijssen sijnen oom een stuck beempts gelegen onder die prochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Engel Berchmans 2. Goort Donckers 3. Jacop van Brug 4. Henrick Martens ... (02-04-1637)


37v. dat voir ons comen is Jan Belien heeft met helmelinge vertinge vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Aert Peter Cocxsoen een stuck lants gelegen onder die prochie van Leende ind eLangacker tusschen 1. Arien Hoeben met sijnen kijnderen 2. Margriet van Erp met hare kijnderen 3. Arien Hoeben 4. den Molenwech ... (30-03-1637)


38. dat voir ons comen is Frans Jansen heeft met helmelinge vertinge verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Peter Henrick een stuck groesen gelegen op de Brugge onder die prochie van Leende tussen 1. Willem Jansen 2. des copers voirscr. 3. Iken Meus 4. de straet ... (06-05-1637)


38. dat voir ons comen is Willem Jan Belien heeft met helmelinge vertidinge vercocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Arien Wouter Truijensoen een stuck lnats gelegen inde Langacker onder die prochie van Leende tussen 1. de copers 2. Arien Nasen 3. Gijsbert Joseps 4 de gemijent ... (14-05-1637)


38v. dat voir ons comen is Goort Henrick Loefssoen ende Tielen Aert Kemps [Ceijmps] hebben wittelick ende erfflick gescheijden ende gedeijlt de naegelaten goederen van Henrick Loefs ende Catalijn sijn huijsvrouwe ende hebben gedaen latende het woonhuijs ende den beempt inde Ulckendonken onbedeijlt


A: so is te deel gevallen Goort Loefs den Kellemansbeempt inde Langstraet, noch den Huerckbeempt, de helft van de Mullenschutten neffen erve de kijnderen Willem Engelen, noch de helft vanden ouden beempt op den Aa kant, noch beijde de Drieskens inde Langstraet, noch een stuck lnats genompt den camp, noch dat hoffken inde oijenstraet, noch dat vaetsaet lants aen Dirck Stappersacker, noch het halff gelach tot Boshoven neffen erve de erffgenamen Peter Flipsen, noch den halven Saijelacker neffen Jan Boonen erve, noch den halven Panacker neffen Maes Wuijten erve, noch het halff Hochten neffen erve Henrick Lenen (20-04-1637)

B: de selve so is te deel gevallen Tielen Aert Kemps [Ceijmps] eenen beempt genmpt de Streep inde Langstraet gelegen, noch den Loeffvensdries, noch dat dijckvelten, noch dat halff Muelenschut neffen erve de erffgenamen Henrick Stappers, noch den halven oudenbeempt voor aen, noch den acker int Loeffven, noch een hoffken aenden Speelwech, noch eenen acker genompt den vrijdach, noch eenen acker inde Roeijen, noch eenen acker genompt de Kreijckelseijck, noch dat halff gelach tot Boshoven neffen custers cant, noch de nhalven Saeijelacker neffen erve de kinderen Wouter Deelen, noch den halven Paeijacker neffen erve Gijsbert opten Berch, noch het half Hochten neffen Jan de Wit erve, noch dat beempten inde Ren gelegen ...

39v. item Marten Henrick van Dom.. [Dommelen?] soen heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Henrick sijnen broeder een stuck groesen gelegen op de Brugge onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Goort Laets 2. de gemeijn straet 3. des copers 4. idem ... (01-06-1637)


39v. item Tonis donckers heeft met helmelinge vertijnge in erffmangelinge opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Goort Willem Donckerssoen een stuck groesen gelegen tot Strijp inde Riesten onder die prochie van Leende tusschen 1. Laureijs Herbers 2. Delis Bocx [en] Jacop van Brug met meer anderen 3. die weduwe Jenneken Jacop Bluijssen 4. Gerard Daems ... (02-03-1637)


40. dat voir ons comen is Goort donckers heeft met helmelinge vertijnge in erffmangelinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Antonis Donckers een stuck erffenis gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. die weduwe Tonis Dirckx met de kijnderen 2. Tonis Wouters met sijne kijnderen 3. Jacop Klercx 4. die gemein straet ... noch een stuck erffenis inde selve prochie tot Osterick gelegen tusschen 1. Willem Aert Wijnen 2. Lijpken de weduwe Tonis Dircx een derde paert in eenen beempt liggende onbedeijlt .. (11-03-1637)


40v. item Willem Henrick Loefs voir sijn selven ende hem mede sterckmakende voir sijnen mede erffgenamen heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt die naegelaten kijnderen van Marten Tonis Engelen, Jan Engelen, Willem Engelen, Peter Engelen met hunne mombers eenen beempt gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. die kinderen Henrick van Brug 2. de kinderen Jan van Pelt 3. Jan Abrahams 4. de Aa ... (07-06-1637)


40v. item de naegelaten kijnderen van Marten Tonis Engelen ende de kijnderen Willem Tonis Engelen ende de kijnderen Jan Tonis Engelen ende de kinderen Peter Engelen elck in besonder met hunne mombers hebben doir ackort met helmelinge vertinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Henrick Loefs met Andries van hall man end emomber Engel sijnder huijsvrouwe een huijs hoff metten aengelach so het selve onder die prochie van Leende gelegen is tusschen 1. die erffgenamen van Loeff Loeffs 2. den Leenderdijck 3. die erffgenamen voirst. 4. die straet ... ende noch hondert gulden te betaelen vuijt den voirst huijse aende provisuers ter taffelen des heijligen geest tot Leende ... (07-06-1637)


41. dat voir ons comen is die nagelaten kinderen van Willem Tonis Engelen, [de nagelaten kinderen van] Marten Tonis Engelen, [de nagelaten kinderen van] Peter Tonis Engelen ende [de nagelaten kinderen van] Jan Tonis Engelen elck in besonder met hunne gecoren mombes hebben naer behorlijcke veijlinge met helmelinge vertijdinge vercocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Aert Peter Cocxsoen een stuck beempts gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnderen Henrick van Brugge 2. die kinderen Jan van Pelt 3. Jan Abrahams met meer anderen 4. de Aa ... ende dit voirst stuck groesen sal altijt gebruickelick wegen hebben over die kindren van Abraham Mathijssen erve ende die kijnderen van Henrick van Brugge sullen ock mogen gebruijckelicke wegen over des copers erve hebben ... (07-06-1637)


41v. item de vijff naegelaten kijnderen van Jan Verstappen ende Merrij sijn wittige huijsvrouwe hebben wittelick gescheijden ende gedeijlt de goederen van hunne ouders in vijff delen ende hebben daer over gedaen behorlicke lotinge met hunne gecoren mombers als wesende de meerderjaerich (25-06-1637)


A: so is te deel gevallen Tonis Jan Verstappen den halven Buelderbeempt neffen erve Dirck Verhagen kints erve, die cleijn Bus, den acker aen die Muijlenstraet, het halff Heezerver onbedeijlt, dit lot sal moeten betalen seven ort chijns wtten Heezerven

B: de selve noch is Lijsken Jan Verstappendochter te deel gevallen den halven Bulderbeempt neffen erve Henrick Martens, die Reijbeempt, noch den Speelacker, noch het Moer ende het Heijtvelt inde Broecken, noch het halff Heezerven, noch die Stauwigen dese cavel sal onbelast bleven in allen chijnsen

C: de selve noch is Trijn Jan Verstappendochter te deel gevallen den Renbeempt mette grote Bus, den Broeckacker, noch sall Trijn wtten gelicken gelde mogen voir wt nemen tsestich gulden ende dese cavel sall moeten betalen in chijns twee ort stuijver wtten broeckacker

D: de selve noch is te deel gevallen Jan Jansen Verstappen die Muijlenschutten, so lant als groes, noch eenen beempt inde Cuijlen, noch die Vlckendonck, noch eenen acker inde Breetvennen

E: de selve noch is Fransken Jan Verstappendochter te deel gevallen het huijs ende schuer met allen de cleijn huijssen metten aengelach metten bougetou metten back geressop metten tonnen ende sijn toebehort, noch sall int voirst huijs moeten blijven allen die war die totte winckel behort te sijnen, noch den ijseren waegboom met allen het gewicht, noch die beste toffel metten toffel inden hert, noch die hael ende ene tange metten brandijseren, noch die waterbanck mette gelas caes mette verkensback ende aton ende allen de schelten die in die huijsinge sij, so wijen dese cavel valt salt wtten hant moeten geven sevenhondert ende vijftich gulden ende dies sall hij dan int voirst gelt mogen hebben sijn aenpaert ...

43. Jan Lucas van Weerde heeft erffelick vercocht Philipsken Adriaens een stuck landts onder die prochie van Leende opde Brugge gelegen tusschen 1. Peter van Dommelen 2. Jan Franssen 3. des copers 4. eenen beemptwech... (27-07-1637)


43. schepenen in Heeze ende Leende doen condt enen ijegelijcken dat voor ons comen is Jacop Jorissen als man ende momber Marijkens zijnder huijsvrouwe met consent ende bijwesen der selver Marijken ende heeft wittelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Gerard Muijsers eenen jaerlijcken losschijns van vijff ende veertich gulden, twintich stuijvers voor ellicken gulden jairlicx pachts, alle jaeren verschijnende ende vervallende op den achtsten dach martij voortijts vercocht ende geloeft bij schepenen, borgemeesters, kerckmeesters ende heijlichgeestmeesters des dorps Leende representerende .. ende die geheel e gemeijnte van Leende voirst met wilende consent der naegebueren ende gelovende die voirseijde schepenen, borgemeesters, kerckmeesters, heijliggeestmeesters voor hen ende hunnen naecomelingen derselven jaerchijns te .. binnen der stadt Hamont onder naer ende veele andere conditien voorwarden verbijntenissen van ar.stanne.ten ende .. , gelijck den constitutiebrieff daeraff gemackt voor schepenen van Heeze ende Leende naerder ende breder is begrijpende ende mede brengende van data int jaer ons heeren (01-02-1591) ... (03-08-1637)


43v. Lauwreijs Herbers achtergelaten weduwer van Aelken sijne overleden huijsvrouwe heeft helmelinge vertegen op alle die goederen die hij tochtelijck hadde mogen besitten gheene gronden van erffven vuijtgescheijden dan allen refererende tot sijnen behoef die erffelijck rente .. ende Lauwreijs voirst heeft geloeft tselve overgegeven mechtich maecken metten vertijden vaststedich ende ewe. sijnen persone ende alle sijne goederen hebben ende vercrijgende (09-08-1637)


44. daer nae sijn voor ons comen die kijnderen ende kijndtskijnderen van Lauwreijs Herberts ende Aetkens zijnder overledene huijsvrouwe ende hebben met malcanderen erffelcijk gedeijlt ende gescheijden die erffgoederen bij henne auders achtergelataeten


A: metwelcker deijlinge sedert sijn gevallen Frans Peter Cocxsoen als man ende momber Heijlke sijnder huijsvrouwe het woonhuijs bij Jacop Hanssen metten halven gelaege beneven erve Henrick van Huechten soo tselve affgepaelt is metten hondt daerop staende ende toebehoirende ende sal altijt sijnen wech mogen hebben beneven ene schuer rechtoe naer die straet, noch een velt inde Riesten beneven erve Goort donckers, eenen beempt aen Strijperdijck neven erve Gerard Daems, een velt inde Broeckecker, eenen ecker aende Hoochijnde, ende het Lanck vaetsaet neven erve Wouter Donckers ende vuijt der Riesten te gelden drije oirt Chijns ende moet vuijt der Handt geven aende cavele vande Broeckbeempt eens sesthien gulden.

B: Lijksen Lauwreijs Herbertsdochter mondich sijnde met haerne momber sijn te de gevallen mdie schuer bij Jacop Hanssen metten halven gelaege die sijde suijtwarts metten hondt daer op staende soet gepaelt is, eenen beempt inde Riesten neven erffve Frans Bluijssen, die Hommelenriest hender portie, den acker op het Kempken, eenen ecker te midden inde Strijperecker neven erve Henrick Martens ende een hoofken op eijntgen ende mooet vuijt der handt geven aende cavele vanden Broeckbeempt eens sethien gulden

C: die twee kijnderen wijlen Willem Peter Engelen verwect bij Marijken Vreijs Herbertsdochter metten mombers sijn te deel gevallen een huijs, schuer ende aengelach aen het Bruexken, noch een velt aent Bruexken neven de straet ende een velt over daer neven, een halff velt over die Aa neven erve Dries Leenen, noch die helft van het velt inden Jansborch onbedeijlt liggende, noch den Langenaecker neven erve der kijnderen Henrick Maes, den halven ecker inden Ren die sijde neven erve vande weduwe Willem Ceelkens, een haetken beneven Jan Baeten ende een Buselken inde Broecken neven erve Peter van Woensel ende moet vuijt der handt geven aende cavele vanden Broeckbeempt eens sesthien gulden

D: Willem Lauwreijs Herberts soen sijn te deel gevallen den Broeckbeempt, het Lissveltgen, het vierendeel van IJken Vereijckenwech, het halff velt inden Jansborch onbedeijlt sijnde ende den Soeijecker, ende dese cavele sal ontfangen van ellicken vande drie mede deijlder sesthien gulden eens ende dese gelijcke deijlders hebben op des anders cavele helmelinge vertegen... (12-08-1637)

45. Mathijs Dirck Jueckensoen heeft erffelick vercocht Sebastiaen Aerdts van Geldrop een huijsken metten aengelach soe groot tselve gelegen is tot Strijp inde prochie van Leende tusschen 1. Arien Maes 2. Engel Berchmans 3. Lijbken Pauwels 4. die gemeijn straet .. .(04-08-1637)


45. Aert Peters die Metsersoen heeft erffelick vercocht Jacop Jacop Broeckmanssoen een huijs hoff metten aengelach inder prochie van Leende onder die Doelen gelegen tusschen 1. Frans Bluijssen 2. die kijnderen Henricx de Smet 3. Henrick Jan Goossens 4. die straet ... (12-09-1637)


45. Jacop Jacop Broeckmanssoen heeft erffelick vercocht Jan Wouter Colensoen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden van XX stuijvers tstuck alle jaer te betalen op Banisdach in ende vuijt den voirst huijs metten aengelaech, noch in ende vuijt eenen ecker inde Speel gelegen inde prochie van Leende tusschen 1. Goort Henrick Loeffs 2. Peter Willem Bitters 3. des heeren gemeijnt 4. Jacop Coppen ...


45v. Aerdt Jacops heeft erffelick vercocht Henrick Goort Bull een huijs metten aengelach onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Oda mr. Gerards 2. Willem Verhagen 3. Claes Ballincx 4. die straet. Noch een stuck erffs inder voirst prochie inde Speel gelegen tusschen 1. die kijnderen Adriaen Daems 2. Matheus Weijnen 3. Adriaen Cruepels 4. het Heezerven ... (12-09-1637)


45. Jan Delis Cocx heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Frans Peter Cocxsoen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijsn van seve ngulden thien stuijvers ellecken gulden tot XX stuijvers gerekent alle jaer te betalen op onser liever vrouwen lichtmisdach in ende vuijt een stuck landts groot ontrent vijf spijntsaet onder die prochie van Leende inde Breetvennen gelegen tusschen 1. Mathijs Hannen 2. Aert Cocx 3. den Speelwech 4. die Moelenstraet. Noch in ende vuijt drie beemptgens aen malcanderen gelegne tot Strijp inde Busch tusschen 1. Henrick Lobben 2. Jan de Weert met meer andere 3. den Buswech 4. Adriaen Raessen met meer anderen. Noch in ende vuijt eenen beempt tusschen 1. Jan Wouijten 2. henrick Marten 3. den Aa stroom 4. Jan Peter Goijgens ... losbaar met eenhondert ende vijftich der gelijcken guldens met allen den verloopen pachten ... ( 02-12-1637)


[los vel: ..ont onder verbetering, voor dat het testament ..its en tegen den Naam gezondigd is met is. .. omdat erbij art 972 met afleven stellig vereischt wordt ...dat er lectuur van moet gegeven worden NB: aan den testateur of testatricen ... 2.. dat . uijtdrukkelijk melden]

[los vel: ... als bijden de .. het geraegd lopen dagvaaring vermeld waar van gerese.erd wordt de dag der . daar na is .. na partijen int .. bepaald op maandag den 9 maart de granden die guldens ter zijner defentienient de hebben zijn ... dat in het testament wel gezegd wordt de voorlezing in herlezing maar dat er niet bij gemeld wordt... ]

46. die vier wittige kijnderen wijlen Peter Thomas Versantvoort ende Anneke zijnder huijsvrouwe met henne mombers hebben met malcanderen erffelijck gescheijden ende gedeijlt dese naebescrheve ngoederen bij henne auders achtergelaeten


A: mits welcker deijlinge met den loote sijn te deel gevallen Henrick Peter Thomassoen met sijnen momber den Bemmensbeempt, het halff velt ginder beneden om noch gedeijlt te worden tegens den mededeijlder, het torfvelt tot Strijp, den acker in de Breetvennen ende het Smeelken

B: Gerard Bartels als man ende momber Libbeke zijnder huijsvrouwe Peter Thomas dochter sijn te deel gevallen den Hurck metten Coorenkamp over den Osterijckerdijck gelegen, Anneken Roels acker, noch die Cromvoor inde Speel ende den halven ecker bij het huijs over die straet ende te deijlen tegen den mede deijlder

C: Thomas Peter Versantvoort met sijnen momber sijn te deel gevallen Peter van Houdt velt metten busseken inde Rossenden, het halff velt ginder beneden te deijlen tegen den mededeijlder ende den langen ecker inde Speel

D: Marijke Peter Versantvoortdochter met haeren momber sijn te deel gevallen het hulsbroeck, een beemptgen inde vier velden, drie vaetsaet lants bij Willem Bitters tot Boshoven ende den halven ecker bij 't huijs over die straet onbedeijlt liggende ... (29-08-1637)

46v. op heden den (07-10-1637) hebben Dirck Joosten ende Frans Bluijssen geseecgelt tnegentich brieffen ende daer voor betaelt van elcken brieff drie stuijvers ende noch VI stuijvers voor twee dobbel brieven all ter gelder reeckeninge ...


46v. noch eenen brief nae geseegelt voor Joost Coolen den 8 ontfangen 3 stuijvers


46v. opten 25 november geseegelt drie brieven ende daer aff betaelt negen stuijvers aenden secretaris ...


47. item Judich naegelaten weduwe van Peter Aertsen met Aert haren sone hebben te saemen ende eendrachtelijck met hellemelijnge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jacop Wouter Coolen een stuck lants gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnderen Henrick Pompen 2. Jan van Brug 3. Jacop den Moff 4. die kijnderen Willem mr. Delis ... (26-11-1637)


47. item die vijer nagelaten kijnderen van Henrick van Hall ende Gertruda sijnder ouders hebben tesamen ende eendrachtelijck wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen die achtergelaten goeden van hunne oudres in vier delen ende hebben daer over gedaen behorlijcke lotinge latende die voirst vijer kijnderen hun woonhuijs onbedeijlt om redenen dat sij het huijs in vijer delen niet wel en hebben connen verdeijlen (03-12-1637)


A: so is te deel gevallen Merrij dochter Henrick van Hall int bijwesen van haren momber den beempt inde Langstraet alnoch den Soerenacker eertijts gecocht vande roij Merrij

B: de selve so is te deel gevallen Antonis Henrick van Hall den Swartlantsdries, alnoch den acker bij het huijs tot die crompalen toe, alnoch den hoff aenden Speelwech hijer wt sall moeten betalt worden wt den Swartlantsdries in chijns II stuijvers

C: de selve so is te deel gevallen Jenneke dochter Henrick van Hall int bijwesen van haren momber Lambers Dries int Loeffven, alnoch den acker int Loeffven neffen erve Frans Henrick Pompen, alnoch een rente van vijffentwintich gulden .appetals te heffen wtte goederen van Oda Jan den Schoenmaecker

D: de selve so is te deel gevallen Henrick ook sone Henrick van Hall int bijwesen van sijnen momber den acker achter het Loeffven neffen erve Dries van Hall, alnoch den beempt int Loeffven, alnoch den acker aende Lijckeijnde, alnoch het Renbeempt wt het Loeffven sall in chijns moeten betalt worden II stuijvers I oirt ende ...

48v. dat voir ons comen is Willem Henrick Bueckens heeft wittelijck ende erffelijck verkocht Gerard Raessen van Heeze eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden alle jaer te betalen op kerstmisdach ende dien te heffen in ende wt een huijs hoff metten aengelach ende den acker daer aen gelegen tot Osterijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop Aerts 2. Gerard den Sneijder 3. eenen wech 4. die straet los ende vrij wtgenomen dertich stuijvers wtten acker aent gelach. Noch in ende wt een stuck groesen gelegen inde Hulsbroecken tot Osterijck tusschen 1. die kijnderen van Jacop Hogers 2. de kijnderen van Servaes van Son 3. eenen wech 4. die kijnderen Dingen Maes. Noch in ende wt eenen beempt gelegen tot Strijp inde Bus tuschen 1. Merrij Aerts met hare kijndreen 2. die kijnderen Vreijs Berchmans 3. Dirck Jan Wuijten met meer anderen 4. scherp wtgaende ... losbaaer mette somma van vijftich gulden mette verachterde pachten ten tijde der lossinge ... (23-12-1637)


49. dat voir ons comen is Jan Aert Hoeben heeft met helmelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich Gerard Amans de Laure een stuck groesen gelegen onder die prochie van Heeze tusschen 1. die weduwe Peter Cuipers met hare kijnderen 2. Tonis Hoeben 3. Peter Clevers 4. Willem Thijs .... (31-12-1637)


49. dat voir ons comen is Jan Aert Hoeben heeft met helmelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Frans Pompen een stuck lnats gelegen onder die prochie van Leende tot Osterijck genompt die Seng tusschen 1. Tonis Donckers 2. Henrick Franssen 3. Peter Clevers 4. Merrijken Dircks ... (31-12-1637)


49v. dat voor ons coemen is Peter Tielens heeft met helmelinge vertingeege wittelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen overgegeven ende mechtich gemaeckt Henrick Peter Tielens jongste soen een woonhuijs geleegen tot Strijp onder de prochie van Leen thussen 1. Henrick Martens 2. Jan Mathijs Berchmans 3. Engel Mathijs Berchmans 4. de gemeijn straet ... Noch een schuer staende tegen over woonhuijs metten aengelaech thusschen 1. Stijn .illlen mette kinderen 2. scherp utgaende 3. Jan Vaes Wuijten 4. de straet ... ende heeft bij testaemente voor ons gebleecken van dato (18-09-1624) dat huijs macht hadde waer in een clausele luijdende "aldus maecken sij testatueren resiproce deen den anderen alle haer tijtlijcke goederen die welcke sij testatueren alhier metter doot soude moegen ruijmen geen utgescheijden soo haeff als erffelijck om die den langstlevende te moegen veralieeueeren ende vertransporteeren ende weech te verste oft sij beijde bij een levendich waeren sonder ijmant tegen seggen ofte vragen tot dat alle wittige schulden betaelt sijn", voorts reserveert den vercooper die caemer voor int huijs metten solder daer boeven ende den hooff voor de caemer ende de oostboemen mede te gebruijcken nae sijnen believen sijnen leven geduerenende ende niet langer ... (02-01-1638)


50. item Peter Tielens heeft met helmelinge vertijdinge affgegaen sijnder tocht belangende sijnen erffgoederen tot orbaer ende profijt van sijne kijnderen ende kijntskijnderen

[bijgeschreven: reserveert Peter voirscr. den acker genompt den H.seman ende noch het volstevelt inde Broecken mette putten van Jenneke Thijs tot sijnen vrijen wille]

50. item de kinderen ende kijntskijnderen van Peter Tielens ende Merrij sijnder huijsvrouwen hebben wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen hunne achtergelaten goeden in vijer delen ende hebben daer over gedaen behorlijcke lotinge opten (02-01-1638)


A: so is te deel gevallen de ses naegelaten kijnderen van Jan Pompen verweckt bij Heijlken sijnder huijsvrouwen int bij wesen met Frans Pompen ende Jacop Jan Pompen henne mombers hijer over gestaen den Begijnenbeempt, alnoch het Pompen eusell, alnoch den ketelbueter, alnoch den acker achter Sijllen, alnoch het velten inde Broecken met het achterste velten inde broecken van Jenneken Thijs

B: de selve so is te deel gevallen Willem Peter Tielens den Broeckbeempt metten wech, alnoch den beempt inde Doolheg mette putten daer aen gelegen, alnoch den hocheijndeackerken van Jenneke Thijs, alnoch het echten, alnoch den acker achter Henrick van Huchten metten halven gebusten de helfft heeft hijer wt sall Willem voirst moeten betalen wtten Broeckbeempt 18 stuijvers 3 oirt aende kerckmeesters tot Leende

C: de selve so is te deel gevallen Henrick Peter Tielens den groten dijckbeempt, alnoch het vorste velt in die bercken, alnoch Vaessenacker, alnoch den Heijacker met het busken bijde weduwe metten kijnderen van Henrick Maes

D: de selve so is te deel gevallen Jan Peter Tielen als gemechtichg Peter sijnen vader doir prockerattie voir schepenen der stat Antwerpen gepasseert wesende van dato den (12-11-1637) den beempt aende Schorhorst, alnoch het cleijn dijckpomten, alnoch den beempt inde Ren, alnoch den Smeetsacker, alnoch drie copsaet lants neffen erve Jan Berchmans, alnoch den acker aende capelstraet, alnoch het cleijn bercxken hijer wt sall jan voirst. moeten betalen wt den capelacker drij oirt chijns...

51v. item de twee nagelaten kijnderen van Adriaen Truijen verweckt bij Lijske sijnder huijsvrouwen met hunne momers hebben wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen achtergelaten goederen van hunnen ouders ende hebben daer over gedaen behorlijcke lotinge superse et seda wt melior in forma opten (04-01-1638)


A: soo is te deel gevallen Jan Arien Truijen het cleijn huijsken metten schoep so het selve tegen het aut huijs affgepaelt is, alnoch den beempt inde geluckten, noch het Corteijnde vanden Langenacker so het selve affgepaelt is, alnoch die forste helft vanden Craensutbeempt, alnoch die achterste helft vanden beempt inde Muelenschutten hier wt sal moeten betalt worden in chijns wtten halven Muelenschutsbeempt III oirt chijns

B: de selve so is te deel gevallen Aert Arien Truijen het groot huijs, noch het velt inde Bruecxkens, noch het ackerken aent Hanneneijnde, noch het Lanckeijnde vanden Langenacker os het selve affgepaelt is, alnoch de achterste helft vanden Craensetbeempt, alnoch die vorste helft vanden Muelenschuttenbeempt hijer wt sal moeten betalt worden in chijns wtten huise I stuijver II oirt ende dese den deijlders voirst. sullen den put aent aude huijs altijt te samen gebruijcken ...

52. dat voir ons comen sijn Jan Jansen Bitters ende Henrick Willem gebroederen ende Willem Gielens man ende momber van Jenneke Jan Bittersdochter sijnder huijsvrouwen allen wittige naegelaten kijnderen van Jan Bitters hebben tesamen ende eendrachtelijck met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelcijk verkocht Joost Jan Bitters hunne broeder een huijs metten aengelach gelegen onder die Doelen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan van Brug 2. Dirck Bacx 3. die kijnderen Lambert den Raijmaker ende noch een ackerken genompt den Cuijllenacker tusschen 1. Oeij mr. Gerards met hare kijnderen 2. Dirck Bax 3. die straet. 4. den heezerpad .. (07-01-1638)


52v. dat voir ons comen is Adriaen Frans Berchmans heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Goort Henrick Loeffs sijnen swager de hleft van ofte sijn aenpaert van eenen huijs schuer ende aengelach gestaen ende gelegen tot Osteriijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Aert den Raijmaker 2. die straet 3. idem 4. Lijpken weduwe Willem Bull met hare kijnderen ... (09-01-1638)


52v. item de twee naegelaten kijnderne van Frans Berchmans verweckt bij Cathalijn sijnder huijsvrouwen hebben wittelick ende erffelick gescheijden ende gedeijlt allen hunne achtergelaten goederen van hunne ouders in twee deelen opten (09-01-1638)


A: so is te deel gevallen Adriaen Frans Berchmans die helft vanden beempt inde Cortstraet neffen erve die kijnderen Henrick den Schoenmaker, alnoch den beempt inde gelaij Aa, alnoch het suijbeempten, alnoch die vorste hleft vanden Pappenbeempt, alnoch den halven ecker neffen den velupadt, alnoch eenen acker op die velu neffen erve den Jan van Brug ende den velupat te lanckx daer nefen, alnoch een vaetsaet lants inde halffvennen, alnoch eenen acker genompt den pas, alnoch den acker achter Jan Tielens, alnoch den beempt metten bussel inde stouwijgen, alnoch den beempt inde nieuendijck

B: de selve so is te deel gevallen Goort Henrick Loefs man end emomber van stijnten sijnder huijsvrouwen den halven beempt inde Cortstraet neffen erve die kijnderen Willem Maes, alnoch den beempt aenden ouden dijck, alnoch eenen beempt genompt die Streep, alnoch die helft vanden Pappenbeempt het achterste deel, alnoch den acker opte vellu neffen erve de kijnderen Henrick Verbraken, alnoch den acker inde Broeckacker achter die kijnderen van Peter Thomas erve, alnoch den acker genompt den Daelbos, alnoch den hoff aenden Broeckerheuvel, alnoch het gebust in Ulckendoncken, noch die twee buskens inde Rossende ende dese deijlder voirst. sullen deen den anderen altijt wegen geven ...

53v. dat voir ons comen is Henrick Peter van Buel heeft met helmelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht alsoleken stuck erffs als Henrick voirst. van Willem Cocx hadde gecregen aen Peter Reijm Hoirs gelegen inde Jansborch onder die prochie van Leende tusschen 1. Hans van Dessel? mette kijnder van Delis Joosten 2. den naeburen chijnsgoet 3. idem 4. Stijn Sillen... (16-01-1638)


54. dat voir ons comen sijn Albert Adriaens ende Philip Adraiens ende Nicolaes Jansen man ende momber sijnder huijsvrouwen hebben te samen ende eendrachtelijck met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht Jan Adriaens hunnen broeder die hleft van een huijs metten aengelach waer van Jan Adriaens voirst die andere helft is toe komende gelegen op die Brug onder dire prochie van Leende tusschen 1. Peter Hillen 2. Iken Meus 3. die tongelreep 4. die straet ... (16-01-1638)


54. item de vier kijnderen van Adriaen Aelberts hebben wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt opgen (16-01-1638)


A: so is te deel gevallen Jan Adriaens den Langenacker tot Weerde gelegen, alnoch die vijerde paert van het hofken opte Bruge hijer wt sall Jan Adriaens moeten te goeijcomen aen Clissen ende Aelbertsgedeelte inde hove se roijen erffs

B: de selve so is te deel gevallen Niclaes Jansen man end emomber van Engel sijnder huijsvrouwe den halve Nelisacker neffen erve Peter Hillen, alnoch den halven groten beempt neffen erve Dries Verhoven, alnoch die vijerde paert vande hoeff dese voirs vijerde paert moet ses roeijen toe hebben van Alberts gedeelte inde hove

C: de selve so is te deel gevallen Philips Adriaens den halven Nelisacker, alnoch den hlaven groten beempt te lancx neffen die Tonrep, alnoch die vijerde paert van het hoeffken hijer wt sall Philips moeten te goeijcomen wtten hoffken ses roeijen aen Aelberts ende Claessen gedeelte

D: so is te deel gevallen Aelber Adriaens die vijerde paert vanden hoffken met conditie dat Jan Philips ende Niclaes wt hun drie voirtgaende gedeelten sullen moeten betalen aende capell opte Brugge jaerlijckx XXVII stuijvers ende offer eenige chijns pacht last in bevonden worde daer dese voirst deijlders nu niet aff en weten sullen malcanderen helpen affdragen ende goetdoen

55. item de vijff naegelaten kijnderen van Wouter Deelen verweckt bij Anna sijnder huijsvrouwen hebben wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt in bijwesen met hunne mombers allen achtergelaten goeden van hunne ouders latende die voirst kijnderen die huijsinge metter schueren ende noch drie copsaet lants daer tegen die schuer over die straet gelegen ende noch eenen hoff genompt Bovenshoven onbedeijlt ende hebben daer over gedaen behoirlijcke lotinge ... (23-01-1638)


A: so is te deel gevallen Frans Wouter Deelen den beempt inde Schaveijen, alnoch den beempt inde Roijbroecken, alnoch den halven Ruevensbeempt neffen erve Jen Guijens, alnoch den halven wijdtacker neffen die sijde die kijnderen van Henrick Dirck Verbraken, alnoch het vijffde deel vanden acker achter Tielen van Sterxsell te weten het vorste gedeijlte, alnoch den .oeck achter het gelacht tot Boshoven totte straet toe mette hleft vanden eijckenhout daer op staende

B: de selve so is te deel gevallen Joost Bitters man ende momber van Lijpken sijnder huijsvrouwen den beempt inde Cortbrugge, alnoch het cleijn beempten inde Muijlenschutten, alnoch den Rummershoff, alnoch het vijffde deel vanden acker achter Tielen van Sterxsell so het selve affgepaelt is

C: de selve so is te deel gevallen Heijlken Wouter Deelen int bijwesen van haren momber den oudebeempt, alnoch het groot watervelt, alnoch een beempten genompt het wercken, alnoch die hoge kreijckelseijck mette lege kreijckelseijck, alnoch die helft vandne wijdtacker neffen erve die sijde Gerard Coppen met hare kijnderen, alnoch het vijffde deel vanden acker achter Tielen van Sterxsel so het afgepalt is hijer wt sall betalt worden wtten audenbeempt in chijns IIII oirt ende wtten groten waterbeempt

D: de selve so is te deel gevallen Merrij Wouter Deelen int bijwesen van haren momber den beempt inden Nieuendijck, alnoch den groten beempt inden muijlenschutten, alnoch den helft vandne Cuijlenbeempt neffen erve de sijde Lijs Cuijlen, alnoch den acker genompt den vrijdach, alnoch het vijffde deel vanden acker achter Tielen van Stercxsel so het selve affgepalt is mette helft vanden eijcken daer op staende

E: die selve so is te deel gevallen Anneke Wouter Deelen int bijwesen van haren momber den beempt aen Osterijckerdijck, alnoch het cleijn watervelten, alnoch een ackerken genopt het Ossenven, alnoch het vijffde deel vanden acker achter Tielen van Sterxsel so het selve afgepaelt is ende noch sall Anneken voirst moeten ontfangen van Frans Joosten ende Heijlken ende Merijken haer eboreders ende susters ontfangen van elcken vijfftich gulden op Sint Jan Babtistendach ijerstcomende ende hijer mede sal Anneke haer houden gecontenttert voir haer aenpaert vande voir schreven huijsinge metten aengelach ende malcanderen deen den anderen gebruijckelijcke wegen te geven ...

56. dat voir ons comen sijn de drie naegelaten kijnderen van Henrick van Asten verweckt bij Weijndel sijnder huijsvrouwen hebben wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen achtergelaten goeden van hunne ouders in drie delen ende hebben daer over gedaen behorlijcke lotinge ... (23-01-1638)


A: so is te deel gevallen Peter Henrick van Asten met bijwesen van sijnen momber hijer toe verkoren den beempt inde Duijvelsbroecken gelegen tot Strijp alnoch den halven beempt inde Muelenschutten de sijde neffen erve Jan Ruijvens

B: de selve so is te deel gevallen Jacop Henrick van Asten den beempt inde Coijbroecken, alnoch den acker inde Speel, alnoch het heijtvelt inde Ulckendoncken

C: de selve so is te deel gevallen Catalijn Henrick van Asten met haren momber hijer toe verkoren den beempt inde Dloheg tot Strijp, alnoch den halven beempt inde Muijlenschutten de sijde neffen erve Dielis Jordens, cleijn beempten ....

56v. item de drije naegelaten kijnderen van Jan Hoeben verweckt bij Marrij sijnder huijsvrouwen hebben wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen hunne achtergelaten goeden van hunne ouders in drie delen ende hebben daer over gedaen behorlijcke lotinge latende hun woonhuijs metten aengelach onbedeijlt opten (23-01-1638)


A: so is te deel gevallen Marrij Jan Hoeben int bijwesen van haren momber hijer toe verkoren den beempt inde Rossent, alnoch een ackerken achter Dirck Bacx hoff, alnoch den Loeffvenshoff mette eijck

B: de selve so is te deel gevallen Jenneke Jan Hoeben int bijwesen van haren momber hijer toe verkoren den Loeffvensdries, alnoch den halven Speelacker de sijde neffen den wech Jenneke sal wt dese kavel aen Tonis haren broeder wtter hant geven XX gulden

C: de selve so is te deel gevallen Tonis Jan Hoeben den beempt inde Langstraet, noch sestien Roijen inde Schavijenbeempt, alnoch den halven Speelacker neffen erve Peter Pompen, alnoch het heijtvelt aen het Heezerven, dese cavel sall inbueren wt Jenneke sijn suster gedeelte XX gulden ...

57. dat voir ons comen is Aert Woutes als gemijchtijcht doir prockeratie wesende van dato den (29-11-1637) voir notaris ende getuijgen ondergenompt binnen der stadt Delft metten cleijnen seijgell ons schepenen gebleijken maren pasmandemaker, Peter Claessen Balmaker, Jan Willems Linnevwever ende Jan Peters Lobben rijtmaker alle wonende binnen der stadt Delft alle wittige mombers van Aelten Gerards een weeskind [weeskent] binnen der voirst stadt Delft, so hebben devoirst mombers mechtich gemackt Aert Wouters om inden name van het voirst weskijnt met helmelinge vertijdinge op te dragen Jan Abrahams des voirst weskijnts oome een stuck groesen gelegen inde bulderbeemde genompt onder di eprochie van Leende tusschen 1. Lijpken van Erp met hare kijnderen 2. Anneke Thijs Deelen 3. Heijl Reijmen 4. den Aa stroom ... (05-02-1638)


57v. Dat voir ons comen is Frans Peter Cocx heeft wittelijck ende erffelijck verkocht Mathijs Leendert Hannen sijnen swager een stuckxken beempts ofte gedeelte gelegen ind eCuijlen onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers voirst. 2. die kijnderen van Jan Boonen 3. Frans den Smet 4. den Aa stroom ... (05-02-1638)


58. dat voir ons comen is Henrick Willems van Moll heeft met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Arien Daems sijnen swager een stcuk groesen gelegen tot Osterijck inde Schaveijen onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Vee met meer anderen 2. die straet 3. idem 4. Henrick Loeff Loeffs. De selve noch eenen acker gelegen int Swartlant tot Boshoven oock onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Maes 2. die naegelaten kijderen van Jacop Hogers 4. Marrij Deelen met hare kijnderen 4. die gemijen straet ... (05-02-1638)


58. dat voir ons comen is Willem Jan Belien als gemechticht van Willem Jan Belien den jongen sijnen neve doir prockuratie voir notaris ende getuijgen residerende binnen die vrije heerlijckheijt Nienster wesende van daeto den (30-10-1637) omme inden name vanden voirst Willem Jansen Belien den jongen met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck op te dragen aen Jan Jansen Belien een huijs hoff metten aengelach ende Keijsershoff so het selve bij versterf van sijne ouders is aengecomen gestaen ende gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Martens 2. die straet 3. idem 4. Merrij naegelaten weduwe van Willem hannen met hare kijnderen ... (05-02-1638)


58v. dat voir ons comen is Peter Aert den Sneijder heeft met hellemelinge verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Dielis van Moll een huijs hoff metten aengelach gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop den Moff 2. Jan Bitters mette gemeijn straet 3. Jan den Cuijper 4. Meus van Moll ... met condissie dat Jan den Cuijper sal mogen varen ende drijven over het voirst gelach ende ende noch meer die dare met recht overgewecht sijn ... (05-02-1638)


59. dat voir ons comen is Jan Lucas van Weerde heeft met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Claes Janssen end eWillem Janssen gebroederen een stucken groesen ende een stucken lants gelegen in doude gelach daer Jan Claus Buijens plach te wonen op de Brugge onder die prochie van Leende so groot ende cleijn als dese twee voirst paerselen sijn gelegen tusschen Niclaes ende Willem copers voirst sullen moeten affdargen ende betalen den pacht van den heijligen tot Weerde Jans aenpaert bedragende sonder datten ... (05-02-1638)


59v. [doorgehaald: dat voir ons comen sijn allen wittige erffggenamen van Adriaen Stappers hebben te samen ende eendrachtelijk bij namen Tonis Doncker voir eenen stuck]


59v. item die gelijcke erffgenamen wijlen Adriaen Verover bij namen Antonis Donckers ende Gerard Bacx [Beijcx] hem sterckmakende voir Jenneke ende Grietje ende Anneke sijn susters kinderen, ende Jan Lambers ende Lambert Lamberts hun sterckmakende voir Anna Huijberts, ende Jacop vanden Eertwech man ende momber van Engel Huijberts sijnder huijsvrouwe, ende Engelken Weijnen geassisteert met Willem haren sone haren creditur, ende Adriaen Bartels van Rijthoven [Riethoven] voir hem ende hem sterckmakende voir Andries Joosten, ende Andries Martens man ende momber van Margriet sijnder huijsvrouwen, ende Aert Goijaerts man end emomber van Perijn sijnder huijsvrouw, ende Henrick Pauwels ende Gerard Jan Lemmens als gemechticht van Jan Lambers sijnen vader so hij seijde hem fort ende sterckmakende voir sijnen vader ende broeders ende mede voir mr. Adam Heijnselmans woonende tot Leiden, ende Barthelomeus Bartels hem fort ende sterckmakende voir Maijken Franssen sijnen suster, ende Jan Dommels hem fort ende sterckmakende voir Jan Dommels sijnen neve ende voir Lijbbken Henrick Vesters als sijne mede erffgenamen, ende Daem ende Jan Tonissen gebroederen heun sterckmakende voir hunne susters, ende Jan Goijaerts Bieris als gemechticht van Jan Driessen den jongen doir prockeratie wesende van daeto den (05-01-1638) voir notaris ende getuigen gepasseert binnen Sertogenbos ons schepenen gebleken. So hebben dese voirs gelijcke erffgenamen met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Adriaen Daems alias Vrient een stuck beempt gelegen tot Osterick inde Hulsbroecken onder de prochie van Leende tusschen 1. Henrick Jan Goossens 2. Henrick Vee 3. Willem Lamberts 4. den Aa stroom ... (05-02-1638)


60. de selve voirst erffgenamen hebben met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelcijk verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Lucas een stuck lants gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Lijn Gerards met hare kijnderen 2. die kijnderen van Peter Thomas 3. Henrick Hansen 4. den waterlaet ... (05-02-1638)


60v. de selve erffgenamen voirst hebben met helleminge vertijdinge wittelcijk ende erffelijck verkocht opgeragen overgegeven ende mechtich gemackt Aert Peter Cocxsoen een stuck lants gelegen inde Broeckacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Hansen 2. den Heijligengeest van Leende 3. Wouter Beelkens 4. die Schammertstraet ... (05-02-1638)


60v. de selve erffgenamen voirst hebben met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Adriaen Wouter Truijvensoen een stuck lants gelegen ind eLangacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Gijsbert Josephs 2. Jacop Luijten den ouden 3. Jan Abrahams 4. sheeren gemeijnt ... (05-02-1638)


61. de selve erffgenamen voirst hebben met helemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Jacop Vlincken [Ulincken] een een stuck beempt gelengen inde geluckten onder die prochie van Leende tusschen 1. Lijsken Aert Juecken 2. idem 3. Lijpken weduwe Joost van Erp met hare kijnderen 4. Lijsken aert Juecken ... (05-02-1638)


61. de selve erfenamen voirst hebben met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Jacop Hogers ende Willem Jacop Vlincken een stuck groesen gelegen inde Craenseten onder die prochie van Leende tusschen 1. Dries Leenen 2. die naegelaten kijntskijnderen van Tonis Engelen 3. Henrick den Smet kijnder 4. Jacop Pompen ... (05-02-1638)


61v. de selve erffgenamen voirst hebben met hellemelinge vertijdinge wittelcijk ende erffelijck verkocht ogpedragen ende overgegenven ende mechtich gemack Gerard Raes Franssen een stuck beempt gelegen inde driesbeemt onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnderen Wouter Bocx 2. Antonis Verhagen 3. den Tuintpad 4. den Aa stroom ... (05-02-1638)


61v. de selve erffgenamen voirst hebben met hellemleinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Gerard Willem Muijsers een stuck groesen gelegen inde broecken tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Herbers 2. Willem Lamberts 3. die kijnderen Jacop van Hees 4. die naebueren chijsngoet ... de selve noch een stuck groesen gelegen tot Strijp inde Broecken onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnder Vreijs Loesfs 2. Henrick Peter Tielens 3. die weduwe van Willem hannen 3. Henrick Antonis van Vechelen ... (05-02-1638)


62. de selve erffgenamen voirst hebben met helmelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Frans Jacop Bluijssen een turfvelt een houtvelt gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop IJeuwens, Jan Berchmans met meer anderen 2. heer Jacop vanden Broeck, Dirck Joosten oock met meer anderen 3. Selis Jan Bluijssen 4. des copers voirst ... (05-02-1638)


62v. dat voir ons comen is Willem Corsten van Aelst man ende momber Maijken sijnder huijsvrouwen heeft met hellemlinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedagen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Janssen de Wert sijnen ome sijn vierde gedeelte inden Wullenacker gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop Jutten 2. die kijnderen Delis Dries met meer anderen 3. Wouter Donckers 4. Henrick van Huchten ... (11-02-1638)


62v. dat voir ons comen is Niclaes Jansen den Wert heeft met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedargen overgegeven ende mechtich gemackt Frans Peter Cocxsoen een schuer metten aengelach gestaen ende gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Engel Berchmans 2. Peter Jutten ende voirst die straet 3. Willem Jan wuijten 4. die streat ... (23-02-1638)


63. dat voir ons comen is Henrick van Hees den ouden heeft met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Henrick Lauvreijs Berchmanssoen een stuck lants gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Giel Peter Deelen 2. Aert Raessen 3. Henrick van Huchten 4. Andries Leenen ... (23-02-1638)


63. dat voir ons comen is Henrick Peters van Buell heeft met hellemelinge vertidinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Henrick Lauvreijs Berchmanssoen een stuck groesen gelegen tot Stirjp ontrnent den dijck tusschdn 1. Dirck Sissen 2. Jan Berchmans 3. de weduwe Anneke Henrick Maes met hare kinderen 4. Henrick vercoper voirst. ... (23-02-1638)


63v. dat voir ons comen is Henrick Jacop van Hees heeft met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegevn ende mechtich gemackt Willem Peter Guijens sijnen ome een stucksen lant gelegen tot Strijp opte Tuint onder drie prochie van Leende tusschen 1. Dirck Sissen 2. die kijnderen Jan Pompen 3. Jan Herbers 4. die kijnderen van Wouter Bocx ... (23-02-1638)


64. item Henrick Jacop van Hees heeft met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Goort Donckers sijnen oome een stuck lants gelegen over Strijperdijck onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. scheren gemeijnt 3. Jan den Wert 4. die gemeijnt ... (23-02-1638)


64. dat voir ons comen is Henrick Jacop van Hees heeft met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtic hgemackt Willem Henrick Buijkens sijnen ome een huijs schuer metten aengelach gestaen ende gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. Willem Peter Guijens 3. Dirck Jan Wuijten 4. die gemeijn straet ... ende noch twee hondert gulden coppes te betlaen aen Jacop Jan Pompen ... (23-02-1638)


64v. dat voir ons comen is Henrick Jacop van Hees heeft met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Peter Guijens, Wille mHenrick Buijtens, Goijaert Donckers ende Jenneke Jacop van Hees een beempten gelegen tot Strijp inde Riesten onder die prochie van Leende tusschen 1. den Aa stroom 2. die weduwe van Adriaen Pompen 3. Frans Bluijssen 4. enen wech... Noch een stuck groesen gelegen inde Riesten tot Strijp onder die selve prochie tusschen 1. Frans Bluissen 2. Jenneke van hees 3. Gert Pompen met hare kinderen 4. Dirck Jan Wuijten. Noch een stuck beempts gelegen inde Riesten onder die selve prochie tusschen 1. Jenneke van Hees 2. Heijl Bacx 3. Jan Bocx 4. Margriet Willem Engelen. Noch een stuck groesen inde broecken gelegen onder die selve prochie tusschen 1. Bernard Pompen 2. des vercopers 3. Martinus Tielens 4. Tonis Lobben. Noch een stuck beempts gelegen inde broecken onder die selve prochie tusschen 1. Henrick van hees den ouden 2. Tonis Lobben 3. Anneke Engelen 4. Willem Loeffs. Noch een stuck lants gelegen tot Strijp onder de selve prochie tusschen 1. Dirck Jan Wuijten 2. Jacop Jan Jutten 3. Frans Bluijssen 4. den Hoocheijndewech. Noch een stuck lants gelegen tot Strijp onder die selve prochie tusschen 1. Jenneke van Hees 2. Drick Jan Wuijten 3. Tonis Lobben 4. die kijnder Vreijs Berchmans. Noch een stuck lants gelegen tot Strijp onder die selve prochie tusschen 1. Thijs Josephs 2. Willem Peter Guijsen 3. Jenneke van Hees 4. die weduwe Leendert van Seckelen. Noch een stuck lnats inde selve prochie gelegen tusschen 1. Willem Peter Guijens met meer anderen 2. Henrick Buijtens 3. Peter Deelen 4. Giel Guijens. Noch een stuck lnats gelegen tot Strijp onder die selve prochie tusschen 1. Jan Baten 2. Elken weduwe Jacop Tonis met haren kijnderen 3. Henrick Martens 4. die Muelenpat ... (23-02-1638)


65v. Henrick van hees den jongen heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt Jenneke sijn wittige suster eenen rentbrieff van twee gulden jaerlijcx eertijts gelooft bij Willem Henrick Gerardssoen breeder nae inhout vande principalen constitutiebrieff van dato (28-10-1523). Noch een rente onbedeijlt op de gemeijnte van Leende eertijts gelooft bij de regeerderen van Leent van vijff gulden jaerlijcx de gerechte helft wegens den principaelen brief daer aff sijnde van dato [leeg] ... (23-02-1638)


66. dat voir ons comen sijn die vier wittige kinderen wijlen Martinus Antonis Engelen met hunne mombers voir eenen stack, item die twee onmundige kinderen wijlen Jan Antonis Engelen met hunne mombers voir den tweeden stack, item die drie onmundige kijnderen Willem Antonis Engelen voirden derden stack met hunne mombers ende die twee kinderen van Willem Peter Antonis Engelen voir den vierden stack met hunne mombers hebben te samen nae drie sondachse veijlinge met hellemleinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt jacop Wouter Colen een huijs schuer metten cleeijnen huijsen ende aengelach gestaen ende gelegen onder di eprochie van Leende tusschen 1. die kijnderen van Willem Peter Engelen 2. Dirck Joosten met meer anderen 3. Jan Goort Lobben 4. die straet .. (25-02-1638)


66v. dat voir ons comen is Jacop Wouter Colen heeft met hellemelinge vertidinge wittelijck ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt Aert Antonis Smulders een heijtvelt metten hout daer op staende gelegen inde Steuwigen tot Osterijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Joosten weduwe Wouter Colen met hare kijnderen 2. idem 3. den Aa stroom 4. die naebueren chijnsgoet ... (25-02-1638)


67. dat voir ons comen sijn Martinus Tielens, Reijnder Tielens ende Adriaen Aert Raessen man ende momber van sijnder huijsvrouw ende Reijnder voirst hem fort ende sterck makende voir Jenneke sijn suster ende Pauwel Henrick Smulders voir hem selven ende geloft voirts noch voir Peter, Jan, Giel ende Heijlken allen wijttige kinderen van Henrick SSumders hebben te samen met hellemlelinge vertijdinge wittelick ende erfelcik verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Aert Weijnen een stuck lants gelegen tot Osterick inde halffvennen onder die prohcie van Leende tusschen 1. die naegelaten kijnderen van Henrick Colen 2. Peter ende Jan Sillen 3. Henrick Willem Maes den jongen 4. die streat ... (25-02-1638)


67v. dat voir ons comen sijn Antonis Willem Verhagen ende Willem Dielis Deelen geede mombers der onmundige kinderen wijlen Marten Antonis Engelen ende Anneke sijnder huijsvrouwe ende Jacop Wouter Colen man ende momber van Heijlken sijnder huijsvrouwe wt crachte van belijde conden ende wittich decret bij minne heren drossent ende schepenen van Heeze ende Leende opten (03-02-1638) vonnisselicken gegeven mede vuijt crachte van octroije bij sinne keijserserlijcke maeijasteijt saliger memorien als hertoch van Brabant den mombers van onmundige kinderen verleent hebben nae drie voirgaende sondachse veijlinge ten hochsten voir eenen igelicken wittelijck ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Goossen Huibertssoen man ende momber van Marij sijnder huijsvrouwen dochter Martinus voirst een gelach als huijsinge hoff aengelach brouwerije met allen den toebehorten gestaen ende gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick van Put 2. Dirck Joosten met meer anderen 3. Jan Goort Bull 4. die straet ... (26-02-1638)


68. dat voir ons comen sijn Jan Dielis Martens ende Jenneke Dielis Martens ende Heijlke Dielis Martens ende Maijken Dielis Martens met hunne mombers hebben te samen ende eendrachtelijck met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedargen overgegeven ende mechtich gemackt Libben Jan Bussendochter hunne halve suster een schuer metten aengelach gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. die kijnder Jan van Pelt 3. die kijndere van Henrick Josephs 4. die straet... (26-02-1638)


68v. dat voir ons comen sijn Jan Dielis Martens mondich ende meerderjarig als hij verclaerde ende Heijlke, Maijke, ende Libbeke geassisteert met hunne mombers ijer toe verkoren hebben te samen ende eendrachtelick met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Jenneke Dielis Martens hunne suster een huijs metten aengelach gestaen ende gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnderen Henrick Antonis Smulders 2. idem 3. Henrick Loeff Loeffs 4. die straet ... noch drie oirt grontschijns daer in stende ende all noch derdalff vat rogge te betalen jaerlicx aenden bedijender van sint jan capell ertijts altijt betalt met vijff stuijver elck vat ... (26-02-1638)


69. Dat voir ons comen sijn de vijff kijnder van Dielis Martens met Lijbbeken Jan Bussendochter hunne halve suster hebben te samen wittelick ende erffelick gescheijden ende gedeijlt alle achtergelaten goedern van hunne ouders in vijff delen wt clausel van testamente... (26-02-1638)


A: so is te deel gevallen Libbeke Jan Bussendochter int bijwesen van haren credituer hier toe verkoren wesende meerderjarig als sij verklaerden den halven Langenacker liggende onbedeijlt, alnoch den beempt inde Jansborch, alnoch een Schaperaij staende int huijs, dese kavel sal inbueren wtten Nerenbeempt tien gulden hijer wt den Jansborchbeempt sal in chijns betalt worden jaerlicx II stuijvers

B: de selve so is te deel gevallen Jenneke dochter Dielis Martens int bij wesen van haren kreditur hier toe verkoren den ouden beempt, alnoch den halven Langenacker onbedeijlt dese cavle sal in bueren wtten Nerenbeempt XXX gulden

C: de selve so is te deel gevallen Jan Dielis Martens den acker genompt den Molenacker, alnoch den Nerenbeempt, alnoch het achterste Jansborch, alnoch den acker inde Craenscut, hijer wt sall Jan voirst moeten betalen aen Jenneke XXX ende aen Libbeken X gulden ende aen Heijlken X gulden ende daer en boven noch twintich gulden aende gelijcke kijnderen

D: de selve so is te deel gevallen Heijlke Dielis Martens int bijwesen van haren kredituer hier toe verkoren den acker opten Nop, den Broeckbeempt ende alnoch tien gulden inbueren wt den Nerenbeempt

E: de selve so is te deel gevallen Maijke Dielis Martens int bijwesen van haren krediteur hijer toe verkoren den beempt inde Cuijlen, alnoch Jan Broeckmans gelach, alnoch den Soetenhoff ...

69v. dat voir ons comen is Jacop Luijten den jongen ende Lijske, Maijke ende Catalina allen wittige kijnderen van Jan Willem Berchmans int bijwesen van hunne mombers hebben met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedargen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Jan Verstappen een stuck groesen gelegen inde Neerbeemd onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick van Put 2. Marten Tielens 3. den Aa stroom 4. Jan Henrick Boonen ... daer wt te betalen den grontchijns aen den here va nWarawase daer het voirst stuck beempts mede is belast ende noch een rente van vijff gulden jaerlijckx te betalen aen Lambert Bacx ... (26-02-1638)


70. dat voir ons comen si Jacop Luijten den jongen ende Lijsken, Maijken ende Cathalijn alle wittige kijnderen van Jan Willem Berchmans hebben tesamen ende eendrachtelijck met hellemelijnge vertijdinge wittelijck ende erffelcijk verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem van Liessent een stuck lants gelegen aenden Schaerackersdries onder die prochie van Leende tusschen 1. Lijs Schepers met hare kijnderen 2. die kijnderen Henrick Pompen 3. Henrick van Put 4. die straet ... (26-02-1638)


70v. item Willem Janssen van Houten als man ende momber van Anneke sijnder huijsvrouwe onderstaet alsolcken kope van schuer ende aengelach als Frans Peter Cocx heeft gekregen van Claes Janssen den Wert in kope opten (23-02-1638) breder begrepen naer vermellen des constitutiebrieffs daer van sijnde ende den coper heeft gewecken ende heeft den naerderman in sijn recht gelaten opten (02-03-1638)


70v. dat voir ons comen Willem Henrick Buijtens als man ende momber van Catalijn sijnder huijsvrouwen heeft met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Henrick Peter Tielenssoen een stuck lants gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Heijlke Delis Luijten 2. Frans Bluijssen met meer anderen 3. Stijn Sillen 4. Arien Broeckmans ... (02-03-1638)


71. dat voir ons comen is Henrick van Hees den ouden heeft met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Aertrien aert Raessen een stuck beempt gelegen tot Strijp inde Riesten onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers voirst. 2. Jenneke weduwe Jacop Bluijsen 3. Jacop IJeuwen Bluijssen met sijne kijnderen 4. Willem Henrick Buijtens ... (02-03-1638)


71v. dat voir ons comen is Jan Dielis Cocxsoen ende heeft wittelick ende erffelick verkocht Lijsken Jan Verstappen int bijwesen van haren momber eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van een ende twintich gulden acht dalven stuijvers ende dien te betalen alle jaer op sinte Mathijsdach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck beempt gelegen inde Neerbeemd onder die prochie van Leende tusschen 1. Dries Lenen 2. Leendert Hannen 3. die naegelaten kijnderen van Jan van Pelt met meer anderen 4. den Aa stroom ... Noch in ende wt een stuck lant gelegen inde Langacker onder die prochie voirst tusschen 1. Jan Vogel 2. den Molenpat 3. Gijsbert Josephs 4. Lijsken weduwe Antonis Deelen met hare kijnderen ... losbaar mette somma van vierthondert en vijftich gulden ... (03-03-1638)


72. dat voir ons comen is Joost Sebastiaens heeft affgegaen sijn tocht van dit naebeschreven paersell ende Joost voirst als gemechticht van Jan ende Sebastiaen sijne kijnderen ende die voirst Jan ende Sebastiaen geloven voirts voir Maijken hunne wittige suster wt clausele van prockeratie aende voirst Joost Sebastiaens gegeven gepasseert voir schepenen van Westerhoven ende Dingbanck van Bercheijck wesende van dato den (08-02-1638) ons schepenen gebleken, so heeft den voirgenomen Joost Sebastiaens met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt Arien Wouter Truijen een stuck dries gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Merije weduwe Antonis Tielens 2. des copers voirst. 3. idem 4. Henrick Hansen ... daer wt te betalen jaerlickx III oirt... (03-03-1638)


72v. dat voir ons comen sijn Bartholomeus Hogers ende Willem Aert Weijnen als geede mombers vande onmundige kijnderen Willem Jacop Hogers hebben wt crachte van beleijd conden ende wittijch decret bij mijne heren drossaert ende schepenen van Heeze ende Leende opten (14-03-1637) lestleden vonnisse nicken gegeven mede wt crachte van octroije bij sijne keijserlijcke maeijasteijt saliger memorien als hertoch van Brabant den mombers van onmundige kijndere verlent hebben nae drie sondachse veijlingen ten hochsten voir eenen igelicken wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem jacop Hogers twee huijsinge metten gelage gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Aert Weijnen 2. die straet 3. idem 4. Peter Clevers ende noch een hoffken onder die selve prochie voirst. tusschen 1. die straet 2 .idem 3. die kijnderen van Henrick Colen 4. Peter Clevers ... (04-03-1638)


73. dat voir ons comen is Willem Henrick Bueckens heeft met hellemelinge vertidigne wittelijck ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Frans Peter Cocxsoen een stuck groesen gelegen tot Strijp inde Riesten onder die prochie van Leende tusschen 1. Heijl Bacx 2 Jan van Hees 3. Jan Bocx 4. Griet Willem Engelendochter ... ende met wegen als den voirst. beempt met recht heeft over den beempt toebehorende Margriet Willem Engelen ... (08-03-1638)


73v. dat voir ons comen is Jan Abrahams heeft wittelijck ende erffelijck verkocht Jacop Jan Pompen eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van vijff gulden alle jaer te betalen op sinte Mathijsdach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een huijs metten aengelach gestaen ende gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. die weduwe Jan Willem Seijlkens 2. Delis Jan Bocx 3. idem 4. die straet ... losbaer mette somma van hondert gulden ... (10-03-1638)


74. dat voir ons comen is Niclaes Jansen heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Reijnder Willems wonende tot Weerde een stuck beempts gelegen op die Brugge onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Jansen 2. idem 3. tongreep 4. Willem Willems .. .(11-03-1638)


74. item de drie naegelaten kijnderen van Jan Jacops van Krijn hebben wittelick ende erfflick gescheijden ende gedeijlt allen achtergelaten goederen van hunne ouders ende hebben daer over gedaen behorlicke lotinge latende het woonhuijs mettten aengelach ende noch een beempten inde Craensaet onbedeijlt opten (11-03-1638)


A: so is te deel gevallen Cathalijn docheter Jan Jacops van Krijn int bijwesen van haren momber den voorsten beempt inde Cuilen neffen erve die kijnderen Anneke Reijmen, alnoch den halven Renbeempt neffen erve den ouden Jacop Gelaesmaker, alnoch den halven groten acker neffen erve Marij Tonis Tielens, alnoch den halven Langeacker neffen erve des taffels des heijligengeest van Leende, alnoch die helft van nelis den Smetacker neffen erve Jacop Pompen

B: de selve so is te deel gevallen Aelke dochter Jan Jacops van Krijn in bijwesen van haren momber die achterste Cuilen neffen erve die kijnder Wouter van Velthoven, alnoch den halven Renbeempt neffen erve Arien Tonis, alnoch den voorsten acker neffen erve Henrick Bruijnen, alnoch het kampken neffen erve die kijnder Jan van Pelt

C: de selve so is te deel gevallen Jan Frans Maes als man ende momber van Maijken sijnder huijsvrouwen den beempt inde Schammert, alnoch den halven groten acker neffen erve Marten Tielens, alnoch den halven Langenacker neffen erve Griet van Erp, alnoch een hlaf vaetsaet lants aende Lijckeijnde ende alnoch den halven acker van nelis den Smet neffen erve Pauwels Peter Lobben ende hijer toe sal Jan voirst jaerlijcx moeten betlaen XXX stuijvers wtten acker van nelis den Smet wt sijn hleft ende alsnoch in chijns wtten Schammert beempt III stuijvers II oirt ende wtten halff vaetsaet aende Lijckeijnde in chijns I stuijver ...

75. dat voir ons comen is Arien Broeckmans den ouden geassisteert met Arien sijnen sone ende Marcelis Jan Bluijssen als man ende momber van Gertruij sijnder huijsvourwen hebben tesamen met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Jacop Aerts een stuck lants gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Gijsbert Josephs 2. Henrick van Hees 3. Daem Willem Engelen 4. die straet ... (11-03-1638)


75. dat voir ons comen is Bartholomeus van Moll heeft wittelick ende erffelick verkocht Peter Andries van Maris eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van drie gulden jaerlicker ende erffelicker renten alle jaer te betalen op sijnte Mathijs dach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop den Moff 2. Arien Berchmans met meer anderen 3. Arien Hoebben 4. den Kerckstraet ... losbaar mette somma van vijftich gulden mette verlopen pachten ten tijde der lossingen .. .(11-03-1638)


75v. item de naegelaten kinderen van Jan Vaes Wuijten hebben wittelick ende erffelick gescheijden ende gedeijlt allen achtergelaten goederen van hunne ouders in acht delen ende hebben daer over gedaen behorlijcke lotinge actum den (12-03-1638)


A: so is te deel gevallen Jacop Hansen man ende momber van Aelken sijnder huijsvrouwe het Dijckbeempten over de brug, alnoch den halven Daemsacker neffen erve Henrick van Heuchten, alnoch den halven beempt inde Bercken neffen erve Joost van Hout, alnoch het busken aende heg

B: de selve so is te deel gevallen Henrick Jan Wuijten het velt aen het Brucxken, alnoch het heijtvelt, alnoch den halven Daemsacker neffen erve Lijn Dries, alnoch den halven acker achter het huijs, neffen erve Aert van Hesse, hijer wt sal Henrick voirst. moeten jaerlicx betalen in chijns wtten Daemsacker I stuijver I oirt ende wtten beempt aent Bruecxken I stuijver III oirt

C: de selve so is te deel gevallen Griet dochter Jan Wuijten met haren momber hijer toe verkoren wesende meerderjarig den beempt inde Wekenshorst, alnoch Jan den Smetacker, den beempt inde Riesten, hijer wt sal Grietjen wt Riest betalen jaerlicx in chijns III oirt ende wtten acker II stuijvers I oirt

D: de selve so is te deel gevallen Dirck Jan Wuijten den hoff aen het brucxken, alnohc den beempt inde Bus, alnoch het heijackerken, alnoch het halff havervelt inde broecken neffen erve Peter Deelen, hijer wt sal moeten betalt worden wtten hoff in chijns IIIII stuijvers jaerlijcx

E: de selve so is te deel gevallen die vijer kijnderen Frans den Smet verweckt bij Anneke sijnder huijsvrouwe int bijwesen van hunne mombers hijer toe verkoren den halven dijckbeempt neffen erve Tonis Lobben, alnoch den halven acker aende Muelenpat neffen erve Jacop Jutten, alnoch den halven acker achter Lijs Gerits hoff, neffen erve Reijnder Tielens, alnoch den halven beempt inde Bercken neffen erve Peter Deelen hijer wt sall moeten betalt worden wt den halven Molenpatsacker IIII stuijvers I oirt in chijns

F: de selve so is te deel gevallen Willem Jan Wuijten den halven Dijckbeempt neffen den dijck ende sominge den Aa stroom, alnoch den halven Molenpatacker neffen erve Aert Raessen, alnoch den Ketelbuijters hoff ende noch den halven acker achter Reijnder Tielens neffen erve Pauwel van Heuchten, hijerwt sal moeten betalt worden wtten halven Moelenpatacker in chijns IIII stuijvers I oirt

G: de selve so is te deel gevallen die drie naegelaten kijnderen van Vaes Jan Wuijten verweckt bij Lijpken sijnder huijsvrouwe int bijwesen va nhare mombers hijer toe verkoren den beempt genompt den Jochim, alnoch den halven acker achter het huijs neffen erve Frans Bluijssen, alnoch den Soetenhoff, alnoch het halff velt inde Broecken neffen erve die kinderen van Aert Buijs, hijer wt sall moeten betalt worden in chijns wt den halven acker aent huijs jaerlicx III oirt

H: de selve so is te deel gevallen om alle wittige schulden te betalen van Peter Jan Wuijten ende in plaetse gestelt om deselve lotinge te verwachten Henrick Steijmans nomine offisie van sheeren wegen een huijs metten cleijnen huijsken ende aengelach so het selve affgepalt is, alnoch het halff Handervelt inde Broecken neffen erve jacop Pompen hijer wt voirst. gelach sall moeten jaerlijcx in grontchijns moeten betalt worden vijff stuijvers IIII oirt ...

77. dat voir ons comen is Jenneke dochter Jacop van hees geassisteert met haren kredituer hijer toe verkoren heeft met hellemelinge vertidijnge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Andries Peter Leenen een stuck hoffs groot ontrent seven roijen gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Daem Peter Engelen 2. die kinderen Jan Vaes Wuijten 3. Jan Herbers 4. die kijnderen van Willem Peter Engelen ... (18-03-1638)


77. dat voir ons comen sijn Jan Antonis Smulders en Peter sijnen sone hebben te samen met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Andries van Maris een stucken beempts gelegen inde Cuijlen onder die prochie van Leende tusschen 1. die erfgenamen Henrick Stappers 2. Aert Antonis Smulders 3. Elsken Dielen met haren kijnderen 4. den Aa stroom ... ende dit voirst. stuckxken beempt sal mogen wegen over den beempt toebehorende Maijke Smulders ... (24-03-1638)


77v. dat voir ons comen sijn Jan Antonis Smulders ende Peter sijnen sone voir hun selven ende Henrick Peter Clevers achtergelaten weduwenaer van Jenneke Jan Goossensdochter geassisteert met Henrick Jan Goossens ende Henrick Jan Goossens noch voirts gelovende voir Jan Jansen Bitters sijnen swager als man ende mombers van Christina sijnder huijsvrouwe ende Jan Claessen als momber van de twee naegelaten kijnderen Daendel [Daniel] Claessen heben te samen vervangen ende met hellemelinge vertijdinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Aert Peter Cocxsoen een stuck beempts gelegen inde Cuijlen onder die prochie van Leende tusschen 1. Leendert Hannen 2. Peter Clevers 3. Dirck Jan Juecken 4. den Aa stroom ... (24-03-1638)


78. dat voir ons comen sijn Peter Henrick Josephs ende Jospeh Henrick Josephs voir hun selven ende voirts gelovende ende hun sterckmakende voir Bernard Henrick Jospehs hunne broeder hebben tesamen met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Joost Delis Gijsensoen een stuck beempt gelegen tot Strijp inde Riesten onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Willem van Hees 2. Dirck Wuijten met meer anderen 3. Arien Broeckmans 4. des copers voirst, op de selve conditie noch een stuck lants onder die selve prochie gelegen inde Strijperacker tusschen 1. Arien Broeckmans 2. die kijnder Delis Dries 3. Lijn Dries 4. Giel Peter Deelen, noch een stuck lants onder die selve prochie gelegen inde strijperacker tusschen 1. die kijnderen Jan Vaes Wuijten 2. Mathijs Aert Josephs met meer anderen 3. Henrick Antonis van Vechelen 4. die kijnder Pouwel Berchmans ... (26-03-1638)


78v. dat voir ons comen is Willem Henrick Loefs heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Loeff Loeffs, Jan Bocx ende Henrick van Heuchten eenen wech gelegen inde Donckerbroecken tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. des vercopers voirst. 2. Jan Thijs Berchmans .... (03-04-1638)


78v. Henrick van Hees den oude heeft erffelijck vercocht Frans Bluijssen onsen medeschepen een stuck ackerlants inde prochie van Leende tot Strijp gelegen ontrent der Cappelen groot ontrent vierdalf copsaet tusschen 1. Jan Bocx 2. Gertruijt weduwe Arien Pompen 3. Engel Berchmans 4. die straet ... (14-03-1638)


78v. op heden den (22-11-1638) hebben Dirck Joosten ende Frans Bluijssen gesegelt hondert en twee brieven aen den ende betaelt 3 stuijvers van elcken brieff behlave de dobbelbrieven all ter goeder reekeninge

[bijgeschreven: deese voorst brieven heeft Dirck Joosten betaelt ende aen hem gereeckent aende secretaris de rest coempt de colesij]

79. dat voir ons comen is Jacop Wouter Colen heeft wittelick ende erffelick verkocht Goort ende Leendert achtergelaten kijnderen van Jan Antonis Engelen eenen jaerlijcksen ende erffelijcken chijns van XII gulden X stuijvers ende dien alle jaer te betalen op sinte Philippus ende sint Jacopsdach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een huijs hoff schuer ende aengelach groot ontrent vijerdalff lopensaet gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Dirck Joosten met meer anderen 2. Aelke Willem Peter Engelen 3. die kijnderen Goort Lobben met meer anderen 4. die straet ... losbaar metter somma van twee hondert vijftich gulden mette verlopen pachten ten tijde der lossinge ... (10-05-1638)


79v. dat voir ons comen is Willem Kennekens den jongen heeft wittelijck ende erffelijck verkocht Reijnder Willems een stuck beempts gelegen onder die prochie van Leende ter plaetsen genompt die Brugge tusschen 1. des copers 2. Aelke Ariens [ariaens] 3. die tongreep 4. scherp wtgaende ... (19-05-1638)


79v. dat voir ons comen is Willem Corsten [Corstiaens] heeft wittelijck ende erffelijck verkocht Adriaen Raessen ende Goort Donckers een stuck lants gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop Joosten 2. Henrick Bacx 3. Frans den Smet 4. het Wecken ... (21-06-1638)


80. dat voir ons comen is Lijbbeke Tielen Hoijmakers heeft affgegaen haer tochte van dit naebeschreven paersell ende heeft opt paersell hellemelinge vertegen tot behoeff van Jan haren sone


80. dat voir ons comen is Jan Tielens heeft wittelijck ende erffelijck verkocht Maijke Peter Thomas Versantvoort eenen jaerlijcsen ende erffelijcken chijns van vijff gulden tien stuijvers ende dien alle jaer te betalen op Maria visitatiedach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck beempts groot ontrent drie vaetsaet gelegen inde gelaij Aa onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Jan Bruijnen 2. Lijske weduwe Antonis Dielen met hare kijnderen 3. den Aa stroom comende van Strijp 4. den Aa stroom comende van Maris ... losbaer metter somma van hondert gulden mette verlopen pachten van dien (12-06-1638)

[bijgeschreven: Maijke tegenwoordige huijsvrouwe van Goort Aert Coppen midts d'absente van haren man bekend dat Jan Henrick Smulders als propretaris van dese onderpanden dese rente van vijff gulden jaerlicx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert actum (01-09-1659)]

80v. dat voir ons comen sijn Willem Loeff Loeffs voir hem selven ende Heijlke Jan Peter Lobben huijsvrou wittiche suster vanden voirgenomden Willem Loefs ende Heijlke voirgenompt wt crachte van procuratie van Jan haren man gegeven om alle hunne goede te mogen vercopen wesende van dato den (22-06-1638) ons schepenen gebleken gepasseert voir notaris ende getuijgen ondergenompt residerende binnen der stat Delft also hebben Heijlke ende Willem bovengenompt met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Joost Peter Cocxsoen een stuck groesen gelegen inde Neerbeemde onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnderen Henrick Josephs 2. die kijnderen Henrick van Brug 3. den Aa stroom 4. eenen gebruijckelijcken wech ... (24-07-1738)


81. de selve hebben met hellemleinge vertegen wittelijck ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Henrick Andries van Maris een stuck lants gelegen aenden Schaerackerwech onder die prochie van Leende tusschen 1. Gerard Frans Smulders 2. Jacop van Brug 3. Delis Bocx 4. die kijnderen Henrick van Brug ... (24-07-1638)

[los vel bijgevoegd: Henrick Gijbbersen]

81v. dat voir ons comen is Peter Wouter Daems heeft met helmelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgeven ende mechtich gemackt Frans Wouter Deelen ende Frans Leender Hannen [doorgehaald sijnen neven] ende Joost Bitters ende Merrij Anneke allen tesamen achtergelaten kijnderen van Wouter Deelen een stuck beempts gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Engel Berchmans 2. Henrick van Hees met meer anderen 3. die erffgenamen Giel Wouters 4. den Aa stroom ... wtgenomen vijftich gulden te betalen aende kijnt van Willem van Hees ... (17-08-1638)


82. dat voir ons comen is Jenneke Tonis van Can ende Heijlken hare suster elck in besonder met hunne momber hebben wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen achtergelaten goedere nvan hunne ouders


A: so is te deel gevallen Jenneke den acker bij Goort Tonis, alnoch den acker bij Dirck Bacx, beijde die ackers inde Hoeven, alnoch den halven Muldersdries, alnoch een halff vaetsaet achter die kijnderen va nReijm van Moll gelach, item alnoch de huijsinge metten aengelach tot Boshoven gelegen ...

B: so is te deel gevallen Heijlke dochter Antonis van Can [Kan] een stcuk groesen genompt den Hoerck, alnoch den acker bij Jacop Klercx ende het copsaet aen de Lijckende, alnoch het Watervelten inde Schaveijen, den halven muldersdries nordwaerts, alnoch die vierdalff copsaet lants achter Reijm van Moll kijnderen met het drijesken ende lant aen den Spijntersberch, alnoch den acker genompt die Hoechstraet ... (09-12-1638)

82v. dat voir ons comen is Henrick Jacop van Hees den jongen heeft met hellemelinge vertijdinge wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Bastiaen Aertsen van Geldrop [Gelderop] een stuck beempts gelegen tot Strijp onder die prochie van Leene tusschen 1. Peter Deelen 2. de kijnderen Jan Herbers 3. Lijn Dries 4. den Aa stroom .. (14-09-1638)


83. dat voir ons comen is Maijke naegelaten weduwe van Jacop Reijm Hoirs heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Aert Antonis Smulders haren broeder een huijs schuer ende brauhuijs metten braugetau ende aengelach wt crachte van testament bij haer ende Jacop Reijm Hoirs haren iersten man gemackt gepasseert voir schepen ende getuijgen onder genompt ons schepenen vertont waer inne een klause staet luijdende aldus "dat sij malkanderen maken ende macht geven deen den anderen om so veelle goeden te mogen verkopen dat alle wittige schulden sullen sijn betalt" gestaen ende gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Lambers 2. Nesken Reijmen 3. Gijsbert Josephs 4. die straet ... (18-09-1638)


83v. dat voir ons comen is Aert Antonis Smulders heeft wittelijck ende erffelijck opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Vogel sijnen swager een huijs schuer brauhuijs metten braugetau ende aengelach gestaen ende gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Lambers 2. Nesken Reijmen 3. Gijsbert Josephs 4. die straet ... (21-09-1638)


83v. dat voir ons comen is Joost Peter Cocxsoen als man ende momber van Merrijke sijnder huijsvrouwen heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegegeven ende mechtich gemackt Gerard Raes Franssen [Fransissen] een stuck erffenis so lant als groese aen malcanderen gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Corsten van Moll 2. Aert Raessen met meer anderen 3. Gert Pompen met hare kinderen 4. den Aa stroom ... (30-09-1638)


84. dat voir ons comen sijn de twee naegelatne kijnderen van Henrick Eijbbersen elck in besonder met hunne mombers hebben wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen achtergelaten goeden van hunne ouders in twee delen


A: so is te deel gevallen Hilleke Henrick Isabarts den acker achter Jan den Kuijper alnoch den Koijacker

B: de selve so is te deel gevallen Truijken Henrick Isaberts den Koijdries, alnoch het halff Streijpken neffen erve Jacop Macker hijer wt sall Hendricken in chijns betalen wtten Koijdries II stuijvers I oirt ende wtten Streijpken II oirt ... (04-10-1638)

dat voir ons comen is Hilleken Hendricken Isabarts met haren momber wesende mundich ende meerderjarich als sij verklaerden heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegven end emechtich gemackt Henrick Willem Maes een stuck lants gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. Jacop Wouters 3. des copers 4. Henrick Jan Goossens ... (04-10-1638)

84v. item Hilleke Henrick Isabarts heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Aert Gijsberts Raijmaker int bijwesen van haren momber als wesende mondich ende mederjarich als sij verklaerden een stuck lants gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Stijn Tielens 2. Lijn Thijs met hare kijnderen 3. Lijn Engelen 4. die gemeijnt ... (04-10-1638)


84v. dat voir ons comen is Jan Adriaens alias Vrient heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Gerard Bartels een stuck lants gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. des vercopers 3. Henrick Goort Bull 4. eenen gemeijnen ackerwech ... (04-10-1638)


85. dat voir ons comen is Jan Adriaen Daems alias Vrient heeft wittelijck ende erffelijck verkocht Dielis van Moll eenen jaerlijcken chijns van vijff gulden alle jaer te betalen op banisdach ende waer van den iersten betaldach sall wesen anno 1639 ende dien te heffe nende bueren in ende wt een stuck groesen inde Hulsbroecken gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Jan Goossens 2. Henrick van Vee 3. den Aa stroom 4. Willem Lambers ... losbaar mette somma van hondert gulden ende mete verachterde pachten ten tijde der lossinge ... (04-10-1638)


85v. dat voir ons comen is Elsken Goort Lobben wesende mondich en meerderjarich als sij verklaerden int bijwesne van haren kredituer hier toe verkoren heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jacop Jan Pompen, Arien Broeckmans ende Henrick Goort Bull eenen jaerlijcken ende erffelcijken chijns alle jaer te betlaen op Bannisdach ware van den iersten pacht sal vervallen anno 1639 ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants genompt den Daelbos gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnderen van Joost van Erp 2. Peterken Henrick Bueckens 3. Pauwel Peter Lobben 4. de kijnderen Henrick Joseps, noch in ende wt een stuck beempts gelegen inde Nijeuendijck onder de selve prochie gelegen tusschen 1. Wouter Beelkens 2. den Koijbroecxwech 3. Merrij weduwe Antonis Tielens met hare kijnderen 4. die kijnderen Jan Willem Bitters ... (08-10-1638)


[los vel: desen brieff van Henrick Josephs .as beneden duijser]

86. dat voir ons comen sijn Peter ende Joseph sonen Willem Henrick Josephs voir hun zelven ende gelovende ende sterckmackende hun voir Bernard hunne broeder hebben wittelijck ende erffelick verkocht naer beholijcke drie sondage veijlinge Frans Leendert Hannensoen een huijs schuer schop metten aengelach so grot ende kleijn als het selve gelegen is onder di eprochie van Leende tusschen 1. Leendert Hannen 2. Jan Antonis Bocx 3. Jan Herbers met meer anderen 4. die straet ... ende metten waterlaet daer overgaende naer oudergewonte ende den grontchijns daer wt gaend emoet betalt worden bijde erffgenamen Jacop Dielis naer vermellen den beschede daer van sijnde bijde vercopers om aenden coper wtgereijckt te worden ... (13-10-1638)


86v. dat voir ons comen is Frans Leendert Hannen heeft wittelijck ende erffelijck verkocht Bernard Henrick Josephs int bijwesen van Peter ende Joseph sijnder broederen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van XIII gulden X stuijvers alle jaer te betalen op sinte Lucasdach waer van den iersten pacht sal vervallen anno 1639 ende dien te heffen ende bueren in ende wt een huijs schuer metten aengelach gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Leendert Hannen 2. Jan Antonis Bocx 3. Jan Herbs met meer anderen 3. die streat ... losbaar mette somma van drij hondert gulden metten verloppen van dien ten tijde der lossingen achter staen ... (13-10-1638)


87. dat voir ons comen sijn Peter, Roelen gebroederen ende Jan Tielens man ende momber van Margriet sijnder huijsvrouwe kijnderen wijlen Servaes van Son hebben wittelick ende erffelick gescheijden ende gedeijlt allen achtergelaten goederen van hunne ouders in drie delen ende hebben daer over gedaen behoirlijcke lotinge


A: so is te deel gevallen Roelen Servaessen van Son den halven beempt inde Roij neffen erve Jan den Wert, alnoch den beempt inde Hulsbroecken, alnoch een beempten aen Osterijckerdijck, alnoch in Willenacker waer van onderhalff copsaet lants aende tegendeijders sall worden affgedeijlt

B: de selve so is te deel gevallen Peter Servaessen van Son den halven beempt inde Langstraet neffen erve Gijsbert opten Berch, alnoch den acker in het Swartlant, alnoch een copsaet lants van in Willemacker sall affgedeijlt worden neffen erve die weduwe Sintis Hollen met hare kijnderen

C: de selve so is te deel gevallen Jan Tielens man ende momber van Margriet sijnder huijsvrouwen den halven beempt inde Schaveijen neffen erve Lijnte weduwe Jan Ollemans, alnoch den Paijacker, alnoch een halff copsaet lants van in Willemacker ... (13-10-1638)

87v. dat voir ons comen is Henrick Jacop van Hees heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jacop Jan Jutten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent eertijts gelost bij Jan Hoeben Smets aen Henrick Maes tot profijt vande kijnderen Arien Mes ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck groesen gelegen ginder beneden inder prochie van Leende tusschen 1. Willem Engelen 2. Jan Deelen, noch in ende wt een gelach inder selver prochien gelegen tot Strijp aen die SChorhorst tusschen 1. Marten Vaes 2. die gemeijn straet breder naer inhout vanden principalen constitutiebrief daer van sijnde wesende van dato (09-05-1576) ... (23-10-1638)


88. dat voir ons comen is Frans Leendert Hannen heeft wittelick ende erffelick verkocht Jenneke ende Perijn wittige achtergelaten kijnderen van Peter Engelen int bijwesen van haren mombers eenen jaerlicken ende erffelijcken chijns van negen gulden alle jaer te betalen alderheijligendach waer van den iersten pacht sal vervallan anno 1639 ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck beempt gelegen in doude beemde onder die prochie van Leende tusschen 1. Corsten van Moll 2. Gerard Muijsers 3. de naeburen chijnsgoet 4. den Aa stroom, noch in ende wt een huijs schuer ende aengelach gelegen onder die prochie voirst tusschen 1. Leendert Hannen 2. Jan Tonis Bocx 3. Jan Herbers met meer anderen 4. die straet ... losbaer mette somma van twee hondert gulden mette verlopen van dien ten tijde der lossinge ten acheterstaen ... (26-10-1638)


88v. dat voir ons comen is Frans Leendert Hannen als man ende momber van Heijlken sijnder huijsvrouwen heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich Antonis van Hall een stuck beempts gelegen ott Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnderen Antonis Wouters met meer anderen 2. Tielen Aert Keijmpts 3. Jan van Vechelen 4. Lijsken Wouters Deelen oock met meer anderen, noch op de selve conditie aenden selven noch een stuck beempt gelegen onder di eprochie voirst tusschen 1. Anneke wouter Deelen 2. Jan Teus Weijnen 3. die weduwe Jintis Hollen mette kijnderen 4. scheren gemeijnt ... hijer wt sall moeten betalt worden aenden pastoir jaerlijkx XII stuijvers ende aen die kerckmeesters tot Leende VI stuijvers ... (26-10-1638)


89. dat voir ons comen is Frans Leendert Hannen heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Bacx een stuck lants gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. Tielen Aert Keijmpts 3. Peter Deelen 4. die Oijenstraet ... (26-10-1638)


89. den selven Frans voirst heeft noch wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgeeven ende mechtich gemackt Peter Henrick Deelen een stuck lants gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Merrij Martens mette kijnderen 2. Dries van Moll 3. Tielen Aert Keijmps 4. Peter Bacx met meer anderen ... (26-10-1638)


89v. dat voir ons comen is Joost Sebastiaens heeft helmelinge vertegen op sijn tocht van dit naer volgende stuck groesen tot proffijt van sijn drie kijnderen ende Joost voirst. gelooft weerschap


89v. item Jan Joosten ende Sebastiaen gebroederen voir hun selven ende geloven noch voirts voir Maijken hun suster int bijwesen van haren kredituer hijer toe verkoren hebben te samen wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jenneke dochter Albert Adriaens een stuck beempts gelegen inde Ren onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop Jacops Luijten 2. den wech 3. idem 4. Arien Tonis ... (04-11-1638)


90. wij Wouter Cocx, Niclaes Gerards, Amant Dircx, Aert Andries Ruijvens, Dirck Joosten ende Frans Bluijssen schepenen in Heeze ende Leende doen cont eenen igelijcken dat voir ons comen sijn Dirck Joosten, Frans Bluijssen schepenen, Henrick Hansen, Peter Pompen, Corste nvan Moll, Frans Pompen, Jan Maes, Joost van Hout borgemeesteren, Jacop Jan Pompen, Adriaen Broeckmans, Henrick Goort Bull heijliggeestmeesteren, Reijm Vee, Jacop Hansen ende Gijsbert Josephs kerckmeesteren respective des dorps van Leende representeren ende vervangende t geheel corpus ende ingeseten van Leende voirst ende hebben wt qualiteijt voirst wittelick ende erffelick verkocht den voirgenomden heijligeestmeesteren ende provisuers der taffelen des heijligengeest tot Leende ende alle diegene die nae hun proviseurs der selver sullen wesen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van sesendertich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent jaerlijcker renten alle jaer te betalen ... op onser liever vrouwen lichtmisdach daer van den iersten pacht sal verschijnen op lichtmis dach ijerstcomende ende dien te heffen ende bueren in ende wt die gemeijne chijnsgoederen den gemeijnte toebehorende so ende gelijck alle die selve chijnsgoederen onder die voirst prochie gelegen sijn geen wtgescheijden ... losbaar metter sommen van achthondert der gelicker guldens ... (06-11-1638)


92. dat voir ons comen is Jan Marten Bluijssen als gemchticht vand emombers van het onmundich kind van Mattheus Alewijns [Matues Aellewijns] doir prockerassie wesende van dato (01-02-1638) gepasseert voir schepenen van Goell [Geel?] ons vertoont om in alles te handelen van allen rentbrijeven so sijnen raet gedragen sal aengaende van het onmundicht kijnt voirst. also heeft den voirst Jan Marten Bluijssen wittelick ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan vanden Berg [Berchge] man ende momber van Jenneke sijnder huijsvrouwe eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden siaers eertijts gelooft bij Leendert Looijen tot behoef vande drie achtergelaten kijnderen van Mathijs Jan Peters ende Anneke sijnder huijsvrouwe ende dien te hefen ende bueren in ende wt een stuck beempt onder die prochie van Geldrop ende heerlijckheijt van Heeze ende Leende gelegen ter plaetsen geheijten Huls geheijten het hoijvelt tusschen 1. de naebuerne chijnsgoederen 2. Thomas van Alphen kijnder 3. de naebueren chijnsgoederen 4. [niet aanwezig], noch in ende wt een stuck beempts geheijten het hangende goer ter selver plaetsen gelegen tusschen 1. Jacop Hansen 2. derfgenamen van Adriaen Langhanssen 3. Jacop Hansen 4. [niet aanwezig] breder naer vermellen vanden principalen brieff daer van sijnde van dato (04-02-1610) ... (06-11-1638)


92v. dat voir ons comen is Andries van Hall heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Aert Weijnen een stuck beempts gelegen ot Osterijck onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. Henrick Vee 3. Aert Wouters 4. die naeburen chijnsgoet ... (16-11-1638)


92v. den selven Andries van Hall heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Frans Henrick Pompen een stuck lants inde Halfvennen gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Heijlke Jacop Hogersdochter 2. Willem Henrick Pompen 3. Lijpken weduwe Willem Bull met hare kijnderen 4. die kijnderen Philip Coppen ... (16-11-1638)


93. dat voir ons comen is Lijsken Aert Juecken als gemechticht doir procuratie van Jan Jansen haren wittige man voir notaris ende getuijgen binnen der stat Antwerpen gepasseert van dato (05-11-1638) ons schepenen vertont also heeft Lijsken voirst wt krachte als voir is verhaelt wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Gerard Willem Muijsers een huijs schuer ende aengelach gestaen ende gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnderen Henrick van Brug 2. die naegelaten kijnderen Joost van Erp 3. des copers met meer anderen 4. die straet ... (18-11-1638)


93. de selve Lijsken verkoperse als voir heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Gerard Willem Muijsers een stuck lants gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Merten weduwe Willem Hannen met hare kijnderen 2. Henrick Loeff Loeffs met meer anderen 3. des copers 4. die naegelaten kijnderen Joost van Erp ... (18-11-1638)


93v. de selve Lijsken wt klausulle van procuratie als voir heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Gerard Willem Muijsers een stuck lants gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. die gemeijn straet 2. Dirck Juecken 3. idem 4. idem ... (18-11-1638)


93v. de selve Lijsken wt clausule van procuratie als voir heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Gerard Willem Muijsers een stuck beempts gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Hansen 2. Henrick Loeff Loefs 3. Dirck Joosten 4. des copers ... (22-11-1638)


93v. de selve Lijsken voirst heeft wittelijck ende erffelijck verkocht Jan Dirck Juecken wt clausule als voir een stuck lnats gelegen inde Horst onder die prochie van Leende tusschen 1. Peter Bacx 2. eenen wech 3. die kijnderen Joost van Erp 4. de naebueren chijnsgoet ... (22-11-1638)


94. dat voir ons comen sijn Huijbert Peters den Mulder ende jacop Antonis Smulders geede mombers vande kijndern wijlen Lambert Peters ende Lijsken sijnder huijsvrouwe ende Jan Andriessen als gemechticht doir procuratie van Lambert Driessen man ende momber van Willemken sijnder huijsvrouwe wittige dochter van Lambert Peters voor haere .. van daeto (16-10-1638) gepasseert voir schepenen ende borgemeestes der stat van Antwerpen ons veront hebben die voirst mombers wt krachten van belijde konden ende wittich dekreet bij mijne heren drossaert ende schepenen van Heeze ende Leende voir m.isselicken gegeven opten (06-11-1638) mede wt krachte van octroije bij sijne keijserlijcke maeijesteijt saliger me. als hertoch van Brabant den mombers van onmundige kijnderen verleent hebben nae drie voorganede sondaegse veijlinge ten hochsten voir eenen igelijcken wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Henrick Goort Bull een huijs metten aengelach gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. de kijnderen Jacop Dielis 2. Reijm Vee met meer anderne 3. Jan Vrient 4. eenen wech ... (30-11-1638)


94v. de selve erffgenamen ende mombers in qualiteijt als boven hebben tesamen wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Wouter Coolen een stuck beempts gelegen inde Cortbrugge onder die prochie van Leende tusschen 1. Lijn Gerards met hare kinderen 2. Gerard Muijsers met meer anderen 3. den Aa stroom 4. eenen wech ... (30-11-1638)


94v. de selve erffgenamen mette mombers in qualiteijt als voir hebben te samen wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgeven ende mechtich gemackt Jan Andries de Wit een stuck lants gelegen opte Velu onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Willem Maes 2. Jan den Kuijper 3. die kijnder Philip Coppen 4. Jan Bitters met meer anderen ... (30-11-1638)


95. de selve erffgenamen mette mombers in qualiteijt als voir hebben te samen wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Lijpken weudw Joost Bitters een stuck lants gelegen opte Velu onder die prochie van Leende tusschen 1. Dirck Bacx 2. des copers 3. Willem Lambers 4. des copers ...(30-11-1638)


95. de selve erffgenamen mette mombers in qualiteijt als voir hebben te samen wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Willem Aert Weijnen een stuck lants gelegen inde Speel onder die prochie van Leende tusschen 1. Oda. mr. Gerrit 2. Peter Arien Daems 3. Corsten van Moll 4. eenen wech... (30-11-1638)


95v. de selve erffgenamen mette mombers in qualiteijt als voir hebben te samen wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Jan Vogel een stuck lants gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Loeff Loeffs 2. Dirck Bacx 3. Dries Leenen 4. die kijnderen Jan Groenen ... (30-11-1638)


95v. de selve erffgenamen mette mombers in qualiteijt als voir hebben te samen wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Peter jan Coppen een stuck beempts gelegen ginder beneden tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnderen Peter Thomas 2. Dielis Joordens 3. Merrij Deelen mette kijnderen 4. den Aa stroom ... (30-11-1638)


96. dat voir ons comen is Peter den Snijer heeft wittelcijk ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Andries de Wit een stuck erffenis gelegen ot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. die straet 2. Marie Bitters met meer anderen 3. eenen eckerwech 4. scherp wtgaende ... (30-11-1638)


96. dat voir ons comen is Peter Willem Maes heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Jacop Hogers een stuck lants gelegen inde halffvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Tonis Donckers 2. Ida Pompen 3. Arien Hoebben 3. die straet ... (30-11-1638)


96v. Jan soone Dirck Juecken als naerder van bloet heeft onderstaen eenen ecker genompt de drie copsaet als Gerard Muijsers in cope hadde verkregen van Lijsbet Aert Juecken volgens den transportbrief daer van sijnde van dato (18-11-1638) ende Gerard coper is den naerdreman gewecken ende heeft hem in sijn recht gelaten (30-11-1638)


97. dat voir ons comen sijn Henrick Goort Bull ende Henrick Willem Maes geede mombers vande onmundige achtergelaten kijndren van Peter Thomas Versantvoort also hebben die voirst mombers wt krachte van belijde conden ende wittich decreet bijden here drossaert ende schepenen vonneselicken gegeven opten (17-09-1637) mede wt krachte van octroije bij sijne keijserlijck maeijesteijt saliger memorien als hertoch van Brabant den mombers van onmundige kinderen verleent hebben naer drie voirgaende sondachsche veijlinge ten hoechsten voir eenen igellicken wittelicken ende erffelicken verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Gerard Bartels een huijs metten brouhuijs gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Goort Bull 2. Goort Henrick Loefs 3. die straet 4. Ioffwech ... (30-11-1638)


97v. dat voir ons comen is Aelke weduwe Willem Maes heeft affgegaen haer tocht tot profijt van Marcelis haren soen voir sijn gedeelte ende heeft daer op vertegen geloft weerschap


97v. dat voir ons comen is Marcelis Willem Maes heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Willem Maes ende Peter sijnen broeder sijn derde gedeelte dat hem bij versterf van sijnen vader ende moeder naer het afgaen van haerdr tochten is aengecomen in hogen lagen diepen drogen hoe ende in wat manierren die selve goederen gelegen sijn onder die prochie van Leende ende Marcelis verkoper voirst heeft hier op hellemelinge vertegen ende geloft weerschap. Salvo dat Marcelis noch sijn portie hout in het beempten tot Strijp onder die prochie van Leende (01-12-1638)


97v. dat voir ons comen is Joost Sebastiaens heeft affgegaen sijn tocht van dit naer beschreven paersell ende heeft op hellemelinge vertgen gelofst weerschap


97v. dat voir ons comen sijn Jan Joosten ende Sebastiaen gebroederen wijlen Joost Sebastiaens voirst ende Jan ende Sebastiaaen voirst gelvoen ende hun sterckmaeckende voir Maijke hare suster hebben te samen wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Lamberts een stuck lants gelegen opten Daelbos onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans den Smet 2. Goort Loefs 3. Aert Peter Cocx 4. die kijnderen Henrick Pompen ... (09-12-1638)


98. dat voir ons comen is Gerard Lamberts Kleermaecker ende heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedargen overgegeven ende mechtich gemackt Henrick Goort Bull een huijs metten aengelahc gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. die straet 2. die kijnderen Jan mr. Delis 3. des copers 4. idem .. (08-12-1638)


98. dat voir ons comen is Gerard Frans Smulders heeft wittelijck ende erffelijck verkocht ogpedragen overgegeven ende mechtich gemackt jan Goort Bull een stuck eckerlants gelegen inde Craensaet onder die prochie van Leende tusschen 1. Pauwel Peter Lobben 2. des copers 3. Jan van Brug 4. die gemeijnt ... (08-12-1638)


98v. item de drie naegelaten kijnderen van Willem den Scheper met hunne mobmers hebben wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen achtergelaten goederen van hunne ouders


A: bij welcke deijlinge te deel is gevallen Peter Willem Schepers het Hannenvelt, alnoch den beemt inden Nieuwendijck, alnoch den halven Hannenkamp de sijde suijdwaerts onder den last hijer wt te gelden XX stuijvers jaerlijck dese kavel sall inbueren wt Thijssen cavell XXV gulden ..

B: de selve so is te deel gevallen jan Willem Schepers welcke lotinge Jan Maes als momber heeft ontfangen inden name van het onmundig kijnt den beempt inde ghelaij Aa, alnoch den beempt inde Roij, alnoch den halven acker genmpt den Hannencamp nordwaerts, dese kavel sall in bueren wt Mathijssen cavel XXV gulden

C: de selve so is te deel gevallen Mathijs Willem Schepers het huijs metten aengelach daer hunnen ouders in plachten te wonen onder den last daer wt te betalen aneden heijligengeest alhier jaerlijcx IIII gulden, alnoch aen Heijl Maes jaerlijck IIII gulden ende dese kavel sall noch bij leggen aen Peters kavel XXV gulden ende aen Jans cavell ock XXV gulden ... (24-12-1638)

99. item Jan Antonis Smulders heeft affgegaen sijn tocht van dit naebeschreven huijs hoff metten aengelach tot proffijt van Peter sijnen sone ende heefter hellemelinge op vertegen


99. dat voir ons comen is Peter Jan Smulders heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan ende Peter sonen Willem Maes een huijs metten cleijnen huijsken ende aengelach so het selve s gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Lijkpen weduwe Joost Bitters 2. Henrick Goort Bull met meer andreen 3. Arien Frans Berchmans oock met meer anderen 4. die streat .. .(28-12-1638)


99v. dat voir ons comen sijn Peter Jan Bacx als man ende momber Lijbbeken sijnder huijsvrouwe, Marrijken weduwe Mathijs Broeckmans met haren momber, Gertuijt Jansdochter huijsvrouw van Goort Peter Weijnen wt krachte van procuratei haer bij den voirst haren man gegeven so voir hem als mede voir het weeskint van Antonis Peter Weijnen vermellens vande repective procuratie der stede Woerden ende van date den (28-11-1638) ende vanden dorpe ende ambachten van Lier van dato den (28-09-1638), Anneke Tonissen tegenwordige huijsvrouwe van Willem Petersen ende de selve Anneke als procuratie hebbende van haren man voirst. wesende van dato den (29-11-1638) allen te samen aen ons schepenen vertoont Jan Abrahamans ende Jan Matheus Weijnen gesworen mombers van Jan sonen Joost ende Heijlken Peter Weijnendochter Willem Lamberts ende Willem van Liesent gesworen mombers van Jacop Joosten aloso hebben die voirst mombers wt beleijde conden ende wittich decreet bij den heren drossaert ende schepenen vonneselicken gegeven opten (08-12-1638) vonneselicken gegeven een beneffen dandere meerderjarige altesamen kijnderen ende kijntskinderen ende erffgenamen van Willem Peter Weijnen ende Marrie sijnder huijsvrouwen hebben tesamen wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Jansen Verstappen een huij shoff metten aengelach so het selve is gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Maes 2. Jacop Jacops Luijten 3. die kijnderen Jan van Pelt 4. die straet ... ... (29-12-1638)


100. de selve erffgenamen wt qualiteijt als voir hebben wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Gerard Frans Smulders een stuck beempts glegne inde Schammert onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Hansen 2. die weudwen Antonis Deelen met hare kijnderen 3. den Aa stroom 4. die straet ... (29-12-1638)


100. de selve erffgenamen wt qualiteijt als voir hebben tesamen wittelijck ende erffelicjk verkocht ogpedragen voergegven ende mechtich gemackt Henrick Driessen van Maris een stuck beempts gelegen inde Buelderbeemde onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop Jacops Luijten 2. Marrij weduwe Antonis Tielens met meer anderne 3. Stijn weduwe Jacop Ollemans 4. Goort Tonis ... noch een stuck erffenis gelegen inde Ren onder ide prochie van Leende tusschen 1. Arien Wouter Truijen 2. die kijnderen Henrick Pompen 3. Jacop Jacops Luijten 4. Peter Clevers ... (29-12-1638)


[los vel vier woorden onleesbaar, andere zijde ook]

100v. de selve erffgenamen in qualiteijt als voir hebben te samen wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gmackt Peter Jan Bacx hunne mede erffgaen een stuck beempts gelegen inde Craenscut onder die prochie van Leende tuschen 1. die kijnderen van Henrick Pompen 2. die kijnderen Joost van Erp met emeer anderne 3. Henrick Berchmans met meer anderne 4. eenen gemeijenn beemdwech .. .(29-12-1638)


100v. die selve erffgenamen in qualiteijt als voir hebben te samen wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Merrij weduwe Mathijs Broeckmans hunne mede erffgenam een stuck beempt glegne inde Nieuwendijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Leenen met meer anderen 2. Gijsbert Josephs 3. Elsken weudwe Peter Smulders 4. eenen gemeijen wech ... (29-12-1638)


101. de selve erffgenamen in qualiteijt als boven hebben te samen wittelick ende erffelick verkocht opgedargen overgegevn ende mechtich gemackt Jan Abrahams een stuck lants gelegen inde Langacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop Joosten 2. Gerard Frans Smulders 3. Jacop Jan Pompne 4. Goort den Smet met meer anderen ... (29-12-1638)


101. de selve erffgenamen in qualiteijt als voir hebben te samen wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegven ende mechtich gemackt Mathijs Leendert Hannen een stuck lants gelegen inde Langacker onder die prochei van Leende tusschen 1. des heijligengeest erve van Leende 2. Jacop jacops Luijten 3. sint Jans capellacker 4. die kijnderen Joost van Erp .. .(29-12-1638)


101v. de selve erffgenamen voirst wt qualiteijt als voir hebben tesamen wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgeven ende mechtich gemackt Gerard Willem Muijsers een stuck lants gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. ddie achtergelaten kijnderen van Jan Henrick Stappers 2. Joost Peter Cocx met meer anderen 3. die achtergelaten kijnderen van Jan Henrick Stappers 4. Dirck van Werdingen oock met meer anderen ... noch een stuck lants gelegen inde Craenscut onder die prochie voirst tusschen 1. Antonis Marten Engelen 2. Dielis Aert Wouters 3. die kijndern Joost van Erp 4. [niet aanwezig] ... (29-12-1638)


102. de selve erffgenamen in qualiteijt als voir hebben te samen wittelick ende erfelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Lamberts een stuck lants gelegen aent Hanneneijnde onder die prochie van Leende tusschen 1. Anneke weduwe Loef Loefs 2. Aelbert Adrieans met meer anderen 3. het wercken 4. die straet ... noch een stuck lants gelegen opten Daelbos onder die prochie voirst tusschen 1. Jan Dielis Martens 2. Peter Litsenborch 4. sheren gemeijnt 4. Tonis Verstappen ... (29-12-1638)


102. de selve erffgenamen in qualiteijt als voir hebben te samen wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgeven ende mechtich gemackt Arien Wouter Truijen een stuck beempts gelegen inde Nieuwendijck onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. Willem van Liessent 3. Jan Bocx met meer anderen 4. die naebueren chijnsgoet ... (29-12-1638)


102v.

1639

dat voir ons comen sijn Peter Josephs ende Joseph sijnen broeder voir hun selven ende geloven noch voirts voir Bernard hunne broeder hebben tesamen met hellemelinge vertinge wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Frans Leendert Hannen een stuck lants gelegen op de Tuijnt onder die prochie van Leende tusschen 1. die kijnderen Wouter Bocx 2. Jacop Hannen 3. Jan Bocx met meer anderen 4. die straet ... noch een stuck hoeffs gelegen opte Kleijn Tuijnt tusschen 1. Jan Belien 2. Frans Maes 3. Jan Belien 4. die kijnderen Willem Belien met meer anderen ... (03-01-1639)

102v. de selve erffgenamen in qualiteijt als voir hebben te samen wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Tonis Henrick van Hallsoen een stuck lants gelegen aen die Lijckende onder die prochie van Leende tusschen 1. Aert Smulders 2. die kijnderen Jan Boonen 3. Jacop Clercx 4. die straet ... (03-01-1639)


103. dat voir ons comen is Goort Franssen heeft wittelijck ende erffelijck verkocht Gijsbert Josephs eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van vijff gulden jaerlijcker ende erffelijcker renten alle jaer te betalen op onser liever vrouwen lichtmisdach waer vanden iersten pacht sall anno 1640 ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants gelegen tot Kreijell onder die prochie van heeze tusschen 1. Gerard Wuijten 2. Griet Henrick Beijcx 3. Lijbbeken weduwe Dirck Stinnen 4. den heijligengeestacker, noch in ende wt een stuck lants gelegen ter selver plaetssen geheijten den Bolart tusschen 1. Jan Fransen 2. Marten Verbraecken met meer anderen 3. Jan Fransen 4. die straet ... losbaar mette somma van dertich kruijsrijcxdalder metten verlopen van dijen ten tijde der lossinge ... (07-01-1639)


103v. dat voir ons comen is Jan Jansen Belien heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Henrick Loeff Loefs een derde gedeelte van een stuck beempts gelegen inde Schaveijen onder die prochie van Leende tusschen 1. die naegelaten kinderen Willem mr. Delis 2. die kinderen Henrick Pompen 3. die kinderen Henrick Boonen 4. eenen wech ... (07-01-1639)


103v. item de vijff naegelaten kinderen van Henrick Antonis Smulders verweckt bij Heijlke sijnder huijsvrouwen hebben te samen wittelijck ende erffelick gescheijden ende gedeijlt allen achtergelaten goederen van hunnen ouders ende laten het woonhuijs onbedeijlt om het selve ten hochsten voir eenen igelijcken te vercopen


A: so is te deel gevallen Jan sone Henrick Antonis Smulders int bij wesen van sijnen ome Aert Antonis smulders als geede momber den Neerenbeempt, alnoch het Vratenbroeck, alnoch eenen acker genompt die Hove, alnoch den acker aent Wercken, dese kavell sal inbueren wtten Schammert tien gulden hijer wt den voirst Neerenbeempt sall Jan jaerlijcx betalen in chijns drie stuijvers eenen halven praspenik [braspenning] anders ...

B: de selve so is te deel gevallen Gielen Henrick Smulders int bij wesen van Marten Tielens haren geeden momber den beempt genompt den Schammert, alnoch den acker gelegen inde Nieulanden, alnoch het heijtvelt inde Broecken los en vrij wtgenomen drie gulden jaerlijcx te betalen aenden bediender van onser liever vrouwen auter dorps commer hijer wt sall Gielen voirst aen Jannen betalen X gulden

C: deselve so is te deel gevallen Pauwels Henrick Smulders den beempt tot Strijp genompt die Streijp, alnoch den acker genompt den Molenpat, alnoch eenen beempt tot Strijp inde Doleggen ...

D: de selve so is te deel gevallen Peter Henrick Smulders de schuer metter plaetssen ende toebehorten so het selve affgepaelt is, alnoch den halven ecker inde Breetvennen neffen erve die kinderen Willem Peter Engelen, alnoch den kleijnen dijckbeempt aende Leenderbrugge hijer wt dese kavell sal Peter voirst moeten betaelen aen Heijlken sijn suster tsestich gulden ende noch in chijns wtter schueren drie oirt chijns ende noch XIII stuivjers aende bediender van onser liever vrouwen nautaer

E: de selve so is te deel gevallen Heijlke Henrick Smulders int bij wesen van haren momber hijer toe verkoren den groten dijckbeempt, alnoch den halven acker inde Breetvennen neffen erve Jan Vogel, alnoch het gebust int Rouveen, alnoch beijde die beemptens inde Broecken, dese kavel sall inbueren wt Peters gedeelte tsetich gulden .... (08-01-1639)

104v. dat voir ons comen is Jan Abrahams heeft wittelick ende erffelick verkocht Gerard Willem Muijsers eenen jaerlijcksen ende erffelicken chijns van tien gulden jaerlicker ende erffelicker renten alle jaer te betalen op lichtmisdach waer van den iersten pacht sal vervallen anno 1639 ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck groesen gelegen inde Buelderbuinde onder die prochie van Leende tusschen 1. die kinderen Joost van Erp 2. Matheus Weijnen met sijne kinderen 3. die kinderen Jan Reijm Hoirs 4. den Aa stroom. Noch in ende wt een stuck erffenis gelegen aenden Broeckerheuvel onder die prochie voirst tusschen 1. die kinderen Jan Hoebben 2. Peter Driessen van Maris 3. Aert Peter Cocx 4. die straet ... losbaar mette soma van twe hondert gulden mette verlopen van dien ten tijde der lossinge ten achter staen (10-01-1639)


105. dat voir ons comen is Jenneken Peter Seijlen [Ceelen?] heeft wittelick ende erffelick verkocht Henrick Goort Bull, Arien Broeckmans ende Jacop Jan Pompen als provisuers der taffelen des heijligengeest tot Leende ende dien nae hun sullen comen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden alle jaer te betalen op onser liever vrouwen lichtmis dach wt klausulle van testamente bij haer ende haern overleden man gemackt wesende van dato (24-12-1635) waer inn een klaeusell staet luijdende aldus: "dat die langstlevende van hunder beijder alle die selve goederen sla mogen blijven besitten sijnen ofte haren leefdag lang gedurende sonder iemants tegenseggen ende daerenboven deen den anderen volcomen consent ende macht gevende reciproce omme deselve geconquesterde goederen te mogen belasten beswaren vercopen en transporteren all oft sij beijde inden leven waren sonder iemants tegens seggen oft .ens so veele dat die lestlevende daer aff mogen hebben goet onderhout" ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants gelegen tot Vijevelwegen onder die prochie van Heeze groot ontrent twe vaetsaet tusschen 1. die kinderen Matheus van Lierop 2. des verkoperse erve 3. [leeg] 4. Joris van Oers. Noch in ende wt een stuck groesen gelegen ter selver plaetssen groot ontrent onderhalff vaetsaet tusschen 1. Delis Willem met sijnen mede erffgenamen 2. die kijnderen Thijs van Lierop 3. den Aa stroom 4. de naebueren chijnsgoederen. Noch in ende wt een stuck lants ter selver plaetsen gelegen groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Henrick Heijlen 2. die kinderen Mathijs van Lierop 3. Merrij Jan Maes met hare kinderen 4. idem ... ende met dese penningen heeft Jenneke affgelost hondert gulden aende erffgenamen van jan van Hout met conditie dat men desen voirst erffchijns sal mogen afflossen ende quiten mette soma van hondert gulden mette verlopen van dien ten tijde der lossinge ten achter staen gegeven (19-01-1639)


106. dat voir ons comen is Henrick Peter van Buel heeft wittelijck ende erffelijck verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jacop Jan Jutten een stuck erffenis gelegen inde Jansborgen tusschen 1. Joost Hannen met sijne kijnderen 2. Peter Deelen met sijne kinderen 3. des copers met meer anderen 4. naebuueren chijngronden ... (18-09-1639)


106. dat voir ons comen is Jan Lauvreijs Berchmanssoen heeft wittelick ende erffelick verkocht Gijsbert Josephs ende Aert Gijsbertch als deckens ende guldenbroeders van sinte Catharina ende Barbara ende dien naer hun sullen comen eenen jaerlijcken ende erffelicken chijnc van vier gulden jaerlicker ende erffelicker renten alle jaer te betalen op sinte Jacopsdach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een huijs hoff metten aengelach gelegen tot Strijp onder Leende tusschen 1. Jacop Delis Wuijten 2. die straet 3. idem 4. Gerard Daems ... losbaar metter soma van tachtendtich gulden ... (26-01-1639)

[kantlijn: dese rente van vier gulden jaerlijcx heeft Gerit Raessen gelost ende afgequeten aen Dirck Bocx ende Marten Deelen als dekens vande broederschappen ... (16-04-1648)]

106v. dat voir ons comen is Willem Lamberts heeft wittelick ende erfelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Willem Maes een stuck lants gelegen opte Velu tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Engel Henrick Pompen 2. die kijnderen Henrick Jan den Smet 3. Dirck van Werdingen 4. die achtergelaten kijnderen Henrick Pompen ... (29-01-1639)


107. de selve Willem Lamberts in qualiteijt als voir heeft wittelijck ende erffelick verkocht opgedragen overgegevenende mechtich gemackt Aert Antonis Smulders een stuck lants gelegen inde Broeckacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Klaes Ballens 2. Henrick Goort Bull 3. Oda mr. Gerrits 4. Jenneke Corstens ... (29-01-1639)


107. dat voir ons comen is Willem Lamberts ende Gerard Lamberts man ende momber Alken sinder huijsrouwen hebben te samen wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Reijm Hoirs een huijs schuer metten kleijnen huijsken ende aengelach gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tussschen 1. die straet 2. die kinderen Dandell Claessen 3. die straet 4. Goort Loefs .. .(29-01-1639)


107v. dat voir ons comen is Peter Jan Bacx heeft wittelijck ende erffelick verkocht Arien Broeckmans, jacop Jan Pompen ende Henrick Goort Bull als provisuers der taffelen des heijligen geest tot Leende ende dien naer hun sullen comen eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van vijff gulden jaerlijcker ende erffelicker renten alle jaer te betalen op onser liever vrouwen lichtmis dach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck beempts gelegen inde Cranscut onder die prochie van Leende tusschen 1 de kinderen Joost van Erp 2. Delis Bocx met sijnen kinderen 3. Henrick Peter Berchmans met meer anderen 4. eenen Beemdwech ... losbaar mette somma van hondert gulden ... (03-02-1639)


108. dat voir ons comen sijn Dirck Gerard Bacx, Peter Gerard Bacx ende Jan Thomas Versantvoort man ende momber Marie sijnder huijsvrouwen hebben wittelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen achter gelaten goederen van Jan hune overledene broeder doir minnelijck ackort als sij verklaerden


A: so is te deel gevallen Dirck ende Peter voirst. den halven beempt aenden Leenderdijck neffen erve Henrick Jan Bruijnen, alnoch eenen acker gelegen inde Speel genompt den wechacker, alnoch een stuck lants genompt die Kreijckelsecijk, alnoch een half vaetsaet lants achter het Ossenveen, alnoch een heijtvelt aen het Heserveen, alnoch die siggen aen die heg gelegen tot Strijp

B: de selve so is te deel gevallen Jan Thomas Versantvoort man ende momber sijnder huijsvrouwen, so is te deel gevallen Jan voirst den acker genompt den Wijsacker ... (03-02-1639)

108v. dat voir ons comen is Dirck Gerard Bacx heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Gerard Bacx sijnen broeder een stuck lants gelegen tot Boshoven inde Speel onder die prochie van Leende tusschen 1. Corsten van Moll 2. eenen wech 3. Corsten van Moll 4. die achtergelaten kinderen Willem Bitters. Noch een stuck lants ter selver plaetsen gelegen tusschen 1. des copers 2. Peter Henrick Deelen 3. idem 4. die gemeijn straet ... (03-02-1639)


108v. dat voir ons comen is Dirck Peter Gerard Bacx heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Dirck Gerard Bacx sijnen broeder een stuck lants gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Peter Arien Daems 2. Aert Jacops 3. Jacop Coppen 4. Teus Weijnen ... (03-02-1639)


109. dat voir ons comen is Jan Baten heeft affgegaen sijn tocht van dit naebeschrven paersel metten huijse ende heefter hellemelinge op vertegen tot proffijt van sijne vijer kinderen gelost weerschap


109. dat voir ons comen sijn Willem Jan Baten, Jan Jansen Baten mondich ende meerder jarich, Lijsken Jan Baten ende Merrijken Jan Baten geassisteert met hun mombers hijer toe verkoren hebben te samen wittelick ende erffelick verkocht opgedargen voergegevenende mechtich gemackt Arien Aert Raessen die helft van een huijs schuer ende aengelach gestaen ende gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. die achtergelaten kinderen Jan Pompen 2. die kindren Jan Engel Daemkens [Dumksens] 3. die achtergelaten kinderen Jan Pompen 4. die straet ... (03-02-1639)


109v. dat voir ons comen is Cathalijn naegelaten weduwe Jan Ollemans geassisteert met haren momber hier toe vercoren heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Aert Gijsberts een stuck lants gelegen to tOsterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Vrient 2. die kinderen Tonis Wouters 3. Aert Gijsberts als coper 4. Joosten weduwe Wouter Colen .. ende heeft bij testamente voir ons vertont waermee een klauselle staet luijdende aldus: "macken die een den anderen reciproce dat den langstlevenden sal hebben ende behouden sijnen vrijwen wille aen all e hunne goederen so haffelick als erffelick te vercopen transporten veralioneren belasten en beswaren all oft sijj alle beijden in menselicker formen waren levende soude comen ofte mogen doen wtgescheijden hunne wittige kinderen hunne legitime portie" ende Cathalijn verkoperse heeft opt voirst stuck lants hellemelinge vertegen ... (04-02-1639)


110. de selve Cathalijn wt klauselle van testamente heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Lucas van Asten een stuck beempts gelegen inde Cortstraet tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. Peter Clevers 3. het achergelaten kint Jan Henrick Stappers 4. den Aa stroom ... (04-02-1639)


110. de selve Cathalijn wt klausele van testamente heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Willem Aert Weijnen een stuck lnats gelegen tot Osterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Peter den Sneijer 2. die kinderen Servaes van Son 3. Abraham Ariens de Laure 4. den Heserpat ... (04-02-1639)


110v. dat voir ons comen is Tielen Aert Keijmpts heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegevneende mechtich gemackt Gerard Lamberts een huijs schuer metten aengelach gelegen tot Oseterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Lijn Engelen met hare kinderen 2. Peter Litsenburch 3. Jan Wouter Colen 4. die straet ... (04-02-1639)


110v. Dirck Gerard Bacx als man ende momber Libbeken sijnder huijsvrouwen ende Lintgen weduwe Jacop Broeckmans ende Judich gesusteren achergelaten weduwe Peter Aertsen ende Jacop Broeckmans hebben wittelick gescheijden ende gedeijlt een stuck lants gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende


A: so is te deel gevallen Dirck Gerard Bacx de helft vanden halven acker neffen erve Frans Peter Cocx

B: ende Linten ende Judich gesusteren achtergelaten weduwe voirst. den halven voirst acker neffen erve Frans Wouter Deelen .. (04-02-1639)

111. dat voir ons comen sijn Jan Jansen Bitters ende Willem Bitters geede mombers van die twee naegelatne kinderen Wouter Bitters naer drie voirgaende sondagse veijlinge hebben wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Dirck Gerard Bacx een schuer metten plaetsen gestaen ende gelegen tot boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. die kinderen Jan Hoebben 3. des copers 4. die strate ... (04-02-1639)


111. item Willem Lamberts ende Gerard Lamberts als man ende momber van Alken sinder huijsvrouwen hebben te samen wittelick ende erffelick gescheijden ende gedeijlt allen achtergelaten goederen van hunne ouders in twee delen


A: so is te deel gevallen Willem Lamberts den Broeckacker, alnoch eenen acker inde Speel, alnoch eenen beempt inde Hulsbroecken, alnoch den halven beempt inde Jansborgen die sijde neffen erve die kinderen Tonis van Roij, alnoch den acker opte Vellu, alnoch den halven acker inde Steenacker neffen erve Peter Clevers ... (04-02-1639)

B: de selve so is te deel gevallen Gerard Lambers als man end emomber Alken sijnder huijsvrouwen eenen acker genompt den Kievit, alnoch eenen beempt inde Hulsbroecken, alncoh eenen beempt inde Jansborgen, alnoch den acker aende Broeckerstraet, noch een halff velt inde Jansborgen neffen erve die sijde Gerard des des deelders voirst., alnoch den halven st een acker die sijde neffen erve Gijsbert opten Berch hijer wt sall Gerard chijns betalen eenen stuijver wtten beempt inde Hulsbroecken ... (04-02-1639)

111v. dat voir ons comen sijn Frans Wouter Deelen ende Frans Leendert Hannen als man ende momber Heijlken sijnder huijsvrouwen hebben te samen wittelick ende erffelick verkocht Peter Reijm Hoirs een stuck lants gelegen inde Speel onder die prochie van Leende tusschen 1. die kinderen Jan mr. Delis 2. Linten weduwe Henrick Verbraecken 3. Willem Jacop HOgers 4. eenen wech .. .(04-02-1639)


112. item de vier kinderen van Wouter Deelen ende Anna sijnder huijsvourwen hebben te samen wittelick ende erffelick gescheijden ende gedeijlt de huisinge ende schuer metten toehorten


A: so is te deel gevallen Frans Wouter Deelen die schuer metten aengelach so het selve tegen het oude woonhuijs is affgepalt ende den misthoff te samen gebruijcken, alnoch den halven bouwenshoff liggende neffen erve Jan Thomas, alnoch drie eijckenbomen achter die schuer

B: de selve so is te deel gevallen Merie Wouter Deelen geassisteert met haren creditur het kleijn huijsken het welck moet ruimen vander plaetsen binnen twe jaren blijvende die plaetse van dien voor hen beijden, alnoch twe essenbomen staende optgelach, alnoch die lange eijcke staende ock op het voirst gelach, alnohc het lant achter Tiel van Stercxsel schuer, alnoch het hout dat tegen die erd ligt inde Schapskoij van die schuer, alnoch drie eijcken staende achter die schuer

C: de selve so is te deel gevallen Frans Leendert Hannen man end emomber Heijlken sijnder huijsvrouwen ede Lipken weduwe Joost Bitters in het biwesen van haren momber het woonhijs metten backhuijs so het selve tgen die schuer is affgepalt ende den misthoff tesamen te gebruijcken, alnoch den halven bouwen langs die straet, alnoch een stuck lants gelegen aent heeserveen ... (05-02-1639)

[los vel: dese deijlinge niet vuijt te maecken sonder informatus van Bluijssen]

112v. dat voir ons comen is Goort Goorts [Goijart Goijartsen]

[bijgeschreven Goessens] met sijnen mober hijer toe verkregen heeft wittelick ende erffelick verkoch topgedragen overgegevenende mechtich gemackt Frans Henrick den Semt sijn gedeelte van het huijs metten aengelach so ende gelick het hem bij versterv van sijnen oomen ende moeder is aengecomen gelegen onder die prochie van Leende contsomme die straet so hij seijde, noch een stuck lants gelegen aen het Wecken onder die prochie voirst tusschen 1. Arien Raessen met meer anderen 2. Geert Arien Pompen met hare kinderen 3. Arien Wouters 4. Jacop Joosten .. (07-02-1639)

112v. dat voir ons comen is Frans Henrick den Smet heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegevenende mechtich gemackt Goijaert Goijaertsen sijnen neve sijn gedeelte in een stuck erffenis genompt den Berch gelegen inde Ren onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Hansen 2. Leendert Hannen 3. den Aa stroom 4. den Renwech. Noch een beempten gelegen tot Strijp onder die prochie voirst tusschen 1. Jan Herberts 2. Henricxken Coppen. Noch een stuck lants gelegen tot Strijp tusschen 1. die kinderen Tonis Hannen 2. Hendricxken Coppen, noch een stuck lants gelegen inde Langacker onder die prochie voirst tusschen 1. Aert Loeffen 2. eenen wech ... (07-02-1639)


113. dat voir ons comen is Jacop Delis Dries heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegevenende mechtich gemackt Jan Delis Bocx een huijs hoff metten aengelach gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. die straet 2. Jan Vreijs Berchmans 3. die straet 4. Gerard Daems ... (07-02-1639)


113. dat voir ons comen is Anneke Loeff Loefs heeft affgegaen haer tochte van dit naebescheven paersel ende heefter hellemelinge op vertegen tot profijt van dese naerbeschreven erfgenamen


113. dat voir ons comen sijn Willem Loeff Loeffs, Henrick Loeff Loefs ende Jan Belien man end emomeber Jaecxken sijnder huijsvourwen ende die selve hun sterckmakende voir Jan Peter Lobben ende Jan Loeffs hebben te samen wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Peter Henrick Smulders een stuck beempts gelegen inde gelaij Aa onder die prochie van Leende tusschen 1. Delis Bocx 2. den Aa stroom 3. die kinderen Wouter van Velthoven 4. den kerckenbeempt .. .(07-02-1639)


113v. dat voir ons comen is Peter Josephs ende Joseph sijnen broeder voir hun selven ende die selve hun sterckmackende voir Bernard hunne broeder hebben wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Jansen Belien een stuck groesen gelegen inde Neerbeemd onder di eprochie van Leende tusschen 1. des copers 2. der kerckenbeempt van Leend e3. die kinderen Jan van Pelt 4. den Aa stroom ... (14-02-1639)


114. dat voir ons comen sijn Peter Josephs ende Joseph sijnen broeder voir hun selven ende geloven nohc voirts voir Bernard hunne broeder hebben te samen wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegevenende mechtich gemackt Willem Lamberts een stuck beempts gelegen inde Ren onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Maes 2. Delis Bocx 3. den Aa stroom 4. eenen beemdwech. Noch een stuck groesen ter selver plaetsen gelegen onder die prochie voirst tusschen 1. Jacop Luijten den jongen 2. den Renwech 3. Dries Leenen 4. Gijsbert Josephs ... (21-02-1639)


114v. dat voir ons comen is Gerard Lamberts als man ende momber Alken sijnder huijsvrouwen heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegevenende mechtich gemaeckt Willem Lamberts sijnen swager een stuck beempts gelegen inde Jansborch onder die prochie van Leende tusschen 1. des copers 2. des verkopers 3. Gerard Muijsers met meer anderen 3. Peter Berchmans oock met meer andern .. (21-02-1639)


114v. dat voir ons comen is Willem Lamberts heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Gerard Lamberts sijnen swager een stuck erffenis gelegen inde Hulsbroecken onder die prochie van Leende tusschen 1. den Hulsbroeckenwech 2. Jan Vrient met meer anderne 3. die kinderen Hens den Smet 4. de naebueren chijnsgoet. Noch een stuck lants gelengen inde Steenackerdries onder die prochie voirst. tusschen 1. Peter Celvers 2. des copers 3. Merrij weduwe Aert Wespen 4. die kinderen Willem Blesen ... (21-02-1639)


115. dat voir ons comen is Jacop Peter Berchmans heeft wittelick ende erffelick verkocht die vier kinderen die Jan Bitters wittelick hadde verwekt bij Margriet Joost van Erpdochter eenen jaerlijcksen ende erffelicken chijns van vijff gulden tien stuivjers alle jaer te betalen op sinte Mathijsdach ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Wouter Beelkens 2. Lambert Bax 3. Dries Leenen 4. Aert Peter Cocx . NOch in ende wt een stuck bemepts gelegen inde Koijbroecken onder die prochie voirst tusschen 1. Anneke naegelaten weudwe Loeff Loefs 2. Marie Broeckmans met meer anderen 3. Wouter Beelkens 4. die kinderen Wouter Deelen ock met meer anderen. Noch in ende wt een stuck beempts gelegen inde Schammert onder die prochie voirst tusschen 1. Peter Driessen van Maris 2. Jan Goossen Huijberts met meer anderen 3. Jan Frans Maes 4. den Aa stroom ... wtgenomen tien stuijver siaers te betalen aende pastoor tot Heeze ende noch ses gulden siers wtten Schammert ... losbaar metter soma van hondert gulden ... (24-02-1639)


115v. dat voir ons comen is Frans Henrick Pompen als last ende procuratie hebbende van Engel sijnen broeder gepasseert voir schepenen alier wesende van dato (08-02-1639) ons vertoont also heeft den voirgenomden Frans wt clausele voir verhalt wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Henrick Peter Driessensoen een huijs metten aengelach ende acker aen malcanderen gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Arien Kruppels 2. Jacop Colen 3. Jacop den Moff 4. die straet ... (02-03-1639)


116. dat voir ons comen is Peter Deelen heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegevenende mechtich gemackt Geert Arien Pompen ende Dries Peter Leenen vijer en twintich roeijen in een stuck moorbeempts gelegen inde Bercken tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Gerard Willem Muijsers 2. des vercopers 3. idem 4. Henrick Martens ... met conditie dat Geert Arien Pompen sall hebben sestien roeijen ende Dries Leenen acht roeijen (02-03-1639)


116. item Christina Sillen met haren momber heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Jan Tonis Bocx alsolcken prtie ende gedeelte van een stuck lants als haer bij versterff van Marcelis haren sone aengecomen gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Pompen kinder 2. Henrick Willems 3. Griet Nasen 4. Claes Reijmen kinder ... (03-03-1639)


116v. dat voir ons comen is Goort Peters van Gastel heeft wittelick ende erffelick verkocht Jacop Jan Pompen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van tien gulden alle jaer te betalen op lichtmisdach waer van den iersten pacht sall vervallen anno 1640 ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck lants gelegen tot Hout onder die prochie van Geldrop ende heerlicheijt van Heeze ende Leende genompt den Ackergrot ontrent vier vaetsaet tusschen 1. Goort Joosten 2. Jan Vrancken 3. die kinderen Amant de Horne 4. eenen wech. Noch in ende wt een stuck beempts gelegen tot selver plaetssen voirst groot ontrent drie vaetsate tusschen 1. Jan Vrancken 2. Aert Thijs 3. Goort Joosten 4. Henrick Goossens ... losbaar mette soma van tweehondert der gelicker gulden ... (04-02-1639)

[kantlijn: Willem Henrick Bul inden name van sijn moeder .rau Arien Naesen geassisteert met Willem Willem Bul sijnen oom ende bloet.aght bekennen dat Peter Jacobs als prputaris van het onderpant genomet den aecker in desen veronderpant dese rente heeft gelost ende gequten erge gecasseert (18-12-1681)]

117. dat voir ons comen is Jacop Antonis Smulders heeft wittelick ende erffelick verkocht opgedragen overgegevenende mechtich gemackt Gerard Raessen Franssisen een stuck beempts gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Wilem Peter Tielens met meer anderen 2. Jan Thijs Berchmans met meer anderen 3. Willem Peter Tielens met meer anderen 4. Jan Peter Guijens ... (04-03-1639)


117v. dat voir ons comen is Dirck van Werdingen ende Jan Jacops geede mombers vande vier naegelatne kinderen Willem Hens den Smet ende Cathalijn sijnder huijsvrouwen hebben wittelick ende erffelick verkocht Jaeckomijn Jacop Dielisdochter naer drie sondachse veijlingen ende wittich decreet bij den heere drossert ende schepenen van Heez enede Leende lestleden vonneselicken gegeven opten besten .. mede wt cracht van sijne connelijcke maeijesteijt als hertoch van Brabant den mombers van onmundige kinderen verlent een stuck lants gelegen onder die prochie van Leende groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. die kinderen Henrick den Smet 2. Jan Jansen Bitters 3. die kinderen Dandel Claessen met meer anderen 4. Giel Meusen ... (22-03-1639)


118. de selve mombers in qualiteijt als voir hebben noch verkoch teen huijs schuer ende aengelahc gelegen onder die Doelen onder di eprochie van Leende tusschen 1. Oda mr. Gerarts 2. Jan Bitters 3. die kinderen Henrick den Smet 4. die kinderen Dandel Claessen aen Jenneke naegelatne weduwe jacop Seijlkens ... (22-03-1639)


118 dat voir ons comen is heer Jacop vanden Broeck pastor tot Leende heeft wittelick ende erffelick opgedragen overrgegevenende mechtich gemackt Dirck Joosten ende Anneke sijnder huijsvrouwe twee stucken erffenis gelick die selve hem bij testamenten van Mariken Verstappen sijn gemackt gelegen inde Driesbeemde onder die prochie van Leende tusschen 1. Henrick Coppen met hare kinderen 2. Gijsbert Josephs ende jan Corstens oock met meer anderen 3. den Aa stroom 4. Gerard Raessen ... (16-04-1639)


118v. dat voir ons comen sijn Reijm van Vee, Jacop Hansen ende Gijsbert Josephs kerckmeesters hebben te samen wittelick ende erffelick opgedragen overgegvenende mechtich gemackt Dirck Joosten eenen jaerlicsen ende erffelicken chijns van ses gulden alle jaer te betalen op onser liever vrouwen lcithmis dach eertijts gelooft bij Antonis weduwe Jan Gojense met Philipshen haeren soon ende Engelken haer dochter tutore ende Jan Truijen man ende momber Lucae sijn huijsvrouwe tot behoef van twee van heere Jacop Wouters ende Henrick Daems kerckmeesters tot Leende ende dien te heffen ende bueren in ende wt een stuck groesen gelegen ot tOsterick prochie van Leende tusschen 1. Henrick Maes 2. Tonis Hogaerts breder naer inhout vanden principaelen brieff daer van sijnde van dato (14-03-1575) ... (16-04-1639)


119. item Libbeken Tonis Cuijlen heeft hellemleinge vertegen op haer tocht van dese drie naervolgende paerselen tot profijt van Willem Claessen Waterhalder als man end emomber van Jenneke sijnder huisjvrouwen


119. dat voir ons comen is Jenneke Willem Claesen Waterhalder als last ende procuratie hebben van dato den (14-04-1639) gepasseert voir schepenen borgemeester der stad Haarlem ons schepenen vertont ende heeft wittelick ende erffelick opgedragen overgegenende mechtich gemackt Libbeke Tonis Cuijlen hare moeder een stuck erffenis gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem van Liessent 2. die kinderen Jan Hoeben 3. Thijs Hannen 4. Jan van Brug. Noch een stuck erffenis ter selver plaetssen gelegen tusschen 1. Heijlke Tonis van Can 2. Henrick naegelaten weduwe Jintis Hollen 3. idem 4. Merij Wouter Deelen. Noch een stuck erffenis ter selver plaetssen gelegen tusschen 1. Heijlke Tonis van Can 2. Merrij Wouter Deelen 3. des copers 4. sheren gemeijnt ... ( 29-04-1639)


119v. op heden (27-04-1639) compareerde voor schepen onder geschreven Jenneke die huijsvoruwe van Willem Claessen Waterhaelder dochtere wijlen Theunis Cuijlen ende bekende ontfangen te hebben dvan Antonis Donckers veertich rijcxdaelders maeckende hondert guldens elken gulden tot XX stuijvers gerekent daer nae compareerde Libbeke Tonis Cuijlen weduwe ende tochterse desselff Tonis Cuijlen met haeren bijstende momber, die welcke met Jennkee haere voirst dochter bekende bij manier van beleeninge verhuert te hebben Antonis Donckers een stuck beempt groesen tot Leende ontrent Osterick gelegen aen te buerden nu sinte maretnsdach ierstcomende alle jaer voir die somine van veerthien gulden jaerlijcx ende sal blivjen soe lange als die voirst Libbeke Cuijlen in menselijcker formen leven sal als wanneer Jennek evoornoempt als volcomen meestersse den voirst beempt wederom sal mogen naer haer nemen ende aenveerden mits ijerst restutierende anden voirst Antonis Donckers ende naecomelingen die voirst somme van een hondert gulden altijt sinte martensdach aff ende aengaende met conditie dat Antonis sal moeten betalen alle die dorpslasten ende contributien daerop denselven beempt is gecanpeert off gecampeert sal worden tot sijnen eijgen laste...


120v. [leeg]


121. op heden den (22-12-1639) heeft Frans Bluijssen den Frans Pompen gesegelt hondert en vijffien briven noch seventien dobbelbrieven tsaemen 132 daer van betaelt aen den . voor elcken brieff drie stuijvers beloept negent gulden sestien . 19- 16- ter presentie van Amandt Dirccx, Joost Jan Gerard ende Wouter Corst dese voorst brieven moet Frans Bluissen goet doen en ontfangen .. ...