Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Leende, inventarisnummer 1635, jaar 1596-1607

Copyright: Bram van Kesteren, mei 2022

@ helmelingen vertidinge = halmelinge vertijgen (plechtig afstand doen van)
gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

Prothocolle van Leende

1596/1597


Reijm Jan Hoirs
Jan Peters
Jan Vesters
Jan van Horne
Jan Pompen
Willem Snoeren [Snoeijen]
Peter Driess
schepenen

den 17 jarij heb ic ontf(angen) van Hendrick Thijs - 1 brieff
Thijs Blesen en Litsenburger 1 brieff

2v. [Peter] Cocx heeft met helmelingen ve[rtidinge] opgedragen overgegeven ende mechtich g[emaeckt] in eenen ewigen recht Henricken Colen een stuck [erffe]nis in die parochie van Leende in die Doncken g[ele]gen, tuschen 1. Joest Cocx 2. die kijnderen van Peter Martens 3. Arien Verover met meer andere 4. die [..] ... Item noch een stuck erffenis daer bij gelegen genoempt het Daemsbeemtken tusschen 1. Joest Cocx voirst. 2. Willem van Vechelen 3. Henrick Bonen 4. der naebuer chijnsgoet alsoe sij seijden oijck los en vrij wtgenomen dorps commer, ende geloeft Peter voirst. weerschap sup[er] se et o(mn)ia, vt moris est sonder erch ende list, vt in forma, actum den (19-11-1599)

Genoemde personen: Peter Cocx, Hendrick Coolen, Joost Cocx, Peter Martens kinderen, Adriaen Verover, Willem van Vechelen, Hendrick Boonen

3-3v [leeg]


4. item Jan Broeckmans is affgegaen sijn tochte met helmelinge vertidinge van desen halven ecker hier nae beschreven ende soe heeft Reijner Jan Broeckmanssoen vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Adriaenen Arien Broeckmans soen een stuck lants in die parochie van Leende in die Strijperecker gelegen tusschen 1. Wouter Verstappen 2. den kijnde Peters van Bruegel 3. Jacop Thijs Hannen 4. sheren gemeijnt, los en vrij wtgenomen dorps commer, ende geloeft hier voir weerschap als principael, sup[er] se et o(mn)ia vt moris est, sonder ergelist, vt in forma, actum den (16-10-1596)

Genoemde personen: Jan Broeckmans, Reijm Jan Broeckmans/Reijm Broeckmans, Adriaen Adriaen Broeckmans, Wouter Verstappen, Peter van Breugel, Jacob Thijs Hannen/Jacob Hannen

4. item Frans Pompen ende Wouter Fossen als gemechticht van die dochteren van Joest Wouters hebben met helmelingen vertidinge vercoft ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Lauwreijssen Herb[ers] een stucxken groesen in die parochie van Leende tot Strijp gelegen opt Eijntken tusschen 1. Peter Gueijens 2. des copers voirst. 3. Tielen Heesterbeecx 4. der naebueren chijnsgoet ... sal men op ende affgaen metten penninck veertich nae advenant, ende met alsulcken wegen alst met recht heeft en geeft, ende geloven Frans en Wouter voirst. weerschap op die goederen van die dochteren van Joest Wouters voirst sonder erch en list, vt in forma, actum den (06-02-1598)

Genoemde personen: Frans Pompen, Wouter Sfossen, Joost Wouters dochters, Peter Guijens, Tielen Heesterbeeck

4v. item Lauwreijs Lobben is affgegaen sijn tochte met helmelingen vertidinge van dese naebeschreven schuere voir sijn contigent. Item soe hebben Goijaert, Jan, Henrick, ende Anthonis kijnderen van Lauwereijsse voirst. vercoft, ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Marien Aerts ende Wouteren haren sonen alsulcken gerechticheijt als hen toecompeterende is in alsulcken schuere metten aengelaege alsoe tselve gelegen is in die parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Jacop Luijten 2. die straet 3. Jacop Luijten 4. Marie voirst. alsoe sij seijden. Los en vrij wtgenomen dorps commer, ende geloven Goijaert, Jan, Henrick, ende Anthonis voirst. weerschap sup[er] se et o(mn)ia sonder erch en list, vt in forma, actum den (15-09-1597)

Genoemde personen: Vreijs Lobben, Goort Vreijs Lobben/Goort Lobben, Jan Vreijs Lobben/Jan Lobben, Hendrick Vreijs Lobben/Hendrick Lobben, Antonis Vreijs Lobben/Antonis Lobben, Maria Aerts en Wouter Tonis Wouters/Wouter Wouters haar zoon, Jacob Luijten

5. item Henrick Lobben ende Merrij Aerts met Lauwreijssen Lobben als mombaer van Wouteren Anthonis Wouters haren sone int bijwesen van Wouteren voirst., hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Marij ende Wouter metten mombaer voirst. opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht met helmelingen vertidinge Henricken Lobben een schuer metten gront daer aen gelegen haer Marien met Wouteren haren sone toecompeterende tusschen erffenis 1. Jacop Luijten 2. die straet 3. Jacop Luijten 4. Henrick Lobben voirst. alsoe sij seijden. Los en vrij wtgenomen dorps commer, ende geloeft Merrij ende Wouter voirst. met Lauwreijssen Lobben als mombaer voirst. weerschap op allen Marie ende Wouters voirst. goederen vt in forma

Genoemde personen: Hendrick Lobben, Maria Aerts, Vreijs Lobben, Wouter Tonis Wouter/Wouter Wouters, Antonis Wouters, Jacob Luijten

5v. item Henrick Lobben heeft met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Marien ende Wouteren voirst. een huijs metten aengelaege tot Strijp gelegen, tusschen 1. Willem Truijen 2. die straet 3. Peter Janssen van Buell 4. Jacop Luijten, alsoe sij seijden. Los en vrij wtgenomen dorps commer, ende geloeft Henrick voirst. weerschap sup[er] se et o(mn)ia vt moris est sonder ergelist, vt in forma, actum et test vt supra

Genoemde personen: Hendrick Lobben, Maria Aerts, Wouter Tonis Wouters/Wouter Wouters, Antonis Wouters, Willem Truijen, Peter Jan van Buel/Peter van Buel, Jacob Luijten

5v. item Marij Aerts ende Wouter Anthonis Wouters haren sone, met consent en bijwesen van Lauwreijs Lobben als mombaer, geloven jaerlich te betalen Delissen Bocx alsulcken jaerrenthe van twe peters als Marij voirst. geldende was wter voirst. schueren, ende sedt hier voir tot eenen onderpande dat voirst. huijs van Henricken Lobben, ende geloven den voirst. jaerchijns te gelden nae wtwijsen en vermellen des briefs hier bij gevuecht, actum et testes vt supra

Genoemde personen: Maria Aerts, Wouter Tonis Wouters/Wouter Wouters, Antonis Wouters, Vreijs Lobben, Delis Bocx, Hendrick Lobben

6. item Henrick Lobben heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Luijten een schuer metter plaetschen gelegen in die parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. des copers voirst. 2. die straet 3. ders copers voirst. 4. des vercopers voirst. alsoe sij seijden. Los en vrij wtgenomen dorps commer, ende geloeft Henrick voirst. weerschap sup[er] se et o(mn)ia, vt moris est, vt in forma, actum et testes vt supra

Genoemde personen: Hendrick Lobben, Jacob Luijten

6. item Jacop Ghijbel Schepers ende Henrick Wilm Verhoeven hebben gedaen een erffmangelinge. Soo heeft Jacop voirst. met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Willem Verhoeven een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Langecker, tusschen 1. Henricken voirst. 2. Jan Haijegen, 3. Jan Lobben 4. Jacop Aerts, alsoe sij seijden. Los en vrij wtgenomen dorps commer, ende geloeft Jacop voirst. weerschap sup[er] se et o(mn)ia vt moris est, sonder erch en list, vt in forma, actum den (01-12-1597)

Genoemde personen: Jacob Gijsbert Schepers/Jacob Schepers, Hendrick Willem Verhoeven/Hendrick Verhoeven, Jan Haijegen, Jan Lobben, Jacob Aerts

6v. item Henrick Willem Verhoeven heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen [doorgehaald: Luijten] Ghijbel Schepers een stuck lants gelegen in die parochie van Leende opten Nop tusschen 1. Anthonis Lobben 2. Mariken Verstappen 3. Bartholomeus Hermans 4. Mariken Gijssen, alsoe sij seijden. Los en vrij wtgenomen dorps commer, ende gloeft Henrick voirst. weerschap sup[er] se et o(mn)ia, sonder erch en list, vt in forma, actum et testes vt supra

Genoemde personen: Hendrick Willem Verhoeven/Hendrick Verhoeven, Jacob Gijsbert Schepers/Jacob Schepers, Antonis Lobben, Maria Verstappen 3. Bartel Hermen, Maria Gijsberts

6v. item Michiel Heesterbeecx als gemechticht van Jannen ende Willemen Gielis vande Brug wesende die selve procuratie de dato den VIen junij anno 1597 (06-06-1597) gepasseert voir notaris wonenden binnen Haarlem, ende getuijgen Willemen Tijmmers ende Aert Anthonissen de Haes ende heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Leonaerden Hannen een huijs metten aengelaege in die parochie van Leende in die Leenderstraet gelegen, tusschen 1. Henrick Josephs Stappers 2. die kijnderen van Arien Broeckmans 3. Jacop Hannen 4. die straet alsoe sij seijden, ende dat met alsulcken rechten ende last als daer jaerlicx wtgaende is met allen den verlope daer op wesende, ende geloeft Michiell voirst. weerschap op allen die goederen van Jan van Brug voirst., sonder erch en liste, vt in forma, actum et testes vt supra

Genoemde personen: Michiel Heesterbeeck, Jan Dielis van Brug/Jan van Brug, Willem Dielis van Brug/Willem van Brug, Willem Timmers, Aert Tonis de Haas/Aert de Haas, Lenart Hannen, Hendrick Joseph Stappers/Hendrick Stappers, Adriaen Broeckmans kinderen, Jacob Hannen

7. item Henrick Henrick Lenen soen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Baeten een stuck lants in die parochie van Leende gelegen tusschen 1. de weduwe metten kijnde van Frans Lenen 2. Peter Cocx 3. tkijnt van Willem Loefs 4. die straet, alsoe sij seijden. Los en vrij wtgenomen dorps commer, ende geloeft Henrick voirst. weerschap sup[er] se et o(mn)ia vt moris est, sonder erch en list, actum den (26-02-1598)

Genoemde personen: Hendrick Hendrick Leenen, Jan Baeten, Frans Leenen weduwe en kinderen, Peter Cocx, Willem Loefs kind

7v. item Willem Wouter Genen inden name van Aert Phlips Genen, ende Arien Aelberts als man ende mombaer van Elizabeth Phlips Genendochter sijnder wittiger huijsvrouwen ende Jan Phlips Genen voir hem selven ende mede inden name van Henrick Janssen van Roij sijnen swager als man ende mombaer van Elizabeth sijnder wittiger huijsvrouwe ende hebben gedaen een scheijdinge ende deijlinge van allen den goederen hen achtergelaeten bij Phlipssen Wouter Genen ende Hillegonden sijnder wittiger huijsvrouwe,


A: item inden ijersten, soe is Willemen ende Arien te deel gevallen het huijs, hoff, metten aengelaege totten Nieuwen Paelen, ende noch het hoeffken, ende noch een lopensaet lants in die Weerderecker voir wt te hebben, ende noch twe lopensaet lants aen Jan Claes Bueijens sijde, gelegen, ende dat los en vrij wtgenomen dorps commer, ende noch acht gulden jaerlijcx daer wt te gelden ende betaelen

B: item Jannen voirst. voir hem selven ende mede van Henricx sijns swaegers wegen is te deel gevallen die schuer metten lande daer bij ende aengelegen, ende noch twe lopensaet lants in die Weerderecker gelegen, ende noch een stuck groesen in die Achelse beemden gelegen, ende noch een stucxken groesen in die heerlijcheijt van Weerde [Valkenswaard] gelegen, ende noch een daer tegen over opte Leender sijde gelegen, ende dat los en vrij wtgenomen dorps commer, ende nocht acht gulden jaerlicx daer wt te gelden

ende geloven personen voirst super se et omnia dese voirst. renthen ende lasten alsoe te betalen dat die andere condividenten daer aff costeloes ende schadeloes onbelast sullen blijven. item dese deijlinge is geschiet onpartidich voir scepenen, ende hebben deen op des anders cavel helmelingen vertegen, ende geloven dese scheijdinge ende deijlinge vast, stedich, ende van werden te houden nu ende ten ewigen dagen, ende geloeft Joachim Wouter Genen als principael super se et omnia dat Aert voirst. dese deijlinge van werden sal houden, ende nemmermeer daer op meer en sal versuecken sonder ergelist, vt in forma meliori, dies geloeft Willem Wouter Genen voirst. hem Joachimen sijnen broeder van dese voirst. geloefte van Aerden voirst. costeloos ende schadeloes te ontlasten super se et omnia, actum den (13-08-1597). Testes Jan Bluijssen ende Reijm Hoirs
Genoemde personen: Willem Wouter Geenen/Willem Geenen, Aert Philip Geenen/Aert Geenen, Adriaen Alberts, Elisabeth Philip Geenen/Elisabeth Geenen, Jan Philip Geenen/Jan Geenen, Hendrick Jan van Roij/Hendrick van Roij, Elisabeth Philip Geenen/Elisabeth Geenen, Philip Wouter Geenen/Philip Geenen en vrouw Hillegonde, Jan Claes Buijens/Jan Buijens, Jochem Wouter Geenen/Jochem Geenen

8v. item Willem Wouter Genen ende Adriaen Aelberts van Weerde hebben gedaen een erffdeijlingen van dese naebeschreven goederen, op die Tongelreep onder Leende en Weerde [Valkenswaard] gelegen.


A: Inden ijersten soe is Willemen te deel gevallen het Hoeffken alsoe groot ende cleijn alst selve gelegen is, los en vrij wtgenomen dorps commer, mer sal die verlopen pachten voir sijn contingent pro rato moeten helpen betalen, die voir datum van desen, enichsins vervallen ende verschenen sijn,

B: item Adriaenen voirst. is te deel gevallen, het huijs, hoff, metten aengelaege, alsoo tselve gelegen is totten Nieuwen Paelen toe, ende sal die jaerrenthen ende lasten stal. de aengedeijlt int huijs metten aengelage voirst., ende int hoeffken, te weten, die somme van acht gulden, tstuck tot XX stuijvers ende dat aen Adam Pompen kijnder die helft van ses gulden siaers, ende noch aen die capelle opte Tongelreep onder Leende van vierdalven gulden die helft, ende die helft van vijff gulden aen Willem Wouter Genen voirst., ende noch die helft van vijff vaeten roggen jaerlicx te betalen aende proviseurs der tafelen des Heijligeests tot Weerde [Valkenswaard], ende geloeft Adriaen voirst. sup[er] se et o(mn)nia dese voirst. renthen alsoe te betalen dat het hoeffken ende den Nelens ecker tot Weerde [Valkenswaard] gelegen, van allen dese voirst. renthen ende lasten, tenemael daer aff costeloes ende schaedeloes ontlast sullen blijven, item dese deijlinge is geschiet onpartidich voir scepenen, ende hebben deen op des anders cavel helmelinge vertegen, ende geloven dese deijlinge vast, stedich, ende van werden te houden nu ende ten ewigen dagen sonder erch en list, vt in forma
Genoemde personen: Willem Wouter Geenen/Willem Geenen, Adriaen Alberts, Adam Pompen

9. item Heijn van Hall heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Joesten Baeten een stucxken hoefs groot ontrent vierdalff roeij, ende dat een hoecxken van Heijnen voirst. hoff, aen erffenis der erffgenamen van Merrij Martens 1. die straet 3. die straet alsoe sij seijden, los ende wtgenomen dorps commer, ende geloeft Heijn voirst. weerschap sup[er] se et o(mn)nia vt moris est, sonder erch ende list, vt in meliori forma, actum den (19-01-1598)

Genoemde personen: Heijn van Hall/Hendrick van Hall, Joost Baeten, Maria Martens

9v. item Jenneken Geridt Metsers is affgegaen haer tocht van desen naebeschrevenen aengaende, soe hebben Willem Ferwers ende Jan Theus als mombaers ende toesienders vanden onmundigen kijnderen van Delissen Ferwers verwect bij Jenneken Geridt Metsers, vercoft ende met helmelingen vertidinge mechtich gemaect in eenen ewigen recht Aerden Dingens een stucxken groesen gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick in die Bosch, groot ontrent dertich roeijen, tusschen 1. Aerden des copers voirst. 2. idem 3. idem 4. Willems van Vechelen, alsoe sij seijden, los en vrij wtgenomen dorps commer, ende eenen halven stuijvers chijns, ende ofter meer chijns in bevonden wordt, sal men op ende affgaen metten penningen veertich nae advenant, ende geloven Willem ende Jan voirst. weerschap op der onmundiger kijnder goederen, ende geloven voirst sup[er] se et o(mn)ia sua bona, den cope voirst. vast, stedich, ende van werden te houden, sonder erch en liste, vt in forma, actum den (17-04-1597)

Genoemde personen: Johanna Gerrit Metsers/Johanna Metsers, Willem Ferwers, Jan Theus, Dielis Ferwers, Aert Dingens, Willem van Vechelen

[los papier:] kinderen ende erfgenaemen van Dielissen verwect bij Digna

10. item Hogaert Aert IJeuwens soen als man ende mombaer Heijlken sijnder huisvrouwe die dochter van Henrick Daems, heeft wittelijck en erffelijck vercocht ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen Jan Hoirss sijnen swaeger een jaerlicxe renthe van drie gulden jaerlicx te betalen op lichtmisdach, die Jan Juecken te gelden plach metten verlope daer op staende, hem Hogaerden voirst. competerende, noch vier gulden vijff stuijvers, oft soe groot ende cleijn als Willem Heesterbeecx te gelden plach met allen verlope hem toecompeterende vt in forma, actum den (10-05-1597)

Genoemde personen: Hogaert Aert IJeuwens/Hogaert IJeuwens, Helena Hendrick Daems/Helena Daems, Reijm Jan Hoirs/Reijm Hoirs, Jan Juecken, Willem Heesterbeeck

10v. item noch heeft Hogaert voirst. als man ende mombaer Heijlken Henrick Daems dochter sijnder huijsvrouwen wittelijck en erffelijck vercoft ende overgegeven Reijmen voirst. een jaerlicxe renthe van ses gulden jaerlicx die Jan Danckers hem Hogaerden voirst. geldende is met allen verlopen pachten hem toecompeterende met helmelingen vertidinge, vt in meliori forma, ende sal Hogaert voirst. dese renthe voirst. mogen lossen een maent nae sinte Jacop ijerstcomende met die somme van sessendetsestich gulden den gulden van XX stuijvers gerekent, vt in forma

Genoemde personen: Hogaert Aert IJeuwens/Hogaert IJeuwens, Helena Hendrick Daems/Helena Daems, Reijm Jan Hoirs/Reijm Hoirs, Jan Danckers

10v. item Henrick Lobben ende Reijm Jan Hoirs als volle macht hebbende van Christina Daems ende Jacopen Reijntken Driessoen haren swager, hebben gedaen een erffmangelinge, soe heeft Reijm voirst. met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken voirst. alsulcken huijs, hoff, aengelaech metten ecker daer bij ende aen gelegen, tusschen 1. Arien Jutten 2. Juecxken Pompen metten kijnderen met meer andere, 3. Jacop Luijten, 4. die straet, alsoe sij seijden, dies beloeft Henrick voerst. sup[er] se et o(mn)ia, allen den chijns, die actie ende renthe aen Jan Dries, ende aen Willem Schepers metten kijnderen, aen Jannen Danckers dertich stuijvers siaers ende noch een derde gedeelte van twe gulden siaers, welck Henrick voirst. verclaert dat Christina Daems oft haere goederen daer mede belast souden sijn, ende dat soe wel van die capitael somme als van allen vervalle ende achterstellige ende noch dagelijcx vervallende, anders los en vrij wtgenomen dorps commer, ende oft Christina, oft haere goederen voirst. met niet verobligeert en waren om tselve te betalen, soe sal Henrick tselve aen den vercoper voirst. moeten betalen sup[er] se et o(mn)ia, ende dat alsoo dat Christina, oft den vercoper voirst., oft niemant anders daer ijmmermeer mede belast en sal worden, ende geloeft Reijm voirst. weerschap op allen die goederen van Christina voirst. binnen Leende gelegen, sonder erch en liste

Genoemde personen: Hendrick Lobben, Reijm Jan Hoirs/Reijm Hoirs, Christina Daems, Jacob Reijntken Dries/Jacob Dries, Adriaen Jutten, Jaecxken Pompen, Jacob Luijten, Jan Dries, Willem Schepers, Jan Danckers

11. item Henrick voirst. heeft met helmelinge vertidinge opgedragen, overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen voirst. een stuck lants tot Leende in die Breetvennen gelegen groot vijff copsaet, tusschen 1. Jacop Aerts 2. Jan Lobben 3. Peter Lenen 4. Peter van Hout ... (28-06-1597)

Genoemde personen: Hendrick Lobben, Reijm Jan Hoirs/Reijm Hoirs, Jacob Aerts, Jan Lobben, Peter Leenen, Peter van Hout

11v. item Henrick Verbraecken heeft vercocht ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Willem Verbraecken een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Heijn Delen 2. Peter Wouters 3. Joest Goessens metten kijnderen 4. Peter Vriesen erffgenamen ... (30-08-1597)

Genoemde personen: Hendrick Verbraecken, Jacob Willem Verbraecken/Jacob Verbraecken, Heijn Deelen/Hendrick Deelen, Peter Wouters, Joost Goossens, Peter Vriesen

12. item Aert Henrick Dingens als man ende mombaer Ida sijnder huisvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Bluijssen een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp groot ontrent een lopensaet tusschen 1. Henrick Willem Bueijkens 2. die kijnderen Jan Gueijens 3. Henrick Aert van Hall 4. Wouter Jacop van Hees ... (02-09-1598)

Genoemde personen: Aert Hendrick Dingens/Aert Dingens, Ida Daem Tielkens/Ida Tielkens, Jan Bluijssen, Hendrick Willem Buijckens/Hendrick Buijckens, Jan Guijens kinderen, Hendrick Aert van Hall/Hendrick van Hall, Wouter Jacob van Hees/Wouter van Hees

12. item Peter Coex heeft erffelic vercocht Hanricken Coolen een stuck erffenis in die prochie van Leende in die Doncken gelegen tusschen 1. Joost Coex 2. die kijnderen van Peter Martens 3. Arijen Verover met meer andere 4. die Aa, los ende vrije vuijtgenomen dorps commer, item noch een stuck erffenis daer bij gelegen genoempt het Daemsbeemptgen tusschen 1. Joost Coex voirst. 2. Willem van Vechelen 3. Henrick Bonen 4. der naebuer chijnsgoet ... (19-11-1599)

Genoemde personen: Peter Cocx, Hendrick Coolen, Joost Cocx, Peter Martens, Adriaen Verover, Willem van Vechelen, Hendrick Boonen

13. wij Remigius Janssen, Jan Verdonck, Jan Peters, Jan Ruevens, Adriaen Wouters, Jan Vesters ende Jan Bloijssen schepenen in Heeze ende Leende doen te weten, eenen ende iegelijcken die dese onse open brieven van certificatren sullen sien oft horen lesen saluijt in Godt almachtich tuijgen ende midts desen attesteren voor de gerechte waerheijt dat voir ons gecomen ende gecompareert zijn deersaeme Jan van Houdt, Joost van Erp, Jan Goossen borgemeesteren, Reijm Hoirs, Jan Bloijssen schepenen, Jan Herbrechts, Joost Driesch, Peter Driessen heijligegeestmeesteren, Herbert Joosten, Michiel Vriesen ende Adriaen Verover kerckmeesteren respectivelijck des dorps van Leende inden Lande van Brabant inden quartier van Shartogenbossche gelegen ende hebben altesamen inden name der gansser ende geheelder gemeijnten des dorps voirst. op eenen sondach off anderen dach daertoe bijden anderen doen roepen ende vergadert sijnde, dewelcke bekennen ende belijden, mits desen, met eenen gemeijnen verdrach derselver gemijnten duer den seer dringenden noot daer sij alwijl overmits desen tegenwoirdigen crijch ende oirlogen met belaeden zijn, vercocht getranspoirteert gegicht ende geg.elt te hebbene vercopen ende gichten mits desen Laureijssen Hollen alias Stevens tot Achel hondert gulden Brabants siaers twentich stuijvers elcken gulden gerekent in Brabant cours ende loop hebbende vallende allen jaire op onsser liever vrouwen lichtmissedach waeraff den ijersten valdach zal zijn lichtmisse ijerstcomende (02-02-1599) ende soe voertaen van jaere tot jaere te betalen die voirst. rente jairlicx los vrij ende onbeswaert van alle lasten tegenwoirdich zijnde oft toecomende, hoe wij ende in wat manieren die mochten toegelaeten worden egeen vuijtgesondert, den voirst. copere sijn geerven ende naecomelingen oft helder des brieffs opten dach wie voirst. is, oft paesschen daer nae onbevangen naeden valdach, mits conditie dat soe verre die gemeijntenaere voirgenoempt alle jaer die voirst. rente op paesschen naeder valdach nijet en betalen soe voirst. is ende daer over bijden copere oft ijemants anders in sijnder oft sijnder naecomelingen name gemaent wordden ende binnen vijfthien dagen nae datum der momtaen nijet en betaelen dat alsdan die voirnoemde coopere sijn geerven ende naecomelingen alle dagen sal mogen leijssen ter plaetschen daert hen gelieven zal thien stuijvers daghs een maent lanck geduerende des oijck nijettegenstaende sal die coper sijn geerven ende naecomelingen, oft sijn rechthebbende nae den termijn boven gespecificeert voor sulcken vervallen rente leijffcosten ende rechten ofter ennige gevallen waer en oft gedaen worden die hij oft zijne geerven ende naecomelingen oft helder des brieffs met henne simpele woorden sullen mogen affirmeren die vercopers ende hen gemeijnten hen geerven ende naecomelingen aen lijff ende goet hebbende ende vercrijgende tot allen plaetsen binnen oft buijtenslandts ende eenen ijderen nu tegenwoirdich ende naemaels toecomende ende werden mogen van hen besondere als principael hooftschuldenaer te water off te lande mogen doen arresteren ende halden ende met recht vervolgen ter tijt toe ende soelange, sij hem die gevallen renthe oft renthen met leijffcosten ende andere costen daerop gedaen gantsselijck vervuecht ende betaelt zullen hebben soe voirst. steet, voir welcke voirst. renthe voor gespecificeert die vercopers voirst. soe voir hen als inden name derselver ganssen gemeijnten bekennen ende belijden van Lavreijns Hollen alias Stevens ontvangen te hebben veertienhondert eenendarchtich (1431) gulden thien stuijvers brabants eens twentich stuijvers voor elcken gulden gerekent daer den eenen coopman den anderen mede can betalen, waer voir ende oijck die jairlicxe rente die voirgenoempde gedeputeerders kerckmeesteren ende heijligegeestmeesters des dorps van Leende voirst. met die ganssche gemeijnte hun ende hunne alre geerven ende naecomelingen lijff ende erffguederen gereet ende ongereet hebbende ende naemaels vercrijgende soe waer die gelegen zijn oft bevonden sullen worden, hebben verobligeert ende verbonden, obligeren ende verbijnden met desen, gemelt oijck dat int landt ennige meerdere oorloge brant roeff gevanckenisse vuijtloopinge heer vant miswassche van vruchten opvoor rijcxe conelijcke oft andere landts taxten ende scheffingen soe wie die gelegen oft generalijck ende speciaelijck genampt mochten wesen hun nu off naemaels overquamen, daert Godt voor behoeden willen, dies nijettegenstaende beloven sij voir hun henne gemeijnten geerven ende naecomelingen dat sij in contrarie van desen hun daer met egeenssins en zullen behelpen dan altijt die voirgaende rente los ende vrij van allen lasten jairlicx te betaelen ende te leveren soe voirst. is, biddende daerom allen heeren steden, richteren ende gerichtsluijden, daer onder t vervolch van desen op ons mach geschieden onsen geerven ende guederen dat sij den voirst. Lauvreijssen Hollen zijnen geerven off helder des brieffs onvertogen recht ende richtinge lasten erfaren ende egenen wederstandt en laeten geschieden van ons oft iemants van onsent wegen, ende oft gemele dat dese brieff ennichsins bij water vuer oft anderssins worde verloren soe geloven sij hem eenen anderen gelijcken brieff op hen costen te verleenen ende altijt soe nu als naemaels den recht sterck genoch sijnde tot bewaernisse des copers voirst. oijck alsoe ende met sulcken conditien dat sij hen geerven ende naecomelingen de voirst. rente sullen mogen lossen ende affquijten met veerthienhondert ende dartich brabants gulden tien stuijvers in goede gancbaeren gelde als der tijt der lossingen Brabants gelt int Lande van Luijck ende Loon en almeert sal wesen ende off zaecke waer dat der copere sijn geerven oft naecomelinge die hooftpenningen begerden wederom te hebben ender gemeijnten een halff jaer te voerens opseede, soe geloven sij den coper die hooftpenningen te leggen ende te restitueren met allen verlopen renten leijffcosten ende rechten opgevallen sijnde, insgelijcken als die gemeijnte haer geerven ende naecomelingen die hooftpenningen begeren te restitueren sullen oijck gehalden zijn een halff jaer te voren op te seggen, renuntiers mits desen over ons ende over alle onsen naecomelingen op alle ende regelijcke clerckschap manschap van alle hulpen previlegien, gratieletteren ende hulpe van rechten bijde geestelijck ende werlijck als oijck principaelijck van previliegien der gulden bulle den ondersaten van Brabant ende hennen goederen verleent ende voirts van alle anderen exceptien quinquanellen vrijheijden van allen jaermercten ende weeckmercten van steeden dorpen ende landts vrijheijden die gelegen sijn daermen ons oft onsser naecomelingen personen ende goederen bevijnden zal alreede gegunt oft mochen worden tsij bij pauselijcke heerlicheijt keijserlijcke oft conincklijcke majersteijt oft andere fursten heeren staten vande lande steeden oft rechters geestelijck oft weerlijck die in desen hen ennichssins mochten behulpen wesen ende den voirst. coperen ofte sijnen recht hebbende hijnderlijck waerop sij mits desen gansselijck vertijt hebben ende vertijen midts desen belovende hen daer met nijet te behelpen noch dat zij in contrarie van desen nijet en sullen verwerven oft doen vercrijgen ennige gratien vrijheijden ofte prevelegien noch hen daermet nijet te behelpen soe voirst. staet ende alsoe alle puncten sonder bedroch oirconde van sgeens voirst. staet soe hebben wij schepenen voirst. onssen gemeijnen schependompszegel van Heeze ende Leende ter begerten ende parthijen versuecke hier beneden aen gehangen met conditie dat met desen, een voorgaenden brieff tusschen parthijen gemackt ende geloeft is gedoot ende te nijet ende desen alleen van werden sonder argelist, gegeven int jair onsheeren (28 februari 1598)

Genoemde personen: Reijm Janssen, Jan Verdonck, Jan Peters, Jan Ruevens, Adriaen Wouters, Jan Vesters, Jan Bluijssen, Jan van Hout, Joost van Erp, Jan Goossens, Reijm Hoirs, Jan Herbrechts, Joost Driessen, Peter Driessen, Herbert Joosten, Michiel Vriesen, Vreijs Steven Hollen/Vreijs Hollen

17. item Henrick [doorgehaald: Geridt] Verhoeven als man ende momboir Marien sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Elizabethen Jacops naegelaten weduwe van Tielman Sijmons ter tochten, ende hennen kijnderen ter erffelijcheijt, een stuck groesen gelegen in die parochie van Heeze aen die Moelen, tusschen 1. die kijnder Henrick Bueijens 2. Arien Aert Martens 3. idem 4. Jan Eijmberts van Oirschot, alsoe sij seijden los en vrij wtgenomen dorps commer, ende ofter enigen chijns oft commer in bevonden worden salmen op ende affgaen naer rechts behoijren ... (17-03-1598)

Genoemde personen: Hendrick Verhoeven man van Maria, Elisabeth Jacobs weduwe Tielen Sijmons, Hendrick Buijens, Adriaen Aert Martens/Adriaen Martens, Jan Eijmberts van Oirschot/Jan van Oirschot

17v. item Aert Henrick Dingens ende Ida Adam Tielkens sijn wittige huisvrouwe beijde gesont wesende van lichaem, gaende ende staende, ende hen memorie ende vijf sinnen in alles wel mechtich, maken hen testament ende wtersten wille, ende dat in bester formen als enichs testament mach wesen, niet tegenstaende enich inpediment dat geestelijcke oft weerlijcke rechten mochten contrarieren, item inden ijerstig maecken ende ordineren Aert ende Ida voirst. dat Aerts voirkijnderen vanden ijersten bedde verwect bij Anna Willem Verbraecken dochter sijn wittige huijsvrouwe saliger memorien sullen deijlen hender moeder goet nae doot van hen als die vervallen sullen wesen, ende allen goederen hem Aerden aengecomen van sijnen ouders ende vrienden ende oijck allen vercregen goederen in hennen ijersten houwelijck dat die sullen deijlen sijne kijnderen soe wel vanden ijersten bedde, als die naekijnderen ende dat hoeft voir hooft even diep, ende voirts allen haeffelijcke ende erffelijcke goederen hen testateuren aengecomen tsij bij cope oft doir ijemants affluvicheijt oft die sij noch sullen mogen vercrigen daer Aert ende Ida voirst. enichsins macht oft cracht over mogen hebben, maecken ende geven sij testateuren voirst. midts desen deen den anderen om hennen vrije wille daer mede te doen al oft sij alle beijde inden leven waeren, soe verze hem die lanxtlevende niet wederom en verandert metten houwelijck, ende alsdan soe willen sij testatueren voirst., dat die lancxtlevende hem dragen sal gelijck een tochtenaer behoirt, ende dat alsdan allen alsulcke voirst. goederen nae doot vande lancxlevende sullen succideren op hen kijnderen bij hen testateuren, staende hennen houwelijck, te saemen verwect sonder erch ende liste ...

Genoemde personen: Aert Hendrick Dingens/Aert Dingens, Ida Daem Tielkens/Ida Tielkens

18v. item Michiel Jan Heesterbeecx ende Willem Willem Ferwerss hebben gedaen een erffmangelinge, soe heeft Willem voirst. tutor uxoris Michielen met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, een stuck groesen in die parochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Tielman Heesterbeecx 2. Ariken van Huechten metten kijnde 3. Jan Pouwels 4. die Aa ... wtgenomen dorps commer ende noch twe blancken sheren chijns ...

Genoemde personen: Michiel Jan Heesterbeeck/Michiel Heesterbeeck, Willem Willem Ferwers, Tielen Heesterbeeck, Arike van Heuchten, Jan Pauwel

18v. item Michiel voirst. heeft Willemen voirst. opgedragen met helmelingen vertidinge ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een heijtvelt onder die parochie van Leende aen die Biesputten gelegen, tusschen 1. Jenneken Geridt die Metser ter tochten ende den kijnderen ter erfelijcheijt 2. Heijlken weduwe van Goijaert Wouters metten kijnderen 3. der naeburen chijnsgoet 4. die Aa ... (07-04-1598)

Genoemde personen: Michiel Jan Heesterbeeck/Michiel Heesterbeeck, Willem Willem Ferwers, Johanna Gerrit Metsers/Johanna Metsers, Helena weduwe Goort Wouters

19. item Jan Jan Gueijnenssoen met consent ende bijwesen van Jannen sijnen vader voirst. ende Marij Goijaert Reijmen dochter, met Willemen Ruevens als daer toe gecoren mombaer, geloven in houwelijcxer voirwaerden tusschen Jannen ende Marijen voirst. getracteert, dat die een vanden anderen verbetert sal sijn (te weten) die lancxtlevende, ter somma van eenhondert en vijftich gulden tstuck tot XX stuijvers gerekent, in soe verre sij bij malcanderen geen wittige geboirte achter en laeten, ende dat wten alder gereetsten goederen aen te verden, nae doot vanden ijersten afflivigen ende sullen die sto[.] goederen wederom succederen nae die oude linie daer sij affgecomen sijn, ende oft sij beddegenoten voirst. kijnderen bij malcanderen verwecten ende een van hen beijden geraecten afflivich te worden, ende die lancxtlevende hem veralieueerde met eenen anderen houwelijck ende naekinderen verweckt soe sullen die kijnderen van den ijersten afflivigen, behouden allen die goederen vanen afflivigen voirst. ende sullen voirkijnderen ende naekijnderen in die goederen vanden lancxtlevende even diep deijlen hoeft voir hooft, ende geloeft Jan Guijens den ouden voir Jannen sijnen sone tselve te volbrengen sonder erch en liste ... (03-06-1598)

Genoemde personen: Jan Jan Guijens, Maria Goort Reijmen/Maria Reijmen, Willem Ruevens

19v. item Henrick Lobben als man ende momboir Jenneken sijnder huijsvrouwe heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect Peteren Alen in eenen ewigen recht, een stuck lants tot Oevelwegen gelegen groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Peters voirst. 2. idem 3. Delis Verhagen 4. Arien Wouters ... (13-06-1598)

Genoemde personen: Hendrick Lobben, Peter Aalen, Delis Verhagen, Adriaen Wouters

20. item Jan Heijn Baeten heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Stappers eenen erfbrieff van vijff gulden tstuck tot XX stuijvers als Marij Aerden Stappers alias Gijsselen eertijts gecoft ende vercregen heeft van Henrick Jacop Heijnselmans soen al soe den selve gedicht ende gepasseert is voir scepenen van Heeze ende Leende wesende den selve die dato duijsent vijfhondert negen en veertich den 23en jarij (23-01-1549) ende geloeft Jan voirst. weerschap sup[er] se et o(mn)ia ende hier mede is affgelost ende gequeten alsulcken erffchijns ende jaerrenthe van vijff gulden, als Jan Stapperts eertijts gecoft ende vercregen heeft van Anthonis Hogaert Smeets soen wesende den selven de dato den 9en marti anno 1556 (09-03-1556) sonder erch en list (18-06-1598)

Genoemde personen: Jan Heijn Baeten/Jan Baeten/Jan Hendrick Baeten, Hendrick Stappers, Maria Aert Stappers/Maria Stappers/Maria Aert Gijsselen/Maria Gijsselen, Hendrick Jacob Heijnselmans/Hendrick Heijnselmans, Jan Stappers, Antonis Hogaert Smeets/Antonis Smeets

20v. item Willem Wouter Genen heeft met helmelingen vertidinge vercoft, overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Arien Aelberts tot Weerde [Valkenswaard] allen alsulcke goederen ende cavele als hij gecoft ende vercregen heeft van Aert Phlips Genen sijnen neve, ende dat met alsulcken last als daer in is ende bevonden sal worden, ende geloeft Willem voirst. weerschap ... (22-06-1598)

Genoemde personen: Willem Wouter Geenen/Willem Geenen, Adriaen Aelberts, Aert Philip Geenen/Aert Geenen

21. item Jan Daemkens heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Willem Engelen een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in die Roijbroecken tusschen 1. Peter Janssen van Hout 2. onmundich kijnt van Joest Goijaert Bueijens 3. Elken Berchmans metten kijnderen 4. die Aa, alsoe sij seijden, los en vrij wtgenomen vier gulden siaers aende naekijnderen van Arien Berchmans, ende den dorps commer, ende ofter enigens chijns in bevonden wort salmen op ende affgaen metten penninck veertich nae advenant ende met alsulcken wegen alst met recht heeft, ... (04-08-1598)

Genoemde personen: Jan Daemkens, Antonis Willem Engelen/Antonis Engelen, Peter Janssen van Hout/Peter van Hout, Joost Goort Buijens/Joost Buijens, Aelke Berchmans, Adriaen Berchmans

21v. item Servaes Adams heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Jannen Dries een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende tot Strijp genoempt dat Donckerbrouck, tusschen 1. Henrick Aert van Hall 2. Deelis Bocx 3. Tielman Heesterbeecx 4. idem ... noch een stuck groesen in die selve parochie gelegen genoempt den Jansburch tot Strijp, tusschen 1. Jan Jutten 2. Aert Buijs 3. Jan Herbers, 4. die straet ... (09-08-1598)

Genoemde personen: Servaes Daems, Jan Dries, Hendrick Aert van Hall/Hendrick van Hall, Delis Bocx, Tielen Heesterbeeck, Jan Jutten, Aert Buijs, Jan Herberts

22. item Lenaert Hannen heeft vercoft ende met helmelingen vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Dries eenen erffbrieff van eenen jaerlijcken chijns van ses gulden wesende den selven brieff de dato anno 1590 den 29 maij, ende geloeft Lenaert voirst. weerschap sup[er] se et o(mn)ia, sonder erch en list ...

Genoemde personen: Lenart Hannen, Jan Dries

22. item Servaes Adams heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Lobben sijnen swager alsulcken erfgoederen als hem aengecomen en verstorven sijn van Geraerden Swuesten ende Libbeken sijn huijsvrouwe hoedaenich die selvige mogen wesen ...

Genoemde personen: Servaes Daems, Peter Lobben, Gerrit Swuesten

22v. item Henrick Lobben heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Bernaerden Pompen alsulcke erffelijcheijt totten nieuwen paelen toe als daer gesteecken sijn tusschen hen beijder erffenissen ende gelaegen ... dies reserveren sij van weer sijden opt selve erffenisse den decker te dienen, ende wenden te luijcken ende leijmen onbecroent van ijemanden alst hen ende hennen naecomelingen believen sal, ende en sal Bernaert niet mogen poten ofte setten enige bomen aen Henricx des vercopers voirst. sijde wtgenomen eenen oestboem ...

Genoemde personen: Hendrick Lobben, Bernard Pompen

23. item Dimpna Jan Joirdens naegelaten weduwe van Delis Hannen met haeren mombaers, te weten, Willem Jan Joirdens, ende Arien Hueben ter eenre, ende Willem ende Elsken kijnderen van Delis Hannen verwect bij Dimpna voirst. met Lenaerden Hannen Elsken voirst. mombaer ter andere sijden, hebben gescheijden ende gedeijlt allen dese erffgoederen hier nae beschreven ende is Dimpna voirst. haer tocht vande selve goederen affgegaen met helmelingen vertidingen


A: item Willemen ende Elsken is te deel gevallen den vorsten ecker, noch drie copsaet op Willeken Neesenecker, het huecxken, den Jansburch, die halff Ren neven Dries Weijnen kijnder sijde

B: item Dimpna voirst. is te deel gevallen die reste vanden Holenecker, noch anderhalff vaetsaet van Willeken Neesenecker, die Rij, noch die halff Ren hen toecompeterende, item dese deijlinge is geschiet onpartidich voir scepenen en hebben deen op des anders cavel helmelinge vertegen, ende hebben geloeft Dimpna met haren mombaers, ende wil voir hem selven, ende Elsken met hare mombaer, dese deijlinge vast, stedich ende van werden te houden op verbente vande vijftich gulden tstuck tot XX stuijvers voir den gebreeckelijcken gaende tselve pee[.] gewijse, ende dies beloven Willem ende [.] voirst. alle jaeren hender moeder te geven thien gulden wt hennen goederen ende gedeelte, ende dat elck van hen beijden voir deen helft op heerlijcke ende reale executie altijt op [leeg] dach, ende dies sal Dimpna voirst. het huijs metten aengelaege haeren leeffdach mogen gebruijcken ende die van beijden bij hen moeder gerae[.] te wonen sal tselve gehouden sijn te onderhouden in vuegen ende manieren alst selve nu tegenwordich is, sonder ergelist ende dies consenteren noch Willem voir hem selven, ende Elsken voirst. metten mombaer voirst. dat Dimpna met haer cavel haeren vrijen wille sal mogen doen ende vercopen, in soe verre sij tselve tot nootdruft haers lijfs van node mocht hebben ... (03-10-1598)
Genoemde personen: Dimpna Jan Joirdens/Dimpna Joirdens, Delis Hannen, Willem Jan Joirdens/Willem Joirdens, Adriaen Houben, Willem Delis Hannen/Willem Hannen, Aelke Delis Hannen/Aelke Hannen, Lenart Hannen

24. item Willem Hannen voir hem selven ende Elsken sijn suster met Lenaerden Hannen haeren mombaer hebben gedaen een scheijdinge ende deijlinge van dese naebeschreven goederen.


A: item inden ijersten is Willemen te deel gevallen den halven Vorstenecker die sijde neven Willem Berchmans, noch anderhalff copsaet neven Geen Verover, den halven Jansborch aen het beemtken van Willem van den Brouck, die halff cavel vanden Renbeemt neven Peter Driessen erffve

B. item Elsken is te deel gevallen den halven Vorstenecker neven het land van Herssel, noch anderhalff copsaet neven Dimpna haerder moeder, den halven Jansburch neven Jacop Hannen sijde, den halven Renbeemt neven Wouter Fossen sijde, item dese deijlinge is geschiet onpartidich voir scepenen ende hebben deen op des anders cavel helmelingen vertegen, ende geloven dese deijlinge vast, stedich ende van werden te houden op verbente van vijffentwintich gulden tstuck tot XX stuijvers voir den gebreeckelijcken, gaende den X een X eens gewijse, sonder erch en list, wt in forma meliori
Genoemde personen: Willem Hannen, Aelke Hannen, Lenart Hannen, Willem Berchmans, Gerrit Verover, Willem vanden Broeck, Peter Driessen, Jacob Hannen, Wouter Sfossen,

24v. item Aert vanden Zande heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Dimpna Jan Joirdens naegelaten weduwe van Delis Hannen een hoffstadt metter toebehoirte daer aen gelegen tusschen 1. Willem Berchmans 2. Jan Broeckmans 3. Jan Theus met meer andere 4. die straet ... (29-10-1598)

Genoemde personen: Aert vande Sande, Dimpna Jan Joirdens/Dimpna Joirdens, Delis Hannen, Willem Berchmans, Jan Broeckmans, Jan Thijs

25. item Reijm Jan Hoirss heeft met helmelingen vertidinge vercoft, ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Michielen Hendricxsen van Put een stuck lants in die parochie van Leende in die Langecker gelegen, tusschen 1. Willem Peters 2. Henrick Jacops van Hees, 3. Michiel Heesterbeecx 4. derffgenamen van Henrick Wreijssen ...

Genoemde personen: Reijm Jan Hoirs/Reijm Hoirs, Michiel Hendrick van Put/Michiel van Put, Willem Peters, Hendrick Jacob van Hees/Hendrick van Hees, Michiel Heesterbeeck, Hendrick Vreijssen erfgenamen

25v. item Willem Hannen als man ende momboir Marijken sijnder huisvrouwen ende Arijken Jan van Aelst dochter met Franssen Pompen ende Jacopen Aerts als mombaers ende hebben gedaen een scheijdinge ende deijlinge van desen erffgoederen hier nae beschreven


A: inden ijersten is Willmen te deel gevallen den Leenderecker, noch den Langecker, noch den halven Bocht het vorste eijnde, ende sal ses roeijen meerder sijn, ende dies salt achterste altijt over tvorste mogen varen ende drijffven, noch die Cuijlen, noch het veltken van Henneken Aert aenden Buenrebeemtswech, ende den houtwasch inden Jansburch metten gront

B: item Ariken voirst. is te deel gevallen het huijs daer Jan den Kremer in woent ende sal daer jaerlick wt gelden vier dalffven gulden aen Elken Bacx metten kijnderen, ende den pacht alsoe betalen dat dander cavel daer aff onbelast sal blijven, nu ende ten ewigen dagen, noch den Buenrebeemt, noch het achterste eijnde vanden Bocht, noch den Strijperecker, aenden Bremberch, noch dat gemeijn Eussel ...
Genoemde personen: Willem Hannen Maria Jan van Aelst/Maria van Aelst, Arijke Jan van Aelst/Arijke van Aelst, Frans Pompen, Jacob Aerts, Johanna Aerts, Jan de Cremer, Aelke Bacx

26. item alsoe Jen Peter Vriesen dochter ende Geraert Dircx haren swager verclaeren tsamen gecoft te hebben ende vercregen te hebben eenen halven beemt in die Moelenschutten gelegen ende nocht twe vaetsaet lants, deen vaetset liggende aende Speelwech neven Willem Donckers erffve als man ende momboir Anna sijnder huijsvrouwe, ende dander aen Peter Vriesen hutte ende erffenisse, soe heeft Geraert voirst. als man ende momboir van Elken sijnder huijsvrouwe met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Catharijnen Dircken Clevers dochter verwect bij Jennen voirst. sijn wittige huisvrouwe, het voirst. geheele Moelenschut voirst., liggende tusschen 1. Hoeb van Pelt 2. Joestken Gueijens metten kijnde 3. Jan Hoeben 4. Jan van Herssel, alsoe sij seijden, los en vrij wtgenomen dorps commer, noch een stuck lants aen den Speelwech gelegen tusschen 1. Willem Donckers 2. Heijlken Tielman Heesterbeecx dochtere 3. den heijligen geest tot Leende 4. Geraerts voirst. alsoe sij seijden, los en vrij wtgenomen dorps commer, ende dat Geraert voirst. sal mogen wegen sijn vaetsaet lants van sinte Jacop aff tot halff mert toe ende dat seven voeten breet, noch heeft Geraert voirst. met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect Catharinen voirst. een stuck lants groot ontrent vierdalff copsaet 1. Henrick Lenen 2. Heijl Delen metten kijnderen 3. Henrick Lenen 4. Geraerts voirst. alsoe sij seijden, los en vrij wtgenomen dorps commer, ende noch XX stuijvers siaers te gelden aen Franssen Pompen, dies reserveert Geraert voirst. oft Catharina voirst. geraecte afflivich te worden, sonder enige wittige gebeurte achter te laeten, dat alsdan thalff Moelenschut, ende die vierdalff copsaet lants wederom sal succederen aende erffgenamen ende linie daer sij affgecomen sijn ... (05-11-1598)

Genoemde personen: Johanna Peter Vriesen/Johanna Vriesen, Gerrit Dircks, Willem Donckers, Aelke Peter Vriesen/Aelke Vriesen, Catharina Dirck Clevers/Catharina Clevers dochter van Dirck Clevers en Johanna Peter Vriesen, Huijb van Pelt, Judoca Guijens, Jan Houben, Jan van Herssel, Willem Donckers, Helena Tielen Heesterbeeck/Helena Heesterbeeck, Hendrick Leenen, Helena Deelen, Frans Pompen

27v. item Catharina voirst. met Henricken Lenen ende Jan Engelen als momboirs heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Geraerden voirst. een stuck lants groot ontrent een vaetsaet, 1. nacomelingen van Peteren de Vriese 2. Marten vanden Biesen 3. nacomelingen van Peteren de Vriese 4. Catharina voirst.


28. item Peter Stevens heeft erffelijck vercoft met helmelingen vertidinge den promiseurs der tafelen des Heijligen Geests tot Leende eenen jaerlijcken chijns van drie gulden siaers, tstuck tot xx ste gereeckent, ende dat wt sijnen gelaege gelegen in die parochie van Leende in die Leenderstraet tusschen 1. Wouter Fossen, 2. Anthonis Delen metten Kijnde, 3.die straet 4. idem (13-09-1598).


28. item Peter Stevens heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge op gedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Wilm Bluijssen een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp genoempt het eechtken, tusschen 1. Henrick van Hal 2. Henrick Martens 3. Juecxken Pompen metten kijnderen 4. Hoochijndewech...


28v. wij Jan Verdonck, Jan Peters, Adriaen Wouters, Jan Vesters, ende Jan vanden Hoven schepenen in Heze ende Leende, tuigen ende doen konde, dat voir ons comen ende erschenen sijn op huijden dato ondergeschrevene die eersaeme Remigius Janssen ende Jan Bluijssen onse medeschepenen als scepenen des dorps Leende, Adriaen Maes, Lauwreijs Berchmans, Lenaert Mathijs Hannen, Anthonis Verhagen, Jan van Stercxel, ende Jan Bitters burgemeesteren, Herbert Joesten, Michiel Vriesen ende Adriaenen Verover Heijligeestmeesters, Jan Herbers, Joest Dries, ende Peter Driessen kerckmeesters respectivelijck tot Leende voirst int lant van Brabant, onder die Meijerije van Shertogenbossche int quartier van Pelandt gelegen, ende hebben voir hen, henne erven, gemeijnten, ende alle ondersaeten des dorps voirst. met landeringe ende volle consent der gemeijnten voirst. ende met consent ende volle wille ende voirweten der geheelder gemeijnten voirst. oft ten minsten het meeste deel der selver geslten ende geaccordeert ter met proffijt ende der meesten schade metten minsten te verhoeden, op te lichten ende op te nenne een seekere somme van penningen als te weten thien hondert gulden Brabants omme daer mede te quiten ende aff te leggen seeker hoeftpenningen aen henne mede ingeseten des dorps Leende voirst voir noots halven opgenoemen, ende staende tot meerderen pacht, als dese tegenwordigen hoestbrieff op Margrieten Daniels Alethen Meuwisdochter is spreeckende... (31-03-1599)


32v. item Peter Berchmans als man ende mombaer Anthonie sijnder wittiger huisvrouwe ende Ariken Henrick Tielensdochter met bijwesen ende consent van Jan van Hout ende Henricken Loefs als mombaer van Ariken voirst. ende hebben gescheijden ende gedeijlt dese erffgoederen hier nae beschreven,


A: inden ijersten is Peteren te deel gevallen den halven Schammert neven Meriken Custers sijde ende den pacht daer in staende sullen sij tsamen betalen, dat eckerken op die Huechde ende moet den pacht gelden die daer in staet, ende het verloep tot datum van desen tsamen te betalen, het halff veltken aen Oistericker dijck voir aen, die halff vorste Rossent voir aen nae Oistericker dijck, ende elck sal over tsijn wegen, het halff achteste Rossent die sijde nae Huechten, den halffven Oistericker ecker neven Jans van Hout, den halffven ecker tot Boshoven neven Jacop Dingens.

B: Item Ariken is te deel gevallen, die helft vanden Schammert neven Roelant Verbraken sijde, die achterste sijde vanden veltken aen Oistericker dijck, ende den pacht in het voirst. veltken sullen sij tsamen gelden ende betalen, die halff vorste Rossent die sijde langs neven tBroeck, het halff achterste Rossent die sijde nae Oistericker dijck, den halffven ecker tot Oisterick neven Peter Bueckens sijden, den halffven ecker tot Boshoven neven Henrick Lenen sijde. Item dese deijlinge is geschient onpartidich voir scepenen... (14-12-1598)

33v. item Dirck ende Aert Kijnderen van Jan .ecken alias Goessens, hebben met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Wouter Daems een stuck lants met allen bijliggenden hen toecompeterende alsoe tselve gelegen is in die parochie van Leende tusschen 1. die straet 2. Peter Weijnen 3. die straet 4. idem ... (07-01-1599).


34. item Anthonis Tielens heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peeteren Wouter Daems een halff velt hem Anthonissen voir sijn contigent toecompeterende gelegen aen Strijperdijck neven Wouteren ende Jacopen Bluijssen erffenisse ...


34v. item Jan Heijn Baeten heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Willem Verbraecken een stuck lants in die parochie van leende in die Leenderstraet gelegen, tusschen erffenis 1. Peter Clevers ter tochten besittende 2. den kijnderen van Jan Thijs 3. Frans Pompen 4. die straet...


34v. item Henrick Verhoeven heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Adriaenen Aert Martens een stuck lants gelegen in die parochie van Hees aen die Oude Moelen tusschen 1. die weduwe Jacop Tielen metten kijnderen 2. Herman Eijmberts met meer andere 3. Gijsbert Gueijens 4. die straat... ende noch een mudde roggen jaerlicx daer wt te gelden aen die kijnderen ende aermen des Heijligen Geest tot Leende, ende noch acht ste sheren chijns want hij daer in staet ... (03-03-1599)


35. item Jacop Broeckmans ende Jan [doorgehaald: Engelen] Roelants hebben gedaen een erffmangelinge, item soe heeft Jacop voirst. hem samen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, met helmelingen vertidinge, een huijs, hoff, metten aengelaege also tselve gelegen is in die parochie van Leende in die Leenderstraet tusschen 1. Catharina Haijegen met Jannen haren sone, 2. Peter Driessen 3. die straet 4. idem ... Item Jan voirst. heeft Jacopen voirst. opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, een huijs, hoff, metten aengelaege, also tselve gelegen is in die parochie voirst. buijten den Leender dijck, tusschen 1. Jacop Aerts 2. Willem Jacop Schoenmakers, 3. Frans die Mulder (Smulders/Smolders) 4. die straet ... Item noch een stuck groesen inde voirst parochie gelegen, in die Koijbroecken tusschen 1. Henrick van Roij, 2. Henrick Bonen 3. Wouter Thijs Thijs 4. Jacop Hannen ... (18-01-1599)


36. Item Aelbert Corstens als man ende mombaer Jenneken sijnder huisvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Baeten een stuck lants in die parochie van Leende tot Strijp gelegen, tusschen 1. Merrij Aerts met haren sone 2. Henrick Bueijkens 3. Merrij naegelaten weduwe van Willem Jan Heesterbeecx 4. de straet ... (29-01-1599)


36v. item Willem Berchmans heeft vercoft ende met helmelingen vertidingen opgedragen en mechtich gemaect in eenen ewigen recht Aelberten Corstens een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Speel, tusschen 1. Geridt Bacx 2. Reijm van Mol 3. Marten Wouter vanden Biesen 4. den Speelwech ... ende met alsulcken wegen alst heeft (te weten) het een laer over den ecker van derffgenamen van Meus van Mol, ende dander laer onder den ecker van Christina van Mol. Item noch een stuck lants daer gelegen, in die Speel, tusschen 1. Reijm van Mol, 2. die kijnderen van Goijaert Reijmen, 3. [leeg] 4. den Speelwech ... Item noch een stuck lants in die Speel gelegen tusschen 1. Jan Gueijens de jonge 2. dommundich kijnt Jans van Mol 3. Reijm Hoirs 4. die straet ...


37. item Henrick Jacop van Hees heeft vercoft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Michielen Hendricx van Put een stuck lants gelegen in die paroche van Leende in die Cruijt, tusschen 1. copers voirst. 2. Frans Smulders 3. Hogaert Danckers 4. erffgenamen van Henrick Wreijssen .. (01-02-1599)


37v. item Michiel Heesterbeecx ende Anthonis Delen gemechtichden van Jan Tijmmers dewelcke procuratie is gepasseert voir burgemeesteren, schepenen, ende raiden der stadt Haarlem, de dato, den 28 november anno 1594, en hebben vercoft ende met Helmelingen vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Jan Tielens een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. den erffgenamen van Peter Van Eijndoven 2. Jan van Hout 3. Heijn van Hall 4. Meriken weduwe van Marcelis Botteliers ... Item noch een stuck lants in die selve parochie gelegen, tusschen 1. Peter Baeten 2. Aert Josephs met meer andere 3. Joest Baeten 4. Lenaert Daem Pompensoen...


38. item Anthonis voirst. gemechticht als boven heeft met helmelingen vertidinginge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Michielen Heesterbeecx een stuck groesen in die doncker broecken gelegen, tusschen 1. copers voirst. 2. die kijnder van Elken Tijmmers 3. Henrick Willem Bueijkens 4. derffgenamen van Peter Thijs...


38v. item Anthonis Delen heeft met helmelingen vertidingen vercoft ende mechtich gemaect Henricken Jacop van Hees alsulcken gebruijck van eenen wech (te weten) vanden achten august totten meij toe, van een stuck groesen in die oude beemden gelegen, ....


38v. item Ariken Wouter van Huechten ende Anthonis haren sone, ende met Peteren Homans als mombaer hebben met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Bluijssen alsulcke beterschap van een stuck groesen in die parochie van Leende tot Strijp gelegen, in die Riesten, tusschen 1. Henrick Dielis van Veen 2. die Aa 3. idem 4. Heijn van Hal...


39. item Peter Jan Hoirss. heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Anthonissen Willem Verbraecken een stuck lants gelegen in die parochie van Leende op die Hustet, tusschen 1. Frans Pompen metten kijnderen 2. Jan Theus 3. Jan Lobben 4. Lijxken Phlips ... (04-02-1599)


39v. item Jan Delen ende Jan Jacop Delensoen wesende de neeff van Jan voirst. hebben vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Wueijten een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. den strijper dijck 2. Aleijt weduwe van Delis van Huechten metten kijnderen 3. een wech toebehoirende Pouwel Berchmans 4. Jan Jacop den Smetsoen ... (11-02-1599)


39v. item Joest Dries heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht alsulcken constitutie brieff van twe gulden siaers als Janus Thonis Selkenssoen hem erffelijck vercoft hadde, ende dat met soe veel pachten als van date des briefs, ende noch drie verschenen pachten voir date des briefs, nae vermellen des constitutie briefs de dato 1591 den 17 januari... (23-02-1599)


40. item Luijcas Willem Loefs heeft vercoft ende met helmelingen vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Willem Verbraecken een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in die neerbeemden, tusschen 1. Aert Dingens 2. Wouter Fossen 3. Peter Lenen 4. Jan Engelen ... (22-03-1599)


40 item Jan Engel Daemkens als man ende momboir Henricxken sijnder huisvrouwe, Wilm Bitters als mombaer van Heijlken die dochter van Willem Bitters de jonge, ende Heijn van Hall als mombaer van Anna Leenders naegelaeten weduwe van Willemen Bitters de jonge voirst. wesende die moeder van Henrixken ende Heijlken voirst. ende hebben gesamenderhandt met helmelingen vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, den provisers der tafelen des Heijligen Geest tot Leende, eenen erff rentbrieff van ses gulden en vijff stuijvers siaers, staende jaerlicx te heffen en ende te beuren aen Jannen Jans vanden Broeck, ... (03-04-1599).


40v. item Aleijt Willem Driesdochter naegelaten weduwe van Marten Naeten, met consent ende bijwesen van Anthonissen Lenen Boxsoen nu tegenwoirdich man ende mombaer van Aleijten voirst is met helmelingen vertidingen affgegaen haer tocht van desen naebeschreven huijse metten aengelaege daer toe behoijrende. Item Arien Naeten ende Delis Willem Driessoen als mombaers ende toesienders van den ommundigen kijnderen van Marten ende Aleijten voirst. met consent ende bijwesen van Anthonissen ende Aleijten voirst. hebben met helmelingen vertidinge vercoft opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Peter Bitters een huijs, hoff, metten aengelaege also tselve gelegen is in die parochie van Leende tot Oisterick, ende soe Marten voirst. tselve eertijts gecoft heeft, van Michielen Vriesen (te weten) tusschen thuijs ende daer die schuer eertijts gestaen heeft .. ende ofter anders ijet in bevonden wort samen op ende affgaen nae Lantloep, gelegen tusschen 1. Willen Danckers 2. ommundige kijnderen Jans van Luijcken 3. Michiel Vriesen 4. Jan mr. Delis en Loef Dries alsoe sij seijden. Ende geloven Arien ende Delis mombaers voirst. weerschap sup se et oia bona, ende Jacop Viucken, Willem Willem Ferwerssoen, Jan Bitters, Vaes Cornelissen als naegebueren ende bijden voirst. gelaege wonende ... (04-07-1599)


41v. item Peter Berchmans voir hem selven ende mede gelovende ende hem sterckmaeckendemet Jannen van Hout ende Henricken Loefs als mombaers van Ariken Henrick Tielensdochter, ende hebben vercocht ende met helmelinge vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Roelen Engelen een huijs, hoff metten aengelaege tot Oisterick gelegen bij Willemen Jan mr. Delis aen deen eijnde 1. die straet 2. hofstadt van Peter Vriesen saliger 4. die straet .. ende ofter enigen last in worde bevonden salmen op ende affgaen nae lantloep, ende verclaeren Herbert Joesten, Arien Meus, Willem van Vechelen, dat den ommunidge geen goet oirbaerlijcker vercoft en is dan dit tegenwoirdich gelaech ... (14-04-1599)


42v. item Phlips Janssen van Vessem als man ende mombaer Anneken sijnder huisvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Michielen Hendricx van Put een stucxken hoofs, totten Nienweg palen toe achter sijn huijs gelegen, ... (22-04-1599)


43. item Dirck Geridt Heesterbeecx heeft met helmelinge vertidinge vercoft Jannen Marcelis van Nouwenhuijs eenen erffelijcken chijns van negen gulden siaers .. ende wt een stuck groesse in die Doleggen gelegen, tusschen 1. Jan van Hout ende Heijn van Hall 2. derffgenamen van Willem Heesterbeecx ende Willem Schepers metten kijnderen, 3. Peter Gueijens 4. eenen gemeijnen wech. Noch in ende wt een stuck groesen in die Blitters vennen gelegen tusschen 1. Peter Hoirs 2. Jan Bluijssen 3. sheren gemeijnte 4. die Aa. Noch in ende wt een stuck lants groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Jan Wueijten 2. de kijnderen van Jan Thonis Pouwels 3. Wouter Bluijssen 4. Henrick Bueijkens... (27-04-1599)


43v. item Peter Cocx heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen Jan Hoirss een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Cruijt, tusschen 1. Hogaert Aert IJewenssoen 2. Fras Peter Smulders 3. Jan Goirtss van Pelt 4. Lenaert Hannen met meer anderen ... (29-04-1599).


44. item Lenaert Pompen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Josephs Stappers een stuck lants in die parochie van Leende op die Tuijnt gelegen tusschen 1. Marij Arien Verstappendochter 2. Lenaert Daem Pompen 3. Anthonis Verhagen 4. Judith Stappers ... (27-05-1599)


44. item Jacop Pouwel Pompen als naerder van bloede calengiert ende onder staet alsulcken cope van een stuck lants als Henrick Josephs van Arien Lenaert Pompen gecoft hadde, liggende op die Truijt (04-11-1599)


44v. item Willem Ruevens heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Peter Wreijssen een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in die Craensitten tusschen 1. Anthonis coper voirst. 2. die kijnderen van jan Gueijens 3. Henrick Stappers 4. Aert Dingens met meer andere...


44v. item Peter Cocx heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Roelens een stuck groesen in die Moelenschutsen gelegen wesende een halffvelt groot ontrent tsestich roeijen, tusschen 1. Frans Smulders 2. den aermen en Heijligen Geest kijnderen tot Leende 3. Ida naegelaten weduwe van Peter Engelen metten kijnderen 4. Reijm Hoirs ... (26-06-1599)


45. item Peter Wouter Berchmans heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Franssen Peter Smulderssoen een stuck eckerlants gelegen in die parochie van Leende tot Boshoven tusschen 1. Henrick Joseps 2. een gemeijne wech 3. idem 4. Merrij Clercx metten kijnderen ... (28-06-1599)


45v. item Aerdt Henricxsen kenne en sijde midts desen dat Peter Jan Geraerts aen .. heeft affgelost ende gequeten te vollen ende betaelt een renthe van vijf rijnsgulden jaerlicx, die heffende was geweest Jan Henricxsen van Heze ende hem geloeft bij Jannen Jan Beijens, welcke renthe 16 aengecomen mij huijsvrouwe doir afflinicheijt mijns huijsvrouwen susten, ende voirst meere gelove op mijne persone ende allen mijne goeden hebbende ende vercrigende, op dese renthe met meer te soecken doen oft laeten soecken, enden den voirst Peter Jan Geraerts los en ongemolesteertte houden ende sijn erffgenamen naer hem (salvo) dat Aert voirst. referueert alsulcke acti van voirgaende pachten verschenen voir datum dat Peter voirst. dese renthe heeft ... (25-07-1599)


46. item Anthonis Peter Wreijssen ende Lenaert Mathijs Hannen hebben gedaen een erffmangelinge. Item soe heft Lenaert voirst. hene Anthonissen met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck hoefs gelegen in die parochie van Leende in die Gasthuijs hoff, groot ontrent negen Roeijen oft soe groot en cleijn alst selve bevonden sal worden, tusschen 1. Anthonis voirst. 2. Peter Lobben 3. Anthonis voirst. 4. eenen waterlaet .. Item Anthonis voirst. heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Lenaerden Hannen eenen renthbrieff van drie gulden siaers, staendejaerlicx te heffen in en wt den gelaege daer Jan van Brug in te wonen plach ... (11-08-1599)


46v. item Arien Coppen als gemechticht van Jan Arien IJewenssoen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Peter Wreijssen een stuck lants gelegen in die parochie van Leende achter die Kercke, tusschen 1. Meriken Nesen metten kijnderen 2. Henrick Loefs 3. Meriken Nesen metten kijnderen 4. Arien Verover ... (16-08-1599)


47. item die kijnderen van Lauwreijs Lobben hebben gedaen een scheijdinge en deijlinge van dese naebeschreven goederen.


A: Item inden ijerst en soe is Henricxken naegelaten weduwe van Anthonissen hennen broeder te deel gevallen den halffven renbeemt achter, 1. Peter Lobben 2. Delis Box 3. Peter Lobben 4. Henrick Lobben, ende dies sal Henricxken weduwe voirst. een roeij tot ..[doorgehaald: hebben], ende het achterste eijnde sal altijt mogen wegen over het vorst eijnde van halffven tot Sinte Jacop toe.

B: Item Henricken Lobben is te deel gevallen den halve renbeemt het vorste eijnde, 1. Delis Box 2. Peter Lobben 3. Henricxkens voirst. 4. Arien Peter Thonis, ende sal een roeij meer hebben.

C: Item Jannen is te deel gevallen een stuck groesen int Moelenschut 1. Peter Lobben 3. Goiaert Lobben met meer anderen ... Item noch een halffvaetsaet lants in die Broececker noirtwaerts.

D: Item Goijaerden Lobben is te deel gevallen die reste vanden voirst. ecker in die Broeckecker 1. Jan Roelen 2. Thonis Engelen 3. Thonis Engelen 4. Wouter Verover met meer anderen, also sij seijden. Ende geloven Goijaert, Jan henrick, ende Henricxken weduwe voirst met Henricken Willem Verhoeven alias den Smet haren mombaer dese scheijdinge ende deijlinge ... (04-11-1599)

47v. item Jan Lauwreijs Lobben heeft erffelijc vercoft Goijaerden Lobben sijnen broeder eenen jaerlijcken chijns van xx (20) stuijvers .. in en wt een half vaetsaet lants in die parochie van Leende in die Broeckecker gelegen tusschen 1. Jan Roelens 2. Anthonis Engelen 3. Anthonis Engelen 4. Goijaert voirst.


48. item Peter Weijnen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Michielen Hendricx van Put een stuck lants gelegen in die parochie van Leene aen den Schaijreckers driesch, tusschen 1. Marij weduwe Jacop Hoeijmekers metten kijnderen 2. die kijnderen van Frans Pompen 3. Peter Stevens 4. Peter Lobben ... (12-11-1599)


48. item Peter Weijnen ende Willem Peters van Zoemeren verclaeren een erffmangelingen gedaen te hebben, ontrent geleden veerthien jaren datum van desen. Soe heeft Peter voirst. hem Willemen met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Langecker tusschen 1. Michiel Henricx van Put 2. eenen gemeijnen gebruijclijcken wech 3. idem 4. Wouter Fossen ... Item Willem voirst. heeft met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren voirst. eenen erffbrieff van viergulden en thien stuijvers siaers, welcken Joest Weijnen eertijts vercoft en gevest heeft heer Jannen Tielens, nae vermellen den constitutiebrieff, wesenden den selven van date duijsent vijffhondert ses en tseventhich den iii februari (03-02-1576) ...


49. item Henrick Henrick Daemss ende Reijm Jan Hoirss als man ende mombaer Agnete sijnder huijsvrouwe hebben gescheijden ende gedeijlt allen die erffgoederen hen aengecomen ende verstorven doir die affluicheijt van Heijlken Henrick Daemsdochter, hen suster.


A: Item inden ijersten soe is Henricken voirst. te deel gevallen het huijs, hoff, ende aengelaech, met het geen datter op staet, noch den ecker in die Cruijt gelegen metten chijns ofter enigen in staet, ende met alsulcken wegen alst heeft en geeft, ende oijck met alsulcken wegen alst anno 84 [1584] onder broeder en susters gedeijlt is, noch een velt in die broecken, noch den halffve nienweg dijck totten nienweg palen toe die sijde neven den wech.

B: Item Reijmen voirst is te deel gevallen den dijckbeemt met die onde Aa. soe het eertijts anno 84 [anno 1584] gedeijlt is onder broeder ende susters, ende sal die renthe daer wt moeten gelden metten verlopen pachten staende aen die capelle. Noch te heffen twe gulden vijf stuijvers siaers aen Henrick den Smet metten vercope, noch een renthe van tweendertich stuijvers siaers aen Dirck Duijssen metten verlope. Noch het rentken aen Aelbert Goirtiens metten verlope, den ecker van heer Corsten Moirssen, ende den ecker daer neven gelegen metten chijns die daer in staet, ende met alsulcken wegen alst heeft en geeft, den halffven nienweg dijck neven Henrick den Smet sijde noch het Wlckendonck. Item dese deijlingen is geschiet onpartijdich voir schepenen ... (22-12-1599)

49v. item Henrick Henrick Daemss heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen Hoirs sijnen swaeger een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Cruijt, tusschen 1. Reijmen voirst. 2. idem 3. den kijnderen van Reijm Dielis van Veen 4. Abraham van Vlijmen ...


50. item Jan Hoirs heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Aerden Raessen een stuck eckerlants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Jacop Pompen 2. den Moelenpadt 3. Joest Baeten 4. Cijli Bueckens ... (05-01-1600)


50v. item Aert Raessen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Driessen een stucxken lants gelegen in die parochie van Leende in die Broeckecker, tusschen 1. Michiel van Put, 2. Wouter Verover 3. Goijaert Lobben 4. die straet ...


50v. item Henrick Joseph Stappers heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Marcelis van Nouwenhuijs een stuck eckerlants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Hanrick Leenen kijnderen verwect bij Cristina Dries 2. Jan Pauwels kijnderen 3. Jan Dries 4. die kijnderen Jacops van Hees als zij zeijden ...


51. item Michiel Jan Heesterbeecx als gemechticht van Jannen van Brug wesende die selve procuratie van data heeft met helmelinge opgedragen overgeven ende mechtich gemackt Lenarden Hannen een stuck landts gelegen inder prochie van Leende op de Truijt tusschen 1. des coopers 2. Goedelt Elsen 3. Jan Lobben 4. sheren gemeijnt ... noch twee gulden siaers aen Jacop Aerts kijnderen...


51v. Elizabeth naegelaeten wedue van Peter Thijs met Jan Hoeben haren gecozene mombaer heeft met helmelingen vertidinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Jacopen Daemkens een stuck lants gelegen in die parochie van Leende aenden Schaijreckers driesch tusschen 1. Jan Hanegen 2. Jacop Daemkens 3. Jacop Pompen met meer andere 4. die straet ... ende hier voir sal Jacop voirst. gehouden ende verbonden sijn, alsulcke actie ende erffrenthe te betalen als die Heijligeestmeesters van Geldrop jaerlicx heffende sijn, in ende wt een stuck groesen in die Cortbrug gelegen nae wtwijsen ende vermellen hennen beschede hem daer nae refererende, ende geloeft Jacop voirst. haer Libbeken ende haeren naecomelingen daer aff costeloes ende schaedeloes te ontlasten ende geloeft Libbeken met haren voirst. mombaer weerschap ... (17-07-1596)


52. item Jan Gueijens, Lucia naegelaten weduwe van Jan Frueijen vuijt crachte van procuratie Hanrick Wouters als momber Marijkens zijnder dochter verwect bij Anneken sijn ierste huijsvrouwe, Hanrick van Ham als man ende mombaer Marijkens zijnder huisvrouwe hebben vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt in eenen ewigen recht Reijms Hoirs een huijs hoff metten aengelach tusschen 1. Anthonis Dries 2. Joost Coppen metten kijnd 3. Marij Clerix metten kijnderen 4. die straet ... noch drije gulden siaers aen Jan die Smet ende noch twelff stuijvers siaers aen Frans Berchmans ... (07-12-1599)


52v. item Jan Gueijens heeft vercocht ende met helmelinge verijdinge opgedragen ende mechtich gemackt Hanricken van Ham omtrent deen helft van een vaetsat landts gelegen inde prochie van Leende aende Loeffvenshoff tot Boshoven gelegen tusschen 1. Jacop Dingens metten kijnderen 2. Jan van Houdt 3. Aert Wouters 4. Peter Berchmans ...


53. item alsoe Peter Aelbrechts ende Arijen Peters als man ende mombaer Aelken Peter Hanricxdochter zijn wittige huijsvrouwe ende Willem Aelbertss hebben beleden ende bekendt, belijden ende bekennen mits dezen dat zij jaerlicx geldende sijn aen Aerdt Dingens als man ende mombaer Ida Daem Tielkensdochter sijn wittige huijsvrouwe hen aengecomen ende verstorven door die afflinnicheijt Adams voirst. waar aff den brieff tenemaal verdonckert ende .. een rente van twee peters ellicken peter van achthien stuijvers ... vuijt een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende op die Tongelreep tusschen 1. Jen van Mol 2. Arijen Genen 3. eenen wech 4. die tongelreep .. noch in ende vuijt een stuck groessen genaempt die cavel tusschen 1. Jan Franssen 2. Willem Aelberts met meer andere 3. eenen wech 4. die tongelreep ... (13-01-1600)


53v. item Jacop Broeckmans als man ende momber van Catharina zijne wittige huisvrouwe heeft vercocht ende mett helmelinge mechtich gemackt Peteren Aerdt Smolders alias die Metser alsulcke contingent als hen toecompeterende is in alsulcke huijs ende aengelach daerbij ende aen gelegen in die prochie van Leende tot Oijsterick tusschen 1. eertijts toebehort hebbende Willem Tieckewemers 2. derfge[naemen] Thonis Morss 3. Jan Goossens 4. die straet ...


54. item Arijen Coppen als momber vanden onmondigen kijnde van Willem Coppen verwect bij Jenneken zijn wittige huijsvrouwe heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt Jacopen Luijten gelaesmaecker een huijs hoff metten ecker bij ende aen gelegen in die prochie van Leende in die Leenderstraet tusschen 1. Jan Theus 2. Arijken Jan van Aelstdochter 3. den kerckpat 4. die straet .. (07-02-1600)


54. item Peter Bueckens heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt in eenen eewigen recht Jacopen Gelaesmaecker een stuck landts groot een halff vaetsat gelegen in die prochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Griet Snijers 2. Jen Grieten 3. Lenart Daems 4. Jacop Broeckmans ...


54v. item Jan Danckers als momber ende toesiender van Marijke sijn suster heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechithc gemackt Jannen Hanricks die Smet een hoffstadt metten bijliggende ende toebehoirten in die prochie van Leende onder die Doelen tusschen 1. Peter Aerdt Metserssoen 2. des coopers 3. idem 4. die straet ... (01-03-1600)


55. item Jan Jan Herberssoen als gemechticht van Wouter Verstappen zijnen schoenvader ende Frans Thonis Verstappen met Willemen Fruijen ende Hanricken Willem Verhoeven zijne mombaers hebben gedaen een erffmangelinge. Item Jan voirst. heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Franssen voirst. een huijs schuer hoff metten aengelaege alsoe tselve gelegen is in die prochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Jan Gueijens 2. die schoorhorst 3. Jenneken Folders 4. die straet. Item noch een stucxsken hoefs dontrent gelegen neven 1. Jan Gueijens ende den Schoorhorst ... (07-03-1600)


55v. item Jan Vervlaessen is affgegaen haer tochten van dese naebesrevenen goeden met helmelinge vertijdinge. item Frans voirst. met zijne voirst momaers heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Jannen Jan Herberssoen een stuck lants tot Strijp gelegen tusschen 1. Jan van Bruegel 2. die weduwe Arijen Aert Stappers 3. Anneken Jans vanden Zande 4. die straet ... Jan Colen ...


55v. item Peter Leenen ende Aerdt Dingens als man ende mombaer Ida Daem Tielkensdochter ende Anthonis Willem Engelen als mombaer van Peter sijns broeders kijnderen verwect bij Ida voirst. hebben gescheijde endt gedeijlt dese naebeskrevenen goederen hen aengecomen ende achtergelaeten van Elsken Dries Tielkensdochter. Item Peter voirst. is te deel gevallen een stuck groesen groot ontrent een dachmaet tot Caeijbroeck gelegen aen 1. Arijen Verover 2. die kijnderen van Hanrick Stappers. noch een stuck groesen ende oijck houdtw. int Wlkendonck gelegen


56. item Aerden Dingens ende Anthonissen voirst als mombars is te deel gevallen derdalff vaetsat landts int Breetven gelegen... beijde die cavelen ende ... (07-03-1600)


56v. item Aert Dingens heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt in eenen ewigen recht Anthonissen Willem Verbraecken een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende in die gelaij Aa tusschen 1. des coopers voirst 2. die Aa 3. die kijnder van Jan Juecken 4. Peter Leenen ... (07-04-1600)


56v. item Wouter Thijs heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt Wouteren Coolen een heijtvelt in die steewegen gelegen tusschen 1. Willem Berchmans 2. Hanrick Leenen 3. Heijlken Thijs 4. die gemeijnt ...


57. item Michiel Heesterbeecx als gemechticht van Phlips Smolders heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect ende dat vuijt crachte van procuratie hem Michielen bij Philipss voirst. verleent ende gegeven voir bo. schepenen ende raden der stadt Haerlem wesende deselve van data den XXe martie XVIc (20-03-1600) Hanricken Josephs een stuck landts gelegen in die prochie van Leende in die Leenderstraet tusschn 1. Wouter Jan Wouters 2. Frans Berchmans 3. Willem Berchmans 4. Anthonis Willem Verbraecken... eenen wech die hij met recht mach gebruijcken over Wouter Fossen ecker.


57v. item Jan Hanricks die Smet heeft met helmelinge verijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Michielen Heesterbeex een stuck landts in die prochie van Leende in die Speel tusschen 1. sheeren gemeijnte 2. Aerdt van Hall 3. Marten vanden Biesen 4. die kijndren van Goijaert Reijmen ... (07-04-1600)


57v. item Jan Engelen heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt Vaessen Cornelissen een schuer metten erffenisse daerbij ende aengelegen, soe van sijne ouders hem aengecomen als tgene hem bij coope toegecomen is van derffgenaemen van Marij Nelen zi: Inde prochie van Leende tot Oisterijck gelegen tusschen erffenis 1. Vaes cooper voirst. 2. die straet. 3. idem 4. idem ... (07-04-1600)


58. item Jacop Jacop Metserssoen alias den Molder [Smulders] heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Anthonissen Peter Vreijssenzoen een stuck landts gelegen in de prochie van Leende tot Boshoven gelegen tusschen 1. Loeff Loeffs 2. Elsken Vuelkens 3. Peter Leenen 4. die kijnder van Lucien Oerlemans ... (16-04-1600)


58. Wouter Thonis Broeckmanszoen als man ende momber van Jenneken Jan Bemmens sijnder huijsvrouwe met [doorgehaald: Jacop] Hanrick van Hal Jennekens voirst mombaer, hebben met helmelinge vertijdinge vercocht Jannen Peters van Houdt een stuck landts inde prochie van Leene tot Strijp tusschen 1. Hanrick van Hal voirst. 2. Aert Raessen 3. Jannen die cooper voirst 4. die heijde ... (19-04-1600)


58v. item Hanrick Joseph Stapperszoen ende Peter Berchmans hebben met malcanderen een erffmangelinge gedaen, inde welcke Hanrick Joseph Stappers heeft opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Peteren Berchmans een stuxsken groesen inde prochie van Leende in die huijsvennekens gelegen tusschen 1. Peter voirst 2. Willem Donckers 3. Marten vanden Biesen 4. sheeren gemeijnt..


58v. Item Peter voirst. heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt Hanricken voirst. een stuck groesen in die prochie voirst. inde Neerbeemden gelegen tusschen 1. Hanricks voirst 2. Loeff Loeffs 3. Neerbeempts wech 4. die Aa ... (05-06-1600)


59. item Marten vanden Biesen voir hemselven, Willem Donckers als man ende mombaer Anna zijnder huisvrouwe ende voirst gelovende ende hem sterckmaeckende voir Joost Coppens ende voirts voir deen helft van Peter van Mol ende Reijm Hoirs zijn tsamen mimiels veraccordeert aengaende van eenen ecker hen aengecomen door dafflinickheijt van Jan Vaes genompt het Busselken inder prochie van Heeze gelegen tusschen Rull ende Creijel soe hebben Marten ende Willem voirst. in manieren voirst. opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Reijmen Hoirs het voirst. stuck landts tusschen 1. Mathijs Sijmons 2. een straetgen toebehorende Jacop Janssen van Roij 3. Goedelt Daems metten kijnderen 4. derffgenaemen van Dirck van Hamont gaende tusschen beijde eenen waterlaet ... (07-07-1600)


59v. Item Jan Goessens als man ende mombaer Lijntgen huijsvrouwe, Hanrick Dingens tutor Anthonie uxoris, Peter Wouters tutor uxoris voir hem selven ende voirts gelovende ende hen sterckmaeckende voirde kijnderen van Jan Gobben voir deen helft ende Jacop Dircks voir dander helft ende hebben vercocht ende met helmelinge vertijdinge opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht mechtich gemackt Willemen Maes een stuxsken groesen inder prochie van Leene tot Oijsterijk gelegen tusschen erffenisse 1. die Schammert straet 2. eenen Smeel 3. Lijn Donckers met haaren kijnderen 4. scherp vuijtgaende ... ( 27-06-1600)


59v. item Jacop Daemkens heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge mechtich gemackt in eenen ewigen recht Jannen Jan Martenssoen alias Houben een huijs hoff metten aengelaege alsoe tselve gelegen is in die prochie van Leende in die Leender straet aenden Broeckerheuvel tusschen 1. Hanrick Loeffs 2. Jan Hoeben 3. Jans van Pelt 4. die straet ... (19-03-1601)


60. item Jacop Thijs heeft vercocht ende met helmelinge vertijdinge opgedragen over gegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Wouteren Willem Bluijssen een stuck groesen gelegen in die prochie van Leende tot Strijp genoempt die Riesten tusschen 1. Wouter cooper voirst. 2. Peter Guijens 3. Jan van Houdt 4. den Riester wech ... (23-02-1601)


60v. Item Wouter Hanrick Thijssoen heeft met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Jannen Willem Bluijssen alsulcken stuck groesen als Wouter Jan Thijss hem Jannen voirst vercocht hadden gelegen in die prochie van Leende in die Broecken tusschen 1. Arijen Jutten 2. Pauwels van Huechten 3. Arien Verover 4. Jan cooper voirst. ... ende dat vuijt cracht van procuratie hem Wouteren Hanrick Thijss gegeven bij Wouteren Jan Thijss gepasseert voir boirgemeesteren schepens ende raede der stadt Haarlem die dato die naestlesten mert anno 1601 (30-03-1601) ... (07-04-1601)


60v. Item Anthonis Peter Vreijssen heeft vercoft ende met helmelinge vertijdinge opgedragen ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht Anthonissen Willem Verbraecken een stuck groesen genoempt den Broeckerheuvel van Hanricken Daems gecomen gelegen inde prochie van Leende tusschen 1. Peter Weijnen 2. Lijpken Theeus Weijnen voirdochter verwect bij Heijlken Jan Bitters 3. Hanrick Leenen met meer andere 4. Reijmen Hoirs .. (11-04-1601)


61. item Libbeken naegelaeten weduwe van Peter Bitters cum tutore is affgegaen haer tocht in dit naebeschreven stuck lants tot behoeff van haere kijnderen met helmelinge vertijdingen. Item soe heeft Jan Peter Bitters voir hemselven ende mede hem fort ende sterckmaeckende voir zijne broeders ende suster opgedragen overgegeven ende mechtich gemackt in eenen ewigen recht met helmelinge vertijdinge die proviserus der taefelen des Heijligen Geest tot Leende ende dat tot proffijt vanden aermen een stuck landts gelegen in die prochie van Leende tot Oisterijck genaempt den Nijeuwenhoff tusschen 1. Willem Bleesen 2. der gulden van sinte Anna 3. Heijlken Smeets 4. Peter Lobben ... ende met alsulcke wegen als met recht heeft (te weten) over Willem Bleesen ende Joost Goossens landt ... (07-04-1601).


61v. item Henrick Henrick Lenen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Cocx een stuck Groesen gelegen in die parochie van Leende aen Oistericker dijck tusschen 1. Peter coper voirst. 2. Peter Clevers 3. Derffgenamen van Willem Maes met meer andere 4. die straet ... (15-12-1605)


62. item Abraham Mathijssen van Vlijmen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in een ewigen recht Jacopen Luijten gelaesmaker een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Broeckecker, tusschen 1. Peter Aerdt Delen 2. Luijcas Loefs 3. Aert Houben 4. de Schammert straet ...


62. item Abraham Mathijssen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Phlipssen Janssen van Vessem een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende inden Jansburch, tusschen 1. Phlips coper voirst. 2. Peter Fons 3. Marij Jan Geritt van Lieropdochter 4. den renwech ...


62v. item opten XIIII deceb. anno 1605 (14-12-1605) is Luijcas Francissen comen versuecken Houben Sijmons van Pelt ten huijse van Reijm Hoirs, alwaer Houb voirst van sheren wegen in vruute gestelt was wt crachte van vo.usse ende en hefft hem daer mit gevonden, item opten 16 december is Luijcas voirst. wederom comen versuecken Houben voirst. ter voirst. plaetsen oft hij der vruuten oijck waer gehoirsaem, ende en heeft hem niet gevonden, en heeft daer aff geproteet.


63. Item Willem Jan Homans heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Mathijssen Blasius Loffen een stuck lants gelegen in die parochie van Leende genoempt den vrijdach tusschen 1. Juecxken Pompen metten kijnderen 2. Willem Donckers 3. derffgenamen van Bernaert Hoirs 4. Peter Lenen ... (17-12-1605)


63v. item Willem Jan Homans heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Thomas een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp genoempt het Hopvelt, tusschen 1. die kijnderen van Jaecxken Pompen 2. Aert Raessen 3. Jan Daekens 4. Jacop van Hal ...


63v. item Aert Lobben heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Arien Lenaert Pompen een huijs hoff metten aengelaege, gelegen in die parochie van Leene tot Strijp tusschen 1. Wouter Thonis Broeckmanssoen 2. Arien Jutten 3. idem 4. de straet ... (30-12-1605)


64. item [doorgehaald Josma huijsvrouwe van] Goijaert Lauwreijs Lobbensoen transporteert midts desen Delissen Jan Boxsoen een jaerrenthe van twintich stuijvers jaerlicx staende jaerlicx te ontfangen aen Jannen Lauwreijs Lobbensoen voirst. ... (09-09-1606)


64v. [doorgehaald: item Ariaen huisvrouwe van] item Wouter Colen heeft gerichtelijck te beurde gestelt om te vercopen een aengerichte koe toebehorende Willemen Hannen en dat in affcortinge van sijnen heffboeck, tot goeder rekeningen, ende heeft Wouter voirst. daer voir geboden in manieren voirst. de somme van elff gulden tstuck tot xx stuijvers en daer niemant comen en is niet meer daer voir biedende, soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende de selvige affgehangen voir alle man van sheren wegen ... (28-01-1608)


65. item Geertruijt dochtere wijlen Delis Willem Ferwers met haren momber heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Peter Broecmans [Broeckmans] een huijs, hoff, metter toebehoirten vande heester aff streckende opten perenboom tusschen 1. de straet 2. Marten Henricx metten kijnderen 3. Anthonie suster der vercopersse 4. die kijnderen van Joest Coppen .. (07-01-1606)


65. item Jacop Peter Broeckmans beloeft te betalen Geertruijden Delis Willem Ferwersdochter de somme van dartich gulden tstuck tot twintich stuijvers ...


65v. item Wouter Jan den Smetsoen beloeft te betalen Arien Jan Daemssoen de somme van twintich gulden tstuck tot twintich stuijvers ...


66. item Jan mr. Delis de jonge presenteert Peteren Aert Metserssoen alsulcks cope van een stuck lants als hij van Gertuijt Delis Willem Ferwersdochter gecoft heeft midts betalende ende hem ontlastende ...


66. item Gertruijt Delis Willem Ferwers met haren mombaer heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen mr. Delis de jonge een stuck lants gelegen in die parochie van Leende in die Speel tusschen 1. Oda naegelaten weduwe van Frans van Asten 2. derffgenamen van Stijn Bouwen 3. Willem Ruevens 4. den Speelwech ...


66v. item Jacop Peter Broeckmans heeft vercoft Wouteren Colen alle sijn reschaere binnen Leende staende in sijne naeme, soe op gehuert ... (11-01-1606)


67. item Willem Willem Tijmerss heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Peter Wouter Daemssoen alias Verover een stuck lants gelegen in die parochie van Leende te Strijp tusschen 1. Mereij naegelaten weduwe van Willem Jan Heesterbeecx 2. Jan Gueijens 3. Arien Jutten 4. die Hoogijndwech .. (12-01-1606)


67. item Willem voirst heeft vercoft Jannen Bluijssen ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Jenneken Thijs 2. Jacop Jan Pompen 3. den kerckpadt 4. Meriken Cill botteliers wedue metten kijnderen ...


67v. item Willem voirst. heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Bluijssen voirst een stuck lants ontrent ter selven plaetsen gelegen tusschen 1. Jenneken Thijs 2. den kerckpadt 3. [doorgehaald: Wouter] Jacob Bluijssen 4. [doorgehaald: Henrick Stappers] Jacop Luijten ..


67v. item Henrick den Schoenmaker protestteert van allen moeijten, costen, pericule ende vacatus die enichsins mochten oprijsen ter oirsaecke als Henrick voirs. betaelt soude hebben aen Bartholomeus Hermans, ende dat van wegen ende inden naeme van Anthonis van Roij..


68. item Lenaert Hannen stelt onder ons scepenen III gulden vijff stuijvers waer voir Delis Box cum suis als heffers ende collecteurs binnen Leende hem bijden schutter aen sijn pert gepandt hebben ...


68. item Delis Bax, Jacop Pompen ende Peter Wouter Daems als cellecteurs in hennen tijt binnen Leende hebben Vercoft Lenaert Hannen pert voirde tachterheijt van henne heffboecken tot goeder rekeningen ...


68. item Heijlken Henrick Thijsdochter wt crachte van procuratie haer verleent ende gegeven bij Lambert Thonis van Shertogenbossche haren man gepasseert voir burgemeesteren, schepenen ende raeden der stadt Haarlem, ende heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Thijs haren vader een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick genoempt den Kievit tusschen 1. Luijcas Loefs 2. Wouter Henrick Thijssoen 3. erffenis der vercopersse voirst. 4. die straet ... (17-01-1606)


68v. item Heijlken voirst wt crachte als boven heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Willemen Duemer [Donder] van Litsenburger een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick genoempt den Kievits driesch tusschen 1. den ecker van Henrick ende Wouter Thijs 2. derffgenamen van Merrij van Mol met meer anderen 3. Roelant Verbraecken 4. Luijcas Loefs ... Item noch een stuck erffenis met een boschken daer op staende in die Stewegen gelegen tusschen 1. Henrick Henrick Lenen 2. Willem Berchmans 3. Wouter Colen 4. die Aa ...


69v. item Wouter Henrick Thijssen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Anthonissen Peter Wreijssen een huijs metten aengelaege also tslelvige gelegen is in die parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. de kijnderen van Jan Daems 2. de Broeckerstraet 3. Arien Daems met meer anderen 4. derffgenamen van Goessen van Veen met meer anderen .... (20-01-1606)


70. item Heijlken Henrick Thijsdochter geloeft te ontlasten costeloos ende schadeloes Henricken haren vader ende Wouteren haren broeder van alsulcken gelofte als sij doen sullen Willemen Duemer [Donder] van Litsenburch ende Mathijssen Blesen van alsulcken erffcope als sij van Heijlken voirst. gedaen hebben ...


70. item Henrick Thijs ende Wouter sijn soen geloven als burgen ende gelovers als principael sup se et oia sua bona costeloes ende schadeloes te...op enig erfenissen die Willem ende Mathijs voirst. van heijlken voirst. gecoft hebben...


70v. item Peter Clevers vorster tot Leende stelt dach van recht noien? ossetij Jannen Danckers tegens alsulcken aengerich als Delis Box cum suis aen sijne ossen gerich ende vercoft hebben. .. (20-01-1606)


70v. item Peter Driessen Jan Daemkens ende Wouter Colen hebben te beurde gestelt seekere aengerichte panden toebehoirende Merrijen Willem Truijen ende dat in affcortinge van hennen heffboerken .. ende soe daer niemant comende en is ijet meer daer voir biedende soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende selvige affgehangen ...


71. item personen voirs. in forma voirsten stellen noch te beurde om te vercopen stroo, II calffveren, der schelt, mist en hebben tselvige . voir x gulden ende schade van rechte, ende heeft Jan Daemkens tselvige genijmt voir VII gulden ende de schade van recht ...


71. item alsoe Peter Driesen ende Jan Daemkens willen vercopen seecker wasschende coren staende opt velt totbehoirende Merrijen Willem Truijen, ende dat voir seeckere tachterheijt die sij sijn preterende voirgaende jaeren verschonen wesende ten tijde als sij Marij voirst. was wonenende met bessten, pert, ende andere gerede haeffve ende mobilen, ende overmits alle lopende dorps lasten moeten gesuvueert worden bij allen wasschende ende aencomende vrucht besonder als de personen gewicht sijn, soe protesteren, Goirt Thonis ende Lambert Willems burgemeesteren tot Leende ende Reijm Hoirs schepen ende mede als collecteur vande lasten van henne hoocheden als andere dorpslasten...


71v. item Peter Driessen ende Jan Daemkens stellen te beurde om te vercopen seekere vier stucken lants met wasschende coren toebehoirende Marie Willem Truijen, ende hebben gebode voir elck vaetset acht gulden ende schade van recht ...


72. Jan Jochums van Dommelen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Juecxken weduwe van Frans Stappers een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Strijp tusschen 1. Juecxken copersse voirst. 2. Wouter Bluijssen 3. Jenneken Thijs 4. den hogen wech...


72v. item Peter Bueckens den ouden is affgegaen met helmelingen vertidinge de tochte van allen sijnen goederen besittende in tochten van Libbeken Teuwen Engelen sijn ijerste huijsvrouwe ende dat tot prouffijt van Peteren sijnen sone, ende dat met alsulcken lasten als daer op staen, ende beloeft den jongen Peter voirst. sijnen vader daer aff soe van tverloep als van den capitalen te ontlasten ende ontheffen costeloes ende schadeloes ... (23-01-1606)


73.item Jacop Dircx van Hall heeft vercoft Jannen Marcelissen van Nouwenhuijs eenen jaerlicken chijns van ses gulden tstuck tot XX stuijvers. In en wt een stuck erffenis in de driesbeemden gelegen 1. Wouter Bluijssen 2. Arien Nasen 3. Frans Stappers 4. de Aa ... Noch in ende wt een stuck lants op de Truijt gelegen tusschen 1. Jan Jan Baeten 2. derffgenamen van Ida Dries 3. de kijnderen van Frans Stappers 4. de straet ... Noch in ende wt een stuck groesen inden Nieuwegdijck gelegen tusschen 1. Wouter Verover 2. Arien Cornelis van Tilborch 3. Willem Jan Homans 4. de Aa ... ende hier mede affgelost ende gequeten alsulcke jaerrenthe van ses gulden jaerlicx als eertijts gevest heeft Jacop voirst. aen Willemen Bluijssen de dato den XVIIe martij anno XVc sesendetseventich [onder aan pagina: wt crachte van procuratie gepasseert binnen der stadt Haerlem] (17-03-1576)... (26-01-1606)


73v. item Jan Jochums van Dommelen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Jacop van Hees een stuck lants genoempt het Vlaschlant gelegen in die parochie van Leende tot Strijp, tusschen 1. Thijs Berchmans 2. des copers voirst. 3. Merrij Maes metten kijnderen 4. Merrij Martens ... [ondergeschreven: wt crachte van procuratie gepasseert binnen der stadt Haerlem die dato den ]


74. item Jan Jochums van Dommelen heeft met helmelinge vertidinge gerennucieert op alsulcke onderpanden als gehipotiqueert sijn in een stuck groesen gelegen in die broecken, ende noch een genaempt den Ketelbueter met reengenoten nae vermellen den constitutie brieff daer aff sijnde de dato die 14 meij anno 1578, met alsulcken lasten als den rentheffer daer op is hebbende ende dato tot profijt Jans Marcelis vande Nouwenhuijs, ende geloeft Jan Bluijssen in namen van sijnen schoenvader, dat niemants voirders der voirst. renten of onderpanden ...


74v. item Reijm Hoirs stelt te beurde om te vercopen een aengericht pert toebehoirende Delissen Box ende dat crachte van sijnen heffboeck ende om wt crachte van vonnisse gepasseert voir schepenen van Heze ende Leende de dato den 12 januarij anno 1606, ... soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tvoirst. pert van sheren wegen affgehangen ten hoechsten voir alle man naer behoirlijcke publicatie, ende heeft Peter vorster voirst... (27-01-1606)


75. item in forma voirst. heeft Reijm. voirst. geboden te beurde gestelt Jacop Pouwel Pompen pert ende daervoir geboden achthien gulden ende de schade van recht ...


75v. item Merrij Delis Willem Ferwers met haren gecoren mombaer heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouter Colen een stuck erffenis metten .ken hout gelijck tselve haer aengedeijlt is van haren susteren metten mombaeren tusschen erffenis 1. Willem Ferwers 2. Woute coper voirst. 3. naebuer chijnsgoet 4. de Aa ...


75v. item Peter Berchmans heeft verocft Gijsberten Janssen alias opten Berch een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Boshoven tusschen 1. Henrick Lenen 2. Jacop Dingens 3. Heijl Delen metten kijnderen 4. Willem van Vechelen ... ende soe den ecker hem Peteren vercoper voirst mer en is voirder toecs Peter ende als deen helft ende Ariken sijn geswue [schoonzus] dander helft, soe hebben Jan Peters van Hout ende Henrick Loefs als mombaers van Ariken voirst. inden voirst cope geaccordeert ende ge.andeert ... (01-02-1606)


76. item Peter Berchmans ende mombaers voirst. bekennen de penningen van cope vanden voirst. ecker tenemael voldaen ende betaalt te wesen wt handen Willems van Vechelen ..


76v. item Michiel Henricx van Put ende Catharina naegelaeten weduwe van Andries Hendricken van Maris re.ceren midts desen alsulcke procuratien ende mechtichschap als Jan Bluijssen, Anthonis Delen, Henrick Stappers, Michiel ende Andries Hendricsen voirst. deen den anderen gedaen hebben ... (03-02-1606)


76v. Peter Clevers vorster tot Leende stelt dach van recht Aerden Buijs ende Willem Donckers van sheren wegen ad proxum ... (07-02-1606)


77. item Jacop Pouwel Pompen vercoft Jan van hout koe in affcortinge van 8 tnegentich bede tot goeder rekeninge voir XVIII gulden


77. item in eadem forma Arien Verover koe voir XVIII gulden


77. item Jan Baeten koe in eadem forma voir XVII gulden ende hebben die voirst. sommen daervoir geboden, ende soe daer niemant comen en is net meer daer voir biedende, soe heeft Henrick Verhoeven ondervorster tot Leende uit affhangen ten hoechsten van sheren wegen af voirst alle man gemijnt ...


77v. item Anna heeft affgegaen [afgebroken]


77v. item Ariaen Gijssels als man ende mombaer van Mariken Aert Verhoevendochter verwect bij Anthonis Bocxdochter sijn wittige huijsvrouwe ende heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigern recht Jannen Loeffen Ariens een huijs, hoff, metten aengelaege alsoe tselvige gelegen is inder parochie van Heeze aen den Veime tusschen 1. die straet 2. item 3. mr. Jan van Lill 4. Reijn Smeets ... ende noch drie twe stuijver sheren chijns jaerlicx, ende noch drie gulden tstuck tot xx stuijvers jaerlicx te betalen aen Geredt Daems ende noch alsulcken drie gulden siaers als heer Tielman eertijts geligateert heeft ... (14-02-1606)


78. item Ariaen voirst. heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Loeffen Arienssoen een stuck lants inder parochie voirst. [Heeze] gelegen 1. Delis Sweers ende meer anderen 2. Herman Mathijssen met meer andere 3. Aleijt Martens met meer andere 4. Joncker Gerwen .. ende nog twe blancken siaert ende te wegen over Meussen Box ecker van sheren chijns, ...


78v. item Vaes Cornelissen van Son ende Elken naegelaten wedue van Willem Maes hebben vercoft in affcertinge van henne heffboecken tot goede rekeninge tweeckhout staende int Wlckendonck ende in die Rij voir vijff gulden ende schade van recht.. (15-02-1606)


78v. item Jacop Luijten heeft gerichtelijck vercoft Lijssen Schepers stroe den vijm voir xv stuijvers nae vermellen sijnen heffboeck ... (20-02-1606)


79. item Jacop Pouwel Pompen, Peter Wouter Daems alias Verover, ende Delis Bax kennen ende lijden midts desen schuldich te sijn Arien Peter Thonis de somme van twehondert ende sestich gulden tstuck tot XX stuijvers gerekent, ende beloven personen voirst. hem Arien de voirst. somme te restitueren en betalen ... (31-10-1605)


79. item opten 25 febr. anno 1606 soe heeft Peter Aert Metsers in ons presentio affgevraecht Peterne Lenen als dat hij verstaen hadde dat hij hem geblaemeert hadde seggende dat hij een dieff waer ende off hij tselve wilde goed doen ende heeft Peter Lenen voirst. daer op geantwort tselffve niet geseijt te hebben oft geen gestant te doen.


79v. item Henrick Dingens als man ende mombaer Anthonie sijnder huijsvrouwe Jacop Wespen als man ende mombaer sijnder huijsvrouwe voir hem selven ende mede hem fort ende sterck maeckende voir Goijaerden sijnen swager ende voirst voir de kijnderen van Loeff Loefs ommundich wesenende, Jan Gijsberts als man ende mombaer Weijndela sijnder huijsvrouwe voir hem selven ende hem mede fort ende sterck maeckende voir sijne mede co.dinidenten, Arien Peter Thonis voir hem selven ende mede hem fort ende sterck makende voir sijne mede co.dinidenten, Willem mr. Delis als man ende mombaer Anna sijnder huijsvrouwe, ende hem voirst fort ende sterck maeckende voir allen dandere die enichsins actie souden mogen pretenderen oft erffgenaem van Henricxken Thijs alias Oerlemans bagijne opten bagijnenhoff tot Herentals ende genen midts desen volcomen macht ende procuratie Jacopen Jan Lenaerts om in hen constituanten name te manen, ontfangen, heffen en beuren, quiteren daer aff te geven, te liquideren, oft met manieren van recht te mogen procederen ende vervoirderen ende voirst daer innte te mogen doen ende handelen als sij selfs present wesende daer inne souden mogen doen ende handelen, van alsulcke versterff als hen erffgenamen soude mogen verstorffven sijn van Henricxken Thijs alias Oerlemans bagijne voirst. staende te heffen ende beuren aen de erffgenamen Henricx van Gastel ... (25-02-1606)


80v. Thonis van Roij vercoft Jan Fossen versse vinn V gulden ... (28-02-1606)


80v. item Peter Cllen en Henrick Wouters beloven midts desen te betalen Wouteren Colen de somme van drie ende tnegentich gulden en vijfthien stuijvers den gulden gerekent tot xx stuijvers hercomende van seekeren cope van schaepen die sij bekennen te dancke ontfangen te hebben ... (19-03-1606)


81. den 29 febr. vercoft I pert, kaeze met II laecken kisten toebehoirende Libbeken Verschaetst gevlucht wesende bij Reijm Hoirs als heffer vande beden ende impost van henne hoocheden, en sdorps geworffven penningen ... in absentie van Peter Driessen den 25 febr. vercoft thout in die Cuijlen voir seven gulden inden Bueure beemt thout Libbekens toebehoirende voir IIII gulden en schade ..


81. item thout achter Jacop Broecmans voir III gulden...


81. item elck vaet coers voir VIIII stuijvers...


81v. item Wouter Jan Belien als man ende mombaer Marien sijnder huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Danckers een stuck lants gelegen in die parochie van Leende tot Oisterick tusschen 1. Peter Berchmans 2. [doorgehaald: Herbert Joesten] de weduwe Jan Jacop Schepers metten kijnderen 3. Herbert Joesten 4. de straet .. (12-03-1606)


81v. item Jan Bluijssen inden name van sijne schoenvader heeft te beurde gestelt om te verhueren seeckere onderpanden nae wt wijsen van sijnen restitutie brieff, ende dat doir gebreck van betaline van een jaerrenthe van negen gulden siaers, staende in die onderpande van de naegelaeten weduwe metten kijnderen van Dirck Geridt Heestereecx, ende heeft Jan voirst. daer voir geboden vier gulden in affcortinge vande pachten..


82. item in forma als boven heeft Henrick Henrick Lenen voir hem selven ende hem mede fort ende sterck maekende voir Wouteren sijnen swaeger verhuert Merrij Maes onderpanden nae wt wijsen sijne resitutie brieff. .


82v. item Jan van Hout, Gerit Thonis ende Lamert Willems tegenwoirdige burgemeesters tot Leende beloven deen den anderen costeloes ende schadeloes te ontlasten van allen penningen bij hen opgenomen ofte die noch bij hen opgenomen sullen worden om sdorps schaeden ende executien daer mede te schutten, ende dat tot voldoeninge van hennen hoffboecken ende soe sij burgemeesters voirst. meer opgenomen hadden las hen boecken wtbrengen, beloven sij deen den anderen bij te leggen ende goet te doen ...


83. item Wouter Colen geloeft costeloes ende schadeloes tontlasten Jannen van Hout van alles wes hem mochte overcomen van alsulcke cope van een koe .. (17-03-1606)


83. item Jan Box heeft gerichtelijck vercoft wt crachte van seeckeren vonnisse alle de schaepen toebehoirende Delissen Box voir de somme van hondert gulden ... (21-03-1606)


83. item Jan voirst. heeft vercoft in eadem forma Jannen Daemkens schaepen altesaemen voir twehondert gulden ...


83v. item Peter Wouter Daems alias Verover beloeft midts desen te betalen Jannen Box den lesten dach mert ijerstcomende de somme van hondert gulden ..


83v. item Jacop Pouwel Pompen beloeft Jan voirst. ten voirst dage te betalen de somme van hondert der gelijcken gulden..


84. item Arien Coppen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jacopen Peter Wreijssen een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in die Leender straet genoempt den Schammert, tusschen 1. Anna naegelaeten weduwe van Jan Coppen met haerder dochter 2. Jan Arien IJewens 3. Roelant Verbraecken 4. de Schammert straet


84v. item [doorgehaald: Wouter ende Peter kijndren van] Henrick Loefs heeft gerichtelijck vercoft Willem Hannen koe voir XV gulden ende de schade van recht .. (06-04-1606)


84v. item Delis Box kent ende lijdt hem tenemael vermecht ende betaelt te sijn van Anthonissen Peter Wreijssen van alsulcke jaerrenthe van drie gulden siaers als Delis voirst. heffende was wt een stuck groesen genoempt den Nieuwen dijck hem Anthonissen toecompeterend ... (07-04-1606)


85. item Wouter Verover is affgegaen sijn tochte helmelingen van alsulcke stuck lants ende hoff als hiernae volgen sal. Item soe heeft Wouter voirst. ende Jacop Luijten als mombaer van ommundige kijnderen van Wouteren voirst. verwect bij Jennen Matheus Bueckens sijn wittige huijsvrouwe een stuck lants gelegen in de parochie van Leende in de Broecker genoempt de Cuijl, tusschen 1. Luijcas Loefs 2. Heijligen Geest erffve tot Leende 3. derfgenamen Peter Maes, 4. de Broecker straet ... Noch eenen hoff ontrent ter selven plaetsen gelegen tusschen 1. Thonis Engelen 2. de Schammert straet 3. Thonis Engelen 4. de Broecker straet ... (10-04-1606)


85v. item Wouter Verover ende Arien Verover hebben gedaen een erffmangelinge, soe hebben Wouter voirst ende Henrick Jan den Smet dochter sone als man ende mombaer Anthonia sijnder huijsvrouwe, hebben met helmelinge vertidingen opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Arien Verover voirst. een stuck lants gelegen in die parochie van leende int Weijrken tusschen 1. de kijndren van Jacop Haijegen 2. derffgenamen van Geert Smeets 3. den Kercpadt 4. de straet... Item noch een stuck groesen aen de Schoirhorst gelegen tusschen 1. Heijl Verstappen 2. Joest Baeten 3. Arien Verover voirst. 4. de Schoirhorst ... Item Arien voirst heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Wouteren Verover een huijs, hoff, metten aengelaeghen ter tochten ende sijnen voirst. naekijnderen ter erffelicheijt tusschen 1. de straet 2. Wouteren met sijnen kijnderen voirst. 3. de straet 4. Wouteren met sijnen kijnderen voirst. .... Ende noch alsulcke gerechticheijt vande bandeijnde daer tvoirst. gelaech ende vorijtgelaech Henricken Pompen toebehoirende in gehouden ende veroirsaect sijn te onderhouden. Item noch een stuck lants in die Broececker gelegen tusschen 1. Luijcas Loefs 2. des Heijligeest kijnder erffve tot Leende 3. derffgenaemen van Peter Maes 4. de Broecker straet ... Item noch eenen hoff ontrent ter selver plaetsen gelegen tusschen 1. Thonis Engelen 2. de Schammert straet 3. Thonis Engelen 4. de Broeckerstraet ...


87. item Henrick Hanssen heeft gerichtelijck vercoft wt crachte van sijnen vonnisse Jan Gueijens twe koeijen ende dat voir XXXV gulden .. (11-04-1606)


87. item Henrick Lenen heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Hanssen eenen hoff in den Broeckerhoff gelegen tusschen 1. dommundige kijnderen van Henrick Lenen verwect bij Jennen Schavers 2. des copers voirst. 3. idem 4. de straet ... (12-04-1606)


87v. item Peter Aelbrechs gecomen zijnde tot Leende manende zijner jaerlicken pacht ter eender helft van LXV gulden siaers verolurende dat denselve brieff nijemanden aen i. go.ck noch recht noch actie ende .. is hadden dien hij met Jannen Goorts zijn zwager ... en Jan Leijten nae bijeder aende selve renthe nijet met allen is hadden ende dat deselve rente op hem ende Jan Goorts waer gevallen twee jaers ende den derden lopende, begevende Goijaert Anthonis als borgemeester tot Leende van ons... (13-04-1606)


88. item Jan van Hout, Goijaert Thonis, ende Lambert Willems hebben te beurde gestelt om te vercopen VI koeijen en drie ledige beesten ten huijse van Peteren Driessen aengericht ende hebben burgemeesteren voirst. daer voir geboden hondert gulden ende de schade van recht ... ende soe daer niemant comen en is niet meer daer voir bieden soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende de selvige van sheren wegen ten hoechsten voir alle man affgehang... (14-04-1606)


88v. Op heijden dato hier ondegeschreven soe sijn minnelijck veraccordeert Roelandt Verbraecken ten eenre ende Marten Herinc van Milteburch ter andere sijden in vuegen, dat Marten voirst. hem Roelanden sal voldoen ende betalen alsulcke cope als reste van alsulcken huijs metten kelder, als andere stenen, naer vermellen den selven cope daer aff sijnde, ende dat alsulcke termijnen, dat Marten hem sal betalen sinte Jans baptisten dach inden midsomer ... (17-04-1606)


89. item Joest van Erp ende Henrick jacops hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Joest voirst. hem Henricken met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck erffenis so in groes so in lant gelegen in die parochie van Leende in. [afgebroken]


89. item Henrick Jacops heeft met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Joesten van Erp een stuck erffenis so in groes soin lant, gelegen in die parochie van Leende in de Roijbroecken 1. des coper voirst. 2. Willem Bitters met meer andere 3. item 4. Henrick Delis Martens ... (19-04-1606)


89v. item Henrick Jacops bekent hier voir gecoft te hebben een koe voir de somme van vijftich gulden tstuck tot XX stuijvers, welcke hij van Joesten bekent te dancke ontfangen te hebben en bedanct hem der goeder betalingen ...


89v. item Wouter Colen heeft versocht Willemen Hannen om te rekenen met hem van alles wes bij hem en Peteren Cox in hennen tij als collecteurs gehaeve is inden dorpe van Leende. Soe van erffven bij Willemen voirst. gehuert als imposten ende consumptien vanden gemale, waer voir Willem Wouter voirst. en gerichtelijck verocft heeft een koe toebehoirende Willemen voirst. ende dat in presentie van schepenen en burgemeesters, soe is bevonden in affrekeningen dat Willem voirst. hem Wouteren schuldich ende te cost was gebleven de somme van twelff gulden en thien stuijvers...


90v item Peter Driessen stelt te beurde om te vercopen eenen osse bruijn van haeren met witte placken aengericht soe recht is toebehorende Jan Daemkens, ende heeft Peter Driessen daer voir geboden in affcostinge van sijnen heffboeck tot goeder rekeninge de somme van XXIIII gulden tstuck tot XX stuijvers ... soo heeft Henrick Verhoven schutter tot Leende in absentie vanden vorster den voirst. osse van sheren wegen affgehangen ... (22-04-1606)


91. item opten 26 maij 1606 hebben Jan van Hout, Goijaert Thonis ende Lambert Willems burgemeesteren tot Leende hebben gerichtelijck vercoft Peteren Driessen I witte koe voir XII gulden, noch IIII koeijen voir L gulden, VI ledige voir XXX gulden, tpert voir XVI gulden en schade van recht...


91v. item burgemeester voirst. vercoft Henricken Loefs IIII koeijen voir XL gulden, noch XXII oijen metten lammeren voir XXXI gulden, en die schade van recht ...


91v. item Delis Box heeft vercoft Henricken Stappers doeck, delle voir IIII stuijvers, ende de schade van recht ... (29 meij 1606)


91v. item Jan Gueijens ende Aleijt Vervlaessen met Peteren Driessen haren mombaer, zijn minnelijck veraccordeert, als dat Jan vervoirderen, innen, ende ontfangen sal alsulcken versterff, ende gerechtigheijt als hen condinidenten ende erffgenamen aengecomen soude mogen sijn, doir de doot ende afflinicheijt van Jacop Vervlaessen ...


92. item Aert Dingens als man ende mombaer Ida sijnder huijsvrouwe heeft met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Jannen Franssen eenen rentbrieff van twe peter jaerlicx in ende wt een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende op die Tongelreep, tusschen 1. Jen van Mol 2. Arien Genen 3. de Tongelreep. Noch in en wt een stuck groesen genoempt die cavel, tusschen 1. Jan Franssen 2. Willem Aelberts met meer anderen, 3. eenen wech 4. die tongelreep. Beider nae vermellen den constitutie brieff daer aff sijnde de dato den XII januarij anno 1600 (12-01-1600) ... (31-06-1606)


92v. item Jacop Jacopssoen vanden Cruijs als man ende mombaer van Lijsken Dries Schepersdochter sijn wittige huijsvrouwe, Andries Peters voir hemselven ende hem mede fort ende sterckmakende voir Jacop ende Anna sijne broeder ende suster, Dries Jan Schepers voir hemselven ende mede hem fort ende sterck makende voir Peter ende Lijsken sijnen broeder ende suster, Marcelis Willemsen als man ende mombaer Jenneken Dries Scepersdochter sijn wittich huisvrouwe, Frans Lambert Slegerssoen, Jan Meus Cocxsoen, allen te samen erffgenamen van Frans Dircx van Asten, ende hebben te saemen wittelijck ende erffelijck vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Henricken Jacopsen allen de goederen soe haeffelijcke als erffelijcke als huijs, hoff groes en lant, sant, hen weij , in hogen in legen, in diepen in drogen, hoedanich de selvige gelegn sijn, inder Parochien van Leende, hen aengecomen ende verstorffven sijn doir de doot ende afflinicheijt van Frans Dircx van Asten, ... (27-06-1606)


93. item Henrick jacopsen beloeft midts desen te betalen den ses clochten als erffgenamen hier boven gementioneert staende, van Frans Dircx van Asten de somme van hondert ende twe gulden en twelff stuijvers, daer aff toecompeterende elcken van de ses clochten seventhien gulden en twe stuijvers den gulden tot XX stuijvers gerekent ...


94. item Jacop Pouwel Pompen bekent dat ten achteren ende verschenen sijn opten jaerrenthe van seven gulden siaers die hij voirmaels gevest heeft aen Margriet vanden Brouck seven pachten en twe gulden, dies is daer aen gecort als dat Jacop onderhout voir Wouteren Belien als rentheffen der voirs. renthe vier oeijen ende dat voir dit jaer ... (03-07-1606)


94v. item Peter Wouter Daems alias Verover wort burge voir Jacopen Pouwel Pompen voir sgeens Wouter Belien op Jacopen Pouwel Pompen aengaende dese verhueringe, oft op sijne onderpande met enigen recht sal mogen gewinnen...


94v. item Henrick Loefs heeft vercoft Hoeb van Pelt drie ketels voir vijff gulden en de schade van recht, vt in forma


94v. item Thijs Berchmans ende Arien Verover inden name van Arien naegelaeten weduwe van Aert Stappers hebben verhuert tot Sinte Marten ijerstcomende toe een stuck groesen toebehoirende Willem Berchmans ende dat gelegen in de Broeckbeemden ende dat voir vier gulden ende de schade van recht, boven den kerckenpacht, vt in forma


95. item Peter Wouter Daems alias Verover heeft gerichtelijck vercoft Thonis Dircx koe voir X gulden ende schade van recht ...


95. item Thonis Donckers III koeijen voir dertich gulden ende schade van recht ...


95. item Frans Berchmans II koeijen voir XX gulden en schad evan recht...


95. item Marcelis vanden Stamme als man ende momber van Neelken mr. Henricx Smeetssoen sijn huijsvrouwe heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht soe voir hem selven ende mede hem fort ende sterck maeckende voir Lambert Janssen Wener wonende tot Capelle daer aff gemechticht voir schepen van Capelle voirst. welcke voir ons scepenen gebleecken is, de dato den 7 martij anno sesthien hondert ende sesse (07-03-1606), Peteren Lenen een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in die Cortbrugge tusschen 1. Aert Hoeben 2. Lijn Henrick Goessens 3. de Corststraet 4. de Aa ... ende geloeft Marcelis voirst. weerschap .. (04-07-1606)


95v. item Marcelis voirst. tutor uxoris ende mechticht van Lamberten voirst. als boven, heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Peteren Lenen een stuck eckerland groot ontrent een halff vaetset, tusschen 1. Thonis Smulders 2. Henrick Thijs 3. idem 4. Arien Jan Daems alsoe sij seijden, ende dat de gerechtigheijt ende beterschap die Marcelis ende Lambert voirst. daer toe hebbende sijn..


96. item Marcelis voirst. voir hem selven ende gemechticht als boven, heeft vercoft ende met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht, Arien Jan Daems den ouden, tgelaech daer Jan Smeet saliger in verstorffven is, tusschen 1. Arien coper voirs. 2. Thonis Engelen, liggende beneffen de straet ...


96v. item Marcelis voirst. voir hemselven ende mede als gemechticht als boven, heeft opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Aerden Jacop Smulders een stuck lants gelegen tot Oisterick, tusschen 1. Aert Hoeben 2. Aert coper voirs. 4. Joest Joest Goessens ...


96v. item Christina Botteliers heeft gerichtelijck vercoft Delis Box koe voir XII gulden ende schade van recht ..


96v. item Jacop Pouwel Pompen koe voir XII gulden ende schade van recht..


97. item Peter Cocx heeft te beurde gestelt om te vercopen seecere rogschaere ende boecweijt toebehoirende Henricken Peters de Becker staende onttrent den huijse van Henricken Sweers ende noch int Breetven ... (06-07-1606)


97. item Merriken Jacops van Heze heeft te beurde gestelt om te verhueren een gelaech metten aengelaege ende den ecker daer bij ende aen gelegen toebehoirende den dochteren van Elken Tijmmers nae vermellen van haren constitutie brief ende dat voir gebreck van een jaerrenthe van dartich stuijvers siaers... soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tselvige affgehangen ten hoechsten voir alle man...


97. item Willem mr Delis als man ende mombaer Anna sijnder huijsvrouwe heeft met helmelinge vertidinge [afgebroken door de schrijver]


97. item op huijden dato hier onder gesrevenen soe hebben minnelijck affgerekent suster Anna Oerlemans ter eenre ende Willem mr Delis ter andere sijden, als man ende mombaer Anna sijnder huijsvrouwen, ende dat van een jaerrenthe van vijff gulende en vijff stuijvers jaerlicx ende wort bij finale affrekeninge gevonden dat Willem voirs. haer suster Anna schuldich ende ten achteren blijft de somma van hondert ende twintich gulden tstuck tot XX stuijvers ... (13-07-1606)


98v. item Aert Raessen heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Ghijsberten Joseph Stappers een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende in de Riest tusschen 1. Ghijsbert coper voirst. 2. Arien Arien Broeckmans 3. Judith Stappers 4. de Aa ... (18-07-1606)


99. item Henrick Jacops heeft vercoft ende met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht Reijmen Hoirs een stuck erffenis gelegen in de parochie van Leende int Geluct, tusschen 1. Joest van Erp 2. Willem Hannen met meer andere 3. Aert Juecken 4. scherp wtgaende aen den buevrebeemtswech ... (16-08-1606)


99. item Derick Verbraecken geeft ende transporteert midts desen den jongsten kijnderen van Thonissen sijnen broeder alsulcke obligatien ende gerechticheden als hem toe competerend sijn berustende ander Jannen sijnen broeder, luijdende deen op Willem Danckers oft sijne goederen, ende dander op Jan danckers, ende remmitieert hier op ...


99v. item Jan Peter Pompen stelt te beurde om te verhueren een stuck groesen gelgen in die Langstraet ende noch huijs metten aengelaege daer Vaes Loefs in verstorffven is nae vermellen sijnder acte ende vonnisse de dato den 2 september 1598 ende heeft Jan voirst. daer voir geboden vijff stuijvers ende de schade van recht van desen dage, ende soe daer niemant comen en is ijet meer daer voir biedende soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tselvige affgehangen ... (17-08-1606)


100. item Jan Goessens heeft gerichtelijck te beurde gestelt om te verhueren een stuck lants toebehoirende Jan Goessens ende dat doir gebreck van betalinge van een jaerrenthe van drie gulden siaers, ende heeft Jan voirst. daer voir geboden een jaerrenthe van drie gulden een vaen lijcops ende de schade van recht, ende soe daer niemant comen en is ijet meer daer voir biedende, soe heeft Peter Clevers vorster tot Leende tselve van sheren wegen affgehangen ... (29-09-1606)


100. Peter Delen vercoft Jan Engelen I swarte koe voir - XII gulden, Jan Ruevens een roij bonte koe en schade van recht ...


100v. item Jan Jan Gueijenssoen ende Aert Juecken hebben gedaen een erffmangelinge. Soe heeft Jan voirst. hem Aerden met helmelinge vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck groesen gelegen in die parochie van Leende inde Schaeveijen, tusschen 1. de kijnderen van Heijl Stappers 2. Willem Ruevens 3. Jan Ruevens metten kijnderen 4. die Aa ... item Aert voirst. heeft Jan voirst. met helmelingen vertidinge opgedragen ende mechtich gemaect in eenen ewigen recht een stuck groesen gelegen in die parochie van Leene tot Strijp, tusschen 1. Jan Jacop Smetssoen 2. die weduwe van Jan Jutten metten kijnderen ende meer anderen 3. Jan Gueijens den ouden 4. Strijper dijck ... (26-09-1606)


101. item Hanrick Reijnder Happenzoen als man ende momber van Jenneken uxor heeft vercocht Hanricken Lobben een stuck lants inder prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Jan Gueijens de jonge 2. Hanrick Joes Goossens 3. . weduwe Frans Wouters .. (27-06-1607)