Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Leende, inventarisnummer 1636, jaar 1612-1615

Copyright: Bram van Kesteren, mei 2022

Dit boek heeft op de meeste pagina's beschadigingen aan de bovenkant van de pagina (stukjes blad weggescheurd). De ontbrekende tekst is 'gerepareerd' als ze zonder twijfel te reconstrueren was. Anders zijn de beschadigingen te herkennen aan [..] al dan niet met nog een paar letters, die ik nog kon reconstrueren.

@ helmelingen vertidingen = halmelinge vertijgen (plechtig afstand doen van)
gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

op heijden den 14 augusti [pagina beschadigt]
mr Lammert affgerekent met Jac[pagina beschadigt]
Jannen van Stercxel kermeesters tot Lee[nde] [pagina beschadigt]
voir hem ende sijne kuechten van allen t[pagina beschadigt]
aenden toren tot leende gedaen. Soe [pagina beschadigt]
mr Lamberten boven de costen aenden we[pagina beschadigt]
daen bedragende ter sommen van achtenvijftich [pagina beschadigt]
gulden en elff stuijvers II ont. Noch ter somme van eenhondert ses gulden achthien stuijvers II ont. sonder erch en list, in presentie van Joest van Erp burgemeester, Thonis Tielens Heijligeestmeester ende mr Reijm Hoirs schepen tot Leende

Jacop pompen, Jan Peters kerckmeester
Thonis Tielens Heiliggeestmeester
Joest van Erp burgemeester

Reijm Hoirs scepen

prothocolle vander jan XVIc ende XII
den IXen mert aengaende anno XIII
XIII tot nu janu anno vijfthien.

schepenen vanden jaere
XII, XIII, XIIII ende vijfthien

Reijm Jan Hoirs
Jan Vesters
Jan Pompen
Willem Snoeven [Snoeijen/Snoeren]
Peter Driessen
Mathijs Coensen
Rueven Goijarts

[los blad] item alsoe seeckere verschil ende questie is tusschen Wouter Thijs Thijs ende Peter Cocx soe van mombaerschap, verschoten penningen, gevanckenisse van Wouteren, als andere actien, ende daer tegen pretendeert Peter Cocx een jaerrenthe van vier gulden siaers vut allen den verlope daer op staende, ende Wouter Thijs Thijs aengenomen heeft te betalen inde scheijdinge ende deijlinge gedaen tusschen de kijnderen en erffgenamen van [doorgehaald: Peter der Smolder] Wouter Berchmans. Soe beloeft Wouter Thijs voirst. tutor uxoris de voirst. renthe alsoe jaerlicx te gelden ende betalen als Peteren voirst. oft helder des briefs nae behoiren ende vermellen des briefs den scheijdinge ende deijlinge, ende overmidts huijs en schuer vande plaetsse sijn affge.ooken soestelt Wouter voirst. hem Peteren...

2. item mr. Jan Hannen ende Mathijs Thi[pagina beschadigt] hebben gedaen eenen erffmangelinge te wet[hen] [pagina beschadigt] [jaer]licxe renthe van vijff vaten roggen ende [pagina beschadigt] heeft mr. Jan voirst. hem Mathijssen met he[lmelinge verti]dinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen [ewigen recht] een halff vaetsaet landts gelegen ontrent den Hezer padt tusschen 1. Mathijs voirst. 2. mr. Jan voirst. 3. den Hezerpadt 4. die erffgenaemen oft naecomelingen van mr. Jan van Lill zaliger ... ende geloeft Mathijs voirst. soe voir hem selven ende mede hem fort ende sterck maeckende voir die kijnderen achtergelaeten bij Adriaen Gobbels zaliger weerschap vande voirst. vijff vaeten roggen ende eenen cop roggen met allen de verlope daer op staende ... (13-03-1612)


2. item Willem Doure van Litsenburch heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Niclaessen Phlipsen een huijs, hoff metten aengelaege gelegen inder parochien van Leende tot Oisterick tusschen 1. Aleijt Vervlaessen 2. [pagina beschadigt] cker straet 3. Aleijt Vervlaessen 4. Willem vercoper voirst ... (22-03-1612)


2v. item Jan Henrick van Hall heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Jan Gueijenssoen een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Arien Thonis metten kijnderen 2. Wreijs Berchmans 3. Arien Thonis metten kijnderen 4. den beemt vanden ben. van heer Peter Smeets saliger ... (26-03-1612)


2v. item Ariken Wouters van Huechten met haren gecozen mombaer is affgegaen haer tochte van dese naebeschrevenen ... gaende. Soe heeft Anthonis Henrick Peter Loefssoon verwect bij Ariken voirst. vercoft een jaerlijcken ende erfelijcken chijns van vijff gulden tstuck tot XX stuijvers... wt een stuck lants gelegen inde parochie van Leende tot S. genoempt den Horselman tusschen 1. Jacop Thijs 2. Jan Dries 3. Thijs.. 4. des Heren Aert oft gemeijnte. Noch wt een stuck lants daer bij gelegen tusschen 1. Jacop Thijs 2. Aert Buijs met meer anderen 3. Peter Delen 4. het ...


3. item alsoe Jan Janssen vanden Broeck he[pagina beschadigt] een jaerrenthe van twelff gulden siaers aen [pagina beschadigt] Bloijssen in ende wt eenen beemt inde Riesten geleg[en tusschen] [pagina beschadigt] 1. Libben Pompen met haren kijnderen 2. Goijaert Ketelbueters erffve breder nae vermellen den constitutie brieff daer aff sijnde de dato den 20 februari anno 1574 welcken voirst. constitutie brieff Wouter Willem Bluijssen heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect den convente van sinte Catharinen dale van den derden oirden van Sinte Franciscus residerende tot Achel, ende geloeft Jan vanden Brouck voir hem selven ende mede hem fort ende sterck maeckende voir sijne kijnderen ende nacomelingen de voirst. jaerrenthe jaerlicx te gelden ende betalen ...


3. item Adriaen Cornelissen van Tilborch alias Keijser als vader ende voogt van sijne voirkijnderen verwect bij Lisbeth Dirck Corstiaenssen sijn wittige huijsvrouwe, met Jan Cornelis Thonissen ende Anthonis Peters mombaers ende toesienders vanden voirst. kijnderen, met advijs van schouthen, scepenen van Tilborch ende Goorle, de dato den 28 september anno 1611. Wesende ondertekent bij Herman de Roij secretaris binnen Tilborch, ende hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Driessen een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Broeckecker tusschen 1. Gillen van Put 2. [pagina beschadigt] Willem Loefs met meer andere 3. [pagina beschadigt] 4. erffve [pagina beschadigt] Leende ... (29-03-1612)


3v. ijdem hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Goirtssen van Pelt een stuck lants gelengen in de Langecker, tusschen 1. Peter Driessen 2. Aleijt weduwe van Jacop . met haren kijnderen 3. Peter Driessen 4. Wouter Fossen ...


3v. ijdem hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht ..ren Cocx eenen halven beemt de sijde suijdtwaers tusschen 1. Peter Driessen 2. Jacop van Hal met meer andere 3. Ja. .egen met meer andere 4. de Aa ...


3v. ijdem hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Verhagen eenen halffven beemt gelegen in de parochie van Leende die sijde noirtwaers tusschen 1. [pagina beschadigt] 2. Jacop van Hal met meer [anderen] 3. [pagina beschadigt]nis Smolders 4. de Aa ...


4. item Jan Janssen Verschaest van Blia wonenden in West-Vrieslant voor hem selven ende mede hem fort ende sterckmakende voir Rutger sijnen broeder ende Peter Sjurdt als man ende mombaer van Sijdts Jansdochter Verschaest sijn huijsvrouwe, ende voirts voir Anna Jansdochter sijn suster is minnelijck veraccordeert met Thonissen Verschaest vanwegen ende inden name van Libbeken Verschaest als gemechticht wesende, alsoe dat Jan voirst. inden name als boven helmelingen remitueert tot provffijt van Libbeken voirst. op allen henne gerechticheijt van allen den goederen die hen enichsins mochten coppeteren binnen den dorpe van Leende gelegen, in hogen, in legen, in diepen, in drogen, heij, ven, lant ende sandt, egene wtgescheijden, ende geloeft so voir hem selven ende mede voir broeder ende suster voir op sijnen persoen ende allen sijne goederen haeffelijck ende erffelijck, hebbende ende vercrigende, weerschap, ...


4. item also Arien Cornelissen voirst. is affgegaen sijn tochte vanden boven geschreven goederen, soe hebben Jan ende Anthonis mombaeren voorst. hem Adriaenen geconsenteert ende geaccordeert de tochte ende gebruijck vanden penningen hier aff procederende nae gebruijck ende costumme der banck ende gerechticheijt van Heze en Leende ...


4v. [pagina beschadigt]elissen alias Keijser met mombaeren [pagina beschadigt] hebben vercoft ende met helmelingen [vertidinge op]gedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen [recht][pagina beschadigt] driessen een stuck erffs gelegen inder par[ochie van] Leende aen Leender dijck genoempt den b[pagina beschadigt] beemt tusschen 1. Reijm Hoirs met meer anderen 2. Henrick den Smet met meer anderen 3. Aleijt Jan Pompen met meer andere 4. Peter Weijnen met meer andere. Alsoe wegen alst met recht heeft en geeft, en referueert Jannen van hout alsulcke gerechticheijt inden selve beemt als hij daer in soude mogen hebben overmidts hij Jan voirst. daer inne pretendeert te hebben gerechticheijt, ende geloven weerschap op der onmundiger kinderen goederen ..

[kantlijn: 23 februari anno 1613 heeft Jan van Hout helmelingen ge.. op dese goederen]

4v. item Thonis Peter Wreijssen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechticht gemaect in eenen ewigen recht Jannen Stevens een stuck erfs groot ontrent sessentwintich roeijen tusschen 1. Thonis vercoper voirst. 2. Hoeb Sijmons van Pelt 3. Thonis vercoper voirst . 4. Jan coper voirst ... [16-04-1612]


4v. item Willem Jan Wlkens [Ulckens] ende Willem Mathijs Peters als man ende mombaer van Angela Jan Phlipsdochter verwect bij Mariken Jan Nesen dochter sijn huijsvrouwe hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Willem Mathijs Peters hen Wilmen Jan Wlkens met hemelingen vertidinge mechtich gemaect in een ewigen recht alles geens [pagina beschadigt] en noch sal mogen aen sterffven [pagina beschadigt] doot ende afflinicheijt van Jan Phlips [pagina beschadigt] Nesen sijn wittige huijsvrouwe, te weten die gelegen in die parochie van Leende in hog[en] [pagina beschadigt] in diepen, in drogen, heij, weg, lant ende sant egeen wtgescheijden, ende dat met alsulcken last ende commer als daer in bevonden mocht worden. Item Willem Jan Wlkens heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willemen Mathijs Peters, eenen halffve beemt gelegen in de parochie van Leende in die Gelaij Aa tusschen 1. Henrick Loefs 2. Peter Lenen metten kijnderen 3.Henrick Loefs 4. die Aa. ... Item noch een stuck lants gelegen inde Broeckecker tusschen 1. Wouter Verover metten kijnderen 2 Jacop Luijten 3. den aermen des Heijligen Geests tot Leende 4. die Schammertstraet ... (16-04-1612)


5. item Arien Verover heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Lamberten Willems een stuck erffenis gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Willem Donckers metten kijnderen 2. Schammertstraet 3. de kijnderen van Wilm Maes 4. [pagina beschadigt] Dielis .... (20-04-1612)


5v. item Joerden ende Peter sonen van wijlen Joest Wouter Buijens hebben met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Lauwreijssen een jaerrentbrief van drie gulden siaers .. wt een stuck groessen gelegen in de Craensitten tusschen 1. Aleit Hoeijmekers metten kijnderen 2. Anna Gueijens met haren kijnderen 3. die Aa. ... (12-05-1612)

[bijgeschreven: nae vermellen den constitutiebrief den dato den 8 februari anno 1576 (08-02-1576)]

5v. item Peter Cocx heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Lenaerden Hannen een stucxken groesen gelegen inde parochie van Leende in de Broecbeemden tusschen 1. Lenaert coper voirst. 2. Henrick van Asten 3. Jan Daemkens 4. die kijnderen van Michiel Dingens verwect bij Lijpken van Roij, also hij seijde, ende dat mits al sulcken lasten ende gerechticheijt, soe Peter voirst. tselvige stuck groesen eertijts gecoft heeft van Henricken van Asten ende geloeft Peter voirst. ... (17-05-1612)


6. item Jan Jacops als man ende momber [pagina beschadigt] dochter sijn wittige huijsverouwe met consent ... [afgebroken]


6. item Henrick Jacops Schepers heeft vercoft a[pagina beschadigt]lens Jacop Bluijssen ende Jacopen Dielis proviseurs der [tafe]len des Heijligen Geest tot Leende tot provffijt der aermen voirst. een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van eenendertich stuijvers siaers .. wt een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Strijp in de Dolegge tusschen 1. Jan Bluijssen 2. die Aa 3. Aert Buijs 4 [leeg] ... (28-05-1612)


6. item Henrick Jan den Smetsoen als man ende mombaer sijnder huijsvrouwe heeft vercoft Anthonissen Tielens, Jacopen Bluijssen ende Jacopen Dielis proviseurs der tafelen des Heijligen Geest tot Leende, tot provffijt der aermen van Leende voirst. een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van tweendertich stuijvers ... in ende wt een stuck lants gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Henrick Dielis van Veen 2. derffgenaemen van Joest Lambert van Gael 3. den Hezerpadt 4. den Haechwech ... Noch in ende wt een stuck groesen inde Steeneckersdriessen gelegen tusschen 1. Aert Wouters 2. derffgenamen van Jan Thonis 3. Phlips [pagina beschadigt] 4. Herbert Joesten ...


[onder bij geschreven op 6.: der 30 januarij 1682 heeft Anthonis Wouters Verbiesen als frije...last hebende dese rente gelost met 26 gulden capitael aen Jan van Dommelen Dirck Box Hijligeest meesters ]

6v. item Aert vanden Zande is affgegaen sijn tocht met helmelingen vertidinge van een stucxken groesen tot strijp inde Broeckbeemden gelegen. Item Willem ende Jan sonen van Aerden voirst. verwect bij Lijn Coppens sijn huijsvrouwe, beijde mondich ende betaect wesende (tot sij verclaern ende affirmeren) voir hen selven ende mede hen fort ende sterck maekende een voir all als principael ende gelovende met Henricken Lobben als mombaer ende toesiender van Elken henne suster hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen Hoirs het stucxken groesen voirst. gelegen tusschen 1. Arien Maes 2. Dirck Marten Deenen 3. Willem Wlkens [Ulckens] 4. Reijm coper voirst. ... Los en vrij wtgenomen dorps comer ende met wegen alst met recht heeft en geeft ende tuijgen Arien Verover ende Bernaert Pompen op henne eeden hen gerichtelijk voir gestaest ... (05-06-1612)


7.item Henrick Lenen en Frans Be[pagina beschadigt] mombaers ende toesienders van Heijlken [pagina beschadigt]enen dochter verwect bij Christina Dries s[ijne wittiche] huijsvrouwe hebben vercoft Adamen Willems een jaerlicken renthbrieff van twintich stuijvers siaers met allen den verlopen pachten als Henricxken Arien Bax ende Geertruijt haer suster verwect bij Elken Tijmmers met hennen gecoren mombaers vercoft hebben ende met helmelingen vertidinge opgedragen in ende wt een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Strijp int Donckerbrouck tusschen 1. Thijs Berchmans 2. Jacop Thijs, breder nae vermellen des constitutie briefs de datio den 29 october anno 1594, .. (11-06-1612)


7. item Jan Peter Pompen als mombaer ende toesiender van Geertruijt naegelaten weduwe van Peter van Gastel met bijwesen ende consent van Geertruijt voirst. hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Goessens wonende tot Weerde eenen jaerrentbrieff van drie gulden siaers als met vijffentwintich pachten daer op verschenen staende ende allen gerechticheijt daer aen ende toe hebbende, als Gijsbert Janssen vercoft hadde aen Heijlken weduwe van Peter Pompen metten kijnderen, in ende wt een stuck groesen gelegen op die Tongelreep inde parochie van Leende tusschen 1. Lijsbeth van Mol 2. Claes Goessens, breder nae vermellen den constitutiebrief, de dato 6 februari anno 1568 ... (14-06-1612)


7v. [pagina beschadigt]omckesoen burger ende schoenmaker der s[tadt pagina beschadigt Bolsw]aert als gemechticht van Sijbe Sijnkesoen [pagina beschadigt] [als mombaer] van Anne Hendricx dochter naegelaeten d[ochter] van wijlen Hendricx Lambertsdochter gewoent hebbende tot Blije, nu wonenden inden dorpe Mackum welcke procuratie gepassert is voir burgemeesteren, schepenen ende raden der stadt Bolswaert, wesende de procuratie van date den 23 julij anno 1611, stilo veveri, ende heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht den kijnderen van Joest Lambert Coppen allen de goederen op soe haeffelijck als erffelijck als Sijbe Sijnckesoen ende Anna Hendricxdochter voirst. sijn huijsvrouwe binnen de Meijerije van Shertogenbossche tot Leende sijn hebbende .. (25-06-1612)


7v. item Lambert ende Geridt sonen van wijlen Joest Lemmes Coppen voir hen selven ende mede hen fort ende sterck maeckende voir Henricken hennen broeder absent ende ommundich wesende, hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen, overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Colen een stuck groesen groot ontrent vijffentseventich roeijen gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Aert Dingens 2. Wouter Colen ende Henrick Goessens 3. Willem mr. Delis 4. erffenis der vercoperen.. (30-06-1612)


8. item Joerden Joest Cocxsoen voir hem s[elven] [Peter sijnen, pagina beschadigt, oorspronkelijke tekst afgeleid uit text onder aan pagina] broeder met Anthonissen Dircx sijnen mombaer hebben [pagina beschadigt] met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich [gemaect in] eenen ewigen recht Henricken Goirt Bullsoen een stuck [pagina beschadigt]sen genoempt het Schammertven tusschen 1. Henrick Verbraecken 2. Thonis Engelen 3. Wouter Thijs Thijs 4. Joestien Joest Bueijensdochter... (03-07-1612)


8. item Henrick Goijaert Bull ende Wouter Peter Delen hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Henrick voirst. hem Wouteren met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouter voirst. een stuck lants gelegen in die parochie van Leende, inden Pas, tusschen 1. Roelant Verbraecken 2. Henrick Stappers 3. Jan Goessens 4. de straet... Item Wouter voirst. heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Henricken Goijaert Bull een stuck lants in de Breetvennen gelegen tusschen 1. Peter Lenen 2. eenen wech 3. idem 4. Aert Dingens ... (04-07-1612)


8v. [pagina beschadigt, text uit volgende tekst afgeleid: item Henricken] Willem Maessoen den outsten mondich wesende, ende Henrick s[ijnen broeder] ommundich wesende met Peteren Lenen sijnen [gecoren] mombaer hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Goirt Bull ende Peteren Thomas henne swaegers henne aengedeelten ende contingenten van huijs, hoff, boomgaert ende schuer, metten camp daer teijnden aen gelegen inder parochien van Leende tot Oisterick tusschen 1. Reijm van Veen met meer anderen 2. Frans Berchmans met meer andere 3. een stuck erffenis ende wech genoempt den Smul soe verze henne paelen strecken 4. de straet .. ende geloeft Henrick den outsten ende Henrick sijn broeder met sijnen mombaer ... (31-07-1612)


8v. item Henrick Bull man ende mombaer Dimpne sijnder huijsvrouwe, Peter Thomas man ende mombaer Annen sijnder huijsvrouwe, Henrick Willem Maessoen den outste ende Henrick de joncxste met sijnen mombaer hebben gescheijden ende gedeijlt de goederen hier nae beschreven. Inden ijersten is Henricken Bull te deel gevallen den Dijcbeemt, het Cleijn Voirtien, het Hulsbroecxken, het halff velt ginder beneden onbedeijlt liggende, het Thoren Veltien, den Langenecker inde Breetvennen van Thonis Dries. Item Peteren Thomas is te deel gevallen den halven Hurck neven Jacop Hoeijmekers kijnderen erff, ende moet twe roeijen meerder sijn, omdat hij dander cavel moet vegen, die Cortbrug van Bernaert Truijen, den Hermans ecker inde Breetvennen, den Oro. ecker van Arien Thonis. Item Henricken den Oudsten is te deel gevallen den beemt van Peter van Hout inde Cortbrug gelegen, den ecker gecomen van Arien Berchmans. Item Henricken den jonxste is te deel gevallen, den halffven Hurck neven Henrick Bonen ende moet twe roeijen minder wesen, die Streep, een stuck lants achter Marten Herincx gelegen groot ontrent drie vaetsaet min een halff copsaet...


9. item Wouter Colen tutor uxoris heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Aertssen een stuck erfs gelegen inde Hulsbroecken tusschen 1. Peter Aert Metsers 2. die kijnderen van Roelen Engelen 3. Marten Herincx van Miltenburch 4. Hoeb Sijmons van Pelt ... (11-08-1612)


9v. item Henrick Goirt Bull als man ende mombaer Dimpna sijnder huijsvrouwe, ende Peter Thomas man ende mombaer Annen sijnder huijsvrouwee, hebben gescheijden ende gedeijlt huijs, schuer, hoff metten aengelaege ende den ecker daer teijnden aen gelegen. Soe is Henricken te deel gevallen het huijs, metten aengelaege totten nieuwen paelen toe, metten huijsken daer Elken Loefs in plach te wonen. Item Peteren voirst. is te deel gevallen die schuer metten aengelaege totten Nieuweg paelen toe, metten bachuijse vier? sal tselve vander plaetsen moeten doen alst Henricken voirst. belieft, ende sal Peter voirst. noch hebben den ecker teijnden het gelegen wtgenomen dat Henrick sal mogen varen, rijden, ende leijden over den voirst. ecker allen tijden vanden jaere alst hem believen sal ende Peter voirst. sal den put mogen gebruijcken soe langen den selven niet en sal ingevallen sijn, ... voirst. over den ecker begeert te vegen, aengaende aen den middelsten paele den voirst. wech, naest der cuijlen ende elck van hen sal sijn cavel hebben ... (16-08-1612)


9v. item Peter Cocx heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Bull een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende inde Schammerten, tusschen 1. Thonis Engelen 2. Henrick Verbraecken 3. Thonis Donckers 4. Wouter Thijs Thijs ...


10. item Jacop Aerts van Deursen als [man ende momber] Jennen sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met [helmelin]gen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in [eenen ewigen] recht Lenarden Hannen een stucxken erffs gelegen [inde] parochie van Leende inde Jansburgen groot ontrent vijff oft ses roeijen, tusschen 1. Jan Martens 2. Lenaert coper voirst. 3. die kijnderen van Michiel Dingens 4. des vercopers voirst. ... (28-08-1612)


10. item Wouter Colen als man ende mombaer van Joestien sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Dielis een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick genoempt het Voirtien, tusschen 1. Aert Dingens 2. Willem mr. Delis 3. Jan Danckers 4. de Voirtstraet ... (31-08-1612)


10. item Willem Blasius Lobben voir hem selven, ende Mathijs sijn broeder voir hem selven ende mede hem fort ende sterckmakende voir Juecxken sijn suster ter eender, ende Goirt ende Gielen sonen van wijlen Willem Bitters ter andere sijden, sijn minnelijck geaccordeert van de goederen hen aengecomen ende verstorffven doir die doot ende afflinicheijt van Christina Goirt Goessensdochter, in vuegen dat Goirt en Gielen voirst. sullen [..] hen portie een stuck groesen tot Oist[erick] genoempt die Rattenstert ende noch een stuck [..] int Swartlant gelegen, ... (13-09-1612)


10v. item Willem Blasius Lobben ende Mathijs sijn broeder, met Gielen Willem Bitterssoen hebben met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Goijaerden Willem Bitterssoen alsulcken gerechticheijt van een stuck hoeffs als hen aengecomen is van Christina voirst., gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick 1. Wouter Colen 2. idem 3. idem 4. idem


10v. item Goirt Willem Bitters heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Michielen sijnen broeder een stuck groesen genaempt den Rattestert ende een stuck lants int Swartlant gelegen voir sijn helft ende gedeelt als hem aangecomen ende verstorffven is, doir de doot ende afflinicheijt van Christina Goirt Goessensdochter, ende geloeft nu noch ten ewigen dagen daer met meer op te versoecken ...


10v. item Ghijsbert Jan Gueijens heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Adamen Ariens van Duijsel sijn gedeelte van een stuck groesen gelegen inde parochie van Heeze aenden Rull genoempt den Lemmensbeemt... 1. Geridt Elkens Jan Wouter [...] 3. Wouter van Gastel 4. die Aa ... Noch sijn gedeelte van een stuck groesen daer ontrent gelegen, genoempt den Meusbeempt tusschen 1. Geridt Elkens 2. den coper voirst. 3. Michiel Gueijens 4. de kijnderen van Sweer Sweers ... (17-09-1612)


11. item Wouter Jan Theussoen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Smolders een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende in die Craensitten tusschen 1. derffgenamen van Jenneken Tielen Coppendochter 2. [doorgehaald: Delis Box, derffgenamen van Jacop Hoeijmekers] Henrick Jan Pompen 3. Delix Box 4. de Aa ... (24-09-1612)


11. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Joesten van Erp een stuck lants gelegen inde Langecker aenden Daelbosch tusschen 1. Goirt Lobben 2. Geridt Smolders, 3. Henrick Joseps 4. Frans Henricx ...


11v. idem [heeft alsnoch vercoft] ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Thonissen Hanne[n een st]uck groesen inde voirst. parochie in die Rij tusschen 1. Jan Fredericx 2. Willem Wlkens [Ulckens] 3. derffgenamen Henricx van Hal 4. die Aa ...


11v. idem heeft alnoch vercoft Anthonissen voirst. een stuck lants groot ontrent een halff vaetsaet gelegen inde Langecker groot ontrent een halff vaetsaet tusschen 1. de kijnderen van Wouter Fossen 2. Jan Martens 3. Frans Maes 4. Arien Thonis ...


11v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Pompen een stuck lants gelegen inde Langecker tusschen 1. Lijsbeth naegelaten weduwe van Thonis Verbraecken metten kijnderen 2. Willem Belien 3. Anna Lobben metten kijnderen 4. Wouter Janssen den Smidt .. ende dertich stuijvers siaers daer wt te gelden aen Henricken Lenen ...


11v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Verbraecken een stuck erffenis gelegen aen die Clemmensvoirt tusschen 1. der naebueren chijnsgoet 2. die kijnderen van Marten Wouters vanden Bies[...] 3. der naebueren chijnsgoet 4. die Aa ...


12. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Donckers een stuck lants gelegen tot Oisterick tusschen 1. Thonis coper voirst. 2. Jan Peters van Hout 3. Wouter van Velthoven 4. Wouter Colen met meer andere ...


12. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Aert Metsers een stuck lants gelegen in die voirst. parochie int Swartlant tusschen 1. Reijm Hoirs 2. de Hulstraet. 3. Reijm Hoirs 4. Henrick Lenen ...


12. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Bluijssen een hofstadt metten aengelaege ende den ecker daer bij ende aen gelegen inde Leenderstraet tusschen 1. Jacop Luijten 2. derffgenamen van Anna IJeuwens 3. den Kerckpadt 4. de straet ...


12v. item [...]etsersoen stelt hem cautionaris principael een [...]n drie ijerstcomende jaren totter somme van vijffen[...]tich gulden tstuck tot twintich stuijvers, over allen dese bo[...] geschreven parcelen vercoft bij Wouteren Jan Theunissoen ofter enigen chijnsen, lasten, oft commer op quame dan boven gespecificeert staet, ... (29-09-1612)


12v. item Wouter Jan Theussoen heeft geschenct ende wt sonderlinge vrientschap gegeven Anthonie sijnder suster een stuck groesen inde Moelenschutten gelegen 1. Jan Gueijens 2. de kijnderen van Jan Ruevens 3. Thijs Blesen 4. Peter Wouters ... , dies beloeft Phlips den man van Anthonia voirst. hem Wouteren te geven de somme van twelff gulden tstuck tot XXtich stuijvers binnen den tijt van drie ijerstcomende jaeren ...


12v. item suster Trijnken Tielmans ende suster Thijsken Houtermans wonende int bagijnen cloester tot Weert vanden oirden van sinte Augustinus van onser liever vrouwen wijngart met wil ende consent van het corpus vanden voirst. clooster (soo sij verclaren) met Reijmen Hoirs hennen gemechtichden, wesende de procuratie van dato den 27 october anno 1608 ende hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Ghijs Stappers een stucxken groesen eertijts toebehoirt hebbende Jenneken Tielen Coppendochter gelegen inde parochie van Leende inde Craensitten, tusschen 1. Abraham Mathijssen van Vlijmen 2. Jacop Smolders 3. Peter Weijnen 4. die Aa ... (28-09-1612)


13. die selvige hebben in forma voirst. [..verco]ft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtig gemaect in eenen ewigen recht Willemen Jan Bitters een e[..] van drie gulden siaers als Tielen Tielens eertijts vercoft hadde aen Jenneken Tielen Coppendochter in ende wt een stuck groesen geheijten het Vratenbroeck gelegen inde parochie van Leende tusschen 1. Willem Engelen 2. Wouter Berchmans kijnderen, breder nae vermellen den constitutiebrieff de dato den 24 januari 1581 ...


13. die selvige hebben alsnoch vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Joesten van Erp, een halff velt groese soin ende soin Bossagie gelegen inde voirst. parochie in die Wlckendonck tusschen 1. die Aa. 2. des Heeren Aert oft gemeijnte 3. idem 4. Peter Berchmans ...


13. item Peter Cocx heeft wittelijck ende erffelijcken vercoft Dircken Adriaensen van Velthoven eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijfentwintich gulden siaers verschijnende alle jaeren op baemisdach in ende wt een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende aen Oisterickerdijck tusschen 1. die kijnderen van Willem Maes 2. Oistericker Dijck 3. Willem Bitters 4. Peter Clevers. Noch in ende wt een stuck lants gelegen inde voirst. parochie, achter die kercke van Leende, genoempt den Paijecker tusschen 1. Peter Ghijs Stappers 2. Moelenpadt 3. Anthonis Delen 4. die Moelenstraet ... (17-10-1612)


13v. item [..] hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Delissen Box een stuck groessen gelegen inde parochie van Leende inde Ren tusschen 1. Phlips Janssen van Vessem 2. Geridt Peter Smolders met meer anderen 3. Jan Fossen 4. Willem Wlkens ... (09-10-1612)


13v. item Arien Maes ende Frans sijn soen hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Arien voirst. hem Fransen met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht eenen halffven ecker gelegen in die Ren, tusschen 1. Thijs Blesen 2. Phlips van Vessem, 3. eenen waterlaet 4. de straet .. Item noch een stuck lants ontrent der kercken van Leende gelegen tusschen 1. Lijn Lenen 2. derffgenamen van Bernaert T.. 3. Corsten van Erp 4. Aert Custers ...


13v. item Frans voirst. heeft Arien sijnen vader met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, huijs, schuer, hoff metten aengelage alsde tselvige gelegen is inder voirst. parochie tot Strijp, tusschen 1. Merrij naegelaten weduwe van Aert van Hall metten kijnderen 2. Wreijs Berchmans metten kijnderen 3. Willem Jan Homans 4 die straet ... (16-10-1612)


14. item Frans voirst. heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Arien Maessoen sijnen brueder een stuck lants ontrent aende Capel tot Strijp [...] tusschen 1. Peter van Buell 2. Henrick Lobben, 3. Thonis Donckers 4. die Capelstraet ...


14. item Delis Arien Meussoen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Vervlaessen eenen halffven rentbrieff van vijfthalffven gulden siaers, als hij jaerlicx heffende is in ende wt een huijs, schuer ende aengelaech aen die Moelen tusschen 1. die kijnder Arien Meus Vrancken 2. Dingen Meus Vrancken. Noch in ende wt een stuck groesen aent Ruitvoert gelegen tusschen 1. Aleijt weduwe Jan Jan Geenen 2. derffgenamen van Henrick Everts, breder nae vermellen den constitutie brieff daer aff sijnde, de dato den 14 december anno 1562 ...


14. item Goijaert Peter Thonis voir hem selven ende mede hem fort ende sterck maeckende voir Jennen sijn suster metten kijnderen Arien Peter Thonis, Joest van Erp man ende mombaer van Lijpken sijn huijsvrouwe, Frans Maes man ende momber Lucien sijnder huijsvrouwe, Henrick Sweers man ende momber Heijlken sijnder huijsvrouwe alle erffgenamen van wijlen Peter Wueijten, hebben met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Bluijssen eenen halffven beemt gelegen tot Strijp inde broeckbeemden tusschen 1. Reijm Hoirs 2. Joest van Erp 3. Merrij Aert van Hall metten kijnderen 4. die Aa ...


14v. item op huijden den 29 october anno 1612, soe is voir ons ondergeschreven gecompareert Jan Marten Naetensoen die hij wittelijck verwect heeft bij Aleijten Willem Driesdochter, oudt vijffentwintich jaeren ( soe hij verclaert) ende heeft geratificieert, geapprobeert ende geappfirmeert, alsulcken vercope van huijs, hoff metten aengelaegen als Arien Naeten ende Delis Willem Driessoen sijne mombaers ende toesineders eertijts vercoft hebben Henricken Peter Bitters, breder nae vermellen sijne brieffven daer sijnde de dato den [leeg] ende heeft helmelingen daer op gerenuntieert ende beloeft ...


14v. item Anthonis Lamberts heeft helmelingen gerenuntieert op die tochte van den huijsken ende aengelaege hier nae beschreven. Item Jan Marten Naetensoen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Colen die gerechticheijt van een huijsken metten aengelaege soe verze die paelen steecken staende inde parochie van Leende tot Oisterick, tusschen 1. die kijnderen van Willem Danckers 2. de straet 3. idem 4. Thonis Donckers ...


15. item Jan Aertssen gemechticht van [..]en Tijmers van Leendt man en mombaer Catharine [..huijsv]rouwe en voirts Jan Henricx van Eijndhoven [..] ende voocht van Susanna Willems de suster vande voirst. Catharina beijde kijnderen van zaliger Willem Jacops van Leendt die binnen Haarlem gestorffven is wesende de procuratie gepasseert voir burgemeesteren, schepenen ende raiden der stadt Haarlem de dato den 8 aprilis anno 1610. Ende heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Neesken Daemen van Luicken naegelaten weduwe van Herman Snijders een stucxken groesen gelegen inde parochie van Leende inde oude beemden, tusschen 1. Wouter Claessen 2. Henrick Jacops van Hees 3. Neesken copersse voirst. 4. Henrick Vaes Loefs ... (31-10-1612)


15. idem als boven heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Neesken voirst. alles sgeens den erffgenamen Willems voirst. is competerende tot Boshoven gelegen ende dat met allen den last, ende commer die daer op is en bevonden sal mogen worden wtgenomen een eijck noch dat hen int Loofven mocht competeren tgene Peter Bax vercoft heeft...


15. item Willem Jan Homans heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Peters van Hout sijn gedeelte dat hem is competeren de in een stuck groesen buijten den Zandberch gelegen tusschen 1. Jan coper voirst. 2. Jan Thijs Berchmans 3. die kijnderen ende erfgenamen van Elken Tijmmers ...


15v. item J[..]en ende Jacop Thonissen hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Joppen Jan Joppen seekere gedeelten in een stuck lants groot wesende achtentwintich roeijen gelegen in die parochie van Heze tusschen 1. Jan Heussen 2. Merrij naegelaten weduwe van Aert Hesen 3. Marij weduwe van Henrick Gueijens 4. Jacopen voirst. ... (05-11-1612)


15v. item Anthonis Peter Wreijssen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken sijnen sone een huijs, schuer, met den brouhuijs, totten cleijnen huijsken toe, ende achter totten huijsken achter rechts doirgaende met vijff copsaet erffenis daer aen gelegen oft daerontrent, soe sij de paelen steecken sullen, met sullen het ijngat voir ende achter van beijde de huijsen tsamen gebruijcken met oijck den put soe lange die staende sal blijven, ende vervallen sijnde tot proffijt ende oirbaer van Henricken alleen, ende sal Anthonis voirst. het brougetouwe noch ses jaeren in het brouhuijs mogen laeten staen ende gebruijcken, gelegen in de parochie van Leende ontrent der kercken, tusschen 1. Anthonis vercoper voirst. 2. Peter Delen 3. Anthonis vercoper voirst. 4. de straet ... (08-11-1612)


16. idem heeft alsnoch vercoft Henrick [..] voirst. een stuck groesen genoempt den dijck[..] inde voirst. paroche gelegen tusschen 1. [..]ert Juicken 2. Abraham Mathijssen 3. Goijaert Thonis 4. den Leenderdijck ...


16. item Jan Fossen ende Peter Campers sijn swaeger man ende momber van Heijlken sijnder huijsvrouwe, hebben gescheijden ende gedeijlt dese naebeschreven goederen, hen aengecomen ende verstorffven doir die doot ende afflinicheijt van Wouter Fossen ende Indich sijn huijsvrouwe. Soe heeft Jan doir begeren van Peteren sijnen swaeger de naebeschreven goederen gestelt in twe deelen oft cavelen, ende heeft Peter voirs. gecoren tot dese naebeschreven deel oft cavele. Inden ijersten Jan Berchmans Nerenbeemt, Thijs Maes velt, de Cuijlen, het halff Eussel metten halffven hout, het groesvelt achter het Eussel, een stuck lants genoempt den Moelenpadt, den ecker in die Ren gelegen, den halffven ecker bij Willem Berchmans de sijde noirtwaerts, sonder het Eijckenhout, dies heeft Peter voirst. gelandeert ende geratificieert op alsulcken twe testamenten (te weten) het een als Wouter Fossen ende Indich sijn huijsvrouwe tsamen voir scepenen hebben gemaect den 17-04-1596, het twede dat Wouter voirst. heeft gemaect den 02-03-1612, ende heeft Peter daer op helmelingen gerenuntieert nu noch ten ewigen dagen niet meer te versuecken noch doen versuecken super se et sua bona. Item Jan voirst. behout boven sijn legaet tegen over den Drieschbeemt aende Aa, dat halff Eussel metten halffven Hout, den Nerenbeemt doirt Dielissen Joerdens, den halffven ecker naest Willem Berchmans huijs met [..] aende gehelen ecker staende, den Jansburcht [..]elissen Box velt, den Pompert, den Langecker en belov[..] voirst. dese accorde ende affdeijlinge vast, st[..] ende van werden te houden ... (03-12-1612)


16v. item Peter Campers man ende momber van Heijlken sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Peters alias Verstappen een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende in die Cuijlen tusschen 1. Delis Box 2. Geridt Smolders 3. Willem Hannen 4. die Aa. ... (11-12-1612)


16v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Goirtssen van Pelt eenen halffven ecker bij Willem Berchmans gelegen die sijde noirtwaerts, tusschen 1. Jan sFossen 2. Henrick Josephs met meer andere 3. Merrij weduwe Willem Berchmans 4. die straet... wtgenomen ... dat eijckenhout daer teijnden staende, toebehoirende Jan Fossen die de selve mach laeten staen tot sijnder belieften ...


17. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Lenarden Hannen een stuck lants aenden Poelenpadt gelegen tusschen 1. Gielen Tielens 2. Loeff Loefs met meer andere 3. Willem Peters van Soemeren 4. Aleijt Aerts metten kijnderen ...


17. Idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Jan Pompen een stuck groesen in de Neerbeemden gelegen tusschen 1. Herbert Joesten met sijnen kijnderen 2. Willem Hannen met meer andere 3. Jan Goirtsen van Pelt 4. Jan Haijegen ...


17. Idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Joesten Janus Greelmaeckers een stuck groesen gelegen inde Ren tusschen 1. Jacop Luijten de jonge 2. den Renwech 3. idem 4. Arien Peter Thonis ... wtgenomen .. ende noch jaerlicx daer wt te gelden vierdalff gulden aen Jannen van Hout ...


17. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Hanssen het halff Eussel metten halffven Hout gelegen inde [..] tusschen 1. [..] Hoirs 2. Willem Belien met meer anderen 3. Peter vercoper voirst. 4. Willem Hannen met meer andere (salvo) dat Willem Belien daer eenen erffwech doir te wers heeft liggende hem erffelijck toebehoirende ...


17v. idem heeft met helmelingen vertindge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Heijlken Hanssen een stuck lants gelegen inde Ren tusschen 1. Delis Box 2. Henrick Willem Verhoeven 3. die Aa 4. den Renwech ...


17v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht ..men Verhagen een stuck groesen gelegen inde Ren tusschen 1. Jan Daemkens 2. Peter Cocx 3. die kijnderen Marten Wouter vanden Biesen 3. Jan Fossen ende Henricken Hanssen ...


18. item Niclaes Phlipssen alias Custers heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Elken naegelaten weduwe van Willem Maes ter tochten ende haren kijnderen ter erffelijckheit een huijs, schuer, metten aengelaege alsoe tselvige gelegen is in die parochei van Leende aen Oistericker dijck, tusschen 1. Wouter Colen met meer andere 2. die straet 3. Aleijt Vervlaessen 3. Willem Doure [Donders] van Litsenburch ... (17-12-1612)


18. item Ariken van Vechelen ende Thonis haer soen hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken van Huechten een stuck groesen inde Donckerbroecken gelegen tusschen 1. Delis Box 2. Jen weduwe van Heijn van Hal 3. die kijnderen van Jan Pouwels 4. Jan Dries ... wtgenomen .. ende noch jaerlicx daer wt te gelden aen Willem van Vechelen ende aen Henrick den Smet ses gulden siaers... (12-12-1612)


18. item die vier kijnderen van Thonis Dries ende Jennen van Hal sijn huijsvrouwe, te weten Henrick, Jacop, Jenneken met Jan Fossen haren mombaer, ende Dries met Wouter van Hees sijnen mombaer, hebben gescheijden ende gedeijlt henne goederen hen aengecomen en verstorffven van henne voirst. ouders [afgebroken door de schrijver]


18v. item Herbert Joesten heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacop sijnen sone een hoff gelegen tot Oisterick tusschen 1. Willem mr. Delis 2. die straet 3. Thonis Hoeben 4. idem ... (28-12-1612)


18v. item Lenart Hannen ende Jacop Hannen hebben geconsert op alsulcken vertijdinge als Jennken Hannen haer moeij eertijts hen beijden gedaan heeft op een schuer ende hebben daer helemelingen op vercregen ende Jenneken Hannen met haeren momber haer in desen verleent hebben vercocht ende met helmelingen opgedraegen ende mechtich gemackt in enen ewigen recht Delissen Bocx een schuer metten plaetsen gelegen in de parochie van Leende dat Hanneneijnde tusschen 1. Henrick Martens 2. die weduwe Jan Belien 3. Henrick Martens 4. die straet ... (03-01-1613)


[de volgende heeft een afwijkend handschrift, spelling aangepast aan overige]

19. item Thonis Dircx [Dijrecx] heeft vercocht ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect Jacoppen Hannen een stuck groesen genaempt die Cr.pelsputten gelegen in de parochie van Leende tot Strijp aan die Hegge tusschen 1. die weduwe Jan van Mol 2. die Aa 3. Jan Dries met meer anderen 4. die erffgenamen Libbeken Verschaesst ...


19. item Willem Ferwers heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Frans Pompen een stucxken erffenis tot Oisterick gelegen in der Ferwershoeff tusschen 1. Jacop Broeckmans 2. Arien Willem Daems 3. Aert Dingens 4. die straet ... (17-01-1613)


19. item Peter Berchmans heeft geschenckt Dircken Jans vijff roeijen plaetsen vanden gelaechsken hem toebehoirende tot Boshoven gelegen, ende heeft hem daerenboven vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht noch twintich roeijen int selvige gelaech tot Boshoven gelegen tusschen 1. Merrij naegelaten weduwe van Jacop Wespen metten kijnderen 2. Henrick Lenen 3. Peter vercoper voirst. 4. de straet ... (26-01-1613)


19v. item P[..] heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Fransen Maes alsulcken halffven beemt met allen sijne gerechticheijt die hij daer toe is hebbende als hij van Arien Cornelissen, alias Keijser, metten mombaers vercoft hadde gelegen in die Nieudijcken tusschen 1. Peter Driessen 2. Thonis Verhagen 3. Jan Haijegen met meer anderen 4. die Aa ... (29-01-1613)


19v. item Anthonis Peter Wreijssen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacoppen sijnen sone een huijs, schuer, hoff metten aengelaege ende een vaetsaet erffs daerbij ende aen gelegen, ende sullen die poirten voir ende achter tsamen gebruijcken met varen, vlutten, hal. drijnen, gaen en staen, allen tijden vanden jaere, ende den put van beijde de gelaegen oijck tsamen te gebruicken soe lange desen put staende blijft, staende tegen over de kercke van Leende tusschen 1. Henrick Smolders, 2. Jan Verstappen 3. Anthonis vercoper voirst. 4. de straet ... wtgenomen ... vijff vaeten roggen te gelden aen de Capelle tot Strijp onder Leende en twe blancken sheren chijns ... (30-01-1613)


19v. item Merrij Aertssen is affgegaen haer tochte met helmelingen vertidinge van desen naebeschreven huijse aen gaende, soe hebben Merrij voirst. met Wouteren haeren sone vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht [..]en Aert Smolderssoen een huijs, hoff, metten aengelaege [..] groot ende cleijn alst tselvige staende ende gelegen is in die parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Merrij Vervlaessen 2. de straet 3. Peter Janssen van Buell 4 Jacop Luijten gelaesmeker ... (31-01-1613)


20. item Merrij naegelaten weduwe van Willem Berchmans heeft vercoft ende met helmelingen vertidnge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, ende dat wt cragte van testamente met een clausule luijdende aldus, voirts maecken testateuren voirst. reccproce deen den anderen den lancxt levende allen henne goederen soe haeffelijck als erffelijck daer sij eniichsins cracht ende macht over hebben, om te vercopen versetten, veralieneren, transporteren, ende hennen vrijen wille daer mede te doen, al oft sij alle beijde inden leven waeren, Jannen Goirtssen van Pelt een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Leenderstraet tusschen 1. Henrick Joseph Stappers 2. Jan coper voirst. 3. Henrick Willem Verhoeven 4. Jan Fossen ende Jan coper voirst. ... (31-01-1613)


20. item Wouter Belien man ende momber van Marien sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtige gemaect in eenen ewigen recht Thonissen [..] een stuck lants gelegen in die parochie van Leende gelegen in die Strijperecker tusschen 1. derffgenamen van Merrijken Willem Verstappen 2. Henrick Willems Verhoeven 3. Henrick Dircx van Hall 4. derffgenamen van Jan Pouwels ...


20v. item Thonis Verhagen heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen sijne sone verwect bij Margrieten Jan Pompendochter sijn wittige huijsvrouwe een stuck lants genoempt den Huijsecker gelegen inde parochie van Leende tot Boshoven tusschen 1. Thonis Verschaest 2. die straet 3. idem 4. Peter Clevers ... Noch een stuck lants aende Lijckstraet van Boshoven comende tusschen 1. Dielis Joerdens 2. Frans Peter Smolders 3. Peter Cocx 4. die Lijckstraet ... Item noch een stuck lants int Breetven gelegen genaempt het Ke.ken, tusschen 1. Willem Bitters 2. die kijnderen van Marten Wouters vanden Biesen met meer andere 3. Henrick Lenen 4. de kijnderen van Marten voirst. met meer anderen ... ende met wegen alst met recht heeft noch eenen halffven beemt gecomen van Arien Cornelis van Tilborch tusschen 1. Jacop van Hal met meer andere 2. Frans Maes 3. Thonis Smolders met meer anderen 4. de straet ...


21.item Geridt Sijmons man ende mombaer van Lijpken sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Anthonissen Tielens, Jacopen Bluijssen ende Jacopen Dielis proviseurs der tafelen des heijligen geests tot Leende eenen jaerlijcken erffrenthbrieff van dertich stuijvers siaers als Jan Peter Delensoen de jonge eertijts vercoft heeft Jenneken Jan Heijmansdochter in ende vt een stuck lants inde parochie van Heze in die Nieuhoeff gelegen tusschen 1. meester Jan Corstens 2. Nees Coenen kijnder, breder nae vermellen den constitutie brieff daer aff sijnde de dato den 21-07-1570... (01-02-1613)


21. item Henricxken naegelaeten weduwe van Loeff Ariens is affgegaen haer tochte van dese naebeschreven stuck lants aengaende, met helmelingen vertindige, soe heeft Aert Loeffen vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Gueijens sijnen swaeger een stuck lants gelegen inde parochie van Hees tot Strabericht, tusschen 1. Jan Goirt Vaessen 2. de derffgenamen van Jenneken Bouwen 3. Wouter Snoecx 4. Dirck van Velthoven ... (07-02-1613)


21v. item Jacop [..] man ende mombaer sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Aerden Loeffen sijnen swaeger een halff huijs, hoff metten aengelaege met allen sijne gerechticheijt die hij daer toe hebbende is gelegen inde parochie van Leende in die Leenderstraet tusschen 1. Ghijs Josephs metten kijnde 2. Tielen Tielens 3. den kerckpadt 4. die Leenderstraet ...


21v. item Jacop Luijten gelaesmaker heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacop Jutten met Jacoppen sijnen sone een huijs, hoff metten aengelaege, gelegen inde parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Arien Thonis 2. Jacop vercoper voirst. 3. Jacop Aert Smolders 4. die straet ...


21v. item Anthonis Henrick Homans heeft vercoft ende met helmelingen vertindinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Frans Wouters een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende tot Strijp aenden Zandberch tusschen 1. Jacop Jan Pompen 2. Jacop Thijs 3. Jan Jacop den Smetsoen 4. aen sHeren Aert oft gemeijnte ...


22. item Willem van Vechelen als naeder van bloede soe hij verclaert calengiert ende onderstaet alsulcken cope van een stuck lants als Henrick Frans Pompen eertijts gecoft heeft van Peteren Berchmans man ende mombaer sijnder huijsvrouwe ende van Ariken sijn geswije [schoonzus], ende Henrick voirst. bekent hem van Willemen voirst vervuecht ende betaelt te sijn (11-02-1613)


22. item Loeff Willem Loefs als naerder van bloede, soe hij verclaert, is stante pede comen calengieren ende onderstaen het boven geschreven stuck lants, ende heeft Henricken voirst. gepresenteert clinckende ende blinckende penningen, ende soe Henrick voirst. de penningen recufeerde te ontfangen, heeft die penningen onder ons scepenen geconsigueert te minderen ende meerderen nae rechts behoiren ...


22. item Thonis Dircx man ende mombaer van Lijpken sijnder huijsvrouwe heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Tielman Tielens sijn gedeelte ende gerechticheijt van een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende genoempt de gelaij Aa, tusschen Tielman voirst. 2. Thonis Delen 3. der naebuer chijnsgoet 4. die Aa .. (20-02-1613)


22. item Thonis Lenaerts heeft vercoft Anthonissen Tielens, Jacopen Bluijssen, ende Jacopen Dielis proviseurs der tafelen des heijligen geests tot Leende, ende dat tot provffijt der aermen tot Leende eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden en derd[..]ffven stuijvers siaers den gulden tot twintich stuijvers gerekent verschijnende alle jaeren op lichtmis dach in ende wt sijn huijs, hoff, metten aengelaegen, ende den ecker daer bij ende aengelegen inder parochie van Leende tot Boshoven tusschen 1. Aert Wouters 2. Thonis Wouters 3. den Hezerpadt 4. de straet ... Noch in ende wt eenen halffven beemt gelegen inde voirst. parochie inde Schaveijen tusschen 1. Thonis Wouter 2. Jan Goirtssen van Pelt 3. Henrick Verbraecken 4. Delis Box ...


22v. item Lijsken naegelaten weduwe van Jan Bax is affgegaen haer tochte van desen naebeschreven erffenis aengaende groot ontrent seventhien roeijen wesende Henricx cavel. Soe hebben Peter Jan Bax ende Henrick sijn broeder gescheijden ende gedeijlt het aengelaech metter hoffstadt, hoff, ende drieschken daer Jan Bax hen vader in verstorffven is buijten Leenderdijck, soe is Peteren voirst. te deel gevallen die sijde neven Goirt Lobben erffenis groot ontrent seventhien roeijen ende Henricken voirst is dander helft te deel gevallen oijck wesende XVII roeijen...


23. item Lambert Peter Raijmaecker heeft [..] Anthonissen Tielens, Jacopen Bluijssen, ende Jacopen Dielis proviseurs der tafelen des heijligen geests tot Leende ende die tot provffijt der aermen tot Leende voirs. een jaerlijcken erffchijns van seven ende twintich stalven stuijvers verschijnende alle jaeren op lichtmis dach in ende wt een stuck groesen in die parochie van Leende in die Cortbrug gelegen tusschen 1. Aert Hoeben metten kijnderen 2. Geridt de Bruijn 3. de Cortbrugstraet 4. de Aa. ...


23. item Peter Fons man ende mombaer Marien sijnder huijsvrouwe heeft vercoft een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden siaers Anthonissen Tielens Jacopen Bluijssen ende Jacopen Dielis proviserus der tafelen des heijligen geests tot Leende, tot provffijt der aermen van Leende voirst. ende dat schatvrij, bedevrij, ende allen lasten vrij den gulden tot XX stuijvers gerekent, verschijnende alle jaeren op lichtmis dach in ende wt een stuck groesen gelegen in de parochie van Leende in de Schammert tusschen 1. Thonis Delen 2. Henrick Hanssen met meer anderen 3. de Schammertstraet 4. die Aa ...


23v. item Lambert Peters Raijmaecker heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Aertssen Snijer eenen hoff gelegen tot Oisterick tusschen 1. Willem mr. Delis 2. Thonis Hoeben 3. idem 4. Aert Hoeben ...


23v. item Peter Cocx heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Mathijssen Coensen een jaerlice renthe van vier gulden siaers als Wouter Thijs Thijs hem geldende is in ende wt een hoffstadt metten ecker daer bij ende aen gelegen tusschen 1. Jan Goessens 2. Jacop Smolders. Noch in ende wt een stuck lants genoempt die Cuijl tusschen 1. Peter Lobben 2. die straet. Breder nae vermellen den constitutie brieff daer aff sijnde, de dato den 07-01-1613 ... (28-02-1613)


23v. item Jan Thijs Engelen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Ghijsberten Jan Gueijenssoen een huijs, hoff, metten aengelaech alsoe tselve gelegen is inde parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Jan mr. Delis 2. Henrick Dingens 3. mr. Jan Hannen 4. de straet ... (04-03-1613)


23v. item Henricxken Corsten Schoenmekersdochter heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht met haren gecoren mombaers Henricken Frans Pompen een stucxken lants groot ontrent een halff vaetsaet gelegen in die parochie van Leende inde Langecker tusschen 1. die kijnderen van Jan Juecken 2. Henrick coper voirst. 3. Jan Goirtssen van Pelt 4. Peter Cocx ...


24. item Wouter Ariaens van Velthoven heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jan Petersoen Marcelis eenen jaerlicxen erffrentbrieff van vier gulden en thien stuijvers siaers in en wt huijs, schuer, ende aengelaech daer bij ende aen gelegen aenden Rull, inder parochien van Hees tusschen 1. Joestken weduwe Willem Jan Boelensoen metten kijnderen 2. Merrij Willem metten kijnderen, breder nae vermellen den constitutie brieff, daer aff sijnde, de dato den 29-05-1566 ... als Jan Jan Wouterssoen eertijts vercoft heeft Adriaenen Henrick Vaessensoen (06-03-1613)


24. item Henrick Willem Verhoeven heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willemen Mathijssen een stucxken erffs gelegen inde Leenderstraet tusschen 1. Willem coper voirst. 2. die straet 3. eenen wech genoempt den Cuijlenwech 4. scherp wtgaende naer den gelaege van Ida naegelaten weduwe van Henrick Fons metten kijnderen ...


24v. item Thonis [..]hagen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willemen Mathijssen eenen halffven beemt inde nieuwe dijcken tusschen 1. Frans Maes 2. Jacop van Hal met meer andere 3. Thonis Smolders met meer anderen 4. die Aa ... ende met wegen alst met rech heeft ende geeft, ende gelooft Thonis voirst. met Margrieten sijnder huijsvrouwe ...


24v. item Anthonis Tielens ende Wouter Claessen als gemechticht van Jan Hanssen van Leende wonende tot Antwerpen, wesende de selve procuratie gepasseert voir Henrick van Cantelbeck openbaer notaris binnen Antwerpen, ende Joris van Berghen ende Hans van Delden getuijgen daer over geroepen, wesende de dato den 06-06-1608, ende hebben met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Hanssen tot Leende een stuck weijlants gelegen inder parochien van Leene tot Strijp inde Riesten, tusschen 1. de kijnderen van Jan Gueijens 2. Peter Baeten kijnderen 3. Jan Dries 4. idem. Noch een stuck saijlants inde voirst parochie gelegen inde Langecker tusschen 1. Jan Daemkens 2. Lenaert Hannen 3. Abraham Mathijssen van Vlijmen met meer andere 4. Bartholomeus Hermans ... (20-03-1613)


25. item Anthonis Delis Broeckmans heeft vercoft an Thonissen Tielens, Jacopen Bluijssen ende Jacopen Dielis heijligeestmeesters tot Leende, ende dat tot provffijt ende oirbaer der aermen heijligeest kijnderen tot Leende voirst. eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twe gulden siaers verschijnende alle jaeren op lichtmisdach in ende wt een stuck lants gelegen inde parochie van Leende inde Langecker tusschen 1. Frans Henricx 2. Jacop Hannen 3. Wouter Thijs Thijs 4. Jacop Jan Pompen. Noch wt een stuck lants ontrent ter selver plaetsen gelegen tusschen 1. Jacop Luijten 2. Jacop Hannen 3. Jacop Jan Pompen 4. Wouter Thijs Thijs ...


25. item Willem Jan Wlkens heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Ghijsberten Josephs een huijs, hoff, metten aengelaege, alsoe tselvige gelegen is ontrent der kercken van Leende, tusschen 1. Jacop Smolders 2. Lucia naegelaten weduwe van Jan Truijen metten kijnderen 3. den kerckpadt 4. die straet ... ende drie stuijvers sheren chijns, ende dat Jacop Smolders den put mede sal mogen gebruijcken soo lange den selvigen staende blijft, sonder te vervallen, ende sal Gijsbert coper voirst. de plaetse voir hem behouden, soo hij daer toe gerecht is, ende dat Thonis Lamberts daer noch een jaer hueringen aen heeft, mer Ghijsbert sal die hueringe van Thonissen voirst. ontfangen ... (22-03-1613)


25v. item Willem Donckers ende Thonis sijn broeder hebben gescheijden ende gedeijlt dese naebeschreven goederen. Soe is Willem voirst. te deel gevallen die achterste Langstraet, het cleijn Moelenschut, ende het vaetsaet lants aen den Gorisberch. Item Thonissen is te deel gevallen den Kievit, den ecker achter Henrick Sweers, den halven camp, den hoff bij Dielis Joerden, ende het Rossent. Boven de voirgaende deijlinge die parthijen voirst. tsamen tusschen malcanderen gedaen hebben, te weten, soe is Willemen voirst. te deel gevallen het gelaech metten aengelaege neven Henricken Goessens, den Broeckecker, den ecker inde Strijperecker, den Nieuwendijcke naest de Aa, het Eussel, noch drie gulden siaers aen Thonis Smolders, aen An [of Aij] Gueijens dertich stuijvers siaers, aen Henrick Lobben siaers XXII stuijvers alles te heffen, ende noch een hoff achter Peter Wouters gelaech, ende noch een hoeffken aende Cortbrug.

Item Thonissen is te deel gevallen, den Strijper Beemt inde Riest, een beemt inde Schammert, den achtersten Nieuwendijck, het achterste Moelenschut, ginder beneden, noch XX roeijen inde Cortbrug, een stuck lants genoempt de Cromvoer, eenen ecker opten vrijdach, noch een stuck lants inde halffvennen, noch drie gulden siaers te heffen aen Thonis den Kremer tot Weerde, noch XXXV stuijvers aen Jan Senders, noch drie gulden siaers aen mr. Marcelis, noch den zan.hoff achter de capel tot Strijp. ...

26. item Jacop Jan Jutten man ende momber van [..] sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Thonis Smolders een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende in die oude beemden tusschen 1. Reijm Hoirs 2. Thonis Verhaegen 3. Aert Loeffen 4. die Aa. ... (01-04-1613)


26. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtig gemaect in eenen ewigen recht Henricken voirst. een stuck lants groot ontrent een halff vaetsaet gelegen inde parochie van Leende inde Langecker tusschen 1. Michiel Heesterbeecx 2. Frans Henricx 3. Lenaert Hannen 4. Merrijken Donckers metten kijnde ...


26. item Hoeb Sijmons van Pelt heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Aerts den Snijder eenen halffven ecker inde Hulsbroecken gelegen 1. Henrick Goessens 2. Hoeb vercoper voirst. 3 [doorgehaald: Marten Henricx] Peter coper voirst. 4 sHeren Aert oft gemijnte ... (05-04-1613)


26 idem heeft noch vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Hogers dander helft vanden voirst. ecker 1. Peter Aertssen voirst. 2. Marten Henricx 3. idem 4. sHeren Aert oft gemeijnte ...


26v. item Peter [Aert]ssen den Snijder heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Hogers een stuck erffs gelegen inde Hulsbroecken tusschen 1. Marten Henricx 2. derffgenamen van Jenneken Thuenen 3. Peter vercoper voirst. 4. Jacop coper voirst. ...


26v. item Mathijs Willem Thijs man ende mombaer van Aleit sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Thomas een stuck erfs gelegen inde parochie van Leende tusschen 1. Michiel Heesterbeecx 2. Elken naegelaeten weduwe van Willem Maes metten kijnderen 3. den Halffvenswech 4. eenen voetpadt ... Ende hier mede is affgelost ende gequeten alsulcke jaerrenthe van vijffendertich stuijvers siaers als Arien Jutten plach te gelden aen Henricken Maes met allen verlope (07-05-1613)


26v. Peter Thomas tutor Anne sne uxoris heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Michielen Heesterbeecx het voirst stuck erffenis...


27. item Willem Jan Homans heeft vercoft Thonissen Tielens, Jacopen Bluijssen ende Jacopen Dielis heijliggeestmeesters ende proviseurs der tafelen des heijligeest kijnderen ende aermen tot Leende eenen jaerlicxen ende erffelijcken chijns van eenendertich stuijvers ende een oirt stuijvers siaers, los vrij gelt van allen contributien schatten ende lasten, verschijnende alle jaeren op lichtmisdach, in ende wt een stuck lants groot ontrent vijff copsaet gelegen inde parochie van Leende opde Tuijnt tusschen 1. Jacop van Hal 2. Peter Wouter Daems 3. de weduwe Marten Wouters vanden Biesen metten kijnderen 4. die straet ... (06-05-1613)


27. item Henrick Lenen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen [recht] Dircken Jans van Lierop een stuck erffs tot den nieuwen paelen toe gelegen inde parochie van Leende tot Boshoven tusschen 1. Dirck coper voirst. 2. Henrick vercoper 3. Reijm Hoirs 4. de straet ... (23-05-1613)


27. item Anthonis Peter Wreijssen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen sijnen broeder deen helft van eenen beemt die hen beijden tsamen is toebehoirende noch onbedeijlt liggende, eertijts gecomen van Jan Arien IJewens gelegen inde Steewigen tusschen 1. Frans Berchmans 2. Henrick die Geus 3. die Aa 4. den kijndt van Willem Rae[..]ppen [mogelijk Willem Raes Coppen] alsoe sij seijden ... (29-05-1613)


27v. item Herbert Joesten heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen sijne sonen een stuck erffenis gelegen inde parochie van Leende tot Strijp, als hij eertijts vercregen heeft van Jan Jacop Moirssensoen tusschen 1. Aert Raessen 2. Jan Jacobs 3. derffgenamen van Elken Tijmmers 4. de gemeijn putten ...


27v. item Aert Buijs man ende momber van Jennen sijnder huijsvrouwe heeft erffelijck vercoft Anthonissen Tielens, Jacopen Bluijssen, ende Jacopen Dielis proviseurs der tafelen des heijligen geests tot Leende eenen jaerlicken ende erfelijcken chijns van twe gulden siaers tstuck tot XX stuijvers, in ende wt een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Strijp genoempt die Dolen, tusschen 1. Jan van Hout met meer andere 2. Jan Bluijssen met meer anderen [doorgehaald: Jen naegelaten weduwe van Heijn van Hall] 3. Jan Bluijssen 4. de Aa ... (10-06-1613)


28. item Neeltken Tielmans wonende tot Antwerpen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht met Tielman Tielens haeren mombaer haer metten heer in desen gegeven ende verleent, Reijmen Jan Hoirss een huijsken, hoff, metten aengelaege gelegen inde parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Jenneken naegelaten weduwe van Jacop Pouwel Pompen 2. Dirck Marten Deenen met meer anderen 3. Thijs Berchmans 4. de straet. Noch een stucxken lants tot Strijp gelegen tusschen 1. den Moelenpadt 2. [leeg] 3. Aert Raessen 4. des Heeren Aert oft gemeijnt ... (05-06-1613)


28. item Jan Fossen oudt ontrent LVI (56) jaeren ende Wouter Claessen oudt ontrent L (50) jaeren gedaechden bij Peteren Clevers vorster tot Leende ende geedt tuijgen ter instantien van Aert Gijsberts ende Corsten van Mol mombaers ende toesienders vanden onmundigen kijnderen van Jan van Moll verwect bij Marien sijn huijsvrouwe op hennen behoirlijcken eedt dat het stuck groesen genoempt de Heg oft broecken des voirst. onmundigen toebehoirende gelegen inde parochie van Leende tot Strijp .utter ende profitelijcker vercoft is dan langer gehouden ... Item Merrij naegelaeten weduwe van Jan van Moll metten mombaers voirst. hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Joseph Stappers een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Jan Heijn Baeten 2. Jacop van Hall met meer andere 3. Jacop Hannen 4. [leeg] ... (15-07-1613)


28v. item Thijs Willem Thijs heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Jutten een stucxken erfs gelegen tot Strijp tusschen 1. Jacop Luijten 2. Juecxken Pompen 3. idem 4. Lijn Jutten metten kijnderen .. (25-08-1613)


28v. item Wouter Colen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken sijnen broeder een stuck lants gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick genoempt de Huls tusschen 1. Henricken coper voirst. 2. Lijn Lenen 3. Merrij Cuijpers ter tochten ende Henricken Colen ter erffelijckheijt 4. den kijnderen van Jacop Verbraecken ... (11-09-1613)


28v. item Peter Thomas heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Aerden Raessen een stuck lants gelegen inde parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Jaecxken Pompen metten kijnderen 2. Aerdt Raessen coper voirst. 3. Jaecxken Pompen metten kijnderen 4. Jan Daemkens .. (28-09-1613)


29. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Thonis Broeckmans een stuck lants ontrent ter selver plaetsen gelegen tusschen 1. Wouter van Hees 2. Lijn Jutten metten kijnderen 3. den Hoochijndwech 4. Juecxken Pompen metten kijnderen ...


29. item Henrick Heijntien Lenen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Thomas een stuck lants gelegen tot Oisterick tusschen 1. de Hulstraet 2. Thonis Michielsen 3. Gielen Vriesen 4 scherp wtgaende ...


29. item Aleijt Vervlaessen met Jacopen Delis haren gecoren mombaer heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht den aermen ende heijligeest kijnderen tot Leende huijs, hoff, metten aengelaeg gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. de straet 2. Jen Schepers metten kijnderen 3. de straet 4. Elken Botteliers metten kijnderen ... (07-10-1613)


29v. item D[] Janssen van Hees heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Joppen sijnen broeder alsulcken halffven beemt (te weten) sijn gedeelte in een stuck groesen gelegen inde parochie van Heze genoempt den Bulder tusschen 1. Anthonia naegelaten weduwe van Jan Claus metten kijnderen 2. Bernaert Jan Pappen met meer anderen 3. Jan Thijs Wijnen 4. de Bulderstraet alsoe hij seijde. Noch een stucxken lants groot ontrent dertich roeijen voir deen helft sijn gedeelte ende gerechticheijt, tusschen 1. Jan Henssen 2. Merrij weduwe van Aert Hezen metten kijnderen 3. Joest Thonis Elssen 4. den kerckwech... (12-10-1613)


29v. item Aerdt Henrick Delis ende Ida naegelaten weduwe van Henrick Fons met Arien van Duijsel haren mombaer hebben gelooft ende beloven midts desen niet meer te versaecken op Ghijs Jan Gueijens nopende de goederen ende versterff van Henrick Delis ende sijne naecomelingen ... (17-10-1613)


29v. item Jacop Thonis Driessoen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Goessens een stuck lants gelegen inde parochie van Leende, tusschen 1. Thijs Blesen 2. idem 3. den Hezerpadt 4 den Hulshaechwech ...


30. item Jacop voirst. heeft vercoft ende met helmelingen vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken sijnen broeder deen helt vanden huijse metten halffven aengelaege alsoe tselvige hem aengedeijlt is gelegen inde parochie van Leende tot Boshoven, tusschen 1. derffgenamen van Merrij van Moll 2. Dries ende Jenneken ommundige kijnderen van Anthonis Dries 3. Thonis Diercx 4. de straet. Noch eenen halffven driesch gelegen inde voirst. parochie int Swartlant tusschen 1. Jan Fossen 2. Reijm van Mol 3. Jenneken Thonis Driesdochter 4. Henrick Dingens ...


30. item Franschoijs vanden Sande wonende tot Mechelen als man ende mombaer van Marien Jans van Halldochter sijn huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Arien Maes een stuck erffenis gelegen inde parochie van Leende tot Strijp genoempt den Dijckbeemt tusschen 1. Thijs Jutten 2. Reijm Hoirs 3. idem 4. Jan Herbers ... (22-10-1613)


30. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Frans Wouterssoen een stuck groesen inde voirst. parochie gelegen inde Weeckenshorst genoempt den Bonenbeemt, tusschen 1. Jacop Thijs 2. Franschois vercoper voirst. 3. Jacop Thijs 4. der naebuer shijnsgoet ...


30v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Hannen een stuck groesen inde voirst. parochie tot Strijp gelegen tusschen 1. Jan Frans Wouterssoen 2. Aert Josephs 3. Jacop Tijs 4. naebuer chijnsgoet ...


30v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Vaes Wreijsen twe stucken groesen inde voirst. parochie gelegen deen genoempt den Blaeckenbeemt, tusschen 1. Peter Wouter Daems met Lijpken sijn dochter 2. Jacop Jan Pompen 3. Henrick Willem Bueijkens 4. der nabuer chijnsgoet ...

Item noch een stuck groesen in die Riesten gelegen tusschen 1. Aerdt Dingens 2. den Riesterwech 3. Merrij Maes 4. Merrij van Hees met den kijnderen ...Salvo dat derffgenamen van Arien Wouters de voirst. twe parcelen sullen mogen lossen met een rente van ses gulden thien stuijvers siaers met noch tweenveertich gulden van achterstellige pachten.

30v. item Jan Hanssen heeft getransporteert ende gescheurt Roelanden Verbraecken ende Henricken Hanssen sijn contingent ende gerechticheijt van eenen vuere gelegen inde heerlijckheijt van Leende genoempt het Weijven, rontsom liggende tusschen der Heeren Aert oft gemeijnte ... (23-10-1613)


31. item dominus Franciscus Hesius cum tutore heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Mathijssen Coensen sijnen swaeger een huijs sijn gedeelte ende gerechticheijt in huijs, schuer, hoff, ende metten aengelaege daer bij en aen gelegen inder parochien van Heze aende Haech daer Arien Hezen saliger in verstorffven is tusschen 1. Raes Francissen 2. Henrick Roubosch 3. de straet 4. idem ... (16-10-1613)


31. item Mathijs Coensen heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect heer Franssen Hezio sijnen swaeger een stuck groesen gelegen inder parochien van Leende, aen Leenderdijck tusschen 1. Thonis Delen 2. Reijm Hoirs 3. Peter Driessen 4 den dijck ...


31v. [leeg]


32. item Peter Lobben voir hem selven ter eenre ende Thonis sijn soen, Jacop sijn soen, ende Jan met sijne gecoren mombaers ter andere sijden, hebben gescheijden ende gedeijlt henne erfgoederen in voegen soe hier nae volcht. Inden ijersten soe is Peteren te deel gevallen het huijs, hoff metten aengelaech, het vaetsaet, den Berch, die grote Ren, het cleijn Renneken, het cleijn Moelenschut, het craensut, noch een rentien van XX stuijvers siaers staende te heffen aen Nelis den Smet, henne contingent in een velt ginder beneden gelegen. Item den kijnderen is te deel gevallen inden ijersten die Cortbrug, den groten ecker, noch te heffen aen diverse personen tot Hees acht gulden en derthien stuijvers siaers, den langen ecker, den kockuijt, het vorste Moelenschut, tvelt aende Renbrug, de Neerbeemd, dat heijtvelt, tchoir, de streep, ende dese cavel moet gelden aen Lijn Lenen de helft van IIII gulden siaers, ende een vaet roggen inde kercke tot Leende ... (29-10-1613)


32. item Jacop Peter Lobbensoen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren sijnen vader ende Jannen sijnen broeder sijne contingent ende gerechticheijt van alle sijne goederen hem aengedeijlt van Peteren Lobben sijnen vader ende Margrieten sijne moeder ....


32v. item Anthonis Delis Broeckmans man ende mombaer van Haijwigen sijn huijsvrouwe, heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Thonis van Genuechten een hoffstadt metten ecker daer teijnden aen gelegen in de parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Arien Naesen 2. Henrick Willem Buijkens 3 Jan Bluijssen 4 de straet ... (02-11-1613)


32v. item Henrick Dries heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgeragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Jan den Smetsoen een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in die Jansburgen tusschen 1. Reijm Hoirs 2. Jan Pouwel Berchmans 3. Wouter Belien 4. Jan Jacop Luijten .. (14-11-1613)


32v. item Henrick voirst. heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Lauwereijssen Loefs een stuck erffenis genoempt de Putten tusschen [leeg]...


33. item Marcus Bogaerts man ende mombaer van Willemken dochter van wijlen Willem Danckers verwect bij Anna Thonis Boxdochter sijn huijsvrouwe, Aert ende Lijntken kijnderen van Willem ende Anna voirst. voir hen selven ende mede hen fort ende sterck maeckende voir Clement Clueij, man ende mombaer van Anthuenken sijn huijsvrouwe, allen kijnderen ende erffgenamen van Willemen ende Anna voirst. hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge elck die een voir den anderen gelovende als principael opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Colen een stuck groesen eertijts geweest het aengelaech van Willemen Danckers voirst. gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick, tusschen 1. Thonis Donckers ende Michiel Vriesen 2. de straet ende Jan van Hout 3. de straet ende Jan van Hout 4. Wouter Colen ... (30-12-1613)


33. item Henrick Jan Daemssoen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Elizabethen naegelaeten weduwe van Arien sijnen broeder die beterschap van een derde gedeelte van een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick genoempt den Camp inde Broeckecker, den gehelen ecker tusschen 1. Peter Thomas 2. Lambert Peters Roijmaker 3. Reijm van Veen 4. eenen smeel ende wech. Noch de beterschap van eenen derde gedeelte van een stuck groesen gelegen inde Hulsbroecken tusschen 1. een stuck groesen toebehoirende den beneficum van onser lieven vrouwen noirtwaerts inde kercke van Leende 2. Aert van Hall 3. Peter Aert Metsers 4. [leeg] ... (03-01-1614)


34. item Henrick Willem Verhoeven alias den Smet ende Henricken naegelaeten weduwe van Thonis Lobben met Goijaerden Lobben [mombaer] hebben gescheijden ende gedeijlt dese naebeschreven. Inden ijersten is Henricken te deel gevallen drie copsaet lants genoempt het Kemken gelegen inde Strijperecker, ende noch thiendallff roeij groesen gelegen inde buenderbeemden hen condindenten competerende in een meerder stuck groesen. Item Henricxken voirst. met haren kijnderen is te deel gevallen een halff vaetsaet lants gelegen aende Strijper Moelenpadt ... ende Henricxken met Goeijaerden Lobben haren kijnderen mombaer voirst. weerschap elck op sijn cavel ... (11-01-1614)


34. item Henrick Peter Bueckens, Jacop sijn broeder Jan hen broeder, ende Jacop Elsen man ende mombaer van Elizabeth sijnder huijsvrouwe alle kinderen ende erffgenamen van Peteren Bueckens hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Jacop Luijten een stuck groesen gelegen in die Rennen tusschen 1. Willem Wlkens 2 Jacop Luijten 3. Geridt Smolders 4 Gielen van Put met meer andere ... (20-01-1614)


34. Jacop Peter Bueckens ende Jan sijn broeder hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Bueckens ende Jacopen Elsen voirst. die beterschap van een halffven ecker gelegen inde Langecker, den gehelen ecker tusschen 1. Frans Smolders 2. Goirt Lobben 3. Arien Hoeben 4 derffenis van Jenneken van Tuijl erffgenamen


34v. item Jacop Peter Bueckens heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken sijnen broeder allen sijn contingent ende kijnts gedeelte wes hem aengestorffven is doir dafflinicheijt van vader ende moeder soe haeff als erf wes hij enichsins binnen Leende is hebbende, egeen wtgescheijden ende dat met allen last ende schulde die hem Jacopen, soe van sijnent wegen als van wegen sijnen ouders hem souden compteren te moeten betalen...


34v. item Jan Jacop Verbraeckensoen voir hem selven ende hem fort ende sterck maeckende voir broeder ende susters heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht mr. Jan Hannen eenen Smeel gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. mr. Jan voirst. 2. Ghijs Jan Gueijens met meer andere 3. eenen wech 4. [niet aanwezig] ... ende desen Smeel is voldaen ende betaelt met mangelinge van Eijckenbomen die getijmmert sijn int huijs oft schuere van Jannen Jacops Verbraeckensoen voirst. ... (23-01-1614)


34v. item Wouter Colen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Thonis Smolders een stucxken groesen inde gelaij Aa gelegen tusschen 1. Frans Berchmans 2. Henrick Loefs 3 Thonis Tielens 4. eenen waterlaet ... (31-01-1614)


35. Henrick Janssen den Smet heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willem Henrick Dingens een hoffstadt gelegen inde parochie van Leende aen den Broeckerheuvel tusschen 1. de straet 2. Wouter Verover metten kijnderen 3. de straet 4. Wouter Verover metten kijnderen ende dat totten nieuwen paelen toe ... (03-02-1614)


35. item Wouter Colen heeft vercoft heer Peteren Vlemmincx als rectoir vanden beneficis Marie et Catharine inder kercken tot Leende tot provffijt des voirst. beneficinus eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vier gulden thien stuijvers siaers verschijnenden alle jaeren op lichtmisdach waer aff den ijersten dach verschijnen sal tot lichtmis ijerstcomende in ende wt sijnen huijse, schuer, gelaech metten aengelaech gelegen inder parochie van van Leende tot Oisterick tusschen 1. Henrick Goessen 2. Dielis van Werdingen 3 de straet 4 Wouter vercoper voist. ...


35v. item Thonis Peter Lobben heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Goessens een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick aen de Cortbrug tusschen 1. Jacop Dielis 2. Thijs Blesen 3. Henrick Willem Maes 4. een stuck lants toebehoirende der broederschap van St. Jacop en St. Anna ... Ende noch moeten jaerlicx daer wt te gelden deen helft van vierdalffven gulden tstuck tot twintich stuijvers als Lijn Lenen wten voirst. stuck groesen met noch een ander stuck groesen toebehoirende Thijssen Blesen jaerlicx heffende is ... (06-02-1614)


35v. item Jan Booms man ende mombaer van Peterken Janus Seskensdochter sijn wettige huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen sijnen swaeger allen sijn versterff ende gerechticheijt wes hem enichsins is competerende van wegen sijnder huijsvrouwe egeen wtgescheijden hoedanich de selvige mochten wesen ... (08-02-1614)


35v. item Dirck Wouters van Gorop man ende mombaer van Marijken Jan Geritsdochter sijn wittige huijsvrouwe ende Henrick Jan Geritssoen, soe voir hen selven ende mede hen fort ende sterckmaeckende voir allen dandere kijnderen van Jannen voirst. hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Janus Seskensoen hennen oem allen hen versterff ende gerechticheijt wes hen enichsins is competerende van wegen Marij Janus Seskensdochter henne moeder egene wtgescheijden hoedanich de selvige noch ten wesen met sulcken last ende gerechticheijt als daer inne bevonden mochten worden ...


36. item Thonis Janus Seskens ende Goirt sijn swaeger sijn minnelijck geliquijdeert ende geaccordeert van allen den erffgoederen als Janus voirst. in tochten in sijnen lenen hadden beseten ende hem Goirts van wegen Joestken sijnde huijsvrouwe na sijn doot verstorffven sijn. Soe sal Goirt voirst. hebben los en vrij den halffven driesch inde Ren gelgen daer Thonis voirst. bij wonende met vijff roeijen meerder wesende als dander helft ...


36. item Thonis Delis Broeckmans heeft vermangelt ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Willem Buijkens ontrent drie roeijen hoofs gelegen inde S..thoof tusschen 1. Aert Josephs 2. Aleijt Danckers 3 Juecxken Pompen metten kijnderen 4. Gielen Tielens ... (13-02-1614)


36v. item Wouter Jan Belien ende Wouter Janssen den Smet hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Wouter Jan den Smet hem Wouteren Belien met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck groesen eertijts toebehoirt hebbende Jannen Gueijens gelegen inde parochie van Leende inde Jansborch tusschen 1. Lambert Willems alias den Snijder 2. Herbert Joesten metten kijnderen 3. Henrick Janssen van Roij 4. Thonis Delen ... Item Wouter Jan Belien heeft Wouteren Janssen den Smet met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck groesen inden Jansborch gelegen tusschen 1. Jan Herbers met meer andere 2. Thonis Lobben met meer andere 3. Jan Herbers 4. den Lijssenwech ... Item noch een stucxken lants gelegen inde Strijperecker tusschen 1. Henrick Willem Verhoeven alias den Smet 2 Henricxken Coppen 3. Hendrick Willem Bueijkens 4. Henricxken Coppen ... (18-02-1614)


36v. item Wouter Jan Belien ende Thonis Delis Broeckmans hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Wouter voirst. hem Thonissen met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck groesen inde Jansburgen eertijts gecomen van Jannen Gueijens tusschen 1. Lambert Willems alias den Snijder 2. Herbert Joesten metten kijnderen 3. Henricken Janssen van Roij 4. Thonis Delen ... Item Thonis voirst. heeft hem Wouteren met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck groesen inde Bercken tusschen 1. Frans Maes 2. Jenneken Lemmens 3. Anna Wreijssen 4. [leeg] ... Item noch een stuck groesen int Rouven gelegen tusschen 1. Thijs Berchmans 2. Jen Vervlaessen 3. Jan Dries 4. Stijn Rommers [Commers?] metten kijnderen. Item noch een stuck erffenis gelegen inde Pael tusschen 1. Jan Baeten 2. sHeren Aert oft gemeijnte ende voirts rontsom putten diverse p[er]sonen toebehoirende ...


37. item Wouter Jan Belien man ende mombaer Marien sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Cocx eenen hoff gelegen inde parochie van Leende tot Boshoven tusschen 1. Jan Hoeben metten kijnderen 2. den Speelwech 3. idem 4. den Loeffvenswech ...


37. item Thonis Delis Broeckmans man ende mombaer van Haijwichgen sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Jan Belien een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Strijp inde Bercken tusschen 1. Henrick Willem Verhoeven met consoirten 2. Jenneken Lemmens 3. des Heren Aert oft gemeijnt 4. [niet aanwezig] ...


37v. item Mathijs Thijs heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Peter Lobben een huijs, schuer, hoff, metten aengelaege, ende den ecker daer teijnden aen gelegen inder parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Henrick Lobben met meer andere 2. Henrick van Huechten met meer andere 3. Henrick Willem Bueijkens met meer andere 4. de straet ... ende vier vaten roggen siaers te gelden aen die capelle tot Hees dwelck Thijs voirst. verclaert veel jaeren betaelt te hebben elck vaet met vijff stuijvers, ende noch twe stuijvers sheren chijns ... (27-02-1614)


37v. item Phlips Kemelincx heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Michielen Willem Bitters een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende genoempt tCraensit tusschen 1. Dirck Juecken met meer andere 2. Phlips vercoper voirst. met meer andere 3. Henrick Stappers met meer andere 4. sHeren Aert oft gemeijnte ... (28-02-1614)


37v. item Willem Ferwers heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Peters een stuck erffenis gelegen inde Steewigen tusschen 1. Wouter Colen 2. mr Jan Hannen 3. de Aa 4. der naebueren chijnsgoet ... (05-03-1614)


38. item Jan Jacops heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht den naekijnderen van Pouwel Berchmans verwect bij Jenneken de dochter van Henneken van Maerhees een stuck groesen inde Riesten gelegen, 1. de kijnderen van Jan Baeten 2. Merrij Maes met haren kijnderen. Ende noch een stuck lants inde Strijperecker gelegen genoempt den Drullaert 1. Lijn Jutten metten kijnderen 2. Thijs Thijs met meer anderen als Elken de dochter van Pouwel Berchmans vanden ijersten bedde hem Jannen Jacops haren man eertijts bij testamente gelegateert hadde, wesende tselvige testament van dato duijsent seshondert drie, den 7 october (07-10-1603), so dies renuntieert Jan Pouwel Berchmans voir hem selven gelovende ende voirts hem voir sijne susters sterckmaeckende met helmelingen vertidinge opt voirst. testament oft gelegateerde goederen bij Elken voirst. met Jannen haeren man gemaect, als oijck op een stucxken lants aen Folderscamp gelegen int selvige testament begrepen, ende beloeft Jan soe voir hem selven als mede voir sijn susters, int bijwesen van Catharina sijne suster nu noch ten ewigen daer op niet meer te versuecken ...


38. item Frans Maes heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende getransporteert Henricken Willem Bueijkens alsulcken rentbrieff van dertich stuijvers siaers als eertijts vercoft heeft IJken weduwe van Henrick Lemmens met Ariken Martens Verhoevensoen haeren mombaer Thijssen Arien Maessoen in ende wt een stuck groesen geheijten die Elsvinckel gelegen inde parochie van Heze tusschen 1. Willem Verhagen 2. Joest Aerts ende Thonis Dircx met meer andere, breder nae vermellen den constitutiebrieff daer aff sijnde de dato den 7 mert anno 1578 (07-03-1578) ... ende hiermede is affgelost ende gequeten alsulcke jaerrenthe van dertich stuijvers siaers als hem Franssen van condinidenten van wegen wegen Adriaen Maes eertijts aengedeijlt is ende den brieff verloren ende niet vijnbaer. (10-03-1614)


38v. item Heijlken Naesen naegelaten weduwe van Mathijs Rcot [Vercot?] wt crachte van procuratie haer verleent ende gegeven van Jacop Huighens dHooch ende Dirck Jacops dHorn weesmeesters der stede van Woerden in Hollandt, onder haer weeskijnderen, gepasseert die selvige voir Claes Meess vander Mandt ende Jan Peters van Broechuijsen scepenen der voirst. stadt met conseit ende bewilge der burgemeesteren ende gerechten der selver stede, wesende de dato den IIII mert anno 1614 (04-03-1614), welcke wij scepenen gesien ende gelesen hebben, heeft vercocht ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect, met bijwesen van Peteren haeren sone inde parochie van Leende in die Langecker tusschen 1. Willem Hannen 2. Loeff Loefs 3. Willem Hannen 4. Peter Lobben met meer andere ... Noch een stuck groesen inden Nieuwendijck tusschen 1. Thonis Verschaest 2. Margriet naegelaeten weduwe van Henrick Thijs metten kijnderen 3. Wouter Thijs Beelkens 4 des Heren Aert oft gemeijnt. Noch een stuck groesen int Moelenschut tusschen 1. Goirt Lobben 2. Jacop Broeckmans 3. An Lobben metten kijnderen 4. des heeren Aert oft gemeijnte ... (11-03-1614)


38v. item Jan Aertssen heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Martens een stuck groesen gelegen inde paeleusselen tot Strijp onder Leende gelegen tusschen 1. Arien Thonis metten kijnderen 2. Henrick voirst. 3. Wreijs Loefs 4 sHeren Aert oft gemeijnt. Noch een stuck erffs daer ontrent gelegen tusschen 1. Arien Thonis 2. naebuer chijnsgoet 3. idem 4. Wreijs Loefs ... En hiermede is affgelost ende gequeten alsulcke jaerrenthe van drienvijftich stuijvers siaers metten verlope als eertijt Anthonis mr. Delis Joestensoen vercoft heeft Engelken Cornelis Arien Maessoonsdochter, wten selven onderpanden, wesende van date den IX meij anno duijsent vijffhondert vijffentseventich (09-05-1575) ... (17-03-1614)


39. item Jan Aertssen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Thonissen Janssen van Roij een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende genoempt den Locom tusschen 1. Peter Wouter Daems 2. Jan Herbers 3. Ariken Baeten 4. sHeren Aert oft gemeijnt ... (17-03-1614)


39. Alsoe seeckere differentie ende verschille was tusschen Anthonis Verschaest van wegen Catharina Meus van Moldochter eertijts geweest de huijsvrouwe van Anthonis Verschaest ter eenre, ende Willem Jan Delis man ende mombaer van Anna dochter wijlen Henricx Meus van Mol, ende Heijlken dochter wijlen van Peter Meus van Mol ter andere sijden. Sijn minnelijck geliquijdeert ende geaccordeert met tusschen spreecken van arbiteren ende goede mannen, in vuegen, dat Anthonis voirst. sal gehouden ende verbonden sijn te betalen aende erffgenamen voirst. de somme van eenhondert ende vijffentwintich gulden tstuck tot XX stuijvers, ende sullen noch daerenboven hebben vijff gulden ende derdalffven stuijvers, comende van cope van willigen, staende ontrent ten huijse van Anthonis Verschaest saliger, dies belooft Goijaert Thonis als schuldenaer principael de somme van vijftich der gelijcker guldenen te betalen tot Sinte Jacopsdach ijerstcomende aen Heijlken voirst. ofteen mael onbegrepen voir oft nae, dies beloven ende renuntieren met helmelingen vertidinge Willem Jan Delis voir hem selven als man ende mombaer sijnder huijsvrouwe voirst. ende Heijlken Peters van Mol int bijwesen van Peteren haren sone, als erffgenamen van Henrick ende Peter van Mol, op allen de goederen ende gerechticheijden die hen enichsins met recht soude mogen competeren opde goederen van Catharina Meus van Moldochter eertijts de huijsvrouwe van Anthonis Verschaest, ende dat wt crachte van procuratie haer Heijlken voirst. verleent bij Jacop Hughens dHooch ende Dirck Jacop dHorn weesmeesters ende oppervoochden van allen weesen der stadt Woerden gecommitteert voir schepenen, burgemeersten, ende gerechten der selver stede, alsoe dat sij des macht hadden, welcke procuratie was gepasseert voir Claes Meess vander Mandt ende Jan Peters van Broechuijsen scepenen der voirst. stadt welcke wij scepenen ondergeschreven gesien ende gelesen hebben wesende de selvige van date den vierden met anno 1614 (04-03-1614) ... (11-03-1614)


39v. item Jan mr. Delis voir hem selven ende mede hem fort ende sterck maeckende voir sijn kijnderen oft andere die daer op mochten pretenderen heeft helmelingen gerenuntieert op allen die goederen ende gerechticheijt der selver, die hem enichsins souden mogen competeren nae die doot ende afflinicheijt van Jaen Cuppens, achtergelaeten bij Anthonissen Joest mr. Delis sijnen broeder, hoedanich de selvige inechten wesen egen wtgescheijden, ende dat tot provffijt van Jannen Aerts den sone van Jaenen voirst. .. (17-03-1614)


39v. item Jan Aertssen heeft bij erffmangelinge met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Willem Bueijkens een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Strijp inde Riesten tusschen 1. toebehoirende den heijligeest kijnderen tot Leende 2. Arien Nasen 3. Aert Raessen 4. toebehoirende der Capellen tot Strijp onder Leende ...


40. item mr. Jan Hannen heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Smolders een stuck erffenis gelegen inde Stenwegen tusschen 1. Reijm Hoirs met meer andere 2. Jan Peters 3. naebueren chijnsgoet 4. de Aa... (19-03-1614)


40. item Frans Maes heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Sweers sijnen swaeger de beterschap van een stucxken erfs gelegen aende Moelenstraet tusschen 1. Willem Bitters 2. Henrick coper voirst. 3 Theus Weijnen met sijn voirdochter 4. die Moelenstraet ...


40v. item Frans Maes man ende mombaer van Lucia sijn huijsvrouwe ende Henrick Sweers man ende mombaer Heijlken sijnder huijsvrouwe hebben gescheijden ende gedeijlt een stuck lants gelegen aen die Moelenstraet. Soe is Franssen voirst. te deel gevallen deen sijde vanden voirst. stuck lantst tot paelen toe suijtwaerts. Item Henricken is te deel gevallen dander sijde vanden voirst. stuck lants de sijde noirtwaerts ende beloven personen voirst. dese scheijdinge ende deijlinge vast stedich ende van werden tehouden ...


40v. item Wouter Thonis Broeckmans heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Jutten een stuck lants gelegen inde parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Jacop van Hees 2. Lijn Jutten metten kijnderen 3. Juecxken Pompen metten kijnder 4 den Hoochijndwech ... (02-04-1614)


40v. item Geridt Reijm de Bruin heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Willem Maessoen [doorgehaald: Heijntien Lenen] een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick opde Velu, tusschen 1. Henrick coper voirst. 2. Thonis Verschaes 3. Henrick Verbraecken 4. Jacop Elsen ...


41. item Dirck Jan Scusters ende Geridt Henricx alias Nijssen hebben vercoft den deeckens vande broederschap van onser liever vrouwen ter noot inder kercken tot Leende ende dat tot provffijt ende oirbaer der broederschappen voirst. hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in een ewigen recht een jaerlicxe renthe van ses gulden tstuck tot XXtich stuijvers eertijts toebehoirt Jan Pouwels ende sijnen kijnderen nae hem met allen verlopen pachten daer op staende als sij jaerlicx heffende ende buerende sijn in ende wt een stuck groesen inde parochie van Leende tot Strijp inde Weeckenshorst tusschen 1. Merrij Aert van Hal weduwe metten kijnderen 2. Thijs Thijs met meer andere 3. [doorgehaald: Arien Maes] aen erffenis toebehoirende der Capellen tot Strijp onder Leende, 4. der naebuer chijnsgoet ... (11-04-1614)


41. item Willem Hannen heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Thonissen Tielens, Jacopen Bluijssen ende Jacopen Dielis proviseurs der tafelen des heijligen geests kijnderen tot provffijt der aermen tot Leende een jaerrenthbrieff van drie gulden tstuck tot XXtich stuijvers met drie verlopen pachte in ende wt een stucxken groesen inde Baetenvelderkens inde parochie van Heze tusschen 1. Henrick Dircx 2. de kijnderen van Arien Siers 3. den vercoper 4. Marij weduwe Wreijs van Zoemeren ...


41. Alsoe seeckere differentie ende verschil was tusschen Henrick van Roij ende tusschen de kijnderen van Michiel Dingens verwect bij Lijpken de suster van Henricken voirst. aengaende de hofstadt eertijts gecomen van Bernaert den Schreijnwercker sijn namelijck geliquijdeert ende veraccordeert met tussenspreecken van goede mannen, in vuegen, dat Henrick voirst. sal hebben deen helft vanden voirst. hofstadt te wers te deijlen tvorste eijnde, ende de kijnderen van Michielen voirst. sullen hebben de achterste helft, dies sal de achterste helft altoes mogen wegen, halen ende drijnen .. en vlutten gaen en staen over die ijerst helft oft portie, allen tijden vanden jaere alst den kijnderen oft eijgener der achterste cavelen oft portien believen sal. Ende sal Henrick ende sijne naevolgers altijt een loffelijcken wech moeten oepenen te hender helft toe, ende oft Henrick voirst. oft die kijnderen henne helft begeerden te vercopen, sullen deen den anderen van te voren ijerst moeten den cope presenteren, eer sij het ijemants ander sullen mogen vercopen oft den slach geven ende beloeft Henrick voirst. op hem ende allen sijne goedren habelijck ende erffelijck, hebbende ende vercrigende, ende Peter van Roij ende Anthonis Delis Broeckmans op der kijnderen goeder alle smet helmelingen vertidinge als toesienders vanden kijnderen ... (12-04-1614)


41v. item Thonis Henricx alias Verschaest heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Goijaerden Peter Thonis een stuck lants gelegen tot Boshoven genaempt in die Speel, tusschen 1. derffgenamen van Jen van Mol 2. Jan Gueijens alias Plas met meer andere 3. Henrick Vaes Loefs 4 die Oeijenstraet ... (14-04-1614)


41v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Gerarden Reijm Danielssoen een stuck lants gelegen tot Boshoven genoempt den Bucking tusschen 1. Thijs Blesen 2. Tielen Tielens 3. Henrick Vaes Loefs 4. de straet ...


42. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Thomas een stuck lants inde parochie van Leende indt Halffvennen gelegen tusschen 1. Aert Dingens 2. Thonis Verhagen 3. Peter Clevers 4. den Halffvenswech ...


42. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Gerarden Reijm Danielssoen een stuck lants gelegen inde Halffvennen tusschen 1. Aert Dingens 2. Michiel Henricx van Put 3. Arien Verover 4. ..wech ...


42. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht eenen halffven beemt gelegen tot Oisterick genoempt den voirstbeemt Thonissen Donckers tusschen 1. de Voirtwech 2. Jan Jan Delissoen 3. Willem Jan Delis 4. Henrick den Smet ...


42. Goirt Janssen vanden Brouck bekent ende lijdt onfangen te hebben van Jannen sijnen broeder de somme van twehondert en sesthien vrancken van welcke somme Goirt voirst. hem Jannen sijnen broeder daer aff jaerlicx beloeft te betalen behoirlijcken interest metten penninck sesthien, beginnende den ijersten vatdach den ijersten dach mej ijerstcomende ... (29-04-1614)


42v. item Peter Joest Cocxsoen oudt boven de vijffentwintich jaeren (soe hij verclaert) heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Dielis een stuck erffenis soin groes soin bossaie (te weten) de halff donck, liggende noch onbedeijlt tusschen Joerden ende Peteren vercoper voirst, tusschen 1. Henrick Colen 2. Frans Peter Smolders 3. [leeg] 4. de Aa ... (10-05-1614)


42v. item Aert Loeffen man ende mombaer van Fransken sijn huijsvrouwe ende Jan Jacop Jutten man ende mombaer van Jennen sijn huijsvrouwe hebben gescheijden ende gedeijlt henne goederen hen aengecomen ende verstorffven doir de doot ende afflinicheijt van Jacop Aerts ende Elken sijn huijsvrouwe. Inden ijersten is Aerden te deel gevallen, het halff velt de sijde oistwaerts aen Leenderdijck, een velt ginder beneden, den halve ecker suijtwaerts eertijts gecomen van Peter Aerts, noch den halven goedelsecker suijtwaerts, [afgebroken door de schrijver]


43. Anthonis Martens man ende mombaer van Elizabeth sijn huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Jan Hogaertssoen het vierde gedeelt oft daerontrent als wesende sijn contingent in een beemt gelegen inde parochie van Leende in die Schaveijen tusschen 1. [doorgehaald: Willem] [doorgehaald: die kijnderen van Marten Wouters vanden Biesen] Henrick Martens 2. Wouter Delen 3. de kijnderen van Jan Ruevens 4. de Aa ... (22-05-1614)


43 item Anthonis Donckers heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Goirt Bull een seeckere parceelken groesen groot ontrent XLII roeijen, tusschen 1. Henrick Verbraecken 2. Thonis Engelen 3. Henrick coper voirst. 4. die Aa ... (26-05-1614)


43. item Anthonis Henricx alias Verschaest heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Willem Maes de jonge een huijs, hoff metten aengelaege, den ecker daer bij en aen gelegen ende toebehoirende inder parochien van Leende tot Oisterick tusschen 1. Henrick Willem Maes de outste 2. Libbeken Bitters metten kinderen 3. Peter Clevers 4. de straet ... (11-07-1614)


43v. item Jacop Jan Jutten heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Thomas een stuck lants gelegen inde parochie van Leende inde Langecker tusschen 1. Aert Loeffen 2. derffgenamen van Jacop Tielens 3. Aert Loeffen 4. Frans Maes ...


43v. item Frans Berchmans heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht mr. Peteren Swuesten een jaerlicxen rentbrieff van drie gulden siaers (met twe verscheven pachten) in ende wt sijnen gelaege ontrent drie vaetsaet groot, tot Eijmerick gelegen tusschen 1. Henrick Bolen met sijnen kijnderen 2. Lijsbeth Lemmens met haren kijnderen ende breder nae vermellen den constitutie brieff daer aff sijnde wesende de dato den (20-01-1539) ... (17-07-1614)


43v. item Jan Peters van Hout heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Thomas een stucxken erffenis gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Willem Donckers metten kijnderen 2. die Schammertstraet 3. Peter coper voirst. 4. Elken weduwe van Willem Maes metten kijnderen ... (22-08-1614)


44. item Anthonis Engelen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Goessens een stuck lants gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. derffgenamen van Willem Blesen 2. derffenis van die confraterinteijt van St. Anna inder kercken van Leende 3. derffgenamen van Willem Blesen 4. derffgenamen van Peter Bitters ...


44. item Anthonis Henricx alias Verschaest heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Goijaerden Peter Thonis een hofstadt gelegen inde parochie van Leende achter die kercke tusschen 1. Peter Cocx 2. Dielis Joerdens 3. den kerckpadt ende Peter Driessen 4. de straet .. .(15-11-1614)


44. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Goijaerden voirst. een stuck groesen inde voirst. parochie gelegen buijten den Leenderdijck tusschen 1. Frans Peter Smolders 2. Thonis Tielens met meer andere 3. Joest van Erp 4. Dirck Juecken, alsoe hij seijde. Item noch een stucxken groesen daer teijnden aen gelegen 1. Aert Loeffen 2. Dirck Juecken voirst. 3. Frans Peter Smolders ... Ende hier mede sijn gequeten allen actien ende pretensien die Goijaert voirst. was pretenderende op Libbeken Verschaest, ende beloeft derhalffven niet meer te versuecken op Anthonissen vercoper voirst. oft sijne naecomelinge ...


44v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Engelen een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende in die Koijen, tusschen 1. Henrick Colen 2. Aert Dingens metten kijnderen 3. Jan Goessens 4. Lambert Peters ...


44v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidnge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Cocx een stuck groesen inde Cuijlen gelegen tusschen 1. Thonis Smolders 2. Goijaert Thonis 3. den Cuijlenwech 4. die Aa ...


44v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Thonis Smolders een stuck lants gelegen inde Breetvennen, tusschen 1. Thonis Smolders 2. Willem Peter Engelen 3. Goijaert Thonis met meer andere 4. sHeren Aert oft gemeijnte ...


44v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Sweers een stuck lants genoempt den Boonhoff tusschen 1. Lucia naegelaeten weduwe van Jan Truijen 2. Dielis Joerdens 3. Henrick Dielis 4. Peter Lenen ...


44v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken voirst. een stuck lantds gelegen aende Moelenwech tusschen 1. Frans Peter Smolders 2. Frans Maes 3. den Moelenwech ...


45. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Lamberten Peters een stuck lants gelegen inde Koijen tusschen 1. Marten Herincx van Miltenburch 2. Peter Wouters 3. Jan Engelen 4. sHeren Aert oft gemeijnte ...


45. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Sweers een stuck lants genoempt den Daelbosch tusschen 1. Peter Lobben 2. Thonis Smolders 3. idem 4. des Heren Aert oft gemeijnte ...


45. item Herbert Joesten heft helmelingen gerenuntieert op dit volgende stuck erffenis aengaende. Item Jacop Herbert Joesten heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Engelen een stuck groesen, soin torfffelt, soin putten soe die selvige gelegen sijn inde parochie van Leende tot Strijp, in welcke stuck erffenis Jan Engelen oijck gerechticheijt heeft, tusschen 1. Aert Raessen 2. Jan Jacops 3. derfgenamen van Elken Tijmmers 4. wtgetorffde putten diverse personen compterende ... (21-11-1614)


45v. item Willem Belien heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Goijaerden Lobben een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende inde Moelenschutten tusschen 1. Goijaert coper voirst. 2. Jacop Broeckmans 3. Anna weduwe van Jan Lobben 4. der naebueren chijnsgoet .. (15-11-1614)


45v. item Willem Hannen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Goijaerden Lobben een stuck lants gelegen inde Craenschutten tusschen 1. Peter Delen 2. Peter Weijnen 3. Ghijs Josephs metten kijnderen 4. des Heren Aert oft gemeijnte ...


45v. item Jan Engel Daemkens heeft wittelijck ende erffelijck vercoft den convent van St. Catherinen dael vanden derden oirden tot Achel eenen jaerlicken ende erffelijcken chijns van achthien brabantse guldens siaers cours ende ganck hebbende daer den eenen coopman den anderen in brabant wel mede mach betalen verschijnende alle jaeren op lichtmis dach waer aff den ijersten pacht sal verschijnen lichtmisse ijerstcomende over een jaer in ende wt een stuck groesen aen Strijperdijck gelegen tusschen 1. Wreijs Berchmans met meer andere 2. Jan Wueijten met meer andere 3. derffgenamen Peters van Eijndhoven 4. Aert Josephs. Noch in ende wt een stuck lants tot Strijp gelegen den achtersten Moelenpadt tusschen 1. Jan Jan Baeten met meer andere 2. Moelenpadt 3. Aert Raessen met meer andere 4. Aert Josephs met meer andere ... (22-11-1614)


[de volgende heeft een afwijkend handschrift, spelling slechts minimaal aangepast aan overige]

46. alsoe Neelken Tielmans wonende tot Antwerpen met Tielen Tielmans haren momber hadde vercocht ende opgedragen Reijmen Jan Hoirs een huijsken, hoff metten aengelage met een stuck landts tsamen tot Strijp gelegen gecomen ende achtergelaeten bij wijlen Dircken Ruevens ende Cijli sijnder huijsvrouwe haar Neelkens halve sustere nae vermellen van den vestbrieff voir schepenen gepasseert opten XXVen junij anno XVIc ende darthien (25-06-1613), ende want nou is bevonde gewuest vuijt crachte vande testamente bijde voirst. Cili gemaeckt mitsgaders seecker advijs van richtsgeleerde op tselve testament geadviseert, dat die voirst. Neelken totten selve coop ten vollen niet is gerechticht. Soe is Jan Boelen als man ende momber Lijntgens sijnder huijsvrouwe dochter Aerdt Ruevens met Neelken voirst. duer tusschen spreken van goede mannen veraccordeert als dat Neelken sal behouden tgeene sij heeft ontf. van Reijmen voirst. tot XXVII gulden toe ende sal noch ontv. van Reijmen voirst sijnder portie van Jan Boelen weegen eens ses gulden ende mede is met bij voir den helft geconsenteert gelovende cum fatsone op nijet meer te suecken oft spreecken in geender manieren onder tverbant van haren persone aende goeden hebbende ende vercrijgende. Ende Jan Boelen voirgenoempt heeft geloeff Reijmen Jan Hoirs opte voirst. goeden nijet meer te smecken oft spreecken, lauderende ende approberende mits desen denselven vercoop teegens die voirst Neelken gedaen ende heeft oijck op helmelingen verteijen gelovende tselve van werden te houden ...


[de volgende heeft een afwijkend handschrift, spelling slechts minimaal aangepast aan overige]

46v. Aerdt Aerdt Ruevens als erfgenaem met Jan Boelen zijnen zwager van zaliger Dircken zijnen zoon heeft oijck geapprobeert den vercoop gedaen bij Neelken Tielmans ter behoeffve van Reijm Jan Hoirs, soe ende gelijck Jan Boelen zijn zwager oijck heeft gedaen naerder op dander zijde becreven, ende heeft oijck helmelingen vertueijen tot behoeff van Reijmen voirst. gelovende op te selve vercochte goederen nijet meer te zuecken oft spruecken in ennigen manieren op hem ende alle zijn goet hebbende ende vercrijgende ...


47. item Henrick Willem Bueijkens heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willemen Belien een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende in die Rij, tusschen 1. Aert vande Zande metten kijnderen 2. Tielman Tielens ende Willem Peters sijnen swaeger 3. Peter Tielens 4. des naebuer chijnsgoet ... (14-05-1614)


47. item Thijs Willem Thijs heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Tielens, Jacopen Bluijsen ende Jacopen Dielis provisseurs der tafelen des heijligen geests tot Leende, ende dat tot provffijt der aermen tot Leende een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Arien Pompen 2. Henrick Willem Buekens met meer andere 3. Wouter van Heze 4. de kijnderen van Pauwel Berchmans ... ende hier mede is gelost ende gequeten alsulcken jaerrenthe van ses gulden siaers als de heijligeestmeesters ende proviseurs der tafelende heijligen geest jaerlicx heffende sijn op voirst. onderpanden met twe verlopen pachten wesende den constitutiebrieff van dato den (05-02-1564) ...


47v. item Anthonis Peter Lobben heeft vercoft Anthonissen Tielens, Jacopen Bluijssen ende Jacopen Dielis proviseurs ende heijligeestmeesters der tafelen des heijligen geests tot Leende ende dat tot provffijt der aermen heijligengeest kijnderen tot Leende eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden siaers tstuck tot XX stuijvers, verschijnende allen jaeren halff meij, waer aff den ijersten pacht verschijnen sal tot halff meij anno 1615, in ende wt huijs, schuer, hoff metten aengelaege ende den ecker daer bij ende aen gelegen tusschen 1. Henrick van Huechten met meer andere 2. Henrick Lobben met meer andere 3. Arien Pompen met meer andere 4. de straet ... ende noch daer jaerlicx wt te gelden alsulcken vier vaeten roggen als die Capelle tot Hees, daer jaerlicx wt heffende sijn, breder nae vermellen den boschede dat sij daeraff heffende ... ende hiermede is betaelt ende voldaen alsulcke gelofte als Arien Jutten bekent heeft schuldich te sijn van verscheven pachten van een jaerrenthe van ses gulden siaer comende als Arien Jutten was geldende aende aermen des sheijlich geest kijndere tot Leende ende den Jansbuch daer voir in handen had gestelt ende hier mede ontlast ...


48. item Thijs Aert Josephs heeft vercoft Anthonissen Tielens, Jacopen Bluijssen ende Jacopen Dielis proviseurs der tafelen des heijligen geests tot Leende eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden tstuck tot XX stuijvers verschijnende van den ijersten dach tot halff meij ijerstcomende en soo voirst van jaere tot jaere tot dat de penningen gerestitueert sullen sijn, in ende wt een huijs, schuer, hoff, metten aengelaege gelegen inde parochie tot Leende, tot Strijp tusschen 1. Peter Wouters Daems metten kijnderen 2. Ariken van Vechelen met haren sone 3. die Aa 4. de straet ... (21-05-1614)


[de volgende heeft een afwijkend handschrift, spelling aangepast aan overige]

48. item Dirck Marten Deenensoon ende Daniel Martens sijn broeder ende Peeter Henricx haer swaeger man ende momber Martin sijn huijsvrouw hebben tesamen af gene hout van allen haeren erfgoeden haer af te samen aen gestorven van haeren vader ende moeder en hebben malcanderen gequiten deen op op de andere tot meer te sullen oft te doen sullen nu oft te ewigen daegen met helmelingen vertidinge ende gezonnen verschap deen op den anderen iet meer te sueken op hun ende op allen haeren goederen nu hebben oft naemaels vercrijgende ... (16-06-1614)


48. item Blasius Aertssen als gemichticht van Aert Janssen van Elten den welcken hij Aert verwect heeft bij Loefken Blesen sijn huijsvrouwe wt crachte van procuratie die hij Aert voirst. hem Blasius sijnen sone verwent ende ge.. voir schepenen ende borgemeesteren ende raedt der stadt Heusden wesende de selvige van date den (05-06-1614) welcke wij scepenen gesien ende gelesen hebben, ende heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Thijssen Blasius Lobben sijnen oem, allen sijne goederen soe haeffelijck als erffelijck die hem oft Aerden sijnen vader verstorffven mochten sijn oft enichsins mochten competeren van Geertruijt Blesen, ende Christina Gueijens, hoedanich de selve mochten wesen oft gelegen sijn binnen de heerlijckheijt ende den dorpe van Leende, groes ende lant, hen ende weij, egene wtgescheijden, ende dat met alsulcken last ende schult soe haeffelijck als erffelijcken schult die daer in bevonden mocht worden ... (18-06-1614)


48v. item alsoe seeckere diffentie was tusschen de kijnderen van Arien Aert Martens ende Geridt Daem Pompen ter eenre, ende Anthonis mr. Claes Peters van Erp ter andere sijden, aengaende sekere henne erffven daer de paelen onvijnbaer waeren, soe sijn parthijen met malcanderen minnelijck geliquideert ende geaccordeert, als dat Geridt Daems voirst. tutor uxoris hem Anthonissen ver. heeft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stucxken erffenis gelegen in die parochie van Heze ontrent de Hollersstraet totten ..weij paelen toe tusschen 1. Anthonis coper voirst. 2. Geridt Daems 3. eenen waterlaet 4. den kijnderen van Arien Aert Martens ... (20-06-1614)


49. item Geijsbert Arien Aert Martenssoen voirst. voir hemselven ende hem fort ende sterck maeckende voir sijne susters en broeders heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, met verclaernis van Arien Bitters het selvige nutter voir henne kijnderen vercoft te sijn, om allen moeijten ende processen die derhalffven mochten oprijsen te emiteren, een stucxken erffenis daer neven gelegen tusschen 1. Anthonis coper 2. Gijsbert vercoper voirst. met sijne mede condinidenten 3. Geridt Daems 4. de Hollertstraet ...


49. item Wouter Thonis van Genuechten heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Willem Bueijkens een hoffstadt metten ecker daer bij ende aen gelegen teijnden de hofstadt gelegen inde parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Arien Nasen 2. Henrick coper voirst. 3. Jan Bluijssen 4. de straet ... (03-07-1614)


49. item Jan Engel Daemkens man ende mombaer Henricxken sijnder hijsvrouwe ende Heijlken Willem Bittersdochter met haren mombaers hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Ghijssen Joseps een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Thijs Blesen 2. Lenaert Hannen en Henrick van Asten 3. Willem Jan Wlkens 4. de weduwe van Jacop Pouwel Pompen metten kijnderen ... (24-08-1614)


49v. item Jan Engel Daemkens heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Heijlken Willem Bittersdochter sijn geswije [schoonzus] deen helft van een stuck groesen tot Strijp onder Leende gelegen tusschen 1. competerende Jannen ende Heijlken voirst. 2. de weduwe van Jacop Pouwel Pompen 3. idem 4. de Aa ...


49v. item Jan Pouwel Berchmans ende Catharina sijn suster met Thijssen Berchmans ende Jan Jacops hare gecoren mombaers hebben gesceijden ende gedeijlt wt naebeschreven goederen. Soe is Catharina voirst. met te deel gevallen den Drijlderecker van Jan den Wert, dat Keijmsvelt met den chijns, die halff t.ijert de seven neven Jacop Hannen sijde, die halff Riest de sijde neven Merrij Maes, het halff Wielken de stijde neven Jan Jan Herbers met eenen gulden pachts, het halff velt in de Broeck. Item Jannen is te deel gevallen den Daemsecker met eenen .. ende een ... chijns, den Moelenpadt, de halff truijen, de sijde neven Jan [doorgehaald: Gueijens] Herbers, die halff Riest, die sijde neven Jan Baeten, het halff Wielken, de stijde neven Herbert Joesten, met een gudlen pacht, den Jansburch. ... (04-12-1614)


50. item Aert Dingens man ende mombaer van Ida Daem Tielkensdochter ter eenre ende Willem Peter Engelen voir hem selven, ende Thonis Engelen mombaer van Jenneken Peter Engelendochter, die onnosel is, met Henricken Goessens als toesiender hebben gescheijden ende gedeijlt dese naebeschreven goederen. Item Ida is de tochte affgegaen vande cavele die Willemen te deel sal vallen. Inden iersten is Willemen ende Jenneken sijn suster te deel gevallen, inden ijersten het huijs, hoff metten aengelaege tot Strijp gelegen ende moet daer wt gelden aen die capel twe vaten roggen nae inhoudt hennen beschede jaerlicx, noch drie copsaet lants die maeckelaer, de bercken van Henneken Stappers, ende de Tuijnt, het Wlckendonck metten Bosch, voir aen, ende den grote ecker totten nieuwen paelen toe noirtwaerts. Item Aerden man ende mombaer sijnder huijsvrouwe is te deel gevallen, aen Petern Hoirs siaers twe gulden IIIII stuijvers, Ariken van Huechten III gulden, Nelis den Smet XXX stuijvers siaers, tot Hees aen Lijpken Schepers III gulden XII stuijvers, die kijnder van Sweer Sweers III gulden, Peter Swuesten VI gulden, Goijaert van Velthoven XXVIIII stuijvers den ecker int Craensitten, die Broecken, drie copsaet lants opde cloten, die Weeckenshorst, een halff vaetsaet lants inde Speel, het Molenschut, het acherste Bosch nae Maris, een halff vaetsaet lants voir aen int Breetven, ende moet den groten ecker wegen, den ecker inde Vruijt, ende sal vanden groten ecker soe veel bij hebben, dat beijde de cavelen vanden lande enen veel sal sijn ... (18-09-1614)


50v. item Aert vanden Zande heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgeragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Lamberten Willems allen sijn versterff ende gerechticheijt wes hem enichsins aengecomen ende verstorffven doir die afflinicheijt van Jan Wespen hoedanich de selvige gelegen sijn inder parochie van Leende, egeen wtgescheijde, endat met alsulcenken last als daer in bevonden wort... (30-09-1614)


50v. item Bartholomeus Hermans tot Leendt gemechticht van Bartholomeus Hermans sijnen vader wonende binen Loenen [of Loeven] wesende de procuratie gepasseert voir Pauwels Kime notaris [afk: nts] binnen Loenen residerende ende getuijgen, wesende de procuratie van dato den 19 julij 1614 (19-07-1614) heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Thijssen Jacop Broeckmans een stuck lants gelegen inde parochie van Leende genoempt de Huijstet tusschen 1. die erffgenamen van Jan Pouwels 2. Delis Box met meer andere 3. Lenaert Hannen 4. Lijsken weduwe van Anthonis Verbraecken metten kijnderen ... ende noch daer jaerlicx wt te gelden aen Jan Fossen dertich stuijvers, waer aff Jan Martens jaerlicx moet bijleggen X stuijvers, ende Jacop Broeckmans X stuijvers ... (22-10-1614)


50v. idem in forma als boven heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Meriken naegelaeten weduwe van Thonis Greels off Seskens met haren kijnderen een stuck lants gelegen inde voirst. parochie genoempt het Kemken tusschen 1. Jacop van Hal 2. de kijnderen van Juecxken Verstappen 3. Peter Hoirs 4. sHeren Aert oft gemeijnt ...


51. Jenneken naegelaten weduwe van Jacop Pouwels Pompen is affgegaen haer tochte van desen naebeschreven aengaende met bijwesen ende consent van Jannen Jacops haren man ende mombaer, met helmelingen vertidinge. Item Pouwel Jacop Pompen met Bernarden Pompen ende Jacopen van Hees als mombaers ende toesienders van drie kijnderen van Jacopen Pompen verwect bij Jenneken voirst., ende hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Pouwels Berchmans een huijs, hoff met cleijn huijsken, ende metten gehelen aengelaege gelegen inde parochie van Leende tot Strijp opt eijntien tusschen 1. Juecxken Pompen metten kijnderen 2. Reijm Hoirs 3. Juecxken Pompen metten kijnderen 4. de straet ... ende tuijgen Jan Daemkens ende Aert Raessen naagebueren, loffwerdige personen om getuichenis der waerheijt te geven op henne eeden den handen van scepenen gedaen dat tot nootelijck was om te vercopen om wter schaden te comen van hender ouders schulden die te seer schadelijck was... (05-12-1614)


51. item Anthonis Henricx alias Verschaest heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willemen van Vechelen ende Henricken Frans Pompen gesaemenderhandt eenen jaerlicxen renthbrieff van vier ende twintich gulden siaers, als Jan Hanssen en Henrick Lenen scepenen, Arien Maes ende Aerdt van Hal kerckmeesteren, Willem Bitters, Jan Coppens, Peter van hout, Jan Thijs, Wouter vanden Biesen ende Arien Wouters geswoeren, Willem Bloeijssen, Willem Berchmans, Wouter van Hal, heijlichgeestmeesters des dorps van Leende, ende met hen een deel ingesetenen van Leende met wille, oirloff, ende begeerte der gantsscher gemeijnte van Leende, Elisabethen Jan Stevensdochter, haeren erffven oft helden des briefs verschijnende alle jaeren op alder heijligen dach, in ende wt allen den verschijnsden gemeijnt oft chijnsgoeden den ingesetenen van Leende toebehoirende, nae luijt des briefs, wesende des selven van date den tweede november anno 1577 (02-11-1577) ... (09-12-1614)


51v. item Jacop Aertssen van Deursen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedagen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willemen Jan Jutten een huijs, hoff daer toe behoirende metten aengelaeg, soe groot als daer toe behoirt nae vermellen den contracte daer aff gemaect tusschen Jennen Vervlaessen ende Jennen Henricx van Haldochter de dato des 7 februarii anno 1607 (07-02-1607)... ende noch die helft van seven ende twintich stuijvers aende heijligeest kijnderen tot Leende noch deen helft van drieentwintich stuijvers aen Delis Box siaers ende noch die helft van twe vaeten roggen siaers aen die capel tot Strijp onder Leende, noch acht stuijvers ende anderhalf oirt sheren cijns jaerlicx voir deen helft, gelegen in die parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. de kijnderen van Jan Gueijens 2. de straet 3. idem 4. Jen Vervlaessen alsoe hij seijde. desen cope hebben sij gequijteert.


51v. item Anthonis Henricx Verschaest heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Peters alias Verstappen eenen beemt gelegen inde parochie van Leende genoempt den Buenzebeempt tuschen 1. Henrick Martens 2. Jacop Hannen 3. de kijnderen van Jan Wouter Gueijens 4. de Aa ... (23-12-1614)


52. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willemen Verhagen eenen hoff gelegen achter de kerck, tusschen 1. Willem Bitters 2. de straet 3. Peter Lenen 3. Lijn Lenen ...


52. item Dirck Jans ende Anna sijn huijsvrouwe met Thijsen haren sone oudt wesende vijffentwintich jaeren (soe hij verclaert) hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Arien Janssen den Smet een stuck erffenis gelegen inde parochie van Leende genoempt den Nop tuschen 1. de straet 2. idem 3. idem 4. Cornelis de Smet ... (28-12-1614)


52. item Thonis Jan Gueijens man ende momber [doorgehaald: Christina] Libbeken sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Goessens een stuck hoefs gelegen inde parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Willem Peter Engelen 2. die Aa 3. Henrick coper voirst. 4. den Riesterwech ... (02-01-1615)


52v. item Jan Bluijssen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willemen Hannen een vierde gedeelte in een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende inde Ren tusschen 1. Willem coper voirst. 2. idem 3. Jan Fossen 4. idem ... (07-01-1615)


52v. item Peter Cocx heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken ende Wouteren Colen een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende tot Boshoven tusschen 1. Henrick Vaes Loefs 2. Thonis Lenaerts 3. Frans Peter Smolders 4. Thonis Engelen met meer andere ... (09-01-1615)


52v. idem heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Jan Pompen een stuck lants gelegen inde parochie van leende aenden Daelbosch tusschen 1. Jan Goessens 2. Peter Cocx ter tochten ende Jan Goessens ter erffelijckheijt 3. Henrick Willem Verhoeven 4. Peter Lobben ...


53. item Jacop Smolders heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Lenen een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende in die Rij tusschen 1. Peter Ghijs Delen 2. Henrick Jan Pompen 3. Delis Box 4 de Aa. ...


53. item Meus Jacop Deckers voir hemselven ende Thijs sijn broeder met sijnen gecoren mombaer hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen hennen broeder hen gedeelten van huijs, hoff, metten aengelaege gelegen inde parochie van Heze aenden vennen tusschen 1. Meus Francissen 2. de Venderdijck 3. Dielis Gueijens 4. die straet ... (10-01-1615)


53. item Peter Cocx heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Bonen ende Aelken Aelberts sijnder huijsvrouwe een plecxken groesen gelegen inde parochie van Leende inde Cuijlen, tusschen 1. Jan coper voirst. 2. Reijm Aert Reimen 3. Jan coper voirst. 4. Frans Maes ... (23-01-1615)


53v. item Geridt Dircxsen van Cuijlenburch man ende momber van Gabriel Arien van Werdingendochter sijn huijsvrouwe voir hem selven, ende Marten Herincx ende Jan Jan mr. Delissoen gecoren mombaers van Henricken ende Jenneken Arien van Werdingen kijnderen present wesende, ende mede hen sterckmaekende ende gelovende voir Dielisken Arien van Werdingendochter hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Goessens een stuck erffenis soin groes soin hoff gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick, tusschen 1. Henrick coper voirst. 2. den Voirtwech 3. Thijs Blesen ende Willem mr Delis 4. sheren straet ...


53v. item Geridt Dirixsen van Cuijlenburch man ende mombaer van Gabriel Arien van Werdingendochter sijn huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken ende Jenneken kijnderen van Arien van Werdingen sijn derde gedeelt van de Schaveijen gelegen inde parochie van Leende, den gehelen beemt tusschen 1. Marten Herincx van Miltenburch 2. Roelant Verbraecken 3. Henrick Bonen 4. de Aa. ... ende in soe verze Dielisken Arien van Werdingendochter met afflinicheijt is ende wederom compt, soe stelt Marten Herincx voirst. hem als principael gelover ende schuldenaer voir Dielisken voirst. te betalen ende restitueren Henricken ende Jenneken voirschreven haer Dielisken contingent ende aendeel, soe van de Schaveijen als vanden hoff, aen voirst. straet, bedragende ter somme van veerhien gulden... (26-01-1615)


54. item Henrick Jan den Smet man ende mombaer van Anthonia sijn huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Jannen Goirtssen van Pelt een stuck lants gelegen inde parochie van Leende tusschen 1. de Schammertstraet 2. Jan coper voirst. met meer anderen 3. de Broeckelhuevelstraet 4. Willem Oerlemans ... (27-01-1615)


54. item Peter Daems man ende mombaer van Lijsken sijn huijsvrouwe, Willem Aerdt Dingens, Henrick ende Jan, kijnderen van Aert Dingens verwect bij Anneken sijn ijerste huijsvrouwe hebben gegeven ende geven midts desen Aerden hennen vader eenen beemt gelegen inde parochie van Leende tot Oisterick genoempt het voirtien tusschen 1. Jacop Dielis 2. Lucia weduwe van Jan Truijen 3. Jan Danckers ende Merrijken sijnder suster busch 4. de Voirstraet... (04-02-1615)... op huijden den 14-04-1615 soe is voir ons gecompareert Goijaert Aert Dingens ende heeft insgelijcx geaccordeert met sijne broeders ende swaegers ...


54v. item Geridt Joest Lemmen Coppen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Colen een stuck lants gelegen inde parochie van Leende inde Steeneckers tusschen 1. Henrick Janssen den Smet 2. des coeprs voirst. 3. den Hezerpadt 3. eenen wech... (09-02-1615)


55. item Aert Jacops van Hal heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Jansen vanden Broeck [Brouq] een stuck groesen gelegen inde parochie van Leende inde Broecxkens tusschen 1. Thonis Delen 2. Jecxken Pompen metten kijnderen 3. Thonis Delis Broeckmans 4. de Aa ... (11-12-1615)


55. item Jacop Bluijssen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Janssen vanden Brouck eenen erffrenthbrieff van veerthien gulden siaers als eertijts vercoft heeft Jan Delis van Werdingesoen met Anthonissen sijnen broeder, ende dat met vier achterstellige verschenen pachten, verschijnende alle jaeren op lichtmis dach, in ende wt twe huijsingen metten aengelaegen tot Strijp inder parochien van Leende gelegen tusschen 1. die weduwe van Jan Hannen met haren kijnderen 2. de kijnderen van Anthonis Dries met noch meer andere onderpanden, breder inden constitutiebrieff ge.. nae luijt desslefs, wesende de dato den (23-10-1576) ... (08-02-1616)