Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10210, Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Leende, inventarisnummer 1639, jaar 1629-1632

Copyright: Bram van Kesteren, mei 2022

pas op, transcriptie is nog niet gecontroleerd (1e ronde voltooid, controle staat nog uit)

@ helmelinge vertidinge = halmelinge vertijgen (plechtig afstand doen van)
gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

1629


1. wij Jacop Pompen ende Peter Thomas Versantvoort scepenen in Heeze en Leende doen condt eenen eijgelijcken dat voir ons comen sijn Aelbert Ariaens ende Jenneke Henricx Dingensdochter sijn wittige huijsvrouwe, alst scheen [getr. 10 juni 1619], gaende ende staende ende Jenneke crank sittende in het hender sinnen wel machtich wesende goet ende rijp verstant gebruickend ende met goeder voirdachticheid ongedwongen van iemanden als sij seijde ... ende begeeren sij eendrachtelijck dat den langstlevende van hen beide sal mogen blijven besitten in tochte alle hunnen goederen hen tsamen toebehoerende soe ruerende als onruerende gheen van alles vuijtgescheijden onbedeijlt van hunnen kindre nsoe lange die langstlevende in menschelijcke forme leven sal. Voorts maecken ende geven sij testatueren voirst. deen den anderen des langstlevende van hun beijde reciproce volle macht ende dispositie om te mogen vercoepen te alieueren ende transporteren ende wech lasten soe veel van die erfgoederen dat die testatueren verwachtende sijn op die brugerhuijs van hunnen moeder tot dat die schulde betaelt sal wesen soe haeffelijcke als erffelijcke schult ende want het goet op die bruggerhuijs met bij en rijck om die schude te betaelen soe sal den langstlevende van hun beijde voerst ander goet vercopen tot dat die schulde betaelt sal wesen ende voirts soe maecken si testaturen voirst den langstlevende een stuck groesen genaempt die duijvelsbroecken in hunnen eijgen vrijen willen daer mede te doen ende oft hen goeet op die bruggerhuijs meer vuijt krachte dan die schulde bedracht sullen die overgebleven penningen blijven tot behoef van hunnen beijden kinderen .... (15-05-1629)


3v. item Eijken Antonis Smulders segt waerachtich te wesen bij haer vromicheijt dat Heijlken Smulders haer gesweij is aengedeelt eenen ecker twelck Jacop Smulders gebruickt heeft liggende achter die kercke van Leende of daer omtrent twelck van Heijlkens ouders ofte erfgenaemen comen is ende Eijken voirst. presenteert dat aldat te doen daer toe versocht weseende dat alsoe is (28-05-1629)


4. item Henrick Goossens ende Henrick Hanssen ende Wouter Bocx als heijlichgeestmeesters der taefelen van Leende setten te buerde vuijt crachte van evictie om te verhueren een opgewonnen stuck groesen gelegen tot Leende eertijts toebehoerende Peter Hoirs ende dat door gebreck van qnui betaelinge van een jaerrente van een erf nudde rogge jaerlicx ende hebben daer voir geboede in affcortinge van meer achterstellinge pachten der somme van vier gulden ende die schade van recht tot desen dage ende soe dat niemant comen en is daer meer voir biedende soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tselve affgehangen ten hoechsten voir alle man ende heeft gemunt Wouter Delis Bocx voir die somme van vier gulden ende vijfthich stuijvers ende die schade van recht van dese dagen (28-05-1629)


4v. voir ons ondergeschreven gecompaereert die eersamen personen Lenart Janss gesondt sijnde ende met Lijbben sijnder huijsvrouwe [getr. 26-01-1612] cranck te bedde liggende, hunder sinnen wel mechtich wesende goet ende rijp van verstant gebruijckende, ende met goede verdrachtelijckheid onbedwongen van iemanden als sij seide ... ende begeeren eendrachtelijck sij testatueren voirst. het een den anderen des langstlevende van hun beijden reciproce volle macht ende dispositie om te mogen vercopen te allieuren transporteren belasten ende beswaren ende hunnen vrijen wille mogen doen al oft sij beijde inde leven waeren alle hunnen goederen soe haeffelijck als erfelijck egene vuijt gescheijden tot dat die sculde sullen betaelt wesende ende die kinderen bij hun bijden verweckt hunnen leitime portie ende hunnen beijde kinderen op te voeden eerlijck ende duchdelijck (21-04-1629)


6v. voir ons ondergeschreven gecompaereert die eersamen personen Servaes Jan Woijten gesont sijnde gaende ende staende ende Lijpken Matheus Weijendochter sijn huijsvrouwe [getr. 13-01-1615] cranck te bedde liggende hunder sinnen memorie wel mechtich wesende goet rijp ende verstant gebruickende ende met goede eendrachticheijt ende onbedwongen van iemanden als sij seijde ... ende begeeren eendrachtelijkc sij testatureen voirst. het een den anderen den langstlevende va nhun beijde reciproce volle macht ende dispositie om te mogen vercopen te allieueren te transporteren ende hunnen eigen willen te doen eenen ecker gelegen inde Breetvenen tot Nootdurst van hunnen langstlevende lieve ende hunnen beijde kinderen te onderhouden maer niet te verbrengen aen anderen naekinderen ende noch maecken sij testatueren voirst. den langstlevende van hunnen bijede dat sij souden mogen belasten ende beswaren op eenen beempt gelegen aen den Broeckerhuevel metter somme van hondert gulden eerst om die schulde daer mede te betaelen ende voirst sal den langstlevende van hunne beijde allen die goederen mogen blijven besitten in tochte sonder die kinderen te bedeijlen soe haeffe als erve egeen vuijtgeschiejden hunnen leven lang. ... (18-06-1629)


8v. Henrick Antonis Smulders bekenne ontfangen te hebben vuijt handen van Jan Boonen van wegen Merijken Jacop Smulders huijsvrouwe geweest die somme van hondert ende twee ende vijftich gulden ende tweelff stuijvers lopens gelick den gulden tot twintich stuijvers welcke voirst. forma Jan voirst. aen Henrick voirst. betaelt heeft op affcortinge van meerdere schulde comende die penningen van erfcope twelcke Jan voirst gecocht heeft van Aert Mathijssen, Marijken voirst. man in orconde ... (07-08-1629) [kantlijn: deze voirst. somme van hondert twee ende vijftich gulden XII stuijvers betaelt aen Gijs Josephs wijssende twintich gulden ende aen heer Peter Dries ende enentwitich gulden seventhien stuijvers ende die alle aen [.]ners [.]nnen]


9. item alsnoch Henrick Antonis Smulders bekent ontfangen te hebben vijf handen van Jan Boonen ter somme van twee ende veertich gulden den gulden tot twintich stuijverst gerekent comende die penningen van erfcoop twelck Jan voirst gecocht heeft van Aert Mathijssen Maijken jacop Smulders huijsvrouwe ... [kantlijn: dese penningen sijn betaelt aen Henrick Josephs]


9v. Jan Boonen presenteert aen Henrick van Bruegel ende mr. Jochem van Aelst in sprecue van pateronis volle betaelinge vande cooppeningen vande verpachte beemt van Maijken Jacop Smulders ende vinden dies dat die selve sijn beheer geweest ... (07-08-1629)


10. item Peter Tielen Cuijperssoen vuijt crachte ende inde namen van G.en Ariens sijnen schoenvader stelt te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck groesen toe behoerende die erfgenaemen van Jan Dries ende dat door gebreck van quaij betaelinge van een jaerrente van twee gulden veerthien stuijvers jaerlicx ende Peter voirst heeft ingeset voir III gulden IIII stuivjers ende die contoibrutie te betaelen op affcortinge van meer achterstelinge pachten ende die schade van rechte van desen dage ende soe daer niemant gecomen en was daer meer voir biedende soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende affgehangen ten hochsten voir alle man ende Peter Clevers heeft gemeijnt van sHeeren wegen voir die somme van III gulden IIII stuijvers ende die schade van recht tot desen dagen ende Peter voirst. heeft den coop overgegen aen Peer Tielens ... (21-08-1629)


11. op heden [.] september anno 1629 voir ons ondergescreven gecompareert deen eersamen personen Willem Janssen van Hout als man ende momber Anneken sijnder huijsvrouwe [Anna Johannes de Werdt, getr. 22-07-1629] ende Niclaes sone wijlen Jan Jacops van Waelre hebben aengegaen accorde met malcanderen als aengerende van het accort dat Anna Jan Jacopsdochter ende Niclaes haeren broeder gemaeckt hebben met hunnen beijde curatuers daer toe geaffumeet wesende van data den (01-08-1628) twelck op het scepen producoll van Leende staet getekend blin ende bij die tsleve transport dan alleenlijck dat Willem ende Niclaes voirst. sijn mundelijck geaccordeert van die tw. van twaalf jaeren gelijck voirgaende maecsele op negen jaeren ende dat soe heeft Willem voirst. Niclaes sijnen swager [Anna en Niclaes zijn broer en zus] geloeft ter wecken te onderhouden met drie commen birs ende niet meer ende ist . sal tot profijt van Willem voirst. wesen ende Niclaes en sal niet soe hij . biers haelde alst voir staet op ander wecke niet oft noit bij haelen ende voirts soe beloeft Willem als man ende momber van Anneken sijnder huijsvrouwe ende Niclaes die voirgaende accort ende maecsele te bleven ende te onderhouden vast ende stedich ende van weerden onder verban


12v. item voir ons ondergescreven gecompareert der eersamen persoenen Wouter Claessen cranck te bedde liggende ende Margriet sijnder huijsvrouwe gesont wesende gaende ende staende hunnen beijder sinnen ende memorie wel mechtich wesende goet ende vrij van verstant gebruickende ende met gode verdachtecheijt onbedwongen van iemande ... [op de langstlevende] ende voorts maecken sij testatueren voirst Perijntgen [geb. 5-1-1614] voirdochter van Willem Tonis Verhagen verweckt bij Anneken des testatuersdochter saliger memori [getr. 3-6-1612] voir vuijt die goederen vijff ende seventich gulden ende noch nae den langstlevende door een bedde met sijn toebhoute ende Perijntgen voirst stellen sij testatueren in plaetse van anneken haer overleden moeder om in die overbleven goederen vande langstlevende door te deijlen met Henricxken haer moije inde have ende erve die daer mochten achter bleven vande verstorve ende begeeren sij testaturen voirst dat die kinderen van Maijken die dochter van Maergrieten voirst maecken sij vuijt met een ouden groeten inde alles goederen soe in vliegende haeve als erfhave egeen vuijtgesondert aleenlijck om dat sij hun noit tot geenen dagen vrintscap en hebben bewesen ... (22-09-1629)


14v. item mr. Jochem van Aelst vuijt crachte van procuratie stelt te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck lants eertijts toebehoerende Peter Driessen ende dat doer gebreck van quaij betaelinge ende mr. Jochem heeft daer voir geboeden eenen gulden ende die schade van recht van desen dage ende den propretaris sal die conribuijtie betaelen ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft affgahangen ten hochsten voir alle man ende heeft gemeijn Jacop Hogers alias Smet voir die somme van XXXI stuijvers ende die schade van recht van desen dagen ende dat voir een termijn van een jaar (01-09-1629)


15v. item op huijden den (10-10-1629) soe sijn voir ons ondergeschreven gecompareert den eersamen Antonis Peter Lobben gesont sijnde gaende ende staende ende Jenneken [Jan Juttendochter, getr. 18-01-1613] sijn huijsvrouwe cranck te bedde liggende met haer verstants ende memorie wel mechtich sijnde soe het scheen ...[op de langstlevende] ... voirts alsnoch maecken sij testatueren deen den anderen den langstlevende van hunnen beijden voir vuijt een stuck groesen aenden Strijperdijck om die schulde te betaelen ende noch het huijs, hoff metten aengelage met het velt inde Wlkendonck om die schulde vorts mede te betaelen ende voirts het huijs, hoff metten aengelage sal den langstlevende mogen belasten... oft den langstlevende van hunnen beijde quamen te veranderen ende eenige kinderen verweckt soe sullen die voirkinderen ende naekinderen gelijckelijck in het gelach ende Wlkendonck voirst .deijlen hoeft voir hoeft ende noch begeren sij testaturen voirst dat de langstlevende noch sal mogen hebben een moerveltgen tot hunnen eijgen dispositie ende voirts die andere goederen sal den langstlevende mogen leven besitten in tochten sonder hun die kinderen te bedeijlen ... (10-10-1629) [Antonius en Jenneken ondertekenen beijde zelf met Antonis Lobben en Jenn ken]


17v. Wij Jacop Pompen ende Peter Thomas Versantvoort scepenen in Heeze ende Leende doen condt eenen eijgelijcken dat voir ons comen sijn Goort Lobben ende Joestgen Jannis Hannen wittige huijsvrouw alst scheen, gaende ende staende opter straten heender sinnen wel mechtich wesende goet ende rijp verstant gebruckende ende met goeder voirdachticheijt onbedwongen van iemanden ... [op de langstlevende] ... ende tot dat die schulde betaelt sal wesen sonder iemants tegenseggen ende voirts die overbleven geoderen vande langstlevende sullen die kinderen bij hunnen beijden ofte testatuers voirst mogen delen hoeft voir hoeft ende vorts stellen sij testatueren die kinderen die twelcke hunnen ouders verlaten oft verkesen mochten inde plaetse van huirs verstorven ouders in hunnen legitime portie die sij testatuers mochten achter laten in alles soner e. oft list ende voirst Jan Goort Lobben soene .dech hebben sij testatuern gehouden ende opgevoirt waer van sij testaturen hun bedancken voldaen te weten sonder die kinderen naedeels ... (17-10-1629) [Goort Lobben ondertekent zelf met Gort Lobben]


20. Peter Wouters heeft bekent voir ons ondergeschreven sijnen sinnen en memorie wel mechtich wesende ende gesont sijnde gaende ende staende ende verclaert dat hij Jannen sijnen swager schuldig is ter somma van achthien gulden ende daer op hebben ick Peter voirst. gehadt ses gulden salva cortinge aen die voirst somma ende voirts en is Peter voirst met meer te pretendeeren op Jannen sijnen swager in ghender leijsacken ende vorts verclairt hij Peter als aengaende van hoijstove coren ende buckweit twelck Jan voirst aldaer bevonden hadden inden huijsen van Peter voirst. sijnen schoenvader dat hebben mijn beesten ende Jans tsamen gheten ende couen met den buckweijt hebben wij ock tsamen geeten ende daer en pretendeert ick Peter voirst met op in generleij manieren ofte saecke nae mijn doot daer aff te vernaemen voir oft nae ende goelt mijn dochter sal oock het bedde hebben met sijnen behoute twelck mijn huijsvrouwe Geertruijt haer gemaeckt heeft gelijck die ander haer susters gehad hebben sonder erg oft list ende voirst van dover blijft vande erfgoederen gelijckelijck nae mijn doot te deijlen (02-11-1629)


21. Peter Clevers vorster tot Leende out ontrent vijffendeseventich jaer verclaert ende belie. op sijnen man war hij ontrent veertich jaeren dat Jan Scepers heeft vercocht aen Jacop Scepers sijnen broeder eenen ecker gelegen tot Leende onder Oesterijck ende heeft daer voir gegeven eenen vogel eenen uslander eenen haget van Leende vuijten ende dat Jan voierst daer was mede geconteert ende daer niet meer op den selven ecker ende soude pretendeeren nu ofte den eeuwigen daegen ende ick Peter voirst. verclare dat tselve waerachtig is wesen (09-11-1629)


21v. voir ons onderschreven gecompareert die eersaeme personen Jan Tielens [Hoijmeckers, Leende 1640, 128vff] cranck te bedde liggende ende Maria Willem Blesendochter sijn wittige huijsvrouwe alst scheen gaende ende staende hende sinnen wel mechtich wesende goet ende rijp verstant gebruickende ende met goede vedechticheijt onbedwongen van iemanden, als sij seijde,... [op de langstlevende]... die overgebleven goederen die sullen hun kijnderen bij hunnen beijde verweck hebben hunnen legitima portie ende vorts oft geviel dat den langstlevende vanden testatueren voirst. geraeckte eenige gebreck te hebben sal die langstlevende moegen aentasten die overgebleven goederen tot nottrust haeren leven om tselve mogen vercopen als voir ende die kijndere op te voeden sonder iemants tegenseggen... (10-11-1629)


23v. item Dirck Geev Bacx beloeft te betaelen Antonis Donckers ter somme van twee hondert ende thien guldens den gulden tot twintich stuijvers gerekent hercomende van goede geleende penningen ende dat op sint jan baptistendach ijerstcomende ... (10-11-1629)


24. item Dirck Dielis van Werdingen ende Cornelis Reijnders gesamerderhant een voir alle als schuldenaer principael beloven te betaelen Philips Kemelincx ter somme van seven gulden thien stuijvers den gulden tot twintich stuijvers gerekent hercomende die penningen van all renthe van carolus gulden ende vijff stuijvers twelck Philips voirst. eertijts gelost ende dat op sinte Marten ijerstcomende over een jaer oft acht dagen ...(25-10-1629)


25. Frans Lucas heeft geonstitueert ende mechtich gemaeckt mr. Jochem van Alest scholtis tot Mierlo om van hunnen wegen te vervolgen alsulcke processe als hij moet sustueren tegen Nicasius Janssen binnen Heez die selve saecken ten eijnde te vervolgen ten occorderen... (26-11-1629)


25v. Dirck Jucken ende Jan Aert Jucken beloven te betaelen elck een voir all als schuldenaer principael Henrick Goossens ter somma van hondert gulden den gulden tot twintich stuivjers gerekent hercomende van goede geleende penningen ende met behoirlijcke pensioen ... ende dies beloeft Jan Aert Juckensoen Dirck sijnen oom voirst costeloes ende schadeloes te indemneeren ende ontlasten ... (04-12-1629)


26v. item Jan Aert Jucken ende Dirck Juecken geloven te betaelen Dirck Henricx van Neppen van nu cerstmisse ijerstcomende over een jaer ter somma van hondert ende vijftich gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent ende dat in twee termijnen: 75 gulden kerstmis 1630 en 75 gulden daarna ... ende dies geloeft Jan Aert Jucken Dirck sijnen oom costeloos ende schadeloost ten indemneeren ende te ontlasten ... (04-12-1629)


27v. item Henrick van Hees stelt te buerde om te verhueren vuijt crachte van evictie een opgewonnen stuck lants eertijts toebehoerende Willem Heesterbeecx ende dat door gebreck van quaij betalinge van een jaerrente van twee gulden siaers ende Henrick voirst. heeft daervoir geboden II gulden boven die contributie ende die schade van recht van desen dagen ende dat op meer achterstellinge pachten ende ose daer niemant meer en was daer meer voir biedende als twee gulden soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende affgahngen ten hoechsten voir alle man soe heeft Peter Clevers gemeijn van sHeeren wegen voir die voirst somma van twee gulden ende die schade van recht van desen dagen ende Clevers heeft den coop overgegven van sHeeren wegen aen Henrick van Hees (05-12-1629)


28v. item Henrick Goossens ende Wouter Bocx ende Henrick Hanssen als heijlichgeestmeesters der taeffelen van Leende stellen te buerde vuijt crachte van evictie om te verhueren een opgewonnen stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp eertijts toebehoerende Willem Willem Heesterbeecx ende dat doer gebreck van quaij betalinge van een jaerrente van drie gulden jaerlix ende soe heeft Wouter Bocx daer voir geboeden twelf stuijvers boven die contributie ende die schade van recht van dese dage ende op affcortinge van meer achterstellinge pachten ten achterstaende ende soe daer niemant en was daer meer voir biedende soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende affgehangen ten hoechsten voir alle man ende soe heeft gemeijnt Willem Maes voir die somma van derthien stuijvers ende de schade van recht van dese dagen ende boven die contribute .. (05-12-1629)


29v. item Henrick Goossens ende Wouter Bocx ende Henrick Gossens [Hanssen] als heijlichgeestmeesters der taeffelen van Leende stellen te buerde vuijt crachte van evictie om te verhueren een opgewonnen stuck groesen gelegen inde prochie van Leende onder Strijp eertijts toebehoerende Peter Hou. ende dat doer gebreck van quaij betalinge van een jaerrente van een erstmud roggen jaerlix ende hebben daer voir geboeden op affcortinge van meer achterstellinge pachten vijff stuijvers boven die contributie ende die schade van recht van dese dage ende soe daer niemant en was daer meer voir biedende soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende affgehangen ten hoechsten voir alle man ende soe heeft gemeijnt Wouter Bocx voir die somma van thien stuijvers ende de schade van recht van dese dagen ende boven die contribute ...


30v. Thijs Hannen, Reijm Vee, Dries Lieven protesteren van alsulcke redenen ende sucken tegens Frans Maes ende Thijs Wreijssen ende Gijs Josephs als aengaende van die octroij twelck die coopers heeft geraent vande die voorgaende borgemeesteren ende seggen dat sij die scpenen gheen consent gegeven en hebben gehadt die tselve te verwenen maer wel bekennen te selve raminge wel geouset weet hebben maer seggen datse niet getekent hebben ofte gheen ackte gepasseert hebben


32. wij Jacop Pompen ende Peter Thomas Versantvoort scepenen in Heeze ende Leende doen condt eenen eijgelijcken dat voir ons comen sijn Jan Verstappen gesont sijnde gaende ende staende ende Marie Willems van Litsenburg sijn wittige huijsvrouwe alst scheen, kranck te bedde liggende hender sinnen wel mechtich wesende goet ende rijp van verstant bebruijckende ende met goede voirdachticheijt onbedwongen van ijmanden als sij seijde ... [op de langstlevende]... voirts willen ende begeeren sij testatueren voirst. dat die twee jongste kinderen verweckt bij die testatueren voirst. sullen opgevoet worden eerlijck ende degelijck in cost ende dranck in lijnen ende wollen nae hunnen staet vande gelijcken gedaen ende die soenen verweckt vt supra sullen die langstlevende vanden testatueren voirst een ambacht leeren daer hun tvoor eerlijck ende duchdelijck met mogen winnen ende dat van de gelijcke goederen die daer mogen blijven boven als die schuldebetaelt sullen wesen ofte die testatueren beijde quam van lijf ter doot ofte te leeven sullen die voirgenoemde twe jongste kinderen ende die twee soenen vande overgebleven goederen boven die schulde opgevoet worden ende hunnen ambacht leren als voir staet... (01-12-1629) [Jan Verstappen ondertekend zelf met Jan Xstappen]


35. item Jan Thomas beloeft te betaelen Anneke Roelants ter somma van twee ende veertich rijcxdalder in specie ende twintich stuijvers in paijment ende dat over een jaer te restuteren op heerlijcke ende parata executie als verweckt ende verwonnen met alle recht sonder eenige oppsoitie van recht ... (03-01-1630)


35v. Henrick Hendricx Coelen wonende tot Mechelen constituit in omnibus et s.gulis ad lites mr. Jochem van Aelst schout van Mierlo om alle sijne saecken ende processe te vervolgen vonnisse ende sentetie te doen ende het prommucieren daer af te appelleren ... (12-01-1630)


36. Jan Peter Franssen van Tongelre heeft beloeft te betaelen Jacop Hogers de Smet nu tot sint Jacopsdach ijerstcomende ter soma van achtendevijftich gulden den gulden tot twintich stuijvers gerekend hercomende van goede geleende penningen ... (13-01-1630)


36v. wij Jacop Pompen ende Peter Thomas Versantvoirt scepen in Heeze ende Leende doen cont eenen ijgelijcken dat voir ons comen sijn Arien Jan den Smetsoen gesont sijnde gaende ende staende ende Lijsken sijn wittige huijsvrouwe cranck te bedde liggende hender sinne ende memorie wel mechtich wesende goet ende rijp verstant gebruickende ende met goeder voirdachticheijt onbedwongen van iemanden, als sij seijde ... [op de langstlevende]... vorts maecken ende geven sij testatueren den langstlevende van hunnen bijden reciproce ende voll emacht om te vercopen te verallijeeuren ende transporteren ende wech versten eenen beempt genaempt den Nieuwendijck ende noch eenen beempt genaempt indee Lucten tot hunnen vrijen dispositie om die schulde daer mede te betaelen ende vorts tot notrust van hunnen leven vande langstlevende onbedwongen van hunnen kinderen ende die resterende goederen sullen blijven int geheel tot de langstlevende afflevicheit ende als. sullen die kinderen deijlen hoeft voir hoeft in allen goederen soe haeve als in erve egeen vuijtgesondert indis betaelende alle die schulde die daer mochte blijven nae die doot van hunnen beijde ende voorts maecken sij testatueren voirst. Lijsken hunnen dochter noch voir vuijt die gerechte goederen vijftich gulden sonder aen hunnen goederen te comen... [Arien Jan den Smet ondertekent met Aarijen Jansen]


38v. item op heden den (25-01-1630) sijn voir ons ondergeschreven gecompareert die eersamen personen Mathijs Berchmans ende Geertruijt sijnder huijsvrouwe beijde gesont sijnde gaende ende staende hunnen verstant wille ende memorie wel mechtich sijnde goet ende rijp vertant gebruickende met goede voirdachticheijt onbedwongen van iemanden als sij seijde... [op de langstlevende] ...vorts maecken ende geven sij testatueren den langstlevende van hunnen bijden reciproce volle macht om te vercopen te verallijeeuren ende transporteren ende wech vesten eenen ecker genaempt het Vlaslant ende eenen eker inde Strijperecker genaempt het Langeckerken ende voirst alle hunnn erfhave die daer bevonden mochten worden ter hunnen vrijen dispositie onbedwongen van hunnen kinderen en die anderen overbleven goederen sullen die kinderen bij hun beijden verweckt gelijckelijck deijlen hoeft voer hoeft vt Maris eest [Maarheeze] ende van allen .ijcken haut op ene staende to.s. ... (25-01-1630) [Mathijs Berchmans ondertekend zelf met Thijs Berhmans]


40v. Antonis Lenerts bleoft Henrick Bouwen te voldoen nu te vasteloner ijerstcomende van een gecochte perdt twelck Henrick voirst. met vonisse heeft verloren ende met den vorster heeft gesommeert eende geexcuteert met recht ende soe heeft Henrick voirst gericht aen sij nbeesten perden nu tegenwordich Tonis hebbende ende nu soe die gerichtelijkcx gecocht soude hebben soe sijn sij paslije veraccordeert dat Tonis voirst. soude Henricken voldoen gelijkc voirst staet ende blijven in sijn geheel recht en Tonis voirst niet ende mach vercopen sonder consent van Henrixken voirst. oft nae Tonis macht die beesten ten hochsten vercopen mets bet.elinge van henrick voirst. ... (22-06-1630)


41v. op heden den (21-06-1630) soe sijn veraccordeert die borgemeesteren met nieuwe ende oude burgemeesters met Hendrick Beelen als aengaende van een vonnis twelck Henrick voirst heeft gewonnen met recht op die gemeijnte van Leende ende soe hebben die borgemeesteren met Henrick voirst geaccordeert met die costen van rechte het si met vuijsten rapporten dwelcke een ende anders van egeen costen vuijt gescheijden staat voir gelasten die gemeijnte te geven aen Henrick Beelen ter somme van een hondert ende tsestich gulden ... (22-06-1630)


42. op heden den (22-06-1630) soe sijn gecompareert die borgemeesteren vanden voirst dorpe van Leende ende hebben die pennign twelcke Henrick Beelen opten dorpe van Leende is ijsschende getelt clijnckende ende blijnckende in goede .. gelden voir scepen ende goede manieren ende soe Henrick voirst met en was comende soe hij geloeft hadde alleijndelijck daer het ongemaeckt warde sij nongeluck dat hij heeft gehadt soe hebben die borgemeestern het gelt . .bewaerende hande ende vorts protesteren die borgemeestern van costen schade ende interesten die daer op mochen rusten ... (21-06-1630)


43. op heden den (27-02-1625) soe heeft verhuert Jenneke naegelaten weduwe van Jacop Bluijssen saliger met Wouter Bluijssen gesaemerderhant allen hunnen goederen dae sij met hun beijden voirgaende hebben gebruckt tot Leende oft Strijp gelegen soe groes ende lant huijs hoff vuijtgescheijden de camer gedurende den tijt van twelf jaeren met se jaren aff te staen soe wie dat van hun beijde oft allen bevont, ende dies heeft Frans Jacop Bluijssen daer voir geloeft sijnder moeder ende Wouteren sijnen oom siaers die dorpslasten te betaelen ende alsnoch vijfftich pont boteren ende aenteveerden terstont ende alsnoch heeft Frans voirst geloeft voir dat besaijt lant drie mudden roggen eens, die sal hij thuijs onderhouden gelijck heij aenvelt in reparatie, ende dies en sal Frans sijn houwelicse voirwaer niet mogen eijchssen soe lange als hij op goet woent, ende Jenneken sal daer het verlope oft interest aff trecken vande hueringe in kennise der waerhast soe heeft Jenneke voirst met Wouter Bluijssen dit ondertekent ende geaccordeert voir Gijsbert Jan Franssen geassisteert als momber...


44. op heden data voirst soe heeft Jenneke naegelaten weduwe Jacop Bluijssen saliger met Wouter Bluijssen gesaemerderhant vercocht Frans Jacop Bluijssen twee beesten ofte koij, twee calver, een peert, karre ende alle getou ende voirts allen den huijsraet ende Frans voirst. heeft daervoir gelost ter somma van hondert gulden ende ses ende twintich gulden eens ende dies een sijn daer niet gerekent twee koij die hem in sijn houwelicxse voirwart geloeft sijn in kennisse der waerheijt heeft Woute rende Jenneke voirst die onder tekent met Gijsbert Jan Franssen ...


45. ick Wouter Bluijssen ende Jenneken weduwe Jacop Bluijssen bekennen volmecht betaelt te wesen van Franssen Jacop Bluijssensoen van sijnen heeffen ende bueven vande tijt van de jaere 1625 totten jaere 1630 ende Jenneke ende Wouter voirst bedancen mij sijnder goeder betaelinge in alles sonder erg oft list (23-02-1630)


45v. Tonis Lenerts heeft dach versoecht tegen alsulcken vonnis als Henrick Bouwen heeft gerblueert twelcke hem wart vergunt soe verre als recht is (25-02-1630)


46. op heden den (05-03-1630) soe heeft Henrick Reijm van Mollsoen met Peter Clevers vorster gearresteert Jan Thijssen van Bruegel van restanten van gekochte scapen en soe heeft mr. Jochem van Aelst hem gedach gegeven om in te comeen op sijnen eedt gedaen in handen vanden vorster binnen een ermijn van veerthien dagen ijerstcomende om Henricken voirst te contenteeren het sij met geelde ofte ander sijns geloeft vt in melkoei ...


46v. item Willem Loeff beloeft te betaelen Jan Jan Jacops van Waelre als momber voir die onmundige kinderen wijlen Merijken Jan Jacopdochter ter somma van drie ende vijftich gulden cum thien stuijvers den gulden tot twintich stuivjers gerekent hercomende van goede geleende penningen ende dat over een jaer op heerlijcke ende par.te executie als verekt een velt bomen met allen recht sonder eenige oppositie van recht ... (10-03-1630) [kantlijn: [.] Jan Jacops van Waelre bekent dat Willem gerestitueert door volden gepasseert den (28-10-1652)


47. voir Peter Thomas Versantvoort ende Jacop Pompen schepenen compareeren Barbara dochter Henrick Jacop Coelen geassisteert metten elven Henrick Coelen haeren vader tot desen als haeren wittige curatuer geassumeert heeft vut voorbedachte sinnen, en goede deliberatie gecedert gerenuncieert ende affgegaen haer tochte, recht, actie ende toe seggen als sij heeft in huijs schuer stallinge hoff bomgaert ende toeseggen bij haer ende haeren overleden man gecocht tegen Marijken weduwe Jacop Peter Vreijssen hare comperante moeder ende dat aen ende tot behoef van Jacoppen haeren soene ende voir hem in handen van sijne wittige mombaren metten last vanden schulden die sij vanden selve cope noch ten achteren ende onbetaelt is gebleven, om tselve te vercopen ende die suproscentie vandde selve schulden tselve haere kint ten erfrecht ende haer ter tochte te belegegen ... (11-03-1630)


48v. op heden den (18-03-1630) voir ons ondergeschreven gecompareert die naegelaten kinderen van Thijs Berchmans saliger ende hebben mundelijck geschijden ende gedeijlt alle die erfgoedere ndwelck hun aengestorven sijn van hunnen vader saliger ende sijn volcomenlijck geliquideert in alles ende dat in vier gelijcke gedeelte ende sijn te vreden elck een met hunnen cavel die hun gevallen is ende soe voirts hebben sij partije veraccordeert oft imant van hun vieren ware ende woude sijn cavel in koopen soe hebben sij dat verpent voir een somma van vijffendeseventich gulden ende dat in drie deelen een deel voir den heere ende dandere deel voir den armen ende het derde deel voir die geene daer die cavel wout moge coope ende dat sonder erg oft list ...


49v. item Heijlken Peter Vreijssendochter heeft geronneert op haer erftochte van haere patriomium goet haer aengestorven van haeren ouders twelck haer aengedeijlt is in albsent van haer ende haren man te weten eenen ecker achter die kerck gelegen bij Wouter Beelkens [doorgehaald: Jacop Peter Vreijssens] ge.ch haers vaders patrumonium goet haer aengedeilt blijckende bij die transportbrief daer aff sijnde wesende van data (09-04-1603) ende dat selve overgegeven aen Jacop Aert Matijssen als man ende momber Heijlkens sijnder huijsvrouwe als dochter Heijlkens voirst in alles te vervolgende hunnen vrije disposite ende alles sonder erg oft list (25-03-1630)


50v. op heden ondergeschreven gecompareert Peter Deelen ende Heijlken Peer Vreijssendochter sijnder huijsvrouwe hebben beijde geroi. op hunnen tochte van een gelaech gelegen aen den Santberch met het veltgen daer bij gelegen twelck Heijlken Peter voirst huijsvrouwe gemaekt is met testamente van Libpen Peter Deelendochter verweckt bij Heijlken Heesterbeecx ende heeft die tselve overgegeven aen Jacop Aert Mattijssen Heijlken sijnder huijsvrouwe .. tot sijnen vrijen dispositie, salvo dat Jacop voirst. tselve gelaech wederom heeft vercocht aen Peter sijnen schoenvader het voirst gelach voir die somma van drie hondert gulden ende die penningen voirst en sal Jacop voirst met gemeten ofte profijt hebben soe lange als Peteren ende sijn huijsvrouwe sullen wesen in menselijcke forma dat nae hunnen beijden affl.heijt ... (25-03-1630)


51v. .. formule mocht Heijlke haar man overleven en in geldnood komen...


52v. mr. Jochem van Aelst vuijt crachte van procuratie van Adriaen Cornelissen van Tilborch stelt te buerde om te verhueren voir een ieder een opgewonnen stuck groesen vuijt crachte van evictie eertijts toebehoerende Peter Driessen ende dat door gebreck van quaij betalinge ende mr. Jochem van Aelst heeft daer voir geboeden drie gulden ende die schade van recht van desen dage ende den geenen die tselve stuck groesen huert sal gehouden sijn die contributie betalen voir een jaer ende Peter Clevers vorster tot Leende heeft affgehangen ten hochsten voir alle man ende soe daer niemant en was comen daer meer voir biedende soe heeft gemeijnt mr. Jochem van Aelst voir die somma vna vier gulden ende thien stuijver ende die schade van recht van desen dagen ... (14-04-1630)


53v. item Arien Tonis stelt te buerde om te verhueren een opgewonnen stuck groesen gelegen inde prochie van Leende ende dat vuijt crachte van evictie toebehoerende Henrick Leenen ende dat doer gebreck van quaij betalinge van een jaerrente van vijff gulden dende acht stuijvers .. ende soe heeft Arien Tonis daer voir geboden vijff gulden ende die schade van recht van desen dage ende oft iemant die voirst stuck groesen munden sal gehouden sijn te betaelen terstont nu gereet met die costen ende schade van recht van desen dagen ende terstont aenteveeden als die evictie geschiet sal sijn soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tselve affgehangen ten hochsten voir alle man ende soe heeft tselve stuck groesen gemeijnt Henrick Leenen voir die somma van seven gulden ende thien stuijvers voir een jaer ende die schade van recht van desenn dage (14-04-1630)


54v. item Jan Danckers ende Jan Pompen stelt te buerde om te verhueren tot sinte Marten ijerstcomende vuijt crachte van evictie een stuck lants toebehoerende die naegelaten weduwe Mathijs Janssen ende dat door gebreck van quaij betalinge van een jaerrente van twee gulden jaerlijx ende dsoe heeft Jan Engel Daemksen daer voir geboeden in affcortinge van meer achterstellinge pachten ter somma van XV stuijvers in gereede penningen ende die schade van recht van desen dagen ende wie het tselve nimt sal gehouden sijn het selve pant te misten ende heeft Peter Clevers affgehangen ten hoechsten voir alle man soe heeft gemeijnt Jan Engel Daemkens voir die somma van XXVII stuijvers ende die schade van recht van desen dagen (14-09-1630)


55v. item Arien Tonis protesteert tegens Henrick Leenen op die penningen vande die hueringe gelijck met . geschiet ende soe Henrick voirst die penningen vanden voirst hueringen niet en begeert te voldoen nae vuijtwijsen die ge. soe protesteert Arien voirst van schade ende interest ende blijfft in sijn heel recht sonder erg oft list ...


56. Arien Sijmons heeft geconstutueert ende gemechticht Wouter Janssen sijnen oom om in alles te vervolgen tegens Tonis Meussen woenden tot Soerendonck van Arien voirst. d.ste gedaen bij Tonissen van sijnen verdiende aerbeijt ende heeft hem Wouteren voirst procuratie in alles te volgen wat Arien voirst op hen heeft preted. ende wo.. (14-04-1630)


56v. Dingen weduwe Jacop Dielis heeft gerechtelijkc beslagen met Peter Clevers vorster tot Leende sekere penningen staende ende berustende onder Lijsken weduwe Peter Cocx schuldich sijnde Jijken Taterbecx ter somma van XXVIII gulden ende soe heeft Lijsken voirst om alle moijten ende costen te voercomen onder scepen geconsigneert silver ende gout bij den geenen die bevonden sullen worden daer toe gerecht te wesen die welcke penningen wij ons hebben Peter Thomas Versantvoort ende Jacop Pompen (18-04-1630).


56v. ter selve dagen soe heef tdingen voirst die penningen gelicht ende dat onder behoirlijcke borchtochte daer voir dat gecompareert is Henrick Goorts Bull die hem stelt cautionaris ende borg voir Dingen Maes voirst. van die lichtinge van den selven penningen gelovende daer voir in te staen tegen den geenen die daer op eijst op souden willen pretendeeren ende geloeft Dingen voirst den selven hunnen borg dien aengaende alijt te indemneeren costeloos ende schadeloos to ontheffen op verbant van haren persoen ende goederen...


57v. item Sijmon Weijnen heeft vercocht Philips Cemelincx een seven copsaet besaijt coren op het velt ende sal het tselve in vo.en in Philipssen . tochten ende Sijmon sal het tselve moeten comen dorsten ende dat voir negen ende twintich gulden vijf stuijvers ende want daer op lant soe veel vorens niet op en waste als die voirst somma bedracht sal den vercoper moeten bij leggen alsonder erg oft list ... ende voirst noch soe beleoft Sijmon voirst. betaelen Philip tot pinxten ijerstcomende ter somma van acht gulden thien stuijvers op heerlijcke ende parate executie ... (25-04-1630)


58v. Willem Joost Coppen beloeft te betaelen Joostgen sijne moeder ter somme van drie hondert gulden cum ses gulden in goede permissie gelde ende Willem voirst. beloeft soe lange die penningen onder hem sijn beh. te geven van interest jaerlijck van elck hondert vijff gulden ende Wille voirst sal die voirst penningen moeten restitueeren alle jaere als Joostgen sijn moeder believen metten verlopen interest op heerlijcke ende parate executie als verekent ende verwonnen met allen recht sonder eenige oppositie van recht .. (04-03-1630)


59. item Henrick Jan Goossens beleoft te betaelen Joestgen sijnen moeder ter somme van drie hondert ende vier ende twintich gulden in goede permisse gelde den gulden tot XX stuijvers gerekent ende tegen elck honder jaerlijx te gven van interest vijff gulden ende te restitueren alle jaer als Joostgen believen sal al sonder erg of list ...


59. item alsnoch beleoft Henrick van hall te betaelen Joestgen weduwe Joost Coppen ter somma van twe ende vijftich gulden ende thien stuijvers in goede permissie gelde den gulden tot XX stuijvers gerekent hercomende van goede geleende penningen te restitueren all ejaer las Joostgen believen sal op data voirst. als sonder erg of list ...


59v. item Jacop Joost Coppen beloeft sijnen moeder te betaelen ter somma van twee hondert ende vijftich gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent tegen vijff gulden het hondert van interest alle jaer hercomende die pennigen van erfcoop te restitueeren alle jaer als sijn moeder belieft ...


60. item Joostgen weduwe Joost Coppen verclaert ende begeert maeckt met haeren vrijen eijgen wille onbedwongen van imanden die twe voirkijnderen van Willem Joost coppen verweckt bij Anneken Aert Raessendochter maeckt sij Joostgen voirst. ende geeft die twee voirkijnderen alle die penningen die Joostgen sal achterlaten nae haere affleven dat vierde gedeelte dat Willem voirst. aen sal comen van sijne moeder ende als dan sullen die pennigen ge. ende vuijtgeset worden nae doot van Joostgen voirst tot behoeff van die twee voirst voirkinderen sonder Willem daer eenige profijt aff te trecken ende of geviel dat daer eenige van die twee voirkijnderen quamen te sterven sullen die voirgenoemde pennigne van het een kint op andere sterven ende voirts ofte beijde quamen sonder wittige beborte achter te laten sullen die penningen wederom comen aande reste erfgenamen daer van sij comen sijn sonder erg oft list ... (04-03-1630)


61. Andries Aertssen verclaert ende bekent voldaen te wesen van Corsten van Moll ende op hem niet meer te pretendeeren van eenen alsulcken transportbrief twelck Dries voirst Corsten opgedragen heeft wesende van data den (30-05-1620) van een stuck groesen vermellens den transportbrief van data voirst twelck stuck groesen Andriessen voirst gemaeckt is bij testamente van Christina van Moll sijn moije ende sijn alles geicudeert ende geaccondeert nergens meer op te pretenderen oft sijnen eijgen erven naecomelinge nu oft ten eeuwige dage ... (10-05-1630)


61v. Lijs Bussen heeft gearresteert Jacop Hermens van Gestel als van restante schulde van een affgecochte koije ende soe heeft Jacop voirst eede gedaen voir Jan Hanssen vorster van Heeze inde naem van mijn heere den drossaert dat den gearresteerde haer te recht comen sal inde bancke van Heez eende Leende als haer believen sal als Jacop voirst geinfimeert sal worden ... (11-05-1630)


62. Andries Aertssen heeft geconstitueert ende mechtich gemaeckt mr. Jochem van Aelst schout van Mierlo om in sijne naeme ende van sijne twegen in recht te coepen ende te bet.hten Ariken weduwe Jan Claessen ten eijnde van affstant van eenen hoffstadt ende .. noc een veltgen het Heijtvelt. Item oock Peter van Dommelen, Henrick Willems ende Marten van Dommelen als gebruijckers van selvere lant genaempt het Hueffken all gecomen van Cathelijna van Moll sijne moeder aenst. te geven ende van affstant ... (11-05-1630)


62v. op heden den (13-05-1630) soe stellen te buerde om te verhueren voir een jaer die borgemeesteren met naemen Tonis Verhagen ende Jacop Wouters ende dat voir dorpslasten om contributie te verhueden ende dat hoechsten voir alle man een stuck lants toebehoirende die ergenamen Neel Willem ende die reste dat daer over sal blijven boven die contribu. sal tot den gheenen staen die daer toe gerecht is ende tselve is affgehangen voir alle man soe heeft tselve metten stock slach aff. is gebleven aen Henrick Vee voir die somma van vier gulden thien stuijvers het vaetsaet ende twee vanen birs ende die gerechticheijt vande die verhueringe voir vorster ende scepen aldus gedaen ten huijssen van Peter Thoma ende Peter Clevers vorster heeft vuijt geropen voir alle man ende publicatie gedaen voir die kercke van Leende ...


63v. wij Jacop Pompen ende Peter Thomas Versantvoort scepenen in Heeze ende Leende doen condt eenen eijgelijcken dat voor ons comen Niclaes Jan Jaxopssoen gesont sijnde gaende ende staende sijne sinnen ende memorie wel mechtich wesende goet en rijp verstant gebruijckende ende met goede voirdachticheit onbedwongen van iemanden als hij seijde ... ende geeft ende maeckt Meriken sijnder nichte, dochter van Meriken sijnder suster een kijste met al het geene dat daer in bevonden sal worden nae des testatuers doot ende alsnoch maeckt den testatur Meriken sijn nichte voirst het derde deel van sijn achtergelaten goeden soe veel als sijn broeder ende suster nae sijn afflevicheijt daer blijven sal ende voirts so geeft ende maeckt den testatuer voirst Jan sijn broeder dochter sijn pete een bedde met sijn toebehoirten daer den testature nu tegewoordig op is rustende ende voirst soe maeckt Niclaes voirst Meriken sijn nichte ende Jannen sijnen broeder elck eenen vijftich gulden tsamen hondert gulden voir vuijten achtergelaten goederen die daer mochten blijven nae sijnen afflivicheijt ... [de overige goederen zullen gelijck verdeelt worden tussen nicht, broer en zus of hun kinderen ] voorts begeert den voirst Niclaes dat sij sullen nae sijne afflevicheit ofte doot sullen doen een eerlijcke begravenisse ... (24-06-1630)


66. Henrick Henrick Coelen ende Dielis Martens hebben in handen van mr. Jochem van Aelst van wegen mijn heer den drossaert eedt gedaen als mombers over die onmundige kinderen van Jacop Antonis Smulder (24-06-1630)


66. alsnoch soehebben die voirst mombers als aengaende van het testament van jacop Antonis Smulders dat tsleve testmaent geprolongeert ter tijt ende ter willen toe dat sij daer toe versoeckt worden om te deijlen alle die erfgoederen die Jacop voirst. is hebbende to nu ter tijt toe egeen vuijt gescheijden...


66v. Henrick Henrick Coelen heeft geconstitueert ende procuratie gegeven Jan Henrick Coelen sijnen broeder om in alles te vervolgen twelck hij met sijnen vader heeft heeft te tekenen ende te veraccorderen en het tselve te tekenen etc. ...


67. Gerit Janssen, Niclaes Aertsen, Peter Thomas ende Henrick Lenaerts mannen ende mombers van hunnen huijsvrouwen dochteren Aert Gijsberts hebben geconstitueert ad lites mr. Jochem van aelst tegens Lambert Aertssen ... (28-06-1630)


67v. Joost Hannen heeft voor ons ondergeschrevenen Joost van Hout versocht ende geseijt alle gheene dat Joost Hannen hem op gelecht hade als aengaende van sijn momberschap ende den eed hij gedaen heeft als momber niet meer te oudeweijnen etc. (01-07-1630)


67v. alsnoch den selven Joost Hannen heeft Peter Bitters gevracht oft hij sij coopcedulle van sijnen coop van sijnen huijse heeft voldaen soe hheft Peter geantwoort dat hij tselve ten vollen heeft voldaen ende begeert dat te beweijsen ende relinge begeert te doen ...


68. Alsnoch den selve Joost Hannen heeft Mathijs Blesen oock als goede momber van Joost Hannen voirst met Joost van Hout voirst ende tselve met meer te ondweijnen als momber en hout tselve opgeset soe verre als recht is antwoirt dat hij eedt gedaen voir die onmundige kijnderen van Joost voirst...


68v. item Goort Ariens [Goijen Arijens] vuijt crachte van evictie stelt buerde om te verhueren een opgewonnen stuck groesen toebehoerende die erfgenaemen Jan Dries ende dat door gebreck van quaij betaelinge van een jaerrente van twee gulden veerthien stuijvers jaerlijcx ende Goort voerst. heeft tselve ingeset voor de somma van III gulden IIII stuijvers ende die tselve huer sal die contributie betaelen ende dat op affcortinge van meer achterstellinge pachten ten achter staende end die schade van recht van desen dage ende soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende van sHeeren wegen affgehangen ten hochsten voir alle man soe heeft gemeijnt Jan Tielens voir die somme van III gulden ende die schade van recht van dese dage ende boven die contributie als voirst (11-07-1630)


69. op heden den (16-07-1630) soe hebben wij ondergeschreven met Jan Hanssen vorster tot Leende geweest ende geleijt geweest om te tellen enige cooren twelck Philips Cemelincx heeft gemeijnt tot Heeze op Sijmon Weijnenecker twelck Tonis Martens heeft beslagen van wegen sijn heffboeck ...


70. Antonis Martens Borgmeester heeft vercocht aen gerichte coeren toebehoerende Sijmon Weijnen twelck Philips Cemelincx heeft laten meijen op Sijmon voirst ecker staende tot Leende op drie verscheijden plaetssen ende dat heeft Tonis voirst. vercocht voir sijn tachteheijst van sijn heffboeck ende Jan Hanssen vorsten van Heeze hadde dat ingeset voir vier gulden fijff stuijverst ende heeft affgehangen van sheeren wegen ten hochsten voir alle man soe heeft gemeijnt Philips Cemelinx voir . ter somme van vier gulden ende twelf stuijvers ende die schade van recht van desen dagen ende Jan Hanssen vorster tot Heeze Peter den los opten derden dach van sheeren wgen ... (16-07-1630)


70v. voirts geloeft Philips voirst mijn heer den drossaert die overgebleven penningen te betaelen twelck mijn heer den drossaert op Sijmon Weijnen is eijssende van schulde als Tonis Martens sijn penningen van sijn tachterheijt van sijn heffboeck heeft ontvangen ...


71. Wouter Jan Goijenssoen heeft geconstitueert ende mechtich gemaeckt Henrick Vaes Loeffen sijnen oom in alles te vervolgen om te mogen vercopen eenige van sijnen goederen te veralijueren ende transporteren ende wechvesten ... (27-07-1630)


71v. item op heden den (31-07-1630) sijn voir ons ondergeschreven gecompareert die eersamen persoenen Peter Thomas Versantvoort gesont sijnde gaende ende staende over straten ende Anna Willem Maes sijn wittige huijsvrouwe cranck te bedde liggende hunne verstants wille ende memorie wel mechtich sijnde goet ende rijp verstant gebruickende met goede verdachticheijt onbedwongen van iemanden ... [op de langstlevende] ... geven .. de langstlevende van hunnen beijden reciproce ende volle macht om te vercopen te verallieueren ende transporteren ende wechvesten oft sij beijde in leven waren eenen halven beempt gelegen inde Cortbrugge gecocht hebbende van Anneken Roelens vuijt dispositie ende voirts maecken ende geven sij testatueren voorst Heijlken hunnen dochter hondert gulden eens voir vuijt vande gelijcken goede die letste afflienichsten ende dat sij qualijck tebenen is ende die ander overgebleven goeden sullen die kijnderen gelijkcelijkc deijlen hoeft voir hoeft ... [Peter Thomas Versantvoort en Anna Willem Maes ondertekenen allebij zelf met Peter Thomas Xsantvort en Aan Leenen]


73v. opten (02-08-1630) voir Peter Thomas Versantvoort ende Jacop Pompen schepenen compareeren Gerit Goorts van Velthoven weduwer Maaijken Michiel Vrijssen versoekt over sijne onmundige kinderen verweckt bij den selve Marijken wittige mombers gestelt te worden waer toe denomineerende ende verk.esende als den naasten ende beijnanste van vaders sijde Henrick Goirt van Velthoven sijnen broeder ende van moeders zijde Jan Goort van Pelt versuckende dat de heere die tselve daer toe sal dagen ende in eedt stellen nae behoeven bij weijgeringe daer toe ordinantie penaet versuckende.


74. Die voirst. Henrick Goorts en Jan Goorts van Pelt hebben eedt gedaen aen mr. Jochem van Aelst inden naeme ende van wegen den heeren drossaert gelovende etc. ..


74. Daer nae heeft die voirst. Gerit in handen van sepenen gedevet state ende inventaris van alle die erfmubelen bijden voirst Marijken sijn overleden huijsvrouwe metten door geruijmt ende daer beneffen copie auctentijk van den coopcedulle vanden vercochte mubelen presenterende den selve inventaris des versocht sijnde onder ede te verificeeren ...


74v. item dat nae dat den voirst. inventaris was volmaeckt ende betelient heeft den voirst Gerit Goorts aenden voirgenoemde mombers gepresenteert affdeijlinge van alle die erfgoederen bi jhem ende die voirst overleden huijsvrouwe achtergelaten veruckende dat die mombers daer toe sullen verstaen soe hen goet dunckt ...


75v. item op heden den (04-09-1630) sijn voir ons ondergeschreven gecompareert die eersamen personen Delis Bocx gesont sijnde gaende staende ende sijn huijsvrouwe [Merij] cranck sijnde hender sinnen wel mechtich wesende goet ende rijp verstant gebruickende ende met goede voirdachticheijt onbedwongen van iemanden als sij seijde... [wederroepen alle voorgaande testamenten] [vermaecken op de langstlevende] ... ende voirst maecken sij testatueren voirs. Anneken haer suster voir haaren getrouwen dienst die sij aen haer bewesen heeft een eckerken gelegen inde Schaetecker driessen ontrent drie copsaet ende een stuck groesen aen den Groenenbeempt ende dat naer den doot van de langstlevende. ende voirts soe maecken sij testatueren voirst voirts alle geene daer sij cracht ende maecht over heeft ende vorts noch soe maeckt si jtestatueren voirst Libpen die dochter Anneken haer suster voirst een swaeren rock met vrijen baij gewijeert ende een lijffken met twee schoteldoecken ende vorts soe maecken sij Gerit haren broeder eens dertich stuijvers ende met meer op sijnen suster goet met meer te pretendeerten ist ... de testatrice vermaeckt op haer man het recht om de voorst. twee percelen te verkopen mocht hij daartoe gedwongen worden als hij in gebreke van betalinge zou mogen komen... ende voirts soe maekcen sij testatueren voirst. Lijpken die dochter Anneken voirst een bede soe goet ende quaet als daer bevonden sal worden twelck Merij voirst bij haeren man gebruickt heeft met een kijstenaer naer die doot van de langstlevende ... [Delis Bocx ondertekent zelf met bij mijn Delijs Bocs, zijn huijsvrouwe wordt hier Merij genoemt, verder ondertekent nog Aertdt Gerits als schepen]


78v. item Marten Henrick van Dommelen beleoft te betaelen Anneken Roelants ter somme van hondert ende elff gulden den gulden tot twintich stuijvers gerekent hercomende van goede geleende penningen ende dat opten (24-03-1631) ... (20-08-1630)


79. item Sijmon Weijnen beloeft te betaelen Philips Cemelincx ter somma van vier ende twintich gulden acht stuijvers den gulden tot XX stuijvers gerekent ende dat tot alderheijligen ijerstcomende ofte veerthien dagen ombegrepen ende dies heeft Philips affgerekent met sijmon voirst. ende die voirst penningen heeft Philips voir sijmon moten betaelen aen den heer drossaert dat sijnen te achterstant van chijns in dat . staende daer Philips het .. op gemeijnt hadde ende vorts Tonis Martens ende van tachwheijt sijnder heeft bock van Sijmon voirst ende die schade van recht van sijn executie die Philips heeft moeten voeldoen ... (12-10-1630)


79v. dat voir ons comen is Jacop Antonis Smulders als goede momber van het onmundig kint van Henrick Colen den jongen verweckt bij Enneken Dirck Mathijs Hermensdochter ende geeft volle procuratie ende consent om te helpen deijlen die goederen achter gelaeten bij wijlen Dirck Mathijs Hermens voirst ende Cathelijn Jan hogersdochter sijne wittige huuijsvrouwe inder tijt woenachtich tot Eersel aen Henrick Coelen sijnen schoenvader om alle die goederen soe die selve tot Eersel oft op andere plaetsen sijn gelegen te deijlen des voirst kijntscavel te verwachten loeten te ontfangen ende vordat daer in te al oft hij selffs in present waer... (05-10-1630)


80v. Heijlken Loeffs huijsvrouwe Jan Peter Lobben soe heeft ons ondergeschreven geleijt ende met geweest ten huijssen henrick Pouwel van Huechten als momber van het onmundig kint Peter Lobben werweckt bij Mechtelt Pouwel van Huechten versuckt Heijlken voirst aen henrick voirst als momber haeren goedere aen gestorven vn Peter Lobben haeren schoenvader twelck dat onmundich is gebruijkende oft dat met haer bescheijt woude laten blijcken ende soe heeft Henrick voirst geantwoort naedemael dat ick alleen ben ende gheenen mede momber en hadde niet ende derfden onderweijnen voir dat een ander mede momber hebben ende alsdan met malcanderen handelen soe dat behoert ... (11-10-1630)


81. voir ons gecompareert jacop Antonis Smulderssoen ende heeft geconstueert ende procuartie gegeven ende volle macht Henrick Coelen sijnen schoenvader ende consent om te helpen deijlen alle die goederen achtergelaten bij wijlen Eijken Antonis Smulders huijsvrouwe sijn moeder te deijlen des voirst Jacopscavel te verwchten loten te ontfangen ende verder daer in te doen all oft hij selffs present waer soude comen oft moegen in alles te hadnelen watt vort geheet soude moegen worden in alle saecken ... (11-10-1630)


82. op heden den (17-10-1630) voir ons ondergeschreven gecompareert Peter Jacops alias Dingens ende Arien Thijs hebben eedt gedaen in handen van ons scepen onderschreven inden name va nmijn heere den drossaert van Heeze ende Leende als momber svoir die onmundige kijneren van Peter Henricx alias Becker verweckt bij Lijken Cuijlen gelijckelijkce kijnderen van Peter voirst. ende mede erfgenamen van alles sijnen goederen van di eselve voirst. onmundige kijnderen voir te staen ... (17-10-1630)


82v. Jenneke dochter Henrick Jacop van Asten heeft geconstitueert ende procuratie gegeven Henrick haeren vader in alles te vernoten ad htes tegens die weduwe Peter Cocx cum di geloevende et (30-10-1630)


82v. item Henrick Jacop van Asten ende Jenneken sijnen voirdochter haer sterck makende voir haer susten beloven te betaelen een voir al als schuldenaer principael Dingen Maes ter somma van sestich gulden ende eenen halven gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent ende dat over een jaer op heerlijcke ende reale executie als vereckt ende verwonnen met allen recht ... (30-10-1630)


83v. item Heijlgen Henrick Mathijssen huijsvrouwe van Lambert Tonissen woenende tot Haarlem heeft geconstutueert ende doer crachte van procuratie geconstutieert Reijm Henrick Mathijssen om in alles te vervolgaerde alhier binnen Leende om te helpen deijlen die goederen achter gelaten van Jenneken Thijs die penningen ontf. ende daer aff te doen ... (26-09-1630)


84. item Henrick van hees stelt te buerde om te verhueren vuijt crachte van evictie een opgewonnen stuck lants eertijts toebehoerende Willem Heesterbeecx ende dat doer gebreck van quaij betalinge van een jaerrente van twee gulden siaers ende Henrick voirst heeft daer voir geboden II gulden boven die contributie ende die schade van recht van desen dage ende dat op meer achterstellinge pachten ende soe daer niemant meer voir biedende als twee gulden soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende affgehangen ten hochsten voor alle man van sheeren wegen soe heeft Peter gemeijnt voor twee gulden ende schade van recht van desen dagen ende Peter voirs heeft den coop overgegeven aen Henrick van hees (30-10-1630)


85. voir ons gecompareert Henrick Tonis Smulders met sijn huijsvrouwe tot Mathijs Hannen om enige sacke ende werde die sij met malcander misseijt hebben soe heef tMathijs voirst gesijt ot Henricken voirst dat hij een gemeijne bedeuer waer ende dor redenen dat het toe was gecomen van Stackenbrock ende dat om dat Henrick altijt seijde dat hij lopenclagen aen Stackenbroecken. Ende vorts doer redenen soe heeft Heijlken Henrickx huijsvrouwe geeijt tot Thijssen voirst dat hij licht als een schelm dat Henrick geseijt soude hebben dat hij van Stackenbroeck ... (10-10-1630)


85v. Willem Willem Timmers ende Daniel Janssen hebben geconstitueert ende procuratie gegeven Peter Tielens ende Wouter Bocx om van hunnen wegen in alles te vervolgen penningen ontf. ende vuijtgegeven ende vorts hunnen goeder ende erve te transporteren al offe selver in present waere in alles te vervolgen ende te beslichten ende verwoorden... (30-10-1630)


85v. Peter Tielens heeft geronneert van alsulcken cop van een half gelach van en huijse twelck Peter voirst. in cope hadde vercregen van Willem Timmer ende Daniel Janssen hen lueden aengestorven van Jenneken Thijs saliger ende heeft den coop wederom over aen die vercopers voirst sonder daer meer op te pretenderen sonde erg ende list ...


86. op heden den (30-10-1630) voir ons gecompareert die eersame persoenen Wilem Timmers ende Daniel Janssen voor hun selve mede procuratie hebbende van sijne mede erfgenamen voir ons scepen geblecken ende hebben tsamen verhuert een half huijs metten halven aengelage aen gestorven van Jenneke Thijs saliger aen Peter Tielens alias Heesterbeecx eenen termijn van vijftich jaeren ende tselve huijs te onderhouwen in lucken leijnen houwen ende herven ende vorts in allen reparatie watter aen het tselve huijs vandoen mochten wesen ende ende dat voir die somma van vijffhondert ende sestich gulden eens ende als die voirst. vijftich jaeren geexperueert sullen sijn geloven die selve voirst een eeuwige transport ende tselve eeuwelijck vast steedich ende van werden te houden die huijsinge ende transport sonder meer te pretenderen ...


87. Jacop Peter Berchmans ende Henrick ende Jan ende Willem gebroederen verlangen voir die gerechte waerheijt dat sij op Ariken hunde moije goet hun aengestorven ten bosche niet belast of beswaert en is ende geloeven Henrick Goorts ende Dirck Joosten als kerckmeesters in hunnen tijt daer van bescheer te leveren dat het selve is onbelast ende geloven vt ..wech die halff Scamerden welcke die voirst persoene hebben vercocht aen die kermeesters voirst.


87v. op heden den (22-11-1630) is voir ons gecompareert die eersaeme persoen Aelken die naegelaten weduwe Thijs Thijs cranck te bedde liggende hunne verstant wille ende memorie wel mechtig sijnde goet ende rijp verstant gebruijckende met goede verdachticheijt onbedwongen van iemanden ... ordineert ende begeert dat haer kijnderen te weten Jan Pompen wittige man Jenneken sijn huijsvrouwe ende Geertgen Jan Bocxdochter verweckt bij Mariken dochter des testatrice voirst tsamen sullen deijlen haeffe ende erve ruerende end eonruerende egeen vuijt gescheijden ende dat Geertgen die dochter Mariken voirst sal staen ende deijlen in haer moeders plaetse ende vorts of het kint Mariken voirst dochter des testatrice quam te sterven sonder wittige geborte sullen die stock goedern wederom s.deren ende keenen nae den socx dende lijnen daer die aff comen sijn ...


88v. item Henrick Peter Clevers, Dandel Claessen ende Henrick Jan Goossens, Willem Goossens, Heijlken, Joestgen, Stijn kijnderen Jan Goossens beloeven gesaemder hant ende eendrachtelijkc Jan Goossens hunnen vader alle jaer te betaelen elck een ter somma van tien gulden ende dt voir sijnen cost ende noorust van sijnen leven te onderhouden ende soe echter iemant vande voirst in sate viel van die betalinge gelijck voirst sal Jan Goossens aenwenden die perselen twelck Jan inde deijlinge heeft gereserveert al sonder erg oft list ... (24-11-1630)


89v. Goort Tonis stelt te buerde om te vercopen aengerichte os toebehoerende Jan Tielens ende dat op een scepenvonisse van een coopcedulle van eerff.belen gedaen te huijsen Jenneke Goort Mathijssen van achterstellinge schulde twelck Jan voirst op den coopdach Jenneke voirst gecocht hadde soe Peter Clevers vorster affgehangen voir alle man ten hoechsten ende soe daer neimant en was comen ende daer voir biedende soe heeft Peter Clevers gemeijnt voir acht gulden II stuijvers ende die schade van recht van desen dagen ende heeft den coope overgegven van sheeren aen Goort Tonis voirst .. (05-12-1630)


90. Jan Tielens heeft dach van recht versoecht teens Goort Tonis ende Jenneke sijn dochter twelck hem wort vergunt soe verre als recht is (06-12-1630)


90v. Jan Wouter Beliensoen heeft geconstitueert ende mechtich gemaeckt Jacop Jan Jutten om in alles sijne saecken te vervolgen tegens Gielen Wouters ad lites al off hij slever present waere ende ock sijn geloeft in processe te blijveren ende gelovende vt in metum forma (13-12-1630)


91. item Willem Lamberts beloeft te betaelen Peter Deelen ende sijne erve naecomelinge ende Jacop Pompen ter somma van ses hondert gulden in goede brussele provissie gelde hercomende die penningen van huijs, hoff metten aengelage ende dat alle jaer te betaelen twee hondert gulden metten intrest wus dat believen sal van weersijden ende malcanderen een mant te voren opseggen ende vorts alle jaer twee hondert gulden tot dat die voirst somma van seshondert gulden betaelt sullen wesen ... (15-12-1630)


91v. alsnoch beloeft den selven Willem voirst te betaelen als voir ter somma van hondert gulden ende dertich gulden dat in valver als boven ende dat op passchen ijerstcomende te betalen sonder interest ...


92. item Hans Jan den Smetsoen beloeft te betaelen Anna weduwe Roelant Verbraken ter somma van hondert ende sesthien gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent hercomende van goede geleende penningen ende dat over een jaer ... (09-12-1630)


92v. item Antonis Lenaerts beloeft te betalen Anneken weduwe Roelant Verbraken ter somma van vier hondert ende acht ende dertich gulden in goede permissie gelde den gulden tot twintich stuijvers gerekent met behoirlijcke intrest elck hondert vijff gulden hercomende die penninge van erfcope ... (15-12-1630)


93. item Tonis Verhagen, Dielis Marten ende Jacop Wouters, Gielen Deelen ende Willem van Hout, Henrick van Huechten beloeven te betaelen elck een voir all als schulderaer principael Marijken Antonis Engelen ter somma van twee hondert ende thien gulden in cruijs rijcxdalder in spectie twelck sij belive in danck . te hebben ende dat over een jaer op heerlijcke ende parata executie ... (21-12-1630)


93v. Jacop Macken beloeft te betaelen Jacop Pompen ter somma van vijfftich gulden den gulden tot twintich stuijvers gerekent ende dat op sint Jacopsdach ijerstcomende op heerlijcke ende reale executie als vereckt ende verwonnen met allen recht sonder eenige oppositie van recht ... ende vorts op sijne kintsgedeelten hem aencoemen sal van Peter Wouters sijnen schoenvader nae sijne nafflievicheijt soe haeff als erve hebbendeende vercrijgende (10-01-1631)


94v. item Aert Tonis Smulders beloeft Jacop sijnen broeder .. op sijnen goet hem aenbestoren van sijne ouders twelck Jacop voirst van derden gecocht heeft te indemeren costeloes ende schadeloes ... (04-10-1630)


95. op heden den (21-01-1631) is voir ons ondergeschreven gecompareert die eersame persoone Lijntgen Dircks alias Cartstele? gesont sijnde gaende ende staende over straten haere verstant wille ende memorie wel mechtich sijnde goed ende rijp verstant gebruijckende ende met goede voirdachtichheijt onbedwongen van iemanden ... ende maeckt haeren soen Dirck ende Mardeleen haer wittige kijnderen alle des testatrice is hebbende soe lijnen ende vullen ende vorts oock noch eenige schulde die Peter Buijkens die testatrice voirst. schuldich is ende voirts allem tgeene dat sij achterlaten sal nae haere afflevigheijt ende vorts mackt sij testatrice voirst. Jan haren soen een seijl staende te Peter Buijkens eende Jennen haer dochter mackt sij een doese die sij testatrice haer geleent heeft ... [Lijntgen Dircks ondertekent zelf met Catrhin]


96. op heden den (23-01-1631) wij ondergeschreven van wegen Henrick Joost Goossens affgebot doen dat met Peter Clevers gedaen van sheeren wegen Reijm Thijs van eenen eijckenboom twelck Reijm voirst wouten houwen oft dat hij naerder paelen soude bewijsen als Henrick voirst beloeven can oversulcx doende protesteert van gewelt ...


96v. item Jan Martens heeft geconstitueert ende gemechticht ende procuratie gegeven Arien Jan Martens sijnen soen ende Jan Abrahams sijnen swager om in alles te vervolgen ende te beslichten van wegen Antonis Jan Martens sijn soen overleden om te vercopen allem geene hem Tonissen is toe competerende schult ende weerschult te heffen ende te bueren ende betaelen ende van hunnen ontfanck ende vuijtgeven te doen reliuge et belique als oft hij selver in present waere ende Arien ende Jan voirst geloven het goet vast ende van weerde te houden... (27-01-1631)


97. Henrick Martens doet protest tegen Wouter Janssen van alsulcken coop van eijckenhouten twelck Wouter voirst. vercocht heeft ten hochsten voir alle man het sij manieren van recht die daer toe gerecht is oft naeder bewijst te bregen oft wie het tselve vercoop gerecht is ende protesteert tegen sijne wille ende danck dat tselve vercocht heeft .. ( 27-01-1631)


97. item Arien Janssen heeft vernadert ende onderstaen als nader van bloede van alsulcken coop van eijcken hout twelck Dielis Martens ende Peter Bitters ende Deelis van Moll in cope hebben vercregen van Wouter Janssen ende die cope hebben naderman geweken latetende hem in sijn recht ende die copers hebben hen penningen ontfangen clinckende ende blijnckende ende Peter Clevers heeft affgebot gedaen van sheeren wegen


97v. item Joost wouters heeft wittelijck ende erffelijkc vercocht Jacop Tonis Engelen eenen jaerlijcke ende erffelijcke chijns van ses gulden jaerlijx alle jaer te betaelen op onser liever vrouwendach lichtemisse ... in ende vuijt een halff stuck groesen gelegen inde prochie van Leende inde Speel gelegen het selve in sijnen paelen is gelegen benevens Anneken Leenen ende noch vuijt een stuck erfs gelegen inde selve prochie ter Bossove aen Joost voirst gelach twelck Joost voirst gechocht heeft van Gerit Ruevens soe daer in sijn paelen gelegen is... (31-01-1631)

[kantlijn: Goort Jan Engelen ende Jan Engelen bekennen dat Willem Joost Wouters oe. del rent volens del aenge.ech aen. hebben voldaen ende betaelt ergo gecalleert actum den (28-04-1679)]

98v. voir ons gecompareert Henrick Antonis Smulders heeft geconstitueert ende procuratie gegeven ende volle macht als geede momber van het onmundich kint Jacop Jacop Smulders saliger heeft geconstitueert Aert Antonis Smulders om in alles te vervolgen al oft Henrick voirst. present waere soude comen ofte mogen in alles te handelen watter voirt gelieert soude mogen worden in allen saecken gheen vuijtgescheijden ende dat van weerden te houden ... (01-02-1631)


99. op heden den (01-02-1631) wij ondergeschreven met Peeter Clevers geweest tot st.pp met Henrick Mertens ende hebben die sekere eijcken bomen die Wouter Janssen heeft vercocht ende b. Reijm Thijs Aert Gijsbert en Dielis Deelen opter plaetsen geweest ende die bomen in aanschouw genomen van sheeren wegen oft te stellen suffi.et borge wie daer toe gerecht is...


99. ten selven dage soe is Wouter Janssen borge geworden ende die selve Reijm Thijs, Aert Gijsberts ende Dielis Deelen costo.s ende .cudelos te lud (jud?) em. stellende daer voir alle sij goet hebbende ende vercrijts ... ende Henrick Martens .. accort van die borgemeesteren ... niet te v.


99v. Henrick Peters van Buel heeft verteijgen opgedragen Peter Willem Bitters een stuck lants gelegen in prochie van Leende genaempt in het Weeken tussen 1. Henrick van Brug 2. Mercelis? Verover 3. die gemeijn straet 4. eenen keeck put .. (01-02-1631)


99v. item Marcelis Willem Maes beloeft te betaelen Anneke weduwe Roelant Verbraken ter somma van drie ende vijfftich gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent comende van goede geleende penningen ende dat op lichtmisse ijerstcomende ... (04-02-1631)


100. item Dirck Jucken ende [doorgehaald: Thijs Jucken] Joost Aert Jucken ende Jan sijnen broeder beloeven te betaelen elck een voir all als schuldenaer principael Henrick Joost Goossens ter somma van vijffendevijfftich gulden ende vijf stuijvers den gulden tot twintich stuivjers gerekent hercomende die penningen van goede geleende gelde ende dat cerstmisse ijerstcomende ... ende dies geloeft Thijs ende Jan voirst Dirck voirst. costeloes ende schadeloos te indemeeren ... (27-12-1630)


100v. voir ons ondergeschreven gecompareert Bernaert Pompen den eersamen persoon cranck te bedde liggende hunne sinne memorie ende wille wel mechtich wesende goet ende rijp verstant gebruijckende ende met goede voerdachtichheijt onbedwongen van iemand ... wil ende begeert hij testatur voirst dat Arien ende Jan voirst gebruderen die erfgoederen hun toebehoerende tsamen sullen deijlen vuijtgenoemen een eckerken genaempt het Boseckerken comende van Jan Baten ende Dirck Ma. dat maeckt hij testatuer voirst Jannen sijnen broeder ende vorts soe maeckt Bernaert voirst als tesamen sijnen broeder Jannen alle die erfhave ende allen die vruchten staende op het velt ende die groese hun testature toebehoerende tot sint maerten ijerstcomende te gebruijkcen ter sijnen vrije dispositie ... (09-02-1631) [Bernaert Pompen ondertekent zelf met Bert Pompen]


102v. voir ons gecompareert soe heeft Gerit Goorts van Velthoven op eenen alsulcken transport geruceert twelck Jan Bocx sijn grootvader hen Gerit voirst. opgedragen ende overgegeven heeft wesende van data [leeg] ende dat geen voirst op transport niet meer en sal pretendeeren in geenderleij maenieren ende dat jan ende Gerit malcanderen daer van die leeste transporte te vollen quijteren egeen vuijtgescheijden ... (11-02-1631)


103. item Dirck Gerit Bacx beloeft te betalen Antonis Donckers ter somma van drie hondert gulden tot twintich stuijvers gerekent hercomende van goede geleende penningen ende dat op sint Jans baptistedacht ijerstcomende over een jaer ...(07-01-1631)


103v. item Wouter Peter Cocx ende Thijs Hannen inde namen van den moeder stellen te buerde om te vercopen vuijt crachte van vonnisse op hunnen coopcedule van eenige gecochte . een aengerichte vaelkoe toebehorende Dirck Jucken ende dat door gebreck van quaij betalinge van het geene dat Dirck op den coopdach gecocht heeft ende soe heeft Wouter voirst. daer voir geboede vier gulden ende die schade van recht van dese dage ende soe daer niemant en was meer daer voir biedende soe heeft Peter Clevers vorster affgehangen ten hochsten voir alle man soe heeft Peter Clevers gemeijnt van sheeren wegen voir vier gulden ende die schade van recht van dese dagen ende heeft cope overgegven aen Wouteren (15-02-1631)


104. voir ons ondergeschreven gecompareert Wouter Cocx ende Thijs Hannen hebben gehadt redenen tegens Dirck Jucken om te rekenen tegen hun vaders rekeningboeck en soe die vorst tegen hun rekenen soude soe heeft Dirck vorst gesproken op het vorst rekeningenboeck ... en weer te seggen ofte op Peter Cocx hunnen vader dan eer ende ducht heeft hij Dirck eijt gesegt ... (15-02-1631)


104v. item Jan Arien alias Vrint beloeft te betaelen Henrick sijne nbroeder ter somme van hondert ende vijffendetwintich gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent hercomende vadie penningen van vercochte huijs hoff metten aengelage ende dat over een jaer ... (19-02-1631)


105. item Dingen Arien Daems geassisteert met Jacop Jacop haren curateur tot desen beleoft te betaelen Henrick haren bruder ter somma van hondert ende vijffendetwintich gulden salva cortinge hercomende van gecochte erfgoet ende dat over een jaer ...


105v. Willem Bitters heeft versocht enige penningen berustende onder Thijs Hannen comende van Thijs voerst. gelach gecocht hebbende van Mariken hannen sijnder suster versuckt Willem voirst die penningen oft bescheert voir Marikens voirkijnderen .. (20-02-1631)


105v. item Jan Peter Cocx heeft geconstitueert ende procuratie gegeven Wouter sijnen bruder tegen Tielen van Sterxel ad lites et in allen te vervolgen .. (26-02-1631)


106. vuijt crachte van procuratie gepasseert opten (28-11-1630) voir Jacop Bennix notaris binnen der stadt Haarlem aende selve getuijgen daer inne genoempt heeft Jordaen Henrix wonende tot Zeelst ende bekent midts desen in afflossinge van een rente van ses gulden vijf stuivjers siaers ontfangen te hebben van Jan Peters alias Verstappen die somma van hondert gulden capstaele penningen metten intrest van dien die welcke den selven Jan Peters was geldende aen Aelke weduwe Peter Stevens ende haeren kijnderen ende die volgende heeft heeft den selven Jan Peters volcomelijck gequijteert ende den selven principaele rentbrieff metten selve procuratie in handen gegven ... (28-03-1631)


106v. item soe die voirst. rente was verobligeert voir sekere borchtochte aen Jintis Hollen soe geleoft den voerst Joerden Henrix als principael den voirst Jan Peters van den selven borchtochten inde.. costeloos ende schadeloost te ontheffen tegen den voirst Jintis ende eenen eijgelijcken onder obligatie ...


107. Henrick Bitters ende Jan Willem Maes ende Marcelis Willem Maes ende Peter hunnen broeder beloven te betaelen Dingen weduwe Jacop Dielis voir all als schuldere principael ter somma van vijfftich gulden den gulden tot XX stuijvers gerekent ende ddat over een jaer ... ende Jan, Marcelis ende Peter geloven Henrick voirst te indemeren costeloos ende schadeloos (06-02-1631)


107v. Jan Engel Daemkens ende Arien Pompen stelt te buerde om te verhueren vuijt crachte van evictie een opgewonnen stuck lants toebehorende Stijn die naegelaten weduwe Mathijs Janssen ende dat door gebrekc van quaij betalinge van een jaerrente van twee gulden siaers soe heeft Jan Engelen Daemkens daer voir geboede in affcortinge van meer achterstellinge pachten ter somme van derthien stuijvers in gerede penningen ende die schae van recht van desen dage ende .. ende Peter Clevers vrster heeft affgehangen van sheeren wegen ten hoechsten voir alle man soe heeft gemeijnt Jan Engel Daemkens voir die somme van XXiX stuijvers ende die schade van recht van desen dage .. (31-03-1631)


108. item Henrick Joost Goossens ende Wouter Box als heijlichgeestmeesters der taeffelen van Leende stellen te buerde om te verhueren vuijt crachte van evictie een opgewonnen stuck groesen gelegen onder Strijp eertijts toebhoerende Willem Willem Heesterbeecx ende dat doer gebreck van quaij betalinge van een jaerrente van drie gulden jaerlijcx ende soe heeft Wouter Box daer voir geboeden thien stuijvers ende die schade van recht van desen dage ende boven die contributie ende op affcortinge van meer achterstellinge pachten ende soe daer niemant en was meer voir biedende soe heeft Peter Clevers vorster alhier affgehangen ten hochsten voir all eman van sheeren wegen soe heeft gemeijnt Henrick Maes voirst vijfthien stuijvers ende die schade van recht van desen dagen ende boven die contributie ...


109. item Marijken die huijsvrouwe geweest Jacop Smulders ende nu tegenwoordich die huijsvrouwe Aert Mathijssen heeft geroncreert op alsulckce woninge in het huijs dat Jacop Jacop Smulders haeren soen in cope vercregen hadde van Maijken sijne moeder nu vercocht hebbende tsleve huijs die mombers van het onmundich kint van Jacoppen voirst vercocht hebbende aen Tonis Smulderssoen soe heeft Maijken voirst op die selve woninge in het voirst. huijs hebbende niet meer te pretenderen nu ofte nimmermeer onder verbant van haeren persoen ende goederen .. (07-04-1631)


110. Jan Wouters van Aelst als curatuer tot desen geassumeert voir Lijsken die weduwe met haeren kijnderen wijlen Pauwel Jacoppen alias Pompen gebortich van Leende onder die Merrije van tShertogenbosche inde quatrice van Peelant ende die voirst Jan als momber heeft geconstitueert ende volle mecht gegeven Lijsken die weduwe Pauwels voirst. meet eenen vanden wetthouderen oft secretaris die die voirst Lijsken daer toe soude mogen affueren om te mogen vercopen alle haere minleken sonde mogen bevonden werden in het sterfhuijsv an Pauwel voirst soe have als erfhave egeen vuijtgesondert om die schulden daer mede te betaelen ... (09-04-1631)


111. Huijbert Janssen ende Joost Jannis ende Goort Jannen hebben geconstitueert ende volle procuratie gegeven ad lites mr. Jochem van Aelst tegens Henrick [leeg] om in alles te vervolgen een process te sustiueeren tegens Henrick voirst al oft sij selve present waere .. (12-04-1631)


111v. Jacop Reijmen heft verijscht ter somma van hondert gulden op Aert Antonis Smulder ende Dielis Martens op het huijs dat sij gecocht hebben van die kijnderen Antonis Smulders twelck Jacop voirst huijvrouwe gemaeckt is van Ida Antonis hunnen moeder salige doen sij was noch inde leven ende dat met goede wille nende verstan waer van Jacop voirst goet bescheet is hebbende ende die erfgenaemn hebben geconsenteert als eer die . poorte vanden selve huijse was gepasseert ... (28-02-1631)


112. Henrick Jacop Coelen ende Barbara sijn dochter weduwe Jacop Jacop Peter Vreijssen ende met Jacop Jan Hogers geede momber ende Aert Antonius Peter Vreijssen wittelijck geconstitueert van Henrick Antonis Smulders sijnen broeder oock gesworen momber metten voirst. Jacop Hogers over Jacoppen het onmundig kint verweckt bij den voirst. Jacop Jacops vuijt den vorst. Barbara hebben gesamerderhant ende elck van hun besondere geratificeert gheapprobeert geen ende wel dagende gemaeckt ende gehouden alsulcke accorde ende transactien ende als comparanten onderlinge hebben aengegaen ende gemaeckt opten (03-02-1631) voir den notaris van Aelst ende sekere getuigen bij hun respective getekent ... (04-03-1631)


113. op heden den (23-04-1631) sijn voir ons ondergeschreven gecompareert die eersame persoenen Willem Jan Jutten ende Marijken Peter Deelendochter sijnder huijsvrouwe beijde gesont sijnde gaende ende staende over straten hunne verstants will eende memorie wel mechtich wesende goet ende rijp verstant gebruijckende met goede voirdachticheijt onbedwongen van iemanden ... [op de langstlevende] ...


114v. Willem Aert Weijnen heeft geconstitueert ende volle procuratie gegeven ad lites mr. Jochem van Aelst om in alles te vervolgen ende berichten soe buijten ende binnens dorps processe te sustiueeren... (24-04-1631)


115. Goort Tonis ende Aert Coppen heeft aen ons ondergeschreven getelt in spectie twee ende dertich conijs rijcxdalder ende eenen halven toecomende den innocenten Dirck Jacop Wespen ende dat van Goort Tonis ende Aert Coppen als mombers van den innocenten voirst ende noch twee scepen halven eenen drie gulden twellf supra ende enen van drie gulden met drie annex sucken oft scepen geloeften twelck die mombers voirst ons scepen hebben gepresenteerrd ... (08-05-1631)


115v. item Jacop Coelen heeft geconstitueert ende procuartie gegeven Henrick Jacop Coelen ende Jacop den Smet om in alles te vervolgen ad lites so binnen als buijtens dorpsprocesse te sustitueeren al oft hij Jacop present waere (01-09-1631)


115v. item Henrick Delis Verhagen beloeft te betaelen Joosten Wouter Coolensoen die somma van eenhondert ende ses gulden den gulden tot twintich stuijvers gerekent ende dat van heden over een jaer hercomende van goede geleende penningen die hij bekent in danck ontfangen te hebben ... (06-10-1631)


116. Gerit Bitters stelt te buerde om te vercopen een aengerichte bonte koe met een calff toebehoerende Henrick Goorts ende dat vuijt crachte van vonisse ende Gerit voirst. heeft daer voir geboden op affcortinge van sijn somma 27 gulden ende die schade van recht van desen dage ende Peter Clevers vorster alhier heeft affgehangen ten hochsten voor alle man ende heeft egemeijnt Gerit Bitters voir 28 Gulden ende die schade van recht van dese dagen ... (08-10-1631)


117. item Henrick van Hees stelt te buerde vuijt crachte van evictie om te verhueren een opgewonnen stuck groesen gelegen onder Leende iertijts toebehoerende Willem Heesterbeecx ende dat door gebreck van quaij betaelinge van een jaerrente van twee gulden jaerlijcx ende Henrick voirst heeft daer voir geboden ter somma van twee gulden op affcortinge van meer achterstellinge pachten ende die schade van recht van desen dage ende soe daer niemant en was daer meer voir biedende soe heeft Peter Clevers vorster affgehangen ten hochsten ende heeft gemeijnt voir twee gulden ende die schade van recht van desen dagen ende heeft tselve Peter die cope overgegeven van sheerne wegen aen Henrick voirst (21-11-1631)


117. item Peter Buijkens heeft in handen gestelt Jacop Jacop Gelaesmaecker een stuck lants gelegen inde prochie van Leende onder Oesterijck tussen 1. Jan Engelen 2. Henrick Vee 3. eenen gemeijen wech 4. Heezerpat ende dat voir die somma van sestich gulden ende seven stuijvers .. (02-12-1631)


117v. item Jan Daemkens ende Jan Pompen stellen te buerde om te verhueren vt crachte van evictie een stuck lants toebehoerende die naegelaten weduwe van Mathijs Janssen ende die door gebreck van quaij betaelinge van een jaerrente van twee gulden tsiaers ende soe heeft Jan Daemkens daer voir geboden eenen gulden ende die schade van recht van desen dagen ende wie dat het tselve mut sal gehouden sijn te betaelen die contributie daer op comende ende penningen daer af comende ... ende Peter Clevers heeft affgehangen te hochsten voir alle man soe heeft gemeijnt Jan Daemkens vooir XXX stuijvers ende die schade van recht van desen dagen (04-12-1631)


118. Delis Willem voir sijn selven Peter Beelen ende Jan Joosten als mombaren vande onmundige susteren en kijnderen vanden selven Dielis transporteeren aen mr. Jochem van Aelst alle hun .. actie ende pretensen den sij sijn hebbende op Jintis Hollen van het gebruijck van hunnen goederen ... (29-10-1631)


118v. item Steven Martens van Segbroeck heeft geconstitueert ende prcuratie gegeven Jan Peter Bitters om te transporteren ende wechvesten alle sijne vercochte erfgoet ende die te bewaren al oft hij selver present ende die copers het vereckt goet te leveren al sonder erg oft ende die penningen daer van comende te ontrfangen .. (16-12-1631)


119. Willem Bitters als momber van het onmundich kint van Marten van Segbroeck ende mede procuratie hem verleent bij Martens Custers scepen binnen Bergen bij Campenhout ook momber van het onmudig kint versuckende gendvitteert te worden ter stugelade conden om te con.get decreet van de vercochte goederen het voirst. onmundich kint toebehoert hebbende .. .


119. die volgende sijn gecompareert Jan Engelen ende Joost Jan Bitters verclaren onder eedt dat het vorst vercoepen metter ende tot oirbaren ende pres.sijt.lijcker. van het onmudich kint behoudelijck dat die penningen daer aff procederende sullen worden beleet op rente tot behoef van het onmundig kind


119v. tselve gedaen sijnde die voirst Willem verstante decreet van mijn heere scepenen om validelijcx die vorst goederen te mogen transporteren ...


119v. mijn heere scepenen geblecken sijnde die drie voirgaende publicatie metten levende thoen tot desen geproduceert gemaeckt om rechteijssen ende decreteren dat die vercope die selve vercochte goederen volcomelijck ende wittelijck aen die coperen sullen transporteren ende die selve daer in eenig naer behoeven behouden die penningen daer aff procederende ten behoef ende belet op interest.


120. Jan Engelen out ontrent vijfendesestich jaren ende Joost Jan Bitters out ontrent twee oft drie ende dertich jaren gedacht ende geedt verclaag bij het voirgaende dat die vercochte goederen van het onmundig kint .. ende oirbaer is vercocht dan gehouden behoudelijck dat die penningen sullen procederen ende belegt op interest tot profijt van het onmundich kint (22-12-1631)


120v. Henrick Arien Cuijpers ende Meus Hogers hebben aen handen van mijn heer den drossaert eedt gedaen als mombers voir die vijff onmundige kijnderen van Jacop Hogers saliger. item die tselve te doen etc. (16-01-1632)


121. item Jan Goorts alias Nagels ende Dielis Willems hebben eedt gedaen in haden van den heer droassaert voor het onmundich kint van Jacop Hogers verweckt bij Mari Willem mr. Delisdochter om terselve te vervorderen etc.


121v. op heden den (21-01-1632) soe sijn voor ons ondergeschreven gecompareert die erfgenaemen Jan Goossens te weten altesamen Jan van Brug, Jan Bitters, Dandel Henrick Clevers, Henrick den soen om te rekenen tgeens Antonis Verhagen ende niet gecompareert soe protesteeren die comparanten van schade ende interest die daer mochten geschiet sijn ...


122. item Goort Tonis ende Jan Tielens hebben gesustimeert processe tegens malcanderen ende soe hebben partij hun gestubruwe onder goij manieren ende die ges.tterde sijn geliqudeert ende geaccordeert dat Jan ende Goort voorst niet meer en sullen prcoderen ende hebben het selve neder gelcht ende dat alle voorgaende actien ende requeste sijn ged. ende dat Jan voirst niet meer op Jenneke naegelaten weduwe Goort Mathijssen en sal hebben te pretenderen in genderlen manieren ende hebben alle saecken vergeven aengaende ende nopende dien processe ende andersins die sij hebben gesustiueert .. (24-01-1632)


122v. item Cornelis Reijnders beloeft te betaelen Bart Lenerts, Jan Hogers ende Henrick Arien Cuijpers als mombers van de onmundige kijnderen Wijlen Jacop jan Hogers verweckt bij Mariken Arien Cuijpersdochter van ter somma van vijffendevijfftich gulden die gulden tot XX stuijvers gerekent twelck hij bekent te danck ontfangen te hebben ende dat op sint Jacopsdach ijerstcomende ... (27-01-1632)


123v. item Jan Jan Bitters beloeft te betaeln Barto Lennerts, Jan Hogers ende Henrick Arien Cuijpers als momberen van die onmudige kijnderen wijlen Jacop Hogers verweck bij Mariken Arien Cuijpers ter somma van sess ende twintich gulden vijf stuijvers den gulden tot XX stuijvers gerekent twelck hij bekent in danck ontfangen te hebben ende dat op alderheijligen data ijerstcomende ... (27-01-1632)


124. item Lammert Joost Coppen beloeft te betaelen die voirst mombers van die onmundige kinderen voirst ter somma van sess ende twintich gulden ende vijff stuijvers den gulden tot XX stuijvers gerekent hercomende van goede geleende penninge twelck hij bekent in danck ontfangen te hebben ende dat over een jaer ... (27-01-1632)


124v. item Gielen Peter Wouters beloeft te betaelen Dingen weduwe Jacop Dielis die somma van twee hondert ende tweeendesestich gulden ende thien stuivjers den gulden vt twintich stuijvers gerekent hercomende van goede geleende penningen twelck hij bekent te danck ontfangen te hebben ende dat op onser vrouwen lichtmissedach ijerstcomende over een jaer .. .(27-01-1632)


124v. [los vel] item Jan Engelen met Vaes sijnen swager doen probest ende houden van melliteijt die vechmeringe vanden halven gelaege, ende houden die halfe vanden gelage voir hen beijden ende komen Henrick Bueckens met zijne consoirten daer niet aen te weten het gelach daer Peter Buecken in overleden en gestorven is.


124v. [los vel] op heden den (27-03-1632) soe is die protest aen dander sijde gementioneert op scepenboeck ofte preducolle gesstelt


125. item Henrick Arien Cuijpers beloeft te betaelen Bartolomeus Jan Hogers ende [doorgehaald: Henrick] mombaer van die onmondige kijnderen wijlen Jacop Hogers ter somma van sevenendetwintich gulden ende vijff stuijvers hercomende van goede geleende penningen twelck hij bekent in danck ontfangen te hebben ende dat over een jaer .. (05-02-1632)


125v. opten oidmars den (05-02-1632) voir Henrick Joost Goossens ende Peter Thomas Versantvoort ende Aert Geens de Laet ende Wouter Cox, Margriet weduwe Wouter Claessen geassisteert met Jan Jacops haren swager verclaert vuijt crachte van testament vercocht te hebben eenen beempt aen mr. Jochem van Aelst nagevolgende van dat coopcedulle daer aff sinde ende soe oud het selve testament .. om alsoe valijdelcijk den selven beempt te mogen transporteren met behoirlijck bewaernisse


126. ende daerom produ. die persoenen van Jan Jacops, Jan Tielens ende Mathijs Lennert Hannen diewelcke wou gev. het selve stuck erfs met noetsch. en mach worden vercocht tot betaelinge vanden schulden ende soe dat .. ter haeren onnosel onderhout daer toe daer mede ...


126v. op den voirst interg. gecompareert ende geedt die voirseijde Jan Jacops ende Jan Tielens ende Mathijs Hannen verclaeg den selven te achetrvolgende ende deen aengaend te veclaren dat die vercopinge ende t.stparten wel en vrideliw sal mogen aende beho. ...


128. ter instantie van Henrick Peter Buijckens ende Jacop sijnen broeder soe hebben wij scepenen ondergeschreven over consent van mijn heer den drossaert gestelt Henrick ende Jacop voirst. in die goederen van Peter Buijkens hunen broeder inden ijersten in een stuck groesen gelen in die Hulssbroecken noch een stuck groesen gelegen ontrent den Oesterdijck benevens Jan Engelenvelt noch een stuck lants gelegen aen den Heezerpat noch een stuck lants genaempt den Steenecker nog een stuck lants genaempt ide Hage ende hebben die selve gerichtelijk in possessie gestelt van sheeren wegen met scepenen Peter Thomas Versantvoirt ende Wouter Peter Cocx met Peter Clevers vorster etc. (05-02-1632)


128v. item Jan Peter Buijkens heeft geconstitueert ende volle procuratie gegeven ad lites aen Henrick Peter Buijkens om in alle ste vervolgen ende berichten soe buijten als binnens dorpsprocesse te sustineeren all oft Jan voirst present waer in alles ten eijnder vervolgen etc. ... (08-02-1632)


129. Jan Engelen cum suis heeft dach van recht versocht van alsulcke affgeboth als Henrick Buijkcens cum suijs van sheeren wegen hem heeft gedaen van den goederen Peter Buijkens dwelck hem wordt van sheeren wegen wort vergunt soe ware als recht is (09-02-1632)

Hendrick Joost Gerardi Goossens, Peter Thomas Versantvoort

129. Henrick Arien Cuijpers als momber met Willem jacops.. [afgebroken door de schrijver]


129v. Henrick Arien Cuijpers als goede momber van die onmundige kijnderen wijlen Jacop Hogers met Willem Jacop voirst. soene heeft vercocht een aengerichte roij bonte koij met een peert toebehoerende Peter Deelen ende dat vuijt crachte van vonisse van een coopcedulle van Peter voirst. opten coopdach aldaer geracht hadde ende Henrick Cuijpers heeft tselve ingeset die voirst aengerichte panden voor die somma van vijffendetwintich gulden en soe daer niemant en was daer voir meer biedende soo heeft Peter Clevers vorster affgehangen ten hochsten voir alle man soe heeft Peter Cleversgemeijnt van sheeren wegen ende heeft den coop overgegeven aen Henrick Cuijprs voor die somma van vijffende twintich gulden ende die schade van recht van dese dagen ... (29-09-1632)


130. item Stoffel van Buel heeft geconstitueert ende volle procuratie gegeven mr. Jochem van Aelst om in alles te vervolgen ende tilgen sijnen schoenvader sijn erfgoet te deijle ende vercopen om te deelen slal vallen ende loten te outste veralijeueeren ende transporteren al oft sij slever present waere .. (29-03-1632)


130v. Margriet weduwe Wouter Claessen geassisteert met Peter Thomas Versantvoort bekent ontfangen te hebben vuijt handen mr. Jochem van Aelst boven die hondert gulden voirgaende tetekent twee hondert gulden ende dat opten coope van beempt vande voirst. Margriet gecocht (23-03-1632)


130v. item Henrick Peter Buijkens ende Joost Elsen hebben aen mijn heer den drossaert eedt gedaen voir de onmondige kijderen van Jacop Elsen om selve te doen in alles te ver.gen naer behoeren ... ( 27-03-1632)


131v. item Henrick Peter Buijkens ende Joost Elsen als geede mombers van de onmundige kijnderen wijlen Jacop Elsen versueckende van mijn heere drosseaert en mijn heeren scepen geadmitteert te worden tot singulaere conden om te coemen tot decreet vanden vercochtee hallf huijs hunne gedeelte de onmundige kinderen toe behoerende hebbben onder appart sunt.


131. dus volgend eisjn gecompareert Hendrick Bull ende Dirck van Werdingen [Weerdiggen] verclaeeren onder eedt dat het voirst ver. mitter ende oirbaer end eprofijttelijck voir die onmundige sijn vercocht als handelinge in die penningen daer aff procederen sullen worden belegt ...


132. mijn heeren scepenen gebleken sijnde die drie voirgaende publicaties metten levende thoen ter desen geproduceert genaemt om recht te wijsech ende decre. (05-04-1632)


132v. item Peter Deelen out omtrent seventich jaeren gedacht ende eedt ende gepa.eert segt ende verclaert dat hij deponeert heeft hoeren seggen Jacop Peter Vrijssen dat een ecker gelegen achter die kercke van Leende Heijlke Peter Vreijssen sijne suster is aengedeijlt geweest den selven ecker ende soe heef tJacop voirst Heijlke sijne suster gelent ofte vuijtge. ter som avn achtendedertich gulden ... [afgebroken]