Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Leende, inventarisnummer 1640, jaar 1632-1636 (1639)

Copyright: Bram van Kesteren, mei 2022

pas op, transcriptie is nog niet gecontroleerd (1e ronde voltooid, controle staat nog uit)

@ helmelinge vertidinge = halmelinge vertijgen (plechtig afstand doen van)
gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

1. scepenen

XVI XXXII XXXVI

Henrick Gossens
Aert die Laet
Peter Versantvoort
Jan Joost Sleeuwen
Gerit Zwuesten
Adraen Coolen
Wouter Cocx

2. item Wouter Janssen heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Anna weduwe Roelant Verbraken eenen jaerlicken ende erffelijcke chijns van seven gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent, jaerlijkcer ende erffelijcken rente alle jaer te betaelen opten neegensten dach meij ... in ende vuijt een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende tussen 1. Willem Antonis Engelen 2. die erffgenaemen Henrick van Roij 3. den gemeijn straet 4. Henrick Hanssen ... Noch vuijt ende in een stuck groesen gelegen inde selve prochie gelegen inde Ren tussen 1. Jacop Jacops Gelaesmaecker den jonge 2. Frans Maes 3. Peter Willem Bitters 4. scherp vuijtgaende aen den Renwech ... altijt losbaar metter somma van hondert ende vijffendetwintich gulden met allen pachten... (03-06-1632)


3v. item Peter Antonis Smulders heeft met helmelinge vertijdinge op gegedragen, overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Flipsen Mol een huijs hof met den aengelage in die prochie van Leende gelegen tussen 1. die kijnder Wouter Peters alias Sluijmers met meer andren 2. Gijsbert Josephs 3. die weduwe Jacop Smulders met haere kijnder 4. die straet ... (16-06-1632)


4. item Dielis Martens heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen ende overgegeven Peter Antonis Smulders alsulcke vierde gedeelt als hem Dielis te deel is gevallen van Willem Antonis Smulders in een stuck groesen genaempt den Nieuwendijck ...(02-06-1632)


4v. Jan Antonis Smulders heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen, overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Peter Antonis Smulders sijnen broeder eenen halven acker hen beijde toecomende ende noch onbedeijlt in die prochie van Leende genaempt Lijbben Stappers ecker ende dat tussen 1. die straet 2. Hanrick Smulders 3. Jacop Smulders met meer anderen 4. Hanrick Smulders ... (


5. Henrick Joost Go. heeft helmelinge vertijdinge gedaen opgedragen ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Peter van Weert vuijt crachte van procuratie van Wouter Willem Rommers ende Jan Willem Rommers voir notaris ende getuigen gepasseert der stadt Dordrecht te. Wouter voirst. woenende op die westmaes ende Jan voirst buijten der stadt voirst. wesende van data anno (26-10-1630) voir ons scepen geblecken, alle hunner goederen liggende in de prochie van Leende soe groes ende lant heij ende weij in hoegen ende laegen diepen ende droegen egeen vuijtgesondert hun aengestrovan van hunnen ouders... (07-07-1632)


5v. item Peter Corsten Verstappen ende Merrij Willem Rommersdochter geassisteert met Henrick Joost Goossens tot desen geaffimeert hebben wittelijkc ende erffelijck vercocht Antonis Jan Boelen/Koelen? eenenjaerlijkcer ende erffelijcker chijns van seven gulden ende thien stuijvers den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erffelijcker renten alle jaer te betaelen ... in ende vuijt een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende onder Strijp ontrent den Santberch tussen 1. Henrick Peter van Buel 2. Jan Goort Tonis 3. Jan voirst. 4. die gemeijn straet ... Noch vuijt ende in een stuck lants gelegen inde sleve prochie groot ontrent vijff vaetsaet tussen 1. die kijnderen Merrij van Hees 2. sheeren Aert 3. idem 4. idem ... altijd losbaar metter somma van hondert ende vijffendetwintich gulden ...

[kantlijn: mr. Claes Box schoolmeester tot Heeze bekent dat de kinderen ende erfgenamen van Peter Corsten Verstappen aen hem dese rente van seven gulden thien stuijvers te hebben gelost ende gequeten erge gecasseert (09-12-1671)]

6v. item Joostgen naegelaten weduwe Wouter Colen geassisteert met Henrick Jacop Coellen als curateur heeft helmelingen vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeen eeuwigen recht Joosten Wouter Coulen haeren soen ende Jannen sijnen brueder ende dat vuijt crachte van testamente met clausule luijdende aldus: "ende die voirst vierendetwintich gulden alsoe voldaen ende betaelt sijnde willen ende begeeren dat de langstlevende van hun ofte haer testatuer ofte testatrice alle dander overblevende goeden sullen blijven besitten gebruicken ende behouden daer aff dispoeneeren die selve vercoopen beswaren belasten ende becoemen al oft sij beijde in menschenlijkce formen waren levende midts dus al die voirst hunne wittige kijnderen met tgeene voirst over meer als hunnen legitima hebben gehadt ende sullen hebben nae vermellen van het tselve testamente gepasseert voir mr. Jochem van Aelst notaris ende sekere getuijgen wesenede in data den (17-06-1628)" ons schepenen gebleken, een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende genaempt inde Wlckendoncken tussen 1. Willem Peter Engelen 2. sheeren aert 3. idem 4. die gemeijn Aa.... (20-07-1632)


7v. item Tonisken Antonis Vreijssen geassisteert met Goort Lobben ende Jan Verstappen als curatuers tot desen geaffimeert heeft helmelinge vertijdenisse gedaen, opgedragen ende overgegven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jacop Antonis Smulders een stuck lants gelegen inde prochie van Leend einde Langecker tussen 1. die erffgenaemen van Peter Lobben 2. Jan Willem Berchmans 3. Anneken weduwe Philips van Vessem met haren kijnderen 4. Jacop Jacops Luijten met sijnen kijnderen ... (02-08-1632)


8. item Jan Tielens heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Henrick Joost Goossens ende Wouter Bocx ende Gerit Wils sMuijsers als proviseurs der tafelen vande heijlighgeest van Leende eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden jaerlijcker rente alle jaer te betaelen ... in ende vuijt een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Oesterijck groot ontrent twee vaetsaet tussen 1. Antonis Aert Hoeben met meer anderen 2. Jacop Wouters ende Joostgen weduwe Wouter Coelen met haren kijnderen 3. Antonis Aert Hoeben ... altijd losbaar metter sommma van een hondert gulden ... (02-08-1632)


9. item Arien Tonis heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeen ewigen recht Jan Janssen den Weerdt ende dat vuijt cracht van testament bij Grietgen sijn huijsvrouwe verleendt met een clausule luijdende aldus: "ende comende die voirst. Adriaen ende Margriet tot dispositie van henne tijdelijcke goeden hun bij den heere verleent hebbne verclaert so sij verclaeren expresselijcken hunnen wille te sijn dat alle hunnen schulden behoerlijck sullen betaelt worden dat ook den langslevende van hen beijde sal behoirlijcken middel hebben om leven naer sijne of haere qualiteijt so hebben Arien ende Margriet voirst gemaeckt gelijck sij maecken mits desen deen den anderen reciproce op den langstlevende van hen beijde boven het recht tot haeven ende die gelijcke tochten totten erfgoeden ende hebben gegeven gelijck sij geven mits densen aen den langstlevende van hen beijden vollmacht om naer sijne oft haere discetie ten eijnde als voir ende anders niet om van henne erfgoeden soo wel te vercopen ende wittelijck transport daer af te doen met alsulcken macht al off sij beijde in menschelijcken formen waren levende ett breder nae inhout den testament daer van sinde voor den heer pastoor ende getuijgen gemaeckt wesende den datum (11-12-1610)" ... den voirst Arien moet vercopen om sijne schuldne te betaelen ende so sij meteen vercocht aen sijn lijfgebreck moet lijden off in armoede moet vergaen mits dat hem van sijn goet boven alle last betaelt sijnde maer tot sijnen onderhout over en bleef ontrent IX gulden, een gelach tot Strijp in die prochie van Leende aen die Schoerhorst gelegen tussen 1. Jacop Aerts 2. den coper 3. die Schoerhorst benficie van sint Peter tot Leende ... (07-08-1632)


10v. item Tonis Verhagen man ende momber Heijlken Jan Goossensdochter sijnder huijsvrouwe, Jan Antonis Smulders man ende momber Joostgen sijnder huijsvrouwe, Jan Jan Bitters man ende momber Stijnen stijnder huijsvrouwe, Henrick Peter Clevers man ende momber Jennen sijnder huijsvrouwe ende Henrick Jan Goossens voir sijn selve hebben tsamen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Dandel Claessen eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van vier gulden thien stuijvers jaerlijcker rente alle jaer te betaelen... ende dat vuijt ende in een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende genaempt die Scaveijen tussen 1. Jan Antonis Smulders 2. Henrick Vee 3. die gemeijn Aa 4. den Scaveijenwech... voirts vermellens des constitutiebrieff daer aff sijnde wesende de data 1558 ... (28-08-1632)


11v. item Arien Tonis is afgegaen sijn tochten tot behoef van sijnen kijnderen ende heeft daer helmelinge op vertegen ende hijer voor geloven Jacop sijnen soen ende Dierck Marten Denen ende Hanrick Peters van Buel hem Arien hennen vader daer jaerlijcx voer te betaelen alle jaer twee ende t.erchtich gulden ... (09-09-1632)


12. voir ons ondergeschreven gecompareert Jacop Arien [A] Tonis ende Dirck Martens [B][als man van Joanna Arien Tonis] ende Henrick van Buel [B][als man van Maria Arien Tonis] als erfgenamen van Arien Tonis hunnen vader ende hebben gescheijden ende gedeilt alle die groes daer Arien Tonis op heeft geronceert ende daer over gedaen behoirlijkce lote voir scepen alhier ende soe is te deel gevallen gelijkc volcht:


A: inden iersten is te deel gevallen Jacop Arien Tonis een stuck groesen gelegen inde Jansburg onder die prochie van Leende gelijkc het tselve in sijn paelen geleegen is genaempt Henrick Tielens Jansburg ... Noch een stuck groesen gelegen inde selve prochie onder Strijp genaempt het hoechbusken ... Ende Noch een stuck groesen gelegen inde selve prochie genaempt die Vlessersbusch ... (09-09-1632)

B: Alsnoch is te deel gevallen Dirck Martens een stuck groesen gelegen inde selve prochie onder Strijp Gelijck tselve in sijn paelen gelegen aen den Strijperdijck ... Noch een stuck groesen gelegen inde selve prochie gelijck het in sijn paelen gelegen is genaempt Merij Snijers Jansburg ... Noch een stuck groesen gelegen inde pael gelijkc het sijn paelen gelegen is als .ijseijde ...

C: Alsnoch is te deel gevallen Henrick Peters van Buel inden ijersten een stuck groesen gelegen inde selve prochie onder Strijp genaempt Jacop Pompenbusch gelijk het in sijn paelen gelegen is... ende moet helpen onderhouden die Buschijnde noch Gee.en Smets velderkens ... ende dies moet Henrick voirst. betaelen aen Dirck Marens ende jacop Arien Tonis elck een thien gulden nae die doot van Arien Tonis hunnen vader ....

13v. item Tonis Daems van Heeze met Arijken Claessen sijn huijsvrouwe heeft wittelijkc ende erffelijck vercocht Henrick Joost Goossens ende Wouter Delis Bocx ende Gerit sMuijsers als proviseurs der taeffelen vande heijligen geest van Leende eenen jaerlijcker ende erffelijcke chijns van drie gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijkcer ende erffelijcker renten alle jaer te betaelen ... in ende vuijt een halff gelach gelegen inde prochie van Heeze onder Eijmerick tussen 1. Adam Matijssen 2. een gemeijn straet 3. idem 4. Joost Jan Gerits ... Noch vuijt ende in een stuck lants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde selve prochie tusschen 1. Gielen Tonis Scasten 2. Willem Deelen 3. Willem Verhagen 4. eenen gemeijnen wech ... Noch vuijt ende in een stuck lants groot ontrent vijff copsaet gelegen inde selve prochie ontrent der Molen tusschen 1. Henrick Lemmens met sijnen kijnderen 2. Cornelis Daems 3. Goort Deelen 4. Gijs Goijens met sijnen kijnderen ... Noch vuijt een stuck landts inde selve prochie onder Creijel gelegen tusschen 1. Henrick Berckmans 2. Henrick Peters 3. Willem Verhagen 4. eenen gemeijen wech ... Noch van ende vuijt een stuck groesen groot ontrent een vaetsaet inde sleve prochie aende Rult tusschen 1. Meriken Peters met haeren kijnderen 2. Merten Verbracken 3. Peter Janssen 4. die gemijen Aa. ... losbaar met vijftich gulden ende achterstellinge pachten ... (24-09-1632)


15. item Lijsken Aert Jueckendochter heeft onderstaen als naeder van bloede een alsulcken vierde gedeelte van erffgoet gelijkc Dirck Aert Jucken haeren Oom in coope heeft vercregen van Joost Aert Jueckensoon ende Dirck voirst is die naerdernisse gewecken latende hem in sijn recht vorts volgens den transport daer aff sijnde wesende van data (29-04-1632)... (06-10-1632)


15v. item Willem sone Peter Berchmans heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen rech Jacop en Henrick sijnen broeders alle sijnen goeden so groeslant heij weij egeen vuijtgescheijden wat tot Leende bevonden sal worden gecomen te sijn van Arijken sijnen moeije ende ock van sijne ouders oft ock dat hem nae doot van sijn vader soude mogen versterven ... (07-11-1632)


16. item Antonis Lenaerts heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Henrick Joost Goossens ende Wouter Delis Bocx ende Gerit Wils Smuijsers als heijlichgeestmeesters tot Leende ende tot behoef vanden selven heijligengeest ende aermen tot Leende voirst eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden elcken gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erffelijcker renten alle jaer te gelden ende te betalen op onser liever vrouwendach lichtmisse met die onbetaelde pachten in achterstaende vermellen der constitutiebrieff daer aff sijnde van data (20-02-1613) ... vuijt sijn huijs hoff metten aengelach ende den ecker daer bij ende aengelegen inder prochie van Leende tot Boshoven gelegen tusschen 1. Aert Wouters met sijnen kijnderen 2. Jenneken Tonis Wouters met haeren Kijnderen 3. den Heeserpat 4. die gemeijn straet ... Noch vuijt ende in een heijtvelt ende lant gelegen inde selve prochie aen het Heeserven tusschen 1. die erfgenaemen Jan Hoeben van Someren 2. Gielen Peter Wouters met meer anderen 3. Wouter Peter Deelen 4. sheeren aert ... (12-11-1632)


17. item Aert Peters den Metser als man ende momber Jenneken sijnder huijsvrouwen heeft met helmelinge vertijdinge opgedraegen, overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willem Lamberts een stuck lants in die prochie van Leend ein de Langecker gelegen tusschen 1. Antonis van Roij 2. kijnder Jan Berchmans 3. die kijnder Anneke Reijm 4. Frans den Smeth ... (13-11-1632)


17v. item Henrick Willem Blesensoen heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen, overgegen ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Bles Willem Blesen ende Joost Willem Blesen alle sijne goeden hem aengecomen ende verstorven bij sijnen ouders so groeslant sant huijs hoff geen vuijtgescheijden waer die bevonden souden mogen worden binnen Heeze of Leende ende dat met alle lasten daer in staende ... (23-11-1632)


18. item Willem Henricks heeft geconstitueert ende mechtich gemaeckt vuijt crachte van besegelde procuratie Marijke Roelen van Swol sijn wittiche huijsvrouwe voir scholtis ende gesworen hemelraden gepasseert van Emmichoven [Emmikhoven] voir ons schepenen gebleken wesende van data den (26-09-1632) ende Wouter Deelen geconstitueert ende gemechtich van Jan Aertssen man ende momber van Gritgen Henrix sijn wittige huijsvrouwe vuijt crachte van beschelde procuratie voir schout ende schepen van Pierschil [Piershil] gepasseert ende den schout die twee segels aengestecken inde ende opten naem vande scepenen voir ons gebleecken wesende van data dne (15-10-1632) ende Meriken Henrix Verhoven geassisteert met Peter Thomas Versantvoort haren curatuer in desen geaffimeert hebben helmelinge vertijdinge gedaen opgedragen ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Wouter Peter Cocx onsen medescepen een stuck lants gelegen inde prochie van Heeze tusschen 1. Arien Wouters 2. Antonis Wouters 3. Jenneken weduwe Tonis Hoirs met haren kijnderen 4. Adriaen Willem Sweers ... vuijtgenomen dorpscommer ende drie vatten roggen aen die capelle van sint Jan tot Strijp onder Leende ... (26-11-1632)


19. in qualiteijt als boven hebben die selve voirst. helmelinge vertijdinge gedaen als voir Peter Philippsen een huijs, hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende onder Boshoven tusschen 1. Henrick Vaes Loeffs 2. Peter Jacop Dingens 3. Henrick Vaes Loeffs 4. die gemeijn straet ... (26-11-1632)


19v. [los vel: dat testament So.de.en Martensoen]


19v. item Aelken [Jan Thijsdochter] naegelaeten weduwe Jan Willem Berchmans geassisteerd met Jacop Jacops gelaesmaecker ende Jacop Joesten haren curatuers tot desen geaffimeert heeft helmelinge vertijdinsse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeck vuijt crachte van testamente met clausule luijdende aldus: "soe maecken sij testatueren deen den anderen den langstlevende van hunnne beijde reciproce volle macht om te moegen vercoepen verallijeueeren transporteeren allen hunnen goederen hun tsamen behoerende om hunne schulde te betaelen ende voirt tot nottrust van hunnen leven behoudelijck dat sij testatueren hunnen gelijcke kijnderen maecken het huijs, hoff metten aengelage voir hunnen legitima nae doot vanden langstlevende wesende het testament van data (24-09-1632)" heeft helmelinge vertijdenisse gedaen Jacop Antonis Smulders een stuck lants gelegen inde prochie van Leende inde Langecker tuschen 1. die copere 2. Henrick Jan Pompen met meer anderen 3. Jacop Luijten met sijnen kijnderen 4. Anneken naegelaten weduwe Philips van Vessem met haeren kijnderen ... (01-12-1632)


20v. in qualiteijt als boven heeft helmelinge vertijdenisse gedaen Aelken voirst. Peter Antonis Smulderssoen een stuck lants gelegen inde selve prochie genaempt ontrent die Scaverden tusschen 1. Henrick Goort Bull 2. Aert Jacops met meer anderen 3. Henrick Dircks Verbraecken 4. Peter Berchmans met sijnen kijnderen ...


21. item Willem Joost Coppen heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ene mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Jan Boonen ende Jan Thijs Blesen een stuck groesen in die prochie van Leende in die Cortstraet gelegen tusschen 1. Lambert Bacx 2. enrick Stappers 3. Antonis Donckers 4. de copers ...


21v. item Peter Aelen heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeck Gielen Gobben een heijtvelt in die prochie van Leende in het Heezerven gelegen tusschen 1. den coper 2 Henrick Heijlen 3. het Heezerven 4. sheeren aert ... (09-12-1632)


21v. item Henrick Goorts ende Lenaert sijnen broeder hebben helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eewige recht Frans Jacop Bluijssen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp genaempt die Riest tusschen 1. den copere 2. Arien Frans Pompen 3. Jan Janssen van Waelre 4. die gemeijn Aa ... (21-12-1632)


22v. in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdenisse gedaen Jacop Joost alias Cuijper een stuck lants gelegen inde selve prochie genaempt het Werken tusschen 1. Willem Henrick de Smetsoen met meer anderen 2. Jacop Arien Tonis 3. Arien Frans Pompen 4. die gemeijn straet ...


22v. in qualiteijt als boven hebben helmelinge vertijdenisse gedaen den selven Jacop Joost een stuck lants gelegen inde prochie van Leende inde Langecker genaempt tusschen 1. Merrij die naegelaten weduwe Peter Weijnen met haeren kijnderen 2. Frans Arien Maes 3. Jacop Jan Pompen 4. Arien Tonis ...


23. item in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdenisse gedaen Willem Joost Coppen een stuxken lants gelegen inde selve prochie onder Strijp gelegen inde Svethoff tusschen 1. mr. Reijm Hoirs 2. Jan van Hout met sijnen kijnderen 3. Jan Herpens met zijnen kijnderen 4. idem ...


23v. item in qualitijt als boven hebben helmelinge vertijdenisse gedaen Henrick Peter van Buelsoen een stuck lants gelegen inde selve prochie onder Strijp genaempt den Ketelbuijter tusschen 1. Dirck Martens met sijnen kijnderen 2. Goort Willem Donckers 3. Frans Jacop Bluijssens 4. sheeren Aert ...


24. in qualiteijt als boven hebben helmelinge vertijdenisse gedaen Henrick Peters van Buel voirst een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde Jansburg tusschen 1. Jacop Arien Tonis 2. Jacop Peter Baten 3. Jan mr. Reijm Hoirs 4. den Jansburchswech ...


24v. in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdenisse gedaen Henrick Peters voirst een stuck groesen gelegen inde selve prochie inde roecken tusschen 1. Jan Herpers met sijnen kijnderen 2. Aert Buijs met sijnen kijnderen 3. Jacop Aerts 4. naebueren chijnsgoet ...


24v. in qualiteijt hebben helmelinge vertijdenisse gedaen aen Henrick Peter van Buel voirst. een heijtvelt gelegen inde selve prochie inde Bercken tusschen 1. Merrij Verstappen met haren kijnderen 2. die pastorije van Leende 3. Reijm Jan Hoirs 4. den nabueren chijnsgoet ...


25. in qualiteijt als voir hebben alsnoch helmelinge vertijdenise gedaen Gerit Raessen eenen houtwas gelegen inde selve rprochie onder Strijp inde Bercken tusschen 1. Henrick Lobben 2. Jan Engel Daemkens met sijnen kijnderen 3. Henrick Arien Maes 4. Gielen Wouters ... (21-12-1632)


25v. item Jacop Joost Jacops heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Henrick Peter van Buel een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp een stuck groesen genaempt die Bleeck tusschen 1. Peter Tielens alias Heesterbeecx met sijnen kijnderen 2. Willem Peter Tielenssoen 3. Dirck Martens met sijnen kijnderen 4. die gemeijn Aa ... (21-12-1632)


26. item Marcelis Willem Maes als man ende momber van Anneken sijnder huijsvrouwen ende Jan Peter van Roijsoen voor hem selven ende Aelken ook dochter van Peter van Roijsoen geassisteert met Antonis van Roij haeren curateur tot desen gecoren ende Marcelis ende Jan ende Aelken voirst hen fort ende sterck maeckende voir Gerittgen ende Jenneken henne susters hebben met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Arien Jan den Smedtsoen een huijs hof met den aengelach in die prochie van Leende in de Leenderstraet gelegen tusschen 1. de weduwe Arien .Ecken met haere kijnderen 2. die straet 3. Peter Bitters 4. Anneken weduwe Jan Lobben met haere kijnderen ... (30-12-1632)


26v. item Peter Jan Jutten heeft met hellemijnge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mchtich gemaeckt in eeenen ewigen rech Willem Jan van Hout een stuck lants in de prochie van Leende onder Strijp gelegen tusschen 1. Peter van Weerdt 2. den coper 3. Peter van Weerdt 4. Aert van Hees ...


27. item Jan Reijm Hoirssoen heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Leendert Dielis Cocx sijnen swaeger een gelach soin groes soin lant in die prochie van Leende in die Leenderstraet gelegen tussen 1. Jacop Luijt met sijnen kijnderen 2. mr. Reijm Hoirs 3. idem met meer anderen 4. Die[pagina afgescheurd]... (03-01-1633)


27v. item Philips Adriaens heeft wittelijkc ende erffelijck vercocht Henrick Adriaens sijnen broeder eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van ses gulden jaerlijcker ende erffelcijker rente alle jaer te betaelen ... in ende vuijt een stuck lants groot ontrent drie vaetsaet gelegen inde prochie van van Verkensweerde [Valkenswaard] tusschen 1. Jan Hillensoen 2. Arijke die weduwe Jan Hermekens met haeren kijnderen 3. den naebueren heijde van Weerde 4. Jan Jan Danis ... (05-12-1633)


28. voir ons ondergeschreven sin gecompareert Jan Roel Engelen [A] ende Servaes Cornelis van Son [B] ende hebben aengegeven schijdinge ende deijlinge die goederen hun aengestorven van Peter Peter Buijkens ende hebben daer over gedaen behoirlijcke loten voir scepenen alhier


A: inden iersten soe is te deel gevallen Jan Roel Engelen een stuck groesen een halff velt gelegen inde prochie van Leende beneven 1. Jan voirst. ... Noch een stuck lants genaempt die Haege gelegen inde selve prochie ... Noch een stuck lants inde selve prochie genaempt het cleijn Smeelken ... (07-01-1633)

B: item alsnoch is te deel gevallen Servaes Cornelis van Son inde ijersten een stuck groesen een half velt (het achterste) gelegen inde selve prochie beneven den Aa ... Noch een stuck lants gelegen inde selve prochie genaempt den Steenecker soe in sijn paelen gelegen ...

29v. item Joost Willem Bluijsen [Bleesen] met Blees Willem Bleesen sijnen broeder geassisteert met Jan Scepers ende Jan Janssen Veraa hebben onder staen als nadere van bloede eenen alsulcken coop van goederen als Jan Tielen in cope hadde vercregen van Jan Willem Blesen ende Jan Tielens voirst. in den naderman gewecken latende hem in hun recht ende heeft sijn openingen ontst. vermellen den transportbrieff daer aff sijnde wesende van data den (20-02-1632) ... (08-01-1633)


30. item Giel Peter Wouters heeft gecalengeert ende onderstaen als nader van bloede alsulcken huijs als Jenneken dochter Antonis Donckers in coope hadde vercregen van Jacop Peter Wouters ende Jenneken is den naerder man geweken ende tusschen spreken van goeder mannen so sijn den naederman ende Jenneken met malcanderen met nijuwen geacordeert ...(10-01-1633)


30v. item Philips Aert Wouterssoen heeft gecalengeert ende onderstaen alsulcken huijs hof als Gerit Lamberts in coope hadde vercregen van Aert Wouters in coope hadde vercregen ende Gerit is den naerder geweken ende laet hem in sijn recht ende tusschenspreken sijn parijen minnelijkc geacordeert ende verble.en so dat Philips hem Gerit die naederinge overgeeft ...


31. item Peter Jan Jutten beloeft te betaelen Willem Bitters eenen jaerlijckse erfchijns van twee gulden ende thien stuijvers alle te betalen op halff mert ... in ende vuijt een hof off gelach in die prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Claes Jan den Werdt 2. die straet 3. idem 4. idem ... altijd losbaar met der somme van twintich gulden ... (11-01-1633)


31v. item Henrick Goossens onse medeschepen heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Jan Henrick Dingens een huijs hof met den aengelach in die prochie van Leende tot Oesterijck gelegen tusschen 1. Dirck Henrick Verbraken 2. die straet 3. Dirck Henrick Verbraken 4. Henrick Willem Maes .. (17-01-1633)


31v. item Joost Goort Joost Goortsen beloeft te betalen Henrick Bull ende Dirck Joosten, Jacop Hanssen als kerckmeesters van Leende ende dat tot profijt van der selver kerck eenen jaerlijcxen ende erffelijkcen chijns van drie gulden jaerlijck alle jaer te betaelen op onser lieve vrouwen lichtmisdach ... in ende vuijt een stuck lants genaempt die Ren soe groot ontrent anderhalf vaetsaet in de prochie van Hees gelegen aen den Ral tusschen 1. Griet weduwe Roel Weijten met haeren kijnderen 2. eenen ackerwech 3. die Ren 4. Reijm Reijms ... aaltijd lostbaar met der somma van twintich gulden ... [kantlijn: dese nabeschreven rente heeft Joost Goort Joosten gelost aen Henrick Bull cum suis ergo met vuijt te maecen ende doorslagen]


32v. item Marijken dochter Wouter Belien ende met Willem Belien ende Matheus Weijnen haere gecoren mombaers hebben met hellemijnge vertijdinge opgedragenovergegeven ende mechtich gemaeckt in eenen recht Michiel Wouters een half huijs hof met den aengelach in die prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Jacop Pompen 2. sheeren aert 3. eenen gemeijn wech 4. Henrick Goossens ... (19-01-1633)


33. voor ons gecompareert die mombaeren van Meriken Wouter Belien [A] present ende Gielen Wouters [B] hebben mindelijck gescheijden ende gedeijlt die goederen van Wouter Belien saliger ende daer over gedaen behoirlijcke loeten in vuegen als volcht:


A. inden ijersten is te deel gevallen Meriken dochter Wouter Belien met Willem Belien ende Theus Weijnen haere gekoeren mombers een stcuk groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp inde Bercken benevens het Vechtgen ende vorst soe het in sijn paelen gelegen, noch een stuck lants gelegen inde selve prochie genampt het Eechgen soe het ijn sijn paelen gelegen is ...

B. item alsnoch is te deel gevallen Michiel Wouters inden ijersten een stuck groesen gelegen inde selve prochie onder Strijp inde Bercken genampt het groot Beecxken soe het in sijn paelen gelegen is, noch een stuck groesen inde selve prochie onder Strijp genampt het Rouvenneken, noch een stucxken eerffs genampt het Visveltgen dus moet Gielen vuijter hant geven aen Meriken Wouter Beliendochter ter somma van vijff gulden ...

34. item Jan Marten alias Hoeben met Arien Hoeben sijnen soen ende Jan Abrahams man ende mombaer Margriet sijne huijsvrouw ende hebben gesamerderhant vuijt crachte van decreet van scepenen van Heeze ende gegeven wesende de data den (21-01-1633) hebben helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eeuwigen recht Barbara Henrick Coolen een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende aen den Brockerhoevel tusschen 1. Henrick Hanssen 2. die gemeijn straet 3. idem 4. Peter Berchmans met sijnen kijnderen ... (22-01-1633)


[los vel:] Wouter Cocx Nicola[.] ende Joost Jan Goorts als die bueven van Leende worden geschelt verteert ten laste van scheps XXVII stuijvers [moeilijk te lezen]

34v. item Hanrick Goossens heeft met helleminge vertijdijnge opgedraegen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen ewigen recht Lijpken weduwe Gerrit Rueven een gelach in die prochie van Leende tot Boshoven gelegen tusschen 1. Corsten van Mol 2. den bach 3. idem 4. die straet ... (05-02-1633)


35. item Jan Thijs Berchmans heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven Mathijs Tielens twee roeijen erfs in die prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. des koepers erve 2. idem 3. idem 4. idem ... (14-02-1633)


35. item Aert Buijs ende Gielen sijnen swaeger beloeven te betaelen Arien Aartsen ende Aert van Hees als Kapelmeesters ende dat tot profijt der Kapellen te Strijp onder Leende eenen jaerlijcxsen ende erffelijcken chijns van twee gulden twe stuijvers alle jaer te betaelen op onser liever vrouwen lichtmisse als kersenbrant in ende vuijt een stuck lants groot ontrent twe vaetsaet in die prochie van Leende onder Strijp gelegen tusschen 1. Griet Naesen 2. Reijm Hoirs 3. Aert Raessen met meer anderen 4. scheeren gemeijnt ... Thijs ende Aert voorst gelooft dit vuijt krachte van testament voor den heere pastoer ende getuijgen gemackt hebben gemackt bij testament ende maecken mits desen gesaemender hant deen den anderen reciproce op den langstlevende van het beijden alle hen goet soe haeve als erve om daer mede hen wittelijcke schulden te betaelen ende henne kijnderen op te voeden mits dat den langstlevende so wel sal moegen verkoopen veralijueren transporteren oft oc belasten als hen off haer langstlevende bevinden sal te behoeren ende men sal desen chijns altijt mogen lossen ende afgeven met der somme van vier ende derchtich gulden vijft stuijvers.. (12-02-1633)


36. item Aert Antonis Smulders heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eeuwige recht Henrick Antonis Smulders sijnen broeder een schuer metten aengelage daer bi ende aen gelegen ind eprochie van Leend eontrent aen die kercke van Leende tusschen 1. Jan Verstappen 2. Dielis Henrick Martens 3. Anna Martins Engelen met haeren kijnderen met meer anderen 4. die gemeijn straet ... (14-02-1633)


36v. item Jan Dielis Cocx heeft met helleminge vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Hanrick Maes een stuck groesen in die prochie van Leend ein die Bercken tot Strijp gelegen tusschen 1. die kijnder Delis Dries 2. Arien Pompen met meer anderen 3. Gielen Gueijens 4. Tonis van W.c.en (16-02-1633)


37. item heer Adam Hermans heeft met hellemijnge vertijdinge opgedraegen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen ewigen recht Jacop Antonis Engelen een stuck lants in die prochie van Leende in het Loefven gelegen tusschen 1. Henrick Faes Loefs 2. Maijken weduwe Antonis Engelen met haere kijnderen 3. Corsten van Mol 4. die straet ... (21-02-1633)


37v. [los vel]


38. copij [bij 43 met potlood bijgeschreven]

item Jan Philipsen heeft wittelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eeuwige recht het clooster ofte convent van sinte Agnaeten daelen tot Dommelen inde Merije van Shertogenbossche gelegen eenen jaerlijcker ende erffelijcke chijns van negen gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijck ende erffelcijkre rente alle jaer te betaelen los ende vrij ende onbeswaert van allen lasten scuttinge ende exactien soe ordinairs als extraordinairs eegeen lasten vuijtgesondert ende dat te betaelen alle jaer op cormissedach ende den te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck groesen ende met een eckerlant groot ontrent meer als twe vaetsaet gelegen inde prochie van Leende ontrent die Renbrug tusschen 1. die gemeijn Aa. 2. Frans Maes 3. Renwech 4. Jintis Vrijs Hollen ... Noch vuijt ende in een stuck lants ontrent twee vaetsaet gelegen inde selve prochie aen het Hanneneijnde tusschen 1. die erfgenamen Lijs Sceepers 2. Wouter Janssen ende Dielis Henrick Martens 3. Jan Hoeben kijndren met meer anderen 4. die gemeijn straet ... Los ende vrij van alle svoircommer ende drie gulden jaerlix staende aen die erfgenaemen mr. Reijm Hoirs ende Jan vercoperen geloeft die onderpande goet ende wel doegende te onderhouden ... Losbaar metter somma van hondert vijftich der gelijcker gulden met allen achterstellinge pachten ter tijden der lossinge verscheenen ende te achterstaende ende dese voirst hoffpenningen sijn gecomen van weegen Adriaen Peter saliger meomrie onder last van een jaergetijt eewelijck tot sijnder sielen salicheijt in het clooster voirst te celebreeren ende vorts dat Jan vercopere tselve erfchijns geloeft te betaelen in het convent voirst. ... (11-12-1635?)

39v. item Henrick Peter van Buel heeft wittelijkc ende erffelijck vercocht Anneken weduwe Roelant Verbraken eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van tweelf gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijkcer ende erffelijkcer renten alle jaer te betaelen ... ende dat opt onser liever vrouwen dach lichtmisse ende dan in ende vuijt een huijs hoff metten aengelage ende die bemden daer bij ende aen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp ontrent den Santberch tusschen 1. Peter Verstappen van Weert 2. Peter Wouter Daems 3. die gemeijn straet 4. die gemeijn Aa .. Noch vuijt ende een stuck lants gelegen inde selve prochie onder Strijp ontrent groot onderhalff vatsaet tusschen 1. Peter Wouter Daems 2. Aert Henrick Buijkens 3. Henrick Joost Goossens 4. die gemeijn straet ... losbaar metter somma van twee hondert gulden met allen achterstellinge pachten .. (23-02-1633)

[kantlijn: Philips Mol bekent dat Hendrick van Buel aen hem dese rente van twelf gulden .een.ijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert . den (27-01-1659) in presentie van Frans Pompen scepenen ende .]

40v. item Jan Jans Jacops alias de Weert heeft wittelijkck ende erffelijck vercocht Wouter Delis Bocx, Henrick Goossens [ende] Gerrit sMuijssers als provisueren der taffelen vanden h. geest eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van drie gulden jaerlijcx den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erffelijcker renten alle jaer te betaelen ... op onser liever vrouwendach lichtmisse in ende vuijt groes ende lant gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tusschen 1. Jacop Aerts 2. die naekijnderen van Vreijs Berchmans saliger 3. het beneficium 4. die Schoerhorst ... losbaar metter somma van vijfftich der gelijcker gulden met alle achterstellinge pachten ... (01-03-1633)


41. item Ariken Goijens suster ende erfgenaem van Marijken Goijens heeft met helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende geassisteert met mr. Jochem van Aelst haeren wittige curatuer tot desen geassimeert aen Gerrit Raessen een stuck lants gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tusschen 1. Henrick van Hees 2. die kijnderen van Jacop van Hees 3. den Hoecheijnderwech 4. die kijnderen voirst. los ende vrij vuijtgenomen dorpscommer ende die vercoepersse geloeft weerschap super se et sua vt in forma welcke coeppeningen sijn geemploijeert in voldoeninge van secker legaet van drie hondert gulden bij Marijken Goijens voorst. gemaeckt ende gelegateert aen Antonissen Goijens haeren naturlijcke soene cum form ende testamente daer aff sijnde voir ons scepenen geblecken ende hebben ofte sullen Hendrick Joost Goossens, Gerrit sMuijsers ende Wouter Delis Bocx heiliggeestmeesters die selve penningen ontfangen onder wittige quitantie ende distribueeren totten behoeff des selven Antonis met last van wittige rekeninge et reliquen (03-03-1633)


42. item Margriet Naeses geassisteert met Arien Naesen haeren curatuer heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eewigen recht Arien Antonois van Roijsoen een halff huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende genaempt aen het Hanneneijnde tusschen 1. Lenart Hannen 2. Engelken weduwe Willem Peters van Someren met haeren kijnderen 3. Lenart voirst. 4. die gemeijn straet ... (11-03-1633)


42v. item Henrick Dericx Verbraken heeft wittelijkc ende erffelijck vercocht Jacop Pompen ende Jacop Hanssen als mombers van het onmundich kint Meriken Henrick Frans Pompendochter eenen jaerlijkcer ende erffelijcker chijns van drie gulden den gulden tot twintich stuijvers gerekent jaerlijcker ende erfelijcker rente alle jaer te betaelen ... opten ijersten dach april den vervallensdach in ende vuijt een stuck lants gelegen inde prochie van Leende onder Oesterijck genaempt die hove groot ontrent seven copsaet gelegen tusschen 1. Henrick Jacop Coolen met sijnen kijnderen 2. Joostgen weduwe Wouter Coolen met aheren kijnderen 3. die gemeijn straet 4. Jenneken Loefs met haeren kijnderen ... losbaar metter somma van vijfftich gulden der gelijcker gulden met alle achterstellinge pachten ... (21-03-1633)


43. item Aert Gijsberts heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Anneken weduwe Roelant Verbraken eenen jaerlijcker ende erfelijcker chijns van twintich gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erfelijcker renten alle jaer te betaelen ... opten ijersten dach april den vervallensdach in ende vuijt huijs hoff metten aengelage gelegen inde parochie van Leende onder Oesterijck tusschen 1. Henrrick Joost Goossens 2. Cathalijn weduwe Frans Berchmans met haeren kijnderen 3. die erfgenaemen Henrick Frans Pompen 4. die gemeijn straet ... Noch vuijt ende in een stuck lants gelegen inde selve prochie gelegen inde Steenecker groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Jan Arien Daems alias Vrint 2. Jenneken Boonen met haren kijnderen 3. Aert Wouters met sijnen kijnderen 4. Jan Henrick Dingens ... losbaar metter somma van vier hondert der gelijcken guldens met allen achterstellinge pachten .. (02-04-1633)

[kantlijn: Philips Mol man ende momboir Engelken Roelant Verbraeken bekent dat Aert Gijsberts aen hem desen rente van twintich gulden jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (18-02-1659)]

44. item Willem Jan Jutten heeft met helmelinge vertijdinge opgedraegen overgegeven Goort Donckers een stuck lants in de prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Thijs Swoesten 2. Peter Jutten 3. Hanrick Maes 4. Jan Maes ... (21-04-1633)


44v. item Engelken weduwe Willem Peters van Someren geassisteert met Loef Willem Loefs ende Jan Maes wittige mombers vande voirst Engelken ende onmunidge kijnderen heeft vuijt crachte van testamente bij haer ende haeren man gemaeckt voir getuijgen ende scepen alhier met clausule luijdende aldus: "voorts maecken ende geven sij testatueren voirst. deen den anderen den langstlevnede van hun beijden reciproce ende volle macht ende dispositie om te moegen vercopen te verallieueren transporteren ende wechvesten die helft van sijnen goederen om alle haer schulde die de testatrice achtergelaten heeft daer mede te betalen ende voirst tot nottrust tot haeren leven ende voorts dander helft van Willemen voirst. goederen sal Engelken voirst in tochte blijven besitten ende vvoirt als volgende het testament daer aff sijnde wesende van data den (25-02-1628)" helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewigen recht Jan Loeffs een stuck lants gelegen inde prochie van Leende inde Broeckecker tusschen 1. Aert Peter Cocx 2. Jacop Luijten met sijnen kijnderen 3. den Heijligen Geest van Leende 4. die Broeckerstraet ... die vercopers geloven weerscap op Engelkens ende onmundige kijnderen goederen .. (22-04-1633)


45v. item Jan Tielens Hoeijmaecker heeft vuijt krachte van testament voor schepen van Leende gepasseert met een klausule luijdende aldus: "maecken ende geven deen den anderen reciproce vole macht allen hunnen goederen te besitten in crachte soe lange den langstlevende in menschelijkce forment sullen leven soe haeffelijck als erffelijkc ende te mogen vercopen te allieuren transporteren belasten ende beswaren ende vesten als oft sij beijde in den leven waren tot dat die schulde betaelt sal wesen ende die over gebleven goederen die sullen die kijnden bij hun beijde verweckt hebben innen legitima ende voorts oft geval dat den langstlevene vanden testatueren voirst. gebrachte eenige gebreke hebben dsal den langstlevende mogen aentasten die overgebleven goederen tot nottrust hunnen leven om tselve mogen vercopen als voir, voorts vermellen het testamente daer aff sijnde wesende van data den (10-11-1629)" voir ons scepen gebleken heeft Jan voirst. helmelinge vertijdenisse gedaen Jan Jacop Hoijmecker een stuck lants gelegen inde prochie van Leende in de Langecker tusschen 1. Jan Henrick Loeffs 2. den copere voirst. 3. Meriken weduwe Willem Hannen met haeren kijdneren 4. Henrick Jan Pompen ... (27-04-1633)


46. item in qualiteijt als boven heft Jan Tielens helmelinge vertijdenisse gedaen Jan Verstappen een stuck groesen gelegen inde selve prochie hinder over genampt den Custersbeempt tusschen [doorgehaald: Henrick] Lijn van Put met haeren kijnderen 2. eenen wech 3. Marij Antonis Engelen met haeren kijnderen 4. Wouter Peter Deelen met meer anderen ...


46v. in qualiteijt als boven heeft Jan Tielens voirst. helmelinge vertijdenisse gedaen Jan Andriessen een stuck groesen gelegen inde selve prochie onder Oesterijck ind eLangstraet tusschen 1. die erfgenaemen Henrick Frans Pompen 2. Merrij weduwe Wouter van Velthoven met haren kijnderen 3. Mathijs Bleesen met sijnen kijnderen 3. die gemeijn Aa. ...


47. item Antonis Verhagen man ende momber Heijlken Jan Goossensdochter heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegven end emechtich gemaeckt in eenen eewige recht Lijbben Lobben die huijsvrouwe Aert Antonis Smulders absent een huij shoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leend eonde rOesterijck tusschen 1. Dandel Claessen 2. den vercopere 3. die gemeijne straet 4. Hans Jan de Smetsoen ...


47v. item Willem Belien ende Wouter Janssen den Smet hebben met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eewigen recht Martinus Gielen Tielens een stuck groesen tot Strijp in die prochie van Leende gelegen tusschen 1. den koper 2. Jacop Hannen 3. Henrick Martens 4. den wch van het Pompeneussel ... (13-01-1634)


48. item Jan Lucas van Weert heeft wittelijck ende erggelijck vercocht die onmundige kijnderen wijlen Peter Tonis Engelen eenen jaerlijkcer ende erffelijcker chijns van ses gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende rfelijcker renten alle jaer te betaelen ... opten ijersten dach meij ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck lants groot ontrent twee vatsaet gelegen inde prochie van Leende opter Bruggehuijs tusschen 1. Jan Laers met sijnen kijnderen 2. Peter van Dommelen 3. sheeren aert 4. eenen gemeijnen wech. Noch in ende vuijt een stuck groesen groot ontrent twee vaetsaet tuschen 1. Meus Cuijlen 2. die kijnderen Peter Cuijpers 3. Jan Laers voirst. 4. die reviere genaempt die Tongelreep ... losbaaer metter somme van hondert gulden met alle achterstellinge pachten (28-04-1633)

[kantlijn: dese chijns is afgelost die (06-03-1634)]

48v. item Jacop Joosten heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven end emechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Gerrit Goort Weijters een stuck lants in die prochie van Heeze gelegen aen den Heezerbos tusschen 1. Willem Aelen 2. Jen Lenen met haere kijnderen 3. Joost Elssen 4. Willem Aelen .. (07-07-1633)


49. in qualiteijt als voer heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegven Delis Joost Gijsen een stuck groesen in die selve prochie gelegen tusschen 1. den coeper 2. Willem Aelen 3. Peter Wetters 4. Hans van Dessel ...


49. in qualiteijt als voer heeft met helleminge vertijdinge Mari Delis Aelendochter een stuck erfs in die Bulders tot Heeze gelegen tusschen 1. Willem Delis Aelen 2. Jan Hanssen Koolhouwers 3. eenen gemeijn wech 4. die kijnder Delis Aelen ...


49v. Jan Engel Daemkens achtergelaten weduwer Henrixkens sijnder huijsvrouwe gebruckende die macht hem gelaten bijden testamente metter selver Henricxken gemaeckt bijden heere pastoir ende getuijgen opden (15-10-1608) gepasseert ons scepen geblecken sijnde Jan Peter Clevers soen man Willemkens sijnder huijsvrouwe, Margriet ende Marijken alle wittige dochteren van Jan Daemkens ende Henrixken voirnoempt met hunnen mombers die voirst gesusteren meerder jarich wesende hebben te saemen ende ellick van hun besondere wittelijck ende erffelijck vercocht Marijke die naegelaten weduwe Jan van Hove met haeren kijnderen een jaerlijcker ende erfelijck chijns van twelf gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erfelijcker rente alle jaer te betalen ... op Sint Jacopsdach ende die te heffen ende te bueren in ende vuij teen stuck lants groot ontrent seven copsaet gelegen ind eprochie van Leende onder Strijp genaempt aende Molenpat tusschen 1. Henrick Arien Maes 2. Arien Tonis met sijnen kijnderen 3. Vreijs Herpers met sijnen kijnderen 4. den Muelenpat .. Noch vuijt ende in een stuck lants gelegen inde selve prochie onder Strijp groot ontrent twe vaetsaet tuschen 1. den gemeijn Moelenpat 2. Jan Baeten met meer andren 3. Dirck Martens met sijnen kijnderen 4. Henrick Arien Maes met meer anderen ... losbaar metter somma van twee hondert der gelijkcer guldens met allen achterstellinge pachten ... (20-07-1633)


50v. voir ons ondergeschreven gecompareert die erfgenaemen Jan Claes wonende inde prochie van Leende genaempt op die Brug met Antonis Goort Danckers ende Jan Franssen als geede mombers vande onmunidge kijndren Jan Claes voirst hebben aengegaen schijdinge ende deijlinge van alle die erfgoederen hun aengecomen van hunnen ouders ende daer over gedaen behoirlijcke loten voir scepenen dese betekent in manierne als volcht:


A: inden ijersten is te deel gevallen Niclaes Janssen het oudt huijs die helft naest Jan Ariens erve gelegen in die prochie van Leende op die Brugge ende moet vuijter hant geven eens ter somma van vijfftich gulden betaelen aen Willem Janssen sijnen broder ende aen Lijsken sijne sustere met het vierde part aen het glach soe verre die paelen gestecken in beneven die erffe Jan Ariens met het eijnde aen de straet ende voirt soe het in sijn paelen gelegen is noch het tweede gedeelte in Heijl Thijssenbeempt te meten vanden dijck aff met eijnde aen den Tongelreep met die beijde sijde daer aff gedeijlt is te weten Hendrixken hunne suster met haren kijnderen ende Willem den outsten soen, noch een gedeelte genaempt het goerken beven het lant met het een eijde aen de Tongelreep noch het ijerste gedeelt in het velt naest sheeren aert ende grast . noch het tweede gedeelte van het oudt huijs aff aende sheeren heijde in het aengelach metten eijnde aen sheren aert, noch het lant in het heijvelt naet Frans Janssen een gedeelte, noch een gedeelte genaempt het goerken naest die groese erve groot op te deijlen, noch het derde gedeelte in een stuck lants gelegen inde prochie van Weerde inden groten acker metten eijnde aen die gemijente van Weerde enen groot ende die deijlers hebben op deen danders portie helmelinge vertegen ... (26-07-17633)

B. Alsnoch is te deel gevallen Jan Lucas die commer van het out huijs naest die schure gelegen inde selve prochie op die Brugge ende dat huijs ende ocmmer enen goet te maecken dat se te voerden sijn ende vuijter hant te geven eenen vijfftich gulden ... noch het vierde gedeelte van Heijl Thijssenbeempt metten eijnde aen die Tongelreep, noch een gedeelte een stuck groesen genaempt die Rueert gelegen onder die prochie van weerde naest die Tongelreep, noch het tweede gedeelte in het heijvelt naest sheeren aert, noch het derde gedeelte van het aengelach metten eijnde sheeren aert, noch het een gedeelte van Pettenecker metten eijnde van Peter Henricx van Dommelen, noch het tweede gedeelte in een stuck lants gelegen inde prochie van weerde genaempt den groten ecker met een eijnde aen de gemeijnte van Weerde, noch het lant in het heijvelt oestwaerts met die half cuijl daer bij gelegen .. .

C. Alsnoch is te deel gevallen Henrixken die naegelaten weduwe Lennert van Daelen geassisteert met [doorgehaald. Antonis Goort Dam] Jan Franssen haeren curatuer inden ijersten die halff schuer met het vierde part van het aengelach beneven die erve Peter van Dommelen ende die aff te brecken terstont daer die worm op een sijn geleijt, noch den halven stael naest den huijsse, noch een gedeelte in Heijl Thijssenbeempt naest den dijck, noch het middelste van een stuck groesen genamept den Veert inde prochie van Weerde, noch het derde gedeelte in het heijvelt, noch het vierde gedeelte in het aengelach aen sheeren aert, noch een gedeelte inde hoeve naest sheeren Aert, noch het lant in het heijvelt naest het Stratgen, noch een gedeelte in het Weerdrlant het cleijn eckerken met den eijnde aen die gemeijnt, noch een stuck lants genamep thet Ballimenneken met den eijnde aen die gemeijnte van Weerde...

D. Alsnoch is te deel gevalllen als voir Willem Janssen den jongen inden ijersten die halff schuer met het vierde part in het aengelach gelegen inde selve prochoie met den halven stal naest die cuspeel, noch het achteste deel van Heijl Thijssenbeempt metten eijnde aen die tongelreep, noch die helft van die greosen in het goerken neven erve Jan Hoveners, noch het vierde gedeelte in het heijvelt, noch het vijffte gedeelte in het aengelach metten eijnde aen sheeren Aert noch het lant in het heijtvelt metten eijnde aen een stratgen, noch het lant in het goerken naest het kijffeeussel, noch een gedeelte in het Weerderlant op den grotenecker beneven het erve die weduwe Mattheus Willems ..

E. alsnoch is te deel gevallen Lijsken Janssen geassisteert met Antonis Goort Danckers haren geede momber inden ijersten het out huijs aende heij met het aengelach, noch beijde die drieskens naest het heijvelt, noch het drieksen naest den hoegenbeempt, noch het vijffde gedeelte in het heijvelt, noch het eerste gedeelte in het aengelach van het out huijs metten eijnde sheeren aert [doorgehaald: benevens die erve kijnderen Jan Laets], noch een gedeelte in Pettenecker naest het driessken, noch het lant in het heijvelt oestwaerts, ncoh eenen ecker genaempt die Streep beneven Jan Franssen erve inde prochie van Weerde, noch een gedeelte in het Weerderlant naest di ekijnderen Aerien Aelberts ... (26-07-1633)

54v. item Jan van Lissent heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewigen recht die drie kijndere nvan Willem Jan van Lissentsoen verweckt bij Barbara Henrick S.oes een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende indie Ren tusschen 1. Jan van Pelt 2. Jacop Pompen 3. Henrick Hanssen 4. Peter Willem Bitters ... (10-10-1633)


55. item Jan Maes heeft in erfmangelinge met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven end emechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Henrick van Buel een huijs hof met den aengelach in die prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Aert Buijs 2. Aert van Hees met meer anderen 3. die straet 4. Willem Jan Jutten ... (05-11-1633)


55. item Hanrick Peters van Buel heeft in erfmangelinge met helleminge vertijdinge opgedragen overgegen ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Jan Maes een stuck groessen in die prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Peter Tielens 2. Willem Peter Tielens 3. die gemeijn Aa. 4. Dirck Marten Deenen, noch een stuck lants in die selve prochie gelegen tusschen 1. Dirck Marten Denen 2. Goort Donckers 3. sheeren aert 4. Frans Bluijssen ...


56. item Gielen Peter Deelen heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Eijken Henrick Pompendochter geassisteert met Jacop Pompen haeren curatuer tot desen geaffimeert eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van negen gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erfelcijker rente alle jaer te betaeln ... op sinte Martensdach den vervallensdach ende dat te heffen in ende vuijt een stuck groesen gelgeen ind eprochie van Leend einde Steenecker gelegen tusschen 1. Joostgen die naegelaten weduwe Wouter Coolen met haeren kijnderen 2. Jan Peter Bitters 3. dien heijligen Geest van Leende 4. die ergenaemen of die kijnderen van Aert van Hall ... Noch vuijt ende in een stuck groesen gelegen ind eselve prochie tot Boshoven tusschen 1. Jan Peter Cocx 2. die kijnderen van Henrick van Asten met meer anderen 3. Jenneken Boonen met haer kijnderen 4. die gemeijn straet dienen nampt die Cijenstraet ... losbaar metter somme van hondert ende vijftich der gelijcker guldens met alle achterstellinge pachten .. (16-11-1633)


57. item die naegelaten kijnder van Aert Buijs hebben minnelijck gescheijden ende gedeijlt alle dije goederen hen verstorven ende aengecomen van Aert Buijs ende hebben die caevelen onpartijdich voor schepen geworpen.


A. item in den ijersten is te deel gevallen Wouter Aert Buijs het huijs naest die straet so het afgepaelt is die welden aen den dijck deijlhrseman met het wotervelt den doevenecker met beijde die huefkens in die soet het achterste lijskens veldecker het achterste velt in het Jansburch dat Gielen gebruijckt heeft het velt in die broeck met den pacht daer instaende

B. item Gielen is te dele gevallen het huijs beneven Engel Berchmans hof so sij dat gestelt hebben met den pacht daer in staende, het buijsken, die cuijl met het half vaestsaet, den halven camp beneven Jacop Hannen, het voorste lijskens veltgen.

C. item Hanrick is te deel gevallen als man end emomber sijnder huijsvrwouen die Doelen met den pacht daer in staende, den Muelenpat, den halven kamp neven Lijs heijts cant, dat voerste Janborch, het toerfvelt, in die Broecken

Item die voerst deijlders hebben deen op den ander kaevel helleminge vertegen ende geloven weerschap... (26-11-1633)

58v.-59. item Jan Thomas Versantvoort heeft wittelijkc ende erffelcijk vercoth Peter Thomas Versantvoort sijnen broder ende onse medescepen eenen jaerlijcker ende erfelcijker chijns van negen gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker renten alle jaer te betaeln .. op onser liever vrouwendach lichtmisse te betalen ende te heffen end ete bueren in ende vuijt een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende ontrent den Leenderdijck tusschen 1. Jan Gerrit Bax 2. den naebueren chijnsgoet 3. die gemeijn Aa 4. Henrick Bruijnen ... losbaar metter somma van honder vijfftich ter gelijcker gulden met alle achterstellinge pachten ... (28-11-1633)[los vel bij 53v.] Jan Cleversbrieff vuijt te maecken met consent vanJan Clevers voor mijn s.ren ..

[los vel bij 53v.] Willem Belien ende Wouter diu Bois ende Mari Engelen alsu.. alle

60. item Henrick Thomas heeft helmelinge vertijdenisse gedaen etc Jan Jan Jacops alias de Weert sijne apart hem te competerende in een stuck lants gelegen inde prochie van Leende onder Strijp genampt den Vullenecker tusschen 1. Jacop Jan Jutten 2. die kijnderen Delis Jan Dries 3. den copere 4. Wouter Willem Donckers ... (26-11-1633)


60v. item Henrick Joost Goossens, Wouter Bocx, Gerrit sMuijsers Heijlichgeestmeesters der armen taffelen van Leende hebben wittelijkc ende erffelijck opgedragen Willem Lamberts eenen jaerlijcker ende erffelijkcer chijns van een mudde corens met alle achter stellinge pachter daer op staende in ende vuijt een stuck groesen gelegen inde prochie van Leend eonder Strijp genampt die Rijste toe behorende eertijts Peter Hoirs gelijkc het tselve in sijne palen gelegen tusschen 1. Dingen weduwe Jacop Dielis met haren kijnderen 2. Wouter Aert Buijs met meer anderen 3. Mathijs Josephs 4. het capel van Jan Baptiste onder Strijp toebehoirende ... (09-12-1633)


61. item dese voirst. Heijlichgeestmeesters bekennen ende leije volmecht ende ten vollen betaelt te wesen vande voirst. erf mudde rogge van Willem Lamberts voirst. in alles ende wij Heijlichgeesmeesters bedancken hem van sijne goede betalinge


61v. item Hans Jan de Smetsoen heeft wittelijck ende erffelijck vercocht aen Henrick Joost Goossens, Wouter Delis Bocx ende Gerrit Wils sMuijsers Heijlichgeestmeesters ter armen taffelen van Leende eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van drie gulden jaerlijcker renten alle jaer te betaelen ... op Sint Jan Baptistendach ijerstcomende den vernallensdach met alle achterstellinge pachten ... in ende vuijt een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Oesterijck inde Hulsbroecken tusschen 1. Dingen weduwe Jacop Dielis met haeren kijnderen 2. Aelken die weduwe Lam. Willems met haren kijnderen 3. die erfgenaemen ofte Willem Maes naekijnderen verweckt bij Elke Cillen 4. die Hulsbroeckstraet ... losbaer metter somme van vijfftich der gelijcker gulden met alle achterstellinge pachten (09-12-1633)


[tussen 61v. en 62. zit een losse brief blz. 59v. met bijgeschreven boven in potlood "bij 61"]: compareerde Antonis Verhagen ende heeft verclaert ende bekent, dat hoe wellque dese transportbrieff mett en is geexpresseert seker seriutiijt van wech, dat nochtans hij vercooper de huijsinge ende aengelach op dander sijde van dese gementioneert aen Aert Antonis Smulders heeft vercocht en eijnde vercoopcedule vuijtgesteken bij expresse conditie dat den cooper het voorst. gelaech sal w. ende gebruijcken op eenen grooten perenboom staende op het gelach rech toe doorgaende, tot der straten toebehoudelijck dat hij vercooper denselven gront tusschen die beijde gelagen oock mede sall gebruijcken, ende dat cooper ende vercooper opten gront tusschen beijde liggende, soo verre die paelen wijsen sullen mogen varen deijuen ende stouven altijt onbewoont ende gelooft den cooper dat soo ras aer hij op sijne erffve comen aancterstontt hier driste ende beesten sall op.eeven om op het h.. ende den vercooper de minste schade te dochtens verckret ende bekente opten (22-09-1645) ter presentie van Jan Maes ende Gerrit Smulders als getuijgen met mij secretaris

62v. voir ons ondergeschreven gecompareert die gelijkce kijnderen wijlen Henrick Dingens hebben tsamen gedeijlt die goederen hun aengestorven van Peter hunnen broeder ende dat gestelt in vier gelijkce gedeijlte ende daer over gedaen behoirlijcke loten voir scepenen dese betekent (15-12-1633)


A. inden ijersten is te deel gevallen Willem Henrick Dingens een stuck groesen gelegen inde prochie van Leene genampt die Cortstraet met Jannen sijnen broeder tsamen te deijlen met het boesken gelegen in de selve prochie genampt ginder beneden dries sullen sij hier boven moeten ontfangen ter somma van thien gulden ...

B. item alsnoch is te deel gevallen Jacop Henrick Dingenssoen een stuck lants ende een stcuk groesen soe het in sijn palen gelegen is inde prochie van Leende genampt die Koijen ...

C. Alsnoch is te deel gevallen die onmundige kijnderen Aelbert Ariens een stuck lants gelegen inde selve prochie inde Langstraet, noch een stcuk lants genampt die Hoochsmeel, noch een scaep... (15-12-1633)

63v. voir ons ondergeschreven sijn gecompareert die kijnderen van Vreijs Berchmans verwect bij Henrixken sijnder huijsvrouw alle die erffgoederen hun aengestorven ende dat gestelt in vier gelijcke gedeijlte ende daer over gedaen behoirlijkce loten voir scepenen dese betekent.


A. inden ijersten is te deel gevallen Jan Vreijs Berchmanssoen een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende onder Strijp soe het in sijn paelen gelegen is ... vuijtgenomen .. vier gulden thien stuijver aen die broederschap van sinte Catarina tot Leende, noch eenen hoge was inde Janburg beneven den wech, noch een stuck groesen gelegen inde selve prochie genampt die Busch beneven den Buschwech .. (02-01-1634)

B. alsnoch is te deel gevallen Willem Vreijs Berchmanssoen geassisteert met Henrick Vreijs Berchmanssoen sijnen curatuer, inden ijerste een stuck groesen gelegen inde selve prochie van Leende onder Strijp genampt den Broeckbeempt ... vuijtgenomen ... ses gulden jaerlijcx aen Meriken Herpers ende noch drie vaten corens ende drie cop aen die kercke van Leende, noch een stuck lants genampt het Weerken soe het in sijn palen gelegen is, noch die Broecken, noch een stuck groesen genampt die Cleijn Rij, noch een eckerken beneven Arien Tonis ...

C. item alsnoch is te deel gevallen Heijlken dochter Vrijs Berchmans inden ijersten een stuck groesen gelegen inde selve prochie genampt Hulsvelt over de Aa soe hem in sijn paelen gelegen is ... vuijtgenomen ... drie guldne jaerlijcx aen Lijs Gerrits ende met wegen als met recht heeft ende geeft noch een stuck lants genampt den Soeijeckerken, noch den Ketelbuijter met den houtwasch, noch die Busch van Jenneken Thijs halff...

D. Alsnoch is te deel gevallen Vreijs Herpers ende Tonis Donckers als mombers ende hun sterckmaeckende voir Grietgen dochter Vreijs Berchmans inden ijersten een stuck groesen gelegen inde selve prochie onder Stirjp aenden dijck, noch een stuck lants genampt den Langenecker, noch een stuck groesen achter Jan de Weert gelach, noch die grote Rij metten chijns daer in staende, noch het groesvelt inde Jansburch ... (02-01-1634)

66. item Willem Henrick Loefs ende Jan sijnen broeder met Engel sijnen suster hebben met hellemijnge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen ewigen recht Jacop Henrick Loefs hennen broeder ende Eijlken henne suster dair voer ge.. Willem ende Jan een huijs hoff met den aengelach in die prochie van Leene aen den Broeckerhuevel gelegen tusschen 1. Loef Loefs 2. den dijck 3. Loef Loefs 4. den kooper ... allen hen goeten haeffelijck ende erffelcijk hebbende ende verkrijgende tselve dat Jenneken Loefs het kleijn huijsken met het half heest haeren leefdach sal moegen hebben en gebruijcken ende in den hof sal moegen haelen ende gebruijcken als sij te wonen heeft gehadt ende gebruijck al volgens den transport bij Jenneken voerst. gedaen aen Henrick haeren broeder (05-01-1633!)


66v. item Henrick Willems heeft met helleminge vertijdinge opgedraegen overgegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Lijbbeken weduwe Jan Belien een gelach in die prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. den cooper 2. die kijnder Marij Vervlaessen 3. Willem Maes 4. die gemeijn straet ... (18-01-1634)


67. item Aert Cocx heeft in erfmangelinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Jacop Wouters een stuck lants in die prochie van Leende tot Oesterijck gelegen tuschen 1. Marcelis Jan Bluijssen 2. Jan Verstappen 3. Gielen Blesen 4. die Heijliggeest kijnder tot Leende ...


[67v.-68.] leeg?

68v. item Jacop Wouter heeft in erfmangelinge met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt Aert Cocx een stuck lants in die prochie van Leende op die broeckecker gelegen tusschen 1. Marijken weduwe Antonis Engelen 2. Anneken weduwe Martinus Engelen 3. Joostgen weduwe Goort Lobben 4. die broeckkerstraet ...


69. item Gielen Wouters als man ende momber sijnder huuijsvwen heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich in eenen ewigen recht Jan Maes een huijs hoff met den aengelach in die prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Wouter Buijs 2. Engel Berchmans 3. Willem Weijten [Woijten] 4. die straet ... (21-01-1634)


69v. item Gielen Wouters heeft in erfmangelinge met helleminge vertijdinge opgedraegen overgegeven ende mechtich gemackt Henrick Maes in eenen ewigen recht een stuck groesen in di eBus tot Strijp gelegen tusschen 1. Henrick Lobben 2. Jan Verstappen 3. Jacop Hannen 4. Henrick Lobben voirst. ... (21-01-1634)


70. item Henrick Maes heeft met helleminge vertijdinge in ergmangelinge opgedraegen overgegeven ende mechich gemaeckt in eenen ewigen recht Giel Wouters een stuck groesen in die prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Jacop Hannen 2. Goedelt van Hees naegelaten weduwe Jacop Maes 3. Peter Deelen 4. die naegebuer chijnsgoet ...


70v. item Wouter Janssen heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Marijken weduwe Antonis Engelen eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van twelf guldne den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerijlijcker ende erffelijcker renten alle jaer te betaelen ... op onser liever vrouwen dach lichtmisse ijerstcomende sal wesen den ijersten vervallensdach ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt huijs hoff metten aengelage met tgeene dat Wouter eertijts gecocht daer aen gecocht heeft van Peter Buijckens gelegen inde prochie van Leende in die Leendestraet tusschen 1. Willem Antonis Engelen 2. Joost Bastiaen Hannen met sijnen kijnderen 3. die gemeijn straet 4. Henrick Hanssen met sijnen kijnderen .. noch vuijt end ein een stuck lants gare ontrent twe vatsaet gelegen inde sleve prochie in die Strijperecker tusschen 1. Henrixken Coppen met haeren kijnderen 2. Arien Frans Pompen 3. Henrixken Coppen met haeren kijnderen 4. Peter Tielens met sijnen kijnderen ...Noch vuijt ende in een stuck groesen gelegen inde selve prochie inde Jansburg tusschen 1. Delis Bocx met sijnen kijnderen 2. Willem Peter Engelen met sijnen kijnderen 3. mr. Reijm Jan Hoirs 3. den Lijssenwech ... losbaar metter somma van tweehondert der gelijcker gulden met alle achterstellinge pachten ter tijden der lossinge (27-01-1634)

[kantlijn: dese rente is gelost aen Jan Willem Hannen als momber bij Arije Wauter Janssen den 13-01-1641 .. gecancelleert]

[los vel na 71.:] .. beneven hijer op dander sijde vermaect sijn gesegelt den Xen mert lest leenden X. teert XIII stuijvers ende den IIIen mert als Henrick .. ende Maes Woijten die binen hadden gehaet in branderijn zijn negen sij .. aende binen ga.. . worden

open 1 daech van mert anno 1641 (01-03-1641) sijnder gesegelte 22 brieven daer bij wouden 18 brieven die betaelt ende 74 onbetaelde ende voorst sijn vtgemaect uten prodecol van Hendrick Goossens en Peter Versantvoort ende Hendrick Bua.nde Maes Wuijten hebben dese te betaelen aende erv van elcken brieff ses stuijvers beloeft 2. 2 behalven de dubbel
[bijgeschreven:]opten III Decembris ontfangen Gerrit Bartels in presentao Henrick Bull ende Maes Woijten IIII d..tons op daelder een mat een .. oorten ende ses schelling tsamen twentich ... accorde mijns naems anno een ende veertich ...

72. item Henrick Willem Maes heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt in eenen eewigen recht Peter Thomas Versantvoirt een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Oesterijck inde Cortbrugge tusschen 1. Dingen weduwe Jacop Dielis met haeren kijnderen 2. Henrick Willem Maes 3. Henrick Joost Goossens met meer anderen 4. die gemeijn Aa...


72v. in qualiteijt als boven heeft helmelinge vertijdenisse gedaen Henrick Willem Maes sijnen bruder Henricken Maes een stuck groesen gelegen inde selve prochie inde Cortbrugge tusschen 1. Peter Thomas Versantvoort 2. idem 3. die gemijen Aa. 4. Mathijs Bleesen met sijnen kijnderen ...


73. item Jacop Jan Jutten heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewigen recht in erfmangelinge Peter Jan Jutten sijnen broeder en stuck lants gelegen inde prochei van Leende onder Strijp genaempt op die hove tusschen 1. Merij Vervlaessen met haren kijndren 2. Giel Jan Goijens met meer anderen 3. Jan Thijs Berchmans 4. die erfgenaemen Jan Jacops van Waerle ... (30-02!-1634)


73v. item Peter Jan Jutten heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht in een erffmangelen Jacop Jan Jutten sijnen broeder een stuck lants gelegen inde selve prochie onder Stirjp genaempt op die Hove tusschen 1. Willem Peter Engleen met sijnen kijnderen 2. Goort Willem Donckers 3. Henrick Arien Maes 4. Jan Peter Goijens ...


74. item Jan Clevers heeft wittelijkc ende erffelijck ende vercocht Lijsken naegelaten weduwe Michiel Heesterbeecx eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van ses gulden jaerlijkcer ende erffelijcker renten ... ende dat op onse liever vrouwendach lichtmisse ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tusschen 1. Wouter Bocx 2. die erfgenaemen Jan Daemkens 3. die gemeijn Aa 4. Jenneken naegelaten weduwe Jacop Pouwel pompen ... losbaar metter somma van hondert der gelijcker gulden met alle achterstellige pachten ter tijden der lossinge ... (09-02-1634)

[kantlijn: dese rente is gelost bij Jan Clevers aen Adriaen Raessen ende den brieff gecanseleert]

75. item Wouter Peter Bitters heeft wittelijkc ende erffelijck vercocht Henrick Joost Goossens eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van ses gulden vijf stuijvers den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erffelcijker renten alle jaer te betaelen ... op onser liever vrouwendach lichtmisse ijerstcomende twee pachten verscenen ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck lants groot ontrent deerdall vatsaet gelegen inde prochie van Leend ein het Swartlant tusschen 1. Frans Maes 2. den vercopere 3. die gemeijn straet 4. Merij die naegelaten weduwe Henrick Deelen met haeren kijnderen ... Noch vuijt ende in een stuck lants gelegen inde selve prochie in het Swartlant groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Jan Theus Weijnen 2. den voirst vercopere 3. die gemeijn straet 4. merij weduwe voirst ... vuijtgenomen ses gulden jaerlicx aen Tonis Donckers noch vuijt een schuere staende tot Bosshoven tusschen 1. Lijpken weduwe L. Ruevens 2. die erffgenaemen Jan Hoeben 3. die straet 4. Dirck Bax ... losbaar metter somme hondert der gelijkcen gulden ... (21-02-1634)


76. item mr. Jochem van Aelst heeft in erfmangelinge helmelinge vertijdneisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuweigen recht Giel Wouters een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende tot Stirjp inde Broecken tusschen 1. Lennert Janssen van Seckelen 2. Henrick van Brug 3. Jenneke Lemmens 4. den coepere ... (16-02-1634)


76v. item Giel Wouters heeft in erfmangelinge helmelinge vertijdenisse gedaen vt supra mr. Jochem van Aelst een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde Jansburg tusschen 1. Delis Bocx met isjnen kijnderen 2. Henrick Buijkens met sijnen kijnderen 3. Wouter Aert Buijs 4. Wouter Janssen ...


77. [leeg]


77v. item Jacop Antonis Smulders heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Aert Antonis Smulders sijnen broeder een stuck groesen gelegen ind eprochie van Leende genampt in de Cuijlen tusschen 1. den copere 2. Jan Antonis Smulders 3. Jacop Reijmen 4. de gemeijn Aa. .. .(17-02-1634)


78. item Peter Antonis Smulders heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewuigen recht Jacop Antonis Smulders een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende genampt inde Nieudicken tusschen 1. den copere 2. den vercopere 3. Aert Peter Cocx met meer anderen 4. Nieuwen Dijcxsewech ...


78v. item Jan Antonis Smulders heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eewigen recht Peter Tonis Smulders sijnen broeder een stuck groesen gelegen ind eprochie van Leende inde Nieudijck tusschen 1. den copere 2. Henrick Stappers 3. Jacop Antonis Smulders 4. den Nieudijcxsewech...


79. item die naegelaeten kijnder van Henrick van Asten verweckt bij Cathalijn Dirck Cleversdochter als voorkijnderen van den voirst Henrick ende die kijnder van den voert. Henrick verweckt bij Weijndelken Bacx als naekijnderen hebben minnelijck gescheijden ende gedeijlt die goeden hen achtergelaeten ende dat bij ackoert tusschen hen beijden aengegaen ende dat met die mombaers van wedersijden bij den heere drossaert geeedt ende so heeft Wouter Delen als mombaer van Anneken voerdochter van Henrick voerst. ende Aert Peters den Metser als man ende momber van Jenneken sijnder huijsvrouwe hebben met hellemijnge vertijdinge opgedraegen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewigen recht Jacop, Peter ende Cathalijn alle naekijnderen van den voerst Henrick met Jan Engelen ende Jan Boonen als mombaers van die voerscr. naekijnderen een stuck groesen in die prochie van Leende tot Strijp gelegen genaempt den Broeckbeemt noch een stuck erfs so heij als water ende houdt genaempt het Hemelrijck noch een stuck groesen in die selve prochie in het Muelenschut gelegen, noch een stuck lants in die Speel gelegen genaempt achter het Osseven ende dat met pacht daer in staende te weten achtien stuijvers aen Henrick van Hall ende een gulden aen die kijnder Henrick Pompen ende dorps ende met die voerst. stucken erfs hebben den voerst Jan ende Jan Boonen als mombaers met Jacop den soen op alle die voerst goeden gerenonseert ende hebben daer hellemijnge op vertegen to behoef van die vooerst vooerkijnderen ende geloven van weder sijden weerschap op der onmundigen goet ende Aert voorst. huijsvrouw ende dat op der onmundige goet hebbende ende vercrijgende salvo dat die naekijnderen noch sullen hebben ende trecken vuijt die huijsinge van den voerst. Henrick tot Bosshoven gedeelt van vier hondert ende veertich gulden eens ende dat al volgens het testament daer van sijnde al sonder erch ende list actum (20-02-1634). Noch een stuck groesen genaempt het Koeijbroeck salvo dat die naekijnderen aen die voerkijnder sullen moeten geven vuijt dit stuck groesen boeven den pacht derthien gulden vijfthien stuijvers ...

dese XIII gulden XV stuijvers sijn betaelt ergo...

80v. item die naegelaeten kijnder van Henrick van Asten verweckt bij Cathalijn Dirck Clevers hebben minnelijck gescheijden ende gedeijlt die goeden hen aengecomen ende verstorven van henne ouders end ehebben die caevels voer ons schepen onpartijdich geworpen ende so is met behoerlijkce loten te deel gevallen


A. Aert Peter den Metser een stuck erf genaempt den Heijdries met den pacht daer instaende noch een stuck lants genaempt den Vrijdach tissen eckerken, den halven ecker bij het huijs boven Jan Tonis, bijde het half Loefven beneven Arien Hoeben kant, den halven hof beneven den Vaersecker met den chijns daer in staende.

B. item Anneke met Wouter Delen haeren mombaer is te deel gevallen een stuck groesen genaempt den Moldenecker bij het huijs beneven Dirck Bacx, het Loefven neven Jan Vrient kant, het Lanckeckerken, het Jansburch, den halven hof beneven heer Adams bijde al met den tijns ... (21-02-1634)

81v. Jan Peter Aelen heeft helminge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eewige recht Henrick Vervlaessen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp inde Doelen tusschen 1. Jacop Maes 2. Henrick Maes 3. Marcelis Bluijssen 4. Willem Jan Jutten ... (28-02-1634)


82. op heden den (27-02-1634) soe sijn voir ons ondergeschreven gecompareert die eersamen persoenen ende erfgenamen Jan van Hout ende hebben gescheijden ende gedeijlt alle hunnen goeden hun aengestorven van Jannen voerst. ende hebben dat gestelt in ses gelijcke gedeelte ende daer over gedaen behoirlijcke loten voir scepenen alhier


A. inden ijersten soe is te deel gevallen Willem Jan van Houtsoen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp genampt den Homansdries soe dat in sijn palen gelegen is, ende het Hooffken, ende het eckerken bij Arien Naesen ende een stuck erfs gelegen hinder beneden ontrent die Pan ... vuijtgenomen... een rent van twee gulden aen Henrick Koulen?, noch een rent van twe gulden aen Jan Driessen, noch een rent van vijffthien stuijver aen Goort Roelens, noch een obligatie aen Sebastiaen Joosten van sesendevijfftich gulden, noch een obligatie aen Jan Neesen van drieendevijfftich gulden... (27-02-1634)

B. alnoch is te deel gevallen die onmundige kijnderen Jacop Ieuwen? Bluijssen geassisteert met Henrick Lobben hunnen curatuer tot desen geaffimeert inden ijersten een stuck groesen gelegen inde selve prochie onder Strijp genampt de Bus met het veltgen oft groes gelegen bij Thijs Berchmans, noch een stuck lants bij het out gelach ofte huijs aen de capel, noch een stuck groesen genampt het groot Rossent voir aen... vuijtgenomen ... een rent van vier gulden aen Henrick Boelen, [doorgehaald: noch een rent van dertich stuijver aen Willem van Hout], noch een rent van XX stuijvers aen Anna Lobben, noch een rent van vier gulden aen [doorgehaald: Laureijs Thijssen] Amant de Mulder...

C. item alnoch is te deel gevlallen Jan Jan van Houtsoen inde ijersten een hoffstadt met den halven beempt gelegen inde prochie van Heeze ebij Giel Smets, daer noch bij den halven Heezerecker, noch een stuck groesen genampt het Bulderken... vuijtgenomen ... een rent van drie gulden staende aen Arien Thijssen ter Hees, noch een obligatie van hondert gulden tot Rithoven, noch een obligatie van ses ende twintich gulden aen Merij Kemps ...

D. alnoch is te deel gevallen die onmundige kijnderen Joost Hannen geassisteert met Jacop Jacop Luijten hunnen geede curatuer tot desen geaffimeert inden ijersten een stuck groesen gelegen inde selve prochie onder Oesterick inde Hulsbroecken soe dat in sijn paelen gelegen is den Haegenecker, noch eenen ecker genampt den Kivit met noch een ecker beneven die Cortbrugstraet, noch eenen hoff ende een eckerken gelegen tot Boshoven, noch eenen halven ecker tot Heeze Jan van Hout heeft toebehoert, noch den hooff aen Broxkenshoff ende eenen hoff inde Weckenshorst, noch een velt inde Jansburg ... vuijtgenomen ... een rent van drie gulden staende tot Hout aen Vreijs Thijssen, noch een obligatie [doorgehaald: die weduwe Aerts Kemps] Dirck Aerts van vijff ende twintich gulden, noch een obligatie van ses gulden aen Eijkcen Tielens tot Geldrop ...

E. alnoch is te deel gevallen Joost Jan van hout inden ijerste een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp genampt die Rijst met die chijns daer in staende, noch een stuck groesen inde Bercken, noch een stuck lants groot ontrent onderhalf vaetsaet van Jenneke Lemmens, noch een stuck lants genampt het Nieulant, noch het Rossent voir ende achter, noch een Rent achthien gulden halff staende tot Geldrop [doorgehaald: noch een rent van acht vaten roggen] moet Heijlken suster van joosten voirst tsamen ontfangen...

F. alnoch is te deel gevallen Heijlken dochter Jan van Hout geassisteert met mr. Jochem van Aelst haren curatuer tot desen geaffimeert inden ijersten heer Dirck gelach gelegen inde selve prochie onder Stirjp met noch een stuck groesen genampt die Doelen, noch die Broeckbeemde, noch heer Dircx ecker, noch een ecker genampt den hoegen acker, noch een stuck erfs genampt de Rij ... vuijtgenomen... een rent van achtien gulden halff [doorgehaald: ende noch een rent van acht vaten roggen Joost ende oock hallf] met Joost tsamen ontfangen... (27-02-1634)

85v. op heden den (03-03-1634) soe sijn voir ons onder geschreven gecompareert die erfgenaemen wijlen Giel van Put ende hebben mindelijck gescheijden ende gedeijlt ende dat gestelt in vijff gelijkce gedeijlte soe voir kijnderen ende naekijnderen ende dar over gedaen behoirlijcke loten voir scepenen desen betekent in manieren als volcht


A. inden ijersten is te deel gevallen [doorgehaald: Henrick Andrissen van Put als voirsoen] Martinus Tielens man ende momber Andriessen van Put ... een stuck groesen ende lant gelegen inde prochie van Leend egenampt het voorsten Jansburg beneffen den wech tot sijn palen toe met een stuck groesen genampt den achterste Neerenbeempt beneffens Jan Willem Berchmans sijde tot die palen toe als sij seijde ... (03-03-1634)

B. alnoch is te deel gevallen Henrick Andriessen van Put een stuck groesen ende lant tsamen genampt het achterste Jansburcht beneffens Frans Smulders cant tot sijnen paelen toe met een stuck groesen, den halven achterste Neerenbeempt beneffens Thonis Verhagen cant ...

C. alnoch is te deel gevallen Peter Andriessen van Put een stuck groesen gelegen inde selve prochie genampt het middelste vanden Neerenbeempt soe hij gelegen is met het halff Cromsit nae Maerhese tot sijne palen ...

D. alnoch is te deel gevallen Heijlken ende Lijntgen dochteren Henrick Hanssen verweckt bij Catalijn van Put geassisteert met Jan Boonen ende Hendricx hunnen vader hunnen geede mombers tot desen gaffimeert sijn te deel een stuck lants gelegen inde selve prochie genampt den Huijsacker soe dat in sijn paelen gelegen is, noch den vorsten halven Neerenbeempt beneffens Jan van Brug erve, noch een beempten gelegen inde Scaveijen beneven Tonis Donckers erve ende wegen vijfthien voeten gebruijckelijkce wegen ... noch een stuck groesen gelegen inde gelucke beneffens Joost van Erp met beijde die Broeckeckers, met noch het Cransit beneffens Arien Tonis sijde tot sijnen paelen toe ende vorste Cranit sal het achterste wegen met behoirlijcke wegen ende thien voeten breet.. (03-03-1634)

87v. item Joost Jan van Hout sterck mackende voir Heijlken Jan van Houtdochter ende Henrick Lobben geede momber voir die onmundige kijnderne Jacop Euwen Bluijssen verweckt bij Geertruijt dochter wijlen Jan van Hout ende Jacop Jacop Luijten als geede momber van die onmundig ekijndreen Joost Sebastiaens verweckt bij Meriken dochter wijlen Jan van Hout voerst ende dat met wittich decreet voir ons scepenen van Heeze ende Leende gepasseert wesende van date den (25-02-1634) ende Henrick Vrijes Berchmans door crachte van besegelde procuratie van Jan Jan van Hout soene voir scepenen van den dorpe ende heerlijckheijt Nieubeijerlant gepasseert wesende den (15-01-1634) voir ons gebleken hebben tesamenderhant helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwigen recht Willem Jan van Houtsoen elck een voir sijne vijfte hun aengestorven van hunnen ouders apart van een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende ontrent die Strijper capelle tusschen 1. die onmundige kijnderen jacop Euwen Bluijssen 2. een gemeijn straet 3. idem 4. Henrick Buijkens met sijnen kijnderen met meer anderen .. (08-03-1634)


88v. voir ons ondergeschrevne gecompareert die erfgenaemen Merij Vervlaessen ende daer over gedaen behoirlijcke loten ende dat in drie gelijcke gedeelte ende dat in forma als volcht alle goederen hun aengecomen van hunnen ouders


A. inden ijersten soe is te deel gevallen Henrick Vervlaessen huijs hoff metten aengelage met noch een hoff tegen Frans Bluijssen over gelegen inde prochie van Leende onder Strijp soe tsel ve in sijn paelen gelegen is, noch een stuck groesen inde Jansburch die vorste Jansburch, noch den halven locium beneven Henrick van Hees, noch een stuck groesen inde Jansburg beneven Joost Hannen kijnderen , noch een stuck lants genampt die Cruijt, noch een stuck lants genampt die Hoeve (10-03-1634)

B. item alnoch is te deel gevallen Peter Vaessen man end emomber Geertruijt sijnder huijsvrouwe een cleijn huijs metter schuer staende bij het out huijs met het aengelach gelegen inde sleve prochie onder Strijp, noch een stuck groesen gelegen inde Bercken, noch den halven Locium , noch den halven Jansburg, noch het cleijn Hoefken met het halff vaetsaet opten Cuijl, noch een stuck erfs inde pael ...

C. item Jan Aelen man ende momber Fransken sijnder huijsvrouwe is te deel gevallen eenen stuck lants gelegen inde selve prochie onder Strijp genampt die Capelecker, noch een stuck groesen genampt die Bus, noch het achterste Jansburg bij die erffenisse Peter Thomas Versantvoort als sij seijde... (10-03-1634)

90. item Aelken naegelaten weduwe Jan Willem Berchmans met Jacop Jacops Gelaesmaecker haeren curatuer tot desen geaffimieert heeft wittelijck ende erffelcijk vercocht Peter Andriesesn van Put eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van drie gulden den gulden tot XX stuijvers gerkeent ende dat vuijt crachte van testamente met clausele luijdende aldus: "vorts maecken ende gevan sij testatueren deen den anderen den langstlevende van hunnen beijden reciproce volle macht om te mogen vercopen te verallijeueren transporteren allen hunnen goederen hun tsamen toebehoerende om hunnen wittige schulden daer mede te betaelen ende vorts tot notrust van hunnen leven ende behoudleijkc dat sij testatueren vorst hunnen gelijck kijnderen macken het huijs hoff metten aengelage daer sij testatueren in sijn woenende voir hunnen legittimen vorts vermellens het testament wesende van data den (24-09-1632)" ende dat jaerlijcker renten alle jaer te betaelen ... opten thienden dach april ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck lants gelegen ind ei prochie van Leende tusschen 1. Lijs Scepers met haeren kijnderen 2. die naegelaten kijnderen Henrick Frans Pompen 3. die kijnderen van Andries van Put 4. die gemeijn straet ... losbaar metter somma van twintich rijcxdalder in spectie met alle achter stellinge pachten .. (10-04-1634)


91v. item Willem Belien heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Margriet Nasen sijn gedeelte in een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende in de Jansburg tusschen 1. den vercopere 2. Lennert Hannen 3. Delis Bocx met sijnen kijnderen 4. Henrick Hanssen ende die kijnderen Jan Voessen ... (10-04-1634)


92. item Dirck Gerrit Bax heeft wittelijkc ende erffelijck vercocht Heijlken dochte rHenrick Hanssen eenen jaerlijkcer ende erffelijcker chijns van vier gulden ende thien stuijver jaerlijcker renten alle jaer te betaelen ... op paesschen alle jaer vervallen ende dat te heffen ende te bueren in enede vuijt huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende ott Boshoven tusschen 1. dLijpken naegelaten weduwe Gerrit Ruevens met haren kijnderen 2. die kijnderen Jan Hoeben alias Groenen 3. die gemeijn straet met noch Wouter Bitters 4. den vercopere ... Noch vuijt ende in een stuck lants daer bij gelegen inde selve prochie inde Breetvennen groot ontrent vierdalff vatsaet tusschen 1. Alken naegelatne weduwe Jan Svossen met ahren kijnderen 2. Jen Boonen met haren kijnderen 3. Peter Thomas Versantvoort 4. den vercopere ... vuijtgenomen ... twe gulden thien stuijvers staende aen Henrick Hanssen ende den vercopere ... losbaar metter somma van vijffende seventich der gelijcker gulden ... (20-04-1634)


93. item Willem Lamberts heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewigen recht Henrick Lobben een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp genaempt die Rijste tusschen 1. Wouter Aert Buijs 2. Dingen weduwe Jacop Dielis met haren kijnderen 3. Thijs tWuijsten 4. het cappelvelt ... (14-05-1634)


93v. item Antonis Joosten heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeuwige recht Henrick Jacop Coolen een stuck lants gelegen inde prochie van Heeze tusschen 1. den copere 2. Jop Janssen 3. den gemeijn kerckwech 4. die kijnderen Thijs Heijllen met meer anderen, als sij seijde, noch den selven Tonis voirst. heeft Henrick noch vercocht ende opgedargen eenen jaerlixse erffchijns van dertich stuijvers die helft jaerlix .. op die kijnderen van Goort Jan Meeus ... (12-06-1634)


94. item Henrick Dircx Verbraecken beloeft te betalen Jenneke Gueijens eenen jaerlijxsen erfchijns van drie gulden jaerlijcx ende dat op sint Jannissen dach in den midden sommer ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck groesen genaempt die Corstraet tusschen 1. die weduwe Frans Berchmans 2. Arien Hoeben 3. die weudwe Henrick Boonen met haeren kijnderen 4 Marij weduwe Wouter van Velthoven met ahre kijnderen ... vuijtgenomen... drie gulden jaerlijcx aen Gertruijt dochter Hendrick pompen ... losbaar met der somme van vijftich gulden ... (19-06-1634)


94v. item Jan Tielens heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven end emechtich gemaekct in eeenen eewigen rech Gerrit Wills Smuijsers een stuck erfs ofte houtwas gelegen inde prochie van Leende genampt die Rij tusschen 1. Lijb die naegelaten weduwe Bijlen Hoijmackers met haren kijnderen 2. Loeff Willem Loeffs met sijnen kijnderen 3. des heeren Aert 4. aenseggen toebehoerende Arien Verover erfgenamen als sij seijde ende dat vuijt crachte van testament...[beschrijving inhoud testament datum (10-11-1629)] ... (23-06-1634)


95v. item Tonisken Coppen met Peter Clevers haren curatuer tot desen geaffimeert heeft helmelinge vertijdenisse geaden opgedragen overgegen ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Wouter Janssen de Smet een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende gelegen inde Ren tusschen 1. Henrick van Hall met meer anderen 2. die naekijnderen van Peter Lobben verweckt bij Metgen van Huchten 3. Lijbben Truijen met haren kijnderen 4. die kijnderen Peter Lobben voirst ... losbaar metter somma van vijffendetwintich gulden (10-07-1634)


96. item Willem henrick Buijkens heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Heijlken Janssen een stuck lants gelegen inde prochie van Leend eonder Stirjp tusschen 1. die naegelaten kijnderen wijlen Tonis van Vechelen 2. Aert van Hees 3. die gemeijn straet 4. Aert van Hees voirst ... (17-07-1634)


96v. voir ons op heden den (20-07-1634) sijn voir ons geocmpareert die erfgenamen van Jan van Lissent, Willem soene Jans voirst ende Henrick Bull ende Peter Jacop Dingens als geede mombers van [doorgehaald: Jan] het ommundich kint Jan Janssen van Lissent ende hebben aengegaen scheijdinge ende deijlinge ende dat gestelt in twe gelijcke gedeelte ende daer over gedaen behoijrlijck loten gelijck volcht


A. inden ijersten is te deel gevallen het ommunidch kint wijlen Jan Jan van Lissent geassisteert met Henrick Bull ende Peter Jacop Dingens als mombers een stuck groesen gelegen inde prochie van Leend einde Muelenschut, die deen helft beneven Dielis Cuten cant, noch het Hulsbroeck, het waterbeempgen, die helft van een stuck groesen gelegen inde Scaveijen beneven den Tielen Wever, noch een stuck lants die helft genamep tden Joff beneven den Joofwech ende moet twee voet langs den wech breden sijn als die ander helft, noch een stuck lants die helft in Swartlant, die sijdde na sijnt Job, noch een rent staende aen Jan Reijmen ... (20-07-1634)

B. item alnoch is te dele gevlalen Willem Jan lIssent een stuck groesen inde selve prochie het groot Muelenschut beneven die sijde Arien Hoeben deen helft, noch een halff vaetsaet lants inde Speel, noch een stuck groesne in het Muelenschut, genampt Heijlen Meusbeempt met die rent daer in staende, noch een stuck groesen gelgne inde Schaveijen die helft naest Jan van Brug sijde noch deen stuck lants die helft genampt den Joeff beneven Dingen Maes cant, noch een stuck lants die helft int Swartlant te lancx naest die sijde het Heeserven, noch een rent van II gulden staende aen Jan Geeven ...

98. [leeg]


98v. voir ons ondergeschreven gecompareert opten (29-08-1634) die erfgenamen wijlen Giel van Put end ehebben mindelijkc gescheijde nende gedeijlt alle noch eenige perseelen van erve ende dat gestelt in drie gelijcke gedeelt eende dare over gedaen behoijrlijcke loten ende is te deel gevallen als volcht


A. item inden ijersten is te deel gevallen Henrick Andriessen van Put een stuck lants gelegen inde prochie van Leende genampt op die Schaereckerdriessen soe het in sijn paelen gelegen is, noch een stuck groesen gelegen inde selve prochie genampt den Scammert als sij seijde...

B. item alnoch is te deel gevallen Peter Andriessen van Put een stuck lants gelegen inde selve prochie genamep tdie Cruijt soe het in sijnpaelnen gelegen is ...

C. item alnoch is te deel gevallen Martinus Gielen Heesterbeeck als man ende momber Frensken Giel van Put sijn huijsvrouwe een stuck lants gelegen inde selve prochie genampt die Schaereckerdries, noch een stuck groesen genampt he tdriesbemptgen soe het sin sijn paelen gelegen sijn... (29-08-1634)

99v. item Jan Tielens heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt in eeenen eewige recht Gerrit Willem Smuijsers een stuck groesen gelegen inde prochie van Leend eonder Oesterijck tusschen 1. Antonis Aert Hoeben met meer anderen 2. .. Wouter ende Joostgen weduwe Wouter Coolen met haren kijnderen met meer anderen .. ende dat vuijt crachte van testament [beschrijving testament (10-11-1628)]... (23-08-1634)


100v. item Jacop Macken heeft wittelijck ende erffelicjk vercoth Lijsken naegelaten weduwe Michiel Heesterbeecx eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns vna ses gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erffelijcker rente alle jaer te betaelen ... op jaerdach ijerstcomende over een jaer den ijersten vervallendach .. ende dien te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck groesen gelegen inde prochie vna Leende onder oesterijck genampt inde Crotbruggen tusschen 1. Dingen weduwe Jacop Dielis met haren kijnderne 2. die erfgenamen Henrick Pompen 3. Reijm henrick Thijs 4. Lijn weduwe Gerrit Reijmen met haeren kijnderen ... losbaar metter somma van hondert der gelijkcer gulden .. (28-08-1634)


[los vel: Jacop Mackenbrieff vuijt maecken met sijnen consent voor mijn suecken ontf. III stuijvers.]

101v. op heden den (10-07-1634) soe sijn voir ons ondergeschreven gecompareert die erfgenaemen ofte kijnderen van Henrick Pompen saliger ende hebben mindelijkc met malcanderen gescheijden ende gedeijlt alle die goederen van hunnen ouders achtergelaten ende hebben dat gestelt in seven gelijkce gedeelte ende daer over gedaen behoirlijkce loeten


A. inden ijersten is te deel gevallen Willem Henrick Bull man ende momber Lijsken sijnder huijsvrouwe een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende onder Oesterijck metten sheeren chijns daer in staende, alnoch een stuck groesen gelegen inde Langstraet die tweede cavel voir aen, noch een stuck lants genampt het Leegvaetsaet, noch eenen houtwasch gelegen inde Wlckendonck beneven mr. Reijmen Hoirs sijde, noch het Cleijn Veltgen inde Wlckendonck beneven den Aa cant ende die graff daer in liggende ende den wech sch.er ... (10-07-1634)

B. alnoch is te deel gevallen Frans Henrick Pompensoen een schuer met het cleijn huijsken te vrijen staende opt tselve gelach gelegen inde selve prochie ende noch het gelach tegen An van Moll over, noch een stuck groesen inde Langstraet het vorste cavel, noch een stuck groesen inde Cortbrugge het vorste cavel die helft, noch een stuk lants genampt die hoeve, noch eennen houtwas inde Rij beneven Henrick van Buel sijde, noch een rente van twee hondert gulden staende aen die gemeijnte van Leende jaerlix thien gulden ...

C. alnoc is te deel gevallen Engel Henrick Pompensoen inden ijersten een huijs hoff metten ecker daer bij gelegen inde selve prochie tot Boshoven metten chijns daer in staende, alnoch een stuck groesen inde Langstraet op dien Aa cant, noch een stuck groesen genaempt het vortgen, noch een stuck groesen inde achterste Hulsbroecken, noch een stuck lants inde Halffvennen genampt Arien Muijen ecker, noch stuck lants inde Loeffvennen beneven An van Moll, noch den groten hoff inde Loeffvennen, noch den Daemsbeempt, noch een rent van ses gulden jaerlix staende aen Henrick van Huchten, noch een rent van thien gulden jaerlix staende aen die gemeijnte van leende...

D. alnoch is te dele gevallen Eijken Henrick Pompendochter met haeren curatuers een gelach staende aen den Brockerhuvel daer het huijs gestaen heeft inde selve prochie, noch een stuck groesen genampt het Dicx veltgen aen den Leendedijck, noch een stuck groesen genampt het Cranscut halff het achterste deel, noch een stuck groesen genaempt die gemeijn Eusselen tot den palen toe ende te wegen altijt, noch een stuck lants genampt den Daelbosch ende het halffvaetsaet gelegen inde Langecker, noch een stuck lants genampt den Hussent de helft, noch het halffvelt ginder beneden beneven Aert Wouters sijnde . noch een rent van thien gulden jaerlix staende aen die gemeijnte van Leende comende van Libbeken Verschaest ...

E. alnoch is te deel gevallen Gertruijt Henrick Pompendochter met haer curatuers tot desen genoemen inden ijersten den dries aen den Broeckerheuvel inde selve prochie, noch een stuck groesen genampt het Cranscut het vorste dele ende sal vijff roijen toe hebben voir den wech, noch die gemeijn Eusselen het achterste tot die paelen toe, noch een stuck groesen inde Wlckendonck met sijn gruen cant om, noch een stuck groesen inde Cortbrug het achterste op den Aa cant, noch een stuck lants genampt den Schaerecker tegen Tonis van Roij over, noch een stuck lants gelegen inde Langecker, noch een stuck lants genampt die Hussent die helft, noch het halff velt ginder beneden daer die putten staen, noch een rent van thien gulden jaerlix staende aen die gemeijnte van Leende comende van Lijbekken Verschaest ...

F. alnoch is te deel gevallen Willem soene Henrick Pompen met sijnen curatuers een stuck groesen genampt die V.lt halff beneven Henrick Coolen sijde gelegen inde selve prochie, noch een stuck groesen inde Hulsbroekcen die helft beneven Lammert den Snijder sijde, noch het vorste Hulsbroeck, noch een stuck lants inde halffvennen den langen ecker, noch ene stuck lants inde Halffvennen genaempt die croen voor, noch eenen ecker aen den hacwech, noch eenen houtwasch genampt die halff Rij dese cavel moet vuijter hant geven XX gulden aen Meriken sijnder suster, noch een rent van twee hondert gulden staende tot Mierlo ...

G. alnoch is te deel gevallen Meriken dochter Henrick Pompen met haeren curatuers inden ijersten een stuck groesen genampt die vort die helft beneven Willem Maes nae kijnderen erve, noch het middelste Hulssbroeck haeff, noch een stuck groesen gelegen inde Scaveijen, noch een stuck lants inde Loeffvennen genaempt het Eijxken met het Heesterveltgen, noch een vaetsaet vande Loeffvennenecker, noch het halff Vermeken ende het cleijn Hoeffken inde Loeffvennen, noch het hlaff gebusch inde Wlckendocnk langs den heijcant , noch een rent van twee hondert gulden staende tot Heeze ... (10-07-1634)

105. Lijpken Joost van Erp heeft wittelijkc ende erffelijck vercocht Arien Tonis eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van vijff gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erffelijcker rente alle jaer te betaelen ... op onser vrouwendach lichtmisse ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck groesen genampt die Bunderbeempt haer gemaeckt bij testament van haeren man saliger om haeren wille daer mede te doen, groot ontrent hondert sestich roijen tusschen 1. Goort Tonis 2. Jan Thijs Deelen 3. de gemeijn Aa 4. Binderbeemptswech ... losbaar met hondert gulden ... (07-10-1634)


106. voir ons ondergeschreven gecompareert die erfgenaemen Philips van Vessem saliger ende hebben met malcanderen mindelijkc gescheijden ende gedeijlt allen die goederen hun aengecomen van hunnen ouders voirst. ende hebben dat gestelt in drie gelijkce gedeijlte ende daer over gedaen behoirlijkce loete in forma als volcht.


A. inden ijersten is te deel gevallen Jan Philips een stuck groesen met lant gelegen inde prochie van Leende genampt die Renbrug soe dat daer in sijn paelen gelegen is ... (07-10-1634)

B. item alnoch is te deel gevallen Aelken Cornelisse vuijt crachte van procuratie van Henrick Philips haren man voir ons scepenen geblecken inden ijersten een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende genampt het Thourvortsvelt soe het in sijn paelen gelegen is... ende seven stuijver sheeren chijns ende met wegen alst met recht heeft, noch een stuck lants inde selve prochie genampt den Hannencamp, ende noch een stuck groesen daer bij gelegen genampt Abrahams veltgen als sij seijde .. .

C. item alnoch is te deel gevallen die onmundige kijnderen Henrick Bacx met hunnen curatuers een stuck lants gelegen inde selve prochie van Leende genampt het Turnoutsecker, noch een stuck groesen genampt het Duijvelsbroeck, noch een stuck groesen genampt den neiuwen Dcijk met een deel inde Jansburg soe die selve in hunnen paelen gelegen sijn... (07-10-1634)

107. item Aeltje Cornelis heeft vuijt krachte van procuratie van Henrick Philips haeren man voir scepenen der heijrlijckheijt Noerdelies wesende van datum (19-09-1634) gepasseert die welcke ons is gebleken met helleminge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Engel Henrick Martensoen een stuck groesen in die prochie van Leende in die Janburg gelegen tusschen 1. Goort Antonis 2. die vercopers 3. Jansburg wech 4. Delis Bocx met sijne kijnderen ... (20-10-1634)


107v. idem heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich in eenen ewigen recht Marcelis Thijssen een stuck groesen gelegen in die Duijvelsbroecken genaempt het Tuernoutsvelt tusschen 1. Delis Bocx met sijnen kijnderen 2. die kijnder Henrick van Asten 3. den coper 4. Albert Ariens ...


108. idem heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegven ende mechtich in eenen ewigen recht Jacop Antonis Engelen een stuck lants in die selve prochie gelegen genaempt den Hannencamp tusschen 1. Engel Henrick Martens 2. Stijn weduwe Mathijs Janssen met haere kijnderen 3. Jansburchwech 4. Henrick Rut Coolen ...


108v. idem heeft met helleminge vertijdinge opgedraegen overgegeven ende mechtich in eenen ewigen recht Jan Philips een derde part in het huijs hof met den aengelach daer Philip van Vessem in is verstorven in de prochie vna Leende in de Leenderstraet gelegen tusschen 1. Jacop Pompen 2. die straet 3. idem 4. die kijnder Andries van Put ...


109. item Henrick Dircks Verbraecken heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen rcht Barholomeus Willem [of wijlen] mr. Delissoen een stal met het gelach achter den stal soe die paelen steken, maer Meus sal den stal op sijn gelach moeten stellen oft setten tusschen 1. die straet 2. Jacop den Mof ende IJken weduwe mr. Jan Hannen 3. die straet 4. den vercoper ... (02-11-1634)


[kantlijn: ende den coper sol aen ende ten ewigen daege aen den vercopere put altijt wter mogen haelen onbekromt gebruijcken]

109v. item Wouter Janssen heeft helmelinge vertijdenisse gedaen etc Franss Lenert Hannensoen een stuck erfs gelegen inde prochie van Leende onder Strijp inde Bercken tusschen 1. Jan Maes 2. Jacop Baten 3. Henrick Lobben 4. den Berckwech ... (13-11-1634)


109v. item Aert Wouters heeft helmelinge vertijdenisse etc Henrick soene Aert van Hall twee kintsgedeelte hun aengecomen van hunnen vader ende moeder ende dat vuijt crachte van procuratie van Jacop soene Aert van Hall gepasseert voir notaris van Montfort onder het sticht van Utrecht wesende van data den (30-08-1634) voir ons scepen geblecken te weten huijs hoff lants sant heij weij in hoegen ende leegen diepen ende drogen egeen vuijtgesondert soe het selve gelegen is inde prochie van Leende met alle lasten chijnssen ende commer op die twe gedeelten mochten wesen ofte comen ... (29-11-1634)


110v. item Dirck Gerrit Bax heeft helmelinge vertijdenisse gedaen etc Joosten Peter Cocx een stuck lants gelegen inde prochie van Leende inde Speel genampt den Sorenbeempt tusschen 1. Aelken weduwe Reijm van Moll met haeren kijnderen 2. Willem van Lissent met sijnen kijnderen 3. Aelken weduwe Reijm van Moll met haeren kijnderen 4. Anna Martinus Engelen met haren kijnderen ..


111. item Michiel Antonis ende Henrick Antonis gebroederen ende Lammert Peters man ende momber Engel Antonissen sijn wittige huijsvrouwe heeft helmelinge vertijdenisse gedaen ut supra Jan Andriessen alias de Wit een stuck lants gelegen inde prochie van Leende onder Oesterijck tusschen 1. Michiel Vrijssen met sijnen kijnderen 2. Henrick Jacop Coolen met sijnen kijnderen 3. Jan Arien Vrints 4. Lamert Joost Coppen ende die gemeijn straet .. (02-12-1634)


111v. item Aert Willem Thijs ende Adam Willem Thijs hun sterckmaeckende voir die onmundige kijnderen van Niclaes Prinsen ende Elsken weduwe van Arien Happen ende Arien Willem Thijs ende Jan Willem Thijs ende Henrick Thijs ende heert Goort Willem Thijs voir sijn selven hebben tsamen helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Henrick Goort Bull ende Gerrit Smuijssers een stuck erfs gras ende houtwasch soe heester ende opgaende eijckenbomen gelegen inde prochie van Heeze genampt inde Hulsbroecken tusschen 1. Engel Henrick Pompen 2. Lambert Rut Coolen ende Luenis metten erfgenamen met meer anderen 3. Jan Reijm Dielis 4. Anna weduwe Willem mr. Delis met haren kijnderen ... (07-12-1634)


112v. item Jacop Joosten heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Engel Henrick Martens een stuck lants in die prochie van Leend ein die Lagecker gelegen tusschen 1. Jan Peter Aelen 2. die kijnderen Jan van Hall 3. Marcelis Sijllen? 4. sheeren aert ... (10-12-1634)


113. item Willem Tonis Verhagen heeft wittelijkc ende erffelijck vercocht Wouter Bocx, Henrick Coolen ende Gerrit Smuijsers als heiligchgeestmeesters der tafelen van Leende eenen jaerlijkcker ende erfelijcken chijns van twee gulden jaerlijcker ende erfelijcker rente alle jaer te betaelen ... sint jan baptistendach ijerstcomende ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende inde Leenderstraet tusschen 1. Aert Jacops 2. Ursel weduwe Wouter Beelkens met haren kijnderen 3. Dirck Joost Jacops ende Dingen Maes 4. die gemeijn straet ... losbaar metter somma van acht ende dertich gulden .. (20-12-1634)


114. [leeg]


114v. [leeg]


115. item Jan Abrahams heeft vuijt crachte van procuratie voor notaris ende getuigen van Delft gepasseert sijnde de dato (xx-xx-1634) die ons is gebleken van Jan van den Broeck met helleminge vertijdinge op gedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Henrick van den Broekc ende Peter Vaessen allen die goederen hen . aen gecomen van henne vader ende moeder verstoren soe groes ende lant heij ende weij hijsraet ende alles geen vuijtgescheijden waer die bevonden souden worden tot Leende ... (30-12-1634)


115v. item Henrick van den Broeck ende Peter Vaessen hebben met helleminge vertijdinge opgedraegen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Aerdt Peter Cocx een stuck lnadts in die prochie van Leende in die Lang gelegen tusschen 1. Henrick Josephs 2. die kijnder Tonis Hannen 3. Jacop Luijten den jongen 4. Sijntis Hollen ...


116. idem hebben met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Jan Thijs Delen een stuck groesen in die selve prochie gelegen tusschen 1. Teus Weijnen 2. den coper 3. die gemeijn Aa 4. mr. Reijm Hoirs ...


116v. item Henrick Peters van Buel heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eewigen recht Willem Peter Tielens alias heesterbeecx een stuck lants gelegen inde prochie vna Leende onder Stijp tusschen 1. die kijnderen Jan Daemkens 2. Jan Jan Herpers met sijnen kijnderen 3. Vreijs Herpers met sijnen kijnderen 4. den Muelenpat ...


117. in qualiteijt al boven heeft helmelinge vertijdenisse gedaen etc Peter Jan Woijten een stuck lants gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tusschen 1. Jan Baeten 2. Jan Peter Aelne 3. Lijbben Jan Belien met haeren kijnderen 4. Jan Baten wech ...


117v. item Peter Jan Woijten heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewigen recht Henrick Peter van Buel twee stucken groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tusschen 1. Martinus Gielen Tielens ende Henrick Stappers erfgenaemen 2. Henrick Vervlaessen ende Jan Delis Bocx met meer anderen 3. den coper 4. den Strijperdijck ... (30-12-1634)


118. item Jan Lucas heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewigen recht Lijntgen Jan Geldensdochter een stuck lants gelegen inde prochie van Leend eop die Bruggerhuijs tusschen 1. Jan Laets met sijnen kijnderen 2. Peter van Dommelen 3. sheeren aert 4. Jan Laets kijnderen ... (04-01-1635)


118v. in qualiteijt heeft helmelinge verteegen gedaen Jan Lucas aen Lijntgen Jan Geldensdochter een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende op die Bruggerhuijs genampt het Streepken tusschen 1. Meus Cuijlen 2. die kijnderen Peter Cuipers 3. eenen waterstroem genampt die Tongelreep 4. die voerkijnderen Jan Laets ...


120. item Mathijs Bullens man ende momber Lijsken Frans Smuldersdochter sijn huijsvrouwe, Jan Crostens ende Mathijs Bullens voirst wittige mombers vande kijnderen van Wouter Smulders verweckt bij Gertruijt sijnder huijsvrouwe, Sander Hendrix en den vorst. Mathijs Bullens mombaeren van die onmundige kijnderen Peter Smulders verweckt bij Metgen sijn huijsvrou ende Antonis van Hove procuratie hebben voir ons scepenen gepasseert wesende de data den (29-01-1635) van Peter Faessen ende Reijnert Coenen als mombaren vande onmunidge kijnderen Peter Henricx Smulders verweckt bij Gertruijt sijn huijsvrouwe ende dat vercocht met drie volgaende veijlensdagen ende vuijt crachte van decreet ende met sing. conden daer toe geproduceert twe van Nederweert et? me van Leende gepasseert voir scepenen alhier wesende de data den (22-01-1634) hebben tsamen helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Gerrit Wils Smuijsers een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende gelegen inde Cortbrugge tusschen 1. Henrick Goort Bull 2. Lijbbeken naegelaten weduwe Lammert Peters met haren kijnderen 3. Tonis Donckers 4. die gemeijn Aa ... noch een stuxken groesen gelegen inde tselve prochie onder die huijs Verover tussen 1. Jan Tielens met meer anderen 2. Goort tonis 3. Lijpken naegelaten weduwe Joost van Erp met haren kijnderen 4. Dirkc Juecken .. noch een stuxken groesen inde selve prochie onder huijs Verover tusschen 1. Aert Loeffen 2. Dirck Juecken 3. Goort Tonis 4. Merij naegelaten weduwe Mathijs Broekcmans met haeren kijnderen ... noch een stuck lants gelegen inde tsleve prochie genampt den Pa.ecker tusschen Willem Peter Cocx 2. Lucia Truijen die erfgenamen 3. Maijken Jacop Smulders 4. eenen gemeijn straet .. (23-01-1635)


121v. in qualiteijt als voir hebben die voirst persoenen helmelinge vertijdenisse gedaen als voir Aert Peter Cocx een stuck groesen gelegen inde selve prochie inde Ren tusschen 1. Jan Verstappen 2. Merij weduwe Willem Hannen met haren kijnderen 3. Jan Dielis Cocx 4. den Renwech ... noch een stuck lants gelegen inde selve prochie genampt den Duelbos tusschen 1. Henrick Peter Buijkens 2. Peter Berchmans met sijnen kijnderen 3. Arien Jan Martens met sijnen kijnderen ...


122. in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdenisse gedaen Aert Antonis Smulders een stuck lants gelegen inde selve prochie aen die Lijckeijnde tusschen 1. Henrick Josephs met sijnen kijnderen 2. den Lijckwech ende Lijckstraet 3. idem 4. idem ... noch een stuck groesen gelegen inde selve prochie genampt die Molenscutten tusschen 1. Henrick Franssen 2. Wrmer Deelen 3. Jenneken Roelens 4. mr. Reijm Hoirs ...


122v. in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdenisse gedaen etc. Joost Peter Cocx een stuck lants gelegen inde selve prochie tusschen 1. Henrick Goort Bull 2. Tonis Verhagen met sijnen kijnderen 3. Willem Peter Cocx 4. den Lijckwech... noch een stuck lants gelegen inde selve prochie inde Breetvennen tusschen 1. Henrick Peter Leenen met meer anderen 2. Peter Clevers met sijnen kijnderen 3. Anna Lobben met haren kijnderen 4. Dirck van Werdingen met meer anderen ...


123. in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdenisse gedaen etc. Jan Wouter Coolen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde Cortbrugge tusschen 1. Henrick Goort Bull 2. Frans Peter Cocx 3. Corsten van Moll 4. die gemeijn Aa. ...


123v. in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdenisse gedaen als voir Henrick Hanssen een stuck groesen gelegen inde selve prochie inde Neerbeempt tusschen 1. Jan Antonis Smulders 2. den copere 3. Henrick Peter Berchmans 4. Aelken weduwe Reijm van Moll met haren kijnderen ...


124. in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdneisse gedaen Peter Antonis Smulder een stuck groesen gelegen inde selve prochie genampt die Cuijlen tusschen 1. Jacop Jacops Gelaesmecker 2. Jan Verstappen 3. Henrick Jan Pompen 4. die gemijen Aa...


124v. item in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdneisse gedaen Goort Tonis een stuxken lants gelegen inde sleve prochie genampt den Boeshof tusschen 1. Dirck Jacops alias Cuijper 2. Dielis Joirdens 3. Joost Peter Cocx met meer anderen 4. die gemeijn straet ...


125. in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdneisse gedaen als voir Peter Andriessen van Put een stuck lants gelegen inde prochie van Leende genampt die Cruijt tusschen 1. den copere 2. mr. Reijm Hoirs 3. Frans Henricx de Smit 4. Lennert Hannen ...


125. in qualiteijt als hebben helmelinge vertijdenisse gedaen Mathijs Hannen een stuck lants gelegen inde selve prochie genaempt het Bijlken tusschen 1. den copere 2. Reijm Hoirs 3. Heijl Tonis met haren kijnderen 4. eenen wech...


125v. item in qualiteijt als voir hebben helmelinge vertijdneisse gedaen etc. Henrick Tonis van Hall een stuck lants gelegen inde selve prochie genampt het Loeffven tusschen 1. Henrick Goor tBull 2. die kijnder Henrick Pompen 3. Hens den Smet 4. Anneken weduwe Martinus Engelen met haren kijnderen ...


126. in qualitiejt als voir hebben helmleinge vertijdneisse gedaen etc. Peter Willem Bitters een stuck lants gelegen inde selve prochie genampt den Broeckerhoff tusschen 1. Margriet van Erp met haren kijnderen 2. die erfgenamen [doorgehaald: Wouter] Griet Loeffs 3. die Broeckerstraet 4. eenen wech tegen Jacop Pompen ... (23-01-1635)


126v. item Henrick Dircx Verbraecken heeft wittelick ende erffelcijk vercocht Jacop Pompen ende Gijsbert Janssen als mombers van het onmundicht kint Gertruijt dochter Henrick Pompen eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van drie gulden jaerlijcker ende erfelijcker renten alle jaer te betaelen den ijersten dach april (vanaf 01-04-1635) ende dat heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende genampt die Cortstraet tusschen 1. Catalijn weduwe Frans Berchmans met haren kijnderen 2. Arien Jan Hoeben 3. Marij Henrick Leenen 4. Henrick Boonen ... losbaarmetter somma van vijfftich gulden met alle achterstellinge pachten ... (01-04-1634)


127v. idem in qualtijet als voir Mathijs Bullens hebben met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Aerdt Peter Cocx eenen houtwas in de Doncken gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Tonis Donckers 2. Jenneke Loefs 3. die Aa 4. die weduwe Jacop Dielis met haere kijnderen ... (24-01-1635)


128. item Henrick Buijkens heeft gerenonceert op sijne tochten van allen sijnen goederen soe [doorgehaald: haeffelijcke] als erffelijcke goederen egeen vuijtgesondert ende laet sijne gelijcke kijndere alle die deijlen in ses gelijcke gedeelten in alles sondererg oft list (29-01-1635)


128v. item Jan Tielens Hoijmaeckers heeft vuijt crachte van testamente voir scepenen van Leende gepasseert met clausule, luijdende aldus ... [beschrijving testament] ... (10-11-1629). voir ons scepenen geblecken heeft helmelinge vertijdneisse gedaen opgedragen overgegven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Jan Thijs Bleesen een stuck lants gelegen inde prochie van Leende tusschen 1. Mathijs Bleesen met sijnen kijnderen 2. Henrick Dircks Verbraecken 3. den Haechwech 4. Peter Clevers met sijnen kijnderen ... (01-02-1635)


129v. item Jan Jacops wittich man ende momber van Hendrixken dochter Gerrit Hendrix sijn huijsvrouwe voir een geheel heel.aen.. mede transport hebbende van een helft in dander helft van Gerrit Peters ende het laetste vierde part van dien toecomende het onmunidch kint van Peter Hendrix ende dat met ove. van mr. Jochem van Aelst inden naem vanden offv. vuijt crachte van decreet voir scepenen van Heeze ende Leende gepasseert wesende de data . ende oock met drie proclamates voir kercke alhier heeft helmelinge vertijdneisse gedaen opgedragen overgegevn ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht heer Goort Willemsen een secker huijs hoff metten aengelage gelgne inde prochie van Leende ontrent der kercke tusschen 1. mr. Reijm Jan Hoirs 2. Philips Moll 3. ... (03-02-1635)


130. item Jacop Peter Wouters heeft geronceert op sijn tochte van erfgoet twelck hij tochte is besittende van Libbeken Willem Litsenburgers sijn overleeden huijsvrouwe van een stuck groesen gelegen inde Neerbeempt, noch een stuck groesne inde Steewigen ende vier vrijen hoevinge ... ende transporteert die selve tochte met helmelinge vertijdinge Peter Willem Litsenburgers ende Jan sijnen broeden, Jan Verstappen, Jan Oerlemans, Peter Lucas, Aert Gijsberts ende Jenneke Willem Litsenburgers ... (08-02-1635)


130v. item Peter Willems Litsenburger met Jan sijnen broeder ende Jan Verstappen, Jan Oerlemans, Peter Lucas, Aert Gijsberts ende Jenneke Willems Litsenburger heeft geronceert ende helmelinge vertijdenisse gedaen Jacop Peter Wouters een hlaf gelach huijs ende hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende aen den Oesterijksedijck tusschen 1. Jan Jan Bitters 2. die gemiejn straet 3. Henrick Joost Goossens 4. Jan voirst. ...


131. op heden den (09-02-1635) soe sijn voir ons ondergeschreven ecompareert die erfgenamen Arien Tonis saliger en hebben mindelijck gescheijden ende gedeijlt hunnen erfgoederen ende dat gestelt in drie gelijcke gedeelte ende daer over gedaen behoirlijcke loten voir scepenen ende is te deel gevallen als volcht.


A. inden ijersten is te dele gevallen Henrick Peter van Buel een stuck lants groot een halff vaetsaet aen den Muelenput onder Strijp gelijck tselve in sijn paelgen gelegen is ende noch een derdendeel van eenen ecker inden Langecker de sijde nae Strijp ... ende dese cavel moet vuijt die hant geven aen Aelken vijff gulden eens ...

B. alnoch is te dele gevallen Aelken naegelaten weduwe Jacop Tonis met haren kijnderen een stuck lants gelegen onder Strijp een vaetsaet soe dat in sijn paelen gelegen is ende noch het derdendeel vanden ecker gelegen inde Langecker die sijde naer Bosshoven ...

C. alnoch is te deel gevallen Dirck Martens een stuck lants onder Strijp dat vaetsaet die Smit sijde ende het derdendeel inden Langecker het middelste ... (09-02-1635)

132. item Henrick Peter van Buel heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Henrick Peter Tielenssoen een stuck groesen in die prochie van Leende tot Strijp aen den dijck gelegen tusschen 1. den vercoper 2. Claas Janssen den Werdt 3. den vercoper 4. Marten Tielens met meer anderen ... (09-02-1635)


132v. item Peter Faessen ende Henrick Vervlaessen heeft met helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige Jan Thijs Deelen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde Cranscut tusschen 1. den copere 2. Henrick Coolen met sijnen kinderen met meer anderen 3. Merij naegelaten weduwe Peter Weijnen met haren kijnderen 4. die gemeijn Aa... (09-02-1635)


133. in qualiteijt als boven hebben helmelinge vertijdenisse gedaen Henrick Peter Berchmanssoen een stuck lants gelegen inde prochie van Leende inde Langecker tusschen 1. den copere 2. Jan van Hall kijnderen 3. Henrick Hanssen 4. die Veesstraet ...


133. item Jan Thijs Deelen heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht jacop Henrick Loeffs een stuck groesen gelegen inde prochie van Leend einde Vuijlen tusschen 1. Henrick Antonis Smulders 2. Jan Goorts van Pelt 3. die gemeijn Aa 4. Jan Abrahams ... (09-02-1635)


134. op heden den (10-02-1635) soe sijn voir ons ondergeschreven gecompareert die erfgenamen Willem Bitters saliger ende hebben mindelijkc gescheijden ende gedeijlt alle die erfgoederen hun toecompeterende ende daer gestelt in vijff gelijcke gedeelte ende daer over gedaen behoirlijcke lote voir scpenen alhier ende soe is eenen eijgelijcken te deel gevallen als hier naer volcht


A. inden ijersten is te deel gevallen Peter Willem Bitters tstuck groesen gelegen inde prochie van Leende genampt den Oesterendijck halff beneven Aert Cocx sijde, noch een stuck lants gelegen inde selve prochie genampt den Langenecker halff ende heer Jacopsecker hallf ende noch het derde gedeelte in een huijs van Frans Smulders huijs ende een rente aen Faes Wuijten jaerlix vijff gulden, 3 gulden X stuijver saen Jan Aert Hoeben ... (10-02-1635)

B. item alnoch is te dele gevallen Sijmon Wilem Bitters een stuck groesen inde selve prochie aen den Oesterendijck halff beneven den Aa cant, noch een stuck lants genampt den Langecker halff ende heer Jacopsecker halff en het derden gedeelte in een huijs van Frans Smulders ...

C. item alnoch is te deel gevallen Lijpken Willem Bittersdochter geassisteert met Jan Goorts van Pelte ende Goort Tonis als geede mombers van Lijpken voirst., inden ijersten een stuck groesen inde selve prochie genmapt die Bulderbeempt, noch een stuck dries beneven Henrick van Asten, noch een stuck lants genampt die Cuijl, noch het tweede gedeelte in het out huijs ...

D. item alnoch is te deel gvallen die onmundige kijnderen Jan Wilem Bitterssoen den jonge geassisteert met Lennert Hannen ende Tonis Verhagen als geede mombers, is te deel een stuck groesen gelegen inde selve prochie genampt het Koijbroeck, noch den Broeckerhoff, noch het tweede geldeelte in het out huijs, den hlaven dries beneven Henrick Josephs cant, noch eenen ecker bij Heijlken Tonis ...

E. item alnoch is te dele gevallen die onmundige kijdneren Jan Willem Bitters den ouden geassisteert met Frans Maes ende Tonis Tielens als geede mombers, inden ijersten een stuck groesen genampt den Nieuwendijck ende noch Willem Verhangen Driesken met den hoff, noch een stuck lants inden Speel, noch een stuck lants genampt het Neerbreetvan, noch het derde gedeelte in h. huijs ... noch een rent staende aen Peter Jutten jaerlix III gulden ... (10-02-1635)

136. ende voirts soe hebben die deijlders met die mombers verpent ofter imant waue ende die selve deijlinge inworp ende niet en woude achtervolgen op pene van twe hondert gulden ende dat peens gete is ende dat te verbueren wie dat inworp


136v. item Jan Henrick Dingenssoen heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eeiwge recht Willem Henrick Bullsoen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Oesterijck inden Langstraet tusschen 1. Henrick Jacop Coolen met sijnen kijnderen 2. Jacop Leijen 3. Joostgen weduwe Wouter Coolen met haren kijnderen 4. die Langstraet ... (09-02-1635)


137. item Peter Willems den Litsenburger voor hemselven ende Jan Verstappen als man ende mombaer Marijken sijnder huijsvrouwen ende Jan Henrick Dingens als man ende momber Catelijn sijnder huijsvrouwen ende Aert Gijsberts als man ende mombaer sijnder huijsvrouwe met sijnen kijnderen ende Jenneke Willems met Willem Henrick Dingens haeren curatuer ende Peter Lucas als man ende mombaer Barbara sijnder huijsvrouw hier toe gecomen hebben met helleminge vertijdinge opgedragen overgegven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Jan Willems den Litsenburger hennen broeder een stcuk groesen in die prochie van Leende in die Neerbeemde gelegen tusschen 1. Peter der voirst. vercopere 2. Jan Jansen van Pelt 3. Sijnthis Hollen 4. Jan Delis Cocx ... (16-02-1635)


137v. idem hebben met helleminge vertijdinge opgedragen ende overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Peter Lucas een stuck greosen als ock houtwas onder die selve prochie gelegen in die Stewigen tusschen 1. die kijnder Martinus Engelen 2. Peter Willems den vercoper [verkoeker] 3. Joosten weduwe Wouter Coolen met hare kijnderen 4. die Aa. Noch eenen hoff in die selve prochie gelegen tusschen 1. Joosten weduwe Wouter Coolen met haere kijnderen 2. den dijck 3. Henrick Peter Clevers 4. den coper ...


138. item Willem Henrick Dingens heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Peter Lucas een stuck groesen inde prochie van Leende in die Cortstraet gelegen tusschen 1. Jan Henrick Dingens 2. die weudwe van Henrick Leenen met haeren kijdneren 3. die kijdner Henrick Stappers 4. die Aa. ...


138v. item Peter Jan Woijten heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Gerrit Raessen eenen hoff in deie prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Jan Baeten 2. Jan Peter Aelen 3. Lijp Jan Belien met hare kijnderne 4. Jan Baeten wech... (19-02-1635)


139. idem heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Engel Mathijs Berchmans een huijsken oft koij in die selve prochie gelegen tusschen 1. Willem Jan Jutten 2. die straet 3. Willem Jan Jutten 4. idem ... ende dat met alsulcken recht als het den vercoper heeft gecocht als volgens die vestbrief daer van sijnde wesende de dato (15-01-1626) ...


139v. idem heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Willem Jutten ene hoff in die selve prochie gelegen tusschen 1. den copere 2. Giel Buijs 3. Joost van Houdt 4. Jan Aelen ...


139v. item Jacop Peter Wouters heeft helleminge vertijdinge opgedragen overgeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Jan Peters den Snijder een huijs hoff met den aengelach in die prochie van Leende tot Oesterijck gelegen tusschen 1. Jan Janssen Bitters 2. den dijck 3. Henrick Jan Goossens 4. Hendrick Goossens ... vuijtgenomen ... vijfthien gulden jaerlijcx aen die kijnder Jacop Hoogers ... (23-02-1635)


140. item Peter Wouter Daems heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich in eenen eewige recht Willem Henrick Buijckens een stuck groesen ende lant gelegen inde prochie van Leende onder Strijp genampt het Eussel tusschen 1. den vercopere 2. de Aa 3. die Wlckenhorst met noch Aert van Hees 4. die Aa ... ende dat vuijt crachte van testamente met clausule luijdende aldus "item maeckt Lijpken dochter Peter Wouter Daems testatrice den voirst Peter haer vader alle haren goederen haffelijck ende erffelijck soe huijs hoff lant sant heij ende weijde ruerende ende onruerende egeen vuijtgesondert die haer binnen den dorpe van Leende toecomen om daer mede naer haer door haere vrijen te doen te vercopen transporteren ende verallijeueren etc. vorst vermellens des testamnte daer aff sijnde voir ons scepen geblecken wesende de data den (21-04-1626)." ... (28-02-1635)


141. item Vaes Jan Woijten heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Lijpken Willem Bittersdochter eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van vijff gulden jaerlijcker ende erffelijcker renten alle jaer te betaelen ... opden ijersten dach martij ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende inde Ren tusschen 1. Matheus Weijnen 2. Jenneke Roelens 3. Henrick Bruijnen 4. die gemeijn straet ... noch vuijt ende in een stuck lants gelegen inde selve prochie inde Breetvennen tusschen 1. Lijpken voirst 2. Giel Vrijssen 3. Jan Verstappen met meer anderen 4. den Breetvenwech ... losbaar metter somma van hondert der gelijcker gulden met allen achterstellinge pachten ... (30!-02-1635)


142. item Aert Antonis Smulders heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Jacop Antonis Engelen eenen jaerlijcker ende erffelijcken chijns van ses gulden thien stuijvers den gulden tot XX stuijvers gerekent ... opten ijersten martij ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een stcuk groesne gelegen inde prochie van Leende genampt inde Cuijlen tusschen 1. Goort Tonis 2. erfgenamen Tonis Smulders 3. die gemeijn Aa 4. de Cuijlenwech ... losbaar metter somma van hondert vijffendetwintich gulden met alle pachten ...


142v. item Jacop Reijmen heeft wittelijck ende erffelijck vercocht die voirkijnderen wijlen Jan Willem Bitters verwect bij Meriken Lennert Hannendochter eenen jaerlijkcer ende erffelcijker chijns van vijff gulden den guldne tot XX stuijvers gerekent jaerlijkcer ende erffelcijker renten alle jaer te betaelen ... op sint Jacopsdach ijerstcomende den vernallensdch ende dus te heffen ende tu bueren in ende vuijt een stuck lant groot ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. Henrick Antonis Smulders 2. Jan Verstappen 3. Lijpken Willem Bitters 4. sheeren aert ... noch vuijt ende in een stuck groesen gelegen inde Craenscut groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Jan Antonis Smulders 2. Gijs opten Berch 3. die erfgenamen Henrick Stappers 4. die Craenscutwech ... losbaar metter somma van hondert der gelijcker gulden met alle achterstellinge pachten ... (01-03-1635)


143v. item Aert Jacops heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Henrick Goort Bul een stuck lant in die prochie van Leende tot Oesterijck gelegen tusschen 1. Dandel Claessen 2. Oede mr. Gerrits met hare kijnderen 3. Lijn weduwe Frans Berchmans 4. die straet ... (02-03-1635)


144. idem heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Mariken dochter Martinus Engelen een stuck groesen in die selve prochie gelegen in het Schammert tusschen 1. Henrick Martens 2. die kijnder Peter Berchmans 3. die kijnder Martinus voirst. 4. Peter Antonis Smulders...


144v. idem heeft met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Dirck Antonis Verhagen een stuck groesen in het Muelenschut in die selve prochie tusschen 1. der naebueren chijnsgoet 2. die kijnder Arien Necken 3. eenen wech 4. Pauwel van Huchten ...


145. item Giel Jan Goijens heeft wittelijck ende erffelijck vercocht die voirkijnderen van Griet van Erp verweckt bij Jan Willem Bitters den ouden geassisteert met Meus Joost van Erp hunnen curatuer eenen jaerlijcker ende erffelcijker chijsn van seven gulden thien stuijvers den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erffelijcker rente alle jaer te betaelen ... op den X dach martij ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelage groot ontrent drie vaetsaet gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tusschen 1. die gemeijn straet 2. Lijs naegelaten weduwe Peter Daems met haeren kijnderen 3. Peter Wouters Daems met sijnen kijnderen 4. Aert van Hees ... Noch vuijt ende in een stuxken lants groot ontrent een copsaet gelegen inde selve prochie aen den Strijpersantberch tusschen 1. die kijnderen Jacop van Hees 2. Willem Henrick Loeffs 3. Willem Jan Hout 4. den Santberch ... losbaar metter somma van hondert ende vijftich der gelijcker guldens met alle achterstellinge pachten ... (07-03-1635)


146. item Huijbert Michiels heeft wittelijkc ende erffelijck vercocht die kijnderen Lijnen Antonis Tielensdochter verwechkt bij Peter Antonis Engelen geassisteert met Antonis Tielens ende Willem Antonis Englen hunnen curatuers eenen jaerlijkcer ende erffelijcker chijns van ses gulden den gulden tot XX stuijvers gerkenent jaerlijkcer ende erffelijcker renten alle jaer te betalen .. opten thienden dach martij ende die te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck lants gelegen inde prochie van Heeze gelegen onder die thiende vande mi.erdrom groot ontrent drie vaetsaet tusschen 1. Abraham Adriaens de Louwere 2. Lijntgen weduwe Ariken Leijen met haeren kijnderen 3. Arien Sweers 4. eenen wech ... Noch een stuck lants inde selve prochie groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Jan Goorts van Velthoven 2. Dielis Joordens 3. Abraham Adriaens voirst. 4. Adam Wespen met sijnen kijnderen ... losbaar metter somma van hondert der gelijcker guldens met alle achterstelinge pachten ... (07-03-1635)


[kantlijn: dese neffenstaende rent is den 22a december 1695 voldaen gelijck op den .eckt .egens de boedel vande debiteur is te.. daevor doorgeslagen]

[los vel tussen 145v. en 146.] Stijntgen dochter Antonis Tielens [gespiegeld op zelfde kant] Arndt Melchiors [met symbooltekening ofzo]]

147. item Peter Wouter Daems heeft rentelijck ende erffelijck vercocht Aert Raessen ende Aert van Hees als mombers van het onmundich kint van Willem van Hees eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van drie gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent jaerlijcker ende erffelijcker renten alle jaer te betaelen ... op onser liever vrouwendach lichtmisse ... ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende tot Stirjp genamept het Rouven tusschen 1. Henrick van Hees 2. Lijn Dries met haeren kijnderen 3. [doorgehaald: Engel Thijs Berchmans] Giel Wouters 4. die Aa ... losbaar metter somma van vijfftich der gelijcker gulden met allen achterstellinge pachten (19-03-1635)


148. item Willem Belien heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eeenen eewige recht Wouter Janssen een stuck lants gelegen inde prochie van Leende tusschen 1. mr. Reijm Jan Hoirs 2. Henrick Hanssen 3. Jacop Joosten alias Cuijper 4. den Schaereckerswech ...


148v. iten Wouter Willem Donckers heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Meriken naegelaten weduwe Arien Verover eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van acht ende veertich stuijvers jaerlijcker ende erffelijcker renten alle jaer te betaelen ... op onser liever vrouwendach lichtmisse ende dat te heffen ende tue bueren in enede vuijt een stuck lants gelgne inde prochie van Leende onder Strijp tusschen 1. Peter Tielens met sijnen kijndere 2. Meriken weduwe voirst. 3. Vreijs Herpers met sijnen kijnderen 4. Wouter vercopere ... losbaar metter somma van veertich guldne met allen achterstellinge pachten (15-03-1635)


149. item Lennert Hannen ende Sijmon Willem Bitters als geede mombers vande onmundige kijnderen wijlen Jan Willem Bitters verweckt bij Meriken Lennter Hannendochter ende Lijpken dochter Willem Bitters voir haer sleven geassisteert met Goort Tonis haren curatuer tot desen geaffimeert hebben helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegven ende mechtich geameckt in eenen eewige recht ende dat vuijt crachte van decreet voir scepenen van Heeze ende Leende gepasseeert wesende die data (29-03-1635) Jacop Henrick Dingenssoen een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende aen den Achterkerckhoff tusschen 1. den gemeijn straet ende Arien Tonis 2. eenen eckerwech 3. Joost Peter Cocx 4. die gemeijn straet ... (29-03-1635)


149v. item Meus Joost van Erp ende Peter Willem Bitters als mombers vande onmundige kijnderen wijlen Jan Willem Bitters verweckt bij Margriet Joost van Erp ende dat vuijt crachte van decreet voir scepenen ende dat als boven ende Peter Willem Bitters ende Sijmon Willme Bitters hebben helmelinge vertijdenisse gedaen Lijpken dochter Willem Bitters een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende aen den Achterkerckhoff tusschen 1. Goort Tonis 2. Dielis Joordens 3. Goort Tonis 4. die gemijen straet ...


150v. item Goort Willem Donckers heeft met hellmeine vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Peter Willems Litsenburger een stuck groesen in die prochie van Leende in die Muelenschutten gelegen tusschen 1. Jan Bitters [2.] Cornelis Reijnders met meer anderen 3. die kijnderen Willem Donckers 4. die naebuer chijnsgoet ... (04-03-1635)


151. item Dirck Hendrick Verbraecken beloeft te betalen Wouter Bocx, Gerrit Muijsers, Hendrick Coolen als provisuers der aermen heijliggeest kijnderen tot Leenden eenen jaerlijkcen ende erffelijkcken chijns van drie gulden jaerlijcx ... in ende vuijt huijs hoff met den aengelach tot Oesterijck gelegen groot ontrent drie vaetsaet tusschen 1. Henrick Willem Maes ende Jan Henrick Dingens 2. Arien Daems 3. Henrick Arien Daems 4. die straet ... vuijtgenomen aen Lijbbeken Westers elf gulden jaerlijcx ... in ende vuijt een stuck groesen in de selve prochie genaempt den Nieuwendijck groot ontrent een hondert ende dertich roeijen tusschen 1. Tonis Tielens 2. Wouter Beelckens 3. Willem Belien 4. den naebuerne chijnsgoet ... betalen op lichtmisdach en losbaar metter somma van vijftich gulden permissen gelt ... (04-03-1635)


152. item Jan Henrick [doorgehaald: Oerlemans] Dingens heeft wittelijkc ende erffelijck vercocht Meus Joost van Erp ende Peter Willem Bitters als mombers vande onmundige kijnderen wijlen Jan Willem Bitters verweckt bij Griet Joost van Erpdochter eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van vijff gulden ende thien stuijvers jaerlijcker ende erffelijcker renten alle jaer te betaelen .. .opten sesthinede dach april ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck lants gelegen inde prochie van Leende onder Oesterijck groot ontrent anderhalf vaetsaet gegelegen tusschen 1. Servaes Cornelissen van Son 2. Eijcken mr. Jans 3. Abraham Adriaens de Louwere 4. den Heeserpat ... Noch vuijt ende in een stuck lants gelegen inde selve prochie groot ontrent vijffende veertich roeijen tusschen 1. Jan Arien Daems 2. Jennke Boonen met haeren kijnderen 3. Aert Gijsbrechts met sijnen kijnderen 4. Joostgen weduwe Wouter Coolen met haren kijnderen ... losbaar metter somma van hondert gulden met alle achterstellinge pachten (16-04-1635)


[kantlijn: desen brief is gelost gelijck Meeus van Erp verclaerde ergo duerslagen]

153. item Jan Bocx ende Wouter Bocx als mombaer ende vaeder van sijnen kijnderen, Frans Henrick den Smedt voor hemselven ende Henricxken Coppen met Tonis Bocx haeren curatuer daertoe genomen ende Mariken dochter Jan Herbers met Frans voirst. tot desen genomen hebben met helleminge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen ewigen recht Jan Verstappen henne medeerfgenaem een stuck groeseen in die prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. het onmundig kijnt Willem van Hees 2. Hanrixken Coppen 3. die coper ende den Bulwech 4. Tonis Donkcers ... (19-04-1635)


153v. item Joostgen weduwe Wouter Coolen ende Joost Wouter Coolen ende Jan Jacop [doorgehaald: Arien] gebroederen wijlen Wouter Coolen ende Henrick Hanssen ende Willem Aert Weijnen als curatuers van Arien Wouter Coolen ende Peter Wouter Coolen oock gebroederen hebben helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Sijmon Willem Bitters man ende momber van Meriken Wouter Coolendochter een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende onder Oesterijck tusschen 1. Henrick Joost Goossens 2. Lijbbeke Peter Cleversdochter 3. die vercopersse met haeren kijnderen 4. die gemeijn straet ... ende reserveert Joostgen als moeder woninge haren leven lang int voirst huijs ... (23-04-1635)


154. item Joost Wouter Coolen heeft helmelinge vertijdenisse gedaen etc. Jan Wouter Coolen sijnen broeder een stuck groesen deen helft gelegen inde prochie van Leende inde Wlckendonck tusschen 1. Willem Peter Engelen 2. die gemeijn Aa 3. idem 4. sheeren aert...


154. item Jan Tielens voir sijn selven heeft helmelinge vertijdenisse gedaen Reijm Thijs een seste gedeelte in eenen ecker oft stuck lants ende Peter Thomas Versantvoort procuratie hebbende ende vollemacht van Blees Willem Bleesen wesende de data (20-04-1635) oock een derdalff gedeelt int voirst stuck gelegen inde selve prochie onder Oesterijck tusschen 1. Henrick Joost Goossens met Jan Aert Hoeben 2. Arien Daems 3. Lijn Gerrits met haren kijnderen 4. sheeren aert ... (15-05-1635)


154v. op heden (26-05-1635) sijn voir ons ondergeschreven gecompareert die naegelaten twee kijnderen wijlen Jacob van Hees verweckt bij Gertruijt Jan Bluijssendochter ende hebben mindelijck met hunnen mombers gescheijden ende gedeijlt alle hunnen goederen achtergelaten van hunnen ouders voirst. ende daer over gedaen behoirlijcke loten in gelijcke gedeelte voor scepen ...


A. inden ijersten is te deel gevallen Henrick Jacop van Hees een huijs hoff metten aengelage daer Jacop sijnen vader in plach te woenen gelegen inde prochie van Leende onder Stijp, noch een stuck lants van Ida Vereijcken, noch stuck lants genampt Muijssenecker den achterste langenecker halff [leeg] noch den ecker genampt den Muelenpat metter chijnssen daer instaende ende die capel eenen cop roggen, noch een stuck lants genampt die hoeff van henrick Josephs, noch een halff vaetsaet op die Truijnt, noch Jacop Thijs hoff, noch een stuck lants onder den Strijperdijck, noch den Suethoff, noch een rente van acht gulden thien stuijvers jaerlix staende tot Merije Velthoven, noch een stuck groesen genampt die langrijst, noch Aert Dingens busken, noch Jan Bluijssen Blittersven ende Tonis van Vechelen Blittersven ende hijer vuijt sal Jenneke sijne suster vijff eijcken aff houwen naest den heijcant die beesten ende te vrijnen binnen den tijt van twee jaeren, noch den halve Vranckenberch, noch het goetbeempgen den Pompert, noch een clijn plexken groesen achter Henrick Martens gelach het Broeckmansvielken, het hoijbroeck ende het Lijntgensveltgen ... (26-05-1635)

B. item alnoch is te dele gevallen Jenneke Jacop van Heesdochter met haren mombers inden ijersten een huijs hoff metten aengelage ende den ecker daer achter over gelegen daer Jan Bluijssen eertijts in plach te woenen, noch een stuck lants genampt den Hoechijndeecker van jan Bluijssen den ecker van Frans Berchmans een stuck lants genampt den maeckelaer den achterste Langenecker halff, noch een stuck lants op eijntgen, noch een hlaff vaetsaet op die cloote, den Hannenhoff, den hoff bij Jan Baten, den hlaven Vranckenberch, voir aen noch een stuck groesen genampt het Mollmenneken, het voorst busken ende het achterste busken, noch die doelen, Willem Homans gelach, Willem Homans putten, noch een plexken onder Aa, noch die Bercken, het Muelenmenneken met die putten, noch een rent van vijff gulden staende tot Aelst, noch een rent van acht gulden jaerlix staende tot Riel, noch een rent van drie gulden jaerlix tot Nuenen, noch een rent van twee gulden thien stuivjers aen Wouter Deelen ... (26-05-1635)

156v. item Dielis Aert Wouters heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Delis Goort Lobbensoen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde Cranscut tusschen 1. Dirck Juecken 2. Merike weduwe Arien Verover 3. die gerfgenamen Goort Lobben 3. die gemijen Aa .. (01-08-1635)


157v. item op heden den (06-10-1635) sijn voir ons ondergeschreven gecompareert die erfgenamen wijlen Reijm Jan Hoirs en hebben met malcanderen mindelijck gescheijden ende gedeijlt ende dat in negen gedeelte ende daer over gedaen behoirlijkce loten voir scepenen alhier in manieren als volcht.


A. inden ijersten is te deel gevallen Jacop mr. Reijm Jan Hoirssoen een huijs hoff metten aengelage daer mr. Reijm in was woenende ende noch een half vaetsaet hier inde Cruijt, noch een stuck groesen aen die Strijperdijck, noch een deel inde Bercken soe dat in sijn paelen gelegen is ende noch een rent van XXIIII stuijvers jaerlix... (06-10-1635)

B. item alnoch is te deel gevallen Willem Gelis Cocx als man ende momber Jenneke Reijm Hoirsdochter sijnder huijsvrouwe inden ijersten een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende genampt die Nieuwendijck met het brouhuijs met het brougetouw met hun toebehoirte vander plaetsen te ruijmen ende noch twee stucken lants inde Breetvennen, noch het corenvelt inde Jansburch, noch een stuck groesen of velt van Merten vander Biesen soe het ijn sijn paelen gelegen is ende een deel inde gemeijn Eusselen ...

C. item alnoch is te deel gevallen Jan mr. Reijm Hoirssoen inden ijersten een stuck groesen genempt den dries beneven Tonis Deelen metter schuere vander plaetsseen daer mr. Reijm plach te woenen, noch een stuck lants genampt het gelijckt, noch een stuck groesen genampt die Koijbroecken, noch een stuck lants genoempt die Oijenstraet, den groten ecker, noch een stuck erfs gelegen inde Ren soe lant ende gebust, noch een deel in een stuck groesen gelegen inde Bercken inde prochie van Leende ...

D. item alnoch is te dele gevallen Lennert Gelis Cocx als man ende momber Heijlke mr. Reijm Hoirsdochter inden ijerste het huijs hoff metten aengelage daer Meriken Danckers plach te woenen metten ecker daer bij gelegen den middelsten broeckbeempt, noch een stuck groesen inde Jansburg van Meus Broeckmans, noch een deel inde Bercken ende moet vuijter hant geven dertich gulden ...

E. item alnoch is te deel gevallen Peter mr. Reijm Hoirs een huijs hoff met aengelage inde prochie van Leende, noch een stuck lants een copsaet inden berch beneven den kerckpat, noch een stuck lants gelegen inde Cruijt, noch een stuck lants genampt het Swartlant, noch een deel inde Bercken, een busken inde broecken ...

F. item alnoch is te deel gevallen Jintis Vreijs Hollen als man ende momber Hendrixken Reijm Hoirsdochter inden ijersten een stuck greosen gelegen inden Riesten, een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende genampt den Broeckbeempt den groete tot Strijp, noch een stuck lants gelegen tot Boshoven beneven den pat, noch het Binnenvelt tot Boshoven, het velt tot Boshoven ende den Renhoff, een deel inde gemijen Eusselen ...

G. item Marijken is te deel gevallen het gelach tot Strijp Wlckendonck aen desen kant ende twee velderkens voer die Aa met die twee huijskens ende beijde die eckerkens, het Hanneneijnt, een deel in die gemeijn Eusselen ende moet hier vuijt geven XXV gulden eens voor die gelijcke kinder

H. item alnoch is te deel gevallen Willem Lamberts man ende mombaer Aelcken sijnder huijsvrouwen het Vraettenbroeck, een ecker bij Henrick Driessen, het Muelenscut ende het half vaetsaet tot Boshoven, het Buesken ginder beneden het een vierdeel in het gemeijn eussel ende moet hier vuijt geven voer die gelijcke XX guldens

I. item Jan Delis Cocx man ende mombaer Catalijn sijnder huijsvrouwe is te deel gevallen het huijs daer Jan Cocx in woondt bij Mari Lenen het busken in die Wlckendonck over die Aa nae Soerendonck een deel in die Bercken het gebrijck aen den Strijperdijck ...

161v. item die kinder van Wouter Beelckens verweckt bij Ursula sijn huijsvrouwe hebben mindelijck gescheijden ende gedeijlt alle henne goederen van henne voerst. ouders aengecomen ende verstorven ende die loeten onpartijdich voer ons schepen geworpen ende hebben deen op den ander cavel helminge vertegen ende geloven deen op den ander cavel niet meer te soecken offt doen soecken ende dat onder verbant van henne persoen ende alle hen goet.


A. item in den iersten is Jan soen Wouter Beelckens te deel gevallen een Papenecker, den den Daelbos, die Kijl, den halven Niewegdijck, het Koeijbroeck... vuijt den Papen te betaelen aen die kerck van Heeze vijf stuijvers jaerlickx ...

B. item Wouter is te deel gevallen den Koenhof, den halven Driesecker die sijde neven Jan Goossens, den halven Nieuwendijck, den Broeckecker, die Rossaet, die Ren half ...

C. item Lijsken is te deel gevallen een Heijecker, den halven Driesecker die sijde neven Willem Lamberts, die Riest tot Strijp, den Hallemensbeempt, die half Ren ... (06-10-1635)

162v. item Jan Wouter Beelckens ende Lijsken die huijsvrouwe Jan Werners geassisteert met henrick Joost Goossens doer crachte van besegelde procuratie voir ons scepen geblecken hebben helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Wouter Wouter Beelkens hunnen broeder een huijs hoff metten aengelage gelegen inde prochie van Leende tusschen 1. Willem Tonis Verhagen ende Dingen weduwe Jacop Dielis 2. Willem Peter Engelen 3. die gemeijn straet 4. Margriet weduwe mr. Jochem van Aelst met haren kijnderen ... ende Lijsken voirst reserveert in het voirst. gelach een beijnamen plaetse om te timmeren daer Wouter voerst gelieven sal ... (06-10-1635)


163. item Wouter Janssen heeft onderstaen als nader van bloede een stuck groesen twelck Engel Henrick Martens in coepe heeft vercregen van Elken die huijsverouwe Henrick Philips vermellens den transport brieff daer aff sijnde wesende de data anno 1634 ... (06-10-1635)


163v. item Jacop Peter Berchmans heeft helmelinge vertijdenisse gedaen etc. Henrick Peter Berchmans ende Jan sijnen broeder allen sijnen goederen soe groes ende lant sant heij ende wei in hoegen ende leegen .. ende droegen hen toecompeterende egeen vuijtgesondert dat van sijne ouders aengecomen is ... (27-10-1635)


163v. item Henrick Peter Berchmans ende Jan Peter Berchmans hebben helmelinge vertijdenisse gedaen etc. Jacop Peter Berchmans hunnen broeder een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende genampt den Scammert tusschen 1. Heijlke die naegelaten weduwe Henrick Tonis Smulders met haren kijnderen 2. Peter Berchmans 3. Jan Jacop Hoijmaeckers 4. die gemeijn Aa ... noch een halff gelach gelegen inde selve prochie inde Broeckerstraet tusschen 1. die naegelaten weduwe Jan Vossen met haren kijnderen 2. Peter Berchmans 3. Henrick Hanssen 4. die gemeijn straet ... (27-10-1635)


164. item jan Peter Berchmans heeft helmelinge vertijdenisse gedaen etc. Jacop Peter Berchmans sijnen broeder alle sijn goet hem aengestorven ende aencomen sal van sijne vader ende moeder soe groes ende lant sant heij en weij in hoegen en legen, dipen en droege egeen vuijtgesondert ... (27-10-1635)


164v. item Jacop Peter Berchmans heeft helmelinge vertijdenisse gedaen etc. Jacop Antonis Engelen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende gelegen inde Scammerden tusschen 1. Heijlke die naegelaten weduwe Henrick Antonis Smulders 2. Peter Berchmans 3. Jan Jacop Hoijmaeckers 4. die gemeijn Aa .. (16-11-1635)


165. item Jan Henrix van Roij heeft helmelinge vertijdenisse gedaen ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht ende dat vuijt crachte van besegelde procuratie der stadt Haarlem ing graeffcappe van Hollant gepasseert voir scepenen ende borgemeesters van Fran Henrix sijnen broeder ende Gerrit Gijsberts getrout hebbende Heijltge Henrix ende Hilleken Henrix weduwe van Joost vande Linde sijne susteren ende Hilleke voirst. geassisteert metten voirst Gerrit Gijsberts haeren bijstaende vocht vorts vermellens die procuratie de data den (22-06-1635) heeft vercocht ende helmelinge vertegen Jacop Peter Berchmans een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende gelegen inde Koijbroecken tusschen 1. Wouter Peter Deelen met meer anderen 2. Wouter Beelkens 3. Jacop Reijmen met meer anderen 4. Merij die naegelaten weduwe Thijs Broeckmans met haren kijnderen met meer anderen ... (24-11-1635)


166. in qualiteijt heeft helmelinge vertegen Jan Henrix, Jacop Peter Berchmans een stuck groesen gelegen inde selve prochie genampt die gelaij Aa tusschen 1. Jan Tielens met sijnen kijnderen 2. den nabueren chijnsgoet 3. Henrick Bruijnen 4. scerp vuijtgaende ...


166. item in qualitijt als boven heeft helmelinge vertijdenisse gedaen Engel Henrick Martens een stuck lants gelegen inde prochie van Leende genampt inde Cranscut tusschen 1. Peter Deelen 2. den gemeijn Cranscutwech 3. Henrick Jan Pompen 4. die erfgenamen Henrick Frans Pompen ...


166v. in qualitijt als boven heeft helmelinge vertijdenisse gedaen heer Goort Willemssen een stuck groesen gelegen inde selve prochie inde Jansburg tusschen 1. Jan Bitters 2. Henrick Josephs 3. Tonis Delis Broeckmans 4. Henrick Bocx met sijnen kijnderen ...


167. item Jan Philipssen heeft wittelijck ende erffelijck vercocht het convent oft clooster van sinte Ageneten daelen tot Dommelen inde Mereije van Shertogenbossche gelegen eenen jaerlijcker ende erffelijcker chijns van negen gulden jaerlijxcse rente alle jaer te betaelen ... op corstmissedach ende dat te heffen ende te bueren in ende vuijt een stuck groesen met een eckervelt gelegen inde prochie van Leende ontrent den Renbrug tusschen 1. die gemeijn Aa 2. Frans Maes 3. den Renwech 4. Jintis Hollen ... noch vuijt ende in een stuck lants ontrent twe vaetsaet gelegen inde selve prochie genampt aen het Hanneneijnt tusschen 1. Lijs Scepers 2. Wouter Janssen ende Dielis Henrick Martens 3. Jan Hoeben kijnder met meer andere 4. die gemeijn straet ... vuijtgenomen ... drie gulden jaerlix aen die erffgenamen mr. Reijm Hoirs ... losbaar metter somma van hondert ende vijfftich der gelijkcer gulden ... ende dse voirst penningen sijn gecomen van wegen Ariaen Peters saliger memorie onder last van een jaergetijt eewelijck tot sijnder sielen salicheijt in clooster voirst. te celebreren ... (21-12-1635)


[bijgeschreven: copia vandezer gescrifte staende gescreven quederse vanden erigmetequete constitutiebrieven wij onderges. moeder ende procuratersse des convent to tDommelen, bekennen ons gecontenteert vande capitalen van desen brieff (06-09-1646) oirconde suster Joanna Brouwers, zuster Andriesken Gijsbertts]

168v. item Lennert Hannen ende Frans Lennertssoen hebben wittelijkc opgedragen vuijt crachte van besegelde procuratie voir borgemeesteren ende scepenen ende raet van Antwerpen gepasseert van Robbert Thuff wittige man ende momber Jacobmijne Jacob Wespendochter wesende de data den (22-09-1624) voir ons scepen geblecken hebben wittelijkc opgedragen Gerrit Wils Smuijsers ende Henrick Willem Maes ende Arien Naesen als provisuers der armer taffelen tot Leende eenen jaerlijcken ende erffelijcker chijns van twee gulden jaerlix staende aen Willem Tonis Verhagen gelijck die constitutiebrieff daer aff sijnde is mede brengende, noch een jaerlijkcer chijns van vier gulden thien stuijver staende aen Jan Henrick Dingens vermellens den constitutiebrieff, noch eenen jaerlijcker chijns van drie gulden tweelff stuijver staende aen Dirck Henrick Verbraecken vermellens den brieff daer aff isjne, noch eenen jaerlijcker chijsn van drie gulden staende aen Dirck Aertssen tot Heeze gelijck die constitutiebrieff daer aff sijnde is ...


169v. item Jacop Peter Berchmans heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Engel Henrick Martens een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde gelaij Aa tusschen 1. Henrick Bruijnen 2. Jan Tielens 3. den nabueren chijnsgoet 4. scerpvuijtgaende tot opt gemeijn Aa ... (1x-01-1636)


170. item Jan Janssen den Weert heeft helmelinge vertijdenisse gedaen etc. Dirck Juecken ende Thijs sijnen soen een huijs hoff gelegen inde prochie van Leende onder Strijp tusschen 1. Arien Henrick Buijckens 2. Engel Berchmans 3. Lijpke Pauwels 4. die gemeijn straet ...


170. item Jan Lauvreijs Berchmans heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Willem Peter Tielens eenen houtwasch gelegen inde prochie van Leende onder Strijp inde Jansburg tusschen 1. Aelke naegelaten weduwe Jacop Arien Tonis met haren kijnderen 2. Martinus Giel Tielens 3. Jan Herpers scerp vuijtgaende 4. Jan voirst ... (12-01-1636)


171. item Willem Lamberts heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich in eenen eewige recht Jan Dielis Cocx eenen houtwasch gelegen inde prochie van Leende genampt die gemeijn Eusselen sijn gedeelte gelijck in sijn paelen gelegen is hem toecompeterende ende aengestorven van mr. Reijm Hoirs saliger ... (15-01-1636)


171v. item Willem Dielis Cocx heeft helmelinge vertijdenisse gedaen opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt in eenen eewige recht Jan Dielis Cocx sijnen broeder eenen houtwasch sij apart hem aengestorven van mr. Reijm Hoirs gelegen inde prochie van Leende inde gemeijn Eusselen, noch een stuck lants gelegen selve prochie inde Breetvennen tusschen 1. Aert Cocx 2. Thijs Hannen 3. den Broeckveenswech 4. gemeijnen Mulenstraet, noch een stuck lants inde selve prochie inde Breetvennen tusschen 1. Aert Loeffs 2. Anna Lobben met haren kijnderen 3. Aert Cocx 4. Henrick Peter Leenen ... (15-01-1636)


172v. op heden den (10-10-1635) soe sijn voir ons gecompareert die vijff kijnderen wijlen Giel Tielens alias Heesterbeeck ende hebben mindelijck met malcanderen gescheijden ende gedeijlt alle die goederen die hunnen ouders hen achtergelaten hebben ende hebben dat gestelt in vijff gelijcke gedeelte ende daer overgedaen behoirlijcke loten voir scepenen alhier.


A. inden ijersten is te deel gevallen Martinus Giel Tielenssoen een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp genaempt den groten Pompart ende sal ontfangen XXXX gulden vuijt het groot huijs, noch een stuck groesen het achterste broeck nae Lijnen Dries cant, het Philipssen veltgen, noch een stuck lants genampt het heij ecker, den ecker achter Jan Woijten ende het hout te ruijmen daer bij staende het havervelt inde Jansburg ende drie eijcken boemen te ruijmen ...

B. item alnoch is te deel gevallen Arien Aert Raessen man ende momber Anna Giel Tielensdochter, inden ijersten een stuck groesen gelegen inde selve prochie onder Strijp genampt het Riesten, noch een stuck groesen genampt die Boes, den Huchten man, het lanckveltgen, het capellengelach moet ruijmen vier eijcken, den verwer, den suerhooffecker ...

C. alnoch is te deel gevallen Reijnder Giel Tielenssoen het groot huijs gelegen inde selve prochie aen die Strijper capel een stuck groesen genampt het Pompeneussel halff, het beseijndenste velt inde broecken den Juttenwech, den ecker bij het huijs metten hooff, het huijs moet vuijter hout geven aen het groot Pompeneussel XXXX gulden ende voirt gereserveert vijfftich eijcken boemen aen het huijs van die kijnder ...

D. item alnoch is te deel gevallen Heijlke Giel Tielensdochter weduwe Henrick Antonis Smulders met haeren kijnderen geassisteert met Peter Tielens haeren curatuer een stuck groesen inde selve prochie onder Strijp genampt die Streep die twee Roijveltgens, die Doelen, noch den ecker tot Leende, het achterste Nijlant, die Hoeff, het heijtvelt ende het cleijn huijsken ...

E. alnoch is te deel gevallen Germeken dochter Giel Tielens geassisteert met Jacop Pompen haren curatuer tot desen geaffimeert een stuck groesen inde selve prochie onder Strijp genampt het veltgen bij heer Dirck, den hoff op het eijntgen met die eijck, het achterste broeck na die heecgh, het vorste velt inde broecken, het achterste veltgen inde Jansburg ende vier eijcken te ruijmen voir hun gelijck den kampt moet ruijmen alle eijckenboemen voir hun gelijck als voir, het hoch Nijlant die eijcken ruijmen, den duijvenecker ende die scop dese cavel moet ontfangen vuijt het huijs XV gulden ...

175. voir ons ondergeschreven gecompareert Aert Raessen ende Anneke weduwe Willem Coppen ende hebben mindelijck gescheijden ende gedeijlt die goederen die Willem voirst. achter gelaten hadden van vercricht bij Aertden voirst. dochter achier gelaten ende dat gestelt in twee gelijcke gedeijlte ende daer over gedaen behoirlijcke loten als volcht.


A. inden ijersten is te deel gevallen Anneke naegelaten weduwe Willem Coppen geassisteert met Willem Engelen haeren curatuer tot dese geaffimeert een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp, het hochten, noch die halff schuer brack langs Engel Berchmans sijde het veltgen inde Rij het halff hoech eckerken beneven Jan de Weert sijde ... (08-11-1635)

B. item alnoch is te deel gevallen Aert Raessen inden ijersten een stuck groesen inde selve prochie onder Strijp genampt het leechtien soe verre het getekent ende malcanderen te weegen is weten het hoechten moet wegen het leegtien met gebruckelijcke wegen die hlaff schuerbrack beneven Peter Tielens het veltgen inde Busch, het halff hoecheckerken langs den nop toebehoerende Peter Tielens ...

176v. [leeg]


177. op heden den (20-07-1639) heeft Aert Melchiors gelevert in handen van Hendrick Bull, Maes Wuijten ende Geraert Bartels achterstelich brieven ende de selve brieven heeft den Gerid ontrangen van elcken brieff ses maeckt tsaemen twentich en acht stuijver dico 20-8-0-

gestes Wouter Cocx ende verteert over tegelen vande voorst brieven verteert XXXII stuijvers noch ses stuijvers verteert delen sij de brieffen haelden ende betaelt ergo blijft XVIIII gulden suijver gelt.
op heden den 26 marti vibqo gelevert in handen van Geraert Bartels, Maes Wuijten ende.. present XIII brieven daer van betaelt IIII gulden VIII stuijvers daer over verteert metten scepenen VIII stuijvers blijft suijver 3000 stuijvers