Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Heeze, vanaf 1654 ook van Leende, inventarisnummer 1633, jaar 1682-1691

Copyright: Bram van Kesteren, mei 2022

gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

De nummering volgt de notities rechtsonder in de hoek van elke bladzijde en begint bij 14., de andere kant is 14v. dan 15., 15v. etc. De oude nummering is rechtsboven te vinden, of ergens andere deze begint bij 1 en negeert de verso zijde van de bladzijde dus: 1,2,3,4, etc. De nieuwe nummering en oude nummering verhouden zich als volgt: 14. = 1, 15. = 2, 16. = 3, 17. = 4, 18. = 5 etc.

Opmerking: Het boek is ook op verschillende paginas flink beschadigd. Tekst is zo goed en zo kwaad als het kan gereconstrueert, maar dit is niet altijd gelukt.

1.-12v. [alfabetisch naamsregister]


13-13v. [leeg]


Anno 1682

14. Peeter Adriaens heeft wettelijck ende erffelijck verkoght, aen [doorgehaald: Jesper Jan Clous] Maeijken Jansen Scheiper [Schepers] een huijs, aengelagh, groot ontrent vijftehalf vaetsaet, ofte soo groot ende kleijn als 't selve tusschen sijne paele ende lemieten op Genouwenhuijs gelegen is, tusschen 1. Joost Leenders 2. Jan Peeters 3. Joost Leenders voorst. 4. het naegebueren chijnsgoet, soo hij sijde, wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer, ende eene rente van drie gulden jaerlijx aenden heer van Deursen, ende den verkooper heefter helminge op vertegen gelovende waerschap op verbant van sijnen persoon ende goederen, nu hebbende ende naermaels verkrijgende, ut in forma, actum desen (01-01-1682) presentis, Matthijs Francken ende Hendrick Matthijs Booms schepenen in Heze ende Leende


14. den voorschreven Peeter Adriaens heeft alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Frans Andriessen vande Loovere [vande Loveren], een parceel lant genaemt het Heijgelucht, ter plaetse voorschreven gelegen, groot stijff drie copsaet, tusschen 1. Huijbert Anthonis 2. Willem Verdoncq [Verdonck] 3. Willem Peeter Daems 4. de gemeijn straet, soo hij seijde, wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver twee oort grondtchijns aenden heer van Heze ende Leende, ende den verkooper heefter helminge op vertegen gelovende waerschap op verbant van sijnen persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels verkrijgende, ut in forma, actum et present ut supra


14. den verkooper voorschreven, heeft alnoch wettelijck ende erfflijck verkoght, aen Peeter Peeters, een parceel landt genaemt de Laerstreep, tot Gijsenrooij voorschreven gelegen, groot omtrent twee loopensaet, ofte soo groot ende kleijn als 't selve tusschen sijne paelen ende lemieten gelegen is, tusschen 1. Hendrick Hermans 2. Huijbert Anthonis 3. den kooper voorst. 4. den Kerckweght, soo hij seijde, wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer, een vat koren ende ses stuijvers in gelt aende h: geest tot Eijndthoven [Eindhoven], ende den verkooper heefter helminge opvertegen gelovende waerschap op verbant als voor, actum et present schepenen voorst.


14v. den verkooper voorschreven heeft alnogh wettelijck ende erflijcken verkoght aen Peeter Peeter Ariens een parceel ackerlants genaemt den Hurckacker, met de Eeuwdriessen, groot te saemen omtrent derdehalf loopensaet, soo ende gelijck het selve tusschen sijne paelen ende lemieten onder Gijsenrooij voorst. gelegen is, tusschen 1. Peeter Peeters 2. Joost Leenders 3. Jan Willemsen 4. Joost Leenders voorst., soo hij sijde wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer, ende een half vat koren met noch drie stuijvers jaerlijx aenden h: geest van Eijndthoven [Eindhoven], item noch vier stuijvers een oort jaerlijx betaelt wordende aenden rentmeester vande geestelijcke goedren, ende den verkooper heefter helminge op vertegen, gelovende waerschap, op verbant als voor, actum et present schepenen voorschreven


14v. den voorschreven verkooper, heeft alnoch wettelijck ende erflijck verkoght aen Huijbert Anthonis, een parceel erffs genaemt het Heusken, groot omtrent achthien a negenthien roejen, gelijck het selve tusschen sijne lemieten tot Gijsenrooij voorst. gelegen is, tusschen erfenisse rontom in sijns coopers goedren, soo hij seijde, wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer ende den verkooper heefter helminge op vertegen, gelovende waerschap, op verbant als voor, actum et present schepenen voorschreven


15. den voorschreven verkooper, heeft alnogh wettelijck ende erflijck verkoght aen Hendrick Matthijs Booms een parceel groese genaemt den Quettert, groot omtrent vierdehalf loopensaet, ofte soo groot ende kleijn als 't selve tusschen sijne lemieten op Hoogh Geldrop gelegen is, tusschen 1. Aert Matijs Booms 2. de h: geest goedren vande Bosch 3. een beemt straetjen 4. den Quetterstraet, soo hij sijde, los ende vrij uijtgenomen dorps commer, ende den verkooper heefter helminge op vertegen, gelovende waerschap, op verbant van sijnen persoon ende goedren, nu hebbende ende naermaels verkrijgende, ut in forma, actum et present schepenen voorschreven


15. den voorschreven verkooper, heeft alnoch wettelijck ende erflijck verkoght aen Aert Matthijs Booms, een parceel landt genaemt den Quettertacker, groot omtrent anderhalf loopensaet, gelijck den selven op Genouwenhuijs tusschen sijne paelen gelegen is, tusschen 1. het klooster van der Haegen 2. den kooper voorst. 3. de weduwe van Peeter Jan Ariens 4. de Quetterstraet, soo hij seijde, los ende vrij uijtgenomen dorps commer, ende den verkooper heefter helminge op vertegen gelovende waerschap op verbant als voor, actum et present schepenen voorschreven


15. den verkooper voorschreven heeft alnogh wettelijck ende erflijck verkoght aen Huijbert Anthonis een parceel landt groot omtrent een loopenssaet, genaemt den Bulscamp, soo ende gelijck het selve tusschen sijne paelen ende lemieten op Genouwenhuijs gelegen is, tusschen 1. der kooper voorst. 2. Jenneken Jan den Scheeper [Schepers] 3. eenen weght 4. Jan Peeters soo hij sijde, wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer, ende den verkooper heefter helminge op vertegen, gelovende waerschap op verbant als voor, actum et present schepenen voornoemt


15v. Jan Anthonis Aerts, heeft wettelijck ende erflijck verkoght, opgedraegen ende overgegeven aen Hendrixken, naergelaeten weduwe, Ivo Marten Melchiors, een parceel landt, sijnde de helft vanden Bolacker, groot omtrent derdehalf copsaet, onbegrepen der maete, soo ende gelijck den selven achter de kerck van Heze gelegen is tusschen 1. den Holenweght 2. Jan Jansen Thijs 3. Peeter Thonis Aerts zaligers goedren, den vercoopers erve, soo hij sijde, los ende vrij, uijtgenomen dorps commer, ende den vercooper heefter helminge op vertegen, gelovende waerschap op verbant an sijnen persoon ende goedren, nu hebbende ende naermaels verkrijgende, ut in forma, actum desen (03-01-1682), present Nicolaes Smulders ende per overdraght van Mattheus Willem Thijs, schepenen in Heze ende Leende


15v. Joost Delis Gijsen inwoonder tot Leende naergelaten weduwer Lijsbeth Louwrijssen ende heeft met behoirlijcke solemniteijten ten behove van sijne vijff aghtergelaten kindren wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne toghte van alle sijne goederen soo in hoogen in legen in diepen in drogen heijden in weijden in landen in sanden, vuijt redenen sijne voorst. kinderen van meijninge sijn de voorst. goederen voor verschijde schulden daer op staende te vercoopen ende die penningen daer van comende de voorst. schulden te betaelen dogh reserveert dat de penningen daer van overschietende t'sijn renuntiants behoeff sullen op intrest geseth worden om daer van te leven ende ingevalle eenige goederen niet worden vercoght geserveert als voor sijne toghte daer aen te houden ende den renuntiant in qualiteijt voorst. heefter helmelinge op vertegen gelovende waerschap super se et sua omnio bona habita et habenda vt in forma actum den (03-01-1682) putie Anthonis Wouters ende Goort Coppen schepenen


16. Willem Willem Bul naergelaten weduer wijlen Jenneken Adriaen Nasen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Aert Janssen van Seggelen ende dat vuijt crachte van testament met sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt inhoudende een clausule aldus: "comende voorts tot dispositie vande tijttelijcke goederen hen op deser aerden verleent, het sij van huijsinge, landereijen, saeijlanden als weijlanden oock van erffrenten ende erffhaeffelijcke meubelen goederen niet vuijtgescheijden, daer over soo maecken ende laeten sij testateuren d'een den anderen ende den lancxtlevende hender beijden, heer ende meester, omme van deselve te mogen vercoopen veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren al off de testateuren beijde in leven waren tot betalinge henne schulden, oock omme henne kijnderen op te voeden," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heese residerende van date den (12-10-1680) bij ons schepenen gesien ende gelesen, een parceel groesen genaemt het Pompeneeusel groot ontrent seven copsaet, gelegen tot Strijp onder de prochie van Leende, tusschen 1. eenen gebruijckelijcken wech 2. Herman Manus en Ieuwen Jacob Ieuwens 3. Hendrick Buijtjens 4. scherff vuijtgaende, soo hij seijde, wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ende den vercooper heefter helmelinge op vertegen gelovende waerschap super se et sua omnia bona habita et habenda vt in forma, actum den (06-01-1682) putes Goort Coppen ende met kennise van Anthonis Wouters Verbiesen schepenen


16. Joost Delis Ghijsen [Gijsen], ende Dieles Joosten sijnen sone mitsgaeders Jenneken, Henderina, ende Maria Joost Delis Ghijsen doghters geadsisteert met Anthonis Wouters Verbiesen haeren gecoren vooght in desen, hebben 't samentlijck, wettelijck ende erfflijck vercoght, opgedraegen overgegeven ende in eenen eeuwigen reght maghtigh gemaekt sulx sij doen mits desen aen Hendrick Joost Cox [Cocx], een parceel ackerlants, genaemt Lijn Driessen acker, groot omtrent anderhalff vaetsaet, gelegen tot Leenderstrijp tusschen 1. Maria van Breugel 2. de Hoogheijnde 3. Jan de Weert 5. de weduwe Rijnder Tielens ... (08-01-1682)


16v. de verkooperen in qualiteijt voorschreven hebben wettelijck ende erfflijck verkoght aen Jan Thijsen [Tijsen] een parceel groesen genaemt de Groot Rist gelegen tot Strijp neffens de Lijtgraeff, groot omtrent hondert en dartigh roeden, tusschen 1. Libbeken Baeten 2. Hendrik Boutjens 3. het velt van Arien Naesen 4. Angeniet Bluijssen ...


16v. de verkooperen in qualiteijt voorst. hebben alnogh wettelijck ende erfflijck verkoght aen Jan Bijnen een parceel groesen genaemt de Kleijn Rist groot omtrent hondert roejen, gelegen tot Leenderstrijp, tusschen 1. Thijs Herberts 2. den kooper 3. Lijs Delen [Deelen] met meer andre 4. den kooper voorst. ...


16v. Otto Bastiaens, met Anneken, Daniel, Geraert, Maria, Bastiaen ende Janneken sijns Otto Bastiaens kindren, hebben alsoo wettelijck ende erfflijck verkoght aen Corstiaen Frans den Smith [de Smid], een huijs hoff ende aengelagh groot omtrent een vaetsaet, gestaen ende gelegen tot Leenderstrijp, tusschen 1. Peeter Kox [Cocx] 2. Iovo Jacob Ivens 3. Peeter Cox 4. de straet, los ende vrij uijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers twee oort grondtchijns aenden heer van Heze ende Leende ...


17. de verkooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erfflijck verkoght aen Hendrick Joost Cox [Cocx], een parceel beemtgroesen genaemt het Aa Beemtien, gelegen onder Strijp voorst., groot omtrent anderhalf vaetsaet, tusschen 1. de weduwe van Gielen Tielens 2. de Aa 3. Iven Ivens met meer andre 4. Willem van Mierlo ...


17. de verkooperen in qualiteijt voorschreven hebben alnoch wettelijck ende erfflijck verkoght opgedraegen ende overgegeven aen Hendrick Joost Cox [Cocx], een parceel beemtgroesen genomet het voorste veltien op't Eijntie, tot Strijp voorst. gelegen, groot omtrent twee vaetsaet, tusschen 1. Jan Bluijssen 2. de weduwe van Peeter Baeten 3. Arien Frans Pompen 4. Peeter Belien ...


17. de verkooperen in qualiteijt voorschreven hebben alnogh, wettelijck ende erfflijck verkoght opgedraegen ende overgegeven aen Jan de Weert een parceel ackerlandts genaemt den Hoogh Eijnden acker, groot omtrent een vaetsaet tot Strijp voorschreven gelegen, tusschen 1. de weduwe van Rijnder Tielens 2. Anna Aerts 3. de Soe 4. den Hoogheijndenwegh, soo sij sijden los ende vrij, uijtgenomen dorps commer, ende drie stuijvers grondtchijns jaerlijx, aenden heer van Heze ende Leende ...


17v. de verkooperen in qualiteijt voorschreven hebben alnogh wettelijck ende erflijck verkoght opgedraegen ende overgegeven aen Marten Cissen, een parceel ackerlandt genaemt de Kuijl, groot omtrent die copsaet tot Strijp voorst. gelegen, tusschen 1. Marten Cissen voorst. 2. Rijnder Tielens weduwe ende meer andre 3. Rijm Hollen 4. de weduwe Sijmon Peeters , soo sij sijde los ende vrij uijtgenomen dorps commer, ende eenen stuijver een oort grondtchijns jaerlijx aende heer van Heze ende Leende ...


17v. de verkooperen in qualiteijt voorst., hebben alnoch wettelijck ende erflijck, verkoght opgedraegen, ende overgegeven, aen Willem Groenen een parceel ackerlant genaemt den Ketelbueter, groot omtrent viervaetsaet tot Strijp voorst. gelegen, tusschen 1. Wouter Vinten [Venten] 2. 's heeren heijde 3. Gielen Boonen 4. scherp uijtloopende ...


17v. de verkooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erfflijck verkoght, opgedragen ende overgegeven aen Anna Jacob Martens een parceeltie landts genaemt het Wortelveltien, groot omtrent thien roejen, tot Strijp voorschreven gelegen, tusschen 1. Jan Tielens 2. Joost Ghijsen 3. Frans Leenderts 4. 'sheeren straet ... (08-01-1682)


18. Teunis Jansen Vrient heeft wettelijck ende erflijck verkoght, opgedraegen overgegeven ende in eenen eeuwigen reght maghtigh gemaekt soo hij doet mits desen aen Jacob Vrient, een parceel groesen genaemt de Hulsbroeken gelegen onder de parochie van Leende, groot omtrent twee vaetsaet, tusschen 1. het Kerckevelt 2. de kindren van Marij Kolen [Coolen] 3. Willem Luijcas [Lucas] 4. een straetjen ...


18. Hendrick de Jongh secretaris alhier, uijtten naeme ende als laste ende procuratie hebbende van Jan Geerits van Velthoven woonende tot Chaem [Chaam] baronnie van Breda, omme te mogen doen tgene hier naer is volgende, uijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh [Tilburg] ende Goirle van date den (05-01-1682): bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erflijck verkoght, Anthonis Peeter Berghmans [Berchmans], een parceel beemtgroesen, groot omtrent 't sestigh roede, ofte soo groot ende kleijn als 't selve bevonden sal worden, gelegen tot Heze omtrent het Casteel tusschen 1. Hendrick Raessen 2. [leeg] 3. de reviere genaemt de Aa 4. Jacob Jansen van Velthoven, soo hij sijde, wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer ende vier ende eenen halven stuijver jaerlijxschen grontchijns, ende voort allen de reghten ende sertituijten 't sij van wegen, waterlaeten als andersints te onderhouden als van outs, ... (12-01-1682)


18v. Hendrick Ansems, heeft wettelijck ende erfflijck verkoght aen Hendrick van Asten, een parceel ackerlandt gelegen achter de kerck groot omtrent anderhalff vaetsaet, sonder juester maet, van welcke kooppen hij mits desen te volle bekent voldaen ende bethaelt te sijn, tusschen 1. de erffgenaemen van Goort Bul 2. Willem van Pelt 3. den hoff van Adriaen van Puth 4. Jan ende Adriaen Sweers ... (19-01-1682)


18v. Frans sone Hendrick Anthonis Fransen mits sijne minderjaerigheijt geadsisteert met Adriaen Anthonis Fransen sijnen vaederlijcken oom, ende gekoren vooght in desen die hem voordese veste ende kkoop is sterckmaekende ende heeft wettelijck ende erflijck verkoght aen Jan Joost Dirx een parceel ackerlandt groot omtrent stijff anderhalff loopensaet gelegen omtrent het Leurstraetjen prochie van Hees, tusschen 1. de kinderen van Geerit Peeters 2. eenen waeterlaet 3. het Leurstraetjen 4. de kinderen van Hendrick van Asten ... (19-01-1682)


19. de verkooperen in qualiteijt voorst. hebben alnogh wettelijck ende erfflijck verkoght aen Hendrick Raesen, een parceel beemtgroesen, genaemt den Bulder, groot stijff een vaetsaet, tusschen 1. Arien Anthonis Fransen 2. Lijsken weduwe Geerit Jan Geerits 3. den kooper voorst. 4. idem ...


19. Jacob Andries Swuesten voor d'eene helft ende Catelijn naergelaten weduwe Jacob Geerit Swuesten vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt inhoudende een clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen soo van huijsingen, schuere landerijen, saeijlanden, ende weijlanden egeen daer van vuijtgescheijden, gereet, ende ongereet waer over sij testateuren cracht ende macht sijn hebbende dien den eersten afflijvigen metter doot ontruijmen ende sal achterlaten, daer over soo laten ende maecken sij testatueren reciproquelijck d'een den anderen ende den lancxtlevenden van hen beijden, vrije heer ende meester omme deselve te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren belasten ende beswaren, al oft sij testateuren beijde in leven waren tot nootdruft ende opvoeding vande kinderen bij hen te samen verweckt, ende betalinge vande schulden," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heese residerende van date den (18-11-1663) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende alsoo voor d'andere helft, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Marcelis Smulders een huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijff copsaet, ofte soo groot ende cleijn als tselve tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is ter plaetsse genaemt Strabrecht onder die prochie van Heese tusschen 1. de Dijckstraet 2. de Feesterstraet 3. d'erffgenaemen Geerit Anthonis Wouters ende Luijcas Dircx 4. scherp vuijtloopende ... (20-01-1682)


19v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Marcelis Smulders een parceel beemptgroesen genaemt den Spre. groot ontrent drie vaetsaet, gelegen over de Strabrechterbrugh prochie van Heese, tusschen 1. de reviere genaemt de Aa 2. Jan Hompus alias de Mulder, Michiel Willems met meer andere 3. den Strabrechterdijck 4. op de voorst. reviere genaemt de Aa scherp vuijtloopende, soo sij seijde, wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ende negen stuijvers jaerlijcke grontchijns ...


19v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Michiel Willem Gobbels een parceel ackerlants genaemt den Binnenacker groot omtrent vijff copsaet gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heese tusschen 1. Jenneken Bastiaens met emer andere 2. Anneken Willem Delen [Deelen] 3. Jan Michiel Schaften 4. eenen waterlaet ...


19v. Jan Janssen van Exsel ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Willem Gobbels sijnen swager een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Creijel ter plaetsse genaemt de Braeck onder die prochie van Heese, tusschen 1. Aert van Mierlo 2. den cooper 3. Geerit Joos tDircx 4. de Sneppencamerswegh ...


19v. Andries Claessen, heeft wettelijck ende erflijck verkoght, aen Hendrik Jacob van Asten, een parceel beemtgroesen, groot omtrent vier vaetsaet, ofte soo groot ende kleijn, als den selven alhier tot Leende tusschen sijne paelen ende lemieten gelegen is, tusschen 1. Wouter Tielens 2. Willem Maes 3. Wouter Tielens 4. de revier genaemt de Aa, soo hij sijde, wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer, ende twee stuijvers grontchijns jaerlijx ... (26-01-1682)


20. Joost Teunis Ghijsen heeft wettelijck ende erfflijck verkoght, uijt kraghte van wettigh decreet, goebtineert bij heeren drossaert ende schepenen dese vrije grondtheerlijckheijt van Heze ende Leende, aen Johan Bijnen, een parceel ackerlandt, genaemt Jenneken Pompen acker, groot, ruijm anderhalff vaetsaet, sonder juesten maete, ofte soo groot ende kleijn als den selven alhier tot Strijp gelegen is, tusschen 1. den kooper 2. Peeter Hermans 3. de straet 4. de kinderen Frans Pompen ...


20. Jan Mansvelten heeft wettelijck ende erflijck verkoght aen Maria Mansvelten weduwe Andries van Puth, een parceel groesen, groot omtrent twee vaetsaet, tusschen 1. Hendrick Kox [Cocx] 2. de weduwe van Rijder Tielens 3. de weduwe van Jacob Martens 4. Peeter Jan Belien, soo hij seijde, los ende vrij uijtgenomen dorps commer ende vierdehalven stuijver grondtchijns jaerlijx ...


20. Anselmis Jansen heeft wettelijck ende erfflijck verkoght aen Willem van Pelt, een parceel bosch groot omtrent seven vaetsaet, gelegen inde Craenset tot Leende, tusschen 1. Joost Kox [Cocx] 2. Geerit Smulders kinderen 3. Jan Vogel ende Gielen van Puth 4. de heijde ... (26-01-1682)


20v. Jan Jan Geerits, heeft wettelijck ende erflijck verkoght aen Goort Aert Hansen, een huijs metten aengelagh groot omtrent een vaetsaet, gestaen ende gelegen omtrent de cappelle van Heze, tusschen 1. Jacob Jans 2. Geerith Joost Dirx 3. idem 4. de gemijnstraet , los ende vrij uijtgenomen dorps commer, soodanigh als het voorst. huijs tegenwoordigh bij hem cooper, wort bewoont, ende heeft hij vercooper hier op helminge vertegen ... (28-01-1682)


20v. Jan Daniels ende Govert Janssen, als geede momboirs over het minderjaerigh kint van wijlen Willem Goorts, verweckt bij Heijltien Janssen, hebben uijt kraghte van wettigh decreet, goebtieneert bij heeren drossaert ende schepenen deser grondtheerlijckheijdt van Heze ende Leende, wettelijck ende erfflijck verkoght, aen Jan Daniels een schuer met een hoofken, groot omtrent drie roejen, ofte soo groot als 't selve tusschen sijnepaelen ende lemieten alhier aende Eijmerickerstraet, gestaen ende gelegen is, tusschen 1. Hendrick Snoex 2. Geerit Vincken 3. den kooper voorst. 4. idem, soo sij sijde wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer ende een vierdepart in een hoen grondtchijns aende heere van Heze ende Leende ... (02-02-1682)


21. Jasper, Gojert ende Geerit Hendrix gebroederen mitsgaders Adriaen Goorts, ende hen 't samen sterck maekende voor Maeijken Hendrix henne absente suster, alle erffgenaemen Faes Jaspers, hebben wettelijck ende erfflijck verkoght aen Philips Anthones, een parceel driesgroesen groot omtrent drie loopensaet, gelegen alhier op het Heijen Eijndt 1. Handrick Jansen 2. idem 3. 's heeren heijde 4. Willem Adriaens vanden Broeck ... (04-02-1682)


21. de verkooperen in qualiteijt voorst. hebben alna wettelijck ende erfflijck verkoght aen Jan Geerits een parceel ackerlandt genaemt den Biesenacker, groot omtrent anderhalff loopensaet, soo ende gelijck den selven tot Hout gelegen is, tusschen 1. Jan Peeter Geeven 2. Hendrick Jansen 3. de kindren van Hendrik Goosens [Goossens] 4. Matthijs Francken, soo sij sijden wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer, ende eenen stuijver twee oort grondtchijns aenden heer van Heze ende Leende ...


21. de verkooperen voorst. hebben alnoch wettelijck ende erfflijck verkoght, aen Teunis Rijnders, een parceel beemtgroesen genaemt het Schoonbeemtjen, groot omtrent een vaetsaet ende vier roejen, gelegen onder Geldrop, tusschen 1. den kooper voorschreven 2. Francijn Jan Goosens [Goossens] 3. de Aa 4. eenige uijtgetorfde putten ...


21v. de verkooperen voorschreven hebben alnogh wettelijck ende erflijck verkoght aen Teunis Reijnders, een parceel landt genaemt den Hoogenacker, groot omtrent drie loopensaet, gelegen op 't Heijen Eijndt, 1. Marij Driessen 2. Jan Jacob Vreijssen 3. de Ackerstraet 4. Marij Driessen, soo sij sijden wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer, ende vier stuijvers grondtchijns, item vat reductie aenden h: geest van Geldrop, het vat bethaelt wordende met acht te halven stuijver ...


21v. Cornelis Daems heeft wettelijck ende erfflijck verkoght aen Jacob Jan Gielen Gobbels een parceel ackerlandt genaemt den Wullensacker groot omtrent drie loopensaet, item alnoch een parceel ackerlandt genaemt den Camp, groot omtrent anderhalff vaetsaet, tusschen 1. den voorst. Wullensacker, Jan Ariens 2. de kindren Wouter Bernaerts 3. Jan Teunis aenden Rul 4. de kindren van Wouter Bernaerts, ende aenden voorschreven Camp 1. Willem Hoeben 2. de weduwe Jan Nippen 3. Teunis Box [Bocx] 4. 's heeren heijde ... (30-01-1682)


22. Matthijs Geerits, Adriaen Donckers ende Jan Strickers respective mannen ende momboirs henner huijsvrouwen, doghteren van wijlen Peeter Smulders, hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erfflijck verkoght aen Willem van Pelt een parceel beemtgroesen genaemt de Geleij Aa groot omtrent drie vaetsaet, gelegen tot Leende, tusschen 1. het Kerckenvelt 2. Jacob van Asten 3. de Aa 4. Dirck Box [Bocx], soo sij sijden wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer ende twee oort stuijvers grondtchijns jaerlijx aenden heer van Heze ende Leende ... (03-02-1682)


22. de verkooperen in qualiteijt voorschreven hebben alnogh wettelijck ende erflijck verkoght, aen Jacob Adriaen Maes, een parceel beemtgroesen genaemt het Dijckveltien, alhier onder Leende voorst. gelegen, omtrent de Brugh groot omtrent twee en veertigh roeden, 1. den Leenderdijck 2. Joost van Erp met meer andre 3. de Aa 4. de erffgenaemen van Leendert Cox [Cocx] ...


22. Joostjen weduwe van wijlen Geerit Jan Vincken geadsisteert met eenen bijstaende momboir in dese saeke heeft uijt kraghte van testamente tusschen haer ende den voorst. haeren man saliger gemaeckt, in houdende onder andre eene clousule als volght: "komende voorts ter dispositie van haere tijdelijcke goederen hen bij Godt de Heer almaghtigh op deser aerden verleent, het sij huijsingen erffgoederen, renten als erffhaeffelijcke meubelen waer over de testateuer kraght ende maght sijn hebbende dien den eersten aflijvigen meeter doot sal ontruijmen ende aghterlaeten, daer over soo laeten ende maeken sij testateruren reciproquelijck deen den andren ende den langhste levende van hen beijden vrije heer ende meester, omme vande selve goedren huijsingen ende erfhaeffelijcke meubelen, goedren te ogen verkoopen, veralieueren, transporteren, belasten ende beswaeren," sijnde het selve van date den (19-02-1662) gepasseert voorden notaris Smits ende sekere getuijgen bij ons schepenen gesien ende gelesen, verkopen aen Hendrick Geerit Vincken haeren soon een huijs hoff metten aengelagh, soo ende gelijck het selve bij haer wort bewoont, met het kleijn huijsken daer toe behoorende, ende sal hij cooper gehouden sijn boven sijne cooppen sijne moeder haer leven lanck loffelijck te moeten huijsvesten, groot het voorst. huijs ende aengelagh 't samen omtrent twee vaetsaet gelegen alhier aende Voortstraet, tusschen 1. de weduwe Teunis Smeijers [Antonis Meijers] 2. Geerit Sijnen 3. der Meulenweght 4. de gemeijnstraet ... los ende vrij uijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver een duijt grondtchijns aenden heer van Heze ende Leende ... (05-02-1682)


22v. Jacob Jansen van Velthoven man ende momboir Engeltien Cornelis Joosten sijnder wettige huijsvrouw, de voornoemde Engeltien alhier mede present ende bijstaende, hebben voor ons schepenen naergenoemt met klinckenden ende blinckender gelde de naerderschap gedaen als naerder van bloet, vanden coop, een parceel erffs genaemt de Heijthorst, gelegen achter den Castele van Heze, parochie aldaer, als Hendrick Cornelis Joosten de naerdemans huijsvrouwe broeder hadde verkoght, aen Jan Anthonis Smulders, niettegenstaende sekere [.]tense naederschap bij Anthonis Berghmans te vorens gedaen, ende alsoo den voornoemde Anthonis Berghmans de coopende weijgerden te ontfangen heeft den naerderman die geconsigueert ende onder schepenen naergenoemt, ter somme van achthien gulden thien stuijvers soo voor deen als dander, presenterende de selve pernningen altijt met naerder bewijs te verminderen ofte vermeerderen, waer van de gerichtelijcke insinuatie is gedaen aen Anthonis Berghmans pretenssen naerder man ... (15-01-1682)


23. Mattheus Thijs, Jan Joost Snoejen [Snoeijen] ende Jacob Jan Gielens respective h. geestmeesters des dorps Heze, hebben uijt kraghte henner gedaene evictie ende vonnisse van afgeboth hebbende de solemniteijten, soo van verbuetinge, verhueringe ende t gene daer toe verder staet gerequireert goebserveert, wettelijck ende erflijck vercoght aen Adam Jacob Pancras, een huijs hoff metten aengelagh toebehoort hebbende Peeter Anthonis Aerts groot omtrent drie copsaet, sonder juestermaet gelegen aende Venne, tusschen 1. weduwe van Willem Stoffels 2. het kint van Hendrick Joost Daems 3. de gemeijnstraet 4. Lijntien weduwe Willem Stoffels, soo sij sijden wesende los ende vrij, uijtgenomen dorps commer ende ses stuijvers een oort grondtchijns jaerlijx aenden heer van Heze ende Leende ... (09-02-1682)


23v. de verkooperen in qualiteijt voorschreven hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Nicolaes Smulders, een huijs hoff metten aengelagh aenden Hezerenbosch gelegen, groot omtrent drie loopensaet, sonder juesten maete, tusschen 1. Teunis Jan van Kan [Antonis Jan van Can] 2. de erffgenaemen van Hendrick Stoffels 3. de straet 4. Adam Pancras met meer andere ... uijtgenomen dorps commer, ende eenen stuijver grondtchijns aenden heer van Heze ende Leende ...


23v. de verkooperen in qualiteijt voorst. hebben alnogh wettelijck ende erflijck verkoght aen Jan Goort Vesters, een parceel groesen genaemt den Nijssendries, groot omtrent anderhalff vaetsaet, ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. het h. geestgoet 2. Thonis Jan van Kan [Antonis Jan van Can] 3. de kindren van [doorgehaald: Willem Aellen [Aalen]] Hendrick Jacobs 4. de gemeijn straet ...


23v. de verkooperen in qualiteijt voorst hebben alnoch wettelijck ende erfflijck verkoght aen [doorgehaald: Adam Jacob Pancras] Hendrick Geerith Dommelen een parceel groese genaemt het Nijsveltien, groot omtrent drie copsaet, sonder juestermaet, gelegen aende Hezerenbosch, tusschen 1. de kindren Hendrick Jacobs 2. Hendrick Willem van Brugh 3. den Rijthgraeff ofte waeterlaet 4. Jan Goort Vesters ...


24. Frans Leendert Hannen, inwoonder tot Leende, in huwelijck gehadt hebbende Lijntien Willem Isaxs dochter [interpretatie: Isaxs lijkt eerder Isops, ben er zeker van dat het Isaxs is, en van dochter is alleen d[.] te lezen] sijne wettige huijsvrouw, den voornoemde Frans alnoch in weduwenlijcken staet sijnde, gebruijkende de maght vande testamente met wijlen de voornoemde huijsvrouw gemaeckt ende gepasseert voorden notaris Pouweles Smits ende sekere getuijgen binnen de heerlijckheijdt van Heze ende Leende residerende, opden (12-09-1662), voor ons schepenen verthoont ende gelesen inhoudende eene clousuele als volght: "komende voort tot dispositie van henne tijdelijke goederen hen bij Godt almaghtigh op deser aerden genaedelijck verleent soo van erffgoederen, renten ende erffhaeffelijke meubelen, waer ende tot wat plaetschen die gelegen sijnwaer over sij testaeteuren kraght ende maght sijn hebbende, geen van dien uijtgescheijden deselve willen ende begeiren sij testateuren dat den langhst levende van hen bijden sal mogen blijven besitten sonder staet ofte inventaeris daer van gehouden te sijn aende kinderen te leveren, ende dat alsulcken langhstlevende reciproce soo daenig achtergelaetene erffgoederen, renten ende erffhaeffelijcke meubelen sal mogen verkoopen, ver alieueren, transporteren belasten ende beswaeren min ofte meer al off sij testateuren beijde in leven waeren, onder den last van te bethaelen de schulden ende die kinderen op te voeden dij sij testateuren sullen achterlaeten," ende de vorders etc. ende heeft alsoo wettelijck ende erfflijck verkoght, opgedraegen overgegeven ende in eenen eeuwigen reght maghtigh gemaekt Willem Aert Groenen ende Faes Faessen woonende tot Haemont [Hamont], een parceel groese, groot omtrent een en veertigh roeden, gelegen in het gelagh vanden voornoemden transportant, 1. Arien Engelen 2. Jan Arien van Rooij [van Roij] 3. den kooper 4. idem ... ende is te weten dat dese cooppenningen worden geemplojeert tot voldoening eener schepengelofte bij Frans Leendert Hannen gepasseert, ten behoeve van Jacob Aerts, ter somme van ses en veertigh rijxdaelders, ende twee en twintigh ducatons, met den intrest van dien in date den (02-05-1647) ... (20-02-1682)


24v. Willem Hendrick Geerits man ende momboir van Jenneken Hebbelinghs [of Hewelinghs], heeft alsoo wettelijck ende erfflijck verkoght, aen Jan Joost Snoejen [Snoeijen] een parceel groese genaemt den Bulder, groot omtrent anderhalff vaetsaet, ofte soo groot ende kleijn als 't selve tusschen sijne paelen ende lemiteten gestaen ende gelegen is, alhier onder de parochie van Heze, tusschen 1. de kindren van Frans Goort Roubosch 2. het Bulderstraetjen 3. den kooper voorst. 4. Wouter Gielens ... (25-02-1682)


24v. de vercooper in qualiteijt voorst. heeft alnogh wettelijck ende erfflijck vercoght aen Elisabeth Joost Snoejen [Snoeijen], een parceel ackerlandt groot omtrent vijff copsaet, alhier inde Bulders onder de parochie van Heze gelegen, groot omtrent vijff copsaet, ofte soo groot ende kleijn als 't selve tusschen sijne paelen ende lemieten gestaen ende gelegen is, tusschen 1. Maeijken Hendrick Geerits 2. de coopersse 3. Arien Thomas Franssen 4. de kindren Geerith Nelis [Gerrit Cornelis], met meer andre ...


25. Jan Hendrix heeft wettelijck ende erfflijck vercoght aen Lijsken ende Grietjen [doorgehaald: Hendrick] Aert Groenen [Gr[.]] een parceel ackerlandt genaemt het Roolan[.] groot omtrent drie copsaet, ofte soo groot ende kleijn als den selven aenden Rul onder de parochie van Heze gelegen is, tusschen 1. de kindren [doorgehaald: Hendrick] Delis Sendres [Delis Sanders] 2. de koopersse 3. Willem Geerits 4. de heijde ... item alnoch een parceel ackerlandt genaemt den Padtacker groot omtrent drie copsaet, ofte soo groot ende kleijn als den selven tusschen sijne paelen ende lemieten aenden Rulle gelegen is, tusschen 1. Lambert Jochims [Jochems] 2. den Hoogenpadt 3. Grietjen Vrouwen 4. idem ... (25-02-1682)


25. Dirck Wouters Verbiesen inden naeme van Joost Martens Verbraecken volgens procuratie in desselffs naeme gedaen, in presentie van schepen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Geerit Jan Joosten een parceel ackerlants den Bocxacker groot ontrent derdehalff vaetsaet gelegen tot Crijl onder de prochie van Heeze tussen 1. den Camp hoorende ende hoeve vanden heer van Geldrop 2. Hendricxken weduwe Willem Sijnen inde wandelinge genaemt 3. den heere van Geldrop 4. de kinderen van Jan den Langensnijder ... (04-03-1682)


25v. heer Arnoldus Bul, Jan Goort Bul, Goort Dielis Coppen man ende momboir Francina Goort Bul sijne wettige huijsvrouwe, alhier niet present doch huijden voor ons schepenen handtastinge met helmelinge vertijdenisse gedaen ende Hendrick Paulus Smulders als wettigh geede momboir over Willem soone Goort Bul waer voore is niet alleen hij maer allen de bovenstaende comparanten vercoooperen in desen hen sijn sterckmaeckende ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Johan Beels chirurgijn hennen swager ende mede erffgenaem een huijs, hoff metten aengelagh soo het selve gestaen ende gelegen is ontrent de prochie kercke van Leende groot ontrent een vaetsaet, tusschen 1. Adriaen van Puth 2. een ackerstraetjen hier toe behoorende 3. den kerckpath 4. de Grootstraet ... (11-03-1682)


25v. Ruth Jacobs als gewesene wettich geede momboir over de twee kinderen wijlen Jacob Peeter Luijten verweckt bij Grietjen Thonis sijne wettige huijsvrouwe, ende hem in desen voor deselve sterckmaeckende, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Niclaes Hendrick Delen [Deelen] een vijffde part ofte portie onbedeelt in ende van allen de goederen bestaende vier besondere parceeltjens van erven soo ende gelijck die onder de prochie van Leende gelegen sijn de voorst. twee kinderen Jacob Peeter Luijten vuijtten hooffde van henne voorst. ouders daer in noch competerende, waer van den cooper van te vooren noch drie vijffde portie sijn competerende, ende dat metten last ende chijns daer in staende ... (11-03-1682)


25v. Michiel Willem Gobbels als last ende procuratie hebbende van Jacob Geerits van Velthoven woonachtich in Stompwijck [Stompwijk] omme te mogen doen t'gene hier naerbeschreven is volgende, vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseertd voor Sijmon Berckel notaris ende seeckere getuijgen bij den hove van Hollandt op de nominatie vanden heere van Zegwaert geadmitteert van date den (27-02-1682) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen van Velthoven een parceeltjen drieschgroesen groot ontrent een vaetsaet gelegen aende Voortstraet prochie van Heese tusschen 1. Jan Lemmens 2. Paulus Smidts 3. de Voortstraet 4. gelijck scherp vuijtloopende aende reengenoten vande bovenstaende twee sijden. Item alnoch d'eene helft vanden halven Hoogendriesch de sijde suijtwaerts groot ontrent drie copsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Aert Snoecx 2. Andries Gielis 3. den cooper hier tegens affgedeelt 4. den Schaepswech. Item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen aende Oude Voort prochie voorst. tusschen 1. d'erffgenamen Joost Clevers en d'erffgenamen Caspar Abrahamse de Louwre [de Laure] 2. de weduwe Adriaen Jan Snijers [Snijders] 3. Arien Philipssen 4. eenen ackerwegh, soo hij seijde wesende los ende vrije vuijtgenomen den grontchijns staende in het eerste parceel d'welck den cooper t'sijnen laste is nemende ende dorps commer ... (13-03-1682)


26. Joost Jan Schooffs vuijt crachte van gifte ende inter vovos onwederroepelijck op hem gepasseert bij Jannetge Schooffs sijne suster weduwe van zaliger Francois vander Snoeck woonende binnen s'Gravenhage [den Haag], volgens d'acte daer van sijnde gepasseert voor Herman vanden Bosch notaris ende seeckere getuijgen binnen s'Gravenhage [den Haag] residerende van date den (03-02-1682) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jan Geerit Vincken sijnen swager als soodanige parthijen van landerijen, woo weij als teellanden gelegen onder de Sessgehuchten van Geldrop ende onder Heeze als de voorst. Jannetge Schooffs aldaer heeft leggen, ende dat met alle het recht toe ende aenseggen, als sij daer aen is hebbende sonder eenich recht, daer aen te behouden ... (13-03-1682)


26v. Hendrick Cornelis Daems man ende momboir Aertjen Willem Goossens sijne wettige huijsvrouw, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Goort Aert Hanssen een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet, gelegen inde Boermansbeempden aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heese tusschen 1. Merieken Clissen 2. de weduwe Marten Thonis Sijnen ende Wouter de Smith [de Smid] 3 de riviere genaemt de Aa 4. Anthonis Hendrick van Gastel ... vuijtgenomen dorps commer ende vijff duijten jaerlijcke grontchijns mette wegen die t van oudts heeft en geeft ... (18-03-1682)


26v. Martinis meerderjarich soone Jan Wouters Verbiesen, als mondelinge last ende procuratie hebbende van Aeltjen sijne moeder, midts haere impotentie bij wettige handtastinge huijden voor ons schepenen gepasseert om te mogen doen t'gene hier naer is volgende, ende hem des niettemin voor deselve Aeltjen sijne moeder in desen sterckmaeckende, ende heeft alsoo inder qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Anthonis Smulders, een parceeltjen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der maten, gelegen ontrent den Windtmolen tot Heese, inde Middeldromthiende 1. Anthonis Jan Swuesten 2. Geerit Corstiaens 3. Libbeken weduwe Jan Franssen 4. den Lijckwegh ...


27. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Marcelis Smulders een parceeltgen beemptgroesen groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der maeten, gelegen inde Rijten onder die prochie van Heese tusschen 1. d'erffgenamen Jan Lemmens den ouden 2. de weduwe Goort Jan Bacx 3. Bartholomeeus Willems 4. den Rijtgraeff, soo hij seijde wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ende de servituijt vanden Rijtgraeff, metten wegh die t'selve van oudts is hebbende ...


27. Jan Dirck Bax [Bacx] verclaert mits desen bij forma van erffmangelinge wettelijck ende erflijck op te draegen ende overgegeven aen mr. Theunis Box [Antonis Bocx], een parceel ackerlandt genaemt den Bergh, groot omtrent vier a vijff en dartigh roejen, ofte soo groot ende kleijn als den selven tusschen sijne paelen ende lemieten tot Leende ter plaetse genaemt de Doelen gelegen is, tusschen 1. Hermen Hermans 2. Willem Vonte 3. Elisabeth Jacob Strijbosch 4. een straetjen ... (27-03-1682)


27v. Geerit Jan Joosten man ende momboir Jenneken Jan Driessen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de gelijcke kinderen ende erffgenamen wijlen Caspar Abrahams de Louwre [de Laure] een parceel ackerlandts groot ontrent een half vaetsaet gelegen aende Voortstraet ontrent t'Cruijs ter plaetsse genaemt den Camp onder die prochie van Heese, tusschen 1. Jan Anthonis Smulders 2. de coopers 3. de Voortstraet 4. den Lijckwech ... (02-04-1682)


27v. Geerit Verschueren ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, de heer Hubertus de Roij licentiaet inde rechten, een parceel ackerlandts gelegen inde Nieuwhoeven prochie van Heese groot ontrent vier vaetsaet sijnde het selve parceel, t'gene den heer cooper vuijt crachte van evictie den (14-07-1681) aen den voorst. vercooper heeft getransporteert gehadt, vuijtgenomen dat daer van affgaet en minder is een derdepart t'gene Marcelis Smulders voor desen daer in heeft gehadt, en nu wederom aen hem is overgegeven en gelaten, tusschen 1. eenen waterlaet 2. Marcelis Smulders voorst. t'gene hier affgenomen is 3. eenen waterlaet 4. [nr 1. en 3. scherp tot malcanderen loopende] ... (06-04-1682)


27v. Cornelis Daems inwoonder tot Creijel ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Niclaes Jan Tielens een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copaset genaemt het Schepersbeemptgen gelegen aenden Rul ter plaetse genaemt de W[.] onder die prochie van Heese, tusschen 1. Heijltjen weduwe Tielen Marten Verbraecken 2. Anthonis Adriaen Driessen 3. de riviere genaemt de Aa 4. Jan Peeter Venten .... (08-04-1682)


28. Geertje Gielis huijsvrouwe Joost Tielemans inwoondersse tot Delft als last ende procuratie hebbende vanden selven haeren man, met eijgen handt beneffens h. Wijssenberg als present sijnde onderteeckent van date den (02-04-1682) ons schepenen verthoont ende gebleken, geassisteert met Hendrick Dielis Sanders haeren broeder inwoonder tot Heese diewelcke verclaert sich selven int naerbeschreven te stellen als borge ende cautionaris, diewelcke bekennen inde voorst. qualiteijt ontfangen te hebben vuijt handen Hendrick Wouter Snoecx inwoonder tot Heese, de somme van vijffendertich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, gelovende hem die selve somme van nu over ses eerstcomende jaeren te restitueren en niet eerder midts hem daer voorens tot onderpant ende in beleeninge is stellende een parceeltjen groesen groot ontrnet veertich roeden gelegen tot Strabrecht ter plaetsse genaemt het Feester onder die prochie van Heese, tusschen 1. den crediteur 2. Goort Dircx Cuijper [Cuijpers] ende Anthonis Box [Bocx] 3. d'erffgenamen wijlen Aert Dirck Sooms 4. het Feesterstraetjen ... welck voorst. parceel den voorst. crediteur van nu aff ses eerstcomende jaeren vast ende seecker sla mogen gebruijcken met weijen hooijen en meijen, houwen en kerwen als sijn eijgen goet sonder eenige contradictie ofte tegensegginge midts indien tijt oock daer aff te betaelen de gemeijnslasten, daer voor verbindende de voorst. comparante, als mede haeren borge, haere persoonen ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgen op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ... (08-04-1682)


28v. Aeltjen Roelen naergelaten weduwe Jan Jacob Schooffs [Schoofs] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs, Jan Joosten, ende Jacob Jan Gobbels, als proviseurs der taeffel des heijligeest tot Heese, ende die naer hen heijligeestmeesteren sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vanden voorst. heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden achtsten dagh april waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (08-04-1683) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs en hoff groot ontrent drie roeden gestaen ende gelegen aenden Rul onder die prochie van Heese, tusschen 1. Peeter Jan Joosten 2. d'erffgenamen Roeloff Hendricx 3. de straet 4. Peeter Jan Joosten voorst. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Dirck Adriaens van Velthoven 2. Ida Roelen 3. de kinderen Dielis Sanders 4. de kinderen van Dielis Jacobs. Noch in ende vuijt een parceeltjen ackerlandts groot ontrent drie copsaet genaemt het Bijltjen ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Willem Hoeben 2. d'erffgenamen Hendrick van Gastel 3. Wouter Snoecx 4. d'erffgenamen Dielis Jacobs. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Mulder ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. d'erffgenamen Geerit Wouters 2. Tielen Arien Tielens 3. Geerit Smidts [Smids] 4. de kinderen Dielis Jacobs ... losbaar mette somme van hondert der gelijcke guldns gepermitteert gelt, ende mette verschenen pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende ...


28v. Marij Reijmen naergelaten weduwe Goort Dircx vuijt craghte van testamente bij wijlen haeren voorst. man gemaeckt inhoudende eenen clousule onder andere als volght: "comende vervolgens tot dispositie der tijttelijcke goederen het sij van huijssinge landerijten saijlanden als weijlanden oock renten ende erffhaeffelijcke meubelen goederen oock van het get[.] het sij obligatien gereede penningen gout silver gemunt als ongemunt met van alles vuijtgeschijden, waer ende tot wat plaetse die sullen gevonden worden daer over soo maecken de testateuren mits dien geene kinderen tsamen sijn hebbende vuijt hennen vrijen eijgen wille onbedwongen van imanden soo sij verclaren reciproce d'een den anderen ende den langhstlevende van hen beijde vrije heer ende meester omme deselve te mogen vercoopen besitten ende behouden sonder imants tegenseggen oock daer van te mogen disponeeren bij testament ofte andersints soo dat den langhstlevende dat sal goetvinden ende gelieven den langhstlevende hender beijde testateuren voor erffgenaem universeel instituerende mits densen," ons schepenen gebleecken, ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght opgedragen overgegeven ende meghtigh gemaeckt Jan Jacobs inwoonder tot Hout prochie van Geldrop jurisdictie van Heeze ende Leende een parceel ackerllants genaemt het Gijseven groot ontrent een lopensaet gelegen onder Genouwenhuijs onder de Sesgehuchten neffens 1. den cooper 2. Jan Luijcas den Cuijper 3. Hendrick Hermans 4. het clooster vander Haegen bij Eijndhoven [Eindhoven] ... vuijtgenomen dorps commer ende tien stuijvers jaerlijcx aende h: geest tot Geldrop ... (15-04-1682)


29. Jan van Dommelen, Dirck Bocx ende Willem Peeter Maes heijligeestmeesters des dorps Leende evicteuren vuijt craghte van henne gedaene evictie ende van vonnisse van affgeboth hebbende de solemniteijten soo van verhueringe verbuetinge als de publicatie soo alhier als ten bosch behoorlijck gedaen ende tgeene daer verder aen gerequireert wort behoerlijck goebserveert ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght opgedragen overgegeven ende machtigh gemaeckt Claes Jan Tielens een aengelagh sijnde meest dries, groot ontrent drie vaetsaet gelegen tot Crijl onder de prochie van Heeze lest toebehoort hebbende Tielen Dirck Stijnen sijnde vercoght voorden aghterstel eende rente ofte erfpaght van een mudde roghe jaerlijcx betaelt wordende met drie gulden volgends den consitutie brieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (18-10-1564) leggende tussen dese volgende reengenoten 1. de kinderen van Arien Peeters 2. de kinderen Peeter Snijers [Snijders] 3. de gemijnstraet 4. Cornelis Daems ... vuijtgenomen dorps commer ende negen stuijvers ende seven duijten grontcijns aenden heer van Heeze ende Leende ... (15-04-1682)


29v. Catelijn weduwe Willem Stoffels geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen bij testament van haeren voorst. man saliger gepasseert voor schepenen alhier van date den [leeg] bij ons schepenen gesien ende gelesen gemaeckt meestersse om t'gene naerbeschreven te mogen doen. Hendrick Gielen Coppen ende Marten Jacobs beijde als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Lenaert Stoffels verweckt bij Marie Willems sijne gewesene huijsvrouw vuijt crachte van henne gedaene evictie hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck goebserveert ende naergecomen, blijckende bijde acten daer van sijnde alhier ter secretarije berustende, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs onser medeschepen, een parceel groesen genaemt den Bulder groot ontrent derdalff loopensaet onder die prochie van Heese gelegen tusschen 1. Anthonis Hendrick Swuesten 2. Matthijs Coolen [Colen] 3. Jacob Jansen van Litssenborgh [de Litsenborger] 4. het Buldersstraetje ... vuijtgenomen eenen stuijver jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ende dat om daer op te verhaelen den achterstel eender rente van seven gulden thien stuijvers jaerlijcx ende hondert vijftich gulden capitael volgens den constitutiebrieff daer van sijnde vercocht ende gelooft bij Jan Hendrick Leijen tot behoef van Hendrick Stoffels van date den (06-04-1649) en gepasseert voor schepenen alhier ... (20-04-1682)


30. de verkooperen in qualiteijt als voor ende hebben wettelijck ende erfgelijck verkooft Jan Janssen van Gemert een huijs hoff met de erffenisse daer bij gelegen aen de Molestraet in de prochie van Heese achtergelaten bij Goort Hendrick de Verwer tusschen 1. de kinderen Jacob Willem Pancras 2. de straet 3. idem 4. de kinderen wijlen Peeter Michiel Delen [Deelen] ... (27-04-1682)


30. Jan Goort Bul man ende momboir Marie Dielis Venten sijne wettige huijsvrouwe ter eenre ende Peerken weduwe Jan Arien Hoeben [Houben] als last ende procuratie hebbende van Anthonis ende Willem haere twee meerderjaerige soonen, omme te mogen doen t'gene hier naer volght gepasseert voor Poulus Smits [Smids] notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heese residerende van dato den [leeg] bij ons schepenen gesien ende gelesen ende verclaeren indier qualitijt wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben een huijs metten aengelach groot ontrent vijff copsaet, gestaen ende gelegen tot Oistrick prochie van Leende, ende een parceel driesgroes groot ontrent een vaetseate gelegen aende Broeckerheuvel prochie voorst. hen aengecomen vuijtten hooffde van wijlen Adriaen Hoeben des eersten comparants gewesene grootvader ende der tweede mans vader


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Jan Goort Bul het voorst. huijs metten aengelach soo groot ende cleijn als t'selve ter plaetsse voorst. gelegen is tusschen 1. Jacob Coolen [Colen] 2. Goort Aert Coppen 3. de kinderen Henbrick Verbraecken 4. de straet ... midts daer vuijt te geven aende voorst. Peerken de somme van drie hondert gulden eens

B: ende Peerken in qualiteijt alsvoor sal doen en boven noch hebben tot haer loth het voorst. parceel driesgroesen soo groot ende clijn als t'selve ter plaetsse voorst. gelegen is tusschen 1. Aert Jacobs 2. de voorst. Peerke 3. idem 4. d'onmondigh kindt van Lenaert Coox [Cocx] ... (25-04-1682)

31. Caetelijn naergelaten weduwe Jacob Geerit Swusten [Swuesten] met eenen bijstaende momboir in dese, vuijt krachte van testemente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt in houdende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijdtelijcke goederen soo van huijsinge schuere landerijen saeijlande ende weijlanden t'geen doen van vuijtgescheijden, t'gereet ende ongereet, waer over sij testateuren kracht ende macht sijn hebbende dien den eersten afflijfige metten doodt ontruijmen ende sal achterlaeten, daer over soo laeten ende maecken sij testateuren reciproquelijck d'een den anderen ende den lancxlevenden van hen beijden, vrije heer ende meester om deselve te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaren al off sij testateuren beijde in leven waren tot nootdruft ende opvoedinge vande kinderen bij hen te samen verweckt, ende betalinge vande schulden," breder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Poulus Smidts [Smids] notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heese residerende van dato den (18-11-1663) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft in dier qualitijt wettelijck ende erffgelijck verkooft aen Mattheus Willem Thijs, Jan Joosten ende Jacob Janssen als armmeesters ende dier qualitijt ten behoven van den selven h: geest ott Heese oock die gene naer hen sullen koomen eenen jaerlijcken ende erfflijcken sijns van vijff gulden elcken gulden tot twintigh stuijvers gerekent alle jaer verscheijnende op den derden dage meij ende waer van den eersten pacht sal vervallen (03-05-1683) ende die te heeffen ende beuren in ende vuijt huijs schuer ende aengelach genaemt de Drie Kooningen gelegen bij de kappelle tot Eijmerick onder die prochie van heese tusschen 1. de straet 2. de erffgenaemen Willem Jan Geerits 3. de straet 4. de weduwe met de kinderen Jan Willem Verhagen. Noch in ende vuijt een parceel ackerlandts den Otterman genaemt groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen ontrent den Wintmolen onder die prochie voorst. 1. de Ottermanswech 2. Dirck Wouters Verbiesen 3. Marten Anthonis Sijnen erffgenaemen 4. Geerit Joost Dircx ... vuijtgenomen twee hondert vijftigh gulden capitael staende tot Eijndhoven [Eindhoven] ende dorps commer ... losbaar met de somme van een hondert gulden eens ende mette verscheijnen pachten ten teijde den loossisse verschenen en onbetaelt staende ... (04-05-1682)


31v. Willem Donders man ende momboir Elisebeth Hendricx sijne wettige huijsvrouwe in dese voor sijn selve, geadsisteert met eenen bijstaende momboir die hem oock is sterckmaeckende voor het onmondigh kindt van Poulus Hendricx verweckt bij Angenees Kaldenbach ende Willem van Kaldenbach oock mede momboir over het onmondigh kindt voorst. ende hebben wettelijck ende erffelijck verkooft aen Maeij Jacops een parceel ackerlants genaemt den Wouteracker gelegen tot Genouhuijse onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende groot ontrent twee vaetsaet ofte soo groot ende kleijn als den selve tusschen sijn paelen ende limieten gelegen is, tusschen 1. de kooper 2. het kloster van den Haegen tot Eijndhoven [Eindhoven] 3. idem 4. Jan Peeters ... (04-05-1682)


32. Jacob Franssen ende Geerit Geerits Coenen beijde als oomen ende bloetvoughden over de noch drie onmondige kinderen wijlen Lins Franssen verweckt bij Hester Raes Coenssen sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte van autorisatie bij den heere drossardt ende schepenen alhier hen gegeven om t'gene naer beschreven volght te mogen doen ons schepenen seer wel kennelijck, tot welcken eijnde oock aen ons schepenen handtastinge is gedaen door Frans soone Lins Franssen ende Huijbert Prinssen man ende momboir Marie Linssen sijne wettige huijsvrouwe om het naerbeschreven huijsken metten aengelach aen de coopersse ondergenomet in hennen name te mogen vesten ende opdragen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Maeijken Dricx lestnaergelaten weduwe Joost Jacobs een parceeltjen erffs mette plaets daer t'huijsken op staet d'welck moet geruijmt worden groot t'samen ontrent een vaetsaet sijnde van den aert off heijde van den heere van Heese ende Leende eenige jaeren gelden vuijtgegeven aen der onmondigens vader gelegen tusschen den gehuchte genaemt Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende ende de huijsen onder Tongelre gelegen ter plaetsse genaemt het Paers, tusschen 1. der naburen chijnsgoet 2. der aert off heijde van sijn ho: ed: gebo: van Heese ende Leende 3. doctor van Dongen 4. Jenneken weduew Naet Hendricx ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver jaerlijcke grontchijns ... (03-06-1682)


32v. Catelijn weduew Willem Stoffels geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen bij testament van haeren voorst. man saliger ons schepenen seer wel kennelijck gemaeckt meestersse van sijn achtergelaten goederen ter eenre, Hendrick Gielen Coppen ende Marten Jacobs, beijde als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen van Lenaert Stoffels, verweckt bij Marie Willems sijne wettige huijsvrouwe, ter andere sijde, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de renten bij Hendrick Stoffels hennen respectiven vder ende grootvader achtergelaten ende metter doot ontruijmt


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is, Catelijn weduwe Willem Stoffels voorst. inden eersten eene rente van hondert gulden capitael tot laste van Jan Matthijsen van Can, item alnoch eene rente van hondert vijffentwintich gulden capitael tot laste van Jan Dirck Aerts, item alnoch eene rente van tweehondert gulden capitael tot laste van Huijbert Marcelis van Lierop, item alnoch eene rente van hondert vijftich gulden capitael tot laste van Willem Eijmberts ende alnoch eene rente van veertich gulden capitael tot laste van Meeus van Mol

B: de voorst. momboiren sijn te deel gevallen inden eersten twee renten tot laste van jan Wouter Bernaerts, bedragende t'samen hondert vijftich gulden capitael, item alnoch eene rente van hondert vijffentwintich gulden capitael tot laste van Geerit Verschueren, item alnoch vier besondere rentebrieven tot laste van Jan Matthijs Loots bedragende het capitael daer van t'samen wel de somme van sesshondert veertich gulden, doch alsoo d'onderpanden gooerdeelt worden in verre nae soo veele niet werdich en sijn, soo sijn de voorst. renten niet hooger in desen deelinge gestelt ende geestimeert dan op driehondert veertich gulden, item moet alnoch bij dese cavel comen eene rente tot laste van Jan Brants van hondert gulden capitael bij testament vande voornoemde Hendrick Stoffels der onmundige gewesene grootvader gemaeckt ... (08-06-1682)

33. Libbeken Dielis Delen [Deelen] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Jenneken Coppen weduwe Jan Janssen Delis, een parceeltjen beemptgroesen groot ontrent een vaetsaet genaemt den Langenbeempt gelegen inde Elsen onder die prochie van Heese tusschen 1. Willem Vesters 2. de weduwe ende kinderen van Aert Hanssen 3. de riviere genaemt de Aa 4. Anthonis Geerit Gobbels ... vuijtgenomend dorps commer ende het derdepart in eene rente van ses gulden jaerlijcx aenden heijligeest van Heese, betaelt wordende met vijff gulden, met noch eenen gulden twelff stuijvers twelff penningen aende erffgenaemen van wijlen Arieken Thijs Coenssen sonder meer ende metten wegh die t'selve heeft ende geeft,... (15-06-1682)


33. Bartelmeeus Willems ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeternella Blockers sijn geswije eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vierentwintichsten dagh junij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (24-06-1683) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent vierdalff vaetsaet, gestaen ende gelegen ter plaetsse genaemt het Cruijs onder die prochie van Heese, tusschen 1. Marie weduwe Philips Claessen 2. Peeter van Reijmersdael 3. d'erffgenaemen wijlen Caspar Abraham de Louwre [de Laure] 4. de straet ... vuijtgenomen twee stuijvers twee oort jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert geldt ende mette verschenen pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende ... (25-06-1682)


[Kantlijn: Petronella Blockers meerderjarige dogter bekent ende verclaert bij desen uijt de penningen gecomen vande naergelaeten ende geabbandonneerde vercogte goederen van Maria Goorts weduwe Bartholomeus Willems van Morsel, ontfangen te hebben de zomme van hondert tien gulden, tot voldoeningh, ende quijtinge vande bovenstaende erffelijcken chijns van vijff gulden jaerlijcx metten verloopene ende resterende pachten. etc. [.] te consenteren inde cassatie vande [.]staende rente daer aff in date den (25-06-1682) ... (25-03-1713)]

33v. Peeter van Asten heeft wettelijck ende erflijck verkocht opgedraegen overgegeven ende in eenen eeuwigen reght maghtigh gemaeckt, Cornelis Andriessen van Deursen een parceel beemtgroesen groot omtrent seven en taghentich [.] ofte soo groot ende kleijn als 't selve tusschen sijne paelen ende lemieten inde Streijpen, onder de parochie van Leende gelegen is, tusschen 1. Dirck den Mulder 2. Lijbken Tielens 3. de revier genaemt de Aa 4. de Schavaejenweght ... uijtgenomen dorps commer, ende eenen halven stuijver grondchijns jaerlijx aenden heer van Hese ende Leende sonder meer ... (01-07-1682)


33v. Reijnier Conincx inwoonder tot Buedel [Budel] vuijt crachte van heeren schepenen vonisse alhier van date den (15-04-1682) ons schepenen seer wel kennelijck tot laste van achtergelaten meubelaire ende vaste goederen van Adriaen Pompen gecomdemneerde ende heeft alsoo indier qualiteijt mits de voorst. meubilaire goederen bij hem alvoorens vercocht in verre nae niet en conden strecken tot voldoeninge van sijne opgemelte vonisse midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten voor alle man, wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonisken Lenaerts sijne wettige huijsvrouwe dese naervolgende parceelen van erven alle gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende achtergelaten bij de voornoemde Adriaen Pompen als te weten een veltjen inde Rist genaemt het Bagijnenveltjen groot sevenenvijftich roeden en een halff roede, noch t' beemp[.] aende Ketelbuetersbleeck groot drientsestich roeden en een half roede, item alnoch dat Lint neffens de Broeckmanswegh groot sessendertich roeden en een halff, item sijn gedeelt inden Boonhoff groot ontrent thien roeden ende alnoch dat beemptjen inde Buecken van Wouter Buijs groot t'sestich roeden, ende voorts alle soo groot ende cleijn als deselve ter plaetsse voorst. tusschen henne palen ende reengenoten gelegen sijn ... (01-07-1682)


34. Anneken naergelaten weduwe Jan Sijn Dircx, geadsisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten, ten behoeve van haere drie wettige kinderen, gerenuntieert ende afgegaen haere toghte, van een huijs schuer, brouwhuijs ende aengelagh, ende 't geene aende brouwdrije dependeert, soo, kuijp ketel als andersints, gelegen aende kappel tot Hese, item alnogh van eenen acker groot omtrent vijf copsaet, genaemt den hoogenacker, gelegen daer omtrent, item alnogh een ackerken, genaemt het Cappelackerken, groot omtrent een vaetsaet, ter plaetse voornoemt gelegen, uijt redenen de voorst. haere kinderen van meijninge sijn, de bovengenoemde goederen te vercoopen, ende dat op soodaenige conditie dat sij renuntiante haer leven langh (volgens contract voor schepenen gemaeckt, den (30-04-1670)) bij Wouter Jansen van Dommelen in het voorschreven huijs, sal woonen etc., als het selve nu gekoght hebbende, ende de renuntiante in qualiteijt voorschreven heefter helminge ten behoeve van de voorst. haere kinderen, op verteegen ... (14-07-1682)


34v. Nicolaes Jan Sijnen schoolmeester tot Maerheze [Maarheze], Jan Willem Verhoeven man ende momboir Anthonia Jan Sijnen sijne wettige huijsvrouwe [doorgehaald mitsgaders Wouter Jansen van Dommelen man ende momboir Anneken Jan Sijnen sijne wettige huijsvrouwe], ende hebben alsoo uijt kraghte van renuntiatie van toghte bij Anneken naergelaeten weduwe Jan Sijnen Dircx, haere moeder 't hennen behoeve geaen op hodie, wettelijck ende erflijck verkoght opgedraegen, overgegeven, ende in eenen eeuwigen reght maghtigh gemaeckt, Wouter Janssen van Dommelen hennen mede verkooper, eerftelijck, een huijs, schuer brouwhuijs ende aengelagh, met allen het gene tot de brouwerij behoort, soo kuijp ketel asl ander brouwgereetschap, gelegen omtrent de cappel tot Hese, groot omtrent anderhalff vaetsaet, tusschen 1. Dirck Wouters Verbiesen 2. de cappel 3. de erfgenaemen van Elsken ende Fransken van Hese [van Hees] 4. de straet. Item alnoch een ackerken genaemt het Hooghackerken, groot omtrent vijff copsaet gelegen 't eijnden den Meulenweght, tusschen 1. Geerith Smits [Smids] 2. Adam den Smith [de Smid] ende Jacob Sweers 3. Goort Martens 4. den Molenweght. Item alnogh een ackerken genaemt het Cappelackerken, groot omtrent een vaetsaet, tusschen 1. de weduwe Marten Teunis Sijnen 2. de kinderen van Aert de Pasie 3. de weduwe Marten Teunis Sijnen voorst. 4. den Meulenweght ... vuijtgenomen dorps commer ende thien ende een halff vat vrouwenhoeven paght jaerlijx, daer en boven neemt der selven aen te bethaelen aen Jacob Janssen van Litsenborgh [de Litsenborger], eene somme van vijff en seventigh gulden, op eene obligatie staende, met nogh eene somme van vijftigh gulden aen de h: geestmeestesters van Hese, sonder dat de andere verkoopers daer mede sullen belast worden, waerenboven sij Wouter van Dommelen naer doode vande voorst. sijne moeder belooft te bethaelen aen Nicolaes Jan Sijnen ende Jan Willem Verhoeven, ider eene somme van eenhondert en twintigh gulden, ... (14-07-1682)


35. heer Arnoldus Bul met Jan Govaert Bul [Aert Goort Bull en Jan Goort Bull] sijnen broede, mr. Jan Beils [Beels] surgijn man ende momber Jenneken Goort Bul [Bull] sijne wettige huijsvrouwe met Hendrick Smulders momboir over Frans Govaert Bul [Frans Goort Bull] mede sterckmaekende voor hun mede erffgenamen ende hebben indier qualiteijt als evicteuren vande erffenisse naerbeschreven, naer voorgaende verbutinge ende solemniteijten tot evictie gerequireert ende geblecken sijnde met drij sondaghsche proclamatien binnen de stadt s'Hertogenbosch als ter puijen aff als binnen de prochie tot Heeze gedaen, ten hooghsten ende voor alle man met uijtgaen der brande kerse vercoft Marij naergelaten weduwe Aert Jacobs van Velthoven mede ten behoeve hare kinderen, een huijs hoff met een aengelagh gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Casijn Hendricx Dirckx soone [Casijn Hendrick Dircx] 2. Jan Hendrick Boulen soone 3. de gemeijnstraet 4. scherp uijtgaende. Ende dat voorden achterstel inder rente van drij gulden jaerlijcx eertijts vercoft ende gelooft te gelden bij Goijaert Aert Goijaerts soon [Goort Aert Goorts] ten behoeve van Jan Hendrick Aerts soon volgens den consitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende den (06-09-1570) ende de vervolgende beswaerenisse der jong[.] rente daer opgevolght met de oncosten van evictie als andersints ... (27-07-1682)


35v. Jacob Andries Swusten [Swuesten] heeft wettelijck ende erffelijck vercoft Hendricxken naergelaten weduwe Jacob Cuijpers een parceel beemtgroesen genaemt den Dijckbeemt groot ontrent drij vaetsaet soo bos als beemt gelegen over de Aa tusschen Strabrecht ende den Rul, tusschen 1. Jacob Jan Gielens 2. de kinderen Geerit Nelis met meer andere 3. de rivire genaemt de Aa 4. het nabueren chijnsgoet ... uijtgenomen den gemeijnen dorps commer ende drij gulden thien stuijvers j stuijver jaerlijcx aende rentmeester vande geestelijcke goederen ... (29-07-1682)


35v. Lijsken Arien Pompen naergelatene weduwe van Hendrick Tielens ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen hare tochten ter behoven van haer kinderen met name Jacob Hendrick Tielens, Hendrick Joost Cox [Cocx] man ende momboir Geertruijt Hendrick Tielens ende Marij Hendrick Tielens ende at in hoogen ende leegen in diepen ende drogen in bossen ende beemden in heijden ende weijden, nochtans met soodanige conditie dat de voorst. hare kinderen de renuntiante haer leven langh jaerlijcx om van te leven sullen moeten geven vijffenveertich gulden ende bij gebreck van dien, de goederen vanden gebreeckegen daer voor mogen wederom a[.]ierten, t'[.] de voorst. kinderen, verclaren alsoo oock te accepteren ... (30-07-1682)


36. Aert Wijnant Tomas [Thomas], Pauwel Weijnants Thomas, Thonis Wijnants Thomas, Hendrick Joosten man ende momboir Marij Wijnant Thomas alle kinderen ende erffgenamen Wijnant Thomas verweckt bij Willemken Aert Tonis ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt alle de erffgoederen bij henne voorst. ouders aghtergelaten ende met de doot ontruijmt


A: ende bij welcke deelinge te deel is gevallen Aert Wijnant Thomas, inden eersten den Bosacker aende Braeck neven de kinderen va nHendrick Thonissen, item eenen acker aende beeckloop groot ontrent drije loopensaet, neven Joost Jan Everts gelegen, item alnoch d'eleijde groot ontrent twee vaetsaet te divers opde seijde naest de straet, item alnoch een beemt genaemt dat Hellis groot drij vaetsaet ontrent de beeckloop, item alnoch een beemtjen overden dijck groot ontrent anderhalff vaetsaet, item alnoch dat Loijerdrijesken gelegen aende Weijr groot ontrent seven copsaet, item eendeel onbedeelt in het huijs met den aengelagh, sullende daer uijt moetende betaelen aen Hendrick Joosten sijn swager, sijn deel tegen drij hondert rijcxdaelders geheel

B: Pauwels Wijnants is te deel gevallen inden eersten den Venacker groot ontrent twee vaetsaet, item alnoch de acker t'lanck Eleijndt gelegen neven den Eijnhovensepat, item eenen acker genaemt de Weijbraeck groot ontrent seven copsaet neven Jan Heijmans gelegen, item alnoch het ven te dieers op dreij groot de voorste cavel, item de hoffstat van Peeter Jan Sleuwens [Sleeuwen] groot ontrent twee vaetsaet, item alnoch den Waggaert sijnde groes gront ontrent anderhalff vaetsaet, item den derdedeel van het huisj met den aengelagh onbedeelt sullende daer uijt moeten betaelen aen Hendrick Joosten sijnen swager sijn deel tegen drije hondert rijxdaelders geheel

C: Anthonis Weijnants is te deel gevallen den derdendeel vanden acker op d'Eleijnt te d'weers op tachterste deel, item alnoch t'lant opden Calverhoff groot ontrent twee vaetsaet, item alnoch den acker genaemt den voorsten Elst, groot ontrent derdehalff lopensaet, item eenen dries genaemt het Houwveltjen groot ontrent anderhalff vaetsaet neven de Heijbeeck gelegen, item alnoch eenen beemt genaemt Claeskensbeemtjen neven Jacob Jan Tielens gelegen, item alnoch de hoffstat van Aert Anthonis, item alnoch het goir off heijtvelt voor drije deelen voor aen waer van Hendrick Joosten het achterste heeft, item alnoch een derdeel int huijs ende aengelagh onbedeelt sullende aende voorst. Hendrick Joosten moeten betaelen sijn deel tegen drije hondert rijcxdaelders geheel

D: Hendrick Joosten man ende momboir Marij Weijnant Thomas is te deel gevallen inden eersten eenen acker den Elst groot ontrent een vaetsaet, dat voorsten deel, item alnoch eenen acker genaemt den Lambert, neven Joost Peeters, item alnoch het middelste cavel opden acker het Cleijnt neven den Eijndhovensepat, item alnoch een heijvelt genaemt de Heijbeeck, item alnoch het halff ven te dwers opde achterste cavel sijnde beemtgroes, item alnoch een weijvelt genaemt het Col neven Goort Peeters, item alnoch de groese opde Calverhoff ontrent een vaetsaet, item alnoch een beemt den Goirbeemt genaemt, item alnoch een vierdepaert int heijvelt ofte Goir, de achterste cavel, item sal dese cavel strecken vuijt het huijs met den aengelagh twelck de ander drije deelders sullen moeten geven sijn part in drij hondert rijcxdael geheel, met sulcke conditien dat ider den chijns ofte pacht in sijne panden staende sal moeten betaelen ende malcanderen wegen ten naesten velde ende minste schade daer het van noode wesen sal ... (30-07-1682)

37. Dingen Jan van Hoeff [van Hooff] naergelatene weduwe Mathijs Goorts, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Marij Janssen van Hoeff [van Hooff] ende Anneken Janssen van Hoeff [van Hooff] beijde geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende Marten Janssen van Hoeff [van Hooff] geassisteert met Mathijs Jan Francken sijnen gecoren momboir ende bloetvooght alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Jan Martens van Hoeff [van Hooff] verweckt bij Anneken Jan Francken sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck gescheijden ende geerffdeelt alle de goederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende met de doot ontruijmt


A: ende bij welcke deelinge te deel is gevallen Dingen Jan van Hoeff [van Hooff] inden eersten een weijvelt genaemt den Aeker groot ontrent drij vaetsaet gelegen neffens erve Peeter Jan van Gastel weduwe, item alnoch een parcheel ackerlant genaemt de Aertsacker groot ontrent twee loopensaet, gelegen neffen erve als voor, item alnoch een parheel groesen genaemt den Achtersten Craenhoirck gelegen neffens erve Paulus Jan den Cuijper, groot ontrent een loopensaet sullen daer uijt jaerlijcx moeten betaelen aende kercke tot Geldorph acht dalven stuijver, item alnoch een parcheel ackerlants genaemt den Waeracker groot ontrent veertich roeden gelegen neffens erve Peeter Lenderts, item alnoch een parcheel heijvelts groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Meel, item alnoch het cleijn huijsken met het hoffken, gelijck de paelen gesteecken sijn, met alnoch den halven achtersten hoff gelegen achter Mathijs Francken, item sal dese cavel moeten uijtreijcken ende betaelen aende cavel vant groot huijs de somme van twintich gulden, mits genietende twee eijckeboomen van het cleijn eusselken naer dat daer vier van de beste voor afgehaelt sullen wesen ende alsoo Anneke Janssen haere moeder borge is gebleven voor eene somme van 200 gulden, de welcke sij tot laste vande goederen haer alhier aengedeelt overneemt als principale borge gelvoende andere mede deijlders daer van te indemneren als naer recht

B: Maria Janssen van Hoeff [van Hooff] geassisteert met eenen bijstaenden momboir in desen is erfflijck te deel gevallgen een parcheel groesen genaemt Cleijn Eeusselken groot ontrent twee vaetsaet gelegen neffens erffve Willem Ariens, item alnoch een parcheel groesen genaemt he tCleijn Craenhorx te neffens erve de weduwe Jan Tonis Joosten, item noch een parcheel zaeijlant geneamt de Vaerweghacker, groot ontrent derdalff loopensaet gelegen neffens erve Arien Amans, item alnoch het halff huijs onbedeelt met het halff aengelagh met den halven achtersten hoff, sullen jaerlijcx uijt moeten geven een halff vath gorsten ende noch een uijt moeten reijcken de somme van 75 gulden tot betalinge vande schulden daer opstaende, ende alonch 25 gulden aen Marten henne broeder sullende daer tegen trecken uijtte cavel van het cleijn huijsken thien gulden, ende daer en boven noch hacken vande cavel vant cleijn eussel twee vande beste boomen

C: Anneken Janssen van Hoeff [van Hooff] geassiteert met eenen bijstaende momboir in desen is erfflijck te deel gevallen het halff groot eussel het achterste deel, neffens erve Peeter Jacobs groot ontrent anderhalff vaetsaet, item noch een parcheel ackerlants den halven pathacker te langhs op[.] achterste cavel, gelegen neffens erve Peeter Jacobs groot ontrent twee loopensaet, item noch een parcheel ackerlants den halven Smeel de achterste cavel te lancx op evensgroot, neffenserve Frans Sijn Jan Goosens, item noch een parcheel groesen genaemt de voorste Sigh gelegen neffens erve Hendrick Goorts groot ontrent anderhalff vaetsaet, item alnoch een parcheel groesen genaemt de achterste gemeijnte groot ontrent een loopensaet, neffens erve Mathijs Francken, item noch de hleft in het groot huijs ende aengelagh ende de helft vanden achtersten hoff onbedeelt sullende daer jaerlijcx moeten uijtreijcken ende geven een halff vath gorsten ende noch de somme van vijffentseventich gulden tot betalinge der schulden daer opstaende ende vijffentwintich gulden aen Marten Janssen van Hoeff [van Hooff] haren broeder sullende daer tegen trecken uijtte cavel vande cleijn huijsken thien gulden ende hacken twee vande beste boomen van cavel cleijn eussel

D: Marten Janssen van Hoeff [van Hooff] geassisteert met Mathijs Francken sijnen gecooren vooght ende assistent in desen is te deel gevallen het halff eussel de voorste cavel groot ontrent anderhalff loopensaet gelegen neffen erve Willem Ariens, item noch een parcheel saeijlants genaemt den halven Pathacker het voorste deel neffens erve Jan Peeter Geenen, item noch een parcheel ackerlant den halven Smeel het voorste deel groot ontrent een vaetsaet gelegen neffens erve Jan Dielis Greven, item noch een parcheel inde voorste gemeijnte groot een loopensaet gelegen neffende de weduwe Jan Tonis Joosten, item noch een parcheel weijlant genaemt Quensven groot ontrent een halff loopensaet gelegen neffens erve Jacob Peeters mits dat dese cavel eens genieten uijte cavelen van het huijs de somme van 50 gulden mits conditien dat de voorst. deijlderen malcanderen sullen moeten wegen ende stegen daer het van noode wesen sal ende ten minste schade ... (31-07-1682)

38v. Peeterken naergelatenen weduwe Jan Hoeben geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Jenneken Peeter Engelen mede geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Thonis Fredrick van Roij man ende momboir Aelcken Aelberts Ariens ende alsoo gesamentlijck kinderen ende erffgenamen Leijntjen Tielens verweckt bij Peeter Engelen ende Aelbert Ariens haere beijde gewesen mans ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erfflijck gescheijden ende gedeijlt soo de voor als naergoederen waeraen t'samen recht sijn, hebbende


A: ende bij welcke deelinge Anthonis Fredrick van Roij heeft aengenomen inden eersten een parcheel groesen genaemt de Cuijlen groot ontrent veertich roeden gelegen neffens erve Roelen Hendricx sullende hier uijt moeten betaelen aende voorst. Peerken ende Jenneken voornoemt de somme van verrtich gulden eens, item alnoch het huijs met den aengelagh inden Renhoe[.], item alnoch een rent twintich ducaten staende aen Gijsbrecht den Hoeijmaecker tot Heeze, item alnoch een beemt genaemt de Ren, sullende daer uijt moeten geven aen Peerken ende Jenneken Peeter Engelen de somme van sesendertich gulden, daer en boven alnoch vuijt het huijs ende voornoemde rent aende selve 180 gulden eens

B: Peerken naergelaten weduwe Jan Hoeben ene Jenneken Peeter Engelen haere suster hebben bij deijlinge aengenomen inden eersten eenen beemt gelegen inde Gelaij Aa groot ontrent vijff copsaet, neffens erve Max Sanders, item alnoch een parcheel ackerlants genaemt de Husset neffens erve Willem Pompen kinderen groot ontrent een vaetsaet, item alnoch een parcheel ackerlants opde Cruijt groot ontrent veertich roijen neffens erve de Molenbergh mits conditien dat dese cavelen sullen trecken vuijte cavel van Anthonis Fredricx van Roij t'samen twee hondert sesenvijftich gulden ... (01-08-1682)

[Kantlijn: compareerde Aeltjen Jan Hoeben huijsvrouwe van Jacob Pompen als daer van last hebbende, als mede van hare suster en broeders, en Jenneken Peter Engelen hare moeijtje haer in desen daer vorens fort en sterckmaeckende diewelcke bekende van dese neffenstaende 256 gulden voldaen en betaelt te sijn, als op dato ondergeschreven daer op van Geerit van Lieshout als het parceel de Cuijle van Aelbert van Roij gecoght hebbende ... (30-11-1705)]

39v. Jacob Janssen van Litsenborgh [de Litsenborger] ende Padesijn Janssen sijne wettige huijsvrouwe ende hebben wettelijck ende erffelijck bij levende lijve ten behoeve haren kinderen, met name Geerit Janssen Smith [Smid] man ende momboir over Walborgh Jacob van Litsenborgh [de Litsenborger], Thonis Janssen van Can, man ende momboir over Marije Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger], item Jan ende Hendrick Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] geadsisteert met eenen bijstaenden, momboir in desen, dese naervolgende parceelen, saeij ende waeijlandt, als te weten, inden eersten een parceel ackerlandt genaemt de Oude Voort, item alnoch een parceel saeijlandt genaemt de Breen Eijck, item een parceel ackerlandt gekomen van Jan Hanssen, item alnoch een parceel ackerlandt gekomen van Gijsbert Leijen, item alnoch een parceel ackerlandts gekomen van Peeter Bruijnen, item noch een parceel gelegen tot Ginderover, item alnoch een parceel beemtgroesen gekomen van Jacob Souwen, item alnoch een parceel groesen genaemt de Bulderbeemdt, item noch een parceel groesen genaemt de Wamsdries, item een parceel groesen genaemt de Streijp, ende de voorgeschreven comparanten hebbender helminge op vertegen... (01-08-1682)


39v. Geerith Janssen Smith [Smid], man ende momboir over Walborgh Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger], Thonis Janssen van Can, man ende momboir over Marije Jacobs van Litsenborgh, Jan ende Hendrick Jacobs van Litsenborgh, geadsisteert met eenen bijstaenden momboir in desen, ende hebben wettelijck ende erflijck gescheijden ende geerfdeelt de parceelen van erven op heden datum deser door henne ouders bij levende lijve aen hen met helminge vertijdenisse overgegeven,


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is, Geerith Jan den Smith [de Smid] man ende momboir Walborgh Jacobs, inder eersten een parceel ackerlandts, genaemt de Bree Eijck, groot omtrent een vaetsaet, neven erven Peeter Wouters, item alnoch een parceel ackerlandts van Jan Hanssen, genaemt de Boschacker, groot omtrent een vaetsaet, gelegen beneffens de ervan van Peeter Stoffels, item een parceel dries genaemt den Wamsdries groot omtrent derdehalff vaetsaet, gelegen beneffens Herman Gielens erven, los ende vrij, uijtgenomen den gemeijnen dorps commer, ende twee stuijvers grondtchijns jaerlijx aenden heer van Hese ende Leende sonder meer

B: Anthones Janssen van Can, man ende momboir Marije Jacobs is erflijck te deele gevallen een parceel ackerlandts genaemt de Oude Voort, groot omtrent vijff copsaet gelegen beneffens de erven van Willem Vesters, item alnoch een parceel saeijlandt gelegen Ginderover, neffens Hendrick Schepers erven, groot omtrent een vaetsaet, sijnde dit parceel ackerlandts belast, met twee oort grondtchijns aende heer van hese ende Leende, item alnoch een parceel beempt groesen, gekomen van Jacob Souwen, ende sal dese caevel moeten uijtreijcken aneden derden caevel, de somme van vijffthien guldens eens sonder meer

C: Jan Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] is te deele gevallen eerstelijck een parceel ackerlandts genaemt de Oude Voort groot omtrent vijff copsaet, gelegen neffens Willem Eijmers erven, item alnoch een parceel ackerlandts groot omtrent een vaetsaet, aende Oude Voort, nevens Peeter Bruijnen erven gelegen, item alnoch een parceel beemtgroesen genaemt de Strijp, groot omtrent een vaetsaet, gelegen neffens den Kerckendries ende dander sijde eenen waterlaet, desen caevel sal genieten van Anthonis Janssen van Can vijfthien gulden, ende vande vierde ende leste caevel van Hendrick Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] oock vijfthien guldens ende dat eens, sonder meer,

D: Hendrick Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] is te deel bevallen een parceel ackerlandts gekomen van Gijsbert Leijen, groot omtrent een vaetsaet, gelegen neffens Hendrick van Brugh erven, item alnoch de helft van een parceel ackerlandts langhst de straet, gelnaemt de Bree Eijck, groot omtrent de voorst. helft een vaetsaet, gelegen aenden Heserenbosch, neffens Mattheus Thijs sijn erven, item alnoch een parceel beemtgroesen genaemt den Bulderbeemt groot omtrent vijf copsaet, gelegen neffens Mattheus Thijs ende meer andere luijden erven, desen caevel sal moeten uijtreijcken aende derde caevel te weten Jan Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] de somme van 15 gulden

40v. Arien Wouter Donckers ende Jan Reijm Hoirs beijde wettige geeede momboirs, over de naergelaetene weeskinderen van Peeter Wouter Donckers verweckt bij sijne tweede huijsvrouwe waervorens sij hen in desen sijn sterckmaeckende ende Jenneken Peeter Donckers geadsisteert met eenen bijstaenden momboir, soo voor haer selven als voor haere meerderjaerige suster, waer voor sij haer is sterckmaeckende die welcke verclaeren, op huijden een seker accooordt te hebben gemaeckt ende aengegaen, met Marije Janssen lest naergelaeten weduwe van Peeter Wouter Donckers, uijt kraghte van welck accoordt, haer de helft van dit naervolgende parceel wort getransporteert ende in eenen eeuwigen reght maghtigh gemaeckt sijnde ene parceel genaemt den Tijckenwever groot omtrent seven copsaet waer van haer dander helft als geconquesteneerde goederen is toebehoorende gelegen inde Schavaejen, neffens 1. Mechel Vriendt [Vrient] 2. Heijl Coppen 3. de gemeijn Aa 4. de gemeijnte ofte chijnsgoet ... los ende vrij, uijtgenomen den gemeijnen dorps commer ende den chijns daer in staende ... (01-08-1682)


41. alsoo Evert soone Geerit Smulders inwoonder van Leende, bij de nrichter ende met vonnisse van schepenen deser vrije grontheerlijcheijt van Heese ende Leende gericht is geweest, tot een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt de Rijth, gelegen onder de Voortstraet prochie van Heese, tusschen 1. Jan Peeter Swuesten nomine uxoris 2. Jan Hendrick Peeters 3. den Rijthgraeff 4. Jan Claes Vester, item alnoch tot een parcee lackerlandts groot ontrnet negen copsaet gelegen inde Molgenhoven prochie voorst. tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Schavers 2. Hendrick Peeter Gevens [Geevens] 3. Peeter Willem Delen [Deelen] 4. s'heeren aert off heijde ende dat omme daer aen te verhaelen den achterstel eender rente van seven gulden negen stuijvers jaerlijcx in capitael hondert negenenveertich gulden in twee parthijen opgenomen alle jaer vervallende opden derden en twintichsten februarij eertijts vercocht ende gelooft bij Sijn Marten Melchiors ten behoeve van Geerit Frans Smulders volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van daten den (15-02-1667) ende (20-02-1673) ende alsoo de voorst. Evert soone Geerit Smulders evicteur den coop der voorst. twee parceelen van erven publiecquelijck met vuijtganck der brandende kersse vercregen hebbende volgens de wettige actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende ende vervolgens vercooper ende cooper te samen sich selven niet vesten off goeden en can, soo ist dat wij drossardt ende schepenen der voorst. grontheerlijcheijt den voornoemden Evert soone Geerit Smulders, inden name ende van s'heeren wegen de voorseijde twee parthijen van erven wettelijck ende erffelijck hebben opgedragen ende overgegeven op ende overgevende midts desen t'samen met den voorst. vonnisbrieff, instrument van evictie, ende andere brieven ende bescheeden daer van sijnde met den geheelen recht daer toe behoorende onder geloofte dat wij allen t'gene voorst. voor soo veel ons soude mogen aengaen ende van office wegen gehouden sijn van weirden houden ende sullen houden op verbant als naer recht in oirocnden etc. (08-08-1682)


41v. Jan ende Joseph Marcelis Bluijsen, gebroederen, voor hen selven, ende Rijm Hollen als man ende momboir van Helena Marcelis Bluijssen ende hebben de goederen hier naerbeschreven, hen met de doot ontruijmt ende naergelaeten van Marceles Jan Bluijsen ende Geertruijt Broeckmans henne wettige ouders


A: mits welcke deelinge te deele gevallen is inden eersten Jan Marcelis Bluijssen, het gelagh sijnde groes ende landt, groot 't saemen omtrent vier vaetsaet, gelegen nevens Adriaen Maes erven, item alnoch een parceel waeijlandt gelegen inde Risten groot omtrent twee vaetsaet, nevens Marij weduwe Hendrick Pompen erven, item alnoch een parceel saeijlandt genaemt den Langenacker, aenden Hoogheijndeweght, groot omtrent een vaetsaet, gelegen nevens Hendrick Goedelt van Hese, item noch een parceel saeijlandt groot omtrent een halff vaetsaet, gelegen aenden Sandtbergh tot Strijp, nevens Marten Dirck Cissen, belast dese twee parceelen saeijlandt met eenhondert en vijftigh gulden capitael, aende cappelle tot Strijp, tot bethaelinge van welcker jaerlijxschen intrest, de mede comparantten ider sullen moeten uijtrijcken gelijck sij geloven mits desen, een rijxdaelder jaerlijx, ende als de selve afgelost wort ider eene somme van vijftigh guldens eens, als mede ider henne portie tot bethaelinge van het salaris der casseringe als andersints, item noch een parceel ackerlandts groot omtrent een vaetsaet, gelegen aen den Molenpath tot Strijp, oostwaert Jan Ariens van Rooij [van Roij], item noch de helft vande Sandweer onbedeelt met Jacob Willem Dieles, item noch een caevel int h: geest torfvelt, inde Bercken gelegen, item noch een bosken inde Jansborgen, groot omtrent een halffvaetsaet, item noch een wortelvelt aende Hoogh Eijnde, groot acht roejen westwaert opgelegen belast het velt inde Risten met ses stuijvers grondtchijns aenden heer van Heze ende Leende jaerlijx: ende den acker aent gelagh met thien stuijvers reductie jae[.] sonder meer

B: Joseph Marcelis Bluijsen is te deel gevallen een huijs hoff metten aengelagh, gelegen tot Leenderstrijp nevens Marij Willems erven, item noch een parceel ackerlandt genaemt het Echtjen, groot omtrent een vaetsaet, gelegen nevens Jan Bijnen erven, item noch een parceel ackerlandt genaemt het Belcken groot omtrent een vaetsaet, gelegen aenden Keekelweght, item nogh een vaetsaet ackerlandts gelegen ter plaetse voorst. belast, met negen duijten grondtchijns jaerlijx, aenden heer van Hese ende Leende, item nogh een parceel ackerlandt daer aen gelegen, genaemt den Horstman, groot omtrent een vaetsaet, belast met elf duijten grondtchijns jaerlijx, aenden heer van Hese ende Leende voorst. item nogh een parceel ackerlandts gelegen achter der dijck, groot omtrent een vaetsaet, item noch het halff wortelvelt oostwaert, nevens Jan Bluijssen erven, item nogh een parceel saeijlandt gekomen van Jacob Munnix [Monnincx], groot omtrent een vaetsaet, gelegen nevens de weduwe van Jan Arien Pompen, item noch een parceel waeijlandt groot 129 roeden, gelegen nevens Frans Cox [Cocx] erven, item nogh eenen beemt int Kleijn Deulincxken, 't eijnde Willem Hendrix Vervlaessen erve, ende sal dit parceel tot sijnen erffweght mogen gebruijcken twee roejen erfs vander dries van Adriaen Maes, sonder die te mogen beplanten ofte betheulen, item alnoch een parceel groesen achter Tonis Engelen dries, groot omtrent 60 roeden, item noch een gebust genaemt het Peirtsbroeck, item noch het Heesterbusken tegens Hendrick Mansvelten erven sonder meer

C: Reijm Hollen man ende momboir Helena [doorgehaald: Weijten] Bluijsen is ten derden ende lesten te deel bevallen het huijsken, hoff ende ackerlandt, groot derdehalff vaetsaet, gelegen aen malkanderen, gekomen van Jenneken Lamberts, neffens erve de weduwe Jan Pompen, item nogh een parceel ackerlandt genaemt de Hoeff, nevens den Krekelweght, groot omtrent een vaetsaet, item nogh een parceel ackerlandts genaemt de Kuijl, groot omtrent een vaetsaet, item nogh een parceel landt groot omtrent een halff vaetsaet, gelegen aenden Hoogenweght, nevens Jan Bijnen, item nogh een parceel groesen, gelegen aneden Schoorhorst, geheten den Duerencoop, groot omtrent 't sestigh roeden, item nogh een parceel groesen, gelegen 't eijnden aen sijn selfs erve, genaemt het Pompeneeusel, item nogh een parceel groesen, gelegen inde Donckerbroeken, groot omtrent 't sestigh roeden, item nogh een gebost van Jen Mol, groot omtrent anderhalff vaetsaet, item nogh eenen hoff gelegen bij Jan Strickens groot omtrent veertigh roeden ... (04-08-1682)

42v. heer Arnoldus Bull, heeft wettelijck ende erflijck verkoght, aen sr. Jan Jacob Bijnen een parceel ackerlandt gelegen tot Strijp onder de parochie van Leende, genaemt den Saethoff, groot omtrent vijffdehalff copsaet neffens 1. Maeijken weduwe Bastiaen den Hoeijmaecker 2. Jacob Dielis met andere 3. den Hoogenweght 4. de erfgenaemen Lijs Pompen ... (24-08-1682)


42v. Jan Goossens [Jan Goossen Huijberts] lestnaergelaten weduer wijlen Geertruijt Jacob Luijten sijne gewesene huijsvrouwe, ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van het parceel groesen groot hondert en negenthien roeden gelegen inde Ren prochie van Leende, hier onder tusschen sijne reengenoten geexpresseert, ende dat tot behoeve van sijne twee meerderjarige dochters bij de voornoemde Geertuijt Jacob Luijten verweckt ende den renuntiant heefter helmelinge op vertegen ...


42v. daer naer sijn voor ons comen Marie ende Lijsbeth gesusteren meerderjarige dochters vande voorst. Jan Goossens [Jan Goossen Huijberts] bij hem alsvoor verweckt geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Jacob van Asten het parceel beemptgroesen hier boven genoemt tusschen 1. Geertruijt weduwe Jan den Litssenburger [de Litsenborger] 2. Hendrick Geven [Geeven] met meer andere 3. Niclaes Hendrick Delen [Deelen] 4. mr. Reijnier Vee met meer andere ... (25-08-1682)


43. Catelijn Jan Smidts naergelaten weduwe wijlen Willem Hendrick Stoffels geassisteert met eenen bijstanede momboir in desen, vuijt crachte van testament met haeren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne voorst. tijttelijcke goederen, daer van laeten ende maecken sij testateuren reciproche ende d'een den anderen ende den lancxlevende van hen beijden vrije heer end emeester, om allen de selve egeen van dien vuijtgescheijden, waer ende op wat plaetsen die gelegen ofte bevonden sullen worden, t'sij erffhave, ofte gronden van erven huijsinge als andersints, gout silver gemunt als ongemunt, actien ende crediten sonder onderscheijt van wat sijde ofte candt die gecomen sijn, hen testateuren tegenwoordigh in vollen eijgendom competerende, als mede de gene noch int gemeen ende onbedeelt met Lenaert sijnen broeder [Lenaert Hendrick Stoffels] ofte wel desselffs achtergelaten kinderen sijn liggende egeen als voor vuijtgescheijden te parten ende te deleen, te mogen vercopen veralieueren transporteren belasten ende beswaren, ende sijnen ofte hareen vrijen wille daer mede te doen min ofte meer dan off sij testateuren beijde inden leven waren sonder contradictie van iemanden," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schpenen ende secretaris alhier van date den (03-02-1681) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Marcelis Smulders eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers alle jaer te gelden op den lesten dagh november waer van den eersten pacht is comen te verschijnen (30-11-1669) eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Willem Eijmbert Pappen vuijt sijne onderpanden alhier tot Heese gelegen vuijtwijsens den constitutiebrieff dare van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (05-12-1668), item alnoch eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden alle jaer te gelden ende te betaelen op sint Jacobs op Ostel dagh eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Jan Matthijssen van Can vuijt sijn huijs ende aengelach tot Heese aende Ven gelegen ende dat mede tot behoeve vande voornoemde Hendrick Goort Stoffels, vuijtwijsens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schpenen alhier van date den (10-07-1638) ende de de voorst. vercoopersse heeft opde voorst. twee rentebrieven mette loopende pachten die eerste cours sullen nemen te weten den eersten den lesten november ende den tweeden den thienden julij beijde eerstcomende (30-11-1682 en 10-07-1683) ... (14-09-1682)


43v. Hendrick Peeters ende heeft wettelijck ende erflijck vercoght, opgedraegen, overgegeven end ein eenen eeuwigen reght maghtigh gemaeckt Joachem Joachem inwoonder tot Heese, een parceel beemtgroesen groot omtrent vierentsestigh roeden, genaemt de Dijckbeemt, aenden Rulsendijck onder de parochie van Hese gelegen, tusschen 1. de weduwe Willem Hendrick Hoeben 2. de gemijnts chijnsgoet 3. Tielen Arien Roubosch 4. den Rulsendijck ... (21-09-1682)


44. den verkooper voorschreven heeft alnoch wettelijck ende erflijck verkoght, opgedraegen ende overgegeven aen Reijm Lamberts, een parceel groesen genaemt het Eeusel, groot omtrent een vaetsaet, ofte soo groot ende kleijn als het selve aent Rulsheijken tusschen sijne regnoten gelegen is, tusschen 1. Jan Peeter Venten 2. Joost Joosten 3. Willem Arien Hoeben 4. 't gemeijnts chijnsgoet ...


44. den verkooper voorschreven heeft alnoch erflijck verkoght aen Adriaen Joost vrouwe een parceel ackerlandts groot omtrent een vaetsaet genaemt den h: geestacker, gelegen tot Strabrecht onder de parochie van Hese, tusschen 1. Jan Peeter Delen [Deelen] 2. Hendrick Wouter Snoex [Snoecx] 3. de Soegraeff 4. Gielen Teunis Schaghten [Schachten] ...


44v. Dirck Philips Amans als vader ende vooght van sijnen minderjarige soon Philips ende Peeter van Asten als vader ende vooght van sijne minderjarige jonge dochter Catharina, de met malcanderen hebben gescheijden ende geerffdeelt ten behoeve van heenne kinderen voorst. als tesamentaire erffgenaemen van Hendricxken Peeters van Litsenborgh [de Litsenborger] volgens den testamente daer van gepasseert ten behoeve van henne kinderen in data de (18-08-1682) voor schepenen van Heese ende Leende


A: inden eersten is Dirck Philip Amans ten behoeve van sijnen soon Philips Dirck Amans erffelijck te deel bevallen een parcheel boschen genaemt Steeu.igen groot ontrent een halff vaetsaet 1. de rivire genaemt de Aa met meer andere ...

B: Peeter van Asten als vader ende vooght is erffelijck te deel bevallen ten behoeve van sijne dochter Catharina inden eersten een parcheel saeij ende weijlant groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Schavaijen 1. Cornelis Driesen 2. de gemeijnt, item noch een parcheel weijvelts int Hulsbroecken groot ontrent drije copsaet 1. de gemeijnt, item noch een parcheel ackerlant groot ontrent 18 roijen 1. Goort Prinssen belast desen drij parcheelen met vier gulden thein stuijvers jaerlijcx aen ons livrouwen antaur noortwaerts inde kercke tot Leende ende den gerechten grontchijsn die daer jaerlijcx op uijtgeset ende den gemeijnte dorps commer dewelcke sij van Asten in qt. voorst. aenneemt sonder dat sij imants eenige pretensie sullen mogen maecken ... (26-09-1682)

45. alsoo Anthonis Wouters Verbiesen inwoonder tot Leende, bijden richter ende met vonisse van schepenen van Heeze ende Leende gerechtelijck is geweest tot een stuck beemtgroesen groot int geheel omtrent drij vaetsaet eensdeels gecomen van mr. Nicasius gelegen in desen parochie van Heese tusschen 1. Griet Coolen [Colen] met Mathijs haren soon ende de kinderen Willem Claes 2. hoogh ed: geboren vrouwe van Hese ende Leende , alnoch tot een parcheelken ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen achter de Heeser kerck, ende dat omme daer aen te verhaelen den achterstel eender rente van seven gulden thien stuijvers jaerlijcx alle jaer vervallende opden eersen dagh november eertijts vercoft ende gelooft te gelden bij Michiel Goort Adriaens van Velthoven, volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (23-10-1651) ende alsoo den voorst. Anthones Wouters Verbiesen evicteur, den coop van het bovengest. parceel beemtgroesen met uijtganck der brandende keirse in coope heeft bekomen, end evervolgens cooper ende verkooper sigh selfs niet vesten noghte goeden en kan, soo ist dat wij drossardt ende schpenendesen grondtheerlijckheijdt van Hese ende Leende den voornoemde Anthones Wouters inden name ende van 's heeren weegen den voorseijden beemt, wettelcijk ende erflijck hebben opgedraegen ende overgegeven sulx wij doen mits desen, met den voorst. vonnissebrief instrument van evictie ende andere brieven ende bescheeden daer van sijnde, met den geheelen reghte daer toe gehoorende, onder gelofte dat wij allen 't gene voorst. staet, voor soo veel ons soude mogen aengen ende van officij wegen gehouden sijn van weirden houden ende sullen houden op verbant als naer reght, in oirconde etc. (26-09-1682)


45. Anthones Wouters Verbiesen in qualiteijt voorst. als evicteur heeft wettelijck ende erflijck verkoght, Jan Willem Thijs, het bovengenoemde parceel ackerlandts groot omtrent vijff copsaet, gelegen achter de Heserkerck tusschen 1. Jan Wouters weduwe 2. de erfgenaemen Hendrick Dirx 3. de straet 4. de voorst. erfgenaemen van Hendrick Dirx ...


45v. compareerden voor schepenen naergenoemt Sijn Anthones Sijnen, ende bekende wel ende deughdelijcken schuldigh te sijn aen Gojert Dircx, de somme van twee en dartigh gulden, ter saecke van geleenden gelde, in plaetsche van alsulcken intrest als den selven van dese somme van twee en dartigh gulden jaerlijx aen hem crediteur soude moeten bethaelen soo belooft den selven bij forme van beleeninge hem te laeten gebruijcken een parceel ackerlandt inde Nieuwhoeven gelegen, groot omtrent dartigh roejen hem debiteur toebehoorende, mits daer van de gemeens dorpslasten bij hem crediteur jaerlijx te bethaelen welcke somme van twee ende dartigh gulden hij debiteur aen hem crediteur wederom belooft te restitueren binnen den tijt van drie jaeren naer date deses ondergenoemt, ende ingeval hij ingebreke bleef van des te doen soo verclaert den selven nu voor als dan het voorst. parceel ackerlandt aen hem metten vollen reghte te transporteren ende overtegeven, voorde opgemelte somme, sonder daer aen eenigh reght ofte pretens indien geval meer te pretenderen ofte behouden in eenigh manieren, op verbandt van henne persoonen ende goederen, nu hebbende ende naermaels verkrijgende (28-09-1682)


45v. Willem Frans Pompen ende heeft erflijck opgedraegen overgegeven ende in eenen eeuwigen reght maghtigh gemaeckt Anthonies Versantvoort ten behoeve van Anthonij Frans Pompen sijnen broeder, een parceel groese aenden Oostenrijckerdijck onder de parochie van Leende gelegen groot omtrent drie en 't seventigh roejen tusschen 1. Jacob Colen 2. Geerit Ruevens 3. de reviere genaemt de Aa 4. de kinderen van Jen de Metser ... item alnoch een parceel groesen gelegen inde Cooijbroecken, groot omtrent vijff en sestigh roejen, tusschen 1. Jen Loes 2. Rijm Hollen 3. Jen Loes voorst. 4. Wouter Berghmans ... uijtgenomen vijff duijten grondtchijns jaerlijcx aenden heer van Hese ende Leende ... (28-09-1682)


46. compareerde Jan Goosen Huijberts lestnaergelaten wedunaer wijlen Geertruijt Jacob Luijten sijne gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erfflijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van alle de erffelijcke goedere als erffrente geen uijtgesondert ten behoeve van sijne twee naerkindren met namen Elisabeth ende Marija bij hem comparant verweckt in sijne tweeden houwelijck aen wijlen Geertrijt Jacob Luijten soo dat in dese renunatie begrepen sijn allen die erffgoederen ende renten die welcke den voorst. comparant ter saecke ende bij affsterven van sijne voorst. tweede huijsvrouwe in tochte beseten heeft ... (30-09-1682)


46. compareerden Jacob Hendrix, ende heeft wettelijck ende erflijck verkoght, opgedraegen ende overgegeven aen Hendrik Dirx een parceel ackerlandt groot omtrent twee loopensate en seventhien roejen, ofte soo groot ende kleijn als den sleven acker, tusschen sijne paelen ende lemieten onder Huls, parochie van Geldrop gelegen is, tusschen 1. Peeterken weduwe Aert den Scheeper 2. Aert Aerts 3. het chijnsgoet 4. Hendrick Jan Heijmans ... (15-10-1682)


46v. compareerden Wouter Dirx Verbiesen, ende heeft wettelijck ende erflijck verkoght, opgedraegen ende overgegeven aen Anthones Peeter Berghmans, een parceel ackerlandts genaemt den Molenacker groot omtrent een vaetsaet, gelegen omtrent den molen tot Heze, tusschen 1. Geerit van Velthoven 2. Hendrixken Daems 3. den gemeijnen weght 4. idem ... (16-10-1682)


46v. compareerden Peeter Wouters voor sijn selven ende hem in desen fort ende sterckmaeckende voor sijne susters ende broeders, ende alsoo ter eenre, ende Hendrick Teunis Bitters als oom ende bloetvooght van Joost Hendricx sijnen neve, ende beneffens hem Jan Claes Vesters, als beijstaenden momber vanden voorst. Joost Hendrix, ende sulx tweede comparantten ter andere sijde, welcke respective comparantten verclaerden inder minnen gescheijden ende geerfdeelt te hebben allen de erfgoederen hen bij doode ende aflijvigheijdt aengekomen van Jenneken Jan Schaverts [Schavers]


A: bij welcke deelinge te deele gevallen is Joost Hendricx, een huijs schuer metten aengelagh, groot omtrent drie copsaet, aende oude molen onder de parochie van Heze gelegen, item alnoch de helft vanden Hoevenacker, aende oostsijde gelegen tusschen 1. Peeter Delen [Deelen] 2. d erfgenaemen van Wouter Schaverts [Schavers] 3. idem 4. de gemijnstraet, met de lasten daer desen caevel mede is belast

B: hier tegens is den voorst. Peeter wouters ende sijne broeders ende susters te deele gevallen eerstenlijck een parceel landt ende groese groot omtrent seven copsaet, aenden Achterbosch, omtrent den Hezerenbosch gelegen, tusschen 1. de kinderen van Willem Aellen [Aalen] 2. Jan van Woensel 3. de gemeijnstraet 4. de erfgenaemen Joost Hans Daems, item een parceel heij ende groese aen malkanderen gelegen, aenden Hezerenbosch, groot 't saemen omtrent seventigh roejen 1. Joost Jacobs weduwe 2. Peeter Wouter Schaverts [Schavers] 3. Peeter Delen [Deelen] 4. eenen waterlaet, item alnoch de H[.] inden Hoevenacker, groot omtrent een vaetsaet aenden Oude Molen onder Heze gelegen, tusschen 1. den minderjaerigen soon van Hendrick Joosten 2. Peeter Wouter cum suis 3. de kinderen van Wouter Schaverts [Schavers] 4. de gemeijnstraet, met de paghten ende lasten daer mede dese parceelen sijn belast ... (20-10-1682)

47. Wouter Michielsse, smith [smid] ende inwoonder alhier, als man ende momboir, sijnder huijsvrouwe, ende heeft alsoo met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt, de voorst. sijne huijsvrouwe mede present wettelijck vernaerdert ende onderstaen den koop van een parceel erffs, genaemt het gelogh wesende groese ende ackerlandt gelegen aende Voortstraet, groot omtrent derdehalff vaetsaet, sonder maet, maer soo groot ende kleijn als 't selve gelegen is tusschen 1. Hendrick de Jongh ende Jan Daendels 2. den selven Jna Daendels 3. de gemeijnstraet 4. den Meulenweght, als Jan Daendels in koop verkregen heeft van Joostjen Hendrick Wouters, volgens den trnasportbrieff daer van sijnde, van date den (27-12-1681) ende den kooper sijne volle kooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaeten in sijn reght, (17-10-1682)


47. compareerden mr. Willem Aelberts ende heeft uijt kraghte van procuratie op hem gepasseert bij Pieter Pieters van Heze, gepasseert voor heeren schepenen van Vlaerdingen [Vlaardingen] van date den (04-10-1682) bij schepenen gesien ende gelesen, wettelijck ende erflijck verkoght, opgedraegen, overgegeven, ende in eenen eeuwigen reght maghtigh gemaeckt Hendricxken, weduwe Jan Daems, een huijs hoff metten aengelagh, groot omtrent drie copsaet sonder juesten maeten, maer soo ende gelijck als het selve alhier anede Eijmerickerstraet tot Heze gelegen is, tusschen 1. de koopersse voorst. 2. Aert Geerith Raessen 3. de gemeijnstraet 4. den voorst. Aert Geerith Raessen ... (27-10-1682)


47v. compareerden Jan Gulden ende Willem Luijcas Blockers beijde geeede momboirs vande minderjaerige kinderen van Vreijs Jacobs, ter eenre, ende Jan Jacobs de Groot voor sijn selven tweede comparant ter andere sijde, welcke voorst. comparantten uijt kraghte van renuntiatie van toghte 't hennen behoeve voor schepenen ondergenoemt bij Jacob Vreijssen de Groot mits desen op hodie gedaen, inder minnen metten andere gescheijden ende geerfdeelt de achtervolgende parceelen van erven,


A: bij welcke deelinge wettelijck ende erflijck te deele bevallen is eerstelijck de voorst. momboirs ten behoeve vande voorschreve kinderen, een parceel ackerlandts groot omtrent drie vaetsaet en een copsaet, gelegen tot Hout nevens 1. Anthonet Ruevens 2. Francijn Jan Goosens [Goosssens], item alnoch een parceel groese genaemt de Gemeijnte, groot omtrent anderhalff loopenssaets, tot Hout voorst. gelegen, tusschen 1. Bertenem Franssen 2. de weduwe Jan Anthones Joosten, item alnoch een parceel groese genaemt het Kleijn Driesken groot omtrent een vaetsaet, tot Hout voorst. gelegen 1. Mattijs Francken 2. de kinderen Hendrick Fransen, sijnde dit parceel belast met eene rente van twee gulden veerthien stuijvers jaerlijcx aende kercke tot Gelderop alle welcke voorst. parceelen sijn belast met een capitaele somme van eenhondert en vijftigh gulden aen Wouter Willem van Seimeren [van Someren], item alnoch met een capitaele somme van hondert gulden aenden h: geest tot Leende sonder meer.

B: waerentegens de voorst. Jan Jacobs wettelijck ende erlijck te deele is gevallen een huijs hoff metten aengelagh, groot omtrent een vaetsaet, gelegen tot Hout voorst., tusschen 1. Pauwels Janssen 2. de kinderen Hendrick Franssen belast met een rentie van drie gulden jaerlijcx geestelijcken paght, een vat rogge sijnde jaerlijcx aenden armenblock inden Hintemerstraet tot 's Hertogenbosch [Den Bosch], item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Hoeck, groot omtrent vijff copsaet, tot Hout voorst. gelegen, tusschen 1. Anthoneth Dries Ruevens 2. de weduwe Frans Deelissen, item een parceel groese ende landt groot omtrent drie vaetsaet mede tot Hout gelegen, 1. Phlips Anthones Joosten 2. Jan Diels de Greeff, item een parceel groese genaemt het Heijtvelt, groot omtrent anderhalff loopenssaet, 1. Phlips Anthones Joosten 2. Hendrick van Hooff, alle welcke voorst. parceelen belast sijn met eene capitaele somme van eenhondert en 't sestigh gulden aen Jacob Jan de Weirt, item alnoch hondert gulden capitael aen Leendert van Pelt to tLeende, item alnoch vijftigh gulden aen Joosep Bluijsen tot Leenderstrijp, item alnoch hondert gulden aen Jan Gulden tot Mierlo, item alnoch met eene somme van vijftigh gulden capitael aen Josijna van Sontvelt, begijntie op het hoff tot Tuernhouth [Turnhout], item alnoch met twee stuijvers en vijff duijten grondtchijns aenden heer van Heze ende Leende staende in het parceel groese ende landt, sonder meer, ende is geinditieneert ende neemt den voorst. Jan Jacobs aen de goederen de vooghden ten behoeve vande minderjaerige te deel bevallen, te vrijen van allen den kommer ende lasten daer op staende tot eenen staenden ende loopenden paght toe, gelijck de sleve goederen alsoo bi jhem te st. Marten toekomende sullen worden aengeveirt ... (28-10-1682)

48. Hendrick Geerith Vincken, als naerder van bloet, heeft voorde tweedemael vernaerdert ende onderstaen, den koop van een parceel erfs, genaemt het Gelagh, groese ende ackerlandt gelegen aende Voorstraet, groot omtrent anderhalff vaetsaet, 1. Hendrick de Jong ende Jan Dandels 2. den selven Jan Daendels 3. de Gemeijnstraet 4. den Nieuwenweght, als Jan Daendels in koop verkregen heeft, van Joosten Hendrick Wouters, ende vernaerdert bij Wouter Michielse Smith [Smid], volgens de vercoopcedulle ende den transportbrieff die van date den (27-12-1681) ende den eersten naerderman sijne penningen wederom ontfangen hebbende is den tweeden naerderman geweken, ende hem gelaeten in sijn reght, (02-11-1682)


48v. Michiel Willems ende Hendrick Willems gebroederen ende Arien Joosten man ende momboir over sijne huijsvrouw Marije Willems ende den voorst. Michiel Willems noch als last ende procuratie hebbende van Ida Willems sijn suster om te doen t'gene naerbeschreven volght gepasseert de voorst. procuratie der stadt Vijtrecht [Utrecht] voorden notaris [.] de Cruijff aldaer residerende in date den (26-09-1682) ende seeckeren getuijgen naer de nouder stijls: bij ons schepenen gesien ende gelesen, alle kinderen ende erffgenamen van Willem Gielen Schaften ende Anneken Willem Deelen sijne wettige huijsvrouwe geweest hennen vader ende moeder saliger, hebben alsoo t'samen minddelijck ende vrindelijck in qualiteijt ende ten behoeven voorst. gescheijden ende geerffdeelt de erffgoederen bij hunne voorst. ouders achtergelaten ende met de doot ontruijmt


A: bij welcke deelinge met lottreckinge te deel bevallen is eerstelijck Michiel Willems [Schaften] is wettelcijk ende erffelijck te deel bevallen de helft in een parcheel ackerlants genamet den Soeacker groot dese helft ontrnet drije copsaet de sijde westwaert vande voorst. ander helft, item noch een parcheel groese genaemt dat Hoogvelt groot ontrent anderhalffvaetsaet 1. Sweer Mijnens

B: Hendrick Willems [Schaften] is ten tweeden erffelijck te deel bevallen een parcheel ackerlant genaemt den Binnenacker groot ontrent een vaetsaet gelegen Strabrecht 1. Jan Gielens, item noch een parcheel groese genaemt Noulant ter plaetse voorst. gelegen groot ontrent een halff vaetsaet 1. Geerit Joosten

C: Adriaen Joosten als man ende momboir sijner huijsvrouwe voorst. is ten derde erffelijck te deel bevallen de helft in een parcheel ackerlants genaemt den Soeacker groot ontrent de helft drije copsaet gelegen tot Strabrecht 1. Michiel Willems [Schaften] oostsijde, item noch een parcheel ackerlant genaemt het Keijken groot ontrent een copsaet gelegen aende Oude Molen onder de Houbraeckthiende 1. de erffgenaemen van sr. Pauwels Smits [Smids], item noch ee nparcheel groese genaemtVesterveltjen groot ontrent een vaetsaet gelegen onder Strabrecht 1. Jan Hendricx

D: Ida Willems [Schaften] is erffelijck ten vierde te deel bevallen een parcheel ackerlant genaemt den Binnenacker gelegen Strabrecht [bijgeschreven: bij Arien Vincken] groot anderhalff vaetsaet 1. de kinderen Geerit Peeters belast dit parcheel met vijff stuijvers jaerlijcx aen N.N., item noch een parcheel groese genaemt d'Eeusel gelegen tot Strabrecht groot ontrent den halff vaetsaet 1. Engel Jacobs belast dit parcheel genaemt d'Eeusel met thien stuijvers jaerlijcx aenden h: geest tot Heese, item noch een parcheel groese genaemt den Bieseman gelegen als voor, groot ontrent drij copsaet 1. Joost Joosten belast dit parcheel met eenen halffven stuijver Hoeffkenspacht jaerlijcx sonder meer ... (10-11-1682)

49v. Merij Jan Sijnen ende Geertruijt Coolen [Colen] als mondelingen last hebbende van Sijn Jan Sijnen tot het doen deser veste haeren wettigen man ende de voorst. Marij noch als last ende procuratie hebbende van Dingena Jan Sijnen haere suster gepasseert voorden notaris Johannes Crabbe ende seeckere getuijgen der stadt Antwerpen residerende in date den (17-11-1682) alhier bij ons schepenen gethoont ende gelesen ende de voorst. Marij haer fort ende sterckmaeckende voor Jacobus Jan Sijnen haeren broeder als daer een schriftelijcke missive daer van hebbende om het doen der veste, ende hebben alsoo wettelijck ende erfflijck vercoft in qualiteijt voorst. aen Peeter Jan Franssen een parcheel beemtgroese groot ontrent sesdalff copsaet genaemt de Reijt gelegen alhier tot Heese aende Voorststraet 1. Libbeken weduwe Jan Franssen 2. Pireijn Sijnen 3. Marcelis Smulders 4. d'erffgenaemen Harmen Gielen ... (23-11-1682)


49v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoft aen Goort Marttenssen een parcheel ackerlants groot ontrent den vaetsaet, gelegen ontrent den Molen tot Heese genaemt den Lancker 1. weduwe Marten Sijnen 2. Griet Corsten 3. Gielen Willems 4. de Molenwegh ...


50. Jan Jan Matheeus ende Neijs Jeronimus als momboir over sijne kinderen verweckt bij Jenneken Hendrick Hanssen sijne wettige huijsvrouwe ende hebben alsoo in die qualiteijt wettelijck ende erffgelijck vercoft aen Wouter Hendrick Snoex [Snoecx] een huijs schuer ende aengelagh, groot ontrent drije copsaet, gelegen Strabrecht onder Heese, tusschen 1. Willem Ariens Hoeben 2. de kinderen van Thijs Geerits 3. aen de straet 4. den Schaepenwegh ... uijtgenomen den gemeijnen doprscommer ende sheeren chijns soo ende gelijck en dat op het boeck vanden heere van Heese ende Leende sal geprentendeert werden ... (25-11-1682)


50. alsoo de h: geestmeesters der dorps Leende bijden gerichten van Heese ende Leende met vonnisse deser heerlijcheijt sijnde gerecht geweest, tot een parcheel saeijlant groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen buijten den Venderdijck prochie van Heese, item alnoch een parcheel saeijlant genaemt den Hoogenacker groot ontrent vijff copsaet gelegen ontrent st. Job ende noch tot een parcheel ackerlants groot ontrent een vaetsaets genaemt het Breedtven alle onder de prochie van Heese gelegen achter gelaten bij Martinus Dielis Marten ende dat om daer aen te verhaelen den achterstel van twee besondere renten volgens de constitutiebrieven den eenen van date den (15-01-1626) ende den anderen van date den (12-04-1629) monterende t'samen jaerlijcx twaelff gulden thien stuijvers, bijden voorst. Martinis Dielis Marten voorst. gepasseert voor schepenen der voorst. vrije grondtheerlijcheijt van Heese ende Leende, ende hebben de voorst. evicteurs in qualiteijt voorst. alsoo wettelijck ende erffelijck om tot voldoeninge der voorst. rente te comen vercoft ende in eenen eeuwigen recht maghtich gemaeckt Martheeus Willem Thijs president alhier een parcheel saeijlants groot ontrent anderhalff vaertsaet gelijck bij ofte buijten den Venderdijck prochie van Heese genaemt den Pelser 1. het beemtstraetjen 2. Jan Wouter Beeris 3. Jacob Geerit 4. Jan Janssen met de wegh die het heeft ende geeft, item noch een parcheel ackerlant genaemt het Breedtven groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent den Veulenwegh prochie van Heese tusschen 1. Cornelis Peeter Coppen 2. Dielis Peeter Coppen 3. den Smallenwegh 4. Jacob Geerits ... ende de voorst. evicteuren hebben in qualiteijt voorst. vonnisse ende alle andere instrumenten hier toe gerequireert daer helmelinge op vertegen ... (07-12-1682)


50v. de voorst. h: geestmeesters in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoft ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Dielis Peeter Goosens [Goossens] uit bovengenoemt parcheel ackerlants genaemt den Hoogenacker ontrent gelegen bij st. Job groot ontrent vijff copsaet prochie van Heese 1. Claes Box [Bocx] met meer andere 2. Stijntjen Berghmans met haere kinderen 3. den gemeijenwegh 4. Adam Peeter Ceelen ...


50v. Peeter Jan Franssen man ende momboir Jenneken dochter Jan Willem Claus ende Willem Michiel Vesters man ende momboir Marie Jan Willem Claus vuijt crachte hender gedaen evictie voor den achterstel eender rente van seven gulden thien stuijvers jaerlijcx ende hondert en vijftich gulden capitael, gelooft ende geleden bij Joost Hans Bacx ten behoeve vande twee onmondige kinderen wijlen Jan Willem Claus vuijtwijsens den constitutiebrieff daer van sijne gepasseert voor schepenen alhier van date den (31-01-1657) ende de clausule van garandschap inden voorst. brieve geinsereert, hebbende de solemniteijten soo van verhueringe verbuetinge, de proclamatien soo alhier voor der kercke tot Heese als ter puijen binnen de stadt van S'hertogenbossche ende t'gene verder gerequireert wort behoorlijck gedaen ende goebserveert blijckende bij de actens alhier ter secretarije berustende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Adam Geerit Dommels een parcheel ackerlants genaemt het Bijltjen groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heese, tusschen 1. de kinderen Jan Janssen alias Stijnen 2. de heijligeest van Heese 3. eenen ackerwegh 4. Aert Dielis Delen [Deelen] ... (07-12-1682)


51. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Jan Franssen, een parceel groesen genaemt de Bleeck groot ontrent een vaetsaet, gelegen aenden Heeserbosch prochie van Heese, tusschen 1. Lijsbeth weduwe Joost Jacobs 2. Peeter Wouter Schavers 3. idem 4. de kinderen Hendrick Jacobs den Hoemaecker ...


51. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Jan Franssen een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet, genaemt den acker bij Willem Aelen [Aalen] gelegen aenden Heeserbosch prochie van Heese, tusschen 1. de kinderen Hendrick Jacob den Hoemaecker 2. Goort Gerrit Souwen met meer andere 3. de kinderen Wouter Schavers 4. Jan Claes Vesters ... vuijtgenomen dorps commer ende anderhalven cop roggen jaerlijcx vrouwenhoevenpacht aenden heer van Heese ende Leende ...


51. Jacob Adriaen van Velthoven inwoonder tot Naeltwijk [Naaldwijk] in Hollandts, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Dircx een parceel ackerlants groot een vaetsaet en vijff roeden genaemt den Buijs gelegen ontrent het Boelenven Ginderover onder die prochie van Heese tusschen 1. Catelijn weduwe Peeter Coppen 2. Margriet Adriaens weduwe Jan Vincken 3. de straet 4. Jan Cleijnens ... (09-12-1682)


51v. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Goort Dircx, een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet, genaemt den Gielis gelegen Ginderover onder die prochie van Heese tusschen 1. Margriet Adriaens weduwe Jan Vincken 2. Marie Claessen weduwe Lenart Vincken 3. de weduwe Jan Vincken voorst. 4. de straet ...


51v. den selven vercooper, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Peeter Delen [Deelen] d'eene helft van een parceel groesen genaemt het Heijtvelt groot ontrent veertich roeden gelegen Ginderover onder die prochie van Heese, tusschen 1. Margriet weduwe Jan Vincken sijnde dander helft hier tegens affgedeelt 2. Anthonis Vincken 3. Frnas Jan Frnassen 4. s'heeren aert ofte heijde ...


51v. den selven vercooper, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Wouter Bernaerts d'eene helft van een parceel groesen genaemt den Daem groot ontrent vierdalff copsaet te lancx op de sijde noortwaerts tusschen 1. Margriet weduwe Jan Vincken hier tegens opgedeelt 2. Sijn Clercx 3. de riviere genaemt de Aa 4. een beemptstraetjen ... vuijtgenomen eene rente van seventhien stuijvers acht penningen jaerlijcx aenden heijligeest tot Heese ende dorps commer ...


51v. Cornelis Hendrick Jacobs van Velthoven ende Wouter Hendrick Snoecx man ende momboir Marie Hendrick Jacobs sijne wettige huijsvrouwe ende hebben te samen wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Jacob Delen [Deelen] een huijs schuer metten aengelagh groot ontrent drie copsaet gelegen aende Haegh onder die prochie van Heese, tusschen 1. Jan Thijssen 2. Jan Hendrick Luijcas [Lucas] soo mette voorcamer van t'voorst huijs als d'erve daer nevens ende aengelagen hier van affgedelet 3. Arien Jan Boelen 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer metten wegh om de schuer ende hoff te gebruijcken als van oudts ...


51v. Jan Peeters naergelaten weduwer Anthonisken Wouters sijne eerste gewesene huijsvrouwe met Willem sijnen soone out ontrent achtien jaren mede mondelinge last ende procuratie hebbende van Peeter sijnen soone woonende tot Etten aldaer getrouwt sijnde, aen ons schepenen handtastinge gedaen, om t'naerbeschreven parceel te mogen vercoopen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jacobs van Litssenburgh [de Litsenborger] een parceeltjen groesen genaemt de Viercavel groot ontrent drie copsaet gelegen in d'Elssen onder die prochie van Heese tusschen 1. Peeter Schavers 2. d'erffgenaemen Caspar Abrahams de Louwre [de Laure] 3. de kinderen Michiel Claes Vesters 4. Amant Willems ...


52. Adriaen Janssen van Hapert inwoonder tot Woensel man ende momboir Catelijn Hendrick Thonis sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Catelijn Adriaen Jacobs lestnaergelaten weduwe wijlen Hendrick Thonis Francissen een huijs met ontrent twelff roeden aengelach ontrent de cappelle tot Eijmerick onder die prochie van Heese gelegen tusschen 1. Geerit Adriaens van Velthoven ende Luijcas Dirck Keijmps 2. Hendrick Geerits 3. Catelijn de coopersse 4. de straet ... (11-12-1682)


52. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Dircx een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent den Wintmolen tot Heese, tusschen 1. Jacob Janssen van Velthoven 2. Jan Hompus alias den Mulder 3. Jan Janssen Smits [Smids] ende de weduwe Aert Jacobs 4. eenen ackerwegh ...


52. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Dircx een parceel ackerlants groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen inde Nieuwhoeven onder die prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. Lijsken weduwe Geerits Jan Geerits 3. Anneken weduwe Jan Nicasius Dircx 4. de kinderen Lauwereijs Langens ...


52v. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adam Jacob Pancras een parceel drieschgroesen groot ontrent seven copsaet gelegen ontrent de cappelle tot Eijmerick prochie van Heese, tusschen 1. d'erffgenaemen Geerit Raes Francissen 2. d'erffve achtergelaten bij Adriaen van Velthoven, Cornelis van Lommel met meer andere 3. Hendricxken weduwe Jan Adam Engelen 4. Marie weduwe Aert Jacobs van Velthoven ...


52v. Adriaen van Puth naergelaten weduwer van Geertruijt doghter Dirck Anthonis Verhagen vuijt craghte van testamente bij wijlen sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt voor den notaris Pouwels Smits [Smids] ende seekere getuijgen residerende tot Heeze van dato den (30-06-1661) inhoudende eene clousule onder andere als volght: "comende voorders tot dispositie van hare erffgoederen ende erffhaeffelijcke meubelen hen t'samen toebehoorende ende die den eersten afflijvigen metter doodt ontruijmen ende agterlaten sal daer van soo willen maecken ende begeeren sij testateuren dat den langhstlevende van hen beijde reciproquelijck ende wedersijts sal becomen heer ende meester, sijn ende blijven van de erffgoederen die een iegelijck vande testateuren van hennen cant ofte sijde sijn aengecomen egeen vuijtgeschijden waer ende tot wat plaetse die sijn gelegen mitsgaders van twee huijsingen ende aengelagen gestaen ontrent de kerck van Leende bij hen testateuren te samen gecoght ende geconquesteert ofte die geene bij hen alnogh tsamen vercregen sullen worden als oock vande erffhaeffelijcke meubelen bij hen testateuren aghtergelaten omme alle deselve te mogen besitten ende behouden sonder staet ofte inventaris daer van gehouden sijn te leveren oock om deselve te mogen vercoopen transporteren belasten ende min ofte meer als off sij testateuren beijde inden leven waren," breder naer inhouden vanden voorst. testamente bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Wouter de Boos een parceel ackerlants gelegen aende Molenpat onder de prochie van Leende groot ontrent tweenveertigh roeden tusschen 1. Jan van Mierlo 2. den Molenpat 3. Adriaen Pompen 4. den vercoopers ... (14-12-1682)


53. Adriaen Jan Janssen, Teunis Jan Janssen ende Jan van Sechelen als mondelinge last hebbende van henne suster Lijsken Jan Janssen ende hebben alsoo te samen vercoft aen Dirck Janssen hennen broeder woonende tot Leende, henne drije parten ende erffgedeelte in ende van een huijs ende aengelagh groot ontrent twee loopensaet waervan den cooper het vierdepaert was competerende gelegen opde Bruggerhuijs rontom tusschen 1. Arien Kennekens 2. de straet, prochie van Leende, item noch een parcheel ackerlants als voor gelegen ter plaetse voorst. groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Arien Kennekens voorst. 2. de naekinderen van Jan Laets 3. het straetje aldaer 4. Jan Arien Daems ... (31-12-1682)


53v. Jan van Sechelen ten eenre, ende Dirck Janssen ter andere sijden, ende hebben alsoo gescheijden ende geerffdeelt de erffgoederen achtergelaten bij Jan Laets ende Lijsken Laets sijne suster in hennen leven gewoondt hebbende op de Bruggenhuijs


A: soo is eerstelijck te deel bevallen Jan van Sechelen een parceel soo saeij als hoeijlant geneamt t'Willekensvlet groot een vaetsaet sonder meer

B: Dirck Janssen is ten tweeden erffelijck te deel bevallen het huijs ende aengelagh ende saeijlant soo ende gelijck t'selve op huijden hem is overgevest van sijne broeders, ...

54. [leeg]


54v. [leeg]


Anno 1683

55. compareerde mr. Johan Beels chirgijn tot Leende man ende momboir van Johanna Goort Bull sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erflijck verkoght opgedraegen overgegeven ende in eenen eeuwigen reght maghtigh gemaeckt, sr. Johan Bijnen een parceel groese groot omtrent drie vaetsaet, gelegen tot Strijp prochie van Leende, genaemt Jenneken Thijs velt, ofte soo groot ende kleijn als 't selve gelegen is tusschen 1. de reviere genaemt de Aa 2. Joost Marcelis Bluijsen [Bluijssen] ende meer andere 3. Barbera Geerits 4. de Lijgraeff ... (03-01-1683)


55. compareerden Willem Aert Groenen ende Faes Faessen van Hamont ende hebben wettelijck ende erflijck verkoght opgedraegen ende overgegeven Geerith Thijssen inwoonder alhier, een parceel groese gelegen tot Leende aent Hanneneijnde, groot omtrent een en veertigh roeden, tusschen 1. Jan Arien van Rooij [van Roij] 2. Arien Engelen 3. Frans Leendert Hannen 4. eenen waeterlaet ... (05-01-1683)


55v. compareerden Aert Janssen van Deursen man ende momboir van Marija Geerith Smulders sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erflijck verkoght, aen Jintis Hollen, een parceel groese gelegen inde Ren, onder de parochie van Leende, groot omtrent acht en seventigh roeden, tusschen 1. Jan van Mierlo 2. Hendrick Aerts 3. het Kerckvelt 4. Jan Hendrix van Lieshout met meer andere ... uijtgenomen den gemeijnen dorps commer ende seven duijten grondtchijsn jaerlijcx aenden heere van Heze ende Leende sonder meer ... (05-01-1683)


55v. den verkooper in qualiteijt voorst. heeft alnoch wettelijck ende erflijck verkoght aen Jacob Smulders, ten behoeve van sijne twee naerkinderen, met naemen Anthones ende Margrita Jacob Smulders, een parceel landt genaemt het Keijserken, groot omtrent een vaetsaet, gelegen alhier tot Leende inde Langhacker opde Kruijt, tusschen 1. Adriaen Frans Pompen 2. Geerith Hendrick van Lieshouth 3. Leendert van Pelt 4. Pauwels Peeter Lobben ...


55v. den verkooper voost. heeft alnogh wettelijck ende erflijck verkoght, aen Willem Vervlaessen, een parceel ackerlandt gelegen inde Kruijt onder Leende, groot omtrent vijf copsaet, tusschen 1. Abraham Hendrick Geven [Geeven] 2. Aemont Cornelis 3. Jan Kocks [Cocx] 4. Heijltien weduwe Peeter van Puth ... uijtgenomen een oort grontchijns aenden heer van Hese ende Leende jaerlijcx ...


56. Laureijs Everts woonende tot Houdt, jurisdictie van Heese ende Leende ende prochie van Geldrop ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoft ende in eenen eeuwigen reght machtich gemaeckt Hendricxken Janssen weduwe Jan Franssen woonende tot Huls prochie ende jurisdictie voorst. een parcheel saeijlandt, groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Huls voorst. genaemt den Elst tusschen 1. Hendrick Jan Everts 2. Peeter Willems kinderen 3. de gemeijn straet 4. idem ... (06-01-1683)


56. de vercooper in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Joost Peeters woonende tot Huls jurisdictie van Heese ende Leende ende prochie van Geldroph, een parcheel groese genaemt den Driesbeemt groot ontrent seven copsaet gelegen tot Huls voorst. tusschen 1. Hendrick van Hoeff [van Hooff] 2. Joost Jan Everts 3. Peeter Willems 4. de gemeijnstraet ...


56. Lijsbeth Aert Maes jongedochter, geassisteert met Arien Engelen, als haren gecoren vooght ende assistent in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Jan Reijmen een parcheel ackerlant genaemt den Vrijdagh gelegen tot Boschhoven prochie van Leende groot ontrent een vaetsaet, tusschen 1. de weduwe Jacob Verhagen 2. Fransijn Gijsberts 3. de wegh gelijck inden naer het Swartlant gaet 4. de waterlaet ... (09-01-1683)


56v. de vercoopersse in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Hendrick Corsten van Mol een parcheel beemtgroesen gelegen aenden Strijperdijck prochie van Leende groot ontrent twee vaetsaet, tusschen 1. Jenneken Hendrick Maes 2. de weduwe Jan Arien Pompen 3. de gemein Aa 4. de straet ...


56v. de vercoopersse in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Wouter Frans Lenderts een parcheel ackerlant genaemt den Noph gelegen opden Noph prochie van Leende, groot ontrent drij copsaet tusschen 1. Arien van Puth 2. de kinderen Frans Pompen 3. Hendrick Goetels van Hees 4. de straet ...


56v. de vercoopersse in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Jacob Arien Maes een parcheel groese genaemt de Cuijlen gelegen inde Cuijlen prochie van Leende ontrent vijfftich roede tusschen 1. Jacob van Asten 2. Lendert Thijs Hannen 3. Willem Bax [Bacx] 4. de gemeijn Aa ...


57. Marij meerderjarige dochter Hendrick van Puth heeft met vollen recht getransporteert ende overgegeven aen Willem Goort van Pelt haeren swager de helft van ses sevenste portie in ende vande huijsinge metten aengelagh brouwhuijs schuer als andersints haer transportante beneffens den getransporteerde t'samen competerende heft int geheel 45 roeden, tusschen 1. de straet 2. Jan Goosens [Goossens] 3. de voorst. Jan Goosens [Goossens] ende Andries [.] 4. de gemeijnstraet, item noch de helft van eenen acker bij Heijltjen Sweerts kinderen erve gelegen, groot omtrent vijff copsaet 1. Heijltjen Sweers kindren 2. Jan van Pelt 3. Jenneken weduwe Jacob Vogel 4. de Molenstraet, item noch de helft van een parcheel ackerlant achter de kerck van Leende gelegen groot ontrent anderhalff vaetsaet 1. Jan Ansems kinderen 2. Hendrick Jacobs van Asten 3. Jan Frans Pompen 4. Arien van Puth, item noch de helft van een parcheel groese, gelegen int Meulschutje groot int geheel drij copsaet 1. Jan Verstappen 2. Hendrick Aerts 3. idem 4. Jan Goosens [Goossens], item noch de helft in een stuck groese gelegen inde Schambert, groot omtrent int geheel een vaetsaet 1. Teuneken Engelen 2. de kinderen Hendrick Thijs 3. de revier genaemt de Aa 4. Andries Claessen ... (09-01-1683)


57. Jacob Willems inwoonder der stadt Weerdt [Weert] heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Peeter Michiel Huijben, een parcheel ackerlant groot ontrent een vaetsaet gelegen, aenden Ven ter plaetse genaemt den Hasenhurck prochie van heese [doorgehaald: groot ontrent een vaetsaet] tusschen 1. de kinderen van Casper Abrahams de Lauwere [de Laure] 2. de kinderen van Peeter Jan Thijs 3. de kinderen van Frederick Driessen 4. den cooper ... compareerde meder Aert Jan Joppen alhier present den welcken verclaert hem te stellen tot borge, ofter eenige chijnssen ofte rente opde voorst. goederen imant quame te pretenderen hoedanich die souden mogen wesen den cooper coft ende schadeloos daer van te indemneren op verbant van sijnen persoon ende goederen als naer recht ... (11-01-1683)


57v. den voorst. vercooperen heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Peeter van Rijmersdael een parcheel groese groot ontrent drije copsaet genaemt het Cleijn Bulderken prochie van Heese, tusschen 1. Jan Tonis Aerts 2. Aert Dielis Deelen 3. de kinderen van Tonis Daems 4. het straetjen aldaer ... compareerde mede Aert Jan Joppen alhier present, den welcken erclaert hem te stellen tot borge ofter eenige chijnssen ofte rente opt voorst. parcheel groese imant quame te pretenderen hoedanich ofte van wat staet die soud emogen wesen, den cooper daer van cooft ende schadeloos te indemneren op verbant van sijnen persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende ...


58. Aert Dielis Delen [Deelen] als last ende procuratie hebbende van Dirck Joppen, woonende onder de stadt Weerdt [Weert] om te doen, t gene naerbeschreven volght, gepasseert dese procuratie voorden notaris Jacobus Goijens residerende tot Weerdt [Weert] voorst. in date den (26-02-1670) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft in die qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoft aen Goort Geerit van Someren een parcheel groesen groot ontrent aenderhalff vaetsaet genaemt de Bleeck gelegen aenden Ven prochie van Heese tusschen 1. Tonis Geerits 2. de straet aldaer 3. idem 4. Willem Eijmerts ... uijtgenomen den gemeijnen dorps commer ende eenen stuijver een oort jaerlijcx grondtcijns aenden heere van Heese ende Leende ... (11-01-1683)


58. de vercooper in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Aert Jan Joppen een parcheel ackerlant groot ontrnet een vaetsaet liggende aen wederseijden vanden ackerwegh loopende van het Mechelen aff recht op naerde huijsinge van Willem Martens prochie van Heese, tusschen 1. Aert Delen [Deelen] 2. de heer van Heese ende Leende 3. Aert Delen [Deelen] 4. Jan Fredericx ...

58v. Willem Jacob Jutten ende Jan Joosten op t'Hoff beijde wettige geede momboiren over de twee minderjarige kinderen van Joost op t'Hoff ende hebben alsoo uijt crachte van wettich decreet goebtineert bij heeren drossaert ende schepenen der vrije grondtheerlijckheijt Heese ende Leende in date den [leeg] ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck vercoft in dier qualiteijt aen Jan Bijnen een parcheel ackerlant genaemt den Vranckenbergh groot ontrent vijff copsaet gelegen ontrent de cappelle tot Strijp prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen Dielis Danckers 2. Willem Jacobs 3. Marije Pauwels 4. Reijnder Tielens ... (12-01-1683)


58v. de voorst. vercooperen in qualiteijt als voor hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Jacob Raejers een parcheel groesen aenden Strijperdijck gelegen prochie van Leende genaemt het Cleijn Dijckveltjen groot ontrent vijffentseventich roejen tusschen 1. Joseph Maes 2. de dijck 3. Willem Jacob Jutten 4. de kinderen Frans Pompen ...


59. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck vercoft aen Jacob Roejers een parcheel groese genaemt groot Dijckvelt groot omtrent hondert roeden gelegen aenden Strijperdijck prochie van Leende tusschen 1. Willem Clevers 2. Jan Strickers 3. de kinderen van Goort Bul 4. de dijck ...


59. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Hendrick Joost Cox [Cocx] een parcheel ackerlant achter Goort Baeten gelegen prochie van Leende groot omtrent vijff copsaet tusschen 1. Goort Baten [Baeten] 2. Willem Hendricx 3. Jan Bijnen 4. Maeijcken Leenen ...


59. Hendrick Goosen [Goossen] Bruijnen, Marij Goosen [Goossen] Bruijnen ende Marcelis Claessen woonende tot Someren als man ende vooght van Cathaleijn Goosens [Goossens Bruijnen] sijne wettige huijsvrouwe ende de gelijcke kinderen van Jan Hendricx ende de voorst. momboiren van Joost op t'Hoff kinderen ende hebben in die qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoft aen Reijm Hollen den parcheel groese inde Doelinge gelegen prochie van Leende groot omtrent hondert roeden tusschen 1. den cooper 2. Jacob Dielis 3. Jan Bluijssen 4. Peeter Leenen ...


59. Hendrick Goosen [Goossen] Bruijnen, Marij Goosen [Goossen] Bruijnen ende Marcelis Claessen woonende tot Someren als man ende momboir van Cathalijn Goosen [Goossen] Bruijnen sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben alsoo in die qualiteijt wetelijck ende erffelijck vercoft aende gelijcke kinderen van Frans Pompen een parcheel groese gelegen inde Bercken groot ontrent anderhalff vaetsaet prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Leenen 2. Tonis Wouters Verbiesen 3. Claes Janssen 4. de cooperen ...


59v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Jan Hendricx een parcheel ackerlants gelege naenden Hoog-Eijndenwegh prochie van Leende groot ontrent anderhalff vaetsaet ,tusschen 1. de kinderen van Dries van puth 2. Jan Hendricx 3. den wegh 4. Hendrick Cox [Cocx] ...


59v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Gielen Aert Houbens een parcheel ackerlant gelegen aent Weerken prochie van Leende groot ontrent vierdalff copsaet, tusschen 1. Hendricxken Aelberts 2. de kinderen Wouter Vossen [Sfossen] 3. Mathijs van Hoff [van Hooff] 4. de straet ...


60. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft ende in eenen recht machtich gemaeckt Willem Jacob Jutten een maerveltjen groot ontrent acht a negen roejen gelegen in de Donckerbroecken prochie van Leende tusschen 1. Jan de Werdt 2. Jan Tielens 3. Hendrick Geven [Geeven] 4. Peercken Cox [Cocx] ...


60. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Willem Aerts een parcheel putten gecomen van Peeter Delen [Deelen] groot omtrent vijff vaetsaet gelegen inde Doolinge prochie van Leende tusschen 1. Aertje Maes 2. Wouter Delen [Deelen] 3. Hendrick Mansvelten 4. Willem Jacob Jutten ...


60. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Hendrick Roejers een parcheel saeijlant groot ontrent vierdalff copsaet gelegen inde Jansburgh prochie van Leende tusschen 1. Peete rSchuppen 2. de kinderen van Hendrick den Timmerman 3. de straet 4. Thijs Herbers ...


60v. Jan Hendrix heeft wettelijck ende erflijck gerenuntieert ende afgegaen de toghte van de achtervolgende parceelen van erven, gelegen alhier tot Strijp onder de parochie van Leende ende dat ten behoeve van sijne kinderen met de naemen Jan Jansen Hendrix den outsten ende Jan Janssen Hendrix den jonghsten, ende Cornelis Peeters als man end emomboir van Jenneken Jan Hendrix, ende Thijs Martens als man ende momboir van Lijsbeth Jan Hendrix mitsgaeders ten behoeve van Thijs Adriaens als man ende momboir sijner gewesene huijsvrouwe, Hendricxken Jan Hendrix, eerstelijck van een parceel groesen gelegen inde Jansborgen groo tomtrent taghentigh roeden, item van een torfveltjen gelegen inde Dolingen groot omtrent veertigh roeden, item van een parceel ackerlandt genaemt den Cappelacker, groot omtrent vierdehalff copsaet, item alnogh van een parceel landt gelegen aenden Hoogh-Eijnderweght groot omtrent vierdehalff copsaet, item alnoch van een Wortelveltjen groot omtrnet seven roejen ende der renuntiant voorst. heeft ten behoeve van sijne bovengenoemde kinderen helminge op allen de voorst. gerenuntieerde goederen vertegen ...


60v. Jan Janssen Hendrix den outsten, Jan Janssen Hendrix den jongen, ende Cornelis Peeters als man ende momboir van Jenneken Jan Hendrix, ende Thijs Martens las man ende momboir van Lijsbeth Jan Hendrix ende hen te saementlijck sterckmaeckende voor Thijs Adriaens haeren absente swaeger, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoft aen Reijm Hollen een torffveltjen gelegen inde Doolinge groot ontrent veertich roeden prochie van leende tusschen 1. Willem Jacob Jutten 2. de kinderen van Arien Maes 3. Willem Jutten 4. de kinderen van Peeter Donckers...


61. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Peeter Hendricx een parcheel groese gelegen inde Jansborge groot ontrent tachtentich roeijen prochie van Leende tusschen 1. de kinder van Hendrick Timmermans 2. Arien de With 3. de cooper 4. de heijde ...


61. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Willem Jacob Jutten een parcheel ackerlnt genaemt den Cappelacker groot ontrent vierdalff copsaet gelegen tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Jan de Werdt 2. Anthonis Verbiesen 3. Frans Cox [Cocx] 4. de kinderen van Dielis Damkers ...


61. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Willem Frans Raesen ene parcheel ackerlant gelegen aenden Hoogh-Eijndwegh prochie van Leende groot ontrent vierdalff copsaet tusschen 1. Jan den Timmerman 2. Jan Strickers 3. Willem Tielens 4. de wegh ...


61v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Willem Frans Raessen een wortelveltjen groot ontrent seven roeijen gelegen tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Willem Hendricx 2. Jan Hendricx 3. Willem Jutten 4. Hendrick Cox [Cocx] ...


61v. Merrij Jan Boonen weduwe Jan Frans Maes haren wettigen man zaliger geassisteert met eenen bijstaende mombir in desen ende als testamentuese erffgenaem vanden selven Maes, volgens den testamente, daer van sijnde gepasseert voor heeren schepenen van Heese ende Leende, in date den (10-08-1673), bij ons schepenen gesien ende gelesen, inhoudende eene clousulle als volght: "comende voorts totte dispositie van henne tijdelijcke goederen, hen als voor verleent, daer van laten ende maecken sij testateuren, reciproce deen den anderen ende den lancxlevende van hen beijden, vrij heer ende meester om alle de voorst. goederen t'sij erffhave ofte gronden van erven, waer ende op wat plaetse die gelegen ofte bevonden mochten worden, ende van wat sijde ofte cant die gecomen sijn, egeen uijtgescheijden, te mogen vercoopen veralieueren transporteren, belasten ende beswaren ende sijnen ofte haren wil daer mede te doen, sonder tegen seggen van henne wettige kinderen, oock ongehouden te sijn aen imanden, daer van te moeten geven, eenigen staet ofte inventaris," ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoft aen Wouter Frans Lenderts, een huijs ende aengelagh, met noch een cleijn huijsken, staende opt selve aengelagh, groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Leenderstraet, prochie van Leende tusschen 1. Lijsbeth Lindert C[.] 2. Aert Jacobs 3. Peerken Tielens 4. de straet mits den cooper gehouden te roesen de vercoopersse haer leven lang te laten woonen ende haer vrijeheijt int cleijn huijs ende drije roeijen hoffs, inde conditie breeder te sien is soo sij seijden ... (12-01-1683)


62. de vercoopersse in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Willem Joost Wouters een parcheel ackerlant gelegen int Swardtlandt prochie van Leende groot ontrent vijff copsaet tusschen 1. Goort den Cneuter 2. Jacob Deelen 3. Jenneken Arien Maes 4. de straet ...


62. de vercoopersse in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Jacob Arien Maes, een parcheel beemden gelegen in de Cuijlen prochie van Leende, groot ontrnet sevenentwintich roeden tusschen 1. Jacob van Asten 2. Adriaen Engelen 3. Matthijs Damen 4. Willem Peeter Bax [Bacx] ...


62. Perijntjen Jan Ceelen lestnaergelaten weduwe wijlen Willem Hendrick Hoeben geassisteert met Jan Ceelen haeren vader, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Peeter Berchmans een parceel groesen groot ontrent seven copsaet, onbegrepen der maeten ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne palen ende limiten gelegen is ontrent de cappelle tot Heese ter plaetsse genaemt de Nouwlanden, tusschen 1. de kinderen Willem Schaften 2. Marie Reijmen weduwe Goort Dircx 3. Geerit Jan Vaeck 4. een beemptstraetjen ... vuijtgenomen vijff stuijvers twee oort jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (15-01-1683)


62v. Michiel, Willem ende Anthonis meerderjarige soonen soo sij verclaren, wijlen Aert Anthonis Hoeben ende hen gesamentlijck in desen sterckmaeckende voor Joost hennen minderjarigen broeder ende alsoo indier qualiteijt voor d'eene helft, Jan, Peeter ende Michiel meerderjarige soonen wijlen Hendrick Clevers, Jan den Cuijper man ende momboir Jenneken Hendrick Clevers sijne wettige huijsvrouwe oock t'samen indier qualiteijt voor d'andere helft, ende alsoo gesamentlijck erffgenamen wijlen Marie Anthonis Hoeben henne gewesene moeije, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Dircx van Sommeren [van Someren] een huijs hoff metten aengelagh, groot ontrent drie copsaet gestaen ende gelegen tot Oisterick aen t'Eijntjen onder die prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen Willem Bacx 2. idem 3. idem 4. de straet ... vuijtgenomen eenen stuijver een oort jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (16-01-1683)


62v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Cornelis Driessen van Deurssen [van Deursen] een parcheel groese gelegen inde Langhstraet prochie van Leende groot omtrent sesenveertich roeden tusschen 1. Jan Cox [Cocx] 2. Dirck Ariens 3. Jan Cox [Cocx] 4. aende Aa ... uijtgenomen den gemeijenn dorps commer ende vijff stuijvers reductie te betalen aenden rentmeester vande geestlijcke goederen tot Helmondt ...


63. 7752 de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Jan Cox [Cocx] een parcheel driessen gelegen inde Langhstraet prochie van Leende groot ontrent tweenvijtich roede tusschen 1. Jan den Cuijper 2. Jan Cox [Cocx] voorst. 3. Joost van Deurssen [van Deursen] 4. Hendrick Kemps ...


63. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Jan Bax [Bacx] een parcheel groesen gelegen int Looffven groot ontrent eenentwintich roeden prochie van Leende tusschen 1. Tonis Willems 2. Lijsken Cneuters 3. Jan Clevers 4. Dirck Geerits ...


63. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijc kvercoft aen Willem Joost Wouters een parcheel saeijlant gelegen int Dossenven groot ontrent vierdalff copsaet prochie van Leende, tusschen 1. Wouter Willems 2. Lijn Donckers 3. Wouter Willems 4. Peeter Tonis Catten ...


63. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Joost Faesen, een parcheel ackerlant gelegen tot Oisterick prochie van Leende achter Willem de With Smeel genaemt den Langenacker groot ontrent vijff copsaet tusschen 1. den cooper 2. Jacob Coolen [Colen] 3. Willem de With 4. Willem Maes ...


63v. Corenlis Geerits alias Neleman ende Adriaen Frans Pompen beijde als wettige geede momboiren over de ses onmondige kinderen van Willem Willem Bul verweckt bij Jenneken Ariens echteluijden geweest hebben uijt crachte van wettich decreet op hen verleent van heeren drossart ende schepenen van Heese ende Leende in date den (05-01-1683) inhoudende om verscheijdende goederen te mogen vercoopen tot betalinge der schulden ende crediteuren ende hebben in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoft aen Wouter Wouter Vossen [Sfossen], een huijs ende aengelagh met een cleijn huijsken daer op staende groot ontrent anderhalff vaetsaet gestaen ende gelegen inde Leenderstraet tot Leende, tusschen 1. Wouter Frans Delen [Deelen] 2. Hendrick Jan Joosten 3. de weduwe Jan hoefs [Hoofs] 4. de gemeijnstraet ... (19-01-1683)


63v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Wouter Arien de Bous een parcheel ackerlant gelegen inde Langhacker prochie van Leende groot ontrent een halffvaetsaet, tusschen 1. den cooper 2. idem 3. idem ...


63v. Dirck Box [Bocx], Willem Maes ende Jan van Dommelen h: geestmeesteren des dorps Leende hebben als tesamen vercoft die goederen aenden selven hgeest ofte aremen gemaeckt van Hendrick van Hal gepasseert voor heeren schepenen van Heese ende Leende in date den [...(1683)] mits speciael consent van [leeg]


64. Dirck Box [Bocx], Willem Maes ende Jan van Dommelen heijligeestmeesteren des dorps Leende specialijk geauctoriseert sijnde van Anna Margrita van Randwijck vrouwe en eenighste vooghdesse van haeren minderjarigen soone den heere van Heese ende Leende ende voorts van drossardt ende schepenen alhier om vuijt sonderlinge consideratien ende dat het ten hooghsten voor den armen nut ende proffijtelijck is dat de naervolgende parceeltjens van erven vercocht worden en de penningen daer van comende op intrest vuijtgeseth wordende dan dat deselve souden verhuert worden mits weijnigh boven de dorpslasten geldende t'naervolgende te mogen doen, ende hebben alsoo indier qualiteijt mits vorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Tielen Keijmps een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet genaemt de Cortestraet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tussschen 1. Dirck Adriaens van Velthoven 2. den cooper ende Willem Peeter Luijcas [Lucas] 3. Willem Peeter Maes 4. de riviere genaemt de Aa ... (19-01-1683)


64. de vercooperen in qualiteijt ut supra hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Meeus Berghmans een parcheel ackerlants, groot ontrent drije copsaet, gelegen opde Broeckacker prochie van Leende tusschen 1. Frans Jan Joosten 2. de dochter van Lendert Cox [Cocx] 3. Hendrick Aerts 4. de straet ...


64v. Cathaleijn Jacob Reijmen lest weduwe van Hendrick Anthonis van Hal geassisteert met eenen bijstaende momboir indese, ende als testamentaire erffgenaem vanden selven van Hal volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voor heeren schepenen van Heese ende Leende in date den (05-08-1682) bij ons schepenen noch mael gesien ende gelesen, inhoudende onder andere de clousule als volght: "alle welcke goederen de voorst. Cathaleijn sijnder huijsvrouwe ende bij haere overlijden haere kinderen eeuwichlijck, ende erffelijck sullen mogen hebben behouden ende besitten oock deselve te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren, belasten ende beswaeren ende daer van te mogen disponeren sonder eenige de minste tegen segginge van sijns vrienden," ende heeft in dier quliteijt wettelijck ende erffelijck vercoft aen Wouter Wouter Vossen [Sfossen] een parcheel groese gelegen inde Ren prochie van Leende groot ontrent achtentseventich roeden, tusschen 1. Thijs Herbers [Herberts] 2. Jenneken Vee 3. de Aa 4. den wegh ... (19-01-1683)


64v. Barbara Hendricx van Lieshout weduwe Hendrick Vogel geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende als testamentaire erffgenaem vanden sleven Vogel volgens den testamente daer van sijnde, gepasseert voorden notaris Pauwels Smidts ende seeckere getuijgen binnen Leende tot Heese residerende in date den (27-04-1682) bij ons schepenen gesien ende gelegen inhoudende de clousule onder andere als volght: " comende voorders tot dispositie der tijdelijcke goederen, het sij van huijsinge, landerijen, saeijlanden, als roeijlanden, oock van erffhaffelijcke meuble goederen, niet daer van vuijtgescheijden dijen den eersten afflijvige metter doot sal ontruijmen ende achterlaten, daer over soo maecken ende laten de testateuren deen den andere ende den lancxt levende van hen beijden vrij heer ende mr. omme vanden sleven te mogen vercoopen, veraliueren, transporteren, belasten ende beswaeren al of sij testateuren beijde andere leven waren tot betalinge hender schulen etc:," ende heeft in die qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoft mits voorgaende sondaghse proclamatien voorde kerck tot Leende gedaen aen Peeter Jan Bax [Bacx], een huijs metten aengelagh gestaen ende gelegen aende Broeckelheuvel tot Leende groot ontrent drije copsaet ofte soo groot ende cliejn als t'selve aldaer gestaen ende gelegen is onder de prochie van Leende tusschen 1. Joost van Erp 2. de straet 3. Joost van Erp 4. de straet ...


65. [doorgehaald: Hendrick Jan Geiven [Geeven] heeft wettelijck ende erflijck verkoght aen Peter Jan Bax [Bacx] eenen jaerlijcxschen ende erflijcken rente van seventhien gulden thien stuijvers, ende die te heffen ende te ontfangen in ende uijt]


65. Peeter Jan Bax [Bacx] ende heeft wettelijck ende erflijck verkoght Hendrick Jan Geiven [Geeven] tot Leende eene jaerlijcksche ende erflijcke rente van seventhien gulden thien stuijvers jaerlijx, ende die te heffen ende te ontfangen in ende uijt een huijs hoff metten aengelagh gelegen in de parochie van Leende, groot omtrent drie copsaet tusschen 1. Joost van Erp 2. de straet 3. Joost van Erp 4. de straet, item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandt groot omtrent drie copsaet, tot Boshoven onder Leende voorst. gelegen, tusschen 1. Jan Bax [Bacx] 2. Bartel Hendrix 3. Jacob Delen [Deelen] 4. de straet, item alnoch in ende vuijt een parceel groesen gelegen inde Geluckte onder Leende voorst. groot omtrent veertigh roeden, tusschen 1. Peeter Everts 2. eenen gebruijckelijcken weght, item alnoch vuijt een parceel groese gelegen inde Kooijbroecken groot omtrent veertigh roede, tusschen 1. de kinderen Jan Loefs 2. Jan Ghijsen ende meer andere, item alnoch een parceel landt gelegen inde Kraenseden groot omtrent dartigh roejen 1. Jan Bluijssen 2. Bartholomeus Berghmans alle welcke parceelen den kooper voorst. belooft te vrijen erflijck ende te weiren los ende vrij uijtgenomen den gemeijnen dorps commer ende eenen stuijver een oort grontchijns aenden heer van Heze ende Leende, staende in het parceel ackerlandt tot Boschoven voorst. gelegen, ende dat op verbandt van sijnen persoon ende goederen soo tegenwoordige als toekomende, ende compareerden noch Peeter Peetersen Bax [Bacx] out omtrent twintich jaeren, geadsisteert met sijnen vader ende Jan Tielens sijnen oom, als sijne bijstaende momboirs in desen, den welcken beneffens den gelder bovengenomet de voorst. panden voorde voorst. rente altijt goet geno[.] ende wel dogende belooft te maeken, op verbant van sijnen persoon, ende generaelijck alle sijne goederen nu hebbende ende hiernaemaels verkrijgende ut in forma van welcke borghtoght den [.] ende schadeloos indemneren welcken verschijndagh alle jaer sal wesen op lightmisdagh ende den eersten sal vervallen als men sal schrijven (02-02-1684) ende sal den kooper vrijstaen dese erflijcke rente altijt te mogen lossen met driehondert en vijftigh diergelijcke carolis guldens ... (19-01-1683)


65v. Claes Smulders schepen deser heerlijckeijt van Heese voorst. heeft erffelijck vercoft aen Anthonis Anthonis Claessen, een huijs hoff ende aengelagh groot ontrent drije loopensaet aenden Heeserenbosch gestaen ende gelegen prochie van Heese tusschen 1. Tonis Jan van Can 2. de erffgenamen van Hendrick Stoffels 3. de straet 4. Adam Pancras ... uijtgenomen den gemeijnen dorps commer, ende eenen stuijver grondtchijns aenden heere van Heese ende leende ...


66. Adriaen ende Willem Peeters van Baeckel gebroederen ende Frans Janssen als man ende momboir van Grietjen Peeters, ende Marij Peeters jonge dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende den voorst. Willem noch als momboir over t'onmondig kint van Jan Peeters verweckt bij Lijsbeth van We[.] echte luijden geweest, item Jan Franssen als wettige geede momboir over de onmondige kinderen van Willem Gijsberts verweckt bij Merij Franssen echteluijden ende hebben in die qualiteijt ende vuijt crachte van wettig decreet opde voorst. momboiren verleent omme naerbeschreeven goederen te mogen vercoopen bij heeren drossaert ende schepenen der vrije grondtheerlijckheijt van Heese ende Leende vercoft aen Hendrick Joosten een huijs schuer metten aengelagh, ende de hoffkens daer toe behoorende d'een daer aen en d'ander over de straet gelegen groot t'samen ontrent een copsaet onbegrepen der maten, soo ende gelijck t'selve tusschen sijne palen ende limiten gelegen is tot Huls jurisdictie van Heese ende prochie van Geldorph, tusschen 1. Hendrick Jnssen 2. Evert Janssen 3. de straet 4. Evert Jan Everts ... (21-01-1683)


66. de vercoopere in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck vercoft aen Willem Peeters van Baeckel hennen broeder, ee

n parcheel groesen genaemt het Eeusel ofte het Velt aende beeckloop gelegen prochie ende jurisdictie voorst. met het leijnveltjen daer aen gelegen, waer dat met meer als een cleijn hegge van hout tusschen beijder leght groot t'samen ontrent drij loopensaet, tusschen 1. Evert Jan Everts 2. den beeckloop 3. de straet 4. Jan Joosten ...

66v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Joost Joosten een parcheel groese genaemt het beemtjen groot ontrent twee loopensaet gelegen tot Huls jurisdictie van Heese ende Leende, ende prochie van Geldorph tusschen 1. de cooper 2. de weduwe Willem Jan Dircx 3. Roeloff Houbraecken 4. den beeckloop ...


66v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Paulus Wijnants een parcheel groese genaemt het Venneken, groot ontrent drij copsaet gelegen tot Huls prochie ende jurisdictie voorst. tusschen 1. den cooper 2. Hendrick Jan Heijnen 3. Hendrick Joost 4. den cooper ...


66v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijc kende erffelijck vercoft aen Joost Jan Everts een parcheel ackerlant genaemt den Elst groot ontrent drij loopensaet gelegen tot Huls prochie ende jurisdictie voorst. tusschen 1. Hendrick Joosten 2. Hendricxken Jan Franssen 3. de straten 4. idem ...


67. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Servaes Janssen, een parcheel ackerlants genaemt den Eijndacker groot ontrent anderhalff loopensaet gelegen tot Huls voorst. tusschen 1. Jan Janssen 2. Joost Janssen 3. Jacob Jan Tielens 4. Wijnant Thonis kinderen ... vuijtgenomen den gemeijen dorps commer ende twee vaeten roggne jaerlijcx aende heijligeest vanden Bosch ...


67. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Peeter Willems een parcheel ackerlants genaemt den Strijpacker groot ontrent anderhalff loopensaet gelegen tot Huls voorst. tusschen 1. Frans Bluijsen [Bluijssen] kinderen 2. Jan Jacobs 3. den wegh 4. idem ...


67. Jasper Jan Clauws, heeft erffelijck vercoft aen Martinus Dirck Engelen, een parcheel ackerlant genaemt den Bulscamp gelegen op Genouwenhuijsen groot ontrent een vaetsaet, jurisdictie van Heese ende prochie van Geldorph, tusschen 1. Jenneken Janssen 2. Hendrick Hermans 3. de straet 4. de kinderen van Goosen Sanders ... uijtgenomen den gemeijnen dorps commer ende derdalff spindt coren ende drij stuijvers drij oort aenden h: geest tot Eijndhoven ende den wegh diet selve heeft ende geeft ... (21-01-1683)


67v. Sweer Joosten als mondelinge last ende procuratie hebbende van Lijsbeth Joosten sijne suster ende [.]teven hem voor deselve in desen fort ende sterck maeckende, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Franssen van Meel een schuerken met een aengelach groot ontrent tweentwintich roeden gestaen ende gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Frans Jacob Schooffs 2. Peeter Jan Joost Sleeuwen met meer andere 3. de straet 4. de vercooperen cum suis .... (01-02-1683)


67v. Dingen Janssen weduwe wijlen Thijs Goorts geassisteert met Dries Jan Francken ende Willem Adriaens hare geaffumeerde momboiren in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen vanden Heur[.] een parceel beemptgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt den Aecker mette gerechticheijt . houdtwas ende plantagie gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende tusschen 1. Michiel Aerts van Stercksel 2. de weduwe Peeter Jan van Gastel 3. Jacob Jan Geboers 4. de riviere genaemt de Dommel ...


67v. de vercoopersse vt supra, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Lauwereijs Everssen haren swager een parceel ackerlants groot ontrent twee loopensaet gelegne inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende tusschen 1. Jan Dielis de Greeff 2. de weduwe Peeter Jan van Gastel 3. Francijn Jan Goossens 4. de straet ...


67v. Joost Aelberts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jacobs een parceel ackerlants groot ontren twee loopensaet gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende tusschen 1. Willem Adriaens 2. Hendrick Janssen 3. den cooper 4. eenen ackerwegh, item alnoch een parceel groesen groot ontrent drie copsaet genaemt het beemptjen ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Paulus Janssen 2. Francijn Jan Goossens 3. idem 4. de riviere genaemt de Dommel ...


68. Peeter Anthonis naergelaten weduwe wijlen Marie Jan de Keijser sijne gewesene huisjvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck met helmelinge vertijdenisse gerenuntieert ende midts desen overgegeven alle sijne goederen bestaende in huijsinge seij ende weijlanden ende voorts alle sijne have ende erffhaeffelijcke meubelen egeen ter werelt vuijtgescheijden waer ende op wat plaetssen die gelegen ofte bevonden mogen worden, t'sij in hoogen, in leegen, in diepen, in droogen, in landen, in sanden, in bosschen, in beempden, in heijden ende weijden ende dat metten last ende pacht daer in staende ofte bevonden wordende ende dat alles tot behoeve van Anthonis Peeters sijnen jonghste soone, tot welcken eijnde alhier mede compareerden Jan, ende Willem gebroederen soonen vande voornoemde Peeter Anthonis eersten comparant diewelcke verclaren de renuntiatie ende overgifte hier boven bij hennen vader gedaen, mits desen te approberen ende van werden te houden nu ende ten eeuwigen dage ende op allen de voorst. goederen noijt ietwes te sullen eijsschen ofte pretenderen in eeniger handen manieren ende dienvolgende op allen actien ende pretensien dienaengaende met helmelinge vertijdenisse renuntierende nochtans onder exprese conditie dat Anthonis Peeters hennen jonghsten broeder ter saecke vande voorst. overgifte sijnen voorseijden vader, sijn leven lanck in cost dranck cleederen linden en wollen vier en licht en allen ander verder nootsaeckelijcheden sal onderhouden, soo ende gelijck sijnen staet en ouderdom is vereijschende, ende daerenboven te moeten betaelen alle sijne passive schulden soo dat Jan ende Willem sijne broederen daer van sullen sijn ende blijven onbelast, allen d'welck de voorst. Anthonis Peeters alhier mede present is accepterende ende gelooft naer te sullen comen ...


68v. Helena Arien Naesen huijsvrouwe Ariaen Pompen mits d'absentie van haren man, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen als naerder vanden bloedt heeft wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een huijs aengelagh met een cluijn huijsken daer opstaende groot ontrent anderhalff vaetsaet gestaen ende gelegen inde Leenderstraet tot Leende tusschen 1. Wouter Frans Deelen 2. Hendrick Jan Joosten 3. de weduwe Jan Ho[.] 4. de gemeijn straet als Wouter Wouter Vossen [Sfossen] in koop vercregen heeft vanden sen onmondige kinderen van Willem Willem Bul volgens de transportbrieve daer van sijnde van date den (19-01-1683), ende de kooper sijne volle cooppeningen t'samen met de lsagen ende wederslagen bij coop gedaen ende schrijffgelt ontfangen hebbende is de naerdersse geweecken ende haer gelaten in sijn recht, actum den (01-02-1683)


68v. Jan Willem Bitters ende Lijsbeth Willem Bitters meerderjarige jonge dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben t'samen wettelijck vercoft ende in eenen recht machtich gemaeckt Jan Goort Bul een parcheel saeijlant ende weijlant genaemt de Schavaijen groot ontrent tweevaetsaet gelegen buijten den Oistricker dijck prochie van Leende tusschen 1. Peeter Coppen 2. Meeus Hendrick Driessen 3. Tonis Hendricx van Suerendonck 4. de gemeijnt ... (05-02-1683)


68v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Willem Frans Pompen een parcheel saeijlant groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Halffven genaemt den Bergh prochie van Leende tusschen 1. Bartel Everts 2. Joost van Deurssen [van Deursen] 3. Hendrick Pompen 4. de straet ...


69. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Martinus Dirck Engelen een parcheel saeijlant ende weijlant groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Steenacker prochie van Leende tusschen 1. Willem Jan Engelen 2. de kinderen [.] Gielen Deelen 3. Jan Bax [Bacx] 4. den wegh ...


69. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck vercoft aen Jan Ceelen een parcheel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Rossent aende Stercksel Aa prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Jan Thijs 2. Thijs Jeucken 3. de gemeijn Aa 4. het [.]goet ...


69. de vercoopers in qualiteijt voorst. hebben uijtterhant vercoft ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt aen Dirck Geerits een parcheel saeijlant gelegen tot Boshoven inde Speel prochie van Leende groot ontrent anderhalffvaetsaet tusschen 1. de kinderen van Jan Goossens 2. Matthijs Heijmans kinderen 3. de kinderen van Hendrick Cremers 4. Geert Coppen, item alnoch een torffveltje ofte groese gelegen inde Doncken prochie van Leende tusschen 1. Aert Truijen 2. [leeg] 3. de Aa 4. de kinderen van Frans Pompen ...


69. Jan Willem Bitters heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Lijsbeth Willem Bitters sijne suster d'helft van een huijsken ende aengelagh waer van d'ander helft haer coopersse toebehoort groot int geheel ontrent een halff vaetsaet gelegen ende gestaen tot Oistrick prochie van Leende tusschen 1. Willem Maes 2. de straet 3. Willem Maes 4. de kinderen Thijs Heijmans, item noch een parcheel weijlant inde Hulsbroecken gelegen prochie voorst. 1. Jenneken Vee 2. Dirck Nooten 3. de Aa 4. Jenneken Vee, item noch een bosken genaemt Dulckendoncq gelegen in Dulckendoncq prochie voorst., item noch een parcheel moerputten geneaemt de gemeijn Eusel gelegen inde gemeijn Eusel prochie voorst. 1. Geert Pompen 2. de kinderen van Hendrick den Timmerman 3. de Aa 4. [leeg] ... (05-02-1683)


69v. Aert Janssen van Deurssen [van Deursen] man ende momboir van Marije Geerith Smulders sijne wettige huijsvrouwe woonende tot Deurssen [Deursen] ende heeft in die qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoft aen Willem Cox [Cocx], een parcheel groese gelegen inde Neerbeemden, prochie van Leende groot ontrent vijftich roede, tusschen 1. Abraham Geven [Geeven] 2. Geert Boonen 3. Jan Vogel 4. Arien van Puth ... (06-02-1683)


69v. den vercooper in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Peercken Tielens weduwe Jan Hoeben een parcheel lant ende groese aenden Groenenbeemt gelegen prochie van Leende groot ontrent anderhalffvaetsaet, tusschen 1. de Aa 2. Evert Smulders 3. den gemeijnen beemt 4. Hendrick Corsten kinderen ...


69v. Mattheeus Willem Thijs, Jan Joosten ende Jacob Janssen heijligeestmeesteren tot Heese vuijt crachte van evictie hebbende de solemniteijten soo van verhueringe, verbuetinge, behoorlijcke proclamatien soo alhier voor der kercke tot Heese als ter paijen, binnen den stadt van S'hertogenbosch gedaen blijckende beijde respective actens alhier ter secretarije berustende voor den achterstel eender rente van drie gulden jaerlijcx gelooft te gelden bij mr. Reijnier Willems vuijt het naerbeschreven onderpant volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (13-09-1635) ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Thijs seen parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen achter de Heeserkercke tusschen 1. Jenneken Hendrickx weduwe Reijm Jan Coox [Cocx] 2. Jan Aert Wespen 3. den Veulenswegh 4. de kinderen Peeter Sijmons ... (06-02-1683)


70. Peeter Jan Nippen bekent wel ende deughdelijck schuldigh te sijn Willem Arien Raessen de somme van sessendertich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bijden debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen stellende hem bij somme van beleeninge daer voorens in handen een parceeltjen erffs groot ontrent een halff vaetsaet alwaer een huijsken op staet d'welck eerdaeghs affgebroken sal worden gestaen tot Strijp op t'Eijntjen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Berghmans 2. de kinderen Frans Jan Pompen 3. Adriaen Pompen 4. de straet ... met expresse conditie hier toe gedaen dat de voornoemde Peeter Jan Nippen het voorst. parceeltjen erffs binnen den tijt van drie eerstcomende maenden sal moeten lossen ende de voorseijde sesendertich gulden aen den crediteur restitueren ende bij faulte van dien ende de voorst. drie maenden overstreken sijnde, geene lossinge sal mogen doen ende dan t'voorst. parceeltjen erffs eeuwelijck en erffelijck blijven aenden voorst. crrediteur ... (12-02-1683)


70. Jan Hendricx van Asten als naerder vanden bloede heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder rechte vernaerdert ende onderstaen den coop van een parcheel ackerlants genaemt de Boxacker groot ontrent derdalffvaetsaet gelegen tot Creijl prochie van Heese, tusschen 1. den Camp behoorende aende heer van Geldorps hoeve 2. Hendricxken weduwe Willem Sijnen 3. de heer van Geldrop voorst. 4. de kinderen van Jan den Lappensnijder als Geerit Jan Joosten in koop vercregen heeft van Joost Martens Verbraecken volgens den transportbrieve daer van sijnde in date den (04-03-1682) ende den kooper sijne volle cooppenningen t'samen met de slagen ende wederslage wijncoop godts penningen ende schrijfgelt ontfangen hebbende is den naerderman geweecken ende hem gelaten in sijn recht (15-02-1683)


70v. Catelijn naergelaten weduwe Hendrick Anthonis Francissen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijk vercocht Mattheeus Willem Thijs, Jan Joosten ende Jacob Janssen als heijligeestmeesteren tot Heese ende die naer hen heijligeestmeesteren sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vanden voorst. heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden negen stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweeentwintichsten februarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (22-02-1684) ende dien te heffen ende te beuren in dende vuijt een huijs mette erffve daer aengelegen groot ontrent een copsaet gestaen ende gelegen ontrent de cappelle tot Eijmerick onder die prochie van Heese tusschen 1. Luijcas Dircx 2. d'erffgenamen Geerit Thijssen 3. de vercooppersse 4. de straet ... losbaar mette somme van negenveertich dergelijcke guldens gepermitteert gelt mett alle verschenen pachten ter tijde der lossinge ... (22-02-1683)

[Kantlijn: compareerde Wouter Geerits tegenwoordich armmeester alhier tot Heese den welcke bekende vande neffenstaende rente ten volle voldaen ende betaelt te sijn consenterende daerom inde cassatie van dien, actum den (05-05-1692), in oriconde etc.]

71. Maerij Goosens [Goossens] weduwe Jan Joosten geassisteert met eenen bijstanede momboir in desen ende heeft erffelijck vercoft uijtter hant ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Willem Jan Booms een parcheel beemtgroese genaemt het Verbost groot ontrent derd.[] loopensaet gelegen op Genouwenhuijs inde Sesgehuchten jurisdictie van Heese ende Leende ende prochie van Geldroph tusschen 1. den cooper 2. de weduwe Frans Tonis Driessen 3. het convent vander Hagen 4. de straet ... (24-02-1683)


71. Thomas Hendricx van Sontvelt wesende meerderjarich soo hij verclaerde, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendricxken Hendricx van Sontvelt sijne halve suster een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet genaemt den Boschacker gelegen inden gehuchte genaemt Huls onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende tusschen 1. Joost Jan Everts 2. Aert Wijnants 3. de straet 4. d'erffgenamen Willem Jan Dircx, item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen genamet den Elst tusschen 1. Joost Jan Everts 2. idem 3. de straet 4. Hendrick Joosten, item alnoch een parceeltjen ackerlants genaemt het Campken groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Willem Peeters 2. de kinderen Jan Heijmans 3. de straet 4. idem ... vuijtgenomen eene rente van tweehondert gulden capitael aen Jan jan Geerits ende vijff stuijvers jaerlijcx aende heijligeest tot Geldrop staende inde Elst ... (03-03-1683)


71v. Jan Goossen Huijberts lestnaergelaten weduer wijlen Geertruijt Jacob Luijten sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van alle sijne gronden van erven ende erffhaeffelijcke meubelen, egeen vuijtgescheijden, alle tot Leende gelegen die hij vuijtten hooffde van Marie Martinis Engelen sijne eerste gewesene huijsvrouwe in tochten is besittende t'sij van huijsinge beempden ende ackerlanden ende voorts bosschen heijden ende velden, ende dat tot behoeve van sijne drie voorkinderen bij de voornoemde Marie Martinis Engelen verweckt ende den renuntiant heefter helmelinge op vertegen ... nochtans onder dese exprese conditie dat sijne voorst. voorkinderen aende renuntiant hennen vader ter saecke vande renutiatie der tochte alle jaeren sullen geven ende betaelen de somme van t'negentich gulden tot welcken eijnde alhier mede compareerde Anthonij Jan Goossens, Hendrick Jacob van Asten man ende momboir Anneken Jan Goossens sijne wettige huijsvrouwe, ende Lijsbeth Jan Goossens huijsvrouwe Bartholomeeus Jan Bijnen mits sijne crancheijt en waer voorens de voornoemde Hendrick Jacob van Asten verclaert hem in desen fort ende sterck te maecken, diewelcke geloven de voorseijde t'negentich gulden alle jaeren promptelijck aen hennen voorst. vader te sullen betaelen ende dat sijn leven lanck gedurende alle jaeren op den vijfthienden april soo dat het eerste jaer daer van sal comen te vervallen den (15-04-1684) ende daer enboven alnoch tot betalinge van sijne schulden te sullen geven de somme van hondert rijcxdaelders eens, die alleen gegven sullen worden bij de voorst. Hendrick Jacob van Asten ende Bartholomeeus Bijnen sijnen swager elck daer van de helft, ende geloven de voorst. voorkinderen soo lange hennen voorst. vader sal comen te leven egeene vande voorseijde gerenuntieerde goederen te sullen vercoopen belasten ofte beswaren mits sij dieselve tot naercominge van t'gene voorst. specialijck sijn verbindende in sulcker voegen dat bij aldien iemant van hen in gebrecken mochte blijven sijn contingent inde voornoemde t'negentich gulden jaerlijcx alsvoor te betaelen hij renuntiant daer voorens de portie ofte cavel vanden gebreckigen sal mogen aenspreken ende executabel dien verclaren ... (06-03-1683)


72. Geerit Jan Joosten van Gastel, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs, Jan Joosten ende Jacob Janssen als heijligeestmeesteren der taeffel des heijligeest tot Heese ende die naer hen heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeven vanden voorst. heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden negen stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen opden seventhienden martij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (17-03-1684) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff ende aengelach groot stijff een vaetsaet gestaen ende gelegen tot Creijel prochie van Heese tusschen 1. Goort Jan van Gael 2. de kinderen Joost Hendrick Delen [Deelen] 3. den Heestercamp hoorende aende hoeve vanden heer van Geldrop 4. de straet, item alnoch in ende vuijt een parceel driesgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet ter plaetsse voornoemd gelegen tusschen 1. Jan Joosten op t'Hoff 2. Hendrick Peters 3. Hendricxken weduwe Jacob Cuijpeers 4. de straet ... losbaar mette somme van negenenveertich dergelijcke guldens gepermitteert glet ende mette verschenen pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende ... (17-03-1683)


72. Johan Peijmans borger der stadt van S'hertogenbosch ende Johan Caspers de Lauwre [de Laure] molenaer ende inwoonder alhier ende hebben soo uijt crachte vanden last ende authorisatie vande alreede bekende crediteuren voor den boedel ende sterffhuijse van wijlen Paulus Smidts in sijn leven secretaris alhier ende Jenneken van Dun sijne huijsvrouwe volgens d'acte daer van sijnde gepasseert voor heeren schepenen alhier in date den (22-01-1683) als mede voorden notaris Willem Vos ende seeckere getuijgen residerende binnen de stadt van S'hertogenbosch in date den (08-01-1683) ende daer opgevolght sijnde mits alvoorens de renuntiatie vande gene die hun als erffgenaemen vanden voorst. boedel soude hebben connen verclaeren, gedaen sijnde de approbatie ende authorisatie van heeren drossaert ende schepenen judiciaeliter gedaen den (11-02-1683) ende hebben alsoo in dier qualiteijt mits drij voorgaende sondaghse proclamatie voorde kerck tot Heese gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercoft aen Jan Jacobs van Litsenburgh [de Litsenborger] een huijs brouwhuijs cleijnhuijsken torffshop ende aengelagh groot ontrent vijffentseventich roeden gestaen ende gelegen aende Voort prochie van Heese tusschen 1. Peeter Jan Joosten 2. Jacob Jan Sweers 3. de Voortstraet 4. het straetje genaemt den Tounershuest ... (18-03-1683)


72v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Hendrick de Jongh secretaris van Heese ende Leende een parcheel driessen groot ontrent tweeenvijftich ende eene halve roede gelegen aende Voort prochie van Heese genaemt den Touversnest 1. de straet genaemt den toversnest 2. Jan Lemmens 3. Jan Jacobs van Litsenburgh [de Litsenborger] 4. de gemeijnte ... uijtgenomen den gemeijnen dorps commer, ende drij stuijvers eenen obolus groot chijns aenden heere van Heese ende Leende ...


72v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Hendrick de Jongh secretaris van Heese ende Leende een parcheel beemden genaemt den Papanbeemt gelegen inde Elssen prochie van Heese groot ontrent vierenvijftich roeden, tusschen 1. Claes Souwen 2. d'erfgenamen Hermen Gielens 3. de rivier genaemt de Aa 4. [leeg] ...


73. de vercooperen in qualiteijt vt supra hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Geerit Jan de Smidt een parcheel driesbeemden genaemt den Boxselse Dries groot ontrnet seven copsaet gelegen aende Voort prochie van Heese tusschen 1. Jan Joosten 2. de weduwe Jacob Geerits 3. de gemeijne wegh 4. Gielen Willems ...


73. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Goort Jan van Gael een parcheel ackerlant ende weijlant groot ontrent hondert achtien ende eene halve roede gelegen tot Creijl prochie van Heese, tusschen 1. de straet 2. den cooper 3. Jan heijen 4. Goort Jan van Gael ... uijtgenomen den gemeijnen dorps commer ende ses stuijvers anderhalff oort grondtcijns aenden heere van Heese ende Leende ...


73v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Jan Jacobs van Litsenburgh [de Litsenborger], een parcheel ackerlant groot ontrent achtentachtentich roede gelegen aende Oude Molen prochie van Heese genaemt de Heijkensacker tusschen 1. Meeus de Morssel 2. s'heeren straet 3. idem 4. Wouter? den Smidt ...


73v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft, aen Goorts Dircx een parcheel ackerlant genaemt Egelswijnen Langeracker, groot ontrent vijftich roeden gelegen inde Nieuwehoeven prochie van Heese, tusschen 1. Jan Joosten 2. Hendrick Joosten 3. den wegh aldaer 4. Jenneken Box [Bocx] ...


73v. de vercoopers in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Anthonis Jan van Gael een parcheel saeijlant gelegen tot Crijl genaemt Blockers Aengelagh groot ontrnet drije en tachtentich roeden prochie van Heese, tusschen 1. Joost Deelen kinder 2. s'heeren heij 3. Tonis van Sommeren [van Someren] 4. de vercooperen ...


74. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Adam Peeters een parcheel saeijlant genaemt den Keijmpert groot ontrent hondertveertich roeden gelegen tot Creijl prochie van Heese tusschen 1. den [.]ris van Geldroph 2. s'heeren heijde 3. Claes Jan Tielens 4. s'heeren straete aldaer ... uijtgenomen den gemeijnen dorps commer ende twee stuijvers I ort nobile grondtchijns ...


74. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Frans Driessen ee nparcheel heijde genaemt d'Ovelsvelt groot ontrent negentnegentich roeden gelegen tot Creijl prochie van Heese tussen 1. s'heeren goet 2. Peeter Lendert 3. s'heeren goet 4. idem ...


74. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Pauwels Janssen van Sommeren [van Someren9 een parcheel saeijlant genaemt Flipssenlant groot ontrent een hondert roeden int Flipssenlant gelegen tot Creijl prochie van Heese t'welck gebruijckt wordt bijden cooper, tusschen 1. Geerit Janssen 2. Goort Geerits 3. s'heeren straet 4. Jan Caspers ... uijtgenomen den gemeijen dorps commer ende twee blancken grondtchijns daer jaerlijcx op uijtgaende ...


74v. de vercoopers in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Goort Geerits een parcheel saeijlant groot ontrent twee loopensaet, gelegen int Flipssenlant genaemt Flipssenlant prochie van Heese t'welck gebruijtckt wordt bij Tonis Janssen van Sommeren [van Someren] tusschen 1. Paulus Janssen 2. Joost Delen [Deelen] kinderen 3. s'heeren straet 4. de kinderen Caspers de Laure uijtgenomen den gemeijen dorps commer ende twee blanck grondtchijns aenden heere van Heese ende Leende ...


74v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Geerit Jan Joosten een parcheel saeijlant groot ontrent negen lopensaet gelegen int Flipssenlant tot Creijl prochie van Heese t'welck gebruijckt wordt bij de weduwe Jan Meeussen ende de weduwe Geerit Meeussen tusschen 1. Paulus Jan Joosten 2. Peeter Joosten 3. Wouter Snoecx 4. s'heeren straet ... uijtgenomen den gemeijen dorps commer ende eenen stuijver grondtchijns aenden heer van Heese ende Leende jaerlijcx ...


75. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Anthonis Jan van Gael een parcheel saeijlant groot ontrent twee vaetsaet gelegen int Flipssenlant prohice van Heese t'welck gebruijckt wordt bij Maeijcken Bernaerts tusschen 1. den cooper 2. Goort Geerits 3. de kinderen Casper de Laure 4. Leijn Joosten ... uijtgenomen den gemeijnen dorps commer ende eenen stuijver grondtchijns jaerlijcx aenden heere van Heese ende Leende ...


75. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Adam Peeters een parcheel weijlant groot ontrent twee vaetsaet genaemt de Elsvinckel gelegen inde Heijthoorsten prochie van Heese, tusschen 1. Jan Peeter Ceelen 2. Grietje Vera [Verra] 3. s'heeren strom 4. naebueren sijnsgoet ... uijtgenomen den gemeijen dorps commer ende twee oort I nobile grondtchijns jaerlijcx aende heere van Heese ende Leende ...


75. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen Geerit Jan den Smidt een parcheel saeijlant genaemt den Cortencamp gelegen ontrent het Leursstraetjen prochie van Heese groot ontrent vijff copsaet tusschen 1. Jan Tonis Smulders 2. Geerit Hoeben 3. Hendrick Raessen 4. Hendrick Snox [Snoecx] ...


75v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoft aen . Caspers de Lauwre [de Laure] met sijne broeders ende susters een parthije heijvelde soo groot ende cleijn die tot Creijl aent Philipssenlant gelegen sijn, item noch een heijveltje gelegen achter aent Philipssenlant groot ontrent een vaetsaet neffens Geerit Neels saliger ...


75v. Joost Willem van Breugel ende heeft uijtterhandt erffelijck vercoft aen Adam Peeters een parcheel beemdt groese groot ontrent een vaetsaet genaemt den Ackerdrijs gelegen aenden Rul prochie van Heese tusschen 1. Jan Michiels 2. de weduwe jan Thonis 3. den voordijck 4. Joost Joosten ...


75v. Hendrick de Jonge secretaris van Heese ende Leende etc. ende heeft wettelijck ende erffelijck uijtter hant vercoft aen Jan Janssen Lemmens, een parcheel driessen gelegen aende Voort prochie van Heese groot ontrent vierentvijftich roede tusschen 1. den cooper 2. de straet genaemt den Toversnest 3. Jan de Wael 4. de gemeijnten ... uijtgenomen den gemeijnen dorps commer ende drij stuijvers een nobile grondchijns jaerlijcx aenden heere van Heese ende Leende ... (08-04-1683)


76. Hendrick Gielen Coppen man ende momboir Marie Peeter Stoffels sijne wettige huijsvrouwe ter eenre, Jacob Tielen Huijben als wettige geede momboir beneffens Adam Peeter Ceelen den vaderlijcken momboir over desselffs Adams vijff onmonidge voorkinderen verweckt bij Jenneken Peeter Stoffels sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende also indier qualiteijt ter andere sijden ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij de voornoemde Peeter Stoffels ende jenneken van Velthoven sijne eerste gewesene huijsvrouwe achtergelaten,


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen de momboiren ten behoeve vande voorst. onmonidge kinderen inden eersten d'eene helft van het gelagh ofte dries, over de straet groot t'samen ontrent anderhalff vaetsaet te lanx op neffen d'erve van Henrick Daems, ende moet drije roeden grooter sijn dan d'ander helft, voor den wegh die daer over moet geaen, item alnoch den halven beemt in delssen te lancx op even groot de sijde noortwaerts beneffens Hendrick Jacobs kinderen erve, ende moet den halven wegh gedoogen, die de kijnderen Thonis Venten daer over sijn hebbende, item alnoch een parcheel groesen genaemt den Bulders groot ontrent drije copsaet, item alnoch een parcheel groesen genaemt het Leijnveltjen groot ontrent drije copsaet, item alnoch d'eene helft vanden dries aenden Heeserbosch, groot int geheel ontrent twee vaetsaet te lancx op de sijde suijtwaerts, neffens de straet ende er vuijt te gelden d'eene helft van 30 stuijvers jaerlijcx geestelijcken pacht, item alnoch den acker bijden Bulder groot scherp een vaetsaet en hier vuijt te gelden off bij te leggen een halff vath roggen jaerlijcx vrouwenhoeven pacht, item alnoch een ackerken genaemt het Lightjen groot ontrent een copsaet, item alnoch een parcheeltjen ackerlants groot ontrent scherp een vaetsaet genaemt de Hoeff en moet hier uijt gelden off bij leggen eene stuijver seven duijten jaerlijcx aende h. geest tot Heese, item alnoch d'eene helft van Vorstenacker, groot t'samen ontrent anderhalff vaetsaet, te lancx op neffens den wegh en moet den wegh toe hebben, en soo veel grooter als d'ander helft wesen

B: Hendrick Gielen Coppen voorst. is te deel bevallen d'eene helft van het aengelagh ofte dries over de straet, groot t'samen ontrent anderhalff vaetsaet te lancx op neffens d'erve Dirck Aerts en moet drije roeden cleijnder wesen voorden wegh die d'ander helft moet gedoogen, item alnoch den halven beemt in delssen te lancx op even groot die sijde suijtwaerts neffens dn Tessenbeemt en moet den halven wegh gedoogen, die de kinderen Thonis Venten daer over sijn hebbende, item alnoch een parcheel groesen genaemt de Hulsbroeck groot ontrent vijff copsaet, item alnoch d'eene helft vande drijes aenden Heeserenbosch, groot int geheel ontrent twee vaetsaet te lancx op die sijde noortwaerts ende hier uijt te gelden de eene helft van 30 stuijvers jaerlijcx geestelijcken pacht, item alnoch eenen acker aenden Heeserbosch groot ontrent vijff copsaet genaemt den Hongerbrocq, item alnoch den Smeelacker groot ontrent drije copsaet, item alnoch d'eene helft vanden Vorstenacker groot t'samen ontrent anderhalff vaetsaet te lancx op nevens Jan Willem Thijs en moeten soo veel cleijnder wesen als d'ander helft als den wegh die d'ander helft moet doen aen verscheijde ackers, sal comen te meten, item alnoch een parcheel ackerlants genaemt Peeter Leenen Acker groot ontrent anderhalff vaetsaet, en hier uijt te gelden eene rente van drije gulden vijftien stuijvers jaerlijcx aende erffgenaemen Frans Adriaen Pompen, onder conditien dat sij den chijns in elck hende cavelen staende sullen betalen, doch malcanderen te moeten helpen winnen ende malcanderen te wegen daert van noode is ten naeste velde ende minste schade ... (22-04-1683)

77. Peeter meerderjarich soone Domijnicus Janssen soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterck maeckende voor Jan sijnen broeder woonende tot Elten inden lande van Cleeff [Kleef, Kleve], Aeltjen meerderjarige dochter Dominicus Janssen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Willem Claessen inwoonder tot Dommelen man ende momboir Cornelia Dominicus, soo voor hem selven als hem in desen sterckmaeckende voor Adriaen Dominicus sijnen swager, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Hendricx een huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie loopensaet onbegrepen der mate gestaen ende gelegen op Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende tusschen 1. Ghijsbert Willems 2. Andries Peeters 3. de straet 4. scherp vuijtloopende aen Reijndert Happen, item alnoch een parceeltjen erffs genaemt het Beemptjen groot ontrent een loopensaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Reijnier Happen 2. de kinder Frans Paulus 3. den beeckloop 4. Aelbert Hendricx, item alnoch een parceel ackerlants genaemt den Oelenman groot ontrent derdalff loopensaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. den heijligeest vanden Bosch 2. de straet 3. Aert Jacobs 4. den voorst. heijligeest vanden Bosch, item alnoch d'eene helft van een parceel erffs genaemt de Bieshorst gelegen ter plaetse voorst. tusschen Riel en Gijsenrooij groot t'samen ontrent drie loopensaet tusschen 1. Jan Huijberts 2. Peeter Willem Daems 3. de heijligeest vanden Bosch 4. Gielen Jan van Gemert ... vuijtgenomen den grontchijns daer in staende die den cooper t'sijnen laste aenneemt en moet betaelen ... (22-04-1683)


77. de heer Johan van Asten soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor jo. Engeltjen van Asten als mede voor de heer Coenradis van Heijlen ontfangen van Bae.hertogh van sijn majesteijts rechten als man ende vought van Cornelis van Asten sijne huijsvrouwe ende sijns comparant susters, s. Hubertus de Roij inwoonder tot Alphen soo voor hem selven als mede last ende procuratie hebbende vande heer Hendrick van Asten stadthouder aldaer als in houwelijck hebbende joffrouw Catarina de Roij als mede van sr. Adriaen de Roij ende de voorst. constituanten beneffens den geconstitueerden t'samen instaende en hem sterckmaeckende voor sr. Johan van Garrewen apotheeker woonende inde vrijheijt van Turnhoudt [Turnhout] als man ende vought joffrouw Engelina de Roij ende alsoo indier qualiteijt erffgenaemen wijlen joffrouw Maria de Roij weduwe wijlen de heer Johan Gerardi in sijnen leven drossart van Heese ende Leende voor eene somme van derthien hondert gulden, in eene rente van twee duijsent vier hondert gulden capitael tot laste van Adriaen van Velthoven ende sijne goederen vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Dionisius de Roij notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Alphen barronnije van Breda residerende van date den (06-04-1683) joffrouw Magdalena van Bladel weduwe wijlen de heer Johan Smits [Smids] in sijn leven president tot Eijndhoven ende rentmeester van t'quartier van Kempelant als actie ende transport hebbende van sr. Peeter Aleus borger der stadt Herck [Herk-de-Stad] lande van Luijck als man ende momboir van joffrouw Catharina de Breije sijne wettige huijsvrouwe, sr. Johan van Gruijthuijsen out president tot Tongelre ende Peeter Jacobs Verbeeck inwoonder tot Stratum beijde als last ende procuratie hebbende van sr. Daniel Leijmers in houwelijck gehadt hebbende joffrouw Maria de Braij om te mogen doen t'gene naerbeschreven volght vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor den notaris Anthonis Lemmens ende seeckere getuijgen tot Bruessel [Brussel] residerende van date den (12-04-1683) alle welcke procuratien bij ons schepenen sijn gesien ende gelsen, ende alsoo indier qualiteijt voor de somme van elffhondert gulden als erffgenamen vande voornoemde Johannis Gerardi gerechticht inde voorseijde rente van twee duijsent vierhondert gulden capitael vuijt crachte van welcke sijn gesamentlijck bij arrest op de naerbeschreven goederen achtergelaten bij Adriaen van Velthoven voor den rade van Brabant in s'Gravenhage [Den Haag] hebben geprocedeert en deselve bij decreet en afftreckinge van t'zegel aldaer (soo sij verclaren) erffelijck becomen, ende hebben alsoo indier qualiteijt gesamentlijck wettelijck ende erffelijck vercocht de heer Johan de Jongh drossardt deser heerlijcheijt Heese, Leende, ende Geldrop, een huijs hoff metten aengelagh mitsgaders het huijs genaemt het Cleijn-Huijs aende noortsijde daer neffens staende ende voorts met allen appendertien ende dependentien van dien soo ende gelijck deselve huijsen gestaen ende gelegen sijn ter plaetsse genaemt de Haegh aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heese sijnde het aengelach groot t'samen ontrent drie vaetsaet tusschen 1. Jan hendrick Raessen 2. Cornelis van Lommel 3. Adam Jacob de Smith [de Smid] 4. de straet ... vuijtgenomen acht stuijvers drie oort jaerlijcke grontchijns ende dorps commer .. (23-04-1683)


77v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Jan Swuesten een halff huijs metten halven aengelach de sijde noortwaerts soo ende gelijck t'selve aff en opgedeelt is tegen Luijcas Dirck Keijmps groot ontrent vijff copsaet gestaen ende gelegen aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heese, tusschen 1. de voorst. Luijcas Dircx hier tegens affgedeelt 2. Hendrick de Jongh 3. mevrouw van Heese en Leende 4. de straet ...


78. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Willem Gobbels, een parceel beemptgroesen genaemt de Cleijn Horsten aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heese, tusschen 1. Anneken weduwe Marten Anthonis Sijnen 2. een beemptstraetjen 3. Wouter Michiels 4. d'erffgenamen Geerit Boelen ...


78. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jan Gielis een parceel ackerlants groot ontrent negenentsestich roeden genaemt den Hoogenacker gelegen ontrent den Windtmolen tot Heese tusschen 1. Jan joost Dircx 2. Luijcas Dirck Keijmps 3. Hendrick Raes Francissen 4. den Molenwegh ...


78. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Luijcas Dirck Keijmps een parceel groesen groot stijff een vaetsaet genaemt den Halven Dijckbeempt van Jan Verhagen, gelegen aenden Eijmerickerdijck onder die prochie van Heese, tusschen 1. Sander Hendrick van Velthoven 2. een straetjen hier toe behoorende 3. d'erffgenamen Geerit Raes Francissen 4. Anneken Dirck Keijmps sijnde het voortste eijnde hier tegens affgedeelt ...


78. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Joost Goorts een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genaemt den Camp gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heese tusschen 1. Jan Hompus alias den Molder 2. eenen ackerwegh 3. idem 4. Geerit Joosten ...


78. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Joosten een parceel beemptgroesen groot ontrent tweentachtentich roeden genaemt dat Broexken gelegen aenden Rul prochie van Heese, tusschen 1. Michiel Willem Gobbels 2. d'erffgenamen Adriaen Snoecx 3. een beemptstraetjen 4. idem ...


78v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Adams een parceel ackerlants groot ontrent sessenveertich roeden genaemt het Laerstuck gelegen inde Laerstucken onder die prochie van Heese tusschen 1. de kinderen Geerit Cornelis 2. den cooper 3. Marie weduwe Peeter Jan Reijnders 4. eenen treckgraeff ...


78v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Delis Sanders een parceel groesen genaemt den halven Wolffert groot ontrent negenendertich roeden gelegen tusschen den Rul ende Houdt onder die prochie van Heese tusschen 1. Anthonis Hendrick Bacx 2. Margriet Adriaen van Velthoven 3. de rievire genaemt de Aa 4. Jan Thonis ... vuijtgenomen eenen halven stuijver jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ...


78v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Marie Hendrick Raessen een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den acker bij Jan Joosten gelegen tot Eijmerick inde Middeldromthiende onder die prochie van Heese tusschen 1. Martinis Geerit Raessen 2. Hendrick Raessen 3. eenen ackerwegh 4. Geerit Joosten ...


78v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende verclaeren nu nochte ten eeuwigen dagen in geender handen manieren eenige actie ofte pretensie te willen hebben ofte behouden aen ende op seecker parceel ackerlants groot ontrent tweentachtentich roeden genaemt den Acker van Hendrick Dirc ofte Thonis Sijnen gelegen ontrent de cappelle tot Heese bij de voornoemde Adriaen van Velthoven achtergelaten tusschen 1. Lijsken weduwe Geerit Jan Geerits 2. Anneken weduwe Marten Anthonis Sijnen 3. idem ofte wel den voetpaht daer t'eijnden overloopende 4. de kinderen Geerit Cornelis met Willem Adams soo sij seijden, maer den selven over te geven ende te laeten aen ende ten behoeve van ho: ed: gebo: vrouw me vrouw Anna Margrita van Randwijck, vrouw douagiore van Heese ende Leende ende dat voor den jaerlijcken grontchijns ende den vrouwenhoevenpacht mette achterstellen van dien daer mede den selven is belast ...


79. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Aert Hanssen een parceel ackerlants groot ontrent t'seventich roeden genaemt de Houbraeck van Gielen Meeussen gelegen inde Houbraeckthiende onder die prochie van Heese tusschen 1. Marie weduwe Meeus Willems 2. Dirck Wouters Verbiesen ende Hendrick Joost Dircx 3. Peeter van Reijmensdael 4. Luijtjen weduwe Paulus Jan Joosten ... vuijtgenomen eenen stuijver jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ...


79. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Dielis Sanders een hoffken groot ontrent acht roeden gelegen aenden Rul onder die prochie van Heese tusschen 1. de gelijcke kinderen Dielis Sanders 2. Geertruijt weduwe Jan Thomas 3. Jan Peeter Joosten 4. d'erffgenamen Grietjen Verra ... vuijtgenomen dorps commer ende een halff vat roggen jaerlijcx reductiecoren aenden rentmeester vande geestelijcke goederen ...


79. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Thijssen den Schoenmaecker een parceel ackerlants genaemt den Diepart groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Leuren onder die prochie van Heese tusschen 1. Adriaen Jan Vincken 2. Jan Anthonis Smulders 3. Lijsken weduwe Geerit Jan Geerits 4. eenen diepen graft off sloot ... vuijtgenomen dorps commer ende twelff stuijvers jaerlijcx geestelijck pacht ...


79v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Dirck Wouters Verbiesen een parceel groesen groot scherp anderhalff vaetsaet genaemt de Scherffdonck gelegen ontrent den casteele van Heese tusschen 1. me vrouwe van Heese ende Leende en voort de riviere genaemt de Aa 2. Adriaen Vincken ende weduwe Jan Willem Verhagen 3. Jan hendrick Luijcas 4. Wouter Geerit Wouters ...


79v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Wouter Schavers een parceel ackerlants groot ontrent sevenentwintich roeden genaemt den Nijsacker gelegen aenden Heeserbosch ontrent het Heeserven prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. Lijsbeth weduwe Peeter Prinssen 3. Adriaen Jan Franssen 4. eenen gemeijnen wegh ...


79v. Anthonis Jan Swuesten naergelaten weduer wijlen Jenneken Adriaen van Velthoven ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs, Jan Joosten ende Jacob Jan Gielis als heijligeestmeesteren tot Heese ende die naer hen heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden negen stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen den drieentwintichsten dagh april waer van den eersten pacht sal comen verschijnen den (23-04-1684) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een halff huijs metten halven aengelach groot ontrent vijff copsaet gestaen ende gelegen ontrent de cappelle tot Eijmerick prochie van Heese tusschen 1. Dirck Keijmps sijnde het voorste deel van thuijs hier tegens affgedeelt 2. Hendrick de Jongh 3. me vrouw van Heese ende Leende 4. de straet ... losbaar mette somme van negenveertich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ende mette verschenen pachte ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende ...

[Kantlijn: compareerde Wouter Geerits als heijligeestmeester dien welck bekende wel deugldelijck dese neffenstaende obligatie van negenenveertigh gulden voldaen te sijn, ergo gecasseert, (12-09-1707)]

80. Adriaen Flipssen ende heeft erffelijck vercoft aen Anthonis Hendrick Swusten [Swuesten] de helft van een huijs met een hoffken aent huijs groot ontrent ses roede gestaen ende gelegen ontrent het Cruijs prochie van Heese waer van d'ander helft den cooper is competerende tusschen 1. Bartel Passen [Paessen] 2. den cooper 3. idem 4. de straet ... (05-05-1683)


80. Fransken meerderjarige dochter Anthonis Clercx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendricxken Thonis Clericx [Clercx] haere suster haer kindtsgedeelte ofte derde portie onbedeelt in ende van allen de goederen en gronden van erven bij haere ouders achtergelaten en metter doot ontruijmt onder die prochie van Heese gelegen t'sij in huijsingen in hoogen in leegen in diepen in droogen in landen in sanden in heijden in weijden in bosschen in beempden egeen vuijtgescheijden ende dat metten last van pachten en chijnse daer in staende met allen servituijten van wegen stegen ende waterlaten daer toe staende die de coopersse t'haren laste is nemende ... (19-05-1683)


80v. Hendrick Jacob van Asten ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Jacob van Asten sijnen broeder, een huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie vaetsaet onbegrepen der maten gestaen ende gelegen inde Ren prochie van Leende tusschen 1. de straet 2. Jenneken weduwe Fredrick van Roij, Thonis van Roij met meer andere 3. Geertruijt weduwe Jan den Litssenburger [de Litsenborger] 4. de Renstraet ... (18-06-1683)


80v. de heer Hubertus de Roij licentiaet inde rechten, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick ende Peeter gebroederen soonen Willem Frans Blockers, een huijsken metten aengelach groot ontrent vijff copsaet, gestaen ende gelegen tot Creijel prochie van Heese, tusschen 1. Goort Jan van Gael 2. Hendricxken Joosten der coopers moeder 3. de goederen toecomende den heere van geldrop 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende seven stuijvers jaerlijcke grontchijns staende in twee texten ... (19-06-1683)


80v. den vercooper vt supra ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan van Gael d'eene helft vanden Gevertacker groot int geheel ontrent twee vaetsaet te lancx op de sijde suijtwaerts gelegen tot Creijel onder die prochie van Heese, tusschen 1. de kinderen Anthonis Daems 2. Goort den coopers broeder hier tegens affgedeelt 3. de straet 4. de kinderen Jan van Baeckel, item alnoch d'eene helft van een parceel erffs genaemt den Sanderman groot t'samen ontrent vier vaetsaet gelegen ter plaetsse genaemt d'Oude Meulen prochie voorst. tusschen 1. den cooper 2. des coopers broeder ofte de helft hier tegens aff te deelen 3. s'heeren aert off heijde 4. eenige heijtvelden ... vuijtgenomen dorps comer ende d'eene helft van twee stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht staende in het leste parceel ...


81. den selven heer vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Jan van Gael d'een helft van een parceel ackerlants genaemt den Gevertacker groot int geheel ontrent twee vaetsaet te lancx op die sijde noortwaerts gelegen tot Creijel prochie van Heese, tusschen 1. den cooper 2. Peeter Jan van Gael ofte de helft hier tegens affgedeelt 3. de straet 4. de kinderen Jan van Baeckel, item alnoch d'eene helft van een parceel erffs genaemt den Sanderman groot t'samen ontrent vier vaetsaet gelegen ter plaetsse genaemt d'Oude Meulen prochie voorst. tusschen 1. den cooper 2. Peeter des coopers broeder sijnde de helft hier tegens affgedeelt 3. s'heeren aert off heijde 4. eenige heijtvelden ... vuijtgenomen dorps commer ende d'eene helft van twelff stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht staende in het leste parceel ...


81. Marie Jan Blesen naergelaten weduwe wijlen Lauwrens Peeters van Sommeren [van Someren] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, vuijt crachte van testamente met haren voorst .man gemaeckt inhoudende een clausule aldus: "ende wat aengaet de verdere erffgoederen van huijsinge ende landerijen het sij saeijlanden off weijlanden renten als andersints, hoedanich die sijn, egeen vuijtgescheijden, waer die sijn gelegen, daer over soo maecken ende laten sij testateuren reciproce d'een den anderen ende den lancx levende van hen beijden vrije heer ende meester, omme deselve te mogen vercoopen, veralieueren transporteren belasten ende beswaren, min ofte meer als off sij testateuren beijde in leven waren, omme henne testateuren schulden soo verre sij eenige hebben daer mede te betalen, ende de kinderen bij hen t'samen verweckt daer mede op te voeden," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen de heerlijcheijt van Heese ende Leende residerende van date den (23-02-1665) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Bijnen inwoonder tot Leende eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elecken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op onser lieve vrouwen lichtmisdagh, eertijts vercocht ende gelooft te betalen bij Jan Claessen tot behoeve vande comparante ende dat vuijt huijs hoff metten aengelach inde Doelen gelegen prochie van Leende, item alnoch vuijt een parceel ackerlandts opde Velue gelegen prochie voorst. vuijtwijsens den constitutiebrieff dare van sijnde gepasseert voor schepenen van Heese ende Leende van date den (03-10-1652) ...


81v. Frans Hendrick Colen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Geerit Vincken een parceel driesgroese groot ontrent drie copsaets genaemt het Campken gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Hees ende Leende tusschen 1. de weduwe Jan Delissen 2. den cooper 3. Tomas Peeters 4. Jan Peeters ... (24-06-1683)


82. Willem Deckers ende Lauwrijs Baeckermans beijde als wettige geeede momboiren over de drie onmondige kinderen van Jan Louwrijssen verweckt bij Elisabeth Thomas sijn huijsvrouw uijt crachte van wettich decreet bij mijn heren den drossaert ende schepenen van Heese ende Leende vonnisselijck verleent van date den (18-06-1683) hebben mits drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Geldrop gedaen ten hooghsten ende voor alle man vercoght Jan Hendrick Colen een parceel ackerlants gelegen inde Hooghacker onder Hoogh-Geldrop prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende groot ontrent twee lopensaet tussen 1. de voetpat 2. Jasper Willems 3. den ackerwegh 4. Jasper Willems voorst. ... (24-06-1683)


82. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Hendrick Coolen [Colen] kooper voorst. een parceel ackerlants onder Hoogh Geldrop ter plaetse genaemt de Hooghacker gelegen groot ontrent 4 lopensaet tussen 1. den [doorgehaald: voorst.] Jasper Willems 2. Teunis Jan Geboers 3. den ackerwegh 4. d'erffgenamen van Goort Jan van Gastel ...


82v. de ho: ed: gebo: vrouw: me vrouw Anna Margrita van Randwijck doueriere der vrije grontheerlijckheijt van Heeze ende Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Goort Aert Hanssen een parceel ackerlants groot ontrent seven copsaet genaemt den Cappelacker gelegen ontrent de capelle van Heeze tussen 1. Lsijken weduwe Geerit Jan Geerits 2. Anneken weduwe Marten Anthonis Sijnen 3. mr. Willem Adams schrijnwercker met meer andere 4. den cappelpath ... vuijtgenomen dorps commer ende jaerlijcx twee stuijvers drie oirt grontcijns daer en boven nogh vier vat vrouwenhoeven paght ... (28-06-1683)


82v. Hendrick meerderjarige soone Jan Anchems ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anneken Jacob Martens naergelaten weduwe wijlen Michiel Arien Raessen een parceel beemptgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Strijp ontrent den dijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Hermans 2. de coopersse 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Jan Cissen ... (22-07-1683)


83. Arien Hendrick Meijnens heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Dirck van Sommeren [van Someren] een parceel groese genaemt den Leegendries groot ontrent een vaetsaet gelegen op Genoonhuijs jurisdictie van Heese ende Leene tusschen 1. Jan Vreijsen 2. idem 3. de kinderen ofte erffgenaemen van Goosen Sanders 4. naebueren chijnsgoet ... uijtgenomen den gemeenen dorps commer ende een oort jaerlijcxe grontcheijns aenden ed: heere van Heese ende Leende ... (09-09-1683)


83. Arien Frans Pompen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joseph Gijsberts Josephs seecker huijs metten aengelach gestaen ende gelegen tot Leende ontrent de kerck tusschen 1. Wouter Janssen Verbiesen 2. de gemeen straet 3. den voorst. Wouter Janssen Verbiesen 4. de gemeen straet voorst. ... (14-09-1683)


83v. Anneken Nelis naergelaeten weduwe wijle Michiel Jan van Gemert geassisteerd met eenen bijstaende momboir in desen uijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst .man gemaeckt innehoudende eene clousule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijdelijcke goederen haer als voor verleent soo van huijsinge landerijen saeij ende weijlanden renten ofte andersints egeen uijtgescheijden als mede vande haeffelijcke ende gereede goeden waer over sij testateuren cracht ende macht sijn hebbende daer van soo maecken ende laeten sij testateuren reciproce d'een den anderen ende den langhstlevende van hen beijde vrije heer ende mr. omme deselve naer doot vande langhstlevende te mogen vercoopen veraliueren transporteren belasten ende beswaren oock daer van te mogen disponeren tot onderhout vande kinders ende betaelinge vande schulden als of sij testateuren beijde in leven waren," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris Paulus Smits ende seeckere getuijge geresideert hebbende binnen den dorpe van Heese van date den (10-03-1665) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende bekent alsoo in dier qualiteijt overgenomen te hebben tot laste van haer ende alle haere goederen, alsulcke een leste deel als Frans Andriesse vande Lauwre [de Laure] in eene rente van tweendartich gulden en tien stuijvers jaerlijcx is geldende ende verschult is voor sijn contingent te betalen aen d'heer van Deursen als rentmeester vande geestelijcke goederen ende juffrouw vande wWiel t'samen comende uijt den hoofde van sijn Franse ouders ende waer inne sijne mede erftgenaemen hunne portie oock noch moeten bijleggen gelovende het selve alsoo te betalen dat hij ende sijne goederen daer van nu ende ten eeuwigen dagen sullen sijn ende blijven onbelast daer voor verbindende haer persoon ende alle haere goederen soo haeve als erve nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenichge oppositie van recht namptisatie moet voorgaen (15-09-1683)


84. Joostjen weduwe Geerit Vincken geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haren voorst. man gemaeckt inhoudende een clausule aldus: "comende voorts ter dispositie van hare tijttelijcke goederen hen bij Godt de heere almachtich op deser aerden verleent het sij huijsinge erffgoederen, renten als erffhaeffelijcke meubelen waer over de testateuren cracht ende macht sijn hebbende dien den eersten afflijvigen metter doot sal ontruijmen ende achterlaten daer over soo laten ende maecken sij testatueren reciproquelijck d'een den anderen, ende den langhstlevende van hen beijden vrije heer ende meester, omme vande selve goederen huijsinge ende erffhaeffelijcke meubelen goederen te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren tot betalinge vande schulden ende om de kinderen bij hen testateuren t'samen verweckt daer mede op te voeden," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smits [Smids] notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heese geresideert hebbende van date den (19-02-1662) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Franssen een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genaemt den Haeghdoren gelegen inde Middeldromthiende onder die prochie van Heese tusschen 1. Aelken weduwe Jan Thonis Franssen 2. de ho: ed: gebo: vrouw van Heese ende Leende 3. de kinderen Frans Roubosch 4. Adriaen Janssen van Hapert ... vuijtgenomen eenen stuijver jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... compareerde Niclaes Willem Smulders inden name van sijne mede erffgenamen ende hem daer voorens in desen sterckmaeckende den welcken verclaert sich selven te stellen als borge op gelijcke verbintenisse als boven voor allen aentael ende commer die op het voorst. parceel ackerlants boven den stuijver grontchijns eenighsints soude mogen comen, alsoo den voorst. acker bij sijnen vader voor desen aende vercoopersse oock los ende vrije is vercocht geweest ende dienvolgende hem cooper daer van nu ende ten eeuwigen dagen t'indemneren (11-10-1683)


84v. Truijntijen Hendricx weduwe wijlen Meeus Hendricx vanden Broeck uijt crachte van testament met haeren voorst. man zaliger gemaeckt inhoudende een clousule aldus: "ende mits dien tot de sleve dispositie komende soo verclaeren de testateuren elckander over ende wederover, ende sulcx d'eerst[.]ervende de langhstlevende van hun beijde te hebben genomineert ende geinstitueert, gelijck sijlieden elckanderen nomineren ende institueren bij desen, tot sijnen, ofte haere eenige ende universele erffgenaemen in alle de goederen soo roerende als onroerende, actien, crediten, in ende uijtschulden, egeen uijtgesondert van wat nature, conditie, ende qualiteijt die soude mogen sijn ofte tot wat plaetse gelegen even ende gelijck sij lieden testatueren deselve metter doot sullen komen te ontruijmen, ende nagelaten ende dat met volle rechten, ende bij tiule van i[.]tie," ende alles breeder blijckende bij den voornoemde testamente de date den (27-05-1682) gepasseert voor Jacobus van Aller notaris ende seeckere geruijge residerende tot Rotterdam, bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Bacx een parceel ackerlants groot ontrent anderhalf vaetsaet gelegen inde Speel aende Weijdwegh prochie van Leendt tusschen 1. Peeter Coppen 2. de kinderen Hendrick Verbraecken 3. Willem Joost Cocx 4. den voorst. Weijdwegh ... (15-11-1683)


85. die selve vercooperse in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Hendricx van Lieshout een parceel weijlant groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aent Meuleschuth prochie van Leendt tusschen 1. Jan Goort Bul 2. Dirck Ariens 3. t'Meuleschut 4. Tonis Hendricx van Hoerick ...


85. Peeter Gielen Gevens [Geevens] woonende recht buijten de stadt Rotterdam ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Sijmon van Gael, ende Adriaen Willem Engelen beijde inwoonderen tot Leende t'samen een parceeltjen groesen groot ontrent dertich roeden mette opgaende eijckeboomkens daer opstaende vuijtgenomen degeene die Leenaert van Pelt daer van heeft gecocht, die hij binnens s'jaers moet ruijmen, gelegen inde Jansborgen aenden Renwegh inde Waterstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Matthijs Geerit Daems 2. de Waterstraet 3. Goort Frans den Smith [de Smid] 4. Corst Frans den Smith [de Smid]... (16-11-1683)


85v. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Bruijnen een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Langhacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Ruth Jacobs ende Lijsbeth weduwe Thijs Hannen met hare kinderen 2. d'erffgenamen Jacob Luijten off den Groeswegh tusschen beijde leggende 3. Jan Engelen 4. Lambert Potters ...


85v. Jan Willem Jutten als naerder van bloede sijnde ende heeft wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel beemtgroese groot ontrent hondert en seventien roeijen genaemt de Dolhegh gelegen tot Strijp prochie van Leende als Reijm Hollen in coope vercregen hadde vande erffgenaemen Alith Jutten, volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van dato den (12-01-1683) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweecken ende hem gelaeten in sijn recht (24-11-1683)


86. Lijsbeth Hendrick Pompen naergelaten weduwe Willem Hendrick Bul geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haer tochte van het huijs bachuijs torffschop ende aengelach groot ontrent een vaetsaet alwaer sij comparante tegenwoordich in is woonende gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Stijntjen weduew Goort Hendrick Loeffs 2. de straet 3. idem 4. Hendrick Paulus Smulders ... vuijtgenomen dorps commer ende den grontchijns daer in staende ende dit alles tot behoeve vande gelijcke kinderen van Hendrick Willem Bul haren gewesene soone verweckt bij Marie Arien Nasen sijne wettige huijsvrouwe ... (24-11-1683)


86. Jan Thonis Aerts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Gielen Huijben een parceeltjen beemtgroesen groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Elsen onder die prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Willem van Brugh 2. Adam Jacob Pancras 3. idem 4. d'erffgenamen Joost Hanssen ... vuijtgenomen seven stuijvers twee oort jaerlijcx reductie aen de kercke tot Leende ende dorops commer ... (04-12-1683)


86. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Coolen [Colen] een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Numbergh gelegen inde Gastelheurck onder die prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. idem 3. idem 4. de kinderen Fredrick Driessen ...


86. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Coolen [Colen] een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet genaemt den Boschacker gelegen achter de kercke tot Heese tusschen 1. d'erffgenamen Jan Goorts van Velthoven 2. de kinderen Geerit Dommels 3. Aeltjen weduwe Jan Goossens 4. Hendrick Daem Verhagen ...


86v. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de gelijcke kinderen [doorgehaald: wijlen] Aerts Dircx een torffschop met het schuerken ende aengelach groot ontrent anderhalff vaetsaet, gestaen ende gelegne inden Gastelsheurck onder die prochie van Heese tusschen 1. Geerit Verschueren 2. Dinghna Martinis Gevens [Geevens] 3. idem 4. de straet ... vuijtgenomen twee gulden thien stuijvers jaerlijcx aende heijligeest tot Heese met eenen staenden ende loopenden pachte ende dorps commer ...


86v. Lijntjen lestnaergelaten weduwe wijlen Hendrick Anthonis van Hal geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen als actie ende transport hebbende van Willem Hendrick van Brugh man ende momboir Jenneken Geerit Dommels ende alsoo indier qualiteijt evictrice voor den achterstel eender rente van ses gulden jaerlijcx gelooft bij Michiel Goort Adriaens vuijt dit naerbeschreven onderpant volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (27-06-1631) ende de solemniteijten van evictie soo van verbuetinge als andersints goebserveert hebbende volgens de acten daer van isjnde alhier ter secretarije berustende ende heeft alsoo indier qualiteijt [doorgehaald: vuijt crachte van testamente met wijlen haren voorst. man gemaeckt om te mogen doen t'gene hier naer volgende bij ons schepenen] wettelijck ende erffelijck vercocht Francijna Martinis Verhoeven een parceeltjen ackerlants groot ontrent drie copsaet genaemt den st. Jobsacker tusschen de Heeserkerck ende st. Job gelegen tusschen 1. Amant Willem Joordens 2. mr. Claes Box [Bocx] 3. Heijltjen weduwe Martinis Verhoeven 4. eenen gemeijen ackerwegh ... (06-12-1683)


87. die vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Amant Willem Joordens een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tusschen st. Job ende de Heeserkercke tusschen 1. Francijna Martinis Verhoeven 2. Aeltjen weduwe Jan Wouters Verbiesen 3. mr. Claes Box [Bocx] 4. eenen gemeijen ackerwegh ...


87. Jan ende Arien gebroederen soonen Peeter Goossens inwoonderen tot Leende ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Tielen Keijmps seventhien roeden lants off erve aff te meten vooraen en d'wers van een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. de weduwe Joost Maes 2. Lenaert Cox [Cocx] ende mr. Reijnier Vee 3. de vercooperen off acker daer het affgemeten sal worden 4. de kinderen van Lenaert Maes ... (08-12-1683)


87v. Wouter Hendrick van Hees woonende in Beecasted ontrent de stadt Muncken [München,Munchen] in Beijerlant [Beieren], soo voor hem selven als mede last ende procuratie hebbende van Quintinus Struijs als man ende momboir van Geertruijt Hendrick van Hees gepasseert voor den notaris Peeter Joan Allefeldt ende seeckere getuijgen binnen de stadt Antwerpen residerende, van dato den (18-11-1683) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Arien Wouter Donckers seecker parceel groese genaemt het Donckersbroecxken groot ontrent sesent'seventich roeden gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. eenen wegh 3. Joseph Maes 4. den voorst. wegh ... (14-12-1683)


87v. den selven vercooper in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Bacx ende Jan Janssen van Mielen een parceel groese groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Strijp prochie voorst. tusschen 1. Wouter Frans Delen [Deelen] 2. de rieviere genaemt d'Aa 3. Hendrick Joost Cocx 4. Hendrick Corsten van Mol ...


88. den selven vercooper in qualiteijt voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Jacob Rooij[.] [Rooijaerts?] een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Strijp prochie voorst. tusschen 1. Hendricxken Leenen 2. heilgegeestlant 3. de weduwe Frans Cocx 4. de kinderen van Dielis Danckers ...


88. den selven vercooper heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Tijssen [Thijssen] een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen aende heij tot Strijp prochie voorst. tusschen 1. Aert Janssen van Siggelen [van Sechelen] 2. Jacob Arien Maes 3. Josep Marcelis Bluijssen 4. de heij ...


88. den selven vercooper heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Joseph Marcelis Bluijsen een parceeltjen lants genaemt den Hannenhoff soo groot ende kleijn als den selven gelegen is aende Santbergh tot Strijp prochie voorst. tusschen 1. Marten Dirck Sissen [Cissen] 2. Tijs Jan Herberts cum suis 3. Joostjen van Houdt 4. de straet ...


88v. Jacob Aert Groenen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Bacx een parceel groese gelegen inde Rossende onder Leende tusschen 1. Jan Goort Bul 2. [leeg] 3. de reviere genaemt d'Aa 4. Jan Joost cocx ... (14-12-1683)


88v. Jan Hendrick Dommels wesende meerderjarich soo hij verclaerde Jan Claes Vester ende Jan Joosten van Stercksel [van Sterksel] beijde als wettige geede momboiren over de noch drie onmondige kinderen wijlen Hendrick Dommels verweckt bij Marie Willem Goossens sijne wettige huijsvrouwe ende hen voor deselve onmondige in desen fort ende sterckmaeckende, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Gielen Vervlaessen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers alle jaer te gelden ende te betalen op vrouwe lichtmisdagh eertijts vercocht ende gelooft te betalen bij Huijbert Michielssen tot behoeve van Hanssen Aerts ende dat in ende vuijt een stuck beemtgroesen inden prochie van Heese aenden Venne gelegen groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Aert Hanssen 2. Lijntjen weduwe mette kinderen wijlen Willem Jans den Cuijper, noch in ende vuijt een stuck groesen genaemt het Eeuselken ter selver plaetse gelegen groot ontrent een vaetsaet, tusschen 1. Willem Goossens 2. Jan Janssen Souwen, noch in ende vuijt een stucxken driesgroesen aenden Venne gelegen tusschen 1. des vercoopers ende Abraham Smolders, alles breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier date den (03-02-1649) ... (15-12-1683)


89. Dirck Jan Dircx ende Goort Jansse Coris man ende momboir Lijntije Jan Dircx beijde soo voor hun selven als mede hun in dese fort ende sterckmaeckende voor Jan Janssen hunnen respectiven broeder ende swager woonende binnen Roosendael ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick de Jongh secretaris alhier binnen Heese ende Leende seecker parceel groese genaemt de Reijt groot ontrent vierentsestich roeden gelegen tot Eijmerick prochie van Heese tusschen 1. d'erffgenamen Goort Jan Backs [Bacx] ende Jan Claes Vesters 3. d'erffgenamen Jan Lemmens 3. Michiel Marcelis Smulders 4. d'erffgenamen Geerit Jan Souwen ... (20-12-1683)


89v. Hendrick Peeters als man ende momboir van Helena Hermans sijne wettige huijsvrouwe heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Arien Joosten seecker huijs en aengelach recht uijt tot de graeff toe groot ontrent vijffendartich roeden gestaen ende gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Nelis cum suis 2. den cooper 3. de straet 4. Willem Jacobs ... uijtgenomen dorps commer twee stuijver acht penningen jaerlijcxse grontcheijns en vijff stuijvers jaerlijcx reductie ... (21-12-1683)


89v. den selven vercooper heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Hendrick Vincken een parceel lants genaemt den Egelmortel groot ontrent acht en dartich roeden gelegen alhier tot Heese ontrent den molen tusschen 1. Jan Geerits 2. eenen waterlaet 3. eenen wegh 4. idem ...


89v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght Pereijn weduwe Willem Hendrick Hoeben seecker parceel lants genaemt den Egelmortel groot ontrent vierendartich roeden gelegen inde Hulseacker onder Heese tusschen 1. de coopersse 2. Jan Peeter Venten 3. Jan Schachten 4. Hendrick Frans van Meel ...


90. den selven vercooper heeft alnoch uijtterhant mont tegens mont wettelijck ende erffelijck vercoght aen Thonis Marcelis Smulders een parceel groese genaemt den Dijckbeemt groot ontrent sesenvijftich roeden gelegen aende Strabrechterdijck prochie van Heese tusschen 1. Sweer Joosten cum suis 2. d'erffgenamen Aert Wouters 3. Gielen Teunis Schachten 4. de Dijckstraet ...


90. Jan Aerts alias Rijbij [Rijbius] inwoonder tot Leende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Hendrick van Asten een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Leenderstraet genaemt den Weijacker tusschen 1. Reijm Hollen 2. Jan Hoeben 3. Jan Willem Engelen 4. Claes [niet gefotografeerd] ... (22-12-1683)


90v. Willem Hendrick Vervlaessen inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Willems woonende tot Soerendonck een parceel erffs soo groese als heijde groot t'samen ontrent twee vaetsaet, gelegen inde Ulkendoncken onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Jacob Jutten 2. d'erffgenamen Martinis Tielen Heesterbeeck 3. de riviere genaemt de Aa 4. de heijde ... met expresse conditie dat den vercooper verbindt alle sijne goederen hebbende ende vercrijgende dat de dorpslasten alle jaren promptelijck van t'voorst pant aende borgemeesteren sullen betaelt worden d'welck den cooper op gelijcke verbintenisse aenneemt te sullen oden ende bij faulte van dien den vercooper ofte sijne erffgenamen altijt vrije sullen staet t'voorst vercocht pant altijt sonder vonnis ofte recht wederom te mogen aennemen ende aenveerden in voegen off noijt vercocht ware geweest ...


90v. Joost Hendrick Goossens inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van seventien roeden lant aff te meten voor aen ende dwers van een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet gelegen tot Oisterick onder de prochie van Leende, als Hendrick Tielen Kijmps vercregen hadde in coope van Jan ende Arien gebroederen soonen Peeter Goossens volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van dato den (08-12-1683) ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweecken ende hem gelaten in sijn reght ... (22-12-1683)


91. Joost Dielis Gijsen naergelaetene weduwenaer wijlen Lijsken Louwreijsen ende heeft met wil ende voorkennisse van sijne kinderen soo hij verclaerde wettelijck ende erffelijck vercoght aen Maeijke Driessen naergelaete weduwe Frans Arien Pompen eenen jaerlijcken ende erffelijcken cheijns van drie gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent alle jaer te betaelen op onse lieve vrouwe lichtmisdagh eertijt vercoght ende gelooft te betaelen bij Wouter Joost Elsen tot behoeve vanden voorst. transportant ende dat uijt dese sijne onderpanden als te weten in ende uijt den achtersten dries inde prochie van Heese aenden Heserbossche gelegen tusschen 1. Wouter den vercooper 2. Anthonis Ariens, noch in ende uijt een gelach als huijs hoff metten aengelach ter voorst. plaetse gelegen tusschen 1. Jan Dommels 2. Hans Aerts, alles breeder naer inhouden vanden constitutiebrieff dar van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van dato den (13-02-1638), item alnoch eenen jaerlijcken ende erffelijcken cheijns van drie gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent, alle jaer te gelden op onse lieve vrouwe lichtmisdach, eertijts vercoght ende gelooft bij Wouter Joost Elsen tot behove van Willem Dielis Joosten, ende dat in ende uijt huijs hoff metten aengelach den voorst. Wouter toebehoorende aenden Heserbos prochie van heese gelegen tusschen 1. Jan Dommels 2. etc., alles breeder naer inhouden vanden constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van dato den (27-01-1638) ende den vercooper heeft opde voorst. twee rentijens mitsgaders den transportbrieff bij Jan Jan Dielis Goossens tot sijns transportants behove gedaen mitsgader de brieven en bescheijden daer van sijnde met alle verloopen pachten daer op ten achteren staende ... (28-12-1683)


91v. Geerit Tijssen [Thijssen] inhouwelijck gehadt hebbende Peerken Hendricx sijne eerste gewesene huijsvrouw ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert ende overgegeven aen ende ten behoeve van Marie Driessen weduwe Frans Arien Pompen alsulcke obligatie van negen gulden jaerlijcx, waer van den eersten pacht is vervallen halff meert 1660 ende te lossen met tachtentich pattecons in specie als Gijsbert Bartelemeeusen cum uxorije hadde belooft ende bekent schuldich te wesen aen Andries Anthonis van Hal ende dat voor schepenen van Waelre ende Weerde volgens de acte daer van sijnde van date den (30-04-1659) ende den transportant heeft opte voorst. schepenegelofte mette brieven daer van sijnde ende alle verloope pachten daer op ten achteren staende helmelinge vertegen ...


92. de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Geerit Raes Francissen verweckt bij Anthonisken dochtere Geerit Adam Henselmans sijne wettige huijsvrouwe namentlijck Aert ende Martinis soone Geerit Raessen, Bartelemeeus van Paessen man ende momboir van Maria sijne wettige huijsvrouwe, Andries van Leur man ende momboir van Alegonda sijne wettige huijsvrouwe, Jacob Gijsbrechts als man ende momboir [doorgehaald: over de onmondige kinderen wijlen Frans Pompen verweckt bij Elsken sijne wettige huijsvrouwe] Marie Frans Pompen verweckt bij Elsken Geerit Raes Francissen sijne wettige huijsvrouwe ende hem in desen voor sijne staecke sterckmaeckende, Willem Janssen Smits [Smids] inhouwelijck gehadt hebbende Lijsbeth Geerit Raes Francissen, Jan Dielis inhouwelijck gehadt hebbende Helena Geerit Raes Francissen, Peeter Cocx inhouwelijck gehadt hebbende Catelijn Geerit Raes Francissen, Cornelis meerderjarich sone Raes Geerit Francissen hem in desen sterckmaeckende voor Pereijntjen sijne moeder, ende de gesamentlijcke comparanten verclaeren hun alnoch in desen sterck te maecken voor Jacob Geerit Raes Francissen hunnen respective absenten broeder ende swager, verclaerende verders eenige jaeren geleden naer het affsterven van hunne voorst. moeder, als wanneer de bovengeseijde mans hunne voornoemde huijsvrouwe die nu daer naer affgestorven sijnde in leven waeren, metten anderen aengegaen te hebben scheijdinge ende deelinge van allen de achtergelaeten goederen van hunnen voorst. ouders, soo ende gelijck als volght


A: inden eersten soo is te deel gevallen Aert Geerit Raes Francissen, den dijckbeemt gelegen inde dijckbeemden tot Heese ontrent Ginderover neffens de erve Martinis Geerit Raessen groot ontrent twee vaetsaet, item een parceel lants genaemt het Karsvelt groot ontrent vijff copsaet gelegen aneden Eijmerickerstraet prochie voorst. neffens den wegh gaende vande straet aff naer den molen, item een parceel lants gelegen neffen den Ottermanswegh ontrent den molen groot ontrent vijff copsaet, item een parceel lants genaemt de Braeck groot ontrent negen copsaet gelegen ontrent den Toversnest neffens erffenisse de weudwe Jan Daems

B: ten tweeden soo is te deel gevallen Martinis Geerit Raessen inden eersten een parceel groese genaemt den Dijckbeemt gelegen aende Aa bij Ginderover neffens erve Aert Raessen groot ontrent twee loopensaet, item een parceel groese genaemt den Hobbericxdries gelegen aende Eijmerickerstraet neffens erve Adam de Smith [de Smid] groot ontrent drie vaetsaet, item een parceel groese genaemt de Weerd groot ontrent drie vaetsaet gelegen neffens de Kleijn Aa, item een parceel lants gelegen tot Eijmerick neffens erve d'een eijnde Wouter de Smith [de Smid], groot ontrent vijffcopsaet, item een parceel lants genaemt den Lancker groot ontrent twee vaetsaet gelegen neffens den wegh vant' Kruijs naer Kreijl, item een parceel lants genaemt de Braeck groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen inden Tooversnest neffens erve Aert Raessen alle de voorst. parceelen van erven gelegen inde prochie van Heese

C: ten derden soo is te deel gevallen Bartelemeeus van Paesschen inden eersten een huijs hoff en aengelach groot ontrent drie loopensaet gestaen ende gelegen ontrent t'Cruijs prochie van Heese, item een parceel groese genaemt den Dijckbeemt groot ontrent twee vaetsaet gelegen neffens erve Martinis Raessen, item alnoch een parceel groese genaemt het Dijcksijen gelegen neffen den Wuestenbeemt groot ontrent een vaetsaet, item een parceel lants gelegen neffens erve Luijdtije weduwe Pouwlus Jan Joosten genamt den Campacker groot ontrent twee vaetsaet, item een parceel lants gelegen aen oude molen neffens erve [leeg] groot ontrent drie vaetsaet, alle de voorst. parceelen van erven gelegen inde prochie van Heese

D: ten vierden soo is te deel gevallen Andries Valleur inden eersten een parceel groese genaemt het Hooijvelt gelegen aende Strijperdijck prochie van Leende neffens erve Willem Smits [Smids] groot ontrent vierdalff vaetsaet, item een parceel groese genaemt het Ibroeckbeemtijen gelegen tot Strijp prochie voorst. neffens erve Hendricxken Maes sijnde de oostsijde, item een parceel lants genaemt den Grooten Heijacker groot ontrent anderhalff vaet gelegen ter plaetse voorst. neffens erve Marie weduwe Jan Pompen, item een parceel lants genaemt den Duerecoop groot ontrent een vaetsaet gelegen ter plaetse voorst. neffens erve Joseph Marcelis Bluijssen, item een parceel lants gelegen aenden Hoogenwegh ter plaetse voorst. groot ontrent 32 roeden genaemt den Soeacker, item een halff gebost gelegen inde Maesheurck ter plaetse voorst. neffens erve Jacob Raessen, item de putten mette moelen gelegen inde Bercken

E: ten vijffden soo is te deel gevallen Jacob Gijsbrechts in qualiteijt voorst. inden eersten seecker huijs brouwerije en den hoff van Thonis Geuijens [Guijens] gestaen ende gelegen tot Strijp prochie voorst. aent Haetsvelt neffens erve Jacob Geerit Raessen, item een parceel groese genaemt den Grooten Dijckbeemt gelegen aenden Strijperdijck prochie voorst. neffens erve Willem Smits [Smids], groot ontrent vier vaetsaet, item alnoch een parceel groese genaemt de Achterste Reij groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Reij prochie voorst. neffens erve Jacob Geerit Raessen, item den hoff gelegen aenden Strijperdijck voorst. neffens erve Goort Donckers erffgenamen groot ontrent een halff vaetsaet, item een parceel lants genaemt den Langenacker groot ontrent twee vaetsaet gelegen aenden Hoogheijndwegh neffens erve Reijm Collen [Hollen], item een parceel lants genaemt den Kleijnen Heijacker groot ontrent een vaetsaet gelegen aende Heij ter plaetse voorst. neffens erve Joseph Maes, item alnoch een parceel lants genaemt den Buijsacker gelegen neffens de Bergh groot ontrent een vaetsaet

F: Willem Janssen Smits [Smids] te deel gevallen inden eersten een parceel groese genaemt de Bues gelegen ontrent den Strijperdijck neffens erve Andries Valleur groot ontrent hondert t'seventich roeden, item een parceel groese genaemt het Makebeemtijen gelegen ter plaetse voorst. neffens erve d'erffgenaemen Frans Pompen groot ontrent sevencopsaet, item een parceel lants geneamt het anderhalff vaetsaet gelegen neffens erve d'erffgenamen Willem Mansvelten groot ontrent anderhalff vaetsaet, item een parceel lants genaemt den Vlassersacker groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Streijp voorst. neffen erve Dielis Danckers erffgenamen, item alnoch een parceel ackerlants genaemt den Cappelacker groot ontrent vijff copsaet gelegen ter plaetse voorst. neffens erve d'erffgenamen Willem Wuijten

G: ten sevenden soo is Jan Dielis te deel gevallen inden eersten een parceel genaemt den Kleijne Ketelbueter groot ontrent drie copsaet gelegen neffens erve d'erffgenamen Goort Donckers, item een parceel groese genaemt de Reij groot ontrent een vaetsaet gelegen neffens erve de weduwe Jan Pompen ter plaetse voorst., item eenen parceel groese genaemt de Riest groot ontrent drie vaetsaet gelegen neffens erve Willem Jutten, ter plaetse voorst. item eenen hoff groot ontrent achtien roeijen gelegen aent Brughsken neffens erve Reijnder Tielens erffgenamen, item alnoch een parceel lants gelegen opte Tuijnt neffens erve d'erffgenamen Arien Raessen groot ontrent een vaetsaet, item alnoch een parceel lants gelegen ter plaetse voorst. neffens erve Goort den Smith [de Smid], item een Beusselen gelegen inde Jansborgen neffens erve d'erffgenamen Jan Bocx, genaemt het Keldersgebust

H: ten achtsten soo is te Peeter Cocx te deel gevallen inden eersten een parceel groese genaemt den Broeckbeemt groot ontrent drie vaetsaet gelegen neffens erve de weduwe Reijnder Tielens, item alnoch een parceel groese genaemt den Broeckbeemt gecomen van d'erffgenamen Jan Bocx gelegen neffens erve Andries Valleur groot ontrent een vaetsaet, item alnoch een parceel groes en bos genaemt het Soldersveltijen groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Ketelbueters neffens erve d'erffgenamen Dielis Danckers, item een parceel lants gelegen neffens erve Iewen Iewens groot ontrent anderhalff vaetsaet, item een parceel lants genaemt de Hoeve groot ontrent een vaetsaet neffens erve Hendrick Cocx, item alnoch een parceel lants genaemt het Garstvelt groot ontrent drie copsaet gelegen neffens erve Arien Maes, d'ander seijde d'weduwe Hendrick Bacx, alle de voorst. parceelen van erven gelegen tot Streijp prochie van Leende

I: ten negensten soo is te deel gevallen Cornelis [doorgehaald: Geerit] Raes Francissen in qualiteijt voorst. inden eersten een parceel lants genaemt den Tuijntacker groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen neffens erve d'erffgenamen Wouter Goort Vossen [Sfossen], item alnoch een parceel genaemt het Kleijn Tuijntijen groot ontrent een vaetsaet gelegen neffens erve Hendrick Leenen, item een parceel groese genaemt den Driesbeemt groot ontrent drie vaetsaet gelegen neffens erve Goort den Smit [de Smid], alle de voorst. parceelen van erve sijn gelegen tot Strijp prochie voorst.

J: ten thienden soo is te deel gevallen Jacob Geerit Raes Francissen, in qualiteijt voorst. inden eersten seecker huijs schuer backhuijs en aengelach groot ontrent drie copsaet gestaen ende gelegen tot Strijp prochie van Leende neffens erve d'erffgenamen Frans Pompen, item een parceel groese genaemt den Stijnendries groot ontrent vijff copsaet gelegen neffens erve Jacob Hendrick Dielis, item alnoch een parceel groese genaemt Hendrick Baetijens Driesken groot ontrent een vaetsaet gelegen neffens erve Peeter Cocx, item alnoch een parceel groese genaemt de Reij groot ontrent t'sestich roeden gelegen neffens erve de kinderen Frans Pompen, item alnoch een parceel groese genamt den Bruggerbeemt groot ontrent negen copsaet gelegen neffens erve Jacob Dielis, item een parceel lants genaemt Jan Driesacker groot ontrent t'sestich roeden neffens erve de kinderen Arien Maes, item alnoch een parceel lants genaemt Tonis Lobben Acker groot ontrent vijffenvijftich roeden gelegen neffens erve d'erffgenamen Dries van Puth, item alnoch een parceel lants genaemt de Clooten groot ontrent vijffentwintich roeden gelegen neffens erve d'erffgenamen Arien Maes, item alnoch een parceel lants genaemt Jan den Smith [de Smid] Acker groot ontrent een vaetsaet gelegen neffens erve d'erffgenamen Frans Pompen, item alnoch een halff Beusselen gelegen inde Maesheurck neffens erve d'erffgenamen Hendrick Teilens gecomen van Iewen Jacob Iewens alle gelegen tot Strijp prochie van Leende voorst.

onder conditie dat elck den cheijns ofte pacht in sijne aengedeelde cavel bevonden wordende te staen de selve alsoo te sullen moeten betalen, ende malcanderen te wegen daert van nooden wesen sal ter naester velt en ter minster schaede soo ende gelijck alle de voorst. parceelen bij haere voorst. ouders sijn gebruijckt geweest, aengaende de renten obligatien en verdere meubilaeire goederen verclaeren sij comparanten lange voor desen int minnelijck ende gelijckelijck gescheijden ende gedeelt te hebben soodanich dat een ider daer mede is tevreden geweest ende elck het sijne rechtmatich toegecomen, hebbende aenveert getrocken ende geproffiteert ... (31-12-1683)

96. Martinus Willem Nippen inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Dirck Bocx, Hendrick Goort Loes ende Joseph Gijsberts als h. geestmeesters des dorps Leende ende die naer hun h: geestmeesters sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vande taffel des h: geest voorst. eenen jaerlijcken ende erffelijcken cheijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent alle jaer te gelden ende te betaelen op st. Andriesdagh waer van den negensten pacht sal vervallen sijn te (30-11-1684) uijt redenen den ouden rieff hier van geweest sijnde daer soo veel op ten achteren ws staende huijden is gecasseert en desen inde plaetse gemaeckt ende dien te heffen ende te beuren in ende uijt een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen onder de Sevenhuijs prochie van Leende tusschen 1. Aert Willems 2. den vercooper voorst. 3. Willem Bacx 4. de straet, item alnoch in ende uijt een stuck lants gelegen inde Horst prochie voorst. groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. de weduwe Goort Loes 2. Aert Jeucken 3. Jan van Erp 4. Leijsken Nippen ... (31-12-1683)


Anno 1684

96v. Martinis Geerit Raessen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Jacob Rooij[.][Rooijaerts?] een parceel ackerlants genaemt den Voo[.] groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. Adriaen Dries van Puth 2. de kinderen Frans Pompen 3. Peeter Jonas 4. Dirck Bocx ... (08-01-1684)


96v. den selven vercooper heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Hendricx een parceel groese genaemt den Ketelbueter groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Strijp prochie voorst. tusschen 1. Jan Dielis 2. de kinderen Dielis Aerts 3. Jan Tielens 4. s'heeren aert ofte heijde ...


96v. den vercooper voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoht Willem Jutten een parceel lants genaemt den Boeren[.] groot ontrent veertich roeden gelegen tot Strijp prochie voorst. tusschen 1. Jacob Geerit Raessen 2. de kinderen Reijnder Tielens 3. Jan Reijnders 4. de straet ...


97. den vercooper voorst. heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Aert Janssen van Siggelen [van Sechelen] een parceel groese genaemt het Bagijne Veldt groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Riesten tot Streijp prochie voorst. tusschen 1. Joseph Maes 2. Jen Bluijsen met meer andere 3. het Pompen Eeusel 4. Marijken Hendrick Dielis ...


97. Peeter Jan Nippen heeft wettelijck ende erffelijck over gegeven ende machtich gemaeckt Willem Arien Raessen een parceeltgen erffs groot ontrent een halff vaetsaet alwaer een huijsken op heeft gestaen gelegen tot Streijp opte Tuijnt onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Berghmans 2. de kinderen Frans Jan Pompen 3. Adriaen Pompen 4. de straet ... (11-01-1684)


97v. Aert Dielis Delen [Deelen] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Joost Snoijen [Snoeijen] schepen alhier seecker gelofte van eenhondert sevenenvijftich gulden tien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent gelooft te betaelen ende te voldoen bij Jan soone Jan Goosens [Goossens] Weijnen gepasseert voor schepenen alhier van dato den (05-02-1650) volgens de acte daer van sijnde ... (12-01-1684)

[Kantlijn: compareerde Jan Joosten den welcken consenteerde int casseren deses brieffs als sijnde vanden originelen betaelt tewesen, actum den (15-02-1690)]

97v. Jacob Jan Gobbels, Tonis Peeter Berchmans ende Anthonis Daems h. geestmeesteren tot Heese uijt crachte van evictie hebbende de solemniteijten soo van verhueringe verbuetinge behoorlijcke proclamatien als hier voor der kercke gedaen blijckende bijde respective actens alhier ter secretarije berustende voor den achterstel eender rente van ses vaet corens jaerlijcx gelooft te gelden bij Peeter Tonis Aerts uijt de naerbeschreven onderpanden volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier [doorgehaald] van dato den] [leeg] ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Arien den Euvgelist een parceel groese genaemt Bouremans groot ontrent vijff copsaet gelegen aende Verderstraet prochie voorst. tusschen 1. het Bulderstraetgen 2. d'erffgenaemen Geerit Peeter Swuesten 3. d'erffgenaemen Casper Abrahams de Louwere [de Laure] 4. Arien To[.] Tonis Kuijpers ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers drije duijten jaerlijcxse grontcheijns ... (12-01-1684)


98. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Goort Vesters een parceel groese genaemt het Meelveltgen groot ontrent twee vaetsaet gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. enen waterlaet 2. Jan Wouter Bernaerts cum suis 3. d'erffgenaemen Jacob Janssen van Litsenborgh [de Litsenborger] cum suis 4. Peeter Wouter Schavers ...


98. Marije Aert Cocx naergelaeten weduwe wijlen Roeloff Hendricx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen uijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man zaliger gemaeckt inhoudende een clousule aldus: comende voorts tot dispositie van tijdelijcke goederen hier op dese aerde verleent het sij van huijsingen landerijen saeijlanden als weijlanden, renten oock van erffhaeffelijcke meubele ghoeden, gheen uijtgescheijden waer die gelegen sijn ende de testateuren cracht ende macht over sijn hebbende daer over soo maecken ende laeten de testateuren reciproche d'een den anderen ende den lancxtlevende hender bijden als heer ende meester, omme vande selve soo veele te mogen vercoopen veraliueren transporteren belasten ende beswaeren als de lancxte levende sal van noode hebben tot betaelinge vande schulden ende haer ende haere kinderen op te voeden ende te onderhouden," breeder naer inhouden vanden voorst. testament gepaseert voor den notaris Poulus Smits [Smids] residerende tot Heese ende seeckere getuijgen van dato den (11-11-1680) ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Hendrick Jan Martinis seecker parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Breetvennen onder de prochie van Leende tusschen 1. de heijde 2. Arien Donckers 3. idem 4. idem ... (12-01-1684)


[los vel 86. [.] Heese, Leende ende de Sesgehugten inhoudende onder andre des volgt,

de drie kinderen ende erffgenaemen wijlen Jan Goossen Huijberts verweckt bij Marie Martinis Engelen, sijne eerste wettige gewesene huijsvrouwe, ende verclaeren met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben allen de erffgoederen bij wijlen hennen voorst. ouders agtergelaeten ende metter doot ontruijmt onder die parochie van Leende gelegen

A. ende mits welcke deelinge te deel gevallen is Anthonis soone Jan Gossens het parceel groese gelegen inde Clemmensvoort met het gebust daer agter aen groot ontrent t'samen twee vaetsaet, ende twelff penningen eens: in margine staet aldus Anthonis Jan Goossens bekent ondert. de Jongh 1684 ]

[los vel den (15-06-1712) dit nevenstaende deel van Anthonij soone Jan Goossens met de marginale quitantie de date den (15-01-1684) bij extract uijtgemaekten en geantentiseert teverseekeringen van Geertruij weduwe Antonis Goosens [Goossens] en van Es, is van is bij van voorst. geught, op den (xx-06-1712)]

99. de drie kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Goossen Huijberts verweckt bij Marie Martinis Engelen sijne eerste wettige gewesene huijsvrouwe ende verclaren met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben allen d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontuijmt onder die prochie van Leende gelegen


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Anthonis soone Jan Goossens het parceel groesen gelegen in de Clemmensvoortt met het gebust daer achter [aen] groot ontrent t'samen twee vaetsaet, item alnoch een parceel groesen gelegen inde Koeijbroecken groot ontrent twee vaetsaet, item alnoch een parceel groesen gelegen inde Buelderbeempden groot ontrent anderhalff vaetsaet, item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Cam[p] gelegen inde Broeckacker, item alnoch d'eene helfft van eene rente van tweehondert gulden capitael op Marcelis Jan van Vlierden woonende tot Someren ende moet dese cavel ontfangen vande cavel gevallen aen Hendrick Jacob van Asten de somme van vijffhondert drieentachtentich gulden ses stuijvers twelff penningen eens
[Kantlijn: Anthonis Jan Goossens bekent dat Hendrick van Asten aen hem dese 583 gulden 6 stuijvers, 12 penningen heeft voldaen ende betaelt, actum den (15-01-1684) in oirconden etc.]

B: Hendrick Jacob van Asten man ende momboir Anne Jan Goossens sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het huijs, schuer, brouwhuijs ende stallingen metten aengelagh soo ende gelijck t'selve gestaen ende gelegen is tegenover de kercke van Leende, item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent seven copsaet gelegen inde Speel, item alnoch een parceel ackerlants genaemt den Grooten Acker gelegen inde Broeckacker, groot ontrent negen copsaet, item alnoch een ackerken oock inde Broeckacker gelegen genaemt Aert Cox [Cocx] ackerken groot ontrent een vaetsaet, item alnoch een parceel ackerlandts mede inde Broeckacker gelegen neffens Matthijs Daems erve, item alnoch d'eene helft vande Rije te lancx op soo de palen gesteken sijn, neffens Jan Goort Bul erve, item alnoch een parceel groesen gelegen inde Oude Beempden genaemt het Sratenbroeck groot ontrent drie vaetsaet, item alnoch een parceel groesen genaemt het Meulenschut groot ontrent drie vaetsaet ende moet dese cavel vuijtter handt geven aende cavel gevallen aen Anthonis Jan Goossens vijffhondert drientachtentich gulden ses stuijvers twelff penningen ende aende cavel gevallen aen Bartholomeeus Jan Bijnen sijnen swager de somme van achthondert drieendertich gulden ses stuijvers twelff penningen alles eens

C: Bartholomeeus Jan Bijnen man ende momboir Lijsbeth Jan Goossens sijne wettige huijsvrouwe doch mits sijne cranckheijt absent ende de voornoemde Lijsbeth sijne huijsvrouwe in sijne plaetsse gecompareert geassisteert met Jan Joosten Verberren verclarende in desen geautoriseert te wesen vande voornoemde haren man is te deel gevallen inden eersten de halve Rije te lancx op soo de palen gesteken sijn neffens Lenart van [.] erve ende alnoch d'eene helft van eene rente van tweehondert gulden capitael tot laste van Marcelis Jan van Vlierden tot Sommeren [Someren] ende moet dese cavel ontfangen vande cavel gevallen aen Hendrick Jacob van Asten de somme van achthondert driendertich gulden ses stuijvers twelff penningen eens, onder conditie dat sij deijlderen malcaneren sullen moeten wegen daet het van noode wesen sal ten naesten velde ende minste schade gelijck in susters en broeders deelinge behoort te geschieden ... (15-01-1684)
[Kantlijn: Lijsbeth huijsvrouwe Bartholomeeus Jan Bijnen bekent dat Hendrick Jacob van Asten aen haer dese acht hondert drienderitch gulden ses stuijvers 12 penningen heeft betaelt ende voldaen, actum den (xx-01-1684)]

99v. Hendrick Jacob van Asten ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Jacob van Asten sijnen broeder, een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen ontrent de Langhacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Aert Wespen 2. Willem Truijen 3. Jan Tielen Smulders 4. Anthonisken weduwe Jacob Martens ende Hendrick Geven [Geeven] ...


99v. Jan Janssen van Oirle in houwelijck hebbende Jenneken Adriaens sijne wetteleijcke huijsvrouw woonende tot S'Hertogenbosch soo voor hem selven als hem in desen sterckmaeckende voor Jan ende Cornelia kinderen Aert Jansen van Leende ende alsoo in dier qualiteijt voor d'eene helft, Willem Geerts van Liesent [van Liessent/van Lieshout] met Anneken Geerit van Liesent [van Liessent/van Lieshout] sijne meerderjaerige suster geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen voor d'ander helft als wettige erffgenaemen wijlen Arien Tonis Creupels, ende hebben alsoo in dier qualitijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Jacob van Vessem seecker huijs en aengelach groot ontrent een vaetsaet gestaen en gelegen tot Boshoven prochie van Leende tusschen 1. W[.] Willems 2. de straet 3. den cooper ... uijtgenomen dorps commer en eene gulden tien stuijvers jaerlijcx aende h: geest tot Leende ... (1x-01-1684)


100. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Peeter Reijmen seecker parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen aenden kerckpat prochie van Leende tusschen 1. de erffgenaemen Hendrick Tonis van Hal 2 den voorst. kerckpath 3. Jan Dielis Joordens 4. den voornoemde Hendrick van Hall ...


100. de selve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Joost Cocx seecker parceel beemtgroese groot ontrent vier vaetsaet en sestien roeijen gelegen inde Langhstraet prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Hendrick Dircx van Seumeren [van Someren] 3. Thomas Jansen Versantvoort 4. de riviere genaemt d'Aa ...


100v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen [doorgehaald: Hendrick] Jacob van Vessem een parceel ackerlants groot ontrent achtensestich roeden gelegen neffens den Weijdwegh prochie van Leende tusschen 1. Thonis Jan Ruevens 2. den voorst. wegh 3. Joost Andriessen van Deursen 4. eenen wegh ...


100v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Hendricx van Lieshoudt [van Lieshout] een parceel ackerlants genaemt de Cromvoor groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Spelen prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Corsten van Mol 2. Jacob Jan Vrindt 3. de weduwe Peeter Coppen 4. Willem Joost Kocx [Cocx] ...


101. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit Hollen seecker busken groot ontrent eenvaet gelegen inde Jansborgen prochie van Leende tusschen 1. Dries Cl[.]sen 2. d'weduwe Peeter Goosens [Goossens] 3. Peeter Aert Cocx cum suis 4. [leeg] ...


101. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Bacx een parceel lants genaemt den Spinstersacker groot ontrent hondert en sestien roeden gelegen tot Boshoven prochie van Leende tusschen 1. den Broeckwegh 2. den cooper 3. Thonis Ieuwens cum suis 4. eenen wegh ...


101v. Hendrick Anthonis Donckers heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Jacob van Vessem seecker parceel groes en lant groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Boshoven prochie van Leende tusschen 1. Peeter Aert de Metser 2. den cooper 3. Wouter Gielen Delen [Deelen] 4. de straet ... (18-01-1684)


101v. Dirck Cocx, Hendrick Goort Loes en Joseph Gijsberts h: geestmeesters tot Leende uijt crachte van evictie hebbende de solemniteijten soo van verhueringe verbuetinge en behoorlijcke proclamatien alhier voor der kercke tot Heese gendaen blijckende bij de respective actens alhier ter secretarije berustende voorden achterstel eender rente van twee gulden en tien stuijvers jaerlijcx gelooft te gelden bij Aert Peeter Keijms uijt de naerbeschreve onderpanden volgens dne constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van dato den (12-01-1668) ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort Dircx den Cuijper een een parceel groese groot ontrent vijff copsaet gelegen aende Strabrechterdijck prochie van Heese tusschen 1. [.] Joost Dircx 2. Thonis Marcelis Smulders 3. de gemeen straet 4. d'erffgenaemen Thonis Gielen Schachten ... (22-01-1684)


102. de selve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen vanden Boomen een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. idem 3. eenen waterlaet 4. eenen wegh ...


102. Marije Jan de With naergelaete weduwe wijlen Creijn Geerits alias Nelemans geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte tot behoeve van haere wettige kinderen bij den voorst. Creijn Geerits haeren voorst. man zaliger aen haer verweckt ende dat van dese naervolgende goederen als te weten van een huijs ende aengelacht met het backhuijs daer sij tegenwoordich is inwoonende gestaen ende gelegen tot Oisterick prochie van Leende nochtans onder expresse conditie dat sij voor haer reserveert twaelff achtereenvolgende jaeren int voorst. backhuijs mits t'selve gedurende dien teijt houdende in goede reparatie, item alnoch van een parceel beemtgroese groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Cortbrugge, item van alnoch een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen opde Hagen alle onder de prochie van Leende ende dat met den cheijns daer in staende,... (25-01-1684)


102v. Jan Geerits Verschueren man ende momboir Jenneken Creijn Geerits sijne wettige huijsvrouwe, Adriaentije ende Cornelia gesusteren meerderjaerige dochteren wijlen Creijn Geerits geassisteert met hunnen bijstaende momboir in desen, Willem Geerits van Lieshoudt present ende Cornelis Geerits alias Nelemans absent beijde als wettige geede momboiren over de noch drie onmondige kinderen wijlen den voornoemde Creijn Geerits verweckt bij Marije Jan de With sijne wettige huijsvrouwe hebbende de voorst. absenten momboir bij hanttastinge en stipulatie aen schepenen gedaen int [.] vercoopen ende transporteren deses o[.]sent gedragen, de voorst. momboiren uijt crachte van wettigh decreet ende authorisatie bij mijn heeren den drossaert ende schepenen vonnisselijck verleent van dato den (21-01-1684) ons schepenen seer wel kennelijck, de voorst. gesamentlijcke comparanten hun in dese sterckmaeckende voor Willem meerderjarich soone Creijn Geerits die op sijn vertreck den (21-01-1684) bij hantastinge aen aen ons schepenen dese vercoopinge heeft geapprobeert ende verclaert daer in te consenteren, ende hebben alsoo in dier qualiteijt mits drije voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercoght aen Cornelis Andriessen van Deursen seecker huijs en aengelach met het backhuijs gestaen en gelegen tot Oisterick prochie van Leend oender conditie dat de voorst. Marije Jan de With weduwe Creijn Geerits is twaelff achtereenvolgende jaeren int voorst. backhuijs sal mogen blijven woonen mits t'selve houdende in goede reparatie, soo groot ende cleijn als t'selve aldaer gestaen ende gelegen is, tusschen 1. Jan Colen 2. Jan Geerits van Velthoven 3. Dirck Geerits 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver acht penningen jaerlijcxse grontcheijns ... (25-01-1684)


103v. de selve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit Hollen seecker parceel beemtgroese groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Cortbrugge prochie van Leende tusschen 1. Goort Coppen 2. idem 3. den cooper 4. idem ...


103v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joost Andriesen van Deursen seecker parceel lants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Leende opde Hage tusschen 1. Jan Kolen [Colen] 2. Joost Faessen 3. Hendrick Donckers 4. eenen wegh ...


104. Peeter Jan Belien inwoonder tot Leende uijt crachte van testament tusschen hem ende Joostijen dochtere Joost Bitters sijne gewesene huijsvrouw gemaeckt voor den notaris Poulus Smits ende seeckere getuijgen residerende binnen Heese van dato den (02-07-1681) bij ons schepenen gesien ende gelesen inhoudende eene clousule aldus: "comende vorders tot de dispostie vande tijdelijcke goederen het sij van huijsinge landerijen saeijlanden als weijlanden daer over soo maecken ende laeten de testatueren, d'een den anderen ende den langhstlevende van hen beijde, vrijen meester omme de selve te mogen vercoopen veraliueren transporteren belasten ende beswaeren tot opvoedinge vande langhstlevende in tijt van noot end ehenne kinderen t'samen verweckt als oock om te betaelen de schulden die sij sullen achterlaeten," ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Joost Cocx seecker parceel beemtgroese, groot ontrent sesentseventich roeden gelegen tot Strijp opt Eijntgen prochie van Leende tusschen 1. de straet 2. den cooper 3. Anneken Aerts 4. Joost Gijsen cum suis ... (27-01-1684)


104v. Jan Calien inwoonder tot Hamont heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Aert Grieten een parceel groese groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Doleggen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. Willem Truijen 2. Jan Bluijssen 3. d'erffgenaemen van Frans Pompen 4. Hendrick Baetgens ... (01-02-1684)


104v. den selven vercooper voorst. heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jenneken Jan Teunis seecker parceel lants groot ontrent sevendalff copsaet gelegen inde Neijlanden prochie van Leende tusschen 1. Jan de Weerdt 2. Frans Raessen met meer andere 3. de Cappelstraet 4. de heijde ...


105. Anthonis Peeter Sijmons heeft wettelijck ende erffelijck mont tegens mont vercoght aen Jenneken Marcelis met haeren broeder en susters kinderen wijlen Marcelis Hendricx verweckt bij Franceijn Janssen sijne wettige huijsvrouwe seecker huijsken en aengelacht groot ontrent een halff vaetsaet gestaen en gelegen aende Ven prochie van Heese tusschen 1. d'erffgenamen van Peeter Seijmens 2. de gemeenstraet 3. idem 4. de weduwe Tonis Tielens ... (01-02-1684)


105. Jenneken Jan Hompos weduwe wijlen Hendrick Aert Snoecx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen uijt crachte van testament met haeren voorst. man zaliger gemaeckt gepasseert voor schepenen ende secretaris van Heese ende Leende van dato den (27-07-1683) bij ons schepenen gesien ende gelesen inhoudende een clousule aldus, "comende voorts tot dispositie van henne tijdelijcke goederen hen als voor verleent, ende waer over sij cracht ende macht sijn hebbende egeen ter werelt uijtgescheijden waer ende op wat plaetsen die gelen soude mogen wesen ende oock van wat seijde ofte cant die gecomen sijn, daer van laeten ende maecken sij testateuren d'een den anderen ende den langhstlevende van hen beijde vrije heer ende meester om allen de voorst. goederen te mogen vercoopen veraliueren transporteren belasten ende beswaeren ende sijnen ofte haeren vrijen wille daer mede te doen als off sij beijde in leven waeren," breeder naer inhoude vanden voorst. testamente ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercooght aen Willem Dirck Engelen seeckere twee huijsen aengelacht met den acker daer teijnden aen gelegen troot t'samen ontrent negen copsaet gestaen en gelegen tot Eijmerick prochie van Heese tusschen 1. de weduwe Hendrick Gijsberts 2. Jan Daniels 3. de gemeenstraet 4. de Molenstraet ... uijtgenomen dorps commer metten wegh loopende tusschen beijde de huijsinge van Jan Daniels en dese huijsinge ter seijden off achter door om te gebruijcken als van outs ... (02-02-1684)


105v. de selve vercooperese in qualiteijt voorst. heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jan Fransen seecker parceel ackerlants met het kleijn ackerken groot ontrent t'samen negen copsaet gelegen inde Nieuwe Hoeve prochie van Heese tusschen 1. eenen treckgraeff 2. Jan Daendels met meer andere ... los en vrije uijtgenomen dorps commer, eene stuijver jaerlijcxse grontcheijns met den wegh daer d'wers overgaende ...


106. de selve vercooperse in qualiteijt voorst. heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort Dircx den Cuijper eenparceeltgen groese groot ontrent anderhalf vaetsaet genaemt het Clousbeemtgen gelegen inde Nieuhoeven onder de prochie van Heese tusschen 1. d'weduwe Hendrick Luijcas [Lucas] 2. Wouter Michiel S[.]ten 3. Claes Tijssen 4. [.] heijtvelt ...


106. Adriaen Frans Pompen als wettich geede momboir beneffens Cornelis Geerits alias Nelemans absent over de onmondige kinderen wijlen Willem Willem Bul verweckt bij Jenneken Arien Naesen sijne gewesene huijsvrouw uijt crachte van wettigh decreet bij mijn heeren den drossaert ende schepenen van Heese ende Leende vonnisselijck verleent van dato den (05-01-1683) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo in dier qualiteijt mits eenige parceelen bij den gemelten decreet geaccordeert te vercoopen niet genoch gelden en mochten naer drije voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercoght aen Cornelis Geerits, seecker parceel beemtgroese groot ontrent vijffenveertich roeden gelegen inde Cortbroecken prochie van Leende tusschen 1. Jacob Vrint [Vrient] 2. Jan Coolen [Colen] 3. de riviere genaemt d'Aa 4. den cooper ... (09-02-1684)


106v. Cornelis en Gijsbert sonen wijlen Jan Huijben ende Marten Joris in houwelijck hebbende Leijsbeth, dochter wijlen den voornoemde Jan Huijben, ende haer gesamentlijck erve een voor al in desen fort ende sterckmaeckende voor Anneke Jan Huijben haere suster ende gesweij, ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Jan Everts seecker parceel groese genaemt de Horst groot ontrnet vierdalff copsaet gelegen in den gehuchte genaemt Riel jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Jan Pouwels 2. den cooper 3. idem 4. den h: geest van s'Hertogenbosch ... (09-02-1684)


107. Anneken Geerit Wouters naergelaten weduwe wijlen Joost Corst Reijmen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende verclaert wettelijck te renuntieren ende aff te gaen haren tochte van een huijs metten aengelach, ende verdere parceelen van erven soo groese, acker als andersints onder die prochie van Leende gelegen egeen vuijtgescheijden van allen de gronden van erven die sij als lancxlevende vuijtten hooffde van haer voorst. man saliger aldaer in tochten was besittende, ende dat tot behoeve van hare seven onmondige kinderen bij de voornoemde Joost Corst Reijmen verweckt ... (12-02-1684)


107. Wouter Geerits ende Michiel Willems beijde als wettige geede momboiren over de seven onmondige kinderen wijlen Joost Corst Reijmen verweckt bij Anneken Geerit Wouters sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte soo van renuntiatie der tochte van voornoemde Anneken Geerit Wouters als lancxlevende tot behoeve van hare voorst. onmondige kinderen gedaen als mede van wettich decreet bij mijne heeren den drossardt ende schepenen alhier vonnisselijck verleent van date den (07-02-1684) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt mits drie voorgaende sondaghse procolamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelcijk ende erffelijck vercocht Jan soone Jan Hoeben een huijs hoff metten aengelach groot ontrent anderhalff vaetsaet gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Thomas [doorgehaald: Peeter] Jan Versantvoort 2. Hendrick Thonis Donckers 3. Joostjen weduwe Jan Bitters 4. de straet ... wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ende drie duijten jaerlijcke grontchijns ...


107. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Frans Pompen een parceel groesen groot ontrent seven copsaet gelegen inde Langhstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Stijntjen weduwe Goort Loeffs 2. Jacob Venten 3. de kinderen van Joost Faessen 4. de Langhstraet ...


107v. die vercooperne in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Maes onsen mede schepen een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Steenacker onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Adriaen Aert Wespen 3. Heijltjen weduwe Martinus Martens 4. Mattheeus Willem Thijs ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen halven stuijver jaerlijcke grontchijns ...


107v. Jan Philipssen in houwelijck gehadt hebbende Jenneken Jan Catten sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van dit naerbeschreven parceeltjen erffs ende dat tot behoev evan sijne twee voorkindren bij de voornoemde Jenneken Jan Catten wettelijck verweckt ...


107v. daer naer sijn voor ons komen Peeter Tielen Huijben man ende momboir Jenneken Jan Philipssen sijne wettige huijsvrouwe ende Marie meerderjarige dochter vande voornoemde Jan Philipssen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Peeter Hollen een parceeltjen ackerlants groot ontrent vijfthien roeden onbegrepen der maten gelegen metten eenen hoeck t'eijden het aengelach vande voornoemde Jan Philipssen tot Oisterick onder die prochie van Leende ter plaetse genaemt de Cortbrugge tusschen 1. den cooper 2. Joost Roeloffs met meer andere 3. Jan Hendrick Clevers 4. Willem Frans Pompen ... (12-02-1684)


108. Anthonis soone Thonis Vincken man ende momboir Dircken Peeter Coppen sijne wettige huijsvrouwe soo voor hem selven als mede vuijt crachte van procuratie om te mogen doen t'gene hier naer is volgende hem gegeven ende verleendt van Lijsbeth Peeter Coppen naergelaten weduwe [.] Dirck Hendricx alias Quam woonochtich binnen Hamondt vuijtwijsends de procuratie daer van sijnde gepasseert voor J. Schrammen notaris ende sekere getuijgen binnen Hamondt lande van Luijck residerende van date den (14-02-1684) bij ons schepenen gesien ende gelessen mede door pantcrediteuren geautoriseert sijnde om de gro[.] van erven achtergelaten bij Peeter Coppen sijnen gewesene schoonvader te vercoopen mits dat de cooppenningen daer van te procederen bij hem souden ontfangen worden en waer mede sij verclaerden hem te vr[.] te sullen houden niettegenstaende in verre nae de capitale penningen der renten niet sullen comen te excederen en daer op hennen brieven en renten die sij ten laste vande achtergelaten goederen vande voornoemde Peeter Coppen sijn hebbende laten casseren gelijck sij dieselve mits desen sijn houdende voor gecasseert vuijtgenomen de rente van Anthonis van Gastel van vijftich gulden capitael waer voor het huijs ende aengelach als sijn speciael onderpant sijnde, onvercocht is gebleven en bij Anthonis Vincken vercooper voorst. daervoorens is aengenomen en daer bij gelooft den jaerlijcken intrest daer van te sullen betalen waer mede Jan vanden Boomen inden name vande voornoemde Anthonis van Gastel sijnen schoonvader verclaert hem gecontenteert te houden ende verdere onderpanden in sijnen constitutiebrieff van date den (26-03-1642) geinsereert te ontslaen en daer op geen pretensie meer te willen houden, oversulcx de voornoemde Anthonis Vincken en Lijsbeth sijn geswije niet voor erffgenamen vande voornoemde Peeter Coppen (daer van protesterende) maer alleenlijck voor geautoriseerde vande part crediteuren moeten geconsidereert worden, ende heeft alsoo indier qualiteijt ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Franssen een parceel beemtgroesen groot stijff twee vaetsaet genaemt de Werd Ginderover onder die prochie van Heese gelegen tusschen 1. Marie van Gastel 2. de kinderen Goort Tielens 3. de Cleijn Aa 4. Peeter Jan Franssen ... (19-02-1684)


108v. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Claus d'eene helft vanden Buijsacker te lancx op een groot die sijde neffens Jan Wouten groot stijff een vaeetsaet gelegen Ginder Over onder die prochie van Heese, tusschen 1. de voornoemde Jan Wouten 2. Willem Michiel Vesters 3. de straet 4. Jan soone Jan Teeuwssen ... vuijtgenomen dorps commer ende anderhalff vat roggen jaerlijcx reductie corn aende heijligeest tot Heese ...


108v. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Michiel Vesters d'eene helft vanden Buijsacker te lancx op even groot die sijde neffens Goort den Cuijper groot stijff een vaetsaet gelegen Ginder Over onder die prochie van Heese, tusschen 1. de voornoemde Goort den Cuijper 2. Jan Hendrick Claus hier tegens afgedeelt 3. de straet 4. Jan soone Jan Teeuwens ... vuijtgenomen dorps commer ende acht off thien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht ...


108v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Geerits een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetseat genaemt den Hoevenweghacker gelegen Ginder Over onder die prochie van Heese tusschen 1. Wouter Michielssen 2. Nijs Jeronimus 3. het Boelen Ven 4. Jan Lambert Bax [Bacx] ...


109 den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Arien Clo[.] een parceel ackerlants groot ontrent stijff [.] vaetsaet genaemt het Boelenven gelegen Ginder Over onder die prochie van Heese, tusschen 1. Wouter Michielssen 2. Frans [.] Franssen 3. Jan Teeuwen ende Jan Lambert Bax [Bacx] 4. Jan Hendrick Celen [Ceelen] ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijvers vijff duijten jaerlijcx grontchijns ...


109. den vercooper in qualitiejt alsovor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Bernaerts een parceels groesen groot ontrent vijff copsaet genaemt de Sant Ginder Over onder de prochie van Heese gelegen tusschen 1. Peeter Heijmans 2. Marcelis Smulders met meer andere 3. de riviere genaemt de Aa 4. Marie weduwe Joost Boelen ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers vijff duijten jaerlijcke grontchijns ...


109. den vercooper alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Bernaerts een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt het Schoorsvelt gelegen Ginder Over onder die prochie van Heese tusschen 1. Jan Daniels 2. Jan Teeuwens 3. de cleijn Aa 4. der naburen chijnsgoet ...


109. Jacob Jan Gielis, Anthonis Berchmans, ende Anthonis Daems heijligeestmeesteren des dorps Heese, ende hebben met autorisatie vanden heere drossardt ende schepeen deser heerlijcheijt, ten hoogsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Geerits een parceeltjen ackerlants groot scherp een halff vaetsaet gelegen Ginder Over onder die prochie van Heese, tusschen 1. Jan Lambert Bax [Bacx] 2. den cooper 3. de straet 4. Marie weduwe Lenaert Vincken ...


109v. Jan Adriaen Cleijnens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Serfaes ende Goort gebroederen soonen Peeter Joosten, een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Joordensacker gelegen tot Strabrecht aende Heelstraet onder die prochie van Heese tusschen 1. Catelijn weduwe Jacob Geerits 2. Anneken weduwe Jacob Joosten, Michiel Willems met meer andere 3. Jan Michielssen 4. den Cappelpath ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers drie oort jaerlijcx geestelijcken pacht metten wegh daer over gaende ...


109v. Jan Lambert Bax [Bacx] inwoonder tot Heese, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de vijff voorkinderen van Nijs Jeronimus verweckt bij Jenneken Hendricx sijne eerste gewesene huijsvrouwe t'samen een parceel driesgroesen groot ontrent vierdalff copsaet genaemt den Hoogendriesch gelegen Ginder Over onder die prochie van Heese tusschren 1. Jan Wouter Bernaerts 2. Willem Michiel Vesters 3. Hendrick Raessen met meer andere 4. een Beemptstraetjen, soo hij seijde wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer, mette wegen die t'selve is hebbende, ende mette halve hegge neffens de cant van Jan Wouter Bernaerts ende met den slooth lancx het straetjen opgemaeckt worden in vuegen gelijck voor desen is geschiet ... (06-03-1684)


110. Hendrick Peeters inwoonder tot Geldrop ende Willem Michiel Vesters inwoonder tot Heese als wettige geede momboiren over d'onmondige [.] wijlen Hendrick Lambert Bacx verweckt bij L[.] Peeters sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende vuijt sonderlinge redenen inde vercoopcedulle hier van sijnde geinsereert waer toe wort gerefereert midts drie voorgaende sondaghse prcolamatien voor der kercke tot Heese gedaen ten hoochsten ende voor alle man vercocht Marie Jan Willem Claus wettelijck huijsvrouwe Willem Michiel Vesters, een parceel driesgroesen groot ontrent vierdalff copsaet genaemt den Hoogendriesch Ginder Over onder die prochie van Heese gelegen tusschen 1. de vijff voorkinderen van Nijs Jeronimus 2. Sijn Joosten Jan Teeussen met meer andere 3. Hendrick Claes Faessen 4. een beemptstraetjen den cooper toebehoorende ...


110. Joost Anthonissen de Clerck heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Willem Wouter Schavers seecker huijs en hoff gestaen en gelegen ter plaetse genaemt d'Oude Molen prochie van Heese tusschen 1. den vercooper 2. idem 3. de straet 4. de kinderen van Hendrick Dommels ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers jaerlijcxse grontchijns ... (22-03-1684)


110v. Johan de Jongh secretaris der heerlijckheden van Waelre, Weerde ende Aelst uijt crachte van onwederoepelijcke procuratie hem gegeven ende verleent bij Willem Bitters voerman van Leende gepasseert voor Jacqes de Vos openbaar notaris bij den rade van Brabant geadminteert t'Antwerpen residerende ende in presentie van getuijgen van date den (07-04-1678) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende bekende schuldich te wesen van goede rechtveerdige schult aen sr. Daniel Bisschop coopman der stadt Antwerpen de somme van tweehondert twintich gulden ende vier stuijvers eens, hem toecomende van goede geleende gelde ende contante penningen den eersten penninge met den lesten bij den constituant t'sijnen contenterende in goeden gevalveerden wissel gehadt ende ontffangen, welcke voorschreve somme den constituant gelooft heeft volcomentlijck op te leggen ende te restitueren van den (05-02-1677) als wanneer hij de selve penningen ontfangen heeft ende twee jaeren daer naer binnen de stadt Antwerpen te weten op den (05-02-1679) precies sonder langer uijtstel ofte dilaij met den intrest van dien tegens vijff per cento opt jaer ende in cas van langer onderhouden met consent van hem Busschop ofte sijne actie hebbende inden selven intrest te continueren totte effective voldoeninge toe, daer voor verbindende hij comparant uijt crachte als boven des constituants persoon ende goederen present ende toecomende ende specialijck een huijs metter erve gronden ende toebehoorten hem competerende gestaen ende gelegen binnen de prochie van Leende aen e[.] bij het kerckhoff aldaer, wesende vrij ende onbelast ... (29-03-1684)


111. Adriaen Handricx heeft wettelijck vertegen ende getransporteert aen Peeter Peeters in mangeleinge seecker parceel driesgroese groot ontrent een vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Genouwenhuijs jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Maeijcke Claessen 2. Peeter Peeters 3. idem 4. de gemeenstraet ... uijtgenomen dorps commer en drije gulden reductie jaerlijcx te betaelen tot Helmont ... (31-03-1684)


111. Peeter Peeters heeft wettelijck ende erffelijck vertegen ende getransporteert aen Adriaen Hendricx bij forme van mangelinge seecker parceel lants groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Gehuchte genaemt Gijsenrooij tusschen 1. Joost Leenders 2. Peeter Peeters 3. Jan Willems 4. Maeij Goosens [Goossens] ... uijtgenomen dorps commer en een halffvat rogge en drije stuijvers jaerlijcx aende h: geest tot Eijndhoven met vier stuijvers en vier penningen aende capelle tot Heese ...


111v. Dirck Wouters Verbiesen inwoonder tot Heese ende Freijs Davidts inwoonder tot Eijndhoven [Eindhoven] vuijt crachte van wettige autorisatie soo van heeren schepenen alhier, als mede vanden edelen en souvereijnen rade van Brabant in s'Gravenhage, d'eerste bij appoinctement off appostille op hem request verleent van date den (30-09-1682) ende het tweede bij opene briven vanden opgemelten rade van Brabandt in date den (12-01-1683) ons schepenen gebleken om als curateuren der gerepudieerden buedel ende naegelaten goederen van Herman Gielens ad opus ius habentium te beneficieren ende deselve publiecquelijck te mogen vercoopen en de penningen te distribueren naer inhouden vanden voorst. openen brieve ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heese gedaen, ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Jan Colen een huijs hoff metten aengelach groot t'samen ontrent een vaetsaet, gestaen ende gelegen ontrent de kercke tot Heese, tusschen 1. Willem Anthonis Martens 3. de straet 4. meester Claes Box [Bocx] schoolmeester tot Heese ... (12-04-1684)


111v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jacob van Litsenburgh [de Litsenborger] d'eene helft van een parceel beemtgroesen genaemt mr. Peeters beemt groot ontrent vijff copsaet, gelegen inde Papenbeempden ontrent de Bulders onder die prochie van Heese, tusschen 1. Hendrick de Jongh secretaris ende Luijtgen weduwe Paulus Jan Joosten 2. Jan Joosten 3. A[.] weduwe Jan Wouters Verbiesen hier tegens d'wers 4. Adriaen Thonis Franssen ...


112. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jacobs van Litsenburgh [de Litsenborger] d'eene helft van een parceel beemtgroesen groot ontrent vijff copsaet de sijde suijtwaerts gelegen aenden Venne onder die prochie van Heese, tusschen 1. Amant Willems 2. Jenneken weduwe Anthonis D[.] met meer andere 3. de kinderen Caspar Abrahams de Louwre [de Laure] 4. Adriaen Franssen met meer andere ...


112. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Amant Willems d'eene helft van een parceel beemptgroesen genaemt de Dijckbeemt groot ontrent vijff copsaet de sijde nootwaerts, gelegen aende Venne onder die prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Jacobs van Litssenburgh [de Litsenborger] 2. den cooper 3. de kinderen Caspar Abrahams de Louwre [de Laure] 4. de kinderen Geerit Dommels met meer andere ...


112. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Gielen Coppen een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt de Hoogentop gelegen achter de Heeserkerck ontrent de Smeelen, tusschen 1. de kinderen Willem Anthonis Smulders 2. Lijsken weduwe Gielen Huijben 3. eenen ackerwegh 4. Lijntjen eerste weduwe wijlen Frans Wouter Coox [Cocx] ...


112v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Dirck Wouters Verbiesen d'eene helft van een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet genaemt het Hemelrijck te lancx op de sijde noortwaerts gelegen ontrent het Heeserven onder die prochie van Heese, tusschen 1. Peeter Peeters van Meel 2. Willem Martens ofte de wederhelft hier tegens aff te deelen 3. de straet 4. het Heeserven ...


112v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Willem Anthonis Martens d'eene helft van een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet genaemt het Hemelrijck te lancx op de sijde suijtwaerts, gelegen ontrent het Heeserven onder die prochie van Heese, tusschen 1. Dirck Wouters Verbiese ofte de wederhelft hier tegens aff te deelen 2. toebehoort hebbende Michiel Goort Adriaens 3. het Heeserven 4. eenen wech ...


112v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Jan Franssen een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Nerenacker gelegen achter de Heeserkercke onder die prochie van Heese, tusschen 1. Marie weduwe Jan Dommels 2. Hendrick Daem Verhagen en Aelken weduwe Jan Wouters Verbiesen 3. Claes Souwen 4. de kinderen Jan Stijnen ...


112v. die vercooperen in qualiteij talsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs onsen mede schepen een parceeltjen groesen groot ontrent twelff roeden genaemt het Bocxdries gelegen aenden Venne onder die prochie van Heese tusschen 1. mr. Clas Box [Bocx] 2. Jan [.] Aerts 3. eenen waterlaet 4. [.]


113. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Franssen een aengelach met een parthije inden beemt onder den Rij[. soo de palen gesteken sijn, gelegen aende Voortstraet onder die prochie van Heese groot ontrent t'samen [.] halff vaetsaet tusschen 1. Wouter Adriaen Snoecx 2. Marcelis Thonis Smulders met meer andere 3. de Voortstraet 4. Peeter Jan Franssen ... uijtgenomen dorps commer ende drie sstuijvers acht penningen jaerlijcke grontchijns ...


113. Aert Hendrick van Hooft inwoonder tot Lieshoudt [Lieshout], ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de ses kinderen en erffgenamen wijlen de voorst. Hendrick van Hooff, daer inne begrepen d'onmondige kinderen wijlen Paulus van Hooff, ende Lauwrens Anthonis verweckt bij Magdalena van Hooff sijne gewesene huijsvrouwe t'samen sijns vercoopers een gerechte sevenste portie off filiale gedeelte hem competerende in allen d'achtergelaten goederen van wijlen de voornoemde Hendrick van Hooff sijnen gewesenen vader egeen vuijtgescheijden soo van haeve als erfhaeffelijcke meubelen, renten, obligatie als andersints ende voort in hoogen en leegen in diepen in droogen in landen in sanden in bosschen en beempden, in heijden ende weijden, waer ende op wat plaetssen die gelegen souden mogen sijn, ende dat met allen lasten en servituijten van wegen stegen als andersints daer mede de voorst. goederen eenigsints mogen wesen belast ... (14-04-1684)


113v. Marija ende Elisabeth meerderjarige dochteren van wijlen Jan Goosens [Goossens] bij den selven verweckt aen wijlen Geertruijt Jacobs Luijten sijne tweede gewijse huijsvrouwe geassisteert de selve comparanten met Ruth Jacobs Luijten haeren oom ende geaffumeerde momboir in desen ende hebben alsoo wel ende wettelijck gecedeert getransporteert ende met helmelinge vertijdenisse erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Hendrick van Asten haeren swager seeckeren acker gelegen binnen Leende groot ontrent drije copsaet ofte soo groot ende cleijn den selven gelegen is 1. Jan Verstappen 2. de weduwe Goort van Pelt 3. den anderen acker der transportanten voorst. 4. den Molenpath, item alnoch eenen acker groot omtrent vijf copsaet gelegen ter plaetse voorst. 1. Peeter Tielens ende meer andere 2. Jan Belien 3. den voornoemde eersten acker 4. den Molenpath, item alnoch eenen acker genaemt den Berch groot ontrent anderhalff loopensaet ofte soo groot ende kleijn den selven gelegen is 1. Jan Verstappen 2. de kinderen Willem Pompen 3. de straet 4. Willem Pompen kinder voorst., item een weijvelt groot ontrent sestich roeijen ofte soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is ter plaetse voorst. 1. d'erffgenaemen Jenneken s'Vossen [Sfossen] 2. Tijs Herberts 3. mr. Reijm 4. de reviere genaemt d'Aa, item een onbedeelt vierdepart in een Bussel 1. de kinderen Willem Pompen 2. Willem Engelen ende meer andere 3. idem 4. de heijde, item alnoch eene rente van veertich gulden capitael staende ten lasten van Paulus Peeters Lobben alles los ende vrije behalven den cheijns vande gronden soo die aen [.] van Heese ende wordt daer uijt te betaelen mach staen voorts wegen ende waterlaeten met recht daer over ende door gaende dorps commer, lasten ende verpondingen, aen te veerden alle de voorst. goederen te kerssemisse eerstcomende mette lasten ende verpondingen ten tijde voorst. ende de[.] met een staende ende loopende pacht gelovende de comparanten geassisteert als voor dit cederen transporteren ende erffelijck overgegeven alteijt vast ende van weerden te sullen houden, onder verbant als naer rechten daer toe staende, ende gelooft den voorst. Hendrick van Asten bij aldien aen hem voor kersemisse voorst. werden gerestitueert de somme van hondert vierentwintich gulden sijnde de cooppenningen in desen gelooft dat hij in sulcek gevalle de voorgespecificeerde goederen en [.] sal retrocederen ende wederom overgeven aende voormelte transportanten ... (05-04-1684)


114. de vier kinderen ende erffgenamen wijlen Willem Jan Dircx verweckt bij Jenneken Jan Emonts sijne wettige huijsvrouwe met momboiren over d'onmondige kinderen van Margriet Willems bij Jan Luijcas [Lucas] aen haer wettelijck verweckt ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen en gronden van erven bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Emondt Willems, inden eersten het cleijn huijsken op de Papenvoort met alnoch d'eene helft van den Vlasbeempt even groot d'wers op die sijde neffens het Vonderveltjen, item alnoch het achtersten vande [.]Dries met alnoch den halven hoff d'wers op die sijde oostwaerts, item alnch het Clevervelt inden Del, item alnoch het vierendeel op d'Eijndackers neffens Faessenacker, item alnoch het vierderpart op de Braeck naest Huls, item alnoch het vierdedeel vanden Heijtveltacker achter den hoff naest de acker, item alnoch het vierendeel voor inden beemt neffens Goort Joosten erve en streckende totten beeckloop toe, item alnoch een derdendeel int torffvelt, item alnoch het cleijn veltjen neffens het torffvelt, item alnoch het cleijn veltjen neffens het torffvelt metten wal, item alnoch een vierdendeel op de Ren sijnde de derde cavel, item alnoch d'eene helft van het heijtvelt aende Braeck d'wers op het voorste, item alnoch verscheijde eijcke boomen gehouwen sijnde met eenen houw staenden buijten sijn erff sullen mede hier aen moeten comen

B: Catelijn meerderjarige dochter Willem Jan Dircx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten het groot huijs opde Papenvoort, met alnoch het Vonderveltjen, item alnoch den driesch tegens t'huijs met alnoch den halven hoff oock daer tegens westwaerts, item alnoch het vierendeel op den Eijndacker neffens het Wortelvelt en moet een vaetsaet grooter wesen als het achterste voor den wegh die t'geven moet, item alnoch een vierdepart op de Braeck sijnde de derde cavel naest Huls, item alnoch een vierdepart inden beempt sijnde de derde cavel, item alnoch d'eene helft van het Binnenheijtvelt voor aen, item alnoch bij nae de helft int Torffvelt soo de paelen gesteken sijn, sijnde het tweede deel, item alnoch een vierendeel opde heij voor aen naest t'huijs, item alnoch het vierdepart van t'heijtvelt achter den hoff neffens de gelijcke deelderen ende vuijt dese cavel te gelden sevenendertich stuijvers twee oort jaerlijcke grontchijns soodanich dat de verdere deijlders ende henne goederen nu ende ten eeuwigen dage daer van sullen sijn ende blijven onbelast

C: Jacob Jan van Col man ende momboir Heijltjen Willems sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten de schaepskoij op de Papenvoort, item alnoch d'eene helft inden Vlasbeempt d'wers op neffens den beeck van Jan Popeliers, item alnoch d'eene helft int Schuervelt sijnde het achterste deel, met alnoch het voortste opden driesch tegens de kooij gelegen, item alnoch d'eene helft van het middelste velt sijnde het achterste, item alnoch een vierdepart op den Eijndacker achter aen neffens Goort Joosten erve, item alnoch een vierdepart van t'heijtvelt achter den hoff sijnde de derde cavel naest d'acker, item alnoch een vierdendeel inden beempt het achterste deel, item alnoch d'eene helft van het Binnenheijtvelt oock het achterste deel, item alnoch een vierendeel van het heijtvelt aen de Braeck achteraen naest Hoogh Geldrop, item alnoch een vierdepart op de heij sijnde de tweede cavel, item alnoch het heijtvelt achter aen het Hoogh Geldrops Brucxken item alnoch verscheijde eijcken boomen gehouwen sijnde met twee houwen buijten staende sullen mede bij dese cavel comen

D: Jan Louwreijsen als wettich geede momboir over de twee onmondige kinderen van Jan Luijcas [Lucas] verweckt bij Margriet dochtere Willem Jan Dircx sijne eerste gewesene huijsvrouwe met ende beneffens de voornoemde Jan Luijcas [Lucas] die als vaeder met over sijne voorst. twee [.]dige kinderen is staende sijn te deel gevallen inden eersten de [.] op de Papenvoort, met alnoch het driesveltjen [.] den beeckloop, item alnoch d'eene helft van het Schuervelt naest de schuer, item alnoch het driesken t'[.] den hoff, item alnoch het driesken aen d'achker, item een vierdepart van t'landt op de corte stucken en d'[.] daer neven soo verre t'selve mette maet sal comen te reijcken en moet een halff vaetsaet voor den wegh daer over gaende grooter sijn dan d'achterste, item alnoch een vierendeel inden Braeckacker sijnde de tweede cavel naest Huls, item alnoch een vierendeel inden Bo[.] sijnde de tweede cavel, item alnoch het voortste [.] int torffvelt, item alnoch een vierdepaert int heij[.] neven de Braeck sijnde de achterste cavel, item alnoch de vierde cavel op de heij, item alnoch een vierendeel van het heijtvelt achter den hoff de tweede cavel naest de acker, item alnoch verscheijde eijckenboomen gehouwen sijnde met [.] houwen staende buijten sijn erff sullen mede bij dese cavel comen onder conditie dat het groot huijs indien de anderen d[.] cavelen de plaets van doen hebben buijten sal moeten hoopen m[.] mist en aende den wegh achter den hoff tot inden Vlasveld moet vast blijven liggen voor t'gebruijck vande gesaementlijcke [.] doch met geen schaepen daer over te mogen duijnen ende malcanderen te wegen daer t van noode wesen sal ten naesten velden ende minste schade ... (04-05-1684)

115. de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Hendrick van Hooff verweckt bij Jenneken Claes Ge[.] sijne wettige huijsvrouwe namentlijck Laureijs Antonis vader ende momboir Francoijs sijnen sone verweckt bij Magdalena van Hooff sijne wettige gewesene huijsvrouwe, Alegonde van Hooff geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Catelijn van Hooff mede geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Corstiaen van Mol man ende momboir Jenneken van Hooff sijne wettige huijsvrouwe, Geraert van Dinter en Daendel van Hooff beijde als wettige geede momboiren over het onmondich kindt wijlen Poulus van Hooff verweckt bij Heijltje van Dinter sijne wettige huijsvrouwe ende Geraert van Hooff, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt alen d'erffgoederen en gronden van erven bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaeten ende metter doot ontruijmt


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is Laureijssen Antonissen in qualiteijt voorst. eerstelijck dat Streepke tot Houdt, item dat Gelucke neffens erve Peeter Jan Joosten, item dat [.]jen neffens erve Willem Jan Dircx gelegen inden gehuchte genaemt Huls jurisdictie van Heese ende Leende

B: Alegonda van Hooff geassisteert met eenen bijstaene mombir in desen is te deel gevallen inden eerten een parceel lants genaemt dat Neerlant gelegen tot Huls neffens erve Corstiaen van Col, item dat Kempke gelegen tot Mierlo opt Hellemen Houdt, item den dries gelegen tot Huls voor neffens erve Weijnant t'Homas [Weijnant Thomas], item den driesbeemt gelegen ter plaetse voorst. neffen erve d'erffgenaemen Jacob Bluijssen wesende de voorst. parceelen belast met tien stuijvers jaerlijcx aende h: geest tot Geldrop

C: Catelijn van Hooff geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden ersten, den Bosacker gelegen tot Huls voorst. neffens erve Hendrick Goosens [Goossens], item den acker tot Mierlo neffens erve de kinderen Jan Goorts, item den beemt mede aldaer gelegen neffens erve Jan Joosten, item dat voorste eeusel gelegen tot Huls voorst. neffens erve Joost Jan Evers, item dat Col mede gelegen aldaer neffens erve Hendrick Jan Everts

D: Corstiaen van Col man ende momboir Jenneken van Hooff sijne wettie huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het huijs, schuer, backhuijs ende aengelach gestaen ende gelegen tot Huls voorst. neffens erve Tielens van Col, item alnoch allen de heijtvelden bijden voornoemde Hendrick van Hoof achtergelaeten ende metter doot ontruijmt waer die gelegen soude mogen wesen, wesende de voornoemde deelinge belaste met vijftien gulden jaerlijcx v[.] drie hondert gulden capitael aende erffgenaemen van wijlen Johannis Gerardi in sijnen leven drossaert van Heese ende Leende

E: Geraert van Dinter en Daendel van Hooff als wettige geede momboiren over het onmondich kint van wijlen Poulus van Hooff verweckt bij Heijltje van Dinter sijne [.]ge huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten den Streijpacker neffens erve Drick de Scheeper, item dat Hameseeusel neffen erve Aert Cornelis, item dat Goorke neffen erve Corstiaen van Col alles gelegen tot Huls voorst.

F: Geraert van Hooff is te deel gevallen inden eersten den Lambert neffens erve Hendrick Joosten, item den Camp neffens erve Hendrick Jan Everts, item dat Heghstuck neffens erve Corstiane van Coll item dat Beuven neffens erve Dirck Hendricx, item dat cleijn Colleken neffens erve Willem Tielens van Col, alle gelegen inden gehuchte genaemt Huls jurisdictie voorst. ... (19-04-1684)

116v. Geertruij Jan Amsems meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Anthonis Bocx schoolmeester tot Leende seecker parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen achter de kerck tot Leende tusschen 1. Willem van Pelt 2. Jacob Strijbosch met meer andere 3. Jan Frans Pompen 4. scherp uijtloopende ... (03-07-1684)


116v. Peeter Peeters van Meel alias de Mulder ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Niclaes Bocx en Willem Aelberts beijde als diakenen alhier tot Heese ten behoeve vande diakenie eenen jaerlijcken ende erffelijcken cheijns twee gulden vijftien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers g[.] alle jaer te gelden ende te betaelen op den [.] dach october [doorgehaald: ende waer van den eersten sal comen te verscheijen den eersten oc[.]] ende dien, te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck [doorgehaald: groese groot ontrent drie v[.]] lants genaemt de Breetvennen groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Pompen 2. Jan Martens, noch in ende uijt een stuck groese groot ontrent dire vaetsaet gelegen inde Hulsbroecke prochie voorst. breeder naer inhouden vanden voorst. contitutiebrieff [.] gepasseert voor schepenen alhier van (01-10-1653) ende den voorst. cooper heefter helmelinge op vertegen ... (12-07-1684)


117. Hendrick Paulus Smulders als last ende procuratie hebbende van Lijsbeth Thonis Delen [Deelen] sijne moeder, om te mogen doen t'gene hier naer is volgende vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (21-01-1684) ter eenre, Hendrick Jacob Buijvoet ende Lenaert Goort Janssen, meijer tot Neerpelt beijde als last ende procuratie hebbende van Berbel Thonis Delen [Deelen] henne moeder woonende tot Neerpelt volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert van Pitius [Petrus?] Buijvoets notaris ende seeckere getuijgen woonende tot Neerpelt voorst. van date den (09-11-1683) ter andere sijden beijde de procuratien bij ons schepenen gesien ende gelesen ende des niettemin de voorst. comparanten voor henne absente moeders hen in desen sterckmaeckende ende verclaren wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben in twee gelijck partien allen de goederen ende gronden van erven op hen verstorven en gedevolveert door doode ende afflijvicheijt van Marten Thonis Delen [Deelen] hen comparanten gewesenen oom alle tot Leende gelegen


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is de voornoemde Hendrick Paulus Smulders in qualiteijt alsvoor inden eersten d'eene helft vanden Broeckacker te lancx op even groot de sijde swestwaerts neffens ha[.] andere erffenisse, item alnoch d'eene helft vanden Schammerthoff te lancx op even groot de sijde neffens Thonis Engelen erve, item alnoch d'eene helft vande gelaij Aa oock te lancx op en even groot, de sijde neffens Hendrick Geven [Geeven] erve, item alnoch d'eene helft van het Sratenbroeck d'wers op wesende het voortste eijnde ende moet drie roeden grooter wesen voor den wegh als andersints dan d'achterste cavel, item alnoch eene obligatie van hondert gulden capitael tot laste van Aert Thijssen tot Stercksel [Sterksel]

B: Hendrick Jacob Buijvoets ende Lenart Janssens meijer tot Neerpelt in qualiteijt alsvoor sijn te deel gevallen inden eersten d'eene helft vanden Broeckacker te lancx op even groot de sijde oostwaerts neffens d'erffgenamen van Jan Goossens erve, item alnoch d'eene helft vanden Schammerthoff te lancx op even groot, de sijde neffens Willem Vervlaessen erve, item alnoch d'eene helft vande geleij Aa even groot oock te lancx op, de sijde neffens Jan Smulders erve, item alnoch d'eene helft van het Sratenbroeck d'wers op het achterste deel aen Thonis van Roij erve ende moet drie roeden cleijnder wesen dat t'voortste deel voor den wegh die t'selve dare over is hebbende, item alnoch eene obligatie van hondert gulden capitael tot laste vande gemeente van Leende, onder conditie dat t'opgaende houdt op d'een en d'anders cavel staende tot proffijt van henne gelijcke deelderen binnen den tijt van drie jaren gelijckelijck sal worden vercocht ... (26-07-1684)

117v. Hendrick Ghijsbert Roijaerts inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Willem Gelders, een parceel erffs wesende groese groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Jansborgen onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Schuppen 2. de kinderen van Hendrick den Timmerman 3. de straet 4. Matthijs Herbers [Herberts] ... (26-07-1684)


118. Joost Willem van Breugel ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adam Peeter Sleeuwen e[.] ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt het Bijltjen gelegen aenden Rul onder die prochie van Heese tusschen 1. Wouter Snoecx 2. [.] weduwe wijlen Peeter Aert Goossens 3. Arien Tielens 4. den Hoogenpath ...


118. Hendrick Goort Loes den ouden, Hendrick Goort Loes den jongen en Aert Goort Loes mitsgaders Jacob Jan Pompen als mondelinge last ende procuratie hebbende van Heijltjen Goort Loes omme te mogen doen t'gene hier naerbeschreven volght ende des niettemin de voorst. comparanten gesamentlijck daer voor sterckmaeckende ende de rato caverende, alle kinderen ende erffgenamen wijlen Goort Hendrick Loes verweckt bij Stijntjen Frans Berghmans ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de erffelijcke goederen bij henne voorst. ouders achtergelaeten ende metter doodt ontruimt,


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is Hendrick Goort Loes den ouden inden eersten eenparceel groese genaemt de halff Cortstraet neffens erve van Marije de With, item dat velt aenden ouden beemt, item de helft vande geleij Aa achteraen, item een parceel lants genaemt de Vijff Copsaet gelegen inde Speel, item de helft van twee vaetsaet te weten de helft neffens erve Hendrick Bul, item de helft van een parceel lants genaemt den Bergh te weten de helft neffens erve Mariken de Smith [de Smid], item den acker genaemt den Pas gelegen aenden Lijckwegh

B: Hendrick Goort Loes den jongen is te deel gevallen inden eersten een huijs metten aengelach gestaen ende gelegen tot Oisterick aenden dijck, item een parceel groese genaemt den Henrick gelegen inde Langhstraet, item een parceel groese genaemt het Snije Veltjen, item alnoch een parceel groese genaemt de Audbemd, item alnoch den achtersten dries mede gelegen inde Langhstraet, item de helft vant velt gelegen aenden ouden dijck neffens erve van Peeter Jeucken, item een parceel groese genaemt de Papenbeemt gelegen tot Streijp, item een parceel lants genaemt den Langhstraetacker, item den acker aen d'Oijenstraet, item het vaetsaet achter Geerit Bartels neffens den path, item de helft vande Steeuwegh neffens erve Jacob Colen, item alnoch het Rossent, item alnoch de Strijper Putten

C: Aert Goort Loes is te deel gevallen inden eersten de helft vant huijs en aengelach gestaen en gelegen tot Oisterick neffens erve Willem Frans Pompen, item de helft vant Berghsken gelegen inde Halffvennen, item den beemt inde Langhstraet, item den voorsten dries, item de helft vande Geleij Aa voor aen te d'wers opgedeelt, item het vaetsaet gelegen achter Goort Coppen, item een parceel lants genaemt de Stappert, item alnoch een parceel ackerlants genaemt den Hoeck, gelegen achter Geerit Bartels schuer, item alnoch een parceel ackerlants gelegen ontrent st. Jop, item de helft vande Steewegen de noortsijde

D: Jacob Jan Pompen in qualiteijt als voor is te deel gevallen inden eersten de helft vant' huijs en aengelach gestaen en gelegen tot Oisterick neffens erve Willem Frans Pompen, item de helft vant' Berghsken gelegen inde Halffvennen, item de helft vanden beemt inde [.]straet neffens erve Geerit Hollen, item een parceel groese genaemt [.] Streep, item den halven ouden dijck neffens erve Peeter Bacx, item den acker gelegen aenden Heserpath, item den acker gelegne inde Halffvennen neffens erve Willem Maes, item den berch in den Velupath, item drie vierdepart [.] vanden Bergh, item t'gebeustes inde Ulckendonck ... (27-09-1684)

119. Alsoo Pasijn weduwe Jacob Janssen van Litsenborg [de Litsenborger] inwoondersse tot Heese bij den richter ende met vonisse van schepenen deser vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende gericht is geweest tot een parceel beemtgroese groot ontrent vierdalff copsaet gelegen inde Elsen aende Venne prochie van Heese, tusschen 1. Willem Vesters 2. Neesken Weijnen 3. Libbeken weduwe wijle Peeter Prinsen 4. Vreijs Hollen ende dat omme daer aen te verhaelen den achterstel eender rente van drie gulden jaerlijcx, in capitael vijftich gulden alle jaer vervallende opden elffden december gelooft bij Jan Willem Verschueren volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (11-12-1664), ende alsoo de voorst. Paseijn weduwe wijle Jacob Jansse van Litsenborgh [de Litsenborger], evictrice den coop van het voorst. parceel beemtgroese publicquelijck met uijtganck der brande kersse vercregen heeft volgens de wettige actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende ende vervolgens vercoopersse ende coopersse te samen, haer selven niet vesten ofte goeden can, soo is dat wij drossaert ende schepenen der voorst. grontheerlijckheijt de voornoemde Paseijn weduwe Jacob Jansse van Litsenborgh [de Litsenborger] inden naeme ende van s'heren wegen het voorst. parceel van erve wettelijck ende erffelijck hebben opgedragen ende overgegeven, op ende overgevende mits desen t'samen met den voorst. vonnisbrieff instrument van evictie ende andere brieven ende bescheeden daer van sijnde met den geheelen recht daer toe behoorend oender gelofte dat wij allen t'gene voorst. voor soo veel ons soude mogen aengaen ende van offitie wegen gehouden sijn van weirden houden ende sullen doen houden op verbant als naer recht in oirconde etc. (06-10-1684)


120. Ariken ende Marije Hendrick van Gastel wesende ider geadsisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben wettelijck ende erffelijck opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Jan Janssen vanden Boomen alle haere erffelijcke goederen, soo huijsen en landen, bee[.] en weijden, hoogen en leegen, diepen en droogen eegeen ter werelt uijtgescheijden de welcke haer in eijgendom sijn toecompeterende alle gelegen tot Heese onder conditie dat den getransporteerde ge[.] blijft de voorst. transportanten hun leven lanck te onderhouden in costen [.] dranck, linnen en wollen, sieck ende h[.] vuer ende licht ende voorts alles wat tot onderhout van een mensch van noodt soude wesen, ... (18-10-1684)


120. Bastiaen Corpus inwoonder tot Eijndhoven [Eindhoven] uijt crachte van wettige authorisatie van schepenen deser v[.] grontheerlijckheijt van Heese ende Leende van date den (23-10-1684) ons schepenen seer wel kennelijck ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijjk vercocht Wouter Henrick Snoecx seecker parceel ackerlants gelegen tot Strabrecht prochie van Heese genaemt de Campacker groot ontrent seven copsaet tusschen 1. d'erffenaemen wijlen AErt Hendrick Snoex 2. Hendrick Peeter Prinsen 3. Dries Gielens 4. d'Oulants straetjen ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers jaerlijcke grontcheijns aen mevrouw van Heese ende Leende ... (02-11-1684)


120v. Jacob Reijmen heeft wettelijck ende erffelijck vercocht aen Ambrosius Driessen seecker parceel ackerlants genaemt de Sant groot omtrent een vaetsaet gelegen ter plaetse genaemt Euvelwegen prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Schepers 2. Jan Celen 3. den cooper 4. eenen ackerwegh ... (07-11-1684)


121. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercocht aen Ambrosius Driessen seecker parceel ackerlants genaemt de Haeghdoorn groot ontrent achtentwintich roeden gelegen tot Euvelwegen prochie van Heese tusschen 1. Jan Engelen 2. Seijke Geerit me[.]nis 3. Jan Engelen 4. de straet ...


121. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Ambrosius Driessen seecker parceel ackerlants genaemt den Truijnen groot ontrent drie copsaet gelegen tot Euvelwegen prochie van Heese tusschen 1. Jan Celen 2. Peeter van Hapert 3. Jan Engelen 4. Hendrick Jan Joosten ...


121v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Ambrosius Driessen seecker parceel groese genaemt den Bienbeemt groot ontrent steijff een vaetsaet, gelegen tot Euvelwegen prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Jan Joosten 2. de weduwe Willem Slouwers 3. de riviere genaemt d'Aa 4. de straet ...


121v. Jacob Janssen woonende tot Tergouw [Gouda] als in huwelijck hebbende Dingen Fransen ende heeft alsoo wettelijck ende erffelijck vercoght opgedragen, overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Geerit Franssen ende Lijsbeth Franssen sijn portie ofte gedeelte in allen de erffelijcke goederen achtergelaeten bij Frans Jacobs t'sij in hoogen en leegen in diepen en droogen, in heijden en weijden egeen ter werelt uijtgescheijden, ende dat metten last daer in staende t'sij cheijns renten ofte andersins ... (01-12-1684)


122. Bartholomeeus Bertrums heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joost Joost Goorts seecker parceel groese genaemt het Goir groot ontrent achtendartich roeden gelegen aenden Rul prochie van Heese tusschen 1. Tielen Arien Tielens 2. idem 3. Peeter Jan Joosten 3. Jan Wouters van Gastel ... (03-12-1684)


122. Joost Anthonis Clerricx [Clerks] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Wouter Schavers seecker huijs en aengelach mette twee drieskens daer aen gelegen groot t'samen ontrent vijffdalff vaetsaet gelegen ter plaetse genaemt d'Oude Molen prochie van Heese tusschen 1. Hendrick de Jongh secretaris alhier 2. de straet 3. Jan Marcelis 4. den cooper ... uijtgenomen dorps commer en ses stuijvers jaerlijcke grontcheijns staende in twee tecseten, ... (03-12-1684)


122v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercocht aen Willem Wouter Schavers seecker parceel ackerlants groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt het Keijmpsvelt gelegen ter plaetse genaemt d'Oude Molen prochie van Heese tusschen 1. Hendrick de Cissert 2. de heijde 3. idem 4. idem ...


123. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen Boll seecker parceel ackerlants genaemt het Nieuwvelt groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen ter plaetse genaemt d'Oude Molen prochie van Heese tusschen 1. de straet 2. idem 3. idem 4. idem ...


123. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Luijcas Joosten seecker parceel lants genamet het Keijmpsvelt groot ontrent vijffentsestich roeden gelegen aen d'Oude Molen prochie van Heese, tusschen 1. Hendrick Peeter 2. de heijde 3. idem 4. idem ...


123. Peeter Tonis Clevers sone van wijlen Tonis Joost Clevers als mondelinge last ende procuratie hebbende van alle sijne wettige susters, ende hem in desen fort en sterckmaeckende omme te mogen doen t'gene hier naer beschreven volght voor een derdepart, Frensken Tonis Vincken weduwe wijlen Jan Joost Clevers geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen en Peeter soone vande voornoemde Jan Joost Clevers beijde soo voor haaer selve als mede mondelinge last ende procuratie hebbende vande verdere kinderen en erffgenaemen wijlen den meergemelte Jan Joost Clevers en den niet te min haer daer voor fort ende sterckmaeckende omme te doen dit naervolgende ende alsoo oock voor een derdepart, ende Dielis Joost Clevers voor sijn selven ende hebben alsoon indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocght aen Jan Caspers de Lauwre [de Laure] molenaer alhier seecker parceel driesgroese genaemt den Garsthoff groot ontrent t'seventich roeden gelegen aende Ven prochie van Heese tusschen 1. Dirck Wouters Verbiesen 2. een straetjen 3. de Venderstraet 4. Aert Dielis Delen [Deelen] cum suis ... (04-12-1684)


123v. deselve vercooperen in henne voorst. qualiteijt hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Dielis Joost Clevers mede vercooper voornoemt seecker parceel ackerlants gelegen ter plaetse genaemt het Mechelen prochie van Heese groot ontrent tweendertich roeden tusschen 1. Henrick Lambert Koolen [Colen] 2. de kinderen Job Jansen 3. eenen ackerwegh 4. Job Jansen kinder voorst. ...


124. deselve vercooperen hebben in haer voornoemde qualiteijt alnoch wettelijck ende erffelijck vercoghta en Hendrick Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] seecker parceel ackerlants groot ontrent seven copsaet gelegen aende Bree Ecijk prochie van Heese tusschen 1. de kinderen en erffgenaemen wijlen Jan Caspers de Lauwere [de Laure] 2. eenen ackerwegh 3. den wegh genaemt de Bree-Eijck 4. Jacob Jan van Velthoven ...


124. Adriaen Jansse van Hapert woonende tot Woensel nomine uxoris, Geerit Adriaens van Velthoven, Tonis Janssen van Velthoven, Jacob Janssen Velthoven, Adam Jacob Pancras als in huwelijck hebbende Anneken Jan Jacobs van Velthoven, Jan vanden Boome als in huwelijck hebbende Aelken Tonis van Gastel, Hendrick Nelis Daems als in huwelijck hebbende Arike Willem Gosens [Goossens] en Geertruij Hendrick Hoeben, ende voorst. twee eerste comparanten mede als wettige geede momboirs over de minderjarige kinderen wijlen Hendrick Tonis Fransissen, ende alsoo erffgenamen wijlen Geerit Tonis Francissen, ende hebben alsoo gesamenderhandt in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort Hanssen seecker parceel beemtgroese genaemt de Scherffdonck groot ontrent seven copset gelegen inde Scherffdoncke ontrent de cappelle van Heese tusschen 1. Hendrick Nelis en Martinis Raessen 2. Geerit Ariens 3. Joost Jan Vera [Verra] 4. d'erffgenamen van Arike Matthijs Coensen ... uijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers negen penningen jaerlijcke grontcheijns ... (08-12-1684)


125. Jan Ruth Verlinden heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Philips Hendrick des selffs schoonsoon seecker hoffk[.] gelegen inde Leenderstraet prochie van Leende tusschen 1. Jacob Potters 2. den vercooper 3. de straet 4. de kerckpath ... (09-12-1684)


125. Cornelis Daems, heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Lijsken G[.] een parceel groese genaemt den Hasendries, groot ontrent seven copsaet, gelegen tot Crijl prochie van Heese tusschen 1. Jan Loots van Gael 2. Claes Jan Tielens 3. Jan Loots van Gael 4. d'heer Hubertus de Roij ... (11-12-1684)


125v. Jan Deelis Slouwers heeft wettelijck ende erffelick vercoght opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Geerit Smits [Smids] seecker parceel driesgroese groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese ter plaetse genaemt de Laerstucken tusschen 1. Jan vanden Bome 2. eenen waterlaet 3. Giele Willems 4. de voornoemden vercooper ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver jaerlijcke grontcheijns ... (13-12-1684)


125v. Jan Marten Geldens ende Anneke Marten Geldens sijne meerderjarige suster geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Peeters seecker parceel lants genaemt het Laerstuck groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Nelis 2. Arien Vincken 3. Peeter Jan Joosten 4. de straet ... (13-12-1684)


126. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit Smits [Smids] seecker parceel lant genaemt den Heesteracker groot ontrent vierendartich roeden gelegne tot Str[.] prochie van Heese tusschen 1. Jenneken weduwe wijle Tonis Ge[.] Wouters 2. Mattheeus Vee 3. Hendricxken weduwe wijlen Jacob Kuijpers [Cuijpers] 5. de straet ...


126. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Joosten seecker parceel driesgroese genaemt Grietendriesken groot ontrent sevenenv[.]tich roeden gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Jan Smits [Smids] 2. Thonis van Gastel cum suis 3. Marije weduwe wijlen Aert Jacobs 4. Hendricxken weduwe wijlen Jacob Kuijpers [Cuijpers] ...


126. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Joosten seecker huijs ende aengelach groot ontrent eenentwintich roeden gestaen ende gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Hendricxken weduwe wijle Jacob Kuijpers [Cuijpers] 2. Jan Deelis Slouwen 3. eenen waterlaet 4. de gemeenstraet ... uijtgenomen dorps commer en tien stuijvers jaerlijcx Hellemontse [Helmondse] pacht ...


126v. Aert Tielemans woonende tot Alleplasserdam [Alblasserdam] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght, opgedragen, overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Jan Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] seecker parceel groese genaemt de Sant groot ontrent vier vaetsaet gelegen ter plaetse genaemt Ginderover prochie van Heese tusschen 1. Hendricxken Daems 2. d'erffgenamen wijlen Isack Melchiors 3. de kinderen wijlen Geerit Souwen 4. eenen weght ... (14-12-1684)


126v. Ghijsbert Vervlaessen woonende tot Mol heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jochem Jochems seecker parceel lants wesende siggen en putten genaemt de Wolffveert groot ontrent vijff lopensaet gelegen aenden Rul prochie van Heese tusschen 1. Peeter Joosten 2. Jan Geenen 3. de gemeen Aa 4. s'heeren aert of heijde ... (xx-12-1684)


127. compareerde voor d'ondergenoemde schepenen FFaes Janssen, Hendrick Dircx als in huwelijck hebbende Anneken Janssen ende Willem Peeters als in huwelijck hebbende Lijske Janssen ter eenre ende Jan FFransen met Marije Ffranssen sijne suster weduwe wijle Willem Gijsberts geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ter andere seijde, alle erffgenamen wijlen Ffrans Jan Noten ende hebben met malcanderen geaccordeert in plaetse van deelinge te weten in deser manieren als dat de twee laetste comparanten vande achtergelaeten goederen wijlen den voornoemden Ffrans Jan Noten niet sullen genieten ofte proffijteren maer dat deselve sullen comen ten behove vande voorst. driee eerste comparanten onder conditie dat die selve gehouden sullen sijn te betaelen allen de schulden achtergelaeten bij den voorgemelten Ffrans Jan Noten, ende dat de voorst. twee laetste comparanten daer van alteijt sullen sijn ende blijven onbelast hoe de selve oock genaemt soude mogen wesen ... (27-12-1684)


127v. Jacob Jan de Werdt heeft wettelijck vertegen ende getransporteert aen ende ten behoeve van Ariken weduwe wijlijn [doorgehaald: Willem] Jan de Werdt seecker huijs ende aengelagh gestaen ende gelegen tot Strijp prochie van Leende groot ontrent een vaetsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen ende lemieten gelegen is tusschen 1. Jan Delis 2. Jan Jutten 3. de gemeenstraet 4. den getransporteerde ... ende den voorst. transportant heefter helmelinge op vertegen aen Adriaen van Vessem in absentie van de voorst. getransporteerde ten behoeve vande selven ... (30-12-1684)


Anno 1685

128. Joost Willem de Kneuter, Ffaes Jan [.] als in huwelijck hebbende Lijsken Willem de Kneuter, ende Gielen Aert de Moff als in huwelijck hebbende Marije Willem de Kneuter, alle kinderen ende erffgenamen wijlen Willem de Kneuter, ende in die qualiteijt gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Lijsken Ffrans De[.] in huwelijck hebbende Wouter Arien de Boos seecker parceel driesgroesen genaemt het Gelach groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Leenderstraet prochie van Leende tusschen 1. Jan Engelen 2. den cooper 3. de Leenderstraet 4. de Broeckerstraet ... (03-01-1685)


128. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght Jan van Pelt seecker parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Boshoven prochie van Leende ter plaetse genaemt inde Looffvennen tusschen 1. Jan Goort Bul 2. Peeter Tonis 3. Jan Ruevens 4. Peeter Corsten van Mol ... ende de vercooperen hebbender helmelinge op vertegen aen Willem Maes ten behoeve vanden voorst. comper ...


128v. Hendrick Jan Bocx en Huijbert Danckers beijde als wettige geede momboiren over de minderjarige kinderen wijlen Peeter Danckers verweckt bij Maeijken Jan Bocx, sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Wouter Jacob van Asten seecker parceel groese genaemt de Duijvelsbroecken groot ontrent twee vaetsaet en een copsaet gelegen tot Leende ter plaetse genaemt de Duijvelsbroecken tusschen 1. Hendrick Geven [Geeven] 2. Goort de Smith [de Smid] cum suis 3. Frans Geerits 4. d'erffgenamen wijlen Sijmon Aelberts ... uijtgenomen dorps commer en achtdalve stuijver jaerlijcke grontchijns ... (09-01-1685)


128v. Jan Peeter Leenderts heeft wettelijck ende erffelijck verkoght aen Willem Dircx seeckeren halven ackerlants groot ontrent int geheel een vierdalff vaetsaet genaemt den Smelacker wesende de helft gelijck als inde conditie hier van gemaeckt staet uijtgedruckt wesende van date den (10-01-1685) waer toe mits desen wort gerefereert, gelegen ter plaetsse genaemt d'Hovel prochie van Heese tusschen 1. Goosen [.] Senders erffgenaemen 2. Jacob Janssen den Snijder 3. den vercooper 4. de straet ... (10-01-1685)


129. Goort Hendrick Goossens inwoonder tot Heese ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochten van dit ondergenoemde parceel ackerlants ende dat ten behoeven van sijne twee dochters verweckt bij Peeterken Willem Eijmberts sijne gewesene huijsvrouwe ende den renuntiant heefter helmelinge op vertegen gelovende waarschap, daer naer sijn voor ons comen Jan ende Willem gebroederen m[.]jarige soonen soo sijn verclaren vande voornoemde Goort Hendrick Goossens ende hebben wettelijck vercocht aen Dirck Dircx van Meel geboortig van Sommer[.] [Someren?] een parceel ackerlants groot ontrent vijff roeden onbegrepen der maten genaemt het Santjen gelegen tot Euvelwegen onder die prochie van Heese tusschen 1. Jan Ceelen 2. Joostken weduwe Willem Jan Slauwers 3. Sijken weduwe Joost Wouters 4. de heijde ... (12-01-1685)


129. Jacob Vrindt en Willem Jacob Vonten beijde als wettige geede momboiren over de minderjarige kinderen wijlen Meeus Jacob Berghmans verweckt bij Heijl Willems en Marij Bul beijde sijne wettige gewesene huijsvrouwen uijt crachte van wettigh decreet ende authorisatie omme t'naervolgende te mogen doen, verleent bij mijn heren den drossaert ende schepenen der vrije grontheelijckheijt van Heese ende Leende van date den (17-01-1685) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Aelbertus Janssen van Bocxmeer seecker huijs en aengelach gestaen ende gelegen tot Leende ter plaetse genaemt den Broeckerheuvel groot ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. Geerit Hendrick Berghmans 2. Wouter de Boos 3. de gemeenstraet 4. Hendrick Aerts ... uijtgenomen dorps commer en eene rente van vijff gulden twaelff stuijvers en acht penningen jaerlijcx van hondert twaelff gulden en tien stuijvers capitael te betaelen tot s'Hertogenbosch aen [leeg] Lintworm, item eene stuijver en acht penningen jaerlijcke grontcheijns ... (17-01-1685)


129v. deselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Wouter Jacobs seecker parceel groese groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Leende ter plaetse genaemt inde Craen[.] tusschen 1. A[.] Engelen 2. Jan Donckers 3. Marije Pommen [Pompen] 4. eenen weght


130. deselve vercooperen in henne voorst. qualiteijt hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Ffaes Jan Tielens seecker parceel ackerlants genaemt den h: geest acker groot ontrent drie copsaet gelegen tot Leende ter plaetse genaemt de Broecacker tusschen 1. Leendert Cocx erffgenamen 2. Ffrans Jan Joosten 3. Hendrick Aerts 4. de straet ...


130. deselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght [doorgehaald: Frans Jan] Leijntjen lest naergelaeten weduwe wijlen Hendrick Tonis van Hal seecker parceel ackerlants gelegen tot Boshoven prochie van Leende (groot ontrent vierdalff copsaet) tusschen 1. Jan Bluijsen [Bluijssen] 2. Vreijs Hollen 3. Jan Bacx 4. idem ...


130v. Maeijke weduwe wijle Joost Peeters uijt crachte van testamente met hareen voorst. man zaliger gemaeckt inhoudende onder andere een clousule aldus: "comende tot henne tijdelijcke goederen maecken sij den eenen den anderen ende den lancxlevende van henne beijden om allen de voorst. goederen soo haeffelijcke als erffelijcke egeen uijtgescheijden om de selve te mogen vercoopen veralieueren ende transporteren belasten ende beswaeren gelijck of sij testateuren beijde waeren inden leven ter wijlen dat sij weten dat sij hebben veele gecredieteerde ende opgenomen penningen om die daer mede te voldoen," ende heeft wettelijck ende erffelijck verkoght aen Peeter Aerts, seecker huijs en aengelagh groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Hulst prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Hendricxken Hendricx 2. Evert Jan Everts 3. de gemeenstraet 4. den voornoemden Evert Jan Everts ... uijtgenomen dorps commer en tee gulden elff stuuijvers en thien penningen jaerlijcx aende h: geest tot s'Hertogenbos,... (18-01-1685)


131. deselve vercoopersse in qualiteijt voorst. heeft alnoch wettelijck ende erfelijck verkoght aen Faes Jansen seecker parceel ackerlants genaemt het ackerken achter de Henss groot ontrent seven copsaet, gelegen inde gehueucht genaemt Hulst prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Hendrick Corstiaens 2. Frans Bluijsen [Bluijssen] 3. Hendrick Crostiaens 4. de gemeenstraet ...


131. de vercoopersse in qualiteijt voorst. heeft alnoch wettelijck ende erflijck verkoght aen Pauwels Weijnants, seecker parceel lants genaemt de Streepacker groot ontrent twee vaetsaet en drie copsaet gelegen tot Hulst prochie voorst. tusschen 1. Meijken weduwe wijlen Hendrick Joosten 2. Goort Joosten 3. eenen weght 4. idem ...


131v. de vercoopersse in haere qualiteijt voorst. heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Dircx seecker parceel groese genaemt het Goir, groot ontrent een vaetsaet en een copsaet gelegen tot Hulst prochie voornoemt tusschen 1. Corstiaen Jansen van Col 2. Jacob Hendrick Deelis cum suis 3. de reviere genaemt de Aa 4. de gemeijnte ...


132. Peeter Teunis Hoeben heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis Hendricx seecker huijs ende aengelagh groot ontrent seven copsaet gelegen tot Boshoven prochie van Leende tusschen 1. Jan Bacx 2. Wouter Delen [Deelen] 3. de straet 4. den vercooper ... uijtgenomen dorps commer en eene rente van vijff gulden jaerlijcks wegens [.]dert gulden capitael ... (19-01-1685)


132. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Joost Cocx, seecker parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Leende ter plaetse genaemt de Breetvennen tusschen 1. Tonis Willem Vonten 2. Jan Bluijsen [Bluijssen] 3. Tonis Hendricx 4. d'erffgenaemen wijlen Frans Pompen ...


132v. Goort Hendrick Goosens [Goossens] inwoonder tot Heese heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte van dit ondergeschreve parceel groese ende dat ten behove van sijn twee soonen verweckt bij Peerken Willem Eijmberts sijne gewesene huijsvrouwe ende den renuntiant heefter helmelinge op vertegen, gelovende waerschap,


132v. daer naer sijn voor ons comen Jan ende Willem gebroederen meerderjaerighe soone soo sij verclaerden vanden voornoemde Goort Hendrick Goosens [Goossens], ende hebben wettelijck ende erffelijck verkoght aen Wouter Willem van Someren seecker parceel groese gelegen inde Hulstbroecken prochie van Leende, groot ontrent derdalff vaetsaet, tusschen 1. de kinderen van Jan Sijnen 2. Philips Lodeweijcks 3. Jan Maes 4. de reviere genaemt de Aa ... (20-01-1685)


132v. Wouter Michiel Schaften man ende momboir Anneken Abrahams sijne wettige huijsvrouwe ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlants met het cleijn ackerken groot t'samen ontrent negen copsaet gelegen inde Nieuwhoeven prochie van Heeze als Jan Jan Franssen in coope vercregen hadden van Jenneken Jan Hompus naergelaeten weduwe Hendrick Aert Snoecx volgens den transporte daer van sijnde gepasseert voor schepen alhier van date den (02-02-1684) ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken hem gelaten in sijn recht, (20-01-1685)


133. Peeter Joosten heeft wettelijck ende erfelijck vercoght aen Lendert Tonis seecker parceel groese genaemt den Wolffs[.] groot ontrent een vaetsaet, gelegen aenden Rul ter plaetse genaem het Houter Heijken tusschen 1. Lambert Jochems 2. Jochem Jochems 3. d'erffgenaemen wijlen Hendrick Hoeben 4. de heijde ... (20-01-1685)


133. Jacob Janssen Verboers heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis Janssen Verboers sijnen broeder seecker parceel lants genaemt den halven Leegacker groot ontrent vierdalff copsaet gelegen inden gehuchte genaemt Hout tusschen 1. de weduwe Ffrans Deelis 2. de weduwe wijle Jan Janssen Meulenmeester met meer andere 3. de weduwe wijle Peeter Janssen van Gastel 4. eenen weght, item alnoch seecker parceel erffs wesende groese ende lant genaemt de Smeel groot ontrent een vaetsaet gelegen ter plaetse voorst. tusscchen 1. de weudwe wijle Jan Deelis van Bruegel [Breugel] 2. Tomas Peeter Aerts 3. Jan Geerit Vincken 4. de gemeenstraet ... uijtgenomen dorps commer en drie duijten jaerlijcke grontcheijns aen mevrouwe van Heese ende Leende staende int parceel genaemt de Smeel ... (25-01-1685)


133v. Anthonij Goosens [Goossens] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght, aen Hendrick van Asten seecker parceel lants groot ontrent seven copsaet gelegen ter plaetse genaemt de Broeckacker prochie van Leende tusschen 1. Leendert van Pelt 2. Aert Jacobs 3. de Schambertstraet 4. den cooper ... (25-01-1685)


134. Jan en Andries soone wijle Flercx d[.] hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen de kinderen en erffgenamen wijlen Casper Abrahams de Lauwere [de Laure] seecker huijs en aengelach groot ontrent drie copsaet gelegen aende ven prochie van Heese tusschen 1. de cooperen 2. idem 3. de weduwe wijle Michiel Huijbert [.]vlaessen 4. een straetjen ... (26-01-1685)


134. Peeter Janssen van Dijck ende Willem Gielen Vesters, beijde mannen ende momboirs hender huijsvrouwe, evicteurs ende hebben uijt crachte hender gedaene evictie en vonnisse van affgeboth goebtineert voor heren schepenen van Heese ende Leende van date den (01-03-1684) hebbende de solemniteijten soo van verhueringe, verbuetinge ende de publicatien alhier voor der kercke tot Heese gedaen behoorlijck goebserveert, bleijckende bij d'actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende, wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort Geerit Souwen seecker stuck ackerlants groot ontrent seven copseat gelegen aenden Heserbosch prochie van Heese tusschen 1. Jan Joosten van Stercksel [van Sterksel] 2. d'erffgenamen wijlen Hendrick Jacobs 3. Adam Geerit Dommels 4. Arien Jan Fransen, soo sij seijden achtergelaeten bij Joost Hansen,... (31-01-1685)


134v. deselve vercooperen in henne voorst. qualiteijt hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Willem Slouwers seecker parceel groese genaemt de Snoecxhoff groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Heserenbos prochie van Heese, tusschen 1. Eijmert Jan Deelis 2. Joost Wouter Elsen 3. Claes Jan Souwen 4. de gemeenstraet soo sij seijden achtergelaeten bij Joost Hansen ...


134v. deselve vercooperen hebben alnoch in qualiteijt voorst. wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goor tGeerit Souwen seecker parceel groese genaemt den Mettendries groot ontrent een vaetsaet gelegen aenden Heserbos prochie van Heese tusschen 1. Joost Wouter Elsen 2. d'erffgenamen wijle Goort Peeter Vesters 3. de weudwe wijlen Joost Jacobs cum suis 4. Jan Marcelis, soo sij seijden achtergelaeten bij Joost Hansen, ... uijtgenomen dorps commer en seven oort stuijvers jaerlijcke grontcheijns aen d'hr van Heese ende Leende ...


135. deselve vercooperen in henne voorst. qualiteij thebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Meeusen seecker parceel groese genaemt het Molend[.]ken groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Heserbos prochie van Heese tusschen 1. de waeterlaet 2. Hendrick Willem van Brugh 3. Arien Philipsen 4. Eijmert Jan Deelis soo sij seijden achtergelaten bij Joost Hansen ...


135. deselve vercooperen in henne voorst. qualiteijt hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Vincken seecker parceel groese genaemt den Bulder groot ontrent vijff copsaet gelegen aende Ven prochie van Heese tusschen 1. Aert Dielis Delen [Deelen] 2. een beemtstraetjen, 3. scherp uijtloopende 4. idem soo seij seijden, achtergelaeten bij Joost Hansen ...


135v. Jan Janssen Geeven en Joost Janssen Versleuwen beijde als wettige geede momboiren over de minderjarige kinderen wijlen Jan Peters vande Vorssent en Peeter Janssen vande Vorssent meerderjarige sone ter eenre en Goosen Hendrick Goosens [Goossens] ter andere seijde, alle erffgenaemen wijlen Goosen Hendrick Goosens, ende verclaeren met malcanderne aengegaen te hebben scheijdinge ende deelinge vande erffgoederen,


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen sijn de voorst. minderjarige en meerderjarige kinderen inden eersten de helft van seecker parceel groese genaemt het Hageven groot ontrent int geheel twee vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Houdt prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende neffens erve Adam Peeters, item alnoch derdalff copsaet int parceel genaemt de Belacker gelegne ter plaetsse voorst. neffens erve Jan Poppeliers

B: Goosen Hendrick Goosens [Goossens] is te deel gevallen de helft van seecker parceel groese genaemt het Hageven groot ontren int geheel twee vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende neffens erve Anneken Claessen, item alnoch seecker parceel groese genaemt het Elsbroeck gelegen tot Hout voorst. neffens erve Joost Versleuwen, item alnoch seecker parceel lants genaemt den Bosacker gelegen inden gehuchte genaemt Huls prochie ende jurisdictie voorst. ... (03-02-1685)

136. Goosen Hendrick Goosens [Goossens] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Corstiaen Jan Tielens seecker parceel ackerlants groot ontrent derdalff vaetsaet, gelegen inden gehuchte genaemt Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Willem Tielens van Coll 2. Catelijn van Hooff 3. de heijde 4. eenen weght ... (03-02-1685)


136v. [doorgehaald: Dirck Janssen en Peeter Aerts beijde als wettige geede momboiren over het onmondich kint wijlen Anneken Aerts, verweckt bij Tijs Janssen [Thijs Janssen] haeren wettigen gewesenen man uijt crachte van wettich decreet gepasseert voor d'heren drossaert en schepenen deser vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende ons drossaert en schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Dirck Janssen seecker huijs en aengelach groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen tot Boshoven prochie van Leende tusschen 1. Wouter Delen [Deelen] den cooper 3. de straet 4. Jan Bacx ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers jaerlijcke grontcheijns ... (03-02-1685) ]

[kantlijn: geen voorgang gehadt]

136v. deselve vercooperen in haere voorst. qualiteijt hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Dirck Janssen seecker parceel erffs wesende groes en lant groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen tot Boshoven prochie van Leende, tusschen 1. Arien van Puth 2. de heijde 3. An Meeus 4. de straet ...

[kantlijn: geen voortganck gehadt]

137. deselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen d'erffgenamen van Frans Arien Pompen seecker parceel lants groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Leende ter plaetse genaemt de Breetvennen, tusschen 1. Peeter Aerts 2. idem 3. Wouter M[.] Delen [Deelen] 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver acht[.] penningen jaerlijcke grontcheijns ...

[kantlijn: en idem geenen voortganck gehadt]

137. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geertruij Frans Buggen seecker parceel groese genaemt de voorste Hulsbroecken groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Leende tusschen 1. d'erffgenamen Thijs Heijmans 2. Jacob Vrient 3. Jacob van Vessem 4. den Hulsbroeckwegth ... uijtgenomen dorps commer en drie duijten jaerlijcke grontcheijns ...

[kantlijn: en idem geenen voortganck]

137v. Bartel Janssen schepen ende inwoonder tot Aelst in houwelijck hebbende Cathalijn Peeter van Puth, Sijken Peeters van Puth weduwe wijlen Anthonis Verstappen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Mareijken Peeters van Puth meerderjarige dochter meede geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, uit crachte van wettighe outhorisatie hun gegeven ende verleent bij heeren schepenen deser vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende, van datum den (17-01-1685) bij ons drossaert ende schepenen gesien ende gelesen ende des niet te min hen in desenfort ende sterckmaeckende voor Andries Peeters van Puth hennen absente broeder ende swaeger ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck verkoght aen Jenneken weduwe Jacob Vogel seecker parceel groese gelegen inde Cuijlen groot ontrent twee vaetsaet inde prochie van Leende tusschen 1. Matthijs Daems 2. de coopersse 3. de gemijn Aa 4. de coopersse ...


138. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Willem van Pelt seecker parceel lants genamet den Acker inde Speel, gelegen inde Speel prochie voorst. groot ontrent anderhalff vaetsaet, tusschen 1. de kinderen van Jan Re[.]wens 2. Jenneke de weduwe wijlen Reijm van Ommelen 3. eenen wegh 4. Tonis Vonten ...


138. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Sijken weduwe wijlen Anthonis Verstappen de helft van seecker parceel lants gelegen ter plaetse genaenmt de Cruijt prochie van Leende (groot ontrent int heel vier vaetsaet) tusschen 1. Jan van Dommelen 2. de vercooperen 3. Frans Geerit 4. Goort de Smith [de Smid] ...


138v. Bartel Janssen schepen ende inwoonder tot Aelst, in huwelijck hebbende Cathalijn Peeters van Puth, Seijken Peeters van Puth weduwe wijlen Anthonis Verstappen geassisteert met eneen bijstaende momboir in desen, ende Maeijken Peeters van Puth meerderjarige dochter mede geassisteert met eenen bijstaende momboir in dsen, uijt crachte van wettige authorisatie gegeven ende verleent bij heren schepenen deser vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende van date den (17-01-1685) bij ons drossaert en schepenen gesien ende gelesen, ende des niet te min hen in desen fort ende sterck maeckend voor Andries Peeters van Puth hennen absenten broeder ende swaeger in dier qualiteijt voor d'eene hellicht, Arien Englen, Leendert van Pelt, Peerken Tielens weduwe wijlen Arien Hoeben geassiteert met eenen bijstaende momboir in desen ende Anthonisken Engelen weduwe wijlen Jacob Peeter Bitters mede geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ider voor sich selven ende voorts hen sterckmaeckende voor d'erffgenamen van hun clochten in dier qualiteijt voor d'anderhellicht, ende hebben alsoo in henne voorst. qualiteijten wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jenneken weduwe wijlen Jacob Vogel seecker parceel groese groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Leende ter plaetse genaemt de Schamberden tusschen 1. de weduwe wijle Pauwels Tielens 2. de weduwe wijlen Jacob Colen 3. Leendert van Pelt 4. de [.] ... (03-02-1685)


139. deselve vercooperen in haere voorst. qualiteijt hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan van Pelt seecker bosken groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Leende ter plaetse genaemt inde Jansborgen tusschen 1. Geerit Hollen 2. Wouter de Boos 3. idem 4. den waeterstraet .. .


139. Jan Claessen inwoonder tot Nunen [Nuenen] heeft wettelijck ende erffelijck vercoft aen Aert Jansse van Seggelen [van Sechelen] seecker parceel lants genaemt het gelach groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. de gemeenstraet 2. Arien Donckers cum suis 3. Peeter Corsten van Mol 4. scherp uijtloopende ... uijtgenomen dorps commer en negen stuijvers en vier penningen grontcheijns jaerlijcx aen d'heer van Heese ende Leende


139v. Willem Wouter Schavers heeft mits desen wettelijck ende erffelijck wederom over gegeven ende getransporteert aen Joost Anthonis Clercx seecker huijs en aengelach metten twee drieskens daer aen gelegen, groot ontrent t'samen vijffdalff vaetsaet gelegen ter plaetse genaemt d'Aude Molen prochie van Heese, als den selven Willem Wouter Schavers vanden getransporteerde in desen bij cooper vercregen heeft opten (03-12-1684), ... (08-02-1685)


140. den selven transportant heeft alnoch wettelijck ende erffelijck wederom over gegeven ende getransporteert aen Joost Anthonis Clercx seecker parceel ackerlants groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt het Keijmpsvelt gelegen aen d'Oude Molen prochie van Heese als den selven in coope vercregen heeft vanden getransporteerde in desen opten (03-12-1684), ...


140. Jan Janssen Boll heeft mits desen wettelijck ende erffelijck wederom overgegeven ende getransporteert aen Joost Anthonis Clercx, seecker parceel ackerlants genaemt het Nieuwvelt gelegen aen d'Oude Molen prochie van Heese als den selven in coope vercregen heeft vanden getransporteerde in desen, opten (03-12-1684) ...


140v. Jacob Jan Werdt [de Wert] inwoonder tot Leende evictuer uit crachte hender gedaen evictie voor den achterstel eender rente van seven gulden thien stuijvers jaerlijcx tot laste van dit naerbeschreve onderpant, volgens den constitutiebrief dear van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van dato den (31-01-1661) hebbende de solemniteijten soo van affgeboth verhueringe ende verbuetinge behoorlijck goepserveert hebbende blijckende bij de acte alhier ter secretarije berustende ende heeft alsoo uijt crachte van dien wettelijck ende erffelijck verkoght aen Adaem Jacob Pancras een huijs metten aengelagh groot ontrent een vaetsaet gelegen aende Eijmerickerstraet prochie van Heese tusschen 1. Prijntien weduwe wijlen Dielis Hendricx 2. een straetien 3. Prijntien weduwe wijlen Dielis Hendricx 4. de straet ... (12-02-1685)


140v. den vercooper in qualiteijt voorst. heeft noch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Anthonis Bergh[.] [Berghmans] seecker parceel ackerlants groot scherp een vaetsaet ontrent de cappelle tot Heese gelegen tusschen 1. Luijcas Di[.] [Dircx] 2. Hoijbroecken toebehoirende de heere van Heese ende Leende 3. den secretaris alhier 4. den cooper ...


141. den vercooperin qualiteijt alsvoor heeft alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Arien Jan Reijnders seecker parceel groese genaemt de Cil groot ontrent een vaetsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. Teunis Bacx cum suis 3. Jan Teuwensen 4. Willem Michiel Vesters ... uijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver jaerlijcke grontchijns ...


141v. Marie Aert Cocx weduwe wijle Roelant Hendricx uijt crachte van testamente met haeren voorst. man zaliger gemaeckt inhoudene onder andere eene clousule aldus: "comende vorders tot dispositie vande tijdelijcke goederen hen op deser aerde verleent het sij van huijsinge landerijen saeijlanden als wijlanden, renten oock van erffhaeffelijcke meubile goederen, geen uijtgescheijden waer die gelegen sijn, ende de testateuren cracht ende macht over sijn hebbende, daer over soo maecken ende laeten de testateuren reciproce, d'een den anderen ende den lancxtlevende hender beijde als heer ende meester, omme vande selve soo veel te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaeren als de langhstlevende sal van noode hebben tot betaelinge vande schulden ende haer ende haer kinderen op te voeden ende te onderhouden," breeder naer inhouden vanden testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris Pouwels Smits [Smids] ende seeckere getuijgen geresideert hebbende tot Heese van date den (11-11-1680) bij ons drossaert en schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit Matthijs Daems seecker parceel groese groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Leende ter plaetse genaemt de Kuijlen tusschen 1. Jan Bluijsen [Bluijssen] 2. d'erffgenamen wijlen Peeter Joost Cocx 3. Peeter Jeucken 4. d'Aa ... (14-02-1685)


142. Grietjen Janssen meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck verkoght aen Jan Peeter Thonis seecker huijs met den hooff daer aen behoorenden groot ontrent drie copsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve gestaen ende gelegen ter plaetse genaemt C[.] tusschen 1. Wouter Thijs 2. Jan Ar[.] 3. de straet 4. Willemken Deeckers, onder conditie dat de voornoemde verkoopersse den voorst. hooff halff mogen gebruijcken geduerende haer leven lanck, soo sij seijde ... (16-02-1685)


142v. Willem Gielen Vesters man ende momboir Maeijken Jan Clous sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel groese groot ontrent een vaetsaet genaemt den Hoogendries gelegen Ginderover prochie van Heese als de vijff voorkinderen van Neijs Jeronimus verweckt bij Jenneken Hendricx sijne eerste gewese huijsvrouwe in coope vercregen hadde van Jan Lambert Bacx volgens den transporte daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (06-03-1684) ende Neijs Jeronimus vader vande cooperen haere volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweecken ende hem gelaeten in sijn recht (24-02-1685)


142v. de heer Johan de Jongh ende Goort Aert Hansen beijde als cappellmeesters over de cappelle tot Eijmerick evicteuren, ende hebben uijt crachte hender gedaene evictie hebbende de behoorlijcke solemniteijten, soo van verhueringe verbuetinge proclamatien en t'gene verders daer naer ouder gewoonte goebserveert, blijckende bijde actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck verkoght aen Dirck Wouters Verbiesen seecker halff huijs metten aengelagh groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent de voorst. cappelle tusschen 1. Hendrick van Hees 2. de cooper 3. Adam Jacob Pancras 4. de gemeenstraet ... uijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver twaelff penningen jaerlijcke grontchijns aenden heere van Heese ende Leende, ende seven co[.] rogge vrouwe hoeve pacht en so meer in staet sal comen tot lasten vanden cooper ... (24-02-1685)


143. de selve vercooperen in haere voorst. qualiteijt hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Goort Hansen mede vercooper in desen seeckere helft van een groesvelt groot ontrent int gehele twee vaetsaet gelegen inde Nieuwhoeve prochie van Heese tusschen 1. Hendrick van Hees 2. Wouter Michiel Schaften cum suis 3. Geerit Jan de Smit [de Smid] 4. de weduwe Jacob Joosten Verra ... uijtgenomen dorps commer en ontrent eenen stuijver jaerlijcken grontchijns ...


143v. Jochem Jochems ende Matthijs Jan Delen [Deelen] beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Jochems verweckt bij Marije Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe uijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren den drossaert ende schepenen vonnisselijck verleendt van date den (15-01-1685) ons drossaert en schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt mits drie voorgaende sondaeghse proclamantien alhier voor der kercke tot Heese gedaen wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Peeter Sijmons seecker huijs ende aengelach groot ontrent een halff vaetsaet gelegen alhier tot Heese aende Eijmerickerstraet ontrent de cappelle tusschen 1. Antonis Berchmans 2. d'erffgenamen wijlen Aert Jacobs 3. de straet 4. Luijcas Dircx ... (26-02-1685)


144. de vercooperen in henne voorst. qualiteijt hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Matthijs Delen [Deelen] seecker parceel groese genaemt de Stardt groot ontrent [.] halff vaetsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is tot Strabrecht prochie van Heese ontrent het Bouwe Schoor tusschen 1. Arien Tielens 2. d'erffgenamen Philips Amans 3. d'Aa 4. Jan vanden Boomen ...


144. deselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick de Jongh secretaris alhier seecker parceel ackerlants groot ontrent drie copsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is aende Eijmerickerstraet ontrent de cappelle tusschen 1. den cooper 2. Joost Boelen 3. Antonis Berghmans 4. d'ho: ed: gebo: vrouwe van Heese ende Leende ...


144v. Jacob Janssen Verboers inwoonder tot Stratum heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen Geenen seecker parceel lants genaemt het Voorste Lant int Heijtvelt groot ontrent vijff copsaet gelegen onder Heese tusschen 1. Jan Claessen 2. Jan Geerits 3. idem 4. de heijde ... (19-03-1685)


144v. den selve vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Geerits seecker parceel erffs wesende groes end elant genaemt de Smeel groot ontrent seven copsaet gelegen inde gehuchte genaemt Houdt prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. de weduwe wijlen Jan Deelis 2. den cooper 3. idem 4. de gemeenstraet ...


145. Geerit Hendricx heeft wettelijck ende erffelijck vercogth aen Jan Jacobs seecker parceel beemtgroesen genaemt de Gemeente groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Houdt prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Anthonis Janssen Geboers 3. Franceijn Jan Goossens 3. Bertrum Franssen 4. d'Aa ... uijtgenomen dorps commer ende vijff duijten jaerlijcke grontcheijns aen d'heer van Heese ende Leende ...


145. Bartel Janssen inwoonder tot Aelst als in houwelijck hebbende Catelijn Peeter van Puth, Sijcke Peeters van Puth weduwe wijlen Anthonis Verstappen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Maeijke Peeters van Puth meerderjarige dochter mede geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, uijt crachte van wettige authorisatie gegeven bij de heer drossaert ende schepenen van Heese ende Leende van dato den (17-01-1685), bij ons drossaert ende schepenen dese onderteeckent kennelijck, ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck mits voorgaende sondaeghse proclamatien voorder kercke tot Leende gedaen publicquelijck, ten hooghsten ende voor alle man verkoght alle dese naerbeschreven parceelen van erve als te weten seecker huijs en aengelagh gestaen ende gelegen aende Leenderstraet groot ontrent ses roeden nevens d'erve Geerit Thijssen aende westsijde, item seeckerparceel groese genaemt het Gelach groot ontrent t'sestigh roeden gelegen ter plaetse voorst. nevens erve aende suijtsijde de weduwe Jan Hoeben, wesende belast met eene rente van thien stuijvers s'jaers reductie en eenen stuijver acht penningen jaerlijcken grontchijns, item seecker parceel groese groot onternt tachtentigh roeden nevens erve Abraham Hendrick Geven [Geeven] aende noortsijde, item een stuck groese groot ontrent t'negentigh roeden gelegen aenden Nieuwendijck nevens erve aende westsijde Anthonis de Smith [de Smid], wesende belast met drie stuijvers jaerlijcken grontchijns, item een stuck ackerlants groot ontrent veertigh roeden gelegen inde Ren nevens erve aende westsijde Jan Verstappen, item een parceel groese groot onternt dertigh roeden nevens erve aende noortsijde Willem Cocx, item een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegne inde Langhacker nevens erve aende noortsijde Matthijs Daems, item een stuck ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen aende Leenerstraet nevens erve aende noortsijde Jan Cocx, item alnoch een parceel ackerlant groot ontrent t'achtentigh roeden gelegen opde Cruij[.] nevens erve aende suijtsijde de weduwe wijle [.] Hoeben, item een parceel groese ontrent dire copsaet gelegen inde Koijbroecken nevens erve aende suijdtsijde Jacob van Asten, item een busselke gelegen inde Kraensitten ontrent een vaetsaet nevens erve aende westsijde Hendrick AErts, item alnoch een busselke gelegen tot Strijp, item een parceel lants groot ontrent een copsaet nevens erve aende suijtsijde Matthijs Daems, item een halff vaetsaet lants gelegen inde Vlaemmicken nevens erve aende noortsijde Matthijs Daems, alle de voorst. goederen gelegen in manieren voorst. onder de prochie van Leende ... (28-03-1685)


146v. Willem Jacobs van Leuwen als last ende procuratie hebbende van Gijsbert vanden Broeck gepasseert de voorst. procuratie voor schepenen van Westerloo van dato den (17-03-1685) ende Frans Deelis mede als last ende procuratie hebbende van Dirck vanden Broeck gepasseert deselve procuratie voorden notaris Willem Vos ende seeckere getuijgen residerende binnende stadt van s'Hertogenbosch van date den (15-12-1684) ons drossaert ende schepenen gebleken, ende hebben hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] seecker lants genaemt den Mistpelter groot ontrent drie copsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is alhier tot Heese ontrent den Molen, tusschen 1. Wouter den Smit [de Smid] 2. Geerit Sijnen 3. Jan Teuwense 4. de kinderen van Geerit Jan Geerits ... (16-04-1685)


147. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercocht aen Jan Jan Franssen seecker parceel lants genaemt de Nieuwhoven groot ontrent vijff copsaet gelegen ter plaetse genaent de Nieuwhoven prochie van Heese, tusschen 1. Goort de Cuijper 2. Maeij Daendels 3. Wouter de Smit [de Smid] 4. Hendricke Daems ...


147. Joost Willems voor hem selven, Jan Celen als mondelinge last hebbende soo hij verclaerde van Roloff Jacobs sijnen swaeger, ende des niet te min hem in desen fort ende sterck maeckende ende de rato caverende Jan Tonis soo voor hem selven en mede als momboir beneffens Gielen Willems de mede momboir over de minderjarige kinderen wijle Deelis Jacobs verweckt bij Anneke Willem Gobbels sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck (mits voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heese gedaen) vercoght aen Jan Tonis seecker helft parceel groese genaemt het Sloots Goor wesende de voorste helft groot ontrent een vaetsaet gelegen aenden Rul prochie van Heese tusschen 1. Dingen Jacob Driessen 2. Preijn Jan Celen 3. Frans Jacobs Schooffs 4. Tonisken Bocx cum suis, item een parceeltjen groesen wesende het derdepart vant' Goorken toebehoort hebbende Arien van Duijsel groot ontrent een halff vaetsaet gelegen ter plaetse voorst. ... uijtgenomen dorps commer en t'eerste parceel twee stuijvers een oort jaerlijcke grontcheijns ... (07-05-1685)


147v. deselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alle noch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Tonis seecker parceel lants wesende de westseijde vanden Stapacker groot ontrent vijffdalff copsaet gelegen onder de tiende vanden Rul tusschen 1. d'erffgenamen Peeter Jan Joosten 2. Frans Jacob Schooffs 3. de Veestraet 4. d'voorst. erffgenamen Peeter Jan Joosten, item seecker groesvelt genaemt het Heijtvelt groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Creijl prochie voorst. tusschen 1. Jan Peeters 2. d'erffgenaemen Hendrick Aert Snoecx 3. de weduwe Jan Willem Verhaegen 4. eenen gemeenen weght ... uijtgenomen dorps commer en int eerste parceel twee vaet coren vrouwenhoeven pacht ...


148. Joost Willems van Breugel heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Tonis seecker parceel erffs wesende groese en landt groot ontrent anderhlaven vaetsaet gelegen aende Rulse Heijde prochie van Heese tusschen 1. de heijde 2. Jacob Jans 3. Giele Willem 4. de cooper ... (07-05-1685)


148v. compareerde Jan Wouter Coolen [Colen] naergelaeten weduwer wijlen Marie Jacob Gielens sijne wettige gewesene huijsvrouwe, ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte, tot behoeve van sijne kinderen ende bij affsterven derselver voor sijne kintskinderen ende dat van alle de gronden van erven t'sij van weijen als heijen groes, landt, bosschen, beemden als andersints alle gelegen dese jurisdictie van Heese ende Leende egeen uijtgescheijden uijtgenomen het huijs metten hoff gestaen tot Oisterick onder die prochie van Leende, waer inne hij sijne vrije wooninge en gebruijck is reserverende t'sij met een ofte twee diensmaeghden soo hij te raede soude mogen worden, nochtans onder dese conditie dat hij de vruchten ende t'gewasch soo van corn graen als hoijgewasch van dit loopende jaer en saisoen mede tot sijn behoeff en proffijt is reserverende soo dat sijne kinderen tot wiens behoeffve dese renuntiatie alsvoor geschiet allen de selve gronden van erven niet eerder sullen mogen aenveirden voor dat de vrughten soo van coren boeckweijt als andersints, daer van sullen wesen tot proffijten des voorst. renuntiants ingevoordert affgemeijnt ende geschuert mitsgaders alle de groesen ende weijden niet eerder aen te mogen veirden dan tot sinte Marten eerstcomende alswaar sijne voorst. kinderen alle de voorst. goederen sullen mogen aenveirden en eeuwelijck besitten ende behoirende oock onder hen te verdelen soo henne raede sal comen [.] gedragen, ende dat metten den lasten chijnssen ofte geestelijcke pachten die daer inne souden mogen staen, ende aengen[.] de renten ende obligatien reserveert hij renuntiant sijn leven lanck tot sijn eijgen behoeff ende proffijt doch allen het silverwerck soo van beckers schalen lepels als andersints, als mede alle d'erffhaeffelijcke meubelen soo van kast, kist, bed bult lijnde ende wollen, t'gene hij renuntiant niet van noode soude mogen hebben daer van verclaert hij insgelijcx affstandt te doen ende te renuntieren mits desen, ende renuntiant gelooft waerschap op verbant van sijnen persoon ende goederen nu hebbende ende naermals vercrijgende (01-06-1685)


149. Hendrick Raes Franscissen uijt crachten van procuratie van Chatharina Geerits woonende binnen de stadt Delft, gepasseert de voorst. procuratie voorden notaris Roelant van Edenburgh ende seeckere getuijgen residerende binnen de stadt Delft van dato den (09-05-1685) omme te doen t'gene hier naer volght, bij ons drossaert ende schpenen gesien ende gelegen, ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck verkoght aen Goort Martens seecker parceel ackerlant genaemt den Garsthoff groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen inde Noude Lande prochie van Heese tusschen 1. Doulantsstraet 2. Dries Geerits 3. Jan Willem Verhaegen 4. de Doulantsstraetje voorst. ... uijtgenomen dorps commer ende twee francken grontchijns gaen aenden heren van Heese ende Leende ... (04-06-1685)


149v. Tielen Adriaen Tielens naergelaten weduwe wijlen Marie Marten Aerts sijne gewesene huijsvrouwe geassisteert met Marten sijnen wettige soone ende alsoo indier qualitijet heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernadert ende onderstaen de coop van een parceel groesen genaemt het Goir groot ontrent achtendertich roeden gelegen aenden Rul prochie van Heese als mede den coop van een parceel ackerlants groot ontrent [.] vaetsaet wesende leenroerich alhier aende leenhove van Heese ende Leende als

Joost Joost Goorts t'samen in coope vercregen hadde van Bertholomeeus Berterums [Bertrums] op den (03-12-1684) vuijtwijsens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht (04-06-1685)

150. Geerit Mattheijs Daems als naerder van bloet heeft wettelijck met behoorlijcke solemniteijten geloft ofte onderstaen seecker parceel ackerlants genaemt den h: geestacker groot ontrent drie copsaet als Faes Jan Tielens in coope vercregen heeft van Jacob Vrient en Willem Vonten als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Meeus Jacob Berghmans opde (17-01-1685) uijtwijsens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweecken ende hem gelaeten in sijn recht (06-06-1685)


150v. Aert, Paulus ende Anthonis gebroederen soonen Wijnant Thomas, ende verclaren metten anderne wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben, het huijs ende aengelach gestaen ende gelegen tot Huls onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende waer inne hennen gewsenen vader is comen te overlijden hen t'samen toebehoorende,


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is Paulus Wijnants het voorste deel vande voorst. huijsinge tot het geboudt vanden eren toe staende tusschen de keucken ende den voorst. eren ende soo voorts tot boven vanden voorst van t'huijs, ende sal t'selve geboudt mette wandt mits tusschen beijde staende bij Anthonis sijnen broeder die t'achterste deel vande voorst. huijsinge is te deel gevallen mede moeten onderhouden ende gerepareert worden met oock een gerechte derdendeel van t'gelach daer achter aen gelegen soode palen gesteken sijn, wesende de middelste cavel

B: Anthonis Wijnants is te deel gevallen het achterste deel vande voorst. huijsinge te weten tot het geboudt staende tusschen den eren ende keucken toe ende soo voorts van beneden tot boven den voorst van t'huijs ende mits het geboudt ende want tusschen beijde staende, en d'een van d'ander affscheijdende sal t'selve mede bij Paulus Wijnants die t'voorste deel vande voorst. huijsinge is te deel gevallen moeten onderhouden ende gerepareert worden, met oock een gerechte derde part van t'gelach daer achter aen gelegen soo de palen gesteken sijn, wesende de buijtense cavel noortwaerts

C: Aert Wijnants is te deel gevallen de schuer vande voorst. huijsinge ende den schop met een gerechte derdendeel van het voorst. gelach soo de palen gesteken sijn, alles onder conditie dat den misthoff liggende tusschen de schuer ende huijsinge sal moeten blijven liggen tot gebruijck soo van het achterste deel vande huijsinge als schuer t'sij met varen stouwen drijven van beesten als andersints ende off gebeurde het achterste deel vande huijsinge op sijn aengedeelde portie achter quaem te timmeren sal dieselve timmeragie t'voorst. gebruijck over den selven misthoff tusschen de nieuw getimmerde schuer ende t'huijs hebben, ende sal den misthoff niet mogen met hoopen van aerde ofte andersints belegen worden, doch den schop daer op staende ende tot dese schuer behoorende sal daer op blijven staen ... (02-07-1685)

151. Marie Aert Coox [Cocx] naergelaten weduwe wijlen Roeloff Hendricx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man salige gemaeckt, inhoudende een clausule in desen te worden gerefereert soo als hier voor folio 85 [141v.] staet gedruckt, ende heeft alsoo indier qualiteijt bij forme van beleeninge wettelijck getransporteert opgedragen, overgegeven ende mechtich gemaeckt Hendrick Geven [Geeven] een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Renstraet onder de prochie van Leende tusschen 1. Willem Truijen 2. Hendrick Jan Geven [Geeven] 3. Goort den Smith [de Smid] 4. de Renstraet ... met conditie dat de voorst. transportante binnen de tijt van drie eerstcomende jaren t'voorst. parceel ackerlants wederom sal mogen lossen mette somme van achtenveertich gulden Hollants gepermitteert gelt, doch dien tijt off jaren overstreken sijnde sal t'selve niet mogen gelost worden, maer eeuwichlijck ende erffelijck blijven ende behouden worden bijden voorst. getransporteerde ende verclaert sij transportant in sulcken gevalle met helmelinge vertijdenisse t'allen tijden daer naer hem t'selve verders te sullen opdragen, is verders geconditioneert dat de voorst. transportante middelertijt t'voorst. parceel ackerlants sal mogen gebruijcken ende in plaetse van intrest jaerlijck aende getransporteerde te betaelen de somme van twee gulden acht stuijvers (02-07-1685)

[Kantlijn: compareerde Frans sone Hendrick Geven [Geeven] als last hebbende van sijn vaeder soo hij verclaerde, bekent mits desen vande 48 gulden mette verloopene intresten inde neffenstaende beleeninge uijtgedruckt voldaen en betaelt te wesen (08-06-1688)]

151v. Adaem Peeter Jan Sleeuwen ende Goiaert Dircx man ende momboir Adriaentjen dochter Peeter Jan Sleeuwen sijne wettige huijsvrouwe soo voor hun selve als hun in dese sterckmaeckende voor de verdere kinderen ende erffgenaemen wijlen Peeter Jan Sleeuwen voorst. uijt crachte van hunne gedaene evictie ende de solemniteijten daer toe gerequireert goebserveert blijckende bijde actens alhier ter sercretarije berustende voorden achterstel eender rente van vijff gulden jaerlijcx tot lasten van een huijs schuer metten aengelagh tot Strabrecht gelegen groot ontrent een copsaet uijtwijsens den constitutiebrieff alhier voor schepenen gepasseert van date den (03-03-1662) ende verders uijt crachte vande waerantschap inden selve brieffe geinsereert op de verdere naergelaete goederen toebehoort hebbende Aert Anthonis Wouters, volgens apput. van heere schepenen alhier van date den (09-02-1684) te vercoopen ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck verkoght aen Jan Janssen vanden Boomen een vervallen huijs metten aengelagh groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Strabregh onder die prochie van Heese, tusschen 1. d'erffgenamen van Geerit Meijnens 2. eenen waterlaet 3. Teunis Hendrick van Gastel 4. de gemeenstraet ... (18-07-1685)


152. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijc kende erffelijck vercocht aen Jacob Jan Sweers seecker parceel ackerlants groot ontrent stijff een copsaet gelegen tot Strabreght prochie als voor tusschen 1. den cooper 2. Mattheeus Versteegh 3. Arien Vincken 4. de straet ...


152v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Joost Joosten seecker parceel erffs wesende groes ende siggen genaemt de Beelevennen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aendne Rull prochie als voor tusschen 1. Joost Martens 2. Jan Teunis 3. den cooper 4. scherp uijtloopende ...


152v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben noch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit Jan de Smith [de Smid] seecker parceel beemtgroese genaemt het Dijckbeemtjen groot ontrent een vaetsaet gelegen aenden Oudne Dijck onder die prochie als voor tusschen 1. Willem Adriaen Hoeben 2. Anthonis Seelen [Ceelen] 3. Giele Willems Schaften 4. den Ouden Dijck ... uijtgenomen dorps commer en negen stuijvers jaerlijcken grontchijns aenden heer van Heese ende Leende ...


153. Claes Hendrick Deelen naergelaten weduwer wijlen Maeijken Peeters Versantvoort [dochter van Sofia Thomas Versantvoort] sijne wettighe gewesene huijsvrouwe soo uijt crachte van wettigh transport ofte accoort van sijn mede erffgenaemen als mede uijt crachte van testament met sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie van henne tijdelijcke goederen, t'sij van huijsingen en landen, haeff ende erffhaeffelijck meubilaire goederen, gout, silver, gemunt ende ongemunt egeen ter werelt uijtgescheijden hen als voor verleent, daer over laeten ende maecken sij testatueren d'een den anderen ende den langhstlevende van hen beijde reciproquelijck vrije heer ende meester omme alle de voorst. goederen te mogen vercoopen veraliueren transporteren belasten ende beswaeren, ende voorts generaelijck daer mede te doen als off sij testatueren noch beijde in leven waren," van date den (29-12-16x4), ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Didden seecker huijs het cleijn huijsken daer neffens staende met het aengelagh daer achter aen gelegen gestaen ende gelegen inde Leenderstraet onder die prochie van Leende, groot ontrent seven copsaet, tusschen 1. Jan Engelen 2. Arien van Puth 3. de straet 4. Peerken weduwe Jan Hoeben met meer andere ... (25-07-1685)


153v. den vercooper in qualiteijt voorst. heeft alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Heijcke weduwe Peeter van Puth seecker parceel groese genaemt de Driesbeemd groot ontrent een halff vaetsaet onder die prochie van Leende tusschen 1. Dirck Bocx 2. Jan Verstappen 3. een straetjen 4. oock een straetjen ...


154. den vercoopern in qualiteijt als voor heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Wouter Frans Deelen seecker parceel groese genaemt de Jansborgh groot ontrent een vaetsaet gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Ruth Jacobs 2. Arien Sweers 3. Lijs Bull 3. een straetjen ... ende den vercooper heefter in absentie vande cooper aen hande van Ruth Jacobs helmelinge vertegen...


154v. Joost Aerts out borgemeester ende tegenwoordigh schepen der dinghbancke van Bergeijck, Reijthoven ende Westerhoven als directeur ende ontfanger der beursse ofte fondatie bij heer wijlen Peeter Everaerts in sijnen leven gefundeert uijt crachte van sijne gedaene evictie ende de solemniteijten daer toe gerequireert goebserveert blijckende bij de actens alhier ter secretarije berustende voorden achterstel eender rentde van vijff gulden vijfftien stuijvers jaerlijcx tot lasten van Jacob Joosten op't Hoff ende dit sijn onderpant uijtwijsens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (09-05-1549), ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Jacobs seeckere huijsinge hoff metten erve daer bij ende aengelegen groot ontrent t'saemen drie vaetsaet gelegne tot Crijl onder die prochie van heese tusschen 1. de kinderen van Philis Amans 2. Heijl Verbraecken 3. de straet 4. Jacob Jan Gobbels ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers jaerlijcke grontchijns ... (25-07-1685)


155. Adriaen Corst Geven [Geeven] inwoonder tot Weerde ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Willem Kennekens een parceel erffs soo groes en ackerlandt groot t'samen ontrent drie vaetsaet onbegrepen der maten gelegen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende tusschen 1. Jenneken weduwe Lenart Steijmans [Heijmans?] 2. idem 3. Jan Lenarts 4. de straet ... (26-07-1685)


155. Hendrick Jacob van Asten inwoonder tot Leende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Thonis Jan Engelen een parceel lants groot ontrent vierdalff copsaet gelegen tot Leende in de Langhacker tusschen 1. d'erffgenaemen Goort van Pelt 2. Jan Verstappen 3. den vercooper 4. Wouter de Boos ... (11-08-1685)


155v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Aert Janssen van Mierlo seecker parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Langhacker prochie van Leende tusschen 1. Jan Belien 2. Peeterken weduwe Jan Hoeben cum suis 3. Willem Tielens 4. de Langhackerweght ...


155v. Claes Hendrick Delen [Deelen] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis Jan Engelen seecker parceel groese genaemt de Ren groot ontrent t'negentich roeden gelegen tot Leende tusschen 1. den Rengweght 2. Geerit Hannen 3. een weg 4. idem ... (20-08-1685)


156. compareerde sr. Quireijn van Oirle uijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent bij Jan ende Cornelia van Leendt kinderen van Aert Janssen van Leendt borger ende borgeresse der stadt s'hertogenbosch gepasseert voor Udo Melchiors Verweij openbaar notaris bij den ed: rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert ende seeckere getuijgen residerende binnen de stadt s'Hertogenbosch voorst van deaten (xx-08-1685) bij ons drossaert en schepenen gesien ende gelesen en des niet te min voor de constituanten uijt naerbeschreven hen sterckmaeckende, den welcke verclaert t'approberen ende van weirden te houden soodanig v[.]inge ende transporte als Jan Janssen van Oirle ende Willem Geerits van Lieshout uijt den naem vande voorst. constituanten heeft gedaen opde (18-01-1684) gelijck hier voor folie 85 [99v.] geschreven staet ... (24-08-1685)


156. Jan Janssen van Oirle in houwelijck hebbende Jenneken Adriaens sijne wettige huijsvrouwe woonende tot s'Hertogenbosch, sr. Quireijn van Oirle uijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleendt bij Jan ende Cornelia van Leendt kinderen van Aert Janssen van Leendt, borger ende borgeresse der stadt s'Hertogenbosch, gepasseert voor Udo Melchiros Verweij openbaer notaris bij de ed: rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert ende seeckere getuijgen, residerende binnnen de stadt van s'Hertogenbosch voorst. van date den (19-08-1685) bij ons drossaert en schepenen gesien ende gelesen ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert seecker parceel ackerlants gelegen aende Speelweght prochie van Leende tusschen 1. Herbert Jacobs 2. Geerit Willems 3. de Speelweght 4. Geerit Tonis van Hal, item seeckere acker gelegen aende Weijdweght tusschen 1. Joris Geerits 2. Frans de Smith [de Smid] 3. de weduwe Willem Truijen 4. Willem Cocx, soo groot ende cleijn als de sleve aldaer gelegen sijn mette dorpslasten en cheijnsen daer in staende ... (23-08-1685)


156v. Willem Geerits van Lieshout ende de voorschreve transportanten hebben alnoch wettelijck ende erffelijck getransporteert aen Jan Bocx seecker parceel erffs genaemt de Bleeck groot ontrent drie vaetsaet gelegen onder de prochie van Leende tusschen 1. de cooper 2. Tijs Joordens 3. Joost Geerits van Hal 4. het Heserven ... uijtgenomen dorps commer en vijftien stuijvers drie duijten jaerlijcke grontcheijns ...


157. d'erffgenamen wijlen Jan Tijs [Jan Thijs] evictueren uijt crachte van vonnisse van affg[.] goebtineert voor heeren schepenen van Heese ende Leende voor den achterstel eender rente van thien gulden jaerlijcx hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck ende naer oude gewoonte goebserveert blijckende uijt de actens daer van sijnde alhier ter secretarij berustende, ende alsmede drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke alhier gedaen ten hooghsten ende voor alle man vercocht aen Adam Jan Tijs [Thijs] mede erffgenaem ende alsoo vercooper ende cooper denselven niet vesten ofte erven en hebben wij schepenen dese onderteeckent amptshalven [.] ende erffelijck opgedragen aenden voorst. Adam Jan Tijs [Thijs] seecker parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet gelegen ontrent st. Job tussschen 1. Jacob Geerits 2. d'erffgenamen wijlen Jan Aert Coppen 3. den h: geest 4. [leeg], item seecker parceel lants groot ontrent vierdalff copsaet gelegen aenden Bitterscamp 1. [leeg] 2. d'erffgenamen Willem Anthonis Hoors [Hoirs] 3. Jacob Geerits 4. den Veulenweght ... uijtgenomen dorps commer en ses duijten jaerlijcke grontcheijns staende int tweede parceel soo sij meenen ... (05-09-1685)


157v. Peeter Peeters van Meel nomine uxoris erffgenaem weijlen Joost Aert Coppen, als schriftelijcke last hebbende vande verdere erffgenaemen, ende hen des niettemin daer voor fort ende sterckmaeckende, indier qualiteijt evicteur uijt crachte van vonisse van affgeboth goebtineert voor heeren schepenen van Heese ende Leende voor den achterstel eender rente van ses gulden jaerlijcx, hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoirlijck goebserveert bleijckende uijt de actens daer van sijnde alhier ter secretarij berustende, ende heeft alsoo wettelijck ende erffelijck vercoght (mits drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der prochiekercke tot Geldrop gedaen) aen Theunis Peeters seecker huijs en hoffken gelegen inden gehucht genaemt Huls prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Joost Jan Evers 2. Aert Weijnants 3. Alegonde Hendrick van Hooff 4. de straet, achtergelaeten bij Frans Peeters ... (08-05-1685)


158. de heer Johan de Jongh ende Goort Aert Hanssen beijde als cappelmeesters over de cappele tot Eijmerick prochie van Heese, evicteuren, ende hebben vuijt crachte hender gedaene evictie voor den achterstel eender rente van eenen gulden s[.] stuijvers jaerlijcx hebbende de solemniteijten soo van verhueringe verbuetinge, proclamatien ende verders daer toe wert gerequireert behoorlijck naergecomen, blijckende bijde actens daer toe sijnde alhier ter secretarije van Heese ende Leende berustende ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Thijs van Buel een huijsken met ontrent acht roeden hoffs gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heese toebehoort hebbende Marie Rieckers tusschen 1. Jan Peeters 2. de straet ofte der naburen gemeente 3. idem 4. Engel Aert de Pasie ... (12-09-1685)


158. Joostjen weduwe weijle Geerit Vincken uijt crachte van testamente met haeren voorst. man gemaeckt inhoudende onder andere een eclousule als volght: "comende vorders tot dispositie van henne tijdelijcke goederen, hen bij Godt de heer almachtich op deser aerde verleent, het sij huijsinge erffgoederen renten als erffhaeffelijcke beubelen waer over de testateuren cracht ende macht sijn hebbende, dien den eersten afflijvige metter doot sal ontruijmen ende achterlaeten, daer over soo maecken ende laeten sij testateuren, reciproquelijck d'een den anderen ende den lancxtlevende hender beijde vrije heer ende meester omme van deselve erffgoederen, huijsingen ende erffhaeffelijcke meubelen te mogen vercoopen, veralieueren, transporten, belasten ende beswaeren tot betaelinge vande schulden etc.," breeder naer inhoude vandne voorst. testaments daer van sijnde gepasseert voor Pouwels Smits [Smids] ende seeckere getuijgen opden (19-02-1662) bij ons drossaert ende schepen gesien ende gelesen, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Geerit Vincken haeren soone seecker parceel ackerlants groot ontrent derdalff vaetsaet gelegne alhier tot Heese 1. Geerit Seijnen 2. de straet 3. Joost Clercx 4. Tonis Vonten ... uijtgenomen dorps commer en eene gulden jaerlijcks geesterlijck pacht en twee stuijvers twaelff penningen jaerlijcke grontchijns ... (23-09-1685)


159. compareerde voor d'ondergeteeckende e[.] drossaert en schepen deser vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende Claes Hendricx Deelen ende heeft wettelijck vertegen ende getransporteert aen Michiel Aerts seecker parceel groese groot ontrent t'sestich roeden gelegen tot Streijp prochie van Leende aldaer achter aen de dijck tusschen 1. Jan Maes 2. d'erffgenaemen w[.] Willem Mansfelten 3. de Strijperdijck 4. [leeg] ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver acht penningen jaerlijcke grontcheijns ... onder conditie dat den voorst. getransporteerde gehouden is den transportant daer van een jaer te onderhouden in kost en dranck vuer ende licht, mits den voornoemde transportant soo veel donelijck ofte redelijck voor den getransporteerden arbeijden sal ... (29-09-1685)


159. Hermen Manis heeft wettelijck ende erffelijck vercoght ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Geertruij Frans Dielis seecker parceel lants genaemt het Thoorveltjen groot ontrent vijff copsaet gelegne tot Oisterick prochie van Leende tusschen 1. Willem Goort Bul 2. Jacob van Vessem 3. d'h: geest cum suis 4. Hendrick Teunis van Hal ... ende tot meerder verseeckeringen van t'gene voorst. staet compareerde Joseph Gijsberts den welcken hem verclaerde tot stellen als borge omme dese veste alteijt goet ende van weirden te houden mits dat den voorst. vercooper het voornoemt pant maer is besittende in tochte ... (01-10-1685)


159v. Peeter Jan van Gael heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Amant ende Arien Philipsen gebroederen d'eene helft vande Gevertacker groot int geheel de seijde zuijtwaerts gelegen tot Creijl onder die prochie van Heese, tusschen 1. de kinderen Anthonis Daems 2. Goort Jan van Gael hier tegens affgedeelt 3. de straet 4. de kinderen Jan van Baeckel, item d'eene helft van een parceel erffs genaemt den Sanderman groot t'samen ontrent vier vaetsaet, gelegen ter plaetse genaemt d'Oude Molen prochie voorst. tusschen 1. den vercooper 2. des vercoopers broeder ofte de helft hier tegens affgedeelt 3. s'heeren aert off heijde 4. eenige heijtvelden ... uijtgenomen dorps commer ende d'een ehelft van twaelff stuijvers geestelijck pacht staende in het leste parceel ... (09-10-1685)


160. Jenneken Pouwels weduwe wijle Noot Hendricx inwoondersse inden gehucht genaemt Riel heeft mits desen wettelijck gerenuntieert ende affgegaen de tochten van dit naerbeschreven parceel [.] erven ten behoeve van Pouwels Noten haeren soone ...


160. compareerde daer nae den voornoemde Pouwels Noten ende heeft uijt crachte vande voorst. renuntiatie wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Hendrick Tielkens en Jenneken Joosten seecker parceel erffs genaemt den Polder groot ontrent vijff vaetsaet gelegen inden gehuchte genaemt Riel tusschen 1. Jenneken Dircx 2. het cheijnsgoet 3. Maeijcken Dircx 4. het voorst. cheijnsgoet ... uijtgenomen dorps commer en vijff stuijvers jaerlijcke grontchijens ... (17-10-1685)


160v. meester Johan Beels chirurghien tot Leende heeft bij erffmangelinge wettelijck ende erffelijck opgedragen overgegven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Reijm Jentis Hollen seecker parceel lants groot ontrent [.] vaetsaet gelegne aenden Strijperdijck tusschen 1. Joseph Bluijsen [Bluijssen] 2. Willem Clevers 3. Joseph Jan Maes 4. den Strijperdeijck voorst. ... (24-10-1685)


161. Reijm Jentis Hollen heeft bij erffmangelinge wettelijck ende erffelijck opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt mr. Johan Beels chirurgijn tot Leende seecker parceel lants genaemt het Berghsken groot ontrent d[.] copsaet gelegne tot Leende tusschen 1. Pouwels Sm[.] 2. Heijl Peeter Hollen 3. Jan van Dommelen 4. Leijn Smulders ... (24-10-1685)


161. Cornelis Daems woonende tot Creijl heeft wettelijck vertegen ende getransporteert aen Hendrick Hendricx van Lierop ende Wouter Matthijs Beecx seecker parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt de Haegendoorn ter plaetse genaemt de Saeppekamer tusschen 1. Tonis Jan van Gael 2. Jan wouter Bernaerts 3. de gemeenstraet 4. Seijn Tonis Sijnen ... ende dat voor eene somme van acht en twintich gulden en een van stroij spruijtende ter saecke dat de transportant aende getransporteerde ten achteren is wegens de dorps lasten ... (27-10-1685)


161v. Hendrick Geversse Smits [Smids] inwoonder tot Leende heeft bij forme van beleeninge wettelijck vertegen ende getransporteert aen Willem Joost wouters seecker parceel ackerlants genaemt de Huls groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Spele tusschen 1. Jacob Delen [Deelen] 2. de weduwe Cornelis Nelemans 3. Jacob Delen [Deelen] voorst. 4. Hendrick Reijm Tijs [Thijs] ... ende dat voor de somme van tweendartich gulden onder conditie ingevalle de transportant de voorst. somme van tweendertich gulden aenden getransporteerde tusschen dit en veerthien daegen voor bannis eerstocomende wederom restitueert dat den tranportant alsdan wederom van't voorst. parceel lants is vrije heer ende meester ende in cas van nee dat het den getransporteerde eeuwichlijck sal behouden op verbant als naer recht (29-10-1685)


162. Jacob Jacobs Monnincx woonende op de Borgerhuijs heeft mits desen wettelijck gerenuntieert ende affgegaen de tochte van dese naerbeschreven parceelen van erven ten behoeven van Jan Leenderts woonende tot Claesw[.] [Klaaswaal] gelegen in Hollandt, las te weten den helft van seecker parceel lants genaemt den Grooten Acker groot ontrent int geheel een vaetsaet gelegen tot Leende neffens 1. d'erffgenaemen [.] Pompen 2. d'erffgenaemen Frans Bluijsen, item de helft van seecker parceel lants gelegen ter plaetse voorst. inde Nieuwlanden (groot ontrent int geheel vijff copsaet) tusschen 1. de erffgenaemen Maeijckne den Hoeijmaecker 2. de heijde, item de helft van seecker parceel groese groot ontrent int geheel anderhalf vaetsaet, gelegen ter plaetse genaemt inde Weeckenshorsten, tusschen 1. Geerit Soes 2. Peeter Eeckelkamps, item de helft van een parceeltjen erffs genaemt het Rouvens Hooffken, groot ontrent int geheel negen roeden, gelegen neffens1. Jan Beijnen 2. de kinderen Hendrick Wouters ...


162. compareerde daer naer den voornoemde Jan Leenderts ende heeft allen voorst. parceelen mits desen wettelijck ende erffelijck wederom vercoght, opgedragen, overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt aen Jacob Jacob Monnicx ende dat met den last daer op staende ... (01-11-1685)


162v. compareerde de ho: ed: gebo: vrouwe Anna Margrita van Randwijck vrouwe douagiere deser heerlijckheijt ende heeft wettelijck vertegen ende getransporteert aen Joost Joosten seecker parceel groese genaemt de Dasmis groot ontrent drie vaetsaet gelegen aenden Rul tusschen 1. Jan Teunis 2. de weduwe Geerit Hoeben 3. de heer van van Geldrop 4. Geerit Hoeben voorst., item seecker parceel groese genaemt het Eeuseltjen groot ontrent een halff vaetsaet, gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. Jan Tonis 2. Hendrick Franssen 3. de heijde 4. Geerit Jacobs ... uijtgenomen dorps commer en vijftien stuijvers en twaelff penningen jaerlijcke grontcheijns steande in twee tecxten int parceel genaemt de Dasmis voorst. ... (15-11-1685)


163. sr. Adriaen van Vessem als last ende procuratie hebbende van Cornelis Be[.]mans [Berchmans] gepasseert de voorst. procuratie voor drossaert ende schepenen alier de dato (12-11-1685) om te mogen doen t'gene hier naer volght, ende heeft alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck verkoght aen Lambert Joosten van B[.]tem seecker huijs ende aengelach groot ontrent een halff vaetseat soo groot ende clijen als t'selve gelegen is alhier tot Heese ontrent de cappelle aende Eijmerickerstraet tusschen 1. Willem P[.] Seijmens 2. Hendrick de Jongh secretaris alhier 3. de gemeenstraet 4. Marie weduwe Anthonis Berghmans ... (19-11-1685)


163. wij drossaert, schepenen, borgemeesteren kerck ende h: geestmeesteren des dorps van Heese representerende ende vervangende het corpus der selvers gemeente, verclaeren dat mits het naerbeschreven parceel erffs voor dier gemeenslasten bleeff liggen, en daeromme verscheijde jaeren verhuert is geweest, wij te raede geworden sijn, om t'selve ingevolge de generale resolutie van de ed: mog: heere raden van state der vereenighde Nederlanden van date den (18-05-1678) ten hooghsten ende voor alle man te vercoopen ende dat om daer aen te verhaelen de achterstaende gemeenslasten welcken volgende soo hebben wij ingevolge de voorst. resolutie ende de vier veijlendsdagen, elcken van veertien dagen tot veertien dagen soo alhier voor der kercke tot Heese, als ter puijen binnen s'Hertogenbosche bij affixie gedaen blijckende bij de actens met relaese verstreckt alhier ter secretarije berustende, ten eijnde allen geintresseerde crediteuren indien daer eenighe mochten wesen, hier van kennisse mochten hebben, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck verkoght aen Niclaes Smulders schepen alhier seecker parceel ackerlants genaemt het Hemelrijck groot ontrent vijff copsaet gelegne ontrent het Heeserven onder die prochie van Heese achtergelaeten bij Gielen Ariens tusschen 1. Anthonis Coolen [Colen] 2. het Klijen Heijken 3. het Heeserven 4. eenen wegh ... (23-11-1685)


163v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Anthonis Coolen [Colen] seecker parceel ackerlants genaemt het Hemelrijck groot ontrent vijff copsaet gelegne ontrent het Heeserven onder Heeser tusschen 1. Niclaes Smulders 2. Willem Martens 3. het Heeserven voorst. 4. eenen wegh ...

[Kantlijn: achtergelaeten bij Gielen Ariens]

164. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkocht aen Jacob Geerits van Belthoven een parceel putten met het bosch daerop staende gelegen aenden Venderdijck groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. [.]per [den cooper] 2. Hendrick Thomas van Gogh met sijne kinderen 3. den Venderdijck 4. de kinderen Goort Geerits, item noch seecker heijtvelt gelegen buijten de Venderdijck soo groot als het selve aldaer gelegen is ...

[Kantlijn: achtergelaeten bij Gielen Ariens]

164. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Jan Janssen seecker huijs en aengelagh gelegen tot Ginderover groot ontrent negentwintich roeden achtergelaten bij Arien Driessen tusschen 1. de weduwe Leendert Thonis Vincken 2. Geerit Schpers kinderen 3. Jan Teuwens 4. Neijs Jeronimus ...


164. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Franssen seecker parceel erffs groot ontrent achtenvijftich roeden gelegen int Groot Velt onder die prochie van Heese achtergelaten bij Arien Driessen tusschen 1. Jan Teuwensen 2. Hendrick Faessen 3. de revier genaemt d'Aa 4. Neijs Jeronimus ...


164v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Bernaerts seecker parceel lants groot ontrent drieentsestigh roeden genaemt den Hoogenacker onder de prochie van Heese achtergelaten bij Arien Driessen tusschen 1. Hendrick Geerits 2. Jan Hendrick Teuwens 3. de straet 4. Jan Janssen cum suis ...


164v. De vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort Arien Reijnders seecker huijsken groot ontrent acht roeden gelegen aenden Eijmerickerstraet onder Heese achtergelaten bij Jan Tijssen [Thijssen] tusschen 1. Arien Reijnders 2. Jan Hendrick Luijcas [Lucas] 3. Arien Reijnders 4. de gemeenstraet ...


165. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joost Sijmons seecker [.] en aengelagh achtergelaeten bij [.] Peeter Driessen groot ontrent vier en een halff roede gelegen aenden Heeserenbosch onder die prochie van Heese tusschen 1. Goort Geerits 2. Joostjen [.] Jan Deelis 3. de gemeenstraet 4. Adam Jacob Pancras ...


165. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joost Sijmons vander Molen seecker parceel erve genaemt het [.]gelagh groot ontrent sesentnegentich roeden, item seecker parceel erffs genaemt den Beijsteren groot ontrent een vaetsaet, item noch seecker parceel driesgroese met het heijtvelt groot ontrent tweentseventigh roeden, item noch seecker parceel ackerlants genaemt den Elsacker groot ontrent negenenveertigh roeden, item seecker parceel lants gelegen bij Claes Vesters groot ontrent achtenveeritgh roeden, item noch seecker parceel erffs gelegen int Verbrant Gelagh groot ontrent drieentsestigh roeden, item seecker parceel lants genaemt den Halven Acker groot ontrent vierentsestich roeden, item alnoch het Cleijn Heijtvelt groot ontrent twaelff roeden, sijnde alle de voorst. parceelen gelegen aenden Heeseren[.] onder die prochie van Heese, soo ende gelijck de selve sijn achtergelaeten bij Jan van Gemert wegens sijnder huijsvrouwe tusschen sijne bekende paelen ende lemieten gelegen is ...


165v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Adam Jacob Pancras seecker parceel lants achtergelaeten bij Jochem de Smith [de Smid] groot ontrent sesentsestigh roeden gelegen bij Goort Deelen onder die prochie van Heese tusschen 1. Thonis Jan van Can 2. het onmondigh kint van Goort Bacx 3 .de weduwe met de kinderen Aert Hansen 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer ende seven oort jaerlijcke grontchijns staende in twee tecxten ...


165v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Jan Ariens seecker aengelagh groot ontrent sevendalff roede, achtergelaeten bij Goort Thonis gelegen tot Creijl onder Heese tusschen 1. de kinderen van Wouter Bernaerts 2. idem 3. de straet 4. de kinderen van Wouter Bernaerts voorst., item noch seecker heijtvelt groot ontrent een vaetsaet gelegen als voor tusschen sijne paelen ende lemieten als van outs ...


166. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck vercoght [.] Jan Arien Peeters seecker parceel groese genaemt het Halffcan groot ontrent een vaetsaet achter gelaeten bij Goort Thonis, gelegen tot Creijl onder die prochie van Heese tusschen 1. d'erffgenaemen Arien Franssen 2. [.] van Gael 3. de ho[.] toebehoorende de heer van Geldrop 4. Jan Janssen Smiths [Smids] ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers jaerlijcken grontchijns ...


166. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoghta en Thonis Jan Gael seecker parceel groese genaemt den Molenhoeffsdries groot ontrent achtentsestigh roeden achtergelaeten bij Goort Thonis gelegen tot Creijl onder die prochie van Heese tusschen 1. de weduwe van Jan de Smit [de Smid] 2. de heer Hubertus de Roij 3. Willemken Peeter Deckers 4. Tielen Jan Tielens ... uijtgenomen dorps commer ende twaelff stuijvers en een duijt grontchijns ...


166v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Thijs Thonis seecker halff aengelagh groot ontrent drieentwintigh roeden achtergelaeten bij Goort Tonis gelegen tot Creijl onder die prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. de weduwe Jan de Smith [de Smid] 3. Frans Arien Peeters 4. de gemeenstraet .. .


166v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Leenaert Tonis Tijssen [Thijssen] seecker parceel lants genaemt den Noulantsacker groot ontrent vijffendartigh roeden achtergelaeten bij Goort Tonis gelegen tot Criejl onder die prochie van Heese tusschen 1. d'erffgenaemen Jan Tielens den ouden 2. d'erffgenaemen Tielen Dirck Stijnen 3. de straet 4. Jan Wouter Bernaerts ..


166v. aldus dese voorst. goederen verkoght ende gevest op den (23-11-1685) [ondertekenen: Matheus Willem Thijs, Claes Smulders, Jan Joosten, Jan Hendrick Peters, Wouter Gielens Jacop Jansen en Jan Tijsen [Thijssen]]


167. Jacob Jan de Weirdt uijt crachte [.] garand inden constitutiebrieff gejusi[.] en daer op gevolgde authorisatie van d'heeren den drossaert ende schepenen van Heese ende Leende van date den (28-03/05-1685) voor den achterstel eender rente van seven gulden en thien stuijvers jaerlijcks tot laste van Joost van Gastel ende d[.] sijn onderpant hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck goebserveert blijeckende uijt de acten alhier ter secretarije berustende, ende heeft indier qualiteijt wettelcijk ende erffelijck vercoghta en Goort Dircx seecker parceel groese groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Ginderover tusschen 1. Drick Wouters 2. Marcelis de Mulder cum suis 3. Jan Wouter Bernaerts 4. een straetjen ... (28-11-1685)


167v. den selven vercooper in sijne voorst. qualiteijt heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Joosten opt' Hoff seecker parceel ackerlants gelegen tot Creijl (groot ontrent vijff copsaet genaemt den Creijlsen Acker) tusschen 1. d'erffgenaemen Peeter Jan Joosten 2. Jochem Jochems 3. Geerit Joostens 4. Jan Peeter Boiremans ... uijtgenomen dorps commer en negen stuijvers jaerlijcke grontcheijns ofte daer ontrent ... (28-11-1685)


167v. Jan Peeter Leenders inwoonder tot Heese heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacomijn en Aeltjen dochteren Gerit Corsten seecker huijsken en vijff a ses roeden hofs daer aen gelegen ende, gestaen ende gelegen inden gehuchte genaemt Genouwenhuijs prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. de hoeff toebehoorende het clooster vander Haegen 2. den vercooper 3. idem 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer [.] eenen [.] stuijver bede[.] ... (30-11-1685)


168. wij drossaert, schepenen, borger-, kerck ende h: geestmeesteren hebben gelijck hier voor folio 150 [165.] is geexpresseert wettelijck ende erffelijck verkoght aen Joost Sijmen vander Molen seecker parceel [.]lants achtergelaten bij Peter [.] achten groot ontrent een ha[.] vaetsaet gelegen aneden Hee[.] onder die prochie van Heese tusschen 1. [.] Claes Vesters 2. eenen wegh 3. Tho[.] Claessen 4. [leeg] ... (01-12-1685)


168. Willem Jan Schavers voor hem selven ende Jacob Jan Gobbels in naeme ende als last ende procuratie hebbende van Peeter Jan Schavers woonende tot Etten [Etten-Leur] inden baronnie van Brede omme te mogen doen t'gene hier naer is volgende uijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor drossaert ende schepenen van Heese ende Leende van date dne (10-11-1685) ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck verkoght aen Peeter Wouter Schavers seecker huijs metten aengelagh groot ontrent vijff copsaet gestaen en gelegen aenden Heeserenbos prochie van Heese tusschen 1. de gemeenstraet 2. Hendrick Claes Vesters 3. de gemeenstraet 4. den cooper ... (01-12-1685)


168v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Peeter Wouter Schavers seecker parceeltjen ackerlants genaemt den Hoogen Dries groot ontrent een halff vaetsaet ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. den cooper 2. idem 3. idem 4. Joost Sijmons ...


168v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Anthonis Daem Vervlaessen seecker parceel ackerlants genaemt den Waterlaet met het Heuffken daer aen gelegen groot ontrent een vaetsaet ter plaetsen voorst. gelegen tusschen 1. de gemeenstraet 2. eenen waterlaet 3. [.] Wouter Elsen 4. Hendrick Claes Vesters ...


169. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Willem Jan Schavers seecker parceel erffs genaemt den Hurck wesende [.] en ackerlants groot t'samen ontrent twee vaetsaet ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. de gemeente 2. Lauwreijs Arien Dessel 3. eenen waterlaet 4. Deelis Jan Delis ...


169. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Peeter Wouter Schavers seecker parceeltjen ackerlants groot ontrent [.] copsaet genaemt het Heuffken [doorgehaald: drie copsaet] ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. Delis Janssen 2. Joost Sijmons 3. Willem Jan Schavers 4. de vercooperen ...


169v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelcijk ende erffelijck verkoght aen Peeter Wouter Schavers seecker parceel ackerlants genaemt het Cillen Heuffken groot ontrent vijff copsaet ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. Marij Wouter Elsen 2. de heijde 3. idem 4. idem ...


169v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Peeter Wouter Schavers seecker parceel groesen genaemt Heerkens Hoeff groot ontrent anderhalff vaetsaet daer onder begrepen een heijtveltjen daer t'eijnde aen gelegen, gelegen als voor tusschen 1. Lijntjen Engels 2. de heijde 3. idem 4. idem, item noch seecker parceel ackerlants genaemt de Groote Hoeff groot ontrent met het heijtvelt daer aen gelegen vierdalff vaetsaet tusschen 1. de heijde 2. Lijs Goosens [Goossens] 3. Peete rDeelen 4. Joost Wouter Elsen cum suis, item noch seecker parceeltjen groesen genaemt Vrouwkens Dries ontrent Peeter Schavers gelegen groot ontrent drie copsaet, tusschen 1. Daem Geerit Daniels 2. Lijs Goosens [Goossens] ...


170. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Eijmert Jan Deelis seecker parceel ackerlants genaemt Vrouwken [.] groot ontrent drie copsaet gelegen alsvoor tusschen 1. de kinderen Hendrick Jacobs 2. Adaem Geerit Dommels 3. Claes Souwen 4. Jan [.] Elsen ...


170. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght Hendricxken weduwe Iewen Martens [.] seecker parceel ackerlants genamet de Kolenwegh groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Heeserenbos tusschen 1. Jacob Venten 2. Dirck Wouters Verbiesen 3. den Holenwegh 4. Eltjen weduwe Jan Wouter Verbiesen ...


170. Jan Berchmans inwooner tot Hermelen [Harmelen] ontrent Woerden in houwelijck gehadt hebbende Lijntje Jacob Thonis sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijnte tochte van ses besondere parceelen van erven alle onder die prochie van Leende gelegen als te weten van een huijsken metten aengelach groot ontrent vierentwintich roeden op t'eijntjen gelegen, item alnoch een beemtjen inde Broeckbeempden gelegen groot ontrent veertich roeden, item alnoch een eeusel inde Basch gelegen groot ontrent vijffenveertich roeden, item alnoch een parceel erffs wesende vuijt geturffde putten, item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent tweentvijftich roeden gelegen opd eHuijset, ende alnoch een parceeltjen ackerlants groot ontrent vierendertich roeden gelegen aenden Strijper Meulenwegh ende dat soo ende gelijck als deselve ter plaetsee voorst. tusschen henne palen ende limiten gelegen sijn mette servituijten van wegen stegen chijnssen als andersints welcke voorst. parceelen van erven de voornoemde comparant vuijtten hooffde vande voorst. Lijntjen Jacob Thonis sijne eerste gewesene huijsvrouwe in tochten heeft beseten ende nu tot behoeve van Aert Jacob Thonis sijnen swager daer op renuntierende ... (03-12-1685)


170v. Jacob Monnicx heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joseph Marcelis Bluijsen [Bluijssen] seecker parceel ackerlants groot ontrent een vaetseat gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. de weduwe Jan Pompen 2. Franceijn Goort Bul 3. de kinderen Jan Hermans 4. Jan Tijs Hannen ... (05-12-1685)


171. Anthonis Tonis Daems ende Willem Anthonis Daems gebroederen hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Wouter Matthijs Beecx seecker parceel ackerlants genaemt de Gevert groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Creijl prochie van Heese tusschen 1. de kinderen Joost Hendrick Delen [Deelen] 2. de kinderen Philips Amants 3. Arieken van Gastel 4. de straet ... (05-12-1685)


171. Marie Wouters weduwe wijlen Anthonis Jan Rutthen [Rutten] uijt crachte van testamente met haeren voorst. man zaliger gemaeckt inhoudende eene clousule als volght: "comende vorders tot dispositie vande tijdelijcke goederen het sij van huijsinge landerijen zaeijlanden, weijlanden als andersints egeen daer van uijt gescheijden als mede vande erffhaeffelijcke meubele goederen daer over maecken ende laeten de testateurs reciproce d'een den anderen ende den lancxlevende van hen beijde vrije heer ende meester omme deselve te mogen vercoopen veralieueren transporteren, belasten ende beswaeren sonder imants tegenseggen," bleijckende allen t'selve breeder bij den voorst. testamente gepasseert voor Pouwels Smits [Smids] notaris ende getuigen van date den (25-01-1671) bij ons drossaert en schepen gesien ende gelesen ende heeft indier qualiteijt mits voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Heese gedaen wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Gielen Huijben seecker parceel lants genaemt de Kerckacker groot ontrent vijff copsaet gelegen alier tot Heese ontrent de Lijckweght tusschen 1. Luijcas Dricx 2. Willem Eijmberts cum suis 3. de Lijckweght 4. eenen voetpath ... (05-12-1685)


171v. deselve vercoopersse in haere voorst. qualiteijt heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoghta en Goort Hendrick van Brugh seecker parceel lants genaemt het Hooghtijen groot ontrent drie copsaet gelegen aende Heserbosch tusschen 1. de weduwe wijle Claes Souwen 2. Daem Geerit Dommels 3. Anneken Bitters 4. eenen voetpath...


172. delselve vercoopersse in haere voorst. qualiteijt heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort [.] Souwen seecker parceel groese genaemt het Eeusel, groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Schaverden, tusschen 1. de weudwe Jan Janssen Steijnen 2. de weduwe Peeter Willem Delen [Deelen] 3. de straet 4. de kinderen Hendrick Stoffels ...


172. deselve vercoopersse in haere voorst. qualiteijt heefter alnoch wettelijck ende erffelijck vercoghta en Matthijs [.] Tijs [Thijs] schepen seecker parceel lants genaemt de Boelderacker groot ontrent een vaetsaet gelegen over de Venderdijck, tusschen 1. Frans Claessen 2. Jan Brants 3. de ehijde 4. d'h: geest ...


172v. Gijsbert Gijsberts ende Jan Hoecx beijde als wettige geede momboiren over de vier naergelaeten onmondige kinderen wijlen Peeter Reijnders Willems verweckt bij Willemken Gijsberts sijne wettige huijsvrouwe mits voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen (uijt crachte van wettich decreet bij mijn heeren den drossaert en schepenen alhier vonnisselijck verleen op den ([leeg]) ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Leenderts seecker huijs ende aengelagh groot ontrent vier vaetsaet gelegen opde Bruggerhuijs tusschen 1. Jacob Monnicx 2. Arien Peeter Sillen [Cillen] 3. de straet 4. den Tongelreep ... (07-12-1685)


173. deselve vercooperen hebben alnoch ende erffelijck vercoght aen Peeter [.] seecker parceel erffs genaemt de [.]molle Velden groot ontrent vier vaetsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is opde Bruggerhuijs tusschen 1. Jacob Monnicx 2. Cornelis Willems 3. de gemeenstraet 4. idem ...


173. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Arien Willem Kennekens seecker parceel groese genaemt de Voorste Molle, groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen opde Bruggerhuijs, tusschen 1. Jacob Monnicx 2. Pouwels Leenderts cum suis 3. de straet 4. Jacob Monnicx voornoemt ...


173v. compareerde Jan, Willem ende Franceijn Pouwels Peeter Lobben geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen mitsgaders Willem Geerits in houwelijck hebbende Mechel Pouwels Peeter Lobben alle kinderen ende erffgenaemen wijlen Pouwels Peeter Lobben ende hebben gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercoght opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt heer Arnoldus Bull seecker huijs en aengelach groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Leende aende Cruijsstraet tusschen 1. Dielis van Dommelen 2. de straet 3. idem 4. idem ... (14-12-1685)


173v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Smulders alias Colen seecker parceel lants genaemt de Kijser groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Leende inde Langhacker tusschen 1. de weduwe Jan Maes met meer andere 2. eenen ackerweght 3. de weduwe Jan Maes met meer andere 4. den cooper ...


174. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Mechel Pouwels Peeter Lobben huijsvrouwe Willem Geerits seecker parceel lants genaemt de Langhacker groot ontrent drie copsaet gelegen tot Leende inde Langhacker tusschen 1. Jacob Colen 2. Macx Sanders 3. Jan Engelen 4. Ruth Jacobs, item seecker parceel genaemt het wortelvelt groot ontrent anderhalff copsaet gelegen tot Leende tusschen 1. J[.] Jacob Martens 2. de ve[.] 3. Willem Jan Martinis 4. de vercooperen ...


174. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Willem Geerits mede vercooper seecker parceel lants genaemt den Hoeck, groot ontrent vierdalff copsaet gelegen tot Leende aende Molen[.] tusschen 1. Geerit Hendricx van Lieshout 2 de heijde 3. idem 4. idem, item seecker parceel genaemt de Jansborgen groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Leende tusschen 1. Goort de Smith [de Smid] 2. Matthijs Daems 3. Wouter de Boos 4. d'erffgenaemen Leendert Cocx, item seecker parceel groese genaemt dachterste Moleschuth groot ontrent vijff copsaet, gelegen tot Leene tusschen 1. Arien van Puth 2. Leendert Loots 3. Jan de Smith [de Smid] 4. t'nabueren cheijnsgoet, item seecker parceel groese gelegen tot Leende inde Broecken tusschen 1. Jan Tielens 2. Willem Arien Raessen 3. Arien Engelen 4. d'erffgenaemen Lijsken Deelis ...


174v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Franssen seecker parceel lants genaemt den Grooten Acker, groot ontrent seven copsaet gelegen opden Daelbos, tusschen 1. Arien Sweers 2. den Molenweght 3. de vercooperen 4. idem ...


175. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen mr. [.] Bocx seecker parceel lants groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Leende tusschen 1. d'weduwe Jan Hoeben 2. eenen weght 3. Jacob [.]ders 4. de Molenweght ...


175. deselve vercooperne hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Jaspers seecker parceel lants gelegen tot Streijp voor aende cappellestraet tusschen 1. Reijnder Tielens 2. Jacob Dielis 3. Hendrick Leenen 4. de streat ... uijtgenomen dorps commer en drie duijten jaerlijcxse grontcheijns ...


175. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Frans Raessen seecker parceel lans genaemt het Echtjen groot ontrent vierdalff copsaet gelegen tot Streijp tusschen 1. Willem Vervlaessen 2. Arien Donckers 3. spits aende straet uijtloopende 4. idem ...


175v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Jaspers, seecker parceel lants groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Striejp inde Nieuwlanden tusschen 1. Willem Jutten 2. idem 3. Jacob Monnicx 4. de hijde ...


175v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen mr. Johan Beels seecker parceel groese genaemt de Ren groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Leende tusschen 1. Jan Belien 2. Dirck Bocx 3. Mattijs Daems 4. Jacob Colen ...


176. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Martinis seecker parceel groese genaemt het voorste [.]schuth, groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Leende tusschen 1. eenen weght 2. Jacob Kuijlen [Cuijlen] 3. d'erffgenamen [.] van Hooff 4. scherp uijtloopende ...


176. delseve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Jan Belien het velt Ginder Beneden groot ontrent een vaetsaet, tusschen 1. Marie Blesen 2. [leeg] 3. d'Aa 4. het cheijnsgoet ...


176v. Maeijke Willem Gijsberts inwoondersse inde gehuchte genaemt Hulst heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert aen Peeter Hendricx haeren natuerlijcken soone, seecker huijsken en aengelagh groot ontrent een halff vaetseat gelegen tot Huls voorst. tusschen 1. Evert Jan Everts 2. de weduwe Peeter Faessen 3. d'erffgenaemen Hendrick Tomas [Thomas] 4. de straet ... onder conditie dat de voorst. transportante haer leven lanck int' voorst. huijsken mede sal mogen bleijven woonen bij de getransporteerde, den welcken voor het voorst. hijsken ende aengelach belooeft te betaelen allen de schulden die de voorgemelte transportante tegenwoordich is hebbende hoe die genaemt soude mogen wesen ... (19-12-1685)


177. Lijsken Jacobs weduwe wijlen Arien Dirck Cissen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochten van alle hare erffgoederen soo in hoogen als legen, diepen en drogen, beemt en heijden en weijde egeen uijtgescheijden alle gelegne onder de prochie van Leende ende dat ten behove van hare onmondige kinderen verweckt bij Arien Dirck Cissen haere gewesene man ... (28-12-1685)


177. Hendrick Jacob Maes heeft wettelijck ende erffelijck vercoght ende opgedraegen aen Jan Dirck Cissen ende Anthonis Ieuwens beijde als momboiren over de onmondige kinderen van Arien Dirck Cissen ende da[.] ten behoeve vande voorst. onmondige seecker parceel groese groot ontrent sestigh roeden gelegen inde Jansborgen prochie van Leende, tusschen 1. Aert van Buel 2. Arien Pompen 3. Jan Cocx 4. den vercooper ... uijtgenomen dorps commer ende eenen gulden jaerlijcx aende kerck tot Leende ...


177v. Jan Janssen Boll heeft wettelijck getransporteert aen Wouter Jacob Berghmans seecker parceel ackerlants groot ontrent anderhalff copsaet gelegne aenden Meulenwegh tusschen 1. de kinderen Marten Bastiaens 2. Peeter Cocx 3. Goort de Smit [de Smid] 4. den Meulenwegh voorst., item alnoch seecker parceel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Koijbroecken onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Jenneke Loes 2. den cooper 3. Reijm Hollen 4. Peeter Jan Bacx ... ende alsoo den transportant het voorst. parceeltjens wegens sijnen kinderen in tochte is besittende soo verclaert den selven de c[.] tot vijffentwtintigh gulden [.] wederom aen erffgoederen tot behoeff vande voorst. onmondige te sullen beleggen, 't welck bij drossaert en schepenen ondergeschreven wort geconsenteert (28-12-1685)


Anno 1686

178. Jan Dircx ende Anthonis Ieuwens als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Arien Dirck Cissen uijt crachte van wettigh decreet hen bij drossaert en schepenen deser vrije grontheerlijckheijt van Heese en Leende vonnisselijck verleent opden (28-12-1685) mede uijt crachte der renuntiatie der tochte wettelijck ende erffelijck vercoght aen de gelijcke kinderen van Frans Jan Pompen seecker parceel groese genaemt het Dijcxvelt groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Streijp aende Dijck prochie van Leende tusschen 1. Jan Dircx 2. Willem Tonis [Truijen] cum suis 3. Aert van Hal 4. Willem Jutten ... (04-01-1686)


178v. deselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Ieuwens seecker parceel groese genaemt de Pael groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. Tonis Engelen 2. Peeter Jeucken 3. de heijde 4. een heijtvelt ...


178v. delselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen Cocx seecker parceel groese genaemt de Jansborgen groot ontrent tsestich roeden, gelegen tot Streijp prochie van Leende, tusschen 1. Aert van Hal 2. den cooper cum suis 3. Hendrick Jacob Maes 4. Arien Jan Pompen ... uijtgenomen dorps commer ende eenen gulden jaerlijckse reductie aende kercke tot Leende ...


179. deselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Janssen een parceel lants groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Jan Cocx 3. L[.] Baten [Baeten] 4. Jacob Raessen ...


179. deselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jan Cocx seecker parceel lants groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Streijp opt' eijndtije tusschen 1. Peeter Sijmons 2. idem 3. Willem Frans Raessen 4. de heijde ...


179v. Dielis Joosten als mondelinge last ende procuratie hebbende van sijne vader Joost Dielis Gijsberts die mits sijnen grooten ouderdom niet hier en heeft connen comen, uijt crachte van wettich decreet hem bij drossaert en schpenen deser vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende opden (03-01-1682) vonnisselijck verleent ons drossaert en schepenen kennelijck, ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Janssen, seecker huijs schuer en aengelach groot ontrent een vaetsaet, gestaen ende gelegen tot Streijp, prochie van Leende tusschen 1. Jan Dircx 2. Maeijke Pompen 3. de kinderen van Frans Pompen 4. de straet ...


180. de selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Joost Cocx seecker parceel erffs genaemt den Hophoff soo groot ende clijen als t'selve tot Streijp gelegen is tusschen 1. [.] Pompen 2. de gemeente 3. de cooper 4. de gemeente voorst. ...


180. de selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck verckoght aen Peeter Janssen seecker parceel lants genaemt het Wortelvelt groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. Peeter Cocx 2. J[.] Cocx 3. Marten de Smit [de Smid] 4. de straet ...


180. denselve vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Joost Cocx seecker parceel beemt groese groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Gielen Reijnder Tielens 3. Maeijke Pompen 4. Berbel weduwe wijlen Joseph Maes ...


180v. Willem Arien Raessen, Hendrick Willem Boutjens, Jan Willems van Geldrop, Willem Frans Raessen, Lijsbeth Frans Raessen meerderjaerige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Aert Joseph Maes als mondelinge last ende procuratie hebbende soo hij verclaerde van Berbel weduwe wijle Joseph Maes sijn moeder, ende Matthijs Jan Herberts soo voor hem selven als mede mondelinge last ende procuratie hebbende (soo hij verclaerde van Jan Hendrick Wuijten, en des niet te min hem voor het naerbeschreven fort ende sterckmaeckende, alle erffgenaemen van wijlen Marie Aert Raessen ende hebben in dier qualiteijt gesamentlijck wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Arien Raessen mede vercooper in desen seecker huijs ende aengelagh groot ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. Goort Wouter Svossen [Sfossen] 2. de straet 3. Adriaen van Puth 4. Gielen Aert [.] ...


181. deselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort wouter Svossen [Sfossen] seecker parceel dries groese groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. de cooper 2. idem 3. Gielen Aert Hoeben 4. de kinderen van Frans Pompen ...


181. deselve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort Wouter Svossen [Sfossen] seecker parceel lants, groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. den Broeckmanswegh 2. den cooper 3. Gielen Aert Hoeben 4. Adriaen Frans Pompen cum suis ...


181v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Joost Cocx seecker parceel lants genaemt den Heijacker groot ontrent drie copsaet gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Ieuwen Jacob Ieuwens 3. de heijde 4. Peeter Cocx cum suis ...


181v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Corstiaen Frans de Smith [de Smid], seecker parceel groese groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Bercken tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. Marten Cissen 2. Ieuwen Jacob Ieuwens 3. den cooper 4. Peeter Cocx ...


182. Jan Hendrick Luijcas [Lucas] als eenighsten broeder, Anthonis Bax [Bacx] als swager, ende dienvolgende naeste bloetvrienden van Aert Hendrick Luijcas [Lucas] tegenwoordich innocent sijnde bekennen met consent van ons drossardt en schepenen ontfangen te hebben uijt handen Luijcas Dirck Keijmps, de somme van acht[.]tig gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gere[.] stellende hem daer voorens bij forme van beleeninge in handen een parceel erffs soo groese als ackerlandt groot ontrent t'samen anderhalff vaetsaet gelegen inde Nieuwhoeven onder die prochie van Heese, den innocenten toebehoorende tusschen 1. Luijtjen weduwe P[.] Jan Joosten 2. idem 3. idem 4. eenen waterlaet... ende de debiteuren met consent van ons drossaert en schepenen geloven waerschap op verbandt naer recht, ende reserveren de voorst. debiteuren voorst. erve altijt te mogen lossen op sinte Marten dagh mits nochtans drie maenden te voorens opgesegt moetende worden, ende dat mette somme van achten[.]tich gulden eens en daerenboven de oncosten tot 1 gulden 10 stuijvers, de dorps lasten moeten bij den crediteur betaalt worden, en worden dese penningen opgenomen [.] de montcosten vanden voorst. innocenten daer mede betaelen soo die aengenomen is voor een jaer bij de voorst. Jan Hendrick Luijcas [Lucas], aengegaen halff october des voorleden jaers 1685 en expiererende half octeber inde jare 1686 ende dat voor de somme van veertich gulden mits dat hij den innocenten twee hemden moet maecken en ingevalle den innocenten middelertijt mocht comen beteren, dan naer rate des tijts hem de cost met gegeven hebbende off te trecken ... (07-01-1686)

[Kantlijn: compareerde Luijcas Dirck Keijmps den welcken bekende de neffenstaende somme door Jan Hendrick Luijcas [Lucas] ten vollen ontfangen te hebben ende consenteerde dien volgende inde cassatie deses (14-01-1687)]

182v. Wouter Michiel Schaften ende Joost Jan Verra [Vera] beijde als wettige geede momboiren over Michiel innocente soone wijlen Thonis Schaften uijt crachte van wettigh decreet hen bij mijnen heeren den drossaert ende schepenen vonnisselijck verleent van date den (19-12-1685) ons drossaert ende schepenen kennelijck, ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck mits drie voorgaende sondaghse proclamatie verkoght aen Hendrick Wouter Snoecx seecker schuer metten aengelagh daer aen gelegen groot ontrent veertigh roeden gelegen tot Strabreght prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. Jan Joost Dircx 3. den Schaepswegh 4. den dijck ... uijtgenomen dorps commer en eenen braspenning jaerlijcx geestelijcken pacht ... (10-01-1686)


183. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Thonis Smulders seecker stuck ackerlants genaemt [.] Laer stuck groot ontrent [.] vaetsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Willem [.] Adams 2. Hendrick [.] Snoecx kinder 3. [.] Vincken 4. een [.] waterlaet ...


183. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben noch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Faes Peeters seecker parceel groesen genaemt het Startjen groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese, tusschen 1. de straet 2. Thonis Smulders cum suis 3. Luijcas Dircx cum suis 4. Joost Jan Verra ...


183v. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Joost Dircx seecker parceel groesen groot ontrent seven copsaet gelegen tot Stabreght prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. [doorgehaald: Hendrick Wouter Snoecx] Geertruijt Aerts Cijmps [Keijmps] 3. den Schapswegh 4. den dijck ... uijtgenomen dorps commer en eenen halven stuijver jaerlijcken grontchijns ...


183v. Maeijke Goosens [Goossens] weduwe wijle Jan Joosten inwoondersse inden gehuchte genaemt Genouwenhuijs prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Dircx seecker parceel lants genaemt de Meel groot ontrent twee vaetsaet en een copsaet gelegen inde voorst. gehuchte tusschen 1. G[.] Sanders 2. Huijbert Anthonis 3. eenen wegh 4. een heijtvelt ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers en een duijt jaerlijcke grontcheijns aen d'heere van Heese ende Leende ... ende tot meerder verseeckeringe [.] bevreijt te sijn van alle naer [.] die naermaels tot laste vande voorst. vercoghte parceel lants sullen te voorscheijn comen co[.] soo stelt de voornoemde vercoopersse specialijck te vaste waerborge seecker parceel dries groese grot ontrent twee vaetsaet gelegen ter plaets voorst. tussschen 1. Huijbert Antonis 2. de erffgenaemen Sij[.] Cornelis 3. d'weduwe wijlen Jan Janssen 4. een gemeenstraet ... (23-01-1686)


184. Peeter Janssen inwoonder tot Houdt jurisdictie van Heese ende Leende, ende heeft wettelijck ende erffelijck verkoght aen Hendrick Jacobs seecker huijs metten aengelagh groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. de kinderen van Frans Jacobs 2. eenen wegh 3. Jan Deelis weduwe 4. de kinderen Frans Jacobs voorst. ... uijtgenomen dorps commer en een oort jaerlijcke grontchijns en nch het derdepart van een halff spint rogge tot Helmont te betaelen... (23-01-1686)


184v. compareerde Dirck Geerits inwoonder tot Leende, ende heeft wettelijck ende erffelijck opgedragen, overgegeven ende in eenen eeuwige recht machtigh gemaeckt Thonis Goorts alle sijne haeff ende erffhaeffelijcke goederen egeen ter werelt uijtgescheijden den voornoemde Dirck Geerits toebehoorende, mitsgaders seecker huijs en aengelagh groot ontrent dire copsaet, gelegen tot Leende aende Oisterickerstraet tusschen 1. Philips Lodewijcx 2. d'erffgenaemen Lauwreijs Peeters van Sommeren [van Someren] 3. Jan van Pelt 2. Cornelis Andriessen van [.] ... onder conditie dat den voornoemde Tonis Goorts getransporteerde gehouden is den voorst. transport sijn leven lanck geduerende te onderhouden in cost en dranck sieck ende [.] vier ende licht, ende voorts generalijck alles wat een mensch van noode soude mogen hebben ... item is onder [.]ken dat den voorst. getransporteerde daer voor alnoch sal mogen gebruijcken allen des transportants andere goederen soo lange hij transportant leven sal, ende ingevalle dat hij transportant tusschen st. Jan inde midsomer en kerssemis mocht comen te overlijden, dat den getransporteerde allen de goederen noch een jaer daer naer sal mogen gebruijcken, onder conditie dat den gemelten getransporteerde gehouden is geduerende sijn gebruijck de voorst. goederen te betaelen met de dorps lasten ... (25-01-1686)


185v. Hendrick Baetjes als last ende procuratie hebbende van Jan Willems van Geldrop als man ende vooght van Grietjen Hendricx, ende Jan Hendrick Wuijten om te mogen doen t'gene hier naerbeschreven volght uijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Erasmus Hoge openbaer bijde hove van Hollant geadmitteert, notaris in Sgravenhage [Den Haag] residerende ende seeckere getuijgen, van date den (09-01-1686), bij ons drossaert en schepen gesien ende gelesen, ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Willem Jutten seecker parceel groese groot ontrent t'seventich roeden gelegen tot Streijp prochie van Leende, inde Riesten tusschen 1. de kinderen Jan Hermens 2. Jacob Dielis 3. Jan Tijssen [Thijssen] 4. d'erffgenaemen Hendricxken Leenen ... (26-01-1686)


185v. de vercooper in qualiteijt voorst. heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Arien Raessen seecker parceel groese genaemt de Weeckenshorst, groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Streijp prochie van Leende, tusschen 1. Peeter Cleijnens 2. het Rouven 3. Hendrick Corsten van Mol 4. de heijde, item seecker parceel lants groot ontrent drie copsaet, gelegen tot Leende aende Kreeckelweght tusschen 1. Joseph Marcelis Bluijssen 2. Hendrick Corsten van Mol 3. den vercooper 4. den Kreeckelweght ...


186. den vercooper in qualiteijt voorst. heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen G[.] Aert Hoeben seecker parceeltjen erffs genaemt het Wortelveltjen groot ontrent een halff vaetsaet, gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. d'erffgenaemen Jan Dielis 2. d'erffgenaemen Aert Dingens 3. Marten de Smith [de Smid] 4. de straet ...


186v. Willem Reijnder Tielens heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Gielen Reijnder Tielens seecker huijsken en aengelagh, groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Heijlken Donckers 2. d'erffgenaemen Hendrick Mansfelten 3. de straet 4. Marie Mansvelten ... (29-01-1686)


186v. Jan Geerit Vincken heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van seeck parceel lants genaemt het Voorste Lant int Heijtvelt groot ontrent vijff copsaet gelegne onder Heese tusschen 1. Jan Claessen 2. de hijde 3. idem 3. [niet aanwezig] als Jan Janssen Geenen opden (19-03-1685) in coope vercregen heeft van Jacob Janssen Verboers, ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweecken ende hem gelaeten in sijn recht, (31-01-1686)


187. Hendrick Gielen Coppen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Amant Willems seecker ae[.] groot ontrent achtenvijftich roeden gelegen aende Venne prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. [doorgehaald: Maeijcken weduwe Cornelis Jan] de kinderen van Cornelis Jan Dr[.] 3. eenen waterlaet 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer en tewee blancken jaerlijcken grontchijns ... (16-02-1686)


187. Jenneken Anthonis Bocx heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Gielen Coppen seecker huijs en aengelagh gestaen ende gelegen aende Venne groot ontrent anderhalff vaetsaet o[.] die prochie van Heese tusschen 1. [doorgehaald. Adriaen] N[.] van Beugen 2. Aerdt Joost Coppen 3. Aeltjen weduwe Jan Wouters Verbiesen 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer en vijff stuijvers een oort jaerlijcke grontchijns ...


187v. de kinderen ende erffgenaemen wijlen Jan den Litsenborger uijt crachte van vonisse van affgeboth goebtineert voor heeren schepenen van Heese ende Leende van date den (09-05-1685) voor den achterstel van seeckere schabinaele gelofte van drie hondert vierentwintich gulden capitael eertijts gelooft bij Geerit Claessen hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck ende naer oude gewoonte goebserveert [.] ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Geven [Geeven] seecker huijs ende aengelach groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen tot Leende aent' Hannen Eijnde, tusschen 1. de vercooperen 2. de straet 3. Jna Ariens 4. Jan Belien ... (18-02-1686)


187v. de selve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Geven [Geeven] seecker parceel lants gelegen opten Huijset groot ontrent seven copsaet gelegen tusschen 1. de [.] 2. d'erffgenaemen Hendrick [.] 3. Aert Grieten 4. Peeter Jecuken, item seecker[.] Twee Ackerkens groot ontrent t'samen vijff copsaet gelegen aen malcander inde Langhacker aende hijde tusschen 1. N[.] Daems 2. Heijlke [.] kinderen 3. de heijde 4. de kinderen Heijl Maes ... uijtgenomen dorps commer en drie duijten jaerlijcxse grontchijns staende inde twee ackerkens ...


188. de selve vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Leendert Geerits, seecker parceel lant gelegne opde Nop (genaemt het Wortelvelt groot ontrent tw[.]tich roeden), tusschen 1. d'erffgenameen Tonisken Koppen [Coppen] 2. Jan Belien 3. eenen weght 4. idem, item seecker parceel erffs, genaemt het Torffvelt groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Peeter Jeucken 2. Peeter Cocx 3. d'erffgenaemen Ariken Maes 4. [leeg] ...


188v. de selve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen van Mielen [van Mierlo?] seecker parceel groese groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Leende inde Jansborgen, tusschen 1. de weduwe Antonis Wouters Verbiesen 2. Lijske Jan Kocx [Cocx] 3. Maeij van Puth 4. een straetjen ...


189. de selve vercooperne hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Deelis seecker parceel lants groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen inde Jansborgen prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Geven [Geeven] 2. Joost Cocx 3. Hendrick Geven [Geeven] voorst. 4. Joost Cocx voorst., item seecker parceel lants groot ontrent vierdalff copsaet, gelegen ter plaetse voorst. tusschen erffenisse voornoemt ...


189. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen mr. Antonij Bocx schoolmeester tot Leende, het gerechte derdepart van seecker bosken groot ontrent int geheel een vaetsaet gelegen inde Craenset prochie van Leende tusschen 1. eenen weght 2. [leeg] 3. de hijde 4. Tijs Jeucken ...


189v. compareerde Frans Jacobs Schooffs als last ende procuratie hebbende van Peeter Joosten borger ende inwoonder binnen de stadt Montfoort om te mogen doen t'geen hier naer beschreven volght, gepasseert de voorst. procuratie voor schepenen der stadt Montfoort voornoemt van dato den (08-01-1686) oude stijt, bij ons drossaert en schepenen gelsen, ende heeft alsoo indier qualitijt wettelijck gerenuntieert ende affgaen sijne tochte van alsulcke drie parceelen van erven als den voorst. constituant uijt den hooffden van Marij Rutten sijne gewesene huijsvrouwe in tochte is besittende, gelegen aenden Rulle onder die prochie van Heese, ende dat ten behoeve van Jan ende Elisabeth sijne wettige kinderen bijde voorst. Marie Rutten verweckt, ... (22-02-1686)


190. Jan Peeter Joosten voor d'een helft ende Frans Jacobs Schooffs als laste ende procuratie hebbende van [.] Peeter Joosten voor d'ander helft, de voorst. procuratie voor schepenen der stadt Montfoort van dato den (08-02-1686) oude stijt, bij ons drossaert ende schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort Peeters seecker parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet met de sigh daer aen gelegen, gelegen in de Rulle onder die prochie van Heese tusschen 1. Gielen Willems 2. Jasper Hendricx cum suis 3. Jan Theunis 4. s'heeren straet ... (22-02-1686)


190. de vercooperen in qualiteijt voorst. hebben alnoch wettelijck ende erffelijck verkoght aen Jochem Jochems seecker parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen ontrent de Hoeve vande heer van Geldrop prochie van Heese tusschen 1. de Hoeve vande heer van Geldrop voorst. 2. idem 3. de gemeente 4. Leijsken Joost Sweers ...


190v. Geerit Jan de Smith [de Smid] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen hendrick Nelis Joosten seecker parceel groese genaemt den Berghbeemt groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Geerit Joost Dircx met meer andere 2. Peeter Joost Goorts 3. Joost Joost Goorts 4. een straetjen ... (06-03-1686)


191. Geertruijt Hendrick [doorgehaald: Hendrick] Pompen naergelaetene weduwe wijlen Jan Martinis uijt crachte van testament met haeren voorst. man zaliger gemaeckt inhoudende onder andere een clousule als volght: "comende voirders tot dispositie der tijttelijcke goederen, soo willen, maecken ende begeren sij testatueren reciproce, dat den lancxtlevende van hen beijden s[.] veel vande erffgoederen, die de lancxtlevende van hen bijde [.]baerlijckste verdunckt sal [.] vercoopen tot dat henne schulden soo verre sij die sijn hebbende [.] ende betaelt sullen wesen, ende noch dat alsulcke schulden betaelt [.] soo maecken ende laeten sij testateuren d'eene den anderen ende den lancxtlevende van hen beijde vrije [.] ende ende mr. van het gelagh aende Broeckerheuvel, omme bij den lancxtlevende van hen bijden t'selve te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren," alles breeder bleijckende bijde voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor de notaris Pouwels Smits [Smids] ende seeckere getuijgen van date den (01-05-1656) bij ons drossaert en schepenen gesien ende gelesen ende heeft in dier qualiteijt mits voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor allen man wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Jan Martinis haere zoone seecker parceel dries groese genaemt het Gelach groot ontrent vijff copsaet gelegen ter plaetse genaemt de Broeckerheuvel prochie van Leende tusschen 1. Griet van Erp 2. de vercoopersse 3. de straet 4. Tonisken Engelen ... (27-03-1686)


191v. Willem en Anthonij Daems hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Luijcas Joosten seecker parceel driesgroese groot ontrent vier vaetsaet, gelegen aen d'Oude Molen prochie van Heese tusschen 1. Tonis Willem Vonten 2. Joost Hendricx 3. de gemeenstraet 4. idem ... uijtgenomen dorps commer en veertien stuijvers min een duijt jaerlijcxse grontcheijns staende in twee tecxten ... (04-04-1686)


192. Peeter Dirck Gruijters ende Jacob Peeter Hendricks beijde h: geestmeesters tot Geldrop evicteuren uijt crachte van vonnisse van affgeboth goebtineert voor heeren schepenen van Heese ende Leende hebbende de behoorlijcke solemniteijten soo van verhueringe, verbuetinge, behoorlijcke publicaties als andersints daer toe gerequireert naer ouder gewoonte goebserveert blijckende bij de actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende, ende hebben alsoo in dier qualiteijt [.]den achterstel eender rente van s[.] vaeten rogge reductie jaerlijc[.] vat gereeckent teegens seven ende eenen halven stuijver wettelijck ende erffelijck vercoght aen Pereijn weduwe wijle Frans Antonis Driessen seecker huijs en aengelach groot ontrent [.]tien loopensaet, gestaen ende gelegen inde gehuchte genaemt Hoogh Geldrop inde prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. de kinderen wijlen Gijsbert Willems 2. de kinderen Antonis Dreissen 3. de beekloop 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer ses voeten rogge reductie jaerlijcx het vat gereeckeent tegens seven en eenen halven stuijver en vijff stuijvers jaerlijcke grontcheijns ... (08-05-1686)


192v. Peeter Dirck Gruijters ende Jacob Peeter Hendricx beijde armmeesters tot Geldrop evicteuren uijt crachte hender gedaene evictie ende vonnisse van affgeboth goebtineert voor heeren schepenen van Heese ende Leende, voorden achterstel eender rente van drie gulden jaerlijcx tot lasten van Tielen Dirck Stijnen hebbende de behoorlijcke solemniteijten, verbuetinge, behoorlijcke publicaties als andersints daer toe gerequireert naer ouder gewoonte geboserveert blijckende bijde actens alhier ter secretarije berustende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck verkoght aen Pauwels Janssen van Someren seecker parceel ackerlants genaemt den Berckenbos alias den Meulenhoeffacker gelegen tot Creijl (groot ontrent seven copsaet) tusschen 1. Jan Hendrick Peeters 2. s'heeren straet 3. Jan Heijen 4. Jen Nippen ... (13-05-1686)


193. Jacob Jacobs de Muijter woonende in de gehuchte genaemt Huls prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jan Ansems [.] woonende aldaer de somme van [.] gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecker van deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme t'allen tijden des versoght sijnde wederomme te sullen restitueren, waar van hij debiteur belooft te betaelen tot intrest jaerlijcx twee gulden en [.] stuijvers soo lange als de voorst. penningen ongerestitueert sijn, waer van het eerste jaer intrest verschijnen sal [.] huijden date deses ondergeschreven over een jaer en soo voorts van jaer tot jaere totte voll effectuele vol[.]ninge toe, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op p[.] ende reale executie met allen [.] verwonnen sonder eenige oppositie van recht, namptisatie moet voorgaen .. (24-06-1686)


193. Sander Hendrick van Velthoven ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght, Peeter Jan Franssen een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet gelegen ontrent den windtmolen der prochie van Heese tusschen 1. Geerit Joost Dircx 2. het onmondige kindt wijlen Jan Teeussen 3. Dirck Wouters Verbiesen 4. eenen ackerwegh ... (10-08-1686)


193v. den selven vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de heer Johan de Jongh drossard deser heerlijcheijt van Heese, Leende etc. een parceel beemptgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet off soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is achter Hendrick Raessen onder die prochie van Heese, genaem thet Boermansbeemdtjen, tusschen 1. Anthonis Hendrick Bax [Bacx] 2. het Werdenstraetjen hier toe behoorende 3. Merieken Willem Gielis 4. Anneken weduwe Marten Anthonis Sijnen ... uijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver een oort jaerlijcke grontchijns ...


193v. Mattheeus Versteegh ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Marten Sijnen een parceel erffs wesende een aengelagh daer het huijs onlancx affverbrant is groot ontrent vijff copsaet gelegen ontrent de cappelle tot Eijmerick onder die prochie van Heese, tusschen 1. den cooper 2. Anneken weduwe Marten Sijnen 3. den cappelpat 4. de gemeijnstraet ... vuijtgenomen dorps commer ende een rentjen van eenen gulden acht stuijvers jaerlijcx aen d'erffgenamen van seeckeren van Buel ...


194. Dirck Philips Amants woonende tot [.] bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te weesen aen Pouwels A[.] Rogaerts inwoondert tot Maerheeze de somme van twee hondert gulden elcke gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerden op den (xx-08-1685) ontfangen, gelovene de selve somme t'allen tijden des versocht sijnde wederomme te restitueren waer van hij debiteur belooft te betaelen tot intrest jaerlijcx vier dergelijcke guldens en tien stuijvers van ieder hondert, soo lange als de voorst. penninge ongerestitueert sijn waer van het eerste jaer intrest verschijnen sal opden (10-08-1687) ende soo voorts van jaere tot jaere, totte volle effectuele [.]ninge toe, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met alle recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht, namptisatie moet voorgaen (26-08-1686)


194v. Seijn Theunnissen uijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent bij Annetje ende Engeltje Aertsens gesusters om te mogen doen t'gene naerbeschreven is volgende uijtweijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor de notaris Samuel Faron ende seeckere getuijgen residerende in s'Gravenhage [Den Haag] van date den (10-09-1686) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Bogaerts seecker huijs met het kleijn huijsken ende aengelach groot ontrent dartich roeden gelegen tot Strabrecht tusschen 1. Jan Slouwers 2. de straet, item seecker parceel lants genaemt den Binnenacker groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Goort de Cuijper 2. d'erffgenaemen Geerit Janssen de Jongh 3. Goort de Cuijper 4. Hendricxken Bastiaens, item seecker parceeltjen lants genaemt het Streepken, groot ontrent tien roeden tusschen 1. Joost Vera [Verra] 2. Dries Gielens 3. de kinderen van Dirck Keijmps 4. de Schaepsweght, item seecker parceel lants genaemt de Cappelacker groot ontrent een vaetsaet 1. Willem Daems 2. [.] 3. [.] 4. eenen weght ... uijtgenomen dorps commer ende anderhalff vat rogge vrouwenhoevenpacht staende inde Cappelacker ... (16-09-1686)


195. Jan Dirck Engelen bekent midts desen wel deughdelijck schuldich te wesen aen M[.] Bocx en mr. Willem Aelberts beijde [.] diakens ende sulcx ten behoeve van de diakenij vande kercke alhier tot [.] de somme van vijftich gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert geldt spruijtende ter saecke van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den d[.] soo hij verclaerde ontfangen, gelovende deselve somme t'allen tijden des versocht sijnde aen hen ofte henne successoren wederom te restitueren metten intrest daer bij tegens vijff der gelijcke g[.] vant' hondert, wesende sjaers twee gulden en tien stuijvers, waer van het eerste jaer verscheijnen sal van huijden date deses geschreven over een jaer, ende soo voorts van jaer tot jaere soo lange als de penningen ongerestitueert sullen sijn, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met alle recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht, namptisatie moet voorgaen ... (02-10-1686)


195v. wij Anna Margrita van Randwijck vrouwe douagiere van Heese ende Leende, Johan de Jongh drossaert, Mattheeus Willem Tijs [Thijs] en Jan Joosten schepenen, Willem Jan Celen [Ceelen], Arien Jan Franssen, Claes Jan Tielens, Hendrick Deelis Sanders, Gielen Willems en Hendrick Claes Faessen, borgemeesters, mr. Claes Bocx kerckmeester, Antonis Willem Daems en Jacob Jan Gobbels h: geestmeesters, respective vrouwe, drossaert, schepenen, borgemeesters, kerck ende h: geestmeesters des dorps Heeze representerende ende vervangende het corpus der selver gemeente bekennen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jacob Tielen Huijben de somme van acht hondert gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijver t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van opgenomen ende geleende penningen bij de gewesene borgemeesters inden jaere (1685) ontfangen ten eijnde omme daer mede aff te lossen soodanige opgenomen penningen als tot hoogeren intrest waere staende welcke voorst. somme wij hem sijne oiren ende naecomelingen [.] actie hebbende beloven wederom te restitueren t'allen tijden des versoght sijnde, mits nochtans een halff jaer van te vooren opgeseght wordende, metten intrest van dien tegens drie gulden en tien stuijvers van ieder hondert maeckende jaerlijcx achtentwintich gulden, welcken intrest wij alle jaer beloven te betaelen opden sesentwintichsten juli, waer van het eerste jaer intrest vervallen is opden (26-07-1686) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. capitaele somme toe, daer voor verbindende aller onser ende der gemeentens persoonen ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, op parate ende reale executie ende ten bedwangen van alle heeren hoven ende gerichten met renuntiatie vande benefitien vrijheden van merckten alles andere eenichsints contrarierende, (02-11-1686) ...


[bijgeschreven: Allegonda Jacob Smeijers weduwe Peeter Coolen geadsisteert met eenen bijstaende momboir in desen, eenigsints sieckelijck van lichaeme opden bedde leggende, haer verstant memorien en v[.] in alles wel magtig sijnde, soo voor ons drossaert, schepens en [.] dese onderteekent opentlijck scheem ende bleeck, dewelcke ende bekent dat door Cathalijn huijsvrouwe Joost Aert [.] voor ende wegens Erasmus Martinus Raessen, borgemeester tot Heese vanden jaere 1724 aen haer comparant op reeckeningen ende in minderingen vande [.] obligatie van achthondert gulden capitael houdende in naeme van Jacob Tielen Huijben haren vader de (02-11-1686) heeft gerestitueert en betaelt de somme van vijffhondert gulden, en dat de bovenstaende obligatie blijft driehondert gulden capitael, aldus gedaen en gepasseert ten huijse vande comparante gestaen ende gelegen aende kerck tot Heese, vermits hare siekte, op heden (29-11-1724)]

196v. in qualiteijt als boven soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt de selve redenen ende oirsaecke in desen te worden uijtgedruct, uijt handen van Jenneken weduwe wijlen Tonis Willem Daems, de somme van vijffhodnert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden en tien stuijvers van ieder hondert, jaerlijcx te betaelen, opden selven teijt, ende op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet uijtgedruck ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (02-11-1686)


197. in qualiteijt als boven, soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben van Jenneken Claes Faessen weduwe Cornelis Willemsen uijt deselve redenen ende oirsaecke in dese te worden uijtgedruckt, de somme van vijf[.] hondert gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden en tien stuijvers van ieder hondert jaerlijcx te betaelen, opden selven teijt, ende opgelijcke verbintenisse, als in de bovenstaende brieve staet uijtgedruckt ende oversulcx, indier forme te worden geextendeert (02-11-1686)


197v. in qualiteijt als voor, soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt deselve redenen ende oirsaecke in desen te worden uijtgedruct, uijt handen van Marie Claes Faessen [.] Tonis, de somme van tweehondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme, ende den intrest tegens drie gulden en tien stuijvers van ieder hondert, jaerlijcx te betaelen, opden selven teijt, ende op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet uijtgedruck ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (02-11-1686)


198. in qualiteijt als voor, soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt deselve redenen ende oirsaecke in desen te worden uijtgedruct, uijt handen van Jacob Tielen Huijben, de somme van hondert sesentsestich gulden en veertien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme [.] te restitueren, op den selven teijt al[.] ende den intrest tegens drie gulden en tien stuijvers van ieder hondert, jaerlijcx, welcken intrest wij alle jaer beloven te betaelen opden tweeden februarij waervan het eerste jaer intrest verscheijnen sal opden (02-02-1687) etc. op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet uijtgedruck ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (02-11-1686)


198v. in qualiteijt als voor, soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt deselve redenen ende oirsaecke in desen te worden uijtgedruct, uijt handen van Anthonis Jan Engelen, de somme van sevenhondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme wederom te restitueren als voor ende den intrest tegens drie gulden en tien stuijvers jaerlijcx te betaelen opden sesten januarij waervan het eerste jaer intrest verscheijnen sal opden (06-01-1687) etc. op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet uijtgedruck ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (02-11-1686)


199. in qualiteijt als voor, soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt deselve redenen ende oirsaecke in desen te worden uijtgedruct, uijt handen van Jacob Arien Maes, de somme van hondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme wederom te restitueren als voor ende den intrest tegens drie gulden en tien stuijvers jaerlijcx te betaelen opden selven teijt ende verbintenisse als inden voorenstaende brieve uijtgedruckt staet (06-01-1687) ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (02-11-1686)


199v. in qualiteijt als voor, soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt handen van Willem Jan Engelen (uijt deselve redenen ende oirsaecke in desen te worden uijtgedruct), de somme van vijff hondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme wederom te restitueren als voor ende den intrest tegens drie gulden en tien stuijvers jaerlijcx van ieder hondert te betaelen opden achtsten september, waer van het eerste jaer intrest vervallen sal opden (08-09-1687) ende soo voorts etc., op gelijcke verbintenisse als inden bovestaende brieve staet uijtgedruckt, ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (02-11-1686)


200. in qualiteijt als voor, soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt deselve redenen ende oirsaecke in desen te worden uijtgedruct, uijt handen van [.] en Peeter Jan Engelen gebroederen, de somme van seshondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme wederom te restitueren als voor ende den intrest tegens drie gulden en tien stuijvers jaerlijcx van ieder hondert te betaelen opden selven teijt ende gelijcke verbintenisse als inden voorenstaende brieve staet uijtgedruck ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (02-11-1686)


200v. in qualiteijt als voor, soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt deselve redenen ende oirsaecke in desen te worden uijtgedruct, uijt handen van Jan Arien Maes, de somme van vierhondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme wederom te restitueren als voor ende den intrest tegens drie gulden en tien stuijvers jaerlijcx te betaelen opden selven teijde end verbintenisse als inden voorenstaende brieve staet uijtgedruck ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (02-11-1686)


201. in qualiteijt als voor, soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt deselve redenen ende oirsaecke in desen te worden uijtgedruct, uijt handen van Claes Hendrick Delen [Deelen], de somme van tweehondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme wederom te restitueren als voor ende den intrest tegens drie gulden en tien stuijvers jaerlijcx te betaelen opden eersten october, waervan het eerste jaer intrest verscheijnen sal opden (01-10-1686) ende soo voorts etc. op verbintenisse als inden vorenstaende brieve staet uijtgedruck ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (02-11-1686)


201v. compareerde heer Arnoldus Bul, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght opgedragen, overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Servaes Janssen seecker huijs en aengelach groot ontrent vijff copsaet, gelegen tot Leende aende Cruijsstraet tusschen 1. Dielis van Dommelen 2. de straet 3. idem 4. idem ... (18-11-1686)


201v. compareerde Servaessen Janssen, ende bekende mits dese wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen heer Arnoldus Bul, de somme van tweehondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent, Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke en over coop van seecker huijs en aengelagh, op hodie aende debiteur getransporteert, belovende deselve somme aen hem ofte sijne actie hebbende te sullen geven, t'allen tijden des versoght wordende, metten intrest van dien tegens vijff dergelijcke guldens van ieder hondert, met dese conditie ingevalle den debiteur den voorsijden intrest alle jaer promt betaelt, alsdaen maer sal betaelen [.] vier gulden van ieder hondert, waer van het eerste jaer intrest verschijenen sal (01-04-1687) ende soo voort van jaere tot jaere soo lange als de voorstaende capitaele penningen onbetaelt sullen sijn, daer voor verbindende sijn persoon ende alle sijne goederen, nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie of recht namptisatie moet voorgaen (18-11-1686)


202. Joost Anthonis Clercx heeft wettelijck ende erffelijck verkoght aen Michiel Marcelis Smulders seecker parceel beemtgroese groot ontrent negen copsaet genaemt den Boermansbeemt gelegen inde Bulders prochie van Heese tusschen 1. de kinderen van Geerit Nelis 2. [.] Arien Thijssen cum suis 3. den Reijtgraeff 4. Lijsbeth Joosten [doorgehaald: het Bulderstraetjen] ... uijtgenomen dorps commer, vijff gulden jaerlijcx ent cap: hondert guldens en eenen stooter jaerlijcx gestelijcke pacht ... (19-11-1686)


202v. den selven vercooper heeft noch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Joosten seecker huijs en aengelagh gestaen ende gelegen aende Oude Molen prochie voorst. (groot ontrent vijff copsaet) tusschen 1. Jenneken Wouters 2. Peeter Vesters cum suis 3. Hendrick Dommels kinderen 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers jaerlijcke grontchijns ...


202v. de selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Jan Vesters seecker parceel driesgroese groot ontrent twee vaetsaet gelegen aende Oude Molen prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick de Jongh secretaris 2. de straet 3. Jan Marcelis 4. [.] Joosten ...


203. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen [.] Lucijas Joosten seecker parceel [.] groese groot ontrent drie copsaet genaemt den Vlinckaert, gelegen aende Oude Molen prochie van Heese tusschen 1. [.] Janssen Boll 2. Jan [.]celis cum suis 3. Hendrick de Jongh secretaris 4. Eijcken Wouters Schavers ... uijtgenomen dorps commer ende v[.] stuijvers jaerlijcke grontchijns ...


203. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Luijcas Joosten seecker parceel ackerlants groot ontrent derdalff vaetsaet genaempt [.] Keijmps Heijtvelt, gelegen aen d'Oude Molen prochie als voor tusschen 1. Hendrick Peeters 2. de heijde 3. idem 4. Elken Vreijsen ...


203v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Luijcas Joosten seecker parceel ackerlants groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt het Nieuwvelt gelegen aende OUde Molen prochie als voor tusschen 1. de straet 2. idem 3. de heijde 4. Geerit Seijnen cum suis ... uijtgenomen dorps commer en eenen gulden thien stuijvers jaerlijc aende h: geest tot Leende ...


203v. den selven heeft alnoch bij forma van mangelinge wettelijck ende erffelijck opgedragen aen Anthonis van Can den Jongh seecker parceel ackerlants genaemt [.] Cambergh groot ontrent twee [.]saet gelegen aende Oude Molen parochie als voor tusschen 1. den getransporteerde 2. Hendrick Peeters 3. Jacob Meeusen 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer en seven oort stuijvers jaerlijcke grontchijns ... waer tegens den transportant sal genieten eenen eijckenboom staende op sijn gelaght de sijde naer Jacob Meeussen op verbant als voor ...


204. Gevert Joosten en Hendrick Dircx als in houwelijck hebbende Catelijn Joost Geverts voor hen selven, Peeter Frans P[.], Arien Reijn Bartels en Cornelis Sijmons als momboiren over de noch onmondige kinderen weijlen Joost Geverts verweckt bij Jenneken Joost Geverts sijne [.] huijsvrouwe, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght, opgedragen, overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtig gemaeckt Tonis en Jan Hendricx gebroederen seecker huijs en aengelagh groot ontrent drie copsaet, gestaen ende gelegen inde gehuchte genaemt Hooghgeldrop jurisdictie deser heerlijckheijt tusschen 1. de kinderen Luijcas Vreijssen 2. Thonis Peeter 3. Aert Mattijs Booms 4. de straet ... (20-11-1686)


204v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Luijcas seecker parceel lants groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Hooghgeldrop, jurisdictie deser heerlijckheijt tusschen 1. Tieleman Meeussen 2. Frans Hendrick Colen 3. d'erffgenamen Reijnder Hendricx 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer en vijff stuijvers een oort jaerlijcke grontcheijns aen den heer van Heese ende Leende ...


204v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen seecker parceel groese genaemt de Langedonck groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Hooghgeldrop jurisdictie deser heerlijckheijt tusschen 1. ee[.] 2. vrij boedel 3. ee[.] 4. het clooster vander Haegen ... uijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers een oort grontcijns ...


205. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Booms onse mede schepen alhier seecker parceel groese groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Hooghgeldrop jurisdictie deser heerlijckheijt tusschen 1. Jan Cu[.] 2. d'h: geest vanden Bosch 3. Jan Hendrick Colen 4. Aert Mattijs Booms ...


205v. Jan Willem Kennekens woonende opde Bruggerhuijs bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Geertruij Hannen woonende tot Leende de somme van vijftich gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende de selve somme t'allen tijden des versoght wordende wederomme te restitueren mits nochtans drie maenden van te voren opgeseght worden, belovende jaerlijcx tot intrest te betaelen twee gulden en tien stuijvers waer van het eerste jaer intrest verscheijnen sal huijden date dese ondergeschreven over een jaer (30-11-1687), ende soo voort van jaer tot jaere soo lange als de voorst. penningen ongerestitueert sullen sijn, daer voor verbindende sijn persoon ende sijne goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voor gaen (30-11-1686)

[Kantlijn: [wegens beschadiging onleesbaar]]

206. Anthonij Goossens heeft wettelijck ende erffelijck vercoht aen Hendrick Jan Martinis seecker parceel groese genaemt den Bulderbeemt groot ontrent [.] gelegen tot Leende ter plaetse genaemt de Bulderbeemd, tusschen 1. Arien van Puth 2. de kinderen Geerit Smeulders [Smulders] cum suis 3. den cooper 4. [.] ... (02-12-1686)


206. compareerde Claes Janssen woonende tot Streijp onder Leende ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen de tochte ten behoeve van sijn kinderen [.] van soodanige parceeltjens erven als hij in tochte is besittende [.] gelegen inde gehuchte genaemt Gijsenroij prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende, aengecomen van sijne ouders ... (04-12-1686)


206v. compareerde Aert en Hendrick Claessen mitsgaders Jan Claessen den welcken bij hanttastinge aen schepenen gedaen int' naer beschreven heeft geconsenteert soo voor hem selven alsmede als mondelinge last ende procuratie hebbende van henne verdere susters soo sij verclaerden en des niet te min voort' naervolgende fort ende sterckmaeckende ende de rato caverende ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Jan Willems seecker parceel groese genaemt de Bleeck groot ontrent anderhalff loopensaet gelegen inde gehuchte genaemt Gijsenroij prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Jasper Jan Cloris 2. Huijbert Anthonis 3. Dielis Huijben 4. de hijde, met seecker parceeltjen lants genaemt het Heijtvlet groot ontrent een halff vaetsaet gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. Frans van Loveren 2. Jasper Jan Cloris voorst. Hendrick Hermens 4. de heijde ...


207 deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen [.] Peeters seecker parceel groese genaemt het Heijtvelt groot een vaetsaet gelegen inde gehuchte genaet Gijsenroij prochie van Geldrop en jurisdictie van Hees eende Leende tusschen 1. den cooper 2. de vercooperen 3. Michiel Jan van Gemert 4. Huijbert Antonis ...


207. compareerde Jan Dielis de Greef woonende inden gehuchte genaemt Hout jurisdictie deser heerlijckheijt ende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Hendrick Jacobs mede woonende aldaer de somme van vierhondert gulden, elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij de debiteur, soo hij verclaerde op (02-02-1683) ontfangen, belovende deselve somme wederomme te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, waer voor den debiteur jaerlijcx belooft te betaelen tot intrest [.] van ieder hondert vier dergelijcke guldens, welcken intrest coers houden sal van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met alle recht verwonnen sonder eenich recht namptisatie moet voorgaen... (18-12-1686)

[Kantlijn: Jan Janssen ende Peeter Jacob Caris als wettige geede momboiren van Aeltjen weduwe Hendrick Jacobs dewelcke verclaeren dat door de kinderen Marie weduwe Jan Dielis de Greef Aeltje voornoemt in minderinge de neffenstaende geloofte van vier hondert gulden capitael is gerestitueert de somme van tweehondert gulden, t'welkken kennelijck is soo sij verclaerden, ende dat de resterende twee gulden met de verloopen pacht vandien aen hen door de voornoemde kinderen Marie weduew Jan Dielis de Greeff samen twee hondert seven gulden vier stuijvers (wel verstaende de seven gulden vier stuijvers sijn bij als voornoemt ontfangen) is gerestitueert en betaelt, sijnde hier mede de voorstaende obligatie van vier hondert gulden capitael volden, consenterende deshalve in de cassatie [.]]

207v. Arien Fransse heeft wettelijck ende erffelijck vercoght, opgedragen, overgegeven ende in eeen eeuwigen recht machtich gemaeckt Peeter Janssen sijnen swaeger sijn gedeelte van allen de goederen bij sijne ouders achtergelaeten, soo van huijsen, als beemden heijden en weijden, als mede vande haeff en erffhaeffelijcke meubilaere goederen, egeen ter werelt uijtgescheijden, waer ende tot wat plaetse die bevonden souden mogen worden, ... onder conditie dat den vercooper gehouden is te betaelen allen de schulden bij de vercoopers ouders achtergelaeten van wat naetuere die soude mogen sijn, twelck den cooper alhier present mits desen aenneemt te sullen doen ... (23-12-1686)


208. Anneke Aerts weduwe wijle Jan van Hal ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Joost Bocx seecker parceel erffs groot ontrent negen roeden gelegen tot Streijp prochie van Leende ter plaetse genaemt opt' Eijntjen tusschen 1. Peeter Baeten 2. de straet 3. den cooper 4. idem ...


Anno 1687

208v. Geertruij Ieuwen Bluijssen in ondertrouw wesende met Hendrick Joost Cocx, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel groese, genaemt het Deijcxvelt groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Streijp aende deijck onder de prochie van Leende tusschen 1. Jan Dircx 2. Willem Truijen als de gelijcke kinderen van Frans Jan Pompen in coope vercregen hebben van de momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Arien Dirck Cissen volgens den transportbrieff dear van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van den (04-01-1686) [.] alsoo Jacob Roeijaerts s[.] een der coopers inde naeme vande gelijcke cooperen [.]de de cooppenningen t'ontfangen, [.] heeft de naerderesse de s[.] cooppenningen ter somme van [.]tsestich gulden en sestien stuijvers [.] griffie alhier geconfigueert met presentatie etc. (02-01-1687)

[Kantlijn: compareerde Jacob Roijers inden naeme vande gelijcke kinderen Frans Jan Pompen en hem daer voor fort ende sterckmaeckende, den welcken de neffenstaende geconfigueerden cooppeningen op heden heeft gelicht ende verclaerde den naerderman te laten in sijn recht, (14-01-1687)]

209v. de h: geestmeesters van Geldrop namentlijck Peeter Dirck Gruijters en Jacob Peeters uijt crachte vn vonnisse van affgeboth hebbende de behoorlijcke solemniteijten soo van verhueringe, verbuetinge, behoorlijcke publicatien soo voor der kercke tot Geldrop als ter pouijen binnen de stadt s'Hertogenbosch behoorlijck goebserveert bleijckende bijde actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght dit naerbeschreve parceel lants achtergelaeten bij Gosweijn [.]lous [Clous?], ende dat voor den achterstel rogge reductie ieder vat ad seven stuijvers en acht penningen jaerlijcx, ende mits dat de vercooperen in haere voorst. qualiteijt cooperen sijn geworden, ende haer selven niet vesten ofte erven connen, soo hebben wij drossaert en schepen dese onderteeckent van offitie wegen wettelijck machtich gemaeckt de tegenwoordige h: geestmeesters van Geldrop voorst. ende sulcx ten behoeve der taeffel des h: geests seecker parceel lants groot ontrent ses vaetsaet, gelegen inden gehuchte genaemt Gijsenroij prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. d'erffgenaemen Cornelis Jan Luijcas [Lucas] 2. de kinderen Jan Clous 3. de kinderen Gielen Jan van Gemert 4. eenen ackerweght ... uijtgenomen dorps commer ende de voorst. rente van achtien vaeten reductie jaerlijcx ieder vat [.] stuijvers en acht penningen ... (03-01-1687)


210. Joost Willem van Breugel bekendt wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Jacob Peeter [.] inwoonder tot Geldrop de somme van hondert gulden [.] elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur [.] soo hij verclaerde te dancke ontfangen en waer [.]handt obligatie voor desen is gepasseert [.] wort gecasseert, gelovende deselve somme wederom te sullen restitueren des versocht wordenden mits nochthans drie maenden te voorens opgeseght wordende ende van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden welcken intrest alle jaer verscheijnen sal den veerthienden december, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (14-12-1687) ende soo voorts van jare tot jaere totte restitutie der voorst. penningen toe, daer voor verbindende sijn debiteurs persoon ende goederen, nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate end ereale executien met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen (06-01-1687)


210v. Willem Hendricx van Breughe [van Breugel] woonende alhier tot Heese bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Claes Bocx de somme van twee hondert gulden, elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck, Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voorst. debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen gelovende de selve somme alteijt te sullen restitueren des versoght wordende [.], mits nochtans twee maenden te vorens opgeseght wordende ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betealen vijff dergelijcke guldens van ieder hondert, welcken intrest eerst verscheijnen sal van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (09-01-1688), ende soo voorts van jaer tot jaere totte restitutie der voorst. penningen toe, daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen (09-01-1687)

[Kantlijn: [wegens beschadiging onleesbaar]]

211. Gielen Reijnder Tielens man ende momboir Heijltjen Gijsbert Go[.] [Goossens] sijne wettige huijsvrouwe heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Lenaert Tijs Hannen seecker parceel groese gelegen inde Schaveijen onder de prochie van Leende tusschen 1. Dirck Geerits [.] 2. Philiphs de Molemeester 3. d'Aa 4. eenen [.]weght ... uijtgenomen dorps commer en twee blancken jaerlijcke grontchijns aen d'heer van Heese ende Leende ... (09-01-1687)


211. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit Hollen seecker parceel groese gelegen inde Cortstraet onder de prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2 Hendrick Keijmps 3. d'Aa 4. Reijnder Vee ...


211v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis Jan Ruevens seecker parceel lants genaemt de Suemersehoff groot ontrent vierdalff copsaet gelegen onder de prochie van Leende tusschen 1. Joost Cocx 2. d'erffgenaemen Geerit Bartels 3. de straet 4. de kinderen Tonis van Hal...


211v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght opgedragen, overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Jan Peeter Reijnen seecker parceel lants genaemt de Vrijedagh, groot ontrent vierdalff copsaet, gelegen onder de prochie van Leende, tusschen 1. den cooper 2. Aert Goort Coppen 3. de waeterlaet 4. Jan Cocx erffgenaemen ...


212. Tonis Ieuwen Bluijssen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen [.] Bocx seecker parceel beemt groese genaemt de Schambert groot ontrent vierdalff copsaet, gelegen onder de prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Antonis [.] Verbiesen 2. Peeter [.] Belien 3. d'Aa 4. Jacob de Weirdt ...


212. den selven vercooper, heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght Willem Joost Wouters seecker parceel lants genaemt het Ossevenne[.] groot ontrent scherp een vaetsaet gelegne onder de prochie van Leende tusschen 1. Ma[.] de With 3. de kinderen Peeter Donckers 3. P[.] Leenen 3. de Speelweght ...


212v. de selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis Hendricx seecker parceel lants genaemt de Bouwen, groot ontrent een vaetsaet, gelegen onder de prochie van Leende, tusschen 1. Wouter Gielen Delen [Deelen] 2. Tonis Jan Ruevens 3. [niet genoteerd] 4. de Spinstersbergh ...


212v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Peeter Reijmen seecker parceel lants, groot ontrent twee vaetsaet gelegen onder de prochie van Leene inde Breetvennen tusschen 1. Jan Tielens 2. de kinderen Jan Vrient 3. Jacob de Weirdt 4. Peeter Bacx ...


213. compareerde Jacob Michiel Geloffs woonende tot Deursen en Matthijs Willem Tijs [Thijs] president schepen [.] de welcke bekennen een voor a[.] solidom wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Jacob Tielen Huijben de somme van drie hondert gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde eersten debiteur (soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme alteijt te restitueren des versoght wordende, waer [.] de voorst. debiteuren jaerlijcx [.] intrest beloven te betaelen tot Heese aen den crediteur vijff dergelijcke guldens van ieder hondert ende ingevalle de debiteuren alle jaer binnen den teijt van twee maenden naer den vervaldagh den voorsijden intrest niet en betaelen souden belooven deselve als dan te betaelen ses dergelijcke guldens vant' hondert, waer van het eerste jaer intrest verschijnen sal, van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (13-01-1688), ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe, die de debiteuren sullen mogen doen met termijne t'sij met vijftich off hondert gulden, voor t'geen voorst. staet verbindende de debiteurs henne persoonen ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen, ende belooffde de eerste debiteur, den tweeden Mattheeus Willem Tijs [Thijs] hier van te sullen ontlasten ende indemneren op verbant als voor ... (13-01-1687)

[Kantlijn: Jacob Tielen Huijben bekent met sijn handtschrift dat Mattheeus Willem Thijs op dese geloofte van driehondert gulden capitael, een hondert gulden heeft gelost ende geschoten soo dat niet meer en blijft dan twee hondert gulden capitael en deen intrest naer advenant, actum den (15-12-1687)]
[Kantlijn: Jacob Tielen Huijben bekent met sijnen hantschrift dat Mattheeus Willem Tijs [Thijs] op dese neffenstaende gelofte noch een hondert gulden heeft gelost soo dat nu niet meer en bleijft dan een hondert gulden capitael en den intrest naer advenant, actum den (11-06-1688)]
[Kantlijn: [onleesbaar wegens beschadiging, maar zal om de laatste aflossing gaan]]

213v. compareerde Jan Hendrick Luijcas [Lucas] wooenende alhier tot Heese, den welcken bekende mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen mr. Claes Bocx ende mr. Willem Aelberts bijde diakens alhier tot Heese ende sulcx ten behoeve vande diakonij de somme van t'seventich gulden elcken gulden gereeckent tegens twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme alteijt des versoght wordende te restitueren ende jaerlijcx daer van tot intrest te sullen betaelen soo lange als de voorsijde penningen ongerestitueert sullen sijn, wesende drie gulden en tien stuijvers waer van het eerste jaer intrest vervallen sal van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (14-01-1688), daer voor verbindende [.]lijck seecker parceel groese genaemt de Scherffdonck groot ontrent [.] vaetsaet, gelegen alhier tot Heese [.] het casteel tusschen 1. d'Aa 2. Geerit de Smith [de Smid] [doorgehaald: Jan Verhagen] [.] 4. [.] Claessen, item seecker parceel lants groot ontrent sesdalff copsaet gelegen inde Nieuwhoeven tusschen 1. de weduwe wijlen Pouwels Jan Joosten 2. idem 3. idem 4. idem ende voorts generalijck sijn persoon ende goederen soo haerffelijck als erffelijck nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen (14-01-1687)

[Kantlijn: compareerde [.] Philipsen [.]nen ende armenmeesters voor hem en als mede [.]ende [.] Aert Joppen [.] van [.] neffenstaende [.] ten vollen voldaen en betaelt te sijn consenterende inde cassitie desen, actum (25-09-1706)]

214v. Peeter Tielen Huijben als in houwelijck gehadt hebbende, Jenneken dochtere Jan Philipsen, voor sijn selven Hendrick Lambert Colen en Willem van Lieshout als wettige geede momboiren over de noch onmondige kinderen wijlen de voornoemde Jan Philipsen uijt crachte van wettich decreet hen verleent bij d'heeren drossaert ende schepenen der vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende van date den (24-12-1686) bij ons drossaert en schepen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt mits drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen publicquelijck ten hooghsten ende voor allen man wettelijck ende erffelijck, vercoght, opgedragen, overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Willem van Lieshout [.] seecker huijs met het klein huijsken en aengelagh, groot ontrent anderhalff vaetsaet gestaen ende gelegne tot Oisterick onder de prochie van Leende, tusschen 1. Joost Roelants 2. Jenneken van Hal 3. de straet 4. Geerit Hollen ... (17-01-1687)


215. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoghta aen Leijsken Ariens huijsvrouwe Peeter [.] de Metser seecker parceel groese genaemt het Hutverlt, groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen inde prochie van Leende tusschen 1. Frans de Smith [de Smid] 2. Joost Roelants 3. Frans [.] [doorgehaald alias de] Smit [de Smid] 4. eenige siggen uijtgenomen dorps commer ende alsoo Jan Bacx tot dit voorst. pant recht vermeent te hebben, soo compareerde de selven [.] welcken verclaerde daer van te renuntieren mits desen...


215. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geertruij dochtere Frans Deelis seecker parceel lants genaemt de Camp groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen inde Koijen onder de prochie van Leende tusschen 1. Jan de Kuijper [Cuijper] 2. den cooper 3. Peeter de Metser 4. Peeter [.] Belien ...


215v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis Hendricx seecker parceel lants genaemt het Nieulant groot ontrent seven copsaet, gelegen aende Koijen onder de prochie van Leende, tusschen 1. de hijde 2. Frans Deelis 3. eenen wegh 4. idem ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver jaerlijcke grontcheijns ...


215v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Geerits seecker parceel erffs wesende groese en lant genaemt het Sighvelt, groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Hulsbroecken prochie van Leende tusschen 1. Libbeken Pompen 2. den cooper 3. de siggen 4. eenen wegh ...


216. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Gielen Huijben mede vercooper seecker parceel groese groot ontrent [.] halff vaetsaet, gelegen inde [.] prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Gielen Coppen 2. Teuntjen weduwe Hendrick [.] 3. Jan Engelen 4. d'Aa ...


216. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geertruij dochtere Frans Deelis seecker parceel groese genaemt de Hemel, groot ontrent vierdalff copsaet, gelegen inde Hulsbroecken prochie van Leende tusschen 1. Aert Jacob de Moff 2. de kinderen Dirck Hendrick Verbraecken 3. idem 4. een straet ...


216v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijc kvercoght aen Leijsbeth weduwe wijle Cornelis Nelemans seecker parceel groese gelegen inde Rossent (groot ontrent vijff copsaet) gelegen onder de prochie van Leende tusschen 1. Jan de Kuijper 2. Dirck Philips Amants 3. d'Aa 4. Hendrick van Brugh ...


216v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Janssen alias Vrient seecker parceel lants genaemt het Honsackerken, groot ontrent anderhalff copsaet, gelegen aende Hoogh Smeel onder de prochie van Leende tusschen 1. Jan de Kuijper 2. Tonis Versantvoort 3. de straet 4. den Heserpath ...


217. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen [.] Willems seecker parceel lants groot ontrent een vaetsaet gelegen aent' Heserven onder de prochie van Leende tusschen 1. Jacob Delen [Deelen] 2. Heijl[.] 3. de kinderen Jan Del[.] 4. de heijde ...


217. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Joost Wouters seecker parceel lants groot ontrent drie copsaet gelegen inde Speel onder de prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Hendrick Dirck Verbraecken 2. Tonis Hendricx cum suis 3. Tijs Jan Joordens 4. de Speelweght ... uijtgenomen dorps commer en tien stuijvers [.] reductie jaerlijcx aende kercke tot Leende ...


217v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Loureijs Janssen seecker parceel lants genaemt de Leegenacker groot ontrent vijff copsaet, gelegen aende Steenacker onder de prochie van Leende, tusschen 1. de weduwe Creijn Geerits 2. de waeterlaet 3. Hendrick Mattijssen 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer en eene gulden twee stuijvers reductie jaerlijcx te betaelen tot Helmont ...


217v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem van Lieshout seecker parceel erffs groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Donck onder de prochie van Leende, tusschen 1. Jacob Colen 2. Heijlke weduwe Hendrick de With 3. d'Aa 4. t'naebueren cheijnsgoet ...


218. deselve vercooperen hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Creijn Geerits seecker parceel erffs genaemt de [.] ontrent een copsaet, gelegen onder de prochie van Leende tusschen 1. Jacob van [.] 2. d'Aa 3. [.] Vreijs van Someren 4. d'Aa ...


218. Corstiaen Frans de Smith [de Smid] bekent mits desen wel ende dughdelijck schuldich te wesen aen Reijm Hollen, de somme van [.] hondert gulden, elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde opden (10-01-1682) te danckend ontfangen, gelovende deselve somme t'allen tijden des versoght wordende wederomme te restitueren, ende daer van tot intrest te betaelen jaerlijcx vier dergelijcke gulden [.] waer van den eerste intrest verschenen is op den (10-01-1683), welcken intrest van jaere tot jaere coers houden sal totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe, daer voor verbindende sijn persoon ende alle sijne goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met allen rest verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen (21-01-1687)

[Kantlijn: Heijltjen Marcelis Bluijssen weduwe Reijm Hollen bekent dat Corstiaen Frans de Smith [de Smid] aen haer de capitaele penningen metten intreste van dien heeft gerestitueert en voldaen dus dese gecasssert (17-01-1702) ]

218v. Jan Claes Happen als man en momboir van Jenneken Janssen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Jacobs woonende tot Hout seecker parceel ackerlants groot ontrent anderhalff loopensaet gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Philips Tonis 2. d'erffgenaemen Jan Peeters 3. de straet 4. de kinderen Peeter Aerts ... (23-01-1687)


219. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Vincken seecker parceel groese, genaemt het [.]velt, groot ontrent drie vaetsaet gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Tonis Rijmen 2. den cooper 3. de hijde 4. Tonis Rijmen voorst. ...


219. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis Janssen Geboers seecker parceel lants genaemt het Heijtvelt groot ontrent veertich roeden gelegen tot Hout, prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. den cooper 2. Jan Geerits 3. idem 4. eenen weght ...


219v. compareerde Goort Joosten wonende tot Huls prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende ende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Huijbert Antonis Daems woonende inde gehuchte genaemt Gijseroij de somme van vijffentseventich gulden, spruijtende ter saecke van eene rente ofte obligatie van vijffentseventich gulden capitael, dewelcke de debiteur schuldich is geweest aen d'erffgenaemen Hendrick van Hooff, de welcke alhier present bekende daer van door den voorst. Huijbert Antonis Daems voldaen ende betaelt te wesen, soo dat den rentenbrieff ofte obligatie daer van sijnde die nu niet te vinden is [.] wordt gehouden voor gecassert, belovende den debiteur de voorst. somme te restitueren, t'allen tijden des versoght worden, ende daervan jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens vijff gulden van ieder hondert, waer van het eerste jaer interst vervallen sal op huijde date deses ondergeschreven over een jaer (23-01-1688), ende soo voorts van jaer tot jaere, soo lange als de voorst. capitaele somme niet gerestitueert sal sijn, voor t'gene voorst. staet verbint de debiteur sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen (23-01-1687)


220v. Anneken Janssen van Nuenen meerderjaerige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende Willem Gielens van Asten als man ende momboir van Marije Janssen van Nuenen [.] hebben wettelijck ende erffelijck (mits voorgaende sondaghse proclamatie voor der kercke tot Leende gedaen) vercoght aen Dirck Hendrick Verbraecken seecker parceel groese groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Hulsbroecken onder de prochie van Leende, tusschen 1. Jacob Delen [Deelen] 2. de kinderen Jan Sijnen 3. d'Aa 4. de kinderen Mattijs [.]eijmants ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver jaerlijcke grontcheijns aende heer van Heese ende Leende ... (29-01-1687)


220v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joost Hendricx seecker huijs schuer en aengelagh groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Oisterick onder de prochie van Leende tusschen 1. [.] de weduwe Jan Bitters 2. eenen weght 3. Hendrick [.] Donckers 4. [.] Lieshout ...


221. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Geerits van Velthoven seecker parceel lants groot ontrent drie copsaet gelegen ter plaetse genaemt inde Steenacker onder de prochie van Leende, tusschen 1. de Kinderen Joost [.] 2. de cooper 3. Joost Roelens 4. Peeter de Metser ...


221v. deselve vercooperen hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght aen Wouter Willems van Someren seecker parceel groese groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Langhstraet onder de prochie van Leende tusschen 1. [doorgehaald: Jan Joost Cocx] Hendrick [.] 2. Geertruij Tonis van Hal 3. d'Aa 4. Hendrick van Someren ...


221v. deselve vercooperen hebben alnogh wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Goort Bul seecker parceel lants genaemt de Grooten Acker groot ontrent negen copsaet gelegen onder de prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Kreijn Geerits 2. eenen weght 3. Geerit Hollen 4. eenen path ... uijtgenomen dorps commer en agtedalve stuijver reductie jaerlijcx ...


222. Jan Dirck Bacx ende Jan Bluijssen beijde als wettige momboiren over de kinderen Jan Anchems verweckt bij Anna Jan Stappers sijn wettige huijsvrouwe, uijt crachte van wettich decreet bij mijn heeren den drossaert en schepenen alhier vonnisselijck verleent, van date den (13-12-1676) ons drossaert en schepen seer wel kennelijck ende hebben alsoo mits drie voergaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man vercoght aen Jan Marcelis Bluijsen [Bluijssen] mede vercooper vi[.] (ende alsoo hij sijn selven niet vesten ofte erven can, soo hebben wij drossaert en schepen dese onderteeckent t'selve van officie wegen gedaen neffens den voornoemde Jan Dirck Bacx mede momboir) te weten seecker parceel lants genaemt het Hooghtjen groot ontrent twintich roeden, gelegen achter de kercke tot Leende tusschen 1. Joost Cocx 2. Jan sone Jan Anchems 3. Jan Frans Pompen 4. Joost Cocx voorst. ... (29-01-1687)


222v. Goort Hendrick Jaspers als man ende momboir van Marij Geerit Meijnens als naerder van bloet heeft wettelijck ende erffelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel groese groot ontrent twee vaetsaet, met de sigh daer aen gelegen, gelegen aenden Rull prochie van Heese tusschen 1. Gielen Willems 2. Jasper Hendricx cum suis 3. Jan Teunis 4. s'heeren straet ... als Goort Peeters in cooper vercregen hadden van Jan Peeter Joosten en Frans Jacob Schooffs volgens den transporte brieff gepasseert voor drossaert ende schepen van Heese ende Leende, van date den (22-02-1686), ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweecken ende hem gelaeten in sijn recht (03-02-1687)


223. compareerde Jan Dirck Cissen uijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent bij [.] Bastiaens inwoonder tot [.] onder de heerlijckheijt van Maerheese ende Soerendonck gepasseert de voorst. procuratie voor officier en schepenen der heerlijckheijt van Maerheese ende Soerendoncq voornoemt ende [.] Aerts dewelcke onder handtastinge aen drossaert ende schepenen gedaen om te doen als hier naer volgende is, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Anthonis Bocx ende Joseph Gijsbert als kerckmeester ende dat ten behoeve van der kercke tot Leende seecker rentebrieff van ses gulden jaerlijcx gepasseert [.] alhier van dato den (16-02-1668) tot laste van Peeter Jacob Eeckelkamp ... (03-02-1687) ...


223. compareerde Gielen Hendrick van Puth ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght, opgedragen ende overgegeven ende in eenen eeuwige recht machtigh gemaeckt in ende van sijn gereghte sevenste part Willem Goort van Pelt, seecker huijs, brouhuijs, schuer en aengelagh met sijn ap en dependensie van dien, groot ontrent int geheel vijffenveertigh roeden, gestaen ende gelegen recht tegenover de kercke tot Leende tusschen 1. Hendrick van Asten 2. Andries Claessen 3. eenen voetpath 4. de straet ... (05-02-1687)


223v. Anneken Tonis Aerts weduwe wijlen Jan van Hal heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert (met consent van haere kinderen soo als bleijckt bij haere eijgen handtschrift van date den (14-10-1686) bij ons drossaert en schepen gesien ende gelesen) aen Peeter janssen seecker parceeltjen groese groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent de Ketelbueters bleeck tot Streijp onder de prochie van Leende tusschen 1. Tijs Herberts 2. Aert [.] 3. de kinderen Arien [.] 4. de heijde ... (08-02-1687)


224. Jan Bluijssen ende Catharina W[.] sijne wettige huijsvrouwe [.] hem selven als mede last ende procuratie hebbende van Aldegonde [.] ende Adriaen van de Velde haeren man, gepasseert voor de notaris Johannes Crabbe ende seeckere getuijgen t'Antwerpen residerende van date den (03-01-16xx) [03-01-1687?] bij ons schpenen gesien ende gelesen, en hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis Hendricx woonende tot Soerendonq [Soerendonk] seecker huijs metten aengelach groot ontrent vijffentachtentich roeden met alle soodanige parceelen van erven soo groes en landt als Elisabeth Wiels zaliger metter doot heeft ontruijmt ende achtergelaeten ofte wel als Claes Janssen nu langen teijt van jaeren herwaerts in hueringe gebruijckt heeft, alle gelegen tot Streijp onder de prochie van Leende, uijtgenomen dorps commer en vier stuijvers min een duijt jaerlijcke grontcheijns aende heere van Heese ende Leende ... (13-02-1687)


224v. Martinis Hendrick Raessen bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Joost Aertssen als rentmeester vande beursse van heer ende mr. Peeter Everaerts ende sulcx tot behoeve vande voorst. [.] de somme van vijfftigh gulden elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme t'allen teijden des versocht wordende wederomme te restitueren met den intrest van dien tegens vijff gulden vant hondert waer van het eerste jaer intrest vervallen sal (02-02-1688) ende welcken intrest van jaer tot jaere continueren sal totte effectuele voldoeninge der voorst. somme toe, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reaele executie met alle recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen (24-02-1687)


225. Leendert Cocx heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis [.] Engelen seecker parceel groese genaemt het Placxken groot ontrent veer[.] roeden gelegen onder de prochie van Leende ter plaetse genaemt I[.] Kuijlen tusschen 1. Aert Delen [Deelen] 2. Jacob M[.] 3. Arien Englen 4. d'Aa ...


225v. Greeta Frans Bluijssen wettige huijsvrouwe Jan Bijnen mits d'absentie haers mans ende heeft met behoorlijcke solmniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstan den coop van seecker huijs metten aengelach groot ontrent vijfentachtentich roeden met alle soodanige parceelen van erven soo groes als landt als Elisabeth Wils metter doot heeft ontruimt ende achtergelaten, ofte wel als Claes Janssen nu lange jaren herwaerts vande selve off haren man in hueringe heeft gebruijckt alle gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende allen d'welck Thonis Hendricx woonende tot Soerendoncq [Soerendonk] in coope vercregen heeft van Jan Bluijssen ende sijne mede erffgenamen volgends den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor drossardt ende schepenen alhier van date den (13-02-1687), ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is de naerderesse geweken ende haer gelaten in sijn recht ... (04-03-1687)


225v. Jan soone Jan Dirck Jeucken inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joachim Joachims inwoonder tot Heese een parceeljens groesen groot ontrent vijff copsaet genaemt het Aerts Beemptjen waer door eenen waterlaet midden door is loopende gelegen aenden Rul onder die prochie van Heese tusschen 1. Geertruijt weduwe Jan Thomas 2. Jan Schaften 3. der naburen chijnsgoet 4. de kinderen Peeter Aert Goossens ... (06-03-1687)


226. Anneken Lamberts wettelijck huijsvrouw Jan Franssen van Meel heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van seecker parceel groese groot ontrent vijff copsaet genaemt het Aert Beemptjen waer door een waterlaet midden door is loopende aende Rul onder de prochie van Heese, als Jochim Jochims j[.] vercregen heeft van Jan sone Jan Dirck Jeucken inwoonder tot Leende volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor drossaert en schepen alhier van date den (06-03-1687), ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is de naerderesse geweecken ende haer gelaeten in sijn recht (08-03-1687)


226v. Peeter Dirck Gruijters ende Jacob Peeter Hendricx h: geestmeesters tot Geldrop uijt crachte van authorisatie van heeren schepenen der vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende van date den (23-01-1687) ende hebben in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Ariens seecker parceel ackerlants genaemt het Oulandt groot ontrent ruijm anderhalff vaetsaet gelegen tot Creijel onder de prochie van Heese tusschen 1. Arien Franssen 2. Anneken Jan van Gemert 3. Leendert Tonis 4. de straet ... (08-03-1687)


226v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Ariens seecker parceel ackerlants genaemt de Olicoeck groot ontrent een vaetsaet tot Creijl onder de prochie van Heese tusschen 1. Jan Caspers 2. [.] Jan van Gael 3. [.] Willems achtergelaeten bij Tielen Dirck Stijnen ...


227. deselve vercooperen hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Peeter Heijen woonende inde ses gehuchten seecker parceel groese genaemt het Craeck Driesken groot ontrent een[.] vaetsaet gelegen tot Creijl onder de prochie van Heese tusschen 1. Pouwels Janssen 2. de straet 3. W[.] Jacobs 4. den cooper achter gelaeten bij Tielen Dirck Stijnen ...


227v. compareerde d'ho: ed: gebo: vrouwe mevrouw Anna Margrita van Randwijck vrouwe douagiere deser vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende de welcke bekende mits desen wele ende deughdelijck schuldich te wesen aen Baltus Caspar de Louwere [de Laure] molenaer tot Leende de somme van vijff hondert gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, sptruijtende ter saecke van geleende penningen bij de voornoemde vrouwe comparante inde maent februarij vanden jaere 1686 soo deselve verclaerde ontfangen, belovende deselve somme wederom te restitueren ten tijde als de pacht vande molen waer in den voorst. crediteur tegenwoordich is sal comen t'expireren, waer van de voorst. vrouwe debitrice tot intrest jaerlijcx belooft te betaelen vijff gulden van ieder hondert, waer van het eerste jaer intrest al verschenen is den (28-02-1687) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. capitaele somme toe, daer voor verbindende haer persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, op parate ende reale executie met alle recht verwonnen sonder eenighe oppositie van recht namptisatie moet vorgaen (12-03-1687)

[Kantlijn: [onleesbaar wegens beschadiging]]

228. Frensken Geerit Swuesten weduwe wijlen Arien Meus Francissen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert aen Eijken haere wettige dochter alle haere haeff ende erffhaeffelijcke meubilaere goederen die de voorst. transportante tegenwoordich is hebbende, onder conditie dat de voornoemde getransporteerde gehouden sal sijn de transportante haere moeder daer voor haer leven lanck te onderhouden in cost ende dranck, vuer ende licht ende voorts wat een mensch tot levensdmiddel van noode soude mogen hebben (13-03-1687)


228v. compareerde Laus Heijns ende Marije Heijns sijne meerderjaerige suster woonende tot Contwijk [Kontich] int quartier van Antwerpen, Hendrick Aerts inwoonder tot Otselaer [Aertselaer?] quartier van Antwerpen als boven, Hendrick Verheijen man ende momboir Cattelijn Aerts sijne huijsvrouwe inwoonder inde prochie van Oevel in het quartier van Geel alle kintskinderen van Hendrick Aerts in sijnen leven gewoont hebbende tot Contwijk [Kontich] voorst. ende bij gevolgh erffgenamen wijlen Aert Aerts in houwelijck gehadt hebbende Peercken Everts beijde inden gehughte genaemt Huls overleden ende alsoo vuijt dien hooffde gereght sijnde voor een vierdepart in allen des voorst. Aert Aerts aghtertelatene gronden van erven, cerclarende de voorst. comparanten in te staen ende te caveren voor alle ende een iegelijck die hen verders wegens henne cloghte ofte voors het voorst. vierdepart soude comen topenbaren, offe daer op pretentie soude maecken, ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Peeter Everts inwoonder tot Huls, het voorst. vierdepart hen te voors aengecomen, bestaende in verschijde parceelen van erven, gelegen inde gehughte van Huls, Riel ende daer ontrent jurisdictie van Heese ende Leende, tsij in hoogen in leegen in diepen en drogen in landen in sanden in bossen en beemden in heijden ende weijden, egeen ter weerelt vuijtgeschijden ende dat met de cijnssen lasten ende servituijten daer in en vuijt gaende hoe die soude mogen wesen die den getransporteerde tsijnen lasten is nemend ... (26-03-1687)


228v. Adriaen Hendrick Mijnis woonende inden gehuchte van Hoogh Geldrop bekent wel ende deughlijck schuldigh te sijn Willem Dircx van Sommeren [van Someren] woonende inden gehuchte genaemt Genouwenhuijs de somme van twee hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt heircomende van goede deughlijcke geleende penningen bijde debiteur voor date deses eenige daer van te dancken ontfangen soo hij verclaerde, gelovende dieselve somme ten allen tijden des versocht wordende, mits noch [.]den te voorens opgeseght wordende [.] ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen de somme van negen gulden waer van de eerste intrest sal comen te vervallen (03-04-1688) ende soo voorts van jaer tot jare totte restitutie der voorst. capitael toe, daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen, waer ende op wat plaetse die gevonden sijn met voluntaire condemnatie ter bedwangen van allen heeren hoven ende gerichten e[.] parate ende reale executie met alle recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namtisatie moet voorgaen (03-04-1687)


229. Jan Loureijs Calien woonende tot [.] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Aert Hoeben woonende tot Leende seecker parceel groese groot ontrent t'seventich roeden gelegen tot Strijp onder de prochie van Leende, tusschen 1. Joseph [.] 2. Jacob van Roij 3. eenen gemeenen weght 4. [leeg] ... (05-04-1687)


229v. Peeter Everts bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Huijbert Anthonis Daems woonende tot Gijsenroij onder de jurisdictie van Heese ende Leende, se somme van hondert vijftich gulden, elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert glet spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, belovende deselve somme wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer metten intrest daer bij tegens vijff dergelijcke guldens per cent, wesende seven gulden en tien stuijvers, ende ingevalle de voorschreven debiteur met believen vanden crediteur ofte sijne actie hebbende de voorgeschreve capitaele somme langer comt onder te houden belooft alsdan inde voorsijden intrest te continueren van jaer tot jaere totten volle effectuele restitutie der voorschrevene somme toe, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen, nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale excecutie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voor gaen, ende met [.] verseeckeringe van t'gene voorschreven staet soo compareerde Servaes Janssen, H[.] Jan Everts den ouden en Joost [.] Everts de welcke verclaerden haer te stellen als borgen ende principael schuldenaers een voor la renuntierende tot dien eijnde vant benef[.] ordinis divisionis et execusionis hen houdende vande effecte van die wel onderricht ende belooffde den voorschreven debiteur dese sijne voorst. borge alteijt te sullen ontlasten ende indemneren op verbant als voor (07-04-1687)


[Kantlijn: [grotendeels onleesbaar] (04-01-1738)]

230v. Gijsbert Janssen bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Frans Andriesen vande Lovere de somme van hondert gulden spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (07-04-1688) metten intrest daer bij tegens vijff gulden vant hondert ende ingevalle van langer onderhoudinge met believe vanden voorst. crediteur belooft aldan inden voorsijden intrest te continueren van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositei van recht namptisatie moet voorgaen (07-04-1687)


131. Jan Hendrick Clevers inwoonder tot Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Geerit Hollen de somme van [.] gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij de voorst. debiteur te dancke ontfangen, waer voor den voorst. debiteur, den crediteur [.] forme van beleeninge mits[.] in handen is gevende seecker parceel groese groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aende Oisterickerdijck onder de prochie van Leende tusschen 1. [.] het veltjen vande cappel tot Strijp [.] 2. Joost Cocx 3. (07-04-16877

[Kantlijn: Geerit Hollen voor Leendert Geerits schepenen bekent dat Jan Hendrick Clevers dit veltjen door het restitueren van vijffthien gulden heeft gelost ende gequeten ergo wederom ontslagen, actum (08-04-1689)]

231v. compareerde Jan Dielis inwoonder tot Leende den welcken verclaerde hem mits desen te stellen als borge ende schuldenaer principal in plaetse van Jan Anthonis Colen, voor soodanige somme van tachtentich gulden capitael ende t'betaelen der jaerlijcken intrest van dien als Lambert Dielis heeft belooft te betaelen aen Geerit Hollen inwoonder tot Leende volgens d'acte daer van sijnde gepasseert voor schepenen des dorps Someren van date den (24-01-1680) ... (07-04-1687)


231v. compareere Peeter Everts soo voor sijn selven als mede actie ende transport hebbende van Laus Heijnes ende Maria Heijnes inwoonderen tot Contwijck [Kontich] int' quartier van Antwerpen, item van Hendrick Aerts inwoonder tot Otselaer [Aertselaer?] quartier van Antwerpen als boven, item van Hendrick Verheijen man ende momboir Catelijn Aerts sijne huijsvrouwe inwoonder inde prochie van Oevel in het quartier van Geel alle kintskinderen van Henrick Aerts in sijnen leven gewoont hebbende tot Contwijck [Kontich] [.] bij gevolgen erffgenamen wijlen Aert [.] inhouwelijck gehadt hebbende Peercken Everts bijde inden gehuchte genaemt Huls overleden, in dier qualiteijt voor twee staecken [.] Hendricx in huwelijck gehadt hebbende Jan Aerts inwoonderss binnen [.] Grave voor een staecke, Gor[.] Joosten als last ende procuratie hebbende van Mattijs Joosten volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Claes Wagevelt schpenen vanden Nieuwenhoorn van date den (28-xx-1687), Jacomina Jans als last ende procuratie hebbende van Frans Joosten haeren wettigen man [.] de procuratie daer van sijnde gepasseert voor de notaris Francoijs de With ende seeckere getuijgen binnen Gorni[.] residerende, Jan Joosten, Tijs Janssen, Tiele Janssen en Neesken Janssen weduwe wijlen Marten Pouwels geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, insgelijcks voor eene staeck, Adriaen en Joris Dircx, Loureijs He[.] Dircx en Anneken Geerits meerderjarige dochter geassister met eenen bijstaende momboir in desen mede voor een staecke, alle alle in maniere voorst. als erfgenaemen wijlen Aert Aerts ende Peercken Everts sijne leste huijsvrouwe, ende hebben indier qualiteijt wettelijck

ende erffelijck vercoght aen Corstiaen Geerlinghs seecker parceel ackerlants genaemt de Beener groot ontrent anderhalff loopensaet gelegen inden gehuchte genaemt Riel onder de jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. de kinderen Jan Huijben 2. Pouwels Geerits 3. eenen weght 4. den cooper ... uijtgenomen dorps commer en twee gulden geestelijcke pacht te betaelen aen den rentmeester van Gevone, item twee gulden en vijff stuijvers geldende aen den outaer van Tongere te betaelen aenden rentmeester voornoemt ...

232v. de vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen [Hendrick Jan Everts] twee kindren van Hendrick Jan Everts verweckt bij Anneken Wouters sijns huijsvrouw seecker parceel lants genaemt de Binnenacker groot ontrent twee loopensaet, gelegen inden gehuchte genaemt Riel jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. de kinderen Jan Huijben 2. den cooper 3. d'h: geest vanden Bossche 4. de kinderen Jan Huijben voorst. ... uijtgenomen dorps commer en twaelff stuijvers jaerlijcke grontchijns aen d'heer van Heese ende Leende ...


233. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Gijsbert Janssen seecker parceel ackerlants genaemt het [.] stuck groot ontrent vijffen[.] roeden gelegen inde gehuchte genaemt Riel jurisdicite van Heese ende Leende tusschen 1. Mattijs Hendricx 2. den h: geest vanden Bossche 3. Heijlke Franssen 4. de gemeenstraet ...


233v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen de twee kinderen van Hendrick Jan Everts verweckt bij Anneken Wouters seecker parceel groese genaemt de Hoffstadt groot ontrent vijffenveertich roeden gelegen inde gehuchte genaemt Riel jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. den cooper 2. de kinderen Jan Huijben 3. idem 4. idem ... uijtgenomen dorps commer en tien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht te betaelen aen rentmeester van Heurne ...


233v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Gijsbert Janssen seecker parceel groese genaemt den Beemt groot ontrent drie loopensaet gelegen inde gehuchte genaemt Riel jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Jan Hendricx 2. Hendrick Jan Everts cum suis 3. Jan Loureijssen 4. de kinderen Peeter Aerts ...


234. deselve vercooperen in qualtijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tijs Jan [.] seecker parceel groese genaemt het Hooijvlet ofte Goor, groot ontrent vierenvijftich roeden gelegen inde gehuchte genaemt Huls jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. de gemeente 2. Frans Bluijssen 3. de kinderen [.] Jacobs 4. idem ...


234. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Servaes Janssen seecker aengelagh met de plaets daer een huijs opgestaen heeft groot ontrent vijffentwintich roeden, gelegen inde gehuchte genaemt Hulst jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Jaocb Hendrick Deelis 2. idem 3. de gemeente 4. Pouwels Weijnants cum suis ...


234v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Janssen van Col en Tonis Willems van Col seecker parceel erffs genaemt de Sigh van Aert Aerts de Scheper groot ontrent driendartich roeden gelegen inde gehuchte genaemt Huls jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Frans Bluijssen 2. Thomas van Alphen 3. Jacob Hendrick Deelis 4. de kinderen Joost Jacobs de Muijter ...


235. deselve vercooperen hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Everts ge[.] den Winckelhaeck groot ontrent sesendartich roeden gelegen inde gehuchte genaemt Huls jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Tieleman [.] 2. den cooper 3. Willem Peeters 4. idem ...


235. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Everts de ehleft van seecker parceel ackerlants genaemt den Streijpacker groot ontrent [.]tachtentich roeden gelegen inden gehuchte genaemt Hulst jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. de weduwe Pouwels van Hooff 2. den cooper 3. de Smel[.] 4. idem ... uijtgenomen dorps commer ende de helft van vijff gulden jaerlijcx geestelijcke pacht te betaelen aen d'heer van Deursen ...


235v. Hendrick Jan Everts heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Dircx seecker parceel lants groot ontrent drie loopensaet, gelegen inde gehuchte genaemt Hulst ter plaetse genaemt het D'El Eijnde tusschen 1. de kinderen Joost Jacobs 2. den cooper 3. de gemeenen weght 4. Dirck Hendrick Gabriels ...


236. Jan Slouwers heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Boomen seecker huijs en aengelagh groot ontrent vier roeden gestaen ende gelegen tot Strabrecht inde prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. Peeter Joosten 3. de straet 4. scherp uijtloopende ... (08-04-1687)

[Kantlijn: is vernaerdert Jan Hendrick Deelis]

236. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Mariken weduwe wijle Peeter Jan Reijnders seecker parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Rulsche acker onder de prochie van Heese utsschen 1. Peeter Joosten 2. Jan Michiel Schachten 3. Mattijs Delen [Deelen] 4. de straet ...


236v. Andries vande Leur nomine uxoris evicteur uijt crachte van vonnisse van affgeboth, hebbende de solemniteijten soo van verhueringe, verbuetinge en publicatien daer toe gerequireert behoorlijck ende naer oude gewoonte goebserveert bleijckende bij de actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Pieter Cornelissen vande Leur woondende onder de jurisdictie van Woensel seeckere twee huijsen hoff en aengelagh groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen aende Venne onder de prochie van Heese tusschen 1. de weduwe wijlen Jacob Janssen van Litsenborgh [de Litsenborger] 2. Tonis Geerit Ge[.]j[.] 3. de weduwe wijlen Jacob Janssen van Litsenborgh [de Litsenborger] 4. de straet, item een parceel groese groot ontrent [.] vaetsaet genaemt het H[.]manneken gelegen ter plaetse tusschen 1. de weduwe wijlen Jan Wouters Verbiesen 2. de kinderen Hendrick Jo[.] 3. Jan Joosten 4. een straetjen ... uijtgenomen dorps commer en seven oort st[.] jaerlijcke grontcheijns staende in de voorst. twee huijsen en twee [.] acht penningen, staende int parceel groese, ofte wel soo veel cheijns als dies aengaende jaerlijcks gemaent en betaelt sal moeten worden ... (12-04-1687)


237. Jan Hendrick Gijsen inwoonder tot Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Mattijs Daems de somme van hondert en achtendartich gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde opden (31-10-1661) te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens vijff gulden vant' hondert jaerlijcx wesende ses gulden en achtien stuijvers welcken intrest opden (01-10-1687) al twee jaeren ten achteren is ende belooft den selven van jaer tot jaere te betaelen totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met alle recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voor gaen ... (16-04-1687)


238. Tonis Hendrick Bacx bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Wouter Michiel Schaghten [Schaften] de somme van [.] gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve intrest wederom te restitueren inde maent van meert (1688) metten intrest daer van tegens vijff dergelijcke gulden vant' hondert ende ingeval van langer onderhoudinge en met believe vande crediteur belooft alsdan inden voorsijde intrest te sullen continueren van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met alle recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen (16-04-1687)

[Kantlijn: compareerde Wouter Michiel Schaften, den welcken bekendt vande neffenstaende obligatie ten volle voldaen en betaelt te wesen consenterende derhalve inde cassatie der selver (14-07-1688)]

238v. Tonis Ieuwens inwoonder tot Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Reijm Jentis Hollen schepen alhier de somme van hondert en vijffent'seventich gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debituer soo hij verclaerde op den (03-02-1687) te dancke ontfangen gelovende deselve somme wederomme te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van tot intrest jaerlijcx te betaelen vijff dergelijcke guldens vant' hondert, waer van het eerste jaer verscheijnen sal den (03-02-1688) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorschreve somme toe, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met alle recht verwonnen sonder eenich oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ... (30-04-1687)


239. Willem Frans Pompen als in huwelijck hebbende Leijsbeth Reijnder Tielens alhier present als naerder van bloet heeft met behoorlijcke solemniteijten vernaerdert en onderstaen den coop van seecker parceel groese gelegen inde Schavijen onder de prochie van Leende 1. Dirck Geerits 2. Philips den Molenaer 3. d'Aa 4. eenen weght als Lenaert Tijs Hannen in coop vercregen heeft van Gielen Reijnder Tielens vo[.] den transportbrieff daer van sijnde van date den (09-01-1687), ende den cooper sijne cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweecken en hem gelaeten in sijn recht (30-04-1687)


239v. Willem ende Thonis Daems gebroederen hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jan Franssen seecker parceel beemtgroese genaemt den Belienbeemt, groot ontrent twee vaetsaet, gelegen aende Eijmerickerstraet onder de prochie van Heese tusschen 1. Martinis Raessen 2. de kinderen Peeter Driessen 3. d'Aa 4. Jan Daniels ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers vier penningen jaerlijcke grontcheijns aen d'heer van Heese ende Leende ... (03-05-1687)


239v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan vanden Boomen seecker parceel groese genaemt de Weird groot ontrent drie copsaet gelegen inde Weirde onder de prochie van Heese, tusschen 1. Jan Franssen 2. den cooper 3. d'Aa 4. de ho: ed: gebo: vrouwe deser heerlijckheijt ...


240. compareerde Fijken Tonis weduwe wijlen Willem van Es ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte ten behoeve van haer kindt van seecker huijsken en aengelagh groot ontrent anderhalff copsaet gelegen tot Heese tusschen 1. Elken Vrijssen 2. Jan Franssen 3. de straet 4. de kinderen Adriaen Isacks ende voorts generalijck ende specialijck van alle soodanige haeff ende erffhaeffelijcke meubelaere goederen als sij comparante van haeren voorst. man zaliger in tochte is besittende ... (15-05-1687)


240v. Michiel Peeter Goorts inwoonder tot Hout bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Peeter Dirck Gruijters en Jacob Peeter Hendricx h: geestmeesters tot Geldrop ende sulcx ten behoeve vande taeffel des h: geest voorst de somme van vijffentseventich gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers Holants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende pennigen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme t'allen tijden des versoght wordende wederom te restitueren, aende voorst. crediteurs ofte henne successerus ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens vijff dergelijcke guldens per cent, waer van het eerste jaer intrest vervallen sal van (05-06-1688) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. omme toe, ... (05-06-1687)

[Kantlijn: [onleesbaar door beschadiging] (xx-xx-172x)]

241. Franck Janssen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen M[.] Peeter Goorts seecker parceel groese groot ontrent de[.] vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Hout jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Hendrick Ja[.] 2. een heijtvelt 3. Jan Dielis 4. Willem Ariens ... (05-06-1687)


241. Jan Peeters inwoonder tot Riel jurisdictie van Heese ende Leende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert aen Hendrick E[.] mede woonende tot Riel voorst. al sijne haeff ende erffhaeffelijcke meubilaere goederen egeen ter werelt uijtgescheijden onder dese expresse conditie dat den voorst. getransporteerde gehouden is soo als den selven alhier present belooft de voornoemde transportant daer voor sijn leven langh t'onderhouden in cost en dranck, linnen en wollen, sieck ende gesont ende soo voort generalijck alles wat tot onderhout van een mensch van noode soude mogen wesen ... (09-06-1687)


241v. Adam Jan Tijs [Thijs] soo voor sijn selven als mede als momber met ende beneffens Adam [leeg] woonende tot St. Huijbrechts Lil [Sint-Huibrechts-Lille] (waer van hij verclaert last te hebben en des niet te min hem daer voor fort en sterckmaeckende) soo over Lijntjen Jan Tijs [Thijs] sijne inoccente suster als mede over d'onmondige kinderen wijlen Leendert Willems verweckt bij Willemken Jan Tijs [Thijs] sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft indier qualiteijt als evicteur wettelijck ende erffelijck vercoght uijt crachte van evictie seecker parceel erffs wesende groes en lant groot ontrent vier vaetsaet gelegen buijten de Venderdijck onder de prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Lambert Colen 2. Arien Aert Wespen 3. d'Aa 4. het naebueren cheijnsgoet achtergelaten bij Adriaen Bartholomeeus Fiu[.][??] hebbende de solemniteijten soo van verhueringe verbuetinge behoorlijcke publicatien daer toe als naer ouder gewoonte goebserveert, [.] bijde acten daer van sijnde alhier ter secretarije berustende, te eijnde om daer van te verhaelen soodanige pe[.] als inde vercoopcedulle hier van sijnde staet geinsereert van date den (11-06-1687), [.] alsoo den voorst. Adam Jan Tijs [Thijs] cooper geworden en sich selven niet vesten ofte erven kan soo hebben wij drossaert en schepeven van officie wegen de voornoemde Adam Jan Tijs [Thijs] het voorsijde parceel wettelijck opgedragen wesende los ende vrij uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers twee [.] jaerlijcke grontcheijns ... (11-06-1687)


242v. compareerde Anthonis Jan Smeulders [Smulders], Andries Jan Smeulders [Smulders] en Joostjen Jan Smeulders [Smulders] meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Marcelis Tonis Smeulders [Smulders] en Hendrick Geerits bijde als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Huijgh Smeulders [Smulders] ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de erffgoederen bij henne ouders achtergelaeten,


A: ende midts welcke deelinge bij blinde lotinge ten deel gevallen is Anthonis Jan Smeulders [Smulders] inden eersten de helft van seecker parceel groese genaemt de Scherffdonck de sijde suijtwaerts, item de helft vant' Carsvelt dwers op d'achterste deel, item de helft van seecker parceel lants genaemt de Egelmorter te lancx op de west sijde, item seecker parceel lants genaemt de Coolacker gelegen tot Ginderover, item seecker ackerken gelegen ontrent de molen genaemt mr. Adams Acker

B: Andries Jan Smeulders [Smulders] is bij blinde lotinge te deel gevallen inden eersten het halff huijs en aengelag opbedeelt, item een parceel groese genaemt de Weird, item seecker eijntjen gelegen achter Hendrick Raessen ter plaetse genaemt D'Ovelsbeemd, item seecker parceel groese gelegen inde Heijthorsten, item een parceel ackerlants genaemt de Haegdoorn gelegen aende Molenweght, item seecker parceel lants genaemt de Molenacker, item een parceel lants genaemt de Oudevoortacker, item een Wortelveltjen gelegen achter Peeter de Schoenmaecker, ende moet dit loth uijtreijcken aende onmondige kinderen vijftich gulden tot betaelinge der schulden tot Eijndhoven, insgelijck vijftig gulden

C: Joostjen Jan Smeulders [Smulders] is bij blinde lotinge te deel gevallen, inden eersten het halff huijs en aengelagh onbedeelt, item de hleft van seecker parceel [.]groese genaemt de Scherffdonck te lancx op de sijde noortwaerts, item de helft vant' Karsvelt te dwers op de voorste helft, item seecker parceel lants genaemt den Loocker, item seecker parceel genaemt de Cortecamp met noch een parceel lants gelegen achter Peerken Gielens kinderen ende moet dit loth uijtreijcken aen Anthonis Jan Smeulders [Smulders] de somme van vijftich gulden, en noch vijftich gulden tot betaelinge van eenige schulden tot Eindhoven

D: d'onmondige kinderen sijn bij blinde lotinge te deel gevallen inden eersten seecker parceel groese genaemt het Broecxken met noch een parceel genaemt den Bulder, item seecker parceel lants genaemt de Halve Egelmortel de sijde neffens de kerckpat, item een parceel gelegen aen d'Oude Molen met noch een ackerken gelegen inde Broeck, onder conditie dat de voorst. deelderen de cheijns in henne aenbedeelde cavel staende ieder t'sijne sal moeten betaelen, ende malcanderen te wegen daer t' van noode wesen sal ten naester velden en ter minster schaede, ... (14-06-1687)

243v. Anneken weduwe wijlen Marten Sijnen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Dielis de Greeff seecker heijtvelt met het hoecxken daer aen gehoorende groot ontrent ses vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Hout tusschen 1. Willem Ariens 2. Jan Geenen 3. Bertrum Franssen 4. Mattijs Francken ... (23-06-1687)


244. Elisabeth meerderjarige dochter Tielen Keijmps [.] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende verclaert midts desen wettelijck ende erffelijck te transporteren, ende wederom over te geven aen [.] ten behoeve van Hendrick Tielen Keijmps haren broeder [.] alsulcke goederen ende gronden van erven soo haerffelijck als erffhaeffelijcke egeen vuijtgescheijden als Hendrick haren broeder aen haer compranten op den (25-10-1673) voor[.] alhier hadde opgedragen ende getransporteert [.] daer aen te willen houden eenige actie ofte recht ... (14-07-1678)


244. Aert Tielen Keijmps, Jacob Jan Pompen man ende momboir Catelijn Tielen Keijmps sijne wettige huijsvrouwe ende Elisabeth meerderjarige dochter Tielen Keijmps geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Tielen Keijmps hennen broeder ende swaeger henne gerechte drie vierde portien onbedeelt in ende uijt seeckere huijsinge ende aengelach het t'saemen toebehoorende, ende waer inne den cooper het resterende vierdepart is competerende en waer inne hij tegenwoordigh is woonende, gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Vreijs Janssen 2. de straet 3. Reijnier Vee 4. de straet scherp vuijtgaende ... (14-07-1687)


244. Jacob en Tonis Janssen Verboers [Geboers??] ende Jan Claessen woonende onder de prochie van Geldrop als man ende momboir Aelken Janssen Verboers, ende hebben wettelijck ende erffelijck getransporteert aen Jan Geerit Vincken de gerechte helft van seecker huijs groot ontrent een copsaet en aengelagh waer van de wederhelft den getransporteerde is toebehoorende gestaen inde gehuchte genaemt Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. de weduwe Peeter Claessen 2. de weduwe Jan Tonis 3. de straet 4. scherp uijtloopende ... uijtgenomen dorps commer en een halff vat rogge geestelijcke pacht met vijff duijten jaerlijcx ende ofter naermaels meerder last ofte rente mochte comen te openbaeren sullen comen tot laste vande voorst. getrasnporteerde alhier present de welcke belooffde t'selve tot sijnen laste te nemen met allen de schulden hoe deselve genaemt souden mogen sijn bij Jan Verboers achtergelaeten [.] ... (16-07-1687)


244v. Andries meerderjarich soone Jan Anthonis Smulders ende Joostjen sijne meerderjarige suster geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, bekennen gesamenderhandt wel ende deughdelijck schuldigh te sijn aen Luijcas Dirck Keijmps de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bijde debitueren soo sij verclaerden te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht wordende te restitueren ende daer van intrest te sullen betaelen vier gulden en thien stuijvers jaerlijcx, welcken intrest alle jaer vervallen sal opden sessentwintichsten julij, soo dat het eerst jaer intrest vervallen sal den (26-07-1688) ende soo voorts van jare tot jare tot restitutie der voorst. penningen toe ... (26-07-1687)

[Kantlijn: Willem Jan Joosten in den name van [.] bekent dat Jacob Gobbels man ende momboir Joostjen dochtere Jan Anthonis Smulders d'eene helft deser geloofte tot vijftich gulden aen Luijcas Dirck Keijmps sijnen schoonvader saliger heeft gelost ende betaelt metter intrest van dien soo dat tegenwoordigh niet meer is blijvende dan vijftich gulden capitael ... (30-11-1701)]

245. compareerde Allegonda weduwe wijlen Joost van Berenbroeck geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Jacob [.] [Colen] in houwelijck hebbende jacomijn [.] van Berenbroeck, soo voor sijn selven als mede last momboir met en b[.] Aert Coppen de mede momboir over het onmondich kindt wijlen Lijsbeth [.] van Berenbroeck, Bartel Janssen van Ostaeij, Hendrick Janssen van Mierlo, Jan Dielis van Mierlo en Jan Janssen van Mierlo, alle erffgenaemen wijlen Maeijken Bartels van Berenbroeck weduwe wijlen Jan [Willem] Maes, de voorst comparanten hen noch fort ende sterckmaeckende voor de kinderen van Katelijn Bartels van Mierlo de mede erffgenaem, ende hebben erffelijck vercoght aen Willem Joost Cocx seecker parceel ackerlant groot ontrent seve copsaet gelegen inde Schamberdt onder de prochie van Leende tusschen 1. Leendert van Pelt 2. eenen wegh 3. de Schambertstraet 4. d'erffgenaemen Goort Bul ... (31-07-1687)


245. Dick Bocx, Hendrick Leenen ende Jan Maes h: geestmeesters tot Leende evicteuren uijt crachte van vonisse van affgeboth goebtineert voor heeren schepenen van Heese ende Leende van date den (08-05-1686) voor den achterstel eender rente van vijff gulden sjaers en hondert gulden capitael tot laste van Peeter Jan Bacx ende dit naerbeschreve onderpant, hebbende de solemniteijten, soo van verhueringe, verbuetinge, sondachse publicatien daer toe gerequireert behoorlijck ende naer ouder gewoonte goebserveert bleijckende bijde actens daer van sijnde alhier ter secretarij berustende ende hebben in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit Mattijs Daems seecker parceel groese groot ontrent vier vaetsaet gelegen inde Craensetten onder de prochie van Leende tusschen 1. de weduwe Jan Martinis 2. Peeter Bitters 3. de Craensetwegh 4. Rugh Jacobs ... uijtgenomen dorps commer en de[.] stuijver jaerlijcke grontcheijns aen d'heer van Heese ende Leende (xx-08-1687)


246. Jacob Jan de Werdt [de Weert] inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Peeter [.] Huijben een parceel ackerlandts groot ontrent v[.] gelegen inde Seghackers ontrent de prochie kercke van Heese, tusschen 1. de kinderen V[.] Fredrick Driessen 2. Jan Flericx 3. de kerckwegh 4. eenen anderen ackerwegh ... (01-09-1687)


246. Frans Dielis Buggen en Jan Jan [.] deeckens vande guldenbroeders oft[.] jongeschuth van st. Catharina ende st. Barbera tot Leende evicteuren uijt crachte hender gedaen evictie hebbende de solemniteijten daer tot gerequireert behoorlijck ende naer ouder gewoonte goebserveert bleijckens bij de actens daer van sijnde alhier ter secretarij berustende voor de achterstel eender rente van vijff gulden jaerlijcx en hondert gulden capitael ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Celen [Ceelen] seecker huijs en aengelagh groot ontrent drie copsaet gelegen tot Euvelwegen onder de prochie van heeste tusschen 1. de kinderen Joost Eijmers 2. de weduwe Jacob Rijmen 3. de straet 4. eenen wegh ... (03-09-1687)


246v. compareerde voor d'ondergeteeckende schepen Wouter Hendrick Snoecx, Hendrick Tielens als in houwelijck hebbende Geertruij Hendrick Snoecx, ende Reijm Lambers als vaeder ende vooght over sijne minderjarige kinderen verweckt bij [.] met en beneffens Wouter Snoecx de mede momboir ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt alle de erffelijcke goederen achtergelaeten bij Hendrick [.] Snoecx,


A: ende mits welcke deelinge bij blinde lotinge te deel gevallen is Wouter Hendrick Snoecx, inden eerste seecker parceel lants genaemt de Leuracker groot ontrent anderhalff vaetsaet, item seecker parceel genaemt de Creijlse [.] groot ontrent een vaetsaet, item de voorste helft vande Deelisacker groot ontrent int geheel an[.] vaetsaet, item seecker parceel [.] genaemt het Bocxelsvelt groot ontrent vijff copsaet, item seecker parceel groese genaemt het R[.] Eeusel ofte wel de somme van sesendartich gulden, waer mede het selve beleent is, item het derdepart vanden grooten dries de sijde neffens erve Jacob Ja[.] Sweers ende moet dit loth noch h[.] de somme van sesendartich gulden [.] Anneken weduwe Antonis

B: Hendrick Tielens is te deel gevallen, inden eersten seecker parceel ackerlants genaemt de Koolenacker gelegen neffens erve Hendrick Cornelis Jo[.], item seecker parceel lants gelegen inde Nieuwhoeve neffens erve Geerit Smits [Smids], item de achterste helft vande Deelisacker neffens erve Hendrick Gielens, item het voorste eeusel neffens erve Joost Vera [Verra], item de achterste helft van [.] beemt gelegen aende Aa, item het middelste derdepart vanden Hoogendries, met het huijs ende aengelagh

C: de voorst. onmondige kinderen sijn te deel gevallen inden eersten seecker parceel lants genaemt de Hoeve, item seecker parceel groese genaemt het Leuvveltjen, item seeckerparceel lants genaemt het Streepken, item seecker parcele genaemt de Reuacker, item seecker parceel genaemt het Rul Eeusel, item de voorste helft vande beemt, item het voorste derdepart vande Hoogendries onder conditie dat de voorst. deijlderen den cheijns ofte rente in henne aenbedeelde cavelen staende sullen moeten betaelen, ende malcanderen te wegen daert' van noode wesen sal ter naester velt ende ter minste schaede, de eijcke boomen opde voorst. cavelen staende sullen bij de voornoemde deijlderen onder malcanderen verdeijlt worden ... (21-09-1687)

248. Loureijs Keijsers inwoonder tot Deurssen bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Jeneken Bocx weduwe wijlen [.] Daems, de somme van hondert en vijffentwintich gulden, elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende uijt saecke van goede deughdelijcke geleende penningen, bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (30-09-1688) met intrest daer bij tegens de somme van vijff gulden en tien stuijvers, ende ingevalle de voorst. debiteur de voorst. capitaele somme met believe vande voornoemde creditrice of haeres actie hebbende langer comt onder te houden, belooft alsdan inde voorst. intrest te sullen continueren van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie toe, daer voor verbindende sijn persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, op paraten ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositei van recht namptisatie moet voorgaen, ende tot meerder verseeckeringe soo compareerde Jan vande Boomen inwoonder tot Heese, den welcken verclaerde sich te stellen als borg en schuldenaer principael ... (30-09-1687)

[Kantlijn: compareerde Tonis Daems den welcken verclaerde last te hebben van sijn moeder en des niet te min hem daervoor sterckmaeckende bekent mits desen dat Louwrijs Keijsers [.] den inhout der neffenstaende [.] ten volle voldaen ende betaelt heeft consenteerde derselven inde cassatie, actum (xx-02-1682)]

248v. Geraert ende Jan gebroederen soonen Matthijs Geerit [.] [doorgehaald: Matthijsen], Jenneken meerderjarige dochter wijlen de voorst. Matthijs Geerits geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Mathijssken dochter Matthijs Geerits voorst. wettige huijsvrouwe Hendrick Fredrick van Roij tegenwoordig woonende binnen de stadt Delft verclarende vanden selven haeren man hier toe mondelinge last ende procuratie te hebben, ende hebben alsoo gesamentlijck wettelijck ende erffelijck vercocht Adam Peeter Sleeuwens een parceel ackerlandts groot stijff een vaetsaet gelegen aende Soegraeff tusschen den Rul en Strabrecht onder die prochie van Heese tusschen 1. mr. Cornelis Loos 2. Willem Claes Vesters 3. Jan Peeter Sleeuwns 4. aende Soegraeff ... (04-10-1687)


248v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit Tijssen [Thijssen] seecker huijs ende aengelagh groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Strabrecht tusschen 1. Hendrick Snoecx 2. Wouter Snoecx 3. de straet 4. Joost Vera [Verra], item seecker parceel lants genaemt het Oulant gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. Anneken Tonis Celen 2. Adam Peers 3. d'h: geest tot Heese 4. Willem Adams, item seecker parceeltjen lants genaemt den Hoogendries groot ontrent 22 roeden gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. Cornelis van Lommel 2. idem 3. idem 4. idem ... uijtgenomen dorps commer en seven duijten jaerlijcke cheijns staende inde Hoogendries ...


249. Geerit Tijssen [Thijssen] bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen [.] Dirck Keijmps de somme van [.] gulden, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancken ontfangen, gelovende deselve somme wederomme te restitueren van date deses ondergeschreven over een jaer (04-10-1688) met intrest daer bij tegens de somme van vijff gulden ten hondert, wesende eene gulden en tien stuijvers, ende ingevalle den voorst. debiteur de voorsijde capitaele somme langer comt onder te houden met believen vanden crediteur ofte sijne actie hebbende, belooft alsdan inde voorsijden intrest te continueren van jaere tot jaere ... (04-10-1687)


249. Willem ende Thonis gebroederen soonen Thonis Daems, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Jacobs van Litssenburgh [de Litsenborger] een parceel ackerlants groot schepr drie vaetsaet onbegrepen der maten gelegen inde Houbrackthiende onder die prochie van Heese genaemt den Langenacker tusschen 1. d'erffgenamen Hendrick Joost Dircx 2. Lijsbeth weduwe Hendrick Gijsberts 3. Marcelis Thonis Smulders 4. Geerit Jan de Smith [de Smid] ... (09-10-1687)


249v. Anneken meerderjarige dochter Willem Thonis Hoirs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Michie Huijben een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen ontrent de prochiekercke van Heese tusschen 1. Aert Dirck Aerts 2. eenen ackerwegh 3. idem 4. Willem Anthonis Martens ... (16-10-1687)


249v. Geerit Lambert Heijmans mondelinge last gegeven hebbende om t' naervolgende te mogen doen ende Jan Janssen Gielis man ende momboir Marie Lambert Heijmans sijne wettige huijsvrouwe ende Jan Arien Cleijnens man ende momboir Catelijn Lambert Heijmans sijne wettige huijsvrouwe ende alsoo t'samen als wettige erffgenamen wijlen Dirck Geerits Lathouwer hennen gewesenen oom, ende hebben in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Thijs Hannen een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Schaveijen onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Frans Pompen 2. Wouter S'vossen [Sfossen] 3. de rievire genaemt de Aa 4. den Schaveijenwegh ... (21-10-1687)


250. compareerde voor d'ondergeteeckende schepenen de voor- en naerkinderen wijlen Philips Amants soo in sijne eerste huwelijck verwect bij Seijken Kolen en in tweeden bedde verwect bij Leijntjen Peeter Frans[.] ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt alle erffgoederen bij de voorst. [.] ouders achtergelaeten,


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is de voorsijde voorkinderen allen de goederen gelegen onder de prochie van Leende met twee parceelen gelegen tot Heese het eene genaemt het Laerstuck ende het ander genaemt het Goer ofte d'Afnis

B: ende de voorst. naerkinderen voor allen d'andere goederen gelegen tot Heese, met conditie dat elck deel sijn cheijns in hen aengedeelt gedeelte staende sullen moeten betaelen ende malcanderen te wegen daer t'van noode wesen sal ter naester velt ende ter minste schaede ... (03-11-1687)
[Kantlijn: van welcke voorkinderen noch absent is Willem Luijcas als in huwelijck gehadt hebbende Geertruij Philips Amants waer voorens de gelijcke comparanten van die half hun gesamentlijck sijn sterck maeckende ende voor de naerkinderen Amant ende Arien Philipsen Amant oock hun sterckmaeckende voor de absente van henne kant]

250v. Dingen Geerits weduwe wijlen Jacob Driessen uijt crachte van testaments met haeren voorst. man zaliger gemaeckt voor secretaris en schepenen deser heerlijckheijt van Heese ende Leende van date den (12-10-1683) bij ons schepenen gesien ende gelesen inhoudende onder andere als volght: "voorts comende tot henne tijdelijcke dispositie vande tijdelijcke goederen haer als voor verleent, ende waer over sij kracht ende maght sijn hebbende egeen ter werelt uijtgescheijden daer van laeten ende maecken sij testateuren de eersten afflijvegen den lancxtlevende van hun beijde reciproquelijck d'een den anderen over ende weder vrije heer ende meester omme alle de voorst. goederen te mogen belasten ende beswaeren veralieueren en transporteren ende sijnen ofte haeren vrijen eijgen wille mede te doen als off sij testateuren noch beijde in leven waeren," ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Adriaen Mattijssen seecker parceel lants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Heese aende Eijmerickerstraet tusschen 1. Goort Martens 2. [leeg] 3. Willem Claes Vesters 4. Jan vanden Boomen ... uijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver acht penningen jaerlijcke grontchijns ... (06-11-1687)


251. Jan Hendrick Deelis als naerder van bloet heeft met behoorlijcke solemniteijten wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van seecker huijs en aengelagh groot ontrent vier roeden gestaen ende gelegen tot Strabrecht onder de prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. Peter Joosten 3. de straet 4. schep uijtloopende, als Jan vanden Boomen in coope vercregen heeft van Jan Slouwers volgens den transportbrieff daer van sijnde van date den (08-04-1687), ende de cooper sijne volle cooppenningen ontfangen is de naerderman geweecken ende hem gelaeten in sijn recht ... (12-11-1687)


251v. Dirck Philips Amants ende Jan Peeter Bitters als man ende momboir Marie Philips Amants soo voor hun selven als mede als lasthebbende van Sanderijn Philips Amants, ende Giele Philipsen als momboir over d'onmondige kinderen van Willem Peeter Luijcas [Lucas] verweckt bij Geertruij Philips Amants sijne wettige huijsvrouwe, ende des niet te min hn daer voor fort ende sterckmaeckende ende de rato caverende, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Servaes Peeter Joosten seecker parceel lants genaemt het Laerstuck groot ontrent seven copsaet gelegen inde Middeldroomthiende onder de prochie van Heese tusschen 1. Wouter Tijssen [Thijssen] 2. Hendrick Gielens 3. de weduwe Aert Jacobs 4. Jan Gielen Schachten ... (24-11-1687)


251v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Adam Peeter Sleeuwens seecker parceel groese genaemt het Goort groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aenden Rul onder de prochie van Heese tusschen 1. d'heer van Geldrop 2. den cooper 3. d'Aa 4. Jan Thonis ... uijtgenomen dorps commer twee stuijvers min een duijt jaerlijcke grontchijns en sesdalve stuijver sjaers reductie te betaelen tot Helmont ...


252. Servaes Peeter Joosten bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jenneken Peeter Sleeuwens de somme van hondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermiteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te danck ontfangen gelovende deselve somme wederom te geven van huijden date deses ondergeschreven over een jaar met intrest daer bij tegen vier dergelijcke guldens van't hondert, ende ingevalle van langer onderhoudingen met believe vande voorst. creditrice ofte haere actie hebbende, belooft alsdan inde voorsijde intrest te continueren van jaer tot jaere tott evolle restitutie der voorst. somme toe ... (24-11-1687)


252v. Peeter Janssen Belien als vaeder ende momboir over sijne onmondige kinderen verweckt bij Joseijntjen Joost Bitters als naerder van bloet heeft met behoorlijcke solemnitijten wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van seecker parceel lants groot ontrent twee vaetsaet gelegen onder de prochie van Leende tusschen 1. Jan Tielens 2. de kinderen Jan Vrient 3. Jacob de Weirt 4. Peeter Bacx, als Jan Peeter Reijmen in coop vercregen heeft van Thonis Ieuwen Bluijssen volgens de transportbrieff daer van sijnde van date den (09-01-1687) ende de huijsvrouwe van den cooper de volle cooppenningen ontfangen hebbende is de naerderman geweecken ende hem gelaeten in sijn recht (26-11-1687)


253. Willem Luijcas Blockers inwoonder tot Heese bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Hendricxken dochtere Aert de [.]pagie woonende tot Sgravesande ['s-Gravensande] de somme van t'sestich gulden elcken gulden van twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren van huijden date desees ondergeschreven over een jaer met intrest daer bij tegens vier dergelijcke guldens vant' hondert ende ingevalle van langer onderhoudinge met believe vande voornoemde creditrice ofte haere actie hebbende belooft alsdan inde voorst. intrest te sullen continueren van jaere tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe ... (28-11-1687)


253v. mr. Cornelis Loos chirurgijn heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Peeters seecker parceeltjen lants groot ontrent achtentwintich roeden gelegen aende Eijmerickerstraet onder de prochie van Heese tusschen 1. Wouter Snoecx 2. d'erffgenaemen Arien Reijnders 3. Wouter Hendrick Snoecx 4. de straet ... (0x-12-1687)


254. Peeter Dirck Gruijters ende Jacob Handricx h: geestmeesteren tot Geldrop hebben met behoorlijck consent van joncker Jan Francoos de Hoornes [de Hornes] etc. als gemachtighde vande heere van Geldrop [.] drossaerdt ende predicant aldaer, wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Peeters seecker parceel lants groot ontrent twee vaetsaet, gelegen inde gehuchte genaemt Gijsenroij jurisdictie deser heerlijckheijt tusschen 1. Huijbert Antonis 2. Willem Janssen 3. de weduwe Gielen van Gemert 4. idem ... (12-12-1687)


254. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen [.] Huijbert Antonis seecker parceel lants groot ontrent twee vaetsaet, gelegen inde gehuchte genaemt Gijsenrooij jurisdictie deser heerlijckheijt tusschen 1. Peeter Peeters 2. Jaspar Jan Clous 3. de weduwe Michiel van Gemert 4. de voorst. Peter Peeters ...


254v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Janssen seecker parceel lants geroot ontrent twee vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Gijsenrooij tusschen 1. Peeter Peeters 2. de weduwe Cornelis Janssen 3. de weduwe Gielen Jan van Gemert 4. Huijbert Anthonis ...


254v. Jan Hendrick Tielens bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jan Celen [Ceelen] de somme van vierentwintich gulden spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen, ende heeft den voornoemde crediteur daer voor bij forme van beleeninge aende crediteur wettelijck opgedragen seecker parceel lants genaemt het Biesenackerken groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Rul onder de prochie van Heese tusschen 1. Reijm Lamberts 2. eenen path 3. eenen wegh 4. den voornoemde Reijm Lamberts [.] ende dat onder dese conditie ingevalle de voorst. debiteur de voorsijde somme binnen den tijet van thien achtereenvolgende niet en restitueert alsdan de voorst. crediteur ofte sijne actie hebbende, t'voorst parceel lants eeuwich ende erffelijck sal behouden ... (15-12-1687)

[Kantlijn: compareerde Luijcas [.] Keijmps als momboir over de minderjarichge [.] Teunis Arien [ inde plaets van [.] Ceelen denwelcke verclaerde van dese nevenstaende [.]aeckt [.] te sijn vande [.] Jan Hendrick Tielens resulterende daerom inde cassatie deses ([25-10-1698)]

255. Hendrick Gielen Coppen ende Lenart Sijmon van Gael beijde als wettelijck geede momboiren over Jan Lenart Stoffels, uijt crachte van hen gedaene evictie voor den achterstel eender rente van derthien gulden jaerlijcx en tweehondert vijftich gulden capitael tot lasten van Jan Mattijs Loots ende dit naer beschreven onderpant, volgende den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schpenen van Heese ende Leende van date den (01-02-1645) hebbende de solemniteijten soo van verhueringe verbuetinge behoorlijcke proclamatien als andersints daer toe gerequireert, goebserveert bleijckende bij de actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Michiel Jan Tielens, seecker huijs hoff metten aengelach groot ontrent twee vaetsaet, ofte soo groot ende cleijn als t'selve gestaen ende gelegen is ontrent het cruijs onder de prochie van Heese, tusschen 1. Arien Philipsen 2. Lijsken Aert Hanssen 3. de straet 4. Luijtjen Weijnen ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver een duijt jaerlijcke grontcheijns ... (15-12-1687)


255v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Geerit Vincken seecker parceel groese groot ontrent een vaetsaet, geneamet de Schavert gelegen onder de prochie van Heese tusschen 1. Arien Philipsen 2. Jan Willem Tijs [Thijs] 3. eenen waterlaet 4. Anneken Geuijens [Guijens] ...


256. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick de Jongh [.] alhier seecker parceel groese groot ontrent een vaetsaet genaemt de [.]reijt, gelegen onder de prochiev an Heese tusschen 1. Arien Philipsen ende den cooper 2. een beemtstraetjen 3. scherp uijtloopende 4. Jan Leendert Stoffels ...


256. Jan Hendrick Loeffs heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Fre[.] weduwe wijlen Jan Klevers [Clevers] seecker huijs en aengelagh groot ontrent een vaetsaet gelegen aende Venne onder de prochie van Heese tusschen 1. Jan [.] Dircx 2. Cornelis [.] Coppen 3. de straet 4. Jan Caspers de Louwre [de Laure] ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers en een duijt jaerlijck grontcheijns aen d'heer van Heese ende Leende ... (16-12-1687)


256v. de selve vercooper heeeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Adam Willems seecker parceel lants genaemt de Kaeijdries groot ontrent een vaetsaet, gelegen aende Ven onder de prochie van Heese tusschen 1. Goort Janssen Coris 2. Jan Dircx 3. de straet 4. idem ...


256v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Tielens, seecker parceel lants genaemt de [.]ossentacker groot ontrent [.] vaetsaet, gelegen aende [.] onder de prochie van Heese tusschen 1. mr. Claes Bocx 2. Gijsbert Bastiaens 3. de weduwe Jan Wouters Verbiesen 4. den cooper ... uijtgenomen dorps commer ende twee oort stuijvers jaerlijcke grontcheijns aende heer van Heese ende Leende ...


257. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Tielsen seecker parceel lants, groot ontrent een vaetseat gelegen aende Ven onder de prochie van Heese, tusschen 1. d'heer van Heese ende Leende 2. de weudwe Jan Wouters Verbiesen 3. Jacob Ve[.] 4. den cooper ... uijtgenomen dorps commer ende twee oort stuijvers jaerlijcke grontcheijns ...


257. deselve vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Geerits seecker parceel groese groot ontrent vierdalff copsaet gelegen aende Venderdijck onder de prochie van Heese tusschen 1. de cooper 2. Peeter van Meel 3. de straet 4. de kinderen Goort Geerits ... uijtgenomen dorps commer ende twee oort stuijvers jaerlijcke grontcheijns ...


257v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Gielen Coppen, seecker parceel groese, genaemt het Hulsbroeck, groot ontrent vijff copsaet, gelegen inde Hulsbroecken onder de prochie van Heese tusschen 1. Jacob Geerits 2. Aert Joppen 3. d'Aa 4. Jan Dircx ...


258. Geerit Willem Clous inwoonder tot Heese als last ende procuratie hebbende om t'naervolgende te mogen doen van Jan Janssen van Hattum woonende binnen de stadt Le[.] volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date de (10-12-1687) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Be[.] seecker huijs en aengelagh groot ontrent een vaetsaet, gestaen ende gelegen tot Ginderover onder de prochie van Heese tusschen 1. Leijs Jeronimus 2. eenen ackerwegh 3. de straet 4. de kinderen Jan Aerts ... (16-12-1687)


258. deselven vercooper in qualiteijt als voor heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Peeters den jongen, seecker parceel groese genaemt de Horst groot ontrent twee vaetsaet gelegen aende Weustenbeemt onder de prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Raesesn 2. Goort Aert Hanssen 3. Jan Daniels 4. den Weustenbeemt voorst., item seecker parceel lants genaemt den poortman groot ontrent twee vaetsaet, gelegen tot Ginderover onder de prochie van Heese tusschen 1. Jan Clissen 2. Jan Ariens 3. een heijtvelt 4. den Hoeffspath ...


258v. Hendrick Jan Clous ende Willem Gielen Vesters als wettige geede momboiren over de innocente soon ende onmondige dochter wijlen Jan Lambert Bacx, uijt crachte van wettigh decreet hun bij drossaert ende schepenen op huijden date deses vonnisselijck verleent, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Servaes Hendricx seecker huijs en aengelagh groot ontrent twee roeden gelegen tot G[.] onder de prochie van [.] tusschen 1. de kinderen Hendrick Bacx 2. de straet 3. idem 4. idem ... (30-12-1687)


259. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Clus de helft van seecker parceel driesgroese groot ontrent int' geheel drie vaetsaet, gelegen tot Ginderover onder de prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. Marije Jan Bacx 3. de straet 4. scherp uijtloopende ... uijtgenomen dorps commer, de helft van eene rente van seventien stuijvers sjaers aende kercke tot Leende, ende de helft eender lijffrente van [.]twintich stuijvers sjaers aen El[.] haer leven langh geduerende ...


259v. de selve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Clous seecker parceel erffs genaemt de Hoogendries groot ontrent vijff copsaet, gelegen tot ginderover onder de prochie van Heese tusschen 1. Willem Vesters 2. Jan Teeussen 3. de kinderen Hendrick Bacx 4. Hendrick Geerits cum suis ... uijtgenomen dorps commer en dartien dalven stuijver sjaers aen Anthonis van Gastel ...


259v. de selve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Coris, seecker parceel driesgroese genaemt [.], groot ontret seven []t, gelegen tot Ginderover onder de prochie van Heese tusschen 1. [.] Gielen Vesters 2. [.] 3. de straet 4. de kinderen Hendrick Bacx ... uijtgenomen dorps commer en seven dalven stuijver jaerlijcks grontcheijns ...


260. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jenneken weduwe wijlen Peeter Jan franssen seecker parceel lants genaemt den Pelsser, groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Ginderover onder de prochie van Heese tusschen 1. Jan Cleij[.] 2. Marije Claessen cum suis 3. Jan Wouter Bernaerts 4. de weduwe Jan Willem Gielens ... met conditie dat t'selve wegen sal over t'parceel genaemt de Ever[.] toebehoorende Marije Jan Bacx ...


260v. deselve vercooperne hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Hendrick Clous seecker parceel lants genaemt de Hoeff, groot ontrent vijff copsaet, gelegen tot Ginderover onder e prochie van Heese tusschen 1. Jacob Geerits 2. de kindern Hendrick Bacx 3. de h: geest van Heese 4. de heijde ...


Anno 1688

260v. Michiel Nicasius Sijnen heeft wettelijck ende erffelijck verocht aen Geertruij Willems weduwe wijlen Andries Gielens seecker huijs en aengelagh groot ontrent seven copsaet gestaen ende gelegen ontrent het Voorsten onder de prochie van Heese tusschen 1. Pereijntjen Sijn S[.]uesten 2. Jan Tielens cum suis 3. de straet 4. eenen waterlaet ... uijtgenomen dorps commer ende [.] stuijvers acht penningen jarlijcke grontchijens, item seecker parceel lants genaemt de Smeelacker groot ontrent vijff copsaet gelegen ontrent het Cruijs onder de prochie van Heese tusschen 1. Peerken Arien Meeussen 2. Willem Eijmers 3. eenen ackerwegh 4. idem ... (05-01-1688)


261. Geertruij Willems weduwe wijlen Andries Gielens bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Michiel Nicasius Sijnen de somme van hondert gulden spruijtende ter saecke van resterende cooppenningen van seecker huijs en eaengelagh en een parceel lants op huijden aende debitrice getransporteert, belovende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen vier gulden en tien stuijvers waer van het eerste jaer intrest vervallen sal van huijden date deses ondergeschreven over een jaer ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle [.]lingen der voorschreven somme toe ...

[Kantlijn: Michiel Nncasius Sijnen bekent dat Geertruije Willems aen hem den geloofte van hondert gulden capitael metten intreste van dien heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert opden (07-02-1696)]

261v. Anthonis Daems soo voor sijn selven als mede als mondelinge last hebbende van sijn broeder Willem Daems, en des niet te min hem daer voor fort ende sterckmaeckende ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Gielen Huijben seecker parceel groese genaemt den Bulder groot ontrent vierdalff vaetsaet, gelegen aende Ven onder de prochie van Heese tusschen 1. Tonis Swuesten 2. Peeter van Rijmersdael cum suis 3. een beemtstraetje 4. idem ... uijtgenomen dorps commer en een hoen jaerlijcke grontcheijns ... (0x-01-1688)


262. compareerde Jan Janssen Gielens, [.] Arien Kleijnens woonende alhier ende Geerit Lamberts de welcke bij hanttastinge aen schepenen int naerbeschreven heeft geconsenteert, ende hebben indier qualiteijt wettelijk ende erffelijck verocght aen Arien Colen seecker parceel groese genaemt de Cortbrugge groot ontrent hondert ende vijftien roeden, gelegen onder de prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Aert Coppen 3. d'Aa 4. eenen wegh ... (10-01-1688)


262. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joost Andriessen van Deurssen [van Deursen] seecker parceel lants genaemt de Berghacker, groot ontrent hondert sesendartich roeden, gelegen aende Heserpath onder de prochie van Leende tusschen 1. d'erffgenaemen Jan Colen 2. Geerit Hollen 3. de straet 3. eenen waterlaet ...


262v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Peeter Reijmen seecker parceel lants genaemt de Buckum groot ontrent drie copsaet, gelegen aende Looffvensdriessen onder de prochie van Leende tusschen 1. Sijn Geerit Sijnen 2. Arien Colen 3. de straet 4. Jan Bacx ...


262v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis Goorts seecker parceel lants groot ontrent [.]ich roeden, gelegen aenden [.]path onder de prochie van Leende tusschen 1. Peeter van Hoerick [van Hurck] 2. [.] Peeter Bitters 3. de [.] Hendrick Tijs [Thijs] 4. [.] path ...


263. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Cornelis Andriessen van Deurssen [van Deursen] seecker parceel lants genaemt de Vorst[.]acker, groot ontrent een vaetsaet, gelegen inde Halffven onder de prochie van Leende tusschen 1. Geerit Hollen 2. d'erffgenaemen Goort Coppen 3. de straet 4. Jan Geerits ...


263v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Reijm Tijs [Thijs] seecker parceel lants genaemt de Cortbruggen, groot ontrent 40 roeden, gelegen onder de prochie van Leende, tusschen 1. den cooper 2. de kinderen Hendrick Verbraecken 3. Jan Geerits cum suis 4. Jan Tijs [Thijs] weduwe ...


263v. Jenneken Tonis Bocx weduew wijlen Anthonis Daems heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Daem Verhaegen seecker parceel lants genaemt de Camp groot ontrent twee vaetsaet gelegen aende Ven onder de prochie van Heese tusschen 1. Heijlken weduwe Martinis Martens 2. Jan van den Boomen 3. Arien Aerts 4. een straetjen, item een parceel lants groot ontrent [.] vaetsaet gelegen ter plaetse voorschreven tusschen 1. mr. Claes Bocx 2. Jan Willem Tijs [Thijs] 3. Jacob Tielens 4. eenen wegh, item een parceel genaemt Tijs Coensen acker groot ontrent drie copsaet gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. Peeter Peeters van Meel 2. Mattheeus Tijs [Thijs] 3. Jacob Geerits 4. de weduwe Willem Maes ... uijtgenomen dorps commer en vijff duijten jaerlijcke grontcheijns staende int parceel groot [.] vaetsaet ... (12-01-1688)


264. Aert Janssen van Mierlo uijt crachte van testamente met Heijlken Jacob Luijten sijne wettige gewesene huijsvrouwe gemaeckt voor schepen deser vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende van date (??-12-1686) inhoudende onder andere een clousule als volght: "comende voorders totte dispositie der tijdelijcke goederen hen als voor verleent t'sij van huijsen landen, renten, haeff ende erffhaeffelijcke meubilaere goederen, gout, silver gemunt ende ongemunt egeen ter werelt uijtgescheijden waer over sij cracht ende macht sijn hebbende, daer van maecken ende laeten sij testatueren reciproquelijck vrije heer ende meester, om daer van soo veel te mogen vercoopen als tot noodtdruft lijffs van noode soude mogen wesen mitsgaders om de schulden te betaelen als off sij bijde in leven waeren," bleijckende allen te selve breeder bij de voorst. testamente bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Arien de Boos seecker parceel groese genaemt de Ren groot ontrent tnegentich roeden gelegen onder de prochie van Leende tusschen 1. Tonis Frans de Smith [de Smid] 2. Tonisken Engelen 3. de Renstraet 4. d'erffgenaemen Geerit Bartels, item seecker parceel lants groot ontrent een vaetsaet, gelegen inde Schaerackerdriessen onde rde prochie van Leende tusschen 1. Ruth Jacobs 2. Jan Cocx 3. de straet 4. Peeter Cocx ... uijtgenomen dorps commer ende ontrent twee blancken jaerlijcke grontcheijns staende int' parceel genaemt de Ren... (12-01-1688)


265. Libbeken weduwe wijlen Pouwels Smeulders [Smulders] heeft wettelijc kgerenuntieert ende affgegaen te tochte van alle de goederen bestaende in huijsen, lande, beemden, heijden ende weijden, in diepen en drogen , in hoogen ende leege egeen uijtgescheijden ten behoeven van hun kinderen, onder conditie dat deselve haere kindren alle alhier present sijnde (uijtgenomen Tonis Pouwels Smeulders [Smulders] waer voor Hendrick Smeulders [Smulders] hem fort ende sterck is maeckende) aen haer renuntiatnte haer leven lanck geduerende alle jaer sullen geven tot onderhout de somme van vijftich gulden, twelck deselve in voegen als voor beloven te sullen doen op verbant als naer recht ...


265v. Peeter Aert Cocx heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen de tochte ten behove van sijne kinderen, van seecker huijs Boonhoff ende een parceel groese daer achter aengelegen tot Streijp onder de prochie van Leende, item van seecker parceel gelegen opde Schaerackerdriessen onder Leende, item van seecker parceel genamet den Daelbos gelegen achte raenden Molepath onder Leende voorst. ...


265v. Mattheijs Daems ende Leendert Peeter Cocx als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen verweckt bi jCatelijn Geerit Raessens uijt crachte van wettich decreet hen verleent bij d'heeren drossart ende schepenen der vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende van date den (10-01-1688) ons schepenen kennelijck ende hebben in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Joost Cocx seecker [.] met het boonvelt daer [.] aengelegen, groot ontrent dertich roeden, metten halven misthoff ofte plaets tusschen het [.] huijs ende kleijn huijsken vande voornoemde Peeter Cocx tot aent eijnde vant' voornoemde vercoght huijs toe soo als t'selve op huijden in presentie van schepenen affgepaelt is, t'saemen te gebruijcken in dier voegen dat de selven misthoff ofte plaets soo als voorseijt is en sal betimmert ofte beleijt worden, gestaen ende gelegen tot Streijp onder de prochie van Leende tusschen 1. Hendrick R[.] de vercooperen 3. de straet 4. Heijltjen Martinis, item seecker parceel groese genaemt het Streepken groot ontretn twee vaetsaet gelegen achter het voorst. huijs tusschen 1. Heijltjen Martinis 2. Willem Frans Raessen cum suis 3. Jan Tielns 4. Corstiaen Frans de Smith [de Smid] ... uijtgenomen dorps commer en dries stuijvers min een duijt jaerlijcke grontcheijns staende int' streepken ...


266v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Didden seecker parceel lants groot ontrent een vaetsaet gelegen ter plaetse genaemt de Schaerackerdriessen onder de prochie van Leende tusschen 1. Geertruij Hannen 2. Goort Wouter Svossen [Sfossen] 3. Wouter de Boos 4. Arien Pompen ...


266v. compareerde Hendrick ende Tonis Pouwels Smeulders [Smulders] mitsgaders Leijsbeth ende Heijlken Pouwels Smeulders [Smulders] meerderjarige dochteren geassisteert met eenen bijstaende momboiren in desen, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de erffgoederen bij hennen voorst. vaeder zaliger metter doot ontruijmt ende achtergelaeten uijt crachte van renuntiatie van tochten en [.]


A: mits welcke deelinge bij blinde lotinge te deel gevallen is Hendrick Pouwels Smeulders [Smulders] inden eersten de helft van een parceel groese genaemt den Dijckbeemt te lancx op de sijde zijtwaerts, item de helft van seecker parceel lants genaemt de Broeckacker te lancxt op de sijde oostwaerts dit deel sal alteijt over dander helft mogen wegen, item een parceel groese genaemt de Geleij Aa, item een parceeltjen groese genaemt het Torffvelt gelegen tot Str[.], item de helft van seecker parceel groese genaemt het Vraetenbroeck waer van Tonis Smeulders [Smulders] de wederhelft is competerende, item de helft van een parceeltjen lants genaemt het Schambert Hoffken onbedeelt met Tonis voornoemt, item de helft van het eijckenhout staende int' bosken gelegen ter plaetse genaemt het Rabroeck, item de helft van het kleijn huijsken met schuer, schapken en halff aengelach, als de voorst. deijlderen op huijden afgepaelt hebben

B: Tonis Pouwels Smeulders [Smulders] is te deel gevallen inden eersten de helft van een parceel groese genaemt de Schambert te lancxt op de sijde zuijtwaert en sal dit alteijt over d'ander helft mogen wegen, item de helft van een parceel lants genaemt de Molepathacker dwers op het achterste deel ende moet dit seven roeden minder sijn als dander, item een parceel lants gelegen aenden Boshoverpath, item de helft van een parceel groese genaemt de Blaeckenbeemt, item de gerechte helft van een parceel groese genaemt het Vraetenbroeck, waer van Hendrick Smeulders [Smulders] de wederhelft is competerende, item de helft van een parceeltjen lants genaemt het Schamberthoffken onbedeelt met Hendrick voorst., item de helft van het eijckenhout staende int' bosken gelegen ter plaetse gerechte helft vant' klein huijsken met de schuer, schop en aengelagh soo als bij de deijlderen affgepaelt is, ende sal het kleijn huijsken ende schuer alteijt mogen wegen door de poort voor aende straet ende den puth soo wel mogen gebruickken als het groot huijs

C: Leijsbeth Pouwels Smeulders [Smulders] is te deel gevallen inden eersten de helft van een parceel groese genaemt de Schambert te lancxt op de sijde noortwaerts, item de helft van een parceel lants genaemt de Molepathacker te dwers op t'voorste deel en seven roeden grooter als d'ander part, item seecker parceel lants gelegen achter de pastorij tot Leende, item de helft van een parceel groese genaemt de Blaeckenbeemt te lancxt op de sijde zuijtwaerts, ende moet de wegh daer van niet mede gemeten worden, item de gerechte helft onbedeelt vant' groot huijs ende aengelagh soo als het selve op huijden affgepaelt is, het gelagh

D: Heijlken Pouwels Smeulders [Smulders] is te deel gevallen, inden eersten de helft van een parceel groese genaemt de Dijckbeemt te lancxt op de sijde noortwaerts, item de helft vanden Broeckacker te lanxt op de sijde neffens de straet, item een parceel groese genaemt het Broecxken gelegen aende [.], item een parceel erffs genaemt Gielen Ooms bosken gelegen tot [.], item de gerechte helft onbedeelt vant' groot huijs ende aengelagh soo als het sleve affgepaelt is onder conditie daet elck den chijnsen ofte renten in henne aenbedeelte cavel staende sal moeten betaelen ende malcanderen sullen wegen daer t' van noode wesen sal te naester velt ende ter minste schaede ... (14-01-1688)

268v. compareerde Abraham Frans de Loure [de Laure], Peeter Dielis Coppen als man ende momboir van Marie Frans de Loure [de Laure] en Frans Adriaen Hesius [van Hees] als man ende momboir van Catharina Frans de Loure [de Laure], ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen de erffgoederen bij hennen vaeder ende schoonvaeder metter doot ontruijmt ende achtergelaeten egeen uijtgescheijden


A: mits welcke deelinge te deel gevallen is Abraham Frans de Loure [de Laure] de somme van sevenhondert gulden elcken gulden van twintich stuijvers t'stuck Hollants welcken penningen de selven trecken sal uijt de goederen gelegen onder de prochie van Deurssen [Deursen]

B: de voorst. Peetre Dielis Coppen ende Frans Adriaen Hesius [van Hees] sijn te deel gevallen allen de erffgoederen soo alhier tot Heese als onder de prochie van Deurssen [Deursen] [.] gelegen egeen uijtgescheijden mits dat deselve gehouden sijn daer van uijt te reijcken aen Abraham Frans de Loure [de Laure] hennen swaeger de somme van sevenhondert gulden eens, ende is geconditioneert dat alle actien en schulden sullen bleijven in gemeen ende onverdeelt uijtgenomen [.] ... (19-01-1688)

269. Claes Hendricx heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit [.] van Nuenen seecker parceel [.] genaemt den Stommenacker groot ontrent drie copsaet gelegen inde Langhacker onder de prochie van Leende tusschen 1. Jan de Boos 2. Jan Frans Pompen 3. de weduwe Mar[.] Sanders 4. de hijde ... (19-01-1688)


269. Wouter Geerits heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort Arien Reijnders seecker huijs ende halff aengelagh groot ontrent een halff vaetsaet onbedeelt met Gielen Willems gestaen ende gelegen tot Strabrecht onder de prochie van Heese tusschen 1. Leijntjen Dirck Keijmps 2. Gielen Willems 3. de weduwe Aert Jacobs 4. de straet ... (20-01-1688)


269v. Michiel Sijn Martens heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Michiel Geerits seecker parceel lants genaemt den Haegenacker groot ontrent vijff copsaet, gelegen aende Meulsdries onder de prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Peeters 2. Jan Aerts 3. Jan Slouwers 4. eenen ackerwegh ...


269v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] seecker parceel groese genaemt den Bulder groot ontrent een vaetsaet gelegen aende Eijmerickerstraet onder de prochie van Heese tusschen 1. Andries Gielen 2. Hendrick Stoffels 3. [.] Geerit Raessen 4. een straetjen, item seecker parceel groese genaemt het dijckbeemtjen groot ontrent een halff vaetsaet gelegen aende Ginderoversedijck prochie voorst. tusschen 1. Arien Vincken 2. d'erffgenaemen Hendrick Stoffels 3. Arien Vincken voornoemt 4. de dijck ... uijtgenomen dorps ocmmer en twee blancken jaerlijcke grontcheijns ...


270. Dirck en Dielis Dielissen gebroederen hebben wettelijck ende erffelijck getransporteert aen Goort Hendrick G[.]s seecker parceel groese genaemt de [.]beemt groot ontrent [.] copsaet gelegen tot Euvelwegen onder de prochie van Heese tusschen 1. de weduwe Willem Jan Slouwers 2. Goort Dircx Verwerdingen 3. Jan Celen [Ceelen] 4. de Cleijn Aa ... (21-01-1688)


270v. wij Anna Margrita van Randwijck vrouw douagiere van Heeze ende Leende, Johan de Jongh drossardt, Mattheeus Willem, Thijs Jan Joosten ende Jan Willem Verhoeven schepenen, Matthijs Coolen [Colen], Jan Janssen van Stercksel [van Sterksel], Lenart Thonis Thijssen, Joost Joosten, Jan vanden Boomen ende Jan Wouter Bernaerts borgemeesteren, mr. Claes Box [Bocx] ende Willem Dirck Engelen kerckmeesteren, Jacob Jan Gobbles ende Anthonis Daems armmeesters, respective vrouw, drossardt, schepenen, armmeesters, bborgemeesteren, kerck ende armmeesteren des dorps Heeze vervangende gelijck altijt van oudts het corpus derselve gemeente, verclaeren dat alsoo wij ende de voorgaende borgmeesteren, kerck ende armmeesteren inden laetsten oorloogh metten connick van Vranckrijck [Frankrijk] om de sware lasten en contributien te betaelen genootsaeckt sijn geweest veele sware sommen van penningen ende dat van verscheijde persoonen op hoogen intrest van vier, vijff en ses ten hondert hebben moeten negotieren en om de meeste schade en intrest mette minste te voorcomen wij te rade sijn geworden, dese naerbeschreven penningen op nieuws op te nemen en andere op hoogeren intrest staende daer mede aff te lossen, welcke volgende verclaren wij wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Anthonis Jacob van Stratum borger tot Eijndhoven [Eindhoven] de somme van duijsent gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomene van goede deughdelijcke geleende penningen bij de lest[.] borgemeesteren te dancke ontfangen en tot gemeens proffijt als voor geemployeert, welcke voorst. somme van duijsent gulden wij geloven [.] oiren erven ende naercomelingen ofte de ge[.] actie hebbende t'allen tijden des versocht wordende mits nochtans ses maenden te voorens opgeseght wordende te sullen restitueren ende daer voor tot intrest te betaelen tegens drie gulden [.] stuijvers van t'hondert maeckende jaerlijcx [.]tich gulden, waer van het eerste jaer intrest verschen is den (24-12-1687) ende soo voorts van jaere tot jaere totte restitutie der capitaele somme toe altijt den 24 december te sullen verscheijnen ... (2x-01-1688)

[Kantlijn: [zeer slecht leesbaar] (12-04-1708)]

271. in qualiteijt als boven bekennen weij alnoch ontfangen te hebben vuijt handen Dinghna Aert Geerits inwoondersse tot Eijndhoven [Eindhoven] de somme van duijsent gulden den gulden alsvoor gerekent, gelovende deselve somme te restitueren en daer van den intrest te betaelen op den selven tijt ende verbintenisse als inden bovenstaende brieff staet vuijtgedruck en daerom alhier voor geinsereert houdende om indier somme gee[.] ...

[Kantlijn: Willem Willem Deelen bekent in sijn qualitieijt dan de neffenstaende obligatie van duijsent gulden met den intrest van dien houdend [.] name van Dingena Aert Geerits van dato den (24-01-1688) is gerestitueert met den intrest van dien consenterende inde cassatie ende roijeringe vandeselve obligatie [.] te sien bij procuratie gepasseert voor haren schepenen en secretaris tot Eijndhoven [Eindhoven] dato (04-03-1726) [.] alhier ter prothocolle gepasseert op heden [.] 143 actum den (21-03-1726) ]

271v. in qualiteijt als voor bekennen wij alnoch ontfangen te hebben vuijt handen Jacob Tielen Huijben inwoonder tot Heeze, de somme van vijffhondert gulden den gulden als voor gerekent, gelovende deselve somme te restitueren ende daer van den intrest tegens drie gulden thien stuijvers van t'hondert te betaelen soo als inden bovenstaenden brieff staet vuijtgedruckt welcken intrest alle jaer sal comen te verschijnen op den dertichsten december soo dat het eerste jaer intrest al verschenen is den (30-12-1687) ...


271v. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch ontfangen te hebben vuijt handen mr. Willem Box [Bocx] coster ende schoolmeester tot Heese, de somme van drie hondert gulden den gulden alsvoor gerekent, gelovende deselve somme te restitueren ende daer van den intrest tegens drie gulden thien stuijvers van t'hondert te betalen soo als inden eersten brieff staet vuijtgedruckt, welcken intrest alle jaer sal comen te verschijnen op den 30 december soo dat het eerste jaer interest al verschenen is den (30-12-1687) ...

[Kantlijn: [.] Daems vercoght [.] [.] helina [.] hem fort en steck maeckende voor [.]elmus Roestingh [.] gecompeteert [.] ende dese neffenstaende obligatie bekent van deselve voldaen en betaelt te sijn, consenteert derhalven de cassatie deses (19-xx-1708)]

271v. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch ontfangen te hebben vuijt handen Elken weduwe Claes Souwen inwoondersse tot Heeze de somme van drie hondert gulden elcken gulden alsvoor gerekent gelovende deselve somme te restitueren ende daer van den intrest tegens drie gulden thien stuijvers van t'hondert jaerlijcx te betaelen soo als inden bovenstaenden eersten brieff staet uijtgedruck, welcken intrest alle jaer sal comen te verschijnen op den 30 december soo dat het eerste jaer al verschenen is (30-12-1687) ...


272. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch ontfangen te hebben vuijt handen van Peeter Joost Wouters inwoonder tot Leende de somme van vierhondert gulden elcken gulden alsvoor gerekent, gelovende deselve somme te restitueren, ende daer van den intrest tegens drie gulden thien stuijvers van t'hondert jaerlijcx te betaelen, soo als inden eersten bovenstaenden brieff staet uijtgedruck, welcken intrest alle jaer sal comen te verschijnen op den 30 december, soo dat het eerste jaer intrest al vervallen is (30-12-1687) ...


272. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch ontfangen te hebben vuijt handen van Hendrick Jacobs van Litssenburgh [de Litsenborger] de somme van vierhondert gulden elcken gulden alsvoor gerekent, gelovende deselve somme te restitueren, ende daer van den intrest tegens drie gulden thien stuijvers van t'hondert jaerlijcx te betaelen, soo als inden eersten bovenstaenden brieff staet uijtgedruck, welcken intrest alle jaer sal comen te verschijnen op den 30 december, soo dat het eerste jaer intrest al verschenen is (30-12-1687) ...


272v. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch ontfangen te hebben vuijt handen van Goort Janssen van Velthoven de somme van sevenhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, bijde dienende borgemeesters ontfangen, gelovende deselve somme te restitueren over thien eerstcomende jaren soo dat thien jaren vast moeten blijven staen, ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen tegens drie gulden vijff stuijvers van t'hondert, en sal het eerste jaer intrest daer van comen te vervallen (01-01-1689) ense soo voorts van jaer tot jaer totte restitutie der voorst. capitale penningen toe, alles op verbant als inden bovenstaenden eersten brieff staet geinsereert d'welck alhier gehouden wort voor geinsereert om dienvolgende geextendeert te worden

[Kantlijn: [slecht leestbaar door beschadiging, genoemd wordt Michiel Marcelis Smeulders [.] Smulders als borgemeester (15-10-1698)]]

273. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch ontfangen te hebben vuijt handen van Willem van Pe[.] de somme van vierhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, bijde affge[.] borgemeesteren ontfangen, gelovende dieselve somme te restitueren, ende daer van den intrest te betaelen tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx, soo als inden eersten bovenstaenden brieff staet vuijtgedruck, welcken intrest alle jaer sal comen te verschijnen op den eenentwintichsten april, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen (21-04-1688) ...


273. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch ontfangen te hebben vuijt handen van Michiel Hendrick van Puth de somme van tweehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, bijde affge[.] borgemeesteren ontfangen, gelovende dieselve somme te restitueren, ende daer van den intrest te betaelen tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx, soo geextendeert sijnde staet vuijtgedruckt, welcken intrest alle jaeren sal comen te verschijnen op den 21 april, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen (21-04-1688) ...


273v. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen Jan van Pelt inwoonder tot Leende de somme van tweehondert vijftich gulden den gulden alsboven gerekent, ende daer van den intrest tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van t'hondert te betaelen, soo als hier voor inden eersten brieff gextendeert sijnde staet vuijtgedruckt, welcken intrest alle jaeren sal comen te verschijnen op den 21 april, soo dat het eerste jaer intrest te verschijnen staetop den (21-04-1688) ...


273v. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen Goort S'vossen [Sfossen] de somme van tweehondert vijftich gulden den gulden alsboven gerekent, ende daer van den intrest tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van t'hondert te betaelen, soo als hier voor inden eersten brieff gextendeert sijnde staet vuijtgedruckt, welcken intrest alle jaeren sal comen te verschijnen op den 21 april, soo dat het eerste jaer intrest te verschijnen staetop den (21-04-1688) ...


274. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen Jijntis Hollen inwoonder tot Leende de somme van vijffhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, ende daer van den intrest tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van t'hondert te betaelen, soo als hier voor inden eersten brieff geextendeert sijnde staet vuijtgedruckt, welcken intrest alle jaeren sal comen te vervallen op den 21 april, soo dat het eerste jaer intrest te verschijnen staetop den (21-04-1688) ...


[Kantlijn: [.] is een secundair duplicaet uijtgemaeckt van dese obligatie voor Jan Engelen den jongen in huwelijck hebbende Elisabeth Hollen dogter Jintis Peeter Hollen [.] den originelen uijtgemaeckte acte den (04-05-1725) door taffbranden van sijn huijs tot Leende (26-02-1726)]

274v. Hendrick de Jongh secretaris van Heeze ende Leende ende heeft wettelick ende erffelijck vercocht Jan Janssen Bol ter tochte ende Jenneken sijne dochter verweckt bij Anthonisken Jacob Berchmans ter erffelijcheijt een parceel groese groot ontrent twee vaetsaet genaemt de Vrindt gelegen aende Oude Molen onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. een gebruijck weeghtjen 3. idem 4. Jan Joosten ... vuijtgenomen dorps commer ende vier stuijvers drie oort jaerlijcke grontchijns ... (22-01-1688)


274v. Jan Everts inwoonder tot [doorgehaald: Maarheeze] Heeze bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen, Lauwreijs Peeter Hollen ook inwoonder tot Heeze de somme van sestich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert geld heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur huijden in ons presentie te dancke ontfangen gelovende deselve somme van t'sestich gulden t'allen tijden des versocht wordende te restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te betalen de somme van dire gulden, welcken intrest voor het eerste jaer huijden over een jaer (30-01-1689) sal comen te vervallen ende soo voorts van jare tot jare totte restitutie der hooftpenningen toe ... (30-01-1688)


275. Hendricxken weduwe wijlen Jacob Kuijpers [Cuijpers] inwoondersse alhier ende heeft wettelijck gerenuntiert ende affgegaen de tochte ten behoeve van Jan Janssen Hermans haeren soone van seecker parceel groese genaemt de Sijmens dries groot ontrent twee vaetsaet gelegen onder de prochie van Mierlo neffens erve Leendert de Kuijper ... (30-01-1688)


275. compareerde Aert Cornelis van Sontvelt ende Hendrick Dircx sijnen halven broeder beijde inwoonderen tot Huls onder de jurisdictie van Heeze ende Leende gehoorende bekennen wel ende deughdelijck schuldich te wesen Anthonis Michiels vander Stappen inwoonder tot Geldrop de somme van tweehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den eersten comparant alleen ontfangen, gelovende diesleve somme t'allen tijden des versocht wordende ende dat een voor al ende elck als schuldenaer principael te restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen de somme van thien gulden waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (04-02-1689) ende soo voorts van jare tot jare totte restitutie der voorst. capitale penningen toe ... (03-02-1688)

[Kantlijn: Jan Michielssen vander Stappen als momboir over d'onmondighe kinderen wijlen sijnen broeder Anthonis Michielssen vander Stappen bekendt goede kennisse te hebben als hem door de kinderen van sijnen voorst broeder selffs geseght te sijn noch huijden desen dagh, dat henner voorst. vader Anthonis Miechielssen vander Stappen de penningen van dese geloofte somme van 200 gulden capitael metten intreste in sijnen leven vanden debiteur ontfangen heeft en daerom is gecasseert den (x7-06-1703)]

275v. Peeter Anthonissen inwoonder tot Heese bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Michiel Sijn Marten Melchiors de somme van hondert gulden, elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van tot intrest te betaelen vijffdalve gulden jaerlijcx, waer van het eerste jaer, verscheijnen sal van huijden date deses over een jaer (05-02-1689) en soo voorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe ... (05-02-1688)

[Kantlijn: [praktisch onleesbaar wegens beschadiging] (05-02-1696)]

275v. Baltus Caspars de Louwre [de Laure] man ende momboir Marie Andries Gielen Smidts [Smids] sijne wettige huijsevrouwe ter eenre ende Jan Aert Jacobs in houwelijck gehadt hebbende Engeltjen Andries Gielen Smidts [Smids] sijne wettige gewesene huijsvrouwe als vader ende Jan Joost Dircx als wettige geede momboiren over de onmondigh soone vande voorgenoemde Jan Aert Jacobs bij de voorseijde Engeltjen verweckt ter andere sijde, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij Andries Gielen Smits ende Engeltjen Goort Lu[.] [Luijcas] sijne wettige huijsvrouwe hunnen gewesene ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt alle onder de prochie van Heeze gelegen,


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is Baltus Caspars de Laure inden eersten het halff huijs ende aengelach soo als het sleve gestaen ende gelegen is tot Strabrecht, item alnoch een parceel erffs genaemt de [.] dreis, item alnoch den Bulder, item [.] Neulandt, item de Putten, item het Strae[.] den Schaepswegh, item het voorste N[.], item het Streepken aen die Laerstucken, [.] Soeacker met alnoch den Hagenacker, [.] den hlaven Creijelssenacker neffens de straet

B: de voorst. momboiren ten behoeve van het onmondig kindt is te deel gevallen inden eersten het huijs onbedeelt soo als het gestaen ende gelegen is tot Strabrecht, item een parceel erffs genaemt t'Gelach gelegen aen de Strabrechterdijck, item het rijtjen m[.] den Bieseman, item de Lanckers bestaende uijt twee besondere parceelen, ende lanoch [.] acker tot Creijel te lancx op even groot de sijde westwaers, met conditie dat elck den chijns en geestelijcke pacht in sijne cavel staende sal moeten houden mits malcanderen goet te doen den chijns iederen stuijver tegens twee gulden thien stuijvers enden geestelijcken pacht ieder[.] stuijver tegens eenen gulden, het opgaende houdt als schaerhoudt blijft int gemeen om gepasseert off t'samen vercocht te worden binnen s'jaers ... (05-02-1688)

276. Balstus Caspars de Lauwre [de Laure] man ende momboir Marie Andries Gielen Smits [Smids] sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Jan Aert Jacobs sijnen swager, een halff huijs ende aengelach onbedeelt groot ontrent int geheel seven copsaet waer van d'andere helft bij de vercooper in tochten beseten wort, gestaen ende gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heese tusschen 1. den Schaepswegh 2. Willem Adams 3. Geerit Thijssen 4. de gemeenstraet ... uijtgenomen dorps commer ende [.] ...


276v. Tonis Jan Smeulders [Smulders] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Engelen seecker parceel ackerlants genaemt de Egelmortel groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent de molen tot Heese tusschen 1. Geerit Joosten 2. d'onmondige kinderen wijlen Hugo Janssen 3. Grans Jan Franssen 4. den Ottermansweght ... (09-05-1688)


276v. den selve vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Anthonis Sweers seecker parceel lants groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot [.] ontrent ter plaetse genaemt het Kruijsken, tusschen 1. Tonis Jan Swuesten 2. Geerit Willems 3. d[.] Peeter Franssen 4. eenen wegh ...


277. Steven Klaessen [Claessen] inwoonder tot Geldorp [Geldrop] heeft wettelijck getransporteert ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Joost Janssen seeckere obligatie ofte schepenegelofte van hondert gulden capitael en vijff gulden sjaers van intrest als den voorst. transportant is hebbende tot laste vande drie onmondige kinderen wijlen Tijs Meeussen volgens de gelofte daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (02-02-1682) ... (11-02-1688)


277v. Jan Janssen van Seggelen [van Sechelen] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Dirck Janssen seecker parceel erffs wesende groes en landt groot ontrent twee vaetsaet gelegen opde Bruggerhuijs prochie van Leende, tusschen 1. Jan Leenderts 2. idem 3. de riviere genaemt de Tongelreep 4. de straet ... (12-02-1688)


277v. [doorgehaald: Aellegonda huijsvrouw van Andries vande Leur als last hebbende vanden selven haeren man uijt crachte van wettige authorisatie hem gegeven ende verleent]


277v. Bertrum Franssen ende jan Jaspers als wettige geede momboiren over Francijn blinde dochtere Jan Goossens bekennen mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Hendrick Jacobs de somme van hondert en vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent, ter saecke van geleende penningen bij de voorst. Francijn dochtere Jan Goossens alhier present, soo sij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende de voorst. somme wederomme te restitueren t'allen tijden des versoght wordende ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen vier gulden per hondert waer van het eerste jaer vervallen sal van huijden date ondergeschreven over een jaer (18-02-1689) ende soo voorts van jaer tot jaere totte effectuele restitutie der voorstaende capitaele somme toe, ... (18-02-1688)

[Kantlijn: compareerde Aeltjen huijsvrouw Hendrick Jacobs denwelcken bekent vande neffenstaende obligatie ten vollen voldaen en betaelt te sijn comsenterende daerom inde cassatie (23-11-1690)]

278. deselve in qualiteijt als voor bekennen alnoch wel ende deughdelijck schuldich te wsen aen Lijsbeth Willems de somme van tseventich gulden ter saecke van verdient arbeitsloon als dienstmeijt aen Francijn dochtere Jan Goossens gedaen, belovende de selve somme te voldoen t'allen tijden des versoght wordende ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens vier gulden per rento, waer van het eerste jaer intrest vervallen sal van huijden date deses over een jaer (18-02-1689), ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle voldoeninge der voorst. somme toe ...

[Kantlijn: compareerde Lijsbeth Willems denwelcke bekende vande neffenstaende obligatie ten vollen voldaen en betaelt te sijn consenterende [.] (13-11-1690)]

278v. Anthonis Paulus Smulders schoolmeester tot Hamont ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Hendrick Paulus Smulders sijnen broeder, d'eene gerechte helft ofte sijn gerechticheijt soo ende gelijck het selve hem te deel is gevallen, in ende van de schuer met het cleijn huijsken voor aende straet mett oock sijne gerechticheijt inde schep als mede in het aengelach van dien, gelijck hem transportant met hem getransporteerde tegens sijne mede erffgenamen te deel gevallen is, gestaen ende gelegen aende Leenderstraet, tusschen 1. Jacob van Asten 2. Lijsken ende Heijltgen sijns transportants susters hier tegens affgedeelt 3. de straet 4. idem, item alnoch sijne portie ofte gerechticheijt in het Schammert hoffken groot ontrent negen roeden onbegrepen der maeten gelegen inde Schammerden onder die prochie van Leende tusschen 1. Anthonisken weduwe Jacob Bitters 2. Berbara Thonis Delen [Deelen] 3. de straet 4. Hendrick Aert Wespen, item alnoch sijne portie in ende van allen het opgaende houdt off eijcken boomen gestaen op seecker parceel gelegen inde Vlaendonck inde scheijdinge en deelinge bijde schuer geset sijnde ... (1x-02-1688)


279. Bartholomeeus en Aert Tijssen [Thijssen] hebben wettelijck ende erffelijck met consent van Goort Gielens en Bertrum [.] henne wettige geede momboiren alhier present vercoght aen Bartholomeeus Bertrums seecker parceel groese genaemt het Straetackerdriesken groot ontrent sesdalff copsaet gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Anneken Peeter Claessen 2. Joost Willems 3. de weduwe Aelken Jan Tonis 4. idem ... (01-03-1688)


279v. deselve vercooperen met consent als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen Geenen seecker parceel lants genaemt het Straetackerken groot ontrent negen copsaet gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Leijsken Leenders 2. Joost Willems 3. Leijsken Leenders 4. Joost Janssen ...


279v. Bartholomeeus en Aert Tijssen [Thijssen] gebroederen bekennen mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Adriaen Hendrick Schroetens inwoonder tot Geldrop de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermittert gelt ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen soo bij de voornoemde debiteuren als haeren vaeder zaliger soo sij verclaerden te dancke ontfangen gelovende deselve wederomme te restitueren t'allen tijden des versoght wordende ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen vijff dergelijcke guldens waer van het eerste jaer verschijnen sal van huijden date ondergeschreven over een jaer (02-03-1689) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe ... (02-03-1688)

[Kantlijn: compareerde Jan Janssen vander Linde woonende tot Geldrop als proprietaris der voorst. gelofte der welcken bekende daer van voldaen ende betaelt te sijn consenterende daerom int casseren van dien (12-06-169x)]

280. Andries Valleur nomine uxoris evicteur uijt crachte van wettige authorisatie hem verleent bij schepenen der vrije grontheerlijckheijt van Heese en Leende van date den (22-01-1688) heeft in dier qualiteijt mits drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heese gedaen pbulicquelcijk ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Gielen Vesters seecker parceel driesgroese groot ontrent seven copsaet gelegen alhier ott Hese aende Ven neffens 1. Peeter Gielen Huijben 2. Joost Hendricx 3. de straet 4. het naervolgende parceel, item seecker parceel groese genaemt de Bleeck groot ontrent seven copsaet gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. Peeter Gielen Huijben 2. Joost Hendricx 3. de weduwe Gielen Huijben 4. het voorst. parceel ... uijtgenomen dorps commer, eenen gulden tien stuijvers sjaers reductie staende int eerste parceel ende twee stuijvers een oort jaerlijcke grontcheijns stanede inde Bleeck ... (15-03-1688)


281. de selven vercooper in qualiteijt als voor heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter van Reijmersdael seecker parceel groese genaemt de Loeff groot ontrent een vaetsaet aende Ven prochie van Heese tusschen 1. de weduwe Daems 2. Arien de Boos cum suis 3. Willem van Brugh 4. [.] weduwe Philips Claessen ...


281. den selven vercooper in qualiteijt als voor heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jacobs van Litsenborgh seecker parceel ackerlants genaemt de Duerscoop groot ontrent drie copsaet, gelegen tot Heese ter plaetse genaemt de Bree-Eijck tusschen 1. de straet 2. de weduwe Arien Leunis 3. Peeter Willem Delen [Deelen] 4. de straet ...


281v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jacobs seecker parceel lants genaemt Heijn Vermeulen Ackerken groot ontrent drie copsaet, gelegen tot Heese ter plaetse genaemt aende Bree-Eijck tusschen 1. Jan Caspers 2. de weduwe Jacob Janssen van Litsenborgh [de Litsenborger] 3. de straet 4. idem ...


282. wij Anna Margrita van Randwijck douagiere van Heese ende Leende Johan de Jongh drossardt, Mattheeus Willem Thijs, Jan Joosten [.], Jan Willem Verhoeven schepenen, Matthijs Coolen [Colen], [.] Janssen van Stercksel [van Sterksel], Lenart Thonis Thijssen [.] Boomen ende Jan Wouter Bernaerts borgemeesters, mr. Claes Box [Bocx] ende Willem Dirck [.] kerckmeesteren, Jacob Jan Gobbels en Anthonis [.] armmeesters, respective vrouwe, drossardt, schepenen, borgemeesteren kerck ende armmeesteren des dorps Heese, vervangende gelijck als van outs het corpus derselver gemeente, verclaeren dat alsoo wij ende de voorgaende borgmeesteren, kerck ende armmeesteren inden laetsten oorloogh metten coningh van Vranckrijck [Frankrijk] om de sware lasten ende contributien te betaelen genootsaeckt sijn geweest veele sware sommen van penningen ende dat van verscheijde persoonen op hoogen intrest van vier, vijff en ses ten hondert hebben moeten negotieren, en om de meeste schade en intrest mette minste te voorcomen, wij te rade sijn geworden, dese naerbeschreven penningen op nieuws op te nemen en andere op hoogeren intrest staende daer mede aff te lossen, welcke volgende verclaren wij wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Jan Geerits Dommels bleijcker tot Nootdorp ontrent de stadt Delft gelegen, de somme van vijtienhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende en verstrekte penningen bij de borgemeesteren te dancke ontfangne om tot gemeens provffijt alsvoor geemploijeert te worden, welcke voorst. somme van vijftienhondert gulden wij gelooven hem, sijne ooren erven ende naercomelingen ofte de gene sijns actie hebbende, t'allen tijden des versocht wordende mits nochtans ses maenden te voorens opgeseght wordende te sullen restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens drie gulden van t'hondert maeckende vijffenveertich gulden, waer van het eerste jaer intrest sal comen te verschijnen den (01-04-1689) ende soo voorts van jare tot jare totte restitutie der voorst. penningen toe ... (20-03-1688)

[Kantlijn: compareerde Arien Lareijs van Oeffel ende Henrick Geerit Dommelen wettichge geede momboiren over Elisabeth minderjarige dochter Jan Geerit Dommelen welcke bekende ende verclaerde ontfangen te hebben vande tegenwoordig borgemeesters tot Heese de somme van vijff hondert gulden op minderingen van t' capitael deser rente soo dat den brief noch in totael is blijvende duijsent gulden ... (15-03-1700)]
[Kantlijn: compareerde Lijsbeth Jan van Dommelen huijsvrouwe Hendrick Jan Potter wonende tot Soetermeer [Zoetermeer] in Hollant als last hebbende van haer man zoo zij verclaerde beneffens Cornelia huijsvrouwe van Hendrik Prinsen woonende tot Delft die tselffde verklaerde ende daer mede voor laverende en ergo blijvende ende bekende tegens de acte van segginge wegens Hendrik vanden Rotten gedaen den (17-11-1707) ontfangen te hebben van borgemeester van Heese de somme duijsend gulden waer mede bekendt het verdel capitael deze renten is voldaen en den brieff gecasseert, compareerde mede Aert Wendels president tot Son die verclaerde borge te blijven dat den voorst. Hendrik vande Rotten binnen drie weeken behoorlijke acte sal zende waar bij den zelven op het ligten vande voorst. somme ... (xx-05-1708)]

[los vel bij 340: uijt Soetermeer [Zoetermeer] den 24 meij 1708, ik ondergescreven verklaaren bij deesen dat ik approberen ende in waerden houden dat mijn vrou Elizabet van Dommelen de duijsent guldens aen cappittael van de burgemeesters van Hees heeft ontfangen op de 19 mei 1708 ende van waerden houijden de cassatij vande rentenbrieff tot ontlastingh vande geene die daer borge voor gebleven sijn, bij mijn Hendrick vande Rotte - 269]

282v. Willem Jan van Baeckel [van Bakel] ruijter onder de compagnie van den heer capiteijn off ritmeester Predewijck onder de garde vande witrocken van sijn ho: den prince van Orangje ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocght Jacob Jan Gobbels sijnen oom sijns vercoopers derde portie ofte kindtsgedeelte onbedeelt in ende van allen de goederen ende gronden van erffven t'sij huijsingen als andersints onder de prochie van Heese gelegen als mede sijne portie ofte gerechticheijt in seeckere windtmolen gestaen tot Eersel als oock sijn portie in allen de renten alles hem aengecomen sijnde van wijlen Margriet Willems sijne gewesene moeder egeen van dien allen vuijtgescheijden t'sij in hoogen, in leegen, in diepen in drogen in landen in sanden, in bosschen in beempden, in heijden ende weijden, en dat metten last van pachten ende chijnssen daer in staende ... (28-03-1688)


283. Anneken meerderjarige dochter wijlen Jacob Janssen soo voor haer selven als haer in desen sterck maeckende voor Jan jacobs haren broeder ende Jenneken Jacobs haeren suster geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Frans ende Geertruijt [.] Frans Lenarts verweckt bij Jenneken Hendricx van Buel ende Marieken Dielis Jan Franssen sijnde een [.] vande voorst. Jenneken Hendricx van Buel t[.] parceel ackerlandts groot ontrent negen [.] gelegen op d'Ovels onder die prochie van Heese tusschen 1. Willem Dircx 2. Erken weduwe Hendrick Cornelis Daems 3. s'heeren aert off heijde 4. Jan Peeter Smulders, item alnoch een parceel groesen groot drie copsaet gelegen aent Cranenbroeck ontrent het gehucht genaemt Gijsenroij prochie voorst. tusschen 1. Jan Peeter Leenders 2. des heeren aert ofte hijde 3. idem 4. idem ... uijtgenomen eene rente van vijftich gulden capitael staende aen Lenart Geerits die de coopers thennen laste sullen nemen, soo danich dat allen andere goederen die s[.] daer voor verbonden mochten staen daer van n[.] ten eeuwigen dagen sullen sijn ende blijven onbe[.] op verbant als naer recht ... (29-03-1688)


283. Peeter Jacob Eeckelkamps als in houwelijck gehadt hebbende Grietjen Hendricx heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen de tochte ten behoeve van Marie sijn dochter bij sijne voornoemde gewesene huijsvrouw verwect van alle soodanige goederen als den selven uijt den hooffde vande naergemelte Grietjen Hendricx zaliger in tochte is besittende egeen van dien uijtgescheijden, ... (20-04-1688)


283v. Marie Goort Engelen wettige huijsvrouwe Goort Wouter S'vossen [Sfossen] absent en buijten s'lants wesende ende Catelijn weduwe Wouter Goort S'vossen [Sfossen] beijden geassisteert en versterckt sijnde met schriftelijcke borge van Lenart van Pelt, die hem in desen t'gene naerbeschreven is volgende met sijn eijgen hantschrift off onderteeckeningen ons schepenen gebleken is fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Joris Smulders ende Dirck Roijmans t'samen eene jaerlijcke ende erffelijck rente van vijfthien gulden verschijnende t'onser lieve vrouwen lichtmisdagh daer van den eersten verschijndagh sal wesen off is geweest (02-02-1661) schadt bede vrije etc. eertijts vercocht ende gelooft te betalen bij Jan Anthonis Roijmans ende Willem Anthonis Roijmans sijnen broeder vuijt huijs hoffstadt en verscheijde henne andere goederen onder den dorpe van Sommeren [van Someren] gelegen volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor heren schepenen van Sommeren [Someren] van date den (15-06-1660) ... (05-05-1688)

[los vel: ick ondergeschreven belas vor die kop van den rent brief die aen gaet de weduwe van Wouter Vassen ende Gort Vassen belas aen Joris Sulders ende aen Dierck Roijmans aen haer den kop altijt vast de houden ende blijf daer borge vor verbijnde mijn person ende goederen, actom Leende den 5 meijus 1688 (05-05-1688) Lendert van Pelt]

284. Marie Aert Cocx weduwe wijlen Roelant Hendricx, uijt cracht van testamente metten voorst. haeren man zaliger voor de notaris Pouwels Smids ende seeckere getuijgen gepasseert den (11-11-1680) bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Hendrick Bruijnen inwoonder tot Leende, de somme van tsestich gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij haer debitrice soo sij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederomme te restitueren van huijden date dese ondergeschreven over een jaer (02-06-1689) metten intrest daer bij wesende twee gulden en tien stuijvers, ende ingevalle van langer onderhoudinge met believe van de crediteur ofte sijne actie hebbende belooft alsdan inde voorst. intrest te continueren van jaer totte jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe, ... (02-06-1688)

[Kantlijn: compareerde Berbel Hollen huijsvrouw van Hendrick Bruijnen mits d'absentie van haeren man, dewelck bekende vande neffenstaende geloofte ofte obligatie metter intrest van dien ten vollen vergenoecht ende voldaen te sijn, consenterend derhalve inde cassatie deses, (06-03-1697)]

284v. Elken Anthonis Vreijssen weduwe wijlen Jan Thonis Franssen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Wouter Arien Snoecx seecker parceel groese groot ontrent drie copsaet gelegen aende Eijmerickerdijck onder de prochie van Heese tusschen 1. Jan Franssen 2. d'erffgenaemen van Adriaen Isack Melgiors [Melchiors] 3. de dijck 4. de kinderen Goort Tielkens ... (03-06-1688)


284v. Mathijs en Jan Bogaerts gebroederen hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen de erffgoederen bij henne ouders achtergelaeten


A: mits welcke deelinge te deel gevallen is Mattijs Bogaerts allen de goederen gelegen onder de prochie van Heese bestaende in seven parthijen, ende is den selven gehouden uijt te keeren aen sijn voorst. broeder tot een equivalent de somme van twintich gulden eens

B: Jan Bogaerts is te deel gevallen allen de goederen gelegen onder de prochie van Woensel bestaende in twee parthijen, ende moet dit loth genieten van Mattijs sijnen broeder de somme van twintich gulden, die den selven mits desen bekent ontfangen te hebben ... (11-06-1688)

285. Joost Tielens als man en momboir Geertruij Deelis heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrcik Deelis sijn gerechte portie ofte kintsgedeeltevan allen de erffgoederen ende haeffelijckke meubilaire goederen egeen uijtgescheijden, bij de voorst. sijne vrouwen ouders zaliger achtergelaeten ... (18-06-1688)


285v. compareerde Wouter Verbiesen, Aert Goort Coppen als man en momboir Marie Verbiesen, Jenneken Verbiesen meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, d'heer Martinis Verbiesen en Dirck Wouters Verbiesen bijde als wettige momboiren over Elisabeth Verbiesen noch onmondige dochter, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de erffgoederen bij hennen ouders zaliger achtergelaeten,


A: mits welcke deelinge te deel gevallen is, Wouter Verbiesen de helft vant' gelagh genaemt den Boer neffens erve Mattijs Geerits tot aende path toe, item seecker parceel beemtgroese gelegen inde Ulckendoncken neffens erve Tonis Colen, item seecker parceel lants gelegen inde Breetvennen neffens erve Jacob de Weirt [de Wert], item het gerechte derdepart vant' parceel gelegen int' Swartlant wesende het middelste deel, item de helft vant' parceel groese genaemt de Schammert de sijde neffens erve Anthonis Bocx, item de helft van seecker parceel lants genaemt de Verlooren Kost de sijde noortwaerts, item de gerechte helft vant' goet bestaende in huijs en landeren gelegen tot Streijp onder de prochie van Leende onbedeelt met Aert Coppen, item inde rente van twaelff hondert gulden capitael tot laste vande gemeente van Leende, de somme van acht honder gulden, die Aert Goort Coppen bij roeckende mette kinderen gedaen waeren competerende ende nu comen aende voorstaende Wouter Verbiesen voor de helft vant' huijs en aengelagh dat hem Aert Coppen nu heel is competerende

B: Aert Goort Coppen is te deel gevallen seecker huijs en aengelagh gelegen neffens erve de weduwe Jacob Verhagen, item seecker parceel lants genaemt he[.] Engelen acker gelegen neffens erve Le[.] weduwe Goort Bul, item seecker parceel groese genaemt de Jansborgen, gelegen never erve de weduwe Jacob Potters, item seecker parceel lants genaemt de Cror[.] gelegen aende Sevenhuijs neffens erve Jan van Erp, item seecker parceel groese gelegen tot Streijp neffens erve Jan Strickers, item de helft van seecker parceel groese genaemt de Schavije de sijde neffens erve Hendrick Coolen [Colen], item de helft van seecker parceel lants genaemt de Verlooren Kost de sijde zuijtwaerts, item de gerechte helft vande huijsinge ende erven gelegen tot Streijp onder Leende, waer van Wouter Verbiesen de wederhelft is competerende, ende moet dit loth tot een egaliteijt uijtkeeren aen Wouter Verbiesen de somme van eenduijsent gulden waer van de selven mits desen bekent voldaen te sijn mette achthondert gulden capitael inde rente tot laste vande gemeente van Leende, en d'andere twee hondert gulden die met hem noch te reeckenen

C: Jenneken Verbiesen, d'heer Martinis Verbiesen en Dirck Wouters Verbiesen bijde als momboiren over Elisabeth Verbiesen sijn t'saemen te deel gevallen inden eersten seecker huijs en aengelagh gestaen ende gelegen neffens erve Arien van Puth, item de twee derdendeelen van t'parceel genaemt het Swartlant waer van Wouter Verbiesen het middelste deel is competerende, item seecker parceel lants genaemt den Langenacker gelegen neffens erve Jacob de Weirt [de Wert], item seecker parceel lants genaemt het Echtjen gelegen neffens erve Marie Pompen, item de achterste helft van seecker parceel erffs genaemt den Boer neffens de weduwe Jacob Coolen [Colen], item seecker parceel lants genaemt het Swartlandt gelegen anede Heserpath, seecker parceel groese [.] ende [.]kerdijck [.]rve [.]uijper [.]ecker [.] item seecker huijs en aengelagh gelegen tot Boshoven met een ackerken gelegen inde Speel en een driesken gelegen inde Steenacker gecomen van Hendrick Nippen, item seecker ackerken gelegen achter de kinderen van Marten Bastiaens gecomen van Jan Sijnen, item allen de goederen gelegen onder de prochie van Heese, gestaende in ses off seven parceelen, item eene rente van tweehondert gulden capitael tot laste vande conincx bede waer van tegenwoordich de intrest wordt betaelt door den rentmeester Vocanus, item vier hondert gulden capitael inde rente van twaelffhondert gulden capitael tot laste vande gemeente van Leende, item eene rente van hondert gulden capitael tot laste van Cornelis Nelemans ende dat tot egaliteijt vant' houwelijcxgoet ofte uijtsetsel als de andere kinderen hebben gehadt onder conditie dat elck den cheijns ofte renten in henne aenbedeelde cavelen staende sal moeten betaelen ... (05-07-1688)

287. Matthijs Janssen naergelaten weduer wijlen Anneken Aerts sijne gewesene huijsvrouwe, ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van allen de goederen soo van huijsinge als drie andere parceelen van erven alle onder die prochie van Leende gelegen te weten de gene die bij de momboiren over sijn onmondigh kindt vuijt crachte van decreet op den (01-02-1685) voor alle man sijn vercocht ende dat tot be[.] van sijn voorst. onmondige dochter, ... (17-07-1688)


287. Peeter Aert de Metser als wettigh man ende momboir over Jenneken dochter Matthijs Janssen verweckt bij Anneken Aerts sijne gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van wettich decreet bij den heeren drossardt ende schepenen verleent van date den (16-01-1685) ons drossardt en schepenen seer wel kennelijck ende verclaerde dat alsso seecker huijs ende aengelagh gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende beneffens noch drie anderen parceelen van erven ter plaetsse voorst. als daer ontrent gelegen de voorst. onmondige dochter toebehoorende ten hoogsten ende voor alle man sijn vercocht tot betaelinge van de schulden en opgenomen penningen bij der voorst. onmondige ouders achtergelaten ende die tot noch toe ongevest sijn gebleven vuijt eenige questen bijde crediteuren als doen gemoveert wordende doch alsoo Dirck Janssen den mede wettige geede momboir over de voorst. onmondige dochter cooper is geweest van eenige der voorst. goederen naerderhandt mette crediteuren is overcomen oock den coop soo hij verclaerde vande coopers der andere parceeltjen overgenomen hebbende ende verdere resterende schulden van borgemeesters boecken, waer mede de voorst. goederen waren belast aenneemt te betalen, soo heeft den voorst. eersten coparant vuijt crachte van t'voorst. decreet en met consent van ons drossardt en schepenen allen de voorst. goederen soo van huijsinge als drie andere parceelen inde vercoopcedulle daer van sijnde vuijtgedruckt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt aend evoorst. Dirck Janssen soo groot ende cleijn als deselve tusschen henne palen ende limiten gelegen sijn ... [.] ... (17-07-1688)


287v. mr. Cornelis Loos chirurgijn naergelaten weduwe wijlen Lijsbeth Joosten sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte van testamente met sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt inhoudende eene clausule aldus:" comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen alsvoor verleent, daer van laten ende maecken sij testateuren d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijden vrije heer ende meester om allen de voorst. goederen soo erffhaeffve als gronden van erven, huijsinge als andersints egeen vuijtgescheijden te mogen vercoopen, veralieueren transporteren, belasten ende beswaren, ende sijnen off haren vrije wille daer mede te doen als off sij beijde inden leven waren, gereserveert niettemin de ligitime portie voor henne kinderen," breeder naer inhouden vande voorst .testamente gepasseert voor drossardt en schepenen en secretaris van Heese ende Leende van date den (26-03-1688) bij ons drossart ende schepen gesien ende gelesen ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Adam Peeter Sleeuwen een parceel ackerlants ontrent een vaetsaet genaemt de Ransoe [.]ackers tusschen Creijel, Rul en Strabrecht onder die prochie van Heese tusschen 1. d'onmondigh kindt wijlen Jan He[.] Teeuwens 2. den cooper 3. Jan Peeter Sleeuwens 4. de [.] ... (06-08-1688)


288. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Lambert Joosten van Blaertum [van Blaarthem] een parceeltjen groese groot stijff een halff vaetsaet, gelegen inde [.] aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heese, tusschen 1. Jacob Janssen van Velthoven 2. Anthonis Geerit Gobbels 3. Nijs Jeronimus 4. het Werderstraetjen ...


288. Bartholomeeus Berterums [Bertrums] inwoonder tot Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehorende, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceeltjen lants genaemt den Steracker groot ontrent negen copsaet gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende voorst. gehorende tusschen 1. Lijsken Leenders 2. idem 3. idem 4. idem als Jan Janssen Geenen in coop vercregen hadden van Bertholomeeus ende Aert Thijssen met consent van henne geede momboiren volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heese ende Leende van date den (01-03-1688) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (14-08-1688)


288v. Bertholomeeus Bertrums inwoonder tot Hout bekendt mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Huijbert Anthonis Daems inwoonder tot Gijsenroij de somme van tweehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme t'allen tijden des versocht wordende bij simpele aenmaeninge te restitueren ende daer van jaerlijcx tot intret te sullen betaelen de somme van thien gulden waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (15-05-1689), ende soo voorts van jare tot jare totte restitutie der cappitale penningen toe ... (14-08-1688)

[Kantlijn: Hendrick Moescop als in huwelijck hebbende [.] dogter Huijbert Antonis Daems inwoonder tot Oirschot bekent dat de penningen gecomen van de geabbandonneerde [.] gerepidieerde vercogte goederen Bartholomeus Bertrums en Anna Janssen van Hoof sijn huijsvrouwe ontfangen te hebben de nevenstaende somme van tweehondert gulden capitael en vierentwintich gulden voor drie jaeren metten intrest an dien [.]volgt den [.] van heeren schepenen alhier (25-04-1726)]

288v. Abraham Hendrick Geven [Geeven] inwoonder tot Leende bekent midts desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Evert Geerit Smulders ende Wouter Jacob van Asten beijde als wettige geede momboiren over Jan soone Abraham Geven [Geeven] voorst. verweckt bij Anneken Geerit Smulders sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve van sijn voorst. voorkindt de somme van hondert ses gulden twee stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt heircomende van goede deughdelijcke ontfangen penningen bijden debiteur vuijt handen vande voorst. momboiren soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme t'allen tijden des versocht wordende te restitueren, ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens vijff gulden van t'hondert, welcken intrest alle jaer sal comen te vervallen op den twintichsten augustij waer van den eerste jaer intrest sal comen te vervallen (20-08-1689), ende soo voorts van jaer tot jaere totte restitutie der voorst. penningen ... (20-08-1688)

[Kantlijn: Hilleken weduwe Jan Abraham Geven [Geeven] geadsisteert met Goort Willem Vervlaessen als wettig geede momboir over Hendrick ende Anneken onmondige kinderen van Jan Abraham Geven [Geeven] verweckt bij Hilleken voornoemt, bekendt dat de neffenstaende somme van hondert ses gulden en twee stuijvers capitael, en verloopen intreste [.] aen haer is gerestitueert en betaelt door de kinderen Abraham Hendrick Geven [Geeven] consenterende inde cassatie, ende roijeringe vande neffenstaende obligatie (30-08-1688), actum (03-04-1721)]

289. Goort Janssen Coris in houwelijck gehadt hebbende Leijntjen Jan Loefs als vader ende momboir van sijne minderjarige kinderen bij de voornoemde sijne gewesene huijsvrouw verweckt als naerder van bloet heeft wettelijck vernaerdert ende onderstaen met behoorlijcke solemniteijten, den coop van seecker parceel lants genaemt den Kaijdries groot ontren een vaetsaet, gelegen aende Ven prochie van Heese tusschen 1. de voernoemde naerderman 2. Jan Dircx 3. de straet 4. idem als Adam Willems in coope vercregen heeft van Jan Hendrick Loeffs volgens den transport daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (16-12-1687) ende de cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweecken ende hem gelaten in sijn recht (08-09-1688)


289v. Frans Jan Franssen in houwelijck hebbende Peerken Cornelis Corstens, ende Deelis Peeter Coppen soo voor hen selven als mede als last hebbene van Elken Willem Goossens en des niettemin hen daer voor fort ende sterckmaeckende ende de rato caverende, ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck mits voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heese gedaen wettelijck ende erffelijck vercoght aen Leendert Tonis seecker parceel ackerlants groot ontrent seve copsaet, gelegen tot Creijl prochie van Heese, tusschen 1. Jan Frenssen 2. Jan Willem Goossens 3. Nelis Daems 4. Mattijs Tonis ... (08-09-1688)


290. Geerit Pouwels als man ende momboir Anneken Michiels en Catharina Michielsen van Stercxel [van Sterksel] als last ende procuratie hebbende van Jan Pouwels Bogaerts haeren man gepasseert voor de notaris Johannes Albenbroeck ende seeckere getuijgen binnende stadt Leijden [Leiden] residerende van date den (30-08-1688) ende copije authenticq bij ons schpenen gesien ende gelesen, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen Bluijssen inwoonder tot Geldrop seecker parceel lants genaemt den Langenacker groot ontrent drie loopensaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is tot Hout ter plaetse genaemt inden Aecker tusschen 1. Philips Anthonis 2. Pouwels Peeters 3. Francijn Jan Goossens 4. d'Aeckerstraet ... (15-09-1688)


290v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen Geenen seecker parceel groese genaemt den Aecker groot ontrent twee vaetsaet gelegen onder Hout prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Adriaen vanden Heuvel 2. Joost Janssen 3. de Dommel 4. Pouwels Peeters ...


290v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joost Janssen seecker parceel groese genaemt den Aecker groot ontrent t[.] vaetsaet gelegen ot Hout prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Willem Ariens 2. Jan Janssen Geenen 3. de Dommel 4. Pouwel Peeters ...


291. compareerde Jan en Maeijken Hendrick van Puth, mitsgaders Eijke Peeter Smeulders als last hebbende van Michiel Hendrick van Puth haeren man, ende hebben gesamentlijck wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Goort van Pelt ider hen gerechte vierdepart van seecker twee parceelen groesen, het eene gelegen aende Oisterickerdijck ende t'ander ter plaetse genaemt de Looijbroecken onder de prochie van Leende, als de voorst. vercooperen bij forme van accoort vercregen hebben vande momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Willem Frans Pompen ... (12-10-1688)


291v. compareerde Hans Aert Hanssen, Marije ende Catelijn Aert Hanssen meerderjarige dochteren geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Cornelis Coppen als man en momboir Hendricxken Aert Hanssen, Hendrick Nelis en Adam Geerit Dommels als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Goort Aert Hanssen, Goort Janssen van Velthoven als ende Peeter Goort Vesters als momboir over d'onmondige kinderen wijlen Magdalena Aert Hanssen, alle erffgenaeme van Aert Hanssen, ende hebben wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de erffgoederen bij den voorst. Aert Hanssen achtergelaeten


A: mits welcke deelinge bij blinde lootinge te deel gevallen is Hans Aert Hanssen seecker parceel lants genaemt de Drosensacker neffens erve Tonis Gubels, item seecker parceel lants genaemt de Binnenacker neffens erve G[.] [leeg], item het voorste deel inde Sijmonsbeemt, item het derde part inden Hoogendries, item seecker parceel groese genaemt d'Oude [.], item de halff voorts voor, item het derdepart int' huijs schuer en aengelagh, alle gelegen onder de prochie van Heese, ende moet dit loth tot egaliteijt geven aen Cornelis Coppen de somme van vijftich gulden eens

B: de kinderen Goort Janssen van Velthoven sijn te deel gevallen inden eersten seecker parceel lants genaemt de Langenacker, item de halven Tijskenacker neffens erve Leijn Peeters, item seecker parceel groese genaemt het Kleijn Beemtjen, item het vijffde deel inde Hoogedries, item het Halff Backseusel neffens erve Tonis Weers, item het heijtvelt inden midden [.] moet dit loth ontfangen van Marije Aert Hanssen de somme van vijftich gulden eens

C: Marije Aert Hanssen is te deel gevallen inden eersten seecker parceel lants genaemt de Koppert wesende het middelste part, item d'helft van seecker parceel lants genaemt het Langerven te langhs op wesende de sijde neffens erve Bartel van Paessen, item het vierdepart vande Sijmensbemt neffens erve Catelijn Aert Hanssen, item het seste part inde Hoogendries Leunis metten neffens erve Hans Aert Hanssen, item het halff driesken aende Verderstraet te lancx op neffens erve Tonis Geerit Gubbels, item seecker heijtvelt neffens erve Catelijn Aert Hanssen, item een derdepart int' huijs schuer en aengelagh, mede moet dit loth geven aen Goort Janssen van Velthoven de somme van vijftich gulden eens

D: Catelijn Aert Hanssen is te deel gevallen het derdepart inde Coppert de sijde neffens het heijtvelt, item de helft van seecker parceel lants genaemt het Langerven te lancx op de sijde neffens erve de weduwe Tonis van Can, item het vierdenpart inde Sijmensbemt te langhs op neffens erve Tonis Jan van Can, item een sestepart inden Hoogendries nefens erve de straet, item het halff driesken inde Venderstraet neffens erve Jan Daems, item seecker parceel groese genaemt den Molendijck, item een derdepaert int' huijs schuer en aengelagh ende moet dit loth geven aende kinderen Goort Aert Hanssen de somme van vijftich gulden eens

E: de kinderen Goort Aert Hanssen sijn te deel gevallen inden eersten een vaetsaet inden Coppertacker neffen erve Joost Delen [Deelen] kinder, item den halven Tijskensacker neffens Arien Philipsen, item den Molen ofte Heesteracker, item een vaetsaet inden Bacxbeemt neffens erve Geerit Corstiaens, item het sestepart inde Hoogendries neffens erve de weduwe Jacob van Litsenborgh [de Litsenborger], item vier roeden aen de hleft vant' Bacxeeusel neffen erve Leijsbeth Snoijen [Snoeijen], item het derdepart vant' heijtvelt neffens erve de weduwe van Jan Dommels ende moet dit loth ontfangen van Catelijn Aert Hanssen de somme van vijftich gulden eens
[Kantlijn: compareerde Hans Aert Hanssen en Hendrick Nelis Joosten als momboiren over de kinderen Goort Hanssen de welcke bekende ontfangen te hebben van Catelijn Aert Hanssen de somme van vijftich gulden inde neffenstaende deelinge gespecificeert (09-11-1690)]

F: Cornelis Coppen is te dele gevallen inden eersten de helft van den Drossenacker neffens erve Hans Aert Hanssen, item den halven Binnenacker neffens erve Arien Philipsen, item het vierdepaert inden Sijmonsbeemt neffens erve de weduwe Arien Leunis, item het sestepart vanden Hoogendries neffens erve Goort Janssen van Velthoven, item een halff vaetsaet inde Bacxbemt voor aen, item de achterste helft vande Werd ende moet dit loth ontfangen van Hans Aert Hanssen de somme van vijftigh gulden eens
[Kantlijn: compareerde Cornelis Coppen den welcken bekende door Hans Aert Hanssen vande neffenstaende vijftich gulden voldaen en betaelt te weesen (15-03-1690)]

onder conditie dat ieder de cheijns in henne aenbedeelde cavel staende sal moeten beetaelen mits malcanderen te vergoeden voor ieder stuijver eene rijcxdaelde ende malcanderen sullen moeten wegen daert van noode wesen sal ter naester velt ende ter minste schade ... (14-10-1688)

293v. compareerde de kinderen ende erffgenaemen wijlen Casper Abrahams de Louwere [de Laure] ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de erfgoederen bij henne ouders achtergelaeten


A: mits welcken deelinge bij blinde lotinge te deel gevallen is Jan Caspers als vaeder ende Jan Joosten als momboir over sijne minderjarige kinderen, inden eersten het huijs aende Ven schuer en voorts t'gene daer aen dependeert gelijck t'selve bij henne vaeder voor desen is gebruijckt geweest, daer bij gevoeght het gelagh van Frederick Driessen, daer een huijs op placht te staen, soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is, item den dries gecomen van Joost Klevers [Clevers] groot ontrent seven copsaet, item dat weijveltjen groot ontrent vijff copsaet, item den voorsten haes, groot steijff een vaetsaet, item den Garsthoff groot ontrent een vaetsaet, item den acker bij Jan Tijs [Thijs] groot ontrnet een vaetsaet, item den halven beemt van Arien van Velthoven de sijde neffens Wouter Cocx erffgenaemen, item den acker van Jan Metten groot 34,5 roeden, item aent Kesken 15 roeden ende sal dese cavel geven tot betaelinge vande gelijcke schulden de somme van vierhondert gulden, en daerenboven aen Maeijken henne suster de somme van hondert gulden eens

B: Baltus Caspers is te deel gevallen inden eersten het huijs gestaen ontrent het Cruijs daer Jan Verschueren tegenwoordich in woont met het aengelagh bestaende in drie besondere cavelen groot ontrent t'saemen anderhalff vaetsaet, item het Smeeltjen groot steijff een vaetsae,t item de Reij groot ontrent drie vaetsaet, item den Borman groot ontrent anderhalff vaetsaet, item den acker van Geerit Becx groot ontrent twee vaetsaet, item den acker van Sijmen Rijnen groot ontrent anderhalff vaetsaet, item den acker aent Mechelen groot ontrent een vaetsaet, item denacker aende Lijckwegh, ende moet dese cavel geven tot betaelinge vande gelijcke schulden de somme van tweehondert en vijftich gulden en aen Maeijken sijne suster de somme van hondert gulden eens
[Kantlijn: compareerde Jan Abraham de Laure inwoonder tot Geldrop uijt cragte van testamente gemaeckt bij Maria Caspars de Laure gepasseert voor heeren schepenen en secretaris der heerlijckheijt Geldrop de date den (07-07-1707), bekent en verclaert in dier qualiteijt dat de neffenstaende somme van hondert gulden die Balthus de Laure aende voornoemde Maria de Laure mogte betaelen, dat deselve somme van hondert gulden aen hem comparant in qualiteijt als voor door [.] Balthus de Laure door hem selven en mede voor de andere kinderen vanden voornoemde Balthus de Laure is voldaen en betaelt, (04-04-1726)]

C: Abram Caspers is te deel gevallen inden eersten het huijs metten hoff tot Geldrop ontrent de waetermolen gelegen met t'gene daer aen dependeert, item het parceel genaemt den Wolffster groot steijff een vaetsaet, item den bemt aent' straetjen aen den Rul gelegen groot stijff een vaetsaet, item den halven Willemsacker groot ontrent een vaetsaet, item den acker aende Laerijnde groot ontrent vijff copsaet, item het heijtvelt tot Creijl gecomen van Pouwels Smits [Smids], item den Egelmortel groot ontrent een vaetsaet, item inden grooten acker ontrent een vaetsaet, ende sal dese cavel moeten geven tot betaelinge vande gelijcke schulden de somme van tweehondert en vijftich gulden ende aen Maeijken sijne suster de somme van hondert gulden eens

D: Maeijken Caspers meerderjarige dochter is te deel gevallen, inden eersten dat Braeckackergelach aende Ven ontrent vijffdalff vaetsaet, item de halven Heijligersacker groot ontrent een vaetsaet, item dat lant gecomen van mr. Reijm [.] groot steijff twee vaetsaet, item den Breeijckacker groot ontrent twee vaetsaet, item den halven beemt van Arien van Velthoven aende Ven de sijde westwaerts, ende moet dese cavel ontfangen vande andere drie cavels van ieder de somme van hondert guldens eens, onder conditie dat elck den cheijns in sijne cavel staende daer in sal moeten houden ende betaelen doch offer eenigen anderen last op mocht comen sullen sij malcanderen moeten helpen dragen ende malcanderen te wegen daer t'van noode wesen sal ter naester velt ende minster schade ...

295v. Hendrick Peeter Prinssen inwoonder tot Delft heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Arien Mattijs Delen [Deelen] seecker parceel lants genaemt de Laerstucacker groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Strabrecht onder de prochie van Heese tusschen 1. Willem Adams 2. idem 3. [leeg] 4. [leeg] ... (18-10-1688)


295v. Willem Jan Martinis bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Wouter Jacob van Asten de somme van vijftich gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen, bij den debiteur soo hij verclaerde al over lange te dancke ontfangen, gelovende dese somme wederom te restitueren huijden date deses ondergeschreven over een jaer (28-10-1689) metten intrest daer op tegens vijff gulden vant' hondert ende ingevalle van langer onderhoudinge met believe vanden crediteur belooft alsdan inden voorst. intrest te continueren van jaere tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe ... (28-10-1688)


296v. compareerde Michiel Sijmonsen inwoonder tot Bree als last ende procuratie hebbende van Huijbert sijnen soon gepasseert voor den notaris Frans Vaes ende seeckere getuijgen tot Bree voorst. residerende van date den (23-08-1688) bij ons drossard en schepenen gesien ende gelesen ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght Jacob Vrient seecker parceel lants groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Oisterick onder de prochie van Leende tusschen 1. d'erffgenaemen Goort Coppen 2. Leijsbeth weduwe Goort Bull 3. de straet 4. d'erffgenaemen Hendrick Thijs ... (03-11-1688)


296v. Marie weduwe wijlen Tonis Meijers, Joost en Hendrick meerderjarige sonen wijlen den voorst. Tonis Meijer soo voor hen selven als mede hen fort ende sterckmaecken voor hun verdere broers en susters, bekennen mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Adriaen Hendricx van W[.] [van Weirde/Verwerdingen] hoevenaer tot Stercksel [Sterksel], de somme van twee hondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gereekent Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke, soo van geleende penningen geleverde graenen als andersints bij hen soo sij verclaerde [.] huijshouden ontfangen ende ge[.] belovende deselve somme te betaelen, voldoen ofte te restitueren (soo met vijffentwintich gulden t'sessen in pa[.] ofte int' geheel naer haer geliefte) t'allen tijden des versoght wordende ende daer van tot intrest te betaelen tegens vijff gulden ten hondert, waer van het eerste jaer intrest sal comen te verscheijnen van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (08-11-1689), ende soo voorts van jaer tot jaere totte voldoeninge der voorst. somme van tweehondert gulden toe ... (08-11-1688)


297v. de vijff kinderen ende erffgenamen wijlen Frans Jan Pompen verweckt bij Elsken Geerit Raessen sijne wettige huijsvrouwe mette wettige geede momboiren over desselffs noch onmondigh soone, ende hebben wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot onruijmt


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is Jacob Roijaers man ende momboir Marie Frans Pompen sijne wettige huijsvrouwe, inden eersten het huijs brouwhuijs schuer ende aengelach metten hoff daer toebehoorende gelegen aen d'ander sijde vande straet met allen het brouwgereetschap te weten van ketel, cuijp, tonnen etc. egeen daer van vuijtgescheijden soo ende gelijck hij t'selve nu eenige jaren heirwaers heeft gebruijckt, item alnoch dat landt achter Sillengelach groot ontrent anderhalff vaetsaet, item alnoch den langen acker gelegen aenden Hooghijndwegh groot ontrent twee vaetsaet, item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt de Bus van Jen Jacobs, item alnoch een parceel groesen genaemt de Schoorhorst groot ontrent vijff copsaet, item alnoch het cleijn Dijcxvelt ien groot ontrent een vaesaet, ende wat dese cavel wegen de huijsinge beter ofte vuijtter handt soude moeten geven verclaren de deijlderen soo aen schult als andersints genoten te hebben off verer te sullen genieten.

B: Adam Frans Pompen wesende meerderjarich soo hij verclaerde is te deel gevallen inden eersten een parceel ackerlants gelegen bij Willem Tussens groot ontrent drie vaetsat, item alnoch den Soeacker t'eijnden den bovenstaende acker aengelegen groot ontrent een vaetsaet, item alnoch den beemt gecomen van Aert Loeffen op het eijntjen groot ontrent drie copsaet, item alnoch de risten gestaen hebbende in twee parthijen grot t'samen ontrent negen copsaet ende alnoch de achterste reij groot ontrent een vaetsaet met alnoch een parceel groesen enaemt de berck van Goedelt van Heese groot ontrent een vaetsaet

C: Elisabeth meerderjarige dochter Frans Pompen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is ten deel gevallen inden eersten een huijs schuer hoff ende aengelach groot ontrent drie copsaet met den beempt daer t'eijnden aen gelegen groot ontrent derdalff vaetsaet, alles gestaen ende gelegen ter plaetsse genaemt het Eijntjen tot Strijp onder die prochie van Leende, item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Grooten Bergh, item alnoch een parceel erffs groot ontrent een halff vaetsaet genaemt den Hoff aenden [.] item alnoch het groot dijckvelt groot vier vaetsaet, ende alnoch het g[.] inden Ketelbuijter, groot ontrent twee vaetsaet, ende moet dese cavel andere vier cavelen vuijtter handt geven hondert vijftich gulden eens

D: Frans Jacob Bluijssen man ende momboir Jenneken Frans Pompen sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten dat acker[.] gelegen opde Tuijnt groot ontrent anderhalff vaetsaet, item alnoch den langenacker gelegen op het Eijntjen groot ontrent seven copsae, item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genaemt den Heijacker, item alnoch een parceel groesen genamet de Cleijn Dolegh groot ontrent vijff copsaet, item alnoch een parceel erffs genamet de achterste Jansborgh groot ontrent drie copsaet gecomen van Jenneken Mol, ende alnoch een parceel groesen genaemt de Cleijn Reij groot ontrent drie copsaet

E: Jacob Jan Pompen ende Jan Willem Dielis beijde als wettige geede momboiren over Geerardus Frans Pompen, sijn te deel gevallen inden eersten een parceel ackerlants gelegen aen den Boonhoff van Arien Pompen groot ontrent negen copsaet, item alnoch een parceel erffs genaemt den Cleijnen Bergh groot ontrent een vaetsaet, item alnoch de groot Dolegh groot ontrent twee vaetsaet, item alnoch een parceel erffs genaemt den Lochem gecomen van Grietjen Grieten groot ontrent anderhalff vaetsaet, onder conditie dat elck den chijns in sijne cavel staende daer in sal moeten houden ende betalen ... (16-11-1688)

298v. Pieter Janssen woonende tot Rijswijck [Rijswijk] soo voor sijn selven als mede als last ende procuratie hebbende om t'naervolgende te moegen doen van Geertje en pietertjen Hendricx gepasseert voor den notaris Jan vander Hoeven ende seeckere getuijgen tot Rotterdam residerende van date den (22-11-1688) bij ons drossard en schepen gesien ende gelesen, ende heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Adam Peeter Sleeuwens seecker huijs en aengelagh metten acker daer aen gehoorende, groot ontrent hondert en vijftien roeden gestaen ende gelegen aende Rul onder de prochie van Heese tusschen 1. de weduwe wijlen Jan Tomas [Thomas] 2. Jochim Jochims [Jochems] 3. de straet 4. Hendrick Deelis ... uijtgenomen dorps commer en drie gulden jaerlijcx geestelijcke pacht ... (01-12-1688)


299. de vercooper in qualiteijt als voor heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Joosten seecker parceel groese genamet de Biesen groot ontrent veertich roeden, gelegen aen den Rul onder de prochie van Heese tusschen 1. Rijm Lambert 2. Jan Teeussen 3. de weduwe Joost Joosten 4. de straet ...


299. den selven vercooper in qualiteijt als voor heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Deelis seecker parceel lants genaemt de Gerwenacker groot ontrent 86 roeden, gelegen aende Rul prochie van Heese tusschen 1. Adam Peeters 2. Tonis Arien Driessen 3. Jan Peeter Venten 4. eenen wegh ...


299v. de selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joch Jochims [Jochems] seecker parceel lants genaemt de woutert groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Creijl prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. de weduwe Joost Joosten 3. de straet 4. de kinderen Sweer Joosten ...


299v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Anneken weduwe wijlen Joost Joosten seecker parceel lants genaemt de Woutert, groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Criejl neffens erve 1. Jochim Jochims [Jochems] 2. Claes Jan Tielens 3. de straet 4. de kinderen Sweer Joosten ...


299v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Amant Philipsen seecker parceel lants genaemt den Binnenacker groot ontrent 62 roeden gelegen tot Creijl prochie van Heese tusschen 1. de weduwe Hendrick Peeters 2. de weduwe Jan Geerits 3. de weduwe Hendrick Peeters 4. Aert van Mierlo ...


300. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Leijntjen weduwe wijlen Jan Geerits seecker parceel lants genaemt den Binnenacker groot ontrent 62 roeden gelegen tot Creijl prochie van Heese tusschen 1. Anna Philipsen 2. den cooper 3. Aert van Mierlo 4. de weduwe Hendrick Peeters ...


300. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Leijntjen weduwe wijlen Jan Geerits seecker parceeltjen lants genaemt den Binnenacker groot ontrent 29 roeden gelegen tot Creijl prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. Amant Philipsen 3. de kinderen Hendrick van Asten 4. de weduwe Hendrick Peeters ...


300v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Amant Philipsen seecker parceel lants genaemt den Handi[.] groot ontrent 45 roeden gelegen tot Creijl prochie van Heese tusschen 1. de weduwe Jan Geerits 2. de kinderen Philips Amants 3. Aert van Mierlo 4. Wouter Tijssen [Thijssen] ...


300v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Anneken weduwe Joost Joosten seecker parceel groese genaemt den Grooten Beemt behalven de putten, groot ontrnet 63 roeden gelegen aenden Rul prochie van Heese tusschen 1. Tielen Ariens 2. Sijn Tonis 3. d'Aa 4. t'naerbueren cheijnsgoet ... uijtgenomen dorps commer en vijff stuijvers sjaer grontcheijns ...


301. Willem Wouter Schevers heeft bij facte van mangelinge tegens seeckeren eijckenboom gestaen opt' gelagh vanden getransporteerde, wettelijck ende erffelijck getransporteert aen Tonis Jan van Can de jongen seecker parceel driesgroesen genaemt den Hol, groot ontrent der[.] vaetsaet, gelegen ter plaetse genaemt het Hollestraetjen onder de prochie van Heese, tusschen 1. Eijmert Jan Deelis 2. J[.] Bol 3. An Bitters 4. t'Hollenstraetjen ... (06-12-1688)


301. Margriet Geerits de Jongh weduwe wijlen Anthonis Berghmans heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Nelis Joosten seecker parceel ackerlants genaemt de Egelmortel groot ontrent drienveertich roeden gelegen ontrent den Wintmolen tot Heese tusschen 1. Geerit Sijnen 2. Jenneken weduwe Willem Jacob Delen [Deelen] 3. d'erffgenaemen Geerit Meijnis 4. Hendrick Dircx, item seecker gebust genaemt de Laeck ofte Heijthorst groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Willem Eijmers 2. d'erffgenaemen Geerit Swuesten 3. t'naeburen cheijnsgoet 4. Engelken Wijnen [Weijen] ... uijtgenomen dorps commer en derdalven stuijver cheijns inden Egelmortel ende twee stuijvers sjaers ind t'Gebust ... (09-12-1688)


301v. compareerde Geerit Peeter Hollen inwoonder tot Leende ende heeft inder alderbeste forme geemancipeert ende eijgen meester gemaeckt Dirck sijn comparants soon (uijt redenen hem daer toe moverende) soodanich hij niet in sijne schaede wil gehouden sijn, ofte van sijn proffijt niet en pretendeert t'ontfangen, op verbant als naer recht ... (17-12-1688)


Anno 1689

302. Evert Hendricx heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Matthijs De[.] seecker parceel ackerlants genaemt de Streep groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. [.] Jan Verhaegen 2. Dingen Tonis 3. Jan [.] Tonis 4. Jan vanden Boom, item seecker parceel erffs wesende hoff en boomgaert groot ontrent een halff vaetsaet gelegen mede aende Rul tusschen 1. Hendrick Frenssen 2. den cooper 3. Jasper Hendricx 4. de straet ... (03-01-1689)


302. Jan Franssen bekent mits desen wel ende schuldich te wesen aen Hendrick Frans Roubosch de somme van hondert gulden den gulden tot twintich stuijvers gereekent Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende end daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen vijff gulden, waer van het eerste jaer verscheijnen sal op nieuwe jaerdagh eerstcomende (01-01-1690) ende soo voorts van jaere tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe, ... (03-01-1689)

[Kantlijn: Hendrick Frans Roubosch bekent dat Jan Franssen het capitael deser geloofte ter somme van hondert gulden met den intreste van hem heeft gerestitueert ende betaelt ergo gecasseert opden (11-01-1692)]

302v. Jacob ende Jan Macxsen van Gestel, Anthonis Hendrick Hoors [Hoirs] als man ende momboir Catelijn Macxsen van Gestel ende Cornelis Janssen van Velthoven als man ende momboir Marie Macxsen van Gestel, hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Frans Jacob Bluijssen seecker huijs, backhuijs en hoff groot ontrent een copsaet gestaen ende gelegen tot Leende tusschen 1. de straet 2. Jacob van Asten cum suis 3. de straet 4. Peeter Jan Bacx, item seecker parceeltjen hooffs genaemt den Bergh gelegen tot Leende voorst. tusschen 1. Heijltjen Frans Delen [Deelen] 2. Hendrick Smeulders [Smulders] 3. Heijltjen Frans Delen [Deelen] 4. de Broeckerstraet ... (10-01-1689)


303. Dielis ende Claes Driessen, Leendert Sijnen Loots als man en momboir Marie Driessen mitsgaders Eijken Driessen meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght Jintis Peeter Hollen seecker huijs schuer Backhuijs en aengelach met het lant daer aen (over de path) gehoorende groot ontrent seven copsaet gestaen ende gelegen ontrent de kercke tot Leende tusschen 1. Willem van Pelt 2. Wouter Verbiesen 3. de kinderen Hendrick Loes 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer, vijffentwintich stuijvers geestelijcke pacht ofte reductie ende twee blancken sjaers grontcheijns mitsgaders de puth maer te mogen gebruijcken met Wouter Verbiesen ende t'saemen t'onderhouden ...


303v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick van Asten seecker parceel groese groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Leende ter plaetse genaemt de Schambert tusschen 1. d'erffgenaemen Hendrick Tijs [Thijs] 2. d'erffgenaemen Jacob Martens 3. Willem van Pelt 4. Willem van Pelt ...


303v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Hendrick Jan Geven [Geeven] verweckt bij Aeltjen Jan Abrahams sijne gewesene huijsvrouwe, ende hebben wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt ende dat in ses gelijcke cavelen ofte portien


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is Abraham Hendrick Geven [Geeven] inden eersten het huijs metten aengelach groot ontrent een vaetsaet gestaen inde Ren daer sijn ouders in sijn comen te overlijden, item een groesvelt inde Jansborgh genaemt den Meijer groot ontrent drie copsaet, item het Langhveltjen van Jan Abrahams gelegen inde Jansborgh groot ontrent een vaetsaet, item een parceel groesen gelegen inde Meulenwe[.] gecomen van Jan de Smith [de Smid] groot ontrent vier vaetsaet, item een parceel ackerlandt int Weecken genaemt den Nop groot vijff copsaet, item de halff Cruijt te lancx op even groot neffens Jan Reijmen erve, ende een parceel ackerlants t'eijnden het aengelach gelegen groot stijff twee vaetsaet, ende t'[.] dese cavel beter is als d'andere bekennen de deelderen in gelt ontfangen te hebben

B: Frans Hendrick Geven [Geeven] is te deel gevallen inden eersten het huijs metten aengelach gecomen van Geerit Claessen groot ontrent anderhalff vaetsaet, item het vlet inden Meulenschutten groot ontrent drie copsaet, item de halff Ren te lancx op even groot het voortste eijnde groot ontrent anderhalff vaetsaet, item het voortste deel inde Jansborgh groot scherp vijff copsaet, item de halve groote langhacker te lancx op even groot nevens Jan van Mierlo erve, item het cleijn langhackerken groot scherff een vaetsaet

C: Jan Hendrick Geven [Geeven] is te deel gevallen inden eersten seecker parceel groese genaemt de Broecke groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Strijp, item seecker parceel groese genaemt de Gelij Aa groot ontrent twee vaetsaet, gelegen ontrent de H[.]huijs, item seccker parceel lants gelegen inde Heij groot ontrent [.]halff vaetsaet, item seeckere helft van een parceel lants genaemt de Kruijt groot ontrent int' geheel twee vaetsaet te lancxt op de sijde neffens Jacob van Asten erve

D: Wouter van Asten als man ende momboir Jenneken Hendrick Geven [Geeven] is te deel gevallen inden eersten seecker parceel groese groot ontrent 78 roeden gelegen inde Jansborgh, item seecker parceel groese genaemt Jan Aelle [Aalen] velt gelegen inde Jansborgh voorst. groot ontrent 57 roeden, item seecker parceel lants genaemt den acker van Jan de Smit [de Smid] opde Tuijnt, groot ontrent 55 roeden, item seecker parceel lants genaemt het ackerken van Jan Alen [Aalen] groot ontrent 57 roeden gelegen aende Veestraet

E: Anthonij Hendrick Geven [Geeven] is te deel gevallen inden eersten de helft van seecker parceel groese genaemt de Ren te lancx op neffens erve de kinderen Reijm Vee, item het derdepart wesende de middelste cavel, van seecker parceel groese genaemt de Groote Jansborgh, item de helft van seecker parceel lants genaemt den Langenacker te lancxt op de sijde neffens erve Mattijs Daems, item seecker parceel lants genaemt het Kleijn Kruijtjen groot ontrent 34 roeden

F: Geerit Hendrick Geven [Geeven] is te deel gevallen inden eersten seecker parceel groese van Peeter van Asten gelegen inden Nevenbeemd, groot ontrent 60 roeden, item seecker parceel groese genaemt het Veltjen van Jan Abrahams groot ontrent een vaetsaet, item het derdepart te dwers op wesende de achterste cavel van seecker parceel groese genaemt de Groote Jansborgh, item seecker parceel lants genaemt de Huijset van Engel Meijnis, item seecker parceel lants gelegen inde Langhacker gecomen van Engel Meijnis groot ontrent vijff copsaet, onder conditie dat elck de cheijns in sijne aenbedeelde cavel staende sal moeten betaelen ende malcanderen te wegen daer t'van noode sal ter naesten vlet ende minste schaede ... (13-01-1689)

305. compareerde Hendrick Cornelis ende Hans Aert Hanssen als wettige geede momboren over de minderjarige kinderen wijlen Goort Hanssen verweckt bij Jenneken Geerits sijne wettige huijsvrouwe, ende bekennen mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Gevert Jan van Velthoven inwoonder tot Oesgeest [Oegstgeest] gelegen buijten de stadt Leijden [Leiden], de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij de voorst. minderjarige kinders vaeder nu ontrent anderhalff jaer geleden ontfangen, soo als Geerit outste soone Goort Hansen hier present verclaerde, gelovende deselve somme t'allen tijden des versoght wordende wederom te restitueren ende daer van intrest te betaelen alle jaer vier gulden waer van het tweede jaer intrest verscheijnen sal den (01-09-1689) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe ... (14-01-1689)


305v. compareerde Anchelmus ende Jan Amsems van Gemert soo voor hen selven als mede als last hebbende van Hendrick en Sara en Geertruij Jan Amsens van Gemert en de sniettemin den voorst. Jan Amsens van Gemert hem daer voor fort ende sterck maeckende ende de rato caverende ende bekennen mits desen te vollen voldaen ende betaelt te wesen van soodanige rente van vijffenveertich gulden capitael ende twee gulden en vijff stuijvers sjaers van intrest als sij comparanten te pretenderen hadden vande kinderen ofte erffgenaemen van Matthijs Heijmans inwoonderen tot Leende, soo dat de rente[.] dienaengaende die nu niet te vinden is naermaels te voorscheijn mochte comen, mits desen sal gehouden worden voor gecasseert nul ende van geender waerde ... (18-01-1689)


306. compareerde Sijken Geerit Meijnis weduwe wijlen Joost wouters voor een staecke, Goort Hendrick Jaspers als man ende momboir Marie Geerit Meijnis voor een staecke, Jan, Arien ende Peeter Willems voor een staecke, Claese Arien van Stratum als momboir beneffens Peeter Aerts als vaeder vande minderjarige kinderen verweckt bij Leijsken Geerit Meijnis voor een staecke ende Peeter Janssen als man ende momboir van Marie Geerit Claessen, beneffens Leendert Geerits van Velthoven schepen als huijden wettelijck geauthoriseerde van schepenen alhier in plaetse van Claes Peeter ende Corstiaen Geerits die absent sijn voor een staecke alle erffgenaemen vande goederen achtergelaeten bij Peeter Dominicus, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt,


A: mits welcke deelinge te deel gevallen is inden eersten Goort Hendrick Jaspers de schuer met het halff aengelag te lancxt op de sijde neffens erve Jacob Aerts, item seecker parceel lants wesende Leenroerich, groot ontrent anderhalff vaetsaet, ende een parceel lants genaemt het Eghtjen alle gelegen onder Heese, den peirboom staende opt' aengelag staende sal aen dit loth bleijven soo lange als hij vruchten draeght ende is dit lot belast met de helft van elffdalve stuijver cheijns

B: Sijken Geerit Meijnis is te deel gevallen het huijs met het halff aengelagh te lancxt op de sijde neffens erve Jan vanden Boomen met een parceeltjen lants genaemt den Voorsten Heuvel gestaen ende gelegen onder Heese ende is dit loth belast mette helft van elfdalve stuijvers cheijns

C: Jan, Arien en Peeter Willems sijn te deel gevallen seecker parceel groese genaemt den Snaphaen metten halven Kreijlsenacker te lancxt op de sijde neffens erve Dries Gielens erffgenaemen

D: Claes Ariens van Stratum cum suis is te deel gevallen seecker parceel groese genaemt de Vloet met een parceel lants genaemt den Hoeacker gelegen onder Heese

E: Peeter Janssen ende Leendert Geerits cum suis sijn te deel gevallen seecker parceel groese genaemt den Konincxbeempt met den halven Kreijlsenacker te lancxt op de sijde neffens erve Dries Gielens erffgenaemen onder conditie dat elck den cheijns ofte renten in henne aenbedeelde cavel staende sal moeten betaelen, ende malcanderen te moeten wegen daert' van noode wesen sal ter naester velt ende minste schaede ... (20-01-1689)

307v. Jan Matthijssen Beeckmans heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Wouter Matthijsen Beeckmans sijn broer seecker halff huijs, schuer, hoff en aengelagh, groot ontrent int geheel derdalff vaetsaet gestaen ende gelegen tot Creijl tusschen 1. d'erffgenaemen Geerit Meeussen 2. idem 3. Joostjen Delen [Deelen] kinderen 4. de straet, item een derdepart van seecker parceel groese ofte sigge genaemt de Gemeenten groot ontrent int' geheel derdalff vaetsaet gelegen tot Creijl voorst. tusschen 1. Tijs Jan Francken 2. Geertruij Hoeben ... uijtgenomen dorps commer en de helft van eene rente van vijff gulden sjaer en hondert gulden capitael aende kercke tot Heese staende inde voorst. huijsinge hoff en aengelagh ... (28-01-1689)


307v. Jan Tijssen [Thijssen] bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Dirck Wouters Verbiesen de somme van vijftich gulden, den gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde eenigen teijt geleden te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer voor jaerlijcx tot intrest te betaelen twee gulden en vijftien stuijvers waer van het eersten jaer intrest verscheijen sal van huijden date dese ondergeschreven over een jaer (10-02-1690), ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe ... (10-02-1689)


308. [doorgehaald: Peerken Peeters als last hebbende van Evert Jan Everts haeren man den welcken actie ende transport is hebbende van Jan Jacobs, Govert Sijmen ende Aert Aerts als mede van Jenneken en Hendricxken Rutten soo sij verclaerde, Hendrick Hendricx soo voor sijn selven als mede als last hebbende van Peeter van Meir en Francoijs [.] woonende tot Out Turnhout [Oud Turnhout], Dries Janssen en Jan Aerts]


308v. Jan Peeter Leenders heeft wettelijck ende erffelijck verocght aen Willem Dircx van Someren seecker parceel groese groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Genouwenhuijs prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. de weudwe Willem Jan Booms 2. t'naebueren cheijnsgoet 3. Huijbert Goorts 4. de kinderen Goossen Senders ... (10-02-1689)


308v. Evert Jan Everts man ende momboir Peerken Peeters soo voor sijn selven als mede als actie hebbende van Jan Jacobs, Govert Sijmen ende Aert Aerts mitsgaders van Jenneken en Hendricxken Rutten soo hij verclaerde, en des niet te min hem daer voor fort en sterckmaeckende, Hendrick Hendricx soo voor sijn selven als mede als last hebbende van Peeter van Meir en Francooijs sijn swaeger woonendachtich tot Out Turnhout [Oud Turnhout] en des niettemin hem daer voor fort ende sterckmaeckende, Peeter Jacobs, Dries Janssen en Jan Aerts woonende tot Soerendonck ende des niettemin hem daer voor fort ende sterckmaeckende, Dirck Joosten, Cornelis Jacobs, Hendrick ende Gijsbert Anthonis soo voor hen selvan als mede hen sterckmaeckende voor Jan Antonis, Hendrick, Jan ende Geerit Everts soo voor hen selven als mede hen fort ende sterckmaeckende voorde verdere absente erffgenaemen wijlen Jan Peeter Sprengers, ende in qualiteijt als voor wettelijck ende erffelijck vercoght aen Reijnder Reijnders seecker huijs ende aengelagh, groot ontrent vijffenveertich roeden gestaen ende gelegen inde geuchte genaemt Riel prochie van Heese ene Leende tusschen 1. Hendricxken Geerits 2. de straet 3. idem 4. Jenneken Dircx ... uijtgenomen dorps commer twee gulden twee stuijvers acht penningen sjaers aent' geestelijck comptoir ... (19-02-1689)


309. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit Geerits seecker parceel groese genaemt den Aelsbergen groot [.]entachtentich roeden gelegen inden gehuchte genaemt Riel tusschen 1. Pouwels Geerits 2. Pereijntjen Franssen 3. Hendrick Jan Everts 4. een straetjen ...


309v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Corstiaen Geerlinghs seecker parceel groese genaemt het Vloeterveltjen groot ontrent vijffentseventich roeden gelegen inden gehuchte genaemt Riel tusschen 1. t'naerbueren cheijnsgoet 2. idem 3. idem 4. idem ...


309v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Pouwels Geerits seecker parceel lants genaemt de Hulsacker groot ontrent tseventich roeden, gelegen inden gehuchte genaemt Riel tusschen 1. den cooper cum suis 2. een straetjen 3. Geerit Geerits 4. d'h: geest vanden Bosch ...


310. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Everts seecker parceel lants genaemt den Looijacker groot ontrent drie vaetsaet, gelegen tot Riel tusschen 1. Jan Pouwels 2. Jenneken Noten 3. Tielen Jan Tijssen [Thijssen] 4. d'erffgenaemen van Dirck en Catelijn van Pelt ...


310. Hendrick Everts inden gehuchte genaemt Riel woonachtich bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Frans Andriesen vande Loveren de somme van hondert ende vijftich gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve t'allen tijden restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens vijff gulden vant' hondert, waer van het eerste jaer intrest verscheijnen sal van huijden date deses over een jaer (19-02-1690) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst somme toe ... ende tot meerder verseeckeringen van t'gene voorst. staet soo compareerde Meeus Franssen woonende inden gehuchte genaemt Hoogh Geldrop, den welcken verclaerde hem te stellen als borge ende schuldenaer principael ... (19-02-1689)

[Kantlijn: Frans Andriessen vande Louwre [Lovere] bekent dat Hendrick Everts aen hem dese geloofte van hondert vijftigh gulden metten intreste van dien heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert opden (30-01-1696)]

311. Heijlken Hendrick Meeussen weduwe wijlen Matthijs Peeter Heijen heeft uijt crachte van testament metten voorst. haer man gemaeckt voor den notaris Pouwel Smits [Smids] ende seeckere getuijgen alhier tot Heese geresideert hebbende van date den (14-02-1671) inhoudende eene clousule als volght: "comende voorders tot dispositie van henne tijdelijcke goederen het sij huijsinge landereijen, saeijlanden ende weijlanden egeen van dien uijtgescheijden die den eersten afflijvigen metter doot sal ontruijmen ende achterlaeten, daer over soo maecken ende laeten de testateuren reciproce d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijde volcomen heer ende meester omme vande selve te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaeren tot betaelinge vande schulden ende om het kindt bij hen t'saemen verweckt daer mede op te voeden," den selven testamente bij ons drossard ende schepen geseien ende gelesen, wettelijck ende erffelijck vercoght aen Aert Dircx seecker halff huijs en aengelagh groot ontrent twee vaetsaet gelegne ott Creijl prochie van Heese tusschen 1. de weduwe Adam Peeter Heijen 2. de straet 3. idem 4. Willem Peeters ... uijtgenomen dorps commer en drie stuijvers drie duijten sjaers grontcheijns ... (21-02-1689)


311v. deselve vercooperesse heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Leijsbeth weduwe Adam Peeter Heijen, seecker parceel lants genaemt de Oude Braeck groot ontrent een vaetsaet mette helft vande hegge daer aen gehoorende, gelegen tot Creijl tusschen 1. Gielen Willems 2. de coopersse 3. de straet 4. Jan Heijen ...


311v. deselve vercoopersse heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Leijsbeth weduwe Adam Peeter Heijen seecker parceel lants genaemt de Nieuw Braeck groot ontrent 40 roeden, gelegen tot Creijl, tusschen 1. Jan Tonis 2. de coopersse 3. Jan Hendrick Peeter 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer en ses duijten sjaers grontcheijns ...


312. compareerde Joost Cornelis Daems ende Matthijs Tonis van Gael als man ende momboir Marie Cornelis Daems dewelcke belooven mits desen te betaelen aende regeerders des dorps Heese alle jaer de somme van thien gulden ieder nu t'alderheijligen eerstcomende (01-11-1689) beginnende ende daer inne te continueren van jaer tot jaere soo lange tot dat de somme van hondert vijffenvijftich gulden seventien stuijvers acht penningen (die Cornelis Daems hennen vaeder zaliger bij het slodt sijnder gedaene borgemeestersreeckeninge inden jaere 1672, noch te achteren is gebleven) sal wesen voldaen ende betaelt ... (24-02-1689)


312. compareerde Dielis Janssen inwoonder tot Heese den welcken verclaerde de nu ontrent een jaer geleden bij forme van coop vercregen te hebben vande twee kinderen Jacob Janssen seecker parceel ackerlants groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen ter plaetse genaemt inde Voorste Weir met noch een groesvelt groot ontrent anderhalff vaetsaet bijde gelegen tot Creijl prochie van Heese, waer in hij tot een last heeft aengenomen eene rente van vijftich gulden capitael ten behoeve van Leendert Geerits van Velthoven, ende alsoo den selven rentenbrieff is geconstitueert bij Leendert Janssen soo dat de verdere erffgoederen vanden selven daer mede in verbonden staet, soo verclaert den comparant desleve erffgenaemen daer van nu ende t'eeuwigen dagen te sullen ontlasten ende indemneren ... (09-03-1689)


312v. compareerde Jan Loureijssen schepen alhier als man en momboir Anneken Gijsberts, ende Jacob Tijssen [Thijssen] als in huwelijck hebbende Margriet Gijsberts ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen de erffgoederen bij Gijsbert Cornelis hennen schoonvaeder achtergelaeten alle gelegen inde gehuchte genaemt Riel jurisdictie van Heese ende Leende,


A: mits welcken deelinge te deel gevallen is Jan Lourijssen inden eersten seecker parceel groese genaemt het Eeusel groot ontrent twee vaetsaet, item seecker parceel genaemt de Hulsbeemt groot ontrent derdalff vaetsaet, item de helft van een parceel groese genaemt de Elsit groot int' geheel vierdalff vaetsaet te lancxt op de sijde neffens erve Jan Hendricx cum suis, item den halven Haeghacker groot int gheel vier vaetsaet te lancxt op de sijde neffens sijne erve, item het achterste Noulant groot anderhalff vaetsaet, item een parceel lants genaemt het Wilgestuck groot derdalff vaetsaet, ende moet dit loth hebben van Jacob Tijssen [Thijssen] de somme van vijftich gulden

B: Jacob Tijssen [Thijssen] is te deel gevallen inden eersten seecker huijs en aengelagh groot ontrent twee vaetsaet, item seecker parceel erffs wesende groes en landt genaemt den Houw, groot t'saemen twee vaetsaet, item seecker parceel groese genaemt het Clootjen groot een vaetsaet, item seecker parceel groese genaemt het Cleijn Elssit groot drie copsaet, item het Groot Elssit neffens erve de kinderen Jan Huijben, item seecker parceel groese genaemt den Omswanck, groot seven copsaet, item den halven Haegenacker groot int' geheel vier vaetsaet te lanxt op de sijde neffens erve d'h: geest vanden Bosch, item seecker parceel lants genamet de Putstreep groot een vaetsaet, item het groot Noulandt ende moet dese cavel totten egaliteijt betaelen dese naergenoemde renten te weten aen Gielen Jan Poolen tot Eijndhoven [Eindhoven] tien gulden sjaers en twee hondert gulden capitael, item aen den armen tot Aelst tien gulden sjaers en twee hondert gulden capitael, item eene gulden acht penningen en een halff spint rogge sjaers aent' geestelijck comptoir, onder conditie dat ieder sal moeten betaelen twee stuijvers cheijsn te weten den voors. Jacob Tijssen [Thijssen] tot Heese, ende Jan Loureijssen tot Seijlst [Zeelst] met vier penningen tot Geldrop, de verdere lasten die opde achtergelaetene goederen van Gijsbert Cornelis hier naer noch te voorscheijn mochten comen sullen de deijlderen malcanderen helpen draegen ende betaelen, gelijck de incomende schulden egeen uijtgescheijden hoe die genaemt mochten worden, bij hen sullen werden gedeijlt, ende malcanderen te moeten wegen daert' van noode wesen sal ter naester vlet ende minster schaede ... (16-03-1689)

313v. compareerde Jacob Tijssen [Thijssen] ende Claes Janssen als man ende momboir Maeijken Tijssen [Thijssen] ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen de erffgoederen achtergelaeten bij Tijs Hendrick Jacobs alle gelegen inden gehuchte genaemt Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende,


A: mits welcke deelinge te deel gevallen is Jacob Tijssen [Thijssen] inden eersten den Hulstbeemt groot derdalff vaetsaet, item het Groot Kooijveltjen neffens erve Jan Pouwels, item een parceel lants genaemt de Hoffstadt groot twee vaetsaet, item den acker inde Braeck groot twee vaetsaet, ende heeft daer inne aengenomen te betaelen dese naervolgende schulden, als te weten ses gulden ses stuijvers sjaers aen [leeg] tot Aerlebeeck [Aarle-Rixtel, Beek en Donk] t'capitael hondert vijffentwintich gulden, item twee gulden vijftien stuijvers aen t' geestelijck comptoir t#capitael vijftich gulden, item tweaelff stuijvers sjaers cheijns aen den heere tot Seijlst [Zeelst], ende vijff stuijvers tien penningen sjaers aent' voorsijde geestelijck comptoir

B: Claess [doorgehaald: Tijssen] Janssen is te deel gevallen inden eersten seecker huijs en aengelach groot ontrent anderhalff vaetsaet, item seecker parceel groese genaemt de Donck groot drie loopensaet, item den Vloeteracker groot derdalff vaetsaet, item het Hoogh Elssit, groot een vaetsae,t item het Kleijn Koeijveltjen met het Beusselken, item een heijtveltjen, item het Wilgestuck groot twee vaetsaet, item het Kleijn Willegestuck groot sestien roeden, ende heeft daer inne aengenomen dese naergenoemde schulden, als te weten hondert gulden aen Tonisken Engelen tot Leende, item twee hondert gulden capitael aen de erffgenaemen [doorgehaald: Jan] Hendrick Coolen tot Geldrop, item ses stuijvers sjaers cheijns aen d'heer van Heese ende Leende, item achtdalve stuijver sjaers aen t'geestelijck comptoir, item een halff spint coorn sjaers aen den rentmeester tot Gemert, onder conditie dat de voorst. deijlderen malcanderen sullen wegen daert' van noode wesen sal ter naester velt ende minster schaede ...

314v. Matthijs Everts als mondelinge last hebbende van Josijntjen van Sontvelt woonende tot Tuernhout [Turnhout], ende des niet te min hem daer voor fort ende sterckmaeckende ende de rato caverende, heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Servaes Janssen seecker parcele groese groot ontrent een vaetsaet, gelegen inde gehuchte genaemt Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Joost Jan Everts 2. Jan Heijmans 3. Aert Cornelis 4. eenen wegh ... (25-03-1689)


314v. Peeter Jaspers van Leeuwen inwoonder tot Geldrop ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht aen Aert Wijnants een parceel driesgroesen groot ontrent drie loopensaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne palen ende limiten gelegen is ter plaetsse genaemt de Papenvoort onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende tusschen 1. Paulus Wijnats 2. de Papenvoort 3. eenen wegh 4. idem ... vuijtgenomen dorps commer ende vier stuijvers een oort jaerlijcke grontchijns staende in twee texten ... (28-03-1689)


315. Dries Jan Francken schepen tot Geldrop als momboir beneffens Aert Sijmons den mede momboir over de minderjarige kinderen wijlen Mattijs Goorts ende Pouwels Peeters als last ende procuratie hebbende van Heijltjen ende Geertruijdt Goorts soo hij verclaerde, hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Jacobs seecker parceel groese genaemt het Hool Eeusel groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen aenden Rul prochie van Heese ter plaetse genaemt het Achterlant tusschen 1. Peeter Joosten 2. de kinderen Jan Mijnissen, item seecker ackerken groot ontrent vijff copsaet, gelegen inde gehuchte genaemt Hout tusschen 1. Jan de Greeff 2. Jan Sijmens 3. Pouwels Janssen 4. eenen ackerwegh ... uijtgenomen dorps commer ende eene rente van vijftich gulden capitael aende armen tot Geldrop ... (31-03-1689)


315. Hendrick Aert Wespen cum suis evicteur uijt crachte sijnder gedaene evictie hebbende de solemniteijten soo van verhueringe, verbuetinge, behoorlijcke publicatie daer toe gerequireert naer ouder gewoonte goebserveert bleijckende bij de actens daer van sijnde alhier ter secretarij berustende, heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Geerits seecker huijs en aengelagh groot ontrent drie copsaet gachtergelaeten bij Peeter Jan Bacx gelegen onder de prochie van Leende tusschen 1. Peeter Bacx 2. Aert Jacobs 3. de straet 4. den cooper, item seecker parceel erffse ofte groes en lant genaemt het Gelagh groot 2 vaetsaet gelegen nefens de voorsijde erve aen, item een parceel geneamt he tNieulant groot 1,5 vaetsaet gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. [.] Hendricx 2. de heijde ... uijtgenomen dorps commer vier stuijvers seven duijten sjaers cheijns in twee texten en twee stuijvers acht penningen reductie sjaers ... (31-03-1689)


315v. den selven vercooper in qualiteijt als voor heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan [doorgehaald: Leenderts] Janssen van Mierlo seecker parceel groese groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Leende ter plaetse genaemt inde Reij tusschen 1. Peeter Hendricx 2. d'erffgenaemen Hendrick Jan Joosten 3. d'Aa 4. Joseph Bluijssen ...


316. deselve vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Leendert Geerits van Velthoven schepen alhier seecker parceel groese genaemt de Kooijbroecken groot ontrent een vaetsaet gelegne tot Leende (achtergelaeten bij Peeter Jan Bacx) tusschen 1. de weduwe Peeter Goossens 2. Jacob van Asten 3. Jacob Pompen 4. [niet aanwezig] ...


316. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Bartel Goorts seecker parceel lants genaemt de Horstacker groot ontrent vierdalff copsaet, gelegen tot Leende tusschen 1. Hendrick Leenen 2. Aert Jeucken 3. de straet 4. [niet aanwezig] ...


316. Hendrick Leenen, Joseph Marcelis Bluijssen ende Jan Maes armmeesters tot Leende evicteuren, uijt crachte hender gedaene evictie hebbende de solemniteijten soo van verhueringe verbuetinge, behoorlijcke publicatien als andersints daer toe gerequireert naer ouder gewoonte goebserveert bleijckende bij de actens daer van sijnde alhier tot secretarij berustende, hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Geerit Hendrick Tijs [Thijs] seecker huijs en hofken groot ontrent vijff roeden achtergelaeten bij Peeter Jan Bacx gelegen tot Leende ter plaetse genaemt de Sevenhuijs tusschen 1. Arien van Puth 2. de weduwe Jan Bluijssen 3. de straet 4. Leijsken van Erp ...


316v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Aelbert Janssen van Bocxmeir [van Boxmeer] seecker parceel lants genaemt het gelagh groot ontrent seven copsaet achtergelaeten bij Peeter Jan Bacx, gelegen tot Leende tusschen 1. Gielen van Puth 2. Willem Geerits 3. Hendrick van Asten 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer vier stuijvers cheijns ende twee stuijvers acht penningen reductie sjaers ...


317. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Bartel Goorts seecker parceel lants groot ontrent een vaetsaet, achtergelaeten bij Peeter Jan Bacx, gelegen tot Leende tusschen 1. Aert Jeucken 2. Hendrick Leenen 3. de straet 4. den cooper ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver twaelff penningen sjaers cheijns ...


317. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Leenders seecker parceel lants genaemt de Nieuwheijde groot ontrent seven copsaet, achtergelaten bij Peeter Jan Bacx, gelegen tot Leende tusschen 1. Dircxken Tijssen [Thijssen] 2. de straet 3. Willem Geerits 4. eenen wegh ... uijtgenomen dorps commer en seven duijten sjaers grontcheijns ...


317v. Jan Hendrick Clevers vuijt crachte van testamente met wijlen Hendricxken Aert den Raeijmaecker [Rademaeckers] sijne gewesene huijsvrouwe gemaeckt inhoudende een clausule aldus: "comende voorders totte dispositie vande tijttelijcke goederen hen alsvoor verleent, t'sij van huijsen, landen, renten, haeff ende erffhaeffelijcke meubelen goederen egeen ter werelt vuijtgescheijden, waer over sij cracht ende macht sijn hebbende, daer van maecken ende laeten sij testatueren reciprocquelijck d'een den anderen ende den lancxlevende van hen beijden vrije heer ende meester, omme alle deselve te mogen vercoopen veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren als off sij den lancxlevende van hen beijde voor erffgenaem universeel midts desen instituerende," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijde gepasseert voor schepenen van Heese ende Leende van date den (27-02-1687) bij ons drossardt ende schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Anthonis Box [Bocx] coster ende schoolmeester tot Leende, een parceeltjen groesen groot ontrent een halff vaetsaet gelegen aenden Oisterickerdijck onder die prochie van Leende tusschen 1. d'erve toebehoorende de cappelle tot Strijp 2. Joost Coox [Cocx] 3. de gelijcke erffgenamen Hendrick Clevers 4. de straet ... (08-04-1689)


317v. Claes Jan Sijnen ende Jan Willem Verhoeven nomine uxoris ende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght Wouter Janssen van Dommelen hennen swager twee derde deelen in seecker parceel ackerlants genaemt den Olibos gelegen tot Strabreght prochie van Heese groot int geheel ontrent een vaetsaet tusschen 1. derffgenamen Hendrick Peeters 2. de kinderen Geerit Cornelis 3. [doorgehaald. Adriaen] Hendrick Adriaen Vincken 4. den Cappelpath ... (12-04-1689)


318. Aert Deelis Verheijen als man ende momboir Luijtjen Andries Ruevens woonende tot Mierlo heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Jacobs seecker parceel driesgroese groot ontrent vijffdalff vaetsaet gelegen inden gehuchte genaemt Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Francijn Jan Goossens 2. Jan de Greeff cum suis 3. Jan Geenen 4. Jan Geenen den jongen ... uijtgenomen dorps commer en drie stuijvers grontcheijns sjaers mette wegen daer over gehoorende ... compareerde mede Joost Dielis Verheijden den welcken verclaerde hem te stellen als borge voor alle verdere naer calangien op verant als voor ... (18-05-1689)


318v. Wouter Adriaen Snoecx uijt crachte van testamente met sijne gewesene huijsvrouw gemaeckt voor den notaris Pouwels Smits [Smids] ende seeckere getuijgen alhier tot Heese geresideert hebbende van date den (14-07-1677) bij ons drossard ende schepen gesien ende gelesen, inhoudende een clousule als volght: "comende voorts tot dispositie vande tijdelijcke goederen, het sij van huijsingen landereijen, saeijlanden ende weijlanden oock van renten als erffhaeffleijcke meubelen, geen van dien uijtgescheijden waer ende tot wat plaetse die gelegen sijn ende bevonden mogen worden, waer over de testatuerne cracht ende macht sijn hebbende, daer over soo maecken ende laeten sij testatueren d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijde vrije heer ende meester omme van deselve te mogen vercoopen, veralieueren transporteren belasten ende beswaeren nae goetduncken vande lancxtlevende," heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jan Franssen seecker parceel groese genaemt het Gelagh groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen tot Heese aende Eijmerickerstraet tusschen 1. den cooper 2. Geertruij weduwe Dries Gielens 3. de Voortstraet 4. Tonij [leeg] ... uijtgenomen dorps commer en vierdalve stuijver grontcheijns sjaers ... (08-06-1689)


318v. den selven vercooper heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Lemmens seecker parceel lants genaemt de Heilig Cruijs Acker groot ontrent twee vaetsaet, gelegen ontrent den Windmolen tot Heese tusschen 1. Gielen Willems 3. Wouter de Smit [de Smid], item seecker parceel erffs genaemt het Gaelven groot ontrnet een vaetsaet, gelegen aenden Boel tusschen 1. Jan Hendrick [.] 2. Aelken weduwe Jan Wouter Verbiesen, item seecker parcele groese genaemt den Holenbergh groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Ginderover tusschen 1. Wouter Geerits 2. Tonis Swuesten ...


319. Tonis Coolen uijt crachte van testament met sijne gewesene huijsvrouw voor secretaris ende drossard en schepenen alhier gemaeckt en opgericht op den (28-02-1687) inhoudende onder andere een clousule als volght: "comende voorders totte dispositie vande tijdelijcke goederen haer als voor verleent t'sij van huijsen landen, renten, haeff ende erffhaeffelijcke meubilaere goederen waer ende op wat plaetsen die gelegen sijn ofte bevonden mogen worden egeen ter werelt uijtgescheijden, waer over sij cracht ende macht sijn hebbende, daer van maecken ende laeten sij testatueren reciproquelcijk d'een den anderen ende den lancxtlevend van hen beijde vrije heer ende meester omme allen deselve te mogen vercoopen, veralieueren transporteren belasten ende beswaeren als off sij beijde noch inden leven waeren," bij ons drossard en schepen gesien ende gelesen, heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Tielens seecker huijs en aengelagh groot ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen ontrent de kercke tot Heese tusschen 1. de straet 2. Willem Martens 3. de straet 4. Claes Bocx ... (27-06-1689)


319v. compareerde Peeter soone Hendrick Aert Wespen in huwelijck gehadt hebbende Anthonetta Houbraecken, ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen de tochte ten behoeve van sijn kindt bij sijne voorst. gewesene huisvrouw verweckt, van allen de goederen die hij dienaengaende in tochte is besittende waer ende op wat plaetse die gelegen sijn egeen uijtgescheijden, ... (01-07-1689)


320. Jan Reijm Hoors [Hoirs] bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Willem Joost Cocx de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt heircomende van geleende penningen bij den voorst. debiteur soo hij verclaerde te danck ontfangen, belovende deselve somme wederom te restitueren over twee eerstcomende jaeren aenvanck nemende metten dagh van huijden, ende daer van intrest te betaelen alle jaer vijff dergelijcke guldens waer van het eerste jaer verschijnen sal van huijden date deses over ene jaer (05-07-1690), ende in cas van langer onderhoudinge als voorst. staet met believe vanden crediteur als dan van jaer tot jaer daer innte te continueren totte effectuele restitutie der voorst. somme toe ... (05-07-1689)

[Kantlijn: compareerde Jan vanden Boom vorster tot Leende als last hebbend van Willem Joost Cocx met kennisse van schepenen bekent vande neffenstaende gelofte voldaen en betaelt te sijn consenteerde derhalven inde cassatie (27-02-1692)]

320v. wij drossard, schepenen, borenmeesters kerck ende armmeesters des dorps Leende representerende ende vervangende het corpus der selver gemeente verclaeren dat mits het naerbeschreven parceel erffs voor der gemeents lasten bleeff leggen ende daeromme verscheijde jaeren verhuert is geweest wij te rade geworden sijn onm t'selve ingevolge de generaele resolutie vande ed: mog. heeren raeden van staten der vereenichde Nederlanden van date den (18-05-1677) ten hooghsten ende voor alle man te vercoopen ende dat om daer aen te verhaelen de achterstaende gemeentslasten, welcken volgende soo hebben wij ingevolge de voorst. resolutie ende de vierveijlensdaegen elcken van veeriten tot veeriten daegen alhier voor der kercke tot Leende behoorlijck gedaen, ten eijnde alle geintresseerde crediteuren hier van kennise mochten hebben, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelicjk ende erffelijck vercoght aen Cornelis Andriessen van Deurssen [van Deursen] seecker parceel ackerlants achtergelaten bij Adriaen de With groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Oisterick aenden Haeghwegh prochie van Leende tusschen 1. Willem Engelen 2. Willem Geerits van Lieshout 3. Hendrick Leenen 4. eenen wegh ... (23-07-1689)


321. deselven vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Aert van Pelt seecker parceel lants groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen ter plaetse genaemt opte Huijsset onder de prochie van Leende tusschen 1. Tonisken Engelen 2. Jan Goort Bul 3. Peeter Jeucken 4. d'erffgenaemen Hendrick Jan Joosten, achtergelaeten bij Adriaen de With ...


321. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Crijnen seecker gerechte vierdepart van een bosken achtergelaeten bij Adriaen de With groot int' geheel ontrent veertich roeden gelegen ter plaetse genaemt inde Jansborgh prochie van Leende tusschen 1. Peeter Maes 2. s'heeren aert 3. idem 4. de weduwe Jan Bluijssen achtergelaeten bij Adriaen de With ...


321v. [doorgehaald. compareerde Cathalijn Willem Joosten]


321v. Seijken Sanders bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jan Joost Cocx inwoonder tot Leende de somme van hondert en vijffentwintich gulden elcken tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij haer debitrice te dancke ontfangen welcke penningen sij emploijeert heeft tot het vernaerderen van seecker parceel erffs dat haer vaeder vercoght heeft aen Luijcas Dirck Keijmps tot Heese, gelovende deselve somme wederom te restitueren te allen tijden des versoght wordende ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens vijff dergelijcke guldens vanden hondert waer van het eerste jaer intrest verscheijnen sal van huijden over een jaer (14-09-1690), ende soo voorts van jaere tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe, ... (14-09-1689)

[Kantlijn: compareerde Jan Joost Cocx den welcken bekent vande neffenstaende geloofte mits het transporteren vant parceel erffs daer de debitrice de neffenstaende capitael geemploijeert heeft ten volle voldaen en betaelt te wesen consenterende derhalven int casseren deser gelofte (02-01-1690)]

322. Sijken Sanders geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen als naerder van bloet heeft met behoorlijcke solemniteijten vernaerdert seecker parceel groese gelegen tot Heese ter plaetse genaemt aenden Ginderoversedijck groot ontrent twee vaetsaet als Luijcas Dirck Keijmps in coope vercregen heeft van Sander Hendrick Dircx haeren vaeder volgens den transportbrieff daer van sijnde opden [leeg] voor heeren schepenen der stadt Eijndhoven [Eindhoven] gepasseert ende alsoo den cooper weijgerde de cooppenningen te ontfangne heeft de voorst. naerderesse de somme van hondert en vijffentwintich gulden alhier onder schepenen geconsigueert ende presenteert daerenboven in klinckende ende blinckende gelde snoch soo veel meer penningen te tellen als den voorst. cooper onder eede wil verclaeren als den rechtveirdigen cooper meerder als de voorsijde somme van hondert vijffentwintich gulden is geweest (14-09-1689)


322. compareerde Michiel Marcelis Smeulders [Smulders], Jacob Geerit Goorts als man en momboir Heijltjen Marcelis Smeulders [Smulders], mitsgaders Arien Mattijs Delen [Deelen] als momboir over de minderjarige kinderen wijlen Tonis Marcelis Smeulders [Smulders] verweckt bij Anneken Hendrick Jacobs sijne wettige gewesene huijsvrouw, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen d'erffgoederen achtergelaten bij Marcelis Smeulders [Smulders] hennen vaeder


A: mits welcke deelinge bij blinde lootinge te deel gevallen is Arien Mattijs Mattijs Delen [Deelen] in sijne voorst. qualiteijt seecker parceel groese genaemt de Sant gelegen tot Ginderover, item seecker parceel groese genaemt het Brucxken gelegen inde Bulders, item den Loockeracker gelegen inde Nieuwhoeve, item den Egelmortelacker mede aldaer gelegen, item het Eeeusel tot Ginderover

B: Michiel Marcelis Smeulders is te deel gevallen seecker parcele groese genaemt Heer Joosten Beemt gelegen achter Arieken Kuijpers [Cuijpers], item den weirde gelegen ontrent de casteels tot Heese, item de Nieuwhoeve van Peeter den Schoenmaecker, item den Oude Voort Acker met de Smeel, mitsgaders het huijs en aengelagh daer sij tegenwoordich in is woonende, ende t'gene dese cavle beter is als d'andere was hem competerende voort' houden van sijn vaeder zaliger

C: Jacob Geerit Goort is te deel gevallen seecker parceel groese genaemt het Houttermanneken, item seecker parceel groese genaemt den Beliaert, item den Ouden Meulenacker met den Coorencampacker, item de Nieuwhoeve van Peeter Driesen met de halff Heijthorst, onder conditie dat elck de cheijns ofte renten in sijne aenbedeelde cavel staende sal moeten betaelen, ende malcanderen te moeten wegen daert' van noode wesen sal ter naester vlet ende ter minste schaede ... (22-09-1689)

323. Peeter dirck Jeucken bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Hendrick Smeulders [Smulders], Jacob Strijbos en Joseph Marcelis Bluijssen armmeesters tot Leende ende sulcx ten behoeve vanden armen de somme van vijfftich gulden, den gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens vijff gulden ten hondert, waer van het eerste jaer intrest verschijnen sal den (01-09-1690) ende soo voorts van jaer tot jaere totte effectuele restitutie toe ... (05-10-1689)


323v. Dingen Wouter Dielis geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen als naerder van bloet, heeft met behoorlijcke solemnitijten vernaerdert soodanich parceel erfs genaemt de Streep groot ontrent een vaetsaet, ende seecker hoffken met een boomgaertjen groot t'saemen ontrent een halff vaetsaet gelegen aende Rul prochie van Heese als Mattijs Delen [Deelen] in coope vercregen heeft van Evert Hendricx volgens de transportbrieff daer van sijnde gepasseert opden (03-01-1689), ende de cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is de naerderesse geweken ende haer gelaeten in sijn recht (28-10-1689)


324. Leijntjen Bluijssen weduwe wijlen Hendrick Willem van Hees woonende tot Streijp prochie van Leende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affstant gedaen vande tochte van alle soodanige goederen t'sij huijsen, saeijlanden en weijlanden egeen uijtgescheijden als de voorst. renuntiante van haeren voorst. man zaliger in tochte is besittende, waer ende op wat plaetsen die gelegen sijn ten behoeve van Peeter Corsten van Mol, Hendrick Jacob Maes ende de verdere erffgenaemen daer toe gerechticht sijnde ... (10-11-1689)


324. Marie Frans Pompen weduwe wijlen Willem Peeter Maes heeft uijt crachte van testamente metten voorst. haeren man zaliger gemaeckt inhoudende onder andere eene clousule als volght: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt almachtich als voor verleent daer van laeten ende maecken sij testateuren van hen beijde vrije heer ende meester om allen deselve goederen t'sij erffhaeve gronden van erven ofte erffrenten egeen uijtgescheijden waer ende op wat plaetse die gelegen souden mogen wesen tot betaelinge van henne schulden en hen t'saemen verweckt kinderen op te voeden te mogen vercoopen, veralieueren belasten ende beswaeren, bleijckende allen t'selve," breeder bij de voorst. testamente gepasseert opden (31-01-1686) bij ons ondergeteeckent gesien en gelesen, wettelijck ende erffelijck vercoght aen Thomas Versantvoort eenen jaerlijcken ende erffelijcken cheijns van twaelff gulden jaerlijcx en drie hondert gulden capitael den gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants, om met die penningen te betaelen ingevolge vanden voorsijden testamente dese naergenoemde schulden als te weten aen Aert van Pelt hondert gulden, binnen de stadt Diest aen [leeg] de somme van tnegentich gulden, binnen Tuernhout [Turnhout] aen [leeg] de somme van veertich gulden, ende aen Jan Cocx tot Leende vijffenveertich gulden, als andersints, ende dien te heffen ende te beuren in ende uijt seecker huijs en aengelagh groot ontrent een vaetsaet, gestaen ende gelegen tot Leende tusschen 1. de straet 2. d'erffgenaemen Jan Coolen [Colen] 3. de straet 4. de kinderen Tijs Heijmans, alle jaer te verscheijnen te st. Marten sulcx dan het eerste jaer verscheijnen sal (11-11-1690) ende sal men de voorst. rente altijt mogen afflossen met dergelijcke driehondert gulden ... (12-11-1689)

[Kantlijn: compareerde Tomas Janssen Versantvoort den welcken bekende vande neffenstaende renten ten vollen voldaen ende betaelt te sijn consenterende daeromme int casseren van dien (28-10-1692)]

325. deselve heeft in qualiteijt als voor alnoch wettelijck ende erffelijck verocht aen Dirck Hendrick Verbraecken seeckere obligatie van twee hondert gulden capitael en acht gulden sjaers ten laste vande gemeente van Leende (ofte wel soo veel sjaers als dandere rentiers die renten tot laste vande selve gemeente van Leende vant' hondert sijn treckende) haer vercoopersse aengecomen van Frans Hendrick Pompen haer vaeder zaliger van date den [leeg] om met die penningen haere kinderen bij den voorst. Willem Peeter Maes haere gewesene man zaliger verweckt op te voeden mitsgaders om de schulden te betaelen ... (22-11-1689)


325v. Anneke Dirck Keijmps meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Luijcas Dirck Keijmps haeren broeder haer gerechte portie ofte gedeelte die sij is hebbende in alle de goederen bij haere ouders ende Jan haeren overleden broeder achtergelaten alle gelegen binnen den dorpe van Heese t'sij huijsen, landen, heijden ende weijden egeen van die uijtgescheijden ende dat met soodanige renten cheijnsen ende dorps lasten het voorst. goet subject ... (24-11-1689)


325v. compareerde Hendrick Gielen Coppen ende Jan Janssen Smits [Smids] inwoonder tot Domlen [Dommelen] als wettige geede momboiren over de ses minderjarige kinderen wijlen Willem Stoffels verweckt bij Cathalijn Janssen Smits [Smids] sijne wettige gewesene huijsvrouw, ter eenre ende Hendrick Timmermans als man ende momboir van Hendrina Jacobs vanden Hagelaer inwoonder binnen de stadt Leijden [Leiden] ter andere sijden ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen de goederen achtergelaten bij Jan Leendert Stoffels t'sij van huijsen, landen, erffrenten, obligatien, actien ende crediten soo alhier tot Heese, Eijndhoven [Eindhoven] als op andere plaetsen gelegen, ofte waer die bevonden souden mogen worden egeen van dien ter werelt uijtgescheijden


A: mits welcke deelinge te dele gevallen is de voorst. momboiren over de voornoemde minderjarige kinderen allen de voorgemelte goederen egeen uijtgescheijden mits dat den voornoemden Hendrick Timmermans voor sijn gerechte sevende part sal trecken ende mogen invoordere van eene rente ofte obligatie van duijsent gulden capitael staende tot laste van het dorp genaemt Wintersel gelegen inden quartiere van Kempenlant de somme van driehondert sevenentachtentich gulden tien stuijvers, met welcke voorst. deijlinge de voornoemde comparanten in henne qualijteijt hen houden wel veroeght ende gecontenteert ... (26-11-1689)
[Kantlijn: Joris Mulders inwoonder tot Eijndhoven [Eindhoven] vuijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent bij Hendrina Jacobus dochtere vanden Haegelaer huijsvrouwe van Hendrick Timmermans meester cleermaecker binnen de stadt Leijden [Leiden] met den selven haren man geassisteert en tot desen geauthoriseert sijnde volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor den notaris Dirck [.]per en seeckere getuijgen binnen de stadt Leijden [Leiden] residerende van date den (10-04-1690), diewelcke bekent dat de momboiren over de ses minderjarige kinderen wijlen Willem Stoffels aen hem de driehondert sevenentachtentich gulden thien stuijvers in desen geventioneert hebben voldaen ende betaelt soo dat hij dienvolgende vande pretentie die te constituanten opde rente ofte obligatie van duijsent gulden capitael staende op het dorp van Wintersel in desen geroert midts desen is renuntierende en die geheel t'hennen behoeve overgevende, Heese (04-05-1690)]

326v. Jan Dielis Sanders inwoonder tot Heese bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Andries Arien Amants inwonder tot Geldrop de somme van drientsestich gulden den gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te geven van huijden date deses over een jaer (28-11-1690) metten intrest van dien tegens vijff dergelijcke guldens per cento, ende ingevalle van langer onderhoudinge met believe vanden voorst. crediteur ofte dese sijn actie hebbende, belooft alsdan inden voorst. intrest te continueren van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe, ... (28-11-1689)


326v. Jacob Tielens inwoonder alhier tot Heese als last ende procuratie hebbende van Jan ende Hendrick Geeritse Verschueren gepasseert voor Floris van Brontgeest notaris publicq bij den ed: hove van Hollandt geadmitteert in s'Gravenhage residerende ende seeckere getuijgen van date den (01-11-1689) bij ons drossard ende schepen gesien ende gelesen, heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert aen Jacob Gielen Huijben seecker huijs en aengelagh gestaen ende gelegen aende Ven alhier tot Heese met allen d'andere parceelen van erven soo groes, weijlant als andersints egeen uijtgescheijden als Geerit Verschueren des voorst. constituants vaeder metter doot heeft ontruijmt ende achtergelaeten alle gelegen ott Heese voorst. uijtgenomen seecker parceel ackerlants twelcke gebruijckt wordt bij Dirck Wouters Verbiesen gelegen ter plaetse genaemt d'Oude Molen, ende dat met soodanige renten, cheijnsen, dorps ende andere lasten als daer uijt sijn gaende egeen uijtgescheijden, mitsgaders den last van twee peeters sjaers die daer op noch mochten comen twel[.]men niet en gelooft...


327v. Peeter Willem Blockers als man ende momboir Marie Hendrick Tielemans alhier present, als naerder van bloet heeft met behoorlijcke solemnitijten wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van seecker huijs en aengelagh metten acker daer aen gehoorende groot ontrent hondert en vijftien roeden gestaen ende gelegen aende Rul prochie van Heese, als Adam Peeter Sleuwens [Sleeuwens] in coope vercregen heeft van Pieter Janssen soo voor sijn selven als mede als laste ende procuratie gehadt hebbende van Geertjen ende Pietertjen Hendricx volgens de transportbrieff daer van sijnde van date den (01-12-1688) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbend is den naederman geweecken ende hem gelaeten in sijn recht (30-11-1689)


327v. Willem Peeter Daems inwoonder tot Geldrop bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Hendrick Bruijnen inwoonder tot Leende de somme van hondert en vijftich gulden den gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen gelovende deselve somme wederom te restitueren te alderheijligen eerstcomende inden jaere 1690 (01-11-1690) metten intrest daer bij tegens vier gulden en tien stuijvers per cento, ende ingevalle van langer onderhoudinge met believe vanden voorst. crediteur ...


328. compareerde Peeter Janspers inwoonder tot Geldrop, Hendrick Nelis, Jacob Jan Sweers en Gielen Geerits soo voor hen selven als mondelinge last hebbende vande verdere erffgenaemen wijlen Tieleman Joosten en des niet te min hen daer voor fort ende sterckmaeckende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Corstiaen Janssen van Col seecker parceel groese groot ontrent een vaetsaet gelegen inde gehuchte genaemt Huls tusschen 1. Peeter Willems 2. Peeter Fladders 3. den Hulsterdijck 4. de Dommel ...


328v. Willem Geerits inwoonder tot Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Hendrick Aert Wespen de somme van t'sestich gulden, den gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke vande cooppenningen van seecker huijs en erva nu eenigen tijt geleden bij den debiteur vande voorst. crediteur gecoght, belovende deselve somme t'allen tijden des versoght wordende aende crediteur ofte dese sijne actie hebbende te voldoen metten intrenst van dien, wesende jaerlijcx drie gulden, waer van het eerste jaer verschijenen sal van huijden date deses over een jaer (08-12-1690) ende ingevalle dat den debiteur op den voorst. verscheijndagh den intrest niet en voldoet sal de crediteur ofte dese sijnde actie hebbende, op des debiteurs erve soo veel mutsaert mogen affcappen tot dat den intrest sal sijn voldaen ... (08-12-1689)


329. Tonis Janssen van Someren bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Jan sijnen soon de somme van tweehondert gulden de gulden van 20 stuijvers t'stuck Hollants spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde al over lange in verscheijde reijsen ontfangen gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versocht wordende, sonder nochtans daer van gehouden te sijn eenige intrest te betaelen ... (09-12-1689)


329. Jan Adams als mondelinge last hebben soo hij verclaerde van Teunis Adams sijnen broeder als naerder van bloet heeft met behoorlijcke solemniteijten vernaerdert de gerechte helft van seecker huijs en aengelagh groot ontrent twee vaetsaet gestaen en gelegen tot Creijl als Aert Dircx in coop vercregen heeft van Heijlken Hendrick Meussen weduwe wijle Mattijs Peeter Heijen volgens den transportbrieff daer van sijnde van date den (21-02-1689) ende den cooper sijne volle cooppenningen mette gedaene oncosten van reparatie ontfangen hebbende is den naerderman geweecken ende hem gelaeten in sijn recht (14-12-1689)


329v. Jan Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Baltus Caspars de Louwere [de Laure] molenaer tot Leende seecker parceel groese groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Heese inde Bulders tusschen 1. den cooper 2. de weduwe Willem Stoffels 3. een straetjen 4. d'erffgenaemen Geerit Raessen ... (14-12-1689)


329v. wij drossardt, schepenen, borgemeesteren, kerck ende heijligeestmeesteren des dorps Heese representerende ende vervangende gelijck altijt van oudts het corpus derselver gemeente verclaren dat mits het naerbeschreven parceel erffs voor der gemeenslasten bleef liggen en daer omme verschijde reijsen is verhuert geweest wij te rade sijn geworden om t'selve ingevolge de generale resolutie vande ed: mog: heeren rade van state der vereenighde Nederlanden van date den (18-05-1678) ten hooghsten ende voor alle man te vercoopen ende dat om daer aen te verhalen de achterstaende gemeens lasten welcken volgen, soo hebben wij ingevolge de voorst. resolutie ende de vier veijlensdagen, elcken van veerthien dagen tot veerthien dagen alhier voor der kercke tot Heese gedaen blijckende bij dacten van rela[.] alhier ter secretarije berustende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelicjk ende erffelijck vercoght Peeter Peeters van Meel een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen aent Hemelrijckstraetjen onder die prochie van Heese achtergelaten bij Jan Lambert Coolen [Colen], tusschen 1. Hendricxken weduwe Ieuwen Marten Melchiors 2. Peeter Jan Vesters 3. Willem Anthonis Martens 4. een straetjen ... item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet ter plaetsse voorst. gelegen ende oock bij den selven achtergelaten, tusschen 1. Willem Martens 2. idem 3. de weduwe Hendrick van Asten met haer kinderen 4. het Hemelrijckstraetjen voorst. ... item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Heeser Bosschenacker onder die prochie voorst. achter gelaten bij Lambert Joachims tusschen 1. de weduwe Dielis Jan Dielis mette kinderen 2. Jan Goort Vesters 3. Adriaen Jan Franssne 4. Marie weduwe Peeter Vesters met meer anderen ... (19-12-1689)


330. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Goorts seecker parceel erffs achtergelaten bij Jan Lambert Coolen [Colen] groot ontrent een vaetsaet, gelegen inde Heserbosser Smelen tusschen 1. Peeter Wouter Schavers 2. Peeter van Meel 3. Arien Jan Franssen 4. Marieken Peeter Vesters, item seecker parceel erffs genaemt het Gelagh van Hendrick Heijlen achtergelaten bij Jan Tijs Loots, groot ontrent drie vaetsaet, gelegen aende Ven tusschen 1. Hendrick de Jongh 2. Neesken Weijnen 3. Goort Coris 4. de straet ...


330v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Celen [Ceelen] seecker veltjen achtergelaeten bij (Peeter Daems groot ontrent 1,5 vaetsaet gelegen inde Hulsbroecken tusschen 1. d'erffgenaemen Libbeken Pompen 2. Jacob Geerits met meer andere 3. Jenneke Vee 4. een straetjen ...


331. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Gielen Huijben seecker parceel erffs genaemt den Donder achtergelaten bij Jan Goorts, groot ontrent een vaetsaet, gelegen aende Ven tusschen 1. de kinder Aert Dircx 2. de weduwe wijle Gielen Huijben 3. de straet 4. Jan Caspars ...


[ondertekenen: Matheus Willem Thijs schepenen, Jan Joest schepen, Jan Verhoeven schepen, Jacob Tielens, borgemeester, Wauter Gerardts borgemester, Willem Daems kerckmeester, Adam Geerits Dommels, Jacp Jan Ghobbels heijlighestmeester]

331v. Joseph Marcelis Bluijssen ende Hendrick Smeulders [Smulders] cum suis armmeesters tot Leende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort Janssen Coris seecker parceel groese genaemt het Baetenvelt groot ontrent seven copsaet gelegen tot Heese aende Ven tusschen 1. Hendrick de Jongh secretaris 2. Peeter Schavers 3. Jan Goorts 4. [leeg] ... (21-12-1689)


331v. Frans Dielis Buggen ende Joseph Marcelis Bluijssen als momboiren over de twee onmondige kinderen van Hermen Manus verweckt bij Geertruij Gijsberts sijne eerste gewesene huijsvrouwe ter eenre ende Hendrick Gijsberts ter andere sijde, hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck kgescheijden ende gedeijlt allen d'erffgoederen bij Joseph Gijsberts achtergelaten gelegen tot Leende,


A: mits welcke deelinge te deel gevallen is de voorst. momboiren inden eersten het huijs metten aengelagh, item eene rente van hondert vijffentseventich gulden capitael tot laste van Evert Jan Everts woonende tot Huls mette achterstaende pachten, item seeckeren acker achter de kerck gelegen metten imboel die noch inde voorst. huijsinge is, ende moet dese cavel uijtreijcken tot eene egalisatie aen Hendrick Gijsberts de somme van vijffhondert en vijffentwintich gulden eens

B: Hendrick Gijsberts is te deel gevallen inden eersten seecker parceel groese genaemt de Nieuwendijck groot ontrent anderhalff vaetsaet, item den Driesbemdt, groot ontrnet een vaetsaet, item den acker inde Langhacker, groot vijff copsaet ontrent, item eene rente van tweehondert gulde capitael mette achterstaned intresten tot laste van Lambert Peeters van Gogh, tot Lierop, ende moet dese cavel hebben vande onmondige kinderen voornoemt tot eene egalisatie de somme van vijff hondert vijffentwintich guldens eens, onder conditie dat elcke den cheijns ofte renten die in hen goet mocht staen sal moeten betalen ende malcanderen te wegen daert van noode wesen sal ter naester velt ende minste schaede ende ingevalle d'een of d'ander binnen een jaer en ses weken naer date deses aen henne voorst. renten comt tot verliesen beloven dat malcanderen te helpen dragen

332v. Jan Ariens de Louwere [de Laure] woonende tot Delft heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Mattijs Janssen Delen [Deelen] seecker parceel groese genaemt de Locht groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen aende Rul prochie van Heese tusschen 1. Gielen Willems 2. de kinderen Dielis Senders 3. de heijt 4. Jan Hendricx ... (28-12-1689)


Anno 1690

332v. Sijken Sanders meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen heeft wetttelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Joost Cocx seecker parceel groese gelegen tot Heese aende Ginderoversendijck groot ontrent twee vaetsaet als de vercoopersse bij vernaerderinge vercregen heeft van Luijcas Dirck Keijmps op den (14-09-1689) ... (02-01-1690)


333. Hendrick Ghijsbert Joosephs inwoonder tot Delft, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoght Reijnier Hollen onsen medeschepen een parceeltjen ackerlants groot ontrent een vaetsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is ter plaetssen genaemt de Drieschbeempden onder die prochie van Leende tusschen 1. de weduwe Jacob Bitters 2. d'erffgenaman wijlen Geerit Muijsers 3. idem 4. den Tuijtwegh ... (11-01-1690)


333. Jacobus Govers heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Willem Joost Cocx seecker parceel groese groot ontrent drie vaetsaet ofte wel soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is onder de prochie van Leende ter plaetse genaemt de Schamberden tusschen 1. Arien Colen 2. Adriaen vande Velde 3. d'Aa 4. een straetjen ... ende tot meerder verseeckeringe van t'gene voorst. staet vermits den vercooper noch geen vijffentwintich jaeren out is soo compareerde Marie Anna [Govers] huijsvrouw Arien Coolen [Colen] de welcke verclaerde haer te stellen als borge voor soo veel dat de vercooper haeren broeder over twee a drie jaeren als hij tot sijnen mondige dagen is niet en sal wederroepen renuntierende tot dien eijnde vande benefitie de vrouwe competerende (07-01-1690)


333v. Frans Hendrick Geven [Geeven] man ende momboir Elsken Frans Coox [Cocx] sijne wettige huijsvrouwe, ende Herman van Werden man ende momboir Jacomijn Frans Coox [Cocx] sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Catelijn Jacob Reijm Hoirs henne schoonmoeder een schepengeloofte van driehondert gulden capitael tot laste vande gemeente van Heese alle jaer verschijnende op den sevende april sijnde van date den (10-11-1678), item een obligatie van tweehondert gulden capitael tot laste vande ho: ed: gebo: vrouw van Heese ende Leende, alle jaer verschijnende op den vijffden october sijnde van date den (05-10-1680) gepasseert voor schepenen alhier ende ten behove vande kinderen ende erffgenamen Wouter Peeter Coox [Cocx] waer van sij transportanten bij representatie in henne vaders plaetsse met hen beijde voor een derdepart in allen de naerlatenschap erffgenamen sijn, ende tot welcken eijnde en meerder verseeckeringe mede is gecompareert Jan Joosten als man ende momboir van Catelijn Wouter Coox [Cocx] hem sterckmaeckende voor Lauwreijs Hollen sijnen swager ende mede erffgenaem diewelcke verclaert inde overgifte deser twee obligatien te condescenderen, ende daer aen nu nochte ten eeuwigen dagen meer te willen houden eenige actie ofte pretentien in eenigerhanden manier, maer dar van met helmelinge vertijdenisse beneffen de transporten tot behoeve vande voornoemde Catelijn Jacob Hoirs mette achterstaende pachten ofte intresten renuntierende mits dat de voornoemde Jan Joosten ende Louwreijs Hollen daer tegen sullen hebben ende behouden tot een equivalent eene rente van vijffhondert gulden capitael tot laste vande gemeente van Gemert ende alnoch eene rente van vijffhondert gulden capitael tot laste vanden heere van Beeck bij Aerle [Beek en Donk, Aarle Rixtel] mette verloopen intresten van dien waer op de transportanten insgelijcx sijn renuntierende .... (13-01-1690)


334. Catelijn Jacob Reijm Hoors [Hoirs] in houwelijck gehadt hebbende voor haren eersten man Frans Wouter Coox [Cocx] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende verclaert midts desen wettelijck te renuntieren soo op hare tochte als erffrecht ende dat tot behoeve van haer twee kinderen van allen de goederen die sij soo vuijtten hooffde van haeren voorst. eerste man in tochte mocht besitten als die haer wegens Hendrick Thonis van Hal, haeren gewesene tweeden man in erffrechte mochten competeren soo wel gronden van erven, erffhaeff, ende haeffelijcke meubelen, egeen vuijtgescheijden, vuijtgenomen t'geen de comparante vande meubelen alswanneer eenige dagen gelden die bij haer gedeelt wordende onder haer heeft behouden als mede het huijs schuer en brouwhuijs metten aengelach daer sij renuntiante tegenwoordigh in is woonende als oock een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen achter haer gelach genaemt den Bergh met alnoch een huijs metten aengelach gelegen tot Boshoven gecomen van haren tweeden man ende alnoch een parceel ackerlandts ter selver plaetsse gelegen genaemt den Vrijdagh groot ontrent drie vaetsaet, waer over sij hare vrije dispositie verclaert te willen behouden en in dese renuntiatie niet begrepen te wesen gelijck oock niet de goederen bij haer vuijtten hooffde van haeren tweeden man in tochten beseten en met het voorst. huijs tot Boshoven gelegen verhuert wordende ...


334v. Frans Hendrick Geven [Geeven] man ende momboir Elsken Frans Coox [Cocx] sijne wettige huijsvrouwe ter eenre ende Herman van Werden man ende momboir Jacomijn Frans Coox [Cocx] sijne wetteige huijsvrouwe ter andere sijden ende verclaren metten anderen wettelijck gescheijden ende gedeelt te hebben, allen d'erffgoederen soo gronden van erven als erffhaeffelijcke meubelen gecomen vuijtten hooffde soo van Frans Wouter Coox [Cocx] hennen gewesene schoonvader als Hendrick Thonis van Hal getrouwt geweest sijnde met Catelijn Jacob Reijmen [Hoirs] haere schoonmoeder, en die huijsden bijde selve hare schoonmoeder bij renuntiatie van tochten als andersints sijn overgegeven


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Frans Hendrick Geven [Geeven] voorst. inden eersten een parceel erffs genaemt de Bercken groot ontrent een vaetsaet, item een parceel groesen genaemt den Nieuwendijck groot schrerp drie vaetsaet, alnoch een parceel ackerlants genaemt den Acker bij Peeter den Metser groot ontrent anderhalff vaetsaet, item den acker inde Breetvennen groot ontrent drie copsaet, item d'eene helft van een parceel groesen groot int geheel ontrent vierdalff vaetsaet gelegen aenden Leenderdijck te lancx op even groot die sijde nevens Jen Loeffs cant en moet eenen stuijver chijns hier vuijt betealen, item het Busken gelegen inde Neerbeempden groot ontrent een copsaet, item het Nijsenbeemptjen gelegen aenden Ven onder die prochie van Heese, mits dat de twee eijckeboomen daer op staende sullen blijven tot behoeve van henne schoonmoeder, item de twee ackers mede onder Heese gelegen groot t'samen ontrent twee vaetsaet gecomen van Wouter Cocx

B: Hermen van van Werden voorst. is te deel gevallen inden eersten het Broexken groot ontrent een halff vaetsaet, item twee parceeltjens inde Craenssenden gelegen, item een parceel groesen genaemt de Meulenschu[.] groot scherff een vaetsaet, item een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen bij Jan Pompen, met alnoch een parceel ackerlandts gelegen bij Jan Bacx groot ontrent drie copsaet, item den halven Dijckbeemt te lancx op even groot die sijde neffens Geert Pompen los en vrije sonder eenigen chijns, item de Cleijn Cruijt wesende ackerlandt groot ontrent drie copsae,t item den Bluijssenbeemt groot ontrent twee vaetsaet tot Heese gelegen, item een parceel ackerlants genaemt de Hoeff groot ontrent anderhalff vaetsaet tot Heese gelegen, met conditie dat elck den chijns in sijne cavel staende sal moeten gelden ende betaelen ... (13-01-1690)

335. Peeter Corsten van Mol man ende momboir Jacomijn Jacob Maes sijne wettige huijsvrouwe ende Hendrick Jacob Maes beijde inwoonderen tot Leende ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Willem Anthonis een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet genaemt den Langenacker gelegen aende Hooghijnde tot Strijp onder die prochie van leende tusschen 1. Peeter Corsten van Mol 2. Jan Thijs Hannen 3. Jan Tielens 4. Willem Jan Smidts [Smids] met meer andere ... vuijtgenomen dorps commer ende vier stuijvers jaerlijcke grontchijns doch min off meer naerhandt daer in bevonden wordende sal den cooper moeten vergoeden ofte goet gedaen worden dat tegens den stuijver eenen patacom ... (14-01-1690)


335v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Aert Jooseph Maes een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Santbergh tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Marie weduwe Jan Hendrick van Bael met hare kinderen 2. Peeter Hermans met meer andere 3. s'heeren aert off heijde 4. de straet ...


335v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Reijnier Hollen onsen medeschepen een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genaemt den Weirdacker gelegen ontrent de Strijper cappel onder die prochie van Leende tusschen 1. den heijligeest van Leende 2. Jan Tielens, Goedelt Gevens [Geevens] met meer anderen 3. Willem Jan Tielens 4. Heijltjen weduwe Frans Coox [Cocx]


335v. Jan Janssen van Gemert alias Anchems, ende heeft wettelicjk ende erffelijck vercocht Willem Goort van Pelt een parceel ackerlants ten deel geleegt, groot ontrent vijff copsaet, ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne palen gelegen is ontrent de prochiekercke van Leende

genaemt den Berch tusschen 1. Jacob Strijbosch 2. Joost Cocx en de weduwe Jan Marcelis Bluijssen 3. de straet 4. eenen kerckpath ... (14-01-1690)

336. den vercooper vt supra, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Geerits van Velthoven een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Heijltjen Frans Delen [Deelen] in houwelijck gehadt hebbende Peeter Joost Coox [Cocx] met haer voorkindt 2. den acker den cooper op huijden mede opgedragen 3. N. vande Velden nomine uxoris 4. Hendrick Martinis, item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsat genaemt het Langhackerken ter plaetsse voorst. gelegne tusschen 1. Joost Coox [Cocx] 2. d'erffgenamen Thijs Hannen met meer andere 3. de reengenoten vanden bovensten acker mits neffens malcanderen gelegen sijnde 4. idem ...


336. den vercooper vt supra ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht aen Matthijs Geerit Goort van Velthoven een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genamet den Vogelsangh gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Joris Nelemans 2. d'erffgenamen Max Sanders 3. de Molenstraet 4. N. vande Velde nomine uxoris ...


336v. Joost Hendrick Verbeeck inwoonder tot Leende bekent midts desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn, de gelijcke kinderen van Reijnier Tielens de somme van tweehondert en vijftich gulden elcken gulden tot twintigh stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur (volgens seecker handtschrift dat mits desen te niette wort gedaen) vanden crediteuren vader den (18-11-1668) te dancke ontfangen, gelovende deselve somme t'allen tijden des versocht en aengemaent wordende te restitueren ende daer van jaerlijcx te betalen tot intrest de somme van thien gulden waer van den vijffden pacht sal comen te vervallen den (18-11-1690) ende soo voorts van jare tot jare totte restitutie der capitale penningen toe ... (17-01-1690)

[Kantlijn: compareerde Goort Joostten van Laarhoven als in huwelijk hebbende Geertruij Willem Pompen verweckt bij Elizabeth dochter Reijnder Tielens woonende tot Leende voor sich selven en verclaeardt sich fort en sterk te maken en altijt de rato te sullen caveren voor de verdere erffgenamen der kinderen Reijnder Tielens en den voorst. comparant in qualiteijt als voor bekent, ende verklaart dat de neffenstaende somme van tweehondertvijftich gulden capitael met de verschenen intreste van dien door Hendrik soone Hendrick Verbeek inwoonder tot Leende is gelost en voldaen aende erffgenamen der kinderen van wijlen Reijnder Tielens consenterende derhalve in sijne voorst. qualiteijt int casseren en roijeren der neffenstaende obligatie van den (17-01-1690) (Heese den (25-03-1733))]

336v. Jacob Jan van Velthoven inwoonder tot Heese ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen Gielis een parceel beemtgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet genamet de Sant gelegen inde Santen Ginderover onder die prochie van Heese, tusschen 1. een beemptstraetjen 2. Goort Dircx alias Cuijper 2. Anneken weduw Anthonis Marcelis Smulders 4. een beemptstraetjen ... vuijtgenomen vijfthien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht die den cooper voor d'eerste jaer nu lichtmis eerstcomende (02-02-1690) moet betaelen ende dorps commer ... (18-01-1690)


337. Adriaen van Vessem substituet heredis alhier uijt crachte van onwederroepelijck procuratie hem als vertoonder gegeven ende verleent bij heer Godefridus Gerardus Govaerts woonende binnen de stadt Antwerpen, gepasseert voor Johannes Crabbe openbaer notaris bij den raede van Brabant geadmitteert t'Antwerpen voorst. residerende ende seeckere getuijgen van date den (22-08-1689) bij d'ondergeteeckende drossaert ende schepenen gesien ende gelesen, ende bekende schuldich te sijn van goeder rechtveirdiger schult Adriaen Coolen [Colen] woonachtig tot Leende sijns constituants ofte debiteurs swaeger de somme van tweehondert ende vijftich guldens toecomende ter saecke ende over gelijcke somme t'sijnen contentemente den eersten penninck metten lesten vande voorst. Coolen [Colen] gehadt ende ontfangen opden (22-08-1688) daer van dese oock mede is dienende voor volcomen quitantie sonder van voordere te moeten doceren met renuntiatie aende exceptie van egeenen getelden gelde, welcke voorst. somme van tweehondert vijftich guldens eens den voornoemde constituant ofte debituer gelooft heeft ende gelooft mits desne wel ende volcomentlijcken op te leggen ende te betaelen aende voornoemde Adriano Colen t'sijnder geliefte mits ses weecken van te voren veradverteert wesende metten intrest van dien ten advenante van vier guldens per cento t'sjaers altijt te vervallen den 22 augusto sonder langer vertreck uijtstel off dilaij, ende off hem constituant niet gelegen en quaeme ter moniti vanden voorst. Colen, de voorst. capitaele penningen metten intrest prompt te restitueren ende te voldoen, soo gelooft de voorst. constituant ten volcomen contentemente vanden voorst. Colen te stellen suffisanter beseth ende heeft daer voren verbonden ende te panden geseth hem selven ende alle sijne goederen ruerende ende onruerende present ende toecomende tot Leende als elders gelegen, ende heeft den constituant gerenuntieert aen alle benefitien ende behulpen van rechten ter contrarien ende besundere den rechte seggende dat generaele renuntiatie niet en valideert ten sij dat speciael voorgaen ... (19-01-1690)

[Kantlijn: Adriaen Coolen [Colen] woonende tot Leende dewelcke bekende vande neffenstaende obligatie metten intrest van dien ten vollen vergenoeght ende voldaen te sijn consenterende derhalven inde cassatie desesn, (26-08-1700)]

337v. Jan Hendrick Celen [Ceelen], Jan Janssen Gielens soo voor hen selven als mede hen fort ende sterckmaeckende voor de verdere erffgenaemen van weijlen Libbeken Dielis Delen [Deelen] hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen Giellens mede vercooper seecker huijs en aengelagh groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen onder de prochie van Heese ter plaetse genaemt Ginderover, tusschen 1. d'erffgenaemen Neijs Jeronimus 2. d'erffgenaemen Jan Willem Gielens 3. de straet 4. scherp uijtloopende ...


338. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Beirent Jan Bernaerts seecker parceel groese, groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Ginderover prochie van Heese tusschen 1. Willem Gielen Claessen 2. Hendrick Nelis 3. een bemtstraetjen 4. d'Aa ...


338v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Hendrick Celen [Ceelen] seecker parceel erffs wesende groes en lant genaemt den Hoevendries groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Ginderover prochie van Heese tusschen 1. Jan Teusen 2. idem 3. een straetjen 4. Frans Jan Franssen ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver sjaers grontcheijns ...


338v. Jan Ariens en Frans Ariens, Arien Franssen nomine uxoris, Jan Hendricx soo voor sijn selven als mede als last hebbende van Geerit Janssen sijnen swaegen, Jan Tielens soo voor sijn selven als mede voor Joost sijnen broeder alle erffgenaemen wijlen Joost Marten Verbraecken hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tonis Adams seecker parceel lants genaemt den Haegenacker groot ontrent drie copsaet gelegen tot Creijl prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Nelis 2. Heijlken Nelis 3. Marieken Peeters 4. Amant Philipsen ... uijtgenomen dorps commer en drie duijten sjaers aende kercke van Heese ... (23-01-1690)


339. Dingen Hendrick Hoeijmaeckers meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir eenichsints sieckelijck naer den lichaeme op het bedde leggende, heeft op den 21e deses wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendricxken Hendrick Hoeijmaeckers haer suster haer gerechte kintsgedeelte van allen de haeffelijcke, erffhaeffelijcke ende erffelijcke goederen bij henne ouders zaliger achtergelaten ende metter doot ontruijmt egeeen ter werelt uijtgescheijden, en dat voor de somme van dartich gulden, welcke somme de voorst. coopersse belooft te betaelen aen henne andere susters ... (29-01-1690)


339v. Wouter Michiel Schaften ende Joost Janssen Vera [Verra] als momboiren over den innocenten soone wijlen Tonis Michiel Schaften verweckt bij Margriet Jan Vera [Verra] sijne wettige gewesene huijsvrouw uijt crachte van wettich decreet hen verleent bij d'heeren drossardt ende schepenen deser vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende van date den [leeg] hebben wettelijck ende erffelijck verkoft aen Jan Hendrick? Luijcas [Lucas] seecker parceel groese genaemt de Cleijn Elsvinckel, groot ontrent vijff copsaet, gelegen ter plaetse genaemt d'Elsvinckels prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Clous 2. Leijntjen weduwe Hendrick Tonis 3. de heijde 4. d'Aa ... (30-01-1690)


339v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Luijcas Dirck Keijmps seecker parceel groese genaemt de Groote Elsvinckel, groot ontrent twee vaetseat gelegen inde Elsvinckels prochie van Heese tusschen 1. Raes Gielens 2. d'erffgenaemen Hendrick Snoecx cum suis 3. de heijde 4. d'Aa uijtgenomen dorps commer en eene stuijver twee penningen sjaers grontcheijns ...


[los vel: op deze positie - heb ik boven in gevoegd nr. 269 staat er op geschreven]

340. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck en erffelijck verocoght aen Hendrick Nelis Joosten seecker parceel groese groot ontrent drie copsaet, gelegen aende Strabrechterdijck prochie van Heese tusschen 1. d'erffgenaemen Jan Hendrick Teussen 2. een straetjen 3. d'erffgenaemen Hendrick Peeters 4. de straet ...


340. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck en erffelijck vercoght aen Michiel Willem Schaften seecker parceel lants gelegen inde Smelen prochie van Heese (groot ontrent negen copsaet) tusschen 1. eenen wegh 2. Tonis Sweers cum suis 3. Wouter Hender Snoecx 4. eenen wegh ... uijtgenomen dorps commer en negendalven stuijver en eene penningen sjaers grontcheijns ...


340v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Gielen Geerit Joosten seecker parceel lants genaemt den Haegenacker groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Creijl prochie van Heese tusschen 1. Hendrick Nelis 2. Wouter Hendrick Snoecx 3. Marije Peeter Reijnders 4. d'erffgenaemen Philips Amants ...


340v. deselve vercooperen hebben in qualiteijt als voor wettelijck en erffelijck vercoght aen Jacob Geerit Meeusen seecker parceel lants genaemt de Hoeff groot ontrent vijff copsaet, gelegen tot Creijl prochie van Heese, tusschen 1. de kinderen Reijn Lambert Jochims [Jochems] 2. Claes Tielens cum suis 3. de kinderen Hendrick Peeters 4. de heijde ... uijtgenomen dorps commer en drie stuijvers drie duijten sjaers Hoeffkenspacht ...


341. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck en erffelijck vercoght aen Jan Frans Roubos seecker parceeltjen lants gecomen van mr. Adam, groot ontrent dartich roeden gelegen ontrent de Smelen aent' Cruijs prochie van Heese tusschen 1. Jenneken Hendricx 2. de weduwe Jan Wouters Verbiesen 3. Arieken Kuijpers [Cuijpers] 4. idem ...


341. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck en erffelijc kvercoght aen Hendrick Tielen Roubos seecker parceel lants genaemt de Coolacker groot ontrent 56 roeden gelegen aende Laerstucken prochie van Heese, tusschen 1. Hendrick Nelis 2. de kinderen Joost Jan Vera [Verra] 3. eenen wegh 4. Jan Hendrick Peeters ... uijtgenomen dorps commer en twee vaets coorn sjers vrouwenhoevenpacht ...


341v. Jan Slouwers heeft wettelijck en erffelijck vercoght aen Jan Peeter Reijnders seecker parceel ackerlants genaemt de Soeacker groot ontrent negen copsaet gelegen tot Strabrecht prochie van Heese tusschen 1. Geerit Joosten 2. d'erffgenaemen Jan Verhaegen 3. Hendrik Dielis 4. eenen waterlaet ... (03-02-1690)


341v. Frans Claessen woonende tot Ginderover prochie van Heese bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Arien Janssen woonende ter plaetse voorst. de somme van hondert gulden den gulden tot 20 stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (08-02-1691) metten intest daer bij tegens vier gulden en tien stuijvers per cento, ende ingevalle van langer onderhoudinge, met belive vanden voorst. crediteur off dese sijne actie hebbende, belooft alsdan inden voorsijden intrest te continueren van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. capitaele somme toe ... (08-02-1690)

[Kantlijn: Margriet weduwe Jan Thonis Vincken bekent dat Frans Claessen aen haer als eenighste erffgenaem van Arien Janssen haren overleden soon, dese geloofte heeft voldaen en de penningen gerestitueert op den (29-06-1691)]

342. Wouter Martens soldaet onder het regiment van den heere collonel Habel ten dienste deser lande, heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Wouter Jan Verbiesen seecker parceel groese groot ontrent drie copsaet, gelegen inde Koijbroecken prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Willem Pompen 2. Hendrick van Asten 3. d'Aa 4. Reijm Hollen ...


342v. Jan Peeter Leenders heeft wettelijck en erffelijck vercoght aen Willem Dircx seecker parceel lants genaemt de Smeel groot ontrent seven copsaet gelegen op d'Ovels prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. de kinderen Goossen Senders 3. de cooper 4. den heere van Heese ende Leende ... (16-02-1690)


342v. compareerde Michiel en Joost Aert Hoeben mitsgaders Hendrick Leenen ende Jan Hendrick Clevers als wettige geede momboiren over de minderjarige kinderen wijlen Willem Aert Hoeben verweckt bij Jenneken Jan Schoncken sijne wettige gewesene huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt allen d'erffgoederen bij henne ouders ende broeder mitsgaders Michiel en Willem Hoeben vrouwen ouders zaliger,


A: mits welcke deelinge te deel gevallen is Michiel Aert Hoeben inden eersten seecker huijs en aengelach groot ontrent 29 roeden metten bmet daer aen gehoorende groot ontrent 318 roeden den halven Soijacker te lancxt op de sijde neffens erve Aert Joseph Maes, item seecker parceel lants genaemt de Kack Uijt groot 16,5 roeden, item de helft vanden achtersten acker te lancxt op de sijde naest den Molenpath, item dat gebust inde Jansborgen, item den halven Ketelbueter gecomen van sijn weijffs ouders zaliger, item, item den acker aen denHoogheijndwegh, item den halven hoff inden Smetheuff, item dat lant aenden Hulsbos, alle gelegen tot Streijp prochie van Leende, ende moet den voorst. Michiel Aert Hoeben betaelen aende erffgenaemen Goort Bul ende Jacob de Weirt de somme van vierhondert vijftich gulden capitael mette verloopene intresten die henne ouders daer aen schuldich sijn gebleven

B: de voorst. momboiren over de kinderen wijlen Willem Aert Hoeben sijn te deel gevallen, inden eersten den halven Soijacker van Aert Hoeben, item de cavel inde Driesbeempden groot 32 roeden, item dat lant achter den Noppenbergh groot 23,5 roede, item dat huijs en aengelach gecomen vande minderjarige kinders moeders ouders, item de beemt aen den dijck groot 101 roede, item die achterste Riest, item den halven hoff inden Suetheuven, item dat lant op Peeter Delen [Deelen] Acker groot een vaetsaet, item die beemtjens achter den dijck groot 75 roeden, item den acker van Hendrick van Vechelen groot 61,5 roeden, item die achterste Riesten, item dat lant ende groes inde Ketelbueter groot 57 roeden, item dat lant inde Hoeven, item den halven hoff inden Suetheuven alle gelegen tot Streijp prochie van Leende

C: Joost Hoeben is te deel gevallen inden eersten dat bemtjen over d'A aende d'ander daer neven t'saemen groot hondert negenentsestich roeden, item de helft vanden achtersten acker aende Molepath te lancx op de sijde neffens erve Peeter Jan Nippen, item dat lant aende Hoogheijnde, alle gelegen tot Streijp prochie van Heese [sic], onder conditie dat elck den cheijns in henne aenbedeelde goederen staende sal moeten betaelen, ende malcanderen te wegen daer het van oode wesen sal ter naester velt ende minste schaede ... (24-02-1690)

344. Gielen Willem Schaften woonende tot Heese bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Michiel Marcelis Smeulders [Smulders] ende Arien Mattijs Delen [Deelen] als momboiren over de minderjarige kinderen wijlen Tonis Marcelis Smeulders [Smulders] verweckt bij Anneken Hendrick Jacobs sijne wettige gewesene huijsvrouw, de somme van hondert gulden, ieder tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende de selve somme wederom te restitueren van huijde date deses over een jaer met vijff dergelijcke guldens daer bij voor intrest, ende in cas van langer onderhoudinge met believe vande voornoemde momboiren ofte de kinderen als die meerderjarich sullen sijn geworden belooft alsdan inden voorsijden intrest te continueren van jaer tot jaere totte volle erffectuele restitutie der voorst. somme toe ...


344v. wij Anna Margrita van Randwijck vrouwe douagiere van Heese ende Leende, Johan de Jongh drossardt, Mattheeus Willem Thijs, Jan Joosten ende Jan Willem Verhoeven schepenen, Peeter Dielis Coppen, Hendrick Dommels, Matthijs Thonis, Jan Anthonis, Jan Joost Dircx ende Jan Verschueren borgemeesteren, Willem Daems ende Adam Dommels kerckmeesteren, Jacob Jan Gobbels ende Anthonis Daems heijlgeestmeesteren respective vrouw, drossardt, schepenen, borgemeesteren, kerck ende heijligeestmeesteren des dorps Heese representerende ende vervangende gelijck altijt van oudts het corpus derselver gemeente, beknnen dat alsoo de lest affgegaen borgemeesteren van Heese, dese naerbeschreven penningen genegotieert hebbende soo tot betalinge van gemeensschulden, als afflossinge van renten op hoogen intrest staende voor dsen in tijt van noot bij de regeerders opgenomen sijnde, en waer van tot noch toe geene brieven sijn gepasseert, alles tot onsen kennisse schuldigh te wesen Geerit Joost Dircx inwoonder tot Heese de somme van seven hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, welcke voorst. somme wij geloven hem sijne oiren, naecomelingen, ofte wel sijne actie hebbende t'allen tijden des versocht sijnde te sullen restitueren midts nochtans een halff jaer te voorens opgeseght wordende metten intrest van dien tegens drie gulden thien stuijvers van ieder hondert, maeckende jaerlijcx vierentwintich gulden thien stuijvers, welcken voorst. intrest wij beloven alle jaren te sullen betaelen op den vijffthienden december, waer van het eerste jaer intrest al vervallen is geweest den (15-12-1689), ende soo voorts van jare tot jare totte restitutie der voorst. penningen toe, ... (08-03-1690)

[Ondertekenen: Adam Geerit Dommels, Willem Daems, Jacop Jan Gobbels, Matheus Willem Thijs schepen, Jan Joost schepen, Jan Verhoeven schepen, Peter Delis Coppen, Mathijs Tonijs, Jan Joosten Dirckx, Jan Verschuren]

345. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Aert, Engeltjen ende Hendrcik kinderen Hendrick Joost Dircx de somme van seven hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden thien stuijvers van ieder hondert jaerlijcx te betaelen op den selven tijt, ende op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)


345v. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Jacob Jan Gobbels ende Anthonis Daems aermeesters tot Heese, ende die naer hen aermmeesters sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vanden voorst. aermen, de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden thien stuijvers van ieder hondert jaerlijcx te betalen op den selven tijt, ende op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)

[Kantlijn: compareerde Jacob Jan Gobbels armmeester, den welcken bekende vanden inhout der neffenstaende obligatie voldaen te sijn, consenteert derhalven int' casseren, actum (24-04-1691)]

346. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen Jacob Tielens inwoonder tot Heese de somme van vijffhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden thien stuijvers van ieder hondert jaerlijcx te sullen betalen op den vijffthienden januarij, waer van het eerste jaer intrest al is vervallen geweest den (15-01-1690), ende soo voorts van jare tot jare totte restitutie der voorst. penningen toe, alles op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)


346. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Aert Goort van Pelt inwoonder tot Leende de somme van vijffhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van ieder hondert te sullen betaelen op den selven tijt, ende het capitael te sullen restitueren op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)


346v. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Louwreijs Hollen inwoonder tot Heese de somme van vierhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van ieder hondert te sullen betaelen, op den selven tijt, ende op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)


346v. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Jan Frans Roubosch de somme van tweehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van ieder hondert te betaelen op den selven tijt, ende op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)


347. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Hendrick Cornelis inwoonder tot Heese de somme van vierhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van ieder hondert te betaelen op den selven tijt, ende op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)


347. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Luijcas Dirck Keijmps inwoonder tot Heese de somme van tweehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van ieder hondert te betaelen op den selven tijt, ende op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)


347v. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Michiel Geerit Joosten inwoonder tot Heese de somme van seven negen gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen tegens drie gulden thien stuijvers van t'hondert alle jaer verschijnende den vijfthienden martij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (15-03-1690) ende soo voorts van jare tot jare, totte restitutie der capitale penninen toe, gelovende deselve penningen te restitueren op gelijcke verbintenisse als inde voorgaende brieven staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)

[Kantlijn: compareerde Michiel Geerit Joosten diewelcke bekent ende verclaert dat de negenhondert gulden in desen brieve vermelt niet hem alleen waren competerende maer mede de gelijcke kinderen wijlen Hendrick Heurckmans sijnen gewesene schoonvader ende waer van hem comparant bij deelinge drie hondert gulden sijn gevallen ende de resterende ses hondert gulden aen Joost Thijssen sijnen swager als getrouwt hebbende Perijntjen Hendrick Heurkmans ende sal dienvolgende den intrest d'een als d'ander naer advenant het capitael alsoo moeten betaelt worden (24-01-1695)]

347v. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Jenneken Peeter Sleuwers inwoondersse tot Heese de somme van tweehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van ieder hondert te betaelen op den selven tijt, ende op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)


348. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Peeter soone Peeter Delen [Deelen] de somme van vijffhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tegens drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van ieder hondert te betaelen op den selven tijt, ende op gelijcke verbintenisse als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)


348. in qualiteijt alsvoor bekennen wij alnoch schuldigh te wesen, Hendrick Jacobs van Litssenburgh [de Litsenborger] de somme van vijffhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende deselve somme te restitueren ende den intrest tot drie gulden thien stuijvers jaerlijcx van ieder hondert te betaelen soo als inden bovenstaende brieve staet vuijtgedruckt ende oversulcx indier forme te worden geextendeert (08-03-1689)


348v. Jan Hendrick Maes heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert aen Tonis Willems alle sijne goederen soo van huijsinge, landerijen, saeijlanden ende weijlanden, de haeff ende erffhaeffelijcke meubiliaere goederen, soo alhier tot Heese als elders gelegen oft waer die bevonden souden mogen worden egeen ter werelt uijtgescheijden onder dese expresse conditie dat den getrasnporteerde ofte sijne erffgenaemen gehouden bleijft den transportant sijn leven lanck te onderhouden in cost en dranck linnen en wollen, vuer en licht, ende voorts generalijck alles wat een mensch tot sijn onderhout van noode soude mogen hebben, twelck den voornoemde Tonis Willems alhier present aenneemt te doen op verbant als naer recht ... (13-03-1690)


348v. Peeter Dirck Amants woonende tot Leende, bekent mits desen bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Hendrick Goort Coppen de somme van hondert gulden van twintich stuijvers het stuck, Hollants gepermitteert gelt ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren van huijden date deses over een jaer met vier gulden tot intrest, ende in cas van langer onderhoudinge met believe vanden crediteur off dese sijne actie hebbende, belooft alsdan inden voorst. intrest te continueren van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe ... (15-03-1690)


349. Jacob Jacobs de Muijter heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Amsems seecker parceel lants groot ontrent anderhalff loopensaet genaemt den Streepacker gelegen inden gehuchte genaemt Huls prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Jacob Janssen van Col 2. Peeter Willems cum suis 3. eenen wegh 4. idem ... (15-03-1690)


349v. compareerde voor d'ondergeteeckende drossard ende schepen deser vrije grontheerlijcheijt van Heese ende Leende, d'hr Godefridus Verbeeck als last ende procuratie hebbende om het naervolgende te mogen doen van de heer Godefridus van Groenendonck, gepasseert voor Henrico Heijmans ende seeckere getuijgen tot Brussel residerende van date den (20-09-1689) bij ons gesien ende gelesen, bektn in dier qualiteijt ontfangen te hebben van d'erffgenaemen Geerit Peeters woonde inde gehuchte genaemt Riel de somme van tweehondert gulden, ende dat in voldoeninge van twee besondere rentebrieven soo het capitael als d'achterstaende intrest van dien den voornoemde heer constituant toebehooren gepasseert voor schepenen alhier van date den (30-01-1571) welcke brieven sijn vermist ofte wel tegenwoordich niet connen gevonden worden, ende off deselve naer date deses te voorschijn comen mits desen sullen worden gehouden voor gecasseert alles op verbant als naer recht (10-04-1690)


350. compareerde Hendrick Joosten man en momboir van Jenneken Martens als naerder van bloet ende heeft wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van seecker parceel groese groot ontrent drie copsaet gelegen inde Koijbroecken prochie van Leende, als Wouter Jan Verbiesen in coope vercregen heeft van Wouter Martens soldaet onder het regiment vanden heere collonel Sabel ten dienste deser lande volgens den transportbrieff van date den (08-02-1690) ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbnede is den naerderman geweken ende hem gelaeten in sijn recht (21-04-1690)


350. Michiel Willem Gobbels heeft wettelijck en erffelijck vercoght aen Mattijs Jan Delen [Deelen] seecker parceel groese groot ontrent een vaetsaet gelegen aenden Rul prochie van Heese tusschen 1. den cooper 2. Jacob Jan Gobbels cum suis 3. de heijde 4. den vercooper ... (27-04-1690)


350v. Frans Peeters woonende tot Geldrop heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Janssen Jacobs de gerechte helft van seecker parceel groese genaemt de Paelbemt (waer van den cooper de wederhelft is competerende) groot ontrent int geheel een vaetsaet gelegen aende Rul prochie van Heese, tusschen 1. d'erffgenaemen Aelbert Berchmans 2. den cooper ... (01-05-1690)


351. Peeterken [Engelen] naergelaten weduwe Jan Hoeben inwoondersse tot Leende geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, diewelcke verclaerde wettelijck te emanciperen hen selffs vought heer ende meester te maecken ende dien volgende vuijt haren broede te setten sulcx sij doet midts desen Anthonis ende Willem gebroederen soonen Jan Hoeben voorst. hare wettige kinderen beijde voerluijden om hennen eijgen handel ende coopmanschap voortaen te doen, ende te drijve winst ende verlies affwachtende waer aen de comparante verclaert in heel ofte deel niet meer te doen weillen hebben als mede aen haere peerden en carren met het geraetschap van dien als haer eijgen toecomende en die aen hen midts desen overgevende, alles op verbant als naer recht (11-05-1690)


351. Cornelis Janssen van Lommel man ende momboir Jenneken Tijssen [Thijssen] inwoonder alhier tot Heese, heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen d'heer Johan de Jongh drossaert deser vrije grontheerlijckheijt van Heese ende Leende etc. seecker placxken erffs groot ontrent twee roeden gelegen tot Heese voorst. tusschen 1. den vercooper 2. de voornoemde heer de cooper met sijn huijs en boomgaert 3. idem 4. idem ... (16-05-1690)


351. Hendrick Jacobs van Litssenburgh [de Litsenborger] inwoonder tot Heese ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Bulders onder die prochie van Heese als Baltus Caspars de Louwre [de Laure] molder tot Leende in coope vercregen heeft van Jan Jacobs van Litssenburgh [de Litsenborger] volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor de weth alhier van date den (14-12-1689) ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (12-06-1690)


351v. Frans Hendrick Geven [Geeven] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen sijn broer Jan Hendrick Geven [Geeven] seecker huijs en aengelagh groot ontrent derdalff vaetsaet gestaen ende gelegen ter plaetse genaemt het Hannen Eijnde onder de prochie van Leende tusschen 1. Jan Belien 2. Jan Arien van Rooij [van Roij] 3. de straet 4. Jan de Litsenborger cum suis ... (14-06-1690)


352. Aert Hendrickx van Hal als wettige geede momboir over d'onmondige dochter van Peeter Eeckelkamps verweckt bij Margriet Hendricx van Buel heeft met permissen ende consent van d'heer drossard ende schepnen als oppermomboiren wettelijck en erffelijck vercoght aen Dingen Hendricx huijsvrouwe vanden voornoemde Peeter Eeckelkamps seecker huijs en aengelach groot ontrent anderhalff vaetsaet gestaen ende gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. Willem Arien Raessen 2. Jacob Geerit Raessen 3. de straet 4. Jan Beijnen, item een ackerken daer teijnden aen gelegen groot ontrent drie copsaet om redenen het voorst. huijs t'eenen mael quam te vervallen, wesende los en vrije uijtgenomen ses stuijvers jaerlijcke grontcijns int' huijs en twaelff penningen int' ackerken ende dorps commer, ende heeft de coopersse daeren boven noch tot haeren laste genomen de somme van tachtentich gulden capitael aende kercke tot Leende ... (12-07-1690)


352. Geerit Tijssen van Nuenen inwoonder tot Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Jan Arien Maes woonende tot Leende voorst. de somme van hondert gulden, van twintich stuijver t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen vier dergelijcke guldens en tien stuijvers waer van het eerste jaer verscheijnen sal te st. Jan inde midsomer eerstcomende (24-06-1691) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe ... (14-07-1690)


352v. Goort soone Goort Goossens inwoonder tot Leende bekent wel ende deughdelijck schuldigh te sijn Goort Wouter S'vossen [Sfossen] de somme van vijffhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt waer van Goort voorst. soude comen driehondert t'achtentich gulden ende Catelijn sijn geswije de somme van hondert en twintich gulden, heircomene soo van t'gene den debiteur ten tijde als momboir ende der crediteurs goederen in henne minderjaricheijt geadministreert gehadt hebbende, daer aen ten achteren gebleven sijnde als t'gene hij in geleende en verstreckte penningen vande voornoemde Goort S'vossen [Sfossen] eersten crediteur (soo hij verclaerde) soude ontfangen hebben, gelovende deselve somme van vijffhondert gulden t'allen tijden des versocht wordende aen de voornoemde crediteuren elck het sijne te betalen en restitueren midts nochtans een halff jaer te voorens afgeseght wordende, ende daer van middelertijt jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van twintich gulden, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen van huijden desen dagh over een jaer (25-07-1691) ende soo voorts van jaere tot jaere totte restitutie der voorst. capitale penningen toe ... (25-07-1690)


353. Jacob Jan Gobbels ende Teunis Daems armmeesters tot Heese evicteuren uijt crachte van henne gedaene evictie hebbende de solemnitijten soo van verhueringe, verbuetinge nede de proclamatien daer toe gerequireert behoorlijck geobserveert, bleijckende bij de actens daer van sijnde alhier ter secretarije berustende, hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Eijmert Meeussen van Mol seecker parceel lants groot ontrent vierdalff copsaet gelegen tot Oisterick prochie van leende tusschen 1. Hendrick Goort Loes 2. Marten Jacob de Moff 3. Hendricxken Dirck Verbraecken 4. eenen weght ... (29-07-1690)


353v. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght seecker parceel groese groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Schaveijen onder de prochie van Leende tusschen 1. de weduwe Jan Bluijssen 2. Grietjen van Domlen [Dommelen] 3. de weduwe Jan Bluijssen 4. Hendrick Keijmps, item een parceel lants groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Speel prochie voorst. tusschen 1. Hendrick van Asten 2. Dirck Adriaens 3. Hendrick Leenen 4. scherp uijtloopende ... ende vermits de vercooperen coopers sijn gebleven ende hen selven niet vesten off erven connen, soo hebben drossard ende schepenen dese onderteeckent t'selve van officije wegen gedaen ...


353v. Jan Michielsen van Asten inwoonder tot Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Hendrick Pouwels Smeulders [Smulders] mede woonende tot Leende voorst. de somme van tseventich gulden van twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde opden (04-06-1690) te dancke ontfangen gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van intrest te betaelen jaerlijcx drie gulden tien stuijvers waer van het eerste jaer verscheijnen sal den (04-06-1691) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst somme toe ...

[Kantlijn: Hendrick Paulus Smeulders [Smulders] inwoonder tot Leende bekent ende verclaert dat de neffenstaende obligatie [.] somme van seventigh gulden capitael ende verscheenen intresten vandien, aen hem is gerestitueert, voldaen ende betaelt door Jan Michielsen van Asten, consenterende derhalve mits desen inden cassatie der nevenstaende obligatie van date den (29-07-1690), actum desen (02-01-1715)]

354. Hendrick Jan Claus man ende momboir Merije Jan de Scheper sijne wettige huijsvrouwe ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet genaemt de Cleijn Elsvinckel Ginderover onder die prochie van Heese gelegen als Jan Hendrick Luijcas [Lucas] in coope vercregen heeft vande momboiren over den innocenten soone wijlen Thonis Michiel Schaften volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (30-01-1690) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweeken ende hem gelaten in sijn recht (02-08-1690)


354v. wij drossard, schepenen, borgemeesteren, kerck ende armmeesters des dorps Leende representerende ende vervangende het corpus der selver gemeente verclaeren dat mits den eijgenaer vande naerbeschreven huijsinge ende parceelen van erve in gebreecke bleeff der gemeentens lasten te betaelen, wij te raede geworden sijn, om deselve ingevolge de generaele resolutie van ed: mog: heeren raeden van staeten der vereenichde Nederlanden van date den (18-05-1678) ten hoogsten ende voor alle man te vercoopen ende dat om daer aen te verhaelen de achterstaende dorps lasten, welcken volgende soo hebben wij ingevolge de voorst resolutie ende de vier veijlensdagen van veertien tot veertien dagen voor der kercke tot Leende gedaen, soo als bleijckt bij de acte met het relaes vande voorst. daer onder staende alhier ter secretarije berustende, ten eijnde alle geintresseerde crediteuren hier van kennisse mochten hebben, ende hebben alsoo in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercoght aen Marije Hendricx van Someren seecker huijs ende aengelach, groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen tot Leende ter plaetse genaemt de Sevenhuijs, tusschen 1. Jan Jeucken 2. de straet 3. idem 4. Joost Tielens, item seeckeren acker daer teijnden aen gelegen groot ontrent twee vaetsaet, tusschen 1. Jan Jeucken 2. idem 3. d'erffgenaemen Hendrick Gevers [Geevers] 4. de straet, item een parceel lants genaemt het Nieulant groot ontrent twee vaetsaet gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. Jan van Buel 2. Jan Gijsen 3. Peeter van Hooff 4. idem, item seecker parceel groese groot ontrent anderhlaff vaetsaet gelegen inde Craenset tusschen 1. Jacob Colen 2. Dirck Adriaens 3. Jacob de Weirt 4. mr. Antonis Bocx, item seecker parceel groese groot ontrent twee vaetsaet, gelegen inde Oude Bemde prochie voorst. tusschen 1. Peeter Leenen 2. d'erffgenaemen Michiel van Asten 3. d'Aa 4. de heijde toebehoort hebbende Dirck Tijs Jeucken, ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver sjaers grontcheijns aen d'heer van Heese ende Leende, staende int' Nieulant ... (06-10-1690)


355. Marije Hendricx van Someren meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joseph Marcelis Bluijssen, Jacob Strijbos ende Hendrick Pouwels Smeulders [Smulders] armmeesters tot Leende ende sulcx ten behoeve vanden armen, eenen jaerlijcken ende erffelijcken cheijns van twee gulden tien stuijvers van twintich stuijvers t'stuck, waer van het eerste jaer vervallen sal van huijden date deses over een jaer (06-10-1691), ende dien te heffen ende te beuren in ende uijt seecker huijs ende aengelach groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen tot Leende aende Sevenhuijs tusschen 1. Jan Jeucken 2. de straet 3. idem 4. Joost Tielens, item seeckeren acker daer t'eijnde, aen gelegen groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Jan Jeucken 2. idem 3. d'erffgenaemen Hendrick Gevers [Geevers] 4. de straet, item een parceel lants genaemt het Nieulant groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Jan van Buel 2. Jan Gijsen 3. Peeter Hendricx van Hooff 4. idem, item seecker parceel groese groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Craenset tusschen 1. Jacob Coolen [Colen] 2. Dirck Adriaens 3. Jacob de Weirt 4. mr. Antonis Bocx ... gelovende de voorst. onderpande voort voldoen vanden voorst. jaerlijcxsen chijns van twee gulden tien stuijvers altijt te sullen houden goet ende wel dogende ... doch is wel expresselijck ondersproocken dat de voorst. coopers ofte haere successeurs, geen actie ofte pretensie bij forme van garand sullen hebben ofte mogen pretenderen op seecker parceel groese groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Oude Bempt vermits t'selver op huijden aen Maeijken van Puth voor eenige penningen is verbonden, met conditie dat men desen erffcheijns altijt sal mogen afflossen mette somme van vijftich gulden ende de verlopene pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt wesende, item is mede wel expresselijck ondersproocken dat dese rente sal geprefereert worden voor de obligatie op huijden mede gepasseert ten behoeve van Jacob van Asten alhier present ...


355v. deselve heeft alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Maeijken Hendricx van Puth eenen jaerlijcken ende erffelijcken cheijns van vier gulden van twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt waer van het eerste jaer verscheijnen sal van huijden date deses over een jaer, ende dien te heffen ende te beuren in ende uijt seecker parceel groese groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Oude Bemde prochie van Leende tusschen 1. Peeter Leenen 2. d'erffgenaemen Michiel van asten 3. d'Aa 4. de hijde ... losbaar mette soome van tachtentich gulden ende de verloopene pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt ...


356. deselve bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Jacob van Asten de somme van vijftich gulden, van twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij de voornoemde debitrice soo sij verclaerde te dancke ontfangen gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van sjaers tot intrest te betaelen twee gulden tien stuijvers, waer van het eerste jaer verschijnen sal van huijden date deses over een jaer (06-10-1691) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe ... [de crediteur belooft geen aanspraak te zullen maken op het parceel dat boven verkocht is aan Maeijke van Puth] ...


357. Geerit Goort Hanssen voor sijn selven, ende Hans Aert Hanssen en Hendrick Nelis Joosten als wettige geede momboiren over de noch vier minderjarige kinderen wijlen Goort Aert Hansen verweckt bij Jenneken Geerits sijne wettige gewesene huijsvrouwe, hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck scheijden ende gedeijlt allen de erffgoederen bij de voorst. kinderen henne ouders achtergelaeten uijtgenomen het huijs en aengelach met het Streepken en het seste part vant' gelach van Geerit Jan Geerits, dat noch onbedeelt bleijft,


A: mits welcke deelinge te deel gevallen is, Geerit Goort Hanssen, inden eersten, den Bacxbemt, item het parceel groese genaemt de Nieuwhoeff, item den Bollaertacker, item den Boontijtacker

B: Margriet Goort Hanssen is te deel gevallen inden eersten den Scherffdonck, item dat Heijtvelt, item den Tijskensacker, item de helft vande acker achter de cappel te lancxt op de sijde zuijtwaerts met het sesten part vant' Kampken daer neffen aen, ende den acker genaemde Eghde

C: Marije Goort Hanssen is te deel gevallen het parceel groese genaemt de Weirde, item dat Bacxeusel, item den Koppertacker, ende den Schatkuijl

D: Jan Goort Hanssen is te deel gevallen den Ovelsbemt, den Hoogendries, de halven acker achter de cappel te lancxt op de sijde noortwaerts

E: Aert Goort Hanssen is te deel gevallen het parceel groese genaemt de Horst, item de Laeck, item de Sisseput, item den Wuijtert ende den Heestercamp ... (14-10-1690)

357v. compareerde Jan Hendrick Raessen, ende Maeijken en Leijntjen Hendrick Raessen, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Hendrick Nelis Joosten en Arien Tonis Franssen als wettige geede momboiren over de minderjarige kinderen wijlen Martinis Raessen verweckt bij Catelijn Geerits sijne wettige gewesene huijsvrouw, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de erffgoederen bij Hendrick Raessen hennen vaeder achtergelaeten,


A: mits welcke deelinge bij blinde lotinge te deel gevallen is, Jan Hendrick Raessen inden eersten de helft vant' parceel groese genaemt den Bulder te dwers op het voorste ent, ende moet dit lot voor den wegh vier roeijen grooter sijn als het ander, de helft vande Weirde te lancx op de sijde noortwaerts, item de helft vant Vinckendriesken te lancx op de sijde zuijtwaerts, het halff Carsveltdriesken te lancx op de sijde zuijtwaerts, item den halven Cortecamp te dwers op het ent' zuijtwaerts, den Hoogenacker aende molen, de halff Haegh te dwers op het voorste ent, alle gelegen tot Heese

B: Maeijken Raessen is te deel gevallen inden eersten de helft vanden Ovelsbemt te lancxt op de sijde Oostwaerts, de helft vande Horst te dwers op het achterste deel ende moet dit lot aent' voorste voor de wegh toe geven drie roeden, het Mettendriesken mette wegh, den acker van Geerit Clous, den halven Binnenacker te lancxt op de sijde neffens het straetjen, item den Martensacker mette groeswegh alle gelegen tot Heese

C: Catelijn Hendrick Raessen is te deel gevallen, inden eersten den halven Bulder te dwers op het achterste deel, ende moet dit loth aent' voorste voor de wegh toegeven vier roeden, de helft vande Werde te lancxt op de zuijtsijde, item de helft van t'Vinckendriesken te lancxt op de noortsijde, item het halff Carsvelt de sijde noortwaerts, item de helft vande Cortecamp te dwers op de sijde noortwaerts, den acker van Griet Hensen, het achterste vande Haeghacker, te dwers op, alle gelegen tot Heese

D: de voorst. minderjarige kinderen sijn te deel gevallen inden eersten, den halven Ovelsbemt te lancxt de sijde westwaerts, item de helft vande Horst het voorste ent, ende moet dit loth vant' achterste deel voor de wegh toe hebben drie roeden, item het gelach van Hendrick Willems met het hoffken, item het Heesterveltjen achter den Binnenacker mette boomen, item het Beusselen van Libbeken Geuijens [Guijens] over de Cleijn Aa, item de Hoogenacker tot Ginderover, item den halven Binnenacker de sijde zuijtwaerts, item den Peeteracker alle gelegen tot Heese ... (17-10-1690)

359. Jan Tijssen [Thijssen] heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Teunis Adams seecker parceel ackerlants genaemt den Binnenacker groot ontrent anderhalff vaetsaet min vier roeden gelegen tot Creijl prochie van Heese tusschen 1. Wouter Tijssen [Thijssen] des vercoopers broer 2. Leijn Willems 3. de kinderen Hendrick Peeters 4. Amant Philipsen ... (19-10-1690)


359v. compareerde Cornelis, Hendrick Aert, [doorgehaald: Joostje] Aeltje, Marije, Catelijn Geerit Nelis, Reijm Joosten als monderlinge last hebbende van Joost Joosten sijnen broeder als man en momboir Anneken Geerit Nelis, en des niettemin hem daer voor fort ende sterckmaeckende ende de rato caverende mitsgaders Jan vanden Boomen ende Michiel Marcelis Smeulders [Smulders] als momboiren over Jan, Hendricxke en Martinis noch minderjarige kinderen wijlen Geerit Nelis, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt alle de erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaeten uijtgenomen het huijs en aengelach twelck noch onbedeelt bleijft neffens allen het opgaende eijcke hout dat noch drie jaeren sal mogen bleijven staen,


A: mits welcke deelinge te deel geavllen is Cornelis Geerit Nelis, de helft vanden Binnenacker te lancxt op met het driesken de sijde westwaerts, neffens erve Jenneken Everts

B: Hendrick Geerit Nelis is te deel gevallen het driesbemtjen, den Mollenacker, de helft vanden dries tot Creijl te dwers op het voorste eijnde

C: Aert Geerit Nelis is te deel gevallen inden eersten het achterste eijnde vanden Start wesende de helft

D: Aeltjen Geerit Nelis is te deel gevallen de helft vanden Binnenacker met het drieseken te lanxt op de sijde oostwaerts

E: Marie Geerit Nelis is te deel gevallen den Berghhoff metten Weijbos, de helft vanden dries tot Creijl te dwers op het achterste eijnde

F: Catelijn Geerit Nelis is te deel gevallen de helft vanden bemt aende Eijmerickerstraet te lanxt op de sijde oostwaerts, den halven cappelacker te dwers op de westsijde

G: Joost Joosten als man en momboir sijnde huijsvrouw is te deel gevallen, het Laerstuck, het Schoorsvelt, en den Creijlsenacker

H: Jan Geerit Nelis is te deel gevallen de helft vanden bemt aende Eijmerickerstraet te lancxt op de westsijde, den halven Cappelacker te dwars op het oost eijnde

I: Hendricxke Geerit Nelis is te deel gevallen, den halven Start aenden Tijs Wiel te dwers op het voorste eijnde, en het Cleijn Startjen

J: Martinis Geerit Nelis is te deel gevallen den Schooracker en den Soeacker ... (24-10-1690)

360v. compareerde Jan, Maeijke en Leijntjen Hendrick Raessen, Hendrick Nelis Joosten als momboir over de minderjarige kinderen wijlen Martinis Raessen voor een stacke, Frans Bluijssen mede schepen alhier tutor uxoris, Jan Peeter Cocx als last hebbende van sijn vader soo hij verclaerde, soo voor hen selvan als mede hen sterckmaeckende voor Andries vande Leur, Willem van Mierlo, Raes Geerits, Aert Geerit Raessen ende Baertel van Paessen voor een staecke, Jan Peeter Tijs [Thijs], Willem Gielen Vesters, Hendrick Jan Clous soo voor hen selven als mede hen sterckmaeckende voor Peeter en Raes Gielen Vesters, de kinderen Aert Willem Clous ende Jan Everts voor een staecke, mitsgaders Martinis Geerit Raessen soo voor sijn selven als mede hem sterckmaeckende voor de kinderen Hendrick Deelis en Catelijn Geerits voor een staecke, alle in qualiteijt als voor erffgenaemen van Heijltjen Jacob Goeijens alias Keuijsters [Custers?] overleden binnen den dorpe van Someren ende hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Janssen van Litsenborgh de gerechte helft van seecker parceel ackerlants te lancxt op groot ontrent int' geheel derdalff vaetsaet gelegen tot Heese ter plaetse genaemt de Braeck tusschen 1. Martinis Geerit Raessen 2. idem 3. een straet 4. item ... (25-10-1690)


361. deselve vercooperen in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Martinis Geerit Raessen mede vercooper seecker gerechte helft van een parceel ackerlants te lancxt op, groot ontrent int' geheel derdalff vaetsaet, gelegen tot Heese ter plaetse genaemt de Braeck tusschen 1. heer Dielis vande Voort 2. Jan Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] 3. een straet 4. idem ...


361. Peeter Hendricx woonende inden gehuchte genaemt Huls jurisdictie van Heese ende Leende, bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Jan Ariens van Son en Jan Hendrick Geerits armmeesters tot Geldrop ende sulcx ten behove vande taeffel des h: geests de somme van vijftich gulden van twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voorst. debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende aende voornoemde crediteurs off henne successeurs ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen twee gulden tien stuijvers waer van het eerste jaer verscheijnen sal van huijden date deses over een jaer (28-10-1691), ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe ... (28-10-1690)


361v. Michiel Peeters woonende tot Hout bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Huijbert Antonis Daems woonende tot Gijsenrooij de somme van hondert gulden van twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme te restitueren t'allen tijden des versoght wordende ende daer van sjaers tot intrest te betaelen vijff dergelijcke guldens, waer van het eerste jaer verschijnen sal van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (23-11-1691), ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe ... (23-11-1690)

[Kantlijn: Marineken Peeter eerste weduwe Wouter sone Huijbert Antonis Daems bekent en verclaert dat Peeter, en Goort sonen Michiel Peeters aen haer de neffenstaende somme van hondert gulden capitael en verloopene intreste vandien aen haer hebben gerestitueert en voldaen, consenterende derhalve inde cassatie en roijeringe der neffenstaende obligatie de date den (23-11-1690), actum (21-01-1727)]

362. Aert en Bartholomeus Tijssen [Thijssen] woonende tot Geldrop hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jacobs seecker parceel groese genaemt de gemeente groot ontrent een vaetsaet gelegen inden gehuchte genaemt Hout jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. Peeter Jacobs 2. den cooper 3. Jan Peeter Geenen 4. de Dommel ... uijtgenomen dorps commer en vijff duijten sjaers grontcheijns aen d'heer van Heese ende Leende ...


362v. compareerde Lambert en Goossen Hendricks mitsgaders Anneken Hendricx meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, voor een staecke, Hendrick Janssen soo voor sijn selven als mede hem fort ende sterckmaeckende voor Pieter, Jan, Anneken en Aeltjen sijne broeders susters, in dier voegen voor een staecke, Goosen Hendrick Hermans soo voor sijn selven als mede hem sterckmaeckende voor Elisabeth sijn suster, alsoo voor een staecke, Bartholomeeus en Aert Mattijssen [Matthijsen] voor een staecke, alle erfggenaemen van Francina Jan Goossens, ende hebben in dier qualiteijt wettelicjk ende erffelijck vercoght aen Goossen Hendricx seecker parceel lants genaemt den Patacker groot ontrent vier vaetsaet gelegen inden gehuchte genaemt Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Hendricxken Hendricx 2. eenen wegh 3. Jenneken weduwe Jan Dielis 4. Vreijs Everts ...


362v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Dielis Franssen seecker parceel groese genaemt de Laeck groot ontrent drie vaetsaet gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Goossen Hendricx 2. Jan Bluijssen 3. Joost Versleuwen 4. Meus Bertrums ... ende mach dit parceel wegen over het Elsbroeck toebehoorende Joost Sleuwens ...


363. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jacobs seecker parceel groese genaemt de Craenheurck groot ontrent tseventich roeden gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. de weduwe Peeter Jan van Gastel 2. de weduwe Tijs Francken 3. Peeter Jan Peeters 4. de Dommel ...


363. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck en erffelijck vercoght aen Joost Janssen Versleuwen seecker parceel bemtgroese groot ontrent drie loopensaet, gelegen tot Hout prochie van geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Pouwels Janssen 2. de kinderen Mattijs Meussen 3. Jan jacobs 4. d'erffgenaemen Hendrick Franssen ... uijtgenomen dorps commer en twee stuijvers min een duijt sjaers cheijns aen den heer van Heese ende Leende ...


363v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck en erffelijck vercoght aen Jan Janssen Geenen seecker parceel groese genaemt de Waeterpoort groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. de weduwe Tijs Francken 2. Frans Peeters 3. Jenneken weduwe Jan Dielis 4. de Dommel ... uijtgenomen dorps commer en eene stuijver sjaers grontcheijns aen d'heer van Heese ende Leende ...


363v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck en erffelijck vercoght aen Jan Dielis de Greeff seecker parceel groese genaemt de Ren groot ontrent vijffentachtentich roeden, gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. den waterlaet 2. de weduwe Marten Sijnen 3. Tonis Janssen Geboers 4. de straet ...


364. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Jacobs seecker parceel groese genaemt den Mosdries, groot ontrent vier loopensaet, gelegen tot Hout prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende, tusschen 1. den cooper 2. idem 3. Joost Sleuwens 4. de weduwe Jan Dielis ...


364. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck en erffelijck vercoght aen Hendrick Jacobs seecker parceel lants genaemt den Mosdriesacker groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. den cooper 2. eenen wegh 3. den cooper 4. Philips Antonis ...


364v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck en erffelijck vercoght aen Michiel Peeters seecker parceel lants genaemt den Eijndacker groot ontrent derdalff vaetsaet gelegne tot Hout prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. de weduwe Peeter Jan van Gastel 2. den cooper [doorgehaald: de kinderen Jan Meijnis] 3. de Tomas Peeters 4. de weduwe Willem Ariens ...


364v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Bartholomeus Bertrums seecker parceel lants genaemt den Stockacker groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. Tijs Everts 2. de kinderen Jan Meijnis 3. eenen wegh 4. Arien Hendricx ...


365. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck en erffelijck vercoght aen Teunis Reijnders seecker parceel groese genaemt het Schoorbemtjen groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. den cooper 2. Jan de Greeff 3. de Dommel 4. siggen en putten ...


365. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck en erffelijck vercoght aen Michiel Peeters de gerechte helft van seecker huijs schuer en aengelach onbedeelt met Bartelomeus en Aert Tijs Meussen, groot ontrent int' geheel vierentachtentich roeden, gestaen ende gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. de straet 2. de weduwe Tijs Francken 3. de straet 4. scherp uijtloopende ... uijtgenomen dorps commer en int' geheel twaelff stuijvers sjaers grontcheijns aen d'heer van Heese ende Leende ...


365v. aldus allen de voorenstaende vesten off transporten gedaen opden (23-11-1690) als voorst. is ter prestentie van d'heer drossard en schepenen dese onderteeckent

[ondertekenen: Hendrick Boomen en Jan Laureijnsen schepen]

365v. Michiel Peeters inwoonder inde sesgehuchte beknt mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Jan Luijcas woonende tot Genouwenhuijs de somme van hondert vijffentseventich gulden van twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens vijff gulden ten hondert waer van het eerste jaer verschijnen sal van huijden date deses over een jaer (23-11-1691) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe, ...

[Kantlijn: Francis soon Luijcas Jansen vanden Broeck inwoonder tot Geldrop inden naem en als mondelinge last hebbende (soo hij verclaerde) van sijnen voornoemde vader eijgenaer van nevenstaende obligatie soo hij seijden en hem fort ende sterck makende in desen en de rato caverende, den welcke bekent en verclaert bij desen dat Peeter sone Michiel Peeters inwoonder tot Hout inde Ses Gehuchten aen sijnen handen, en aen hande van zijn vader in verscheijden reijsen heeft ten vollen gerestitueert, voldaen, en betaelt de nevenstaende somme van een hondert vijffenseventig gulden capitael met alle de verscheenen intresten vandien, consenterende derhalve in de cassatie, en roijeringe vande bijstaende obligatie, t'oirconde bij hem comparant mede ondertekent tot Heese den (18-11-1743)]

366. deselve vercooperen hier voor folie 351 [362v.ff] gespecificeert en genoemt hebben alnoch wettelicjk en erffelijck vercoght aen Michiel Peeters seecker parceel lants genaemt den Eijndacker groot ontrent derdalff vaetsate gelegen tot Hout prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende tusschen 1. den cooper 2. de kinderen Jan Meijnis 3. Tomas Peeters 4. de weduwe Willem Meus ...


366v. Geerit soone Goort Hanssen bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn Perijn Goorts inwoondersse tot Heese de somme van vijftich gulden ter saecke van geleende penningen bij den voorst. debiteurs vaeder zaliger ontfangen gelovende deselve somme wederom te gevan t'allen tijden des versoght wordende ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen twee gulden tien stuijvers waer van het eerste jaer verscheijnen sal van huijden date deses over een jaer ende soo vorts van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe ... (19-11-1690)


367. compareerde Bartholomeeus en Aert Tijssen [Thijssen] ter eenre ende Michiel Peeters ter andere sijde ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeijlt seecker huijs schuer en aengelach gestaen ende gelegen inden gehuchte genaemt Hout prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende hen t'saemen competerende,


A: mits welcke deelinge te deel gevallen is den voornoemede Bartholomeus en Aert Tijssen [Thijssen] de schuer off schaepscoij ende de helft vant' aengelach daer achter aengehoorende te lancxt op off wel soo als de scheijtspaelen nu tusschen parthijen binnen een maent eerstcomende sullen worden geleijt

B: Michiel Peeters is te deel gevallen het groot woonhuijs mette gerechte helft van het aengelach daer achter aengehoorende te lancxt op off wel soo als de scheijtspaelen tusschen parthijen binnen een maent eerstcomende sullen worden geleijt, onder conditie dat den voornoemde Michiel Peeters den cheijns van twaelff stuijvers sjaers uijt het heel aengelach gaende aen den heere van Heese ende Leende alleen sal moeten betaelen, ende dat sij deijlderen den puth achter het huijs erffelijck t'saemen sullen mogen gebruijcken, ende d'een den anderen den toeganck niet mogen beletten, ... (20-11-1690)

367v. compareerde Peeter Joosten inwoonder tot Heese den welcken mits desen wil ende begeert dat alle sijne haeff ende erffhaeffelijcke goederen die hij comparant ende sijne tegenwoordige huijsvrouw sullen comen naer te laeten halff sullen geerft ende genoten worden bij Goort Peeters sijnen soon [doorgehaald: ende d'andere helft bij sijne twee [.] kinderen], ende dat ter saecke dat den voornoemde Goort Peeters die getrouwt is geweest met Marije Gielens verscheijde haeffelijcke goederen t'sijnen huijse heeft ingebracht ende tegenwoordich bij hem woonachtich is ende ter dier oirsaecke veel proffijt ende vrientschap van hem is genietende meer als van sijne anderen kinderen, ende daerom de voorst. gerechte helft vande voornoemde haeff ende erffhaeffelijcke goederen aende voorst. Goort Peeters sijnen soon van nu voor alsdan is transporterende ongeprejudiceert sijn portie off kintsgedeelte neffens sijne broers in d'ander helft der haeff en erffhaeffelijcke goederen ende sijn uijtsetsel van een kist, een kast, een troch, een taeffel en een waeterbanck gelijck de voornoemde twee andere soonen hebben gehadt ...


367v. Jacob soone Matthijs Hendricx, Niclaes Jan Paulus man ende momboir van Maeijken Thijssen sijne wettige huijsvrouwe samen voor eenen staeck, Jan soone Jan Hendricx, Jan Janssen man ende momboir Marie Thonis sijne wettige huijsvrouwe ende hem in desen sterck maeckende voor alle d'andere sijne mede erffgenamen van sijnen staeck ofte clooghte, ende alsoo gesamentlijck voor d'eene helft, Geerit Hendricx ende Jan Hendricx sijnen broeder, Cornelis Janssen man ende momboir Marie Hendricx sijne wettige huijsvrouwe ende alsoo met hen drien voor d'andere helft sijnde alsoo gesamentlijck erffgenamen van wijlen Jan Jacob Claus inden gehuchte genaemt Riel overleden, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen desselffs achtergelaten goederen ende dat in twee deelen ofte portien


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is Jacob soone Matthijs Hendricx, met sijne mede erffgenaemen ende de verdere twee cloochten hier boven voor d'eene helft vuijtgedruckt t'samen, inden eersten het halff heussken d'wers op aen de suijtsijde naest den dreijboom even groot, met alnoch den halven Hanssendries te lancx op neffens het straetjen oock even groot, mette hegh over den slooth t'eijnden teullant, item alnoch het halff Willegestuck te lancx op nefens Jan Hendricx gelegen, en sal te lancx door ses voeten breeder moeten sijn als d'andere helft ende vuijt dese cavel te gelden hondert gulden capitael aen d'erffgenaman Willem Reijdners tot Eijndhoven [Eindhoven] ende vijffenveertich stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht

B: Geerit ende Jan Hendricx gebroederen met Cornelis Janssen hennen swager voorst. sijn t'samen te deel gevallen, inden eersten het halff heussken d'wers op neffens Jenneken Naten cant even groot, item den halven Hanssendries oock te lancx op neffens den Cappelacker en andere persoonen met henne erve daer aen comende en moet den wegh gedoogen en lijden die daer met recht over is gaende, item het halff Willegestuck te lancx op neffens Jan Louwerenssen erven gelegen, ende sal te lancx door ses voeten smalder moeten wesen dan d'andere helft de hegh neffens het landt over den sloot hoort mede hier aen ende vuijt dese cavel te gelden hondert gulden capitael aen d'erffgenamen Willem Reijnders tot Eijndhoven [Eindhoven] ende twintich stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht ... (27-12-1690)

Anno 1691

368v. Joost Peeter Goorts inwoonder inden gehuchte genaemt Huls onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende bekendt mits desen wel ende deughlijck schuldigh te wesen Anneken Hendrick Goris inwoondersse tot Geldrop de somme van vijfftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereckent Hollants gepermitteert gelt heercomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur huijden te dancke ontfangen gelovende deselve somme t'allen tijden des versocht wordende te restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen twee gulden thien stuijvers waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen van huijden desen dagh over een jaer (01-01-1692) ende soo voorts van jare tot jare totte restitutie der voorst penningen toe ... (01-01-1691)

[Kantlijn: compareerde Adriaen Janssen van Eijndthoven [van Eindhoven] inwoonder tot Geldrop als erffgenaem van Anneken Hendrick Goris, den welcken bekende vande neffenstaende obligatie metten interest vandien ten vollen vergenoeght ende voldaen te sijn van Joost Peeter Goorts consenterende derhalven inde cassatie deses, actum (02-03-1699)]

368v. Jacob soone Matthijs Hendricx, Niclaes Jan Paulus man ende momboir van Maeijken Thijssen sijne wettige huijsvrouwe samen voor eenen staeck, Jan soone Jan Hendricx, Jan Janssen man ende momboir Marie Thonis sijne wettige huijsvrouwe, Evert soone Thonis Hendricx ende hem beneffens de voornoemde Jan Janssen sterckmaeckende voor Heijltjen Thonis hen suster en geswije, ende hebben indier qualiteijt wettelicjk ende erffelijck vercoght Jan Louwrenssen schepen alhier d'eene gerechte helft offe portie van allen d'achtergelaten goederen bij wijlen Jan Jacob Claus metter doot ontruijmt gelegen inden gehuchte genaemt Riel onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende egeen vuijtgescheijden soo ende gelijck hen t'selve bij deelinge tegens henne mede erffgenamen den (27-12-1690) is te deel gevallen ende dat mette lasten daer in staende te weten eene rente van hondert gulden aptiael aen d'erffgenamen wijlen Willem Reijnders tot Eijndhoven [Eindhoven] ende vijffenveertich stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht ... (01-01-1691)


369. Cornelis Janssen van Velthoven man ende momboir Marie Max Sanders sijne wettige huijsvrouwe woonende op Maessluijs [Maassluis], ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Max Sanders sijnen swager sijn kinthgedeelte ofte gerechte vierdepart in ende van allen de goederen die hij alnoch tot Leende sijn hebbende ende bij henne ouders achtergelaten egeen vuijtgescheijden t'sij in landen in sanden, in heijden en weijden ende dat metten last van pachten, chijnssen, als andersints daer in staende off daer mede de voorst. goederen souden mogen wesen belast die den cooper t'sijnen last is nemende, ... (05-01-1691)


369. Jan Geerit Verschueren soo voor sijn selven als mede als last hebbende van sijnen broeder Hendrick Geerit Verschueren heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aende minderjarige kinderen wijlen Willem Hendrick Stoffels verweckt bij Catelijn Smits sijne wettige gewesene huijsvrouw seecker parceel groese genaemt het Neijsveltjen groot ontrent vijff copsaet gelegen aende Ven prochie van Heese tusschen 1. Tijs Colen 2. d'erffgenaemen Jan Wouter Bernaerts 3. de kinderen Aert Dircx 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer en seven oort sjaers grontchijns aen d'heer van Heese ende Leende ... (09-01-1691)


369. compareerde Elken Sijnen wedeuwe wijlen Jan Wouters Verbiesen de welcke verclaerde mits desen te emanceperen ende uijt haeren kost te doen Sijn Jan Wouters haeren soon in dier voegen dat sij van sijn winst off proffijt niet en sal pretenderen ende dienvolgende in sijn verlies off schade dij hij soude mogen comen te doen (dat Godt verhoede) niet en wil gehouden sijn vermits hij nu sijn eijgen meester is ...


369v. Willem Jan van Baeckel [van Bakel] diewelcke verclaerde midts desen te cederen ende in eenen eeuwigen recht over te geven, aen ende ten behoeve van Anneken ende Perijntjen sijne twee wettige susters, alsulcken recht als hem bij seecker testament van Jacob Jan Gobbels sijnen behoudt oom ende Jenneken Willems sijne moeije alhier voor drossardt ende schepenen van date den (10-11-1688) is gemaeckt ende gelaten om alsulcke een gerechte derde protie off kindtsgedeelte, in ende van allen de goederen ende gronden van erven t'sij huijsinge als andersints onder die prochie van Heese gelegen, als mede sijn protie off gerechticheijt in seeckeren windtmolen tot Eersel gelegen hem comparant van sijne ouders aengecomen ende die hij alhier voor drossardt ende schepenen op den (28-03-1688) aen ende ten behoeve van voornoemde Jacob Jan Gobbels sijnen behoudt oome voor de somme van tweehondert gulden heeft getransporteert ende overgegeven, wederom ingevolge den bovengemelten testamente mits restitueerde aende voornoemde hennen behoudt oom de bovengeseijde tweehondert guldden sullen mogen lossen ende aen hen nemen ende verclaert den voorst. comparant nu nochte ten eeuwigen dage daer aen meer te willen houden eenige actie ofte recht in eeniger handen manieren maer daer op met helmelinge vertijdenisse ten behove van sijne voorst. twee susters renuntierende mits dat den selve ter saecke van dien aen den selven aenstont sullen hebben te betaelen de osmme van hondert en vijftich gulden eens (12-01-1691)

[Kantlijn: op dese 150 gulden int witte deses vuijtgedruckt bekent Willem Jan van Baeckel [van Bakel] ontfangen te hebben vuijt handen Geerit Jan de Smith [de Smid] de somme van hondert en twintich gulden (01-07-1691)]
[Kantlijn: Willem Jan van Baeckel [van Bakel] soude alnoch ontfangen hebben volgens dit aen gehechte hantschriftjen van Peeter Willemsen de somme van dertich gulden waermede hij dan ten vollen soude sijn betaelt alsoo deselve somme hem op datum ondergeschreven door Geerit Jan de Smith [de Smids] den momboir sijn gerestiuteert voor welcke restitutie ende dat het selve de voorseijde Willem Jan van Baeckel [van Bakel] sal van werden houden [doorgehaald. blijft Jan Joost Dircx] hebben vercrijgende en voorts verbint de voorst. Peeter Willem sijnen persoon en goederen op verbant als naer recht ,(28-11-1691)]
[los vel voor de helft: [.]ooven al uijt dergou den ii anijn[.] [.]lmsen geboren Wijlemen [.]elt gelangt eens 18 gulden [.]ns 12 gulden dat ijck verder moet [.] Wijlm Jansen ende dat [.]k tot hes van de mommers [.] van Geret Smets [.] merck van Wijlm [.] bij als getuijgen Aerdt [.] ende Geen Wijlmsen van [.] ]

370. Jan Belien ende Joost Janssen als momboiren over de minderjarige dochter wijlen Wouter Frans Hannen verweckt bij Leijsbeth Joosten sijne wettige gewesene vrouw uijt cracht van wettigh decreet hen op hodie verleent bij d'heeren drossard ende schepenen van Heese ende Leende, hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen heer Arnoldus Bul seecker huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet met het cleijn huijsken daer op staende, so oende gelijck t'selve gestaen ende gelegen onder de prochie van Leende ter plaetse genaemt de Cruijsstraet tusschen 1. Aert Jacobs 2. Jan Arien Maes 3. Peeter Tielens 4. de straet ... uijtgenomen dorps commer, gereserveert vrije wooninge voor Maeijken weduwe Jan Boonen in het cleijn huijsken voor aende straet haer leven lancx geduerende met t'gene sij inden hoff t'haeren behoeve is gebruijckende ... (13-01-1691)


370. d'heer Arnoldus Bul inwoonder tot Leend ebekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen [doorgehaald: Jan Belien ende Joost Janssen als momboiren over het Heijtjen minderjarige dochter wijlen .ouve Frans] Jan Willems inwoonder tot Leende de somme van drie hondert gulden, van twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen gelovende deselve wederom te geven t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen drie gulden en drie stuijvers per cento, waer van het eerste jaer verschijnen sal van huiden date deses over ene jaer (13-01-1692) ende soo voort van jaer tot jaere totte volle restitutie der voorst. somme toe, ...


370v. Peeter Bitters naergelaeten weduer wijlen Grietjen Geuijens [Guijens] sijne gewesene huijsvrouw uijt crachte van testament met sijne voorst. huijsvrouw gemaeckt voor secretaris ende schepenen alhier van date den (06-11-1690) bij ons ondergeteeckent gesien ende gelesen, heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Aert Joseph Maes seecker huijs hoff metten aengelach groot ontrent anderhlaff vaetsaet gelegen tot Streijp onder de prochie van Leende tusschen 1. Goedelt .. Geuijens [Guijens] 2. een straetjen 3. Goort Laets cum suis 4. de gemeenstraet ... (15-01-1691)


371. Joost Aert Hoeben ende Aert Joseph Maes als wettige geede momboiren over drie onmondige kinderen wijlen Michiel Aert Hoeben verweckt bij Marij Janssen Schoncken sijne wettige huijsvrouwe, uijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren den drossard ende schepenen der vijre grontheerlijckheijt van Heese ende Leende verleent van date den (29-12-1690) ons ondergeteeckent kennelijck hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jan Cocx de helft van seecker parceel beemtgroese groot ontrent int geheel 336 roeden gelegen tot Streijp onder de prochie van Leende tusschen 1. Elsiabeth Pompen 2. Hendrick Joost Cocx 3. de Aa 4. Goort Wouter S'vossen [Sfossen] ... uijtgenomen dorps commer ende den wegh die Joost Aert Hoeben daer over is hebbende ... (15-01-1691)


371v. deselve vercooperne in qualiteijt als voor hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Joost Aert Hoeben seecker [doorgehaald. huijs metten aengelach groot ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen tot Streijp onder de prochie van Leene tusschen 1. Arien Pompen 2. Goort S'vossen [Sfossen] 3. de straet 4. Jan Jan Cocx, item het Wortelveltjen groot ontrent een halff vaetsaet gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. d'erffgenaemen Libbeken Baten 2. den Molenpat 3. d'erffgenaemen Libbeken Baten 4. idem] seecker parceel lants gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. den coper 2. den Molepat 3. Peeter Sijmens 4. Willem Jutten ...


371v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Baltus de Loure [de Laure] seecker heuffken groot [leeg] gelegen tot Streijp prochie van Leende tusschen 1. Jan Cocx 2. Arien Pompen 3. Hendric ckocx 4. Goort Svossen [Sfossen] ...


372. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Hermens seecker parceel beemtgroesen gelegen aen den Strijperdijck groot ontrent anderhalff vaetsaet, tusschen 1. Jan Maes 2. d'erffgenaemen Joseph Maes 3. Marije Pouwels 4. den dijck ... uijtgenomen dorps commer ende den wegh die met recht daer over gaet met twee blancken sjaers cheijns ...


372. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Aert Joseph Maes seecker parceel langs genaemt den Ketelbueter groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen tot Streijp onder Leende tusschen 1. Peeter Jan Tielens 2. Willem Groenen 3. heer Arnoldus Bul 4. de heijde ...


372. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacob Roijaerts seecker parceel lants genamet den Halven Soe-Acker groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Streijp onder Leende tusschen 1. Jenneken Raessen 2. Aert Joseph Maes 3. de Soe 4. den Hoogenwegh ...


372v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Hendrick Joost Cocx seecker parceel lants genaemt den Hoogheijndacker groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Streijp onder Leende tusschen 1. d'erffgenaemen Jan Tielens 2. Willem Arien Raessen 3. Willem Aert Groenen 4. de Hoogheijnd ...


372v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Antonis Ieuwen seecker parceel lants groot ontrent een vaetsaet gelegen aent' Weecken tot Streijp tusschen 1. Goort Wouter Svossen [Sfossen] 2. Peeter Sijmens 3. Tijs van Hooff 4. het Weecken ...


373. deselve vercoopen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jacobus Govers seecker parceel lants groot ontrent een halff vaetsaet gelegen aende Leenderveestraet tusschen 1. Dirck Bocx 2. Aert Jeucken 3. Sijmen Loots erffgenaemen 4. scherp uijtloopende ...


373. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Jan Jan Cocx seecker ackerken groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Streijp onder Leende anede Lijckstraet tusschen 1. den cooper 2. den cooper 3. Marten de Smit [de Smid] 4. de Leijckstraet ...


373. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Aert Joseph Maes seecker parceel lants groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Streijp aende Hoogheijnde tusschen 1. Jan Dielis 2. Jacob Dielis 3. Peeter Engelen 4. de Hoogheijnde ... uijtgenomen dorps commer en vijff duijten sjaers grontcheijns aen d'heer van Heese ende Leende ...


373v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Claes Janssen van Helverenbeeck [van Hilvarenbeek] seecker bosken gelegen inde Bercken tot Streijp groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Andries vande Leur 2. [leeg] 3. Willem Tielns 4. den wegh ...


373v. deselve vercooperen hebben alnoch wettelijck ende erffelijck vercoght aen Goort Wouter Svossen [Sfossen] de gerechte helft van seecker parceel groese groot int' geheel ontrent 336 roeden te lancxt op de west sijde tusschen 1. Elisabeth Pompen cum suis 2. Jan Cocx 3. d'Aa 4. den cooper ... uijtgenomen dorps commer ende den wegh die Joost Aert Hoeben daer over voor de helft is hebbende ...


374. aldus dese voorst. vesten gepasseert opden (15-01-1691)


374. Willem en Peeter Jan Tielens mitsgaders Leijsken Jan Tielens meerderjarige dochter geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Hendrick Leenen als man ende momboir van Marije Jan Tielens hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Peeter Corsten van Mol seecker parceeltjen driesgroese groot ontrent 43 roeden gelegen tot Streijp onder Leende tusschen 1. Aert Janssen van Seggelen 2. Vreijs Maes 3. den cooper cum suis 4. Jan Tijssen [Thijssen] ... (16-01-1691)


374. Peeter Corsten van Mol ende Hendrick Jacob Maes hebben wettelijck ende erffelijck vercoght aen Meus Joppen seecker parceel bemtgroese groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen inde Donckerbroecken tot Streijp onder Leende tusschen 1. Willem Grieten 2. Rijm Hollen cum suis 3. Willem Reijnders 4. Geerit Tijssen [Thijssen] cum suis ...


374v. Peeter Jan Nippen heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Tijs Hendrick van Hooff seecker parceel bemtgroese groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Jansborgen tot Streijp onder Leende tuschen 1. Aert van Hal 2. Jan Dielis 3. Aert van Hal voorst. 4. eenen wegh ...


374v. Marije Janssen Schoncken weduwe wijlen Gielen Aert Hoeben geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen de tochte van alle de goederen die sij in tochte is besittende t'sij van huijsinge, saeijlanden ende weijlanden, bosschen en beemden egeen uijtgescheijden ten behoeve vande respective coopers der goederen die op den (15-01-1691) gevest sijn ende die noch gevest sullen worden, ...


375. Corstiaen Janssen woonende tot Gijsenrooij prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, heeft wettelijck ende erffelijck vercoght aen Perijn Meussen weduwe wijle Frans Antonis seecker parceel lants genaemt het Heijtvelt groot ontrent een halff vaetsaet gelegen inde voorst. gehuchte van Gijsenrooij tusschen 1. de coopersse 2. Jasper Janssen 3. de hijde 4. Huijbert Antonis ... (18-01-1691)


375. compareerde Wouter Janssen van Domlen [van Dommelen] inwoonder alhier tot Heese den welcken bekende mits desen wel ende deughdelijck ontfangen te hebben vande armmeesters der heerlijckheden van Cappel ende Sprangh [Sprang-Capelle] de somme van hondert en dartich gulden van twintich stuijvers t'stuck Hollants, waer voor den voornoemde comparant belooft te onderhouden Pieternel dochtere van Cornelis Huijbers verweckt bij Cornelia Jacobs, in cost en dranck linnen en wollen sieck ende gesont ende voorts generalijck alle swat tot onderhoudinge van een mensch van noode soude mogen sijn totter tijt dat het selve kint sal gecomen sijn tot haeren mondigen dage ofte huwelijcken staet, ... (23-01-1691)


375v. Goort Frans de Smit [de Smid] inwoonder tot Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Catelijn Hendrick Bruijnen mede woonende tot Leende voorst. de somme van hondert gulden van twintich stuijver t'stuck Hollants, ter saecke van deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van sjaers tot intrest te betaelen vier gulden tien stuijvers, waer van het eerste jaer sal comen te vervallen van huijden date deses over een jaer ende soo voorts van jaer tot jaere totte effectuele restitutie der voorst. somme toe ... (29-01-1691)


376. Jenneken meerderjarige dochter Joost Hanssen inwoondersse tot Heese geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Adam Geerit Dommels, ende Hans Aert Hanssen beijde als wettige geede momboiren over Anneken onmonidge dochter Nijs Jeronimus verweckt bij Hendricxken Joost Hanssen sijne wettige huijsvrouwe, ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondige dochter de somme van vijffendertigh gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij de debitrice huijden in onse presentie ontfangen, gelovende deselve somme t'allen dagen des versocht wordende te restitueren ende middelertijt daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen vijffendertich stuijvers welck eerste jaer intrest sal comen te vervallen huijden over een jaer (31-01-1692) ende soo voorts van jaer tot jaer totte restitutie der voorst. penningen toe ... (31-01-1690)

[Bijgeschreven: Nota alsoo de voorst. momboiren seven gulden meer dan dese geloofte bedraeght vande voorkinderen Nijs Jeronimus hebben ontfangen gehadt, welcke seven gulden sij hier en daer voor onkosten hebben vuijtgegeven, t'welck ons drossardt en schepenen bij corte specificatie is gebleken, dient dit voorsulcx voor quitantie in forma]

376. Jan soone Dielis Janssen man ende momboir Marie Jacob Coolen [Colen] sijne wettige huijsvrouwe soo voor hem selven als mede voor de portie ende kindtsgedeelte van wijlen Reijnder Dirck Verbraecken in houwelijck gehadt hebbende Anneken Jacob Coolen [Colen] sijne wettige huijsvrouwe het welck specialijck aen heer Adriaen Amants in sijn leven president ende coopman van wollen laeckenen tot Geldrop was verbonden en veronderpant volgens de brieven daer van sijnde alhier voor schepenen gepasseert van date den (12-06-1662), tot welcken eijnde alhier mede is gecompareert heer Andries Amants inden name van sijne mede erffgenamen en hem daer voorens sterck maeckende ende verclaerde dit alles te wesen met sijnen willen ende consente, als hebbende henne actie ende gerechticheijt op het voorst. kindtsgedeelte van Reijmer Verbraecken hebbende overgegeven aen de voornoemde Jan Dielis mits bij hem daer voorens betaelt wordende de penningen hier onder vuijt gedruckt, Geertruije naergelaeten weduwe Sijn Jan Sijnen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Adriaentjen meerderjarige dochter vande voornoemde Jacob Coolen [Colen] mede geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben alsoo indier qualiteij twettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de goederen bij henne ouders achtergelaten, ende dat in vier gelijcke portien oft cavelen midts nochtans dat de voorst. Jan Dielis vuijt redenen voorst. daer van een dobbele is hebbende,


A: ende mitdts welcke deelinge Jan Dielis is te deel gevallen inden eersten het groot huijs daer in hij is woonende met twee cleijn huijskens staende het eene recht achter aende sijde van Jacob Strijbosch en het ander achter d'wers aende schuer aen, met drie vierdeparten van het gelach hoff ende acker aende suijtsijde den misthoff puth en wegh bij het groothuijs en cleijn huijs t'samen tot achter toe onbecroont te worden gebruijckt, item alnoch den Pomperscamp, item alnoch den geheelen acker inde Speel groot ontrent een vaetsaet, item alnoch den Lichtenacker groot ontrent vijff copsaet, item alnoch den Nerenbeemt groot ontrent vier vaetsaet ende alnoch het Craenset groot ontrent twee vaetsaet, ende moet dese cavel ter saecke voorst. vuijt reijcken ende goetdoen aende erffgenamen heer Adriaen Amants voornoemt de somme van vierhondert en t'sestich gulden waer van drie hondert gulden huijden moeten getelt worden en de resterende hondert en sestich gulden in drie volgende jaren alle jaren daer van een derdepart, metten intrest van dien tegens vier ten hondert, ende alnoch aen d'andere twee cavelen elck vuijtterhant te moeten geven vijff gulden eens en daerenboven aen Adriaentjen Jacob Coolen [Colen] sijn geswije de somme van driehondert vijftich gulden eens
[Kantlijn: op affcortinge vande 460 gulden int witte deses vermelt bekent heer Andries Amants ontfangen te hebben de somme van driehondert gulden op den (09-02-1691) in oirconden etc.]

B: Geertruije Jacob Coolen [Colen] weduwe Sijn Jan Sijnen is te deel gevallen inden eersten het cleijn huijsken met een vierdepart inden hoff gelach en acker soo de palen gesteken sullen worden met een cleijn torff schopken voor aende straet den misthoff puth en den wegh tot achteren toe onbecroot bij het cleijn en groothuijs t'samen te worden gebruickt en d'affen te mogen liigen als van outs doch sal des cavel den misthoff in prejuditie van het groothuijs niet verder mogen betimmerne, item d'eene helft vanden grooten acker inde Breetvennen te lancx op even groot neffens de sijde Thijs Geerits, item een parceel groesen genaem de Meulenschutten groot ontrent twee vaetsaet ende moet dese cavel ontfangen vande cavel gevallen aen Jan Dielis de somme van vijff gulden eens, ende vande cavel gevallen aen Adriaentjen Jacob Coolen [Colen] de somme van t'sestich gulden eens

C: Adriaentjen Jacob Coolen [Colen] is te deel gevallen inden eersten d'eene helft vanden grooten acker inde Breetvennen te lancx op even groot de sijde neffens Wouter Anthonis Verbiesen erve, ende alnoch een parceel groesen genaemt de Schammert groot ontrent negen copsaet, ende moet dese cavel ontfangen vande cavel gevallen aen Jan Dielis de somme van driehondert vijffentvijftich gulden eens, en daer tegens vuijtgeven aende cavel gevallen aen Geertruije Jacob Coolen [Colen] de somme van t'sestich gulden eens, onder conditie dat sij malcanderen sullen moeten wegen daer het van noode wesen sal in naesten velde ende minste schade ... (09-02-1691)

377. Jan soone Dielis Janssen inwoonder tot Leende bekent midts desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Jacob Jan de Werdt oock inwoonder tot Leende de somme van tweehondert en vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen huijden in onse presentie ontfangen, gelovende dieselve somme tallen tijden des simpelijck versocht wordende te restitueren ende middelertijt jaerlijcx daer van tot intrest te sullen betaelen tegens vier gulden vijfthien stuijvers ten hondert, waer van het eerste jaer sal comen te vervallen van huijden desen dagh over een jaer (09-02-1692), en soo voorts van jaer tot jaer totte restitutie der voorst. capitale penningen toe ...

[Kantlijn: compareerde Joost van Cranenbroek inwoonder tot Leende nomine uxoris eijgenaer van de helft deser nevenstaende obligatie volgens deelinge van (16-07-1733) end heeft opentlijck bekend en beleden dat Jacob zone van wijlen Jan Dielis Jansen mede wonende tot Leende aen hem voldaen en betaelt heeft d'eene helft vant capitael deser obligatie met d'een helft van de jaerlijkxe intresten sedert den (01-01-1734) tot dato deser verschenen remitterende hij comparant van [.] part in de agterstallige intresten vant geheele capitael voor dato van (01-01-1734) vervallen en nog te betaelen staen, actum Heese den (16-07-1737)]

378v. Geerit Thijssen van Nuenen man ende momboir Anneken Frans Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe, Lijsbeth Frans Delen [Deelen] wettige huijsvrouwe Wouter Adriaen de Boos ende midts d'absentie desselffs daer van mondelinge last ende procuratie hebbende om t'gene naerbeschreven te mogen doen en passeren soo wij schepenen verclaren met hanttastinge geschiet te sijn den (10-02-1691), ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Jan Verbiesen man ende momboir Heijltjen Frans Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe hennen swager, alsulcke twee gerechte vierdeparten als hen sijn competerende in ende van seecker huijs schuer ende brouwhuijs ketel cuijpen en toebehoorten metten hoff ende aengelach groot metten acker daer aengelegen ontrent drie vaetsaet onbegrepen der maeten waer inne den cooper de andere twee vierdeparten wegens sijnde voorst. huijsvrouwe sijn competerende, ende oock bij hem bewoont wordende, gestaen ende gelegen tegen over de Leenderkercke tusschen [van de geheele huijsinge ende erve] 1. Jintis Hollen 2. de voorkinderen van Herman [leeg] 3. de straet 4. Frans Bluijssen, Hendrick van Asten ende meer andere voor aen de groot straet ... (16-02-1691)

[Kantlijn: dese is vuijt eenige redenen ongepasseert gebleven en daeromme doorgeslagen]

378v. Peeter Janssen van Mierlo inwoonder tot Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Oeijke Jacobs weduwe wijlen Hendrick Jan Martinis de somme van vijftich gulden, van twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te restitueren t'allen tijden des versoght wordende, ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen twee gulden tien stuijvers waer van het eerste jaer verschijnen sal den (01-01-1692) ende soo voorts van jaer tot jaere totte volle effectuele restitutie der voorst. somme toe, ... (22-02-1691)


378. de kinderen ende erffgenamen wijlen Frans Wouter Delen [Deelen] verweckt bij Heijltjen Hendrick Smulders sijne wettige huijsvrouwe, te weten Wouter Jan Verbiesen man ende momboir Heijltjen dochter Frans Wouter Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe, soo voor hem selven als actie ende transport hebbende van Wouter Frans Delen [Deelen] hennen gewesene broeder, ende alsoo indier qualiteijt voor twee vierde portien, Geerit Thijssen van Nuenen man ende momboir Anneken Frans Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe voor een vierde portie ende Wouter Adriaen de Boos man ende momboir Elisabeth Frans Delen [Deelen] sijn wettige huijsvrouwe mede voor een vierdeportie, diewelcke verclaren metten anderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten


A: ende mitdts welcke deelinge te deel gevallen is de voorst. Wouter Jan Verbiesen het huijs schuer, brouwhuijs met sijne toebehoorte te weten brouwketel, cuijpen, tonnen, vlooten als andersints metten hoff aengelach en acker daer t'eijnden gelegen groot ontrent t'samen dire vaetsaet gestaen tegenover de kercke tot Leende waer inne hij tegenwoordigh is woonende, item alnoch een parceeltjen groesen groot ontrent drie copsaet gelegen aende Sevenhuijsen, ende hier vuijt te geven aen Wouter Adriaen de Boos, hennen swager de somme van sevenhondert gulden eens [doorgehaald: en in cas van henne prompte voldoeninge daer van jaerlijx tot intrest te sullen betaelen de somme van achtentwintich gulden waer van den eersten pacht in sulcken gevallen verschijnen sal huijden over een jaer en soo voort van jaer tot jare tot restitutie der capitaele penningen toe]
[Kantlijn: de sevenhondert gulden in desen gementioneert sijn midts het verlijden van een obligatie van gelijcke somme alhier gelijck gecasseert]

B: Geerit Thijssen man ende momboir sijnder voorst. huijsvrouwe is te deel gevallen, een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet tot Boshoven gelegen, item een parceeltjen groesen gelegen aende Sevenhuijsen groot ontrent drie copsaet, en t'gene dese cavel in valeur minder waredigh soude mogen wesen als d'andere verclaert hij in penningen ontfangen te hebben en oversulcx hier mede hem gecontenteert te houden

C: Wouter Adriaen de Boos man ende momboir Elisabeth Frans Delen [Deelen] is te deel gevallen een parceeltjen groesen groot ontrent drie copsaet gelegen aende Sevenhuijsen, ende moet dese cavel ontfangen vuijt huijsinge gevallen aen Wouter Jan Verbiesen de somme van sevenhondert gulden eens, ende hiermeee verclaerde hij sich van alles dienaengaende te vreden te houden ... (19-03-1691)
[Kantlijn: de sevenhondert gulden in deen gementioneert worden gehoudne mits het verlijden van een obligatie van gelijcke somme voor gecasseert]

378v. Wouter Jan Verbiesen man ende momboir Heijltjen Frans Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe, bekendt midts desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen, Wouter Adriaen de Boos sijnen swager de somme van sevenhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, hericomende van goede aengedeelde penningen vuijtte erffdeelinge van henne ouders goederen heden gepasseert den crediteur vuijtte protie vanden debiteur te deel gevallen, gelovende deselve somme t'allen tijden te restitueren mits nochtans een halff jaer te voorens opgeseght moetende worden ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen de somme van achtentwintich gulden, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen huijden desen dagh over een jaer (19-03-1692), ende soo voorts van jare tot jare totte restitutie der voorst. penningen toe ...

[Kantlijn: compareerde Elisabeth Deelen weduwe wijlen Wouter Adriaen de Boos geassisteert met eenen bijstaende momboir in dezen de welke bekende vande nevenstaende obligatie van seven hondert gulden met den intrest van dien ten volle vergenoegt en voldaen te zijn van Heijlke weduwe Wouter Verbiesen, consenterende derhalve in cassatie deses (21-05-1709)]

378v. Jan Hendrick Raessen man ende momboir Jenneken Hendrick Thomas sijne wettige huijsvrouwe en Jan Hendricx man ende momboir, Lijsbeth Aert Dircx sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Thijs Ariens het voorste deel van seeckere huijsinge te weten den herdt met een gedeelte vande eren off stal, mette weeffcamer voor onder den affgangh ende het halff aengelach te lancx op de sijde westwaerts groot ontrent de dertich roeden soo ende gelijck hen vercooperen t'selve is aengecomen van wijlen Andries Anthonis Geerit shenne gewesene oom gestaen ende gelegen aen den Rul onder die prochie van Heese, tusschen 1. de kinderen Peeter Aert Goossens 2. Geerit Hendrick Hoeben met meer andere 3. Jacob Jan Gobbels 4. d estraet ... vuijtgenomen dorps commer ende drie stuijvers drie oort jaerlijcke grontchijns staende in twee texten ... (20-03-1691)


Schepenen gelooften beginnende metten jare 1682

380. Aert Jacob de Moff inwoonder tot Leende inwoonder tot Leende bekendt wel ende deughdelijck schuldich te wesen Berbara ende Lijsbeth gesusteren dochteren Anthonis Delen [Deelen] als erffgenamen van Marten Thonis Delen [Deelen] hennen overleden broeder de somme van hondert vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur vande voornoemde Marten Delen [Deelen] in sijnen leven ontfangen, midts daer bij gerekent sijn vijftich gulden van verloopen intrest, gelovende de selve somme van hondert vijftich gulden aende voornoemde crediteuren, ofte de gene henne actie hebbende, van huijden deses over een jaer te sullen restitueren metten intrest van dien te weten om redenen niet meer dan vijff gulden, ende off het gebeurde de capitale penningen met believen vande voorst. crediteuren langer onder den debietur bleeven berusten soo sal van jaere tot jaere den intrest alsvoor daer van moeten betaelt worden ... (05-01-1682)


380. wij Anna Margrita van Randwijck vrouwe, Johan de Jongh drossart, schepenen, borgemeesters, kerck ende heijligeestmeesters des dorps Heeze representerende ende vervangende het corpus des selver gemijnte bekennen ende belijden wel ende deughdelijck schuldigh te sijn Jentis Peeter Hollen de somme van ses hondert gulden Hollants gepermitteerde penningen, elcken gulden tot twintigh stuijvers gereeckent hiercomende van goede deughdelijcke geleende penningen sijnde ons den lesten bij den eersten pennigh geleent ende ondergedaen welcke pennigen bij ons wworden genegatiert tot lossinge ende quijtinge van alsulcke capitaelen ende intresten als dese gemeente inde voorgaenden oirlogh met den coninck van Vranckrijk [Frankrijk] van verschijde crediteuren op hoogeren intrest werde genegotieert ende opgenomen, welcke voorst. somme van seshondert gulden wij geloven hem crediteur offte thoonder deses, sijne oiren naercomelinge ofte sijne actie hebbende, t'allen tijde des versoght sijnde wederom te sullen restitueeren mits noghtans een halff jaer te voorens opgeseght wordende, met den intrete van dien tegen vier gulden ten hondert maeckende jaerlijcx vierentwintigh gulden, welcken voorst. intrest wij alle jaeren geloven promptelijck aen hem sijne oiren naercomelinge ofte sijne actie hebbende te sullen betaelen op den tweeden februarij sijnde lightmisse, waer van den eersten paght sal comen te vervallen den (02-02-1683) sende soo voorts van jaer tot jaer tot de restitutie der voorst. penningen toe, ... (19-01-1682)

[Kantlijn: (26-02-1726) hier van een secundair, off duplicaet uijtgemaeckt, alsoo Jan Engelen den jongen in huwelijck hebbende Elisabeth eenige dogter Jintis Peeter Hollen verclaerde den originele uijtgerijckte brieff den (04-05-1725) door t'affbranden van sijn huijs tot Leende verbrant te wesen, actum den (26-02-1726)]

381. wij vrouw, drossaert, schepenen, borgemeesters, kerck ende h: geestmeesters voorschreven, bekennen uijt de voorgaende oorsaeke ende redenen in desen te worden geinsereert, ontfangen te hebben uijt handen Sijken weduwe Joost wouter Joosten de somme van tweehondert gulden, Hollants gepermitteert penningen, elcken gulden gerekent tot twintigh stuijvers, welcke penningen wij aen haer creditrice voornoemt ofte thoonder deses haere actie hebbende, wederom beloven te restitueren t'allen tijde des versoght sijnde, mits het selve een half jaer te voorens op te seggen, met den intreste van dien tegens vier gulden vant hondert jaerlijx, waer van den eersten verschijndagh sal wesen lightmis ofte den tweeden februarij (02-02-1683) ende dien te betaelen totte volle restitutie der voorst. capitale penninen incluijs ... (19-01-1682)

[Kantlijn: dese rente is bij Michiel Willem [.] borgemeester van hondert gulden hebbende [.] gequeten [.] Joost ergo gecasseert]

381v. wij vrouw, drossaert, schepenen, borgemeesters, kerck ende h: geestmeesters der heerlijckheijdt van Heze voorst. bekennen uijt de voorverhaelde redenen, ontfangen te hebben uijt handen van Hendrixken Jan Boonen, weduwe Joost Hendrick Maes, de somme van driehondert gulden, den gulden tot twintigh stuijvers het stuck, Hollandts gepermitteerd gelt, welcke penningen wij haer creditrice ofte thoonder deses haere actie hebbende, wederom beloven te restitueren t'allen tijde des versoght, mits het selve een half jaer te voren op te seggen, met den intrest van dien tegens vier gulden vant hondert jaerlijx, waer van den eersten verschijndagh sal wesen lightmis ofte den tweeden februarij (02-02-1683), ende die jaerlijx te betaelen totte volle ende effective voldoeninge der voorst. capitale penninen toe incluijs ... (19-01-1682)


382. wij vrouw, drossaert, schepenen, borgemeesters, kerck ende h: geestmeesters des dorps Heze voorst. bekennen uijt de voorverhaelde redenen, in desen te werden geinsereert, ontfangen te hebben uijt handen van Willem Joost Wouters, de somme van vierhondert gulden, den gulden tot twintigh stuijvers t'stuck, Hollants gepermitteerd gelt, welcke penningen wij aen hem crediteur ofte thoonder deses sijn actie hebbende, wederom beloven te restitueren t'allen tijde des versoght, mits het selve een half jaer te voren op seggende, met den intrest van dien tegens vier gulden vant hondert jaerlijx, waer van den eersten verschijndagh sal wesen den tweeden februarij (02-02-1683) sijnde lightmis, ende den intrest van jaere tot jaere te blijven betaelen totte volle voldoeninge der voorst. capitale penninen toe incluijs ... (19-01-1682)

[Kantlijn: Willem Joost Wouters inwoonder tot Leende bekent en verclaert mits desen dat Erasmus Martinus Raessen borgemeester tot Heese vanden jare 1724 aen hem de neffenstaende somme van vierhondert gulden capitael, met den intreste van dien, heeft gerestitueert voldaen ende betaelt consenterende derhalve inde cassatie, ende roijeringe vande neffenstaende obligatie in dito den (19-01-1682), actum den (09-05-1724)]

382v. wij Anna Margrita van Randwijck vrouwe, Johan de Jongh drossart, schepenen, borgemeesters, kerck ende heijligeestmeesters tot Heze voorst. bekennen omde voorverhaelde redenen alnoch op intrest genegotieert ende ontfangen te hebben uijt handen van Heijltjen Janssen weduwe Willem Goirts, de somme van tweehondert gulden, den gulden tot twintigh stuijvers t'stuck, Hollants gepermitteerd gelt, welcke penningen wij haer creditrice ofte thoonder deses haere actie hebbende met intrest tegens vier vant hondert jaerlijcx 't allen tijde des versoght sijnde beloven wederomme te geven, mits het selve ons een half jaer te voorens opseggende, waer van den eersten verschijndagh sal wesen den tweeden februarij sijnde lightmisdagh (02-02-1683), ende geloven den intrest van jaere tot jaere soo te blijven continieren totte volle ende effective voldoeninge der voorst. capitale penninen toe incluijs ... (19-01-1682)


383. wij Anna Margrita van Randwijck vrouw, Johan de Jongh drossart, schepenen, borgemeesters, kerck ende heijligeestmeesters van Heze voorst. bekennen omde voorverhaelde redenen alnoch op intrest genegotieert ende ontfangen te hebben uijt handen van Willem Jacob van Asten, de somme van ses hondert en vijfthien gulden, den gulden tot twintigh stuijvers t'stuck, Hollants gepermitteerd gelt, welcke penningen wij aen hem crediteur ofte thoonder deses sijne actie hebbende met intrest tegens vier vant hondert jaerlijcx 't allen tijde des versoght sijnde beloven wederomme te geven, mits het selve ons een half jaer te voorens opseggende, waer van den eersten verschijndagh sal wesen, toekomende kersmisdagh ofte den (15-12-1682), ende geloven den intrest van jaere tot jaere soo te blijven continieren totte volle ende effective voldoeninge der voorst. capitale penninen toe incluijs ... (19-01-1682)


383v. Goort Janssen Coris ende bekende mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Jan willem Thijs de somme van hondert gulden den gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt hiercomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme van lightmis dagh eerstcomende over een jaer (02-02-1683) te sullen restitueeren ... (19-01-1682)


384. Berterum Franssen ende Goort Gielens beijde als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen van wijlen Tijs Meeussen verweckt bij Marije Driessen sijne gewesene huijsvrouwe, bekennen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen, Steven Claessen inwoonder tot Geldrop eene somme van hondert gulden hier comende van goede deughdelijcke geleende penningen soo nu aengetelt als in (13-05-1679) eene some van vierendertigh gulden welcke obligatie op huijden hier mede is gecasseert ende hier in vergroot, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest vijff gulden welcke intrest sal vervallen altijt lightmis sullende het eerste jaer intrest vervallen (02-02-1683) ... (02-02-1682)

[Kantlijn: compareerde Joost Janssen Sleeuwens als eijgenaer deser obligatie ende bekende daer van ten volle voldaen ende betaelt te sin consenteerde dearop inde cassatie, actum den (29-11-1690), Jan Laureijnssen als getuijgen]

384. Hendrick Geerit Vincken bekent wel ende deughdelijk schuldigh te sijn aen de kindren van Frans Jan Pompen, tot Strijp, eene somme van drie hondert gulden capitael, spruijtende van goede geleende ende te dancke aengetelden gelde, sijnde Hollants gepermitteert gelt, welcke penningen hij debiteur aen haer crediteuren date deses ondergeschreven over een jaer wederomme belooft te restitueren, ofte aen thoonder dese haere actie hebbende met den intrest van dien tegens vijff gulden ten hondert jaerlijx, ... (05-02-1682)


384v. Anthonis Sweers bekent wel ende deughdelijck schuldigh te sijn aen de weduwe Geerit Mijnens tot Straetbrigh eenen somme van hondert vijfftigh gulden capitael spruijtende van goede geleende ende te dancken aengetelden gelden, sijnder Hollants gepermitteert gelt, twelcke penningen hij debiteur van haer crediterisse van huijden date dese ondergeschreven over een jaer wederomme belooft te restitueren, ofte aen thoonder deses haer actie hebbende met den intrest van dien tegens seven gulden van ieder hondert daelders jaerlijcx, ... (05-02-1682)


385. compareerde voor schepenen naergenoemt Anthonis Peeter Sijmons, ende bekende wel ende deughdelijck ontfangen te hebben van Jacob Tielens eene somme van vijftigh gulden, sijnde goet Hollants permissie gelt, welcke penningen hij debiteur aen hem crediteur ofte thoonder deses sijne actie hebbende wederom gelooft te geven met den intrest van dien tegens vijf gulden vant hondert, ende sal den eersten verschijndagh wesen den (10-05-1683), ... (09-02-1683)


385v. wij Anna Margrita van Randwijck vrouwe, Johan de Jongh drossart, schepenen, borgemeesters, kerck ende heijligeestmeesters van Heze representerende het corpus deser gemeente, kennen ende belijden mits desen, deughdelijck schuldigh te sijn aen Jacob Tielens, eene somme van vijf hondert gulden, goet Hollants gepermitteerde penningen, den gulden tot twintigh stuijvers gerekent welcke capitaele pennigen bij ons worden genegotiert tot aflossinge ende quijtinge van alsulcke capitaelen, als dese gemeente inde laetsten oorlogh tegens den coningh van Vranckrijk [Frankrijk] op hoogeren intrest heeft opgenomen, welcke capitaele penningen wij debiteuren boven genoemt aen selven crediteur ofte thoonder deses actie hebbende wederomme beloven te geven, 't allen tijden des versoght sijnde, mits dat hij het selve ons een half jaer te voren sal hebben op te seggen, met den intreste van dien als dan daer bij tegens vier gulden van hondert jaerlijx, waer van den eersten verscheijndagh sal wesen den (02-02-1683), sijnde lightmisdagh, ... (10-02-1682)


386. wij Anna Margrita van Randwijck vrouw, Johan de Jongh drossart, schepenen, borgemeesters, kerck ende heijligeestmeesters van Heze, representerende het corpus deser gemeente, bekennen en belijden mits desen inde naeme der voorst. gemeijnte wel ende deughdelijck schuldigh te sijn aen Jan Jan Thijsen en Michiel Claes Vesters in qualiteijt als wettig geeede momboirs vande kindren Peeter Jan Thijs zaliger verweckt bij Maeijken Willem Clous, eene somme van drie hondert gulden den gulden tot twintich stuijvers sijnde Hollants gepermitteert gelt, ... met der intreste van dien als dan daer bij tegens vier gulden vant hondert jaerlijcx, waer van den eersten verschijndagh sal wesen den (02-02-1683) ... (10-02-1682)


386v. wij Anna Margrita van Randwijck vrouw, Johan de Jongh drossart, schepenen, borgemeesters, kerck ende heijligeestmeesters des dorps Heze, representerende het corpus deser gemeente, bekennen en belijden alsoo inde naeme vande selve gemeente wel ende deughdelijck schuldigh te sijn Willem Claes Vesters eene somme van tweehondert gulden goet Hollants gepermitteert gelt, ... met der intreste van dien als dan daer bij tegens vier gulden vant hondert jaerlijcx, waer van den eersten verschijndagh sal wesen den (02-02-1683) ... (10-02-1682)


387. mr. Jan Beels chrirurgijn, man ende momboir Jenneken Goort Bul sijne wettige huijsvrouwe, gelooft midts desen te ontlasten, cost ende schadeloos te houden sijne mede erffgenamen en kinderen Goort Bul van alsulcke schult ofte obligatie ter somme van drie hondert pattacons als Jan Buijvoets inwoonder tot Hamondt [Hamont] tot laste Goort Bul hennen gewesenen vader is hebbende alsoo dat hij gelovenere deselve schult in betalinge, ende affconrtinge van het huijs ende aengelach van hennen vader huijden aen hem getransporteert is aennemende soodanich sijne mede erffgenamen ende kinderen Goort Bul voorst. vande voorst. schult ofte obligatie nu ende ten eeuwigen dagen sullen sijn ende blijven onbelast ... (11-03-1682)

[Kantlijn: alsoo Theodorus Mathei den (19-02-1691) heeft bekent van dese schult in desen [.] voldaen te sijn soo als bleijckt t'sijne quitantie in origine vande [.] authenticq het annecx soo hebbe ick onderteeckent dese gecasseert actum den (16-05-1691)]

387. Herman Manis inwoonder tot Leende bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen Jooseph Ghijsberts sijnen swager de somme van tweehondert vijftich gulden gepermitteert gelt hiercomende van goede geleende penninge gelovende daer van intrest tegens vijff ten hondert, het eerste jaer sal verschijnen den (25-04-1684) ende dan voorts van jaer tot jaer ... (25-04-1682)


387. Jan Goort Bul inwoonder tot Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Willem Arien Raessen inwoonder tot Leende eene somme van driehondert gulden Hollants permissie gelt elcken gulden tot twintigh stuijvers gereeckent, hercomende van goede deughdelijcke geleende ende aengetelde penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen hebbende, gelovende deselve somme wederom te restitueeren van den (10-04-1682) over een jaer, ende daer van tot intrest te betalen tegen vier gulden tien stuijvers ten hondert maeckende dertien gulden tien stuijvers, ende jaerlijcx alsdan niet wederom wert gegeven, deselve alsdan soo lange te continueeren tot de effectueele voldoeninge der voorst. penningen toe, welcken intrest vervaltlen sal den (10-04-1683) ... (18-05-1682)

[Kantlijn: Hendrick Sanders van Velthoven inwoonder tot Leende als mondelinge last hebbende (soo hij verclaerde) van Margrieta Frans Pompen weduwe Willem Arien Raessen inwoondersse tot Leende sijne schoonmoeder, ende des niettemin verclaert hem voor sijne voornoemde schoonmoeder fort en sterck te maken in desen, bekent ende verklaert dat de kinderen en erffgenaemen van wijlen Jan Goort Bull de neffenstaende somme van drie hondert gulden met den verschenen intreste van dien, aen hem hebben gerestitueert, voldaen en betaelt, consenterende derhalven in cassatie en roijeringe vande neffenstaende obligatie in dato den (18-05-1682), actum den (25-02-1724)]

387v. wij Hendrick Mattijs Booms, ende Matthijs Francken schepenen, Joost Jan Everts ende Huijbert Hendrick van Baeckel [van Bakel] borgemeesteren, respective vande Sessgehuchten representerende ende vervangende gelijck altijt van outs het corpus derselver gemeente, bekennen met consent vanden heere drossardt, ende de principaelste ingesetenen vande voorst. Sessgehuchten ontfangen te hebben vuijt handen van Tielman Joosten president tot Geldrop de somme van twee duijsent gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt ende dat om daer mede aff te lossen verscheijde andere obligatien ofte schultbrieven bij ons in tijt van noot ende inden laetst gewesenen oorlogh metten coningh van Vranckrijck [Frankrijk] op hoogeren intrest als desen op diversche persoonen gepasseert gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht sijnde te sullen restitueren mits nochtans een half jaer te voorens opgeseght wordende, ende daer voor jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen van t'hondert vier gulden maeckende jaerlijcx tachtentich gulden, welcken intrest alle jaeren sal comen te vervallen op den eersten februarij, soo dat het eerste jaer intreset daer van sal comen te vervallen (01-02-1683), ende soo voorts van jaere tot jaere totte restitutie der voorst. penningen toe ... (20-05-1682)


388. Jan Hendrick Peeters, bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Mattheus Willem Thijs, Jan Joost Snoeijen ende Jacob Jan Gobbels, alle h: geestmeesters des dorps Hese, representerende den armen ofte taefel vanden h: geest alhier, als mede die naer hen h: geestmeesters sullen wesen, eene somme van vijftigh gulden capitael, hem den lesten bijden eersten penning in goeden ganghbaeren gelde aengetelt, soo hij verclaerde, welcke somme hij date deses ondergeschreven over een jaer, wederomme gelooft te restitueren, ofte de gene die alsdan h geestmeesters sullen sijn, met intrest van dien als dan daer bij, tegens vijff gulden vant hondert, sijnde twee gulden thien stuijvers, ... (13-07-1682)


388. Marij Willem Gielens, bekent mits desen, wel ende deughdelijck schuldigh te wesen, aen Mattheus Willem Thijs, Jan Joost Snoeijen ende Jacob Jan Gobbels, alle heijligen geestmeesters des dorps Heze, representerende den armen ofte taefel van den h: geest alhier, als die naer hen h: geesmeesters sullen wesen eene somme van vijftigh gulden, capitael, haer den lesten bijden eersten penningen aengetelt, soo sij verclaerde, welcke somme van vijftigh gulden sij debitrice huijden date deses ondergeschrevne over een jaer (10-08-1683), wederomme gelooft te restitueren met intrest van dien als dan daer bij, tegens vijff gulden vant hondert, ... (10-08-1682)


388v. compareerden voor schepenen van Heze ende Leende naer genoemt, Heijltjen naergelaeten weduwe Peeter van Puth, mitsgaeders Sijke ende Chatalijn Peeter van Puth, haere dochters die welcke mits desen, bekennen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Willem Frans Pompen eene somme van hondert ende vijftigh gulden eens, ter saecke van goeden ganghbaeren gepermitteerden geleende gelde, van welck capitael sij heeft [.]tien voorst. jaerlijck haer levenlanck tot intrest belooft te betaelen tegens vier gulden vant hondert ende verclaert sulx hij crediteur haer toetestaen ende te consenteren, ende belooft mede sijne voorst. capitaele penningen niet weder te sullen eijsscheven voor ende aleer sij Heijltjen deser werelt sal sijn overleden, ende sulx door niemant van sijne wegen oock te sullen doen door maer sal sulx naer haere doot bij de voorst. haere doghters wel werden gerestitueert tgene sij beloven mits desen welck eerste jaer intrest sal komen te verschijnen den (01-01-1683) ... (28-10-1682)


389. compareerde Willem Jacob Deelen, ende verclaert mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Matheeus Willem Tijs [Thijs], Jan Joost Snoeijen ende Jacob Jan Gobbels, alle heijligeestmeesters des dorps Heese representerende den armen ofte h: geest tafel alhier, die naer hen h: geestmeesters sullen wesen, de somme van een hondert gulden capitael, hem den lesten penningen met den eersten aengetelt soo hij debiteur verclaerde, welke somme van een hondert gulden, hij debiteur huijden date deses ondergeschreven over een jaer wederomme gelooft te restitueren, met intrest van dien als dan daer bij tegens vijff gulden vant hondert sjaers, ... (05-12-1682)


389. Hendrick Cornelis Daems, bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Huijbert Anthonis Daems de somme van 1 hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur te dancke ontfangen, gelovende deselve somme van huijden over een jaer (14-12-1683) te sullen restitueren metten intreste van dien tegens vijff ten hondert ... (14-12-1682)

[Kantlijn: Wouter Huijbert Daems ende Paulus Janssen man ende momboir Anneken Huijberts sijne wettige huijsvrouwe bekennen dat Willem Hendricx bij het leven van Huijbert Anthonis Daems hennen gewesene vader de capitale penningen ter somme van hondert gulden metten intreste van dien heeft geschoten en voldaen, alsoo dat deselve mits desen wort gehouden voor gecasseert en daeromme doorgeslagen, actum den (07-06-1703)]

389v. Jan Anthonis Driessen bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen ter saecke van geleent gelt aen Reijm Hollen inwoonder tot Leende de somme van een hondert gulden Hollants gepermitteert gelt elcken gulden tot XX stuijvers t'stuck bijden debiteur ten dancke ontfangen gelovende deselve somme t'allen tijde des versocht sijnde te voldoen ende te betalen van heden over een jaer (20-01-1684) mette jaer intrest als dan daer bij tegens vijff gulden thien stuijvers vant hondert ende bethalende opden voorst. verscheijndach ... (20-01-1683)

[Kantlijn: Marcelis en Willem Reijnier Hollen voor hen selven en verclarende hen fort en sterck te maeken in desen voor henne broeders, swager en suster, ende bekennen en verclaren mits desen dat Jan soone Andries de Groot aen hen de nevenstaende somme van hondert gulden met de intresten vandien heeft gerestitueert, en voldaen, consenterende in't casseren en roijering der nevenstaende obligatie de dato den (20-01-1683), actum den (15-01-1728)]

389v. Hendrick Joost den Scheper bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Joostjen Goorts van Gastel de somme van hondert gulden Hollants gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede geleende penningen bij hem te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht sijnde te restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betalen vijff gulden waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (21-01-1684) ... (21-01-1683)


389v. Hendrick Joost den Scheper bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Huijbert Anthonis Daems de somme van tweehodnert vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede geleende penningen bij hem te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht wordende te restitueren, ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen tegens vijff ten hondert maeckende jaerlijcx twelff gulden thien stuijvers waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (21-01-1684) ... (21-01-1683)


390. Willem Peeter den Decker, bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Huijbert Anthonis Daems de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede geleende penningen bij den debiteur te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht sijnde te restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (21-01-1684) ... (21-01-1683)


390. Willem Peeters van Baeckel [van Bakel] bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aent onmondige kint van Jan Peeters van Baeckel [van Bakel] genaemt Marij Janssen de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereckent, Hollants gepermitteert gelt hiercomende van geleende penningen ofte gelde bijden debiteur te dancke ontfangen gelovende die selve somme t'allen tijden des versocht sijnde te restitueren ende daer jaerlijcx tot intrest te sullen betalen de somme van twee gulden thien stuijvers ware van het eerste jaer sal comen te verscheijnen den (23-01-1684), ende soo voorts van jaer tot jare ... (23-01-1683)

[Kantlijn: Anthonis Rutten man ende momboir Marie Janssen sijne wettige huijsvrouwe bekent dat Willem Peeters van Baeckel [van Bakel] aen hem dese geloofte van vijftich gulden capitael metten intrest van dien heeft voldaen ende betaelt ergo gecasseert den (25-07-1692)]

390. Jacob Jan Venten ende Goort Geerit Gevens [Geevens] beijde als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen wijlen Anthonis Jan Venten verweckt bij Adriaentjen Geerit Gevens [Geevens] sijne wettige huijsvrouwe, bekennen midts desen wel ende deughdelijck schuldigh te sijn Willem Claes Vesters de somme van t'sestich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bijde debiteuren ten behoeve vande voorst. onmondige met ac[.]satie van drossardt en ons schepenen ondergetekent te dancke ontfangen, om daer mede te betalen de dootschulde ende andere oncosten dienaengaende geresen, over het affstervan van Marie Anthonis Venten der voorst. onmondige gewesene suster ontrent drie maenden geleden binnen de stadt Delft overleden, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht wordende te restitueren metten intrest van dien tegens vijff ten hondert, welcken intrest voor het eerste jaer sal comen te verschijnen den (27-01-1684) ende soo voorts van jaere tot jaere ... (27-01-1683)


390v. Francijn meerderjarige dochter Jan Goossens haer [.] en verstant in alles wel machtich sijnde, doch wesende teenemael blindt van gesichte geassisteert met Bertrum Franssen ende Jan Jaspers hare wettige geede momboiren diewelcke bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen Hendrick Jacobs de somme van tweehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent hercomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij de voorst. momboiren te dancke ontfangen om voor de eerste comparant daer het behooren sal te worden gedistributeert gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht wordende te sullen restitueren metten intrest van dien tegens vijff hondert maeckende jaerlijcx thien gulden, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (06-02-1684) ende soo voorts van jaer tot jaer ... (06-02-1683)

[Kantlijn: compareerde Aeltjen huijsvrouw Hendrick Jacobs de welcke bekende vande neffenstaende obligatie ten volle voldaen en betaelt te sijn conseerd daerom inde cassatie, actum den (23-11-1690)...]

391. Willem Peeter Goorts woonende tot Huls den welcken bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Frans Andriessen de Loveren de somme van een hondert ende vijftich gulden Hollants gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gereckent, heircomende van goeden geleenden gelde, bij den debiteur ten dancke ontfangen, gelovende deselve somme te restitueren ende te betaelen aneden voorst. crediteur ofte den gene sijne actie hebbenden op den (20-01-1684) als de penningen ontfangen hebbende op den (20-01-1683) met een jaer intrest als dan daer bij tegens vijff gulden vant hondert maeckend alsoo int jaer seven gulden thien stuijvers ... (10-02-1683)


391. Casper Hendricx bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Seijcken Geerits weduwe Joost Wouter Joosten de somme van vijftich gulden, Hollants gepermitteert geldt elcken gulden tot twintich stuijvers, gereckent hiercomende van goeden geleende penningen bijden debiteur ten dancken ontfangen, gelovende deselve somme te restitueeren ende te bethalen, aende voornoemde creditrice ofte den gene hare actie is hebbende, opden (01-11-1683) met een jaer intrest alsdan daer bij tegens vijff per t'hondert maeckende jaerlijcx twee gulden thien stuijvers, ... (17-02-1683)

[Kantlijn: Goort Hendrick Jaspers man ende momboir Marie Geerit Mijnis voor d'eene helft ende Peeter soone Peeter Braecken voor d'andere helft deese schepengeloofte bij testament gemaeckt sijnde bekennen dat Jasper Henricx aen hen dese geloofte heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (18-02-1696)]

391v. Cathalijn weduwe Willem Stoffels ende verclaerde te transporteren op te dragen ende over te geven sulcx sij doet bij desen aen Wouter Goorts van Velthoven alsulcken vijftich gulden als sij transportante is hebbende tot lasten van Leijntje huijsvrouwe Jan Tonis van [foto slecht] die de voorst. Leijntje bekent schuldich te wesen aende Cathaleijn weduwe Willem Stoffels, ende tegens de sij[.] Mattheeus Willem Thijs ende Nicolaes Smulders verclaerde noch schuldich te wesen aende voorst. weduwe Willem Stoffels alsmede Wouter Goorts ende verclaerde dese vijftich gulden aen te nemen, ende dat op ende ter saecke, wegen alsulcke vijftich gulden als Willem Stoffens in leven aenden voorst. Wouter Goorts was schuldich [.] waer mede sij transportante, ende den voorst. Wouter Goorts malcanderen met de getransporteerde vijftich gulden voldaen ende betaelt te wesen met de overgetransporteerde vijftich gulden tot laste van Leijntje huijsvrouwe Jan Tonis sijnen behoven over te nemen, ende geen recht ofte actie meer te pretenderen opde voorst. beede ... (19-02-1683)


391v. GoorJan van Gael ende bekende wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Frans Andriessen vande Loveren eene somme van vijftigh gulden Hollandts permissie geldt den gulden tot twintigh stuijvers gereeckent hiercomende van goede deughlijcke geleende penningen die den debiteur bekent te dancke ontfangen te hebben ende daer van betaelt seecker corp van erffgoet vande crediteur van Pouwels Smits [Smids] op huijden aen hem gevest, gelovende deselve penningen van huijden over een jaer te sullen restitueeren met den intreste van dien tegens vijff ten hondert maeckende alsoo jaerlijcx twee gulden tien stuijvers ende die van jaer tot jaer te continueren ... (19-03-1683)


392. Jan Geerits bekende wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Frans Andriessen vande Lovere de somme van vijftich gulden Hollants gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gereckent hiercomende van goede geleende penningen die hij debiteur bekent ten dancke ontfangen te hebben uijt handen vanden crediteur, welcke voorst. somme hij debiteur gelooft te restitueeren ende te betalen van heden over een jaer (31-03-1684) met een jaer intrest als dan daer bij tegens vijff vant hondert, maeckende jaerlijcx twee gulden thien stijvers ... (31-03-1683)


392. Cathaleijn weduwe Matthijs Adriaen Tielens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Jan Mathijssen haren soone ende Geerit Janssen Verhagen haren swager, ende bekende een voor al ende ider als principael schuldenaer wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Lauwereijs Peeter Hollen, woonende aende Heeser kerck de somme van hondert gulden capitael, Hollants gepermitteert gelt elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent, hercomende van goede deughdelijcke geleende penningen, welcke voorst. somme sij debiteuren geloven wederom te restitueren ende te betaelen van huijden datum deses ondergeschreven over een jaer (05-05-1684) met een jaer intrest als dan daer bij tegens vijff gulden vant hondert, ... (05-05-1683)

[Kantlijn: Laureijns Peeter Hollen bekent en verclaert in minderinge en op cortinge der neffenstaende somme van hondert gulden capitael, uijt handen van Jan Matthijssen ontfangen te hebben de somme van vijftigh gulden, actum den (25-02-1716)]

392v. Thomas Peeters inwoonder tot Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende behoorende bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Huijbert Anthonissen ott Gijsenroij, de somme van tweehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht worden te restitueren metten intrest van dien tegen vijff ten hondert jaerlijcx, maeckende alle jaeren thien gulden, welcken intrest alle jaeren verschijnen sal op den eenendertichsten meij, waer van het eerste jaer sal comen te verschijnen den (31-05-1684) ende soo voorts van jare tot jare... (31-05-1683)


393. Peeter ende Goort gebroederen soonen Jan van Gael gelovende een voor al ende elcke als schuldenaer principael te betalen den (18-05-1684) aen de heer Hubertus de Roij licentiaet inde rechten de somme van t'negentich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van coop van erffgoet de geloveren op huijden aengevest, gelovende deselve somme den voorst. tijt overstreken sijnde te restitueren ende daer van te betaelen den interst gtegens vijff ten hondert, welcken intrest voor d'eerste jaer al verschenen is den (18-05-1683), ende sal soo voorts continueren van jaer tot jaere ... (19-06-1683)

[Kantlijn: compareerde heer Hubertus de Roij den welcken bekdne mits desen van dese neffenstaende obligatie ten vollen voldaen ende betaelt te sijn, consenterende daerom inde cassatie (09-10-1695)]

393. Maria weduwe Lauwreijs van Sommeren [van Someren] inwoondersse tot Leende, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen, Wouter van Sommeren [van Someren] haren swager de somme van sevenhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke ontfangen penningen, gelovende die selve somme te restitueren ende te betalen van heden datum over een jaer ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen tegens vier gulden t'hondert ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst .penningen ongerestitueert sullen blijven, waer van het eerste jaer intrest sal comen te verschijnen den (10-08-1684) ... (10-08-1683)

[Kantlijn: Marieke weduwe Jacob Vi[.]beck ende Peeter van Someren beijde woonachtich tot Waelre bekennen vande neffenstaende obligatie metten intrest vandien ten volle verge[.] ende voldaen te sijn, van de weduew Lauwereijs van Someren inwoondersse tot Leende conseterende derhalve inde cassatie deses, actum (16-09-1698)]

393v. wij Anna Margrita van Randwijck vrouwe douagiere van Heese ende Leende, Johan de Jongh drossaert, Mattheeus Willem Thijs, Peeter Tielemans ende Niclaes Smulders schepenen, Hendrick Jan Joosten, Hans Aert Hanssen, Hendrick Hendrick Peeters, Reijm Lambert Joachims, Hendrick Cornelis Joosten ende Adriaen Thonis Franssen borgemeesters, mr. Claes Bocx ende Peeter Tielemans kerckmeesters, Jan Joosten, Mattheeus Thijs ende Jacob Jan Gobbels heijligeestmeesteren, respective vrouwe, drossaert, schepenen, borgemeesters, kerck ende heijligeestmeesteren des dorps Heeze, representerende ende vervangende het corpus derselver gemeente, bekennen wel ende deughdelijck ontfangen te hebben vuijt handen mr. Claes Box [Bocx] coster ende schoolmeester tot Heese, de somme van vier hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereckent om daer mede te voldoen onsen quote inde viermael hondert duijsent gulden, als hare ho: mog: bij resolutie hebben belast dat de generaliteitslanden onder Brabant gehouden sijn op te moeten brengen en welcke penningen soo de borgemeesteren verclaren onmogelijck met vuijtte gemeente ofte naburen comende gehaelt worden en daeromme alle dagen groote schade van executie alsdoen te verwachten stonde, welcke voorst. somme wij geloven hem sijne oiren ende nacomelingen ofte sijn actie hebbende t'allen tijden des versoght sijnde, mits nochtans een halff jaer van te vooren opgeseght wordende, te resitueren metten intreste van dien tegens vier ten hondert maeckende jaerlijcx sestien gulden, welcken intrest wij allen jaren beloven te betaelen opden eersten april, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (01-04-1684) ende soo voorts van jaer tot jaere ... (08-09-1683)

[Kantlijn: heer Willem Daems als voogt van Meckelina Roestingh hem mede fort en sterck maeckende voor Wilhelmus Roestingh ende bekent dienvolgende vande resterende somme van twee hondert gulden als erffgenaemen van Claes Bocx voldaen en betaelt te sijn, consenterende dienvolgende de cassatie deses, actum den (09-10-1708)]

394. in qualiteijt als boven soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt de selve redenen ende oorsaecke in dese te worden geinsereert uijt handen Thieleman Joosten president ende coopman tot Geldrop de somme van vijftien hondert gulden Hollants gepermitteert gelt elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent geloovende de selve somme te restitueren ende den intrest tegens vier ten hondert jaerlijcx te betalen op den selven tijt ende op gelijcke verbintenisse als in den bovenstaende brieve staet uijtgedruckt ... (08-09-1683)

[Kantlijn: Aert Jan Aerts van Velthoven, ende Erassemus Martinis Raessen mede houders der neffenstaende obligatie van vijftien hondert gulden capitael dato den (08-09-1683) verclaeren dat den originelen uijtgemaekten brief van de selve somme als de troublen van de oirlogen en vlugten van papieren vermist te wesen derhalve hebben wij schepenen van Heese geconsenteert en geordenneert hier van een secundair of duplicaat uijt te maken in forma, actum den (12-03-1726)]

394v. in qualiteijt als voor soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt handen van Anneken Hendrick Goris inwoondersse tot Geldrop ter oorsaecke als voor in desen te worden geinsereert de somme van vijff hondert gulden Hollants gepermitteert gelt elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent geloovende de selve somme te restitueren ende den intrest tegens vier ten hondert jaerlijcx te betalen op den selven tijt ende op gelijcke verbintenisse als in den bovenstaende brieve staet uijtgedruckt ... (08-09-1683)


395. in qualiteijt als voor soo bekennen wij alnoch ontfangen te hebben uijt handen van Jan Joost Dircx inwoonder tot Heese de somme van ses hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt om daer mede aff te lossen seeckere schultbrieff van twee duijsent gulden capitael als heer Jan van Beugen coopman tot s'Hertogenbosch tot laste van dese gemeente was hebbende staende tot intrest vijff ten hondert gelovende de selve somme t'allen tijde des versoght sijnde hem sijne oiren ende naecomelingen ofte sijns actie hebbende mits nochtans een halff jaer te vorens opgeseght wordende te restitueren met den intreste van dien tegens vier ten hondert, maeckende jaerlijcks vierentwintich gulden welcken intres wij gelooven alle jaer te sullen betalen opden eersten junij waer van het eerste jaer sal comen te vervallen den (01-06-1684) ende soo voorts van jaer tot jaer ... (08-09-1683)


395v. in qualiteijt als voor bekennen wij alnoch ontfangen te hebben tot den selven eijnde en om redenen vooren verhaelt ontfangen te hebben van Jan Joost Janssen de somme van twee hondert t'vijftich gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, gelovende de selve somme te restitueren ende den intrest tegens vier ten hondert jaerlijcx te betalen op den selven tijt ende op gelijcke verbintenisse als in den voorenstaende brieve staet uijtgedruckt ... (08-09-1683)


396 item in qualiteijt als voor bekennen wij alnoch tot den selven eijnde ende om redenen voren verhaelt ontfangen te hebben uijt handen van Willem Claes Vesters de somme van drie hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt gelovende de selve somme te restitueren ende den intrest tegens vier ten hondert jaerlijcx te betaelen opden selven tijt ende op gelijcke verbintenisse als in den voorenstaende brieve staet uijtgedruckt ... (08-09-1683)


396v item in qualiteijt als voor bekennen wij alnoch tot den selven eijnde ende om redenen voren verhaelt ontfangen te hebben uijt handen van Claes Souwen inwoonder tot Heese de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt gelovende de selve somme te restitueren ende den intrest tegens vier ten hondert jaerlijcx te betaelen opden selven tijt ende op gelijcke verbintenisse als in den voorenstaende brieve staet uijtgedruckt ... (08-09-1683)


397. Jan Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] inwoonder tot Heese bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen Hendrick Jan Geven [Geeven] inwoonder tot Leendt de somme van twee hondert gulden Hollants gepermitteert gelt elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent prossederende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde tot danck ontfangen gelovende die selve somme t'allen tijde des versoght sijnde te restitueren ende daer van tot intrest te sullen betalen tegens vijff ten hondert maeckende jaerlijcx tien gulden welcken eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (01-09-1684) ende soo voorts van jaer tot jaer ... (25-09-1683)

[Kantlijn: compareerde Hendrick Jan Geven [Geeven] dewelcken bekende van dese neffenstaende obligatie ofte gelofte door den gelover ten vollen voldaen en betaelt te wesen daerom doo gesrapt ende gecasseert op den (2x-10-1685)]

397. Jan Frans van Meel inwoonder tot Heese, bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen Anthonis Arien Driessen woonende opden Leijtssendam [Leidschendam] de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur op hodie ontfangen, gelovende deselve somme tallen tijden des versocht wordende te sullen restitueren mits nochtans een halff jaer te vooren opgeseght wordende, ende daer van te sullen betalen tot intrest jaerlijcx de somme van vijff gulden, welcken intrest voor d'eerste sal comen te vervallen den (19-11-1684) ende soo voorts van jaer tot jaere ... (19-11-1683)


397v. Lijsbeth Hendrick Pompen naergelaten weduwe wijlen Willem Hendrick Bul geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen Cornelis Geerits alias Nelemans haren behoudtsoone de somme van hondert en acht gulden procederende van goede deughlijcke geleende penningen, bij haer in vier verschijnreijsen soo sij verclaerde ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht sijnde te restitueren ende jaerlijcx daer van tot intrest te sullen betaelen tegens vijff ten hondert, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen van huijden over een jaer (24-11-1684) ende soo voorts van jare tot jare ... (24-11-1683)


397v. Willem Tielens woonende inden gehuchte genaemt Hulst onder Heese ende Leende gehoorden bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen Reijm Hollen de somme van twee hondert gulden procederende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij hem soo hij verclaerden ontfangen, gelovende die selve somme t'allen tijden des versoght sijnde te restitueren ende jaerlijcx daer van tot intrest te sullen betalen tegens vijff gulden en tien stuijvers ten hondert, maer als den debiteur precies betaelt sal alsdan met vijff gulden ten hondert volstaen, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen te st. Andries inden toecomende jaere (30-11-1684) ende soo voorts van jaer tot jaere ... (25-11-1683)


398. Arien Dirck Sissen [Cissen] woonende tot Strijp prochie van Leende den welcken bekende wel ende deughdelijck schuldich te wesen aende kinderen ende erffgenaemen van Frans Jan Pompen de somme van tnegentich gulden spruijtende ter saecke van huere van seecker huijs ende aengelach bij hem debiteur verscheijde jaeren gebruijckt, ende daer van tot intrest jaerlijcx te sullen betaelen ingevallen den debiteur de voorst. somme inden tijt van vijff jaeren naer dato deses niet en heeft voldaen en betaelt tegens vier gulden ten hondert, gelovende de voorst. somme van tnegentich gulden t'allen tijden des versoght sijnde te restitueren aen handen vande voornoemde crediteurs, daer voor verbindende specialijck seecker groesvelt genaemt het Dijckvelt groot ontrent twee vaetsaet gelegen aenden Strijperdijck onder Leende tusschen 1. Aert van Buel 2. Willem Jutten 3. Jan Sissen [Cissen] 4. Willem Truijen cum suis ... (13-12-1683)


398v. Marije weduwe Louwreijs van Someren bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jan Joost Cocx de somme van twee hondert gulden procederende van goede deughdelijcke geleende penningen bij haer soo sij verclaerde ontfangen, gelovende die selve somme t'allen tijde des versoght sijnde te restitueren ende jaerlijcx daer van tot intrest te sullen betaelen tegens vier gulden ten hondert, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen van huijden over een jaer (27-12-1684) ende soo voorts van jaer tot jaere ... (27-12-1683)

[Kantlijn: compareerde Jan Cocx schepen ende inwoonder tot Leende, denwelcken bekende vermits hem is versocht een parceel groese genaemt den Zamelsbeemt groot ontrent vijff copsaet voor de somme van 136 gulden en alnoch ontfangen van Peeter van Someren vierentsestich gulden waer mede dan dese geloofte is voldaen ende gecasseert, actum den (05-02-1697)]

398v. [doorgehaald: Martinus Willem Nippen inwoonder tot Leende ende heeft wettelicjk ende erffelijck vercoght Dirck Bocx, Hendrick Goort Loes ende Josepgh Gijsberts als h: geestmeesterss des dorps van Leende ende die naer hem h: geestmeesters sullen wesen ende sulcx tot behoeve der taeffel des h: geest voorst. eenen jaerlijcken ende erffelijcken cheijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent alle jaer te gelden ende te betaelen op st. Andries dagh waer van den negen pacht [afgebroken door schrijver]]


Anno 1684

399. Jacob Jan Jacobs bekent bij desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Maeijken Reijmen weduwe wijlen Goort Dircx de somme van hondert gulden procederende van goede deughdelijcke geleende penningen bij hem soo hij verclaerden, ontfangen gelovende die selve somme tallen tijden des versoght sijnde te restitueren ende jaerlijcx daer van tot intrest te sullen betaelen tegens vier gulden vijftien stuijvers vant' hondert waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen van huijden over een jaer (07-01-1685) ende soo voorts van jaer tot jaere ... (07-01-1684)

[Kantlijn: Maeijken Reijmen bekent dat Jacob Jan Jacobs aen haer dese geloofte van hondert gulden capitael metten intreste van dien heeft voldaen ende betaelt ergo gecasseert opden (13-08-1688)]

399. Corstiaen Frans de Smith [de Smid] bekent bij desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Hendrick Joost Kocx [Cocx] de somme van hondert en vijffentseventich gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers het stuck procederende van goede deughdelijcke geleende penningen bij hem soo hij verclaerden ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versoght sijnde te restitueren ende jaerlijcx daer van tot intrest te sullen betaelen tegens vier gulden ten hondert waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen van huijden over een jaer (08-01-1685) ende soo voorts van jaer tot jaere ... (08-01-1684)

[Kantlijn: compareerde Hendrick Joost Cocx, diewelcken bekende van dese neffenstaende obligatie met den intrest van dien, door Corstiaen Frans de Smet [de Smid] voldaen ende betaelt te sijn, actum den (26-06-1706)]

399v. Leijsken Thijs Hannen weduwe wijle Joost Jan Loes geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen bekent bij desen wel en deuchdelijck schuldich te ween aen Jan Peeter Reijmen de somme van hondert en vijftich gulden, elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers, procederende van goede deughdelijcke geleende penningen, bij haer soo sij verclaerden ontfangen opden (16-03-1683), gelovende die selve somme t'allen tijden des versoght sijnde te restitueren, ende jaerlijcx daer van tot intrest te sullen betalen tegens vier gulden en tien stuijvers ten hondert, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen (16-03-1684) ende soo voorts van jaer tot jaer ... (18-01-1684)

[Kantlijn: Peeter Jan Reijmen ende Frans Nelemans man ende momboir Catelijn Jan Reijmen bekennen dat de kinderen Lijsken Thijs Hannen aen hen en de gelijcke erffgenamen Jan Reijmen dese geloofte van hondert vijftich gulden capitael hebben voldaen ende affgelost metten intrest van dien, ergo gecasseert den (14-01-1700)]

399v. Willem Aert Grieten inwoonder tot Leende bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Adriaen Wouter donckers oock inwoonder tot Leende de somme van hondert vijftich gulden elcken gulden tot twintich [gaat verder op pagina 402] stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt heircomende van goede deughdelijcke geleende peningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht wordende mits nochtans drie maenden te vooren op te seggen te restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen tegens vijff ten hondert waer van het eerste jaer intrest sal comen te verschijnen lichtmis dagh inden toecomende jaere 1685 (02-02-1685) ende soo voorts van jare tot jare ... (12-02-1685)

[Kantlijn: compareerde Michiel Hendrick van Puth, dewelcke bekende ende verclaerde vande obligatie voorst. van 150 gulden capitael, ontfangen te hebben op minderingen vant capitael van dien, als erffgenaem van die obligatie sijnde de somme van 50 gulden, uijt handen van [.] Aert [.] debiteur [.]vijff de obligatie noch in [.] hondert [.] (xx-02-1702)]

400-401. [copy van 394 maar dan uitgebreid geschreven, op de achterkant staat d'erffgenaemen Tieleman Joosten]


402. Jan Janssen inwoonder tot Heese bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Willem Eijmers en Gijsbert Willem Delen [Deelen] als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Jan Janssen Deelis verweckt bij Jenneken Janssen Coppe [Coppen] sijne wettige huisjvrou de somme van hondert gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen gelovende die selve somme t'allen tijden des versoght sijnde mits nochtans drie maenden van te vooren op te seggen te restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen tegens vijff ten hondert waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen van huijden dato deses ondergetekent over een jaer (27-02-1685) ende soo voorts van jaer tot jaere ... (27-02-1684)


402v. Hendrick Peeters bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen aende voornoemde momboiren over de voorst. onmondige kinderen weijlen Jan Janssen Deelis de somme van hondert gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers het stuck heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerden te dancke ontfangen gelovende die selve somme t'allen tijde des versoght sijnde mits nochtans drie maenden van te vooren op te seggen te restitueren ende daer avn jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen tegens vijff gulden ten hondert waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen van huijden dese ondergetekend dato over een jaer ende soo voorts van jaer tot jaere ... (27-02-1684)

[Kantlijn: compareerde Aert ende Aeltjen Jansen als mede inde naem van haeren kinderen, broer ende twee susters alle kinderen van Jan Jansen Dielissen dewelcke bekendt van Teunis Hendrick Peeters vande neffenstaende geloofte of obligatie ten vollen vergenoecht ende voldaen te sijn welck voorst. penningen sullen gebruijckt worden tot aflossingen van een rentebrieff van Jenneken weduwe wijlen Reijm Cocx van twee hondert gulden capitael t'welck tot haere laste is staende consenterende derhalven inde cassatie deses, actum den (06-01-1697)]

403. Geerit Jan Joosten bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Hendrick Jacobs de somme van hondert gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers het stuck, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur soo hij verclaerden te dancke ontfangen gelovende die selve somme t'allen tijde des versoght sijnde mits nochtans drie maenden van te voren op te seggen te restitueren, ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen tegens vijff gulden ten hondert, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen van huijden dato deses ondergeschreven over een jaer (07-03-1685), ende soo voorts van jaer tot jaere ... (07-03-1684)


403. Jan Geerit Vincken inwoonder tot Houdt onder de jurisdictie van Heese ende Leende gehoorende bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Huijbert Anthonis woonende inden gehuchte genaemt Gijsenroij de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bijden debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht wordende te restitueren mits nochtans drie maende te vooren opgeseght te moeten worden, ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betalen vijff gulden welcken intrest voor d'eerste jaer sal comen te vervallen (01-06-1685) ende soo voort van jare tot jare ... (22-03-1684)

[Kantlijn: compareerde Arnoldus Leijten wonende tot Houdt inde Ses Gehughten als in huwelijk gehad hebbende Maria dogter van wijlen Huijbert Antonis Daems also houder van de nevenstaende obligatie van dato (22-03-1684) ende heeft opentlijk bekend ende beleden dat Geerit Jan Vincken wonende tot Houd voorst. aen heem voldaen en betaelt het capitael vande selve obligatie ter somme van een hondert gulden met de agterstallige intresten toe dato deser verschenen consenterende derhalven hij comparant in de cassatie en roijeringe van dese [.] obligatie, dienvolgens is dezelve ten prothocolle gecasseert, ende geroijeert, actum Heese den (10-01-1738)]

403v. Joost Sijmons inwoonder tot Heese bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Joost Antonis Clercx de somme van vierentwintich gulden en twaelff stuijvers heircomende van hueringe van hoff en erve daer hij tegenwoordich in is woonende de crediteur van sijne ouders en susters aengecomen gelovende die selve somme van heden over een jaer (22-03-1685) te voldoen metten intresten tegens vijff ten hondert ... (22-03-1684)

[Kantlijn: Joost Anthonis Clercx bekendt dat Joost Sijmons op het capitael deser geloofte aen heeft geschoten en getelt de somme van twelff gulden acht stuijvers sulldende den intrest naer advenant oock verminderen, actum den (21-11-1686)]

404. Adam Peeters Celen [Ceelen] inwoonder tot Heese bekent bij desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jacob Jan Gobbels, Anthonij Berghmans ende Anthonis Daems tegenwoordige h: geestmeesters des dorps Heese voorst. ten behove vande taeffel des h: geests, de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontffangen, gelovende dieselve somme te restitueren van huijden dato deses over een jaer (25-03-1685) met intrest daer bij tegens vijff ten hondert ende soo voorts van jaer tot jaer ... (25-03-1684)

[Kantlijn: Aert Joppen mede armmeester alhier tot Heese bekent mits desen dat de neffenstaende somme van vijftigh gulden capitael, met de verscheene intreste vandien, aen hem is gerestitueert, voldaen ende betaelt, door Hendrick Adam Ceelen, consenterende derhalve inde cassatie vande nevenstaende obligatie in dato den (25-03-1684), actum den (04-03-1715)]

404. Jan Hendrick [doorgehaald: Jan] Clous bekent bij desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aende selve in qualiteijt voorst. de somme van negentien guldens, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontffangen gelovende die selve somme t'allen tijden des versoght wordende te restitueren, ende daer van tot intrest te sullen betaelen tegens vijff gulden vant' hondert welcken intrest voor d'eerste jaer sal comen te vervallen den (19-02-1685) ende soo voorts van jaer tot jare ... (25-03-1684)


404v. Johan de Jongh secretaris der heerlijckheijt van Waelre, Weerde ende Aelst, uijt crachte van onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleent bij Willem Bitters voerman tot Leende gepasseert voor de notaris Johannes Baptista van Oosten ende seeckere getuijgen tot Antwerpen residerende van dato den (11-01-1684) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen sr. Daniel Bisschop coopman binnen de stadt Antwerpen de somme van vijftich pattecons eens ende over gelijcke somme van vijftich pattecons bij den voorst. sr. Daniel Bisschop aenden constituant in specie wisselgelt geleent ende tot sijn contantemente getelt welcke voorschreve somme van vijftich pattecons eens, den constituant heeft belooft aende voorst. Daniel Bisschop wel ende deughdelijck op te leggen ende te restitueren t'allen tijden als den selven Bisschop believen sal, belovende oock soo lange als hij de voorst. somme sal onder hem hebben ende tot de reele restitutie der selve toe daer van intrest te sullen betaelen tegens vijff gulden ten hondert jaerlijcx, ... (29-03-1684)


405. Jan Peeter Leenaerts inwoonder tot Heese, bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Jan Lauwreijssen de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bijden debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht wordende te restituere nmits nochtans drie maenden te voorens daer van gewaerschouwt wordende, ende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen de somme van vijff gulden, welcken intrest voor d'eerste jaer sal comen te vervallen den (15-03-1685) ... (15-04-1684)


405. Hendrick van Asten inwoonder tot Leende ende heeft te geven ende te betaelen tusschen heden dato ondergeschreven ende kerssemisse eerstcomende aen Jacob Strijbos de somme van tweentseventich gulden, Willem van Pelt vierendartich gulden, ende aen Joseph Gijsberts achtien gulden maeckende samen hondert vierentwintich gulden ... ende alsoo dese penningen bij den comparant ge[.] hen dienen tot voldoeninge vande coop der goederen aen hem op heden getransporteert bij Marie ende Elisabeth dochteren Jan Goosens [Goossens], wiens schulden ten desen daer mede oock betaelt worden, soo bekennen de voorst. Strijbos, Willem van Pelt ende Joseph Gijsberts de voornoemde penningen ieder in sijnen reguarde ontfangen hebbende, soo die hier voren gelooft sijn daer mede vande selve Maria ende Elisabeth Jan Goossens van nu voor alsdan voldaen ende betaelt te wesen ... (05-04-1684)


405v. Lijsken Hendrick Pompen bekent bij desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aende gelijcke kinderen ende erffgenaemen wijlen Frans Hendrick Pompen de somme van hondert en dartich gulden spruijtende ter saecke van geleende penningen als andersints ... (02-05-1684)


406. Hendrick Matthijs Hannen inwoonder tot Leende bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen sr. Johan Kockers coopman ende borger binnen de stadt Wesel eene somme van hondert tweendertich rijcxdaelders ende eenenveertich stuijvers sijnde gereeckent Hollants gepermitteert gelt iederen rijcxdaelder tegens vijftich Hollantsche stuijvers procederende van affgecoghte ende geleverde kopere ketelen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen sijnde, gelovende de voorst. somme aen den voornoemde sr. Johan Kockers te voldoen te kerssemisse eerstcomende (25-12-1684) sonder tot dien teijt toe gehouden te wesen intrest te betaelen ten waere bij langer onderhoudinge met consent vanden voorst. Cockers den intrest te continueren tegens vijff gulden ten hondert ... (12-06-1684)

[Kantlijn: [obligatie voldaen door de kinderen Hendrick Matthijs Hannen 1715]]

406. Aert Delen [Deelen] bekent bij desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen dr. Coenraet Duppegieter coopman van cooper woonende binnen de vrije keijserlijcke rijckstadt Aecken [Aken,Aachen], de somme van sevenentseventich rijcxsdaelders en negenveertich stuijvers spruijtende ter saecke van affgecoghte ende geleverde ketels bij Peeter [Peter Aert Deelen] des gelovers soon in Duijtslant [Duitsland] gebruijckt soo den voornoemde Aert Delen [Deelen] ten behoeve vanden crediteur voor sijn schult gepasseert uijt redenen het gelevert cooper aen den voornoemde Peeter desselfs zoon door sijn ordre en voorspraeck is geschiet en daerom gedreijght wordende met executie tot betaelinge geconstringeert te worden, verclaerende uijt redenen voorst. dat bij sijn debiteurs overlijden den voornoemde Peeter des debiteurs voornoemde zoon de voorst. penningen aen sijn kintsgedeelte sal moeten misschen, ende den voorgemelte debiteur gelooft op de voorst. somme aen den crediteur nu voor kersemis eerst comende aff te lossen ende te betaelen de somme van achtentwintich rijcxdaelders bleijvende alsdan noch schuldich de somme van vijftich rijcxdaelders waer van den debiteur tot intrest gelooft te betaelen tegens vier guldens ten hondert waer van den eersten pacht sal comen te verscheijnen te kerssemis eerstcomende over een jaer (25-12-1685) ende soo voorts van jaere tot jaere ... (20-07-1684) [ondertekenen schepenen van Leende]


406v. Hendrick Thonis Bitters inwoonder tot Leende bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen Jan Peeter Reijmen oock inwoonder tot Leende de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughlijcke geleende penningen bijden debiteur over eenige jaere soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme t'allen tijden des versocht sijnde te restitueren ende daer van te betaelen jaerlijcx tot intrest de somme van twee gulden thien stuijvers doch bij aldien den intrest niet prompt betaelt en wort soo sal den intrest jaerlijcx vijff stuijvers hooger beloopen, waer van het eerste jaer intrest sal comen te ve verschijnen op st. Jacob (25-07-1685) ende soo voorts van jare tot jare ... (26-07-1684)

[Kantlijn: compareerde Leijntjen weduwe wijle Jan Peeter Reijmen dewelcke bekende vande neffenstaende gelofte voldaen ende betaelt te sijn comsenterende daeromme int casseren van dien, actum den (02-03-1695)]

406v. Geerit Janssen Verhaegen inwoonder tot Heese bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Pereijn weduwe Willem Hendrick Hoeben mede inwoondersse tot Heese de somme van vijftich carolus guldens elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen gelovende die selve somme tallen tijden des versoght sijnde te restitueren ende daer van te betaelen jaerlijcks tot intrest de somme van twee gulden tien stuijvers waer van het eerste jaer intrest sal comen te verscheijnen van huijden date ondergeschreven over een jaer (29-09-1685) ... (29-01-1684)


407. Aert Janssen Joppen inwoonder tot Heese bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Anthonis Berchmans, Anthonis Daems en Jacob Jan Gobbels h: geestmeesters tot Heese ende sulcx ten behoeve der h: geest taeffel de somme van hondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerden te dancke inde maent van juli laetstleden ontfangen gelovende die selve somme t'allen tijden des versoght sijnde te restitueren ende daer van te betaelen jaerlijcx tot intrest vijff gulden, waer van het eerste jaer intrest sal comen te verscheijnen op den (16-07-1685) ende soo voorts van jaere tot jaere ... (02-10-1684)

[Kantlijn: compareerde Peeter [.] Coppen gewesene geestmeester alhier tot Heese bekeent, ende verclaert dat de nevernstaende obligatie van hondert gulden capitael mette verloopene intreste vandien aen hem ende Wouter Geraerts inden jaere 1705 is gerestitueert voldaen ende betaelt door Aert Jan Joppen, consenterende derhalve inde cassatie van des obligatie, actum den (20-02-1714)]

407v. Maritgen Bouwens naer gelaete weduwe Jan Michielsen van Leent alis Jan Delen [Deelen] uijt crachte van wettige authorisatie van schout ende schepen vanden dorpen ende heerlijckheijt van Portegaal [Poortugaal] gelegen inden lande van Putte in qualiteijt als oppervooghden ende weesmeesters van alle weesen van s'heeren wegen omme de erffgoederen achtergelaeten van Michiel Delen [Deelen] ende nae des selfs doot op Jan Delen [Deelen] haeren gewesene man zaliger ende nu oock overleden sijnde ingevolge op haere kinderen bij den selven verweckt verstorven sijnde alle tot Leende gelegen int' openbaer ende kennisse van heere wethouderen als te mogen vercoopen en de penningen daer van procederende te onfangen alles breeder naer inhoude vande wettich acte daer van sijnde bij schout en schepenen van Portegael [Portugaal] voornoemt affgegeven ende verleent opten (22-09-1684) ons drossaert ende schepenen verthoont ende gebleecken ende considererende t'gene inde saecke te consideren staet het nutste ende proffijtelijcxte te wesen de voorst. goederen noch eenigen tijt ofte jaeren onvercoght te blijve leggen, ende de voorst. weduwe geerne eenige penningen daer op willende negothieren, twelck wij achte t'nutste te wesen dan deselve alsnoch te vercoopen, het welck wij haer uijt die en meer andere redenen sijn consenterende, welckenvolgende soo bekent de voorst. weduwe wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Wouter Delen [Deelen] de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij de debitrice soo sij verclaerden te dancke ontfangen gelovende die selve somme wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer met intrest daer bij tegen vijff gulden vant' hondert ende ingevalle dat sij debitrice de voorst. penningen met believen vanden voornoemde crediteur langer comt onder te houden sal alsdan den voorst. intrest cours houden ... (21-10-1684)

[Kanltijn: de gelijcke erffgenaemen Wouter Michiel Delen [Deelen] ende Marie Dirck Bacx inwoonderen tot Leende, dewelcke bekenden ende verclaerden van de neffenstaende obligatie van 100 gulden capitael mette intresten van dien, vande drie erffgenaemen Jan Michiel Delen [Deelen] ten volle voldaen ende betaelt te sijn, consenterende derhalve inde cassatie deses, actum den (12-01-1701)]

408v. Johan de Jongh secretaris der heerlijckheden Waelre, Weerde ende Aelst uijt crachte van onwerderopelijcke procuratie hem gegeven ende verleent bij Cornelis Peeters voerman woonende alhier tot Heese gepasseert voor den notaris Ja[.] de Vos ende seeckere getuijgen residerende tot Anterwerpen van date den (21-10-1681) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende bekent indier qualiteijt wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Josseruw? de weduwe ende erffgenaemen van wijlen sr. Daniel Bisschop de somme van een hondert ponden vlaems heircomende ter saecke van contante penningen ende goeden geleenden bij hem t'sijnen contentemente van int leven vanden voorst. Daniel Bisschop gehadt ende ontfangen welcke voorst. somme hij constituant gelooft heeft ende gelost mits desen wel ende volcomentlijck opteleggen te restitueren ende voldoen ter geliefte ende maenige vane voorschreve weduwe ende erffgenaemen off dese hennen actie hebbende metten intreste van dien tegens den penningh twintich [.] de jaerlijcx dertigh guldens, so den langer uijtstel off dielaeij den intrest te betaelen naer rato van tijde tot te reeele voldoeninge toe ... (01-11-1684)


409. Jan Adriaens van Es inwoonder alhier tot Heese bekent mits dese wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Anthonis Berghmans, Anthonis Daems ende Jacob Janssen h: geestmeesters alhier ende sulcx ten behoeve vande tafel der h: geest de somme van sesendartigh gulden Hollants gepermitteert gelt van twintigh stuijvers t'stuck heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederom te sullen restitueren van huijden date deses over een jaer (21-11-1685) met intresten tegens vijff per cento, ... (21-11-1684)

[Kantlijn: Jan van Dommelen armmeester tot Heese, denooelitie bekent en verclaert op heden dat Frans Stuijk coopman tot Delft erffgenaem van Antonetta eenige dogter Jan Adriaens van Es aen hen heeft gerestitueert, en voldaen het nevenstaende capitael tot sesendartigh gulden met de verschene intreste van dien, consenterende daerom int casseren en roijeren der bij staende obligatie in dato den (21-11-1684) mitsgaders in het vernietigen vande uijtgemaeckten rentbrieff, actum Heese den (19-05-1744)

409v. wij Anna Margrita van Randwijck vrouwe douagiere van Heese ende Leende, Johan de Jongh drossaert, Mattheeus Willem Thijs, Niclaes Smulders ende Jan Joosten schepenen, Lauwrens Peeter Hollen, Peeter Wu[.] Geerit Jan Joosten, Wouter Adriaen Snoecx, Adam Peeter Sleeuwens ende Luijcas Dirck Keijmps borgemeesters, mr. Claes Bocx kerckmeester, Jacob Janssen ,Anthonis Willem Daems ende Anthonis Berghmans heiligeestmeesteren, respective vrouwe, drossaert, schepenen, borgemeesters, kerck ende h: geestmeesters des dorps Heeze representerende ende vervangende het corpus der selver gemeente bekennen wel ende deughdelijck schuldich te sijn aen Jacob Tielen Huijben de somme van driehondert driendertich gulden ses stuijvers twee oort welcken penningen hij voor deses gemeente heeft getelt ende geschoten met onsen wille ende consent aen Francijna Martinis Martens dochter, in het afflossen van een derdepart eender rente van duijsten gulden capitael als Anthonis Martens haren grootvader ten laste van deses gemeente is eijschende geweest volgens den constitutiebrieff daer van sijnde van date den (15-09-1625) welcke somme wij beloven de voornoemde Jacob Tielens, sijn erven, oiren ofte naecomelingen ofte sijns actie hebbende t'allen tijden des versoght sijnde te sullen restitueren, mits nochtans een halff jaer van te vooren opgeseght wordende, ende daer van alle jaer den intrest tegens vier ten hondert te sullen betaelen, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (01-10-1684), ... (08-01-1684)


410. Heijltjen Vreijssen naergelaete weduwe wijle Frans Cocx inwoondersse tot Leenderstreijp geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen uijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man zaliger gemaeckt waer bij haer de macht om t'naervolgende te mogen doen is gelaeten gepasseert voor Pouwel Smits [Smids] notaris ende seeckere getuijgen geresideert hebbende binnen den dorpe van Heese van date den (18-08-1658), ende bekent in dier qualiteijt wel ende deughdelijck schuldich te wesen Jan Willem Engelen inwoonder tot Leende de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede geleende penningen in het leven van haeren voorst. man nieuwenjaersdach Anna 1656 ontfangen volgens de hatschrift daer van isjnde die mits vernieuwen van desen is in stucken gescheurt, gelovende die selve somme t'allen tijden des versoght sijnde te restitueren metten intrest evan dien tegens vijff ten hondert, welcken intrest alle jaer sal comen te vervallen nieuwenjaers dach, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen, (01-01-1686) ende soo voorts van jaere tot jaere ... (02-11-1684)

[Kantlijn: compareerde Jan Willem Engelen welcken bekende vande neffenstaende oblgatie voldaen end ebetaelt te sijn, consenterder daerom it casseren, actum (01-02-1695)]

410. de gelooftersse in qualiteijt als voor bekent wel ende deughdelijck schuldich te wesen Marije Thijs Swuesten naergelaete weduwe Jan Pompen de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij de [.] voorst. man ontfangen volgens de eijgen handtschirft daer van sijnde die mits het vernieuwen desse gecasseert ende doorgeschrapt, gelovende die selve somme t'allen tijden des versoght werdende te restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van vier gulden welcken intrest alle jaer sal comen te vervallen den eersten martij waer van het eerste jaer intrest sal verscheijnen den (01-03-1685) ...

[Kantlijn: compareerde Joseph Marcelis Bluijssen als last hebbende van Marie Thijs Swuesten sijn schoonmoede dwelcken verclaerde te consenteren int' casseren van dese gelofte vermits huijden in plaets van dien een ander is gepasseert bij Marie Frans Cocx, acum den (26-01-1695)]

410v. Deelis Joost Clevers bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen juffrouw Maria weduwe wijlen domine Thomas Spranckhuijsen gewesene bedienaer des goddelijckenwoorts alhier tot Heese de somme van negentien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voornoemde debiteur soo hijverclaerde te dancke ontfangen gelovende die selve somme wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (06-12-1685) metten intrest vandien tegens vijff gulden ten hondert ... (06-12-1684)


411. Macx Sanders bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen sr. Daniel Bisschop coopman wonende tot Antwerpen de somme van negenentwintich gulden en seven stuijvers spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen gelovende die selve somme wederomme te restitueren t'allen tijden des versoght sijnde ... (06-12-1684)


411v. Jan Jan Fransen bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Hendrick Claes Faessen de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende die selve somme wederom te restitueren van huijden dato deses ondergeschreven over een jaer (15-12-1685) metten intrest van dien tegens vijff gulden per cento, ... (15-12-1684)

[Kantlijn: compareerde Jan ende Goort soone Hendrick Claes Vaesse [Faessen] dewelcke bekende ende verclaerde vande neffenstaende obligatie van hondert gulden capitael metten intrest van dien ten vollen vergenoeght ende voldaen van Jan Franssen consenterende derhalve inde cassatie deses, actum den (22-09-1698)]

411v. Cornelis Daems inwoonder tot Heese, bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen mr. Claes Box [Bocx] coster ende schoolmeester tot Heese, de somme van achtentwintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deughdelijck verschoten penningen bij den crediteur soo hij verclaerde te dancke voor den debiteur betaelt ende verstreckt, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht wordende te restitueren met den intrest van dien tegens vijff ten hondert jaerlijcx ende naer rate des tijt ... (20-12-1684)


412. Cathaleijn weduwe Jacob Verhagen uijt crachte van testamente met haeren voorst. man zaliger gemaeckt, voor den notaris Pauwels Smits [Smids] en seeckere getuijgen van date den (05-07-1677) gerestitueert hebbende tot Heese omme t'naer beschreve te mogen doen bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Jacob Jan de Werdt de somme van vijfftigh gulden elcken gulden tot twintigh stuijvers gerecken Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter couse alsoo de voornoemde Cathalijn weduwe wijlen Jacob Verhagen schuldigh is geweest aenden h: geest tot Leende de somme van vijftigh gulden, de welcke den voornoemde crediteur daer aen nu heeft voldaen ende betaelt, voor de voorst. debitrice, beloovende de selve somme wederomme te restitueren aenden voornoemde crediteur van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (20-12-1685) met ten intrest van dien tegens vijff per cento ... (20-12-1684)


412v. Jan Jacobs van Litsenborgh [de Litsenborger] bekent mits desen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Jenneken Claes Faessen de somme van hondert en vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter cause van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende die selve somme wederomme te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (21-12-1685) metten intrest van iden tegen vijff per cento ... (21-12-1684)


Anno 1685

412v. mr. Willem Martens coster ende schoomeester tot Geldrop ende Jan Willem Verhoeven sijne wettigen soone beijde inwoonderen tot Het Heese, geloven een vor al, ende elck als schuldenaer principael te betaelen van huijden desen dag over een jaer aen Jacob Jan Gobbels, Anthonis Berchmans ende Anthonis Daems als aermmeesters tot Heese ende die naermaels aermeesters sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. aermen de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den tweeden gelover te dancke ontfangen, gelovende daer van tot intrest te sullen betaelen de somme van twee gulden thien stuijvers jaerlijcx ... (05-01-1685)


413. Marie weduwe wijlen Hendrick Willem Bull bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Joseph Marcelis Bluijssen de somme van een hondert gulden tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter cause van goede deughdelijck geleende penningen bij haer debitrice soo sij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende de selve somme wederom te restitueren van huijden daete deses ondergeschreven over een jaer (19-01-1686) met den intrest daer bij tegens vijff ten hondert, ... (10-01-1685)


413v. Anthonis Hendricx van Lieshoudt [van Lieshout] inwoonder tot Leende bekent wel ende deughdelijk schuldich te wesen Jenneken Hendricx van Lieshoudt [van Lieshout] sijne suster de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme t'allen tijden des versocht wordende te restitueren, ende daer van te betalen tegens vier ten hondert jaerlijcx tot intrest, welcken intrest voor het eerste jaer sal comen te vervallen lichtmisse inden toecomende jaere 1686 (02-02-1686) ende soo voorts van jare tot jare ... (29-01-1685)


413v. Jan Hendricx van Liessent [van Lieshout] bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Maeijke Janssen weduwe wijlen Peeter Donckers de somme van sesenvijftich gulden en ses stuijvers den gulden tot twintich stuijvers gereeckent heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerden nu ontrent een jaer geleden ontfangen, gelovende die selve somme wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer met twee gulden tien stuijvers daer bij tot intrest, ... (07-02-1685)

[Kantlijn: compareerde Willem Joost wouters als eijgenaer vande neffenstaende geloofte de welcken bekende daer van voldaen ende betaelt te sijn consenterende daeromme int' casseren van dien, actum (02-02-1695)]

414. Jacob Joosten van Rest woonende inden gehuchten genaemt Hulst prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende, bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Dirck Bluijssen en Jan van Doorn biejde als wettige geede momboiren over den minderjarighe soone wijlen Jacob Frans Bluijsen verweckt bij Aelken Dirck Beelen sijne wettige gewesene huijsvrouwe de somme van een hondert gulden den gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter cause van goede deughdelicjke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende de selve somme wederomme te sullen restitueren van huijden date deses over een jaer met den intrest van dien tegens vijff gulden ten hondert, ... (16-02-1685)

[Kantlijn: compareerde de heer Walterus Bluijssen dewelcke bekende van dese neffenstaende obligatie ofte geloofte ten vollen vergenoegt ende voldaen te sijn vande debiteur consenterende der halven inde cassatie deses, actum (03-10-1696)]

415. Joost Anthonis Clercx bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Hendrick Jacob Janssen van Litsenborgh [de Litsenborger] de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter cause van goede deughdelijcke geleende penningen ibj den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende die selve somme wederomme te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over twee jaeren (23-03-1687), waer voor den crediteur in plaets van intrest sal gebruijcken seeckeren beemt gelegen alhier tot Heese aende Voortstraet groot ontrent twee vaetsaet mits daer van soo lange als hij den selven in gebruijck heeft, te betaelen de doorps lasten, ... (23-03-1685)

[Kantlijn: Hendrick Jacob van Litsenborgh [de Litsenborger] bekendt dat Michiel Cornelis Smulders als cooper van het onderpant in desen gementioneert aen hem de gelooft van vijftich gulden heeft voldaen ende betaelt [.] gecasseert , actum den (03-01-1687)]

415v. Dirck Philips Amants molenaer tot Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Joost Bruijnen inwoonder tot Maerhees, de somme van twee hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bijden debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen gelovende die selve somme wederomme te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (26-03-1686) metten intrest daer bij tegens vijff per cento, ... ende tot meerder verseeckeringe soo compareerde Peeter Dirck Amants des voorst. debiteurs zoon, den welcken verclaerden hem te stellen als borge ende principael schuldenaer renuntierende vant' beneffitie ordinis et excusionis vanden effecte van dien wel onderrecht houden ... (26-03-1685)

[Kantlijn: compareerde Joost Bruijnen de welcken bekende van dese neffenstaende obligatie ten vollen voldaen ende betaelt te wesen ende daerom doorgeslaegen ende gecasseert, actum den (19-10-1686)]

416. wij Hendrick Booms ende Matthijs Francken schepenen, Jan Loureijssen en Eemont Willems borgemeesters, respective vande Sesgehuchten representerende ende vervande gelijck alteijt van outs het selve corpus der voorst. gemeente, bekennen met consent vandne heere drossaert deser heerlijckehijt ontfangen te hebben van Margriet weduwe wijlen Hendrick Klerx [Clercx], de somme van drie hondert carolus guldens, ende dat omme daer mede aff te lossen soodanige obligatie ofte hantschrift van dergelijcke driehondert gulden als den voorst. Eemont Willems inden jaere 1681 aende voorst. gemeente in teijt van noot had geschoten, den welcken alhier mede compareerde ende verclaerden deselve somme ontfangen te hebben, gelovende de voorst. regenten de voornoemde somme aende voorschreve Margriet weduwe wijle Hendrick Klercx [Clercx] wederomme te restitueren over drie naest volgende eerstcomende jaeren nochtans [.] drie maenden van te voren op te seggen, belovende daer voor jaerlijcx tot intrest te betaelen tegens vier gulden ten hondert waer van het eerste jaer intrest sal comen te verscheijnen van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (30-04-1686), ... actum den (30-04-1685)

[Kantlijn: Margriet weduwe Hendrick Clercx bekent voor drossaerdt ende schepenen dese heerlijckheijt dat Hendrick Jacobs ende Paulus Wijnants borgemeesteren inde Sesgehuchten over de jare 1691 opden (xx-04-1691) inden name vande regenten van Sessgehuchten aen haer het capitael deser obligatie metten intreste van dien [.] geschoten ende gerestitueert [.] geconsenteert inde cassatie deses (xx-xx-1692)]

416v. Andries Claessen ende Lenart Sijmon van Gael beijde inwoonderen tot Leende, geloven een voor al ende elck als schuldenaer principael te betaelen aen Maria Govert vander Voort inwoondersse tot Heese van huijden desen dagh over een jaer (03-05-1686) die somme van hondert vijftich gulden elcken gulden tot twee stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bijden eersten comparant te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme naer datum voorst. t'allen tijden des versocht wordende te restitueren metten intreste van dien tegens vier ten hondert ... alsoo de voorst. penningen bij den eersten comparant sijn ontfangen soo gelooft hij op gelijcke verbintenisse den tweeden comparant en gelover in desen sijnen schoonsoon van t'gene voorst. altijt costeloos ende schadeloos t'indemneren ... (03-05-1685)


416v. compareerde voor d'ondergeteeckende drossaert ende schepen deser vrije grontheerlijcheijt van Heese ende Leende d'ho: ed: gebo: vrouw mevrouwe Anna Margrita van Randwijck vrouw douagiere deser voorst. heerlijckheijt etc. de welcke bekende mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen d'heer Peeter van Andel secretaris tot Oirschoth [Oirschot] de somme van acht hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereeckent spruijtende ter cause van goede deughdelijcke geleende penningen ibj de voornoemde vrouwe debitrice ontfangen, gelovende die selve somme wederom te restitueren te nieuwejaer eerstcomende (01-01-1686) met de intrest daer bij tegens vijff gulden ten hondert jaerlijcx pro rata des teijts, ... (12-05-1685)

[Kantlijn: compareerde de wel ld: vrouwe Justina Maria de Jongh weduwe d'heer Francois van Lock procureur wonende tot Oirschot vertonende alhier extrait der deelinge vande testamentaire erffgenamen wijlen d'heer Pieter van Andel in sijn leven secretario tot Oirschot gepasseert voor heeren schepenen tot Waelwijck [Waalwijk] den (19-06-1700), de huwelijcksvoorwaerden van Willem Artus Verleg en Maria de Jongh gepasseert voor heeren schepenen te Dongen den (03-03-1698), de deelinge der erffgenamen van s'moeders sijde van Michiel Antonij Colijn Thovion gepasseert voor den notaris Johan van Dijck en seeckere getuijgen residerende te Sprangh [Sprang-Capelle] dato den (19-04-1721), en testamente van wijlen juffrouw Maria de Jongh weduwe Willem Artus Verleg gepasseert voor den notaris Adriaen van Gils en seeckere getuijgen tot Oisterhout [Oosterhout] residerende date den (19-03-1727) de voornoemde vrouwe Justina Maria de Jongh weduwe d'heer capiteijn Johan de Raet geadsisteert alsvoor, comparante bekent, en verclaert dat de capitaelse somme van agt hondert gulden in de neffenstaende obligatie gemelt, met de verscheenen intresten vandien aen haer vrouwe comparante is gerestitueer en voldaen door den ho: wel gebo: heere van heese ende Leende consenterende derhalve inde cassatie, en roijeringe der neffenstaende obligatie dato (02-05-1685) gelovende de voornoemde vrouwe comparante sijn ho: wel gebo: voornoemt door alle namaninge deses te halen, caveren en indemneren op verbant als naer regt, actum den (12-05-1728)]

417. Pauwels Janssen inwoonder tot Houdt prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen Peeter Dirck Gruijters ende Jacob Peeters beijde proviseurs der tafel der armen van Geldrop de somme van hhondert vijftigh guldens Hollants gepermitteert gelt den gulden tot XX guldens procederende van goede deughdelijcke geleende penningen, bij den debituer te dancke ontfangen gelovende die selve somme van huijden over een jaer en voorts t'allen tijden des versocht wordende te restitueren mits een halff jaer te voorens opgeseght wordende, metten intrest van dien tegens vijff ten hondert maeckende jaerlijcx seven gulden thien stuijvers ... compareerde mede Anneken Hendricx weduwe van Abraham Coppens ende Peeter Jacobs dewelcke tot het naercomen van t'gene voorst. staet hun selve stellen als borge ieder van hun als principael ... (14-06-1685)

[Kantlijn: compareerde d'h: geestmeester van Geldrop de welcke bekende van dese voorenstaende geloft ten vollen voldaen en betaelt te wesen consenterende derhalve inde cassatie deses, actum den (05-06-1687)]

417v. Jan Peeter Joosten inwoonder tot Heese bekendt wel ende deughdelijck schuldich te wesen Perijntje Jan Ceelen naergelaten weduwe wijlen Willem Hendrick Hoeben de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen huijden in ons presentie ontfangen, gelovende dieselve somme t'allen tijden des versocht wordende te restitueren ende daer van jaerlijcx tot intrest te betalen twee gulden thien stuijvers, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (02-07-1686), ende soo voorts van jare tot jaere ... (02-07-1685)


418. Pouwels Weijnants woonende inden gehuchte genaemt Huls bekent mits desen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Anthonij Michielse vander Stappen inwoonder tot Geldrop de somme van hondert vijftich gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debituer soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende die selve somme wederomme te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (13-07-1686), metten intrest daer bij tegens vijff ten hondert ... (13-07-1685)

[Kantlijn: compareerde Goort [.]elisse als momboir over de kinderen van wijlen Antonij Michielssen vander Stappen verweckt bij Heijlken Tonis Cardinaels? bekent van dese neffenstaende obligatie int witte dese gementonieert ten vollen voldaen en betaelt te zijn consenterende dien volgende inde cassatie deses, actum den (06-06-1708)]

418v. Amant ende Arien Philipsen gebroeden bekennen een voor al ende elck van hen int' besonder mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jacob Janssen de somme van hondert gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van geleende penningen de helft over lange jaeren aende debiteurs vader zaliger ende d'ander helft op hodie bij de debiteuren te dancke ontfangen, gelovende die voorst. somme van hondert gulden wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (09-10-1686) metten intrest daer bij tegens vijff dergelijcke guldens vant' hondert ... (09-10-1685)


418v. Thijs Thonis bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Jacob Jan Gobbels ende Anthonis Daems h: geestmeesteren tot Heese de somme van vijffentwintich gulden elcken gulden tot twintigh stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debituer soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende de selve somme wederomme te restitueren van huijden date dese ondergeschreven over een jaer (01-12-1686) met den intrest van dien tegens vijff gulden vant hondert ... (01-12-1685)


419. Jan Ariens van Es inwoonder tot Heese bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen de h: geestmeesters van Heese voorst. de somme van vierenveertich gulden elcken gulden gereeckent tot 20 stuijvers t'stuck gepermitteert gelt ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debituer te dancke ontfangen, belovende deselve somme wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (05-12-1686) met den intrest daer bij tegens den penninck twintich ofte vijff gulden vant' hondert ... (05-12-1685)

[Kantlijn: Jan van Dommelen mede armmeester tot Heese, bekent en verclaert bij desen dat Frans Stuijck coopman tot Delft erffgenaem van Antonetta eenige dogter van Ariens van Es aen sijnen handen heeft gerestitueert, voldaen en betaelt het bovenstaende capitael tot vierenveertig gulden met alle de verloopene pachten van dien, consenterende derhalve int casseren en roijeren vande bovenstaende obligatie in dato (05-12-1685), actum Heese den (19-05-1744)]

419v. Wouter Arien Snoecx bekent wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Jacob Tielen Huijben de somme van hondert en vijftigh gulden elcken gulden tot twintigh stuijvers gereeckent, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur te dancke ontfangen, belovende de selve somme wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (31-12-1686) met den intrest daer bij tegens vijff gulden vant hondert ... (31-12-1685)


420. Jan Hendricx van Lieshout bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Joost Reijniersen de Bruijn inwoonder binnen de stadt Rotterdam de somme van vijftich gulden, elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde op den (14-03-1684) te dancke ontfangen, belovnede deselve somme t'allen tijden des versoght wordende wederomme te sullen restitueren, metten intrest daer bij tegens vijff gulden ten hondert, waer van opden (14-03-1685) al een jaer intrest verschenen ende betaelt is, welcken intrest van jaer tot jaer coers houdne sal totte volle betaelinge der voorst. capitaele somme toe, ... (31-12-1685)


420v. Peeter Peeterssen Bacx ende Peeter sijnen Soon bekennen mits desen een voor al wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen mr. Anthonis Bocx ende Joseph Gijsberts tegenwoordige kerckmeesters tot Leende ende sulcx ten behoeve vande voorst. kerck, de somme van vijftich gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij de debiteuren soo sij verclaerden op hodie te dancke ontfangen, gelovende deselve wederomme te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (04-01-1687) metten intrest van dien tegen vijff dergelijcke guldens vant' hondert ... (04-01-1686)


421. Baltus Caspers de Louwere [de Laure] bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Marcelis Anthonis Smulders de somme van tweehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt, spruitjende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij de debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende die selve somme wederomme te restitueren van huiden date deses ondergeschreven over een jaer (10-01-1687) metten intrest van dien daer bij tegens vijff dergelijcke gulden van ieder hondert ... ende tot meerder verseeckeringen van t'gene voorst. staet soo compareerde Jan Caspers de Louwere [de Laure] ende Andries Michiel Smits [Smids] de welcke hen verclaerden te stellen als borge ende principaele schuldenaere ... (10-01-1686)

[Kantlijn: compareerde Marcelis Anthonis Smeulders [Smulders] den welcken bekent vande neffenstaende schepene gelofte ofte obligatie ten vollen van den debiteur voldaen ende betaelt te wesen consenterende derhalve inde cassatie van dien, actum (31-03-1689)]

421v. Marie weduwe wijle Anthonis Hendrick Meijers bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Loureijs Peeter Hollen de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers t'stuck gereeckent Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij de debitrice soo sij verclaerde op hodie te dancke ontfangen gelovende deselve somme wederom te restitueren van hijden date deses ondergeschreven over een jaer (21-01-1687) metten intrest van dien tegens vijff dergelijcke gulden per cento, wesende twee gulden en tien stuijvers ... ende tot meerder verseeckeringe van t'gene voorst. staet soo compareerde Adriaen Hendrick Meijers woonende tot Stercxsel [Sterksel], de welcke hem verclaerde te stellen als borgen ende schuldenaer principael ... (21-01-1686)

[Kantlijn: Lijsbeth huijsvrouw Louwrens Peeter Hollen mits d'absentie van haren man bekendt dat Miarie weduwe Anthonis Hendrick Meijers aen haer dese geloofte van vijftich gulden capitael heeft gelost ende voldaen ergo gecasseert opden (03-11-1695)]

422. Hendrick Peeter Meeussen bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Adam Peeter Sleeuwers de somme van vijffentseventigh gulden elcken gulden tot twintigh stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debituer soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende de selve somme wederom te restitueren van huijden date dese ondergeschreven over een jaer (30-01-1687) metten intrest van dien tegens vijff ten hondert ... (30-01-1686)

[Kantlijn: factum a 6 stuijvers segel de (06-03-1717)]
[Kantlijn: constitueerende hij debiteur alle toondere deses dese voorst. acten voor heeren schepenen van Someren de mogen realiseren en vernieuwen in forma]

422v. Hendrick Geerit Geuijens [Guijens] bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen Willem Geerit Gobbels de somme van veertigh gulden elcken gulden tot twintigh stuijvers gereeckent Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van dat den voorst. debiteur opde erve vande crediteur heeft gewoont, gelovende de selve somme te betaelen van huijden date deses ondergeschreven over een jaer met intrest van dien tegens vijff gulden vant hondert, ... (01-02-1686)


423. Peeter Hendricx inwoonder tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heese ende Leende, bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Grietjen Raessen inwoondersse tot Geldrop, de somme van vijftich gulden elcken guldne gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debituer soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende deselve somme wederomme te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over vijff jaeren (07-02-1691), waer van hij jaerlijcx belooft te betaelen tot intrest twee gulden en tien stuijvers, waer van het eerste jaer intrest sal verschenen sijn van huijden deses dagh over een jaer (07-02-1686), ende soo voorts van jaere tot jaere ... ende tot meerder verseeckeringe van t'gene voorst. staet soo compareerde Willem Adams de welcken hem verclaerde te stellen als borge ende principael schuldenaer ... (07-02-1686)

[Kantlijn: alsoo Grietjen Raessen creditrice verclaert vuijt eenige redenen de capitale penningen in desen gemelt niet en heeft geschote, consenteerende daeromme inde cassatie die op heden den (10-05-1687) ten versoecke van Willem Adams den borge is gedaen, in oirconde etc.]

423v. Hendrick Jaspers woonende tot Streijp bekent mits desen wel ende deughdelijck schulich te wesen aen mr. Antonis Bocx ende Joseph Gijsberts bijde als kerckmeesters over de kercke tot Leende, ende sulcx ten behoeve vande voorst. kercke, de somme van tsestich gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende de selve somme wederomme te restitueren van huijden date deses over een jaer (11-02-1687) metten intrest daer bij wesende tegens vijff ten hondert ... (11-02-1686)


424. Leendert Antonis bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Frans Andriessen vande Loveren de somme van veertich gulden, elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende de selve somme wederomme te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer metten intrest van dien tegens vijff dergelijcke guldne vant' hondert ... (13-02-1686)


424v. wij Johan de Jongh drossaert, Hendrick Boomen ende Mattijs Francken schepenen, Hendrick Dircx ende Jan Janssen Geuijens [Guijens], borgemeesters respective vande Ses Gehuchten prochie van Geldrop ende jrusidictie van Heese ende Leende, representerende ende vervangende gelijck als van outs het corpus der gemeente vande Ses Gehuchten voorst., bekennen ende belijden mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jan vande Gruijthuijsen ende Peeter Jacobs Verbeeck beijde als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen weijlen Roeloff Houbraecken verweckt bij Pieternel Hendricx Verbeeck sijne wettige gewesene huijsvrouwe inwoonderen tot Stratum ende sulcx ten behoeve vande voorst. onmondige kinderen de somme van twee duijsent gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij de voorstaende debiteuren te dancke ontfangen in ducatons van drie gulden en drie stuijvers t'stuck ten eijnde omme daer mede aff te lossen soodanige penningen als de voorgemelte gemeente in tijt van noot heeft opgenomen, ende tot hoogeren intrest staende, welcke voorst. somme van twee duijsent gulden wij gelooven hen crediteuren ofte henne actie hebbende, t'allen tijden des versoght sijnde in ducatons wederom sullen restitueren mits nochtans drie maenden van te voorens opgeseght wordende, metten intrest van dien tegens drie gulden en tien stuijvers van ieder hondert maeckende jaerlijcx t'seventich gulden, welcken intrest wij alle jaeren geloven promptelijck te betaelen aen handen dese actie hebbene opden dartienden februarij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (13-02-1687) ende soo voorts van jaer tot jaere tot de restitutie der voorst. penningen toe, ... (14-02-1686)


425v. compareerde Jan Peeters van Cuijck woonende tot Maseijck [Maaseik] den welcken bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jacob Jan Gobbels sijnen swaeger de somme van vijffentachtentich gulden elcken gulden van twintich stuijvers Hollants gepermitteert gelt spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke verstrecte ende gedebourseerde penningen, soo hij verclaerden welcke somme hij debiteur aenden crediteur belooft te voldoen binnen den tijt van vier eerstcomende jaeren, ende dat van soodanige goederen als den debiteur in tochte is besittende van Margriet Willem sijne gewesene vrouw saliger, soo tot Eersel als alhier tot Heese gelegen, waer van de nvoornoemde crediteur de tochte sal mogen trecken soo lange de voorst. somme van vijffentachtentich gulden ten vollen sijn volden ende betaelt, ... (04-04-1686)

[Kantlijn: Jacob Jan Gobbels bekent dat de kinderen ende erffgenamen Jan Peeters van Cuijck aen hem dese geloofte van vijffentachtentich gulden hebben voldaen ende betaelt ergo gecasseert, den (16-03-1693)]

425v. Anthonis Gijsberts woonende inden gehuchte genaemt Hoogh Geldrop prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende bekent mits desen wel ende deughdelijck schuldich te wesen aen Jan Hendrick Coolen [Colen] woonende ter plaetse voorst. de somme van t'sesti[.] gulden elcken gulden gereeckent tot twintich stuijvers t'stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende die selve somme wederom te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer (01-05-1687) metten intrest van dien tegens vijff per cento ... (01-05-1686)


426. compareerde Pereijn weduwe wijle Frans Antonis Driessen inwoondersse op Hoogh Geldrop prochie van Geldrop en jurisdictie van Heese ende Leende geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, de welcke verclaerde mits desen wel ende deughdelicjk schuldich te wesen aen Peeter Dirck Gruijters ende Jacob Peeter Hendricx bijde h: geestmeesters tot Geldrop en sulcx ten behoeve des taeffels der h: geest voorst. de somme van hondert gulden, elcken gulden gereeckent tegens twintich stuijvers Hollants gepermitteert gelt, spruitende ter saecke van goede deughdelijcke geleende penningen bij den debitrice soo sij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende die selve somme wederomme te restitueren van huijden date deses ondergeschreven over een jaer metten intrest daer bij tegen vijff gulden vant' hondert, ... (08-05-1686)


[los vel:
dat half Breetven --102--
NB na te sien de deelinge vande kinderen Jan Caspars de Laure gelden ontrent 30 a 40 jaren, is van dato den (21-02-1704), fo. 107 [= inventaris­num­mer 1650, aktenummer 113]]