Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Leende, inventarisnummer 1634, jaar 1565-1567

Copyright: Bram van Kesteren, mei 2022

De aktes zijn letterlijk getranscribeerd en de meeste afkortingen uitgeschreven, gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum. Verder zijn bij vrijwel elke acte, de in de akte genoemde personen onder de akte in standaardvorm opgeschreven om het zoeken makkelijker te maken.

[bladnummering volgt de potloodinschrijvingen rechtsonder in de hoek]

0v. = kaft [zie 36.]

1. item den grooten beempt heeft gemeten twee hondert negen ende tachtentich roeijen ende een vierendeel behalven den wech voer elff voet breet ende behalve den halven graeff, welken halven graeff noch meet tot anderhalve voet gereckent die roeijen en anderhalf vierdeel


1. item het cleijn beemtgen daer neve gelegen meet hondert ende tweijntich roeijen min een vierdeel


1. item die Sceveijen meet het dael hondert ende vijffentweijntich roeijen ende die Horst drie ende tachtentich roeijen ende die vierde roeij vanden Horst affgereckent blijfft noch twee ende tsestich roeijen ende een vierdeel


1. item zoe valt die Sceveijen metten cleijnen beemde meerder tan die grooten beempt achtien roeijen altijt ter goeder reck.n.gen [reckeningen?]


den XXI maij anno LXVI (21-05-1566)

1v. item Anne sculdt vande beemde ende vande Heezervenne metten pacht vanden gelde vanden beemde affgeslaegen Elsken Stappers gelt beloopt hondert ende negenthien gulden ende negendalven stuijvers te goeder rekeninge

Genoemde personen: Elske Stappers

2. item Willm Wilm Bitters tot Oesterick ende heeft erffelick vercoft Arien Wilm Wouterzoen [afgebroken door de schrijver]

Genoemde personen: Willem Willem Bitters, Adriaen Willem Wouters/Adriaen Wouters

2v. [leeg]


3. item Wouter Verstappen is afgegaen zijnder tochten desen naebescreven aengaende ende Wilm Wouters voerst. zoon ende Jenneken Wouters dochter met haren gecoren momber haer metten heere ende recht na desen verleent ende hebben gesamender handt erffelic vercoft Joesten Goessens van Veen een stuck eckerlandts gelegen inde prochie van Leende geheijten op die Velu tusschen 1. Anthonis van Vechelen met zijnen kijnderen 2. Anthonis Hogers 3. Anthonis van Vechelen met zijnen kijnderen 4. Elisabeth wedue met haren kijnderen van Gooijart Lobben los ende vrij .... (30-01-1565)

Genoemde personen: Wouter Verstappen, Willem Wouter Verstappen/Willem Verstappen, Johanna Wouter Verstappen/Johanna Verstappen, Joost Goossens van Vee, Antonis van Vechelen, Antonis Hogers, Goort Lobben kinderen en weduwe Elisabeth

3. item die voerst. vercoepers hebben erffelic vercoft Faessen Aerdt Loeffen een stuck groesen inde prochie van Leende tot Oesterick in die Langstraet gelegen geheijten die Streep tusschen 1. Wouter van Hall ende Peter Lijpkens kijnder 2. Faes Aerts voerst. 3. Hanricxs Goeijaert Emmenzoens erve 4. der Aa ..

Genoemde personen: Vaes Aert Loefs/Vaes Loefs, Wouter van Hal, Peter Lijpkens kinderen, Hendrick Goort Emmen/Hendrick Emmen

3v. item die voerst. vercoeperen heben erffelic vercoft Marten Faessen Smetszoen een stuck groesse inde prochie van Leende tot Strijp gelegen geheijten inde Jansborch tusschen 1. Blasius Lobben 2. Jan Mathijs Veroverzoen met Willemen zijnder bruders kijnde 3. Wouter Verstappen voerst. 4. aen den Jansborchwech ...

Genoemde personen: Marten Vaes de Smit/Marten Faessen, Blasius Lobben, Jan Mathijs Verover/Jan Verover, Willem Verover, Wouter Verstappen

4. item die voerst. vercoeperen hebben erffelic vercoft Michielen Janss vanden Broeck een stuck groessen inde prochie van Leende tot Strijp inde Jansborch gelegen tusschen 1. Mathijs Wreijssen 2. Joest Wouters voerst. zwager ende Heijlken zijn dochter 3. Wouters voerst. erve 4. aen der naegebuer chijnsgoet ...

Genoemde personen: Michiel Jan vanden Broeck/Michiel vanden Broeck, Mathijs Wreijssen, Joost Jacob Hanssen/Joost Hanssen, Helena Joost Hanssen/Helena Hanssen, Wouter Verstappen

4. item die voerst. vercoeperen hebben erffelic vercoft Joesten Jacop Hanssen zoen hennen zwager een stuck eckerlandts inde prochie van Leende gelegen tot Strijp aen die capel geheijten dat Cappeleckerken tusschen 1. Lambert van Hoechten 2. Heijlwich Wilmen van Hoechtendochter 3. Aerdt Loeffs 4. die straet los ende vrij vuijtgenomen den landt commer

Genoemde personen: Joost Jacob Hanssen/Joost Hanssen, Lambert van Heuchten, Helena Willem van Heuchten/Helena van Heuchten, Aert Loefs

4v. item Peter Willemen Bitterss heeft erffelic vercoft Anthonissen Janss Verschaest een stuck groesen inde prochien van Leende tot Oesterick gelegen geheijten inde Voijrt tusschen 1. Mari wedue met haer kijnde van Anthonis Schoenmeckers 2. die Voertstraet 3. Anthonis van Vechelen met zijnen kijnderen erve 4. Hanricxs van Mol erve ...

Genoemde personen: Peter Willem Bitters/Peter Bitters, Antonis Jan Verschaest/Antonis Verschaest, Antonis Schoenmakers kind en weduwe Maria, Antonis van Vechelen, Hendrick van Mol

4v. item Engel Wilm Naesen die naegelaten wedue van Peteren van Moll met haren gecoren momber haer mette heer in desen gegeven ende verleent is met helmelinge vertijdinge affgegaen haerder tochten vandeen stuck erffs naebescreven ende heer Mathijs van Moll als momber ende oijck als principael gelovende voer die ommondige kijnderen Peters ende Engelen voerst. ende heeft erffelic vercoft Jannen Arien Stijnzoen den Smet ende Anthonissen Lobben een stuck erffs gelegen inde prochie van Leende inde Leenderstraat tusschen 1. die straet 2. idem 3. idem 4. Jans ende Anthonis coepers voerst. met meer anderen erve...

Genoemde personen: Engel Willem Naesen/Engel Naesen, Peter van Mol, Mathijs van Mol, Peter Peter van Mol, Engel Peter van Mol, Jan Arien Stijnen/Jan Stijnen - Jan Arien de Smit/Jan de Smit, Antonis Lobben

5. item Goeijart Goeijart Gobbenzoen heeft erffelic vercoft Arien Joest Belien van Tongelre dochter ende prolis een stuck groesen gelegen inde prochie van Leende tot Oesterick geheijten int Hulsbroeck tusschen 1. Hanrick Faessen 2. Wouter Wouters 3. Liben Coppen met haren kijnderen ende meer anderen erve 4. die Aa. Noch een stucks heijtveld ter selver plaetssen gelegen tusschen 1. Wouter Wouters 2. een wech 3. Anthonis Verschaest met zijnen kijnderen 4. Hanrick Faessen ... (01-02-1565)

Genoemde personen: Goort Goort Gobben, Adriana Joost Belien/Adriana Belien, Hendrick Vaes/Hendrick Faessen, Wouter Wouters, Elisabeth Coppen, Antonis Verschaest

5v. item Arien Aerdt Wouters zoen man ende momber Jaexken Aerdts van Hoechtendochter zijnder huijsvrouwe voer die een helfte ende Jan Matheus Martenszoen als momber ende toesiender van Aerden ende Aeriken Jannen zijn zoens ommondige kijnder die hij wittelick verwect hadde bij Marie Aerdts van Hoechtendochter zijnder huijsvrouwe voer die ander helft ende hebben erffelic vercoft Hanricken Peter Wouterss een scuer metter plaetse daer die op staet tot den palen toe zoe zij die steecken sullen te weten twee schreij teijnen die voerst. scuer aen deijnde noerdoostwaert inde prochie van Leende tot Strijp gelegen tusschen 1. Arien vercoeper voerst. 2. den gemijnen misthoff van Elisabeth wedue van Aerden van Hoechten met haren kijnderen 4. die straet ...

Genoemde personen: Adriaen Aert Wouters/Adriaen Wouters, Jacoba Aert van Heuchten/Jacoba van Heuchten, Jan Mathijs Marten/Jan Marten, Aert Marten, Adriana Marten, Maria Aert van Heuchten/Maria van Heuchten, Hendrick Peter Wouters/Hendrick Wouters, Aert van Heuchten weduwe Elisabeth en kinderen

6. item Delis van Brug heeft erffelic vercoft Margrieten Gerit Heesterbeecx dochter een erffchijns van drie gulden tstuck .. [afgebroken door de schrijver]

Genoemde personen: Dielis van Brug, Margriet Gerard Heesterbeeck/Margriet Heesterbeeck

6. Jan Smets heeft erffelic vercoft Elisabeth Vriesen naegelaten wedue van Wouter Wilm Wouters haer tot haerder tochten en haren wittegen kijnderen ter erffe eenen erffchijns van drie gulden tstuck van tweijntich stuijvers van gelt alle jaer te betalen op lichtmis dach ende die te heffen ende te boeren in ende vuijt een stuck groesen inde prochie van Leende tot Strijp indie Bosch gelegen tusschen 1. Pauwel Pompen 2. Jan Goeijens 3. Hanrick Wilm Pompenzoen ende den gemeijnde boschwech ...

Genoemde personen: Jan de Smit, Elisabeth Vriesen, Wouter Willem Wouters/Wouter Wouters, Paulus Pompen, Jan Guijens, Hendrick Willem Pompen/Hendrick Pompen

6v. Jan Michiel Bonenzoen ende Jan Peter Bitters hebben erffelic vercoft Willem Willem Goessens een ijegelick zijn der deel van eenen vuijtgetorffden stuck erffs inder prochie van Leende inde gemeijn Euselen gelegen tusschen 1. Peter Sfoochs 2. Hanrick Jacop Pompenzoen met zijn consorten 3. Jan Jan Goessenss 4. sHeeren Gemeijnt ...

Genoemde personen: Jan Michiel Boonen/Jan Boonen, Jan Peter Bitters/Jan Bitters, Willem Willem Goossens, Peter Sfossen, Hendrick Jacob Pompen/Hendrick Pompen, Jan Jan Goossens

7. item Jan Jan Berchmanss heeft erffelic vercoft Pauwelen Berchmans zijnen zwager een stuck eckerlandts inde prochie van Leende gelegen tot Strijp inde Strijperecker geheijten den Druller tusschen 1. Goedel Wilm Jutthendochter 2. Wilm Bitters met noch meer andere 3. Daems Tielkens erve 4. Aleijt wedue van Wouter Thijs met haren kijnderen erve.

Genoemde personen: Jan Jan Berchmans, Paulus Berchmans, Goedela Willem Jutten/Goedela Jutten, Willem Bitters, Daem Tielkens, Wouter Thijs weduwe Aelke en kinderen

7. item Wouter Oerlemans voer een vierendeel, Geraerdt Jacop Oerlemans, Arien zijn brueder ende Wouter van Hal hen zwager man ende momber Jenneken hender suster voer een achtste deel, Lucij naegelaten weduwe van Goeijaert Oerlemans met haren gecoren momber haer metten recht in desen verleent, Jan Goeijaert Oerlemans voerst. zoen voer hem selven ende noch voer Marien ende Annen zijn susters gelovende, Peter Thonis man ende momber Margrieten, Wilm Gobben man ende [momber] Jannen, Hanrick van Mol man ende momber Elisabeth hennen huisvrouwen wittige dochteren Goeijaert Oerlemans en Luci zijnder huijsvrouwe voerst. voer een oijck voer een achtedeel, Jan Michiel Bonenzoen voer noch een achte deel, heer Jacop Peter Bitters ende Jan zijn bruer ende Mari hen suster met haren gecoren momber haer met heere ende metten recht gegeven ende verleent voer noch een achtedeel, Willem Goessens oijck voer zijn achtedeel, Jan Bitters ende Wilm zijn broer die jonxte voer henselven ende noch voer Jacop hender bruers kijnder gelovende, Wilm hen bruer die oudste ende Peter hen bruer voer noch een achtedeel ende hebben alle tesamen gesamender handt alzoe voerst. staet erffelic vercoft Willemen Jan Berchmanss ende Willemen Peter Bitters een stuck groessen inde proche van Leende in die Ren gelegen tusschen 1. [doorgehaald: Aleijt Jan die Schoenmaeckersdochtere met haeren kijnderen] Frans Bernart Stappaerts 2. Jan Wouter Woeijten die oudste met zijnen kijnderen 3. die Aa ende metten 4. een wech los ende vrij vuijtgenomen twee stuijvers sheeren chijns vande gronde (01-02-1565)

Genoemde personen: Wouter Oerlemans, Gerard Jacob Oerlemans/Gerard Oerlemans, Adriaen Jacob Oerlemans/Adriaen Oerlemans, Wouter van Hal, Johanna Jacob Oerlemans/Johanna Oerlemans, Goort Oerlemans weduwe Lucia, Jan Goort Oerlemans/Jan Oerlemans, Maria Goort Oerlemans/Maria Oerlemans, Anna Goort Oerlemans/Anna Oerlemans, Peter Tonis, Margriet Goort Oerlemans/Margriet Oerlemans, Willem Gobben, Johanna Goort Oerlemans/Johanna Oerlemans, Hendrick van Mol, Elisabeth Goort Oerlemans/Elisabeth Oerlemans, Jan Michiel Boonen/Jan Boonen, Jacob Peter Bitters/Jacob Bitters, Jan Peter Bitters/Jan Bitters, Maria Peter Bitters/Maria Bitters, Willem Goossens, Jan Bitters, Willem Bitters de jonge, Jacob Bitters, Willem Bitters de oude, Peter Bitters, Willem Jan Berchmans/Willem Berchmans, Willem Peter Bitters/Willem Bitters, Aelke Jan Schoenmakers/Aelke Schoenmakers, Frans Bernard Stappers/Frans Stappers, Jan Wouter Wuijten/Jan Wuijten de oude

8. item Jan ende Wilm Peter Bitterszoen ende Mari hen suster met haren gecoren momber haer metten heere gegeven ende verleent ende hebben erffelic vercoft heer Jacopen priester hennen bruer een ijegelijck zijn vierdeel van eenen gelage.

Genoemde personen: Jan Peter Bitters/Jan Bitters, Willem Peter Bitters/Willem Bitters, Maria Peter Bitters/Maria Bitters, Jacob Peter Bitters/Jacob Bitters

8v. item Faes Aerdt Loeffszoen heeft erffelic vercoft Joesten Peters Joesten Goeijaerth eenen erffchijns van ses gulden. Alle jaer te betalen op onser lievenvrouwen lichtmisdach ende die te heffen ende te boeren in ende vuijt een stuck groesen inde prochie van Leende tot Oesterick gelegen inde Langstraet geheijten die Streep tusschen 1. Peter Lijpkens kijnder en Wouter van Hall 2. Hanrick Goeijart Emmenzoen 3. des Heijlichs Geests beecop van Leende 4. die Aa...

Genoemde personen: Vaes Aert Loefs/Vaes Aert, Joost Peter Joost Goorts/Joost Peter Goorts/Joost Goorts, Peter Lijpkens kind, Wouter van Hal, Hendrick Goort Emmen/Hendrick Emmen

8v item Wilm Wilm Bitters tot Oesterick heeft erffelic vercoft Arien Wilm Wouters een stuck groesen inde proch [afgebroken door de schrijver]

Genoemde personen: Willem Willem Bitters, Adriaen Willem Wouters/Adriaen Wouters

9. item Wilm Wilm Bitters tot Oesterick heeft erffelic vercoft Joesten Peter Goeijaertss een erfchijns van drie gulden tstuck van tweijntich stuijvers alle jaer te betaelen erffelicop onser liever vrouwen lichtmisdach ende die te heffen ende te boeren in ende vuijt eenen stuck eckerlandts inde prochie van Leende gelegen tot Oesterick geheeten den Paeijecker tusschen 1. Elisabeth wedue met haren kijnderen van Goeijaert Goessens 2. Peter Maes 3. een voetpat 4. Heezerpat...

Genoemde personen: Willem Willem Bitters, Joost Peter Goorts/Joost Goorts, Goort Goossens kinderen en weduwe Elisabeth, Peter Maes

9. item Peter Hanrick van Brug voer hemselve ende heeft noch als principael ge [afgebroken door de schrijver]

Genoemde personen: Peter Hendrick van Brug/Peter van Brug

9. item Goeijaert Gobben heeft overgegeven Anthonissen Hogers alsulcken coep van eenen stuck groessen als hij gedaen hadde tegen Joesten Wouter Boeijens ende Joest voerst. heeft erffelic bij consent van Goeijaerden voerst. gevest Anthonnissen Hogers het voerst. stuck groessen inde prochie van Leende tot Oesterick gelegen inde Voer tusschen 1. Jan Goeijens 2. Jacop van Werdingen 3. Wilm Goeijens 4. Peter Coppen met meer anderen...

Genoemde personen: Goort Gobben, Antonis Hogers, Joost Wouter Boeijens/Joost Boeijens, Jan Guijens, Jacob van Werdingen, Willem Guijens, Peter Coppen

9v. item Peter Hanricxss van Brug voer hemselven ende heeft noch geloeft als principael ende hem sterkgemaect voer Elisabeth ende Heijlwich zijn twee susteren ende Jenneken Hanricx van Brugdochter met haren gecoren momber haer metten recht in desen gegeven ende verleent en hebben erffelic vercoft Willemen Jan Bitters een stuck groessen inde prochie van Leende inde Gemeijn Euselen gelegen tuschen 1. Daems drie kijnder 2. Lauwreijs Lobben 3. Anthonis Daems met zijn kijnderen erve 4. sHeeren Gemeijnt los ende vrij vuijtgenomen een half blanck sheeren chijns vande gronde ...

Genoemde personen: Peter Hendrick van Brug/Peter van Brug, Elisabeth Hendrick van Brug/Elisabeth van Brug, Helena Hendrick van Brug/Helena van Brug, Johanna Hendrick van Brug/Johanna van Brug, Willem Jan Bitters/Willem Bitters, Vreijs Lobben, Antonis Daems

10. [doorgehaald: die voerst. vercoeperen hebben in manieren voerst. erffelick vercoft Elisabethen nae... ]


10. [doorgehaald: item Peter Hanricxs vande Brug voer hemselven ende noch voer Elisabeth ende Heijlwich zijn twee susters als principael gelovende... ]


10. item die voerst. vercoeperen hebben in manieren voerst. erffelic vercoft Elisabethen naegelaten wedue van Hanricken vande Brug hender moeije een stuck groesen inde prochien van Leende gelegen inde Ren tusschen 1. Delis Hannen met zijnen kijderen 2. die kijnder van Delis Vervlaessen 3. Anthonis Berchmans erve. Noch heeft Peter voerst. voer hem selven ende voer Elisabethen ende Heijlwich zijne twee voerst. susters geloeft als principael ende hem sterck gemaect ende heeft erffelic vercoft Elisabethen voerst. die drie gedeelten van eenen hove inde selve prochie gelegen geheijten inde Cuijlen 1. eenen gemeijnen wech 2. Jacop Jan Shasenzoen ende Jan Schoemeckers met zijn kijnderen 3. eenen gemeijnen wech 4. Hanrick Haeijge erve los ende vrij vuijtgenomen een oert sheeren chijns inde geheelen hoff staende ...

Genoemde personen: Hendrick van Brug weduwe Elisabeth, Delis Hannen kinderen, Delis Vervlaessen, Antonis Berchmans, Peter Hendrick van Brug/Peter van Brug, Elisabeth Hendrick van Brug/Elisabeth van Brug, Helena Hendrick van Brug/Helena van Brug, Jacob Jan Hazen/Jacob Hazen, Jan Schoenmakers, Hendrick Haijegen

10v. item die voerst. vercopers hebben erfelic vercoft Delissen van Brug hen oem een stuck groessen inde prochie van Leende aent Craenscutven gelegen, tusschen 1. Arien Lobben 2. sHeeren Gemeijnt 3. Hanrick Gielens 4. een wech los en vrij eenen braspenninc sheeren chijns ...

Genoemde personen: Delis van Brug broer van Hendrick van Brug, Adriaen Lobben, Hendrick Gielen

10v. item Hanrick Goeijaert Emmenzoen heeft erffelic vercoft Willem Jacops Verbraecken zoen een stuck eckerlandts gelegen inde prochie van Leende tot Oesterick geheijten int Halffven tusschen 1. Peter Scepers 2. Faes Loeffs 3. Peter Joesten kijnder 4. die straet ...

Genoemde personen: Hendrick Goort Emmen/Hendrick Emmen, Willem Jacob Verbraken/Willem Verbraken, Peter Schepers, Vaes Loefs, Peter Joosten kinderen

11. Jacop Wilm Nesen zoen ende Engel zijn suster met haren gecoren momber haer metten recht gegeven mondich wesende voer hem selve ende hebben noch geloeft als principael ende hen sterckgemaect voer Marie hen onmondige suster ende hebben erffelic vercoft Wouter Cuijlen een stuck driesch tusschen erffenisse gelegen in de prochie van Leende tot Boschoven 1. Wouter coeper voerst. 2. Peter Nesen 3. Jan Michiel Bonen zoen ende Hanrick Goeijens 4. die straet...

Genoemde personen: Jacob Willem Nesen/Jacob Nesen, Engel Willem Nesen/Engel Nesen, Maria Willem Nesen/Maria Nesen, Wouter Cuijlen, Peter Nesen, Jan Michiel Boonen/Jan Boonen, Hendrick Guijens

11v. item Mathijs Delis Hannen zoen heeft erffelic vercoft Adrianen Willem Tijmerss een stuck groesen inde prochien van Leende gelegen tot Strijp geheijten inde Donckerbroecken tusschen 1. Dierck die Sceper 2. Elisabeth Goedelen met haren kijnderen 3. Jacop Moerssen erve 4. Hanrick Bax erve. Noch een stuck eckerlandts oijck tot Strijp gelegen geheijten indie Hoeff tusschen 1. Hanrick Bax 2. Tielen Heesterbecx 3. de straeten 4. sheeren gemeijnt los ende vrij vuijt genomen twee vaet erff roggen jaerlixs te gelden vuijt den vorst. stuck landts ... (29-02-1565)

Genoemde personen: Mathijs Delis Hannen/Mathijs Hannen, Adriaen Willem Timmers/Adriaen Timmers, Dirck Schepers, Elisabeth Goedelen, Jacob Moersen, Hendrick Bacx, Tielen Heesterbeeck

11v. [doorgehaald: item Mathijs Delis Hannen zoen heeft erffelic vercoft Jacopen Hanrick Moerssenss een stuck eckerlandts inde prochien van Leende tot Strijp gelegen geheijten inde Noulanden tusschen 1. Wouter Rombauts 2. Heijlwich wedue met haren kijnderen vande jongen Hanricken van Hees 3. Delis van Werdingen 4. sHeeren Gemeijnt.]

Genoemde personen: Mathijs Delis Hannen/Mathijs Hannen, Jacob Hendrick Moersen/Jacob Moersen, Wouter Rombouts, Hendrick van Hees kinderen en weduwe Helena, Delis van Werdingen

[lege paginas]

13. item Peter Jannen Matheus Martenszoen heeft erffelic vercoft Hanricken Claeus een jaerlicken ende erffelicken chijns van ses gulden den gulden gerekent tot tweijntich stuijvers vrijs gelis alle jaer te betalen erffelic op onser vrouwen lichtmisdach ende die te heffen ende te boeren in ende vuijt een gelaege die huijsinge metten erffe daer toebehorende inder prochien van Leende gelegen tot Oesterick tusschen 1. Hanrick Delen 2. Jenneken Delis Meusdochter met haren kijnderen 3. Heijlwich Thonis Daemsdochter met haren kijnderen 4. die straet. Noch in een vuijt een stuck eckerlandts groot omtrent anderhalff vaetset ter selver plaetsen gelegen geheijten op die Haege tusschen 1. Mari wedue van Anthonis Schoemeeckers met haren kijnde 2. die straet ende een voetpat 3. Aerdt Wouters kijnder 4. den Haachwech los ende vrij vuijtgenomen sheeren chijns vanden gronden ... (07-03-1565)

Genoemde personen: Peter Jan Mathijs Martens/Peter Martens, Hendrick Claus, Hendrick Deelen, Johanna Delis Meeus/Johanna Meeus, Helena Tonis Daems/Helena Daems, Antonis Schoenmakers weduwe Marie, Aert Wouters kind

13v. item Jan Anthonis Pouwels heeft erffelic vercoft Peteren Joesten Goeijaertss eenen jaerlicken ende erffelicke chijns van ses gulden tstuck van tweijntich stuijvers vrij het alle jaer te betaelen erffelic op onser liever vrouwen lichtmisdach ende die te heffen ende te boeren in ende vuijt zijnen gelage die huijsinge mette erffe daer toebehorende inde prochien van Leende gelegen tot Strijp gelegen opt Eijngen tusschen 1. Wilm Wilmszoen vanden Broeck 2. Hanrick Stappaerts ende heer Dierck Heesterbeecx 3. Hanrick Janss vanden Broeck 4. een wech ..

Genoemde personen: Jan Tonis Pauwels/Jan Pauwels, Peter Joost Goorts/Peter Goorts, Willem Willem vanden Broeck, Hendrick Stappers, Dirck Heesterbeeck, Hendrick Jan vanden Broeck

13v. item Jan voorst. is comen metten voorst. Peteren ende heeft hem ses gulden voer die hier gecons.teert voer ons scepenen voorst. (anno 1567)


14v. item Jacop Anthonis Daemss heeft erffelic vercoft Hanricken Hanricken Ba[x]zoen een stuck eckerlandt inde prochie van Leende gelegen geheijten int O.sten tusschen 1. Goijaert Jacop Goeijenss 2. Peter Joestens 3. Handrick coepers vorst. 4. die straet los ende vrij vuijtgenomen sdorps commer ende eenen stuijver oft een halff vuerijsers chijns vande gronde... (26-03-1565)

Genoemde personen: Jacob Tonis Daems/Jacob Daems, Hendrick Hendrick Bacx, Goort Jacob Guijens/Goort Guijens, Peter Joosten

14v. item Geraertdt Bartholomeuss man ende momber Aleijten Jan Thonis dochter zijnder huijsvrouwe voer hem selven ende noch gelovende ende hem sterck maeckende als principael voer Hanricken Aleijts voorst. voer zoen dien zij wittelic verwect hadde bij Hanricken Marcelis haren ijersten man ende noch vuijt crachte van zekeren proccuratien die Christiaen vander Aa met Haeijken Jan Thonisdochter zijn wittelicke huijsvrouwe hem Gerarden voorst. voer borgemeesteren ende raedt der stadt van Groeningen [Groningen] gegeven hadden welcke proccuratie wij scepenen gesien ende gelesen hebben wesende van date duisend vijfhondert vierende tsestich den XXen dach september (20-09-1564) ende heeft erffelic vercoft Bastiaen Peters Selkens een gelach die huijsinge metten erfenisse daer bij ende aen gelegen ende toebehorende inde prochien van Leende gelegen inde Ren tuijssch daer Jan Thonis zaliger in bestorven is tusschen 1. die straet 2. Jan Vulkens kijnder 3. Hanricken wedue van Jan Thonis los ende vrij vuijtgenomen sdorps commer ende twee stuijvers sheeren chijns vande gronde ... (27-03-1565).

Genoemde personen: Gerard Bartels/Gerard Meeus, Aelke Jan Tonis/Aelke Tonis, Hendrick Hendrick Marcelis/Hendrick Ceelen, Corsten van der Aa/Corsten Verra, Hendrica Jan Tonis/Hendrica Tonis, Bastiaen Peter Seskens/Bastiaen Seskens - Bastiaen Peter Selkens/Bastiaen Selkens, Jan Tonis weduwe Hendrica, Jan Vulken

15v. item die voerst. vercoper heeft in manieren voerst erffelic vercoft Anthonissen Goeijaert Lobbenzoen een stuck groesen inde prochien van Leende gelegen geheijten indie Ren tusschen 1. Moerssen Corstens kijnder 2. die Aa 3. Moerssen Corstens kijnder 4. eenen waterlaet los ende vrij vuijtgenomen sdorps commer ende een vaet erff roggen ...

Genoemde personen: Antonis Goort Lobben/Antonis Lobben, Moers Corsten

15v. Jan Goessens man ende momber Aleijten Dierck Loeffsdochter zijnder huijsvrouwe ende heeft erffelic vercoft Goeijarden Jacop Goeijenss [niet verder geschreven door schrijver]

Genoemde personen: Jan Goossens, Aelke Dirck Loefs/Aelke Loefs, Goort Jacob Guijens/Goort Guijens

16. [doorgehaald: item Aellaert Hanrick Zijmoen Metthenzoon heeft erffelic vercoft Jannen Wouter Woeijten den jongen hem ter tochten ende Wouteren zijnen naekijnde die hij wittelic heeft verwect bij Anna Wouter Boeijensdochter ten erffe eenen erfchijns van darthien vaet roggen te leveren metten gerechter maeten van Heeze ende Leende jaerlicker ende erffelicker renthen alle jaer te betalen erffelic op onser liever vrouwen lichtmisdach ende die te heffen ende te boeren in ende vuijt een stuck groesen inde prochien van Leende gelegen geheijten op die Brugge tusschen 1. Mari van Moll met haren kijnderen 2. die kijnder van Hanrick Zijmoen Metten 3. Cathelijn Ariens met haren kijnderen erve 4. die Tongelreep los ende vrij vuijtgenomen II stuijvers sheeren chijns vande gronde (30-03-1565)]

Genoemde personen: Albrecht Hendrick Metten/Albrecht Metten, Hendrick Sijmon Metten/Hendrick Metten, Jan Wouter Wuijten/Jan Wuijten, Wouter Jan Wuijten/Wouter Wuijten, Anna Wouter Boeijens/Anna Boijens, Maria van Mol, Catharina Adriaens

16v. [doorgehaald: desen brief is ghequeten ende voldaen bij Peteren Alberts Hendrix ende offenen eenegen brieven voert alt gemackt sijn ock doot ende te ...]


16v. item den los met vijfftich gulden altijt op lichtmisdach tot zijnen schoensten metter somme van vijftich gulden gelt gevalueert gelijck stuijver voer stuijvers ende conincxs Philips daelders voer vijffendartich stuijvers ende voert tot desen voerst I gulden heeft Jan voorst. en Wouteren zijnder jonsten zoen geleendt van zijns selffs gelde die somme van 20 gulden ... (30-03-1565)

[bijgeschreven: desen brief is gequiteert ende voldaen van Peteren Aelbert Hendrix van Werde aen Goeijaerden Ketelaers ghelick Heijlcken sijn achtergelaten huisvrouwe ons verclaert heft, actum den (18-06-1596)]
Genoemde personen: Jan Wouter Wuijten/Jan Wuijten, Wouter Jan Wuijten/Wouter Wuijten, Peter Albert Hendrick van Weerde/Peter van Weerde/Albert van Weerde, Goort Ketelaers weduwe Helena


18. item Jacop Scepers heeft erffelic vercoft Jannen Hermans Hermanss een stuck groesen inde prochien van Leende tot Strijp gelegen geheijten aent Ruven tusschen 1. die kijnder van Jannen Mathijs sBruijnenzoen 2. Wouter Rombouts 3. der naegebuer chijnsgoet 4. Hanricxs van Boshoven erve ... (15-09-1565)

Genoemde personen: Jacob Schepers, Jan Herman Hermen/Jan Hermen, Jan Mathijs Bruijnen/Jan Bruijnen, Wouter Rombouts, Hendrick van Boshoven

18. item Jan Herman Hermanss heeft erffelic vercoft Jacoppen Joeste Sceperss eenen erffchijns van ses gulden vrijs gelts alle jaer te betalen erffelic op onser liever vrouwen lichtmisdach ende die te heffen ende te boeren in ende vuijt een stuck groesen inde prochien van Leende tot Strijp aent Ruven gelegen tusschen 1. die kijnder van Jannen Mathijs sBruijnen 2. Wouter Rombouts 3. der naegebuer chijnsgoet 4. Hanricks van Boschoven los ende vrij voert goet ende wel dogen ende dese voorst. renthe hebben Jacop en Heijlwich van Hoechten zijn huijsvrouwe die een den anderen reciproce gegeven ende geconsenteert den langsten levenden van hen beijden tot hennen vrijen wille daer mede te mogen gebruijcken gelijck zij die een die den anderen eertijts oijck in scepenenbrieven dat gemaect ende geconsenteert hebben gehadt

Genoemde personen: Jan Herman Hermen/Jan Hermen, Jacob Joost Schepers/Jacob Schepers, Jan Mathijs Bruijnen/Jan Bruijnen, Hendrick van Boshoven, Helena van Heuchten

18v. Item Gomaer Jacops als man ende momber van Willem Gieles zijnder huijsvrouwe ende Joest Joos man ende momber van Jacomijnen Gielis zijnder huisvrouwe beijde borgers ende ingeseten der stadt van Middelborch [Middelburg] gelegen in Zeelant ende hebben noch geloeft ende hen sterck gemaect een ijegelick van hen als principael voer Cathelijnen Gielis hender huijsvrouwen suster voer het vijffste gedeelte ende Lauwreijs Dircxs man ende momber van Anna Gertruijdt Woeijtendochter zijnder huisvrouwe voer hem selven ende noch gelovende ende hem sterck maeckende als principael voer die twee kijnder van mr. Willem Dieliss ende hebben in maniere voorst. wittelic ende erffelic vercoft Jannen Jacopss van Boshoven alle alsulcke goeden ende versterffenisse als hen verstorven ende aengecomen was van IJda Woeijten hender grootmoeder beijde haeve ende erve hoedanich die goeden moge wesen zoe waer off tot wat plaetsen die gelegen zijn off bevonden mogen wordden in hogen legen diepen drogen heij- weijlandt sandt en renthen met alle zijnen toebehoerten oijck met allen lasten ende commeren die daer op staen ende geloven commer van hennen wegen aff te doen ende hebben hen van Jannen coeper vanden voostaanden coep ende versterfenisse gekendt vermecht ende wel betaelt ende der selven geheel ende all daer aff quijtgeschouwen nu ende ten ewigen dagen, actum den XVIen octobris anno LXV (16-10-1565)

Genoemde personen: Gommer Jacobs, Willemke Gielis, Joost Joos, Jacomijn Gielis, Catharina Gielis, Vreijs Dircks, Anna Gertruda Wuijten, mr. Willem Dielis, Jan Jacob van Boshoven, Ida Wuijten

19v. Item Wilm Peter Loeffszoen, Peter zijn bruer ende Geraert Hanrick Zwoestenzoen man ende momber Elisabethen Peter Loeffsdochter zijnder huijsvrouwe, ende zijn eendrachtelick veraccordeert aengaende Hanricken Peter Loeffszoen hennen croepelen bruer om hem te voersien in cost ende cledinge zijn leven lanck in manieren hier nae volgende. Inden ijersten heeft Peter bij consent ende toedoen van Willemen ende Geraerden voorst. Hanricken zijnen voerst. bruer aengenomen te onderhouden in eeten in drincken in lijnen in wollen in slaepen in wasschen ende in reijnigen redelick nae zijnen staet gelijck zijn eijgen huijsgesin. Ende oijck op dats noot zij te heffen ende te dragen gelijck zijn eijgen kijndt, dwelck te vermoeden is dat doer zijn gebrecken in toecomende tijden noch gevallen sal, ende daer voer sal Hanrick voorst. tot profijt van Peteren zijnen bruer alzoe lange als hij wel gegaen can ende langer nijet zijn beesten hueden ende bewaren sal ende dat tgene dat hij wel machtich is te doen sonder nochtans dat hem Peter doer zijnen onnoselheijt ende gebreckelickheijt nijet zwaerder off oijck met langeren, en sal mogen belasten of beswaeren tan hij twel machtich is off gedoen can dwelck altijt sal staen totten disrecis? vanden naesten ende vrienden ende naegebueren die de kenisse daer aff nemen sullen. Noch sal Peter voerst. aenverden alle zijns voerst. bruers goeden om te gebruijcken alzoe lange als Hanrick hem aff in zijnen cost wesen sal. Behoudelick dat Peter binnen den leven van Handricken die nijet en sal mogen vercoepen vervreemdt verhantwisselen off oijck belasten of bezwaren in geender manieren hoe dat zij op avotuere off Hanrick nae dese vorwarden nijet voldaen en worden ende Hanrick daer over clachtich viel, ende dat bij merckelicke susspicie ende goede redene bij die naeste vrienden ende naegeburen alzoe bevonden worden, zoe sal Hanrick dien geval zijnen goeden wederom mogen aenwenden alzoe los ende vrij als Peter die van hem aengeverst heeft gehadt sonder weder seggen van ijemanden, maer en sal hem sonder waerachtige rede tegen zijnen bruer nijet mogen laeten op roeden off heij in dinger manieren vercorten, alle dingen sonder argelist, maer indien dat Peter Hanricken zijnen bruer voldoet ende te vreden stelt ende bij hem sterft zoe sal alle zijn goeden voer der last van zijnen baten erffelic alleenen behouden gelijck zijn eijgen goeden ende Wilm ende Geraerdt voorst. hebben indien dat Hanrick alzoe voldaen wordt met helmelinge vertijdinge geloeft nae Hanricx doot op zijn voorst. achtergelaten goeden nijet meer te suecken off te sprecken doen suecken off doen sprecken ... (17-10-1565)

Genoemde personen: Willem Peter Loefs/Willem Loefs, Peter Peter Loefs, Gerard Hendrick Swuesten/Gerard Swuesten, Elisabeth Peter Loefs/Elisabeth Loefs, Hendrick Peter Loefs/Hendrick Loefs

20v item Anna naegelaten wedue van Willemen Jan Goeijenss met haren gecoren momber haer metten recht in desen verleent is affgegaen haerder tocht desen nae bescreven aengaende, ende Jan Jan Goeijenszoon als gecoren momber der ommundiger kijnder Wilms ende Anna voerst., ende heeft erfellic vercoft Jannen Jacops van Boshovenzoen hen gedeelte te weten dat vijfte deel van eenen gelaege die huijsinge metten erfenisse daer bij ende aen gelegen ende toe behorende inde prochie van Leende inde Leenderstraet gelegen tusschen 1. Arien Smolders met haren kijnderen 2. den beneficien vander Heijliger Drievuldicheijt inder kercken van Leende toebehoren 3. Arien Beelkens erve 4. die straat. Noch dat vijfte gedeelte van eenen stuck groesen inden selver prochien gelegen geheijten indie Ren tusschen 1. Johanna Jacop Lobbendochter met haren kijnde 2. Heijlwich wedue van Claeus Lobben met haren kijnderen met noch meer andere 3. Peter Thonis 4. den Renwech los ende vrij vuijtgenomen XXV stuijvers ende XVII stuijvers ende II blancken chijns jaerlicx vuijt den geheelen gelage gaenden ende II stuijvers ende een nege. vuijt den geheelen stuck groesen gaenden

Genoemde personen: Willem Jan Guijens/Willem Guijens weduwe Anna, Jan Jan Guijens, Jan Jacob van Boshoven/Jan van Boshoven, Adriana Smulders, Adriaen Beelkens, Johanna Jacob Lobben/Johanna Lobben, Claes Lobben/Claus Lobben weduwe Helena, Peter Tonis

22. item Jacop Peter Coppenzoen heeft erffelic vercoft Jacopen Lambertszoen van Huechten een stuck erffs alzoe dat affgepaelt is gelegen tot Strijp binnen der prochien van Leende tusschen 1. Dierck Delen 2. Margriet Loeffs met haren kijnderen 3. Jacops vercoepere voorst. erve 4. die Strijperstraet... (29-12-1565).

Genoemde personen: Jacob Peter Coppen/Jacob Coppen, Jacob Lambert van Heuchten/Jacob van Heuchten, Dirck Deelen, Margriet Loefs

23. item Hanrick Jacop Heijnselmans heeft geloeft Goeijarden Damen Pompenzoen te betalen tot kerstmis naestcomende die somme van vierentseven gulden ende twee stuijvers den gulden gerekent tot tweijntich stuijvers als verreijcte sculd op hem ende alle zijn goeden nu hebbende off naemaels vercrijgende (07-02-1567)

Genoemde personen: Hendrick Jacob Heijnselmans/Hendrick Heijnselmans, Goort Daem Pompen/Goort Pompen

23. item Jan Jacops van Luicken heeft gelooft Elisabethen Arien Stappersdochter te betaelen tot kerstmis naestcomende die somme van seven ende tweijntich stalven gulden den gulden tot tweijntich stuijvers gerekent in conick Philips daelders off in anderen goeden geldt betaelende mach als verreijcte sculde met allen recht verreijct ende verwonnen op hem ende alle zijn goeden nu hebbende off naemaels vercrijgende ... (14-02-1567)

Genoemde personen: Jan Jacob van Luik/Jan van Luik - van Luijk, Elisabeth Adriaen Stappers/Elisabeth Stappers

23v. item Wilm Goeijaert Gobbenzoen heeft geloeft Peter Thonis zijnen zwager te betaelen van gisteren lichtmisse over een jaer die somme van negen ende tweijntich gulden en drie stuijvers comende van gecosten erfve als verreijcte sculde met allen recht verreijct ende verwonnen op hem ende alle zijn goeden nu ter tijt off naemaels vercrijgende in goeden gelde daermee erve van handt te handt mede betaelende mach

Genoemde personen: Willem Goort Gobben/Willem Gobben, Peter Tonis

23v. item Goeijart Daemen Pompenzoen heeft geloeft Libbeken Arien Stappartsdochter te betaelen tot lichtmisse naestcomende in Philips daelders off anderen goeden gelde die somme van drie ende vijfftich gulden op hem ende alle zijn goeden nu ter tijt hebbende off naemaels vercrijgende als verreijcte sculde met allen recht verreijct ende verwonnen (07-02-1567)

Genoemde personen: Goort Daem Pompen/Goort Pompen, Elisabeth Adriaen Stappers/Elisabeth Stappers

24. item Matheus Jannen Bueckenss heeft geloeft IJken Reijmen vanden Eijckenschoer te betalen van nu lichtmis naestcomende over een jaer die somme van negenthien gulden den gulden gerekent tot tweintich stuijvers in goeden gevaluerden gelde op verbijntenisse van eenen stuck eckerlandts omtrent een vaetset groot gelegen tot Striep geheijten op die Cloten ende vort op alle zijn goeden nu hebbende off naemaels vercrijgende (29-01-1567)

Genoemde personen: Mathijs Jan Bueckens/Mathijs Bueckens, Ida Reijm vanden Eijckenschoer/Ida vanden Eijckenschoer

24. Jan Stevens heeft geloeft Jacopen Elsen alias Weijnen van nu lichtmiss naestcoomende over een jaer te betaelen die somme van vertich gulden den gulden gerekent tot tweijntich stuijvers gelt daermee erve van handt te hande wel mede mach betaelen hem ende alle zijn goede nu hebbende off naemaels vercrijgende (29-01-1567)

Genoemde personen: Jan Stevens, Jacob Elsen/Jacob Weijnen

24v. item Adriaen Arien Maess heeft geloeft Willemen Lambert sDonckerss te betaelen van nu lichtmisse naestcomende over een jaer die somme van seven ende tweijntich stalve gulden den gulden tweijntich stuijvers gerekent gelt daer die een coepman den anderen wel mede betaelen mach op hem ende alle zijn goede nu hebbende off naemaels vercrijgende ...

Genoemde personen: Adriaen Adriaen Maes/Adriaen Maes, Willem Lambert Donckers/Willem Donckers

24v. Hanrick van Mol heeft geloeft Delis Jan Delissen te betaelen van gisteren lichtmisse voerleden over twee jaer die somme van tweijntich gulden ende ses stuijvers den gulden gereckent tot tweijntich stuijvers in goeden ganckbaren gelde als verreijcte sculde met allen recht verwonnen op hem ende alle zijn goeden nu hebbende off naemaels vercreijgende (03-02-1567)

Genoemde personen: Hendrick van Mol, Delis Jan Delissen/Delis Delissen

24v. Item Wilm den ouden Jan Bonens heeft geloeft Delis Jan Deliss te betaelen van gisteren lichtmiss voerleden over twee jaer die somme van seven ende tachtentich gulden den gulden gereckent tot tweijntich stuijvers gelt daermee erve van handt te hande wel mede mach betaelen als verreijcte sculde met allen recht verrijct ende verwonnen op hem ende alle zijn goeden nu hebbende off naemaels vercrijgende behoudelick wat hij ten naesten lichtmisse ijrstcomende gegeven tan dat sal hem aendie voorst. somme den tweeden lichtmisse cortinge zijn

Genoemde personen: Willem Jan Boonen den ouden/Willem Boonen den ouden, Delis Jan Delissen/Delis Delissen

25. Jan Jacop Deelenzoen heeft geloeft Delis Jan Deliszoen als voer die somme van twee ende vertich gulden en achthien stuijvers den gulden van tweijntich stuijvers in goeden loepende gelde daer die een coepman den anderen wel mede betaelen mach als verreijcte sculde op hem ende alle zijn goeden nu hebbende off naemaels vercrijgende

Genoemde personen: Jan Jacob Deelen/Jan Deelen, Delis Jan Delissen/Delis Delissen

26. item Wouter ende Willem heer Willem Cuijlen zoenen, Hanrick Maes man ende momber Dingenen Heer Willems voerst. dochter zijnder huisvrouwen ende Cathelijn heer Willems dochter met haren gecoren momber haer metten recht in desen verleent ter eender, ende Mathijs Maes als tochtenaer van Elisabethen heer Wilms voerst. dochter zijnder ijerster huisvrouwen ende naevolger van Engelken Mathijsdochter die hij wittelich hadde verwect bij Elisabethen voerst ter andere zijden. Ende zijn aengaende den achtergelaten goeden van Elisabethe ende Engelken haerde dochter voerst. verenicht ende veraccordeert in manieren ende wegen hier nae volgende. Inden iersten sal Mathijs voerst. voer zijn tocht ende oijck voer zijn erffelicheijt die hem enichsins competeert indie goeden achtergelaten van heer Willemen Cuijlen ende hem voert verstorven ende achtegelaten doer die doot van zijnder huijsvrouwen ende dochter voerst., hebben ende erffelic voer hem ende zijn kijnde ende nacomelingen ewelick behouden een stucxken groesen gelegen inder prochien van Leende tot Oesterick 1. die Weercavel daert aff gedeijlt is 2. Jan Scoemeckers met zijn kijnderen 3. Hanrick Mol 4. den Oestrickerdijck los ende vrij vuijtgenomen vijftalve stuijvers sheeren chijns, behoudelick in desen dat Mathijs voorst. den kijnderen metten kijnts kijnderen van heer Willemen Cuijlen wederom tot lichtmis nacomende in die handt geven ende betaelen die somme van thien gulden ende Achten der kijnder moeder die somme van vijff gulden maecken te samen XV gulden, ende die haeve die Mathijs voerst. heeft gedeijlt hoedanich die wesen mach, die sal hij oijck behouden gelick tvoerst. stuck groesen maer en sal nae deser tijt nijet voerder deijlen in haeff off in erffve het zij verstorven off niet verstorven van Elisabeth zijnder ierster huijsvrouwen off van Engelkens zijnder dochter wegen. Ende die twee gulden siaers die Wilm heer Wilms zoen, ende den eenen gulden die Wouter heer Wilmss Mathijssen tot nu toe jaerlicx gegeuwen [verder op 25v] heeft gehadt die sullen zij nu voerdoen jaerlicxs gelden ende betaelen tot hulp ende bijstant van haerder nootruft Achten hender moeder, ende die achterstellen pachten die Wilm opdie twee gulden voerst. ten Achten is die sullen Willem Cathelijn ende haeijen twee kijnder in drieen deijlen altijt tot lichtmis naestcomende aff ende aen te gaen, ende nae die doot van Achten der kijnder moeder voerst. zoe sal Wouter voerst. gehouden zijn in deijlingen te brengen voerden gulden siaers die hootpenningen van tweijntich gulden, ende Wilm voer die twee gulden die hootpenningen van vijfftich gulden ende Hanrick Maes voer die vijff gulden siaers die hij Achten der kijnder moeder jaerlicx gelt die hootpenningen van onderhalff hondert gulden om bij die vijff kijnder en kijntskijnder gelijck gedeijlt te worden vuijtgenomen off Acht vanden voerst. hootpenningen haerder nootruft verteeren moste dat sal cortinge wesen.

Genoemde personen: Wouter Willem Cuijlen/Wouter Cuijlen, Willem Willem Cuijlen, Hendrick Maes, Dingen Willem Cuijlen/Dingen Cuijlen, Catharina Willem Cuijlen/Catharina Cuijlen, Mathijs Maes, Elisabeth Willem Cuijlen/Elisabeth Cuijlen, Engel Mathijs Maes/Engel Maes, heer Willem Cuijlen weduwe Agatha/Acht, Jan Schoenmakers, Hendrick van Mol

27. item heer Corstiaen Moerssen priester heeft geloeft Joesten Wouter Boeijenzoen te betaelen tot lichtmis naestcomenden die somme van drie ende wiftich gulden tstuck van XX stuijvers in goeden gelde gelijck Philips daelders voer vijffendartich stuijvers ende vort auder goet gelt nae advenant van dien daermee erve handt te hande wel mede mach betaelen, als verreijcte sculde met allen recht verreijct ende verwonnen ende met geenen rech geestelick off werlick daer tegen behelpen op hem ende alle zijne goede nu ter tijt hebbende ende naemaels vercrijgende ende off Joesten voorst. hier enige zwaricheijt in geviel zoe geloeft Hanrick Francen Verstappen zoen als principael gelijc verstaet ... (05-02-1566).

Genoemde personen: Corsten Moersen, Joost Wouter Boeijens/Joost Boeijens, Hendrick Frans Verstappen/Hendrick Verstappen

27v. item Hanrick Francis Verstappenzoen heeft geloeft Joesten Wouter Boeijens te betaelen tot lichtmis naestcomende die somme van drie ende vijfftich gulden in goeden gelde gelijck Philips daelders voer wijffendartich stuijvers off auder goet gelt nae advenant van dien daermee ervan van handt te hande wel mede mach betaelen als verreijcte sculde met allen recht verreijct ende verwonnen ende met genen recht daertegen te behelpen op hem ende alle zijn goeden nu ter tijt hebbende ende naemaels vercrijgende

Genoemde personen: Hendrick Frans Verstappen/Hendrick Verstappen, Joost Wouter Boeijens/Joost Boeijens

27v. Heer Corstiaen Moerssen priester heeft geloeft Hanrick Francen Verstappenzoen voerst. schadeloos ende ontlast te houden van deser voorst. geloefte van LIII gulden voerst. die hij voer hem gedaen heeft onder verbijntenisse van stuck eckerlandts onder Cruijt gelegen hem heer Corsten toebehorende ende vert op alle zijn goede nu hebbende off naemaels vercrijgende (05-02-1566)

Genoemde personen: Corsten Moersen, Hendrick Frans Verstappen/Hendrick Verstappen

28. Jan van Herssel heeft geloeft Jannen Goeijens als momber ende inde naeme van ommondigen kijnderen van Delis Vervlaessen ende tot profijt der selver kijnderen te betaelen tot lichtmisse naestcomende die somme van eenentsestich gulden ende thien stuijvers contenten gelde daer die een coepman den anderen wel mede mach betaelen als verreijcte sculde op hem ende alle zijn goede nu hebbende off naemaels vercrijgende (03-03-1567)

Genoemde personen: Jan van Hersel, Jan Guijens, Delis Vervlaessen

28v. item Jan ende Kathelijn, Heijlwigen Daems kijnder die zij bij twee verscheijden mans wittelic heeft verweckt gehadt zijn mundelick verenicht veraccordeert ende van malcandere gereckent in sulcker vuegen dat zij die een den anderen nijet meer sculdich en bleven vuijtgenome dat Jan, Kathelijnen zijnder suster sculdich blijft die somme van acht gulden ende eenen stater ende sal noch alleen gelden ende bataelen eenen daelder off dartich stuijvers s.rs off die hootpenningen alst hem belieft te lossen aen Gerarden Scepers sonder cost off last Kathelijnen voerst. ende sullen nae Heijlwigen hender moeder goot alle haeff erff haeff ende vliegende deijlen in twee deelen deen deel voer Jannen dander deel voer Kathelijne gelijck off zij beijde van een wittelicen bedden gecomen waren, ende alle sculden dien men hen sculdich is die sullen zij tesamen op boeren ende hen sculden die zij te samen gemaect hebben gelick betaelen ... ende met consent van Jannen Anthonis Daemszoen, Matthijs Goris als mombers en toesieder van Kathelijne voerst. Hanrick Leenen, Goessen van Veen ende Peter Vriesen. (28-04-1565)

Genoemde personen: Helena Daems, kinderen Jan en Catharina, Jan Tonis Daems, Mathijs Goorts, Hendrick Leenen, Goossen van Vee, Peter Vriesen

29. item Lauwreijs Goeijart Lobben zoen heeft geloeft Hanricken Joesten Scepers dochter naegelaten wedue van Jannen Anthoniszoen vanden Kerckhoff ter tochten ende Cathelijnen Jan Maes dochter die hij wittelic heeft verwect bij Heijlwigen Joesten Scepers dochter Hanricks suster haerder nichten ter erffelicheijt die somme van vijftich gulden tstuck van tweijntich stuijvers comende van eenen stuck eckerlandts indie Langecker gelegen geheijten indie Cruijt off sal hen om zijns gerieffs wil daer jaerlix aff geven altijt op lichtmisdach vijftich stuijvers zoe lang ende ter tijt tot tan inde dese voerst. aen Hanricken voer off Cathelijne nae wel betaelen sal hebben vuijtgenomen in desen nochtans off Hanricken voer off Cathelijnen nae enige vander hootpenningen van noode waren het zij geheel off een deel dat hen Lauwreij voerst. die altijt tot lichtmis sal gehouden zijn vuijt te reijcken in affcortinge vande ende mindernisse vanden hootpenningen metten pachten, als verreijcte sculde met alle recht verreijct ende verwonnen ... (13-05-1566)

Genoemde personen: Vreijs Goort Lobben/Vreijs Lobben, Hendrica Joost Schepers/Hendrica Schepers, Jan Tonis vanden Kerkhof/Jan vanden Kerkhof, Catharina Jan Maes/Catharina Maes, Helena Joost Schepers/Helena Schepers

29v item Gerardt Zwoesten heeft dach genomen tegen taffgeboth van Hanricxs van Hees kijnder den iersten februarij anno LXVII (01-02-1567)

Genoemde personen: Gerard Swuesten, Hendrick van Hees kinderen

29v. item Matheus Jan Matheus Martess heeft geloeft IJken Reijmen vant Eijckenschoer inden naeme vande haerden suster te betaelen te lichtmiss naestcomende die somme van seven ende tweijntich gulden den gulden gerekent tot tweijntich stuijvers in goeden gelde als verreijcte sculde met allen recht verreijct ende verwonnen op hem ende alle zijn goede nu hebbende off naemaels vercreijgende

Genoemde personen: Mathijs Jan Martens/Mathijs Martens, Jan Mathijs Martens/Jan Martens, Ida Reijm vanden Eijckenschoer/Ida vanden Eijckenschoer

30. Item Peter IJewans heeft geloeft te betalen IJken Reijmen vant Eijckenschoer naegaende haerder geloeften die Jan Hanssen Bueckenss haer eertijts altijt naegaende der selver geloeften hadde gedaen te betaelen tot paeschen naestcomende metten verlopen tot dien dage daer op verloepen zijnde...

Genoemde personen: Peter IJewans, Ida Reijm vanden Eijckenschoer/Ida vanden Eijckenschoer

30v. Item Wilm Peter Loeffs zoen heeft bekendt ende van werden gehouden seker obligatie off handteecken van achtentsestich gulden die welcke hij op sinte Anthonisdach anno LXIII (17-01-1563) Hanricken sBruijne van Weert int selve handtscrift anno LXV (1565) geloeft hadde op een zeker onderpandt oijck op sinte Anthonisdach te betaelen al naer inhoudt den selven handteecken daer aff gemaect zijnde, ende heeft hem daer boven noch geloeft totten voorst. somme van LXVIII gulden noch IIII gulden maecken te samen LXXII gulden te betaelen op sinte Anthonisdach naestcomende... (13-05-1566)

Genoemde personen: Willem Peter Loef/Willem Loefs, Hendrick Bruijnen

31. Item Willem Willem Heesterbeecxszoen heeft geloeft Jenneken naegelaten wedue van Gerit Heesterbeecx zijnder moeije te betalen van lichtmis naestcomende over drie jaer alsmen scrijven sal XVc ende LXVIII (1568) die somme van negen ende vijfftich gulden den gulden van tweijntich stuijvers gelt daermee erve van handt te hande wel mede betaelen mach comende van ontfangen penningen die hij in sulcken gelde ontfangen van haer heeft ontfangen gehadt als verreijcte sculde op hem ende alle zijn goeden nu hebben off naemaels vercrijgende

Genoemde personen: Willem Willem Heesterbeeck, Gerard Heesterbeeck weduwe Johanna

31. item Arien Aerdt Wouterss heeft geloeft Willem Wouters te betalen van nu lichtmis naestcomende over een jaer die somme van sessendartich gulden den gulden tot tweijntich stuijvers gelt daermee erve wel mede mach betaelen comende van ontfangen penningen die hij in sulcke gelde van hem ontfangen heeft op hem ende alle zijn goeden nu hebbende ende naemaels vercrijgende

Genoemde personen: Adriaen Aert Wouters/Adriaen Wouters, Willem Wouters

31v. Item Jan Anthonis Daemss heeft geloeft Heijlen Scepers tot Heeze die somme van achtendartich gulden tstuck van tweijntich stuijvers gelt in valoer gelijck Philips daelders nu zijn te betaelen van lichtmis naestcomende over een jaer alsmen scrijven sal XVc LXVII (1567) als verreijcte sculde ...

Genoemde personen: Jan Tonis Daems/Jan Daems, Helena Schepers

31v. item Servaes van Zomereren heeft geloeft Hanricken Peter Zwoesten die somme van vierenvijftich gulden den gulden van tweijntich stuijvers gelt daer die een coepman den anderen wel mach betaelen als verreijcte sulde te betaelen tot bannis naestcomende op hem ende alle zijn goede nu hebbende off naemaels vercrijgende (05-02-1565)

Genoemde personen: Vaes van Someren, Hendrick Peter Swuesten/Hendrick Swuesten

31v. Hanricxss van Hall als principael heeft geloeft Wouteren Boeijens costeloos ende schadeloos te houden aengaende zekere landt hueringe die hij Hanricken Berchmans sculdich is ende Wilm Verstappen daer dese Hanrick voer geloeft actie pretendeert op te hebben (13-02-1565)

Genoemde personen: Hendrick van Hal, Wouter Boeijens, Hendrick Berchmans, Willem Verstappen

32. item Wilm Jacopss Verbraecken heeft geloeft Hanricken Goeijaerdt Emmenzoen die somme van negen ende darthstalven gulden consent van gecosten erve te betaelen tot lichtmis naestcomende met eenen pacht nae dat hondert ses nae advenant als verreijcte sculde op hem ende alle zijn goeden nu hebbende off naemaels vercrijgende

Genoemde personen: Willem Jacob Verbraken/Willem Verbraken, Hendrick Goort Emmen/Hendrick Emmen

32. item Jacop Moerssen heeft geloeft Mathijssen Delis Hannen zoen die somme van X gulden ende XV stuijvers metten pacht van dat hondert ses nae advenant comende van eenen stuck landts te betaelen tot lichtmis naestcomende als verreijcte sculde ... (19-02-1565)

Genoemde personen: Jacob Moersen, Mathijs Delis Hannen/Mathijs Hannen

32. [doorgehaald: item Joest Thijs Sraetss heeft geloeft Willemen Peters Bitters die somme van twee ende vertich gulden ende thien stuijvers comende van ontfangen penningen te betaelen tot lichtmis naestcomende als verreijcte sculde op hem ende alle zijn goeden nu hebbende off naemaels vercrijgende... (25-02-1565)]

item Wilm voorst. kendt hem voorst. vermech ende wel betaelen daer om doertogen (02-02-1566)
Genoemde personen: Joost Thijs Sraets/Joost Sraets, Willem Peter Bitters/Willem Bitters

32v. item Jan Hanrick Lemmens heeft geloeft voer hem ende Hanricken zijn suster Joesten Peter Goeijaertss die somme van drie ende vijftich gulden den gulden gerekent tot tweijntich stuijvers gerekent comende van erfdeijlinge dat hen toe quaem te genen te betaelen tot lichtmis naestcomende als verreijcte sculde op hem ende alle zijn goede nu hebbende off naemaels vercrijgende ...

Genoemde personen: Jan Hendrick Lemmens/Jan Lemmens, Hendrica Hendrick Lemmens/Hendrica Lemmens, Joost Peter Goorts/Joost Goorts

32v. item Hanrick Geenen op die Brugge heeft geloeft Goeijaerden Jacop Goeijenss te betaelen van nu paeschen naestcomende over twee jaer alsmen scrijven sal XVc ende seven ende tsestich (1567) die somme van sessenvijftich gulden elcken gulden gerekent tot tweijntich stuijvers als verreijcte sculde met allen recht verreijct ende verwonnnen op hem ende alle zijn goede nu hebbende ende naemaels vercrijgende ... (27-03-1565)

Genoemde personen: Hendrick Geenen van Brug/Hendrick van Brug, Goort Jacob Guijens/Goort Guijens

33. item Mari Hanrick Nesendochter vuijt crachten van sekeren proccuratien besegelt metter stadtzegel der stadt van Utrecht welcke proccuraatie wij gesien ende gelesen hebben wesende van date duisent vijfhondert drie ende tsestich den XVen october (15-10-1563), alzoe dat zij des macht hadde ende heeft ontfangen vuijt handen van Hanricken Goeijen die somme van drie ende tsestich gulden ende thien stuijvers in valden betaelen van eenen beemde die hij vande haer en haren kijnderen gecoft hadde ende van valden gene dat hij haer off haren kijnderen sculdich was en heeft haer daer aff gekendt vermecht ende wel betaelent ende den selve Hanricken daer gheel ende al aff quitgeschouten nu ende ten ewigen dagen ... (01-04-1565)

Genoemde personen: Maria Hendrick Nesen/Maria Nesen, Hendrick Guijens

33. item Goeijaert Mathijs Hannenzoen heeft bekent ontfangen te hebben vuijt handen van Hanrick Maes die somme van twee ende tweijntich gulden den gulden gerekent tot tweijntich stuijvers ende Hanrick voerst. heeft vande hem Goeijaerden gehuert een stuck groesen indie Neerbeemden gelegen twelck Goeijaert Wilm Goeijens toe te hore plach die helft daeraf neven Andriesen Tielken erve gelegen die roeij voer alzoe verre als die seijssen gaet ende des sal Hanrick voerst. dat voorst. stuck groesen in die selve hueringe sal gebruijcken totten tijt tot tan hem Goeijaert zijn voorst. twee ende tweijntich gulden gerestutuert ende weder gegeven sal hebben, behoudelick dat Hanrick van die voorst. groesen hueringe jaerlicxs corten sal den pacht vande voorst. XXII gulden vant hondert ses nae advenant altijt op lichtmis aff ende aen te gaen (23-04-1565)

Genoemde personen: Goort Thijs Hannen/Goort Hannen, Hendrick Maes, Goort Willem Guijens/Goort Guijens, Dries Tielkens

33v. op heijden den IXen decembris anno voerst. (09-12-1565) heeft Hanrick Maes Goeijaerden Mathijs Hannen voerst. gedaen noch vier gulden maken te samen XXVI gulden ende hebben die hueringe metten pacht affgerekent tot lichtmis naestcomende die roeij op eenen braspenning maer altijt tere goeder estunaren? zoe dat daer neven even goet gegouwen heeft...

Genoemde personen: Goort Thijs Hannen/Goort Hannen, Hendrick Maes

34. item Wilm Jutten heeft geloeft mr. Peteren Daems te betaelen tot lichtmis naestcomende die somme van twee hondert gulden ende twee ende tnegentich stalven gulden den gulden tot tweijntich stuijvers gerekent comende van eenen coep van eenen beempde gelt daermee erve van hant te hande wel mede mach betaelen ... (04-02-1566)

[bijgeschreven: ende heeft noch in gereet betaelt den voorst. mr. Peteren IIII gulden ende V3 stuijvers die dat meer beliep]
Genoemde personen: Willem Jutten, mr. Peter Daems

34. item Aerdt Joesten Sneijers heeft geloeft Jannen Goeijens ende Jannen Vervlaessen als mombers ende inder naeme van den omondigen kijnderen van Delis Vervlaessen te betaelen tot lichtmis naestcomende die somme van drie ende vijfftich gulden tstuck van tweijntich stuijvers gelt daermee erve van handt te hande wel mede mach betaelen comende van eenen gelage ... (24-02-1566)

Genoemde personen: Aert Joost Snijders/Aert Snijders, Jan Guijens, Jan Vervlaessen, Delis Vervlaessen

34v. item Gerart Geraerdt Smolders heeft geloeft als principael sculdenaer op hem ende verbijntenissen van alle zijne goeden nu hebbende off naemaels vercrijgende als verreijcte sculde met alle recht verreijct ende verwonnen renoncien ende vertijdende op alle exceptien ter contrarien ende met genen rechten geestelick off werlick daer tegen te moeten behelpen te betaelen totthe lichtmis naestcomende Joesten Wouter Boeijenss inde naemen ende vanwege Hanssen zijns bruers die somme van hondert seven ende vertich gulden ende acht stuijvers den gulden gerekent tot tweijntich stuijvers, noch geloeft Gerit als voer dat Joest voorst. dat hij in affcortingen van deser somme ontfangen sal die penningen die Hanssen competeeren ende comen sullen vander spaensser reijsen in gereet alzoe heeft als zij comen zijn, ende Goeijart Gerart Diercxs heeft geloeft Gerarden Smolders voerst. van desen geloeften costeloos ende schaedeloos te releveren ende Hans Geraert Smolderss heeft geloeft Goeijarden Diercxs zijnen zwager oock scadeloos van zijnder geloeften te houden op hem ende alle zijn goeden nu hebben ende naemaels vercrijgende (27-05-1566)

Genoemde personen: Gerard Gerard Smulders, Joost Wouter Boeijens/Joost Boeijens, Hans Gerard Smulders/Hans Smulders, Goort Gerard Dircks/Goort Dircks (zwager van Hans)

35. item Jan Jacops zoen van Boshoven heeft in p. van ons scepenen hier onder gescreven betaelent Sanderken Lodewicxsdochter van Oudenarden zijnder nichten van haren erffgoede haer compterende ende verstorven door doot van IJda Woeijten haer grootmoeder ende Sander voerst. met haren gecoren momber haer in desen verleent heeft haer van Jannen haren voorst. oom gekent vermecht ende te volle betaelt ende hem geheel ende all daer aff quijtgeschouwen (04-02-1566)

Genoemde personen: Jan Jacob van Boshoven/Jan van Boshoven, Alexandra Lodewijck van Oudenaarden/Alexandra van Oudenaarden, Ida Wuijten

35. item Elisabeth Goesens naegelaten wedue van Goeijart Aerds met haren gecoren momber heeft gereckent met Blacius Lobben haren zwager van groeshueren ende landthueringen ende van alles dat hij haer sculdich was ende met haer te rekenen hadde alzoe dat hij haer VI3 gulden sculdich was die hij haer in p. van ons betaelden ende wij seker haer overreel den in zijnen name ende heeft gekent vermecht ende geheel van Blacius voorst. betaelt ende dat selven quijtgeschouwen tot desen ...

Genoemde personen: Elisabeth Goossens, Goort Aerts, Blasius Lobben

35v. item Peter Smolders heeft geloeft Anthonissen zijnen bruer te betaelen tot lichtmisse naestcomende die somme van LIX gulden ende nu te paeschen naestcomende XVIII gulden ende van nu lichtmis naestcomende over een jaer noch LVI gulden ende van nu lichtmis naestcomende over twee jaer noch LIII gulden den gulden in alles tot tweijntich stuijvers gerekent ... (30-01-1566)

[bijgeschreven: item Anthonis Smolders kendt hem vermecht ende wel betaelt vanden . somme van LIX gulden van Peter Smolders zijnen bruer (02-02-1566)]
Genoemde personen: Peter Smulders, Antonis Smulders

35v. item Goessen Hanricxss van Veen cum suis hebben verhuert in manieren van evixien eenen opgewonnen ecker hem toebehorende voer een jaerrenthe die zij daer op hebben ... (17-10-1567)

Genoemde personen: Goossen Hendrick van Vee/Goossen van Vee

36. [.. moeilijk leesbaar, transcriptie niet goed genoeg] Tielman Ghijben, Jan Zegers, Jan Philips, Jan Tielkens, Michiel Vaes, Peter Peters ende Henrick Loefs Schepenen in Heze doen conde allen luijden dat voer ons coemen sijn Geertruijt wilner Kersten Smeets wittiche dochter .. Wouter Box met haeren momber Henrick Gerit Boxsoen Henrick .. voer Henrick Aert Baxsoen als man ende momber Marien sijnder wittiger huijsvrouwen wittige dochter Gerit .. wittige dochter Gielis Box met haren mombair Arien Jan Sijmonssoen als man ende momaer Aleijden sijnder huijsvrouwe wittige dochter Gielis Box, Gielis wettiche dochter Gielis Box met haren mombaer Jan Henrick ende Aleijt sijn suster hem sterck maeckende ende g.ckende voer sijn broeders ende susters, als wittige heer Jan Box ende hebben gesamder hant erffelijck vercoft Henricken Jan Philipssoen een stuck groesen inder prochie van Hees aen die Voert 1. die kijnderen 2. Peter Wouters 3. die kijnderen 4. Peter Wouters [..] ... (09-02-1536)