Transcripties

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten 1400-1810, Algemeen protocol van schepenen van Heeze, vanaf 1654 ook van Leende, inventarisnummer 1631, jaar 1664-1671

Copyright: Bram van Kesteren, mei 2022

gelegen tusschen 1. .. 2. .. 3. .. en 4. .. wordt gebruikt om de omliggende percelen te beschrijven. Dus 1. = met deen zijde, 2. = met dander zijde, 3. = streckende met deen eijnde en 4. = streckende met dander eijnde. Als een acte geen datum heeft, is de datum dezelfde als die van de laatstgenoemde akte met datum.

De nummering volgt de notities rechtsonder in de hoek van elke bladzijde en begint bij 10., de andere kant is 10v. dan 11., 11v. etc. De oude nummering is rechtsboven te vinden deze begint bij 1 en telt door dus: 1,2,3,4, etc. De nieuwe nummering en oude nummering verhouden zich als volgt: 10. = 1, 10v. = 2, 11. = 3, 11v. = 4, 12. = 5 etc.

1.-9v. [alfabetisch naamsregister]


Prothocolle der heeren schepenen van Heeze ende Leende beginnende Anno 1664

10. Jacob Jan Jutten ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Hendrick van Hal een huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie copsaet, gestaen ende gelegen tot Strijp ter plaetse genaemt den Suijenshoeck onder die prochie van Leende tusschen 1. de straet 2. Maeijken weduwe Frans Jacob Bluijssen met haere kinderen 3. de straet 4. Willem Donckers ... (03-01-1664)


10. Ieuwen Jacob Iewens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekendt, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijffentwintichsten junij, waervan den eersten pacht (25-06-1664) ... ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent twe vaetsaet gestaen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Aert Raessen 2. der nabueren chijnsgoet 3. Dielis Thonis 4. een beemptweeghtgen ... losbaar mette somme van veertich rijcxdaelders ...

[Kantlijn: compareerde Geeraert, Jacobus ende Adam Raessen gebroederen als eijgenaeren van desen neffenstaende rente dwelcken bekenden daer van te vollen voldaen ende betaelt te wesen conseterende derhalve inde cassatie deses, actum (05-02-1687)]

10v. Willem Dirck van Weirdingen ende heeft bij forma van beleeningen wettelijck ende erffelijck getransporteert Hendrick Jan Geven [Geeven], een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt het Duijvelsbroeck, gelegen inde Duijvelsbroecken onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Bacx, Jan Ghijsen, mr. Reijnier Vee 4. de rieviers genoemt de Aa... losbaar mette somme van hondert gulden ...

[Kantlijn: compareerde Willem Dirck van Weirdingen ende verbindt ter respecte het pant in desen beleent bij hem maer in tochten wort beseten specialijck sijn huijs ende aengelach hem bij testament van wijlen Heijltgen Goort Svossen [Sfossen] sijne gewesene huijsvrouwe gemaeckt, soo ende gelijck het selve tusschen sijne reengenoten inde Leenderstraet gelegen is ende den comparant gelooft ten effecte van dien waerschap op verbant als naer recht wt in forma (21-01-1664)]
[Kantlijn: Aelken huijsvrouwe Hendrick Geven [Geeven] geassisteert met haeren vader bekent dat de momboiren van domondige kinderen wijlen Willem Dirck van Werdingen de penningen op t voorst. onderpant gedaen hebben gerestitueert soo dat het selve vande beleening is ..slagen den (10-04-1670)]

10v. Hendrick Jan Goossens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jan Pompen, een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet, gestaen ende gelegen aenden Oisterickerdijck onder die prochie van Leende, tusschen 1. Lijntgen dochter Maes Wouten 2. Aert den Raedemaecker [Rademakers] 3. de straet 4. merrije weduwe Jacob Wouters ... (10-01-1664)


10v. Peeter Jan Bitters ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Wouter Donckers een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maeten, gelegen inde Spel onder die prochie van Leende, genaemt den Crekelseijck tusschen 1. Jan Boonen 2. Hijltgen dochtere Adriaen Maes 3. Rijn Geerits 4. Hendrick Jan Goossens ...


11. Aert Hendrick van hal ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Jan Hoirs een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maeten, gelegen achter die kercke van Leende, tusschen 1. Jan Anchems 2. Jan Mattheeus Weijnen 3. den Kerckwech 4. Hendrick Sweers kinderen ...


11. Reijm Jan Macque [Macken] woonende tot Raelutten [Raalte] in Overijsel ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Willem Engelen, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers jaerlijcke ende erffelijcke rente, alle jaer te gelden ende te betaelen op sints Martensdach, eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Tielen van Stercksel [van Sterksel] vuijt seeckere sijne onderpanden aen t Hanneneijnde gelegen prochie van Leende tusschen 1. Jan Belien 2. die straet. Noch in ende vuijt sijn cavel dat Sratenbroeck prochie voorst. gelegen tusschen 1. Jan Hendrick Smulders 2. Aelbert Adriaens. Item alnoch eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelende ende te betaelen op Maria geboortendach in september eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Jan Philips Coolen vuijt seeckere sijne onderpanden tot Leende gelegen als wesende voor eerst een stuck landts inde Speel gelegen op de can. voor, groot ontrent seven copsaet tusschen 1. Truijken weduwe Anthonis Donckers met haere kinderen 2. Peeter Belien. Noch in ende vuijt een stuck lants groot ontrent drie copsaet aen den Speelwech gelegen prochie voorst., tusschen 1. Hendrick Dirck Verbraecken 2. Aert Peeters den Metser, alles breeder naer inhouden vande voorst. twee originele constitutiebrieven daer van sijnde, gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende den eerste van date (23-01-1652) ende den anderen van date den (12-11-1651) ...


11v. den vercooper wt supra ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert, ende overgegeven Reijm Jintis Hollen eene obligatie vande somme van tweehondert gulden geleden ende bekent onder eijgen handteeckeninge bij Goort Fossen onder behoorlijcken intrest schuldich te sijn aen Jan Macque [Mack] volgen d'obligatie daer van sijnde aengevangen den interest anno 1653 op lichtmis ende den transportant heeft helmelinge vertegen ...


11v. Peeter Jan Thijs man ende momboir Maeijken Willem Claus sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Engelen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op drie Koningendach, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen gelegen in d'Elssen onder die prochie van Heeze groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Lijsken weduwe Michiel Adriaens mette kinderen 2. Joanne Maria Monincx 3. Matthijs Coolen 4. de kinderen Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure] ... losbaar mette somme van hondert ende twintich dergelijcke guldens ...

[Kantlijn: Jan Willem Engelen bekent dat Peeter van Reijmersdael wegens Peeter Jan Thijs aen hem dese rente van ses gulden jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (12-01-1671)]

11v. Hendrick Jan van Asten ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Merijken Thonis weduwe Peeter Thijssen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den twelffden januarij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel driesgroesen genaemt het Joordensgelach, groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen aenden Ven prochie van Heeze, tusschen 1. Geerit Dommels kinderen 2. Adriaen Sweers 3. eenen waterlaet 4. de straet ... losbaar mette somme van eenhondert dergelijcke guldens ... (12-01-1664)


12. Jan Tielen Martens ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van dit naer beschreven parceel erffs, ende dat tot behoeve van sijne voorkinderen verwecckt bij Heijltgen Claessen sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende den renuntiant gelooft waerschap super se et sua omnia bova habita et habenda. Daer naer sijn voor ons comen Jan ende Claes gebroederen soonen Jan Tielen Martens voorst. ende Jan vander Linden smith [smid] man ende momboir Marie Jan Tielens sijne wettige huijsvrouwe ende hebben te samen wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Peeter Janssen een parceel ackerlants groot stijff drie vaetsaet, genaemt den Gelachacker gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Jan Heijkens 2. de vercoopers 3. Hendrick Raessen ende Jan Jacob Schoeffs 4. sheeren straet ...


12v. Geerit Geerit Gevens [Geevens] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter van Reijmersdael een huijsken metten aengelach, groot ontrent derdalff copsaet onbegrepen der maeten gelegen aende ende Meulenstraet ontrnent het Buijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. Meeus Willems inde Moersel 2. eenen wech 3. Geerit Peeter Swuesten 4. de gemeijnstraet ... (14-01-1664)


12v. Adriaen Adriaenssen van Velthoven inwoonder tot Heeze in den name ende als last ende onwederroepelijck procuratie hebbende van mr. Jean soone Servaes Jan Sanders woonende tot Sejguij [Soignies?] in Piccardijen [Picardië] onder het gebiet van sijne koninklijcke majesteit van Vranckrijck [Frankrijk] soo voor hem selven als mede hem instellende als naeste van bloede voor Lauwrijs sijnen broeder alsvu acht jaeren buijtenslandts vertroken sijnde binnen te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsende de voorst. procuraite daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (31-12-1663) bij ons schpenen gesien ende gelesen, nochtans met bijvoeginge dat d'approbatie van dese vercoopinge voor d'eene helft tot de overcompst van de voorst. Louwrijs wort gereserveert doch in cas van afflijuichheijt van nu aff aen midts desen wordt geratificeert ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Aelken Jan Luijcas huijsvrouwe van Adriaen van Velthoven geconstitueerde voorst. een parceelgens erffs wesende eenen hoff groot acht roeden gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. de kinderen van Thomas Janssen 2. Willemken weduwe Dielis Jan Sanders 3. Peter Aert Goossens 4. Grietgen eerste weduwe van Willem Jan Henssen ... (16-01-1664)


13. die vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de cooppersse vt supra een parceel driesgroesen genaemt den Diepert groot ontrent een vaetsaet, gelegen ontrent het Leurstraetgen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Marcelis Anthonis Smulders 2. Willem Verhagen 3. Geerit Jan Geerits 4. Jan hendrick Peeters ...


13. die vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Wouter Snoex een parceel ackerlandts genaemt den Puijnacker groot ontrent drie copsaet onbegrepen der maeten, gelegen aende Veerstraet, onder die prochie van Heeze tusschen 1. Maeijken weduwe Geerit Luijcas 2. den cooper 3. de kinderen van Thomas Janssen 4. de Veestraet ...


13. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Willemken weduwe Dielis Jan Sanders met haere kinderen een parceel ackerlandts genaemt den Dijckacker gelegen ontrent het Aertsbeemptgen, groot ontrent stijff drie copsaet tusschen 1. de cooppereesse 2. Dingen Goossens 3. Jan Wouters van Gastels 4. Frans Peeters ...


13v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Wouter Snoecx een parceeltgen beemptgroesen, genaemt het Feesterbeemptgen, gelegen tot Strabrecht ter plaetse genaemt het Feester, groot ontrent stijff drie copsaet tusschen 1. de kinderen ende erffgenamen wijlen Thomas Janssen 2. Willemken weduwe Dielis Jan Sanders met haer ekinderen 3. het Feesterstraetgen 4. Aert Ooms ende Jenneken Hendrick Thomas ...


13v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jacob Schooffs een parceeltgen ackerlandts genaemt het Hooghtgen groot ontrent anderhalff copsaet gelegen tusschen den Rul ende Strabrecht onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Willemken weduwe Dielis Jan Sanders met haere kinderen 2. Jan Michiel Gobbels met meer andere 3. Dielis Jacob Roelen 4. eenen ackerwech...


13v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Dielis Jacob Roelen een parceel beemptgroesen, genaemt den Strart groot volgens het meter vanden landtmeter eenentsestich roeden ende eenige vaeten gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Hendrick Jaspars 2. Geerit Anthonis Wouters ende Jan Jacob Schooffs 3. Adriaen Wouter Snoecx 4. Geerit Hendricx ende Tielen Arien Tielens ...


[los vel: ick ondersc. Peeter Corsten van Mol becenne dese rente van hondert gulden capitael ontfangen te hebben vuijt handen vande erffgenamen van Jan Hendrick Gobbels ende lel.u. den brieff door van sijnde te restitueren op terhant van mijnen persoon welcken brieff sijnde van date den (01-02-1668) ]

14. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Arieken Thonis huijsvrouwe Lambert Joachims d'eene hellicht van een parceel ackerlandts genaemt de Braeck gecomen van Aert Mutssen die sijde noortwaers, groot dese helfft ontrent seven copsaet van vooren tot achteren even breet te lancx op gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jacob Roelen 2. Jan Hendrick Peeters de helft hier tegens affgedeelt 3. de Sneppencamer 4. Frans ende Hendrick Jacob Schooffs met meer anderens ...


14. die vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Hendrick Peeters d'eene hellicht van een parceel ackerlandts genaemt de Brack gecomen van Aert Mutssen die sijde suijtwaerts, groot dese helft ontrent seven copsaet van vooren tot achteren even breet te lancx op gelegen tot Creijel onder die prochie van Heez etusschen 1. Lambert Joachims sijnde de helft hiertegens affgedeelt 2. Aert Wouter Snoecx 3. de Sneppencamer 4. Jan Jacob Schooffs ...


14v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, den cooper wt supra een parceel ackerlandts genaemt Aert Loeffen Braeck, groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Anthonis Wouters 2. Hendrick Jacob Schooffs 3. Peeter Heijen ende Jacob Roelen 4. aende straet ...


14v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Jacob Schooffs een parceel ackerlandts genaemt den Hennekens acker groot ontrent scherp twee vaetsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Hendrick Gobbels 2. Frans Jacob Schooffs 3. Jan Hendrick Peeters 4. Aert Snoecx ...


14v. Peeter van Reijmersdael ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Thijs sijnern swager eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op drie Coningendach waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen drie Conningen inden jaere 1665. Ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent derdalff copsaet gestaen ende gelegen aende oude Meulenstraet onder die prochie van Heeze ontrent het Cruijs tusschen 1. Meeus Willems inde Moersel [Moorsel] 2. eenen wech 3. Geerit Peeter Swuesten 4. de straet ... losbaar mette somme van hondert ende twintich dergelijcke guldens ... (17-01-1664)

[Kantlijn: Peter Jan Thijs bekent midts desen voldaen te wesen van dese onderschreven rente ergo gecasseert, (15-01-16xx)]

15. Frans Gerarts, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven [Geeven] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijsn van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op drie coningendach, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen op drie coningendach 1665, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck landts genaemt den Boocht groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen op de Tuijndt onder die prochie van Leende, tusschen 1. Willem Jacob Jutten 2. Marijken Bocx 3. Delis Box 4. Jacop Groenen met meer anderens ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens Hollandts gepermitteert gelt ... (02-01-1664)

[Kantlijn: de huijsvrouwe Wouter van Asten als last hebbende van haren man, bekent dat Heijlken dochter Frans Geerits aen hem dese rente van vijff gulden jaerlijcx heeft gelost ende gequeten, ergo gecasseert de (16-02-1705)]

15. Jan Janssen Deijlen [Deelen] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Geven [Geeven], eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op drie coningendach waer aff den eersten pacht sal comen te verschijnen drie coningendach anno 1665, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff ende aengelach groot ontrent anderhalf loopensaet, gelegen tot Houdt prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. die gemeijnstraet 2. Frans Delisssen 3. Andries Ruevens 4. Jan Peeter Geeven. Noch in ende vuijt een stuck landts ende groese dear ontrent gelegen groot vier loopensaet, tusschen 1. Jenneken weduwe Hendrick Jasper Servaessen mette kinderen 2. Jan Hendricx ende die kinderen Jan Joost van Gastel met meer andere 3. des heeren heijde 4. eenen wech ... vuijtgenomen dorpscommer ende eene rent van hondert gulden capitaels aen den Andries Ruevens, noch hondert gulden capitaels aen den heijligeest tot Leende, item alnoch twee vaten roggen jaerlijcx aenden rentmeester Peterson tot Helmondt met alnoch drie stuijvers jaerlijcke grontchijns aende heere vanden gronde ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens Hollandts gepermitteert gelt ...


15v. Dirck Verwerdingen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Dielis Buggen [Bruggen] sijnen schoonsoon een huijs hoff metten aengelach, groot ontrent scherp een halff vaetsaet, gestaen ende gelegen onder die Doelen prochie van Leende tusschen 1. Peeter Jan Coppen 2. de straet 3. Goort Dirck Verwerdingen 4. Jenneke weduwe Hendrick Dirck Verwerdingen ... (18-01-1664)


16. Jan Dielis Buggen [Bruggen], ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Goort Aert Coppen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op lichtmisdach waer van den eersten pacht sal comen te vervallen op lichtmisdach inden jaere 1665 ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent scherp een halff vaetsaet gestaen ende gelegen onder die Doelen prochie van Leende, tusschen 1. Peeter Jan Coppen 2. de straet 3. Goort Dirck Verwerdingen 4. Jenneke weduwe Hendrick Dirck Verwerdingen met haere kinderen ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke gulddens Hollandts gepermitteert gelt ...


16. Peeter Jintis Hollen voor d'eene helft ende mede hemselven beneffens Jan van Dommelen ende Joost Jan Loes als momboiren ende bloetvooghden van vaders ende moeders sijde, fort ende sterckmaeckende voor de vier ommondige kindren wijlen Hendrick Willem van Lieshoudt verweckt bij Heijltgen Jan Bitters sijne wettige huijsvrouwe, ende alsoo indier qualiteijt voor d'andere helft, de voorst. Heijltgen Jan Bitters met eenen bijstaende momboir, beneffens Jan haeren soone mede present, die welck alsoo voorsoo veele in haer is de naervolgende vercooppinge op verbandt van haeren persoons ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende is approberende ende hebben alsoo gesamenderhandt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hoochsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Coox [Cocx] een huijs hoff metten aengelach groot ontrent ses roeden onder die prochie van Leende gelegen ter plaetse genaemt de Leenderstraet tusschen 1. de straet 2. Geerit Smulders 3. de straet 4. Geerit Thijssen ... (21-01-1664)


16v. Lijntgen Reijm Hoirs naergelaten weduwe Jan Coox [Cocx] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man saliger gemaeckt, in houdende eene clausule aldus: "comende voorts totte dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt almachtich op deser aerden verleendt daer van hebben sij testateuren, gesamenderhandt, ende d'een met consent des anders, onbedwongen, gemaeckt geordineert, gewilt ende begeert, dat den lancxtlevende van hen beijden, sal behouden, ende tot sijn vrije dispositie mogen blijven besitten, van hender testateuren t'samen erffgoederen, inden eersten het huijs metten aengelage gestaen binnen den dorpe van Leende omtrent die kercke daerinne sij testatueren tegenwoordich woonende sijn, item noch eenen acker gelegen aenden achter kerckhoff groot ontrent anderhalff loopensaet, gecomen van mr. Reijmen saliger, ende noch een ackerken van vierdalff copsaet achter Aert Loeffen gelegen et. sin allen die voorst. parceelen van erven ende huijsinge, bijden lancxtlevende van hen beijden te mogen vercoopen, veralieueren transporteren, belasten ende beswaren, oock daer van te mogen disponeren min ofte meer, dan oft sij beijde testateuren alnoch te samen leeffden, onder condtie dat den lancxtlevende schuldich ende gehouden sal sijn, daer vuijt te betalen allen haere schulden, die sij testateuren achterlaten sullen." Breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen ende secretaris van Heeze ende Leende van date den (27-08-1646) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Coox [Cocx] haren wettigen soone, een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff loopensaet, gelegen aenden achter kerckhoff onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Wouter Coox [Cocx] 2. Heijltgen weduwe Hendrick Willem van Lieshoudt met haere kinderen 3. Macx Sanders 4. Frans Arien Pompen. Item alnoch een ackerken van vierdalff copsaet achter Aert Loeffen prochie voorst. gelegen tusschen 1. Hendricxken weduwe Jintis Hollen 2. Jacob Hendrick van Asten 3. den kerckpadt 4. de vercooppersse ... ende verclaren de transportante ende getransporteerder in het gebruijck geaccordeert te hebben soo dat de transportante haer leven lanck sal gebruijcken de bovenverhaelden twee parceeltgens ackerlandt ende daer tegen sal den getransporteerde gebruijcken het parceel ackerlandts genaemt de Eegh gelegen achter Jacob de Cuijper onder die prochie van Leende ...


17. de kinderen ende erffgenamen wijlen Wouter Thonis Vervalen verweckt bij Hilleken Adriaen Volders sijne gewesene huijsvrouwe ende hbben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij henne ouders achtergelaten ende metter doot geruijmpt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Peeter Wouter Vervalen, een parceel ackerlandts, genaemt den Truijmenacker, groot ontrent een vaetsaet, met noch den Hoeck vanden acker daer bij behoorende, gelegen tegenover de huijsinge van Lambert Wouters onder die proche van heeze ... ende moet ontfangen vande cavelen gevallen hendrick sijnen broeder ende Jan Peeters sijnen swager elck eenen ducator eens

B: Hendrick Wouter Vervalen is te deel gevallen een parceel groesen genaemt het eeusel groot ontrent seven copsaet, gelegen aen het Beempdestraetgen bij de Schaverden onder die prochie van Heeze ... ende vuijtter hant te geven aen Peeteren sijnen broeder eenen ducator eens

C: Jan Peeters man ende momboir Thonisken Wouter Vervalen sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen een parceel groesen, genaemt den Legen Hoeffsdries groot tachtentich roeden, gelegen aenden Achterbosch onder die prochie van heeze ... ende moet vuijtter handt geven aen Peeteren sijnen swager eenen ducator eens

D: Marie Wouter Vervalen wesende meerderjarich geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, is te deel gevallen het huijs backhuijsken metten aengelach groot ontrent vijff roeden, gestaen ende gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze... ende moet vuijt dese cavel betaelt worden de somme van hondert vijffentwintich gulden eens, staende op eene obligatie aen Geerit Smulders doch moeten de deijlders gesamenderhandt affdoen de verloopen pachten tot desen dach toe vervallen ... (22-01-1664)

17v. Lijsbet Jan de With [de Wit] naergelaten weduwe Geerit Jan Cuijlen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "voorts comende totte henne tijttelijcke goederen van Godt almachtich verleendt, willen ende begeren sij testateuren voorst. dat den lancxtlevende van hen beijden heer ende meester sal sijn van alle henne goederen daer sij tegenwoordich meester aff sijn, om henne wittige schulden daer mede te betaelen, ende hender beijder kinderen eerlijck op te voeden." Breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voo rschepenen in Heeze ende Leende van date den (02-12-1659), bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Reijm Thijs, een parceel beemptgroesen, groot ontrent negen copsaet genaemt de Schavaije, gelegen onder de Oisterickerbrugh onder die prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen ende erffgenamen Hendrick Vee 2. Berbar weduwe Peeter Luijcas met haere kinderen 3. de rieviers genaemt de Aa 4. den Schaveijenwech ... (25-01-1664)


18. Jan Reijm Thijs ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Dielis Jan Venten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen opden vijffentwintichsten januarij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent negen copsaet genaemt de Schavaije gelegen over de Oisterijcker brugh onder die prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen ende erffgenamen Hendrick Vee 2. Berbar weduwe Peeter Luijcas met haere kinderen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. aenden Schaveijenwech ... losbaar met de somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt...


18. Willem Anthonis Martens Coster ende Schoolmeester tot Geldrop, man ende momboir Christina Bocx sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht machtich gemaeckt Jenneke Anthonis Bocx weduwe Anthonis Wilem Daems een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen bij sint Job onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jenneken weduwe Aert Heesen mette kinderen 2. Jan Dirck Aerts 3. Tielen Huijben 4. de straet. Item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet genaemt den Bervartsacker gelegen ontrent het Heeserven onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Hendrick Dircx nomine uxoris 2. Jan Thijs van Can ende Hendrick van Asten 3. Thonis Wouters Verbiesen 4. Arien Aert Wespen met meer anderens. Item alnoch een parceeltgen ackerlandts groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Lijckwech prochie voorst. tusschen 1. Hendrick Dircx van Velthoven nomine uxoris 2. Jan Thonis wegens sijne huijsvrouwe 3. Aert Dircx 4. de Lijckwech ... Item den transportant verclaert alnoch aende getransporteerde op te dragen ende over te geven in eenen eeuwigen recht alle alsulcke vliegende have als sijne huijse staende ontrent de kercke van Heeze bevonden mocht worden t'sij van hooij strooij met vier hoorenbeesten ende voorts allen ander teulgereetschap met oock het brouwgetouwe te weten ketel cuijp tonnen met alles daer toe behoorende met vuijtgescheijden ... met conditie hier toe gedaen dat de kinderen vanden voorst. transportant binnen den tijt van acht eerstcomende jaeren allen de voorst. goederen sullen mogen lossen, te weten de drie parceeltgens ackerlandts voor de somme van eenhondert ende vijftich gulden ende het brouwgetouwe mette andere haeve van beesten als als andersints voor die somme van tweehondert ende vijftich gulden ... (26-01-1664)


18v. Hendrick Peeter Smulders ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Ruth Jacob Luijten een parceel groesen groot ontrent anderhalf vaetsaet, gelegen inden Nieuwendijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Ansems , die kinderen Ghijs Jooseps [Josephs] met meer andere 2. den Meulendijck 3. Macx Sanders 4. Jan Goort Donckers ... (30-01-1664)


19. Jan Thonis Gevens [Geevens] man ende momboir Jenneken sijne wettige huijsvrouwe, Geerit Thonis Gevens [Geevens] man ende momboir Dingen sijne wettige huijsvrouwe, Claes Jan Tielens man ende momboir Heijltgen sijne wettige huijsvrouwe, Jan Peeter Heijen man ende momboir Lijsbet sijne wettige huijsvrouwe, Thonisken ende Hendricxken gesusteren ende alle tesamen kinderen wijlen Goort Frans Bleckens ende hen in desen alnoch gesamenderhant fort ende sterckmaeckende voor Pierijn henne suster ende geswije absent, ende buijten dorps. Ende hebben also indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Meeus Willems hennen respectiven swager een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Nieuwhoeven onder die prochie van Heeze waer inne den cooper beneffens elck vande vercoopers een gerechte negenste portie onbedeelt is competerende tusschen 1. Jan Hendrick Peeters 2. Jan Lemmens 3. Philips Goort Dircx 4. idem ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen gulden thien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht tot Helmondt te betaelen met alnoch drie duijten jaerlijcken grontchijns ... (07-02-1664)


19. Ieuwen Jacob Ieuwens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden thien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen los vrije ende onbeswaert van allen lasten ende impositien soo ordinaris als extraordinaris alreede gestelt ofte die naermaels gestelt souden mogen worden, op den tweede februarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (02-02-1665) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen genaemt de Rijst groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Anneken weduwe Arien Raessen met haere kinderen 2. Frans Peter Coox [Cocx] 3. Willem Donckers 4. Wouter Donckers met meer anderens. Item alnoch in ende vuijt een parceel erffs sijnde eenen hoff groot ontrent elff roeden gelegen ter plaetse voorst. ontrent het Broecxken, tusschen 1. Jan Arien Pompen 2. de kinderen Jan Aelen 3. Peteren Belien 4. eenen wech ... losbaar mette somme van eenhondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (13-02-1664)

[Kantlijn: compareerde Geeraert, Jacobus ende Adam Raessen gebroederen als dijgenaere van dese neffenstaende rente dwelcken bekende daer van ten vollen voldaen ende betaelt te wesen, consenterende derhalven inde cassatie deses, actum (05-02-1687)]

19v. Joost Corst Reijmen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twelff gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, gepermitteert gelt, allen jaer te gelden ende te betaelen op het hooghtijt van pincxten los vrije ende onbeswaert van allen lasten ende exactien soo ordinaris als extraordinaris egeen vuijtgescheijden, ende waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen op het hooghtijt van pincxten in desen jaere 1664 ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Thonis Donckers 2. Thomas Jan Bacx 3. Maeijken weduwe Hendrick Goort van Velthoven met haere kinderen 4. de straet. Item alnoch in ende vuijt een parceel driesgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen inde Langstraet onder die prochie voorst. tusschen 1. Arien Sweers 2. Stijntgen weduwe Goort Loeffs met haere kinderen 3. Dielis van Mol 4. de Langstraet. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Meulenschutten onder die prochie van Leende tusschen 1. Arien Wouter de Boos 2. het onmondich kindt Dielis Veuten 3. Sijmon Jan van Gael 4. Jan Ruevens ... losbaar mette somme van tweehondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...

[Kantlijn: Jan Dielis Heesterbeecx [Heesterbeeck] als proprietaris deser rente bekendt dat de momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Joost Corst Reijmen aen hem dese rente van twelff gulden thien stuijvers jaerlijcx hebben gelost ende gequeten ergo gecasseert opde (04-04-1681)]

20. Goort Paulus Ploeghs inwoonder tot Eijndhoven man ende momboir Anneken Wijnen [Weijnen] sijne wettighe huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick voorsoone Geerit Hendrick Gobbels een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet genaemt den Houbraeck, gelegen inde Houbraeckthiende onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Philips Goort Dircx 2. Adriaen van Velthoven ende Anthonis Geerit Gevens [Geevens] 3. Marcelis Thonis Smulders 4. Hendrick Goort Stoffels ... (13-02-1664)


20. Tielen Jan Verbraecken, Geerit Thonis Francissen man ende momboir Marije Jan Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe, Hendrick Arien Tielens man ende momboir Jenneken Jan Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe ende Aert Peeters man ende momboir Heijlgen Jan Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Cornelis Joosten een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt den Hagenacker gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze, tusschen 1. d'erffgenamen van Marten Verbraecken 2. Grietgen weduwe Thonis Gielis 3. Peeter Jan Vaessen 4. Philips Amants ... (11-02-1664)


20v. die vercoperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Anthonis van Sommeren [Someren] een parceel ackerlandts groot een vaetsaet inden Meulenhoeffacker gelegen onder die prochie van Heeze aen het Ijndgaet vanden voorst acker ende sijnde ontrent halff soo lanck als den anderen acker, tusschen 1. die vercoopers 2. Tielen Dirck Stijnen 3. de straet 4. Jan Hendrick Peeters ...


20v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Verbraecken verweckt bij Lijsken Tielens sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deijlinge te deel gevallen is Tielen Jan Verbraecken inden eersten een vierdepart inden Vlaesdries d'wers op voor aen oostwaerts item alnoch een vierde part inden Binnenacker, even groot te lancx op sijnde een vande middelste cavelen suijtwaerts, item alnoch het driesken neven den Slaedtsdries, item alnoch een vierde part inde Bacxhoeff even groot ijsnde een vande middelste cavelen noortwaerts, item alnoch d'eene helft onbedeelt in ende van het cleijn ofte oudthuijs metten aengelach, item alnoch d'eene helft onbedeelt vande Meulenhoeff, met alnoch d'eene helft van het heijtvelt, ende vuijt dese cavel te gelden tseventich gulden capitael aen Arien Marten Muls ende t'seventich gulden capitael aen Goort Jan Bacx, item alnoch vijftich gulden capitael aen Arien Vincken.

B: Geerit Thonis Francissen man ende momboir Marie Jan Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten een vierdepart vanden Binnenacker te lancx op even groot die sijde noortwaerts, item alnoch een vierdepart vanden Vlaesdries d'wers op sijnde een vande middelste cavelen westwaerts, item alnoch d'eene helft vanden Geerdries d'wers op even groot ende moet smalder sijn dan d'andere helft, soo de paelen gesteken sullen worden, ende moeten malcanderen den wech helpen hoogen, ende den reen afflaeden sonder iemandts tegenseggen, item alnoch een vierdepart inde Bacxhoeff even groot suijtwaerts mette hegh ongemeten, item alnoch d'eene helft van het groot huijs metten aengelach onbedeelt, met d'eene helft onbedeelt van een halff vaetsaet groesen, affgescheijden vanden Vinckendrie, met alnoch d'eene helft vanden Buijser oock onbedeelt, ende vuijt dese cavel te gelden eene rente van hondert vijftich gulden capitael aende heijligeest tot Geldrop.

C: Hendrick Arien Tielens man ende momboir Jenneken Jan Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten een vierdepart inden Vlaesdries d'wers op tegen het ijndgat over sijnde een vande middelste cavelen oostwaerts, item alnoch een vierdepart vanden Binnenacker te lancx op even groot sijnde een vande middelste cavelen noortwaerts, item alnoch d'eene helft vanden Geerdries d'wers op even groot die sijde noortwaerts, ende moet breeder sijn als dandere helft, gelijck die paelen gesteken sullen worden ende moeten malcanderen den wech helpen hoogen ende den reen afflaeden sonder iemadts tegenseggen, item alnoch een vierdepart even groot te lancx op inde Bacxhoeff, sijnde een vande middelste cavelen suijdtwaerts, item alnoch deene helft van het groothuijs metten aengelach onbedeelt met d'eene helft onbedeelt van een halff vaetsaet groesen affgescheijden vanden Vinckendries, met alnoch d'eene helft vanden Buijer oock onbedeelt, ende vuijt dese cavel te gelden eene rente van hondert gulden capitael aender heijligeest tot Heeze ende alnoch vijftich gulden capitael aen Hendrick Mattheeus Delen [Deelen]

D: Aert Peeters man ende moomboir Heijltgen Jan Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eerste een vierdepart vanden Binnenacker te lancx op even groot die sijde neven Jan den Smith [de Smid], item alnoch een vierdepart vanden Vlaesdries d'wers op achter aen neven de straet, item alnoch den Vinckendries ende moet den geheelen Binnenacker daer over wegen t'eijnden aen te lancx neven den Boelendries, item alnoch een vierdepart even groot te lancx op inden Bacxhoeff die sijde neven Marten Verbraecken kinderen erve, item alnoch d'eene helft onbedeelt in ende van het cleijne ofte oudt huijs metten aengelach, item alnoch d'eene helft onbedeelt vande Meulenhoeff, met alnoch d'eene helft van het heijtvelt, ende vuijt dese cavel te gelden eene rente van hondert vijftich gulden capitael anden heijligeest tot Leende

onder conditie dat sij deijlderen in malcanderen sullen wegen gelijck in susters ende broeders deijlinge behoort te geschieden, ende elck den pacht ende chijns in sijne cavel te moeten houden doch malcanderen goet te moeten doen tegens elcken stuijver chijns eenen rijxcdaelder, ende den chijns t'samen te helpen winnen ende t'geve den eenen meer capitaele penningen heeft als den anderen, sullen malcanderen goet doen soo dat behoort ... (12-02-1664)

21v. Jacob Jan Jutten ende Herman Janssen beijde als wettige geede momboiren over Handrick Peter Homans verweckt bij Lijntgen Jacob Jutten sijne wettige huijsvrouwe ende hebben bij forma van beleeninge wettelijck ende erffelijck getransporteert Joost soone Joost Goorts een huijs hoff metten aengelach, gelegen tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Frans Arien Raessen 2. Marcelis Bluijssen 3. Frans Arien Raessen 4. die straet. Item alnoch een parceel ackerlandts ter plaetse voorst. gelegen groot ontrent anderhalff loopensaet, tusschen 1. die kinderen Engel Berchmans 2. Geerit Raessen 3. Merieken weduwe Hendrick Bacx met haere kinderen 3. die straet. Item alnoch een parceel ackerlandts ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. Willem Peeter Tielens 2. Jan Tielens Cleermaecker 3. Gielen Guijens 4. die Cappelstraet. Item alnoch eenen hoff tot Strijp prochie voorst. gelegen tusschen 1. Willem Peeter Tielens 2. Wouter Veuten 3. Jan de Werdt 4. die straet ... vuijtgenomen dorps commer ende negen stuijvers s'heeren grontchijns staende inden voorst huijse metten aengelach ende alnoch drie oirt stuijvers grontchijns staende in het parceel ackerlandts gelegen 1. Jan Tielens Cleermaecker ... (15-02-1664)


22. de kinderen ende erffgenamen wijlen Willem Jan van Houdt verweckt bij Anneken Jan de Werdt sijne gewesene huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen henne voorst ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmpt


A: ende mits welcke deijlinge te deel gevallen is Jan Willem van Houdt inder eersten den Veghgeledries, alnoch het gelach bij Peeter die Muijs gelegen, item alnoch het velt inde Buijes, item alnoch den Hoevenacker met alnoch mijn vaders acker, item alnoch een derde gedeelte van t'hoeffken naer die Nouwlanden, item den halven pael neffens het chijnsgoet

B: Joostgen Willem van Houdt is te deel gevallen inden eersten den Homansdries met alnoch den halven pael neffens Jan Tielens erve, item alnoch den halven Weevkensacker die sijde naer die Leenderstraet ende moet sijn selffs weghdoen, item het ackerken achter Marcelis Bluijssen, met alnoch dat Kempken dat derde deel vant Hoeffken die middelste cavel, item alnoch het Hooffken met het eijckenhoudt dat daer op staet, dese calvel sal vijftich gulden genieten diewelcke staen tot laste van Lijntgen Box

C: Sanderijn Willem van houdt is te deel gevallen inden eersten den Dijckbeempt, met het Quaetbroeck, item den halven Wevckensacker ende moet sijn selffs wegen die voorste sijde, item alnoch den Soeacker dat Nijnlandt, item dat derdeel vant Hoeffken naer den Santberch, item het velt inden Pan gelegen. Dese cavel moet veertich gulden inde handt hebben midts conditie dat het eijckenhoudt staende op ieder sijn cavel daer op sal houden... (13-02-1664)

22v. Marten Bastiaens, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geertit Matthijssen een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Langhacker onder die prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen Ghijs Josephs 2. Geerit Smulders met meer andere 3. Jenneken de weduwe Frederick van Roij met haere kinderen 4. s'heeren aert ... (12-02-1664)


23. De kinderen ende erffgenamen wijlen Marten Jan Verbraecken, verweckt bij Aelken Tielens sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt


A: ende midts welcke delijnge te deel gevallen is Hendrick Jan van Asten man ende momboir Heijltgen Marten Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe inden eerste een parceel groesen genaemt die Putten, ittem alnoch de Bacxhoeff, met alnoch een derdendeel even groot vander Hagenacker te lancx op neven Jan Geldens kinderen erve, item alnoch d'eene helfft vande Ovels te lancx op even groot die sijde suijtwaerts, item alnoch d'eene helft vande Boelenhoeff, dwers op even groot oock die suijdtsijde, ende vuijt dese cavel te gelden d'eene helft van eene rente van hondert gulden capitael aen Herman Gielis

B: Anneken Marten Verbraecken weduwe Arien Peeter is te deel gevallen, inden eersten een parceel bee.groesen genaemt den Vroukensbeempt, item alnoch den Boelendries met alnoch d'eene helft van het Nouwen even groot te lancx op die sijde suijdtwaerts, item alnoch d'eene helft vande Ovels te lancxop even groot die sijde noortwaerts, item alnoch d'eene helft vande Boe.hoeff d'wers op even groot oock die sijde noortwaerts. Ende vuijt dese cavel te gelden d'eene helft van eene rente van hondert gulden capitael aen Herman Gielen

C: Peeter Janssen man ende momboir Jenneken Marten Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het huijs behalven de schuer metten halven aengelach even groot, die sijde suijtwaerts te lancx op, item alnoch den Bollart, met alnoch d'eene helft van het Nouwlandt even groot te lancx op die sijde noortwaerts. Ende vuijt dese cavel te gelden eene rente van vijftich gulden capitael ten Bosch aende Cruijs broers

D: Tielen Marten Verbraecken is te dele gevallen inden eersten de Vinckenveltgens, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Heurck, met alnoch een derdendeel inden Hagenacker te lancx op even groot de middelste cavel, item alnoch het Heijtveltgen ende vuijt dese cavel te gelden eene rente van vijffentwintich gulden capitael, aen Lambert Willem Verhagen, ende alnoch vijffentwintich gulden eens die de voorst. Tielen Marten Verbraecken op het sterffhuijs te pretenderen hadde

E: Joost Marten Verbraecken is te deel gevallen inden eersten de schuer behalven het huijs, metten halven aengelach te lancx op even groot die sijde noortwaerts, item alnoch den Bocxacker, met alnoch een derdendeel vanden Hagenacker te lancx op even groot die sijde westwaerts, item alnoch den geheelen Buijser. Ende vuijt dese cavel te gelden eene rente van vijftich gulden capitael aenden heijligeest tot Leende ... (25-02-1664)

23v. Dielis Janssen inwoonder tot Rotterdam man ende momboir Lijntgen dochter Joost Jan Joosten sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Raes Francissen eene gerechte derde portie onbedeelt, in ende van een parceel groesen, genaemt den Bulder groot int geheel stijff een vaetsaet gelegen opde Bulders onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Geeris Jan Geerits 2. Jan Matheeus Delen [Deelen] 3. Anthonis Franssen 4. met een straetgen aen Joost Jan Geerits ... (03-03-1664)


24. Hendrick soone Joost Jan Joosten ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Raes Francissen eene gerechte derde partie onbedeelt in ende van een parceel groesen genaemt den Bulder groot int geheel stijff een vaetsaet, gelegen opde Bulders onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Jan Geerits 2. d'erffgenamen Jan Matheeus Delen [Deelen] 3. Anthonis Franssen 4. met een straetgen aen Joost Jan Geerits ...


24. Jenneken wettige dochter Joost Jan Joosten geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Raes Francissen, eene gerechte derde portie onbedeelt in ende van een parceel groesen genaemt den Bulder groot int geheel stijff een vaetsaet, gelegen op de Bulders onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Jan Geerits 2. d'erffgenamen Jan Matheeus Delen [Deelen] 3. Anthonis Franssen 4. een straetgen aen Joost Jan Geerits ...


24v. Hendrick ende Jenneken wettige kinderen van Joost Jan Joosten ende Anneken Daems te samen verweckt beijde meerderjarich, de voorst. Jenneken geassisteert met eenen bijstaende momboir in dese, Dielis Janssen man ende momboir Lijntgen dochter Joost Jan Joosten sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben te samen wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jacobs van Velthoven een parceel ackerlandts groot ontrent stijff seven copsaet gelegen ontrent het Leurstraetgen prochie van Heeze tusschen 1. Teilen Arien Tielens 2. Geerit Joost dircx 3. Joost Jan van Gastel 4. eenen wech ... .. ende metten wech over Joost Jan van Gastel erve ende Henrick Peeters gelach naer Creijel waerts...


24v. Dielis Janssen inwoonder tot Rotterdam man ende momboir Lijntgen dochter Joost Jan Joosten sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendricken ende Jenneken wettige kinderen Joost Jan Joosten sijns vercoopers swager ende geswije, sijn derde portie onbedeelt in ende van allen de erffgoederen soo huijsinge saeij ende weijlanden egeen vuijtgescheijden gelegen onder die prochie van Leende, bij wijlen Anneke Daems henne moeder metter doot ontruimt ende achtergelaten onder conditie metten last van chijnssen ende pachten daer op vuijtgaende t'hennen lasten te moeten nemen, gereserveert een beemptgen genaemt het Koeijveltgen bij dispositie vande voornoemde Anneken Daems voor vuijt gemaeckt ten behoeve van Jenneken de coopersse voornoemt...

[Kantlijn: Philips Amants ende Jan Abrahams hebben dese vercochte portie affgetrocken de meubelen ende have in desen mede vercocht getauxeert weindich te wesen de somme van 150 gulden]

24v. Peeter Arien Daems, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick soone Joost Jan Joosten d'eene gerechte hellicht in ende van een parceel groesen onbedeelt genaemt het Meulenschut groot ontrent een half vaetsaet gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. Geert Bacx 2. d'erffgenamen Anthonis Donckers 3. Jan Joordens 4. Willem Gielens ...


25. Geerit soone Peeter Jan Geerits ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem jan Geerits eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten dach martij, waer van den eersten pacht verschijnen sal den (01-03-1665) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Peeter Jan Geerits 2. Jan Joost dircx 3. de gemeijnstraet 4. Jan Peeter Jan Geerits ende Jan joost Dircx ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich gulden gepermitteert gelt ... (12-03-1664)


25. Heijltgen Reijmen eenstnaergelaten weduwe Lenart Coox [Cocx] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van dese naerbeschreven erffchijns van vijftich stuijvers jaerlijcx tot behoeve van Dielis Lenart Coox [Cocx] haeren voorsoon...


25. Daer naer is voor ons comen de voorst. Dielis Lenart Coox [Cocx] inwoonder tot Westerhoven ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Paulus Peeter Lobben eenen jaerlijcken erffchijns van vijftich stuijvers te betaelen jaerlijcx op onser liever vrouwen lichtmissedach alsmen kerssen bornt purificationis, eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Lijsbeth van Huchten met haerne momber ende met Jannen ende Pauwelen haeren wittigen soonen, vuijt seecker hen onderpandt wesende een stuck groesen genoemt het Grootbroeck inder prochien van Leende in die Strijperbroecken gelegen, tusschen 1. Heijl van Huechten 2. Thijs den Scheper [Schepers], breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (17-01-1556) ... (22-03-1664)


25v. Peeter Claes Prinssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Luijcas Jan Blockers een parceel beemptgroesen groot stijff vijff copsaet genaemt den Drieskensbeempt gelegen inde Elssen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Jan Goossens 2. het onmondicht kindt van jan Ariens 3. des vercoopers 4. Geerit Goort Vesters ... (22-03-1664)


26. Jacop Geerit Swuesten man ende momboir Lijntgen Bartholomeeus Francissen sijne wettige huijsvrouwe ende Adriaen Bartholomeeussen ende hebben te samen wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Michiel Anthonis een parceel erffs genaemt de Risseputten wesende meestendeel siggen groot ontrent drie copsaet gelegen over de Strabrechterbrugh aenden Broecxputh onder die prochie van Heeze tusschen 1. Anthonis Hendrick van Gastel 2. Hendrick Raes Francissen 2. der naburen chijnsgoet 4. Lijntgen weduwe Abraham Luijcas met haere kinderen ...


26. Adriaen Jan Andriessen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de gelijcke kinderen wijlen Hendrick Jan Henssen, namelijck Nijs Jeronimus man ende momboir Jenneken sijnder huijsvrouwe, Hendricxken ende Peerkens gesusteren kindren Henrick Jan Henssen voorst. inden eersten d'eene helft van een parceel ackerlandts genaemt den Extereunest, die sijde noortwaerts groot ontrent stijff vijff copsaet gelegen ginder over onder die prochie van Heeze tusschen 1. Merije weduwe Hendrick Peeter Delen [Deelen] met haere kinderen 2. de cooppers 3. idem 4. idem. Item alnoch een parceel groesen genaemt de Poortste Streep ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. Goort Claus 2. Frans Roubosch 3. de coopers 4. der naburen chijnsgoet ... vuijtgenomen ... eene rente van twee gulden jaerlijcx aen Jan Wouters Verbiesen oock staende inde voorst. Streep, Item eene rente van negen gulden jaerlijcx aen Anneken weduwe Anthonis Martens staende in bijde de voorst. vercochte panden .. (25-03-1664)


26v. Jacob Jacob Smulders man ende momboir Thonisken Jacobs sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Philips Amants onsen mede schepen een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen achter die kercke van Leende tusschen 1. Lijn weduwe Jan Coox [Cocx] met haere kinderen 2. de kinderen Jan Loeffs 3. Marie eerste weduwe Geerit Mils [Wils?] Muijsers 4. den kerckpat ... vuijtgenomen ... eene rente van hondert vijffentwintich gulden capitael aen Jan Arien Hoeben ... (28-02-1664)


26v. die vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Smulders een parceel groesen inde Craensenden onder die prochie van Leende gelegen, groot ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. Hendrick Berghmans [Berchmans] 2. Heijltgen weduwe Jacob Coolen 3.met haere kinderen 3. Goort Bacx 4. Geertgen weduwe Jan Martinus met haere kinderen. Item alnoch een huijs hoff met den aengelach groot ontrent mette plaetsse daer t'huijs opstaet een halff vaetsaet gestaen ende gelegen inde Leenderstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Bruijnen 2. Jan Jacob de Smith [de Smid] 3. de straet 4. idem ... (28-02-1664)


27. joe: Maria de Roij naergelaten weduwe wijlen de heer Johan Gerardi in sijnen leven drossart ende rentmeester van Heeze ende Leende geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jan Nicasius Dircx, Mattheeus Willem Thijs ende Jacop Tielen Cuijpers als proviseurs der taeffel des heijligeest tot Heeze ende die naer hen heijligeestmeesteren sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vanden voorst. heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen vrije snijner ende onbelast van alle thineste twintichste hondersten penningen ende andere diergelijcke lasten soo ordinaris als extraordinaris egeen vuijtgescheijden op den eenentwintichsten dach vande maent januari eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Willem Joost Adriaen Jaspers tot behoeve van des transportantes man saliger voorst. ende dat van seeckere sijne onderpanden als te wten d'eene helft van t'huijs metten aengelach ende vanden hoff over de straet gelegen, groot int geheel ontrent twee vaetsaet onder die prochie van Heeze ter plaetse genaemt inde Meel, tusschen 1. Lenart Jan Lenarts 2. Thonis Jan Roelens alias Meken. Ende noch meer in ende vuijt gulden sijne onderpanden ter plaetse voorst. gelegen breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (21-01-1650). Item alnoch eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden vijfthien stuijvers den gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen den den twintichsten novemer, eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Willem Joost Ghijsen tot behoeve van de voorst. joe: transportante in desen vuijt seecker sijn onderpant als te weten een stuck groesen genoemt het Craenbroeck gelegen op Genouwenhuijs onder die prochie van Geldrop jurisdictie van heeze ende Leende, groot ontrent anderhalff lopensaet beneven 1. Peeter Jan Ariens 2. Jan Peeter Hendricx ende meer andere breder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van daten (20-12-1656) ... (12-02-1664)


27v. de transportante vt supra ende heeft in pure alemisse wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Philips Amants, Frans Pompen, Jan Anthonis Bocx ende Willem Dielis als proviseuren der taeffel des heijligeest tot Leende ende die naer hen heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. heijligeest tot Leende, eene jaerlijcke ende erffelijcke rente van seven gulden waer van den eersten verschijnendach sal wesen (07-03-1658) ... eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Jenneken naergelaten weduwe Lambert Denijs vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man saliger gemaeckt ende dat vuijt seeckere haere onderpanden als te weten voor eerst een stuck ackerlandts, groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen binnen de prochie van Heeze op d'ovels den Hoogendries genaemt beneven 1. Willem Joost Ghijsen 2. Jan Anthonis Nippen met meer andere. Ende voorts vuijt andere haere onderpanden terselver plaetse gelegen breeder vermelt inden orginelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (07-03-1657) ...


28. Jan Jacob Ceelen ende Faes Dirck Coox [Cocx] beijde als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen Wijlen Aert Jacob Ceelen verweckt bij Jenneke Dirck Coox [Cocx] sijne eerste gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren den stadthouder ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (29-12-1663) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Anneken Aerts weduwe Aert Jacob Ceelen voorst. een huijs metten hoff groot ontrent een copsaet onbegrepen der maet. gestaen ende gelegen inde Schammer ofte Broeckerstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Belien 2. Weijndel [Engel] weduwe Jacob Berchmans met haere kinderen 3. idem 4. de straet .. (16-04-1664)


28. Jenneken dochtere Jan Bocx weduwe Jan Ieuwens inwoondersse tot Buel geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Willem van Bree inwoonder der stadt van Shertogenbosche d'eene gerechte helft in ende van een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden vijff stuijvers. Los ende vrije van alle beden ende lasten contributien soo ordinaris als extraordinaris opden iersten dach september eertijt vercocht ende gelooft te betaelen bij Hanrijck Goijarts van Velthovensoon tot behoeffve van Jannen Anthonis Boxsoon in ende vuijt seeckere sijne onderpanden als te weten eenen gelaege als huijs ende hoff gelegen tot Oisterijck onder die prochie van Leende, groot ontrent twee loopensaet tusschen 1. Michiel Vriesen 2. Ghijsbert van Vechel 3. Jan mr. Delis mette kinderen 4. IJde [Ida] weduwe mr. Jan Hannen. Noch in ende vuijt een stuck landts geheijten die Neerhostadt 1. Hanrick de Smet [de Smid] 2. Jacop Hogerts die Smet [de Smid] 3. Hanrick Leenen 4. eenen gemeijnen ackerwech groot ontrent seven copsaet ... breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (26-08-1619) ... (17-04-1664)


28v. Peeter Goort Thonis alias Pompen man ende momboir Heijltgen Joost Coppen sijne wettige huijsvrouwe ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Joostgen voor d'eene helft ende Hendrick Jan Goossens man ende momboir Libbeken Joost Coppen sijne wettige huijsvrouwe voor dandere helft een huijs hoff metten aengelach groot ontrent seven copsaet gestaen ende gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Michiel Peeter Delen [Deelen] 2. Adriaen Thonis Creupels 3. Frans Hendrick Pompen 4. die straet ... vuijtgenomen ... eenen stuijver grontchijns ende twintich stuijvers jaerlijcke rente aen Arien Maes ... (24-04-1664)


29. Peeter Goort Thonis alias Pompen man ende momboir Heijltgen Joost Coppen sijne wettige huijsvrouwe ter eenre ende Hendrick Jan Goossens man ende momboir Libbeken Joost Coppen sijne wettige huijsvrouwe ter andere sijde ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen Jacob Joost Coppen hennen respectiven swager achter gelaten ende metter doot ontruijmpt


A: ende midts welcke deijlinge te deel gevallen is Peeter Goort Thonis voorst. inden eersten een gerechte vierdepart even groot te lanx op neven de kinderen Hendrick Vee erve, in ende van een parceel groesen gelegen inde Schaijvaijen onder die prochie van Leende genaemt den Tijckenwever groot int geheel ontrent vier vaetsaet ende hier vijt te gelden vijff duijten jaerlijcke grontchijns ende moet dese portie voor aen over d'ander aen weijnich wegen, item alnoch een parceel ackerlandts gelegen inde Speel groot scherp een vaetsaet gelegen 1. Peeter Leenen met meer andere ende vuijt dese cavel te geven aen Hendrick Jan Goossens sijnen swager de somme van vijfthien gulden eens

B: Hendrick Jan Goossens voorst. is te deel gevallen inden eersten een parceeltgen groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt het Huijsvenneken gelegen aen d'oeijenbleeck prochie van Leende, item alnoch een parceel ackerlandts groot scherp vijff copsaet gelegen inde Speel 1. Peeter Jan Bitters, ende moet dese cavel ontfangen van Peeter Goort Thonis sijnen swager de somme van vijfthien gulden eens ...

29. Peeter Jan Bitters man ende momboir Jenneken Arien Maes sijne wettige huijsvrouwe ende heeft bij forma van beleeninge wettelijck ende erffelijck getransporteert Jan Anthonis Bocx coster ende schoolmeester tot Leende een parceel driesgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen int Swartlandt onder die prochie van Leende tusschen 1. Anthonis van Hal 2. idem 3. Jan Vrient met meer anderens 4. Heijltgen Arien Maes ... losbaar mette somme van eenhondert gulden gepermitteert gelt ...

[Kantlijn: mr. Anthonis Box coster ende schoolmeester tot Leende bekent inden name van sijne moeder dat de kinderen Jan Bitters hem hebben te vreden gestelt wegens dit beleent onderpant obersulcx t'selve ontslaende ende consenterende inde cassatie van dien, actum (23-01-1696)]

29v. Jan Anthonis Sijnen ende heeft bij forma van beleeninge wettelijck ende erffelijck getransporteert Dirck Aert Wespen sijnen neve allen sijns transportants goederen egeen vuijtgescheijden t'sij in huijsige seij ende weijlanden beempden moervelden ofte putten alle gelegen onder die prochie van Heeze ende dat metten last vande pachten chijnssen oft jaerlijcxe renten waer mede de voorst. goederen mochten wesen belast die den getransporteerden tot sijnen lasten is nemende midts desen ende daer en boven verclaert de voorst. transportant alnoch tot behoeve vanden getransporteerde te transporteren alle sijne meubelen soo haeffelijcke als erffhaeffelijcke goederen egeen alsvoor vuijtgescheijden hem toebehoorende omme daer mede te doen sijnen eijgen ende vrije wille ... (26-04-1664)

[Kantlijn: Dirck Aert Wespen getransporteerden in desen verclaert dat Jan Anthonis Sijnen dese beleeninge op de gronden van 5 erven ende andere goederen in desen breeder gemert heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert ende den voorst. Jan Anthonis Sijnen wederom in sijn geheel als voor desen, actum (26-11-1664)]

30. Aelken Jacob Thijs naergelaten weduwe wijlen Willem Hendrick Loeffs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "voorts laten ende maecken sij testateuren d'een den anderen, ende den lancxlevende van hen beijden vuijt heer ende meester van t'huijs metten aengelach waer inne sij tegenwoordich sijn woonende omme t'selve te mogen vercoopen veralieueren transporteren, belasten ende beswaren, ene sijnen ofte haeren vrijen wille daer mede te doen min ofte meer al oft sij beijde inden leven waeren," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen ende secretaris van Heeze ende Leende van date den (15-12-1654) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Geerit Goorts van Velthoven, een huijs metten hof groot ontrent ses roeden onbegrepen der maeten gestaen ende gelegen aenden broeckenheuvel onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jenneken weduwe Hendrick Loeffs met hare kinderen 2. den Leenderdijck 3. idem 4. der vercoopersse ... vuijtgenomen ... naer de doot vande voorst. Aelken vercoopperse aenden heijligeest van Leende hier vuijt te moeten geven de somme van vijftich gulden eens, den selven heijligeest beijden opgemelten testamente gemaeckt ... ende verclaert de voorst. Aelken d'eene helft van het voorst. huijs metten hoff vuijt redenen haer moverende gegevenende geschoncken te hebben aen den voorst. Lenart cooper in desen midts dat hier mede de pretensie die de kinderen Jan Loeffs (waer van hij cooper eene dochter heeft getrouwt) op de voorst. huijsinge pretenderende te hebben, sal wesen voldaen ... (25-04-1664)


30v. Peeter Hendrick Smulders naergelaten weduer wijlen Margriet voordochter Willem Engelen sijne gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck ge renuntieert ende affgegaen sijne tochte tot behoeffve van sijne kinderen bijde voorst. Margriet Willem Engelen t'samen wettelijck verweckt, ende dat van allen d'erffgoederen egeen vuijtgescheijden gelegen binnen de prochie van Leende, als door quade toesicht (soo hij seght) vande momboiren van sijne voorst. gewesene huijsvrouwe ende de momboiren over Adam Willem Engelen ende Aelken sijne suster naekinderen vande voornoemde Willem Engelen, bij henne scheijdinge ende deelinge van date den (22-09-1637) voor schepenen in Heeze ende Leende, qualijck ende t'onrecht soude mogen wesen aengegaen ende gepasseert ende bij de voorst. Adam Willem Engelen ende Aelken sijne suster indier vuegen t'sedert den voorst. tijt beseten ende gebruijckt geworden sijnde, ende verclaert hij renuntiant alle sijne actie recht ofte pretensie dieraengaende op de voorst. goederen hebbende midts desen over te geven ende tot behoeve van sijne voorst. kinderen niettemin reserverende de tochte van de goederen ten voorst. dage sijne voorst. huijsvrouwe te deel gevallen sijnde. .... (28-04-1664)


30v. Marten Anthonis Jan Sijnen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Willem Michiels eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den sevensten dach maij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt den Hoogenacker groot ontrent drie vaetsaet gelegen ontrent Strabrecht onder de Middeldiom thiende prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Jan Geerits 2. Jan Jacobs van Velthoven 3. eenen gemeijnen ackerwech 4. Joost Jan Verra ende Nelis Joost Dircx ... (01-05-1664)

[Kantlijn: Michiel Willem Michiels bekent dat Anneken weduwe Marten Anthonis Sijnen aen hem dese rente van vijff gulden jaerlijcx heft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (31-12-1681)]

31. Hendrick Matthijs Verbeeck ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Coolen een vaetsaet ackerlandts gelegen tusschen den Hasenheurck ende de kercke van Heeze tusschen 1. den vercooper 2. de kinderen van Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure] 3. den Hasenpath 4. Dielis Delen [Deelen] ... (03-05-1664)


31. Maijken Bartels naergelaten weduwe Jan Maes geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "ende voorts hebben die voorst. testateuren malcanderen elck d'een den anderen reciproce, te weten den iersten afflijvigen van hen beijden den lancxtlevenden gemaeckt ende gelagateert, maecken ende legateren midts desen seeckere huijs, hoff, ende aengelach, mette appendentien ende dependantien van dien als sij testatueren in coope hebben vercregen van Hendrick Bul ende daer toe alnoch een acker genoempt den Sluijacker in coope vercregen van Jacop Colen [Coolen] alles in conformiteijt vande schepenenletteren daer van voor schepenen van Leende gepasseert, ende voorts allen de erffhaefelijcke goederen, die sij testateuren t'samen sijn besittende om bij den selven lancxtlevenden terstont naer doode vanden eersten afflijvigen aenvert te worden, te behouden, te besitten, ende te gebruijcken, eeuwelijck ende erffelijck, de selve goederen te mogen vercoopen, te veranderen, te verteiren, te veralieueren, te belasten, ende andersints sijnen oft heuren vrijen ende eijgenen wille daer mede te doen, al oft sij testateuren beijde inden leven sijnde sonder commer oft vermogen te doen, sonder tegenseggen van iemanden in eeniger handen, manieren ende sonder gehouden te sijn aen iemanden eenigen slaet oft inventaris te leveren," alles breeder naer inhouden vanden testamente daer van sijnde gepasseert voor Jan Verdijsseldoncq notaris ende seeckere getuijgen resuderende tot Eindhoven van date den (19-01-1647) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Bartels haeren broeder een huijs hoff metten aengelach groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jacop Strijbos met meer andere 2. Jan Arien Vrient ende Reijm van Vee 3. die Broeckerstraet 4. Jan Vriendt. Item alnoch een parceel ackerlandts op die Sluije prochie voorst. gelegen groot ontrent vijff copsaet, tusschen 1. Frans Hendrick Pompen 2. Philips Amants 3. den Heeserpat 4. de straet genaemt de Hulshagen ... (03-05-1664)


31v. jor: Carolus de Boussele drossart der stadt ende landen van Diest Sichum etc. tetrouwt hebbende vrouwe Maria Mechtelt de Hornes, ende heft bij erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegevenende in eenen eewigen recht machtich gemaeckt Philips Anthonis Joosten ende Anthonis Janssen sijnen swager een parceel weijvelts groot ontrent vier loopensaet genaemt Jan Soomswerdt gelegen onder die jurisdictie van Heeze ende Leende ter plaetse genaemt Houdt tusschen 1. Mathijs Jan Francken, Jacop Lauwreijssen met meer andere 2. de rieviere genaemt de Aa 3. die kinderen Huijbert Philipssen 4. scherp vuijtgaende aen Mathijs Jan Francken ... ende metten wech over Jan Thonis Joosten erffenisse ... (05-05-1664)


32. Aert soone Jan Aert Coppen out sessentwintich jaeren, ende heeft met behoorlijcke handtastinge ende wettelijcke stipulatie gelooft midts desen Michiel Aert Coppen ende Hendrick Thonis Hoirs als wettige geede momboiren ten behoeven van Marije, Lijsken ende Antonet onmondige kinderen van wijlen Jan Aert Coppen, ende Merrije Anthonis Hoirs te samen verweckt, als mede ten behoeve van Ieuwen Marten Melchiors man ende momboir Hendricxken Jan Coppendochter sijne wettige huijsvrouwe, ende Jan soone Jan Dielis man ende momboir Jenneken Jan Coppendochter sijne wettige huijsvrouwe, dat hij nu noch ten eeuwigen da. als wesende den outsten soone egeen preferentie ofte voordeel sal begeren ofte pretenderen op alsulcke leengoederen gelegen onder die prochie van Heeze bij Jan Coppen saliger in coope vercregen vande hoeve genaemt Medegaelshoeve van joe. Maria Monicx in houwelijck gehadt hebbende jor: Adriaen van Gerwen willende ende begeirende dat alen deselve leengoederen bij de gelijcke kinderen even diep sullen worden inde deijlinge geparteert ende gedeelt, ende dat midts de capitale penningen bij hem Aert Jan Coppen daer voorens genoten ter somma van eenhondert t'seventich gulden van een rente van tweehondert vijffentwinttich gulden capitael ten laste van Jan ende Geerit Nicasius Dircx cum suis verbindende tot effect ende naercomen van het gene voorst. is sijns comparants kindtsgedeelte persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, inden versta.de nochtans oft het gebeurde dat de voorst. leengoederen mochten bevonden worden qualijck vercocht te sijn, ende die mosten gerestitueert worden dat in sulcken gevallen de voornoemde Aert Jan Coppen dese genoten penningen van sijn kindtsgedeelte sal moeten restitueren ende missen ... (19-05-1664)


32v. Merrijken Thonis Hoirs, in houwelijck gehadt hebben Jan Aert Coppen cassisteert met Hendrick Dircx van Velthoven haeren tegenwoordigen man ende momboir ende heeft met behoorlijcke solemniteijten wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte ten behoeve van Aertten, Hendricxken, Jenneken, Merrije, Lijsken ende Antonet haere wettige kinderen verweckt met Jan Aert Coppen saliger, in ende van eene rente van vijff gulden jaerlijcx hier naerbeschreven mette verscheven pachten...


32v. daer naer sijn voor ons comen Aert Jan Coppen out sessentwintich jaeren, Jan soone Jan Delijs [Delis] man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe, Michiel Aert Coppen, ende Hendrick Thonis Hoirs beijde als wettige geede momboiren over Merrije, Lijsken, ende Antonet alle wettige kinderen van Jan Aert Coppen ende Merrije Anthonis Hoirs t'samen verweckt, de voorst. momboiren met Aert Jan Coppen ende Jan soone Jan Dielijs [Dielis] hen te samen fort ende sterckmaeckende voor Iewen Marten Melchiors man ende momboir Hendricxken sijne huijsvrouwe tegenwoordich absent sijnde met consent vander selven ende de voorst. Hendricxken sijne huijsvrouwe alhier mede present, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Paulus Smidts onsen mede schepen, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, in eene meedere rente van negen gulden jaerlijcx ware van de vier gulden jaerlijcks bij Hendrick Wouters Verwerdingen meijer tot Stercksel [Sterksel] sijn gelost ende affgequeten, eertijts vercocht ende gelooft bij Jan ende Anthonis gebroederen wettige soonen Nicasius Dircx meerderjarich, Hendrick Hendrick Bouwen man ende momboir Lijntgen sijnder huijsvrouwe, elck voor hem sleven ende t'samen geloven voor Geerit hennen broeder ten behoeve van Jan Aert Coppen alle jaer te gelden ende te betaelen opden eersten dach van meert, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijsinge schuere mette erve daer bij ende aen gelegen inder prochie van Heeze aende Voortstraet groot ontrent vier vaetsaet, tusschen 1. Hendrick Wouters Verwerdingen 2. een ackerstraet, breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende wesende van date den (01-03-1641) ende die transportanten hebben daer op helmelinge vertegen mede op de pachten die t'sedert den jaere 1662 sijn vervallen .. (19-05-1664)


33. Joost Hans Bacx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Philips Goort Dircx eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten april, waer van den eersten pacht verschijnen den (01-04-1665), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandt genaemt de Cuijl groot ontrent seven copsaet gelegen aen den Heeserbosch prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Jacobs Hoemaecker 2. Leentgen weduwe Goort Peeter Vesters met haere voorkinderen 3. Geerit Peeter Vesters 4. des vercoopers. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet ter plaetse voorst. gelegen genaemt den Meulendijck tusschen 1. eenen waterlaet 2. Hendrick Willem van Brugh 3. eenen waterlaet 4. Jenneken weduwe Eijmbert Pappen met haere kinderen ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (30-05-1664)


33v. Jacob Joosten den Cuijper [Cuijpers] naergelaten weduer wijlen Aeltgen sijne wettige gewesene huijsvrou vuijt crachte van testamente bij hen t'samen gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie van henne tijtelijcke goederen hen bij Godt almachtich op deser aerden verleendt, soo van erffgoederen, als erffhaeffelijcke meubelen, die den eerstafflijvigen metter doot ontruijmen, ende achterlaten sal, allen dieselve maecken ende laten sij testateuren recipocre d'een den anderen, ende den lancxtlevenden van hen beijden, omme dieselve te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren, belasten ende besware al oft sij beijde in leven waren, ende dat tot Noodtdruft ende onderhoudt des lijffs vande lancxtlevende dr voorst. testatueren, ende om henne kijnderen daer mede opte voeden." Breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daervan sijnde gepasseert voor Pauwlus Smidts notaris ende seeckere getuijgen residerende binnen de heerlijcheijt van Heeze ende Leende van date den (12-08-1655) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan soone Jan Coox [Cocx] een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maeten genaemt den Schaerackerdries gelegen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Heijltgen Jacobs 2. Heijltgen Maes 3. Geert Hannen 4. de straet ... (23-06-1664)


33v. Ghijsbert Bastiaenssen man ende momboir Lijntgen Dircx sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Lijsbeth Lodewijcx huijsvrouwe Willem Peeter Bouwen inwoonder der stadt Rotterdam eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twelff gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen opden vijffentwintichsten julij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach ende driesken daer aen ende over den waterlaet gelegen ,groot ontrent t'samen vierdalff vaetsaet gestaen ende gelegen aenden Venne onder die prochie van Heeze tusschen 1. Niclaes Bocx 2. Lenart Bartholomeeussen ende Dielis Delen [Deelen] 3. Hendrick Daems 4. de straet. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet ontrent het Heeserven prochie voorst. gelegen tusschen 1. Libbeken weduwe Peeter Meeussen met haeren kinde 2. t'cleijn heijken ofte Heeserven 3. Geerit Goorts 4. Willem Thijs. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Hulsbroecken prochie voorst. tusschen 1. Lenart Bartholomeeussen 2. Hendrick Lambert Coolen 3. Geerit Goorts van Velthoven 4. Hendrick Loeffen ... losbaar mette somme van tweehondert ende vijftich der gelijcke guldens gepermitteert gelt ende sulcx met vijffentwintich gulden t'sessens te mogen doen ... (25-07-1664)


34. de drie kinderen ende erffgenamen wijlen Jintis Hollen verweckt bij Hendricxken Reijmen sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmpt


A: ende midts welcke deijlinge te deel gevallen is Reijm Jintis Hollen inden eersten den Broeckbeempt, item alnoch het cleijn Koijbroeck, alnoch het Fratenbroeck, den halven Bosserveracker neffens Jacob van Asten cant ende die te wegen ter minster schaede, item alnoch den halven Jan Lobben acker op den Daelbos gelegen neffens Paulus van Huchten erve, item alnoch den Berch gelegen achter Jan Rijbij met alnoch den Renhoff

B: Geertruije Jintis Hollen wesende meerderjarich geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten den beempt aenden Leenderdijck, item alnoch het groot Koijbroeck, met alnoch den grooten dries tot Boshoven gelegen, item alnoch den halven acker inde Langacker gelegen neffens Adriaen Wouter de Boos erve ende malcanderen te wegen ter minster schaede, item alnoch den halven Jan Lobben acker op den Daelbos gelegen neffens Thijs Dirck Jeucken erve, item alnoch een velt genaemt de gemeijn eeusel ende alnoch den halven Berch achter Jan van Dommelen gelegen, neffens Paulus Tielens erve, ende den Berch altijt te wegen wijnter end somer neffens Jan van Dommelen erve

C: Peeter Jintis Hollen is te deel gevallen inden eersten den dries bij Lijn Reijmen gelegen, item alnoch het velt inde Gelaeij Aa gelegen, item alnoch eenen dries tot Boshoven gelegen genaemt den Heijdries, alnoch het Ulckendonck, item alnoch den halven langacker neffens Griet van Erp erve ende malcanderen te wegen, alnoch eenen halven acker tot Bosshoven gelegen neffens den pat, ende malcanderen te wegen, alnoch den halven Berch achter Jan van Dommelen neffens den wech, alnoch eenen acker aen den Heeserpath gelegen genaemt die Sluij... (18-07-1664)

34v. de heer Franssoijs Lemmens licentiaet inde rechten schouteth vande hooftbancke van Santhoven etc. ende de heer Hubertus de Roij licentiaet inde rechten oudt drossardt ende rentmeester deser heerlijcheijt van Heeze ende Leende als executeuren gestelt over den vuijttersten wille van wijlen joe: Maria de Roij naergelaten weduwe wijlen de heer Johan Gerardi gewesene drossardt ende rentmeester van Heeze ende Leende, voor d'eene helft. De heer Guiliam Gerardi soo in sijnen eijgen naer als gemechticht van de heer Jan Christoffel de Roosenecq nomine uxoris, welcken Roosenecq hem niettemin sterckmaeckende voor de voornoemde Guiliam Gerardi ende Niclaes derselver broeder, volgens de acte van procuratie daer van sijnde gepasseert vor Jan s'Droogen openbaer notaris ende seeckere getuijgen binnen de stadt Bruessel [Brussel] residerende van date den (05-07-1664), sr. Daniel Leviers nomine uxoris, soo in sijne eijgen naem als gesubittueerdt van joe. Johanna Imola huijsvrouwe van de heer m. Wetsel postmeester van sijne keijserlijcke majesteijt tot Franckfort vuijt crachte van haere procuratie gepasseert voor den notaris Johan Philip Ziegler ende seeckere getuijgen residerende tot Franckfort van dete den (29-06-1664) ende sijne acte van substitutie gepasseert voor schepenen der stadt Eijndhoven [Eindhoven] van date den (22-07-1664), de heer Albertus Busca als gemechticht van joe. Maria Imola derselver moeder volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert Henri Quirijn notaris ende seeckere getuijgen residerende tot Brussel van date den (28-06-1664) ende Aert Peeters als last ende procuratie hebbende van sr. Peeter Alevis borger der Stadt Herck lande [Herk-de-Stad] van Luijck als mannelijck momboir van joe. Catharina de Breij sijne huijsvrouwe volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Willem Donckers notaris ende seeckere getuijgen residerende binnen de stadt Eijndhoven [Eindhoven] van date den (13-07-1664) ende alsoo erffgenamen vande meergeseijde drossart Gerardi saliger voor dandere helft, welcke respectie acten van procuratien ende substitutie bij ons schepenen sijn gesien ende gelesen ende hebben alsoo gesamenderhandt indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Adrien Jan Vincken een parceel ackerlandts gecomen van Matthijs Coenssen groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen ontrent de Laerstuckdriessen tusschen Creijel ende Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. Geerit Wouters op huijden hem aengevest 3. Adriaen Snoecx 4. eenen ackerwech ... (30-07-1664)


35v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Wouters een parceel ackerlandts gecomen van Matthijs Coenssen groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen tusschen Creijel ende Strabrecht, tusschen 1. Adriaen Jan Vincken 2. Grietgen weduwe Thonis Schaften met haeren kinderen 3. Peeter jan Joosten 4. eenen ackerwech ...


35v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Nicasius Dircx een parceel driesgroesen genaemt hetCoppeldriesken, groot ontrent een halff vaetsaet gelegen achter de Cappel tot Eijmerick onder die prochie van Heeze, tusschen 1. de straet 2. den cooper 3. idem 4. de voorst. cappelle tot Eijmerick ...


35v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht de heer Hubertus de Roij licentiaet inde rechten een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt den Heester gelegen ontrent den Vlindtmolen van Heeze inde Middeldromthiende onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Jan Adam Engelen 2. Lijsken weduwe Aert hans Daems met haere kinderen 3. Anthonis Franssen 4. eenen wech ...


36. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan soone Joost Jan Geerits een parceel ackerlandts groot ontrent drie vaetsaet gelegen ontrent het Heijlich Cuijlken onder die prochie van Heeze tusschen 1. den Lijckwech 2. Arien Hoeben 3. op huijden mr. Paulus Smidts aengevest 4. scherp vuijtgaende ...


36. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Paulus Smidts onsen mede schepen een parceel driesgroesen groot ontrent seven copsaet genaemt den Bocxteldries, gelegen ontrent het Heijlich Cruijs onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Jan joosten 2. Jenneken dochter Geerit Swuesten 3. den Lijckwech 4. Arien Hoeben met sijne kinderen ...


36. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jacobs van Velthoven ende Jan Joost Dircx t'samen een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Cappelacker gelegen ontrent die Cappelle tot Eijmerick onder die prochie van Heeze tusschen 1. Lijntgen weduwe Abraham Luijcas met haere kinderen 2. Elsken ende Frensken gesustere kindeeren Hendrick Schepers met meer anderen 3. Hendrick Jacobs van Velthoven 4. den wech...


36v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Thonis Fransscissen [Francissen] een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Aerts ofte Kijffacker gelegen achter die cappel onder die prochie van Heeze, tusschen 1. eenen wech 2. Goort Jan Bacx 3. eenen wech 4. de straet ..


36v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Willem Gobbels een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt het Nouwlandt gelegen onder Strabrecht prochie van Heeze, tusschen 1. Geerit Jan Vaessen 2. Jacob Geerit Swuesten 3. Joost Jan Verra 4. Goort Dirck Buijs ...


36v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Joost Goorts een parceel ackerlandts met het aengelach gecomen van Lenart Maes groot ontrent t'samen negen copsaet mette gerechticheijt vande grast ende hegge gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Lenart Maes 2. Aert Verselien ende Jenneken dochter Hendrick Thomas 3. Peeter Jan Joosten 4. de straet ...


36v. dieselve vercooperen hebben op datum vt supra vercocht Jan soone Geerit Jan Geerits een parceel ackerlandts genaemt den Braeckacker tot Creijel gelegen noch ontrent vierdalf vaetsaet ...


37. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht de heer Hubertus de Roij licentiaet inde rechten oudt drossart ende rentmeester van Heeze ende Leende een heesterkampken groot ontrent een halff vaetsaet gecomen van Jan Ghijsberts, gelegen op d'ovels onder die prochie van Heeze tusschen 1. toecomende sijn ho: ed: den heere van Heeze ende Leende 2. hier tegens affgedeelt oock gecomen van Jan Ghijsberts 3. seecker straetgen 4. [leeg] ...


37. Isaack Aert Melchiors man ende momboir Catalijn Matthijs Coenssen sijne wettige huijsvrouwe, Philips Goort Dircx man ende momboir Libbeken Matthijs Coenssen sijne wettige huijsvrouwe ende Adriana Matthijs Coenssen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht den ho: ed: geboren heere Albert Snoeckart van Schaumburgh grontheere van Heeze ende Leende een parceel groesen groot ontrent ses vaetsaet genaemt d'elssvinckel gelegen achter den casteele van sijn ho: ed: voorst. onder die prochie van Heeze waer inne elck van hen vercooperen een gerechte derde portie is competerende tusschen 1. Jan Wouters Verbiesen 2. Arieken weduwe Geerit Thonis met haere kinderen 3. sijn ho: ed: van Heeze ende Leende 4. d'erffgenamen wijlen Michiel Gobbels ...


37v. Adriaen Adriaenssen van Velthoven ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht den ho: ed: geboren heere Albert Snoeckart van Schaumburgh grontheere van Heeze ende Leende etc. een parceel groesen groot ontrent seven copsaet onbegrepen der maeten genaemt d'elssvinckel gelegen achter den casteele van sij ho: ed: voorst. onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Jan Wouters Verbiesen 2. Jan Daem Engelen 3. idem 4. sijn ho: ed: van Heeze ende Leende ...


37v. Herman Michiel Adriaens man ende momboir Lijsbeth Sijnen sijne wettighe huijsvrouwe ende heeft wettelijck vercocht den ho: ed: gebo: heere Albert Snoeckart van Schaumburch grontheere van Heeze ende Leende etc. een parceel erffs soo groese gebust als andersints groot ontrent t'samen drie vaetsaet, genaemt het Ruijsveltgen gelegen achter den casteele van sijn ho: ed: voorst. tusschen 1. den ho: ed: gebo: heere van Heeze ende Leende voorst. 2. de rieviere genaemt de Cleijn Aa 3. den ho: ed: gebo: heere van Heeze ende Leende voorst. 4. Hendrick Raes Francissen ...


37v. Jan Wouters Verbiesen man ende momboir Aelken Sijnen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht den ho: ed: gebo: heere Albert Snoeckart van Schaumburgh grontheere van Heeze ende Leende etc. een parceel groesen groot ontrent seven copsaet onbegrepen der maeten genaemt d'elssvinckel gelegen achter den casteele van sijn ho: ed: voorst. onder die prochie van Heeze, tusschen 1. den ho: ed: gebo: heere van Heeze ende Leende voorst. 2. idem 3. idem 4. Jan Daems ...


38. Hendrick Goort Stoffels eerst naergelaten weduer wijlen Jenneken Lenart Janssen ende heeft met helmelinghe vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte van dit naerbeschreven parceel erffs, ende dat tot behoeve van Willem ende Lenart sijne twee wettige soonen gelovende waerschap ...


38. daer naer sijn voor ons comen Willem ende Lenart gebroederen soonen Hendrick Stoffels ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick de Jongh secretaris deser heerlijckheijt van Heeze ende Leende een parceel groesen genaemt d'elsvinckel groot ontrent ses vaetsaet onbegrepen der maeten des te weten soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is achter den casteele vanden heere van Heeze ende Leende onder die prochie van Heeze, tusschen 1. mr. Paulus Smidts ende Jan Daem Engelen nomine uxoris 2. d'erffgenamen wijlen Michiel Gobbels 3. de rieviere genaemt de Cleijn Aa 4. der naburen chijnsgoet ... (11-08-1664)


38. Hendrick Raes Francissen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht den ho: ed: geboren heere Albert Snoeckart van Schaumburch grontheere van Heeze ende Leende etc., een parceel groesen genaemt d'elssvinckel groot ontrent hondert ende dertich roeden gelegen achter den casteele van sijn ho: ed: voorst. onder die prochie van Heeze tusschen 1. sijn ho: ed: van Heeze ende Leende voornoemt 2. Arieken weduwe Geerit Thonis met haere kinderen 3. de rieviere genaemt de Cleijn Aa 4. scherp aen d'erve van opgemelten heere van Heeze ende Leende vuijtgaende ... (14-08-1664)


38v. Arieken Raes Francissen naergelaten weduwe Geerit Thonis, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijtelijcke goederen hen bij Godt almachtich alsvoor verleendt daer over maecken ende laten sij testatueren reciproce d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijden vrije heere ende meester, om allen deselve henne testateuren erffgoederen te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaren om allen schulden te betalen oock henne t'samen kinderen daer mede op te voeden soo lange alsulcken lancxtlevende sich niet wederom tot anderen houwelijck begeeft." alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde ghepasseert voor schepenen ende secretaris van Heeze ende Leende van date den (16-04-1652), bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht den ho: ed: geboren heere Albert Snoeckart van Schaumburgh grontheere van Heeze ende Leende, een parceel groesen groot ontrent drie vaetsaet onbegrepen der maeten genaemt d'Elssvinckel gelegen achter den casteele van sijn ho: ed: voorst. onder die prochie van Heeze tusschen 1. sijn opgemelte ho: ed: 2. idem 3. idem 4. Michiel Gobbels erffgenamen ende met eenen hoeck aende Cleijn Aa ... (15-08-1664)


39. Hendrick Thonis Francissen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Jan Snijers [Snijders] een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Oude Voortacker gelegen aende Oude Voort onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Bruijnincx 2. Jan Jacobs van Velthoven 3. Hendrick Stoffels 4. den Lijckwech ... (03-09-1664)


39. de kinderen ende erffgenamen wijlen Thomas Jan Ariens ende Anneken Jan Sanders sijne wettige huijsvrouwe t'samen verweckt, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt de erffgoederen naerbeschreven bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deijlinge te deel gevallen is Arien soone Thomas Jan Ariens out 19 jaeren, geassisteert met Peeter Jan Ariaens sijnen vaderlijcken oom ende Jan Jacob Schooffs den moederlijcken neve hoewel ongedicht met volcomen consent vande tegendeelders, inden eersten den ackerdries, noch het rietbeemptgen, item d'eene helft van het schepersveltgen te d'wers op de deelen even groot de cavel voor aen het heijken, item alnoch de achterste cavel inden camp even groot te lancx op te deelen, noch die hellicht inde Puijnacker oock te lancx op te deijlen even groot neven Jan Gielens erve ende alnoch het derdepart inden Pael te lancx op te deijlen even groot beneven Wouter Bernaerts erve ende vuijt desen pael te gelden een derdepart vande seven stuijvers twee oirt jaerlijcx geestelijcke pacht, dese cavel sal vuijtter handt moeten geven aen Aeltgen henne suster de somme van vijffentwintich gulden eens

B: Aeltgen dochter Thomas Jan Ariens out 26 jaeren geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen te deel gevallen inden eersten die helft inde Dasmis even groot die cavel beneven Dirck inde Schuer erve, item alnoch het eeusel met het campdriesken, item de middelste cavel inden Camp even groot, item die helft inden Puijnacker even groot beneven Dries Gerits cant ende alnoch het middelste derdepart inden Pael te lancx op te deijlen ende vuijtten Pael te gelden een derde part van seven stuijvers twee oirt jaerlijcx geestelijcke pacht, ende moet dese cavel ontfangen vande anderen twee cavelen van elck vijffentwintich gulden eens

C: Jan Thomas Jan Ariens is te deel gevallen inden eersten d'eene hellicht inde Dasmis even groot die cavel beneven Peeter Jan Joosten erve, item alnoch het Seesterveltgen met alnoch het Schepersveltgen, item alnoch d'eene helft inden Camp even groot te lancx op te deijlen die cavle beneven het straetgen metten geheelen chijns, item noch een parceel ackerlandts genaemt het Laer ende alnoch het derdepart inden Pael even groot beneven Peeter Jan Joosten erve ende vuijt den Pael te gelden een derdepart van seven stuijvers twee oirt jaerlijcx geestelijcke pacht, dese cavel sal vuijtter handt moeten geven aen Aeltgen henne suster de somme van vijffentwintich gulden eens ... (15-09-1664)

40. Adriaen Hendrick Lamberts, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Peeters d'eene gerechte hellicht in ende van een heijtvelt, groot ontrent int geheel een vaetsaet, waervan den cooper die eene helft oostwaerts is competerende, gelegen tot Creijel ontrent het Loeffen Busselen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Jacob Schooffs 2. den cooper hier tegens affgedeelt 3. Hendrick Bouwen en Thonis Sijn Dircx 4. des vercoopers ... (17-09-1664)


40. de vier kinderen ende erffgenamen wijlen Geerit Lambert den Snijer [Snijder] verweckt bij Aelken Lamberts sijn wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijdenende gedeelt dese naervolgende erffgoederen bij wijlen henne ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt


A: ende midts welcke deijlinge te deel gevallen is Jacob Geerit den Snijder inden eersten het achterste Hulsbroeck, alnoch den Berch inde Schamperstraet, item alnoch die halve schuer met het vierde part van t'gelach, met alnoch een halven acker genaemt den Molenacker suijdtwaerts, het vierde part van t'gelach sal malcanderen wegen winter ende somer, ende sal Jacob Geerit den Snijder voorst. ses jaeren wooninghen hebben int huijs daer Geerit Lamberts hennen vader in gewoont heeft

B: Joost Geerart den Snijder is te deel gevallen inden eersten het voorste Hulsbroeck, item alnoch eenen acker genaemt den halven Kievit neffens Handrick Bul erve, alnoch den halven Molenacker noordwaerts, met die halve schuer, ende het vierde deel vant gelach, het vierde part van t'gelach sal malcanderen wegen winter ende somer

C: Jenneken Geerart den Snijder meerderjarich met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten den Steenacker, item alnoch een stuck groesen genaemt het Molenschut, alnoch den halven voorsten acker neffens Jan Philips Coolen erve, item alnoch het halff huijs met het vierdepart vant aengelach, welck vierde part malcanderen sal wegen winter ende somer

D: Anneken dochter Gerart den Snijder meerderjarich wesende geassisteert met eenen bijstaende momboir ind esen is te deel gevallen een stuck groesen genaemt het Jansborch, item alnoch den halven voorsten acker neffens Lenart Jan van Pelt erve, item alnoch, item alnoch d'eene helft van een parceel ackerlandts genaemt den Kievit oock neffens Lenart van Pelt erve, item alnoch het halff huijs met het vierdedeel van t'aengelach met conditie dat ieder sijn selven sal moeten wegen vuijtgenomen de vierdeparten van t'aengelach sullen malcanderen moeten wegen winter ende somer ... (02-10-1664)

40v. Dielis Faessen de Vos out ontrent 23 jaeren soo hij verclaerde ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Geerits sijnen neve een huijsken met den aengelach groot ontrent vierdalff copsaet gestaen ende gelegen ginder over onder die prochie van Heeze tusschen 1. Neesken Andriessen 2. Geerit Willem Claus 3. Cornelis Corstens 4. de gemeijn straet. Item alnoch een parceel ackerlandts ter selver plaetse gelegen genaemt den Heijligeestacker groot schepr een vaetsaet tusschen 1. de kinderen Hendrick Cuijpers 2. de straet 3. Claes Faessen 4. de straet ... (04-10-1664)


40v. Anneken Willem Weris naergelaten weduwe wijlen Anthonis Martens, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus (sprekende van conquesten ende t'samen vuijtgesette penningen): "te weten voor eerst dat Anneken Willems testatuere voornoemt vuijtte selve goederen sal prouffijteren ende trecken in voldoeninge vande conquesten de somme van achthondert gulden eens diewelcke tot haere vrije dispositie sullen staen bij t'scheiden vande bedde met allen haere ingebrochte erffhaeffelijcke goedereren", breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde ghepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (22-11-1651) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft also indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Mattheeus Willem Thijs onsen mede schepen d'eene gerechte helft eender rente van vijffhondert gulden capitael ten laste van Andries Renders [Andries Reijnders] hooffmeester tot Huchten bijden selven gelooft tot behoeve van Anthonis Box ende Anthonis Martens testatuer voorst. Item alnoch eene rente van vijftich gulden capitael ten laste van Jan Jan Thijs volgens de constitutie brieven daervan sijnde beijde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende, item verclaert de voorst. tranportante alnoch tot behoeve vanden voornoemde Mattheeus Willem Thijs in forma alvoor te transporteren ende over te gevan allen haere erffhaeffelijcke meubelen ende goederen egeen vuijtgescheijden waer ende op wat plaetssen die bevonden mochten worden, midtsgaders allen de achterstellige pachten ende renten schulden ende crediten van wat nature die mochten wesen egen alsvoor vuijtgescheijden alreede versch.ven ende die tot haerder afflijvicheijt t'haeren behoeve sullen comen te vervallen ende de transportante heeft op allen t'gene voorst midtsgaders op de brieven ende bescheeden daer van sijnde tot behoeve vanden getransporteerde helmelinge vertegen ... compareerde mede de voornoemde Mattheeus Willem Thijs onsen mede schepen diewelck bekendt ende gelooft midts desen ter saecke van het voorverhaelde transport hier voor t'sijnen behoeve gedaen die voornoemde transportante haer leven lanck gedurende in cost, dranck, cleederen, wassen ende vringen, wooninge slaepen ende voorts in alles anders soo ende gelijck hij tot noch toe eenige jaeren herwaerts heeft gedaen wel ende loffelijck te sullen onderhouden ende oft geviele hij geloven ende sijne huijsvrouwe beijde eerst ende voor de voornoemde transportante quamen te sterven dat den selven last van haer alsvoor in alles t'onderhouden sal sijn ende staen tot henne achter te laeten kinderen tot naercoming van t'gene voorst. verbindt hij comparant sijnen persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende ... (04-10-1664)


41v. Agnees Dries Delen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met behoorlijcke solemniten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop va neen huijsken metten aengelach groot ontrent vierdalff copsaet, midtsgaders van een paerceeltgen ackerlandts groot scherp een vaetsaet beijde gelegen ginder over onder die prochie van Heeze, als Hendrick Geerits in coope vercregen heeft tegen Diles Faessen de Vos volgens den transportbrieff daer van sijnde op hodie gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende ...


41v. Jacob soone Jacob Aerts in houwelijck gehadt hebbende voor sijne eerste vrouwe Jenneken Lenart van Seckelen ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte voor d'eene helft vande goederen ende gronden van erven bestaende in vijff cleijne parthijen ende parceeltgens alle gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende soo ende gelijck hem renuntiant dieselve bijscheijdinge ende deijlinge tegens sijne mede erffgenamen wegens sijne voorst. eerste gewesene huijsvrouwe sijn te deel gevallen ende dit alles tot behoeve van jan Lenart van Seckelen sijnen swager op wiens de proprieteijt ingevallen van des renuntiants eerste afflijvicheijt oock soude hebben comen te versterven ... (11-10-1664)


41v. Jan Lenart van Seckelen inwoonder op Claeswael onder t'resont van Dordrecht, ende heeft bij compositie ende accort voor het affgaen der tochte bij Jacob soone Jacob Aerts sijnen swager op heden t'sijnen behoeve gedaen nopende sijne portie oft cavel voor d'eene helft hem bijscheijdinge ende deijlinge als man ende momboir van Jenneken Lenart van Seckelen sijne eerste gewesene huijsvrouwe tegens hem comparant voorst. ende sijne mede erffgenamen te deel gevallen sijnde, wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt den voornoemde Jacob soone Jacob Aerts sijnen swager de voorseijde eene helft vande cavel oft portie hem alsvoor te deel gevallen gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende ...


42. Willem Matthijs Hermans inwoonder tot Roosendael [Roosendaal] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Reijnier Willems sijnen oome d'eene gerechte helft onbedeelt in ende van een huijs hoff metten aengelach groot ontrent anderhalff vaetsaet waer van Jan Thonis Muls d'ander helft is competerende gestaen ende gelegen ontrent die prochie kercke van Heeze tusschen 1. den cooper 2. Lijpken weduwe Michiel Goort Adriaens met haere kinderen 3. de straet ofte Lijckwech 4. eenen ackerwech ... (15-10-1664)


42. Willem Matthijs Hermans inwoonder tot Roosendael [Roosendaal] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Wouters Verbiesen een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen achter die kercke tot Heeze ter plaetse genaemt die Smeelen tusschen 1. Wouter Coox [Cocx] 2. Adriaen Aerts 3. d'erffgenamen Jan Aert Coppen 4. Arien Willem Sweers ...


42v. Willem Matthijs Hermans inwoonder tot Roosendael [Roosendaal] ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Lijpken Hermans weduwe Michiel Goort Adriaens een parceeltgen ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet genaemt het Warantgen gelegen inde Smeelen achter die kercke tot Heeze tusschen 1. d'erffgenamen Jan Delen 2. Jan Dirck Aerts 3. Tielen Huijben 4. Martinis Dielis Gevens [Geevens] ... midts nochtans dat de getransporteerde ter saecke van dit transport sal aen nemen tot haeren laste te betaelen in eene meerdere rente de somme van twee gulden vijff stuijvers drie oort te gelden aen verscheijde persoonen waer mede het kindtsgedeelte van Matthijs Hermans was belast ende midts desen daer van wort ontlast gelijck Adriaen Michiel Goort Adriaens alhier present inden naem van sijne moeder verclaert aen te nemen ende te accepteren ... (16-10-1664)


42v. Jan Jan Snijers [Snijders] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Wouter Vervalen sijnen swager d'eene gerechte hellicht onbedeelt in ende van een huijs hoff metten aengelach groot ontrent int geheel een halff vaetsaet gestaen ende gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Adriaen Jan Snijers [Snijders] 2. de straet 3. Adriaen Jan Snijers [Snijders] 4. Anthonis Geerit Gevens [Geevens] ... vuijtgenomen eene rente van vijftich gulden capitael aen Geerit Raes Francissen ende seven duijten jaerlijck grontchijns, staende inde geheele huijsinghe metten aengelach ... onder conditie dat den vercooper reserveert sijn leven lanck gedurende vrije wooninge inde camer ende geheele huijsinge ... (18-10-1664)


43. Jan ende Engelbert gebroederen soonen Jan Lemmens soo voor hen selven als hen in desen fort ende sterck maeckende voor Hendricxken ende Maeijken henne wettige susters, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Wouter Vervalen een parceeltgen ackerlandts groot ontrent drie copsaet gelegen aende Breeijck onder die prochie van Heeze gtusschen 1. den Lijckwech ende eenen ackerwech 2. Adriaen Jan Snijers [Snijders] 3. den Lijckwech ende eenen ackerwech 4. Jan Goossens erffgenamen ...


43. Jan Adam Engelen inde name ende als mondelinge last ende procuratie hebbende van Matthijs Geerit Daems sijnen neven, ende hem niettemin voor denselven in desen midts sijne absentie fort ende sterckmaeckende ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Wouter Joosten een parceeltgen groesen genaemt het Clausveltgen groot ontrent drie copsaet gelegen tusschen het Runtvoort ende Hooghschoor onder die prochie van Heeze tusschen 1. Mees Andries Delen 2. Hendrick Jan Joosten 3. der naburen chijnsgoet 4. de riviere genoemt de Cleijn Aa ... (20-10-1664)


43v. Willem Jan ende Michiel gebroederen wittige soonen Niclaes Vesters, soo voor henselven, als hen in desen fort ende sterckmaeckende voor Hendrick hennen broeder als mede voor het onmondich kindt van jan Arien Thijs verweckt bij Marijken Niclaes Vesters ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht sr. Leenardt Poels borger tot Helmondt [Helmond] eenen jaerlijcxe ende erffelijcxe rente van vijfthien gulden sjaers elcken tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te heffen ende te beuren op sinte Jan Baptistendach inden midde somer, eertijts gelooft bij Jan Hendricx ten behoeve van Arien Claes Vesters in ende vuijt huijs ende hoff metten aenliggende aengelach tot Geldrop ontrent die kercke gelegen beneven 1. des heeren van Geldrop erve hoffgoet, genaemt den Eeckelcamp 2. den kerckenhoff ende Jan Willemssen met meer andere groot ontrent vier loopensaet, breeder naer inhouden vanden principalen constitutie brieff gepasseert voor schepenen van Geldrop van date den (06-05-1653) ende die voorst. vercooperen hebben opde voorst. rente mede opden originelen constitutiebrieff ende verloopen pachten helmelinge vertegen ... (22-10-1664)


43v. Jacob Hendrick Cuijpers, Marten Jan Geldens man ende momboir Maeijken Hendrick Cuijprs ijsne wettige huijsvrouwe, Daniel Martens van Esch inwoonder tot Soetermeer [Zoetermeer] man ende momboir Jenneken Hendrick Cuijpers sijne wettige huijsvrouwe, ende Aelken Hendrick Cuijpers naergelaten weduwe Leendert Goossens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Thonis Leenders een parceel ackerlandts genaemt de Hoeff, gelegen ontrent den Venderdijck ter plaetse genaemt ginder over onder die prochie van Heeze groot ontrent drie vaetsaet tusschen 1. Merije weduwe Dielis Delen 2. d'erffgenamen Lambert Coolen 3. d'erve toecomende den Heijligeest tot Heeze 4. aen sheeren Aert oft heijde ... (24-10-1664)


44. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Claus een parceel erffs genaemt het aengelach daer de huijsinge op plagh te staen metten acker daer teijnden aen gelegen, groot t'samen ontrent twee vaetsaet gelegen ginder over onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Jan Goossens 2. Lijntgen jacob Bacx 3. Claes Faessen 4. de gemeijn straet ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van vijffentwintich gulden capitael met eenen staende ende loopenden pacht aen Faes van Son tot Leende ...


44. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Willem Claus een parceel ackerlandts groot stijff een vaetsaet genaemt het Campken gelegen ginder over ter plaetse genaemt den Boel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Mees Andries Delen 2. Arien Jacobs van Velthoven , Thonis Vincken met meer andere 3. Claes Faessen 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van vijftich gulden capitael met eenen staenden ende loopenden pacht aen mr. Hendrick Gielis tot Eijndhoven [Eindhoven] ...


44v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Engelen een parceel groesen genaemt het Schoorsvelt groot ontrent twee ende een halff vaetsaet gelegen aen t'hoogschoor onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Dielis Delen 2. den wech over t'Hoogschoor 3. der naburen chijnsgoet 4. de rieviere genaemt de Celijn Aa...


44v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Claus een parceel groesen genaemt den Daem, groot ontrent twee vaetsaet gelegen ginder over onder die prochie van Heeze tusschen 1. Joost Jan Geerits 2. Adriaen Jacobs van Velthoven 3. een straetgen toecomende Hendrick Jan Joosten 4. de rieviere genaemt de Aa ...


44v. Jan ende Hendrick gebroederen soonen Lambert Coolen ende Jan Brandts man ende momboir Merije Lambert Coolen sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht, Adam Jacob Pannecras elck hen derdepart in ende van een parceel ackerlandts genaemt het binnenvelt hen t'samen toebehoorende, groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Peeter Schavers 2. eenen waterlaet 3. Jan Delijs [Delis] 4. eenen heijwech ...


45. Lijntgen Aert Wijnen [Weijnen] naergelaten weduwe Hendrick Jan Luijcas geassisteert met Adriaen van Velthoven ende Hendrick Joost Dircx haer swagers mede oomen ende bloetvoughden van haere onmondige kinderen verweckt bijde voornoemde Hendrick Jan Luijcas ende hen alsoo gesamentlijck in desen voor dieselve onmondighe kinderen fort ende sterckmaeckende, ende hebben also indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht den ho: ed: geboren heere Albert Snoeckart van Schaumburgh grontheere van Heeze ende Leende etc. de quantiteijt van achtentsestich roeden ende eenig voeten met boomen daer op staende so oende glijck de paelen staen ende affgemeten is, in ende van seecker parceel groesen genaemt de Scherffdonck groot int geheel ontrent vierdalff vaetsaet gelegen ontrent den casteele van sijn hoogh ed: van Heeze ende Leende voorst. tusschen 1. Jan Geerit Michiel van Exsel 2. sijn ho: ed: van Heeze ende Leende voorst. naest welck dese roeden sijn affgerueten 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Jenneken weduwe Jan Luijcas met haere kinderen ... (25-10-1664)


45. Jacob Willem Delen [Deelen] in houwelijck gehadt hebbende Engel Jan Hanssen midts hem fort ende sterckmaeckende voor d'onmondich kind bij hen t'samen verweckt mede vuijt crachte van opdracht ende transpoort bij hem in sijnen weduelijckenstaet vercregen tegen Wouter Jan Hanssen sijnen swager ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht den ho: ed: geboren heere Albert Snoeckart van Schaumburgh grontheere van Heeze ende Leende een parceel groesen genaemt de Scherffdonck groot scherp negen copsaet, gelegen ontrent den casteele van sijn ho: ed: van Heeze ende Leende voorst. onder die prochie van Heeze tusschen 1. sijn ho: ed: van Heeze ende Leende voorst. 2. Jenneken weduwe Jan Luijcas met haere kinderen 3. sijn ho: ed: van Heeze ende Leende voorst. 4. Geerit Anthonis Wouters ...


45v. Frans Goort Roubosch ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht den ho: ed: geboren heere Albert Snoeckart van Schaumburgh grontheere van Heeze ende Leende etc. een parceel groesen genaemt het Cleijn Wertgen groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent den casteele van sijn ho: ed: van Heeze ende Leende voorst. onder die prochie van Heeze ten deele affgegraven ende geappropieert totten hoff ende dreeff van den casteele van sijn ho: ed: voornoemt ende blijvende alnoch daer van een parthije van ontrent een halff vaetsaet over de rieviere genaemt de Aa liggen tusschen van t'gene over de Aa blijft liggen 1. Merijeken weduwe Jan Delen [Deelen] met haere kinderen 2. de rieviere genaemt de Aa 3. Merijeken weduwe Jan Delen [Deelen] met haere kinderen 4. Merije weduwe Jan Willem Daems ...


45v. Jacob Jan Reijmen, Joost Cornelis inwoonder tot Giesen Nieuwkercken man ende momboir Maeijken Jan Reijmen sijne wettige huijsvrouwe ende Evert Jacobs man ende momboir Neesken Jan Reijmen sijne wettige huijsvrouwe ende hebben gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Peeter Celen ende Hendrick Daem Verhagen t'samen een huijs met het aengelach sijnde groesen groot ontrent vijff vaetsaet ombegrepen der maeten oft soo groot ende cleijn t'selve gestaen ende gelegen is aenden Ren prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Stoffels met sijne kinderen 2. Veudendijck 3. Martinis Gielen Geven [Geeven] 4. de gemeijn straet ... (28-10-1664)


46. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Wouters Verbiesen een parceel ackerlandts groot ontrent vier vaetsaet ombegrepen der maeten oft soo groot ende cleijn t'selve gelegen is onder die prochie van Heeze genaemt het Swartlandt tusschen 1. Jan Mattheeus Weijnen 2. Jan Philipssen 3. Jan Mattheeus Weijnen 4. de straet ...


46. de kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Aert Coppen verweckt bij Merije Thonis Hoirs sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt eenige goederen ende parceelen van erven bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruimt


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Ieuwen Marten Melchiors man ende momboir Hendricxken Jan Coppen sijne wettige huijsvrouwe inden eersten den halven Coppenacker oostwaerts even groot te lancx op, item alnoch het vierendeel int Biesenvelt even groot neffens het gelach van Hendrick Thonis den Cuijper oostwaerts, met alnoch het ackerken van Jacob Joosten

B: Jan Jan Delijs [Delis] man ende momboir Jenneken Jan Coppen sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten den halven Coppenacker westwaerts even groot te lancx op, item alnoch het vierendeel int Biesenvelt neffens die tweede sijde oostwaerts, met alnoch het ackerken van Lib Coppen

C: Jan Wouters Verbiesen inden name ende als lasten procuratie hebbende van Aert Jan Coppen voor schepenen met sijn eijgen handt bekendt ende gestipuleert is te deel gevallen inden eersten het vierendeel int Biesenvelt even groot neffens die tweede sijde westwaerts, met alnoch den halvven Henssenacker te lancx op even groot die sijde suijtwaerts

D: Maria minderjarige dochter Jan Aert Coppen ten overstaen van Michiel Aert Coppen ende Hendrick Thonis Hoirs haere wettige geede momboiren is te deel gevallen inden eersten het vierendeel int Biesenvelt even groot die sijde westwaerts, neffens Jan Thijssen gelach met alnoch den halven Henssenacker

E: Lijsken minderjarige dochter Jan Aert Coppen ten overstaen van Michiel Aert Coppen ende Hendrick Thonis Hoirs haere wettige geede momboiren is te deel gevallen inden eersten die halff hoeff oostwaerts even groot metten halven Bitterscamp suijdtwaerts te lancx op even groot, item alnoch den halven acker van Hendrick Leijen aenden Hoolenwech oostwaerts oock te lancx op

F: Thonisken minderjarige dochter Jan Aert Coppen ten overstaen van Michiel Aert Coppen ende Hendrick Thonis Hoirs haere wettige geede momboiren is te deel gevallen inden eerste ndie halff hoeff westwaerts even groot, met alnoch den halven Bitterscamp noortwaerts even groot, item alnoch den halven acker van hendrick Leijen aende Hoolenwech westwaerts te lancx op even groot, inder conditie dat de voorste dachterste sullen moeten wegen naer ouder gewoonte te weeten ten naesten velde ende minsten schaede, ende wat lasten t'sij van pachten verheff van leenen als andersints op eenige der voorst. goederen mochten comen geloven malcanderen te sullen helpen affdragen ende goet doen naer landts loop ... (30-10-1664)

47. Frans soone Adriaen Jan Corstens mids de impotentie sijns vaders als daer van mondelinge last hebbende op huijden hem gegeven in presentie van Lenart Jacobs van Weerdt, soo sij verclaren enden heeft alsoo indier qualiteijt ende inden name van Adriaen Jan Corstens sijnen vader voornoemt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen lLaets een parceel driesgroesen groot ontrent vijff copsaet gelegen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Claessen 2. den cooper 3. Willem Jan Kennekens 4. de straet ... (12-11-1664)


47. Jan Thonis Muls ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adam Willem Dommels d'eene helft in ende van een parceel ackerlandts groot ontrent t'samen vijfftalff copsaet te lancx op die sijde westwaerts even groot genaemt den Neeracker gelegen aende Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Merije Thonis Muls hier tegens affgedeelt 2. Willem Dommels 3. Jan Goossens 4. Geerit Gevens [Geevens] ende Jenneken sijne susters ... ende den wech te gebruijcken over Jenneken weduwe Jan Luijcas erve sijnde alsoo geconsenteert bij wijlen Geert Keijmps in haeren testamente van date den (20-08-1580) gepasseert voor Willem Joachums van Heeze ende noch andere getuijgen ... (13-11-1664)


47v. Hendrick Bouwen den jongen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Verhagen een parceel driesgroesen genaemt het Gelach groot stijff ses vaetsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Hendrick Gevens [Geevens] 2. Adries Geerit Swuesten ende Jan Jacobs van Velthoven 3. Aert Wouter Snoecx 4. de straet ... (13-11-1664)


47v. Joost Hendrick Goossens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Fabers eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijffentwintichsten julij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (25-07-1665) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff ende aengelach groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Michiel Delen [Deelen] 2. Adriaen Thonis Creupels 3. Frans Hendrick Pompen 4. de straet. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Schaveijen prochie voorst. tusschen 1. Jan Boonen 2. Grietgen weduwe Jan Tielen Cuijpers met haere kinderen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. eenen wech ... losbaar mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (17-11-1664)

[Kantlijn: Willem Arien Raessen inden name van Peeter Jan Faber sijnen oom mits sijne indispossitie dogh verclaert daervan volcomen maght te hebben, bekent van dese rente van tien gulden jaerlijcx en tweehondert gulden capitael ten vollen voldaen te sijn dogh daervan maer hondert gulden ontfangen te hebben ende vande resterende hondert gulden tot laste van Joost Hendrick Goossens debiteur voornoemt op hodie een schepenobligatie gepasseert soo dat bij het ontfangen vande voorst. hondert gulden ende passeren vande voornoemde obligatie de voorst. rent is voldaen ende gequenten op den (14-01-1681)]

48. Daem Peeter Wouters inwoonder tot Heenvliet inden lande van Den Briel gelegen, Hendrick Jan van Asten man ende momboir Marie Peeter Wouters sijne wettige huijsvrouwe ende Jan Janssen man ende momboir Catelijn peeter Wouters sijne wettige huijsvrouwe ende hebben t'samenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Goort Roubosch d'eene helft onbedeelt in ende van een parceel ackerlandts groot ontrent t'samen een vaetsaet genaemt den Boontijt gelegen ontrent den Vlindtmolen van Heeze ter plaetse genaemt den Heester tusschen 1. Hendrick Jacobs 2. eenen ackerwech 3. Jan Wouters van Gastel 4. Hendrick Verra ... (22-11-1664)


48. Jan Willem Verschueren ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen [de Litsenborger] geboortich vuijtten lande van Litsenburgh eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen opden elffsten dach der maent december ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent vierdalff copsaet gelegen in d'Elssen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Goort Vesters 2. Hendrick Thonis Hoirs 3. Heijltgen weduwe Jan Weijnen met haere kinderen 4. Arieken dochter Jan Arien Thijs ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ende mette verschenen pachten ten tijde der lossinge ... (11-12-1664)


48v. Lijsken Hans van Dessel geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft met behoorlijcke solemprinteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlandts genaemt het Binnenvelt? groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze als Adam Jacob Pannecras in coope vercregen heeft tegen Jan ende Hendrick gebroederen met Jan Brandts hennen swager kinderen Lambert Coolen volgens den transportbrieff dare van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (24-10-1664) ende alsoo den cooper niet en compareerde omter geprefigeerder ure ende tijt sijne cooppeningen te ontfangen, soo heeft de naerderesse geconsigueert de somme van sevenentnegentich gulden met presentatie van deselve somme te vermeerderen ende te verminderen soo dat behooren sal .. (15-12-1664)


48v. Jan Peeter Ceelen inwoonder tot Heeze vuijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent bij Janneken Aerts inwoonder der stadt Dordrecht in houwelijck gehadt hebbende Jan Jorissen van Oers voor haeren eersten man omme te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (08-12-1664) bij ons schepnen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Paulus Jorissen van Oers haers constituantes swager allen de gronden ende parceelen van erven onder de heerlijcheijt van Heeze ende Leende gelegen, egeen vuijtgescheijden opde voorst. constituante door doode ende afflijvicheijt van wijlen Anneken Jan Jorissen haers constituate dochter saliger verstorven ende gedevolveert t'sij in hoogen in leegen in diepen in droogen in landen in sanden in bosschen in beempden in heijden ende weijden metten pacht den cooper bekendt daer in staende die hij tot sijnen last is nemende ... (17-12-1664)


49. Jacob Jan Jacobs met Merije ende Jenneken sijne twee meerderjarige susters geassisteert met hennen bijstaende momboiren in desen ende hen gesamenderhandt midts desen fort ende sterckmaeckende voor Anneken henne suster, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Bruijnincx een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt het Laerstuck gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. eenen ackerwech 2. Iken naergelaten weduwe Jan Delen [Deelen] met haere kinderen 3. eenen ackerwech 4. den dries huijden Jan Hendrick Peeters aengevest ... (23-12-1664)


49. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Peeters d'eene gerechte helft die sijde westwaerts in ende van een parceel driesgroesen groot ontrent dese helft stijff een vaetsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. eenen wech 2. den cooper 3. Peeter Bruijnincx 4. idem ...


49v. Jan Hendrick Leijen naergelaten weduer wijlen Goedelt Matthijssen sijne gewesene huijsvrouwe, ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van dit naerbeschreven huijs metten aengelach ende dat tot behoeve van Matthijs sijnen soone ende Jan Willem Verschueren sijnen schoonsoon, ... onder conditie dat de voornoemde sijne twee kinderen ter saecke vande voorst renuntiatie gehouden sijn te betaelen allen sijns renuntiants schulden lasten ende pachten inden voorst. huijse metten aengelach gehipotequeert staende als andersints monterende t'samen ter some van vierhondert gulden ende sijne voorst. kinderen alhier present verclaren sulcx te accepteren


49v. daer naer is voor ons comen Matthijs Jan Leijen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Verschueren sijnen swager d'eene gerchte hellicht onbedeelt in ende van een huijs off metten aengelach groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. de straet 2. Dirck Wouters Verbiesen 3. de straet 4. de kinderen wijlen Caspar Abrahams ...


49v. Lijsken Hans van Dessel geassisteert met Jan Claes Vesters als haeren bijstaende momboir in desen dieselve daertoe door den vorster gerichtelijck gedaeght sijnde, ende heeft andermael met behoorlijcke solemniteijten als naerdr van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlandts genaemt het Binnenvelt groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze als Adam Jacob Pannecras in coope vercregen heeft tegens Jan ende Hendrick gebroederen met Jan Brandts hennen swager kinderen Lambert Coolen volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (24-10-1664) ende alsoo den cooper niet en compareerde om ter geprefigeerde vure ende tijt sine cooppeningen te ontfangen, soo heeft de naerderesse geconsigueert de somme van sevenentnegentich gulden ... (31-12-1664)

[Kantlijn: compareerde Adam Jacob Pannecras cooper van het parceel erffs in dese vernaederinge geruiert ende bekendt wegens de naerderesse van sijn cooppeningen voldaen ende betaelt te sijn oversulcx de voorst. naerderesse ende midts haere doot Vreijs Adriaens haeren soone laetende in sijn recht van naerderschap sonder dat hij comparant daer aen meer wil houden eenich recht oft gesach in eeniger manieren daer van renuntierende actum (21-11-1665) putes Mattheeus Willem Thijs ende met kennisse van mr. Paulus Smidts schepenen ende sijn de voorst. geconsigueerde penningen in presentie van schepenen gelicht.]

50. Hendrick Peeters inde Cissert ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Sijnen, Mattheeus Willem Thijs ende Jacob Tielen Cuijpers in qualiteijt als Heijligeestmeesteren der prochie van Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen den eersten dach januarij waer van den eersten pacht sal geexpiereert ende verschenen sijn den (01-01-1666) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel erffs genaemt den hoogendries groot ontrent negen copsaet oft soo groot ende cleijn t'selve gelegen is aenden Ouden Meulen onder die prochie van Heeze beneven 1. Willem Schavers ende Dirck Geerits 2. de gemeijn straet 3. idem 4. idem ... losbaar mette somme van eenhondert gulden hollandts gepermitteert gelt ... (31-12-1664)


50v. Lenart Linssen coopman inwoonder tot Maseijck [Maaseik] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven [Geeven] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven ende eenen halven carolus gulden tot twintich stuijvers goets gelts te betaelen alle jaer erffelijck op den eersten maij ende voor den eersten termijn van betalinge op den (01-05-1658) eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Jan Hanssen woonende tot Heeze bij Leende soo voor sijn selven ende mede als wettich man ende momboir van Aelken sijn huijsvrouwe dochtere wijlen Peeter Vesters, vuijt seecker sijne onderpandt gelegen aende Heeserbosch onder die prochie van Heeze genaemt dne IJsacker groot drie vaetsaet neffens 1. Magdaleen Hanssen 2. Jan Souwen, breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor heeren schepenen der stadt van Shertogenbosche van date den (26-04-1657) ... (21-07-1664)


50v. den 50 pen t'sedert den 1 julij tot hier toe te weten totten lesten december 1664 beloopt hondert vijffentachtentich gulden drie stuijvers eenen pen affgetrocken voor t'schrijven van den staet 2 gulden 8 stuijvers ergo blijft suijver voor t'landt 182 gulden 15 stuijvers 1 pen, welcke somme van 182 gulden 15 stuijvers 1 pen bij met met het overbrengen vanden staet op den (06-03-1665) aenden heer rentmeester Kuchl.s is betaelt ende voldaen H: de Jongh


51. [leeg]


51v. [leeg]


Anno 1665

52. Weijndel naergelaten weduwe Reijm Adriaens geassiteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Geerits eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden thien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op nieuwenjaersdach ende waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen op (01-01-1666) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel erffs soo groes als ackerlandt genaemt den Binnenacker groot ontrent stijff anderhalff vaetsaet haer vercoopersse in vrijen eijgendom competerende gelegen onder de Middelrom Thiende prochie van Heeze tusschen 1. Jenneken naergelaten weduwe Jan Luijcas mette kinderen 2. Jan Daems nomine uxoris 3. Hendrick Raes Francissen 4. eenen wech ... losbaar mette somme van t'seventich gulden hollandts gepermitteert geldt ... (02-01-1665)

[Kantlijn: Jan Jan Geerits bekent van dese rente van drie gulden thien jaerlijckx voldaen te sijn door Marij Reijmen alsoo datt voorn. Jan Jan Geerit egeen acte vande nevengeschreven rente ietwes meer heeft te pretenderen ergo gecasseert, actum (31-01-1672)]

52. Peeter jan Bruijnincx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Joosten ende Hendrick Jacob Schooffs, een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet oft soo groot ende cleijn t'selve gelegen is tusschen den Rul ende Strabrecht onder die prochie van Heeze beneven 1. Hendrick Mattheeus 2. Peeter Aert Goossens met meer andere 3. d'erffgenamen Jenneken Swerts mette kinderen 4. eenen pat genaemt den Cappelpat ... (02-01-1665)


52v. Peeter Roubosch, Frans Goort Roubosch, Jan van Mierlo man ende momboir sijnder huijsvrouwe ende Hendrick van Asten man ende momboir sijnder huijsvrouwe, soo voor hem selven als mede last ende procuratie hebbende van Daem Peeter Wouters sijnen swager, omme te mogen doen t'gene hier naer volght, vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde alhier voor schepenen gepasseert van date den (22-11-1664) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Bruijnincx d'eene helft van seecker parceel beemptgroesen genaemt den Dijckbeempt de sijde suijdtwestwaerts groot sijnde vijffentsestich roeden thien voeten oft soo groot ende cleijn t'selve gelegen is ontrent den Eijmerickerdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Raessen 2. d'erffgenamen van Thomas Sockers 3. de rieviere genaemt de Aa 4. een gebruijckwech ...


52v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Bruijnincx de voorst. cavel inden voorst. dijckbeempt beneven Thomas Fockers erffgenamen erve, groot sijnde tweendertich roeden vijfthien voeten, tusschen 1. Thomas Fockers erffgenamen 2. de cavel hier van op huijden aenden cooper gevest ende voort belandt als inden voorgaende brieff ...


52v. Reijm soone Peeter Reijm Hoirs out 21 jaeren diewelcke midts desen verclaert ende bekendt suijver ende deuchdelijck schuldich te wesen ter saecke van affgecochte ketels aen mr. Jan Gerlinckhuijsen coopman van coperwerck woonende tot Essen een somme van sessentseventich .. rijcxdaelders ende waer van den tijt van betalinge al lange sijnde overstreken, nu omme de voornoemde mr. Jan Gerlincxhuijsen daer van verseeckeringe te doen soo compareerden mede Frans Wouter Coox [Cocx] als wettige geede momboir met Hendrick Andriessen van Maerheeze als lasthebbende soo hij verclaerde van Jan Verstappen den mede momboir over de voernoemde Reijm soone Peeter Reijm Hoirs, als mede over d'andere kinderen vanden selven Peeter Reijm Hoirs, beneffens hem Reijmen alhier mede present, ende hebben alsoo wettelijck vercocht mr. Jan Gerlinckhuijsen coopman van coperwerck woonende tot Essen voornoemt, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van negen gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden vijffden januarij ende war van den eersten jaerrente sal verschijnen op den (05-01-1666) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt sijns Reijm soone Peeter Reijm Hoors kindtsgedeelte vande erffelijcke goederen op hem Reijmen met vollen recht verstorven gelegen binnen den dorpe van Leende te weten die boven de betaelinge ende suijveringe van sijns Reijmen ouders schulden ende sterffhuijse voor sijn kindtsgedeelte sullen bevonden worden het sij in hoogen in leegen, diepen en droogen, landen ende sanden egeen vuijtgescheijden ende vooorts generaelijck op waerschap van sijns Reijmen persoon ... (losbaar mett de somme van sessentseventich specie Rijcxdaelders ofte de weirde van dien ... (05-01-1665)

[Kantlijn: Jacob Adriaen Didden als proprietaris deser rente bekent dat Geerit Peeter Hollen vuijtten namen ende van wegen Reijm Peeter Reijmen die hier present t'selve is mede toestaende aen hem dese rente van negen gulden jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (01-08-1670)]

53. Wouter Willem Donckers man ende momboir Jenneken Vreijs Bacx sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. Jenneken alhier mede present ende heeft met behoorlijcke solempniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen, den coop van een parceel ackerlandts inde Speel gelegen prochie van Leende, als Peeter Donckers in coope vercregen heeft van Peeter Jan Bitters, volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier wesende van date den (10-01-1664) ende den cooper sijne cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ... ((07-01-1665)


53v. Anthonis Geerit Claes man ende momboir Lijsken Jan Ariens sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Niclaes Anthonis sijnen wettigen soon, allen sijns transportants goederen bestaende in dese naervolgende parceelen van erven, als namentlijck voor eerst een huijs hoff metten aengelach groot ontrent seven copsaet, item alnoch een stuck landts genaemt dat Driesken groot ontrent drie copsaet, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Weeracker groot ontrent vijff copsaet, item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent twee ende een halff loopensaet genaemt de Smeel, item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent een copsaet genaemt den Buijser, alle gelegen in ende ontrent de Meel onder die prochie ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen henne limiten ende reengenoten den getransporteerden ten deele bekendt ... met merckelijcke conditie hier toe gedaen, dat den transportant voor hem ende sijne huijsvrouwe reserveert sijn ende haer leven lanck gedurende vrije wooninge in het voorst. huijs onbecroont van iemanden, .... (08-01-1665)


53v. Andries soone Andries Bogaers inwoonder tot Geldrop man ende momboir Margriet Hendrick Dircx van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Jan Coox [Cocx] sijnen swager sijns vercoopers een gerechte vijfste portie onbedeelt, in ende van allen de goederen ontrent de kerck onder die prochie van Heeze gelegen, egeen vuijtgescheijden, bij wijlen Hendrick Dircx hennen vader metter doot ontruijmt, ende hier vervolgens gespecificeert, als te weten een huijs mette gerechticheijt vande schuer ende ontrent een vaetsaet aengelachs, gestaen ende gelegen aen den kerckhoff van Heeze, item alnoch een parceel groesen genaemt de Bleeck groot ontrent drie vaetsaet, item alnoch den Constensbeempt, groot ontrent derdalff vaetsaet, item alnoch eenen acker achter t'gelach daer eenen voetpadt tusschen beij doorloopt, groot t'samen ontrnet vierdalff vaetsaet, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt des Sandersacker groot stijff een vaetsaet, item alnoch een ackerken genaemt het Heijtvelt groot ontrent drie copsaet, item alnoch een parceel ackerlandts groot stijff een vaetsaet genaemt het Heeserboschackerken, ... (10-01-1665)


54. Jan Goris Janssen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joachims van Ruthoven een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der maeten genaemt den Binnenacker gelegen ontrent de cappel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Joost Jan Joosten 2. d'erffgename nvan Frans Geerits 3. sijn ho: ed: den heere van Heeze ende Leende 4. idem ... (12-01-1665)


54v. Dirck Aert Wespen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Willem Engelen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijffentwintichsten dach junij. Waer van twee pachten verschenen sullen sijn den (25-06-1665) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent vierdalff vaetsaet genaemt den Langenbeempt gelegen inde Langstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Wouter Coolen 2. Heijltgen weduwe [leeg] mette kinderen ende Jenneken weduwe Aert Heezen met meer andere 3. de rieviere genaemt de Aa 4. de Langstraet ... (losbaer mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt... (13-01-1665)

[Kantlijn: compareerde Dirck Aert Wespen gelover in desen ende bekent dat midts het ontfangen van alnoch de somme van hondert gulden dese rente van vijff gulden jaerlijcx is vergroot tot op thien gulden sjaers te vervallen op den selven tijt ende te heffen vuijt het onderpant in desen van te vooren gestelt alles op verbant als naer recht den los in plaetse van hondert gulden sal nu wesen twee hondert gulden vt in forma, actum (02-08-1668)]
[Kantlijn: Theodorus Arnoldus Beels wonende tot Leende als mondelinge last hebende soo hij verclaerde van Reijnder Peeter vander Wespen en verclaert hem daer voor fort en sterck te maken in desen bekent en veclaert dat Aert sone Dirck Aert Wespen de bovenstaende somme van hondert gulden capitael met de verloopen pachten vandien aen hem comparant in qualiteijt alsvoor heeft gelost, gequeten, voldaen ende betaelt consenterende derhalven in de cassatie en roijeringe vande onderstaende rentebrieff datum (13-01-1665), actum (01-03-1728)]

54v. Dirck Marten Denen [Deenen] alias Sissen [Cissen], ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert, opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jan, Adriaen ende Marten sijne soonen, die hij wettelijck heeft verweckt bij Jenneken Adriaen Theunis sijne leste wettige huijsvrouwe, een parceel groesen groot ontrent dertich roeden gelegen ontrent den Strijperdijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Raessen 2. Willem Dielis ende Frans Coox [Cocx] 3. Libbeken weduwe Jan Berchmans 4. den transportant ... dies reserveert den transportant voor hem ende sijn huijsvrouwe het gebruijck ende jaerlijcxen incompsten van het voorst. parceeltgen groesen ... (23-01-1665)


55. Geerit Peeters woonende tot Tongelre, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Thomas Joost van Alphen woonende tot Tongelre ter erffelijcheijten Peeter Denis voor t'gebruijck sijnen leven lanck doch wordens met een parceel erffs wesende siggen groot ontrent een loopensaet onbegrepen der maeten gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Willem Adams 2. Geerit Sijmons 3. Jan Conincx 4. [leeg] .. (26-01-1665)


55. Jan Janssen Connincx [Conincx] woonende tot Tongelre ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Thomas Joosten van Alphen ter erffelijcheijt ende Peeter Denis voor t'gebruijck sijn leven lanck doch voorders met een parceel beemptgroesen groot scherp twee vaetsaet gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. de gemeijns gooren 2. den cooper Willem Adams met meer andere 3. Dirck Aert Reijnders 4. Willem Adams ende Hendrick Aerts ...


55. Jan Frans Maes man ende momboir Marie Jan Boonen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Jan [doorgehaald: van Pelt] Engelen een parceel beemptgroesen genaemt den Schambert groot ontrent stijff twee loopensaet, gelegen aende Schambertstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Paulus Tielens met meer andere 2. de Schammertstraet 3. Peeter Coppen 4. Thomas de Werdt ... (26-01-1665)


55v. Reijm Jan Macque [Macken] inwoorder tot Raelte [Raalte] in Saelandt tusschen Deventer ende Zwol [Zwolle], ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jintis Hollen een parceel erffs genaemt de Gemeijn Eeusel groot ontrent een vaetsaet onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. de kinderen Peeter Reijmen 2. Lijntgen weduwe Jan Coox [Cocx] met haere kinderen 3. Peeter Jeucken 4. [leeg] ...


55v. die vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Jan Engelen een parceel groesen gelegen inde Wlckendoncken onder die prochie van Leende groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Thijs Lenart Hannen 2. Geertruije weduwe Jan Martinis 3. de rieviere genaemt de Aa 4. aen s'heeren Aert ...


55v. Heijltgen Reijm Hoirs lest naergelaten weduwe Tielen van Stercksel [van Sterksel] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt almachtich op deser aerden verleendt te weten soo wel die gene gecomen sijn, ende haer testatrice aenbestorven van haere twee overleden voorkinderen verweckt met Lenart Coox [Cocx], als die gene haer aengecomen sijn van wijlen mr. Reijm Hoirs haeren vader ende Neesken Hanssen haere moeder, midtsgaders die gene gecomen van sijne testateurs wegen, ende oock vande vercregen ofte geconquesteerde goederen, egeen vuijtgescheijden, waer sij cracht ende macht aen sijn hebbende daer over soo maecken ende laeten sij testateuren reciproche d'een den anderen, ende den lancxtlevende van hen beijden, vrije heer ende meester, omme soo veel daer van bij den lancxtlevende te mogen vercoopen veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren, tot dat henne schulden sullen wesen betaelt, ende den lancxt levende tot sijn nootdruft, onderhoudt ende alimentatie sijns lichaems van deen sal hebben," alles naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heeze residerende van date den (12-06-1658) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jintis Hollen een parceel beemptgroesen groot ontrent een vaetsaet genaemt het Sratenbroeck gelegen inde Oude Beempden onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Hendrick Smulders 2. de kinderen van Aelbert Adriaens 3. de rieviere genaemt de Aa 4. de kinderen Peeter Reijmen ... (26-01-1665)


56. die vercoopersse in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Coox [Cocx] een parceel driesgroesen van haer aengelach aff te meten groot een vaetsaet, ende eenige voeten gelegen inde Leenderstraet tusschen 1. Jacob Joosten den Cuijper 2. de vercoopersse 3. den kerckpat 4. de straet ...


56v. Goort Lambert Bacx in houwelijck gehadt hebbende Heijltgen Faes Wouten [Wuijten/Woijten in DTB ook genoemd Weijnen naer haer moeder] vuijt crachte van testamente met wijlen de voorst. Heijltgen sijne wettige huijsvrouwe gemaeckt, inhoudende een clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen, hen alsvoor verleendt egeen vuijtgescheijden van wat sijde ofte candt die gecomen sijn, daer van laeten ende maecken sij testateuren d'een den anderen, ende den lancxtlevende van hen beijden, sijnde onbedwongen van iemanden soo sij verclaerden, vrije heere ende meester om daer van soo veele te mogen vercooopen, veralieueren, transporteren, belasten ende te beswaren, tot dat allen henne t'samen gemaeckte wettige schulden onder behoorlijcken staet ende inventaris voldaen ende betaelt sullen sijn, ende daer en boven alnoch daer van soo veele te mogen vercoopen totte somme van tweehondert gulden toe omme henne t'samen gemaeckte kinderen op te voeden," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen ende secretaris van Heeze ende Leende van date den (09-01-1661) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende tot meerder verseeckeringe vanden cooper soo sijn alnoch gecompareert Jan Theeus Weijnen ende Hendrick Dirckx van Sommeren beijde als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen vande vornoemde Goort Lambert Bacx verweckt bij Heijltgen Faes Wouten sijne eerste gewesene huijsvrouwe, diewelcke verclaren dese vercoopinge te approberen ende ratificeren midts desne, ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Bruijnen een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maeten gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Adriaen Hendrick van Puth 2. Dirck Bocx 3. Jan van Dommelen met meer anderens 4. eenen ackerwech ...


57. Thonisken naergelaten weduwe wijlen Delis Joost Clevers geassisteert met Thonis, Jan ende Dielis haere wettige soonen, die voor soo veele t'naerbeschreven aengoet selve sijn approberende ende ratificerende midts desen ende oversulcx mede vercoopende, ende hebben alsoo t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht den eerw: heer do: Thomas Spranckhuijsen predicant tot Heeze eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den seventhienden dach maij los ende vrije van allen exactien schattingen ende lasten soo ordinaris als extraordinaris egeen vuijtgescheijden alreede gestelt ofte die naermaels gestelt sullen worden, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (17-05-1665), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel erffs genaemt den Gansthoff groot ontrent seven copsaet gelegen aende Hoffet onder die prochie van Heeze, tusschen 1. d'erffgenamen van jo: Gerwen 2. een straetgen 3. idem 4. Dielis Delen [Deelen] ... losbaar mette somme van hondert vijffentwintich gulden gepermitteert gelt... (28-01-1665)

[Kantlijn: jo: Maria weduwe de heer Thomas Spranckhuijsen bekent dat de kinderen ende erffgenamen wijlen Joost Peeter Clevers ende Anthonisken sijne huijsvrouwe aen haer dese rente van 125 gulden capitael hebben gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum (06-12-1684)]

57. Adriaen Jan Snijers [Snijders], ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht den eerw: heer do: Thomas Spranckhuijsen predicant tot Heeze eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twelff gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten dach november waer van den eersten pacht sal verschijnen (01-11-1665) ... ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen gelegen inde Elssen onder die prochie van Heeze tusschen 1. d'erffgenamen van Goort Peeter Vesters ende Geerit Peeter Vesters 2. Lijsken weduwe Hans Aert Daems mette kinderen 3. Jan Dirck Aerts 4. de kinderen van Jan Souwen. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen aen d'oude voort onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Jan Snijers [Snijders] 2. Jan Hendrick Lemmens 3. de kinderen van Jan Goossens 4. den Lijckwech ... losbaar mette somme van twee hondert ende vijftich gulden gepermitteert gelt ...


57v. Aert Ghijsberts den Raedemaecker [Aert Gijsbert Rademakers] man ende momboir Heijltgen Vreijssen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Willem Coppen een parceel groesen groot ontrent stijff anderhalff vaetsaet gelegen tot Strijp inde prochiebeempden onder die prochie van Leende, tusschen 1. Frans Pompen 2. de weduwe van Willem Vreijssen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. de weduwe van Jacob Maes ... (25-01-1665)


58. Cathalijn Jan Herberts naergelaten weduwe Jan Dielis Boocx [Bocx], geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "voorts comen sij testateuren tot henne tijdelijcke goederen hun bij Godt almachtich verleendt, laeten ende geven deen den anderen volcomen macht, dat den lancxtlevende van hen beijde sal sijn, vrije dispositie hebben van alle hunne goederen, soo have als erffhave egeen vuijtgescheijden," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (07-07-1648) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen een parceel beemptgroesen groot ontrent seven copsaet gelegen inde Broeckbeempden onder die prochie van Leende ter plaetse genaemt Strijp, tusschen 1. de weduwe van Willem Vreijssen met meer andere 2. de weduwe van Jan Baten met haere kinderen 3. eenen beemptwech 4. Iken Vereijckenwech ...


58. Niclaes Jan Tielens, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Nicasius Dircx, Mattheeus Willem Thijs ende Jacop Tielen Cuijpers als proviseurs der taeffel des Heijligeest tot Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweeden februarij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (02-02-1666) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent seven copsaet gestaen ende gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Janssen van Gael 2. Dirck Franssen van Weerdt 3. Tielen Dirck Stijnen 4. de straet. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt de Vlaes, groot ontrent drie copsaet gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. Peeter Roubosch 2. Frans Jan Franssen 3. de straet 4. Merieken weduwe Peeter den Snijder met haere kinderen ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (30-01-1665)


58v. Jan Willem Verhagen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Nicasius Dircx, Mattheeus Willem Thijs ende Jacob Tielen Cuijpers als proviseurs der taeffel des Hijligeest tot Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeven vanden voorst. Heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betalen op den tweeden februarij, waer van van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (02-02-1666) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen genaemt het Vinckenveltgen groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent de cappelle tot Eijmerick onder die prochie van Heeze tusschen 1. Arieken weduwe Geerit Thonis 2. Hendrick Geerit Joosten 3. Lambert Willem Verhagen 4. een straetgen. item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genoemt den Wijbosch ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. Jan Nicasius Dircx 2. Willem Vesters 3. den Cappelpat 4. Jacob Geldens ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...


59. Adriaen Adriaens van Velthoven vuijt crachte van onwederoepelijcke procuratie wettelijck geconstitueert ende mechtich gemaeckt van sr. Johan soone Servaes Jan Sanders woonende tot Sirgnij [Soignies?] in Picardijen [Picardië] onder het gebieth van sijne co: ma: van Vranckrijck [Frankrijk], soo voor hemselven als hem instellende als naeste van bloede voor Louijs sijnen broeder acht jaeren buitenslandts vertrocken sijnde om te mogen doen dat hier naerbeschreven voolght, breeder naer inhouden der procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (31-12-1663) ons schepenen verthoont ende geblecken, ende heeft alsoo inde voorst. qualiteijt wettelijck vercocht getransporteert ende opgedragen mr. Paulus Smidts onsen medeschepen een gerechte derde partie van een parceel erffs genaempt de Dasmis groot int geheel twee vaetsaet met het recht van misbruijcken t'sij van schaerhout te houwen en meer inde Dasmis vuijtgetorft te hebben door Dielis Jan Sanders gewesene momboir oft anders gelegen het voorst. parceel aenden Rul prochie van Heeze inde Dasmissen tusschen 1. d'erffgenamen Mathijs Geerit Sijmons 2. d'erffgenamen Jacop Schoofs 3. Frans van Meel 4. den ed: heere van Geldrop ... (29-01-1665)


59v. Jan Peeter Bacx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Sijken Willem Loeffs eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twelff gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweede februarij, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent vier vaetsaet gelegen inde Craesset onder die prochie van Leende tusschen 1. Geertruije weduwe Jan Martinus met haere kinderen 2. Michiel Gevens [Geevens] ende Goort den Smith [de Smid] 3. Willem Peeter Bacx ende hendrick Berchmans 4. den Craenssetwech. Item noch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Horst gelegen aende Ouden Dijck onder die prochie voorst. tusschen 1. Jan Dirck Jeucken 2. Stijntgen weduwe Goort Loeffs 3. Anneken weduwe Willem Nippen met haere kinderen 4. den Ouden Dijck ... losbaar mette somme van tweehondert vijftich gulden gepermitteert gelt... (03-02-1665)


59v. Grietgen Joost van Erp geassisteert met haere kinderen als bijstaende momboiren in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Peeter Bacx een huijs hoff metten boomgaert, soo t'selve affgepaelt is, groot ontrent mette plaetse daert op staet een halff vaetsaet gestaen ende gelegen onder die Sevenhuijsen onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen ende erffgenamen wijlen Geerit Wils Muijsers 2. Michiel Gevens [Geevens] 3. der vercooppersse hier tegen affgepaelt 4. de straet ... (03-02-1665)


60. Jacop Geerit Swuesten ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Nicasius Dircx, Mattheeus Willem Thijs ende Jacop Tielen Cuijpers als proviseurs der taeffel des Heijligeest tot Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te geldne ende te betaelen op den vierden februarij ende dien te heffen ende teu beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt den Kempencant groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. eenen waterlaet 2. Jan Corst Corstens 3. den voorst. waterlaet 4. eenen ackerwech ... (losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt... (04-02-1665)

[Kantlijn: Wouter Geerits tegenwoordigh Heijligeestmeester tot Hees bekent dat Bartel soone Jacob Geerit Swuesten dese rente aen hem en sijne mede mackers als Heijligeestmeesteren heeft gelost ende gequeten metten intrest van dien ergo gecasseert den (22-05-1700)]

60. Jan Jan Thijs man ende momboir Merije Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe, ende Willem Anthonis Smulders geauctoriseerde van d'officie van Heeze ende Leende ende alsoo indier qualiteijt bij schepenen geauctoriseert ende gestelt als vooght ende curateur over de portie ende gedeelte vande kinderen wijlen Jan Goorts van Velthoven verweckt bij Anneken Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe omme te mogen doen t'gene hier naer is volgende vuijtwijsende d'acte daer van sijnde ter rollen vanden [leeg] geregistreert ende hebben alsoo t'samen in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht martinus Dielis Gevens [Geevens] hennen mede erffgenaem een huijs mette plaetse daert op staet ende daer toe noch anderhalff vaetsaet van t'gelach aff te meten achter aen t'huijs neffens de Venderstraet sijnde ten deele hoff ende bogaert, gestaen ende gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. de Venderstraet 2. Willem Anthonis Smulders geauctoriseerde van d'officie van Heeze ende Leende inden name der kinderen Jan Goorts van Velthoven op huijden ten deele gevallen 3. eenen waterlaet 4. eenen beemptweegh ... vuijtgenomen thien vaten roggen reductie coren het vat betaelt wordende met vijff stuijvers aenden rentmeester vande geestelijcke goederen tot Helmondt met noch eene rente van drie gulden jaerlijcx aen Geertruije Groenendoncx tot Diest staende te lossen met vijftich corolus guldens met eenen staenden ende loopenden pacht... (04-02-1665)


60v. Jan Jan Thijs man ende momboir Merije Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe, Martinus Dielis Gevens [Geevens] man ende momboir Margriet Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe, ende Willem Anthonis Smulders geauctoriseerde van d'officie van Heeze ende Leende, ende alsoo indier qualiteijt bij schepenen geauctoriseert ende gestelt als vought ende curateur over de portie ende gedeelte vande kinderen wijlen Jan Goorts van Velthoven verweckt bij Anneken Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe omme te mogen doen t'gene hier naer is volgende, volgens d'acte daer van sijnde ter dinghrolle vanden (17-12-1664) geregistreet ende hebben alsoo indier qualiteijt metten anderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen Jan Delen [Deelen] henne respectiven schoon ende grootvader achtergelaten ende metter doot ontruijmpt


A: ende midts welcke deelinge te dele gevallen is Martinus Dielis Gevens [Geevens] voorst. inden eersten d'eene helft int gelach neffens Jan Thonis Aerts erve, met alnoch den Warandacker ende hier vuijt te gelden de helft van seven gulden jaerlijcx ten Bosch

B: Jan Jan Thijs voorst. is te deel gevallen een parceel beemptgroesen genaemt den Durencoop ende sal ontfangen de somme van twintich gulden eens vuijtte cavel te midden int gelach ende sal daer vuijt gelden eene rente van hondert gulden capitael aen Geraert Wouters

C: Willem Anthonis Smulders geauctoriseerde van d'officie van Heeze ende Leende in qualiteijt alsvoor is te deel gevallen inden eersten d'eene helft int gelach te midden neffens de cavel die vercocht is, met alnoch den acker achter de kerck neven den Holenwech ende hier vuijt te gelden de helft van seven gulden jaerlijcx ten Bosch ende moet noch geven twintich gulden eens aen den Durencoop ...

61. Jenneken, Marie ende Anneken gesusteren meerderjarige kinderen lambert Jaspars verweckt bij Marije Claes Cornelis sijne wettige huijsvrouwe, geassisteert met henne bijstaende momboiren in desen, ende hebben wettelijck ende erffelijck verocht Goosen Sanders een parceel groesen groot ontrent anderhalff loopensaet gelegen op Genouwenhuijs prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Sander Hendricx 2. Anneken weduwe Wouter Peeters met haeren kinderen, Sander Hendricx met meer andere 3. de kinderen wijlen Lenaert Wichmans 4. een straetgen ... (06-02-1665)


61. Aelken naergelaten weduwe Frans Dielis Cornelis geassisteert met Willem Dielis Cornelis haeren geaffumeerden momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "vorders comende tot henne tijttelijcke goederen hen bij hun ouders achtergelaten ende oock in hennen houwelijcken staet geconquesteert, maecken sij den een den anderen, ende lancxlevenden van hnne beijden, omme alle de voorst. goederen te mogen vercoopen, veralieueren, belasten ofte beswaren, gelijck oft sij stante matrimonia noch beijde waren inden leven," breeder naer inhouden vande voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (24-08-1664) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Lenaert Janssen dese naervolgende parceelen van erven gelegen alle in ende ontrent de Meel onder die jurisdictie van Heeze ende Leende als voor eerst een parceel groesen genaemt den Grootendries groot ontrent negen copsaet tusschen 1. Peeter Jan Ariens 2. den cooper 3. Andries Ruevens 4. Margriet weduwe Lenaert Janssen met haere kinderen. Item alnoch een parceel groesen genaemt dat Kempken 1. het voorst parceel 2. Margriet weduwe Lenaert Janssen voorst. 3. Andries Ruevens 4. een straetgen. Item noch een parceel groesen genaemt de Hoffstadt met het Heijlenveltgen daer neffens gelegen, groot ontrent t'samen vijff loopensaet tusschen 1. Margriet weduwe Lenaert Janssen 2. een stratgen 3. s'heeren Aert ofte heijde 4. de kinderen wijlen Joost Arien Jaspars. Item alnoch ene heijtvelt met het landt daer inne goet gemaeckt groot ontrent t'samen vijff loopensaet tusschen 1. de kinderen Hendrick Goossens 2. de kinderen wijlen Jan Arien Jaspaers 3. Margriet weduwe Lenaert Janssen 4. idem. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Eijndacker groot ontrent twee vaetsaet, tusschen 1. het clooster vander Hagen tot Eijndhoven 2. Margriet weduwe Lenaert Janssen 3. Geerit Geeritssen 4. de kinderen van Jan Arien Jaspaers ...


62. Joost Jan Verra man ende momboir Hendricxken Hendrick Verra sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen van Litsenburgh [de Litsenborger] een parceeltgen driesgroesen, groot ontrent twintich roeden, onbegrepen der maeten gelegen aenden Ven prochie van Heeze tusschen 1. Peeter van Reijmersdael 2. Willem Delis Goossens nomine uxoris 3. Jenneken weduwe Jan Hendrick Verra mette kinderen 4. Aert Dirck Aerts ... vuijtgenomen dorps commer metten wech hier toe behoorende die met mede gemeten is sijnde affgegraven ende den gebruijckwech voor de weduwe van Jan Verra cavel ... (06-02-1665)


62. Jacob Jacobs inwoonder opde Brugh onder Leende gelegen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Bartel Schoncken een parceel groesen groot tweentseventich roeden genaemt het Ghijsenveltgen gelegen inde Weeckenshorsten tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Goort Theunis [Tonis] met haere kinderen 2. Reijnder Tielens 3. Willem Maes 4. het Cappellenvelt ... (07-02-1665)


62. Willem Goort Donckers man ende momboir Heijltgen Peeter Smulders sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Roeloff Hendricx een huijs mette helft van t'aengelach de noortoostsijde oft soo ende gelijck t'selve affgepaelt is, groot ontrnet anderhalff vaetsaet oft soo groot ende cleijn t'selve gelegen is inde Ren onder de prochie van Leende tusschen 1. Goort den Smith [de Smid] 2. Matthijs Gerits 3. Lijntgen weduwe Aelbert Ariens 4. de Renstraet ...


62v. Matthijs Geerit Goorts man ende momboir Lijsbeth Peeter Smulders sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Jan Pompen een parceel ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet onbegrepen der maeten gelegen op de Tuijndt prochie van Leende tusschen 1. Frans Geerits 2. Dirck Bocx 3. [leeg] 4. Geerit Raes Francissen ...


62v. Jacob Joosten den Cuijper naergelaten weduer wijlen Aelken [leeg] sijne wettige gewesene huijsvrouew vuijt crachte van testamente van testamente bij hen t'samen gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie van henne tijtelijcke goederen hen bij Godt almachtich op deser aerden verleendt, soo van erffgoederen, als erffhaeffelijcke meubelen, die den eerst afflijvigen metter doot ontruijmen, ende achterlaten sal, allen dieselve maecken ende laten sij testateuren recipoche d'een den anderen, ende den lancxlevenden van hen beijden, omme dieselve te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren al oft sij beijde in leven waren, ende dat tot noodtdruft ende onderhoudt des lijffs vande lancxlevende der voorst. testatueren, ende om henne kijnderen daer mede opte voeden," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daervan sijnde gepasseert voor Pauw Smidts notaris ende seeckere getuijgen residerende tot Heeze van date den (12-08-1655) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Janssen alias Thijs een parceeltgen beemptgroesen, groot ontrnet vijff copsaet onbegrepen der maeten gelegen buijten den Renderdijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Tielens met sijn consorten 2. de straet 3. Jan Dirck Jeucken 4. eenen waterlaet ... (09-02-1665)


63. Geerit Anthonis Francissen, diewelck bekendt midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn Jan Anthonis Smulders de somme van eenentsestich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur te dancke ontfangen gelovende dieselve somme te sullen restitueren nu kersmis eerstcomende (25-12-1665) daer voor verbindende specialijck een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet gelegen inde Houbraeckthiende onder die prochie van Heeze genaemt het Cruijsackerken tusschen 1. den crediteur 2. Hendrick Joost Dircx 3. Hendrick Goort Stoffels 4. eenen ackerwech ... ende ingevalle den debiteur ten voorst. dage de voorseijde somme van eenentsestich gulden niet en quame te resitueren sal hij vervallen wesen van t'selve parceel naermaels te mogen lossen ende sijn selven verbindende op verbant als naer recht t'selve parceel ackerlandts aenden crediteur in dien gevalle te sullen voor dieselve somme vesten ende opdragen ende middelertijt sal den crediteur het voorst. parceel ackerlandts voor den intrest gebruijcken ... (12-02-1665)


63. Corstiaen Peeters man ende momboir Goortgen Peeters sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Lamberts een parceel groesen genaemt het achterste Cuppelken groot ontrent vierdalff copsaet oft soo groot ende cleijn t'selve gelegen is tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. den cooper 2. Jan Swerts 3. de kinderen ende erffgenamen Tielen Jans 4. Jan Swers voornoemt ... (10-02-1665)


63v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Frans Naten een parceel groesen genaemt het voortste Cuppelken groot ontrent vierenveertich roeden, oft soo groot ende cleijn t'selve gelegen is ter plaetse genaemt Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan Swert Joosten 2. Jan Jan Lamberts 3. Jan Swert Joosten 4. Joost Jacobs cum suis ...


63v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Jacobs een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet, oft soo groot het selve gelegen is ter plaetse genaemt Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. t'goet vant Convent van Bunderen 2. Hendrick Jan Swerts 3. idem 4. den beeckloop ...


63v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Jacobs een parceel ackerlandts genaemt den Ven groot ontrent een vaetsaet oft soo groot ende cleijn t'selve gelegen is ter plaetse genaemt Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan Jan Lamberts 2. Jan Heijmans 3. de weduwe van Peeter Willems 4. de straet ...


64. Aert Jan Coppen, Ieuwen Marten Melchiors man ende momboir Hendricxken Jan Coppen sijne wettige huijsvrouwe, Jan soone Jan Dielis Delen [Deelen] man ende momboir Jenneken Jan Coppen sijne wettige huijsvrouwe, Michiel Aert Coppen ende Hendrick Thonis Hoirs beijde als wettige geede momboiren over Marie, Lijsken ende Thonisken gesusteren dochteren Jan Aert Coppen verweckt bij Merije Thonis Hoirs sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettich decreet ende auctorisatie bij mijne heeren schepenen van Heeze ende Leende vonisselijck verleent van date den (18-02-1665) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor den kercke tot Heeze gedaen ten hoochsten ende voor alle man t'samenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Wouters Verbiesen een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsat oft soo groot ende cleijn t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is ontrent het Heeserven onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper Wouter Coox [Cocx] met meer andere 2. Ieuwen Marten Melchiors, Gielen Aert Coppen met meer andere 3. des coopers 4. Willem Anthonis Martens ... (18-02-1665)


64. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, mr. Claes Bocx coster ende schoolmeester tot Heeze een parceel groesen genaemt de Achterste Mogenrijt groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. mr. Claes Bocx cooper voorst. 2. Ieuwen Marten Melchiors 3. eenen waterlaet 4. de voornoemde coopers ...


64v. Aert Jan Coppen ende Ieuwen Marten Melchiors man ende momboir Hendricxken Jan Coppen sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Jan soone Jan Dielis Delen [Deelen] hennen swager elck sijns vercoopers een seste portie ofte gedeelte onbedeelt in ende vande huijsinge schuer cleijn huijsken hoff metten voorderen aengelach gestaen ende gelegen ontrent de kercke van Heeze tusschen 1. de straet 2. idem 3. idem 4. Willem Anthonis [doorgehaald: Martens] Smulders ...


64v. Aert Jan Coppen, Ieuwen Marten Melchiors man ende momboir Hendricxken Jan Coppen sijne wettige huijsvrouwe, Jan soone Jan Dielis Delen [Deelen] man ende momboir Jenneken Jan Coppen sijne wettige huijsvrouwe, Marie, Lijsken ende Thonisken gesusteren onmondighe dochteren wijlen Jan Aert Coppen verweckt bij Merije Thonis Hoirs sijne wettige huijsvrouwe, ten bijwesen ende overstaen van Michiel Aert Coppen ende Hendrick Thonis Hoirs beijde als wettige geede momboiren over de voornoemde drie onmondige kinderen van Jan Aert Coppen ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt eenighe erffgoederen bij henne voorst ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmpt


A: ende midts welcke deelinghe te deel gevallen is Aert Jan Coppen inden eersten den halven Kesselsdries dwers op even groot naest Gielen Claessen candt, item alnoch het halff Busselken dwers op even groot die westsijde

B: Ieuwen Marten Melchiors man ende momboir sijnder huijsvrouwe is te deel gevallen den voortsten Megenrijt met vijfthien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht daer in staende

C: Jan soone Jan Delijs [Delis] Delen [Deelen] man ende momboir sijnder huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten een vaetsaet inden Bernaertsdries dwers op neffens die sijde vande weduwe Michiel Ariens, item alnoch drie copsaet inden beempt over den dijck neffens die sijde van Merije Bocx

D: Merije onmondige dochter wijlen Jan Aert Coppen ten overstaen van haere voorst. momboiren is te deel gevallen inden eersten den beempt over den dijck vuijtgenomen drie copsaet aen Jan Jan Delijs [Delis] hier van aff te meten aen die sijde van Merije Bocx

E: Lijsken onmondige dochter wijlen Jan Aert Coppen is te deel ten overstaen van hare voorst. momboiren inden eersten d'eene helft vanden Kesselsdries dwers op even groot die sijde naest Jan Thijssen van Can, item alnoch het halff Busselken dwers op even groot de sijde oostwaerts

F: Thonisken onmondige dochter wijlen Jan Aert Coppen ten overstaen van haere voorst. momboiren is te deel gevallen den Bernaertsdries vuijtgenomen een vaetsaet aen Jan Jan Delijs [Delis] hier van aff te meten dwers op aende sijde vande weduwe van Michiel Adriaens met conditie dat oft op eenige parceelen eenige last ofte pacht op quame daer sij tegenwoordich niet van en weten, sullen sij malcanderen helpen affdragen ende goet doen naer landts loop ende sullen de voorst. deijlderen elck de somme van vijfthien gulden moeten insetten ofte bijleggen om de schulden te betaelen oft het geviele dat dieselve schult mette cooppeningen geprocedeert vande twee parceeltgens erffs op huijden gevest, niet en conde worden voldaen ende betaelt ...

65. Michiel Aert Coppen ende Hendrick Thonis Hoirs beijde als wettige geede momboiren over Marije, Lijsken ende Thonisken gesusteren dochteren Jan Aert Coppen verweckt bij Merije Thonis Hoirs sijne wettige huijsvrouwe ter eenre ende Jan Jan Delijs [Delis] man ende momboir Jenneken Jan Coppen sijne wettige huijsvrouwe, soo voor hen selven als mede actie ende transport gewende van Ieuwen Marten Melchiors man ende momboir sijnder huijsvrouwe ende mede transport hebbende van Aert Jan Coppen sijnen swager ende alsoo indier qualiteijt ter andere sijden diewelcke verclaren metten anderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben de huijsinge schuer metten aengelach gestaen ende gelegen ontrent die kerck evan Heez ein twee cavelen ende portien


A: ende midts welcke deijlinge te deel gevallen is de voorst. momboiren ten behoeve vande voorst. drie onmondige kinderen het achterste dele van t'voorst. huijs te weten den heert ofte keucken met die opcameer ende den halven kelder die met een muer bij hen t'samen te maecken dwers moet affgeschoren worden, item den geheelen erve ende soo voorts het geheel achterste deel ende den solder tusschen den heert ende voorcamer sal affgeschoren worden dwelck sij malcanderen sullen helpen doen, item den halven boomgaert ende hoff oostwaerts telancx op even groot ende sal de betimmerde plaets niet mede gemeten worden, item den put t'samen te gebruijcken, den oven t'samen te setten ende te gebruijcken, item den misthoff t'samen te gebruijcken ende moet dese cavel aen dander cavel vuijtterhant geven de somme van vijfthien gulden eens

B: Jan Jan Delijs [Delis] man ende momboir sijnder huijsvrouwe is te deel gevallen de voorcamer van t'voorst. huijs metten halven kelder westwaerts dwers midden door malcanderen aff t'helpen scheren met het cleijn voorcamerken suijdtwaerts, item de geheel schuer met den peertstal vooraen de straet metter solder boven de camer ende hoogchamer, op te deijlen te midden tegens die schouw vanden heert ende camer ende malcanderen tusschen beijde aff helpen scheeren ofte maecken de nput t'samen te gebruijcken ende repareren ende den oven t'samen te setten ende te gebruijcken, item den halven boomgaert ende hoff westwaerts te lancx op even groot dies sal de betimmerde plaetse niet mede gemeten worden, den misthoff voor aende straet t'samen te gebruijcken, ende ofter eenige last ofte pacht op quaem sullen sij malcanderen helpen affdragen dat deen van dander daer van sal sijn ende bluijven onbelast ...

65v. Willem Thonis de Scheper inwoonder tot Amersfort [Amersfoort] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Wouter Snoecx d'eene helft van een cleijn huijsken ofte schopken met het driesken ofte het gelacxken daer achter aende suijdtsijde gelegen, groot ontrent sesthien roeden gelegen inde Nouwlanden tot Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. de Heijligeest tot Heeze 2. Jenneken weduwe Bastiaen Corstens met hare kinderen 3. Andries Gielens 4. Hendrick Jacobs van Velthoven met meer andere ...


66. Aert Hendrick van Hal, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Goort Donckers een huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie copsaet onbegrepen der maeten ofte soo groot ende cleijn t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is tot Strijp ter plaetse genaemt den Hulsbosch onder die prochie van Leende tusschen 1. Maeijken van Hoof naergelaten weduwe Frans Bluijssen 2. de straet 3. idem 4. Willem Goort Donckers ... (19-02-1665)


66. Matthijs Geerit Goorts man ende momboir Lijsken Peeters Smulders sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht jan Delis van Dommelen d'eene helft in ende van een parceel beemptgroesen genaemt den Weeckenhorst de sijde westwaerts groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Ida dochter Peeter Smulders sijnde de andere helft hier tegen affgedeelt 2. Hendrick van Hees kinderen 3. Jacop Jutten 4. een beemptstraetgen ...


66v. Peeter Jan Joosten, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernaerdert, ende onderstaen, den coop van d'eene helft als mede van noch een vierde part van d'andere helft in ende van een parceel beemptgroesen groot t'samen ontrent twee vaetsaet gelegen ontrent den Eijmerickerdijck onder die prochie van Heeze als Peeter Jan Bruijnincx in coope vercregen heeft tegens Peeter Roubosch cum suis volgens de transporten daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (02-01-1665) ende den cooper wegens sijne cooppeningen te vreden gestelt sijnde is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (21-02-1665)


66v. Andries Bogaers inwoonder tot Geldrop man ende momboir Margriet Hendrick Dircx van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe voor d'eene helft Hendrick Aert Wespen ende Abraham Marten Bluijssen beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen van Lauwreijs Franssen verweckt bij Anneken Hendrick Dircx van Velthoven sijne gewesene huijsvrouwe voor d'andere helft, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettich decreet ende auctorisatie bij mijne heeren schpenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleendt van daten den (11-03-1665) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo t'samen indier qualiteijt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voorder kercke tot Heeze gedaen ten hoochsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick de Jongh secretaris van Heeze ende Leende een huijs ontrent t'samen vier vaetsaet niet vuijtgesondert ofte soo groot ende cleijn t'selve tusschen sijne paelen gestaen ende gelegen is ontrent het Cruijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2 Hendrick Peeter Swuesten ende d'onmondige kinderen van Geerit Swuesten 3. den Rijtgraeff 4. de straet ... (11-03-1665)


67. Jan soone Jan Delijs Delen [Jan Delis Deelen] man ende momboir Jenneken Jan Coppen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Jan Coox [Cocx] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den veerthienden martij, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt d'eene helft van een huijs wesende het voorstste eijnde, een geheel cleijn huijsken voor aende straet de geheele schuer metten halven aengelach soo ende gelijck hem t'selve wegens sijne huijsvrouwe is te deele gevallen ende bij cooppe vercregen gestaen ende gelegen ontrent de kercke van Heeze tusschen 1. Willem Anthonis Smulders 2. de drie onmondige kinderen Jan Aert Coppen hier tegen affgedeelt 3. de straet 4. idem. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Coppenacker ontrent sint Jop gelegen prochie voorst. tusschen 1. Ieuwen Marten Melchiors 2. Adriaen Meeus Francissen 3. Gijsbert Bastiaens 4. Jan Dirckx [doorgehaald: Wespen]. Item alnoch in ende vuijt een parceeltgen beemptgroesen groot ontrent drie copsaet gelegen onder de Venderbrugh onder die prochie van Heeze tusschen 1. Merije weduwe Joost Aert Coppen 2. de rieviere genaemt de Aa 3. Marie onmondige dochter wijlen Jan Aert Coppen 4. Dielis Gevens [Geevens] ... losbaar mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (13-03-1665)

[Kantlijn: compareerde Jan Clercx man ende momboir Marie Reijm Cocx ende Hendrick Maes ende Joost Sneijders als momboiren vande minderjariche kinderen Dielis Reijm Cocx deswelcke bekende ende verclarde haer gedeelt inde neffenstaende erffrente metten intrest van dien sijnde de somme van hondert drieendachtich gulden ses stuijvers ende acht penningen vuijt handen vande kinderen Jan Dielis Delen [Deelen] ontfangen te hebben soo dat dese rente is affgelost vuijtgenomen het gedeelt van Zijken weduwe Anthonis Janszoon Cuijpers, actum (02-02-1699). De voorst Zijken weduwe Anthonis Janssen Kuijpers bekent mede de somme van 66-13-6 .. dander vande kiu. vanden voornoemde debiteuren ontfangen te hebben [volgende pagina kantlijn] wat mede dese voorenstaende erffrente is voldaen ende betaelte actum (27-05-1699)]

67v. Geerit Raes Francissen ende heeft met behoorlijcke solempniteijten als naerder van bloet wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een huijs mette voorcamer schuer schop hoff metten aengelach groot ontrent t'samen vier vaetsaet niet vuijtgesondert, ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen gestaen ende gelegen is ontrent het Cruijs onder die prochie van Heeze als Hendrick de Jongh secretaris van Heeze ende Leende in coope vercregen heeft tegen Andries Bogers man ende momboir sijnder huijsvrouwe ende die momboiren der onmondige kinderen van Lauwreijs Franssen verweckt bij Anneken Hendrick Dircx van Velthoven sijne gewesen huijsvrouwe volgens den transportbrieff daer van sijnde ghepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (11-03-1665) ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaeten in sijn recht ... (18-03-1665)


67v. Jan soone Hendrick van Buijll [van Buel] ende Margriett Hendrick van Buijll [van Buel] wettige huijsvrouwe van Peeter Jacobs mits d'absentie desselffs haeren man als daer van mondelinge last hebbende soo sij verclaerde die thuijs gecomen sijnde dese naerbeschreven erffdeijlinge sall komen approberen Aerdt soone Hendrick van Hall man ende mombir Jenneken dochter Hendrick van Buijl [van Buel] sijne wettige huijsvrouwe diewelcke verclaerden met maelkanderen wettilijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben de goederen van haere ouders achtergelaten ende metter doot ontruimt


A: inde mits welcke deelinge te deel gevallen is Jan soone Hendrick van Buijl [Jan Hendrick van Buel] een parceel erffs soo groese als lant genaemt de Doeijleck, item noch een parceel ackerlants genaemt den Heursernau, item alnoch een parceel groesen gelegen inde Broecken aenden Draeijboom mits vuijtt dese cavell te gelden ende te betaelen eene rente van hondert gulden capitaell gepermitteert gelt aen Engelen Roelens woonende tot Eijndhoven welcke hondert gulden in een ander pant staen, ende omet dese cavell hebben van den cavell gevallen aen Peeter Jacobs vijftich gulden eens, ende vande cavell gevallen aen Aerdt Hendrick van Hall de somme van driehondert gulden eens

B: Peeter Jacobs man ende momboir Margriet Hendricx van Buijl [Margriet Hendrick van Buel] sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen een huijsken met eenich aengelach soo voor het affgepaelt is, item alnoch de hleft van de schuer mette plaets daerse op staet het suijteinde te dwers op te de deijlen, item alnoch een parceel ackerlants genaemt Jan Timmers acker, item alnoch een parceel ackerlants gelegen int Nieuwlant sijnde den achtersten acker naest de heij, item alnoch de helft westwaert van een parceel beemptgroesen genaemt de Jansburch te lancx op te deijlen, item alnoch een parceeltgen groesen het achtersten gelegen inde Busch, item alnoch een parceeltgen groesen gelegen in de Bercken, item alnoch een parceeltgen groesen gelegen inde Broecken, mits hier vuijtte gelden ende betalen aen Pietersou tot Helmont rentmeester van de geestelijcke goederen eene rente van hondert gulden capitael, item alnch eene rente van eenen gulden jaerlijcx staende aende kerck tot Leende, item alnoch vuijtte reijcken aen Jan soone Hendrick van Buijll [van Buel], sijnen swager voorgenoemt de somme van vijffenvijftich gulden eens

C: Aerdt soone Hendrick van Hall man ende momboir sijne wettige huijsvrouwe voorst. is te deel gevallen een huijs met het aengelach soo het affgepaelt is, item alnoch de helft vande schuer te dwers op te deijlen mette erve daerse op staet het noorteijnde, item alnoch een parceell ackerlants den Voorsten Acker genaemt gelegen int Nieuwlant, item alnoch een parceel ackerlants genaemt d'Eeusell, item alnoch de helft van een parceel driesgroesen gelegen inde Jansburch te lancx op die sijde oistwaerts even groot, item alnoch een parceel groesen genaemt de Busch het voorsten neffens den wech, item alnoch een parceel groesen genaemt het Belienbroeck, item alnoch een parceel groesen genaemt t'Peersbroeck gelegen alle die cavells voorst. tot Strijp prochie van Leende ende dese cavell sall moeten vijtreijcken aen Jan soone Hendrick van Buijls cavel de somme van drie hondert gulden eens, ende noch eene rente van eenen gulden jaerlijcx aen de kercke tot Leende, noch vijftich gulden capitaell eender rente aen Frans Bluijssen vrouw ende noch vijftich gulden capitale rente aende weduwe van Arien Aerdt Raessen, ende is conditie dat ider de lasten in sijnen cavell staende sall moeten betalen ende maelkanderen te wegen ten naesten wech ende minste schade soo ende gelijck in susters ende broeders deijlinge dat behoort te geschieden ... (02-04-1665)
[Kantlijn: compareerde Peeter Jacobs man ende momboir Margriet Hendrick van Buel sijne huijsvrouwe diewelcke verclaert ende bekendt midts desen te approberen ende van werden te houden d'erffdeijlinge hier neffens staende midts sijne absentie door sijne huijsvrouwe voorst. mette andere sijne swagers aengegaen alles op verbant als naer recht, actum (15-04-1665)]

68v. Sijn Marten Melchiors man ende momboir Anneken Geerit Gevens [Geevens] sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck verocht Marcelis Thonis Smulders eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden sevensten april ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt d'eene gerechte helft onbedeelt in ende van een huijs mette gerechticheijt vande schuer hoff metten aengelach groot ontrent drie vaetsaet gestaen ende gelegen ter plaetsse genaemt het Cruijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den ouden 2. Hendrick de Jongh secretaris van Heeze ende Leende 3. den Rijtgraeff 4. de straet. Item alnoch in ende vuijt d'eene helft van een parceel ackerlandts die sijde oostwaerts gelegen aen d'Oude Voort prochie voorst. groot ontrent drie copsaet tusschen 1. den lijckwech 2. Willem Thijs ende Jan Thijs Loots 3. Hendrick Gevens [Geevens] den jongen hier tegens affgedeelt 4. schepr vuijtloopende ... losbaar mette somme van eenhondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (07-04-1665)


68v. Hendrick Jan Heijmans man ende momber Iken Willems sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettilijck ende erffelijck vercocht Joost Jan Evers, een parceel groesen, groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt het Voorst Beuven, gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictia van Heeze ende Leende oft soo groot ende kleijn tselve aldaer gelegen is, tusschen 1. Jan Tielens 2. de gemeente 3. Beuwestraetgen 3. Goortken Peeters. Item alnoch het middelste Beuven groot ontrent anderhalff vaetsaet oft soo groot ende klijen tselve gelegen is ter prochia ende jurisdictie voorst. tusschen alsvooren. Item alnoch het achtersten Bouven groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der mate gelegen ende belent alsvoorst. ... (08-04-1665)


69. den vercooper in qualiteijt alsvooren, ende heeft wettilijck ende erffelijck vercocht Wijnandt Tomas [Thomas], een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet genaemt het Deleijnt, oft soo groot ende klijn tselve gelegen is tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. den cooper 2. Paulus Peetrs 3. de heijde 4. de Smeele ...


69. Adriaen Adriaens van Velthoven, ende heeft wettilijck ende erffelijck vercocht, Aerdt Jacobs van Velthoven, eenen jaerlijcken chijns van twintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, vrije gelt, alle jaer te gelden ende te betaelen op onse lieve Vrouwe Lichtmisdach, iertijts vercocht ende gelooft bij Peeter Jan Vaessen ende Jenneken sijne wettige suster, met eenen bijstaende momboir, ten behoeve van de voorn. Adriaen Adriaens van Velthoven transportant in desen, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijtt een huijs metten aengelach, groot omtrent derdalff vaetsaet gelegen tot Strabrecht prochia van Heeze tusschen 1. Geerit Anthonis Wouters 2. het Noulantsstraetgen, breeder naer inhouden vande originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schpenen in Heeze ende Leende wesende van data den (01-02-1649)... (11-04-1665)


69v. Adriaen Adriaenssen van Velthoven inwoonder tot Heeze vuijt crachte van procuratie op hem gegeven ende gepasseert bij sr. Louwies Faessen gewesende procureur filcael vande oostindische compaignie ende tegenwoordich coopman vande Franssche oostindissche compaignie out 27 jaeren voor den notaris de Saquin woonende binnen Chavij in Picardijen geschreven inde Fransse taele van date den (06-02-1665) onderteeckent bij de voorn. sr. Louis Faessen, Jan Faessen de Haquin notaris ende noch andere ibj ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft dienvolgende naer inhouden der clausule inde voorst. procuratie onder andere gejusereert wettelijck geratificieert ende geapprobeert sulcx hij doet midts desen alsulcke vercoopingen ende transporten van verscheijde parceelen van erven onder die prochie van Heeze gelegen bij diversche parsoonen gecocht ende bij de voornoemde comparant vuijt crachte van prcuratie wegens Jan Faessen met reserve vande approbatie van Louijs sijnen broeder alsdoen naer Oostindien vertrocken wesende ter tijt hij wederom te lande gecomen sijnde de coopers voor schepenen in Heeze ende Leende gevest ende opgedragen respective van date den (16-01-1664)... (24-04-1665)


69v. Peeter soone Aert Coox [Cocx], Matthijs Geerit Daems man ende momboir Anneken Aert Coox [Cocx] sijne wettige huijsvrouwe Roeloff Hendricx man ende momboir Marrie Aert Coox [Cocx] sijne wettige huijsvrouwe, die mits sijne absentie daer van voor schepenen ende getuijgen acte heeft gepasseert ons schepenen gebleecken Jacob Willem Verhagen man ende momboir Lijsbeth Aert Coox [Cocx] sijne wettige huijsvrouwe, Joost Peeter Coox [Cocx] ende Matthijs Lenart Hannen beijde als wettige geede momboiren over de vier onmondige kinderen wijlen Hendrick Aert Coox [Cocx], de voorst momboiren vuijtt crachten van wettich decreet bij heeren schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (26-01-1665) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben naer voorgaende drie sonnedaechse proclamatien ter hoochsten ende voor alle man wettilijck ende erffelijck vercocht Lenart soone Aert Coox [Cocx], hennen mede erffgenaem een huijs, schuer, hoff metten aengelach, groot ontrent anderhalff vaetsaet gestaen ende gelegen aende Cruijstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. de straett 2. Jan Frans Maes 3. de straett 4. Jan Arien Hoeben ... (29-04-1665)


70. Peeter Jacobs man ende momboir Margriet Hendricx van Buel sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Aert Wespen ende Abraham Marten Bluijssen beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen van Lauwreijs Franssen verweckt bij Anneken Hendrick Dircx van Velthoven sijne gewesene huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve der voorst. onmondige kinderen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den veerthienden maij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (14-05-1666), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen genaemt de Berck groot ontrnent drie vaetsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Maes 2. Adriaen Timmers 3. [leeg] 4. Marten Dirck Cissen. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen genaemt het Bosken groot ontrent anderhalff vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Maeijken weduwe Frans Bluijssen met haere kinderen 2. Aert van Hal 3. Geerit Swoesten [Swuesten] 4. Willem Maes. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts gelegen aenden Santberch prochie voorst. groot ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. Bartel Schoncken 2. Willem Maes 3. de straet 4. s'heeren Aert ofte heijde ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens geperimiteert gelt ... (04-06-1665)

[Kantlijn: Hendrick Aert Wespen inden name mede van Abraham Marten Bluijssen bekent dat Peeter Jacobs aen hem dese rente van ses gulden jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (20-02-1668)]

70v. Hendrick Govers man ende momboir Geertruijt Wils Muijsers sijne wettige huijsvrouwe, Elisabeth ende Aeltgen beijde meerderjarige dochters wijlen Geerit Wils Muijsers met henne bijstaende momboiren in desen, Catelijn mede eene wettige dochter wijlen Geerit Wils Muijsers out 23 jaeren, ten overstaen van Michiel vanden Beekan, haeren wettigen geeden momboir ende Jenneken insgelijcx eene wettige dochter wijlen Geerit Wils Muijsers out 21 jaeren ter overstaen van sr. Geerart vanden Steen haeren wettigen geeden momboir diewelcke hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt de parceelen van erffgoederen, renten ende obligatien hen aengecomen door doode ende afflijvicheijt van Geerit Wils Muijsers ende Maria vanden Broeck hennen respectiven vader ende moeder


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Hendrick Govers man ende momboir Geertruijt Wils Muijsers sijne wettige huijsvrouwe, inden eersten den halven beempt inde Cortbruggen noordwaerts even groot, noch den acker aenden Meulenpath ende daer vuijt te gelden dertich stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht, item noch den acker van Jan Coox [Cocx] inde Breetvennen, noch den acker van Peeter Delen [Deelen], item noch den beempt achter Jan Jeucken gelach metten wech achter Merije Broeckmans gelach. Noch het Bruijcxken neffens Jan den Smeth [de Smid], item noch de Jaasburch, noch den acker achter Peeter Jeucken, noch het groot gebust aen den Maesheurck, item noch eene rente van vijffhondert gulden capitael op de gemeijnte van Mierlo, item noch eene rente van sevenhondert ende vijftich luijcxguldens capitael gelt int landt van Luijck, item noch hondert guldens capitael op Jan den Smith [de Smid], item noch een halff veltgen inde Hulsbroecken met Hendrick Bull metten pacht daer in staende, noch den torffveltgen tot Strijp gelegen gecomen van Peeter Delen [Deelen], ende alnoch het huijs schuer backhuijs, hoff ende aengelach gestaen ende gelegen ontrent de kercke van Leende, ende moet dese cavel vuijtreijcken aende andere cavelen te weten aende cavel gevallen aen CAtelijn Geerit Muijsert t'seventich guldens eens, item aen Lijsbeth Geerit Muijsers driehondert achtentwintich guldens eens ende aen Aeltgen Geerit Muijsers de somme van achthondert ende seventhien gulden eens, dies moet Hendrick Govers voorst. aen sijn cavel goetvinden de somme van vijffhondert ende vijfthien gulden aen t'huijs te corten, volgen de goederen tegens de naekindere van henne voorst. moeder verweckt bij Hendrick Anchems bij liquidatie gedeelt te weten twee hondert gulden capitael op Michiel vanden Beekan tot Turnhout

B: Lijsbeth meerderjarige dochter wijlen Geerit Muijsers geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten het huijs schuer hoff metten aengelach tot Strijp gelegen, item noch den beempt inden Weeckenshorst met alnoch de Doelheijck van Peeter Jutten, item noch den beempt achter Peeter Delen [Deelen] gelach met alnoch het veltgen van Tielen Heesterbeecx [Heesterbeeck], item alnoch Tielen Heesterbeecx gelach, alnoch Gielen Wouters gelach, noch Jacop Pompen gelach, item alnoch het velt inde Bercken van Willem Jutten, item alnoch het groot velt inde Broecken met alnoch het Cleijn Beemptgen inde Broecken, item alnoch eene rente van elffhondert gulden capitael op de gemeijnt van Heeze ende moet dese cavel ontfangen van Hendrick Govers vuijtte huijsinge staende ontrent de kercke van Leende de somme van drie hondert achtentwintich gulden eens, volgende goederen tegens de naekinderen van henne voorst. moeder verweckt bij Hendrick Anchems bij liquidatie gedeelt te weten eene obligatie van tweehondert gulden capitael ten laste van Anthonij Prinssen tot Turnhout
[Kantlijn: compareerde Lijsbeth dochter Geerit Wils Muijsers ende bekendt dat Hendrick Govers haeren swager bij liquidatie aen haer de driehondert achtentwintich gulden heeft voldaen ende betaelt die haer vuijt de huijsinge in desen geruert wat comende, actum den (16-09-1667)]

C: Aeltgen meerderjarige dochter wijlen Geerit Muijsers geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten den halven beempt inde Cortbruggen suijdtwaerts even groot, item noch den acker aende Meulenstraet groot twee vaetsaet, item alnoch den acker inde Breetvennen groot negenentsestich roeden, item noch het Cleijn Breetvenneken met alnoch den Broeckacker vn Dielis Truijen, item noch het halff vaetsaet inde Speel, alnoch den Ouden Beempt, noch de Craenseth van Nelis Geven [Geeven], item den Heestercamp met t'Cleijn Busken mette eijcken aenden Maesheurck, item alnoch een rente van eenduisent guldens capitael op de gemeijnte van Sommeren [Someren], item alnoch eenre rente van hondert t'sestich gulden capitael op Michiel den Hoeijmaecker, ende moet dese cavel ontfangen vuijtte cavel van Hendrick Govers vuijtte huijssinge ontrent de kerck de somme van achthondert ende seventhien guldens eens, volgende goederen tegens de naekinderen van heenne voorst. moeder verweckt bij Hendrick Anchems bij liquidatie gedeelt te weten op Wilbert Gijsberts tot Turnhoudt hondert vijftich guldens capitael, item alnoch een parceel ackerlants achter Hendrick Driessen gelegen.
[Kantlijn: Jenneken Wils Muijsers bekent door haer quitantie alhier ter scretarij berustende als schriftelijcke last hebbende van Aeltgen haere wettige suster d'welcke mede Lijsbeth ende Catelijn oock haere susteren sijn affirmerende dat Hendrick Govers haeren swager aen haer inden name van Aeltgen haere suster bij liquidatie de achthondert ende seventhien gulden heeft voldaen ende betaelt, actum den (16-09-1667)]

70v-71 [los vel: de 16 september 1667, ick ondergeschreve bekenne ontfange te hebben vijt handen van mijn swager Hendrick Goevers de somma van seven hondert ende eenetachtich gulden ende dat voor mijn suster Aeltien woonede tot Antwerpen over tgeene haer was comende inte Dolinghe bekenne hier mede voldoen te sijn, Jenneken Wils Muijsers]


D: Catelijn Geerit Muijsers out 23 jaeren met overstaen van Michiel vanden Beekan haeren wettigen geeden momboir is te deel gevallen inden eersten het huijs schuer hoff metten aengelach gelegen over den Leenderdijck onder de Sevenhuijs, noch eenen acker gelegen aen den Craensetwegh, noch een parceel ackerlandts neffens Thonis Engelen, item alnoch het landt aen Jan Anchems gebust, alnoch den Corencamp mette groes bij t'gelach, item noch het landt neven Griet van Erp, item noch den beempt inde Meulenschutten, item noch de cavel inde Gelucten met alnoch den beempt inde Gelucten, item alnoch eene rente op de gemeijnte van Geldrop van hondert vijftich gulden capitael, item alnoch eene rente van hondert gulden capitael, item alnoch eene rente van hondert gulden capitael op Cornelis Daems tot Heeze, alnoch eene rente op Lijsken Leenarts tot Strijp achter Eijndhoven [Eindhoven] van vijffhondert vijffendertich gulden capitael met alnoch eene rente van vier hondert gulden capitael op joncker Hendrick de Horn [Horne] ende moet dese cavel ontfangen vuijtte huijsinge van Hendrick Govers t'seventich gulden eens, volgende goederen tegens de naekinderen van henne voorst .moeder verweckt bij Hendrick Anchems bij liquidatie gedeelt te weten hondert gulden capitael op Michiel vanden Beekan tot Turnhoudt met alnoch eenen acker inde Breetvenne bij Thonis Catten erve
[Kantlijn: compareerde Catelijn Geerit Muijsers ende bekent dat Hendrick Govers haeren swager aen haer bij liquitatie de t'seventich gulden die haer vuijtte huijsinge in desen geruert was goet comende heeft voldaen ende betaelt, actum den (16-09-1667)]

E: Jenneken Geerit Muijsers out 21 jaeren met overstaen van sr. Geerit vanden Steen haeren geeden momboir is te dele gevallen inden eersten het huijs metten hoff tot Tuernout [Turnhout] gelegen, item alnoch een parceel beemptgroesen gelegen aende Voort, alnoch een parceel ackerlants gelegen inde Broeckacker, item alnoch een heijtvelt oft torffvelt inde Meergooren gelegen, item alnoch twee renten op Michiel vanden Beekan d'eene van tachtentich ende d'andere van hondert gulden capitael, item alnoch eene rente van hondert vijftich gulden capitael op den Beekan, alnoch eene rente van hondert vijffentsestich gulden capitael op Willem Aert Wouters soon tot Tuernout [Turnhout], item alnoch een rente van hondert gulden capitael op Meervlaessen, item alnoch een rente van drie hondert gulden capitael op Wouter Dircx onder Tuernout [Turnhout], noch een rente van hondert vijftich gulden capitael ten laste van Hendrick Janssen op Meervlaessen, item alnoch eene rente van achthondert gulden capitael op de gemeijnte van Gemert, item noch eene rente van tweehondert negenendertich gulden derthien stuijvers capitael ten laste van Jan Anchems ende alnoch eene rente van van hondert gulden capitael op Hendrick Berchmans, volgende goederen tegens de naekinderen van henne voorst. moeder verweckt bij Hendrick Anchems bij liquidatie gedeelt, te weten eene rente van hondert gulden capitael op Jacop Monnincx op de Bruggenhuijs, item alnoch een halff vaetsaet achter Wouter Beelkens inde Broeckacker met alnoch een veltgen inde Bruijcxkens ... (18-06-1665)

72. de voorst. kinderen ende erffgenamen wijlen Geerit Wils Muijsers in qualiteijt als voor ter eenre Jan Anchems ende Hendrick Driessen beijde als wettige geede momboiren over de vier onmondige kinderen wijlen Hendrick Anchems verweckt bijde voornoemde Marie vanden Broeck als naerkinderen ter andere sijden, diewelcke hebben bij liquidatie wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt de goederen staende den lesten houwelijck geconquesteert ofte hen t'samen toebehoorende,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, de voorst momboiren ten behoeve vande vier naekinderen bovengenoemt, inden eersten den acker achter de kercke van Leende gecomen van Anneken Truijen, item alnoch eenen beempt gelegen inde Driesbeemden oock gecomen van Anneken Truijen, alnoch een torffvelt inde Broecken gelegen beneven Frans Jan Pompen erve, item alnoch eene rente van tweehondert gulden capitael op de gemeente van Sommeren [Someren], item alnoch eene obligatie van drie hondert gulden capitael op Jan Verstappen tot Leende, item alnoch eene obligatie van eenhondert vijftich gulden capitael op Thomas van Doren Peeters soon, item eene obligatie van eenhondert gulden capitael op Giliam Corstens tot Ravels, ende alnoch eene obligatie van vijftich gulden capitael op Hendrick Leenen tot Strijp

B: de vijff voorkinderen vande voornoemde Maria vanden Broeck verweckt bij Geerit Wils Muijsers haeren eersten man in qualiteijt alsvoor sijn bij liquidatie te deel gevallen inden eersten een parceel ackerlandts groot stijff een vaetsaet achter Thonis Catten gelegen, item alnoch een halff vaetsaet op de Broeckacker gelegen gecocht vande erffgenamen wijlen Anneken Truijen, item alnoch een loopensaet landts tot Boshoven gecocht van mr. Jan vanden Broeck, noch een halff velt inde Broecxkens gecocht van mr. Jans vanden Broeck, item alnoch eene rente van eenhondert twee gulden vijff stuijvers op Jacob Monincx [Monnincx] opde Bruggerhuijs, item alnoch eene obligatie van drie hondert gulden capitael op Michiel vanden Beekan, item een obligatie van eenhondert vijftich gulden capitael op Willem ghijsels onder Cassel [Kassel], ende alnoch eene obligatie van tweehondert gulden capitael op Anthonis Princen tot Turnhoudt [Turnhout], ... (19-06-1665)

72v. Rut Jacops ende heeft bij erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt, Matthijs Dirck Jeucken de quantiteijt van ontrent twee vaetsaet heijde gelegen aende Kooijbroecken onder die prochie van Leende, beneven 1. s'heeren Aert ende de heirbaue streckende naer Maerheeze [Maarheeze] 2. Jan Gijsen 3. Hendrick van Hooff, breeder naer inhouden vande acte daer van sijnde gemaeckt ende gegeven bijden ho: ed: geboren heere Albert Snoeckart van Schaumburgh grontheere van Heeze ende Leende ten behoeve vanden voorst. transportant van date den (10-12-1663) ... (22-06-1665)


72v. Matthijs Dirck Jeucken ende heeft bij erffmangelinghe wettelijck ende erffelijck etransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Rut Jacobs een parceel ackerlandts groot sessentwintich ende een halff roeij gelegen opde Cruijt prochie van Leende tusschen 1. de weduwe van Jan Martinis [Martens] 2. Geerit Hollen 3. Jacob Coolen 4. den Meulenpath ...


73. Hendrick Peeter Hoomans out ontrent 22 jaeren ten overstaen van Jacob jan Jutten ende herman Janssen sijne wettige geede momboiren ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Joosten een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een halff vaetsaet gestaen ende gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. oock bij nae rontsomme Frans Raessen 2. Marcelis Bluijssen 3. de straet. Item alnoch een parceel ackerlandts ter selver plaetse gelegen genaemt den Franckenberch groot ontrent anderhalff vaetsat tusschen 1. Geerit Raessen 2. Dielis Engel Berchmans 3. Merije weduwe Hendrick Bacx 4. Reijnder Tielens. Item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. Jan Tielens 2. Willem Dielis 3. Hendrick Wouters 4. de Cappelstraet. Item alnoch eenen hoff groot ontren thien roeden ter selver plaetse gelegen, die den vercooper verclaert aenden cooper geschoncken te hebben 1. Wouter Jan Veuten 2. Willem Dielis 3. Jan de Werdt 4. den Schoonhorst. Item alnoch eenen wech gelegen inde Peertswecken groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Marcelis Bluijssen 2. Anneke weduwe Arien Raessen mette kinderen 3. Arien Naessen 4. de kinderen van Vreijs Loeffs ... (07-07-1665)


73. Hendrick Peeter Hoomans [Homans] out ontrent 22 jaeren ten overstaen van Jacob Jan Jutten ende Herman Janssen sijne wettige geede momboiren ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Joosten, een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een halff vaetsaet gestaen ende gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Raessen 2. Marcelis Bluijssen 3. de straet 4. Frans Raessen. item alnoch een parceel ackerlandts ter selver plaetse gelegen genaemt den Franckenberch groot ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. Geerit Raessen 2. Dielis Engel Berchmans 3. Merije weduwe Hendrick Bacx 4. Reijnder Tielens. Item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsate ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. Jan Tielens 2. Willem Dielis 3. Hendrick Wouters 4. de Cappelstraet. Item alnoch eenen hoff groot ontrent thien roeden ter selver plaetse gelegen die den vercooper verclaert aenden cooper geschoncken te hebben tusschen 1. Wouter Jan Veuten 2. Willem Dielis 3. Jan de Werdt 4. den Schoorhorst. Item alnoch eenen wech gelegen inde Peertbroecken groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Marcelis Bluijssen 2. Anneken weduwe Arien Raessen mette kinderen 3. Arien Naessen 4. de kinderen van Vreijs Loeffs... (07-07-1665)


73. Huijbert Janssen ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gedesisteert ende affgegaen sijne tochte tot behoeve van Jan Huijbert sijnen soone van dese naervolgende parceelen van erven als te weten voor eerst van een stuck landts genaemt de Hoeve, den renuntiant voor d'eene helft ende den gerenuntieerde d'ander helft competerende, gelegen ontrent Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, groot int geheel acht lopensaet, tusschen 1. die kinderen Meeus Francissen 2. der naburen chijnsgoet 3. idem 4. Hendrick Jan Swerts. Item alnoch van een stuck landts ter voorst. plaetse gelegen genaemt den Draijboom groot ontrent twee loopensaet beneven 1. Jenneken weduwe Jan Ghijsberts mette kinderen 2. der naburen chijnsgoet 3. Jenneken weduwe Jan Ghijsberts mette kinderen 4. der naburen chijnsgoet ... (23-06-1665)


73v. Jan huijberts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen de Werdt, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van elff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op sinte Jan Baptistendach waer van den eersten pacht sal verschijnen sint Jan inden jaere 1666, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck landts de Hoeve genaemt, groot ontrent ach loopensaet gelegen tot Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. die kinderen Meeus Francissen 2. der naburen chijnsgoet 3. idem 4. Hendrick Jan Swerts. Item alnoch in ende vuijt een stuck landts ter voorst. plaetse gelegen genaemt den Draijboom groot ontrent twee loopensaet tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Ghijsberts mette kinderen 2. der naburen chijnsgoet 3. Jenneken weduwe Jan Ghijsberts mette kinderen 4. der naburen chijnsgoet. Noch in ende vuijt het vijffde deel van twintich loopensaet erffs mette huijsinge daer op staende die den voorst Jan Huijberts gecocht heeft vande erffgenamen van Aert Aertssen ende Jan Aertssen noch onbedeelt sijnde, gelegen tot Riel voorst. ... losbaar met de somme van twee hondert gulden Holandts gepermitteert gelt ... (25-06-1665)


73v. Frans Lenardts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacop Janssen den Werdt eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van elff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op sint Jan Baptistendach waer van den eersten pacht sal verschijnen op st. Jan Baptistendach anno 1666 ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck groesen genaemt den Hendricx dries groot ontrent drie loopensaet gelegen ter plaetsse genaemt de Meel onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Peeter Jan Ariens 2. Andries Ruevens ende Peeter Lenaerts 3. Margriet weduwe Leenart Janssen 4. scherp vuijtgaende aen Peeter Janssen voorst erve. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen sommige landt ter voorst. plaetsse gelegen groot ontrent drie loopensaet tusschen 1. Niclaes Anthonis Gerarts 2. eenen wech 3. die kinderen Willem Joost Ghijsen 4. des heeren heijde. Noch in ende vuijt een parceel landts ter voorst. plaetsse gelegen genaemt den Meelacker, groot ontrent twee loopensaet beneven 1. het clooster vander Hagen goet, 2. Margriet weduwe Lenart Janssne 3. Anthonis Geeraerts met meer andere 4. Gerart Geraerts. Noch in ende vuijt een stuck heijtvelts somme landt groot vijff lopensaet, beneffens 1. de weduwe Hendrick Goossens 2. Anthonis Gerarts met meer andere 3. Margriet weduwe Lenart Janssen 4. idem ... losbaar mette somme van twee hondert dergelijcke guldens Hollandts gepermitteert gelt ...


74. Jan Thijs Aerts ende Joost Jan Joosten man ende momboir van Marijken Matthijs Aerts sijne wettige huijsvrouwe ende hebben t'samenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Huijbert Janssen hen vijffde portie in ende van een huijs hoff metten aengelach, groes, ende landt liggende in verscheijde parceelen inden gehuchte genaemt Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen henne reengenoten aldaaer, gemeijn ende onbedeelt met Jan Aerts ende Peerken weduwe Aert [leeg] die de andere vier gedeelten t'samen sijn competerende, wesende los ende vrije vuijtgenomen vier gulden jaerlijcx tot Eijndhoven [Eindhoven] aen Aelken Huijberts. Item noch eene rente van vier gulden jaerlijcx aenden heijligeest tot Geldrop. Alnoch twee gulden jaerlijcx aende costerije tot Geldrop, alnoch seven gulden jaerlijcx aen Peerken weduwe Aert Aertssen. Alnoch twee gulden vijff stuijvers tot Roij. Noch drie gulden jaerlijcx soo sij die met recht moeten betaelen ofte vuijtgaet. Item noch sestien stuijvers twee penningen jaerlijcke grontchijns aenden heere vanden gronde ... (03-07-1665)


74v. Herman Janssen man ende momboir Lijntgen Daniel Claessen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Thijs een huijs hoff, aengelach metten acker daer t'eijnden aen gelegen groot t'samen ontrent twee vaetsaet onbegrepen der maten gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen ende erffgenamen wijlen Peeter Reijmen 2. Hendrick Bul 3. de gemeijnstraet 4. Goort Loeffs ofte den voetpat tusschen beijde gelegen ... (13-07-1665)


74v. Herman Janssen ter eenre ende Hendricxken Janssen huijsvrouwe van Hendrick Lambert Coolen midts d'absentie haers mans als daer van mondelinge last hebbende, soo sij verclaerde, diewelcke t'huijs gecomen sijnde t'gene naer beschreven sal comen approberen ende voor tegenwoordich geassisteert met Jan Janssen haeren geaffimeerden momboir indesen, ter andere sijden, diewelcke verclaren met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben die goederen naerbeschreven hen t'samen toebehoorende


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Herman Janssen voorst. een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Speelberch onder die prochie van Leende, ende moet dese cavel ontfangen vande ander cavel negenentwintich gulden eens

B: Hendrick Lambert Coolen door Hendricxken sijne huijsvrouwe alsvoor is te deel gevallen, den acker aende Seijenstraet groot ontrent seven copsaet gelegen onder die prochie van Leende ende moet dese cavel vuijtterhandt geven aen d'andere cavel de somme van negenentwintich gulden eens ...

75. Matthijs Geerit Goorts man ende momboir Lijsken Peeter Smulders sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Niclaes Bocx coster ende schoolmeester tot Heeze, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen opden vijfthienden dach maij, ende waer van den eersten pacht sal verschijnen (15-05-1666), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel erffs soo groese als landt wesende een aengelach groot ontrent seven copsaet gelegen inde Ren prochie van Leende tusschen 1. Roeloff Hendricx 2. Hendrick Geven [Geeven] 3. de straet 4. Lijntgen Tielens ... losbaar mette somme van eenhondert gulden ... (15-07-1665)

[Kantlijn: compareerde Willem Daems als last hebbende van Glaudie Souwen derwelck ende bekend van dese neffenstaende rente hem te deel gevallen vande weduwe Roelandt Hendricx ten vollen vergroeckt ende voldaen te sijn consetenterende derhalve inde cassatie deses, actum (25-02-1697)]

75. Libbeken naergelaten weduwe Jan de With geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van allen de parceelen ende gronden van erven die sij als lancxlevende in tochten was besittende egeen vuijtgescheijden dan alleenlijck het huijs metten aengelach daer sij in is woonende, waer aen sij de tochte haer leven lanck is reserverende, ende dit alles tot behoeve van haere kinderen met de voornoemde Jan de With haeren gewesenen man wettelijck verweckt. Nochtans onder merckelijcke reserve ende conditie hier toe gedaen, dat elck van hare kinderen ende sulcx tot seven int getal, ter saecke vande renuntiatie der tochte vande voorst. parceelen van erven schuldich ende verbouden sullen sijn aende voornoemde renuntiante haere moeder alle jaeren haer leven lanck gedurende te moeten geven ende betaelen de somme van thien gulden ende bij faulte van egeene prompte betaelinge sal de voorst. renuntiante het beste pant ofte parceel bij hen gedeelt vande gene waer aen het gebreck sal vallen sonder vonnis ofte recht wederom tot haer mogen nemen besitten ende gebruijcken gelijck voor dato vande voorst. renuntiatie. Ende de voorst. kinderen wijlen Jan de With alle present vuijtgenomen Crijn Geerits man ende momboir Merije Jan de With die dienaengaende mits sijne absentie aen sijne voorst. huijsvrouwe voor getuijgen mondelinge last ende procuratie heeft gegeven, geloven elck aen henne voorst. moeder op verbant ende verbeurtenisse alsvoor de voorseijde thien gulden jaerlijcx alsoo te sullen betaelen dat sij daer over niet clachtich sal vallen ... (24-03-1665)


75v. de seven kinderen ende erffgenamen wijlen Jan de With verweckt bij Libbeken Matthijs Blesen sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt de parceelen van erven waer van henne voorst. moeder op huijden de tochte heeft affgegaen ende met helmelinge vertijdenisse tot behoeve van hare kinderen gerenuntieert,


A: ende midts welcke deelinghe bij lotinge oft cavelinge te deel gevallen is, Jacob Jan de With ofte mits sijne absentie Hendrick sijnen broeder als daer van schriftelijcken last ende procuratie hebbende gepasseert voor den notaris Casparus Breldts ende seeckere getuigen residerende tot Ceulen [Keulen, Köln] van date den (24-03-1665) ons schepenen gebleken, inden eersten d'eene helft vanden Haeghacker te lancx op die sijde suijdtwaerts even groot, item alnoch die Smeel, alnoch d'eene helft van een parceel groesen genaemt de Schaveijen te lancx op die sijde suijtwaerts even groot, item alnoch een parceel groesen genaemt de Cortbrughe

B: Hendrick Jan de With voor sijn selven is te deel gevallen inden eersten den Huijsacker met alnoch den acker inde Langstraet, item alnoch d'eene helft vande Schaveije even groot te lancx op die sijde noortwaerts, item alnoch het driesken inde Langstraet genaemt het Geukensdriesken

C: Adriaen Jan de With is te deel gevallen, inden eersten den halven Haeghacker even groot te lancx op, die sijde noortwaerts, item alnoch den acker inde Leenderstraet op de Huijset gelegen, item alnoch twee parceeltgens groesen gelegen inde Langstraet

D: Lijsbet Jan de With naergelaten weduwe Geerit Cuijlen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten een parceel ackerlants achter Peeter Goossens huijsinge gelegen, met alnoch een vaetsaet ende een halff vaetsaet ackerlants in twee parceelen gelegen aenden Heeserpath, item alnoch de halff Cortstraet even groot te lancx op die sijde noortwaerts

E: Crijn Geerits man ende momboir Merije Jan de With sijne wettige huijsvrouwe als hier toe ofte totte voorst. deelinge last ende consent gegeven hebbende alhier schepenen gerelateert, is te deel gevallen inden eersten den acker van Dirck Bocx met alnoch den halven leegen acker even groot d'wers op dei sijde suijdtwaerts metten last daerin staende, item alnoch d'eene helft van een parceel groesen genaemt de Cortstraet te lancx op even groot die sijde suijtwaerts ende alnoch die halff rije onbedeelt

F: Lenart Thijs Hannen man ende momboir Heijltgen Jan de With sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten den halven Schaftenacker te lancx op even groot die sijde suijtwaerts, metten parceel ackerlandts genaemt den Berch, item alnoch een halff vaetsaet ackerlants gelegen voor den Schaftenacker, item alnoch een parceel groesen genaemt den achtersten Bosch

G: Geertruije Jan de With naergelaten weduw Peeter Leenders geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten den halven Schaftenacker even groot te lancx op die sijde noortwaerts ende moet over d'andere helft wegen gelijck van outs is geschiet, met alnoch den halven leegen acker d'wers op even groot die sijde noortwaerts metten last daer in staende, item alnoch den voorsten Bosch ende alnoch de halff rije onbedeelt, met conditie dat de voorst. deijlderen den achterstellige pachten staende inden geheelen leegen acker t'samen ende gelijckelijck bij sullen moeten betaelen ende sulcx gedaen sijnde daer naer staen tot laste der gever t'selve pant gevallen sijnde ...

67v. Joost Delijs [Delis] Ghijsen als wettige geede momboir beneffens Jan Philips Coolen den mede momboir voor tegenwoordich absent als daer van mondelinge last hebbende soo hij verclaerde respective over Peerken onmondige dochter wijlen Lambert Coolen, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Martinis Tielens Heesterbeecx [Heesterbeeck] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen opden thienden augustij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel driesgroesen groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Blesendries aenden Venne onder die prochie van Heeze gelegen tusschen 1. Hendrick Aert Wespen 2. Peeter Sijmons 3. Heijltgen weduwe Jan Weijnen mette kinderen 4. den Venderdijck. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen genaemt het Vossenbeemptgen groot ontrent vijff copsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Adriaen Aert Wespen 2. Wouter Schavers 3. Heijltgen weduwe Martinis Thonis Martens met haeren kinde 4. de rieviere genaemt de Aa ... losbaar mette somme van hondert vijffentwintich gulden gepermitteert gelt ende mette verschenen pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende ... (10-08-1665)

[Kantlijn: compareerde Maria Willems weduwe Andries Heesterbeecx [Heesterbeeck] als testamentaire erffgename vanden selven soo sij verclaerde, ende verclaerde ende bekende dat Aert Janssen van Sichelen als momboir over seecker dochter Lambert Coolen dese nevensgaende rente aen haer comparante affgeloost, voldaen ende betaelt heeft het capitael met allen de verloopen pachten van dien, ergo gecasseert, actum den (27-05-1683)]

77. Frans Wouter Coox [Cocx] als wettige geede momboir met ende beneffens Hendrick Andriessen van Maerheeze, inden naeme van Jan Verstappen als daer van mondelinge last hebbende, soo hij verclaerde den mede momboir respective over d'ommondige kinderen van wijlen Peeter Reijm Hoirs vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heere schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (03-08-1665) ons schepenen seer well kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt mits drie sonnedaeghse proclamatien voor de kercke tot Leende gedaen, ten hoochsten ende voor alle man wettilijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Geven [Geeven], een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaett gelegen aende Renbrugh, prochie van Leende tusschen 1. Frans Arien Pompen 2. den Renwech 3. de Aa 4. Lenart Aert Coox [Cocx], ... (10-08-1665)


77. de vercooperen in qualiteijt vt supra, hebben wettilijck ende erffelijck vercocht Goort Aert Coppen een parceeltgen ackerlants groot ontrent een vaetsaett ombegrepen der maten, gelegen acheter Goort Aert Coppen huijsinge offte aengelach, onder die prochie van Leende tusschen 1. des coopers 2. Arien Berchmans 3. des coopers 4. Stijntgen weduwe Goort Loeffs met haere kinderen ...


77. mr. Arnoldus Gerardi als gemechticht van onsfrouwe Maria Ceulemans meestersse van het Bagijnhoff tot Mechelen als executeuresse van den testamente wijlen Jan Franssen in sijnen tijt backer in het voorst. Bagijnhoff, volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris J: Buijdens ende seeckere getuijgen residerende binnen de stadt Mechelen, wesende van date den (09-06-1665) aen schepenen alhier verthoont, item alnoch gemechticht wegens d'eerbaere Heijltgen Franssen oock vuijtten voorst. Bagijnhoff tot Mechelen, eene wettige suster van de voornoemde Jan Franssen, geassisteert mette voornoemde Maria Ceulemans als haere momboiresse in desen volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (28-07-1665) on schepenen insgelijcx gebleken, ende heeft indier qualiteijt wettilijck ende erffelijck vercocht Adriaen Adriaens van Velthoven d'eene helft in ende van seeckere bedeelde huijsinge wesende de voorst. cavell met het Schopken ofte kleijn huijsken aende straet hier toebehoorende mette helft van het aengelach, soo ende gelijck tselve wordt gebruijckt ende bewoont bij Cornelis van Lommell de voornoemde Jan Franssen ende Heijltgen tsaemen toebehoorende, gestaen ende gelegen ontrent de Haegh onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Raes Francissen te weeten voor aende straet ende Jan Goris achteraen sijnde dd'ander helft hier tegens affgedeelt 2. den cooper 3. Hendrick Tonis Francissen 4. de straett ... (20-08-1665)


77v. den vercooper in qualiteijt vt supra ende heefft wettilijck ende erffelijck vercocht Jan Goris een parceel driesgroesen genaempt den Hoogen Dries, groot ontrent anderhalff vaetsaett ter plaetse genaemt de Haegh onder die prochie van Heeze gelegen, de voorst. Jan Franssen ende Heijltgen tsamen toebehoorende off toebehoort hebben, tusschen 1. Aert Jacobs van Velthoven 2. den cooper met sijne consorten 3. den ed: heere van Heeze ende Leende 4. seeckers gebruijck straetgen ...


78. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heefft wettilijck ende erffelijck vercocht, Tonis Jan Joosten, een parceel groesen, genaempt den Boermansbeempt, groot ontrent vijff copsaett, gelegen aende Voort, onder die prochie van Heeze de voorst. Jan Franssen ende Heijltgen tsaemen toebehoort hebbende tusschen 1. Geerit Nelis 2. Dirck Wouters, Joost Jan Geerits met meer andere 3. Joost Jan Geerits 4. den Reijt Graeff ..


78. den vercoopers in qualiteijt alsvoor, ende heefft wettilijck ende erffelijck vercocht, Willem Jan Geerits, een parceel ackerlants, genaempt de Nieuwhoeff, groot ontrent twee vaetsaet, ombegrepen der maten, gelegen in de Nieuwhoeff, onder die prochie van Heeze gelegen de voorst. Jan Franssen ende Heijltgen tsaemen toebehoort hebbende tusschen 1. den cooper 2. Jan Sijn Dircx 3. Els van Heeze 4. een waterlaet ...


78v. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heefft wettilijck ende erffelijck vercocht, Hendrick de Jongh secretaris van Heeze ende Leende een parceel erffs genaemt den Binnenacker, groot ontrent seven copsaett ombegrepen der maten, gelegen ontrent de cappell tot Eijmerick, onder die prochie van Heeze den voorst. Jan Franssen ende Heijltgen tsaemen toebehoorende, tusschen 1. Jenneken naergelaten weduwe Jan Luijcas Francissen mette kinderen 2. Anthonis Berchmans ende Jan Jochems van Reijthoven [Riethoven] 3. de gemeijnstraett 4. sijn ho: ed: den heere van Heeze ende Leende genaemt het Roijbroeck...


78v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heefft wettilijck ende erffelijck vercocht, Dirck Wouter Verbiesen, een parceel groesen genaemt de Sant groot stijff vijff copsaett, ombegrepen der maten gelegen buijten den Eijmerickerdijck, onder die prochie van Heeze de voorst. jan Franssen ende Heijltgen tsaemen toebehoorende tusschen 1. d'erffgenaemen van Lijntgen Boelen 2. Jan Daems nomine uxoris 3. Peeter soone Peeter Delen [Deelen] 4. Tonis Lenart Vincken ...


79. Jan soone Peeter Willem den Litsenburger [de Litsenborger], ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendricxken Peeter den Litsenburger [de Litsenborger] sijne wettige suster sijn contingent ofte portie in allen de goederen bij wijlen Peeter den Litsenburger [de Litsenborger] midts sijne afflijvicheijt achtergelaten, soo in huijs hoff met het cleijn huijsken gestaen ende gelegen tot Leende onder die prochie van Leende, ende voorts in hoogen in leegen in diepen in droogen egeen vuijtgescheijden, ende den vercooper heefter helmelinge op vertegen ... (22-08-1665)


79. Tielen Dirck Stijnen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Anthonis Francissen een parceel erffs, soo groes als heijde met eenen wal tusschen ende rontsom affgraven, gelegen aen d'Ovelsvelden prochie van Heeze tusschen 1. des heeren heijde ofte aert 2. d'erffgenamen Adriaen Geerit Elkens 3. des heeren heijde ofte aert 4. d'erffgenamen Jan Lambert Bacx ... (12-10-1665)


79. Jan Anchems van Gemert man ende momboir Anneken Jan Stappers sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van tweentwintich gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten dach van september ende waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen op den (01-09-1666) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs schuer, hoff, boomgaert metten aengelach ende ackerlandt over den voetpat groot int geheel ontrent seven vaetsaet gelegen bijde kercke van Leende tusschen 1. den kerckhoff met Goort Bul 2. de straet 3. idem 4. Frans Arien Pompen, Joost Coox [Cocx] ende de kinderen Heijl Sweers erve. Noch in ende vuijt een parceel groesen genaemt de Cuijlen groot ontrent t'negentich roeden inde Leenderstraet prochie aldaer gelegen tusschen 1. Jacob van Asten 2. Jan Vogel ende Heijltgen Maes weduwe Peeter van Puth 3. de riviere genaemt de Aa 4. Matthijs Geerit Daems ... vuijtgenomen eene rente van vijfthien gulden jaerlijcx aen Wouter Coox [Cocx] ... losbaar met de somme van vierhondert eenendertich gulden den gulden tot twintich stuijvers alsvoor gerekent ... (15-10-1665)

[Kantlijn: Geerit Raes Francissen bekendt dat Jan Anchems aen hem dese rente van tweentwintich gulden thien stuijvers heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum (17-08-1668)]

79v. Aert Peeter Aerts man ende momboir Heijlken Marten Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Marten Jans borger der stadt Helmondt eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van acht gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op lichtmisdach waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen op lichtmisdach als men schrijven sal anno 1667 ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijffals vaetsaet soo groes als landt gelegen tot Creijel prochie van Heeze tusschen 1. Jenneken Marten Verbraeckendochter 2. Merrijeken Snijers [Snijders] 3. Geerit Joost Dircx 4. de straet ... losbaar met de somme van eenhondert vijftich dergelijcke guldens t'samen ofte in drie termijnen ider met vijftich guldens t'sessens ... (29-10-1665)

[Kantlijn: compareerden Jenneken Jan Martens de welcke bekende van de nevenstaende rente ofte capitael ende de verloopen pachten van dien, door Aerts Peeter Aerts voldaen ende bethaelt te sijn, consenterende dien volgens inde cassatie deses, actum (29-09-1683)]

80. Hendrick ende Cornelis gebroederen soonen wijlen Jan Joost Geukens verweckt bij Merreijken Hendrick Snoecx sijne wettige huijsvrouwe, Hendrick Jan Claus man ende momboir Marie Jan Joosten sijne wettige huijsvrouwe, Willem Jan Slauwens man ende momboir Joostgen Jan Joosten sijne wettige huijsvrouwe, Hendrick Daem Verhagen man ende momboir Ieken Jan Joosten sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Marcelis Thonis Smulders een parceel ackerlandts genaemt den Loocker groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aenden Ottermanswech onder die prochie van Heeze tusschen 1. Anthonis Jan Jacobs van Velthoven 2. den heijligeest tot Heeze 3. den Ottermanswech 4. eenen waterlaet ... (31-10-1665)


80. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Willem Gobbels een parceel ackerlandts genaemt den Creijlsschenacker gelegen aenden Mulsdries onder die prochie van Heeze groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Jan Delis Slauwers 2. Goort Dirck Buijs 3. eenen ackerwech tegens den Mulsdries 4. Hendrick Jacob Schooffs ...


80. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Jan den Smith [de Smid] een parceel ackerlandts genaemt de Nieuwhoeff groot ontrent drie copsaet gelegen inde Nieuwhoeven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Snoecx 2. Goort Jan Bacx 3. de kinderen wijlen Thonis Willem Daems 4. Marcelis Thonis Smulders ...


80v. Jan Delijs Joosten man ende momboir Merije Eijmberts sijne wettige huijsvrouwe voor d'eene helft ende Meeus van Mol man ende momboir Jenneken Eijmberts sijne wettige huijsvrouwe voor d'andere helft, ende hebben t'samen ende elck van hen int besonder wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen henne gerechte helft onbedeelt in ende van een parceel ackerlandts genaemt den Camp groot ontrent negen copsaet onbegrepen der maeten gelegen aende Voortstraet onder die prochie van Heeze hen t'samen toebehoorende tusschen 1. Luijtgen weduwe Paulus Jan Joosten met haere kinderen 2. Jan Peeter Swuesten nomine uxoris 3. den Lijckwech 4. de Voortstraet ofte waterlaet tusschen beijde gelegen ... (06-11-1665)


80v. Meeus van Mol man ende momboir Jenneken Eijmbers sine wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Goorts van Velthoven d'eene gerechte helft onbedeelt in ende van eenen hoff met het driesken aen malcanderen achter Hendrick Joosten ontrent t'Cruijs onder die prochie van Heeze gelegen groot ontrent t'samen vijff copsaet onbegrepen der maeten tusschen 1. Hendrick Joosten 2. de kinderen van Thonis Willem Daems 3. de straet ...


81. Dirck ende Jan gebroederen soonen wijlen Willem van Houdts [van Hout] inwoonderen tot Sommeren [Someren] ende Maerheeze [Maarheeze], ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Thijs Jan Beecx een huijs schuer metten aengelach soo groes als landt daer eenen waterlaet tusschen beijde doorloopt groot ontrent t'samen vier vaetsaet ofte soo groot ende cleijn t'selve tusschen sijne palen ende limiten gestaen ende gelegen is tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. de straet 2. d'erffgenamen van Jen Smulders 3. Daniel Paulus van Asten nomine uxoris 4. Jan Janssen van Gael ... (07-11-1665)


81. Jan Willem Delen [Deelen] bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Jan Thonis van Can de somme van tachentich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van goede deuchdelijcke geleende ende ontfangen pennigen gelovende dieselve somme van huijden desen dach over een jaer wederom aenden voornoemden crediteur te sullen restitueren stellende hem daer voorens specialijck in handen een parceel ackerlandts genaemt de Camberch groot ontrent vijfftalff copsaet gelegen aende Oude Meulenstraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. Thonis Jan Joosten 2. Goort Geerit Gevens [Geevens] hier tegens affgedeelt 3. de kinderen wijlen Thonis Gevens [Geevens] 4. de Oude Meulenstraet soo hij seijde wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer, welck voorst. parceel den crediteur voor den intrest der voorst. penningen van nu aff aen sall mogen aenverden ende gebruijcken, ende bij aldien de voorst. penningen ten voorseijden dage niet en worden gerestitueert verclaert de voornoemde Jan Willem Delen [Deelen] t'voorst parceel ackerlandts aende voornoemde Jan Thonis van Can voor de voorverhaelde somme van t'achtentich gulden met helmelinge vertijdenisse te sullen overgeven ende sulcx binnen der tijt van veerthien dagen naer t'expiereren vanden voorseijden tijde te sullen doen ... (19-11-1665)


81v. Jan Michiel Delen [Deelen] inwoonder binnen den dorpe van Protugael [Poortugaal] ontrent de stadt van Rotterdam gelegen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Michiel Delen [Deelen] sijnen broeder inwoonder tot Leende d'eene gerechte helft onbedeelt in ende van een huijs hoff metten aengelach ende den acker daer t'eijnden aengelegen groot ontrent t'samen vier vaetsaet gestaen ende gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Anthonis van hal 2. Thonis Donckers, Libbeken weduwe Aert van Brugh met meer andere 3. Thonis Wouters Verbiesen 4. Michiel Delen [Deelen] mette straet ... (20-11-1665)


81v. Dirck Aert Wespen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Jan Geerits een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vier gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den elffsten november waer van den eersten pacht sal comen te verschijen den (11-11-1666), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie vaetsaet onbegrepen der maeten gestaen ende gelegen aenden Ven ter plaetsse genaemt den Velthovens Heurck onder die prochie van Heeze tusschen 1. een ackerstraetgen 2. Peeter Stoffels 3. idem 4. de straet ... losbaar mette somme van t'achtentich gulden gepermitteert gelt ...


82. Herman Janssen tegenwoordich inwoonder tot Strien [Strijen] inden Dortssen Werdt [Dordtse Waard] gelegen, man ende momboir Lijntgen Daniels sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Corsten Aelberts eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den twintichsten november, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Reijm Jan Hoirs 2. Jan Ruevens 3. den Loofvenswech 4. Jan Boonen met meer andere. Noch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent sestalff copsaet gelegen inde Speel prochie voorst. tusschen 1. Jenneken Faessen weduwe Hendrick Loeffs met haere kinderen 2. Libbeken weduwe Dirck Bacx met hare kinderen 3. den Speelberch 4. Peeter Coppen. Noch in ende vuijt een stuck groesen groot ontrent drie copsaet gelegen inde Schaveijen prochie voorst. tusschen 1. Joost Hendrick Goossens 2. Lijntgen Thijs met haere kinderen 3. Jan Drick Bacx 4. Joost Wouters ... losbaar mette somme van honderrt ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (20-11-1665)

[Kantlijn: Peeter Corsten Aelberts verclaert midts desen t'ontlasten ende t'ontslaen de twee onderpanden aen d'ander sijde int witte deses gementioneert namentlijck het parceel ackerlants gelegen inde Speel ende het parceel groesen gelegen inde Schaveijen verclarende daer aen nu nochte ten eeuwigen dagen meer te willen houden eenige actie ofte gesach in eeniger handen manieren daer van midts desen renuntierende, actum den (02-01-1670)]
[Kantlijn: Peeter Corsten van Mol bekendt dat Jenneken weduwe Reijm Jan Hoirs aen hem dese rente van seven gulden thien stuijvers jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (24-02-1672)]

82v. mr. Reijmen Willems ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Adam Engelen eene jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten dach december waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (01-12-1666), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent drie vaetsaet min een copsaet genaemt den Sijenbeempt gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Gevens [Geevens], Jen Verschuren [Verschueren] met meer andere 2. de kinderen Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure], Willem Schavers met meer andere 3. Herman Gielis 4. eenen waterlaet ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (11-12-1665)


82v. Sijn Marten Melchiors man ende momboir Anneken Geerit Gevens [Geevens] sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den jongen sijnen swager d'eene gerechte hellicht onbedeelt in ende van seeckere huijsinge ende halve schuere metten aengelach hen t'samen toebehoorende groot t'samen ontrent derdaff vaetsaet gestaen ende gelegen ter plaetsse genaemt t'Cruijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick de Jongh secretaris van Heeze ende Leende 2. de halve schuer met een hoecxken van d'aengelach toebehoorende Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den oude hier van affgedeelt 3. den Rijtgraff 4. de gemeijnstraet ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert gulden capitael aen Marcelis Tonis Smulders die den cooper aenneempt alsoo te sullen betaelen dat het mede pant bij den vercooper daer beneffens gestelt daer van nu ende ten eeuwigen dage sal sijn ende blijven ontlast, met alnoch eene rente van twee stuijvers drie oirt jaerlijcx geestelijcke pacht staende int geheel huijs metten aengelach ... ende reserveert de vercooper t'sijnen behoeve soo lnage sijne voorst. huijsvrouwe in levenden lijffve sal sijn maer voorders niet twee appelboomen staen den eenen voor aende camer van t'huijs ende den anderen achter den notenboom ... (12-12-1665)


83. den 50 penningen t'sedert (01-07-1665) tot hier toe beloopt de somme van 84 gulden veerthien stuijvers 15 penningen ende affgetrocken voor t'schrijven vanden staet 1 gulden 16 stuijvers, blijft noch voor t'landt 82 gulden 18 stuijvers 14 penningen d'welck ick den (23-01-1666) aen den heer rentmeester Kuchluis hebbe betaelt ende overgestelt


83v. [leeg]


Anno 1666

84. Peeter Jan Joosten van Gastel, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Geerits eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden derden dach maij waer van den tweeden pacht sal comen te verschijnen den (03-05-1666), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jenneken weduwe Vreijs Muls 2. Joost Marten Verbraecken hier tegens affgedeelt 3. de goederen dependerende totte hoeve toebehoorende den heere van Geldrop 4. sheeren straet ... losbaar mette somme van t'sestich der gelijcke guldens gepermitteert gelt ... (02-01-1666)


84. Goort Lambert Bacx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jenneken Peeter Engelendochter eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent los ende vrije van alle lasten soo ordinaris als extraordinaris, alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten september waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (01-09-1667) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck ackerlandts tot Oisterick onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Frans Hendrick Pompen 2. een straetgen 3. de Langstraet 4. Aert Willem Wijnen [Weijnen] met meer andere. Item noch in ende vuijt een stuck groesen inde Craensenden gelegen prochie voorst. tusschen 1. Hendrick Berghmans [Berchmans] 2. Arien Nasen [Naesen] met meer andere 3. den Aa stroom 4. Jacob Coolen ... losbaar mette somme van hondert ende veertich gulden gepermitteert gelt ... (06-01-1666)


84v. Wouter Gielen Delensoon [Deelen] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Willem Engelen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den elffsten januarij, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent [leeg] gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende gecomen van Jacob Clercx, tusschen 1. Jenneken de Metsser [de Metser] met haere kinderen 2. Anthonis van Hal 3. Anthonis Wouters 4. Joost Coppen ... losbaar mette somme van vijftich rijcxdaelders ... (11-01-1666)


84v. Peeter Claes Prinssen ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van allen de gronden van erven gelegen binnen de prochie van Heeze, die hij in tochten is besittende vuijtten hooffde ende van wegen Lijsbeth Hendrick Snoeijen sijne eerste gewesene huijsvrouwe, ende dat alles tot behoeve van sijne vijff voorkinderen bijde voorst. Lijsbeth Hendrick Snoeijen verweckt t'sij in hoogen in leegen in diepen in droogen in landen in sanden in bosschen in beempden in heijden, ende weijden egeen vuijtgescheijden ende den renuntiant gelooft waerschap super se et sua omnia bona habita et habenda, ende wat aengaet de erffhaeffelijcke meubelen ten tijde van het affsterven van sijne voorst. eerste huijsvrouwe bevonden van weijnige importantie sijnde, verclaert Hendrick sijns renuntiants voorsoon, soo voor sijn selven als inden naem van sijne andere susters ende broeders, als hem daer voorens sterck maeckende in vergeldinge ende recompens vande voorst. renuntiatie van tochte der erffgoederen aen de voornoemde renuntiant sijnen vader in vollen recht ende eijgendom over te genven ende dienvolgende ongehouden te sijn van te leveren eeuigen staet ofte inventaris vt in forma, actum den (13-01-1666)


85. Jenneken Jan Clouwen naergelaten weduwe wijlen Jan Hendrick Verra, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met helmelinghe vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van dit naerbeschreven parceeltgen groesen ende dat tot behoeve van haere vijff onmondige kinderen bij de voornoemde Jan Hendrick Verra verweckt ...


85. daer naer sijn voor ons comen mr Willem Janssen ende Joost Jan Verra beijde als wettige geede momboiren over de voorst. vijff onmondige kinderen van wijlen Jan Hendrick Verra vuijt crachte van wettig decreet bij mijn heeren schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (12-01-1666) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen ten hoochsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen geboortich vuijtten lande van Litsenburgh [de Litsenborger] een parceeltgen driesgroesen groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der maeten, genaemt het heijtveltgen gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter van Reijmersdael 2. de kinderen van Claes Vesters 3. den cooper 4. Lijntgen weduwe Frans Abrahams de Lauwre [de Laure] ... (20-01-1666)


85v. Lijntgen Joosten geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Wouters een parceeltgen ackerlandts groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Claes Souwen 2. Jan Dielis Ghijsen 3. Peeter Prinssen 4. de straet ... (10-02-1666)


85v. Hendricxken dochter Peeter den Litsenburger [de Litsenborger] wesende meerderjarich geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Willem Maes een huijs metten aengelach met het cleijn huijsken daer aen gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. die straet 2. de kinderen Geerit den Snijder 3. de straet 4. des coopers ... met conditie hier toe gedaen dat Hendricxken vercooppersse voorst. haer leven lanck gedurende sal altijt hebben vrije wooninge int voorst. cleijn huijsken midts t'selve nochtans aen iemant anders te mogen verhueren met alnoch het gebruijck inden hoff soo ende gelijck t'selve inde vercoopcedulle staet geconditioneert ... (15-02-1666)


86. Jan Thonis Sijnen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Anthonis Smulders eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen opden sessentwintichsten november, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (26-11-1666), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie copset gestaen ende gelegen bij de cappelle tot Eijmerick onder die prochie van Heeze tusschen 1. het Cappelstraetgen 2. Peeter Bruijnincx 3. den Cappelpath 4. de straet. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen genaemt de Scherffdonck groot stijff drie vaetsaet gelegen tot Strabrecht prochie voorst. tusschen 1. Arieken Matthijs Coenssen 2. Hendrick Jacobs van Velthoven 3. Adriaen Jan Vincken 4. de riviere genaemt de Aa ... vuijtgenomen eene rente van tweehondert gulden capitael aen Hendrick Hanssen staende int voorst. huijs metten aengelach ende alnoch een rente van hondert gulden capitael aen Marcelis Thonis Smulders waer van de Scherffdonck een mede onderpant is ... losbaar mette somme van sevenentvijftich gulden ... (22-02-1666)

[Kantlijn: compareerde Jan Anthonis Smulders ende bekende vande evicteuren van het capitael met . jaerintrest voldaen te wesen, actum den (04-02-1682)]

86v. Peeter Joost Goorts, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de drie onmondige kinderen van Joost Jan Verra verweckt bij Jenneken Jacob van Velthoven sijne eerste gewesene huijsvrouwe, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op sint Jaocbdach oft den vijfentwintichsten julij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen (25-07-1666), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen genaemt het Ruleeusel groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen tusschen 1. Hendrick Arien Tielens 2. de Seesters Sigh 3. de straet 4. Geerit Joosten ... losbaar mette somme van eenhondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (22-02-1666)

[Kantlijn: Joost Jan Verra inden name van sijne drie kinderen int witte deses vermelt en hem daer voorens sterckmaeckende bekent dat Peeter Joost Goorts aen hem dese rente van hondert gulden capitael metten intrest van dien heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum (25-07-1680)]

86v. Peeter Joost Goorts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Willem Gobbels eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van acht gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijffentwintichsten julij, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (25-07-1666), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijff copsaet gestaen ende gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. de Hoolstraet 2. Jacob Cuijpers 3. Jan de Smith [de Smid] 4. de gemeijnstraet ... losbaar mette somme van eenhondert ende vijffentsestich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...

[Kantlijn: Michiel Willem Gobbels bekent dat Peeter Joost Goorts aen hem dese rente van acht gulden vijff stuijvers heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (23-07-1676)]

87. Peeter Joost Goorts, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Mattheeussen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden vijffentwintichsten julij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (25-07-1666), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent negen copsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendricxken weduwe Aert Verselien met haere kinderen met het onmondich kindt van Hendrick Thomas 2. d'erffgenamen van Lenaert Maes 3. Peeter Jan Joosten 4. de straet ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...

[Kantlijn: Hendrick Mateeussen inden naeme van het onmundigh kint van Jan Hendrick Matteeussen bekent van dese erfchijns van vijff gulden jaerlijcx betaelt te sijn vuijt handen Peeter Joost Goorts den eersten gelover op den (25-07-1678)]

87. Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den jongen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Mattheeussen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op het hoochtijt van kersmis, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen kerstmis eerstcomende (25-12-1666) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie vaetsaet gestaen ende gelegen ter plaetsse genaemt t'Cruijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den ouden sijde het seste deel hier van affgedeelt 2. Hendrick de Jongh secretaris van Heeze ende Leende 3. den Rijtgraeff 4. de gemeijn straet ... vuijtgenomen dorps commer ende dat d'eene helft is een mede onderpant van eene rente van hondert gulden capitael aen Marcelis Thonis Smulders ... losbaar mette somme van hondert ende vijffentwintich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...


87v. Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den jongen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den ouden sijnen broeder, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den drientwintichsten februarij, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt d'eene helft van een parceel ackerlandts d'wers op gedeelt die sijde suijtwaerts, gelegen ontrent d'Oude Voort onder die prochie van Heeze groot ontrent dese eene helft vierdalff copsaet, tusschen 1. Sijn Marten Melchiors hier tegen affgedeelt 2. Peeter Bruijnincx 3. Libbeken weduwe Philips Gevens [Geevens] 4. den Lijckwech. item noch in ende vuijt een parceel groesen genaemt den Leurdries groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Leuren onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Sijn Marten Melchiors 2. de heijtvelden 3. Arien Cleijnens 4. s'heeren aert ofte heijde ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (23-02-1666)

[Kantlijn: Geerit Geerit Gevens [Geevens] bekendt als proprietaris deser rente dat Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den ouden aen hem dese rente van twee gulden thien stuijvers jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum den (30-12-1667)]

88. Heijltgen naergelaten weduwe Thielen van Stercksel [van Sterksel] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van het huijs metten aengelach inde Leenderstraet onder die prochie van Leende gestaen ende gelegen hier onder tusschen sijne reengenoten gespecificeert, ende dat to tbehoeve van Marten Frans den Smith [de Smid] haeren schoonsoon ende de voorst. renuntiante heefter helmelinge op vertegen ...


88. daer naer is voor ons comen Marten Frans den Smeth [de Smid] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacop Peeter Bitters ende Goort den Smidth [de Smid] als wettige geede momboiren over de twee onmondighe kinderen van Wouter Goort Svossen [Sfossen] verweckt bij Maijken Wouter Bocx ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondige, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den twelffsten dach martij, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs, hoff metten aengelach gelegen inde Leenderstraet onder die prochie van Leende den vercooper voor d'eene helft competerende doch met consent ende toestaen van Dielis Lenart Cox [Cocx] voor dese penningen geheel veronderpant wordende tusschen 1. de straet 2. den Kerckpadt 3. Jan soone Jan Cox [Cocx] 4. Fijken [Sophia] Peter den Gelaesmaecker met haere kinderen ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (12-03-1666)

[Kantlijn: Jacob Peeter Bitters ende Goort den Smith [de Smid] als momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Wouter Goort Svossen [Sfossen] bekennen dat Marten Frans den Smith [de Smid] aen hen dese rente van seven gulden thien stuijvers jaerlijckx heeft gelost ende gequeten erge gecasseert den (16-01-1672)]

88. Faes Jaspar Servaessen naergelaten weduer wijlen Dingna [leeg, Dingna Goorts/Godefridus getrouwd 03-02-1643 in Geldrop] sijne wettighe huijsvrouwe, vuijt crachte van testamente met sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "voorts comende tot henne tijttelijcke goederen, hen bij Godt almachtich verleendt, ende van hen ouders achtergelaten maecken sij testateuren d'een den anderen, ende lancxlevenden van henne beijden onbedwongen van iemanden soo sij verclaren om van alle henne goederen te mogen disponeren transporteren, belasten ofte beswaren, gelijck oft sij stante matrimonio noch beijde waeren inden leven," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (12-04-1661) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Joosten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op sinte martensdach, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen sinte Marten eerstcomende (11-11-1666), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten dries daer aengelegen ter plaetsse genaemt het Heijeneijnde onder die prochie van Heeze t'samen groot ontrent drie loopensaet, tusschen 1. die kinderen Jan Joosten van Gastel 2. idem 3. s'heeren heijde 4. die kinderen Jaspar Servaessen ende voorts aende straet. Item noch in ende vuijt een stuck landts den Hoogenacker genaemt ter selver plaetsse gelegen groot ontrent derdalff loopensaet tusschen 1. Andries Ruevens 2. Jenneken weduwe Hendrick Jaspars mette kinderen 3. Jacob Vreijsen 4. eenen wech ... vuijtgenomen dorps commer, ende eene rente van hondert gulden capitael aende H: Geest tot Heeze staende in het huijs mette aengelegen erve ende noch eene rente van hondert gulden capitael inden Hoogenacker aen seecker persoon binnen Shertogenbosch ... losbaar mette somme van hondert vijffentwintich gulden Hollandts gepermitteert gelt ... (19-03-1666)


88v. Ieuwen Marten Melchiors man ende momboir Hendricxken Jan Coppendochter sijne wettige huijsvrouwe ende heeft bij forme van beleeninge wettelijck ende erffelijck in handen gestelt Jan Claes Vesters een parceel groesen genaemt de Megenrijt groot ontrent t'achtentich roeden gelegen aenden Ven prochie van Heeze tusschen 1. mr. Niclaes Bocx schoolmeester tot Heeze 2. Anthonis Wouters Verbiesen 3. de gemeijne straet 4. eenen waterlaet ... vuijtgenomen eene rente van eenhondert gulden capitael daer voorens in staende aen den voorst. Jan Claes Vesters ende noch vijfthien stuijvers jaerlijcx reductie geestelijcke pacht betaelt wordende aenden rentmeester tot Helmondt ... met conditie dat hij t'selve parceel groesen binnen den tijt van drie eerstcomende jaeren sal mogen lossen ende affquijten met de somme van eenhondert dertich gulden eens behalvens de voorst. rente van eenhondert gulden capitael daer voorens in staende, ende tot meerder verseeckeringe vande voorst. Jan Claes Vesters soo compareren mede Marten Melchiors ende Nicasius sijnen, diewelcke hen selven stellen als borgen ende cautionarissen dat de voornoemde Jan Claes Vesters, het voorst. parceel groesen genaemt de Megenrijt naer het overstrijcken vanden tijt van drie jaeren onbelast van andere schulden renten ofte pretensien erffelijck ende vredelijck sal volgen oft wel binnen de eerste drie jaeren de voorst lospenningen ter somme van eenhondert dertich gulden sullen voldaen worden op verbant van henne persoonen ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende ... (08-04-1666)


89. Jan soone Jan Dielis man ende momboir Jenneken dochter Jan Coppen sijne wettighe huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacop Jan de Werdt eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den lesten dach vande maent maij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck erffs voor een vierdeportie groot ontrent sestich roeden genaemt het Biesenvelt gelegen aenden Venne parochie van Heeze tusschen 1. Ieuwen Martens nomine uxoris 2. Aert Jan Coppen 3. de straet 4. Dielis Aert Delen [Deelen]. Noch in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent drie copsaet gelegen buijten Venderdijck prochie van Heeze tusschen 1. Merrije Jan Coppen 2. Merrije Bocx mette kinderen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. eenen wech. Noch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet gelegen ontrent de Smoelen bijde kercke van Heeze tusschen 1. Lenaert Bartolomeeussen 2. Dielis Joost Clevers 3. Jan Henrick Leijen 4. eenen wech ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke gulden gepermitteert gelt ... (31-05-1666)


89v. Aert Jan Coppen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht dominee Thomas Spranckhuijsen predicandt van Heeze, een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet wesende d'eene helft vanden Kesselsdries gelegen aenden Venne onder die prochie van Heeze tusschen 1. die straet 2. d'erffgenamen Jan Thijs 3. die straet 4. Lijsken onmondige dochter Jan Coppen ... (03-06-1666)

[Kantlijn: den selven vercooper vercoopt alnoch aen dominee Thomas Spranckhuijsen ontrent vijff copsaet groesen wesende leenroerich aenden grontheere van Heeze ende Leende tot Heeze gelegen tsamen mette slagen voor 95 gulden waer van den 50 penningen beloopt 1 gulden 18 stuijvers]

90. Wouter ende Hendrick gebroederen wettige soonen Michiel Anthonis soo voor hen selven als hen in desen fort ende sterckmaeckende voor Libbeken Hendrick Snoecx henne moeder ende derselver kinderen Hendrick ende Cornelis gebroederen wettige soonen Jan Joost Geukens daer moeder aff was Merrieken dochter Hendrick Snoecx, Willem Slauwers man ende momboir sijnder huijsvrouwe ende Hendrick Daems oock man ende momboir sijnder huijsvrouwe, ende hen te samen in desen fort ende sterckmaeckende voor Hendrick Claus nomine uxoris hennen mede erffgenaem voor de andere mede clacht, diewelcke verclaren ende bekennen midts desen dat Jan Peeters aen hen heeft gelost ende affgequeten eenen erffpacht van negen coppen roggen jaerlijcx die de voorst comparanten in qualiteijt alsvoor waeren heffende ende pretenderende in eene meedere rente soo als die in coope bij Hendrick soone Goossen Jans sijn aengenomen te vergelden vuijt een stuck landts geheijten de Del onder die prochie van Geldrop ende heerlijcheijt van Heeze ende Leende gelegen ter plaetsse genaemt Houdt volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende de date (20-10-1632) ende bekennen de comparanten soo van het principael vande voorst. rente als de verloopen pachten van dien in alles voldaen vervueght ende gecontenteert te sijn, scheldende oversulcx daer van geheelijck ende al quijt de voornoemde Jan Peeters sijne onderpanden ende allen anderen deser quitantie behoorende overmidts den prothocolle vanden originelen constitutiebrieff is gedemaneert ende niet vijntbaer, verbindende de comparanten voornoemt tot voldoeninge van het gene bij hen alsvoor belooft henne persoonen ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende wt in forma ...


90v. Lenart Geerit Goorts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Bartel Willem Schoncken, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden eersten februarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (01-02-1667), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff, met den aengelach, aen den Broeckerheuvel inde Leenderstraet onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Jenneken Loeffs weduwe Hendrick Loeffs met haere kinderen 2. den Leenderdijck 3. idem 4. Joost Jan Loeffs... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (15-06-1666)

[Kantlijn: Marten Dirck Cissen als proprietaris deser rente bij successie verclaert ende bekent dat Lijntjen weduwe Lenart Geerits aen hem dese rente van vijff gulden jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecassseert opden (21-12-1689)]

90v. Matthijs Jan Francken inwoonder tot Houdt, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob van Asten intwoonder tot Leende eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van elff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen, op den eersten dach der maent jnij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (01-06-1667), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent drie loopensaet genaemt de Gemeijnten gelegen tusschen Houdt ende Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Delissen ende Jan Goossens 2. den vercooper 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Frans Hendricx. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt de Craenheurck gelegen tot Houdt onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Jan Peeter Aerts 2. Jan Thonis Joosten 3. de Aa 4. t'Goor. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt de Gemeijnten ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Jan Tielen Martens 2. Anneken weduwe Jan Martens met haere kinderen 3. de Aa 4. Faes Jaspars ... losbaar mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (14-06-1666)


91. Aert Jan Coppen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Wouters Verbiesen d'eene helft van een parceel ackerlandts genaemt den Henssenacker die sijde suijdtwaerts, groot ontrent seven copsaet, gelegen ontrent de kercke van Heeze tusschen 1. Marie Jan Coppen hier tegens affgedeelt 2. de straet en Lijckwech 3. idem 4. Luijtgen weduwe Frans Abrahams de Lauwre [de Laure] ... (15-06-1666)


91. Francijn Gillis wettige huijsvrouwe Nicasius Jan Swuesten met consent ende toestaen vanden selven haeren man, ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte voor de portie ende kindtsgedeelt van Dinghtgen haere dochter verweckt inden eersten houwelijck met Peeter Wouter Coolen in ende van allen de erffgoederen, renten ende erffelijcke meubelen egeen vuijtgescheijden van huijsinge ende landerijen soo saeij als weijlanden waer ende tot wat plaetssen die gelegen sijn, ende dat ten behoeve van die voornoemde Dingtgen haere wettige dochter, ende die renuntiante heefter helmelinghe op vertegen ... (02-07-1666)


91v. Jan Abrahams onsen mede schpen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Engelen een parceel beemptgroesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Buelderbeempden onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen van Goort Bacx ende Heijltgen Weijnen inden eersten houwelijck t'samen verweckt 2. de kinderen wijlen Jan Bitters 3. de rieviere genaemt de Aa 4. een beemtstraetgen hier toe behoorende ... (22-07-1666)


91v. Jan Wouters Verbiesen man ende momboir Aelken dochter Nicasius soone Jan Nicasius Dircx sijne wettighe huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Weijnen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van derthiendalven gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, jaerlijcker ende erffelijcker rente alle jaer te gelden ende te betaelen op st. Joannis Baptistendach bede vrije schat vrije, ende van alle lasten vrije soo ordinaris als extraordinaris niet vuijtgescheijden, eertijts vercocht ende gelooft bij mr. Marcelis Goossens van Varssel priester ten behoeve van Jan Nicasius Dircx, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelach gelegen inde parochie van Heeze tot Emmerick groot omtrent anderhalff vaetsaet achtergelaten bij wijlen de voornoemde mr. Marcelis Goossens van Varssel priestere tusschen 1. Aleijt Joachims mette kinderen 2. Jacob van Velthoven mette kinderen 3. den Cappelpadt 4. de gemeijnstraet, breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende, wesende van date den (28-05-1616) ende den vercooper inde qualiteijt alsvoor heeft opde voorst. rente mede opde verloopen pachten, ende originelen constitutiebrieff daer van sijnde helmelinge vertegen ... (18-06-1666)


92. Hendrick Ruth vander Linden man ende momboir Marije Lambert Hendricx sijne wettige huijsvrouwe inwoonder tot Achel inden lande van Luijck gelegen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Lemmens d'eene gerechte hellicht die sijde noortwaerts in ende van een parceel ackerlandts groot ontrent int geheel twee vaetsaet gelegen aen d'Oude Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper hier tegens affgedeelt 2. Jan Thonis van Can 3. Lijsken weduwe Aert Hanssen met haere kinderen 4. de straet. Item alnoch een driesken met een heijtveltgen neffens malcanderen gelegen gesepareert met eenen sloot tusschen beijden groot t'samen ontrent drie vaetsaet gelegen bijde Jooseppen onder die prochie voorst. tusschen 1. Jan Thonis van Can 2. Meeus Reijmen heijtvelt 3. [afwezig] 4. Joost Jan Geerits off d'erffgenamen van Willem Snoeijen ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert vijftich gulden capitael aen Dirck Wouters Verbiesen ... (02-08-1666)


92. Jan Philips Colen [Coolen], ende heeft bij forme van beleeninge wettelijck ende erffelijck in handen gestelt, Vreijs Peter van Sommeren [van Someren], een stuck groesen genaemt den Bosch groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Lenart Thijs Hannen 2. Aert Thonis Hoeben ende Jan Willem Schoncken 3. een straetgen 4. Merije weduwe Thonis Catten met meer andere ... met conditie dat Jan Philipssen voorst. dit parceel groesen altijt sal mogen wederom lossen drie maanden naer sinte Martensdach alle jaer alst hem believen sal ende dat met de somme van drie hondert een ende seventich gulden thien stuijvers gepermitteert gelt ... (07-08-1666)


92v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Adriaen van Velthoven den ouden ende Peerken sijne huijsvrouwe t'samen verweckt, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Adriaen van Velthoven den jongen ende Matthijs Jan Delen [Deelen] man ende momboir Jenneken Adriaens sijne wettige huijsvrouwe t'samen inden eersten, een parceel groesen genaemt den Gerwen, item den Snoecxhoff, item alnoch de twee achterste derdendeelen in het Quaetvelt, noch het Eeusselken, item alnoch inden Soeijacker oostwaerts, vijffentseventich roeden aff te meten, ende moettet min ofte meer als de aengedeelde maet, sullen de gene die den Soeijacker te deel valt, naer ieder sijne grootte moeten misschen ofte genieten, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Lancker, met alnoch de halve Moelenhoeff oostwaerts even groot ende sal dese cavel vuijtterhandt geven aende cavel vanden Broecxbeempt vijfthien gulden eens

B: Dirck Adriaens van Velthoven ende Jan Adriaens de Lauwre [de Laure] met Anthonette sijne suster verweckt met Anneken Adriaen van Velthovendochter voor dewelcke de voornoemde Dirck Adriaens sijn selven is fort ende sterckmaeckende, is t'samen te deel gevallen, inden eersten, een parceel groesen genaemt de Locht, item alnoch den Broexbeemt ,item den achtersten Worssent, tem alnoch het haff Seesterbeemptgen voor aen even groot, item den Grietenacker, item inden Soeijacker eenenvijftich roeden westwaerts, meettet min ofte meer, sullen die gene den Soeijacker te deel valt naer advenant ieder sijne groote genieten ofte misschen moeten, item alnoch de halff Moelenhoeff westwaerts even groot, ende sal dese cavel ontfangen vande andere twee dobbel cavelen t'samen dertich gulden eens

C: suster Margriet van Velthoven Bagijntien op het hoff tot Turnhoudt [Turnhout] ende Jan Claes Vesters met Andries Geerit Swuesten als momboiren vande kinderen Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure] verweckt met Catelijn Adriaens van Velthoven is t'samen te deel gevallen, inden eersten een parceel beemptgroesen, genoemt Jenneken Loots, ofte den Happenbeempt, item alnoch den voortsten Wolffert, item het halff Vesterbeemptgen, achter aenoostwaerts even groot, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt het Laer, los ende vrije ende alnoch den Wollensacker, ende sal dese cavel vuijtterhandt geven aende cavel vanden Broecxbeempt vijfthien gulden eens

D: Willem Bartels man ende momboir Maeijken Adriaens van Velthovne sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen, inden eersten het Crombeemptgen, item den Bijsterman, ende het derdepart in het Quaetvelt vooraen even groot, alles op conditie dat de voorste cavelen de achterste moeten wegen tot de minste schade, dat sij de chijnssen in elcke cavel staende daer inne sullen moeten houden, midts malcanderen goet doende tegens elcken stuijver twee gulden thien stuijvers, ende de chijnssen malcanderen te moeten helpen winnen, het houdt soo opgaende als ander blijft voor de gelijcke deijlderen te ruijmen voor halffmeert, blijvende de huijsinge onbedeelt ende daer mede te lossen hondert gulden ten Bosch ... (09-10-1666)

93v. Peter Wouter Vervalen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Adam Jacob de Smith [de Smid] een parceel ackerlandts, genaemt den Teunacker, gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Driessen nomine uxoris 2. Jop Janssen 3. Geerit Goort Vesters 4. den kerckwech ... (10-10-1666)


93v. Frans Goort Roubosch voor een derde portie, Peeter soone Peeter Roubosch, met Aert sijnen broeder, soo voor hen selven, als hen in desen fot ende sterck maeckende voor Geerit Beex hennen swager in houwelijck gehadt hebbende Ijcken Peeter Roubosch haere suster, Hendrick Jan van Asten man ende momboir Merieken dochter Peeter Thonis Wouters, deselve mede vuijt crachte van procuratie van Adam soone Peeter Wouters sijnen swager gepasseert alhier voor schepenen van Heeze ende Leende van date den [leeg] de voornoemde Hendrick Jan van Asten met Peeter soone Peeter Roubosch ende Aert sijnen broeder, hen alnoch t'samenderhandt fot ende sterckmaeckende voor Jan Janssen van Mierlo getrouwt hebbende Lijntgen dochter Peeter Anthonis Wouters, ende hebben inde voorst. qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Bruijnincx henne gerechticheijt competerende in ende van het huijs metten aengelach gelegen tot Strabrecht prochie van Heeze, de vercooperen aengecomen vuijtten hooffde van Hendrick soone Hendrick Roubosch in houwelijck gehadt hebbende Margriet Tielens, tusschen 1. Hendrick Snoecx 2. de weduwe mette kinderen Anthonis Michiels 3. de gemeijnstraet 4. den schapeswech ... (12-10-1666)


94. Ieuwen Nicasius ende Caspaer gebroederen soonen Marten Melchiors alle meererjarich voor henselven, Geerit Cornelis man ende momboir Jenneken dochter Marten Melchiors sijne wettige huijsvrouwe, Jan Wijnants alias Meuren man ende momboir Heijltgen dochter Marten Melchiors, Jacob Ieuwen Bluijssen als wettige geede momboir over Lijsbeth minderjarige dochter Marten Aert Melchiors meester Lauwrens de Lauw [de Laure] als wettige geede momboir over Cathalijn oock een onmondige dochter Marten Melchiors voorst., Jan Wouters Verbiesen ende Geerit Thonis Francissen beijde als wettige geede momboiren over dat onmondich kindt van Tielen Jan Verbraecken verweckt bij Marie dochter Marten Melchiors, de voorst momboiren vuijt crachte van wettich decreet bij mijnen heeren schepenen van Heeze ende Leende vonisselijck op hodie verleent, ende hebben alsoo indier qualiteijt gesamenderhandt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen, ten hoochsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht, de momboiren inden name ende ten behoeve vande kinderen wijlen Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure], verweckt bij Catelijn Adriaen van Velthoven, een parceel ackerlandts genaemt Sijmen Weijnenacker, gelegen aen t'Cruijs prochie van Heeze, groot ontrent vijff copsaet, tusschen 1. Bartholomeeus Willems 2. Adriaen Meeus Reijmen 3. eenen wech loopende naer Creijel 4. Ariaen Philipssen ende meer ander luijden ... (13-10-1666)


94v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht de momboiren inden naem ende ten behoeve als voor een parceel ackerlandts genaemt den Schepersacker ofte Egelmortel groot ontrent een vaetsaet gelegen onder de Middeldrooijthiende prochie van Heeze tusschen 1. Adriaen Meeus Reijmen nomine uxoris 2. de weduwe mette erffgenamen Matthijs Goort van Velthoven 3. den Ottermanswech 4. Reijm Jan Coox [Cocx] nomine uxoris ...


95. Marie dochter Marten Melchiors geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte aen Jan Wouter Verbiesen ende Geerit Anthonis Francissen beijde als wettige geede momboiren ten behoeve van het onmondich kindt van Tielen Jan Verbraecken bij den selven ende haer Marie t'samen verweckt, in ende van allen d'erffgoederen, tiende renten als andersints, verstorven door doode ende afflijvicheijt van Marten Aert Melchiors ende Elcken Handrick Isbouts, waer ende ter plaetsen die sijn gelegen, egeen vuijtgescheijden tot betaelinge vande schulden soo bij Marten Aert Melchiors als Tielen Jan Verbraecken t'samen achtergelaten, onderwel expresse conditie dat de cooppeningen, daer van overschietende sullen worden vuijtgeseth door die momboiren op behoorlijcken intrest te weten voor haer Marie ter tochten ende het onmondich kindt ter erffelijckheijt ...


95. Peeter soone Hendrick Matthijs Verbeeck, ende heeft bij forma van erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Hendrick soone Lambert Ruth Coolen, een parceel ackerlandts genaemt het Hooghackerken groot ontrent een halff vaetsaet gelegen aent Mechelen prochie van Heeze tusschen 1. de weduwe Joost Clevers met haere kinderen 2. Jop Janssen 3. de weduwe Jan Verra met haere kinderen 4. de kinderen ende erffgenmaen van Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure] ... vuijtgenomen dorps commer ende drie stuijvers jaerlijcke grontchijns aenden heere van Heeze ende Leende ... (15-10-1666)


95v. Hendrick soone Lambert Ruth Coolen ende heeft bij forma van erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Peeter soone Hendrick Matthijs Verbeeck, een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet gelegen aende Oeijenstraet tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Tielen Aert Keijmps 2. Tijntgen weduwe Goort Loeffs mette kinderen 3. d'erffgenamen wijlen Dirck Bacx 4. d'Oeijenstraet ...


95v. Adriaen van Velthoven den jongen inden name ende als wettige geede momboir over d'onmondige kinderen wijlen Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure] verweckt bij Catelijn Adriaens van Velthoven den ouden ter eenre, ende suster Margriet van Velthoven Bagijntgen op het hoff tot Turnhoudt [Turnhout] ter andere sijde, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt de cavel ofte parceelen van erven hen vuijtte achtergelaten goederen van Adriaen van Velthoven den ouden t'samen te deel gevallen


A: ende midts welcke subdivisie te deel gevallen is Adriaen van Velthoven als momboir inden name ende ten behoeve vande voorst. onmondige, inden eersten de eene gerechte hellicht van Jenneken Loots beempt ofte den Happenbeempt die sijde suijdtwaerts even groot, item alnoch de eene gerechte hellicht suijtwaerts vanden voorsten Wolffert even groot, item de eene gerechte hellicht oostwaerts van een parceel ackerlandts genaemt het Laer even groot, item de eene gerechte hellicht suijtwaerts van een parceel ackerlandts genaemt den Wollenshurck, ende is dese hellicht vijff roeden grooter dan de andere hellicht, waer voor dese cavel aen de ander cavel sal vuijtter handt geven eenen rijcxdaelder eens, alles in voegen soo dese parceelen metten landtmeter sijn affgemeten ende bepaelt

B: suster Margriet van Velthoven voorst. is te deel gevallen inden eersten d'eene hellicht van Jenneken Loots beempt, ofte den Happenbeempt, die sijde noortwaerts even groot, item alnoch d'eene gerechte hellicht noortwaerts vanden voorsten Wolffert even groot, item de eene gerechte hellicht westwaerts van een parceel ackerlandts genaemt het Laer even groot, item de eene hellicht noortwaerts van een parceel ackerlandts genaemt den Wollenshorck, ende is dese hellicht vijff roeden cleijnder dan de andere hellicht, waer voorens dese cavel vande andere cavel sal toehebben eenen rijcxdaelder, alles in voegen soo dese parceelen metten lantmeter sijn affgemeten ende bepaelt, op conditie dat de voorste parceelen d'achterste sullen moeten wegen ten naesten velde ende minsten schaede ... (19-10-1666)

96v. Jan Willem Weijnen ende heeft met behoorlijcke solemniteijten wettelijck vernadert ende onderstaen als naerder van bloet, den coop van een huijs schuer metten aengelach gelegen tot Creijel prochie van Heeze als Matthijs Jan Beecx in coope vercregen heeft tegens Dirck ende Jan gebroederen soonen wijlen Willem van Houdt als erffgenamen Jan Dircx van Sommeren [van Someren] volgens den opdrachtbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende wesende van date den (07-11-1665), ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaeten in sijn recht ... (29-10-1666)


96v. Hendrick soone Ruth vander Linden inwoonder tot Achel man ende momboir, Maeijken dochter Lambert Lemmens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Matthijs Anthonis een parceel erffs genaemt de Spoor groot ontrent negen copsaet onbegrepen der maten, gelegen aende Oude Molenstraet parochie van Heeze tusschen 1. Merrijken Vesters weduwe Jan Willem Dommels 2. s'heeren gemeijnte 3. Peeter Aert Goossens 4. Jenneken Schavers ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers jaerlijcke grontchijns aenden heere van Heeze ende Leende ... compareerde mede Jan ende Willem Goossens gebroederen die welcke geloven beneffens den vercooper, desen coop den cooper altijt alsoo als boven verhaelt vast, stedigh ende van weerden te sullen houden op verbant van henne persoonen ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende ...


97. de kinderen ende erffgenamen wijlen Marten Melchiors ende Elcken Hendrick Isbouts te samen verweckt ten overstaen vande momboiren voor d'onmondige ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt, allen die goederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke erffdeelinge te deel gevallen is, Jan Wijnants alias Meuren man ende momboir heijltgen dochter Marten Melchiors, Catelijn Marten Melchiors ten overstaen van mr. Lauwreijs de Louw [de Laure] haeren geeden momboir ende Jan Wouters Verbiesen met Geerit Anthonis Francissen beijde als wettige geede momboiren over het onmondigh kindt van wijlen Tielen Jan Verbraecken verweckt bij Marije dochter Marten Melchiors voorst. t'samen allen d'erffgoederen soo van huijsinge schuer saeijlanden ende weijlanden in verscheijden parceelen binnen den dorpe van Heeze gelegen, egeen daer van vuijtgescheijden, te weten de huijsinge metten aengelach gelegen aende Voortstraet in sijne palen ende limiten aldaer, item alnoch een parceel groesen genaemt de Santbuijten Ginder Over gelegen, item alnoch den Meulenbergh wesende seijlandt, item alnoch den acker achter Jen Schauers inde Meulenhoeff gelegen, met alnoch het Laserhoffken wesende opgaende ecijken houdt, alles los ende vrije vuijtgenomen thien stuijvers jaerlijcx aen de capel tot Strijp ende dorps commer

B: Ieuwen Marten Melchiors met Casper sijnen broeder beijde meerderjarigh, ende Lijsken minderjarige dochter vanden selven Marten Melchiors ende Aelken Isbouts t'samen verweckt ten overstaen van Jacob Ieuwen Bluijssen haeren geeden momboir sijn t'samen te deel gevallen bij cavelinghe als voor, een derdendeel van eenen clamp thienden genaemt die bruijne thiend, binnen Deursen [Deurne] te colligeren ende leenroerigh aende prelaet van Esternaecken [Echternaken/Echternach], met alnoch een derdendeel vande smalthiende, ende alnoch een derdendeel vande vlasthiende waer vuijt betaelt moet worden drie gulden derthien stuijvers aenden voorst. heer prelaet van Echsternaeken [Echternaken/Esternach], item een derdepart van sesthien mudden roggen te betalen ende tot Derussen te leveren aenden heer van Erp, Peeter vanden Broeck ende Reijmer Poelen jaerlijcx vuijtte voorst. thiende sijn heffende ende beurende, gelovende dese voorst. deijlderen vande thineden egeene granen vande selve te vervoeren alleer den cornpacht daer vuijt gaende sal wesen betaelt ende voorts mette dorpslasten

C: Sijn Marten Melchiors ende Geerit Cornelis man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere Marten Melchiors sijn t'samen te deel gevallen, allen de erffgoederen huijsinge schuere, saeijlanden ende weijlanden in verscheijden parceelen onder den dorpe van Deursen [Deurne], Asten, Vlierden ende Lierop gelegen sijnde appendentien ende dependentien van dien egeen daer van gereserveert met noch eene rente van hondert gulden capitael aldaer geheven wordende op Dirck Goloffs, midts daer op is vuijtgaende, in het boeck vanden ed: heere van Deursen [Deurne] derdalven stuijveren chijns en in het boeck vande heeren van Ricxsel [Rixtel] twee blancken chijns, in het boeck vanden heer van Helmondt, een halff hoen chijns in het boeck vanden heer van Asten thien stuijvers chijns, in het boeck tot Sommeren [Someren] twee blancken chijns, in het boeck van Peeter Gevert Colen [Coolen] een halffblanck chijns, aende kercke tot Deurssen [Deurne] jaerlijcx vijfthien stuijvers aende Heijligeest tot Deurssen [Deurne] twee vaten aende Heijligeest tot Helmondt jaerlijcx eenen gulden aen het cappittel tot Oedenroijde [Sint-Oedenrode] jaerlijcx seven gulden aende Heijligeest van s'hertogenbosch vier vaten roggen mede de gerechticheijt aende cappelle tot Lissel ende dorps commer mede gelovende dese vuijtgaende renten ende chijnssen alsoo te betaelen dat d'eene off d'anders goet daer van sal blijven onbelast, ende de voorst deijlderen hebben d'een op des anders portie helmelinge vertegen gelovende waerschap te weten de omboiren op verbant vander onmondige goederen, ende voorts ider op sijnen eijgen persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende ... (02-11-1666)

98. de kinderen ende erffgenamen wijlen Hendrick Henssen verweckt met Peerken Jan Driessen dochter, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt de goederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Nijs Jeronimus man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere Hendrick Henssen inden eersten de voorste Streep met de achterste Streep, item de voorste cavel inden beempt bi Hendrick van Gastels Schoor even groot, item alnoch den halven Exterennest die cavel westwaerts, item de voorste hoeff met het halff heijtvelt westwaerts, ende alnoch ses roeden inden Bacxhoff

B: Peerken meerderjarige dochter Hendrick Henssen voorst. geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten den halvne Bacxhoff beneven Goort Claus erffenis, item den Bulder, item alnoch het Clausvelt, alnoch het Heijtveltsdriesken, item den halven Exterennest oostwaerts, item den Hoevendries, item het halff heijtvelt oostwaerts beneven de Stincxse heijde, met alnoch het halff huijs ende aengelagh van henne ouders onbedeelt

C: Jan soone Jan Mattheeus Delen [Deelen] verweckt met Hendricxken dochter Hendrick Henssen is te deel gevallen inden eersten het groot velt wesende groes, gelegen buijten den Eijmerickerdijck op den Aa kandt, item alnoch het Mettenvelt daer bij gelegen, item den achtersten halven beempt aen Hendrick van Gastel school even groot, item den geheelen voortsten Exterennest, item den Boxacker met de Ruckenhoeffve, item den halven Bacxhoff, naest de Hegge, met alnoch het halff huijs ende aengelagh van henne ouders onbedeelt, alles op conditie dat de voorst. cavelen de achterste sullen wegen met gebruijckelijcke wegen ende dat elck sijne onlosbare reductie pachten ende gewin chijnsen in sijne aengedeelde parceelen staende sal moeten aennemen ende blijven gelden dat de een van d'andere sal sijn onbeschadight, ende alle andere pachten malcanderen te moeten helpen affweeren ende indemneren ... (05-11-1666)

99. Geerit Jan Reijnders ende heeft bij forme van beleeningen wettelijck ende erffelijck in handen gestelt Jacop Hendrick Cuijpers ende Peter Janssen als momboiren inden name ende ten behoeve van d'onmondige kinderen wijlen Lenart Goossens, verweckt met Aelken Hendrick Cuijpers sijne wettige huijsvrouwe, een parceel groesen genaemt het Vinckenveltgen groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Noulanden onder Strabrecht prochie van Heeze tusschen 1. Michiel Willems met meer andere 2. Arieken Raessen weduwe Geerit Thonis mette kinderen 3. Geerit Anthonis Wouters ende de kinderen Dirck Aert Keijmps 4. het Nouwlandtstraetgen ... met conditie dat de voornoemde Geerit Jan Reijnders het voorst. parceel groesen binnen den tijt van drie eerstcomende jaeren sal mogen lossen mette somme van vijffentseventigh gulden ende middelertijt in plaetsse van hueringe te moeten betaelen tegens vijff gulden thien stuijvers van hondert ... (10-11-1666)

[Kantlijn: Caspar Eijck heft als man ende momboir van Catelijn Leendert Goossens sijne wettige huijsvrouwe als erffgenaem van Leenaert Goossens bekent van dese beleeninge van vijfentseventigh gulden voldaen te sijn vuijt handen van Geerit Jan Rijnders met allen de verloopen pachten ergo gecasseert op (19-10-1679)]

99v. Peeter Bruijnincx, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Jan Verra ende Jan Geerits eene huijsinge metten aengelagh, ende metten hoff over den schaepswegh daer t'eijnden aen gelegen tot Strabrecht onder die parochie van Heeze gecomen van Margriet Tielens bij vuijtcoop van d'erffgenamen Hendrick Roubosch tusschen 1. Margriet Jan Verra mette kinderen 2. Hendrick Wouter Snoecx 3. de gemeijn straet 4. den Schaepswegh aen die voorst. Joost Jan Verra coopers erve ... (16-11-1666)


99v. den vercooper voorst. ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Cornelis Joost Dircx een parceel erffs genaemt de Streep soo groes als landt groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maten gelegen tot Strabrecht prochie van Heeze tusschen 1. Joost Jan Verra 2. den Schapeswegh 3. Hendrick Wouter Snoecx 4. Joost Jan Verra voorst. ...


99v. Dirck Willem van Houdt, Jan Willem van Houdt, ende Goort Hendrick Goossens man ende momboir peerken Willems sijne wettige huijsvrouwe, Joostgen Willems naergelaten weduwe wijlen Dielis Goorts van Sommeren [van Someren], ende Goort Hendrick Goossens hem voorts sterckmaeckende voor sijne mede erffgenamen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Anthonis Matthijs Loots een parceel erffs soo groese als landt genaemt de Braeck gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Wouter Jan Bernaerts 2. Jenneken weduwe Frans Peeters mette kinderen 3. Servaes Arien Tielens met meer andere 4. Peeter Jan Joosten van Gastel nomine uxoris met meer andere ... vuijtgenomen dorps commer ende drie gulden ses stuijvers jaerlijcx aen te veirden met eenen staenden ende loopenden pacht, aenden Heijligeest tot Geldrop ende negen stuijvers min een oirt aen die kercke tot Heeze ende aen den ed: heere van Heeze ende Leende twelff stuijvers jaerlijcke grontchijns ... (18-11-1666)


100. Wouter Jan Bocx, Thonis Geerit Boogaerts man ende momboir Marie Jan Bocx, Jenneken Jan Box geassisteert met Joseph Maes als bijstaende momboir in desen ende Lijsken Jan Bocxdochter geassisteert met Dirck Box als haeren bijstaende momboir in desen, ende hebben te samen wettelijck ende erffelijck vercocht Marten Dirck Cissen een huijs metten aengelach groot ontrent een vaetsaet tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Geerit Raes Francissen 2. de straet 3. Geerit Raes Francissen 4. de straet ... (18-11-1666)


100v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Delijs [Delis] Bocx verweckt bij Lijntgen Herberts sijne tweede gewesene huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt de goederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Wouter Jan Bocx inden eersten het velt aenden dijck met alnoch dat ackerlandt aenden Meulenpat, item het halff vaetsaet, met alnoch de drie copsaet, item een derdendeel van t'Wortelvelt, ende alnoch dat Cleijn Jansborghkens,

B: Jenneken dochter Jan Bocx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten het velt in die Beus, met alnoch den acker over den dijck, item dat achterste Jansborghken, ende alnoch een derdendeel vant Wortelvelt

C: Thonis Geerit Bogaerts man ende momboir Marie Jan Delis Bocx sijne wettige huijsvrouwe is deel gevallen, inden eersten het halff veltgen op het Eijntgen dat voorste deel, item alnoch dat Rijestgen, item den acker van Joost Ghijsen, ende alnoch een derdendeel vant Wortelvelt

D: Lijsken Jan Bocx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen, inden eersten het halffveltgen op het Eijntgen dat achterste deel, met alnoch dat hoogh Jansborghken, item den Heijacker, ende alnoch dat Hofken ...

101. Frans Wouter Coox [Cocx] man ende momboir Lijntgen Jacob Reijmen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Wouter Donckers een stuck groesen groot t'seventich roeden gelegen aenden Strijperdijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Goort Donckers 2. het straetgen daer neven 3. Arien Maes 4. Geerit Raes Francissen ... (18-11-1666)


101. de vier kinderen ende erffgenamen wijlen Hendrick Jan Wuijten verweckt bij Lijsken Aert Raessen sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt de goederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Jan Willemssen man ende momboir Grietgen Hendrick Jan Wuijten sijne wettighe huijsvrouwe inden eersten het huijs metten aengelagh aende Strijpercappel gelegen prochie van Leende met den acker daer aen gelegen met allen het houdt daer op staende, item alnoch een velt inde Broecken, alnoch een busken, item alnoch eenen acker genaemt den Molenpat, ende moet vuijtter handt geven aen Willem soone Hendrick Wuijten sijnen mede deijlder de somme van vijffentwintich gulden eens

B: Frans Aert Raessen ende Peter Willem Wuijten als momboiren over de drie onmondige kinderen Hendrick Wuijten voorst. sijn te deel gevallen ende dat voor heijltgen onmondige dochter Hendrick Wuijten voorst. inden eersten deen helft van een parceel groesen inde Rijsten gelegen te lancx op neffens Dirck Wuijten erve, item alnoch het voorste Putvelt, alnoch den Daemsacker, item alnoch het Wencken, alnoch de Bercken, item noch de halff Jansborgh neffens Goort den Smidt erve, met alnoch het halff Broecxken, ende moet dese cavel ontfangen van Willem sijnen mede deijlder de somme van vijffentwintich gulden eens

C: Jan onmondigh soone Hendrick Jan Wuijten ten overstaen van sijne voorst. momboiren is te deel gevallen, inden eersten de halff Rijsten neffens der waterlaet ofte Laijgraft ende sal anderhalven voet toe hebben te lancx door het vlet van sijnen mede deijlder, item alnoch het achterste Putvelt, noch d'eene helft vande Jansborgh lancx Frans den Smidt erve, item alnoch het lanck vaetsaet ende moet vuijtter handt geven aen Willem sijnen mede deijlder, seven gulden thien stuijvers,

D: Willem onmondigh soone Hendrick Jan Wuijten voorst. ten overstaen van sijne momboiren boven verhaelt is te deel gevallen inden eersten een parceel groesen genaemt het Rouwven, item alnoch een parceel groesen genaemt het Cleijn Rijstgen, item lanoch een stuck landts genaemt den Meijenacker, item alnoch de Putten aeande Hegh ende moet ontfangen van Jan sijnen mede deijlder seven gulden thien stuijvers ende alnoch vijffentwintich gulden van Jan Willemssen sijnen swager van wegen het huijs, item alnoch het Broexken ende moet vuijtterhandt geven aen Heijlken sijne mede deijlders vijffentwintich gulden ... (20-11-1666)

102. Philips Huijbert Philipssen, Hendrick Jan [doorgehaald: van Asten] van Gastel man ende momboir Hendricxken dochter Huijbert Philipssen, Geerit Hendricx man ende momboir Aelken Huijbert Philipssen, Bertrum Franssen als vader van sijne vier onmondige kinderen verweckt bij Lijsken dochter Huijbert Philipssen sijne gewesene huijsvrouwe, diewelcke beneffens Philips Huijbert Philipssen voorst. t'samen voor de voornoemde onmondige kinderen hen in desen sijn fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Thonis Jan Jacobs een huijs metten aengelach gelegen tot Houdt prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan Hendricx 2. Frans Jacobs 3. Aelken weduwe Frans Dielissen met haere kinderen 4. de straet ... (23-11-1666)


102v. Jan Willem Weijnen ende heeft in erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert Anthonis Jan van Gael eene huijsinge schuer metten aengelagh tot over den waterlaet, goot int geheel ontrent vier vaetsaet onbegrepen der maeten, gelegen tot Creijel prochie van Heeze tusschen 1. de straet 2. Jan van Gael ende meer andere 3. idem 4. Daniel Paulus ... vuijtgenomen dorpscommer ende eene rente van vier gulden jaerlijcx aen joncker Bousel drossard van Diest nomine uxoris, ende elff stuijvers min een oort jaerlijcke grontchijns aenden ed: heere van Heeze ende Leende ... (26-11-1666)


102v. Anthonis Jan van Gael, ende heeft in erffmangelinghe wettelijck ende erffelijck getransporteert Jan Willem Weijnen eene vierdeportie hem transportant competerende in een parceel groesen genaemt den Sprenger gelegen aende Strabrechterdijck prochie van Heeze groot dese getransporteerde vierde portie ontrent sesthien roeden, tusschen 1. de weduwe Hendrick Dielis metten kinderen 2. Hendrick Snoecx 3. Wouter Jan Bernaerts 4. den Strabrechterdijck ...


102v. Jan Daems man ende momboir Hendricxken sijnder huijsvrouwe, Tielen soone Arien Tielens met Hendrick ende Servaes sijne broederen, Peeter Joost Goorts man ende momboir Engeltgen dochtere Adriaen Tielens, Geerit Willem Gielens man ende momboir Jenneken oock een wettige dochter Adriaen Tielens, de voornoemde Tielen Arien Tieles ende Peeter Joost Goorts als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Mathijs Arien Tielens verweckt met Lijntgen dochter Joost Goorts, Hendrick soone Hendrick Peeters, met Adriaen ende Jan sijne broederen, Jan Franssen man ende momboir Jenneken dochter Hendrick Peeters sijne wettige huijsvrouwe, Merije oock een wettige dochter Hendrick Peeters in houwelijck gehadt hebbende Goort Goortssen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, de voornoemde Hendrick soone Hendrick Peeters ende Peeter Jan Joosten als wettige geede momboiren over d'onmondige kinderen van Paulus Peeter Anthonissen verweckt met Anneken dochter Hendrick Peeters, de boven verhaelde wettige geede momboiren vande onmondige kinderen wijlen Matthijs Arien Tielens, als mede vande onmondige kinderen Paulus Peeter Anthonissen hebben naer drie voorgaende sondachse proclamatien voor den kercke tot Heeze gedaen met d'andere mede erffgenamen ten hooghsten ende voir alle man wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost soone Joost Goort een huijs schuer metten aengelach gelegen aenden Rul prochie van Heeze de vercooperen aengecomen van wijlen Metgen Faessen groot ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. Servaes Adriaen Tielens 2. Peeter Aert Goossens nomine uxoris 3. de gemeijnstraet 4. de weduwe van Jacob Roel Hendricx met haere kinderen ... vuijtgenomen dorps commer ende ses stuijvers twee penningen jaerlijcke grontchijns aen den ed: heere van Heeze ende Leende, metten wegh voor de deure van Servaes Adriaen Tielens in sijn selffs gelagh vuijt te varen ... (26-11-1666)


103v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Raes Francissen een parceel drieschgroesen gelegen buijten den Eijmerickerdijck prochie van Heeze tusschen 1. Jan Daems 2. Hendricxken Jacob Bacx 3. de rieviere genaemt de Aa 4. het beemptstraetgen ...


103v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor hebben alnoch verscheijde parceelen van erven aen henne mede erffgenamen off onder malcanderen vercocht, die niet en sijn gevest geworden, doch hebben daer van den 50 peningen betaelt ende bij mij als secretaris in mijnen staet aen t'landt verantwoort, refererende alles totte vercoopcedulle alhier ter secretarije berustende, memorie


103v. Dirck Jacobs Schooffs naergelaten weduer Libbeken sijne huijsvrouwe vuijt crachte van testamente bij hen te samen gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt almachtich op deser aerden verleendt soo van huijsinge landen saeij ende weijlanden egeen van dien vuijtgescheijden waer over sij testateuren cracht ende macht sijn hebbende daer over laeten ende maecken sij testateuren reciproce d'een den anderen ende den langhstlevende van hen beijden vrije heer ende meester omme de voorst. erffgoederen te mogen vercoopen veralieueren trasnporteren, belasten ende beswaren, oock bij testament te mogen disponeren min ofte meer al oft sij testateuren beijde inden leven waeren sonder iemandts tegenseggen, gereserveert de wettige kinderen bij henne testateuren t'samen verweckt henne ligitima portie," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor mr. Paulus Smidts notaris ende sekere getuijgen residerende binnen der dorpe van Heeze van date den (22-02-1665) aen ons schepenen gethoont ende gebleken, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Jacob Schooffs een huijsinge metten aengelach soo het selve is affgepaelt, gelegen aenden Rul prochie van Heeze tusschen 1. Lambert Joachims 2. de straet 3. idem 4. des vercoopers met sijne kinderen ... vuijtgenomen dorps commer metten wegh voor des vercoopers huijsdeur met noch ses roeden hooffs die sullen affgepaelt worden in den Smeel...


104. Willem Janssen van Geldrop man ende momboir Grietgen Hendrick Wouten sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jacob Eeckelmans, een huijs metten aengelagh gelegen tot Strijp prochie van Leende, tusschen 1. Geerit Raes Francissen 2. de kinderen Arien Raessen 3. de weduwe Frans Bluijssen mette kinderen 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer met den wegh die het heeft ende geeft ende ses stuijvers min een duijt jaerlijcke grontchijns aenden ed: heere van Heeze ende Leende ... (20-11-1666)


104v. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jacob Eeckelmans, een parceel ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende achter het huis den cooper wegens den vercooper op hodie getranporteert, tusschen 1. Jan den Cleijnen 2. die kinderen van wijlen Goedelt van Hees 3. Willem Maes 4. des coopers ...


104v. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Geerits een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt den Meulenpat gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. den Meulenpat 2. de kinderen Willem Wouten 3. Aert Thonis Hoeben 4. s'heeren heijde ...


105. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Sijmon Peeters een parceel beemptgroesen gelegen tot Strijp prochie van Leende genaemt de Bussche groot ontrent drie copsaet tusschen 1. Ariaen Maes 2. Dielis Donckers 3. Jan Tielens 4. Jan de Werdt ...


105. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hermans een parceel beemptgroesen, genaemt de Broecken gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jop Janssen 2. Jacob Monincx 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Arien Tijmmers [Timmers] ...


105. Thonis Boogaerts nomine uxoris, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Hendrick Vervlaessen, een parceel ackerlandts genaemt den Langhacker inde prochie van Leende gelegen tusschen 1. Jan Bocx 2. Aert Grieten met meer andere 3. de weduwe Peeter Jan Belien 4. Hendrick Jan Geven [Geeven] ...


105v. Hendrick Lambert Bacx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Thonis Franssen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op sinte Andriesdach, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel landts genaemt de Hoeff gelegen Ginder Over ter plaetsse genaemt de Cool onder die prochie van Heeze gelegen groot scherp anderhalff vaetsaet tusschen 1. Jan Lambertt Bacx 2. Jan Jan Goossens, Cleijnen Claes Faessen met meer andere 3. den Heijligeest tot Heeze 4. de Coolenstraet ... losbaar mette somme van t'sestich gulden gepermitteert gelt ... (30-11-1666)


105v. Jan soone Peeter Heijkens met Adam ende Matthijs sijne wettige broederen verweckt met Agnees Martens, ende Jan soone Jan Franssen man ende momboir Heijltgen dochter Peeter Heijkens, ende hebben inde voorst. qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Isaack Melchiors, een parceel beemptgroesen genaemt de Dasius groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten gelegen aenden Rul prochie van Heeze tusschen 1. Anneken dr. Marten Verbraecken 2. Hendrick ende Frans soonen Jacob Schoofs 3. Frans Jacob Schooffs 4. Willem Hendrick Hoeben ... (03-12-1666)


106. Hendrick soone Ruth vander Linden inwoonder tot Achel man ende momboir Maeijken dochter Lambert Lemmens, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Verhagen een halff heijtvelt gelegen aende Oude Molen prochie van Heeze tusschen 1. Dingen Goossens 2. d'erffgenamen Anthonis Dircx 3. d'erffgenamen Hendrick Beeckmans 4. s'heeren aert ... vuijtgenomen vijf stuijvers jaerlijcx aende kerck van Heeze ... (08-12-1666)


106. Marie naergelaten weduwe Hendrick Goort van Velthoven, ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte tot behoeve van haere twee kinderen van een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Halle Vennen, item alnoch van een huijs hoff metten aengelach tot Oisterick gelegen prochie van Leende, hier onder beijde met henne reengenoten geexpresseert, ende de renuntiante heefter helmelinge op vertegen gelovende waerschap super se et sua omnia bona habita et habena


106. daer naer sijn voor ons comen Jan soone Hendrick Goorts van Velthoven ende Maeijken sijne wettige suster wesende meerderjarigh geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Goort soone Hendrick Willem Maes, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den achsten december ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts inde Halle Vennen tot Oisterick onder die prochie van Leende gelegen groot ontrent een vaetsaet, tusschen 1. Marie Jan Engelen 2. Jan Colen [Coolen] met meer andere 3. Jan Nicasius Sijnen met sijne kinderen 4. de Hallevensstraet. Noch in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Jan Willemssen van Nuenen 2. Thomas Jan Versantvoort 3. de kinderen Thonis Donckers 4. Lenart Thijs Hannen ... vuijtgenomen dorps commer ende hondert gulden capitael in het huijs aen den cooper staende ... losbaar mette somme van t'seventich gulden gepermitteert gelt ... (08-12-1666)


106v. Aert Hendrick van Hal ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Driessen een parceel ackerlandts groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen int Swartlant prochie van Leende, tusschen 1. Willem Cillen 2. Geerit Bacx met meer andere 3. Marie weduwe Joost Coppen met haere kinderen 4. de straet ... (14-12-1666)


107. Anthonis Boomgaerts man ende momboir Marie Jan Bocx sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Pompen een parceel beemptgroesen groo ontrent [leeg] gelegen inde Risten tot Strijp prochie van Leende tusschen 1. Jan Goort Donckers 2. die erffgenamen wijlen Reijm Hoirs 3. Jacop Jan Jutten 4. Jop Janssen .. .(16-12-1666)


107. den vercooper vt supra, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Aert Hendrick van Hal een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen op de Cuijlen onder Strijp prochie van Leende tusschen 1. Maeijken naergelaten weduwe Frans Bluijssen mette kinderen 2. Arien Adriaen Naessen 3. Arien Naesen voorst. 4. Jan Willem Schoncken ...


107. Jan Lambert Coolen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Herman Michielssen een parceeltgen driesgroesen groot ontrent een copsaet gelegen aenden Venne onder die prochie van Heeze tusschen 1. Claes Box 2. Jan Dirck Aerts 3. eenen waterlaet 4. de straet ... (20-12-1666)


107v. Jan, Daem ende Thijs gebroederen soonen Peter Jan Heijen ende Jan Jan Franssen man ende momboir Heijltgen Peeter Heijen sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Jan Bacx, een stuck heijtvelt metten houdtwasch daer om ende op staende gelegen in d'Ovelsvelden onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Nelis Daems 2. d'erffgenamen Jan Lamberts 3. s'heeren aert 4. Isaack Melchiors cum suis ... (23-12-1666)


107v. Die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Peeter Franssen een parceel groesen genaemt de gemeijnten groot ontrent vijff copsaet gelegen tusschen Houdt ende den Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Goossens 2. den cooper 3. de riviere genaemt de Aa 4. de weduwe Frans Delijs [Delis] van Breugel mette kinderen ...


Anno 1667

107v. Thonis ende Willem gebroederen meerderjarige soonen wijlen Thijs Hermans inwoonderen tot Roosendael ende hebben te samen wettelijck ende erffelijck vercocht Herman Michiel Goort Adriaens een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maten genaemt het Hemelrijck gelegen ontrent het Heeserven onder die prochie van Heeze, tusschen 1. den cooper 2. mr. Reijnier Willems 3. de straet 4. het Heeserven .. (03-01-1667)


108. Anthonis Geerit Gevens [Geevens] naergelaten weduer wijlen Anneken Jacob Delen sijne wettige gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van testamente met sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen, hen bij Godt de heer almachtigh op deser aerden verleendt soo van erffgoederen, renten, huijsingen landerijen saeij ende weijlanden, oock erffhaeffelijcke meubelen egeen daer van vuijtgescheijden waer ende tot wat plaetssen die gelegen sijn, daerover soo maecken ende laeten sij testateuren reciproce d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijde vrije heer ende meester omme deselve te mogen vercoopen veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren min ofte meer al off sij testateuren beijde inden leven waeren, ende dat tot betalinge van henne testateuren schulden ende om henne kinderen tesamen verweckt daer mede op te voeden, sonde eenige vande selve goederen ofte penningen van dien te procederen te begruijcken inden bijstandt vanden tweeden houwelijck, soo wanneer d'een oft d'ander vande testatueren daer toe mogen comen te geraecken," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seekere getuijgen binnen den dorpe van Heeze residerende van date den (11-10-1664) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Bertholomeeus [Bartholomeeus] Willems een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Nieuwhoeven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Arien van Velthoven 2. de kinderen wijlen Thonis Willem Daems 3. Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den ouden 4. Luijtgen Wijnen [Weijnen] weduwe Paulus Jan Joosten met haere kinderen ...


108v. Adriaen ende Dirck gebroederen wettige soonen Adriaen van Velthoven den ouden, verweckt met Peerken sijne wettige huijsvrouwe, suster Margrita van Velthoven henne suster Bagijntjen op het Bagijnhoff tot Turnhoudt [Turnhout] geassisteert met eene bijstaende momboir in desen, Jan soone Adriaen Abrahams de Louwre [de Laure] soo voor hemselven als hem fort ende sterckmaeckende voor Anthonette sijne suster, Peeter Jan Joosten als procuratie hebbende van Willem Bartholomeeussen inwoonder tot Breda man ende momboir Maeijken oock een wettige dochter Adriaen van Velthoven den ouden gepasseert voor den ontaris mr. Paulus Smidts ende seeckere getuijgen residerende binnen den dorpe van Heeze wesende van date den (11-10-1666) ons schepenen gethoont ende gebleken, Jan Claes Vesters ende Andries Geerit Swuesten beijde als wettige geede momboiren over de minderjarige kinderen van wijlen Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure] verweckt met Catalijn dochter Adriaen van Velthoven vuijt crachte van decreet tot de vercoopinge vande onmondige sevenste portie op hodie geproduceert, ende hebben alsoo naer drie voorgaende sondachse veijlingen voor der kercke tot Heeze gedaen, ten hoghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Mathijs Jan Delen [Deelen] hennen mede erffgenaem, henne vercooperen ses portien in een huijsinge schuer backhuijs metten aengelagh gelegen aende Rul prochie van Heeze tusschen 1. de straet 2. Johannis Hendricx 3. de straet 4. Jan Geerits ... vuijtgenomen dorps commer ende metten wegh behoorende tot de schuer over Johannis Henrici misthoff ende erffenisse ... (08-01-1667)


109. de vercoooperen in qualiteijt alsvoor, met ende beneffens Matthijs Delen [Deelen] man ende momboir Jenneken dochter Adriaen van Velthoven den ouden, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht midts drie voorgaende sondachse veijlingen Hendrick Adriaen Tielens een huijsinge metten aengelagh groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten, gelegen aenden Rul prochie van Heeze tusschen 1. Dirck Goorts op t'Hoff 2. Hendrick Anthonis Michiels alias Schaften 3. de Rulschestraet 4. Drick Adriaens van Velthoven ende Jan Adriaens de Lauwre [de Laure] met Anthonette sijne suster ...


109v. Thomas, Joost ende Thielman gebroederen soonen Jan Joosten ende hen alnoch in desen fort ende sterckmaeckende voor Lijsbeth ende Marije henne wettige susters alle kinderen Jan Joosten voorst. ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Hendrick Pompen ende Jan Anthonis Bocx beijde als proviseurs der taeffel des Heijligeest tot Leende ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behove vanden voort. Heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerkent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den derthienden januarij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen genaemt de Leemputten to tHuls onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende gelegen groot ontrent drie loopensaet tusschen 1. Hendrick van Hoof 2. Peeter Goorts ende Jan Everts 3. Paulus Ruevens 4. d'Eeuselstraet. Item noch in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt het Heijtvelt ter plaetsse voorst. groot ontrent seven copsaet tusschen 1. Aert Aerts 2. Maeijcken weduwe Frans Bluijssen met haere kinderen 3. Marten Colen [Coolen] met meer anderen 4. eenen ackerwegh... (13-01-1667)


109v. Jan Hanssen naergelaten weduer wijlen Aeltgen Peeter Vesters sijne gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van allen de gronden ende parceelen van erven egeen vuijtgescheijden vuijtgenomen het huijs hoff metten aengelagh ende den acker daer teijnden aen gelegen ende alnoch het beemptgen aenden Venderdijck alle gelegen onder die prochie van Heeze ende dat tot behoeve van sijne wettighe kinderen verweckt met de voorst. Aeltgen Peeter Vesters ... (14-01-1667)


110. Peeter soone Jan Hanssen inwoonder tot Ooltgensplaet [Ooltgensplaat], Willem Peeter Princen man ende momboir Margriet Jan Hanssen sijne wettige huijsvrouwe, Jan Hans Bacx vuijt crachte van twee distincte procuatien hem gegeven ende verleendt, bij Jan ende Arien sijne wettige kinderen omme te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de voorst. procuratien daer van sijnde, d'eerste gepasseert voor voor schepenen van St. Adolphslant [St. Adolfsland] dat men noemt Ooltgensplaete [Ooltgensplaat] van date den (08-11-1666) ende de andere gepasseert voor borgemeesteren ende regeerders ter stede van Den Briele [Den Briel] van date den (13-12-1666), bij ons schepenen gesien ende gelesen, Joost Hans Bacx ende Geerit Peeter Vesters beijde als wettige geede momboiren over Aelken onmondige dochter vande voorst. Jan Hanssen, vuijt crachte van wettigh decreet bij mijne heeren schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (08-01-1667), ons schepenen seer wel kennelijck, Joost Hans Bacx voorst. die hem alnoch in desen fort ende sterck is maeckende voor Hendrick soone vande voornoemde Jan hans Bacx buijten s'landts wesende ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen wettelijck ende erffelijck vercocht ende achterrugge gevest Peeter Claes Princen een parceel ackerlandts genaemt den IJsacker groot ontrent drie vaetsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Luijcas [Lucas] met haere kinderen 2. Leentgen gewesene huijsvrouwe van Goort Peeter Vesters met haere kinderen 3. idem 4. de straet ... (14-01-1667)


110v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht ende achterrugge gevest Peeter Claes Princen, een parceel erffs genaemt het Verbrant Huijs, wesenende groes ende ackerlandt groot ontrent t'samen drie vaetsaet gelegen aenden Achterbosch prochie van Heeze tusschen 1. Anneken Thonis Hoirs 2. Joost Hanssen 3. de kinderen wijlen Geerit Dommels 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende seventhien stuijvers jaerlijcx geestelijcke paght ende vijff ende een halff oort stuijvers jaerlijcke grontchijns aen den heere van Heeze ende Leende ...


110v. die vercooperen in qualitijet alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht ende achterrugge gevest Jacob Janssen den Litssenburger [de Litsenborger] een parceel ackerlandts genaemt de Hoogh groot ontrent een vaetsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Stoffels 2. Jan Claes Vesters 3. idem 4. Geerit Peeter Vesters ...


110v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Lijsken naergelaten weduwe Aert Hans Bacx een parceel ackerlandts genaemt den Binnenacker groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Goossens 2. Leentgen Hans Bacx met haere voorkinderen 3. Adam Thonis 4. Merieken weduwe Jan Willem Dommels ...


111. die vercooperen in qualteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Peeter Vesters een parceel ackerlandts genaemt het Libbenackerken groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. Willem Dommels 3. Thonis Jan van Can 4. Wouter Coox [Cocx] ...


111. die vercooperen in qualteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erfelijck vercocht, Sijn Marten Melchiors een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Rijten ontrent de Voortstraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Peeter Swuesten nomine uxoris 2. Jan Hendrick Peeters 3. den Rijtgraeff 4. Jan Claes Vesters ...


111. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Geerit Gevens [Geevens], een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Bulders onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Swuesten nomine uxoris 2. Leentgen Hans Bacx met haere kinderen 3. Jan Claes Vesters 4. Libbeken weduwe Jop Janssen met haere kinderen ...


111. Hendrick ende Willem gebroederen soonen Peeter Claes Princen elck voor sijn selven, de voorst. Hendrick Princen alnoch inden name ende als last ende procuratie hebbende van Helena ende Catarina sijne susters meerderjarige dochters Peeter Princen verweckt bij Lijsbeth Hendrick Snoeijen sijne eerste gewesene huijsvrouwe, omme te mogen doen t'gene hier naer volght, vuijt wijsens de procuratie daer van sijde gepasseert voor den notaris Pieter van Groenenwegen ende seeckere getuijgen in s'Gravenhage residerende van date den (26-12-1666) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Peeters inde Cissert een parceel ackerlandts groot ontrent drie vaetsaet gelegen in seecker heijtvelt genaemt het Kempsvelt gelegen t'eijnden d'Oude Meulenstraet ontrent de Meulenmeer onder de prochie van Heeze tusschen 1. Thonis Jan Joosten 2. idem 3. d'erffgenamen van Thonis Swijssen 4. s'heeren aert ofte heijde ... vuijtgenomen dorpscommer ende d'eene helft van eene rente van vijffentseventich gulden capitael met eenen staenden ende loopenden pacht, staende aen Peeter Coppen tot Leende ... (15-01-1667)


111v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Thonis Jan Joosten een parceel erffs wesende groesen heijde ende t'eijnden ontrent een copsaet t'gene tot ackerlant gemaeckt is groot ontrent t'samen derdalff vaetsaet gelegen in seecker heijtvelt genaemt het Kemptsvelt gelegen t'eijnden d'Oude Meulenstraet ontrent de Meulenmeer onder die prochie van Heeze, tusschen 1. den cooper 2. eenige heijtvelden toecomende aen verscheijde persoonen 3. s'heeren heijde 4. idem ...


112. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Thonis Janssen van Can een parceel ackerlandts genaemt het Nieuwvelt groot ontrent vijff copsaet, gelegen aen d'Oude Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Thonis Jan Joosten 2. de straet 3. Marcelis Thonis Smulders ende Tielen Huijben 4. s'heeren aert ...


112. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Meeus Reijmen, een parceel ackerlandts genaemt den Joost groot ontrent vijff copsaet gelegen aen d'Oude Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Meeus Reijmen 2. Joost Jan Geerits 3. Geerit ende Jan kinderen Thonis Gevens [Geevens] 4. de straet ...


112. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Dirck Geerit Gevens [Geevens], een parceel driesgroesen daer een schuer op plagh te staen groot ontrent drie vaetsaet gelegen aen d'Oude Meuelen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Lambert Wouters 2. de straet 3. Thonis Jan Joosten 4. Peeter Willem Delen [Deelen] ...


112v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Thonis Jan Josten een cleijn huijsken metten hoff groot ontrent drie copsaet, gelegen aen d'Oude Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. de straet 3. idem 4. de kinderen van Willme Dommels ... vuijtgenomen dorps commer ende vier stuijvers jaerlijcke grontchins aenden heer van Heeze ende Leende ...112v. Hendrick Peeters inde Sissert ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Willem Coppen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintigh stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijfthienden januarij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck ackerlandts groot ontrent drie vaetsaet buijten d'Oude Meulen gelegen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Thonis Jan Joosten 2. idem 3. Arien Meeussen 4. s'heeren aert. Item noch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Thijs Jan Beecx 2. idem 3. Peeter Dries Swuesten 4. s'heeren aert ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt... (15-01-1667)


112v. Peeter Hendrick van Asten, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, de kinderen Geerit den Lathouwer, een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den sesthienden october, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (16-10-1667) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen inde Meulenschutten tot Oisterick onder die prochie van Leende gelegen groot ontrent dardalff vaetsaet, tusschen 1. Jan Ruevens 2. Jan Dielis Joordens 3. Hendrick Jan Geven [Geeven] met meer andere 4. Joost Reijmen ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt, ... (03-01-1667)

[Kantlijn: compareerde Jan Willem Gielen en Jan Arien Clijnens nomine uxoris propritarisse vande voorenstaende rente, dewelcke bekennen daer van door Peeter van Asten voldaen te sijn consenterende daerom int casseren, actum (03-03-1696)]

113. Aert Jacob den Moff, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, de kinderen Geerit den Lathouwer eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden tweeden februarij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (02-02-1667) ende dien te heffen, ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts inde Halle Vennen gelegen prochie van Leende, tusschen 1. Jacob Marten den Moff 2. Frans Pompen 3. Jenneken Tuijnen 4. Libbeken Pompen met haere kinderen ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (21-01-1666)[sic!]


113v. Peeter Claes Princen man ende momboir Lijsbeth Jan Aerts sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Geven [Geeven] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den seventhienden januarij, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt den IJsacker groot ontrent drie vaetsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Luijcas [Lucas] met haere kinderen 2. Leentgen gewesene huijsvrouwe van Goort Peeter Vesters met ahere kinderen met 3. idem 4. de straet. Noch in ende vuijt een parceel erfs genaemt het Verbrant Huijs wesende groes ende ackeerlandt groot ontrent tsamen drie vaetsaet gelegen aenden Achterbosch prochie voorst. tusschen 1. Anneken Thonis Hoirs 2. Joost Hanssen 3. de kinderen wijlen Geerit Dommels 4. de straet. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen genaemt het Hemelrijck ontrent het Heeserven prochie voorst. gelegen, groot ontren twee vaetsaet tusschen 1. Hendrick Hoirs 2. Jan Janssen Clericx [Clercx] 3. de straet 4. t'Heeserven ... losbaar mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (17-01-1667)

[Kantlijn: Hendrick Jan Geven [Geeven] bekent dat Peeter Princen aen hem d'eene helft der capitale penningen ter somme van hondert gulden heeft gelost ende gequeten alsoo dat dese rente van thien tot vijff gulden jaerlijcx maer en blijft ontslaende derhalven het onderpant genaemt het Verbrandt Huijs in desen mede verbonden verclarende daer aen nu nochte ten eeuwigen dage te willen houden eenige actie ofte recht in eeniger manieren, actum (22-01-1667)]
[Kantlijn: de post bekent den voorst. Hendrick Geven [Geeven] de andere hondert gulden vuijt handen Peeter Princen ontfangen te hebben ergo is desen brieff geheel gecasseert ende voldaen op den (18-11-1679) mits reserve den origineelen brieff die den crediteur verclaert aenden debiteur te sullen leveren ...]

113v. Jan hans Bacx naergelaten weduwer wijlen Aeltgen Peeter Vesters sijne gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van twee distincte procuratien hem gegeven ende verleent bij Jan ende Arien sijne wettige kinderen daer toe wort gerefereert hier voor fol: 202 [folie 110. in de huidige telling] Peeter soone Jan Janssen inwooter tot Oeltgensplaet [Ooltgensplaat], Willem Peeter Princen man ende momboir Margriet Jan Hanssen sijne wettige huijsvrouwe, Joost Hans Bacx ende Geerit Peeter Vesters, beijde als wettige geede momboiren over Aelken onmondige dochter vande voorst. Jan Hanssen, ende hebben alsoo indier qualiteijt de voorst. Jan Hans Bacx alsvoorens voor soo veele de beswaernisse tot meerder bewaernisse des coopers sijne tochte vande naerbeschreven twee parceelen van erven met helmelinge vertijdenisse aff gegaen hebbende, wettelijck ende erffelijck vercocht Arien Jan Happen inwoonder tot Heuchten [Hughten] een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweeden februarij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (02-02-1668), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent t'samen vijffalff vaetsaet gestaen ende gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Geerit Goort Vesters met meer andere 2. Adam Jacob Pannecras, Dirck Geerits met meer andere 3. Dirck Geerits voorst. 4. de straet. Item noch in ende vuijt een parceeltgen beemptgroesen groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Venderdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Wouter Coox [Cocx] 2. Lijsken weduwe Michiel Adriaens met haere kinderen 3. Michiel Claes Vesters 4. den Venderdijck ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van tweehondert gulden capitael aen Wouter Coox [Cocx], eenen gulden thien stuijvers jaerlijcx aende kercke van Heeze, eenen gulden thien stuijvers jaerlijcx aende Heijligeest tot Heeze ende vijff stuijvers twee oort jaerlijcx grontchijns ... ende is te wten dat dese penningen voor desen hebben gestaen op eenen schepengeloofte inden vollen bedde vanden voorst Jan Hanssen met Aeltgen sijne huijsvrouwe opgenomen, die nu midts desen is gecasseert ...

[Kantlijn: Adriaen Jan Happen bekent dat de erffgenamen wijlen Wouter Coox [Cocx] als de onderpanden in desen brieve vermelt geevinceert ende dien volgende vercocht hebbende hen metten overschot der penningen soo danich bij accoort ende moderatie hebben gecontenteert, dat dese rente van vijff gulden jaerlijcx daer mede is doot ende gecasseert ende de onderpanden ontslagen, actum den (02-06-1676) in oorconden etc.]

114v. Die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Frans Smulders, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweeden februarij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (02-02-1668), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt de twee onderpanden inden voorgaenden brieff gestelt metten last ende de hondert gulden capitael van Arien Happen, daer bij vuijtgedruckt ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermiteert gelt, ende sulcx met vijffentwintich guldens t'sessens te mogen doen soo dat der cooper consenteert dat in soo verre de vercoopers de voorst. rente binnen den tijt van vier jaeren elck jaer gevende 25 gulden comen te lossen in dien gevalle geenen intrest schuldich sullen sijn maer andersints niet, ende is te weten dat dese penningen op een schepen geloofte hebben gestaen geweest sijnde tweehondert gulden, inden vollen bedde vande voorst. Jan hanssen ende Aeltgen sijne huijsvrouwe opgenomen dewelcke midts het restitueren van eenhondert gulden ende t'verlijden van dese rente is gecasseert ...


114v. Dielis Aerts man ende momboir Jenneken Jan Coox [Cocx] sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet, wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een stuck groesen groot t'seventich roeden gelegen aenden Strijperdijck onder die prochie van Leende, als Adriaen Wouter Donckers in coope vercregen heeft van Frans Wouter Coox [Cocx] vuijtwijsens den transportbrieff daer van sijde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (18-11-1666) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken en hem gelaten in sijn recht ... (03-01-1667)


115. Jan Janssen Clercx man ende momboir Magdalena Hanssen sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. Magdalena mede present, ende heeft alsoo indier qualiteijt met behoorlijcke solempniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdeert ende onderstaen den coop van een parceel erffs genaemt het Verbrandt Huijs wesende groes ende ackerlants groot ontrent t'samen drie vaetsaet gelegen aenden Achterbosch prochie van Heeze las Peeter Claes Prinssen [Princen] in coope vercregen heeft tegens de kinderen van Jan Hanssen, vuijtwijsens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepneen in Heeze ende Leende van date den (14-01-1667), ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (22-01-1667)


115. Jan hans Bacx, ende heeft met behoorlijcke solempniteijten als naerder van bloet wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlandts genaemt het Libbenackerken groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze als Geerit Peeter Vesters in coope vercregen heeft, tegens de kinderen vande voornoemde Jan Hanssen vuijtwijsens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (14-01-1667), ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ende verclaert de voornoemde Jan Hans Bacx het vernaerdert parceel ackerlandts midts desen over te geven aen Willem Peeter Princen sijnen schoonsoon ende sulcx met helmelinge vertijdenisse sonder daer aen te houden eenige actie fote gesagh ...


115. Aert Dircx man ende momboir Neesken Willem Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen [de Litsenborger] geboortich vuijtten lande van Litsenburgh, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vierentwintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den vierentwintichsten januarij, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent vier vaetsaet gestaen ende gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Goort Stoffels ende Peeter Stoffels 2. Jan den Orgenist met meer andere 3. Huijbert Michiel Vervlaessen 4. de straet. Item alnoch in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet gelegen ontrent den Venderdijck prochie voorst. tusschen 1. Ghijsbert Delen [Deelen] 2. Martinus Gevens [Geevens] 3. een beemptstraetgen 4. Lijntgen weduwe Frans Abrahams de Lauwre [de Laure]. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet aen de nVen parochie voorst. gelegen tusschen 1. Heijltgen weduwe Jan Weijnen met haere kinderen 2. Jan Janssen Flericx 3. een straetgen 4. eenen wegh ... losbaar mette somme van vierhondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ende sulcx te mogen doen met hondert gulden t'sessens ende met allen verschenen pachten ter tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende ... (24-01-1667)

[Kantlijn: Jacob Janssen [de Litsenborger] geboortich vuijtten lande van Litsenburgh bekent dat Aert Dircx twee hondert gulden op dese rente heeft gelost ende gequeten alsoo dat dese rente met meer en blijft dan tweehondert gulden capitael ende twelff gulden jaerlijcx tot intrest, actum den (28-02-1667)]

115v. Hendrick Hendricx man ende momboir Truijcken Macken sijne wettige huijsvrouwe ende Hendricxken Macken meerderjarige dochter gesassisteert met Jan Peeters alias Cuijpers haeren bijstaende momboir in desen ende hebben te samen wettelijck ende erffelijck vercocht Jan soone Joost Coox [Cocx], een parceel groesen groot ontrent drie copsaet gelegen inde Cortbruggen prochie van Leende tusschen 1. Frans Pompen 2. Jacob Strijbosch 3. Lijntgen weduwe Reijm Thijs mette kinderen 4. Geerit den Lathouwers kinderen ... (22-01-1667)


116. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Dirck Philips Amants een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Hulshagen onder die prochie van Leende tusschen 1. den Bosscherpat 2. die straet 3. Catalijn Olmens 4. scherp vuijtgaende ...


116. Thonis soone Jan Jacob Schooffs, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen van Gestel een parceel groesen groot ontrent vierendertich roeden gelegen tot Houdt prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan hendricx 2. de weduwe van Goort Joost van Gastel mette kinderen 3. Dielis van Breugel 4. de voornoemde weduwe van Goort Joost van Gastel ... (24-01-1667)


116v. Anthonis Geerit Gobbels naergelaten weduer wijlen Anneken Jacob Delen [Deelen] sijne wettige gewesene huijsvrouwe, vuijt crachte van testament met wijlen sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt de Heer almachtich op deser aerden verleendt, soo van erffgoederen, renten, huijsen, landerijen, saer ende weijlanden oock erffhaeffelijcke meubelen egeen daer van vuijtgescheijden waer ende tot wat plaetssen die gelegen sijn, daer over laeten ende maecken sij testatueren reciproce d'een den anderen ende den lancxlevenden van hen beijden vrije heer ende meester, omme deselve te mogen vercoopen veralieueren, transporteren belasten ende beswaren min ofte meer al off sij testateuren beijde inden leven waren ende dat tot betalinge van henne testatueuren schulden ende om henne kinderen t'samen verweckt daer mede op te voeden sonder eenige vande selve goederen ofte penningen van die te procederen te gebruijcken inde bijstandt vanden tweeden houwelijck soo wanneer d'een off d'ander vande testateuren daer toe mogen comen te geraecken," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor mr. Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heeze residerende van date den (11-10-1664) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Claes Vesters, een parceel groesen genaemt de Rijt gelegen ontrent de Voortstraet onder die prochie van Heeze groot ontrent drie copsaet tusschen 1. Bartholomeeus Willems 2. den cooper 3. Jan Hendrick Peeters 4. Marcelis Thonis Smulders ende Geerit Jan Souwen ... (26-01-1667)


116v. Jan Willem Ghijsen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Janssen een parceel erffs wesende groese ende landt, groot ontrent t'samen twee vaetsaet, gelegen buijten de hHuijs Verover inde Meulenschutten onder die prochie van Leende, tusschen 1. Peeter Bacx kinderen 2. Dielis Aert Wouters 3. Peeter Bacx kinderen 4. der naburen chijnsgoet ... (25-01-1667)


117. Jan Dirck Bacx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven [Geeven] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twelff gulden thien stuijvers waer van den eersten pacht sal comen te vervallen op den (25-01-1668), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck ackerlandts in de Speel gelegen groot ontrent seven copsaet prochie van Leende tusschen 1. d'erffgenamen Faes van Son 2. Jenneken weduwe Hendrick Loeffs met haere kinderen 3. s'heeren aert 4. Peeter Coppen. Noch in ende vuijt eenen halven acker met het huijs daer opstaende onder de Doelen prochie voorst. gelegen tusschen 1. Dirck Verwerdigen [Verwerdingen] 2. Ghijsbert Goort Meeussen 3. idem 4. de straet ... losbaar mette somme van tweehondert ende vijftich gulden gepermitteert gelt ...

[Kantlijn: compareerde Jan ende Abraham zoonen ende erffgenamen wijlen Hendrick Jan Geven [Geeven], dekelcke bekennen ende verclaren mits desen vande neftenstaende erffrente, mette verloopen pachten van dien ten vollen vergenoegt ende voldaen te sijn, consenterende derhalven inde cassatie deses, actum den (13-03-1700)]

117v. [doorgehaald: Lijsken naergelaten weduwe Aert Hans Bacx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen Clericx een parceel ackerlan [afgebroken door schrijver]]


117v. Jan Janssen Clericx [Clercx] man ende momboir Magdalena Hanssen sijne wettige huijsvrouwe de voorst. Magdalena wesende present, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet, wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlandts genaemt den Binnenacker groot ontrent vijff copsaet gelegen aen den Heeserbosch onder die prochie van Heeze, als Lijsken naergelaten weduwe Aert Hanssen in coope vercregen heeft tegens de kinderen Jan Hanssen, volgens den transportvrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (14-01-1667) ende de coopersse haere volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (26-01-1667)


117v. Reijm Jan Coox [Cocx] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Dielis van Dommelen, een parceel ackerlandts genaemt Annen Roelenackerken groot ontrent vijftalff copsaet gelegen opde Cruijt onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Jan Coox [Cocx] 2. Jan Vogel 3. Paulus Tielens 4. des cooprs ende Peeter Hollen ... (26-01-1667)


117v. Hendrick Janssen van Gastel, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Hendrick Maes eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van derthien gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweeden februarij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen lichtmisdach inden toecomende jaere (1668), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh, groot ontrent een loopensaet op het Heijen Eijnde onder die prochie van Heeze gelegen, tusschen 1. Jan Jacob Schooffs 2. eenen wegh 3. idem 4. Barbara weduwe Goort Joosten van Gastel mette kinderen. Item noch in ende vuijt een parceel ackerlandts ter plaetsse voorst. gelegen groot ontrent seven copsaet genaemt de Streep tusschen 1. Hendrick Anthonis Joosten 2. Andries Ruevens 3. Jacob Laureijssen 4. heer ende mr. J. Houbraken. Noch in ende vuijt een parceel groesen genaemt den Rencam groot ontrent drie loopensaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Faes Jaspar Servaessen 2. des heeren heijde 3. Faes Jaspar Servaessen 4. des heeren heijde. Noch in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent seven copsaet genaemt dat Hool Eeusel ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. Bertrum Franssen 2. Faes Jaspar Servaessen 3. Thomas Peeter Aerts 4. des heeren heijde ... losbaar mette somme van tweehondert ende t'seventich dergelijcke guldens gepermitteert gelt... (27-01-1667)


118. Sijn Marten Melchiors, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Frans Smulders eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den derden dach februarij, ende dien te heffen ende te beuren, in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt de Rijt gelegen ontrent de Voortstraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Peeter Swuesten nomine uxoris 2. Jan Hendrick Peeters 3. den Rijtgraeff 4. Jan Claes Vesters ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (05-02-1667)

[Kantlijn: compareerde Sijn Marten Melchiors ende bekent alnoch ontfangen te hebben vuijt handen vande geseijde Geerit Frans Smulders de somme van negenenveertich gulden waer van hij gelooft jaerlijcx tot intrest te sullen betalen de somme van twee gulden negen stuijvers soo dat dese rente van vijff gulden jaerlijcx mette voorst. twee gulden negen stuijvers wort vergroot ende voortaen sal betaelt worden met seven gulden negen stuijvers ende den los daer van sijn hondert negenenveertich gulden soo dat ot een rente wort gemaeckt ende alle jaren verschijnende op den derden februarij ende deen sonder dander niet betaelt oft gelost can worden stellende daer bij alnoch tot een onderpant een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet gelegen inde Moulenhoeven onder die prochie voorst. tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Schavers 2. Hendrick Peeters Gevens [Geevens] 3. Peeter Willem Delen [Deelen] 4. s'heeren aert oft heijde ... (20-02-1673)]

118v. Matthijs Jan Leijen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Thijs Coolen een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maeten gelegen ontrent de kercke van Heeze, tusschen 1. Jan Willem Verschueren 2. den cooper met meer andere 3. Dielis Delen [Deelen] 4. Luis Meeussen ... (09-02-1667)


118v. Philips Amandts ende Jacob Smulders als curateuren bij heeren schepenen van Heeze ende Leende gestelt volgens d'acte daer van sijnde ons schepenen seer wel kennelijck van date den (09-09-1665) tot beslichtinge van den sterffhuijse wijlen Jacob Joost den Cuijper, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hoochsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Thonis Jan Verstappen een huijs schuer metten aengelagh ende hoff daer t'eijnden aen over den kerckpat gelegen groot ontrent t'samen seven copsaet inde Leenderstraet onder die prochie van Leende gestaen ende gelegen tusschen 1. Jan Coox [Cocx] 2. eenen wegh hier toe voor d'eene helft behoorende ende voorts Geerit Smulders 3. den Meulenwegh 4. de straet ... (10-02-1667)


119. die eerste vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jacob Smulders den mede executeur een parceeltgen groesen groot ontrent drie copsaet genaemt het Gelaghxken gelegen aende Schaerackerdriessen onder die prochie van Leende, tusschen 1. den kerckpat 2. de straet 3. eenen wecht toecomende Thonis Verstappen ende Geerit Smulders 4. scherp vuijtgaende tot aenden Schaerackerwegh ...


119. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelick vercocht Lenaert Geerit Goorts van Velthoven een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen aenden Nieuwendijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Goort Hendrick Bul met meer andere 2. Joost Jan Loeffs 3. de rieviere genaemt de Aa 4. eenen wegh ...


119. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck gevest ende getransporteert Thonis Jan Verstappen een parceeltgen ackerlandts groot ontrent achtentwintich roeden gelegen inde Langhacker onder die prochie van Leende d'welck de voorst. Jacob Joosten de Cuijper een weijnich voor sijn doot aenden voorst. getransporteerde heeft vercocht doch midts sijn sterven ongevest gebleven tusschen 1. Jan Abrahams 2. Geerit Claessen 3. idem 4. Heijltgen weduwe Peeter van Puth met haere kinderen ... vuijtgenomen dorps commer metten wegh over Jan Abrahams erve ...


119v. Jan Peeter Nippen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Jacob Jutten een parceel groesen groot ontrent vierdalff vaetsaet gelegen aenden Strijperdijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Martinus Tielen Heesterbeeck met meer andere 2. Joseph Maes met meer andere 3. d'erffgenamen wijlen Dirck Cissen 4. den Strijperdijck ...


119v. Willem Lamberts naergelaten weduwer Lijbken Jan Joachims sijne gewesene huijsvrouwe geassisteert met Frans Wouter Coox [Cocx] ende Jacob Potters als curateuren gestelt om de naervolgende vercoopinge beneffens de voorst. Willem Lamberts te doen volgens d'inhouden van seecker requeste ende d'appostille daer op bij mijne heeren schepenen van Heeze ende Leende verleent ons schepenen seer wel kennelijck van date den (13-01-1667), ende hebben alsoo indier qualiteijt de voorst eerste comparant voor soo veele dit soude mogen aengaen op sijne tochte gerenuntieert hebbende t'samenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven [Geeven] een parceel groesen genaemt de Ren groot ontrent derdalff vaetsat onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Jan Frans Maes 2. Peeter Hendrick Smulders 3. de rieviere genaemt de Aa 4. eenen wegh ofte beemptstraetgen ... (10-02-1667)


120. Andries Claessen inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jenneken Martens inwoondersse der stadt Rotterdam eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twelff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op sinte Martensdach waer van het eerste jaer intrest verschenen ende vervallen is sinte Marten inden jaere (1664), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptfroesen groot stijff vier vaetsat genaemt den Bulderbeempt gelegen over de Leenderbrugh onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Maes 2. de kinderen wijlen Jan de With 3. Jan Ruevens 3. de rieviere genaemt de Aa ... losbaar mette somme van drie hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (11-02-1667)


120. Peeter Jorissen van Oers ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs, Jan Nicasisu Dircx ende mr. Willem Clauwen als kerckmeesteren der procie kercke tot Heeze ende die naer hen kerckmeesteren sullen wesen ende dat tot behoeve ende onderhoudt der voorst. kercke, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten januarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (01-01-1668), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Euvelwegen onder die prochie van Heeze tusschen 1. die heijde 2. Goort Hendricx met meer andere 3. die heijde 4. Paulus Jorissen. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts ter selver plaetse gelegen groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Paulus Jorissen 2. idem 3. idem 4. de straet ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (14-02-1667)


120v. Jan meerderjarich soone Hendrick Peeter Ceelen, Libbeken ende Aelken meerderjarige dochters wijlen de voorst. Hendrick Peeter Ceelen geassisteert met henne bijstaende momboiren in desen, Jacomijntgen oock eene dochter wijlen Hendrick Peeter Celen out 24 jaer geassisteert met Jan Peeter Ceelen haeren oom ende bloetvooght die hem daer voorens midtsgaders voor Jenneken ock eene meerderjarige dochter vande voornoemde Hendrick Peeter Ceelen tegenwoordich absent is fort ende sterckmaeckende, de voornoemde Jan Peeter Ceelen alnoch vuijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent bij Peeter Hendrick Ceelen woonende in Hollandt ter plaetsse genaemt de Nieuwpoort, gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heeze residerende van date den (03-12-1666) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualitijet midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht, Cornelis Jan den Scheper [Schepers], een parceeltgen beemptgroesen groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Euvelwegen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Peeter Ceelen 2. Geerit Jan Claus 3. de rievier genaemt de Cleijn Aa 4. den cooper met Jan Hendrick Maes ...


121. die vercooperen in qualitijet alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jorissen van Oers een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Euvlewegen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Willem Slauwers 2. Geerit Jan Claus 3. Jan Willem Thijs 4. Hendrick Jan den Scheper [Schepers] ...


121. die vercooperen in qualiteijt alsvoor voor twee derde gedeelten ende Engeltgen Jacob de Laet jongedochter voor het een resterende derde gedeelte, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Cornelis Jan den Scheper [Schepers] een parceel groesen genaemt den Dirck groot ontrent twee vaetsaet gelegen bij het Runtvoort aen weersijden vande Cleijn Aa onder die prochie van Heeze tusschen 1. Lambert Goort Heijmans 2. Geerit Willem Cortjans ende Peeter Peeter Delen [Deelen] 3. der naburen chijnsgoet 4. idem ... vuijtgenomen dorps commer ende metten wegh soo die bij Hendrick Peeter Ceelen tot sijnen sterffdagh is gebruijckt ...


121. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Jan Geerits een parceel groesen genaemt het Santgen groot ontrent een halff vaetsaet gelegen Ginder Over inde Sante onder die prochie van Heeze tusschen 1. Frans Roubosch 2. den Weerdwegh 3. Libbeken weduwe Jan Janssen van Gastel 4. den cooper ...


121v. Cornelis Jan den Scheper [Schepers] man ende momboir Lijntgen Dielis Delen [Deelen] voordochter sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Thomas Janssen een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der mate gelegen ontrent de Rulsche Heijde onder die prochie van Heeze tusschen 1. Faes Arien Tielens 2. Jan Dirck Jeucken 3. Geerit Willem Gielis 4. der naburen chijnsgoet ...


121v. Jan Thomas Janssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Wouter Snoecx een parceeltgen groesen groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tusschen Strabrecht ende den Rul ter plaetsse genaemt het Feester onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Arien Tielens 2. den cooper 3. Peeter Aert Goossens 4. het Feesterstraetgen ...


121v. Arien Hendrick Maes ende Jan Frans Maes beijde als wettige geede momboiren over de vier onmondige kinderen wijlen Aert Hendrick Maes verweckt bij Aeltgen Jan Boonen sijne eerste gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren schepenen van Heeze ende Leende op hodie vonnisselijck verleendt ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Arnoult Cornelissen een huijs hoff metten aengelach groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten gestaen ende gelegen aen t'Hannen Eijnde onder die prochie van Leende tusschen 1. Sijmon Jan van Gael 2. Goort Lambert Bacx 3. Hendrick Hanssen erffgenamen 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende heeft sijnen gebruijckwegh eeuwelijck ende erffelijck over Willem Lamberts gelagh met hoogh ende leegh carre onbecroont van iemandts te mogen varen naer de Schaerackerdriessen... (17-02-1667)


122. Arnoult Cornelissen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Merije Dielis Joordens eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den seventhiende februarij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maeten gestaen ende gelegen aen t'Hannen Eijnde onder die prochie van Leende tusschen 1. Sijmon Jan van Gael 2. Goort Lambert Bacx 3. Hendrick Hanssen erffgenamen 4. de straet ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ende mette verschenen pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende ende reserveert de coopersse d'welck oock haer bijden vercooper wordt geconsenteert altijt als het haer believen sal de voorst. capitaele somme van hondert gulden bij forme van parate executie metten intrest van dien op den vercooper in te mogen voorderen ...

[Kantlijn: Dielis Jan Joordens inde name van Margrietjen sijne moeder bekent dat Arnoult Cornelissen in sijnen leven het capitael deser rente metten intrest van dien heeft gerestitueert, alsoo dat hij consenteert inde cassatie deses actum den (11-06-1681)]

122. Hendricxken meererjarige dochter wijlen Aert Loeffen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Merije Dielis Joordens, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betalen op den seventhienden februarij, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet, gelegen opde Cruijt onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Thonis Bocx 2. Geerit Frans Smulders 3. Heijltgen weduwe Peeter van Puth met haere kinderen 4. eenen ackerwegh. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts gelegen inde Langhacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Aert Jacop Grieten 2. Aeltgen weduwe Peeter Belien 3. de kinderen van Arnoult Cornelissen 4. eenen ackerwegh. item alnoch in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen aneden Nieuwendijck prochie voorst. tusschen 1. Heijltgen weduwe Peeter van Puth met haere kinderen 2. een beemptstraetgen 3. Hendrick Bruijnen 4. het voorst. straetgen ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich guldens gepermitteert gelt ...

[Kantlijn: Dielis Jan Joordens inden name van Margrietjen sijne moeder als daer van mondelinge last hebbende bekent dat wegens Hendricxken Aert Loeffen dese rente mits het verlijden ten deele van een obligatie bij Bartel Goorts huijden tot behoeve van sijne voorst. moeder gepasseert, als mede penningen bij hem ontfangen dese rente daer door is gelost ende gecasseert, actum den (13-06-1691) in oirconden etc.]

122v. Arnoult Cornelissen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendricxken Aert Loeffen sijn geswije, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twelff gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den seventhienden februarij, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen aen t'Hannen Eijnde onder die prochie van Leende tusschen 1. Sijmon Jan van Gael 2. Goort Lambert Bacx 3. Hendrick Hanssen erffgenamen 4. de straet. Noch in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent vijff copsaet gelegen in Dulckendoncken prochie voorst. tusschen 1. Peeter Smulders 2. Jacob Jan Jutten 3. die riviere genaemt de Aa 4. s'heeren Aert. Noch in ende vuijt een parceel groesen genaemt het Craensset groot stijff vijff copsaet prochie voorst. gelegen tusschen 1. Geertruije weduwe Jan Martinus met haere kinderen 2. Iken weduwe Jan Claessen met haere kinderen 3. Jan Arien Hoeben 4. een beemptstraetgen hier toe behoorende, ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert gulden capitael aen Merije Dielis Joordens ... losbaar mette somme van tweehondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...

[Kantlijn: Hendricxken Aert Loeffen bekent dat Bartel Goorts haeren neve mits het betaelen en overnemen van gelijcke capitaele penningen die sij schuldigh was, dese rente daer door is voldaen ende betaelt ergo gecasseert opden (13-06-1691) in oirconden etc.]

123. Jan Aerts alias Rijbij man ende momboir Merije Aert Loeffen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jacob Maes eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vier gulden achtien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den seventhiendne februarij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen bij de huijs verover onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Smulders 2. Jacomijntgen weduwe Hendrick Jacobs met haere kinderen 3. Jan Ghijsen 3. Macx Sanders ... losbaar mette somme van achtentnegentich gulden gepermitteert gelt ... ende is te versten dat den vercooper dese voorst. capitale somme is schuldich geweest aen Hendricxken Aert Loeffen sijne geswije vuijt de deelinge ofte coop van sijns vercoopers huijs d'welck midts desen comt te cesseren ...

[Kantlijn: Hendrick Jacobs Maes bekent dat wegens Jan Aert Rijbij dese rente aen hem mits het verlijden van een obligatie huijden bij Bartel Goorts t'sijnen behove gepasseert is voldaen ende betaelt ergo gecasseert den (13-06-1691)]

123. Hendrick Thonis Bitters inden name ende als last ende procuratie hebbende van Jan Goverts Bleijcker woonende buijten Rotterdam als man ende momboir van Marie Thonis Bitters gepasseert voor den notaris Vitus Maceelius ende seeckere getuijgen binnen de stadt Rotterdam residerende van date den (30-04-1663) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt vuijt crachte van evictie hebbende de solempniteijten daer toe gerequireert naergecomen ende geobserveert ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Lauwrens Peeters van Sommeren [van Someren] een parceel groesen gelegen inde Langhstraet onder die prochie van Leende groot ontrent anderhalff vaetsaet toebehoort hebbende, Adriaen soone Adriaen Maes tusschen 1. den cooper 2. Dielisken weduwe Peeter den Litsenburger [de Litsenborger] 3. de riviere genamet de Aa 4. Stijntge weduwe Goort Loeffs met haere kinderen ... (17-02-1667)


123v. die vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Peeter Coox [Cocx] een parceeltgen ackerlandts groot ontrent drie copsaet gelegen inde Speel aenden Speelwegh ontrent t'offen venneken onder die prochie van Leende toebehoort hebbende Adriaen soone Adriaen Maes, tusschen 1. Jacob Verhagen 2. Crijn Geerits 3. Jan Boonen 4. den Sppelwegh ...


123v. Geerit Geerit Gevens [Geevens] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Boonen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den eenentwintichsten februarij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen genaemt het Cuijpers veltgen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Beliers onder die prochie van Heeze ontrent den Wuestenbeempt, tusschen 1. Geerit Raessen ende Hendrick Claes Faessen 2. Jan Joost Dricx 3. de rievier genaemt de Aa 4. Frans Goort Roubosch ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (21-02-1667)

[Kantlijn: Reijnder Reijm Vee ende Joost Hendrick Maes als erffgenamen van Jan Hendrick Boonen bekennen van desen cijns van seven gulden tien voorst. jaerlijcx voldaen te sijn van Hendrick Gijsbert Postmeesters ergo dese rente gecasseert ende t'onderpandt ontslagen op den (22-03-1677)]

124. Frans Lenart Janssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Niclaes Thonis Geerits een parceeltgen groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet onbegrepen der maeten gelegen inde Meel onder die prochie van Heeze tusschen 1. den vercoooper 2. Grietgen weduwe Lenart Janssen met haere kinderen 3. s'heeren aert 4. de kinderen wijlen Willem Joost Arien Jaspers ... (26-02-1667)


124. Jacob Janssen [de Litsenborger] geboortich vuijtten lande van Litsenburgh ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jan de Wert eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vierentwintich gulden waer op twelff gulden jaerlijcx sijn gelost ende gequeten alle jaer te gelden ende te betaelen op den vierentwintichsten januarij eertijt vercocht ende gelooft te betaelen bij Aert Dircx ten behove vanden voorst. vercooper, ende dien te heffen ende te beuren vuijt drie besondre sijne onderpanden onder die prochie van Heeze gelegen, volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (24-01-1667), ende den transportant heeft op de voorst. rente midtsgaders op den brieve daer van sijnde metten loopende pacht, helmelinge vertegen... (28-02-1667)


124v. Geerit Thonis Gevens [Geevens], ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs, Jan Nicasius Dircx ende Jacob Tielen Cuijpers heijligeestmeesteren der prochie van Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behove vanden voorst. Heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den sestienden martij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelagh groot ontrent derdalff vaetsaet gestaen ende gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. eenen heestercamp toecomende sijn h: ed: den grontheere van Heeze ende Leende 2. Matthijs Beecx, Thonisken weduwe Jan Dircx met meer andere 3. Thijs Beecx schuer 4. Joost Hendrick Delen [Deelen] ... losbaar mette somme van vijftich dergelijck eguldens gepermitteert gelt ... (15-03-1667)

[Kantlijn: compareerde Wouter Geeraert ende Peeter Dielis Coppen tegenwoordige armmeesters van Heeze dekelcke bekende ende verclarde vande neffenstaende erffrent mette pachten van dien van Jacob Geerit Gevens [Geevens] ten vollen voldaen ende betaelt te sijn consenterende der halven inde cassatie deses, actum den (28-12-1701)]

124v. Jan Delijs Gijsen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen Stijnen een parceel ackerlandts genaemt den Mechelsacker groot ontrent negen copsaet onbegrepen der maten onder die prochie van Heeze gelegen tusschen 1. Jan Joppen 2. Gielen Huijbert Vervlaessen 3. den Kerckwegh 4. Willem Delijs Goossens mette kinders ... (28-02-1667)


124v. Hendrick Aert Wespen ende Abraham Marten Bluijssen beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen van Lauwrens Franssen verweckt bij Anneken Hendrick Dircx van Velthoven sijne gewesene huijsvrouwe, vuijt crachte van wettigh decreet bij mijne heeren schepenen van Heeze ende Leende vonisselijck verleendt van date den (01-03-1667) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoe indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Jan Coox [Cocx] eene gerechte vijffde portie de voorst. onmondige kinderen competerende in ende van een huijs, halve schuer metten aengelagh midtsgaders weij ende saeijlanden gelegen ontrent de kercke van Heeze, in hoogen en leegen in diepen en droogen soo ende gelijck allen t'selve bij Hendrick Dircx van Velthoven is achtergelaten ende metter doot ontruijmt ... (01-03-1667)


125. de kinderen ende erffgenamen wijlen Dirck Marten Denen [Deenen alias Cissen/Sissen] verweckt bij Anneken vande Sande sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmpt,


A: ende mits welcke deelinge te deel gevallen is Dielis Aerts ende Jan Dirck Cissen als momboiren inden name ende ten behoeve van het onmondigh kindt van Jan soone Dirck Marten Denen [Deenen] verweckt bij Jenneken Aerts sijne wettige huijsvrouwe, inden eersten het huijs metten aengelagh, item alnoch den Hoogheijndacker, noch een halff velt soo groes als landt genaemt den Ketelbueter te weten het achterste deel, item alnoch het achterste broeck, alnoch het hoffken op t'eijntgen gelegen, ende de Streep moet wegen het gelagh aen t'huijs met eenen gebruijckelijck wegh niet langer te verblijven dan tot st. Jan Baptistendagh toe

B: Lijsken meerderjarige dochter Dirck Cissen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten de halff Tuijnt voor aen neffens de kinderen Wouter t'Vossen [Sfossen] erve, item alnoch eenen halven acker bij Sijmon Peeters gelegen, noch de halff Jansborgh neffens Jan Abrahams erve, item alnoch een derde gedeelt van eenen acker aen de Hooghijnde gelegen, item alnoch een parceel groesen genaemt den A: beempt, ende moet van sijnen mede deijlder van wegen het huijs ontfangen veertich gulden

C: Jenneken meerderjarige dochter Dirck Cissen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten een parceel groesen genaemt de Streep, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt de Cuijl, alnoch den halven Ketelbueter te weten het voortste deel neffens Wouter Veuten erve, item alnoch het Dijcxvelt, noch de voortste broecken, item alnoch een derdendeel van eenen acker aen de Hooghijnde gelegen, dese cavel moet vuijt t'huijs ontfangen vijffendertich gulden eens, ende de Streep moet wegen over het gelagh met eenen gebruijckelijcken wegh to tst. Jan Baptsitendach toe ende niet langer daer vuijt te blijven

D: Otto Bastiaenssen man ende momboir Merrijken Dirck Cissen sijne wettige huijsvrouwe is te dele gevallen, inden eersten het voorste groes velt op t'eijntgen, noch een halff parceel ackerlandts op de Tuijnt gelegen neffens Willem Maes erve, item noch eenen halven acker neffens Jan Peeter Nippen erve, ende moet twee roeijen grooter wesen dan d'andere helft voor den wegh daer over gaende winter ende somer, noch de halff Jansborgh neffens Dirck Wuijten erve, item alnoch een derdendeel van eenen acker aen de Hooghijnde gelegen, ende moet dese cavel ontfangen vuijt het huijs de somme van veertich gulden eens... (24-02-1667)

125v. Jan soone Jan Claessen inwoonder tot Leende man ende momboir Lijsken Wouter Beelkens dochter met Anne naergelaten weduwe Wouter Beelkens sijne moeder voorst. Anneken geassiteert met eenen bijstaende momboir in desen renuncerende ende affgaende haere tochte op de huijsinge ende erffenisse naebeschreven ende dat tot bewaernisse vanden erffchijns hier naer volgende maer voorders niet, ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Wouters Verbiesen, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaele nop den vierden dach martij, ende waer van den eersten pacht sal verschijnen op den (04-03-1668), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt sijne portie inde huijsinge metten aengelagh soo groes als landt groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen ontrent de kercke van Leende tusschen 1. den cooper ende Willem Verhagen 2. Marten Bastiaenssen nomine uxoris 3. de straet 4. Hendrick Aert Wespen ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (04-03-1667)

[Kantlijn: Jan soone Jan Claessen bekent alnoch ontfangen te hebben vuijt handen Anthonis Wouters Verbiesen de somme van vijftich gulden ende daer van gelooft jaerlijcx tot intrest twee gulden thien stuijvers om gestelt ende gevoeght te worden tot dese rente van seven gulden thien stuijvers jaerlijcx ende alsoo te maecken tot eene rente op eenen dach verschijnende ende vuijt het selve onderpant te heffen doch alsoo den brieff van te vooren al was vuijtgemaeckt is dese bekentenisse in margine vanden prothocolle ende op den rugge vanden brieff geschreven, actum den (16-05-1667)]
[Kantlijn: compareerde Marie Verbiesen weduwe wijlen Aert Coppen soo voor haer selven als mede als last hebbende van haere mede erffgenamen ende der niettemin haer daerom voor sterckmaeckende dewelcke verclaerde vande neffenstaende rente ten vollen voldaen ende betaelt te sijn consenterende daerom it casseren van desselve, actum den (27-01-1696)]

126. Goort Paulus Ploeghs, ende Frans Tijssen vander Rijt man ende momboir Geertruijt wettige dochter Goort Paulus Ploeghs voorst. verweckt met Anneken Wijnants sijne gewesene huijsvrouwe, de voornoemde Goort Ploeghs renuncerende op sijne tochte ten behove vande voornoemde vander Rijt sijnen schoonsoon van het narebeschreven parceel groesen, ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck vercocht, Wouter Goorts van Velthoven een parceel groesen groot ontrnet anderhalff vaetsaet genaemt de Rijt, gelegen inde Rijtten onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Andries Swuesten 2. de kinderen Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure] 3. den waterlaet 4. Jenneken weduwe Thonis Willem Daems met haere kinderen ende meer anderens ... ende vijff stuijvers drie oort jaerlijcke grontchijns aen den heere van Heeze ende Leende metten wegh daer t'eijnden overgaende ... (05-03-1667)


126v. Frans Jacob Paulus ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Hendrick Pompen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op st. Matthijsdagh, waer van den tweeden pacht sal comen te vervallen st. Matthijsdagh inden toecomende jaere (1668) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs metten aengelagh gelegen inden gehuchte genaemt Houdt onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende groot ontrent drie copsaet tusschen 1. Thonis Jacob Schooffs 2. eenen gemeijnen wegh 3. idem 4. Jan Peeters ende Aelken weduwe Frans Delissen mette kinderen. Noch in ende vuijt een stuck landts ter plaetse voorst. gelegen opden Belacker genaemt groot anderhalff loopensaet tusschen 1. Goort Peeter van Gastel 2. Betrum Franssen 3. Jan Peeter Geven [Geeven] 4. eenen wegh. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen dat derde part vande Bleeck metten heijtvelt groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Andries Ruevens 2. Barbel Goort Joosten met meer andre 3. Ja nHendrick Goorts 4. Hendrick Jan van Gastel ende Bertrum Franssen mette kinderen ... los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver jaerlijcke grontchijns vuijt t'huijs metten aengelagh ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (09-03-1667)

[Kantlijn: Peeter Maes voor hem selven ende mede als mondelinge last hebbende, soo hij verclaerde van Peeter Claessens als in heuwelijck hebbende Josijna Maas sijne suster, ende des niettemin hem daar voorens fort ende sterk maeckende indese indier qualiteijt mede erffgenaemen van Frans Hendrick Pompen bekent nijt de cooppenningen vande vercogte goederen van Francis Jan Sijmons in minderinge vanden neffenstaende rente vontfangen te hebben de somme van vierensestigh gulden seventien stuijvers vier penningen, actum (07-12-1719)]

126v. Jenneken meerderjarige dochter Dirck Cissen geassisteert met Otto Bastiaenssen haeren swager als bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen een parceel groesen genaemt de Streep groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Martinus Tielens mette kinderen 2. Jan Tielens met meer andere 3. Jan Tielens den Cleermaeckers 4. Dielis Aerts aengelagh ... vuijtgenomen ... metten wegh gaende over d'aengelagh van het onmondigh kindt van Jan Dirck Cissen verweckt bij Jaexken Thonis Daems tot halff maij te sluijten ofter eenigen chijns op bevonden mochte worden waer van de vercoopersse verclaert niet aff te weeten ... (17-03-1667)


127. Peeter Willem Delen [Deelen] voor d'eene helft ende hem alnoch in desen beneffens Geerit Anthonis Wouters beijde als oomen ende bloetvoughden over het onmondigh kindt van wijlen Jacob Willem Delen fort ende sterck maeckende ende alsoo indier qualiteijt voor d'andere helft diewelcke bekennen ontfangen te hebben vuijt handen van Thonis Jan Rutten de somme van t'achtentich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, stellende hem daer voorens in handen bij forma van beleeninge een stucxken ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen aen d'Oude Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Geerit Gevens [Geevens] 2. Dirck Geerits 3. Anthonis Jan Joosten 4. de straet ... ende is geconditioneert dat de voorst. debiteuren het voorseijde onderpant binnen sjaers mette voorst. ontfangen somme van t'achtentich gulden sullen moeten lossen ofte bij fault van dien daer van ten eeuwigen dage versteken te sijn... (17-03-1667)


127v. Merrie Geerits naergelaten weduwe Hendrick Delijs [Delis] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck geemancipeert sijn selffs vought heer ende meester gemaeckt ende dien volgende vuijt haev en broode geseth sulcx sij doet bij desen Dielis Hendrick Delijs [Delis] haeren wettigen soone verclarende de coopmanschap die hij als voerman met peerden ende karren is drijvende ende doende haer niet aen te gaen ende egeen provffijt ofte schade winst off verlies daer van nu nochte ten eeuwigen dage in eeniger manieren te willen pretenderen, hebben ofte lijden ende dit alles om redenen haer comparante daer toe moverende (19-03-1667)


127v. Matthijs Peeters alias Heijen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs Jan Nicasius Dircx ende Jacob Tielen Cuijpers als proviseuren der taeffel des Heijligeest tot Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heiligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den achtentwintichsten martij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel driesgroesen groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Thonis Gevens [Geevens] 2. Peeter Janssen 3. s'heeren straet 4. den Heijligeest tot Heeze. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Peeter Joost Goorts 2. Frans Jan Franssen 3. s'heeren straet 4. Geerit Thonis Wouters ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (28-03-1667)


127v. Aert ende Thonis gebroederen soonen Adriaen Driessen de voorst. Thonis mede inden name van Gielen Adriaen Driessen sijnen broeder woonende in Hollandt ende Jenneken meerderjarige dochter Adriaen Driessen voorst. geassisteert met Tielen Aert Keijmpts als haeren bijstaende momboir in desen, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij wijlen henne ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt, ende dat in twee gelijcke portien ofte cavelen


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Aert Adriaen Driessen ende Jenneken sijne meerderjarige suster t'samen inden eersten den Bucxkensacker bij Jan Gielens huijs, item alnoch den Boschacker, alnoch het Venvelt, noch eenen beempt, dese cavel moet van d'andere cavel ontfangen de somme van twintich gulden eens

B: Thonis Adriaen Driessen mede inden name van Gielen Adriaen Driessen sijnen broeder sijn t'samen te deel gevallen inden eersten het woonhuijs schuer metten aengelagh, item alnoch den acker met het driesken achter Dries Geerits, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt dat Rulleken achter Marten Jennen, dese cavel moet vuijtterhandt geven aen d'andere cavel de somme van twintich gulden eens ... (31-03-1667)

128. Adriaen Hendrick Mansvelt ende heeft wettelijck vercocht Jan Arien Pompen een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Strijp ter plaetsse genaemt het Pompeneeusel onder die prochie van Leende tusschen 1. Daem Engelen 2. Peter Willem Wuijten 3. den wegh van het Pompeneeusel 4. d'erffgenamen van Heijltgen Hendrick Maes ... (05-04-1667)


128v. Aert Adriaen Driessen ende Jenneken sijne meerderjarige suster geassisteert met Tielen Aert Keijmps als haeren bijstaende momboir in desen ende hebben alsoo t'samenderhant wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Arien Driessen hennen broeder een parceel ackerlandts genaemt den Bucxkensacker groot ontrent een vaetsaet gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Aert Goossens 2. Libbeken weduwe Michiel Anthonis metten kinderen ende Peeter Jan Joosten 3. Merije dochter Joost Sweers 4. Jan Thonis .. vuijtgenomen dorps commer ende eenen gulden thien stuijvers jaerlijcx aende kercke tot Heeze ... (07-04-1667)


128v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Willem Michiels een parceel groesen genaemt het Veenvelt groot ontrent een vaetsaet gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Anthonis Thijs Bocx met sijne mede erffgenamen 2. Hendrick Schaften 3. Peeter Aert Goossens 4. idem ...


128v. Otto Bastiaenssen inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Fabers oock inwoonder tot Leende een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijfthienden martij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (15-03-1668) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen gelegen op t'Eijntgen tot Strijp onder die prochie van Leende Leende groot ontrent t'negentich roeden tusschen 1. Willem Mansvelt 2. eenen wegh hier toe behoorende 3. Frans Arien Pompen 4. Anthonis onmondigh soone Jan Dirck Cissen. Item alnoch in ende vuijt een gerechte derde parten van een parceel ackerlandts ter plaetsse voorst. gelegen groot ontrent int geheel drie copsaet tusschen 1. d'erffgenamen wijlen Jan Delijs Boocx [Bocx] 2. de straet 3. Reijnier Tielens 4. het Weerken ... losbara mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (11-04-1667)

[Kantlijn: Peeter Jan Fabers bekendt dat Otto Bastiaenssen aen hem dese rente heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum (29-04-1667)]

129. Adriaen Jacobs van Velthoven bekendt midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Aert Jacobs van Velthoven sijnen broeder de somme van vierhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen stellende hem daer voorens bij forma van beleeninghe in handen ende ten onderpande een parceel groesen genaemt de Elsvinckel groot ontrent t'negentich roeden gelegen buijten t'Hooghschoor inde Elsvinckels onder die parochie van Heeze tusschen 1. Mechel weduwe Jan Aerts mette kinderen 2. Libbeken weduwe Michiel Anthonis mette kinderen 3. der naburen chijnsgoet 4. de Cleijn Aa. Noch een parceel groesen genaemt het Schoorsvelt groot ontrent twee vaetsate ontrent ter voorst. plaetsse gelegen tusschen 1. Anthonis Vincken 2. de Cleijn Aa 3. Hendrick Vlaeus 4. den Hooghschoorswegh. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt het Heijtvelt van Marten Geldens groot ontrent een vaetsaet gelegen Ginder Over onder die prochie van Heeze tusschen 1. s'heeren aert off heijde 2. Jan Delijs Delen [Deelen] 3. idem 4. Jan Peeter Delen [Deelen]. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Buijs groot ontrent negen copsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Peeter Coppen 2. Jan Bacx 3. eenen ackerwegh 4. Jan Goossens Cleijnen. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Gielensacker groot ontrent t'achtentich roeden ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Cornelis Corstens 2. Claes Faessen 3. de straet 4. den debiteur ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert gulden capitael staende inden Buijs ende Gielensacker t'samen aen Jan Daems ... losbaar mette somme van vierhondert dergelijcke guldens bij den crediteur daer op gedaen

[Kantlijn: Aert Jacobs van Velthoven bekendt dat dese beleeninge is doot ende te niete ende oversulcx de voorst. panden hier inne verbonden midts desen te ontslaen sonder daer aen te willen houden eenich recht ofte gesagh, actum (14-11-1668)]

129v. Aert Arien Driessen ende Jenneken sijne meerderjarige suster geassisteert met Tielen Aert Keijmps als haeren bijstaende momboiren indesen diewelcke bekennen midts desen ontfangen te hebben vuijt handen van Peeter Jan Joosten hondert vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gereken tstellende hem daer voorens bij forma van beleeningen in handen oft ten onderpande een parceel ackerlandts genaemt den Boschacker groot ontrent een vaetsaet gelegen aen den Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Adriaen Wouter Snoecx 2. de kinderen Arien Tielens 3. Frans van Meel 4. den crediteur ... met expresse conditie hier toe gedaen dat de voorst. debiteuren het voorst. parceel ackerlandts naer den tijt van thien eerstcomende jaeren doch niet eerder sullen mogen lossen ende wederom aen hen nemen midts nochtans een halff jaer te voorens op te seggen mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke gulden bij den crediteur daer op gedaen


129v. de debiteuren in qualiteijt alsvoor diewelcke bekennen midts desen ontfangen te hebben vuijt handen van Jan Thonis Paulus de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt stellende hem daer voorens bij forma van beleeninge in handen ofte ten onderpanden een parceeltgen groesen genaemt den Beempt groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Cornelis Daems 2. Goort Dirck Buijs 3. Peeter Aert Goossens 4. de kinderen van Arien Hoeben ... vuijtgenomen... twee stuijvers jaerlijcke grontchijns met expresse conditie hier toe gedaen dat de voorst. debiteuren het voorst parceeltgen groesen naer den tijt van vijffentwintich eerstcomende jaeren doch niet eerder ende een halff jaer te vooren op te moeten seggen sullen mogen lossen ende wederom aen hen nemen mette somme van hondert dergelijcke guldens bij den crediteur daer op gedaen (13-04-1667)


130. Elisabeth meerderjarige dochter Dirck Cissen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Janssen alias Muijsers eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijfthienden martij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (15-03-1668) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent seven copsaet tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Jaspar Lobben 2. den Aa stroom 3. Willem Mansvelten 4. Gerit Raessen ... losbaar mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (29-04-1667)

[Kantlijn: compareerde Peeter Muijsers ende bekenden vande nevenstaende tweehondert guldens ende de verloopen renten der selver ten vollen voldaen ende betaelt te sijn van Otto Bastiaens, concenterende naer hem voor sijne goede bethaelinge te hebben bedanckt inde cassatie deses, int witte geroert, actum desen (08-01-1682)]

130v. Lijntgen weduwe Reijm Thijs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel groesen groot ontrent vijffendertich roeden tot Oisterick onder die prochie van Leende gelegen inde Cortbruggen als Jan soone Joost Coox [Cocx] in coppe vercregen heeft van Hendrick Hendricx man ende momboir Truijken Macken sijne wettige huijsvrouwe ende Hendricxken Macken volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (22-01-1667) ende wegens den cooper de cooppeningen ontfangen sijnde is den naerderssen geweken ende haer gelaeten in haer recht ... (09-05-1667)


130v. Merrijken dochter Engel Berchmans wesende meerderjarich geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Dielis soone Engel Berchmans haeren broeder alle haere goederen bestaende in verscheijdene parceelen van erven tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen soo hoge als leege, diepen en droogen, soo schult als wederschult ende Merrijken transportante voorst. heefter helmelinge op vertegen ... midts conditie dat Dielis Engel Berchmans voorst. de transportante sijne suster haer leven langh gedurende sal moeten onderhouden in cost ende dranck, oock in lijnen en wullen gelijck een vrouwspersoon toe compt ende oft gebeurde dat sij over t'voorst. onderhoudt quame te clagen als niet loffelijck onderhouden werdende in sulcken gevallen haer voorst. getransporteerde goederen onbecroont wederom te mogen nemen ende aen verrden ... (29-05-1667)


130v. Huijbert Michiel Vervlaessen ende heeft wettelijck getransporteert ende opgedragen de heer Thomas Spranchuijsen predicant tot Heeze, alle sijne haeffelijcke goederen bestaende in drie melckoeijen een calff, met een peert ende ngenendertich schapen sijnde alle te samen hamel vuijtgenomen een germ schaep, item het coren wassende opt velt bestaende in ontrent de seven vaetsaeten om allen t'selve bijden voorst. getransporteerde terstont te worden aenveirt ende en sal den voorst. transportant egeene van allen de voorst. goederen mogen aenveirden, gebruijcken, veel min verminderen noch veralieueren voor ende aleer hij aenden getransporteerde sal hebben voldaen ende betaelt de somme van driehondert gulden gepermitteert gelt, waer mede hij allen de voorst. goederen sal mogen lossen ... (16-06-1667)


131. Geerit Thijssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven [Geeven] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den thiende junij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh gestaen ende gelegen inde Leenderstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Smulders 2. de straet 3. de straet 4. Jan soone Jan Cox [Cocx]. Noch in ende vuijt een parceel ackerlnadts inde Langhacker prochie voorst. gelegen tusschen 1. Goort den Smith [de Smid] met meer andere 2. de kinderen Ghijs Josephs met Thijs Daems 3. Jenneken weduwe Frederick van Rooij [Roij] met haere kinderen 4. s'heeren aert ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt .. .(10-06-1667)

[Kantlijn: Jan Hendrick Geven [Geeven] als proprietaris deser rente bekent dat dese rente mits het verlijden van een geloofte huijden desen dagh bij Francis Knapen t'sijnen behoeve gedaen is gecasseert ende te mette gedaen en daeromme door geslagen, actum den (03-05-1703)]

131. Jan Anchems van Gemert ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob van Asten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden eersten dagh maij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (01-05-1668) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Cortstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Thonis van Hal 2. Ghijsbert Goorts nomine uxoris 3. Willem Luijcas [Lucas] 4. Hendrick Thonis Bitters met meer andere erven. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen ter plaetse genaemt den Vogelsangh ontrent de meulen prochie voorst., tusschen 1. Macx Sanders 2. Dirck Verwerdingen 3. de straet 4. de kinderen wijlen Maria vanden Broeck ... losbaar mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (15-07-1667)


131v. Cornelis Willem Geven [Geeven] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jan Geven [Geeven] sijne portie ofte gerechticheijt in drie besondere parceeltgens putten groot t'samen ontrent een vaetsaet tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen alle gecomen van Jenneken Lemmens soo ende gelijck deselve tusschen henne paelen ende reengenoten gelegen sijn ... (01-08-1667)


131v. Geerit Gerits Gevens [Geevens] voor d'eene helft ende hem alnoch in desen fort ende sterckmaeckende voor Jan Geerit Gevens [Geevens] sijnen broeder inwoonder tot Bleijswijck [Bleiswijk] ende alsoo indier qualiteijt voor d'andere helft, ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eewigen recht mechtich gemaeckt Marcelis Anthonis Smulders eene schepengeloofte van hondert gulden capitael ende vijff gulden thien stuijvers jaerlijcx tot intrest eertijts gelooft te betaelen bij Jan Willem Thijs hoevenaer tot Stercksel [Sterksel] ten behoeve van Hendrick Geerits Gevens [Geevens] den ouden (waer van den transportant met sijnen voorst. broeder midts desselffs doot sijn de eenichste erffgenamen geworden) vuijtwijsens de voorst. geloofte daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (29-12-1665) ... (13-08-1667)

[Kantlijn: Marcelis Anthonis Smulders aen wien de hierinne gementioneerde geloofte getransporteert is bij Geerit ende Jan Geerit Guijens gebroederen als erffgenaemen van Hendrick Geerit Guijens haeren broeder, bekent vande voorst. geloofte met den intreste van dien voldaen te sijn vuijt handen van Jan Tijs [Jan Thijs] soo wort desen transportbrieffen hier beneffens de voorst. geloofte doot gedaen genulleert ende gecasseert alsoo dat niemant hem daer mede meer en sal comen behelpen op den (27-05-1689)]

132. Anthonis Hendrick Wouters alias Meijers man ende momboir Merije Jan Coox [Cocx] sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Arien Willem Engelen een parcele ackerlandts groot ontrent sessenveertich roeden gelegen opde Cruijt onder die prochie van leende tusschen 1. Dielis Aerts 2. Aelken dochter Jan Coox [Cocx] 3. den cooper 4. Jacob Hendrick van Asten ... (04-08-1667)


132. Ghijsbert Bastiaenssen inwoonder tot Heeze vuijt crachte van procuratie hem gegeven bij Jan Janssen geboortich van Lierop tegenwoordigh bleijcker binnen de stadt van Rotterdam omme te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor den notaris Jacob Delphins bijden hove van Hollandt geadmitteert residerende tot Rotterdam ende seekere getuijgen van date den (17-07-1667) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Niclaes Bocx coster ende schoolmeester tot Heeze, een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent seven copsaet onbegrepen der maten, ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is aenden Venne onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Aert Wespen 2. Jan Thonis wegens sijne huijsvrouwe gewesene weduwe wijlen Willem Thonis Hoirs met haere kinderen 3. eenen waterlaet 4. de straet ... ende alsoo den constituant is geldende eenen stuijver twee oirt jaerlijcke grontchijns sonder nochtans te weten in welck van sijne pandne t'selve is staende, is conditie dat bij aldien bevonden wordende te staen int voorst. huijs metten aengelagh insulcken gevalle den voorst. cooper denselven chijns daer in sal moeten houden ende aennemen sonder nochtans dienaengaende eenige cortinge ten laste vanden vercooper te mogen pretenderen doch in soo verre bevonden worde vier stuijvers chijns daer in te staen waer voor den cooper in is houdende derdalven rijcxdaelder om den selven in dien gevalle t'sijnen laste aen te nemen maer niet alsoo wesende, sal den cooper de voorst. somme van derdalven rijcxdaelder aen den vercooper in sijne qualiteijt moeten voldoen binnen den tijt van een jaer ... (15-08-1667)


132v. Jan Goris man ende momboir Hilleken Geerits sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Cornelis van Lommel sijnen swager d'eene gerechte hellicht in ende van seekere bedeelde huijsinge metten aengelagh wesende het achterste gedeelt vande huijsinge ende het halff aengelagh aende noortsijde te lancx op soo ende gelijck t'selve tegens Adriaen van Velthoven affgedeelt ofte affgedeelt moet worden gelegen aende Haegh onder die prochie van Heeze tusschen 1. Adriaen van Velthoven 2. Geerit Raes Francissen 2. Adriaen van Velthoven voor vande huijsinge 4. Hendrick Thonis Francissen ... (25-08-1667)


133. Dielisken Cuijlen lest naergelaten weduwe Peeter den Litsenburger ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van dese naervolgende parceelen van erven onder die prochie van Leende gelegen tot behoeve haere twee kinderen te weten voor eerst van een parceel groesen inde Langstraet gelegen, item alnoch een parceel ackerlandts tegen over het Ossenvenneken gelegen, item van alnoch drie copsaet ackerlandts daer ontrent inde Speel gelegen, ende de renuntiante gelooft waerschap super se et sua omnia bona habita et habenda


133. Daer naer sijn voor ons comen Jacob Willem Donckers wesende meerderjarich ende Lijntgen Willem Donckers sijne suster naergelaten weduwe Peeter Reijm Hoirs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden waer van den eersten pacht sal comen te vervallen opden (01-06-1668), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen inde Langhstraet prochie van Leende gelegen tusschen 1. Aert Willem Wijnen [Weijnen] 2. Vreijs Peeter van Sommeren [van Someren] 3. Goort Lambert Bacx 4. den Aa stroom. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts tegen over het Ossenven prochie voorst. gelegen tusschen 1. Alit Vossen [Sfossen] 2. Peeter donckers 3. Jan Colen [Coolen] 4. den Spelwegh. Item alnoch in ende vuijt drie copsaet ackerlandts inde Speel daer ontrent gelegen tusschen 1. Thonis van Hal 2. Merije Driessen 3. Jan den Rossen 4. Gielen Delen [Deelen] ... losbaar mette somme van hondert gulden gepermitteert gelt ... (20-06-1667)


133v. Thonis Jan Joosten man ende momboir Mariken Hendrick Snoeijen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft indier qualiteijt met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlandts genaemt het Nieuwvelt groot ontrent vijff copsaet off soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is aende oude meulen onder die prochie van Heeze als Thonis Janssen van Can in coope vercregen heeft tegens de kinderen ende erffgenamen van Peeter Claes Prinssen verweckt bij Libbeken Hendricx vuijtwijsens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (15-01-1667), ende den cooper door sijne huijsvrouwe de volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (31-08-1667)


133v. Jan Wijnaert Vaes alias Meuren inwooder tot Neerweerdt [Nederweert] man ende momboir Heijltgen dochtere Marten Melchiors sijne wettige huijsvrouwe Jan Evers inwoonder tot Deurne man ende momboir van Catelijn oock Marten Melchiors dochter sijne wettige huijsvrouwe, Ieuwen Marten Melchiors ende Geerit Thonis Francissen beijde als wettige geede momboiren over Aert onmondigh soone Tielen Jan Verbraecken verweckt bij Marie Marten Melchiors dochter sijne gewesene huijsvrouwe, de voorst. momboiren soo vuijt crachte van renuntiatie van thochte bijde voorst. Marie Marten Melchiors tot behoeve van haer voorst. onmondigh kindt gedaen, als mede van wettich decreet bij mijneheeren schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den [leeg] ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen, ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick de Jongh secretaris van Heeze ende Leende, een huijs schuer backhuijs ende andere cleijn huijskens metten aengelagh hoff ende boomgaert soo groes, als ackerlandt groot t'samen ontrent seven vaetsaet gestaen ende gelegen aende Voort prochie van Heeze tusschen 1. een ackerstraetgen 2. Geerit Jan Vincken 3. de gemeijn straet 4. den acker off Molgenwegh .. vuijtgenomen dorps commer ende thien stuijvers jaerlijcx aende Strijpercappel wesende reductie resererende voorts totte vercoopcedulle... (09-09-1667)


134. Die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Sijn Marten Melchiors hennen swager een parcele groesen genaemt de Sant groot scherp vier vaetsaet gelegen buijten den Eijmerickerdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Isaack Aert Melchiors 2. Arien Jan den Molder [Smulders], Jan Daems met meer andere 3. Willem Jan Dommels 4. een straetgen. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt de Meulenhoeff groot ontrent negen copsaet onbegrepen der maten gelegen ter plaetse genaemt d'Oude Meulen parochie voorst. tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Schavers met haere kinderen 2. Merieken van Oers 3. Peeter Willem Delen [Deelen] en Anneken Jacob Delen [Deelen] 4. s'heeren aert oft heijde ...


134. die vercooperen in qualiteijt als voor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Geerit Gobbels een parceel ackerlandts genaemt den Meulenbergh groot ontrent seven copsaet gelegen ontrent t'Cruijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. eenen ackerwegh 2. Geerit Beecx 3. eenen ackerwegh 4. de kinderen wijlen Thonis Willem Daems ende Geerit Sijn Dircx ...


134v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Arien Thonis Cuijpers een bosselken met allen het opgeande ende schaerhoudt daer in ende op staende genaemt het Lasershoffken gelegen inde Bulders onder die parochie van Heeze tusschen 1. eenen voetpadt 2. Peeter Wouter Vervalen 3. Thonis Jan van Can 4. een beemptstraetgen ...


134v. Hilleken Wouters naergelaten weduwe Thobias Anthonissen inwoondersse tot Weerde geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert Adriaen Danckers oock inwoonder tot Weerde een parceeltgen groesen groot ontrent een copsaet sijnde sesthien voeten breet voor en achter even breet, gaende te lancx door een parceel groesen genaemt den Mol gelegen op de Bruggerhuijs onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. de vercoopersse 3. de riviere genaemt den Tonghreep 4. een beemptstraetgen ... (14-09-1667)


134v. Jan ende Geerit gebroederen soonen Geerit Hendrick Gobbels verweckt bij Anneken Hendrick Boelen sijne eerstgewesene huijsvrouwe diewelcke bekennen ontfangen te hebben vuijt handen van Geerit Willem Gobbels de somme van driehondert ende vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt stellende hem daer voorens in handen bij forma van beleeninghe een parceel groesen genaemt het Goor groot ontrent sestalff copsaet gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Willem Gobbels 2. Peeter Jan Joosten met meer andere 3. Fraes Arien Tielens 4. Jan Hendrick Peeters met meer andere ... omme soo lnage bij de voorst. Geerit Willem Gobbels te worden gebruijckt liber ende vrije als sijn eijgen proper goet totter tijt ende wijlen toe dat de voorst. comparanten t'selve wederom midts restituerende de voorst. somme van driehondert ende vijftich gulden sullen willen lossen ende aen hen nemen ende niettemin den voorst. los niet te mogen doen dan een halff jaer te voorens opgeseght te hebben ... (12-10-1667)


135. d'erffgenamen van wijlen Dirck Jan Wuijten ter eenre ende d'erffgenamen van Lijsken Berghmans ter andere sijde ende hebben gesamenderhandt gescheijden ende gedeelt dese naerbeschreven goederen staende den houwelijck vande voorst. Dirck Jan Wuijten ende Lijsken Berchmans sijne gewesene huijsvrouwe aengecomen ende t'samen geconquesteert


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is d'erffgenamen van Drick Jan Wuijten inden eersten een halff parceel groesen tot Strijp prochie van Leende gelegen neffens Marcelis Bluijssen erve genaemt den Schoorhorst te weten het voorste gedeelte ende moet het achterste altijt wegen soo wijnter als somer egeenen tijt vuijtgescheijden, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Grootenacker, ende moet dese cavel vuijtter handt geven hondert vijffendertich gudlen van t'gelijck gelt comende van t'huijs

B: d'erffgenamen van wijlen Lijsken Berchmans sijn te deel gevallen inden eersten het halff achterste dele vanden Schoorhorst neffens d'erve van Frans Jan Pompen ende moet altijt over t'voorste wegen winter ende somer egeenen tijt vuijtgescheijden, item alnoch een parceel ackerlandts genoemt den Heesteracker, noch een parceel ackerlandts aende heijde gelegen, item alnoch een parceel erffs genaemt den Ketelbueter ende moet dese cavel van d'andere cavel ontfangen van het gelijck gelt van t'huijs te comen de somme van hondert vijffendertich gulden eens ... (13-10-1667)

135v. Jan Jacob Schooffs ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Raes Francissen een parceel ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet onbegrepen der maeten gelegen ontrent t'Leurstraetgen onder die prochie van Heeze genaemt den Cortencamp tusschen 1. Matthijs Geerit Daems 2. den cooper 3. Geerit Peeters met meer andere 4. Thonisken Hendrick Hoeben ... vuijtgenomen dorps commer metten wegh die den cooper ende Adriaen van Velthoven daer over sijn hebbende ... (26-10-1667)


135v. Aert ende Peeter gebroederen soonen Peeter Hendrick Roubosch ende hen in desen fort ende sterckmaeckende voor de gene eenichsints recht ofte actie willende pretenderen op de naervolgende erffenisse, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Jacob Schooffs een huijs schaepskooij hoff metten aengelagh groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maten gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Jan Joosten 2. Hendrick Jacob Schooffs 3. eenen ackerweghtgen 4. de straet ...


136. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Joosten een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen aende Laerstucken onder die prochie van Heeze tusschen 1. Andries Gielis 2. den cooper 3. den cooper 4. enen ackerwegh ...


136. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Paulus Smidts onsen mede schepen een parceel ackerlandts genaemt den Cortencamp groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maeten gelegen ontrent t'Leurstraetgen onder die prochie van Heeze tusschen 1. d'erffgenamen wijlen Jan Verra 2. Hendrick Raes Francissen 3. Thonisken dochtere Hendrick Hoeben 4. Jan Anthonis Smulders ...


136. Peeter soone Peeter Hendrick Roubosch diewelcke midts desen bekendt ontfangen te hebben vuijt handen van Jacob soone Andries Geerit Swuesten de somme van driehondert vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, stellende hem daer voorens in handen bij forma van beleeninge een parceel groesen genaemt het Slaetsschoor groot ontrent seven copsaet gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Jan Joosten 2. Jan Jacob Schooffs 3. Thijs Jan Delen [Deelen] 4. de Dasmis toebehoorende den heere van Geldrop ... omme soo lange bijde voorst. Jacob soone Andries Geerit Swuesten te worden gebruijckt liber ende vrije als sijn eijgen proper goet totter tijt ende wijlen toe, dat de voorst. comparant, sijne erve, ooren ofte naecomelinge t'selve midts restituerende de voorst. somme van driehondert ende vijftich gulden sullen willen lossen ende wederom aen hen nemen niettemin den voorst. los niet te mogen doen ten sij een halff jaer te voorens opgeseght te hebben ...


136v. Merijken Jan Delen [Deelen] naergelaten weduwe wijlen Jan van Vliermaelen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Jan Geerits eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van eenen gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op alderheijligen ofte den eersten dagh november waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (01-11-1668), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt het heijtvelt groot ontrent een vaetsat gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Lambert Goort Heijmans 2. Aelken weduwe Lenart Wauten 3. Jan Delijs [Delis] 4. een straetgen ... lsobaar mette somme van driendertich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (28-10-1667)


136v. Sijn Marten Melchiors ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Ievo Marten Melchoirs [Melchiors] ende Geerit Anthonis Francissen beijde als wettige geede momboiren over Aert onmondigh soone Tielen Jan Verbraecken verweckt bij Marie Marten Melchiors sijne wettige huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve vanden voorst. onmondige te weten d'erffelijcheijt doch de tochte ofte jaerlijcxe rente gedurende t'leven vande voorst. Marie Marten Melchiors t'haeren behoeve een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den negenste september waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (09-09-1668) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen genaemt de Sant groot ontrent vier vaetsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Isaack Aert Melchiors 2. Arien Jan den Molder [Smulders], Jan Dams [Daems] met meer andere 3. Willem Jan Dommels 4. een straetgen ... losbaar mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...


137. Adriaen ende Jacob gebroederen meerderjarige soonen wijlen Jan Arien Vriendt, Peeter Hendrick Verbeeck man ende momboir Lijsbeth Jan Vriendt sijne wettige huijsvrouwe Mechelt oock eene meerderjarige dochter vande voorst. Jan Arien Vriendt geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Jan van Hal ende Ruth Jacobs beijde als wettige geede momborren over Thonis, Willemende Hendricxken henne suster respective onmondige soonen ende dochter vande voorst. Jan Arien Vriendt verweckt bij Merrije Janssen van Hal sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettigh decreet bij mijne heeren schepenen van Heeze ende leende vonisselijck verleendt van date den (18-10-1667) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelick ende erffelijck vercocht Jan soone Jan Arien Vriendt hennen mede erffgenaem een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent anderhalff vaetsaet onbegrepen der maeten gestaen ende gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Reijm Vee 2. Lijsken weduwe Geerit van Lieshoudt [van Lieshout] met haere kinderen 3. Geerit Bartels 4. de gemeijn straet ... (28-10-1667)


137v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor met hen gevought Jan soone Jan Arien Vriendt henne mede erffgenaem ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Andriessen van Puth een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Craenseth onder die prochie van Leende, tusschen 1. Matthijs Geerits Daems 2. d'erffgenamen wijlen Geerit Wils Muijsers 3. Jan Anchems ende Jan Vogel 4. den Craensethwegh ...


137v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Dirck Bacx een parceel erffs soo groese als ackerlandt groot ontrent t'samen twee vaetsaet, gelegen int Swartlandt onder die prochie van Leende tusschen 1. Aert Jacob de Moff 2. d'erffgenamen wijlen Gielen Meeussen 3. Jacob Delen [Deelen] 4. de straet ...


138. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Coppen een parceel ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet gelegen int Swartlandt onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Philips Coolen 2. Jacob Hendrick Delen [Deelen] 3. Peeter Jan Goossens 4. de straet ...


138. die vercooperen in qualitijet alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem soone Sijmon Bitters een parceel beemptgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Hulsbroecken onder die prochie van Leende tusschen 1. de vercoooperen 2. Jan Dirck Bacx 3. Jenneken weduwe Aert de Metser met haere kinderen 4. Willem Peeter Luijcas [Lucas] ...


138. die vercooperne in qualtijet alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Engelen een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt den Steenacker gelegen inde Steenackers onder die prochie van Leende tusschen 1. Lijntgen weduwe Jan Ollemans met haere kinderen 2. eenen voetpath 3. Philips Amandts 4. een straetjen ...


138. Marten Dirck Cissen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan soone Jan Belien een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Langhacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Joost van Erp met meer anderen 2. d'erffgenamen Arien Frans Maes 3. Peeter Dirck Jeucken 4. eenen ackerwegh ...


138v. Peeter Peeter Roubosch ende bekendt midts sesen wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben vuijt handen Servaes Arien Tielens de somme van tweehondert vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heincomende ter saecke van deuchdelijcke geleende penningen die den comparant den eersten penninck metten lesten wel ende deuchdelijck bekendt ontfangen te hebben, stellende daer voor in handen vanden voornoemden Servaes Ariaen Tielens een parceel beemptgroesen genaemt het Cleijn Goorken groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Rul prochie van Heeze, tusschen 1. de weduwe mette kinderen Joost Goort Joosten 2. Peeter Jan Joosten 3. Geerit Willem Gobbels 4. Jan Slauwers ... vuijtgenomen dorps commer metten wegh hier toe behoorende omme het voorst. parceel beemptgroesen daer voorens te mogen gebruijcken soo lange de voorst. somme van tweehondert vijftich gulden sullen worden gerestitueert midts conditie nochhtans van den voorst. los een halff jaer te voorens op te seggen... (28-10-1667)


138v. Jan Dirck Bacx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Sijnen Bitters een parceel beemptgroesen genaemt het Hulsbroeck gelegen inde Hulsbroecken onder die prochie van Leende groot ontrent vijff copsaet tusschen 1. Geerit Bartels 2. den cooper 3. Willem Luijcas [Lucas] ende noch meer andere 4. de weduwe Aert den Metser met haere kinderen ... (05-11-1667)


139. Jan ende Willem gebroederen soonen Dirck Engelen wesende meerderjarich soo sij verclaren, Aeltgen oock een meerderjarige dochter vande voorst. Dirck Engelen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Niclaes Willem Smulders man ende momboir Lijsbeth oock een dochter vande voorst. Dirck Engelen, ende hebben alsoo indier qualiteijt gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Anthonis Smulders ende Mattheeus Willem Thijs beijde onse mede schepenen t'samen ende onverscheijden henne vercooperen vier gerechte sevenste portien onbedeelt in ende van een parceel beemptgroesen genaemt den Lillenbeempt groot t'samen ontrent vier vaetsaet gelegen ontrent den Venderdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Michiel Claes Vesters, Arien Aert Wespen met meer anderen 2. Delis Peeter Goossens ende Merije weduwe Joost Aert Coppen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. het Vestersstraetgen ... (07-11-1667)


139. Hendrick Jan van Asten inwoonder tot Heeze ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen geboortich vuijtten lande van Litsenburgh [Jacob Janssen de Litsenborger], eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den elffsten november, ende dien te heffen ende teu beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengleagh groot ontrent een halff vaetsaet gestaen ende gelegen aenden Venne onder die prochie van Heeze tusschen 1. Dielis Aert Delen [Deelen] 2. Jan Thijs 3. Michiel Aert Coppen 4. de straet ... losbaar mette somme van vijftich dergelijck guldens gepermitteert gelt ... (11-11-1667)

[Kantlijn: Jacob Janssen genboortich vuijtten lande van Litssenburgh bekendt dat Janssen Janssen van Mierlo voor d'erffgenamen Hendrick Jan van Asten dese rente heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum den (28-12-1675)]

139v. Joseph Hendrick Maes man ende momboir Geertruije Jan Bocx sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Janssen van Seckelen een parceel ackerlandts groot scherp een vaetsaet onbegrepen der maten gelegen aende Cappelstraet tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Joseph Jan Maes 2. Arien Donckers 3. de Cappelstraet 4. Frans Raessen ende den cooper met een hoecxken ... (11-11-1667)


139v. Peeter Willem Wuijten ende Lijsken sijne meerderjarige suster, Hendrick Frans de Smidth [de Smid], Peeter Dirck Jeucken man ende momboir Merrije Frans de Smidth [de Smid] sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. Peeter Willem Wuijten ende Frans Aert Raessen beijde inden name ende als wettige geede momboiren soo over de mondige als onmondige kinderen van wijlen Hendrick Jan Wuijten ende hen daer voorens in desen fort ende sterckmaeckende, Goort Lambert Bacx als vader ende Hendrick Dircx van Sommeren [van Someren] als wettigh geede momboir over de drie onmondige kinderen vande voorst. Goort Lambert Bacx verweckt bij Heijltgen Faes Wuijten sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende hen beijde daer voorens in desen fort ende sterck maeckende ende alsoo gesamentlijck als erffgenamen wijlen Dirck Jan Wuijten ter eenre, Dielis Engel Berchmans soo voor hem selven als hem in desen beneffens Jan Peeter Bacx beijde als wettige geede momboiren over het onmondigh kindt van wijlen Thijs Jan Herberts fort ende sterck maeckende, Peeter ende Goort gebroederen soonen Peeter Jan Berchmans ende hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Lijsken ende Merijeken henne meerderjarige susters dochteren Peeter Jan Berchmans voorts. ende alsoo indier qualiteijt als erffgenamen wijlen Lijsken Berchmans ter andere sijden, ende hebben alsoo gesamentlijck wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Hermans een huijs metten aengelagh groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maeten soo ende gelijck t'selve tusschen sijne paelen ende reengenoten gestaen ende gelegen is tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Vervlaessen ende Jacob Groenen 2. de straet 3. idem 4. idem ... (14-11-1667)


140. de voorst. erffgenamen van wijlen Dirck Jan Wuijten hen alleen aengaende ende hebben in qualiteijt alsvoir wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Aert Coox [Cocx] een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet onbegrepen der maeten, gelegen aende Hooghijn prochie van Leende tusschen 1. Lijsbeth Willem Wuijten 2. Willem Maes ende Merrije weduwe Hendrick Bacx met haere kinderen 3. Dielis Engel Berchmans 4. den hooghijndwegh ...


140. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Lijsbeth Willem Wuijten een parceeltgen ackerlandts groot ontrent derdalff copsaet onbegrepen der maeten gelegen aende Heije tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Joseph Hendrick Maes 2. Thijs Jan Herbers [Herberts] 3. Thijs [doorgehaald: Hendrick] Aert Josephs 4. de heijde off s'heeren aert ...


140. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Wouter Donckers een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Schoorhorst tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Thijs Jan Herbers [Herberts] 2. Marcelis Jan Bluijssen 3. Martinus Tielen Heesterbeecx 4. een beemptstraetgen ... ende moet het achterste hier tegens affgedeelt tegenwoordigh toebehoorende Thijs Herbers [Herberts] altijt wegen winter ende somer onbecroont sonder iemandts tegenseggen ...


140v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Dielis Thonis Daems een parceeltgen groesen gelegen inde Busch tot Strijp onder die prochie van Leende groot ontrent drie copsaet onbegrepen der maeten, tusschen 1. Dielis Engel Berchmans 2. Aert Jacob Thonis [Tonis] 3. Jan Tielens den Cleermaecker 4. Michiel Gevens [Geevens] ...


140v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hermans een parceeltgen groesen gelegen inde Broecken onder die prochie van Leende groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten tusschen 1. Peeter Willem Wuijten 2. Paulus Tielens 3. [doorgehaald: Willem] Arien Hendrick Mansvelt 4. de rieviere genaemt de Aa ...


140v. Jan Goosen Huijberts naergelaten weduwenaer wijlen Maria Martinis Engelen sijne gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van testamente bij wijlen sijne voorst. huijsvrouwe gemaeckt ende daer naer bij hem geratificeert inhoudende eene clausule aldus: "voorts comende tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt almachtigh op deser aerden verleent daer van will ende begert sij testatrice voorst. dat Jan Goossens haeren man die tegenwoordich buijtenslandts is, sal hebben ende behouden tot sijne vrije dispositie eenen acker inde Spel gecomen van Thonis Wouters ende alnoch de Reij met het Bulderbeemptgen gecomen van Jacob Pompen om alle deselve te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaren al off sij beijde persoonlijck waeren levende," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van ijsnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date (01-05-1652) ende de ratifictie van haeren voorst. man daer opgevolght den (11-05-1652) beijde bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Joosten d'eene helft in ende van een parceel beemptgroesen gelegen inde Reij onder die prochie van Leende groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Lenaert van Pelt 2. den vercooper 3. de kinderen wijlen Wouter Goort Svossen [Sfossen] 4. de rieviere genaemt de Aa ... (19-11-1667)

[Kantlijn: dese vercoopinge heeft geenen voort ganck gehadt ende is met consent van parthijen wedersijts gecasseert ende door gescharpt]

141. Jenneken meerderjarige dochter Peeter Delen [Deelen] geassisteert met Adriaen Jacobs van Velthoven als bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Lenaert Thonis Vincken een parceel ackerlandts gelegen Ginderover achter den Boel onder die prochie van Heeze groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Cornelis Corstens 2. Hendrick Lambert Bacx 3. Claes Frossen? 4. de straet ...


141. Adriaen Jan van Esch [doorgehaald den Molder] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Libbeken Hendrick Dircx [Dircks] weduwe Jan Franssen d'eene gerechte helft de sijde suijdtwaerts in ende van een parceel ackerlandts genaemt den Egelmortel groot ontrent achtentwintich roeden, gelegen ontrent de Nieuwhoeven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Marcelis Anthonis Smulders 2. de coopersse hier tegens affgedeelt 3. eenen ackerwegh 4. Jan Michiel Gobbels ... vuijtgenomen ... twee oort stuijvers jaerlijcke grontchijns staende inden geheelen acker waer van dit parceel d'eene hleft moet dragen ... (30-11-1667)


141. Hendrick meerderjarich soone wijlen Ghijsbert Joosephs [Gijsbert Josephs] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jan Potters ende Michiel van Asten een parceel ackerlandts gelegen achter de kercke tot Leende groot ontrent drie copsaet, tusschen 1. Jan van Dommelen 2. Jacob Jacob Smulders 3. Jan Jan Coox [Cocx] den kerckpath ... (01-12-1667)


141v. de vercooper vt supra, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Dircx van Sommeren [van Someren] als momboir over de drie onmondige kinderen van Goort Lambert Bacx verweckt bij Heijltgen Faes Wuijten sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondige kinderen, een parceel ackerlandts genaemt den Langhacker groot ontrent negen copsaet gelegen inde Langhackers onder die prochie van Leende, tusschen 1. Geerit Thijssen 2. Adriaen Wouter de Boos 3. d'erffgenamen Aert Coox [Cocx] met meer andere 4. s'heeren aert ...


141v. de vercooper vt supra ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Joosten een parceel groesen genaemt de Ren groot ontrent vijff copsaet onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Jan Belien 2. eenen gemeijnen wegh 3. idem 4. Martinis Tielis [Tielens] mette kinderen ...


142. Johan van Beugen, sr. Johan Fabre ende sr. Jacob van Vucht coopluijden borgeren ende inwoonderen der stadt s'Hertogenbosch als bij procuratie gemachticht van jo: Maria Colen naergelaten weduwe wijlen Joost vander Slogt ende nu getrouwt met Thoussijn Roosse soo voor haer selven als actie ende transport hebbende van Quirijn van Miel, sr. Jacob van Lier, sr. Michiel vande Ven, sr. Johan van Vechel, als last hebbende van Joost van Vechel sijnen broeder, Jan Liberman van Soest ende jo: Agnees Lambrecht Hoorn weduwe wijlen Anthonij van Beugen, alle te samen beneffens de voorst. comparanten crediteuren vanden sterffhuijse van saliger Hendrick Dielissen in sijnen leven voerman inwoonder tot Heeze omme te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor J: Keijsers notaris ende seeckere getuijgen residerende binnen de stadt S'Hertogenbosch van date den (26-10-1667) mede volgens den transporte t'hennen ende de gelijcke crediteuren vanden voorst. Hendrick Dielissen bij Adriaen Wouter Snoecx als gemechticht van Maria Swuesten sijne naergelaten weduwe volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen residerende tot Heeze van date den (18-04-1667) doch eerst gemechticht ende geauctoriseert bij marginaele appostille op de requeste ten dien eijnde aen schepenen van Heeze ende Leende overgegeven van date den (23-04-1667) op den (25-04-1667) voor schepenen der stadt van s'Hertogenbosch gedaen ende gepasseert alle welcke voorst. acten bij ons schepenen sijn gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heeze ende andere plaetsen gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Michiel Gobbels een parceel ackerlandts genaemt de Streep groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. de kinderen Adriaen Driessen 2. Peter Aert Goossens 3. den cooper 4. de kinderen van Thijs Bocx ... (02-12-1667)


142v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Dielis Jacob Roelen een parceel groesen genaemt t'gelagh groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Thijs Jan Delen [Deelen] 2. een beemptstraetgen [doorgehaald: Adriaen Hendrick Peeters] 3. de straet 4. Willem Bartholomeeussen nomine uxoris ende de voorkinderen van Lambert Goort Heijmans ...


142v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Joost Dircx een parceel ackerlandts genaemt den Soeacker groot ontrent twee vaetsaet gelegen tusschen den Rul ende Strabrecht onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Adriaen Hendrick Peeter s2. d'onmondigh kindt van Lauwreijs Willems 3. Libbeken weduwe Michiel Anthonis met haere kinderen 4. eenen waterlaet .. .


142v. die vercooperen in qualiteijt alsovoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Andries Geerit Swuesten een parceel groesen genaemt den Sprenger groot ontrent drie vaetsaet min een copsaet gelegen aenden Strabrechterdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. de rieviere genaemt de Aa 2. den cooper ende de weduwe wijlen Adriaen Jan Henssen met haere kinderen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. den Strabrechterdijck. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Binnenacker groot stijff een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Libbeken weduwe Michiel Anthonis met haere kinderen 2. den Rulschenpat 3. Libbeken weduwe Michiel Anthonis met haere kinderen 4. eenen waterlaet ...


142v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Willem Gobbels een parceel groesen genaemt de Scherffdonck groot ontrent off stijff anderhalf vaetsaet gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. Adriaen Jan Vincken ende Aert Jacobs 2. Jan Hompis 3. Jan Thonis Sijnen 4. Joost Jan Verra ...


143. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob soone Andries Geerit Swuesten een parceel ackerlandts genaemt den Biesenacker groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. Lambert Willem Verhagen 2. eenen voetpath 3. Andries Geerit Swuesten 4. eenen ackerwegh... Item alnoch een parceel groesen genaemt het Ven groot stijff een vaetsaet, gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Libbeken weduwe Michiel Anthonis met haere kinderen 2. de kinderen wijlen Thijs Bocx 3. Peeter Aert Goossens 4. Jan Jacob Schooffs ...


143. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Slauwens den ouden ende Jacob Cuijpers t'samen een parceel ackerlandts genaemt den Lancker gecomen van Dries van Mol groot ontrent seven copsaet gelegen inde Middeldromthiende onder die prochie van Heeze tusschen 1. Anthonis Franssen, Jan den Smidth met meer andere 2. Jan Jacobs van Velthoven 3. Peeter Jan Faessen 4. eenen ackerwegh ...


143v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joost Jan Geerits een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Lancker gelegen inde Middeldromthiende onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan den Smith [de Smid] 2. Lambert Willem Verhagen 3. Jan Jan Slauwens ende Jacob Cuijpers 4. eenen ackerwegh ...


143v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Raes Francissen een parceel beemptgroesen genaemt den Ovelsbeempt groot stijff een vaetsaet gelegen inde Ovelsbeempden onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Jacobs van Velthoven 2. Andries Geerit Swuesten 3. Hendrick Maes 4. de rieviere genaemt de Aa ...


143v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Wouter Snoecx een parceel groesen genaemt d'Elsvinckel groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen buijten t'Hooghschoor onder die prochie van Heeze tusschen 1. Libbeken weduwe Anthonis Michiels met haere kinderen 2. de weduwe Jan Aerts met haere kinderen 3. d'onmondigh kindt van Vreijs Willems 4. der naburen chijnsgoet ...


143v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Joost Goorts een parceel groesen genaemt het Dijckbeemptgen groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Strabrechterdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Wouter Snoex 2. den Strabrechterdijck 3. Andries Geerit Swuesten 4. een beemptstraetgen ...


144. Adriaen Wouter Snoecx inden name ende als gemechticht bij Maria Geerit Swuesten naergelaten weduwe Hendrick Delissen diewelcke verclaert dat in het transporteren vande erffgoederen bijde voorst. Hendrick Delissen achtergelaten tot behoeve vande gelijcke crediteuren gedaen voor schepenen van s'Hertogenbosch op den (25-07-1667) waer toe wordt gerefereert bij abuijs is overgeslagen een parceeltgen groesen genaemt t'gelagh groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Thijs Jan Delen [Deelen] 2. een beemptstraetgen 3. de straet 4. Willem Bartholomeeussen ende de voorkinderen van Lambert Goort Heijmans ... vuijtgenomen dorps commer ende drie gulden jaerlijcx geestelijcke pacht ... (16-11-1667)


144. Willem Anthonis Martens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Claes Box [Bocx] sijnen swager sijn kindtsgedeelte ofte portie in ende vande renten bij wijlen Anthonis Martens sijnen vader achtergelaten als wesende een derde portie van seeckere rente van duijsent gulden capitael opde gemeijnte van Heeze soo ende gelijck het selve hem met trecken van looten voor schepenen in Heeze ende Leende te deel gevallen is ende dat voor die somme van vierhondert gulden gepermitteert gelt ... (06-11-1667)

[Kantlijn: compareerde mr. Claes Bocx gewesene coster tot Heese diewelcke verclaert dat hij de vierhondert gulden waer voorts de portie oft kindtsgedeelt in en van dese rente hem is vercocht en opgedragen nimmermeer heeft geschoen ofte gestelt, en oversulcx geen actie ofte recht daer op is hebbende oft behoudende maer deselve te laten in dien staet en eijgendom als voor datum van desen transporte is geweest aen d'erffgenamen vande voorst. Willem Martens, actum den (06-12-1694)]

144v. Lijntgen Jan Aerts naergelaten weduwe Hendrick Thonis Hoirs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenutieert ende affgegaen haere tochte van dese naer gespecificeerde parceelen van erven alle gelegen onder die prochie van Heeze als te weten voor eerst van een parceel groesen genaemt dat halff Hulsbroeck groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen buijten den Venderdijck, item van alnoch een parceel driesgroesen genaemt het Hemelrijck gelegen ontrent t'Heeserven groot ontrent twee vaetsaet, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den halven Sillenacker groot ontrent anderhlaff vaetsaet, item alnoch een parceel erffs genaemt den Soendernest groot ontrent drie copsaet wesende groese ende landt, ende dat alles tot behoeve van haere twee onmondige kinderen bij de voornoemde Hendrick Hoirs verweckt met alsulcke lasten van pachten ende chijnssen daer in staende ... (07-12-1667)


144v. meester Willem Janssen ende Peeter Claes Prinssen beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Hendrick Thonis Hoirs verweckt bij Lijntgen Jan Aerts sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte van wettich decreet bij mine heeren schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleendt van date den (12-11-1667) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Thonis Jan Delijs een parceel groesen genaemt het Hemelrijck groot ontrent twee vaetsaet gelegen ontrent t'Heeserven onder die prochie van Heeze tusschen 1. mr. Reijnier Willems 2. Peeter Claes Prinssen 3. eenen wegh 4. t'Heeserven ...


145. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Geerit Vesters een parceel ackerlandts genaemt den Sillenacker groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Claes Prinssen 2. Willem Dommels, Adam Thonis met meer andere 3. Thonis Jan Delijs [Delis] 4. Jacob Janssen [de Litsenborger] geboortich vuijtten lande van Litsenburgh ...


145. die vercooperen in qualteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht de vier naerkinderen van Peeter Claes Prinssen verweckt bij Libbeken Jan Aerts sijne tweede huijsvrouwe haer ter erffelijckheijt, doch de bladingelofte gebruijck voor de voorst. Peeter Claes Prinssen ende Libbeken Jan Aerts sijne huijsvrouwe haer leven langh gedurende, een parceel erffs genaemt den Hoendernest wesende groese ende landt groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Anthonis Jan Delijs [Delis] 2. Peeter Claes Prinssen 3. Jan Delijs [Delis] 4. de gemeijnstraet ...


145. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Dielis Peeter Goossens een parceel groesen genaemt dat Hulsbroeck groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen buijten den Venderdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peerken weduwe Wouter Schavers 2. Hendrick Faessen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Heijltgen weduwe Martinis Martens met haere kinde ... vuijtgenomen dorps commer ende vijff stuijvers jaerlijcx bijleggende pacht aende Heijligeest tot Leende d'welck te lossen staet ende eenen stuijver drie oort jaerlijcke grontchijns ...


145v. Margriet Jan Delen [Deelen] naergelaten weduwe Martinis Dielis Gevens [Geevens], ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte tot behoeve van Dinghna haere onmondige dochter met de voorst. Martinis Dielis Gevens [Geevens] t'samen verweckt, ende dat van allen de goederen egeen vuijtgescheijden gelegen onder die prochie van Heeze die sij als lancxlevende vuijtten hoffde ende wegens de voorst. Martinis Dielis Gevens [Geevens] haeren lesten gewesenen man in tochten is besittende t'sij in hoogen, in leegen, in diepen, in droogen, in landen, in sanden, in bosschen, in beempden, in heijden ende weijden ende dat mett alle lasten chijnssen wegen ende andere servituijten daer in staende ende overgaende ende de renuntiante heefter helmelinge op vertegen... (08-12-1667)


145v. Adriaen Mansvelt inwoonder tot Leende, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Martinus Tielen Heesterbeecx een parceel ackerlandts groot ontrent t'sestich roeden gelegen aende Hooghijnd tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Corsten van Mol 2. Lijsken dochter Willem Wouten 3. Dielis Engel Berchmans 4. den Hooghijndwegh ... (12-12-1667)


145v. Geerit Hendrick Verschueren man ende momboir Frensken Dries Swuesten sijne wettige huijsvrouwe, Joost Hendrick Delen [Deelen] man ende momboir Sijken Andries Swuesten sijne wettige huijsvrouwe soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterck maeckende voor Anneken Dries Swuesten sijn geswije, Hendrick Jan Joosten inden name van Catarina Andries Swuesten sijne schoonmoeder ende hem voor dieselve in desen fort ende sterck maeckende, Geerit Jan Joosten man ende momboir Jenneken Jan Dries Swuesten sijne wettige huijsvrouwe soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Andries sijnen swager ende Cornelia sijn geswije kinderen vande voornoemde Jan Andries Swuesten, Jan Ghijsberts vorster tot Geldrop naergelaten weduer wijlen Arieken Dries Swuesten inden name van sijne minderjarige kinderen, als hem daer voorens beneffens allen de voorst. comparanten t'samenderhandt fort ende sterckmaeckende ende alsoo gelijckelijck kinderen ende erffgenamen vande voornoemde Andries Swuesten ende Joostgen Pappen sijne gewesene huijsvrouwe, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Thonis Jan van Can een parceel ackerlandts genaemt den Coppart gelegen aen d'Oude Meulen onder die prochie van Heeze groot ontrent derdalff vaetsaet tusschen 1. Lijntgen weduwe Peeter Andries Swuesten 2. des heeren aert off heijde 3. Peeter Aert Goossens 4. de kinderen Jan Andries Swuesten ... (16-12 1667)


146. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Marcelis Anthonis Smulders een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Nieuwhoeven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Goort Vesters 2. Lijntgen weduwe Peeter Andries Swuesten met haere kinderen 3. Merieken weduwe Hendrick Jacobs met haere kinderen 4. eenen waterlaet ...


146. Lijntgen Jan Aerts naergelaten weduwe wijlen Hendrick Thonis Hoirs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte tot behoeve van haere twee onmondige kinderen met de voorst. Hendrick Thonis Hoirs t'samen verweckt ende dat vande huijsinge ende parceel erffs hier onder met sijne reengenoten gespecificeert voor soo veel de verbintenisse tot bewaernisse van de op te nemen penningen ter somme van hondert gulden capitael mette verloopen pachten van dien mach aengaen maer voorders niet ...


146v. daer naer sijn voor ons comen mr. Willem Janssen ende Peeter Claes Prinssen beijde als wettige geede mombooren over de twee onmondige kinderen wijlen de voorst. Hendrick Thonis Hoirs verweckt met Lijntgen Jan Aerts renuntiante in desen verclarende van schepenen alhier decreet verworven te hebben om vande erffgoederen bijde voorst. Hendrick Thonis Hoirs achter gelaten soo veele te mogen vercoopen tot dat allen de schulden voldaen ende betaelt sullen wesen, sijnde van date den (12-11-1667), ende nu naer oirdeel soo van verscheijde naburen als on schepenen midts het weijnich gelden vande erffgoederen voor de voorst. onmondige mitter is dese naerbeschreven penningen voor eenigen tijt op intrest op te nemen dan d'erffgoederen te vercoopen, soo hebben de voorst. mombooren indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Peeter Vesters eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den seventwintichsten december ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen aende Heeserbosch onder die prochie van Heez tusschen 1. Peeter Claes Prinssen 2. Jan soone Jan Dommels 3. de gemeijnstraet 4. Willem Dommels. Item alnoch in ende vuijt een parceel erffs genaemt de Swam groot ontrent anderhalff vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Peeter Claes Prinssen 2. Joost Jacobs 3. Thonis Jan van Can 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende vijffendertich stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht staende in t'huijs metten aengelach ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (17-12-1667)


146v. Peeter Claes Prinssen man ende momboir Libbeken Jan Aerts sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Jacobs van Velthoven eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijfentwintichsten julij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (25-07-1668), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent anderhalff vaetsaet gestaen ende gelegen aende Heeserbosch onder die prochei van Heez tusschen 1. Lijntgen weduwe Hendrick Thonis Hoirs 2. idem 3. Thonis Jan van Can 4. de gemeijnstraet ... vuijtgenomen dorpscommer ende eenen gulden vijff stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht ende eene rente van hondert gulden capitael aenden voorst. cooper ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...


147. Peeter Claes Prinssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht sijne vier naerkinderen verweckt bij Libbeken Jan Aerts sijne tegenwoordige huijsvrouwe namentlijck Niclaes, Lijsbeth, Marie ende Hendricxken t'samen een parceel ackerlandts genaemt de Start groot scherp een halff vaetsaet gelegen aendne Heeserbosch onder die prochie van Heez tusschen 1. Geerit Goort Vesters 2. Willem Claes Vesters 3. Geerit Peeter Vesters 4. Willem Jan Schavers. Item alnoch een vierdepart in ende van een parceel groesen genaemt het Hemelrijck gelegen aen t'Heeserven prochie voorst. groot int geheel ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. Anthonis Jan Delijs Goossens 2. Flerick van Lommel 3. t'Heesterven 4. eenen wegh. Item alnoch een vierdepart in ende van een parceel erffs wesende heijde ende groesen groot ontrent int geheel een vaetsaet gelegen aneden Heeserbosch prochie voorst. tusschen 1. Jan Jan Goossens 2. Willem Dommels 3. Joost Hanssen 4. Claes Peeter Prinssen. Item alnoch een derdepart in ende van een parceel erffs genaemt den Hoendernest groot ontrent drie copsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Jan Delijs [Delis] voorst. 2. de coopers 3. de straet 4. Jan Delijs [Delis] voorst. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Nijsacker groot ontrent drie vaetsaet ter plaetsse voorst gelegen tusschen 1. Leentgen weduwe van Goort Vesters met haere kinderen 2. Jan Souwen ende Jenneken Jan Luijcas [Lucas] met haere kinderen 3. Leentgen weduwe Goort Vesters voorst. 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert gulden capitael aen Hendrick Jan Geven [Geeven] staende inden Nijsacker beneffens andere veronderpant ... met expresse conditie hier toe gedaen dat de voorst. vercooper voor hem ende Libbeken sijne huijsvrouwe is reserverende hen leven langh gedurende het vrije gebruijck van allen de bovengeschreeven parceelen van erven ...


147v. Jacob Joost Goorts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jenneken Bocx naergelaten weduwe Thonis Willem Daems, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den seventhienden december ende dien te heffen ende te beuren in ede vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Tielen Marten Verbraecken 2. Paulus Janssen 3. Jan Franssen 4. de heijde ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...


147v. Jan Jan Engelen als wettige geede momboir beneffens Mattheeus Willem Thijs den mede momboir over Martinis ende Pierijntgen alnoch onmondigh soon ende dochter wijlen Dirck Jan Engelen verweckt bij Aeltgen Anthonis Martens sijne wettige huijsvrouwe ende hen voor deselve onmondige met ende beneffens Niclaes Willem Smulders der onmondige swager in desen t'samenderhandt fort ende sterckmaeckende de voorst Niclaes Anthonis Smulders als mondelinge last ende procuratie hebbende ende sulcx voor schepenen met handtasting gestipuleert van Bastiaen Joris Smulders sijnen swager als man ende momboir van Jenneken Dirck Engelen sijne wettige huijsvrouwe ende hem dies niettemin voor den selven Bastiaen Smulders in desen fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Anthonis Smulders ende Mattheeus Willem Thijs t'samen drie sevenste portien onbedeelt in ende van een parceel groesen genaemt de Lillenbeempt groot int geheel ontrent vier vaetsaet gelegen ontrent den Venderdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Michiel Claes Vesters, Arien Aert Wespen met meer andere 2. Dielis Peeter Goossens ende Merije weduwe Joost Aert Coppen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. het Vestersstraetgen ... (21-12-1667)


148. Niclaes Willem Smulders man ende momboir Lijsbeth Dirck Engelen sijne wettige huijsvrouw soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Bastiaen Joris Smulders sijnen swager, Aeltgen oock eene wettige dochter Drick Engelen wesende meerderjarich geassiteert met eenen bijstaende momboir in desen, Mattheeus Willem Thijs als last ende procuratie hebbende omme te mogen doen t'gene hier naer volght van Jan ende Willem meerderjarige soonen vande voorst. Dirck Engelen gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den [leeg] bij ons schepenen gesien ende gelesen, de voorst. Mattheeus Willem Thijs ende Jan Jan Engelen inden name ende als wettige geede momboiren over Martinis ende Pierijntgen noch onmondigh soone ende dochter vande voorst. Dirck Engelen, ende hem in desen voor de voorst. twee onmondige fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Marie Anthonis Martens wettige huijsvrouwe van Mattheeus Willem Thijs een parceel ackerlandts genaemt den Leenenacker groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Goorts van Velthoven ende Peeter Stoffels 2. Peeter Peeter Colen [Coolen] ende Jenneken weduwe Aert Heesen met haere kinderen 3. de kinderen wijlen Geerit Amants de Lauwre [de Laure] 4. eenen ackerwegh ... (21-12-1667)


148. Francijntgen dochter Aert Wouters wettige huijsvrouwe van Jan Janssen Hollebeecque bleijcker buijten de Koepoort der stadt Leijden [Leiden] vuijt crachte van procuratie bij de voorst. Jan Janssen Hollebeecke haeren man haer gegeven ende verleendt omme te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Pieter Geeraerts van Tiel openbaer notaris ende seeckere getuijgen residerende binnen de stadt Leijden [Leiden] van date den (29-11-1667) bijn ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Jan de Smith [de Smid] een parceel ackerlandts groot ontrent vijffdalff copsaet gelegen inde Nieuwhoeven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Lijsbeth weduwe Geerit Jan Geerits met haere kinderen 2. Jan Adam Engelen, Arien Vincken met meer andere 3. Geerit Jan Vincken 4. de kinderen van Frensken van Hees ... (22-12-1667)


148v. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joost Dircx een parceel beemptgroesen gelegen aenden Strabrechterdijck onder die prochie van Heeze groot ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. de kinderen Aert Thonis Wouters 2. Jan Hendrick Gobbels 3. Grietgen weduwe Thonis Gielis met haere kinderen 4. den Strabrechterdijck ...


148v. de vier kinderen van wijlen Goort Tielkens verweckt bij Merije Willem Vervalen sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloede wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceeltgen groesen genaemt het Santgen groot ontrent een ende dertich roeden gelegen inde Santen t'Ginderover onder die prochie van Heeze als Joost Jan Geerits in coope vercregen heeft tegens de gelijcke kinderen van Hendrick Peeter Ceelen volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (14-02-1667) ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is de naerderman geweken ende hen gelaten in hen recht ... (29-12-1667)


149. Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den jongen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jan de Werdt een jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den dertichsten december ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent twee vaetsate gelegen inde Leuren onder die prochie van Heeze tusschen 1. Sijn Marten Melchiors 2. Meriken Snijders ende meer andere 3. Arien Cleijnens 4. s'heeren aert. Noch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet gelegen aende Oude Voort prochie voorst. tusschen 1. Sijn Marten Melchiors 2. Peeter Bruijnincx 3. Philips Goort Dircx weduwe mette kinderen 4. den Lijckwegh. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet gelegen tot Creijel prochie voorst. tusschen 1. Sijn Marten Melchiors 2. Jan Hendrick Peeters 3. Tonisken weduwe Jan Dirck Stijnen 4. Geerit Nelis ... losbaar mette somme van hondert ende veertich gulden gepermitteert gelt ... (30-12-1667)


149. Aert jan Coppen man ende momboir van Lijsbeht Andries Thijs sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Wouters Verbiesen d'eene gerechte helft in ende van een parceel ackerlandts genaemt het Breetven groot ontrent vijff copsaet aenden Ren onder die prochie van Heeze gelegen tusschen 1. Dirck Aert Wespen 2. Dielis Coppen 3. Geerit Goorts 4. de straet. Item alnoch d'eene helft in ende van een parceel driesgroesen genaemt den Hagendriesch die sijde noortwaerts onder die prochie voorst. gelegen tusschen 1. Dielis Coppen 2. Jan Dirck Bacx 3. Libbeken weduwe Peeter Croesen met haere kinderen 4. de Langhstraet ... vuijtgenomen dorps commer ende vijff duijten jaerlijcke grontchijns ... (21-11-1667)

[Kantlijn: alsoo den staet van dit halff jaer al was overgesonden ende verantwoort aleer dit boven gest. transport bij schepenen was overgebracht soo heb t'selve achter ofte int leste van den staet van t'volgende jaer 1668 geexpiereert metten lesten december gestelt ende aldaer bij den heer ontfanger verantwoort.]

Anno 1668

150. Luijcas Hendrick Dircx van Velthoven ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacop Janssen van Litsenburgh [de Litsenborger] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweeden dagh januarij ende waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (02-01-1669) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck ackerlandts genaemt de Oude Voort groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen ontrent ter plaetsse genaemt Mechelen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Willem Eijmers 2. Willem Claes Vesters 3. de straet 4. d'erffgenamen Philips Goorts ... losbaar mette somme van eenhondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (02-01-1668)


150. Adriaen Hendrick Peeters ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen van Litsenburgh [de Litsenborger] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den derden januarij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (03-01-1669) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen aende Rensoe onder die prochie van Heeze tusschen 1. de kinderen Joost Goort Joosten 2. Anneken weduwe Willem Michiel Schaften 3. de weduwe mette kinderen Joost Goort Joosten voorst. 4. de Rensoe ofte eenen waterlaet. Item alnoch

[Kantlijn: Jan Jacobs den Litsenburger [de Litsenborger] van sijne vader als daer van mondelinge last hebbende bekent dat de kinderen ende erffgenamen wijlen Adriaen Hendricx aen hem dese rente van ses gulden jaerlijcx hebben gelost ende gequeten ergo gecasseert den (27-11-1680)] in ende vuijt een parceel ackerlandts groot stijff een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Thijs Jan Delen [Deelen] 2. Andries Gielis 3. eenen ackerwegh 4. de voorst. Rensoe. Noch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt den Gaelacker gelegen tot Creijel prochie voorst. tusschen 1. Joost Boelen 2. Jan Hendrick Peeters 3. Peeter Joost Goorts 4. eenen wegh ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (03-01-1667!)

150v. mr. Jan Gerlinckhuijsen coopman van coperwerck woonende tot Essen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacop Adriaen Didden woonende tot Achel eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van negen gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijffden januarij eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Reijm soone Peeter Reijm Hoirs met overstaen van sijne wettige geede momboiren ende dat vuijt sijns Reijmen voorst. kindtsgedeelte vande erffelijcke goederen op hem met vollen recht verstorven gelegen binnen den dorpe van Leende te weten die boven de betalinge ende suijveringe van sijns Reijmen ouders schulden ende sterffhuijse voor sijn kindtsgedeelte sullen bevonden worden het sij in hoogen, in leegen, diepen en droogen, landen ende sanden, egeen vuijtgescheijden alles breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schpenen in Heeze ende Leende van date den (05-01-1665), ende den comparant heeft op de voorst. rente midtsgaders op de originele bescheeden daer van sijnde helmelinge vertegen ...


150v. Hendrick ende Thonis gebroederen soonen Aert Thonis Wouters, Aert Peeter van Gemert man ende momboir Jenneken Aert Thonis Wouters sijne wettige huijsvrouwe, Franssijntgen dochter Aert Thonis Wouters wettige huijsvrouwe van Jan Janssen Hollebeecque [Hollebeecke] bleijcker buijten de Koeijpoort der stadt Leijden [Leiden] vuijt crachte van procuratie haer gegeven ende verleendt bijde voornoemde haeren man gepasseert voor Pieter Geeraerts van Tiel openbaer notaris ende seeckere getuijgen residerende binnen de stadt Leijden [Leiden] van date den (29-11-1667) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende dat omme te mogen doen t'gene hier naervolght ende hebben alsoo gesamenderhandt als wettige erffgenamen wijlen Tielen Aert Thonis Wouters hennen broeder wettelijck ende erffelijck vercocht jan Michiel Schaften een parceel ackerlandts genaemt den Rulschenacker gelegen ontrent ter plaetsse genaemt de Soe onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Jan Joosten 2. Willem Hendrick Hoeben 3. Jan Thomas ende Peeter Bruijnincx 4. Peeter Jan Joosten voorst. ... (04-01-1668)


151. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Wouter Snoecx een parceel ackerlandts genaemt den Heesteracker met het Eechtgen daer tegen over aen d'ander sijde vanden wegh gelegen ontrent den windtmolen onder die prochie van Heeze tusschen [den acker en het eeghtgen over den wegh] 1. Geerit Thonis Wouters ende Jan Daems 2. Peerken Jan Geldens ende Adriaen Jan Vincken 3. Jacop Cuijpers 4. tot den wegh ende voorts scherp met het eeghtgen vuijtgaende ...


151. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Peeter van Gemert hennen meden erffgenaem een parceeltgen ackerlandts genaemt het Boontijtgen groot ontrent achtien roeden gelegen ontrent den windtmolen tot Heeze tusschen 1. Cornelis Joost Dircx 2. Peerken Jan Geldens 3. Adriaen Jan Vincken 4. den Molgenwegh ...


151v. Frans Wouter Coox [Cocx] man ende momboir Lijntgen dochter Jacop Reijmen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft met behoorlijcke solempniteijten als naerder van bloedt, wettelijck vernaerdert ende overstaen den coop van een parceel ackerlandts genaemt Anneken Roelen ackerken groot ontrent vijffdalf copsaet gelegen opde Cruijdt onder die prochie van Leende als Jan Dielis van Dommelen in coope vercregen heeft van Reijm soone Jan Coox [Cocx] volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (26-01-1667) ende den cooper sijne cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht .. (07-01-1668)


151v. Marieken Thonis geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adam Willem Dommels soon een parceel ackerlandts aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze gelegen groot ontrent een halff vaetsaet tusschen 1. den cooper 2. de weduwe mette kinderen wijlen Jan Stijnen 3. Jan Goossens 4. Jenneken weduwe Jan Luijcas [Lucas] met haere kinderen ende meer anderens ... vuijtgenomen dorps commer metten erffwegh over Jenneken weduwe Jan Luijcas [Lucas] erve hier toe behoorende gelijckt tegenwoordigh ende over lange jaeren gebruijckt is ... (10-01-1668)


152. Mattheeus Willem Thijs ende mr. Willem Aelberts kerckmeesteren der prochiekercke van Heeze mede mondelinge last hebbende van Jan Sijnen soo sij verclaren den mede kerckmeester tegenwoordigh sieck ende cranck te bedde liggende, ende hebben met toestaen ende approbatie soo vanden heer Thomas Spranckhuijsen predicant tot Heeze als ons schepenen ondergenoemt vuijt redenen hier onder geseght, ten hoghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Goort Roubosch een parceeltgen drieschgroesen groot een halff vaetsaet genaemt Juth van Tongeren gelagh gelegen aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Hendrick Jan Delen [Deelen] 2. den cooper 3. Peerken weduwe Jacob Tielen Cuijpers 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende vijff oort jaerlijcke grontchijns ... (10-01-1668)


152. Philips Huijbert Philipssen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Anthonis Joosten een parceel groesen genaemt den Meeldriesch groot ontrent [leeg] gelegen tot Houdt prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Peeter Jacobs 2. Philips Anthonis Joosten ende Hendrick Jan van Gastel met meer andere 3. Barbara weduwe Goort Joost van Gastel 4. Jan Peeter Geenen ... vuijtgenomen twee stuijvers twee oort jaerlijcke grontchijns ende dorps commer [doorgehaald: ende bij soo verre den cooper gekeert wordt op den wegh over seecker heijtvelt in sulcken gevalle te mogen wegen]... (10-01-1668)


152. Geerit Hendrick Ariens man ende momboir van Aeltgen dochter Huijbert Philipssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jacop Peeters een parceel erffs wesende groese ende ackerlandt genaemt den Meeldrische gelegen ontrent Houdt prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan Anthonis Joosten 2. Willem Dielis Cornelis 3. Frans Jacobs 4. Jan Peeter Geenen ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers jaerlijcke grontchijns ende bij soo verre dit parceel op den wegh gaende over seecker heijtvelt gekeert wordt in sulcke gevalle te mogen wegen over d'erve van Jan Thonis Joosten hier tegens affgedeelt ...


152v. Hendrick Jan van Gastel man ende momboir van Hendricxken dochter Huijbert Philipssen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Goossen Jans een parceel ackerlandts genaemt den Eijndacker groot ontrent [leeg] gelegen onder Houdt prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. den cooper 2. idem 3. Thomas Peeter Aerts 4. de kinderen Willem Joost Ghijsen ... (10-01-1668)


152v. Adriaen Jan van Esch ende bekendt midts desen wel ende deuchdelijck schuldigh te wesen Joost Jan Geerits de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt hem comende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke ontfangen, stellende hem daer voorens bij forma van beleenighe in handen een parceel ackerlandts genaemt den Heijligh Cruijs acker groot ontrent een vaetsaet gelegen ter plaetsse ofte daer ontrent daer t'Heijligh Cruijs plach te staen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Merijeken weduwe Hendrick Wouters Meijer tot Stercksel [Sterksel] 2. Geerit soone Geerit Genens 3. den crediteur 4. den Molenwegh ... ende t'selve aen te veirden nu terstondt ende te gebruijcken eenen tijt ende termijn van vier eerstcomende jaeren naerwelck expiereren den debiteur aenstondts gehouden ende verbonden blijft t'voorst. parceel ackerlandts mette somme van hondert gulden daer op getelt te moeten lossen, ofte dat bij gebreck van dien den vollen eijgendom daer van sal sijn ende blijven aenden voornoemde crediteur ende met helmelinge vertijdenisse aen hem over te sullen geven ... (12-01-1668)


153. Anthonis Jan Joosten man ende momboir Merije dochter Hendrick Snoeijen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft met behoorlijcke solemniteijt als naerder van bloedt wettelijck vernaerdrert ende onderstaen den coop van een parceel driesgroesen groot ontrent drie vaetsaet gelegen anede Oude Meulen onder die prochie van Heeze als Dirck Geerit Gevens [Geevens] in coope vercregen heeft vande voorkinderen van Peeter Claes Prinssen volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (15-01-1667), ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in ijsn recht ... (12-01-1668)


153. Adriaen Wouter Donckers man ende mombir IJcken Peeter Smulders sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Roeloff Hendricx een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Ren onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Smulders 2. Hendrick Jan Geven [Geeven] 3. Goort den Smith [de Smid] 4. de straet ... (13-01-1668)


153v. die vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Geerit Daems een parceel beemptgroesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Ren onder die prochie van Leende tusschen 1. Jenneken weduwe Frederick van Roij met haere kinderen 2. Willem Sweers ende Jan Hoeben 3. Matthijs Hannen 4. Geerit Thijssen ...


153v. die vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven [Geeven] een parceel beemptgroesen groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse genaemt de Ren onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. den cooper 2. Jan den Blockmaecker 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Jan Goossen Huijberts ...


153v. Willem Goort Donckers man ende momboir Heijltgen Peeter Smulders sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Geerit Daems een parceel groesen groot ontrent drie copsaet gelegen inde Ren onder die prochie van Leende tusschen 1. Paulus van Huchten 2. Geerit Thijssen 3. Dirck Bocx 4. den cooper ...


153v. Geerit Claessen alias Mijnis [Meijnis] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven [Geeven] een parceeltgen ackerlandts sijnde een hoecxken gelegen aenden eenen candt in des coopers acker groot ontrent seven roeijen en eenige voeten inde Jansborgen onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. idem 3. Hendrick van Puth 4. den vercooper ...


154. Anthonis Hendrick Wouters alias Meijers ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven [Geeven] een parceeltgen groesen groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der mate gelegen inde Jansburgen onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Dielis Aerts 3. Jan Coox [Cocx] 4. d'erffgenamen Dirck Cissen ...


154. Gerit Jan Vincken ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs, mr. Willem Aelberts ende Jan Nicasius Dircx kerckmeesteren der prochiekercke van Heez eende die naer hen kerckmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vande voorst. kercke eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den derthienden januarij ende waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (13-01-1669), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel drieschgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen aende Voortstraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. de kinderen Goort Tielens 2. Hendrick de Jongh secretaris van Heeze ende Leende 3. de Voorststraet 4. den Meulenwegh ... losbaar mette somme van vijffentseventich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...

[Kantlijn: compareerde mr. Claes Bocx kerckmeester alhier tot Heese den welcke bekende van dese neffenstaende rentebrieff voldaen ende betaelt te wesen en daerom doorgeslagen, actum den (10-01-1687) is oirconde etc.]

154. Aert Peeter Kemps [Keijmps], ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Thonis Box [Bocx], Frans Pompen ende Philips Amants als proviseurs der taeffel des Heijligeest tot Leende ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betalen op drie coninghendagh waer van den eersten pacht sal comen te verallen (06-01-1669), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen aender Strabrechterdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Joost Dricx 2. [leeg] 3. den Strabrechterdijck 4. [leeg] soo hij seijde. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlants inden Gastelheurck onder die prochie voorst. gelegen groot ontrent t'sestich roeden tusschen 1. Thonis Handrick van Gastel 2. een straetgen 3. de kinderen Dirck Aert Keijmps 4. [leeg] ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (12-01-1668)


154v. Philips Huijberts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Jacobs een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen aenden Belacker tot Houdt onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan Peeter Geenen 2. Jan Hendricx 3. Willem Delis 4. den cooper met meer andere ...


154v. Grans Jacobs ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Thonis Bocx, Frans Pompen ende Philips Amants als proviseurs der taeffel des Heijligeest tot Leende ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden vijfthien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den twelffden januarij ende waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (12-01-1669), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt den Belacker groot ontrent twee loopensaet gelegen tot Houdt prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Goort van Gastel 2. Hendrick Janssen van Gastel 3. den gemeijnen wegh 4. Jan Peeter Geenen ... losbaar mette somme van vijffentseventich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...


155. Geerit Hendrick Mickers man ende momboir Neesken dochter Marten Aerts van Hooff sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Tielen Arien Tielens sijnen swager een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Rul ter plaetse genaemt de Laerijnd onder die prochie van Heeze tusschen 1. d'erffgenamen wijlen Hendrick van Gastel 2. den cooper 3. Adriaen Wouter Snoecx 4. den Laerwegh. Item alnoch een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Mulder gelegen aenden Rul prochie voorst. tusschen 1. Jan Jacob Schooffs 2. den cooper 3. Dielis Jacob Roelen 4. Joost Goort Josten ... (16-01-1668)


155. Andries Geerit Swuesten ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Raes Francissen een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet genaemt den Ovelsbeempt gelegen ontrent de Houbroecken onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. het Werdstraetgen ende de rieviere genaemt de Aa 3. Hendrick Maes 4. de rieviere genaemt de Aa ...


155. Heijltgen Vreijs Bacx naergelaten weduwe wijlen Aert Ghijsberts den Rademaecker geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van dese naerbeschreven parceeltgen van erven alle gelegen onder die prochie van Leende ende dat tot behoeve van haere twee wettige kinderen met de voorst. Aerts Ghijsberts verweckt, te weten van een parceel groesen genaemt den Koeijdriesch groot ontrent twee vaetsaet. Item van alnoch een Busselken geheeten den Ketelbueter groot ontrent drie vaetsaet gelegen tot Strijp prochie voorst. Item van alnoch een parceeltgen ackerlandts groot ontrent drie copsaet geheeten den Steenacker gelegen inde Steenackers onder die prochie voorst. ende dat metten last vanden pacht ofte chijns daer in staende ... (17-01-1668)


155v. Jan Peeter den Snijder ende Willem Laureijs Bacx beijde als wettige geede momboiren over Ghijsbert ende Hendricxken soone ende dochter wijlen Aert Ghijsberts den Rademaecker verweckt bij Heijltgen Vreijs Bacx sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte van wettigh decreet bij mijne heeren den drossard ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleendt van date den (28-12-1667) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hoghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jacop Jan Pompen een parceel groesen genaemt den Koeijdriesch groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Kooijen onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Reijm Thijs 2. Peeter Arien Daems 3. s'heeren aert oft heijde 4. Joost Hendrick Goossens ende Hendricxken Peeter den Litsenburger [de Litsenborger] ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers jaerlijcke grontchijns ...


155v. die vercooperen in qualitijet alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Jan Pompen een parceel groesen genaemt den Ketelbueter groot ontrent drie vaetsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Dielis Danckers 2. Dielis Aerts ende Willem Peeters van Son 3. den Buschwegh 4. Arien Jan Pompen ...


156. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Peeter Hollen een parceel ackerlandts groot ontrent drie copsaet gelegen inde Steenacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Goorts van Velthoven 2. een straetgen 3. Joost Faessen 4. scherp vuijtgaende aen t'voorst. straetgen ...


156. Hendrick Joosten ende Jenneken Joosten sijne suster meerderjarich met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Peeter Luijcas [Lucas] een huijs hoff metten aengelach gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Merijken naergelaten weduwe Hendrick Dirck Verbraecken mette kinderen 2. die gemeijnstraet 3. idem 4. Peeter Arien Daems met meer andere ...


156. Thijs Jan Pompen, Jan den Werdt den jongen man ende momboir Adriaentgen Jan Pompen sijne wettige huijsvrouwe ende hen in desen fort ende sterckmaeckende voor Heijltgen Jan Pompen naergelaten weduwe wijlen Peeter Gielen Delen [Deelen] henne suster ende gesweije, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Reijnier Vee een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet gelegen aende Lijckijnde onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Pompen 2. de straet 3. idem 4. Joseph Ghijsen [doorgehaald: Hendrick van Puth] ... (16-01-1668)


156. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Ruth Jacobs een parceeltgen ackerlants groot ontrent drie copsaet ende ene halff gelegen aende Meulenstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Hendrick Vervlaessen 2. Jan Dielis Joordens 3. Libbeken weduwe Aert Smulders 4. de Meulenstraet ...


156v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht den cooper vt supra een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Hendrick Vervlaessen 2. Jan van Dommelen 3. Dirck Bocx 4. s'heeren heijde ...


156v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Willemm Janssen een parceel ackerlants groot ontrent vijffdalff copsaet genaemt de Kreckelseijck gelegen inde Ooijenstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Dirck Bocx 2. Hendrick Driessen 3. Jacob Hendricx alias Delen [Deelen] 4. d'Ooijenstraet ...


156v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Goverts een parceel beemptgroesen met noch een stucxken daer voor aen gelegen groot t'samen ontrent derdalff vaetsaet gelegen buijten den Leenderdijck onder die prochie van Leene tusschen 1. den cooper 2. Frans Arien Pompen 3. Hendrick Bruijnen 4. den cooper ... vuijtgenomen dorps commer metten wegh over den misthoff van Hendrick van Hoof ...

[Kantlijn: Hendrick van Hooff consenteert gelijck hij doet midts desen dat dit parceel int witte van desen geschreven mitsgaders het ander parceel even groot t'samen toecomende Hendrick Govers ende neffens malcanderen gelegen sijnen wegh nu ende ten eeuwigen dage tot allertijt onbecroont sal hebben gebruijcken ende behouden over sijns Hendrick van Hoofs misthoff ende dat voor soo verre sijn erve is streckende, actum (07-06-1669)]

156v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Wouter de Boos een parceel groesen genaemt den Ridder groot ontrent t'seventich roeden gelegen onder de Sevenhuijs onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob Jacob Smulders 2. Willem Tielen Hoemaeckers 3. Jan Dirck Jeucken 4. Hendrick Goverts ...


157. Jacop Jan Pompen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Joosten een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Bruecxkens onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Goverts 2. Jenneken Geerit Muijsers 3. Arien Willem Engelen 4. de rieviere genaemt de Aa ...


157. Willem Lamberts naergelaten weduer wijlen Libbeken Janssen Verhagen sijne gewesene huijsvrouwe met Lambert sijnen wettigen soone verclarende mondelinge last ende procuratie te hebben van sijnen broeder ende susters die in t'naerbeschreven tot bewaernisse vanden cooper hebben geconsenteert ende voor ons schepenen sulcx bekendt, ende hebben alsoo indier qualiteijt de voorst. Willem Lamberts eerst renuntierende op sijne tochte van t'naerbeschreven parceel erffs wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Joosten een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet, genaemt den Nop gelegen op de Huijsent aende Veestraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Lenaert Geerit Goorts 2. de Veestraet 3. Hendrick Jan Geven [Geeven] 4. scherp op de Veestraet vuijtgaende ...


157. Aert Willem Coppen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Roelant Hendricx een parceel beemptgroesen groot ontrent hondert en dertich ro: metten graeff daer midden door gegraven gelegen inde Reij onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Wouter Goort Svossen [Sfossen] 2. Geerit Raes Francissen 3. Goort ende Lenart van Pelt met meer anderens 4. Matthijs Daems ... (16-01-1668)


157v. Anthonis Hendrick Wouters alias Meijers man ende momboir Marije Jan Coox [Cocx] sijne wettige huijsvrouwe ende Dielis Thonis Daems man ende momboir Jenneken Jan Coox [Cocx] sijne huijsvrouwe, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Arien Pompen een parceeltgen ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Libbeken weduwe Aert van Breugel 2. Arnout Cornelissen 3. den cooper 4. Lenaert Aert Coox [Cocx] ... (17-01-1668)


157v. Joseph Hendrick Maes ende heeft wettelijck ende erffelijck verocht Peeter Willem Wuijten sijnen swager een parceeltgen groesen groot ontrent dertich roeden onbegrpen der maeten gelegen aenden Schhorhorst tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Frans Jan Pompen 3. Jan Arien Pompen 4. Reijnder Tielens ... (18-01-1668)


157v. Geertruije meerderjarige dochter Jintis Hollen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Wouter Coox [Cocx] een huijsken met ontrent een copsaet aengelagh ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne paelen ende limiten gestaen ende gelegen is ontrent de kercke van Leende tusschen 1. Jan Vogel 2. Michiel van Asten 3. Jan Vogel 4. de gemeijnstraet ...


158. de vercoopersse vt supra ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Hollen [doorgehaald: Jan St..uessen] een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Thonis Donckers 2. de weduwe mette kinderen Roelandt Faessen 3. Dirck Philips Amants 4. den Heeserpath ...


158. de vercoopersse vt supra, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Donckers een parceel driesgroesen groot ontretn anderhalff vaetsaet gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacop Delen [Deelen] 2. Jan Geerit Ruevens met meer andere 3. Peeter Bacx 4. Wouter Gielen Delen [Deelen] ...


158. Reijm Jintis Hollen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Arien Hoeben een parceel ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet genaemt den Daelbosch onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Geertruije Jintis Hollen 2. Paulus Peeter Lobben 3. Jacob Jacob Smulders 4. den Meulenwegh ...


158. Willem Anthonis Smulders onsen mede schpenen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Hendrick Wouters alias Meijers een parceel driesgroesen wesende een timmerplaets groot tweentachtentich roeden en eenige voeten gelegen aende Voortstraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. Lijsken weduwe Aert Hanssen mette kinderen 2. Frans Goort Roubosch 3. eenen waterlaeth 4. d'erffgenamen Jan Sliermalen ende de gemeijnstraet ... (23-01-1668)


158v. Jan Goort Donckers ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Marie van Hooff naergelaten weduwe wijlen Frans Bluijssen een huijsken met ontrent vierdalff copsaet aengelaghs gestaen ende gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. de straet 2. de coopersse 3. de straet 4. Willem Goort Donckers ...


158v. Jenneken naergelaten weduwe wijlen Jan Goort Thonis geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van t'naerbeschreven parceeltgen ackerlandts groot ontrent sestalff copsaet gelegen inde Speel onder die prochie van Leende ende dat tot behoeve van haere wettige kinderen mette voorst. Jan Goort Thonis t'samen verweckt ende de renuntiante heefter helmelinge op vertegen gelovende waerschap superse te sua omnia bona habita et habenda


158v. daer naer sijn voor ons comen Thijs soone Jan Goort thonis ende Jan de Werdt den jongen man ende momboir Adriaentgen dochter Jan Goort Thonis sijne wettige huijsvrouwe ende hen in desen t'samenderhandt fort ende sterckmaeckende voor Heijltgen Jan Goort Thonis henne suster ende geswije, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick soone Thonis van Hal het voorst. parceel ackerlandts soo groot ende cleijn als den selven ter plaetsse voorst. tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is tusschen 1. Jenneken weduwe Aert den Metser met haere kinderen 2. Ghijsbert Goorts 3. Jenneken weduwe Aert den Metser met haere kinderen 4. de straet ... (25-01-1668)


159. Jan Dirck Cissen ende Dielis Thonis Daems beijde als wettige geede momboiren over Thonis onmondigh soone wijlen Jan Dirck Cissen verweckt bij Jacomijn Thonis Daems sijne gewesene huijsvrouwe, vuijt crachte van wettich decreet bij mijn heeren den stadthouder ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleendt van date den (23-01-1668) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Aert Coox [Cocx] een huijs metten aengelagh groot ontrent vijff copsaet gestaen ende gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Dielis Thonis Daems 2. Geerit Raes Francissen 3. idem 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende den grontchijns daer in staende die den cooper t'sijnen laste moet nemen midts daer voor cortende tegens iederen stuijver daer in bevonden wordende twee guldens metten wegh die Geerit Raessen daer over is hebbende ...


159. Jan Peeter Nippen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Willem van Hooff een parceel beemptgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen inden Craensethoeck onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Frans Smulders 2. s'heeren aert off heijde 3. Willem Gielen Blesen [Bleesen] 4. Merije den Lathouwer ...


159. Aert Hendrick van Hal, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Joosten een parceeltgen groesen groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Rije onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Raessen 2. Anneken weduwe Willem Nippen met haere kinderen 3. Peeter Wouter Donckers 4. Jacop Aerts ...


159v. Peeter Jacob Eekelmans man ende momboir Margrieten Hendrick van Buel sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Marten Dirck Cissen een parceel ackerlandts groot ontrent anderhlaff vaetsaet genaemt Jan Timmers acker gelegen aenden Sandbergh tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Maes 2. den cooper 3. Marcelis Bluijssen met meer andere 4. s'heeren aert off heijde ... vuijtgenomen dorps commer ende twee oort stuijvers jaerlijcke grontchijns ...


159v. de vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Arien Pompen een parceel groesen groot ontrent drie vaetsaet gelegen inde Bercken tot strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Maes 2. Arien Timmers ende Adriaen Maes 3. Willem Maes 4. eenen waterlaet ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers jaerlijcke grontchijns ...


159v. Aert Hendrick van Hal ende heeft in erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtigh gemaeckt Peeter Jacob Eekelmans sijnen swager een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt het Belienbroeck gelegen inde Broecken onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen van Arien Raessen 2. Reijnder Tielen Heesterbeecx 3. Heijltgen weduwe Jacob Coolen met haere kinderen 4. de rieviere genaemt de Aa. Item alnoch een parceeltgen groesen ter selver plaetsse gelegen genaemt het Peertsbroeck groot ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. Peeter Hermans 2. Willem Mansvelt 3. Joseph Hendrick Maes 4. Bartel Willem Schoncken ... vuijtgenomen dorps commer ende ses stuijvers jaerlijcke grontchijns staende in het eerste parceel...


160. Peeter Jacob Eeckelmans man ende momboir Margriet Hendrick van Buel sijne wettige huijsvrouwe ende heeft bij erfmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Aert Hendrick van Hal sijnen swager een parceel groesen groot scherp een vaetsaet gelegen inde Jansburgh onder die prochie van Leende tusschen 1. den getransporteerde hier tegens affgedeelt 2. Hendrick Buijtgens 3. Peeter Corsten van Mol 4. d'erffgenamen Dirck Cissen ... vuijtgenomen dorps commer ende twintich stuijvers jaerlijcks aende kercke van Leende ...


160. Goort Anthonis Aerts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Geraerts ende Adriaen Delijs van Son als proviseurs der taeffel des Heijligeest tot Geldrop ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweentwintichsten januarij, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (22-01-1669), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh metten acker ende den Driesch daer bij ende aengelegen, groot t'samen ontrent vijff lopensaet gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. d'erffgenamen Joost Jaspers 2. Hendrick Corstiaen Aerts 3. der naburen chijnsgoet 4. Maeijken weduwe Frans Bluijssen mette kinderen met meer andere. Item noch in ende vuijt een parceel groesen ter plaetse voorst. gelegen groot ontrent een loopensaet tusschen 1. der naburen chijnsgoet 2. Wijnant Thomas met meer andere 3. der naburen chijnsgoet 4. Luijtgen weduwe Jan Tielens mette kinderen ... vuijtgenomen dorps commer ende negen vaten een spijnt jaerlijcx reductie corn aende Heijlgeest ten Bosch t'welck betaelt wordt tot Riel met drie gulden negenthien stuijvers een oort... losbaar mette somme van twee hondert dergelijcke guldens ende achtien stuijvers Hollandts gepermitteert gelt.. (22-01-1668)

[Kantlijn: compareerde Hendrick van den Heuvel als armemeester tot Geldrop de welcke bekndt van dese neffenstaende rente ten vollen voldaen ende betaelt te sijn consenterende daeromme int casseren, actum (04-12-1693)]

160v. Hendrick Peter Geraerts man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere Anthonis Aerts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Govert Anthonis Aerts sijnen swager sijn kindtsgedeelte ofte portie in ende van allen de goederen soo ende gelijck hem dieselve sijn te deel gevallen gecomen van Anthonis Aerts sijnen schoonvader, te weten .t huijs metten aengelagh ende voorts van t'landt ende sant in heijden ende weijden egeen vuijtgescheijden hoedanich t'selve soude mogen wesen alle gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende ende dat met alle servituijten van wegen ofte waterlaten mede alle chijnssen, renten ende pachten daer t'voorst goet ofte gedeelte mede is onderworpen, die den voorst. cooper sal moeten tot sijnen laste nemen ende betaelen sonder corten ... (21-01-1668)


160v. [doorgehaald: Niclaes Willem Smulders] Mattheeus Willem Thijs onsen mede schepen man ende momboir Marie dochter Anthonis Martens sijne wettige huijsvrouwe voor d'eene helft, Willem soone Dirck Engelen wesende meerderjarigh soo hij verclaerde, Niclaes Willem Smulders man ende momboir Lijsbeth Dirck Engelen sijne wettige huijsvrouwe soo vor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Bastiaen Joris Smulders man ende momboir Jenneken oock eene dochter wijlen Dirck Engelen, Aeltgen oock eene meerderjarige dochter wijlen Dirck Engelen, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende hen in desen gesamenderhandt fort ende sterckmaeckende voor jan Dirck Engelen hennen respectiven broeder ende swager als hebbende tot t'gene hier naer volght specialen last ende procuraite gegeven hebbende ons schepenen seer wel kennelijck, Mattheeus Willem Thijs ende Jan Jan Engelen inden name ende als wettige geede momboiren over Martinis ende Pirijntgen noch onmondig soone ende dochter wijlen der voorst. Dirck Engelen ende hen in desen voor de voorst. onmondige fort ende sterckmaeckende, alle tesamen bijde voorst. Dirck Engelen ende Aeltgen Anthonis Martens sijne wettige huijsvrouwe verweckt, ende alsoo gesamenderhandt indier qualiteijt voor d'andere helft ende hebben alsoo wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtigh gemaeckt Goort Aert Coppen inwoonder tot Leende eene schepengeloofte van sesshondert gulden capitael elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt eertijts gelooft bij schepenen, borgemeesteren, kerckmeesteren ende Heijligeestmeesteren des dorps Heeze representerende ende vervangende de voorst. ingesetenen van Heeze tot behove van Anthonissen Thonis Martens alles breeder naer inhouden vanden voorst. wettige bescheede daer van sijnde bijde voorst. geloveren in henne qualiteijten beneffens Arndt Melchiors Seris oudert van date den (26-04-1624) welcke voorst. gelooft de vercooperen bij scheijdinge ende deelinge der renten ende gelooften van Anthonis Thonis Martens hennen respectiven schoon ende grootvader tegens henne mede erffgenamen is te deel gevallen, ende de vercooperen in qualiteijt alsvoor hebben opde voorst. geloofte ende wettigen bescheede daer van sijnde metten loopende pacht den (26-04-1668) vervallende helmelinge vertegen ... (30-01-1668)


161. Bartholomeeus van Mol man ende momboir Jenneken Eijmers sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeterken Peeters naergelaten weduwe Wouter Schavers een parceel ackerlandts genaemt die Scheer groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen aende Oude Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Delijs [Delis] 2. de cooppersse met meer andere 3. Thonis Jan Rutten 4. Lijntgen weduwe Jacop Pancras met haere kinderen ... (30-01-1668)


161v. de vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Joosten een parceel groesen genaemt den Bisschop groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Aerts ende Hendrick Stoffels 2. Peeter Wouter Vervalen ende Jan Jan Snijers [Snijders] 3. de gemeijnstraet 4. Huijbert Michielssen ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen gulden thien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht waer inne Jan Delijs [Delis] ende Willem Eijmberts elck oock thien stuijvers moeten bijleggen ende aen hem cooper jaerlijcx goet doen ...


161v. Bartholomeeus van Mol man ende momboir Jenneken Eijmers sijne wettige huijsvrouwe ende Jan Dielis Ghijsen man ende momboir Marie Eijmers sijne wettige huijsvrouwe ende hebben te samen wettelijck ende erffelijck vercocht Lijsken naergelaten weduwe Aert Hanssen een huijs metten brouwhuijs ende schaepstal met twee gerechte derde portien van het aengelagh tegens Willem Eijmers te deelen ende aff te meten met sulcke conditie dat ingevalle de voorst. Willem Eijmers sijn selven over t'sijn niet bequaem wegen en can met drijven ende varen met peert en car hij onbecroont sal mogen drijven ende wegen over dese twee gerechte derde portien van t'gelagh ten naesten velde ende minsten schaede gestaen ende gelegen ter plaetsse genaemt t'Cruijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. de straet 2. Willem Eijmerts hier tegens affgedeelt 3. de straet 4. Hendrick Gevens [Geevens] ...


161v. Jan Hendrick Gevens [Geeven] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Corsten van Mol eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten februarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (01-02-1669) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Nouwlanden onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Jacobs van Velthoven weduwe mette kinderen 2. d'erffgenamen van Geerit Hendrick Gevens [Geevens] 3. Geerit Joosten ende Michiel Willems 4. Geerit Melis ende de weduwe van Aert Faessen. Noch in ende vuijt een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. de weduwe wijlen Thijs Geerits met haere kinderen 2. d'erffgenamen wijlen Geerit Hendrick Gevens [Geevens] 3. Andries Gielis 4. Aert Wouter Snoecx ... losbaar mette somme van eenhondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (01-02-1668)


162. Libbeken Jan Jacob de Laet naergelaten weduwe wijlen Jan Janssen geassiteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met haeren voorst. man gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "voorts comende tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt almachtich op desen aerden verleendt, daer van maecken ende laeten sij testatueren d'een den anderen ende den lancxlevende van hen beijden vrije heer ende meester, om alle henne goederen te mogen vercoopen veralieueren ende vertransporterne off sij beijde inden leven waren om de kinderen daer mede op te voeden," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (26-06-1666) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft indier qualiteijt bij forma van beleeninge in handen gestelt de gelijcke kinderen van Goort Jan Tielens een parceeltgen groesen groot ontrent sestien roeden gelegen inde Santen te Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Frans Roubosch 2. de crediteuren 3. het Weirderstraetgen 4. idem ... midts conditie dat de voorst. debitrice ofte haere kinderen het voorst. parceeltgen erffs altijd wederom sullen mogen aen hen nemen ende lossen met eene somme van veerthich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt... (02-02-1668)


162v. Jacob Dielis Delen [Deelen] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Geerit Gevens [Geevens] sijnen schoonsoon, een parceel ackerlandts genaemt den Boortijt groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Middeldromthiende onder die prochie van Heeze tusschen 1. Merieken naergelaten weudwe Hendrick Jacobs van Velthoven met haere kinderen 2. Arien Vincken 3. den Lijckwegh 4. het onmondigh kindt van Hendrick Thomas ... (04-02-1668)


162v. Jan soone Jan Delen [Deelen] inwoonder tot Cortick [Kontich] ontrent Antwerpen ende Dircx Hendricx man ende momboir van Lijsken Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joost Jan Geerits een parceel driesgroesen groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Bulder gelegen inde Bulders onder die prochie van Heeze tusschen 1. Frans Goort Roubosch 2. het Bulderstraetgen toecomende Joost Jan Geerits 3. idem 4. Lijsken weduwe Geerit Jan Geerits ...


162v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrickx alias Teeuwens een parceel ackerlandts genaemt het Heijtvelt groot ontrent een vaetsaet gelegen t'Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Lambert Goort Heijmans 2. Elken weduwe Lenaert Wauter 3. Jan Delijs [Delis] 4. de weduwe Hendrick Peeter Delen [Deelen] ...


162v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Libbeken Hendrick Dircx weduwe Jan Franssen een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt den Mettenbeempt gelegen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Coppen 2. Peeter Gevens [Geevens] 3. Joost Jan Geerits 4. de rieviere genaemt de Aa. Item alnoch een parceel beemptgroesen groot stijff een vaetsaet gelegen inde Weirden onder die prochie van heeze tusschen 1. sijn ho: ed: gebo: vrije grontheere van Heeze ende Leende 2. Hendricxken weduwe Jan Willems 3. Lijsken weduwe Aert Hanssen mette kinderen 4. Merije van Gastel ... vuijtgenome ndorps commer ende thien stuijvers geestelijcke pacht staende int Mettenbeemptgen mette wegen hier toe behoorende ...


163. Hendrick Jan Delen [Deelen] met Goort sijnen soone ende Goris Cornelissen sijnen swager als man ende momboir van Anneken Hendrick Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe ende hen t'samenderhandt fort ende sterckmaeckende voor Joost, Niclaes ende Andries wettige soonen vande voornoemde Hendrick Jan Delen [Deelen] absent sijnde henne broederen, de voorst. Hendrick Jan Delen [Deelen] eerst renuntierende op sijne tochte tot behoeve van sijne voorst. kinderen tot t'gene naerbeschreven volght maer voorders niet, ende hebben alsoo indier qualiteijt ten behoeve Dielis Aert Delen [Deelen] gestelt tot een onderpant ende bijpant een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Portman gelegen t'Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. die gemeijnstraet 2. Adriaen Janssen van Esch 3. t'Heeser Heijtvelt 4. Marie dochter Willem Jan Gielis ... vuijtgenomen dorps commer ende drie gulden jaerlijcx in twee verscheijde renten ende dat involdoeninge eerder rente van vijffentseventich gulden capitael die de voornoemde Dielis Aert Delen [Deelen] bij sekere constitutiebrieff is heffende op een onderpant genaemt den Holenbergh de voornoemde Hendrick Jan Delen [Deelen] met sijne kinderen toebehoorende breeder naer inhouden vanden constitutiebrieff daer van sijnde diewelcke blijft in geheel voor de voorst. capitale penningen van vijffentseventich gulden ...

[Kantlijn: Aert Dielis Delen [Deelen] mede voor Cornelis Jan Joosten sijnen swager bekennen midts het lossen van de rente waer voor dit tot een bijpant is gestelt, dat dit onderpant genaemt den Poortman hier mede is ontslagen ende alte brieve doot ende te niet sijn, actum (09-11-1673)]

163v. Hendrick soone Hendrick Nippen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Wouter soone Jacob van Asten eenen jaerlijcken ende erffelijck chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den twelfssden februaij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (12-02-1669), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt de Neerhoffstadt groot ontrent vierdalff copsaet tot Oisterick onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Frans Hendrick Pompen 2. Iken weduwe Jan Helden met haere kinderen 3. Tielen Aert Kemps [Keijmps] 4. eenen wegh. Item noch in ende vuijt een parceel groesen inde Craensenden gelegen prochie voorst. groot ontrent derdalff vaetsaet tusschen 1. Gerit Smulders 2. s'heeren aert 3. Willem Gielen Blesen [Bleesen] 4. Merieken den Lathouwer .. losbbaar metter somme van eenhondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (12-02-1668)


163v. Hendrick soone Hendrick Nippen ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceel beemptgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen inden Craensethoeck onder die prochie van Leende als Hendrick Willem van Hooff in coope vercregen heeft van Jan Peeter Nippen volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (25-01-1668) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende, is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (14-02-1668)


163v. Geerit Raes Francissen ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert Mattheeus Willem Thijs ende Niclaes Willem Smulders beijde als proviseurs der taeffel des Heijligeest tot Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcke rente van ses carolus gulden alle jaer te gelden erffelijck ende te betaelen op onser liever vrouwen lichtmisse dagh alsmen kersse bornt eertijts vercocht ende erffelijck belooft te betaelen bij Jan Janssen Boelenssen tot behoeve van Marten Aertssen Verdoijenbraecken vuijt seeckere sijne onderpanden onder die prochie van Heeze gelegen volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (18-02-1633) ende den vercooper heeft op de voorst. rente gecomen vuijtten hoofde van sijnen vader mett allen de verloopen pachten noch onbetaelt staende mette brieven daer van sijnde ende de evictie vuijt crachte van dien alreede begonst tot behoeve vanden voorst. Heijligeest van Heeze helmelinge vertegen ... ende verclaert den voorst. transportant vuijt pure aelmisse dese rente aen den Heijligeest tot Heeze gegeven te hebben sonder daer van helder off penningh ontfangen te hebben noch te willende ontfangen in eeniger manieren ... (17-02-1668)


164. Peeter Jacob Eeckelcamp ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Dielis Thonis Dames ende Jan Dirck Cissen beijde als wettige geede momboiren over Anthonis onmondigh soone van wijlen Jan Dirck Cissen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. onmondige eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den sesthienden februarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (16-02-1669) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs hoff metten aengelagh gestaen ende gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Joseph Maes 2. Geerit Raessen 3. de straet 4. Maeijken weduwe Frans Bluijssen met haere kinderen. Item alnoch in ende vuijt een stuck ackerlants ter plaetsse voorst gelegen tusschen 1. d'erff genaemen van wijlen Goedelt van Hees 2. Jan den cleijnen 3. Willem Maes 4. die vercooper. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts gelegen inde Nieuwlanden prochie voorst tusschen 1. Aert Thijs Swuesten 2. Peeter Hermans 3. s'heeren aert 4. Aert Hendrick van Hal ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... ende reserveren die voorst momboiren dat alswanneer den onmondige t'sijnen mondigen dage gecomen sijnde de capitaele somme metten intrest van dien altijt te mogen eijschen ende invoorderen midts een vierdeel jaers te voorens t'selve op te moeten seggen .. .(16-02-1668)


164v. Jan Philips Coolen naergelaten weduer wijlen Jenneken Jan Groenen sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochten van dese naerbeschreven parceelen van erven ende dat tot behoeve van sijne drie voorkinderen mette voorst. Jenneken Jan Groenen t'samen verweckt namentlijck Philipsken, Marieken ende jenneken te weten van een parceel erffs genaemt het Swartlandt , alnoch van een parceel ackerlandts inde Oeijenstraet gelegen, noch van het Driesken aen het Heeserven, item van het Loffven, item alnoch de Cromvoor, item van het parceel genaemt de Breetvennen ende alnoch van het parceel erffs genaemt de Rossenden alle gelegen onder die prochie van Leende ... (18-02-1668)


164v. Jan Lambert Coolen ende Peeter Peeters van Woensel beijde als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen van Jan Philips Coolen verweckt bij wijlen Jenneken Jan Groenen sijne eerste gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (10-01-1668) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualitijet midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende ende het affgaen van tochte bij Jan Philips Coolen der onmondigen vader tot dien eijnde gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Woutes Verbiesen een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen ter plaetsse genaemt Swardtlandt onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Peeter Jan Coppen 3. Peeter Jan Bitters 4. de straet ...


165. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Anthonis van Hal een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen aende Oeijenstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob Hendrick van Vessem 2. Peeter Corsten van Mol 3. Peeter Wouter Donckers 4. de gemeijnstraet ..


165. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Philips Coolen een parceel drieschgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aen t'Heeserven onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob Hendrick van Vesem 2. Peeter Pompen 3. Michiel Delen [Deelen] 4. des heeren aert ...


165. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Wouter Donckers een parceel beemptgroesen groot ontrent een vaetsaet genaemt het Looffven gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Goort Thonis 2. Hendrick Corsten van Mol 3. Meeus van Mol 4. Marieken weduwe Laureijs Peeters mette kinderen ...


165. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Bartels een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet genaemt de Cromvoor gelegen inde Speel onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Thonis Donckers 2. Allet Vossen [Sfossen] 3. Arien Thonis Creupels 4. Reijm Jan Hoirs ...


165v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Dirck Bacx een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Jintis Hollen 2. de kinderen van Hendrick Anchems 3. Frans Arien Pompen 4. de weduwe Jacob Berchmans mette kinderen ... vuijtgenomen dorps commer ende seven oort stuijvers jaerlijcke grontchijns ...


165v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Philips Coolen een parceel beemptgroesen groot ontrent anderhlaff vaetsaet gelegen inde Rossenden onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan den Cuijper 2. Dirck Philips den Mulder 3. de cleijn Aa 4. Jan den Scheper [Schepers] ...


165v. Anthonis Willem Wincken [Vincken] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort den Smith [de Smid] ende Jacob Martens beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Wouter Goort Svossen [Sfossen] ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondige eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijfthien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den sesten martij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (06-03-1669) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metter aengelagh tot Boshoven gelegen prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Thonis Bitters 2. Willem Bitters 3. den Heeserpath 4. de straet. Item noch in ende vuijt een parceel ackerlants inde Breetvennen prochie voorst. gelegen tusschen 1. Libbeken weduwe Dirck Bacx met haere kinderen 2. Marieken weduwe Thonis Catten met haere kinderen 3. idem 4. Frans Arien Pompen. Noch in ende vuijt parcel ackerlandts inde Speel prochie voorst. gelegen tusschen 1. Jan Ruevens 2. Elken weduwe Peeter Belien 3. den Speelwegh 4. Joost Coox [Cocx] met meer andere. Noch in ende vuijt een halff vaetsaet landts tot Boshoven prochie voorst. gelegen tusschen 1. Gielen Peeter Delen [Deelen] 2. Reijm Jan Hoirs 3. Jacob Jan Pompen 4. den Speelwegh. Item noch in ende vuijt een stuck groesen inde Steenacker prochie voorst. gelegen tusschen 1. Handrick Dirck van Sommeren [van Someren] 2. Peeter Hendrick van Asten 3. Sijn Swuesten 4. eenen wegh. Noch in ende vuijt eenen dries tot Boshoven prochie voorst. gelegen tusschen 1. Jan Ruevens 2. Thomas Jan Versantvoort 3. Thonis van Hal 4. eenen wegh ... losbaar mette somme van driehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (06-03-1668)


166. Frans Goort Roubosch ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter van Reijmersdael een parceeltgen ackerlandts groot ontrent driendertich roeden gelegen ontrent t'Cruijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. Marcelis Thonis Smulders 2. Joost Jan Geerits ende Philips Claessen 3. eenen ackerwegh 4. de gemeijnstraet ... (12-03-1668)


166. Anthonis Geerit Gevens [Geevens] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Goort Roubosch d'eene gerechte hellicht onbedeelt in ende van ee nparceel ackerlants genaemt den Boontijt groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Middeldromthiende onder die prochie van Heeze waer van hem d'andere helft is competerende hoe wel het geheel hem transportant wegens Jacob Dielis Delen [Deelen] voor eenige dagen is opgedragen ende getransporteert tusschen 1. Merieken naergelaten weduwe Hendrick Jacob van Velthoven met haere kinderen 2. Arien Vincken 3. den lijckwegh 4. het onmondigh kindt wijlen Hendrick Thomas ... ende is te weten dat midts desen allen actien ende pretensien hoe danigh die souden mogen wesen die den getransporteerde met Jacob Dielis Delen [Deelen] voornoempt ende hier present dienaengaende als andersints d'een op den anderen souden mogen hebben sullen wesen ende gehouden worden voor doot ende te niet ...


166v. Adriaen Jacobs van Velthoven naergelaten weduer wijlen Lijsbeth Aert de Laet sijne gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte van dese naer beschreven parceeltgen van erven te weten van een parceel ackerlants genaemt den Beelenacker groot ontrent een vaetsaet, item van alnoch een parceel ackerlants genaemt Snoeijenhoeff ock over onder die prochie van Heeze ende dat tot behoeve van sijne kinderen bij de voorst. Lijsbeth Aert de Laet wettelijck verwerckt ... (19-03-1668)


166v. Geerit Adriaenssen van Velthoven ende Hendrick Anthonis Francissen man ende momboir van Lijntgen Adriaen van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe soo beijde voor hen selven als mede inden name ende als last ende procuratie hebbende van jacob Adriaenssen van Velthoven hennen respectiven broeder ende swager woonende binnen Naeldwijck [Naaldwijk] omme te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Jacob de Jongh openbaer notaris ende seeckere getuijgen residerende binnen sijne hoogheijts heelijcheijt ter Heijden op Zee wesende van date den (04-03-1668), Peeter Jorissen van Oers man ende momboir Merie Adriaen van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe, Jan Janssen van Sommeren [van Someren] man ende momboir Neesken Adriaen van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe ende Jan Jacobs van Velthoven als bij procuratie gemechticht van Jan soone Thonis Leenders alias Vincken man ende momboir Margriet wettige dochter Adriaen Jacobs van Velthoven omme te mogen doen t'gene hier naerbeschreven volght vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen residerende binnen den dorpe van Heeze van date den (22-02-1668) beijde bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts voorganede renuntiatie van tochte tot desen eijnde bij hennen voorst. vader t'hennen behoeve gedaen wettelijck ende erffelijck vercocht Nijs Jeronimus een parceel ackerlandts genaemt de Snoeijenhoeff met het corn daer op beseijt staende groot ontrent een vaetsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Goort Jan Claus 2. den cooper 3. de straet 4. den Hoeffspath ...


167. die vercooperen in qualiteijt alsovor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Peeter Delen [Deelen] een parceel ackerlandts genaemt den Beelenacker groot ontrent een vaetsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Adriaen Jan Cleijnens 2. Peerken weduwe Aert de Laet 3. den Hoeffspath 4. t'Heeser heijtvelt ...


167. Jan Huijberts man ende momboir Jenneken Lambert Coolen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Engelen een parceel groesen groot ontrent negen copsaet gelegen inde Hulsbroecken onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Stoffels 2. Hendrick Maes 3. Jan Philips Coolen mette kinderen 4. Peeter Daems met meer andere ... vuijtgenomen dorps commer ende seven duijten jaerlijcke grontchijns ... (19-03-1668)


167. die vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frederick Driessen een parceeltgen ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet gelegen aen t'Heeserven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Gielen Claesesn 2. Peerken Lamberts 3. Peeter Aerts 4. de heijde ...


167v. Hendrick Hendrick Jacobs ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerart Geerarts Vloets een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt den Heurckacker gelegen tot Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. den cooper 2. Jan Paulus Leenen 3. idem 4. idem ... (19-03-1668)


167v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Luijcas [Lucas] verweckt bij Jenneken Goort Vesters sijne wettige huijsvrouwe mette wettige geede momboiren over desselffs onmondighe kindtskinderen ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen renten ende obligatien bijde voorst. henne ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Adriaen van Velthoven man ende momboir Elken Jan Luijcas [Lucas] sijne wettige huijsvrouwe inden eersten het halff huijs metten halven aengelagh onbedeelt ende even groot soo ende gelijck t'selve gestaen ende gelegen is ontrent de Cappelle tot Eijmerick tegen over den huissinge van Jan Jacobs van Velthoven met oock de halve eijck aldaer voor aende straet staende, item alnoch de halve Putten aende Strabrechterdijck, item d'eene gerechte hellicht van een parceel beemptgroesen gelegen aenden Eijmerickerdijck d'wers op d'achterste cavel, item alnoch de Cleijn Scherffdonck, item alnoch de halff Wolffswerdt te lancx op die sijde suijtwaers, item alnoch den acker bij Jan Joosten met alnoch den dries van Arien Rouwen, item alnoch den Nijsacker

B: Jan Willem Verhagen man ende momboir Lijntgen Jan Luijcas [Lucas] sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het halff huijs met het halff backhuijsken daer sijne schoonmoeder in is gestorven ende d'eene helft vanden eijck aen t'backhuijsken metten halven aengelagh soo de palen tegen de schuer gesteken sijn, alles onbedeelt, item alnoch den halven Hoogen Dries onbedeelt ende sal sijn gebruijck hebben te weten die vuijtvaet over het Strepken op behoorlijcken tijt ende sulcx tot halff meert toe, item dat halff gedeelt inden Heijthorst, met alnoch de halve Putten dese voorst. huijsinge ende de schuer hier tegens affgedeelt sullen den wegh door den Driesch t'samen houden ende den misthoff alsoo t'samen gebruijcken, item alnoch de groot Scherffdonck ende daer vuijt te gelden thien stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht, item alnoch de Werd behalven den wegh, item dat achterste driesken met alnoch den Schelbosch, item alnoch den Smeijl, item deen vierdepart in eene rente van vierhondert gulden capitael op de gemeente van Sessgehuchten ende alnoch d'eene helft van eene schepengeloofte van hondert gulden capitael met eenen staende ende loopende pacht ten laste van Peeter Bruijnincx

C: Geerit Goort Vesters midts d'absentie van Tielen Aert Keijmps als wettige geede momboiren over de noch vier onmondige kinderen van wijlen Dirck Aert Keijmps verweckt bij Anneken Jan Luijcas [Lucas] sijne wettige huijsvrouwe ende slucx tot behoeve vande voorst. gelijcke kinderen soo onmondige als meerderjarige vande voornoemde Dirck Aert Keijmps ten bijwesen ende met approbatie van Luijcas meerderjarigh soone vanden selven Dirck Aert Keijmps sijn te deel gevallen inden eersten het halff huijs metten halven aengelagh onbedeelt ende even groot soo ende gelijck t'selve gestaen ende gelegen is ontrent de Cappelle tot Eijmerick tegen over den huijsse van Jan Jacobs van Velthoven met oock die halve eijck aldaer voor aende straet staende, item alnoch de halve Putten aenden Strabrechterdijck, item alnoch den halven beempt aenden Eijmerickerdijck d'wers op voor aen even groot, item alnoch dat eeusel, item alnoch den vaetsat driesch met alnoch den Heghacker, item den halven Binnenacker suijtwaerts, item alnoch den Kerckacker, ende moett dese cavel misschen ende minder hebben dan d'andere vuijt het gelijck sterffhuijs de somme van driehondert ende elff gulden bij het leven vande voornoemde Dirck Aert Keijmps der onmondige vader van sijne schoonmoeder genoten waer van hij sijne obligatien heeft gegeven, die midts desen worden gehouden voor voldaen ende gecasseert

D: Michiel Willem Gobbels ende Jan Jacobs van Velthoven beijde als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen wijlen Geerit Jan Luijcas [Lucas] verweckt bij Marie Willem Gobbels sijne wettige huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondige kinderen sijn te deel gevallen inden eersten het halff huijs met het halff backhuijsken daer der onmondige grootmoeder in is gestorven ende d'eene helft vanden eijck aen het backhuijsken, metten halven aengelagh soo de paelen tegen de schuer gesteken sijn alles onbedeelt, item alnoch den halven Hoogendriesch onbedeelt ende sal sijn gebruijck hebben te weten de vuijtvaert over het Streepken op behoorlijcken tijt ende sulcx tot mhalff meert toe, item dat halff gedeelt inde Heijthorst mette halve putten, item alnoch dat Manbroeck, item de halve Werd, item dat Schoorsvelt, item den Hurck met het driesken, item alnoch den halven Binnenacker noordewaerts, item alnoch den acker bij t'gelach aenden Heeserbosch, item alnoch d'eene helft van eene rente van vierhondert gulden capitael op de gemeente van die vande Sessgehuchten, ende alnoch d'eene helft van eene schepengeloofte van hondert gulden capitael met eenen staenden ende loopenden pacht ten laste van Peeter Bruijnincx

E: Hendrick Joost Dircx als wettigh geede momboir over de drie onmondige kinderen wijlen Hendrick Jan Luijcas [Lucas] verweckt bij Lijntgen Aert Wijnen [Weijnen] sijne wettige huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondige kinderen is te deel gevallen inden eersten die schuer met het gelagh soo die paelen tegens het huijs hier tegens affgedeelt gesteken sijn, met den hoff daer aen, item alnoch het geheel Streepken van den hoff tot achter toe, ende sal het huijs hier tegens affgedeelt daer over mogen varen op behoorlijcken tijt ende sulcx tot halff meert toe, item alnoch den besten eijckenboom achter aenden Hoogendriesch, item noch eenen eijck aen t'driesken, item noch die Heijthorst van Reijm Bussen, item noch twee de beste eijcken int Busselken, item alnoch den Boermansbeempt, item alnoch een parceel groesen genaemt den Thijs Wiel, item de halff Wolffswerdt noordewaerts, item den Cappelenacker ende daer vuijt te gelden vijff vaten jaerlijcx vrouwen hoeven pacht, item alnoch den Tap ende alnoch dat gedeelt inde Smeijl aenden Heeserbosch met alnoch een vierdepart in eene rente van vierhondert gulden capitael op de gemeijnte van die vande Sessgehuchten, met conditie dat d'een d'ander sal moeten wegen daer t'van noode wesen sal te weten ten naesten velde ende minsten schaede, ... (21-03-1668)

169. Anthonis Adriaen Driessen ende heeft met behoorlijcke solemniteijten wettelijck vernaedert ende onderstaen als naerder van bloet, den coop van een parceel groesen genaenmt den Beempt groot ontrent drie copsaet gelegen aenden Rul prochie van Heeze als Hendrick Jacob Schooffs bij coope heeft vercregen tegens Aert Adriaen Driessen ende Jenneken sijne suster, ende midts den cooper die cooppenningen bij hem daer opbetaelt ter somme van sessentsestich gulden weijgert t'ontfangen als niet gecompareert wesende, sijn deselve door den naederman geconsigueert onder schepenen hier onder genoemt ten behoeve des coopers met beloofte van wijders den cooper van alles te ontlasten ende indemneren ... (29-03-1668)


169. Joostgen weduwe wijlen Dielis Dircx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende bekendt wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben vuijt handen van Goort Hendricx de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt stellende hem daer voorens bij forma van beleeninge in handen een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Euvelwegen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Willem ende Dielis Jan Slauwers 2. Jan Ceelen ende Goort Dircx Verwerdingen 3. den crediteur 4. de rieviere genaemt de Cleijn Aa ... om soo lange t'selve parceel groesen bij hem te worden gebruijckt tot dat de voorst. hondert gulden wederom aen hem sullen wesen gerestitueert d'welck sij ofte haere kinderen altijt sullen mogen doen als t'hen believen sal, midts t'selve een halff jaer te voorens op te moeten seggen ... ende specialijck op de twee parceeltgens ackerlandts haer bij decreet geaccordeert te vercoopen doch om eenige redenen onvercocht gebleven ende nu in plaetsche van dien t'voorst. parceel groesen bij beleeninge vuijtgegeven ... (04-04-1668)


169v. Jan Thonis Aerts ende heeft wetelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs ende Niclaes Willem Smulders als heijligeestmeesteren der taeffel des Heijligeest tot Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heiligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vierden april waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (04-04-1669), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs schuer metten aengelagh groot ontrent twee vaetsaet gelegen aneden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Verschueren 2. d'erffgenamen van Jan Delen [Deelen] 3. idem 4. de straet ... losbaar mette soome van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ende mette verschenen pachten ten tijde der lossinge ... (04-04-1668)


169v. Adam Peeter Heijen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Raes Geerit Raessen als renmeester van seeckere fondatie gemaeckt ende gefondeert bij wijlen heer ende mr. Peeter Everaerts in sijnen leven pastoor tot Rijthoven [Riethoven] ende die naer hem rentmeester sal wesen ende sulcx tot behoeve vande voorst. fondatie eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden sesten april waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (06-04-1669) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt de Braeck groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Joost Dircx 2. Thijs Peeter Heijen 3. Jan Franssen 4. s'heeren aert. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen genaemt den Slootendriesch groot ontrent een vaetsaet ontrent t'Leurstraetgen onder die prochie voorst. gelegen tusschen 1. Jan Franssen nomine uxoris 2. Jan Peeter Heijen 3. Geerit Peeters 4. t'Leurstraetgen ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (06-04-1668)


170. Willem Thonis Verhagen in houwelijck gehadt hebbende Anneken Sluijmers sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte op huijs hoff metten aengelagh groot ontrent seven copsaet gestaen ende gelegen ontrent de kercke tot Leende gecomen van Aert Cuijsters [Costers] ende dat tot behoeve van Peerijntgen sijne wettige dochter bij sine voorst. eerste huijsvrouwe verweckt midts nochtans dat den renuntiant daer van is reserverende sijn leven langh t'gebruijck van t'voorst huijs metten aengelagh...


170. daer naer is voor ons comen de voornoemde Peerijntgen meerderjarige dochter vande voorseijde Willem Verhagen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Willem Verhagen ende Jacob Jan de Werdt haeren halven broeder ende swager t'samen even diep t'voorst huijs metten aengelach soo ende onder die reserve als haeren vader t'selve met renuntiantie der tochten aen haer heeft overgegeven gestaen ter plaetse voorst. tusschen 1. Anneken weduwe [doorgehaald: Jacob] Wouter Beelkens mette kinderen 2. Bartholomeeus soone Jacob Willem Achten 3. de straet 4. d'erffgenamen Geerit Muijsers ... (04-06-1668)


170v. Willem Anthonis Smulders onsen mede schepen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Geerit Gevens [Geevens] een parceel ackerlandts groot ontrent drie copsaet gelegen ontrent de Breeijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Anthonis Smulders 2. den cooper 3. Libbeken weduwe Philips Goort Dircx met hare kinderen 4. den Lijckwegh ... (08-06-1668)


170v. Anthonis Geerit Gevens [Geevens] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vierentwintichsten junij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (24-06-1669), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt den Meulenbergh groot ontrent seven copsaet gelegen ontrent t'Cruijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Beecx 2. eenen ackerwegh 3. idem 4. Geerit Sijn Sircx. Item alnoch in ende vuijt een parceeltgen groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Bulders onder die prochie voorst. tusschen 1. Jan Swuesten nomine uxoris 2. Leentgen Hans Bacx met haere kinderen 3. Jan Claes Vesters 4. Libbeken weduwe Jop Janssen met haere kinderen. Item alnoch in ende vuijt een parceeltgen ackerlants groot ontrent drie copsaet gelegen ontrent de Breeijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Anthonis Smulders 2. den vercooper 3. Libbeken weduwe Philips Goort dircx met haere kinderen 4. den lijckwegh ... Losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (08-06-1668)

[Kantlijn: compareerde Willem Janssen Smits [Smids] als tochter, Antermis Smits [Smids] ende Andries Cornelis als man ende momboir Helena Smits [Smids] sijne wettichge huijsvrouwe inwoonder tot Mierlo ten erffrecht soo voor hen selven als hen fort ende sterck maeckende voor henne vier andere susters en broeders dewelcke bekende ende verclarde vande neffenstaende erffrente mette loopen pachten van dien mette penningen dewelcke vande goedten bij vercoopinge sijn gecomen voldaen ende betaelt te sijn ende gevhens dat van te ontlasten ende ontslaen consenterende derhalve inde cassatie deses (05-02-1700)]
[Kantlijn: den staet van 50 penningen aenden ontfangen overgegeven den (30-03-1668) totten lesten junij daer naer beloopt 161 gulden 7 stuijvers 8 penningen die ick ten voorst. dage aen den heer ontfanger heb gootgedaen ende verantwoort]

171. Michiel Aert Coppen ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een hijs hoff metten aengelach groot ontrent seven copsaet onbegrepen der maeten gelegen aenden Venne onder die prochie van Heeze als mr. Claes Bocx coster ende schoolmeester tot Heeze in coope vercregen heeft van Ghijsbert Bastiaens vuijt crachte van procuratie hem gegeven bij Jan Janssen geboortich van Lierop volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende van date den (15-08-1667), ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (19-06-1668)


171. Heijltgen Reijm Hoirs naergelaten weduwe Tiellen Jans van Stercksel [van Sterksel], geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt inhoudende eene clausule aldus, "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen heb bij Godt almachtich op deser aerden verleent, te weten soo wel die gene gecomen sijn, ende haer testatrice aenbestorven van haere twee overleden voorkinderen verweckt met Lenart Coox [Cocx], als die gene haer aengecomen sijn van wijlen mr. Reijm Hoirs haren vader ende Neesken Hanssen haere moeder, midtsgaders die gene gecomen van sijne testateurs wegen, ende oock vande vercregen ofte geconquesteerde goederen, egeen vuijtgescheijden, waer sij cracht ende macht aen sijn hebbende, daer over soo maecken ende laten sij testateuren reciproce d'een den anderen ende den lancxlevende van hen beijden vrije heer ende meester omme soo veel, daer van bijde lancxtlevende te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren belasten ende beswaren tot dat henne schulden sullen wesen betaelt, ende den lancxtlevende tot sijn nootdruft onderhoudt ende alimentatie sijns lichaems van deen sal hebben," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts als openbaer notaris ende seeckere getuijgen binnen de heerlijcheijt van Heeze ende Leende residerende van date den (12-06-1658) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jacob van Asten eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van acht gulden vijff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, nochtans onder dese conditie dat bij aldien dese rente precies alle jaer betaelt wort indien gevalle sal mogen gestaen met het betaelen van seven gulden thien stuijvers maer ander niet, alle jaer te gelden ende te betaelen op den achtienden julij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (18-07-1669), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent drie vaetsaet genaemt den Broeckbeempt gelegen aen het Strijpereijntgen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Abrahams [doorgehaald: Reinier Hollen] met meer andere 2. de kinderen ende erffgenamen van Goedelt van Hees 3. Reijm Hollen 4. de vercoopersse. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts gelegen aen t'Hannen Eijnde prochie voorst. groot ontrent vierdalff copsaet tusschen 1. Jan Belien 2. de straet 4. Jan Belien 4. Jan Arien van Roij ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ende mette verschenen pachten ten tijde der lossinge verschenen ende onbetaelt staende ende reserveert den cooper naer het expiereren van ses eerstcomende jaeren het capitael deser rente metten verloopen intrest te mogen eijschen ende bij forma van parate executie in te voorderen d'welck bij de vercoopersse wordt geconsenteert ... (18-07-1668)


171v. Goort Hendrick Bul ende hem in desen fort ende sterckmaeckende voor sijne mede erffgenamen van wijlen hendrick Bul ende alsoo voor d'eene helft ende Hendrick Govers man ende momboir van Geertruije Wils Muijsers sijne wettige huijsvrouwe voor d'ander helft, ende hebben alsoo indier qualiteijt t'samenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Arien Daems een parceel erffs groot ontrent anderhalff vaetsaet onbegrepen der maten gelegen inde Hulsbroecken onder die prochie van Heeze tusschen 1. Frans Hendrick Pompen 2. Jan Dirck Aerts, Geerit Goorts met meer andere 3. d'erffgenamen Reijm Vee 4. eenen gebruijck wegh ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen gulden jaerlijcx aenden Heijligengeest tot Leende, met alnoch eenen gulden jaerlijcx aende kercke tot Leende ... (06-08-1668)


172. Peeter Hendrick Smulders naergelaten weduer wijlen Margriet Willem Engelen sijne gewesene huijsvrouwe ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte van het huijs metten aengelagh ende den acker hier onder met sijn reengenoten geexpresseert gestaen ende gelegen ontrent de kercke van Leende groot ontrent t'samen seven copsaet ende sulcx tot behoeve van sijne drie kinderen mette voorst. Margriet Willem Engelen t'samen verweckt, ende dat op sulcke conditie dat de voorst sijne drie kinderen gehouden sullen sijn alle sijne schulden tot desen dage toe te moeten betaelen, egeen vuijtgescheijden ende sulcx gedaen sijnde, dat hij renuntiant reserveert dan van het overschot der penningen geprocedeert van t'voorst. huijs sijne tochte inder selver natuer ende gelijck hij van te vooren van het voorst. huijs was hebbende midtsgaders vrije wooninge in het cleijn huijsken ende sijn gebruijck inden hoff voor voor sijn eijgen particulier behoeff, maar voorders niet...


172. daer naer sijn voor ons comen Willem Goort Donckers man ende momboir Heijltgen Peeter Smulders sijne wettige huijsvrouwe ende Adriaen Wouter Donckers man ende momboir Ida Peeter Smulders sijne wettige huijsvrouwe ende hebben t'samen indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Matthijs Geerit Goorts van Velthoven hennen swager ende mede erffgenaem henne twee gerechte derde portien waer van het resterende een derde portie den getransporteerde is competerende in ende van t'voorst. huijs metten aengelagh ende den acker daer t'eijnden aen gelegen soo ende gelijck allen t'selve ter plaetsse voorst. tusschen sijne paelen ende limiten gelegen is tusschen 1. Anthonis Wouters Verbiesen 2. Elken weduwe Marten Bastiaens met haere kinderen 3. idem 4. de straet ... ende wordt geconditioneert dat als den getransporteerde sal hebben betaelt de vorost. schulden vanden renuntiant hennen schoonvader naer desselffs doot den voorgenoemde getransporteerde schuldich ende gehouden sal sijn ter saecke van het voorst. transport van het huijs metten aengelagh ende den acker daer t'eijnden aen gelegen aen de transportanten voor hen contingent hebben te betaelen elck de somme van hondert sessentsestich gulden derthien stuijvers van welcke penningen hennen voorst. schoonvader sijn leven langh heeft gereserveert de bladinghe en tochte alles op verbant alsvoor ende naer recht ..


172v. Lijntgen Jan Beecx naergelaten weduwe wijlen Peeter Andries Swuesten geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met haeren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt almachtich op deser aerden verleent, daer van maecken ende laete sij testateuren d'een den anderen ende den lancxlevenden van hen beijden vrije heer ende meester om allen henne voorst goederen egeen vuijtgescheijden soo erffhave als gronden van erven te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaren ende sijnen ofte haeren vrije wille daer mede te doen ende dat voor soo veele ende tot dat allen henne schulden soo van opgenomen geworven penningen als andersints voldaen ende betaelt sullen wesen, ende daer en boven om henne t'samen verweckte kinderen op te voeden," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen ende secretaris van Heeze ende Leende van date den (22-07-1663), bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht de ho: ed: gebo: heer Albrecht Snoeckart van Schaumburgh vrije ende grontheer van Heeze ende Leende een parceel driesgroesen genaemt het Boelenhuijs groot ontrent vier vaetsaet gelegen ter plaetse genaemt D'Ovels onder die prochie van Heeze tusschen 1. Ghijsbert Janssen 2. Peeter Dircx ende Willem Peeters 3. sijn ho: ed: gebo: 4. idem ... vuijtgenomen dorps commer ende vijfthien stuijvers jaerlijcx aende kercke van Heeze ende den grontchijns daer in staende ... (16-08-1668)


173. Jan Anchems naergelaten weduer wijlen Anneken Jan Stappers sijne gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van testamente bij hen t'samen gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "ende comende voorts tot dispositie vande tijttelijcke goederen bij Godt almachtich hen op deser werelt verleent ende daer sij testateuren macht over hebben om te disponeren maecken sij testateuren reciproce alle deselve goederen t'sij haeffelijck erffhaeffelijck ende erffelijcke goederen waer ende tot wat plaetsen die gelegen sijn, den lancxtlevende om mette selve goederen te doen sijnen oft haeren vrijen wille al off sij beijde inden leven waren te mogen veralieueren, vertransporteren ende andersints te doen naer sijnen oft haeren believen," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen ende secretaris der stadt Eijndhoven [Eindhoven] van date den (06-02-1642) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Geerit Daems een parceel beemptgroesen groot scherp twee vaetsaet gelegen inde Cuijlen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob van Asten 2. Jan Vogel ende Heijltgen weduwe Peeter van Puth met haere kinderen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. den cooper ... (17-08-1668)


173. Matthijs Geerit Goorts van Velthoven man ende momboir Lijsbeth Peeter Smulders sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Roeloff Hendricx een parceel erffs genaemt het Gelagh wesende groese ende ackerlandts groot ontrent t'samen twee vaetsaet gelegen inde Ren onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. Hendrick Jan Geven [Geeven] 3. Lijntgen weduwe Aelbert Adriaens met haere kinderen 4. de straet .. vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert gulden capitael aen mr. Claes Bocx ... (20-08-1668)


173v. sr. Toussijn vanden Roosse coopman borger inwoonder tot S'hertogenbosch als bij procuratie gemechticht van Johan Fabre, Michiel vande Ven, Johan van Beugen, Jacop van Lier, Jan Liebermans van Zoest ende Agnees Lambrechts Horn, weduwe wijlen Anthonij van Beugen, alle te samen beneffens den voornoemden comparant crediteuren vanden sterffhuijse van wijlen Hendrick Dielissen in sijnen leven voerman inwoonder tot Heeze, omme te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de prcuratie daer van sijnde gepasseert voor J. Keijsers notaris ende seeckere getuijgen residerende binnen de stadt van s'Hertogenbosch van date den (03-09-1668) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende voort vuijt crachte van andere acten ende bescheeden inden transporte vande verdere goederen den (02-12-1667) bijde voorst. crediteuren gedaen geinsereert waer toe om cortheijts will wordt gerefereert, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Andries ende Jacob gebroederen soonen Geerit Swuesten ende Jan soone Jan Slauwers t'samen een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten, gestaen ende gelegen aenden Strabrechterdijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. de straet 2. Geerit Thonis Wouters ende de kinderen van Dirck Keijmps 3. de straet 4. scherp vuijtgaende ... (18-09-1668)


174. De kinderen ende erffgenamen wijlen Tielen Aert Keijmps verweckt bij Teuntgen Hendrick Loeffs sijne gewesene huijsvrouwe mette wettige geede momboiren over desselffs alnoch twee onmondige kinderen ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen de parceelen van erve vuuijtgenomen het huijs metten aengelagh bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Hendrick meerderjarich soone Tielen Aert Keijmps inden eersten het halff velt inde Langhstraet neffens Peeter Bacx cant te lancx op even groot, item alnoch den Looffvensacker, alnoch een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet inde Speel gelegen, item alnoch den dries inde Langhstraet, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt de Crekelseijck ende moet genieten vuijtte cavel gevallen aen Jacob Pompen ses gulden eens

B: Jacop Jan Pompen man ende momboir Lijntgen Tielen Aert Keijmps sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het halff velt inde Langhstraet neffens Peeter Wouters erve te lancx op even groot, item alnoch den Paeijacker, met alnoch den Vrijdagh, Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt het Hoffken, item alnoch een vierdepart inde Schaeijveijen van d'eene hleft dwers op te deelen voor aen even groot ende moet dese cavel aen d'andere drie cavelen geven elck ses gulden eens

C: Aert onmondigh soone Tielen Aert Keijmps door Luijcas Dirck Keijmps ende Jan Boonen sijne wettige geede momboiren is te deel gevallen inden eersten het dijcxveltgen, item alnoch d'eene helft vande Schaeveijen die sijde suijtwaerts te lancx op even groot, alnoch d'eene helft van Hendrick Leenen acker die sijde noortwaerts, item alnoch het gelach neffens Dielis van Mol, item alnoch een parceeltgen ackerlandts genaemt den Berch gelegen inde Halffvennen, item het Driesken in de Langhstraet van Gerit Boelen met alnoch de Jansborge, ende moet dese cavel genieten ende ontfangen vande cavel gevallen aen Jacob Jan Pompen de somme van ses gulden eens

D: Lijsken onmondige dochter Tielen Aert Keijmps door Jan Boonen ende Luijcas Dirck Keijmps haere wettige geede momboiren is te deel gevallen inden eersten den Looffvensdries, item alnoch d'eene helft van Hendrick Leenen acker die sijde suijtwaerts even groot, item alnoch het gelagh neffens Peeter Heijlen candt, item alnoch een vierdepart inde Schaeijveijen van d'eene helft dwers op te deelen achter aen even groot, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt de Kooijen met alnoch de Rije, ende moet dese cavel ontfangen ende genieten vande cavel gevallen aen Jacob Pompen ses gulden eens ... (26-09-1668)

174v. Cornelis Joost Dircx man ende momboir Geertruije Aert de Laet sijne wettige huijsvrouwe, Geerit Jacobs van Velthoven, Hendrick Thonis Francissen man ende momboir Lijntgen Adriaen Jacobs van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe, Peeter Jonis van Oers man ende momboir Merije sijne wettige huijsvrouwe, Jan Thonis Vincken man ende momboir Grietgen sijne wettige huijsvrouwe, Jan Janssen Coris man ende momboir Neesken sijne wettige huijsvrouwe alle kinderen vande voornoemde Adriaen van Velthoven verweckt bij Libbeken Aert de Laet sijne huijsvrouwe, ende hen in desen gesamenderhandt fort ende sterckmaeckende voor Jacob Adriaen van Velthoven hennen broeder ende respectiven swager ende Hendrick Bartholomeeus Vlasblom man ende momboir Mechelt Peeters in houwelijck gehadt hebbende Jan Aert de Laet als wettige geede momboir gestelt bij wethouderen der dinghbancke Gestel, Strijp ende Stratum, over de twee onmondige dochters wijlen de voorst. Jan Aert de Laet verweckt bij de voornoemde Mechelt Peeters sijne wettige gewesene huijsvrouwe, ende hem in desen voor de voorst. twee onmondige kinderen fort ende sterckmaeckende, ende alsoo de voorst. comparanten voor d'eene helft als wettige erffgenamen van wijlen Aert Geerit de Laet ende Adam Thonis Metten als eenichsten erffgenaemen van wijlen Peerken Thonis metten sijne suster gewesene huijsvrouwe vanden voorseijden Aert Geerits de Laet ende alsoo voor d'andere hleft, ende hebben indier qualiteijt gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen Coris den mede comparant ende erffgenaem een huijs metten aengelach groot ontrent een vaetsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Adriaen Jacobs van Velthoven 2. Peeter Peeter Delen [Deelen] 3. idem 4. Cornelis Corstens ... (16-10-1668)


175. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Peeter Delen [Deelen] een parceel ackerlandts genaemt den Beelenacker groot ontrent een vaetsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. Merieken Peeters van Oers 3. den cooper 4. het Heeser heijtvelt ...


175. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Paulus Smidts onsen mede schepen een parceel ackerlandts genaemt de Ruckenhoeve groot ontrent een vaetsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan jan Teeuws nomine uxoris 2. Jan Swuesten met meer andere 3. Hendrick Claus 4. Merije Delen [Deelen] ...


175. Jan Geerit Gobbels woonende tot Blejswijck [Bleiswijk], ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Merije weduwe Hendrick Jacobs een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet gelegen inde Nieuwhoeven onder die prochie van Heeze, gecomen van Hendrick Geerit Gevens [Geevens] sijnen gewesenen broeder tusschen 1. d'erffgenamen van wijlen Willem Daems 2. Marcelis Thonis Smulders 3. Hendrick Stoffels 4. Libbeken weduwe Philips Goort Dircx met haere kinderen ... (17-10-1668)


175v. Matthijs Coolen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Niclaes Bocx coster ende schoolmeester tot Heeze eenen jaerlijcken ende erffelijck chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den sessentwintichsten october waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (26-10-1669), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelagh groot ontrent vijff vaetsaet aenden Ven onder die prochie van Heeze gelegen tusschen 1. Geerit Verschuren 2. een gemeijnstraetgen 3. idem 4. die kinderen van wijlen Hendrick Thijs. Item alnoch in ende vuijt een parcel groesen genaemt de Horst gelegen ter plaetse voorst. tusschen 1. de weduwe mette kinderen wijlen Michiel Adriaens 2. d'erffgenamen wijlen jonker Adriaen van Gerwen 3. Hendrick Stoffels 4. Peeter Jan Thijs ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van vijftich gulden capitael aen ... [leeg] ende vijff stuijvers jaerlijcke grontchijns staende t'samen in t'huijs metten aengelagh ... losbaar mette somme van twee hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (26-10-1668)


175v. Lijsken naergelaten weduwe Willem Hendrick Bul geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlandts geheeten den Langenacker groot ontrent negen copsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende als Hendrick Willem Bul inwoonder tot Leende in coope vercregen heeft van Willem Hendrick Pompen woonachtich tot Aelem [Alem] vercocht sijnde onder malcanderen mondt tegens mondt op den (10-05-1668) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerdersse geweken ende haer gelaten in sijn recht (29-10-1668)


176. Maria Peeter van Oirs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Thonis Vincken een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen aen t'Heezerheijtvelt Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. de weduwe Lambert Goorts mette kinderen 2. Peeter Peeters 3. Jan Peeter Celen 4. den Hoeffspath ... (10-11-1668)


176. Adriaen Jacobs van Velthoven in houwelijk gehadt hebbende voor sijn eerste huijsvrouwe Lijsbeth Aert de Laet ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte van het naerbeschreven huijs hoff metten aengelagh gestaen ende gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze ende sulcx tot behoeve van sijne ses wettige kinderen, bijde voorst. Lijsbeth Aert de Laet verweckt midts dat mette cooppenningen daer van comende des renuntiants schulden moeten worden betaelt ende reserveert twee appelboomen met eenen kerssenboom sijn leven langh gedurende t'gebruijck daer van te hebben maer voorder niet ...


176. daer naer sijn voor ons comen Geerit ende Jacob gebroederen soonen Adriaen Jacobs van Velthoven voorst., Hendrick Anthonis Francissen man ende momboir Lijntgen sijne wettige huijsvrouwe, Peeter Joris van oers man ende momboir Marie sijne wettige huijsvrouwe, Jan soone Thonis Leenders alias Vincken man ende momboir Margriet sijne wettige huijsvrouwe, ende Jan Janssen van Sommeren [van Someren] man ende momboir Neesken sijne wettige huijsvrouwe alle kinderen vande voornoemde Adriaen Jacobs van Velthoven verweckt ibj de voorst. Lijsbeth Aert de Laet ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Hendricxken Geerits naergelaten weduwe wijlen Lambert Goort Heijmans het voorst. huijs hoff, torffschop metten aengelagh hier voor geexpresseert groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der maeten soo ende gelijck den renuntiant t'selve desen dage toe gebruijckt heeft gereserveert de oestboomen die hier voor staen vuijtgesteken tusschen 1. Cornelis Corstens 2. de kinderen Hendrick Ceelen 3. Cornelis Corstens 4. de straet .. .(14-11-1668)


176v. Jan Willem Verhagen man ende momboir Lijntgen Jan Luijcas [Lucas] sijne wettige huijsvrouwe ter eenre, Michiel Willem Gobbels ende Jan Jacobs van Velthoven beijde inden name ende als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen wijlen Geerit Jan Luijcas [Lucas] verweckt bij Merije Willem Gobbels sijne wettige huijsvrouwe ter andere sijde, ende hebben met malcandere wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt seecker huijs metten aengelagh, ende een parceel drieschgroesen hier onder gespecificeert


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is ende sulcx bij voorkeur de voorst. momboiren ende dat tot behoeve vande voornoemde onmondige kinderen d'eene helft van het voorst. huijs waer inne Jenneken Luijcas [Lucas] der onmondige grootmoeder is gestorven gestaen ter plaetse genaemt de Haegh ende dat het voorste eijnde noortwaerts totte dobbelschouw ende muer nu tusschen beijde geleght toe welcke schouw en muer sij malcanderen tot boven toe in het dack tusschen beijde sullen moeten helpen onderhouden ende voorts het voorst. huijs d'wers op metten halven kelder soo die met een muer doorslagen is, doch sal de geheele keldercamer tot dit voortste huijs blijven ende behooren midtgaders het backhuijs ende het halff gelagh even groot te langhx op oock noortwaerts, ende sal sijnen wegh hebben te weten het backhuijs achter het huijs door, soo ende gelijck de paelen gesteken sijn, ende is conditie dat soo iemant van hen deijlderen sijn deel ofte cavel vande voorst. huijsinge quaem aff te breken in sulcken gevalle de plaetse daer het opgestaen heeft sal comen te verliesen ende comen tot het gene in essie ende standt sal blijven, item is deselve alnoch te deel gevallen den halven hoogendriesch oostwaerts neven Jan Daems erve ende moet aende straet even breet sijn ende moet dese cavel vuijtter handt geven de somme van thien gulden eens

B: Jan Willem Verhagen is te deel gevallen het achterste eijnde van t'huijs waer inne Jenneken Luijcas [Lucas] sijne schoonmoeder is gestorven gestaen ter plaetse genaemt de Haegh onder die prochie van Heeze ende dat totte dobbelschouw ende muer nu tusschen beijde gemaeckt toe, welcke mue ende schouw sij malcanderen midtsgaders het dack tusschen beijde int scheijden ende sulcx tot boven toe sullen moeten helpen onderhouden ende voorts het voorst. huijs d'wers op metten halven kelder soo de muer tusschen beijde geslagen is doch sal de geheele keldercamer blijven bij het voortste gedeelte ofte portie het halff gelagh ock hier bij gevallen de sijde suijtwaerts even groot sal altijt moeten gedoogen het gebruijck van het voortste huijs den wegh naer het backhuijs achter dit achter huijs om soo breet als de paelen gesteken sijn ende bij aldien ter selver plaetse een schuer mocht geseth worden sal mede haeren wegh onbecroont alsoo mogen hebben, ende is conditie dat jemant van hen deijlderen sijn deel off cavel vande voorst. huijsinge quaem aff te breken in sulcken gevalle de plaetse daer het opgestaen heeft sal comen te verliesen ende comen tot het gene in essie ende standt sal blijven, item is deselve alnoch te dele gevallen den halven hoogen driesch westwaerts neven Thijs Koenssen erver, ende moet voor aende straet even breet wesen, ende sal dese cavel ontfangen vande voortste cavel de somme van thien gulden eens ...

177. Peeter Hermans man ende momboir Sanderijn Willem van Houdt [van Hout] sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Hendrick Verbeeck een parceeltgen erffs wesende een timmerplaetse groot ontrent derdalff copsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Lijsken Willem Baten 2. den vercoooper met Geerit Joordens kinderen 3. Dielis Danckers 4. de gemeijnstraet ... (17-11-1668)


177v. Matthijs ende Adriaen gebroederen wettige soonen wijlen Jan Matthijs van Can, Maria dochter Jan van Can geassisteert met Goort Janssen als haeren bijstaende momboir in desen, Goort Aerts man ende momboir Christina dochter Jan van Can ende Anneken oock eene meerderjarige dochter vande voornoemde Jan Matthijs van Can, ende hebben alsoo indier qualiteijt gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Herman Michielssen, d'een hellicht die sijde noortwaerts van een parceel groesen groot int geheel ontrent vier vaetsaet, gelegen aenden Ven prochie van Heeze tusschen 1. die weduwe Michiel Adriaens mette kinderen 2. die vercooperen, wesende de helft hier tegens affgepaelt 3. Matthijs Coolen 4. de gemijnstraet .. vuijtgenomen dorps commer ende thien stuijvers elff penningen jaerlijcke grontchijns met alnoch drie vaten roggen jaerlijcx te betaelen met vijfthien stuijvers aende H: Geest tot Leende ... (19-11-1668)


177v. Matthijs ende Adriaen gebroederen soonen wijlen Jan Matthijs van Can ende Goort Aerts man ende momboir Christina dochter Jan van Can sijne wettige huijsvrouwe ende hebben gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Maria ende Anneken henne susters ende wettighe dochters vande voorst. Jan Matthijs van Can t'samen drie gerechte vijfte portien onbedeelt in ende van een parceeltgen ackerlandts groot ontrent drie copsaet waer van de andere twee vijffste portien de cooperen als henne mede erffgenamen sijn competerende genaemt den Heijligeest gelegen ontrent t'Heeserven onder die prochie van Heez tusschen 1. Hendrick van Asten 2. Tielen Huijben 3. Willem Martens 4. Willem Vesters met meer andere ...


178. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, de cooperssen vt supra, drie vijffste portien onbedeelt in ende van een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent vijff copsaet gestaen ende gelegen aenden Venne prochie van Heeze tusschen 1. Lijsbeth dochter Jan Coppen 2. Marie Jan Coppen 3. de kinderen wijlen Jan Thijs den ouden 4. de straet. Item alnoch drie vijffste portien onbedeelt in ende van een parceel driesgroesen groot ontrent twee vaetsaet ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. Wouter Coox [Cocx] 2. Herman Geilis 3. Matthijs Coolen 4. die straet ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert gulden capitael aen Hendrick Stoffels aen te verden met eenen loopende pacht staende in t'huijs metten aengelagh ende drie vaten roggen jaerlijcx te betaelen met vijfthien stuijvers aende Heijligeest tot Leende staende in het voorst. parceel driesgroesen ... (22-11-1668)


178. Andries Frans Coolen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jenneken Frans Coolen sijne suster sijn kindtsgedeelte ofte portie alnoch onbedeelt sijnde, soo ende gelijck het hem van sijne ouders is aenbestorven alles gelegen tot Hoogh-Geldrop onder de jurisdictie van Heeze ende Leende t'sij in hoogen, in leegen, in landen, in sanden, in bosschen en beempden in heijden ende weijden, ende voorts soo t'selve inde Ses Gehuchten gelegen ende bevonden sal worden ... (21-11-1668)


178. Andries Frans Coolen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Reijnier Janssen een derde portie noch onbedeelt in allen de goederen soo ende gelijc khet selve hem van Thonis Frans Coolen sijnen broeder is aenbestorven alles gelegen op Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van heeze ende Leende t'sij in heijden en weijden in dipen en droogen, in landen ende sanden, egeen daer van vuijtgescheijden ... (22-11-1668)


178v. Willem Eijmbert Pappen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Goort Stoffels, eenen jaerlijcke ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken guldne tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den lesten dagh november waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (30-11-1669) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelagh groot ontrent een halff vaetsaet gestaen ende gelegen aen t'Cruijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Geerit Gevens [Geevens] 2. Lijsken weduwe Aert Hanssen 3. Hendrick Geerit Gevens [Geevens] 4. de gemeijnstraet. Noch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen aende Oude Voort onder die prochie voorst. tusschen 1. Luijcas Hendricx Dircx 2. Lijntgen weduwe Peeter Andriessen, Lijsken weduwe Aert Hanssen met meer andere 3. Libbeken weduwe Philips Goort Dircx met haere kinderen 4. den Lijckwegh ... vuijtgenomen dorps commer ende den grontchijns in den voorst. huijse staende ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich der gelijcke guldens gepermitteert gelt ... (05-12-1668)

[Kantlijn: compareerde Johannes Vromans in heuwelijck hebbende Francina Michiel Smulders woonende tot Heese hebbende denselven Smulders Cellie en transport gekomen vande nevenstaende jaerlijcke rente alhier gepasseert den (14-12-1682) bekent en verclaert seekeren sommen van penningen ontfangen te hebben vuijt de coop: penningen gekomen vande verpachte vaste goederen van Anna van Can weduwe Jan Eijmert Pappen 99a alhier aende corpes getransporteert, (16-04-1742) verclarende den comparant daermede vandeselve nevenstaende rente van hondert vijftic gulden capitael en verloopen pachten te wesen voldaen en te consenteren int roijeren en casseren vande selve rente vanden (05-12-1668), actum Heese den (02-03-1743)]

178v. Anthonis Geerit Gobbels naergelaten weduer wijlen Anneken Jacob Delen [Deelen] sijne wettige gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van testamente met wijlen sijne voorst huijsvrouwe gemaeckt inhoudende een clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt de heer almachtich op deser aerden verleendt, soo van erffgoederen, renten, huijsen, landerijen, saeij, ende weijlanden oock erffhaeffelijcke meubelen egeen daer van vuijtgescheijden waer ende tot wat plaetssen die gelegen sijn, daer over laeten ende vermaecken sij testatueren reciproce d'een den anderen enden lancxlevenden van hen beijden vrije heer ende meester, omme deselve te mogen vercoopen veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren min ofte meer al off sij testatueren beijde inden leven waren, ende dat tot betalinge van henne testateurs schulden ende om henne kinderen t'samen verweckt, daer mede op te voeden sonder eenige vande selve goederen ofte penningen van dien te procederen te gebruijcken inden bijstandt vanden tweeden houwelijck soo wanneer d'een off d'ander vande testateuren daer toe mogen comen te geraecken" breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heeze residerende van daten den (11-10-1664) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Joosten een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aen d'Oude Meulen prochie van Heeze tusschen 1. Geerit Beecx 2. Libbeken Franssen naergelaten weduwe Jan Franssen mette kinderen 3. de heijde ofte s'heeren aert 4. Jenneken naergelaten weudwe Jan Schavers mette kinderen ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers jaerlijcke grontchijns ... (10-12-1668)


179. die vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Anthonis Smulders onsen mede schepen een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Bulders onder die prochie van Heeze tusschen 1. Ida weduwe Jan Swuesten mette kinderen 2. eenen waterlaet 3. Peerken weduwe Jacob Tielen Cuijpers met meer andere 4. Hendrick Joost Dircx ... (10-12-1668)


179. Peeter Goort Stoffels in houwelijck gehadt hebbende voor sijn eerste huijsvrouwe Jenneken Jan van Velthoven ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte van allen d'erffgoederen die hij renuntiant als lancxlevende vuijt dien hoofde in tochten was besittende t'sij in huijsinge weij ende seijlanden egeen vuijtgescheijden, ende dat tot behoeve van sijnen soon Jan bij de voorseijde Jennken Jan van Velthoven in sijnen eersten houweljck wettelijck verweckt, ... (20-12-1668)


179. Marten Jan Geldens man ende momboir Merrije Hendrick Cuijpers sijne wettige huijsvrouwe ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlandts genaemt den Heesteracker met het Eeghtgen daer tegen over aen d'andre sijde vanden wegh gelegen ontrent den Wintmolen van Heeze groot ontrent drie copsaet als Hendrick Wouter Snoecx in coope vercregen heeft vande erffgenamen wijlen Aert Thonis Wouters volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (04-01-1668) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende heeft den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (21-12-1668)


179v. Willem Hendrick Thijs man ende momboir Merije Geerit Gobbels sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Claes Jan Tielens een parceeltgen ackerlants groot ontrent drie copsaet genaemt den Bollert gelegen inde Sneppenkammer tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peerken weduwe Peeter den Decker met haere kinderen 2. s'heeren aert off erve 3. idem 4. Thijs Jan Beecx ...


179v. Geerit Jacops alias Foes ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Willem Engelen een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Strijp ter plaetsse genaemt t'Hannen Eijnde onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Baeten 2. Michiel Gevens [Geevens] 3. Dackboc. 4. de straet ... (28-12-1668)


179v. Ida Aert Melchiors lestnaergelaten weduwe Jan Peeter Swuesten geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte de selve competerende voor het kindtsgedeelte van Caspar haeren soone verweckt mette voornoemde Jan Peeter Swuesten sijnde meerderjarigh ende slucx tot behoeve van voornoemde Casper haeren soone omme te mogen doen t'gene nae beschreven is volgende, soo in huijsinge landerijen, renten, meubelen, ende inmeubelen goederen egeen vuijtgescheijden waer die sullen worden bevonden hem eenichsints competerende het sij vuijtten hooffde van vader als moeder... onder conditie nochtans dat sij renuntiante voornoemt reserveert het vsufruct ende gebruijck desselffs kindtsgedeelte haer leven langh gedurende ende onvermindert t'recht van meesterschap haer gegeven bijden testamente wijlen Jan Peeter Swuesten haeren overleden man saliger d'welck wort gelaten in geheel


180. daer naer is voor ons comen de voornoemde Caspar soone Jan Peeter Swuesten sijnde meerderjarich ten dienste van sijne coninghlijcke majesteijt van Spaengjen [Spanje] ende heeft midts het contentement aen hem gedaen soo van een rijpeerdt als contante penningen, wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeve van Nicasius, Anthonis ende Perijntgen sijne wettige twee broeders ende suster het voorst. sijn kindtsgedeelte ende filiale portie hem competerende vuijt crachte alsvoor in ende vande huijsinge, landerijen, renten, meubelen, ende inmeubele goederen egeen vuijtgescheijden ... (29-12-1668)


180. Anthonis soone Jan Peeter Swuesten met Pierijntgen sijne suster ten overstaen van Ida henne moeder, wesende meerderjarich geassisteert met eenen bijstaende momboir hier toe vercoren diewelcke verclaren ende beknenen midts desen dat Nicasius hennen broeder soo veel penningen heeft aengenomen voor de schulden bij hennen vader achtergelaten ter somme van vier hondert gulden dat alsulcke somme van penningen als hij voor vuijt heeft genoten soo van betaelde peerden als andersints volgens den testamente van Jan Peeter Swuesten ende Ida Aert Melchiors sijne wettige huijsvrouwe daer mede sijn voldaen ende te niet gemaeckt sulcx dat sij kinderen dienaengaende sullen wesen in allen de goeederen egael even diep ende gelijck nochtans gereserveert ende soo sij comparanten bekennen dat de voornoemde Nicasius blijft in sijn geheel ende sla trecken vuijtte goederen alsulcke verschot van penningen als hij heeft gedaen voor aspar hennen broeder monterende ter somme van hondert negen pattacons ende dat in consideratie vuijt sijns Caspars kindtsgedeelt ...


180v. Jan Hendrick van Buel ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt Jan Timmers acker gelegen aenden Sandwegh tot Strijp onder die prochie van Leende als Marten Dirck Cissen in coope vercregen heeft van Peeter Jacob Eeckelmans man ende momboir van Margriet Hendrick van Buel volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (25-01-1668), ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (20-12-1668)


180v. Joost Hendrick Verbeeck ende Frans Janssen beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen van wijlen Hendrick Dirck Schooffs verweckt bij Goedelt Gielen Gevens [Geevens] sijne gewesene huijsvrouwe, ende hen in desen voor de voorst. onmondige fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Delis Goossens een parceel beemptgroesen groot ontrent een vaetsaet gelegen aen het Houten Heijken onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jacob Matthijssen 2. Anthonis Thijs Loots 3. Iken weduwe Jan Delen [Deelen] met haere kinderen 4. het Houten Heijken. Item alnoch d'eene helft van een parceel erffs genaemt den Rietbeempt de sijde noortwaerts groot ontrent een vaetsaet ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. den cooper 2. een sighvelt 3. het Houten Heijken 4. Jan Michiel Gobbels ... (27-02-1669)


[Kantlijn: den 50 penningen t'seder den (01-07-1668) tot hier toe daer bij gerekent seecker transport staende geregistreert achter ende int leste van t'voorleden jaer 1667 d'welck midts de contagieuse sieckt bij de schepenen op sijnen tijt niet en was overgebracht ende nu eerst met desen staet verantwoort daer inne begrepen eenige transporten alhier voor Leenmannen gedaen ende bedraeght affgetrocken wesende voor t'schrijven van den staet twee gulden twee stuijvers alnoch suijver voor t'landt de somme van hondert vierentwintich gulden d'welck ick den (30-03-1669) aen den heer ontfangen heb goetgedaen ende verantwoort]

181. [leeg]


Anno 1669

181v. Hendrick Willem Bul man ende momboir Marie Adriaen Nasen sijne wettige huijsvrouwe, Willem Willem Bul man ende momboir Jenneken Adriaen Nasen ende Heijltgen meerderjarige dochter vande voornoemde Adriaen Nasen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Wouter Donckers, een parceel ackerlandts groot ontrent vierdalff vaetsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. de straet 2. idem 3. idem 4. s'heeren aert off heijde ... (02-01-1669)


181v. Jan Hermans man ende momboir sijnder huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Aert Willem Coppen een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Aert Hoeben 2. de kinderen van Dirck Cissen 3. die weduwe Willem Dielis mette kinderen 4. Libbeken Baeten mette kinderen ...


181v. Philips Adriaens naergelaten weduer wijlen [leeg] vuijt crachte van testamente mette voorst. sijne huijsvrouwe gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne goederen soo erffgoederen, huijsinge landt ende sant, als van erffhaeffelijcke meubelen egeen vuijtgescheijden waer over sij testateuren cracht ende macht sijn hebbende allen deselve maecken ende laten sij testateuren reciproquelijck d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijden ommte mogen blijven besitten ende gebruijcken sonder aen iemanden staet ofte inventaris daer van gehouden te leveren, oock met macht omme dieselve te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaren, al off sij testateuren beijde inden leven waren," breeder naar inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris mr. Paulus Smidts ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van Heeze residerende van date den (04-12-1662) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo in erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jan Claus Janssen twee parceeltgens groesen gelegen opden Tonghreep bij die Leenderbrugh onder Weerde [Valkenswaard] groot alle beij ontrent vier vaetsaet d'een tusschen 1. den Tonghreep 2. Andries Verhoeven 3. den getransporteerde 4. idem, het tweede onder Leende gelegen tusschen 1. Lenart Hendrick Steijmans 2. den getransporteerde voorst. 3. Jacob Monnincx 4. de straet ... (08-01-1669)


182. Jan Claus Janssen ende heeft bij erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Philips Adriaens een parceeltgen groesen groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen op de Burggerhuijs onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Janssen 2. Jan Laets den jongen 3. de straet 4. den getransporteerde ...


182. Geerit Willems man ende momboir Lijntgen Hendrick Dircx sijne wettige huijsvrouwe, Libbeken Hendrick Dircx naergelaten weduwe Jan Franssen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Peeter Jan Joosten soo voor hem selven als hem fort ende sterckmaeckende voor Luijtgen weduwe Paulus Jan Joosten als bij constitutie geauctoriseert wesende van Adriaen Jan van Esch man ende momboir van Teuntgen Hendrick Dircx sijne wettige huijsvrouwe volgens d'acte daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (21-12-1667), ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Hendrick Maes een huijs schuer metten aengelagh groot int geheel ontrent een vaetsaet gestaen ende gelegen aende Voortstraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. mr. Paulus Smidts 2. Cornelis Corstens 3. de Voortstraet 2. d'erffgenamen Goort Heijmans ... (09-01-1669)


182v. Adriaen Willem Engelen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Bartels van Berenbroeck eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te geldenende te betaelen op Maria geboortendagh in september eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Jan Philips coolen aen ende ten behoeve van Reijm soone Jan Macque [Macken] vuijt seeckere sijne onderpanden als te weten een stuck landts inde Speel gelegen genaemt de Cromvoor groot ontren seven copsaet onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Truijken weduwe Anthonis Donckers met haere kinderen 2. Peeter Belien. Noch in ende vuijt een stuck lants groot ontrent drie copsaet aen die Speelwegh gelegen prochie voorst. tusschen 1. Hendrick Dirck Verbraecken 2. Aert Peeters den Metser, breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (13-11-1651) ende bijden voorst. transportant in coope vercregen van meer genoemde Reijm Macque [Macken] vuijtwijsens den transportbrieff daer van sijnde voor schepenen alsvoor gepasseert den (10-01-1664), ende den transportant heeft op de voorst. rente midtsgaders de brieven ende bescheeden daer van sijnde met vijff jaeren achterstels van dien helmelinge vertegen ... (11-01-1669)


182v. Jan Evert Joosten ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Jintis Hollen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijfthien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijfthienden januarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (15-01-1670), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck groesen genaemt dat Langheeusel groot ontrent twee loopensaet ende drie copsaet gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Peeter Goort Joosten 2. Hendrick van Hooff 3. de Eeuselstraet 4. Willem Tielens. Noch in ende vuijt een stuck groesen ter voorst. plaetse gelegen, genaemt dat Evertsveltgen groot ontrent twee loopensaet tusschen 1. den vercooper 2. Maeijken weduwe Frans Bluijssen mette kinderen 3. Evert Joosten Everts 4. idem ... losbaar mette somme van drie hondert gulden Hollandts gepermitteert gelt ... (15-01-1669)


183. Reijm meerderjarich soone Peeter Reijmen, Frans Wouter Coox [Cocx] als wettigh geede momboir beneffens de mede momboir Jan Verstappen doch midts desselffs absentie Hendrick van Puth in sijnen naem als daer toe geauctoristeert wesende, over de drie onmondige kinderen van Peeter Reijmen namentlijck Agneet, Francijn ende Elken, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettigh decreet bij mijn heeren den stadthouder ende schepenen vonnisselijck verleendt van date den (21-01-1669) ons schepenen seel wel kennelijck, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Peeter Reijmen hennen broeder ende mede erffgenaem een huijs schuer metten aengelagh groot ontrent anderhalff vaetsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijnen paelen ende limiten gestaen ende gelegen is tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Bartels 2. de straet 3. idem 4. Peeter Jan Tijssen ... (21-01-1669)


183v. Reijm ende Jan gebroederen meerderjarige soonen wijlen Peeter Reijm Hoirs, Frans Wouter Coox [Cocx] als wettigh geede momboir beneffens Jan Verstappen den mede momboir docht midts desselffs absentie Hendrick van Puth in sijnen naem als daer toe geauctoriseert wesende over de drie onmondige kinderen van wijlen Peeter Reijm Hoirs verweckt bij Cathelijn Jan Verstappen sijne gewesene huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt


A: ende midts welcke deijlinge te deel gevallen is Reijm Peeter Reijmen inden eersten den acker bij Willem Bitters, noch het half Hulsbroeck even groot die sijde noortwaerts

B: Jan Peeter Reijmen is te deel gevallen inden eersten den Schappenacker, noch het Voortgen, item alnoch Nelis Schevers bercken, met alnoch het gemeijn Eeuselken

C: Agneetgen onmondige dochter Peeter Reijmen ten overstaen vande voorst. momboiren is te deel gevallen inden eersten den Speelacker met alnoch den Ouden Beempt

D: Francijn onmondige dochter Peeter Reijmen ten overstaen vande voorst. momboiren is te deel gevallen, inden ersten den acker int Swartlandt met het houdt, met alnoch het halff Hulsbroeck suijtwaerts even groot

E: Aeltgen onmondige dochter Peeter Reijmen ten overstaen vande voorst. momboiren is te deel gevallen inden eersten Jan van Brugh acker, item alnoch het Sratenbroeck met alnoch het Meulenschuth ...

183v. Peeter Jan Delis Goossens man ende mombir Marie Dirck Schoofs ter eenre, Joost Hendrick Verbeeck ende Frans Jan Hendricx als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Hendrick Dirck Schooffs verweckt bij Goedelt Gielen Gevens [Geevens] sijne wettige gewesene huijsvrouwe ter andere sijde, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Peeter Jan Delis Goossens voorst. inden eersten d'eene gerechte hellicht van een parceel groesen genaemt den Rietbeempt de sijde suijtwaerts te lancx op even groot, item alnoch d'eende hellicht van een parceel groesen genaemt het Goor dwers op even groot aen het westeijnde gelegen met twee stuijvers chijns, alnoch d'eene hellicht van het eeusel te lancx op suijdtwaerts gelegen even groot, item alnoch het Boschackerken, item alnoch d'eene hellicht vande Looght d'wers op het suijder einde even groot, item alnoch d'eene hellicht vande Smeel d'wers op even groot oock het suijder eijnde met alnoch den Mortel

B: de momboiren inden name ende ten behoeve vande voorst. onmondige is te deel gevallen inden eersten d'eene gerechte hellicht van een parceel groesen genaemt den Reitbeempt de sijde noortwaerts te lancx op even groot, item alnoch d'eene hellicht van het eeusel oock de noortsijde te lancx op even groot, alnoch d'eene hellicht van het Goor d'wers op het oosten eijnde even groot met twee stuijvers chijns, item alnoch het cleijn veltgen, item alnoch d'eene hellicht vande Loocht d'wers op even groot noortwaerts gelegen, item alnoch d'eene hellicht vande Smeel oock noortwaerts gelegen d'wers op even groot, met alnoch de Rijt ... (24-01-1669)

184. Jan soone Hendrick Delen [Deelen], Hendrick Thomas van Lierop man ende momboir Marie Hendrick Delen [Deelen], Jenneken meerderjarige dochter Hendrick Delen [Deelen] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, Aert Janssen van Neerpelt man ende momboir Aeltgen Hendrick Delen [Deelen] ende Adriaen Hendrick Gielens man ende momboir Hendricxken Hendrick Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben alsoo indier qualiteijt gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Wouter Bernaerts een parceel ackerlandts genaemt het Heijtvelt groot ontrent een vaetsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Dielis Delen [Deelen] 2. Lenert Vincken [doorgehaald: d'erffgenamen van Adriaen Jacobs van Velthoven] 3. Jan Dielis Delen [Deelen] 4. Adriaen Jacobs van Velthoven ... (25-01-1669)


184v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Nijs Jeronimus een parceel beemptgroesen genaemt het Clausvelt groot ontrent twee vaetsaet gelegen aen het Runtvoort onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peerken dochter Hendrick Henssen 2. der naburen chijnsgoet ende de rievier genaemt de Cleijn Aa 3. idem 4. idem ...


184v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Hendrick Goossens een parceel groesen genaemt den Boelenbeempt groot ontrent twee vaetsaet gelegen buijten Ginderover ontrent het Runtvoort onder die prochie van Heeze tusschen 1. Adriaen Jacobs van Velthoven 2. Jan janssen Cleijnen 3. de Cleijn Aa 4. der naburen chijnsgoet ...


184v. de vier leste vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Delen [Deelen] hennen swager ende mede erffgenaem dese naebeschreven huijsinge ende parceelen van erven waer inne hem een gerechte vijffde portie is competerende alle gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze, als te weten voor eerst een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent vijff copsaet tusschen 1. Hendrick Geerit Joosten 2. Lenaert Thonis Vincken 3. Adriaen Driessen 4. de gemeijnstraet. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Hoogen Acker groot ontrent vijff copsaet tusschen 1. Hendrick Geerits 2. Adriaen Driessen 3. Peerken Hendrick Henssen 4. de straet. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt de Hooff groot ontrent een vaetsaet tusschen 1. Merieken Willem Gielens 2. Hendrick Jan Claus ende Jan Jacob Bacx 3. d'erffgenamen wijlen Hendrick Jan Delen [Deelen] 4. de gemeijnstraet. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Cleijen Exterennest groot ontrent vierdalff copsaet tusschen 1. Peerken Hendrick Henssen 2. Thonis Hendrick Bacx 3. Jan Janssen Teeussen 4. Hendrick Geerits. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den groot Exterennest groot ontrent vijfftalff copsaet tusschen 1. Nijs Jeronimus 2. een beemptstraetgen 3. Hendrick Geerits 4. Hendrick Faessen. Item alnoch een parceel groesen genaemt den Vinckert groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Peeter Jan Coppen 2. Cornelis Corstens 3. der naburen chijnsgoet 4. de Cleijn Aa ...


185. Jan Hendrick Delen [Deelen] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Maeijken van Hooff weduwe Frans Bluijssen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op onser liever vrouwen lichtmisdagh ofte den tweeden februarij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (02-02-1670) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt den grooten Exterennest groot ontrent vijff copsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Nijs Jeronimus 2. een beemptstraetgen 3. Hendrick Geerits 4. Hendrick Faessen. Item alnoch in ende vuijt een arceel ackerlandts genaemt den Cleijnen Exterennest groot ontrent vierdalff copsaet tusschen 1. Peerken Hendrick Henssen 2. Thonis Hendrick Bacx 3. Jan Janssen Teeussen 4. Hendrick Geerits. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen genaemt den vinckert groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Peeter Jan Coppen 2. Cornelis Corstens 3. der naburen chijnsgoet 4. de Cleijn Aa .. losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...


185v. Jan Hendrick Delen [Deelen] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem thijs ende Niclaes Willem Smulders als proviseuren der taeffel des Heijligeest tot Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve des voorst. Heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijffentwintichsten januarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (25-01-1670) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt de Hoeff groot ontrent een vaetsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze tusschen 1. Merije Willem Gielens 2. Hendrick Jan Claus ende Jan Jacob Bacx 3. d'erffgenamen Hendrick Jan Delen [Deelen] 4. de gemeijnstraet. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt den Hoogenacker ter plaetse voorst. gelegen tusschen 1. Hendrick Geerits 2. Adriaen Driessen 3. Peerken Hendrick Henssen 4. de straet. Item alnoch in ene vuijt huijs hoff metten aengelagh groot ontrent vijff copsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Hendrick Geerits 2. Lenaert Thonis Vincken 2. Adriaen Driessen 3. de gemeijnstraet ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich der gelijcke guldens gepermitteert gelt ...


185v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Luijcas Blockers verweckt bij Lijntgen Vervalen sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Lauwreijs Jacobs man ende momboir Jenneken Luijcas Blockers sijne wettige huijsvrouwe inden eersten het huijs metten aengelagh ende boomgaert gereserveert ses jonge oostboomen, het Bosselken wesende oock jonge oestboomen met alnoch het opgaende eijckenhoudt staende lancx den Hoff ende t'huijs om vander plaets t'samen te worden geruimt binnen ses eerstcomende jaeren ende sal het huijs ende de schuer den misthoff t'samen onbecroont van jemanden gebruijcken doch bij aldien de schuer affgebrocken wordt, sal de plaetsse verliesen daer sij op staet, midts daer voor genietende de somme van twintich gulden eens, ende sal dit huijs de andere mede deijlderen goede huijsvestinge moeten doen van nu paesschen eerstcomende tot over een jaer. Item alnoch den Hoevenacker, met alnoch den halven beempt neffens Willem Goossens te lancx op even groot, item alnoch een deel inden Bijsteren achter aen naest den Heeserbosch sijnde groes heijde ende ackerlandts, ende sal dese cavel vuijtter handt geven aen Willem Luijcas Blockers de somme van hondert ende vijftich gulden eens, te betaelen t'alderheijligen eerstcomende
[Kantlijn: Willem Luijcas Blockers bekent dat Lauwrens Jacobs aen hem dese somme van hondert vijftich gulden in dese geruent heeft voldaen ende betaelt op den (04-01-1670)]

B: Mechel dochter Luijcas Blockers wesende meerderjarigh soo sij verclaerde geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten de schuer met de plaetse daerse opstaet soo het opgepaelt is ende sal de schuer ende t'huijs den misthoff t'samen halff ende halff onbecroont gebruijcken de oestboomen van het huijs gereserveert sullen comen voor d'eene helft aen dese cavel vande schuer, item alnoch den Horneman bijde schuer gelegen behalven de eijckeboomen die neffens de straet staen ende mogen noch ses eerstcomende jaeren blijven staen, doch de negen eijckenboomen rontsomme de schuer sullen blijven staen, item alnoch het Kempken bijde schuer met alnoch den Wal lancx den Driesch bij het kempken gelijck de paelen gesteken sijn, item alnoch het halff Tiellensgelagh neffens het Binnenvelt te lancx op even groot, alncoh den halven beempt neffens Jan Goossens erve oock te lancx op even groot ende alnoch een deel inden Bijsteren en grooten acker t'eijnden malcanderen int midden gelegen soo de paelen gesteken sijn

C: Willem meerderjarich soone Luijcas Blockers is te deel gevallen, inden eersten eenen driesch tegenover de weduwe van Jacob de Smith [de Smid] gelegen sijnde een timmerplaets, item alnoch het halff Tielensgelagh neffens Goort Tiellens kinderen erve westwaerts aen gelegen te lancx op even groot, item alnoch een deel inden Bijsteren te lancx op neffens de straet, soo de paelen gesteken sijn, item alnoch het Cleijn Ackerken, alnoch het Leeghtgen met drie roeijen inden grooten acker oock soo de paelen gesteken sijn, item alnoch de eijckeboomen lancx den Horreman het huijs ende hoff, met alnoch d'eene helft vande oestboomen van het huijs gereserveert, ende sal dese cavel ontfangen ende genieten vande gene t'huijs gevallen sijnde de somme van hondert ende vijftich gulden eens te betaelen t'alderheijligen eerstcomende ... (31-01-1669)
[Kantlijn: Willem Luijcas Blockers bekendt dese somme van hondert vijftich gulden hem comende vuijtte cavel vande huijsinge vuijt handen van Lauwreijs Jacobs sijnen swager ontfangen te hebben ergo voldaen, actum den (04-01-1670)]

186v. Libbeken Hendrick Lobben geassiteert met eenen bijstaende momboir indesen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jacob Pancras een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Jansborgh onder die prochie van Leende tusschen 1. Jenneken weduwe Dielis Aerts met meer anderen 2. den cooper 3. Frans Raessen 4. den cooper ... (01-02-1669)


186v. dieselve vercooppersse ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Jintis Hollen een parceel erffs wesende groesen siggen ende putten groot ontrent vijftalff vaetsaet gelegen inde Bercken tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Jacob Maes nomine uxoris 2. [leeg] 3. den Berckwegh 4. s'heeren aert ...


186v. Ruth Jacobs ende Jan Goossens beijde als wettige geede momboiren over de noch vijff onmondige kinderen wijlen Jan Nelis verweckt bij Jenneken Jacobs sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren den stadthouden ende schepenen deser heelijcheijt van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van daten den (16-01-1669) ons schepenen seer wel kennelijck de voorst. momboiren alnoch inden name ende hen in desen fort ende sterckmaeckende voor Cornelis Jan Nelis buijtens'landts in Duijtslandt [Duitsland] getrouwt wesende, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten Jan Joris de Jongh een huijs schuer metten aengelagh groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten, gestaen ende gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. de straet 2. Jacob Aert Groenen 3. de straet 4. Jacob Jutten ...


187. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Goort Donckers een parceeltgen groesen genaemt het Cleijn Busken groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Busch tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Arien Pompen 2. Hendricxken weduwe Willem Vreijssen met haere kinderen 3. Maeijken van Hooff weduwe Frans Bluijssen met haere kinderen 4. d'erffgenamen wijlen Peeter Jacob Luijten ...


187. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Jan Pompen een parceel erffs wesende groes ende landt groot t'samen ontrent derdalff vaetsaet genaemt het Groot Busselken, gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Foes 2. Dielis Danckers 3. Maeijken weduwe Frans Bluijssen met haere kinderen 4. idem ...


187. Jan soone Jan Franssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs ende mr. Willem Aelberts als kerckmeesteren tot Heeze ende die naer hen kerckmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vande voorst. kercke, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweeden februarij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt de Hoeffkens groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Peeter Heijen 2. Jacob Joosten op t'Hoff 3. Geerit Mijnis 4. de straet ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (02-02-1669)


187v. Joost ende Andries gebroederen, soonen Hendrick Jan Delen [Deelen] verweckt bij Hendricxken Goort Joosten sijne wettige huijsvrouwe, Goris Cornelis man ende momboir Annken Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. Joost ende Goort, hen alnoch in desen fort ende sterckmaeckende voor Jan ende Claes soonen Hendrick Jan Delen [Deelen] henne broeders als daer van mondelinge last hebbende soo sij verclaerden, ende hebben alsoo indier qualiteijt met malcanderen, wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Andries Jan Delen [Deelen] ende Goris Cornelissen voorst. t'samen, inden eersten het huijs metten aengelagh gestaen ende gelegen aende Voortstraet, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Poortman, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Langenacker ontrent den windtmolen tot Heeze gelegen, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Grooten Acker ontrent t'Heijligh Cruijsken gelegen, item alnoch den Holenberch ende moet dese cavel t'hennen last nemen ende betaelen allen d'opgenomen ende geworven penningen waer mede dese voorst. panden sijn belast ende beswaert midtsgaders allen d'achterstellige pachten, soo ten laste van dese als d'andere parceelen ende panden achtergelaten bij de voornoemde Hendrick Jan Delen [Deelen] tot desen dage toe vervallen ende daer en boven alnoch te moeten betaelen allen de handtschulden egeen vuijtgescheijden bij de voornoemde Hendrick Jan Delen [Deelen] achtergelaten, item alnoch te moeten vuijtter handt geven aen Jan ende Claes sijne broeders ende mede erffgenamen elck de somme van vijffenveertich guldens eens ende aen Goort Hendrick Delen [Deelen] de somme van vijffentwintich gulden dij hij bekent ontfangen te hebben

B: Joost Hendrick Delen [Deelen] is te deel gevallen inden eersten den Goorbeempt aenden Rul gelegen, alnoch een parceel ackerlandts inde Vlaes gelegen tot Creijel, item alnoch een halff vaetsaet ackerlandts int Philipsgelant gelegen ende hier vuijt te gelden eene rente van vijftich gulden capitael aen Herman Gielis

C: Goort Hendrick Delen [Deelen] is te deel gevallen een parceeltgen groesen genaemt de Werd groot ontrent een vaetsaet, ende daer vuijt te gelden een rente van vijffentwintich gulden capitael aen de kinderen van Peeter Jan Geerits

D: Jan ende Claes gebroederen soonen Hendrick Delen [Deelen] sullen voor hen protie hebben ende ontfangen vuijtte cavel gevallen aen Andries Hendrick Delen [Deelen] ende Goort Cornelissen elck de somme van vijffenveertich gulden eens over drie jaer te betaelen ... (02-02-1669)

188. Lijntgen Andries Swuesten naergelaten weduwe Willem Adriaen Vincken geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van allen d'erffelijcke goederen egeen vuijtgescheijden die sij als lancxlevende soo vuijtten hoffde vande voornoemde Willem Adriaen Vincken haeren gewesene man als andersints is besittende, ende dat alles tot behoeve van Hendrick Jan Joosten haeren schoonsoone mannelijck momboir van Jenneken haere dochter mette voorst. Willem Adriaen Vincken t'samen verweck ... (05-02-1669)


188. Hendrick Jan Joosten mannelijck momboir van Jenneken Willem Adriaen Vincken, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jorissen van Oers een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen onder t'Hoogh Schoor onder die prochie van Heeze genamet het Schoorsvelt tusschen 1. Geerit Cornelis 2. Lenaert Thonis Vincken 3. der naburen chijnsgoet 4. de rievier genoemt de Cleijn Aa ... (06-02-1669)


188v. Lijsken naergelaten weduwe wijlen Michiel Goort Adriaens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met haeren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "inden verstande nochtans dat den lancxlevenden vande beijde testateuren sal sijn ende blijven vrije heer ende meester van allen der testateuren goederen dien den eersten afflijvige metter doot sal ontruijmten ende achterlaten onaengesien de voorst. legaten omme deselve te mogen vercoopen veralieueren transporteren belasten ende beswaren min ofte meer al off sij testateuren beijde in leven waren," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Paulus Smidts notaris ende seeckere getuijgen binnen den dorpe van heeze residerende van date den (09-02-1663) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Coox [Cocx] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweeden februarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (02-02-1670) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel driesgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt den Wamisdries gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Jan Delen [Deelen] ende Goort Bacx 2. Herman Gielens 3. Peeter Sijmons 3. de Venderstraet ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (06-02-1669)


188v. heer ende meester Nicolaus licentiaet inde rechten soo voor hem selven, als hem fort ende sterck maeckende voor joffrouwe Heijlwega Versterren naergelaten weduwe d'heer Gerardi sijne moeder, als mede voor joncker Joan Christoffel de Roseneck sijnen swager ende voor heer ende mr. Guilliam Gerardi oock licentiaet inde rechten sijnen broeder, diewelcke verclaert ende bekendt soo als hij doet midts desen dat Evert Jan Everts voor d'eene hellichte, Luijtgen weduwe Jan Tielens met willem Tielens ende Jacob Jacobssen te samen voor d'ander hellicht, hebben aen hem comparant gelost ende affgequeten met eene somme van drie hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, eenen jaerlijcken ende erffelijcken erffroghpacht van vijfthien vaten roggen die de voornoemde joffrouwe Heijlwega Versterren naergelaten weduwe d'heer Gerardi mette samen kindren sijn heffende ende pretenderende geweest opde voorst. afflosseren ende henne goederen als leste herbrengers waer van de constitutiebrieven niet te vinden sijn, bekennende vanden voorst. erffroghpacht van vijfthien vaten roggen ende allen de verloopen achterstellende pachten van dien ten vollen vervueght voldaen ende gecontenteert te sijn, schellende oversulcx daer van quijt de voornoemde afflosseren ende henne goederen ende persoonen nu ende ten eeuwigen dage, sonder eenige rente actie ofte recht dienaengaende op hen afflosseren ofte derselver erffgenamen ofte goederen nu ofte hier naermaels meer te sullen pretenderen, directelijck ofte indirectelijck, in eeniger manieren, ende oft eenige erffbrieven daer van naermaels ten voorschijn mochten comen dat deselve met desen bekentenisse ende quitantie sullen wesen geannulleert doot ende te niet gelovende de voornoemde heer ende mr. Niclolaus Gerardi comparant soo in sijne voorst. qualiteijt als in sijnen eijgen naeme hier voorens als schuldenaer principael itervenierende ende hem fort ende sterckmaeckende dit altijt vast stedigh ende van werden te sullen houden ende doen houden op verbant van sijnen eijgen persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende, waer die sullen bevonden worden stellende deselve ten bedwinge van alle gerichten op parate ende reale executie als verrecte schult met allen recht verworven sonder eenige oppositie van recht namptisatie met voorgaen ... (07-02-1669)


189v. Peeter Jan Joosten van Gastel ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Geerits eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken guldne tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den twelffden februarij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontent seven copsaet genaemt den Bollaert gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. d'erffgenamen Jan Lammers 2. de straet 3. idem 4. idem ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (12-02-1669)


189v. Jan ende Hendrick gebroederen soonen wijlen Hendrick Jan Geenen ende hen in desen fort ende sterckmaeckende voor Marie Hendrick Geenen henne merderjarige suster ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijc kende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs ende Niclaes Willem [doorgehaald Anthonis] Smulders beijde als proviseuren der taeffel des Heijligeest tot Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betalen op den derthienden februarij, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt den Molenhoeffacker groot ontrent vijftallf vaetsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze hen t'samen toebehoorende tusschen 1. Adriaen van Velthoven 2. Peeter Janssen en Anneken weduwe Adriaen Peeters mette kinderen 3. Frans Jan van Meel 4. Joost Jan Verra met meer andere ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van vijftich gulden capitael aen d'erffgenamen Philips Goort Dircx ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens Hollandts gepermitteert gelt ... (13-02-1669)


190. Thonisken weduwe Joost Peeter Clevers geassisteert ende met consent ende overstaen van Adriaen Jacobs van Velthoven haeren tegenwoordigen man ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte tot behoeve van haere wettige kinderen bijde voornoemde Joost Peeter Clevers haeren eersten man verweckt, ende dat van een parceel driesgroesen groot ontrent vijff copsaet, waer op een huijs plagh te staen ende nu onlancx affgebroken gelegen aenden Venne onder die prochie van Heeze, item van alnoch een parceel groesen genaemt de Streep groot ontrent vijff copsaet ter plaetse voorst. gelegen ende dat metten last van chijns ende pacht daer in staende...


190. Thonis, Jan ende Dielis gebroederen soonen wijlen Joost Peeter Clevers ende hebben gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Anthonis Martens een parceel driesgroesen wesende een aengelagh groot ontrent vijff copsaet waer op een huijs plagh te staen ende nu onlancx affgebroken wesende gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Merieken weduwe Hendrick Aerts van Maerheeze [van Maarheeze] mette kinderen 2. eenen waterlaet 3. de straet 4. Peeter Hendrick Matthijssen ... vuijtgenomen dorps commer ende vijff stuijvers ende anderhalven penningh grontchijns ...


190v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen [de Litsenborger] geboortich vuijtten lande van Litsenburgh een parceel driesgroesen genaemt de Streep groot ontrent vijff copsaet gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. eenen waterlaet 2. eenen dries toebehoorende de kercke van Heeze 3. de straet 4. Peeter Anthonis Aerts ...


190v. Joost Hendrick Delen [Deelen] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem thijs ende mr. Willem Aelberts beijde als kerckmeesteren der prochiekercke tot Heeze ende die naer hen kerckmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vande voorst. kercke eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijfthienden dagh februarij ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot scherp een vaetsaet gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Tonisken weduwe Jan Dirck Stijnen 2. Jenneken weduwe Willem Claessen met haere kinderen 3. Dielis Jacob Roelen 4. Geerit Thonis Wouters. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlants genaemt de Vlaes groot ontrent drie copsaet gelegen tot Creijel prochie voorst. tusschen 1. d'erffgenamen Joost Goort Joosten 2. Thonisken weduwe Jan Dirck Stijnen 3. de straet 4. Paulus Noppen. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts genaemt den Joorden groots ontrent een halff vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Paulus Smidts 2. Thonisken weduwe Jan Dirck Stijnen 3. Paulus Smidts 4. een heijtvelt .. vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van vijftich gulden capitael aen Herman Michielssen staende in het beemptgen aende Rul ende inden Vlaesacker... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens ... 815-02-1669)

[Kantlijn: volgens seecker quitantie van Willem Daems als kerckmeester tot Heeze van date den (11-01-1690) wordt dese neffenstaende rente gehouden voor gecasseert en daerom doorgeslagen]
[Los vel: bekennis ick onders. als kerckmeester ontfangen te hebben voor ofte ten behoeve der kercke tot Heese, vande kinderen Joost Hendrick Deelen tot Keijl de somme van vijfftich guldens tot voldoeninghe van eene rentebrieff, opgenoomen bij haeren vaeder Joost Hendrick Deelen vande voorst. kercke met alle achterstaende pachten waer meede met accoort is veracordeert voor de somme van ses guldens, datum desen (11-01-1690), Willem Daems]

191. Geerit, Jan, Hendrick ende Wouter gebroederen soonen Michiel Schaften, Peeter Willem Delen [Deelen] als oom ende bloetvooght over de noch drie onmondige kinderen wijlen Willem Michiel Schaften verweckt bij Anneken Willem Delen [Deelen] sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende hem in desen soo voor de voorst. onmondige als voor Ida derselver suster nu mondigh wesende fort ende sterck maeckende, Joost Jan Verra als oom ende bloetvooght over Michiel Thonis Schaften ende hem in desen voor den selven beneffens de voornoemde Wouter Michiel Schaften als oom van vaders wegen t'samen fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt als erffgenamen wijlen Hendrick Michiel Schaften wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jacop Schooffs ende Jan Thonis Paulus t'samen een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet onbegrepen der maten gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Michiel Gevens [Geevens] 2. Tielen Arien Tielens 3. Peeter Jan Joosten 4. eenen voetpath... ende verclaert de voorst. Jan Jacob Schooffs de penningen waer mede hij d'eene helft van dit parceel ackerlandts betaelt heet gecomen te sijn van sijn eijgen patromonie goet ondersulcx willende ende begerende dat d'eene helft van t'voorst parceel ackerlandts naer sijne doot sal comen aen sijns getransporteerdens naeste vrienden ende erffgenamen niet seclusie der vrienden van sijner vrouwen candt (18-02-1669)


191. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joosten op t'Hoff een parceel driesgroesen genaemt t'gelacxken groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maten gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Arien Tielens 2. Thonis Arien Driessen 3. Willemken weduwe Dielis Sanders met haere kinderen 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van dertich stuijvers jaerlijcx aen Dirck Wouters Verbiesen ende alnoch vijff stuijvers seven duijten jaerlijcke grontchijns ...


191v. Willem Gijsberts man ende momboir Margriet Anthonis sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Matthijs Booms een parceel driesgroesen groot ontrent vijff copsaet genaemt den Driesch gelegen op Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Margriet weduwe Frans Paulus mette kinderen 2. Lucas Lauwreijssen 3. een straetgen 4. Jan Anthonis ...


191v. Jan Jacob Ceelen inwoonder tot Eijndhoven [Eindhoven] ende heeft wettelijck gerenuncieert ende affgegaen sijne tochte tot behove van Corstiaen Willemssen ende Geerit Janssen sijne schoonsoonen als getrouwt hebbende sijns renuntiants dochters inden eersten houwelijck verweckt bij Joostgen Dircx Coox [Cocx] ende dat van seecker cleijn huijsken met ontrent ses roeden hooffs gestaen ende gelegen tot Leende ontrent die kercke aldaer tusschen 1. een cleijn straetgen 2. Jenneken weduwe Hendrick Dirck Verwerdingen met haere kinderen oock mede met een hoecxken t'eijnden aen gelegen beneffens Willem Wouten [Woijten] 4. de straet ...


191v. Corstiaen Willemssen man ende momboir Heijltgen een voordochter van Jan Jacob Ceelen sijne wettige huijsvrouwe ende Geerit Janssen man ende momboir Jenneken oock eene voordochter vande voornoemde Jan Jacob Celen [Ceelen] sijne wettige huijsvrouwe beijde inwoonderen tot Woensel ende hebben wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt, Jan Jacob Ceelen hennen schoonvader een cleijn huijsken met ontrent ses roeden hooffs gestaen ende gelegen tot Leende ontrent de kercke aldaer tusschen 1. een cleijn straetgen 2. Jenneken weduwe Hendrick Dircx Verwerdingen met haere kinderen oock mede met een cleijn hoecxken t'eijnden aen gelegen beneffens Willem Wouten [Woijten] 4. de straet ...


192. Joost Hendrick Verbeeck ende Frans Janssen beijde als wettige geede momboiren over de twee onmondighe kinderen van wijlen Hendrick Dirck Schooffs verweckt bij Goedelt Gielen Gevens [Geevens] sijne wettige gewesene huijsvrouwe ende hen in desen voor de voorst. onmondige fort ende sterck maeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Delis Goossens een parceel beemptgroesen groot ontrent een vaetsaet gelegen aen het Houten Heijken onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jacob Matthijssen 2. Anthonis Thijs Loots 3. Iken weduwe Jan Delen [Deelen] met haere kinderen 4. het Houten Heijken. Item alnoch d'eene helft van een parceel erffs genaemt den Rietbeempt de sijde noortwaerts groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. den cooper 2. een sighvelt 3. het Houten Heijken 4. Jan Michiel Gobbels ... (27-02-1669)


192. Hendrick Jan Joosten man ende momboir Jenneken Willem Adriaens, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis soone Thonis Vincken een parceel driesgroesen groot ontrent twee vaetsaet onbegrepen der maten gelegen Ginderover inde heijtvelden onder die prochie van Heeze tusschen 1. Adriaen Jacobs van Velthoven 2. Hendrick Faessen 3. Hendrick Geerits, Jan Bacx met meer andere 4. s'heeren aert off heijde ... vuijtgenomen dorps commer ende drie stuijvers twee oirt jaerlijcke grontchijns ... (05-03-1669)


192v. Geerit Meeus Gevens [Geevens] man ende momboir Dinghen wettige dochter Goort Frans Blockers, bij hem verweckt met Angnees Jans van Gael, Jan Peeter Heijen man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe wettige dochter van Goort ende Agnees voorst. de voorst Jenneken renuntierende op haere tochte ten behoeve vande kinderen bij haer inden eersten houwelijck verweckt met Peeter van Weerdt opde portie van het parceel groesen naebeschreven dan niettemin gereserveert haere tochte inde penningen, Niclaes Jan Tielens man ende momboir Heijltgen sijnder huijsvrouwe Daem Peeter Heijen man ende momboir Lijsken sijnder huijsvrouwe, Bartelmeeus Willems man ende momboir Marie sijnder huijsvrouwe, Pirijntgen, Teuntgen ende Hendricxken alle drie meerderjarige dochters geassisteert met Adriaen Philipssen hennen effve ende bijstaende momboir in desen ende mette andere kinderen als erffgenamen van wijlen Goort Frans Blockers ende Angnees Jans van Gael t'samen verweckt, ende hebben midts drie sondaghse proclamatien ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick Peeters een parceel groesen de vercooperen aengecomen vuijtten hooffde Sijken naergelaten weduwe Frans Blockers henne grootmoeder naer de afflijvicheijt van hennen vader, groot ontrent vijff copsaet gelegen aende Laerstuckdriesen prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. Hendrick Muls mette kinderen 3. eenen waterlaet 4. Anthonis van Gastel landt ende erffenisse ... vuijtgenomen twee oort stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... gelovende waerschap ider voor haere portie op henne eijgen persoonen ende goederen ende gelijckerhandt ider een voor al ende elck als principael voor de kinderen van Peeter van Weerdt verweckt met Jenneken dochter Goort Franssen voorst. ... (07-03-1669)


193. Peeter Bruijninghx man ende momboir van Lijntgen Adam Engelen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Jacobs van Velthoven eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op maijdagh waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen op (01-05-1669), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach groot scherp een vaetsaet gestaen ende gelegen ontrent die cappelle tot Heeze tusschen 1. Marten Anthonis Sijnen 2. Jan Anthonis Sijnen 3. den Cappelpadt 4. de gemeijnstraet ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van achtentwintich stuijvers jaerlijcx aen d'erffgenamen wijlen joncker Boussel ... losbaar mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (16-03-1669)

[Kantlijn: Jacob Aert van Velthoven inden name van sijne moeder als daer van mondelinge last hebbende en bekent dat Heijltjen naedochter Peeter Bruijnincx aen hem dese rente van thien gulden jaerlijcx heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (15-11-1680) in oorconden etc.]

193. Evert Jan Everts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Marcelis Bluijssen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den eersten martij, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (01-03-1670), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck beemptgroesen groot ontrent vier loopensaet genaemt dat Hellis gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Peeter Goort Joosten ende Joost Jan Joosten 2. Jenneken weduwe Peeter Willems van Bakel mette kinderen 3. de Euselstraet 4. Joost Jan Joosten voorst. ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (14-03-1669)


193v. Otto Bastiaenssen man ende momboir Marie Dirck Cissen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan soone Jan de Werdt eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijfthien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op vijffentwintichsten martij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (25-03-1670), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent seven copsaet gelegen tot Strijp ont'eijntgen onder die prochie van Leende tusschen 1. Willem Mansvelt 2. Peeter Baten 3. Frans Arien Pompen 4. d'onmondigh kindt wijlen Jan Dirck Cissen. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts ter plaetsse voorst. gelegen groot ontrent anderhalff vaetsaet, tusschen 1. Jan Peeter Nippen met meer andere 2. den vercooper met Jenneken Dirck Cissen 3. Frans Arien Pompen 4. Claes van Boeckens onmondige kinderen ... losbaar mette somme van driehondert gdergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (25-02-1669)

[Kantlijn: Jan de Werdt den jongen bekendt ende verclaert mits desen op affcortinge van desen rente ontfangen te hebben de somme van hondert gulden, soo dat het capitael daer van met meer en blijft dan tweehondert gulden ende den intrest in plaetsse van 15 tot 10 gulden jaerlijcx ontslaende daeromme het parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet in desen beneffens het parceel groesen mede veronderpant sonder daer aen nu ofte ten eeuwigen dagen eenigh recht ofte actie te willen behouden in eeniger handen manieren daer op renutierende, ende om dat de voorst. Jan de Werdt met het eene pant inden brieve vuijt gedruckten vollen versekert ende bewaert mach wesen verclaert Otto Bastiaenssen vercooper in desen te verbinden alle sijne goederen general have als erve nu hebbende ende naermaels vercijgende ende bij faulte van twee jaeren achterstelts den selven achterstel bij parate executie op hem ende sijne goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende te mogen verschulden]
[Kantlijn: compareerden Jan Weert den jongen, ende verclaerde vande nevenstaende twee hondert gulden als mede vanden verlopen intrest van dien ten volle voldaen te sijn vuijt handen van Otto Bastiaens in presente van mij De Jongh]

193v. Thonisken Goorts naergelaten weduwe Jan Dircx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Hendrick Delen [Deelen] een parceeltgen ackerlants groot ontrent een halff vaetsaet genaemt het Boecxackerken gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. den heer van Geldrop 3. idem 4. de kinderen van Jan den Snijer [Snijder]. Item alnoch een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet genaemt den Joorden ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. den cooper 2. de kinderen wijlen Joost Goort Joosten 3. mr. Paulus Smidts 4. een heijtvelt ... (25-03-1669)


194. Thonisken Goorts naergelaten weduwe Jan Dircx geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Hendrick Delen [Deelen] een parceeltgen beemptgroesen groot vijffendertich roeden gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. de kinderen wijlen Joost Goort Joosten 3. Geerit Anthonis Wouters 4. Dielis Jacob Roelen ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers jaerlijcke grontchijns ...


194. Bartholomeeus van Mol ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Cathalijn Wils Muijsers een parceeltgen groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Schaveijen onder die prochie van Leende tusschen 1. d'erffgenamen wijlen Jan Loeffs 2. de coopersse 3. idem 4. de kinderen wijlen Tielen Aert Keijmps ... (25-03-1669)


Hier begint den 40 penninck

195. Matthijs Dirck Jeucken ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob van Asten inwoonder tot Leende, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijfthienden april waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (15-04-1670) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet gelegen onder de Huijs Verover onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Dirck Jeucken 2. idem 3. Hendrick Govers 4. de straet ... losbaar mette somme van vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt .. (15-04-1669)


195. Jan Wouters Verbiesen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Cornelis Peeter Goossens een parceeltgen ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt de Breetvennen, gelegen ontrent st. Jop onder die prochie van Heeze tusschen 1. Dirck Aert Wespen 2. Jacop Dielis Gevens [Geevens] 3. een ackerweeghtgen genaemt den Smallenwegh 4. de weduwe Michiel Adriaenssen ... (24-04-1669)


195. Hendrick Daem Verhagen ende Frans Goort Roubosch ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht de ho: ed: gebo: heer Albrecht Snoeckart van Schaumburgh vrije ende grontheer van Heeze ende Leende eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van sessendertich stuijvers jaerlijcker ende erffelijcker rente alle jaer erffelijck te betaelen op onser liever vrouwendagh licthmisse als men kerssen bornt eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Frans Jan Zwuesten [Swuesten] soon ten behoeve van Jacoppen Jacobs Verhagen soon vuijt een stuck ackerlandts onder die prochie van Hees gelegen, geheijten den Vaerlemansacker 1. der hoeve 2. idem, breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (07-02-1647) ... (24-04-1669)


195v. Jan ende Geerit soonen Thonis Gevens [Geevens] ende Matthijs Peeter Heijen man ende momboir Heijltgen Hendrick Gevens [Geevens] sijne wettige huijsvrouwe ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht, de vijff gelijcke kinderen wijlen Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure] verweckt bij Cathalijn Adriaen van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe een parceel ackerlandts groot ontrent negen copsaet onbegrepen der maten hen bij testamente gemaeckt van Geerit Hendrick Beecx, gelegen ontrent t'Cruijs onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Anneke Jacop Delen [Deelen] 2. Ida weduwe Jan Swuesten met haere kinderen ende meer andere 3. de coopers 4. Luijtgen weduwe Paulus Jan Joosten ...


195v. de kinderen ende erffgenamen wijlen Joost Goort Joosten verweckt bij Arieken dochter Hendrick Peeter Rouwen sijne gewesene huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot onruijmpt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Joost soone Joost Goort Joosen inden eersten d'eene helft vanden Strabrechtsenacker achter aen tot den pael toe d'wers op doch moet een weijnich cleijnder sijn dan d'ander helft, item alnoch de Vlaes, alnoch den Brughbeempt, alnoch het vierendeel in het eeusel d'wers op voor aen, ende alnoch d'eene helft vanden Bieseman d'wers op even groot achter aen gelegen

B: Lijntgen Joosten weduwe Thijs Arien Tielens is te deel gevallen inden eersten d'eene helft vanden Strabrechtenacker vooraen tot den pael toe d'wers op doch moet een weijnich grooter sijn dan d'ander helft, item alnoch den Jordensacker, alnoch het Goorken, item alnoch een vierdepaert in het eeusel het tweede deel vande heij aff, item alnoch d'eene helft vanden Bieseman d'wers op even groot voor aen gelegen

C: Peeter soone Joost Goort Joosten is te deel gevallen inden eersten de groote ende cleijn Rensoo aen malcanderen gelegen, item alnoch die Meulenhoeff, item alnoch een vierendeel in het eeusel het achterste deel met het hoecxken over het dijcxken, item alnoch d'eene helft in Vroukens Goor vooraen even groot te lancx op, item alnoch d'eene helft van het achterlant te lancx vande heij op neven Goort van Gastel cant

D: Willemken Joosten weduwe Dielis Jan Sanders is te deel gevallen inden eersten den Wellensacker met alnoch den Schooracker, item het halff Hooghtgen met alnoch den Paelbeemt en Jan Joosten sichken, item het heijtveltgen ende alnoch die Tuijlsigh

E: Hendricxken Joosten weduwe Willem Franssen is te dele gevallen inden eersten den Bocxacker, met alnoch die Streep, item het halff Hooghtgen, item alnoch een vierdendeel in het eeusel d'wers op het derdendeel vande heije aff, item alnoch d'eene helft van Vroukens Goor te lancx op even groot naest Peeter Roubosch cant, item alnoch d'eene helft van het achterlandt te lancx op vande heije aff neven het straetgen, onder conditie dat de voorst. deijlderen ter saecke dat Anneken Joosten henne wettige suster op haere portie die haere inde voorst. goederen was competerende vuijtgenomen haer portie inde huijsinge die sij is reserverende tot behoeve vande voorst. gelijcke deijlderen heeft gerenuntieert ende daer omme met haer consent maer in vijff portien gedeelt, ieder van hen aende voornoemde Anneken Joosten henne suster jaerlijcx sal geven ende vuijtreijcken ende dat soo lange sij leven sal maer verders met de quantiteijt van anderhalff vat roggen eenen gulden vier stuijvers aen gelt, acht mitsaerts ende twintich boonstaecken, item alnoch vijftich gulden aen gelt eens te betaelen binnen den tijt van een halffjaer, item den chijns ende pacht in wiens cavel ende parceelen hij bevonden wort te staen sal daer in moeten blijven ende daer vuijt betaelt worden doch soo daer eenigen swaericheijt op quam vande affgeloste chijnssen sullen sij deijlderen malcanderen moeten helpen dragen, gelijck oock die rente van Dirck Wouters sijnde hondert gulden capitael mette vervallen pachten sal mede gelijckelijck gedragen ende betaelt worden ... (13-05-1669)

196v. Willem soone Jan Heijmans woonende op Hoogh Geldrop een der ses gehuchten prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, ende heeft bekendt gelijck hij bekent midts desen, wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Adriaen Amants de Lauwre [de Laure] schepene president der heerlijcheijt Geldrop, de somme van vierhondert carolus guldnes twintich stuijvers voor ideren gulden gerekent in goeden gepermitteerden gelde, procederende van affgecochte wolle laeckenen bijden voorst. Willem Janssen te dancke ontfangen welcke voorst. somme van vierhondert gulden gelooft hij debiteur te sullen betaelen binnen den tijt van twee eerstcomende jaeren ende dat sonder intrest maer ingevalle hij in faulte quame te blijven van de voorst. somme van vierhondert gulden ten voorst. geprefigeerden dage te voldoen soo gelooft hij daer van intrest te sullen betaelen tegen vijff gulden van t'hondert jaerlijcx ende dat van jaer tot jaer tot de effectuele voldoeninge toe, hier voor verbindende sijne persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, ende specialijck alsulcke portie oft gedeelte inde goederen bij Jan Heijmans sijnen vader in tochten beseten wordende, daer van den selven ten behoeve van Willem sijnen soone debiteur in desen op hodie met helmelinge vertijdenisse heeft gerenuntieert, ende verclaert mede den voorst. Jan heijmans ende gelooft oprechtelijck dat hij in prejuditie van Willem sijnen voorst. soone ofte wel vanden crediteur in desen van sijne voordere naer te laeten goederen sal disponeren noch deselve vercoopen ofte beswaren in eeniger handen manieren ende dat in prejuditie alsvoor maer wil ende begeert dat alle de selve goederen naer doode ende afflijffvicheijt van hem, gelijckelijck ende capitatum sullen worden gedeelt naer recht behooren, welcke voorst. portie ende gedeelte den voorst. debiteur nu voor alsdan voor de voldoeninge alsvoor is verbindende ... (17-05-1669) overgebracht bij Matthijs Peeter Hendricx ende Willem Delijs van Breugel schepenen

[Kantlijn: Adriaen Amants bekendt volgens sijner eijgen handt onder op den vuijtgenmaeckten brieff geschreven dat Hendrick Jan Heijmans cum suis dese geloofte van vierhondert gulden capitael aen hem hebben voldaen ende betaelt en dienvolgende geconsenteert inde cassatie die gedaen hebbe opden (15-12-1687) in oorconden etc.]

197. Jan Hendrick Delen [Deelen] ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel ackerlandts genaemt de Ruckenhoeve groot ontrent een vaetsaet gelegen Ginderover onder die prochie van Heeze als mr. Paulus Smidts onsen mede schepen in coope vercregen heeft van d'erffgenamen wijlen Aert Geerits de Laet ende Peerken Thonis Metten volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende leende van date den (16-10-1668) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (26-08-1669)


197. Dielis Engel Berchmans, Peeter ende Goort gebroederen soonen Jan Berchmans, soo voor en selven als hen in desen fort ende sterckmaeckende voor henne twee susters dochteren vande voornoemde jan Berchmans ende alnoch beneffens de voorst. Dielis Engel Berchmans caverende ende affdragende voor allen anderen die hen, boven de voorst. comparanten souden willen verclaren erffgenamen te willen wesen van Lijntgen Paulus Berchmans henne gewesene nichte, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Wouter ende Jan gebroederen soonen Michiel Delen [Deelen] d'eene gerechte helft onbedeelt in ende van allen de goederen die de voorst. Lijntgen Paulus Berchmans staende den houwelijck met Michiel Peeter Delen [Deelen] hebben geconquesteert ende vercregen alle gelegen onder die prochie van leende soo ende gelijck deselve bij hen onlancx ten registere vande collaterale successien alhier sijn overgebracht ende bij schepenen getanxeert ende dat om ende voor de somme soo parthijen verclaeren van hondert ende vijftich gulden die den eersten getransporteerden alhier present gelooft te betaelen kersmis eerstkomende op verbant als naer recht, dies sijn de voort transportanten daer van reserverende ende aen hen houdende een parceeltgen roesen gelegen inde Broecken genaemt den Ruijter onder die prochie van Leende ... (19-08-1669)


197v. Geerart Sijmon Joosten woonende tot Tongelre ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Jintis Hollen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den elffsten september waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (11-09-1670) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck groesen groot ontrent thien loopensaet genaemt dat Haegengoor gelegen ontrent Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Thomas Joost Thomas 2. Hendrick Delis Jacobs 3. Thomas Joosten voorst. 4. eenen wegh van des heeren van heeze ende Leende aert, ... vuijtgenomen dorps commer ende ses oort twee penningh jaerlijcke grontchijns aenden heere van Heeze ende Leende ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt... (11-09-1669)

[Kantlijn: Jan Marcelis Bluijssen inden name van Reijm Jintis Hollen sijnen swager als daer van mondelinge last hebbende soo hij verclaerde bekendt dat dese rente bij liquidatie vande verdere crediteuren op de goederen van Geerit Sijmon Joosten is voldaen ende gecasseert, actum den (20-03-1676)]

197v. Catelijn Peeter Franssen naergelaten weduwe wijlen Philips Amants geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, vuijt crachte van testamente bij hen t'samen gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorders tot dispositie van henne tijttelijcke goederen, soo willen, maecken ende begeiren de testateuren dat den lancxlevende van hen beijden soo veel vande erffgoederen ende erffrenten sal mogen vercoopen, belasten ende beswaren tot dat de schulden bij den testateur in sijnen eersten houwelijk, met Sijken Hendrick Coolen dochter sijne eeste huijsvrouwe staende henne houwelijck gemaeckt, sullen wesen voldaen, ende betaelt," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Pauw: Smidts notaris ende sekere getuijgen alhier binnen dese voorst. heerlijcheijt residerende van daten den (12-06-1669) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jan Wouter Coolen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses carolus gulden, alle jaer te gelden ende te betaelen op onser liever vrouwen lichtmisdagh, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck roesen inder prochie van Heeze over Venderdijck gelegen 1. Ghijsbert Joosten Coox [Cocx] soon 2. die kinderen Jans Verdoeijenbraecken, eertijts verccoht ende gelooft te betaelen bij Ghijsbert Jans van Nuenen soon tot behoeve van Jutten hanrick Siers dochter, item alnoch eenen jaerlijcken chijns van drie carolus gulden van twintich stuijvers het stuck, alle jaer te betalen op onser liever vrouwendagh lichtmisse, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt eenen beempt inder prochie van Heeze over Eijmerickerdijck gelegen, tusschen 1. Marien Bacx mette kinderen 2. Gertruijt Goijaert van Gael dochter metten kinderen. Item noch vuijt eenen stuck landts inder selver prochie gelegen oock over Eijmerickerdijck 1. Marien Bacx metten kinderen 2. Gertuijt Goijarts van Gael dochter metten kinderen, eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Joost Goijart van Gael dochter tot behoeve van Jannen Willemen Bitters natuerlijcken soon haeren neeff alles breeder naer inhouden van twee distincte constitutiebrieven daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Heeze ende Leende, den eersten van date (18-02-1550) ende den tweeden (14-08-1547), welcke twee constitutie brieven in voortijden sijn vercocht ende opgedragen aen meester Jannen van Lille, waer van den vader van haers comparante man saliger is geworden erffgenaem, ende de vercoopersse heeft op de voorst. brieven met eenen staenden ende loopenden pacht helmelinge vertegen, gelovende waerschap super se et sua omnia bona habita et habenda, ende is te weten dat dese voorst. renten worden getransporteert in voldoeninge van alsulcke obligatie van hondert vijftich gulden met accoort de pachten daer bij gerekent als Philips Amants staende sijnen voorst. eersten houwelijck vanden voorst. getransporteerde hadde opgenomen die hier mede wort te niette gedaen ende gecasseert ... (14-09-1669)


198v. Mattheeus Willem Thijs ende Niclaes Willem Smulders heijligeestmeesteren des dorps Heeze als actie ende transport hebbende van Geerit Raes Francissen inwoonder tot Leende indier qualiteijt evicteuren vuijt crachte van evictie hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck naergecomen ende geobserveert, ende hebben midts drie voorgaende sondaghse proclamatien van veerthien dagen te veerthien dagen soo alhier tot Heeze als ter paijen binnen de stadt s'Hertogenbosch behoorlijck gedaen, ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Matthijs Loots een parceel driesgroesen sijnde een aengelagh daer een huijs op te staen plagh toebehoort hebbende Peeter soone Hendrick Matthijs Verbeeck groot ontrent drie vaetsaet en een copsaet onbegrepen der mate gelegen aenden Venne onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Stoffels ende Merieken Teeuwens 2. eenen waterlaet 3. Lijsken weduwe Hendrick Thonis Franssen met haer kinderen 4. Willem Martens, Merieken Teeuwens ende soo voorts vuijtgaende aende straet ... vuijtgenomen dorps commer ende twee gulden twee stuijvers jaerlijcks geestelijcke pacht, item elff vaten jaerlijcx reductie coren aenden Heijligeest tot Heeze, ieder vat betaelt wordende met vijf stuijvers ende alnoch vijff stuijvers min een duijt jaerlijcke grontchijns ende voorts met alsulcke wegen alst t'heeft ende geeft ... (28-09-1669)


198v. Aert Hendrick van Hal man ende momboir Jenneken Hendrickx sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Aert Janssen van Seckelen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen, op den vijffden october, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (05-10-1670), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt het Eeusel gelegen tot Strijp over den Santbergh onder die prochie van Leende tusschen 1. Adriaen Timmers 2. s'heeren aert ende den naburen chijnsgoet 3. de rieviere genaemt de Aa 4. s'heeren aert. Noch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen ter plaetsse genaemt de Cuijl prochie voorst. tusschen 1. Adriaen Naesen 2. de kinderen van Frans Bluijssen 3. Adriaen Naesen voorst. 4. Jan Schoncken ende Otto Bastiaenssen. Noch in ende vuijt ee nparceel ackerlandts gelegen inde Nieuwlanden prochie voorst. groot ontrent anderhlaff vaetsaet tusschen 1. Jan den cleijnen 2. Frans Raessen met meer andere 3. Peeter Jacob Eeckelmans 4. de Cappelstraet ... losbaer mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... 805-10-1669)

[Kantlijn: Hendrick Aert van Sechelen voor hem selven ende alsmede wettige geede momboir van de onmondige kinderen Jan Aert van Sechelen verweckt bij Aeltjen Ommers mitsgaders als last hebbende van Elisabeth Aert van Sechelen ende hem daer voor fort ende sterck maeckende in desen, bekent dat de bovenstaende jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden jaerlijcx sijnde het capitael hondert gulden aen hem is gequeten, voldaen ende betaelt met de verloopen pachten van dien met de somme van negentachtigh gulden door de kinderen Aert Hendrick van Hal, consenterende daer halve in de cassatie deses, actum (20-01-1717)]

[Kantlijn: opden (05-10-1669) heeft Jan Engelen een parceel ackerlants bij hem geeviceert bij publiecquen coop aen hem gehouden voor 120 gulden waer van den 40 penning voor d'eene helft beloopt 1 gulden 10 stuijvers ende is met gevest]

199. Heijltgen meerderjarige dochter Jan Custers inwoondersse tot Sommeren [Someren] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Raes Francissen d'eene gerechte helft de sijde noortwaerts in ende van een parceel groesen genaemt de Werd groot int geheel ontrent derdalff vaetsaet waer van de wederhellicht den voorst. getransporteerde is competerende gelegen inde Weirden onder die prochie van Heeze tusschen 1. Elken in houwelijck gehadt hebbende Jan Mattheeussen met haere kinderen 2. Geerit Raessen 3. Hendricxken eerste weduwe Jan Willems met haere kinderen 4. Nijs Jeronimus ... (16-10-1669)


199. Jan Wouter Coolen als wettigh geede momboir beneffens Goort Hendrick Bul inden name ende als schriftelijcke last ende procuratie hebbende van de heer Francoos Strijbosch schouteth tot Arendonck den mede momboir, over de noch twee onmondige kinderen wijlen Jacob Strijbosch verweckt bij Jacomijn Gielis sijne wettige huijsvrouwe de voorst. momboiren vuijt crachte van wettich decreet bij mijn heeren den stadthouder ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (09-10-1669) ons schepenen seer wel kennelijck ende de voorst. procuratie in date den (05-10-1669) daer te voorens bij ons schepenen mede gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob soone Jacob Strijbosch broeder vande voorst. twee onmondige kinderen de twee gerechte derde portien onbedeelt in ende van de huijsinge met ontrent twee roeden hooffs onbegrepen der maten daer teijnder aen soo ende gelijck t'selve gestaen ende gelegen tegen over de kercke van Leende, waer inne den cooper het resterende derde part is competerende, tusschen 1. Heijltgen weduwe Jacob Coolen met haere kinderen 2. Jan Goosen Huijberts 3. Heijltgen weduwe Jacob Coolen met haere kinderen 4. de straet ... (18-10-1669)


199v. Peeter Jan Belien man ende momboir Joostgen dochter Joost Bitters bij Libbeken Wouter Delen [Deelen] in haeren eersten houwelijck verweckt ter eenre, Frans Lenart Hannen ende Jan Hendrick Smulders als momboiren over d'onmondige kinderen wijlen Ghijsbert Goort Meeussen bij de voorst. Libbeken Wouter Delen [Deelen] in haeren tweeden houwelijck verweckt ende alsoo indier qualiteijt ter andere sijde, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij de voorst. Libbeken Wouter Delen [Deelen] henne moeder staende den eersten ende tweeden houwelijck geconquesteert ende achtergelaten,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is de voorst. momboiren inden name ende ten behoeven vande voorseijde onmondige kinderen inden eersten het halff velt gelegen inde Cortbrugge de sijde noortwaerts beneffens Thonis Wouters ende sal over dander helft wegen, item alnoch den ecker inde Breetvennen, item alnoch den Romershoff, met alnoch den Bouwenacker, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt d'Ossenvenneken, alnoch een parceel ackerlants genaemt den Vrijdagh, item alnoch een parceel groesen gelegen inden Meulenschutten, item alnoch twee veltgens moergront noch onbedeelt sijnde, gelegen inde Bercken ende inde Broecken waer van Peeter Jan Belien compt een vierdepart, item alnoch den beempt inde Schaveijen gelegen

B: Peeter Jan Belien man ende momboir sijnder voorst. huijsvrouwe is te deel gevallen, inden eersten het halff velt gelegen inde Cortbrugge die sijde suijtwaerts aen Lenart van Pelt cant midts conditie dat hij de hoecken tot sijnen voordeel hebben ende daer voor d'ander moeten wegen, soo ende gelijck alsdan de paelen gesteecken sullen worden, item alnoch den acker bij t'gelagh, alnoch den acker genaemt den Soerenbeempt, met alnoch een vierdepart inde twee veltgens moergront, noch onbedeelt sijnde, gelegen inde Bercken ende inde Broecken ... (21-10-1669)

200. Jan Hermans man ende momboir Joostgen Willem van Houdt [van Hout] sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Peeter Tielens een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der maeten gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Jan Pompen 2. Goort Jan Berchmans 3. Jan Arien Pompen 4. Marcelis Bluijssen ... (07-11-1669)


200. Maeijken weduwe Frans Jacob Bluijssen geassiseert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haer tochte van allen haere goederen ende renten waer ende op wat plaetssen die gelegen mogen sijn ende ontfangen wordende soo wel onder den dorpe van Leende, Heeze, Sommeren [Someren] Tongeren [Tongelre] als andere plaetssen egeen vuijtgescheijden t'sij huijsinge, hoeve als andersints ende dat tot behoeve van haere seven wettige kinderen bij de voorst. Frans Bluijssen verweckt ... (12-07-1669)


200v. de seven kinderen ende erffgenamen wij Frans Jacob Bluijssen verweckt bij Maeijken van Hooff sijne wettige huijsvrouwe ende hebben midts de renuntiatie der tochte bijde voorst. Maeijken van Hooff henne moeder t'hender behoeven gedaen metten anderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt, allen de goederen ende gronden van erven midtsgaders de renten egeen vuijtgescheijden, waer ende op wat plaetsse die gelegen sijn soon binnen als buijten dese voorst. heerlijcheijt in andere plaetssen ende dopren soo wel die gene bij haer in tochten beseten wordende als die hij naer afflijvicheijt van haeren voorst. man mocht hebben gecocht ende andersints haer aengecomen


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Jan van Doren apoteecker tot Eijndhoven [Eindhoven] man ende momboir van Margriet Frans Bluijssen sijne wettige huijsvrouwe ende Marie Frans Bluijssen naergelaten weduw Jan Beelen t'samen inden eersten alle de goederen ende gronden van erven onder den dorpe van Tongelre gelegen soo van huijsinge als andersints egeen vuijtgescheijden vuijtgenomen die onder oircomen gelesen sijn ende bij het huijs aldaer gesaten ende gelegen gebruijckt wordende, met allen de lasten ende pachten daer vuijtgaende als te weten ontrent acht stuijvers jaerlcijke grontchijns in het Boeck tot Helmondt, item alnoch aen den rentmeester Stappers vijff gulden seven stuijvers jaerlijcx, item noch aen den rentmeester vande geestelijcke goederen ten Bosch eenen gulden ses stuijvers jaerlijcx, item sijn deselve alnoch te deel gevallen dese naervolgende renten, inden eersten aen Geerit Aerts tot Nuenen eene rente van hondert gulden capitael, item tot laste van Willem Jan Geldrop tot Straum een rente van tweehondert vijftich gulden capitael, item aen Hendrick de Laseris vijftich gulden capitael, item aen Jacob Moerssen hondert gulden copitael, Maeijken driessen hondert gulden capitael, ende aen Jenneken den Smith [de Smid] tweehondert gulden capitael

B: Jacob Frans Bluijssen ende Lijsbeth meerderjarige dochter Frans Bluijssen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is t'samen te deel gevallen inden eersten allen de goederen onder den gehuchte van Huls, ende Erckoven gelegen bestaende in twee huijsinge mette gronden van erven daer aen dependerende ende bij de respective huerders tot desen dagh toe daer bij gebruijckt, mette lasten ende pachten jaerlijcx daer vuijtgaende als te weten twee gulden aen het clooster tot Boxtel, item noch seventhien stuijvers ten Bosch, item noch eenen gulden twee stuijvers twee oort aenden rentmeester Batuum, noch drie oort chijns aenden heere van Geldrop, noch een oort aende custerije ende twee stuijvers twee oirt jaerlijcx bijleggende chijns tot Helmondt, item sijn deselve alnoch te deel gevallen dese naervolgende renten ende obligatien, inden eersten tot laste van Jan Tielens tot Huls eene rente van twelff gulden thien stuijvers jaerlijcx, item tot laste van Thonis Aerts eene rente van twintich gulden jaerlijcx, item tot laste van Cornelis den Metser noch een rente van seven gulden thien stuijvers jaerlijcx, item noch eene rente van hondert gulden capitael tot late van Jan Heijmans, item tot laste van Joost Gevers eene rente van tweehondert vijffentwintich gulden capitael, item tot laste van leendert Jan Leenders eene rente van hondert gulden capitael, alnoch tot laste van Leendert Michmans eene rente van hondert vijftich gulden capitael, ende alnoch tot lasten van Jaspar Bartels eene rente van hondert vijftich gulden capitael

C: Goort Hendrick Bul man ende momboir Aeltgen Frans Bluijssen sijne wettige huijsvrouwe ende Jan Bijnen man ende momboir Agneeta Frans Bluijssen sijne wettige huijsvrouwe is t'samen te deel gevallen inden eersten allen de goederen t'sij van huijsinge gronden van erven egeen vuijtgescheijden soo ende gelijck die onder die prochie van Leende gelegen ende bevonden sullen worden bij de voorst. Maeijken van Hooff henne moeder tot desen dagh toe gebruijckt, ende haer in eijgendom gecompeteert hebbende met allen die haeffve t'sij van hooij, strooij coren opt velt midtsgaders het gras off hooij noch wassende ende voorts allen t'gene bevonden sal worden het teulwerck aengaende, item sijn deselve alnoch te deel gevallen dese naervolgende renten ende obligatien inden eersten eene rente tot laste vande gemeente tot Geldrop van elffhondert ende vijftich guldens capitael, item tot laste vande gemeijnte van Leende eene rente van tweehondert gulden capitael, item tot laste van Aert Hoeben eene rente van tweehondert vijftich gulden capitael, item alnoch eene rente tot laste van Arieken Raes Francissen van vijftich gulden capitael, item tot laste van Peeter Vaessen tot Heeze eene rente van vijftich gulden capitael, item alnoch eene rente van hondert vijftich gulden capitael tot laste van Reijm Jan Reijmen, item alnoch eene rente van hondert gulden capitael tot laste van Geerit Geerits tot Riel

D: Jenneken Frans Bluijssen wesende meerderjarich geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten de Hoeff tot Sommeren [Someren] met allen appendentien ende dependentien van dien, mette vuijtgaende lasten als te weten seven gudlen twelff stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht tegenwoordich ten Bosch aende heer van Deurssen betaelt wordende, waer tegens t'ontfangen staet eenich gelt genaemt de ponden, item is deselve alnoch te deel gevallen eene rente van negen gulden jaerlijcx tot laste van Thonis Keris tot Sommeren [Someren], item alnoch eene rente van vijfthien gulden jaerlijcx tot laste van N.N. tot Mierlo, item alnoch eene rente van vijff gulden jaerlijcxk tot laste van N.N. tot Lierop, item alnoch eene rente van seven gulden thien stuijvers jaerlijcx tot laste van Jan Hendrick Thonis, item alnoch eene rente van vijff gulden jaerlijcx tot laste van Jan Thijssen, item alnoch eene rente van driehondert gulden capitael tot laste van Thonis Tuijnen kinderen, item alnoch eene rente van hodnert vijftich gulden captiaelt tot laste van Evert Jan Everts tot Braeckhuijsen ende moet vuijtreijcken dese cavel aende gelijcke deijlderen t'samen de somme van vijftich gulden eens ...

202. Meeus ende Jan gebroederen meerderjarige soonen Adriaen Aelberts, Jan Hendrick Weijnen ende Philips Adriaens beijde als wettige geede momboiren over Hendrick, Goort ende Jacob onmondige kinderen vande voornoemde Adriaen Aelberts verweckt bij Lijntgen Lauwreijsen sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. momboiren hen in desen voor de voorst. drie onmondige kinderen fort ende sterck maeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Geerit Daems, een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen aen t'Hannen Eijnde onder die prochie van Leende tusschen 1. Heijltgen Frans Maes mette kinderen 2. Sijmon Peeters 3. Willem Lamberts 4. de straet ... (13-11-1669)


202 Jan Goris man ende momboir Hilleken Geerits sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht de ho: ed: gebo: heer Aelbrecht Snoeckart van Schaumburgh vrije ende grontheer van Heeze ende Leende een parceel erffs wesende groes ende landt genaemt den Hoogen Driesch groot hondert veerthien roeden en een halff gelegen ontrent de capelle tot Eijmerick onder die prochie van Heeze tusschen 1. Aert Jacobs van Velthoven 2. Adriaen van Velthoven ende de kinderen Dirck Aert Keijmmps behoudelijck dat seecker parceeltgen toecomende d'onmondige kinderen Thijs Geerits met een seste part sijnde van het voorst. parceel affgedeelt, soo de paelen gesteken sijn midden aen dien kandt tot ontrent de helft vande breete van het groot parceel daer in gelegen is 3. ho: ed: voorst. 4. Joost Boelen ... vuijtgenomen dorpscommer twee goederen ende twee duijten jaerlijcke grontchijns waer inne de voorst. seste portie hier van affgedeelt, een gerechte seste portie moet dragen, metten wegh die deselve portie daer over is hebbende ... (13-11-1669)


202v. die vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Joosten een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet genaemt den Soeijacker gelegen tusschen den Rul ende Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. Grietgen weduwe Thonis Gielen Schaften met haer kindt 2. mr. Cornelis Loos 3. den cooper 4. Jan Slauwers ...


202v. Dirck Adriaenssen van Velthoven soo vor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor suster Margriet bagijn op het bagijnhoff tot Tuernoudt [Turnhout] sijne suster ende alsoo voor d'eene helft, Jan soone Adriaen Abrahams de Lauwre [de Laure] Lambert Joachims inden name ende als last ende procuratie hebbende van Anthonette dochtere Adriaen Abrahams de Lauwre [de Laure] om te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Joan Verschueren notaris ende seeckere getuijgen binnen de vrijheijt van Turnhout residerende van date den (15-11-1669) bij ons schepenen gesien ende gelesen, Jan soone Caspar Abrahams de Lauwre [de Laure] soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor alle sijne susters ende broeders ende alsoo t'samen voor d'ander helft, ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Dircx een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt het Eeusel gelegen int Feester tusschen den Rul ende Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Snoecx met oock een straetgen 2. Willemken weduwe Dielis Sanders met haere kinderen 3. Thonis Bocx met sijn susters 4. het Feesterstraetgen ... (25-11-1669)


203. Dirck Adriaessen van Velthoven voor d'eene helft Jan soone Adriaen Abrahams de Lauwre [de Laure] soo voor hem selven als hem beneffens Lambert Joachims die mede alhier compareerde t'samen fort ende sterck sijn maeckende voor Anthonette dochter Adriaen Abrahams de Lauwre [de Laure] ende alsoo voor d'andere helft, diewelcke verclaren metten anderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt te hebben d'erffgoederen hen t'samen mette deelinge wegens de goederen wijlen Adriaen van Velthoven den ouden te deel gevallen,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Dirck Adriaenssen van Velthoven inden eersten het Brughbeemptgen, item alnoch den Grietenacker, met alnoch de Meullenhooff, item alnoch het Ven

B: Jan soone Adriaen Abrahams de Lauwre ende Anthonette sijne suster in qualiteijt alsvoor is t'samen te deel gevallen inden eersten een parceel groesen genaemt de Locht, item alnoch een parceel groesen genaemt den Wolfert, met alnoch den Foeacker onder conditie dat elck den pacht last ofte chijns in sijne cavel staende daer in sal moeten houden ende betaelen sonder des anders schaede, ende de voorst. deijlderen hebben d'een op des anders cavel helmelinge vertegen ...

203. Hendrick Peeter Goorts, Heijltgen ende Lijntgen meerderjarige dochters Peeters Goorts geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Peeter Wouter Schavers man ende momboir Jenneken oock Peeter Goorts dochter sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben t'samenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs ende Niclaes Willem Smulders als Heijligeestmeesteren des dorps Heeze ende die nae hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent jaerlijcker renten alle jaer te gelden erffelijck ende te betaelen los vrije ende onbeswaert van allen exactien schattingen ende lasten soo ordinaris als extraordinaris geen lasten vuijtescheijden op onser liever vrouwen dach bootschap, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt sijnen gelaege als huijs hoff aengelagh met den ackerlandt daer aen gelegen aenden Bossche onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Jan Stijnen 2. Arijken weduwe mette kinderen wijlen Anthonis Peeter Hoirs, breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date (22-03-1631), eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Anthonis soone wijlen Adriaen Teunis tot behoeffve van Hanssen Aert Bacx, ende de vercooperen in qualiteijt alsvoor hebben op de voorst. rente ende de brieven daer van sijnde metten loopenden pacht helmelinge vertegen ... (28-11-1669)


203v. de vier kinderen ende erffgenamen wijlen Peeter Goorts verweckt bij Lijsken Hans Bac [Bacx] sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. oduers achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Hendrick Peeter Goorts inden eersten het beemptgen inde Beliens gelegen, item alnoch d'eene helft van het heijtvelt d'wers op te deelen het voorste deel, item alnoch een vaetsaet vanden grooten acker beneffens Thonis Jan van Can sijde te lancx op te deelen

B: Heijltgen meerderjarige dochter Peeter Goorts geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten het Veltgen achter het gelagh aenden waterlaet, item alnoch de voorste helft van het vaetsaet aenden waterlaet d'wers op te deelen, item alnoch den halven Hoogenacker beneven Arien den Molders [Smulders] sijde te lnacx op te deelen

C: Cathelijn meerderjarige dochter Peeter Goorts geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten den Coninghxbeempt, met alnoch het halff heijtvelt d'wers op het achterste deel binnen de grachten te deijlen, met alnoch een vaetsaet vanden Grootenacker te lancx op neffens Jan Hendrick Peeters cant ende alnoch het halff vaetsaet daer neffens gelegen, midts daer vuijt te betaelen twee gulden veerthien stuijvers jaerlijcx aende erffenamen Els Berincx

D: Peeter Wouter Schavers man ende momboir Jenneken Peeter Goorts dochter sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen inden eersten het Batenvelt, item alnoch de achterste helft in het vaetsaet aenden waterlaet d'wers op te deelen, item alnoch den halven Hoogenacker beneffens den Heijligeestacker te lancx op te deelen, ... (28-11-1669)

204. Matthijs Claessen ende Jan Claessen sijnen broeder ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen Popeliers een parceel ackerlandts genaemt het Huijbenvelt met het heijtvelt daer aen gelegen groot ontrent drie vaetsaet gelegen op Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Willem Jan Joppen 2. Jacob Jan Heijkens 3. d'erffgenamen van Thomas Cornelis 4. de Smeelen ... vuijtgenomen vier stuijvers jaerlijcke grontchijns aen sijn ho: ed: van Heeze ende Leende ende dorps commer ... (07-12-1669)


204v. Anneken meerderjarige dochter Willem Delen [Deelen] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen voor twee derde deel, Geerit Thonis Gevens [Geevens], soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Jan Thonis Gevens [Geevens] sijnen broeder ende alsoo indier qualiteijt voor het rester ende derdedeel ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Dircx een parceel groesen groot ontrent anderhalf vaetsaet genaemt de Laeck gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heeze, tusschen 1. d'erffgenamen Frans Peeters 2. Lijsken weduwe Geerit Jan Geerits met haere kinderen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. der naburen chijnsgoet ... (14-12-1669)


204v. Anneken meerderjarige dochter Jan van Can geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen voor d'eene helft ende Thonis Jan van Can als wettigh geede momboir beneffens Jan Willem Verschuren den mede momboir over het onmondigh kindt van Goort Jan van Gemert verweckt met Merije Jan van Can sijne eerste gewesene huijsvrouwe, de voorst. Thonis Jan van Can vuijt crachte van wettigh decreet ende auctorisatie bij mijn heeren schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent waer bij hem desselffs onmondige goederen sijn toegeeijgent van daten den (04-12-1669) ons schepenen seer wel kennelijck ende alsoo indier qualiteijt voor d'ander helft ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Tielens een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maeten gestaen ende gelegen aenden Venne onder die prochie van Heeze tusschen 1. Lijsken dochter Jan Coppen 2. Merije dochter Jan Coppen 3. d'erffgenamen Jan Thijs 4. de straet. Item alnoch een parceeltgen ackerlandts groot ontrent drie copsaet onbegrepen der maten, gelegen ontrent den Heeserven prochie voorst. tusschen 1. Hendrick Jan van Asten 2. Tielen Huijben, Jan Hoirs met meer andere 3. Willem Vesters 4. Willem Martens ... vuijtgenomen eenen stuijvers jaerlijcx bijleggende chijns aen Tielen Huijben ende eene rente van hondert gulden capitael aen Hendrick Stoffels den intrest daer van lichtmisse eerstcomende aen te gaen staende in het huijs metten aengelagh, metten wegh die parceeltgen ackerlants heeft ende geeft, ende dorps commer... (20-12-1669)


205. Reijm Jan Hoirs ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Reijm Vee, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van acht gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den veerthienden december, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (14-12-1670) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aende Looffvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Aeltgen S'vossen [Sfossen] weduwe Peeter Belien 2. Herman Janssen 3. Peeter Corsten van Mol 4. de kinderen van Jan Ruevens. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen genaemt het Waterveltgen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen Thonis van Hal 2. Hendrick Goossens 3. d'erffgenamen van Dirck Bacx 4. s'heeren aert off heijde. item alnoch in ende vuijt ee nparceel groesen gelegen inde Langhstraet prochie voorst. groot ontrent vijff copsaet tusschen 1. Jan Boonen 2. Stijntgen Berchmans 3. eenen waterlaet 4. de Langhstraet ... losbaar mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (21-12-1669)

[Kantlijn: Goort Reijm Vee heeft bekendt voor Hendrick Driessen schepen dat Jenneken weduwe Reijm Jan Hoirs aen hem dese rente van acht gulden jaerlijcx heeft gelost ende gequeten volgens sijn eijgen handt op den rugge vanden brieff gestelt ergo gecasseert den (24-02-1672)]

205v. Heijltgen ende Catelijn meerderjarige dochters Peeter Goorts geassisteert met henne bijstaende momboirs in desen ende Peeter Wouter Schavers man ende momboir Jennken oock Peeter Goorts dochter sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Peeter Goorts hennen respectiven broeder swager ende mede erffgenaem drie gerechte vierdeparten onbedeelt in ende van seecker huijs metten cleijn huijsken, ende aengelagh groot ontrent vijff copsaet waer inne den cooper het resterende vierdepart is competerende gestaen ende gelegen aen de Oude Meulenstrat onder die prochie van Heeze tusschen 1. Thonis Jan van Can 2. Lijsken weduwe Aert Hans Bacx met haere kinderen 3. Heijltgen Peeter Goorts 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende den wegh die Heijltgen Peeter Goorts met haer driesken hier over is hebbende, ... (23-12-1669)


205v. Merije dochter Jan Engelen inwoondersse binnen de stadt Maeseijck [Maaseik] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jannen haeren wettighen soone inwoonder tot Leende verweckt bij Jan Heijmans haeren overledenen man saliger, dese naervolgende parceelen van erven alle gelegen onder die prochie van Leende waer inne den getransporteerde een gerechte derde portie is competerende, als te weten voor eerst een parceeltgen groesen gelegen ontrent den Oisterickerdijck groot ontrent vierenveertich roeden tusschen 1. Sijn Jan Swuesten 2. de rievier genaemt de Aa 3. des getransporteerders erve 4. idem. Item alnoch een parceeltgens erffs soo groese als landt groot t'samen ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Hulsbroecken tusschen 1. Drick Adriaen svan Velthoven 2. Stijntgen Tielens met ahere kinderen 3. Jan Dirck Bacx, Peeter Jan Bitters met meer andere 4. Hendrick Reijm Thijs ende Matthijs Heijmans. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt Peeter Berchmans cuijl groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Halffvennen tusschen 1. Lijntgen Donckers weduwe, Hendrick Bitters 2. Marie Bitters weduwe Hendrick Goorts met haere kinderen 3. Jan Nicasius Sijnen 4. de straet. Item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Spel tusschen 1. Iken de Smith [de Smid] weduwe Jan Helden 2. [leeg] 3. de Oeijenstraet 4. [leeg]. Item alnoch een halff torffveltgen groot ontrent een halff vaetsaet gelegen tot Strijp onder die prochie voorst. tusschen 1. [leeg] 2. [leeg] 3. den getransporteerde 4. Jop Janssen ... los ende vrije vuijtgenomen twee stuijvers vijff duijten jaerlijcke grontchijns staende in het parceel ackerlandts inde Speel gelegen ende dorps commer ... (30-12-1669)


206. Evert Joost Everts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Laureijsen eenen jaerlijcken ende erffelijcken thijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betalen op nieuwen jaers dagh, waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (01-01-1671) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck groesen groot ontrent twee lopensaet genaemt dat Achterste Eeusel gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan Evert Joosten 2. Aert Nelis Thomas 3. Jan Everts voorst. 4. Peeter Goort Joosten ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (29-12-1669)

[Kantlijn: compareerde Jan Laureijssen in desen rentebrieff gementioneert ende verclaerde mits desen dat Laureijs Everts all erffgenamen vande voorst. Evert Joost Everts sijnen vader zaliger voldaen ende betaelt te te wesen vande nevenstaende hondert gulden met allen den verlopen pacht vandien soo dat desen rentebrieff hiermede doot te niet ende gecassert is, in presentie van Johan S.buijck ende mij secretaris opden (27-01-1683)]

Anno 1670

207. Stijntgen naergelaten weduwe Jan Bitters geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van het naer beschreven parceeltgen groesen hier onder tusschen sijne reengenoten geexpresseert, ende dat tot behoeve van Aert Hendrick Bul haeren schoonsoon...


207. daer naer is voor ons comen de voornoemde Aert Hendrick Bul inwoonder tot Hamont man ende momboir Geertruije Jan Bitters sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Lenaert Jan van Pelt sijnen swager, het voorst. parceeltgen groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Kooijbroecken onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob van Asten 2. Hendrick Willem van Hooff 3. Willem Verhagen 4. Lijsken weduwe Jan Ghijsen met haere kinderen ... vuijtgenomen vijff oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer... (02-01-1670)


207. Herman Janssen inwoonder tot Strier man ende momboir Lijntgen Daniels sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Jan hoirs een parceel ackerlandts groot ontrent seven copsaet gelegen tot Boshoven aende Looffvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper 2. de kinderen wijlen Jan Ruevens 3. Jan Boonen, d'erffgenamen wilen Thonis van Hal met meer andere 4. den Looffvenswegh ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert vijftich gulden capitael aen Peeter Corsten Aelbrechts, waer voorens dit voorst. parceel beneffens noch twee andere staen veronderpant, die bij den crediteur der voorst. rente sijn ontslagen, vermits Reijm Jan Hoirs cooper voornoemt de voorseijde rente soodanich gelooft ende aenneemt te gelden ende te betaelen, dat den crediteur wel bewaer sal wesen, ende tot versekeringe van dien ten onderpande is stellende allen sijn Reijmen andere goederen beneffens sijnen eijgen persoon nu hebbende ende naermaels vercrijgende ...


207v. de vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Crijn Geerits een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Hulsbroecken onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Dirck Bacx 2. Hendrick Jan Goossens 3. Jan Jan Heijmans 4. de Hulsbroeckstraet ...


207v. de vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Dirck Bacx een parceel groesen groot scherp een vaetsaet gelegen inde Schaveijen onder die prochie van Leende tusschen 1. Joost Hendrick Goossens 2. Lijsken weduwe Geerit Cuijlen met haere kinderen 3. den cooper 4. Joost Wouters. Item alnoch een parceeltgen groesen gelegen achter inde Rossenden bijde Steeuwegen onder die prochie van Leende groot ontrent een halff vaetsaet, tusschen 1. den cooper 2. Goort Dircx van Werdingen 3. Lijntgen weduwe Jan Ollemans 4. de riviere genaemt de Aa ... vuijtgenomen twee oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns metten wegh t'eijnden ende te lnacx gaende over het parceeltgen gelegen inde Schaveijen ende het parceeltgen gelegen bijde Steeuwegen moet sijnen wegh hebben over d'erve vande cooper hier van affgedeelt ...


208. de vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Reijmen een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Rossende onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Pompen 2. Hendrick Goossens 3. Willem Bitters 4. de rievire genaemt de Aa ...


208. Joseph Ghijsberts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Hendrick Bul een parceeltgen erffs wesende een hoffken genaemt den Boonhoff groot ontrent elff roeden onbegrepen der maeten gelegen aenden Achterkerckhoff inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Govers 2. Jacob Colen [Coolen] 3. Frans Pompen 4. Matthijs Hannen ... (06-01-1670)


208. den voorst. vercooper, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Arien Raessen een parceel groesen groot scherp een vaetsaet gelegen inde Broeckbeempden tot Strijp onder die prochie van leende tusschen 1. Willem Verhagen 2. de kinderen van Aert Maes 3. de kinderen Wouter S'vossen [Sfossen] 4. Sijmon Peters ... ende moet sijnen gebruijckwegh hebben over Aert Hoeben misthoff, ende soo voorts den wegh te volgen tot dit parceel toe ...


208v. Paulus Jorissen van Oers man ende momboir Jenneken dochter Wouter Joost Geukens sijne wettige huijsvrouwe ende heeft met behoorlijcke solemniteijt als naerder van bloet wettelijck vernaerdert ende onderstaen twee vaetsaet gelegen over t'Hoogh Schoor onder die prochie van Heeze genaemt het Schoorvelt als Peeter Jorissen van Oers in coope vercregen heeft van Hendrick Jan Joosten nomine uxoris volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van daten den (06-02-1669) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht, actum den (09-01-1670)


208v. Hendrick Arien Tielens man ende momboir Jenneken Jan Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Janssen van Asten d'eene gerechte helft in ende van sekere huijsinge gestaen ende gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze sijnde het voortste eijnde den dries in, waer van d'ander helft naer de straet Geerit Thonis is competerende, soo ende gelijck den vercooper bij scheijdinge ende deelinge tegen sijne mede erffgenaemn van sijns vrouwen wegen is te deel gevallen, met d'erve en hoffken mitsgaders puth ende oven daer bij ende aengelegen ende tot dese halve huijsinge behoorende alles volgens de voorst. deelinge daer toe wort geresereert, tusschen 1. de straet 2. Hendrick Martens 3. Geerit Thonis 4. idem ... (11-01-1670)


208v. Willem Luijcas Blockers ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs ende mr. Willem Aelberts als kerckmeesteren des dorps Heeze ende die nae hem kerckmeesterne sullen wesen ende sulcx tot behoeve vande voorst. kercke eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den seventhienden januarije waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (17-01-1671) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel driesgroesen groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Verhoevendries gelegen aen d'Oude Molen onder die prochie van Heeze tusschen 1. de straet 2. Joachim Jacobs 3. de straet 4. Adriaen Meeus Reijmen wegens sijne eerste huijsvrouwe. Item alnoch in ende vuijt een parceel erffs genaemt het Tielengelagh soo groes als landt groot t'samen ontrent twee vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Mechel Luijcas 2. de kinderen Goort Tielkens 3. de straet 4. de kinderen van Hendrick Aert Cuijpers ... vuijtgenomen dorps commer ende den grontchijns ter somme van seven stuijvers staende in het eerste parceel ... losbaar mette somme van hondert ende dertich dergelijcke guldens gepermitteert gelt... (17-01-1670)

[Kantlijn: compareerde Adriaen Philipsen ende Anthonis Daems beijde als teegenwoordigh dienende kerckmeesteren alhier binnen Heese, dewelcke bekennen ende verclaren mits dese dat de nevenstaande rente van ses gulden en thien stuijvers jaarlijcx met de pachten vandien aan haar is voldaen ende betaelt, door Michiel ende Vreijs sone van Willem Luijcas Blockers verclaren derhalve in de cassatie van dese rente te consenteren, actum den (24-03-1712) in oirconde etc.]

209. Aert Janssen van Seggelen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Sijmon Peeters een parceeltgen ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet, gelegen inde Strijperacker onder die prochie van Leende tusschen 1. Adriaen Dirck Cissen 2. Frans Geerit Goorts 3. Frans Raessen met meer andere 4. s'heeren aert off heijde ... vuijtgenomen dorps commer ende eenentwintich stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht ... (17-01-1670)


209. Ieuwen Jacob Ieuwens man ende momboir Heijltgen Jacob Timmermans sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Wouter Donckers ende Jan de Werdt t'samen een parceel beemptgroesen genaemt de Reijst groot hondert sesthien roeden gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende d'welcke de coopers verclaren gedeelt te hebben d'wers op in twee deelen elck even groot waer van Jan de Werdt het voorste gedeelt ende Adriaen Wouter Donckers het achterste sal hebben midts dat het voorste t'achterste sal moeten wegen tusschen 1. Frans Coox [Cocx] 2. de weduwe Adriaen Raessen mette kinderen 3. Willem Donckers 4. Adriaen Wouter Donckers met meer andere ... vuijtgenomen eenen stuijver twee oort jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ...


209v. Jacob Vreijssen inwoonder tot Houdt ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Willems van Sommeren [van Someren] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den achtienden januarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (18-01-1671) ende dien te heffende ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelagh groot ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen tot Houdt onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Jan Paulus Thijssen 2. Lijntgen weduwe Hendrick Franssen met haer kinderen 3. de straet 4. Andries Ruevens met meer andere. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet gelegen ter plaetsse voorst. inde Nouwlanden, tusschen 1. Jan Thonis Joosten met meer andere 2. Andries Ruevens 3. Jan Peeters 4. Elken weduwe Frans Dielissen met haere kinderen ... vuijtgenomen vijfthich gulden capitael aen [leeg] ten Bosch staende int huijs metten aengelach ende dorps commer. ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (18-01-1670)


209v. Jan, Adam ende Joachim gebroederen soonen Jacob Willem Pancras, Adriaen Jan Snijers [Snijders] man ende momboir Marie Jacobs sijne wettige huijsvrouwe, Peeter Roubosch man ende momboir Anneken Jacobs sijne wettige huijsvrouwe ende Jacob soone Adriaen Jacobs van Velthoven man ende momboir Mechel Jacobs sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Luijcas Blockers een huijs hoff metten aengelach groot ontrent twee vaetsaet metten torffschop daer op staende gestaen ende gelegen aen d'Oude Molen onder die prochie van Heeze tusschen 1 de straet 2. Jan Lemmens 3. de straet 4. Jan Lemmens... vuijtgenomen eenen stuijver twee oirt jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (20-01-1670)


210. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Luijcas Blockers eenen hoff met noch een streepken suijtwaerts daer neven gelegen groot ontrent t'samen anderhalff copsaet gelegen aende Oude Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Goort den Verwer 2. Merrije weduwe Thonis Jan de Clerck 3. Hendrick Peeters inde Sissert 4. de straet ...


210. Adriaen Jan Snijers [Snijders] man ende momboir Marie Jacob Pancras sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Vreijs Jacob Vreijssen een parceel driesgroesen groot ontrent vijff copsaet onbegrepenen der maten gelegen inde Molenhoeven onder die prochie van Heeze tusschen 1. de cavel gevallen aen Jacob soone Adriaen Jacobs van Velthoven 2. de cavel gevallen aen Jan Jacob Pancras 3. Libbeken weduwe Jan Franssen mette kinderen 4. de straet ...


210. Peeter soone Peeter Roubosch man ende momboir Anneken Jacob Pancras sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Wouter Schavers een parceel driesgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet onbegrepen der maten genaemt den Grooten Dries gelegen aende Oude Molenstraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. Geerit soone Geerit Hendrick Gevens [Geevens] 2. Jan Lemmens 3. Peerken weduwe Wouter Schavers ende Jan Delis Ghijsen 4. de straet ...


210. Jacob soone Adriaen Jacobs van Velthoven man ende momboir Mechel Jacob Pancras sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Joost Daems een parceel erffs wesende groese ende landt groot ontrent derdalff vaetsaet onbegrepen der maten genaemt de Molenhoeff gelegen aende Oude Molen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Adriaen Jan Snijers [Snijders] 2. Vreijs Jacob Vreijssen 3. Libbeken weduwe Jan Franssen met haere kinderen 4. de straet ... vuijtgenomen eenen stuijver eenen penningh jaerlijcke grontchijns ende dorps commer


210v. Lijntgen naergelaten weduwe Jan Ollemans geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van het naerbeschreven parceel groesen gelegen inde Schaveijen onder die prochie van Leende groot ontrent twee vaetsaet ende dat tot behoeve van Peeter Hendrick van Asten haeren schoonsoon, ende tot bewaernisse vanden cooper der rente ondergenoemt verder ofte andersints nier reserverende derhalven het gebruijck van t'selve parceel haer leven langh gedurende...


210v. daer naer is voor ons comen de voornoemde Peeter Hendrick van Asten man ende momboir Jenneken Jan Ollemans sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven [Geeven] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den eenentwintichsten januarij waer van den ersten pacht sal comen te vervallen den (21-01-1671) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt het voorst. parceel groesen gelegen tusschen 1. Dirck Philips Amants wegens sijnder huijsvrouwe 2. Griet Faes van Son weduwe Jan Tielen Cuijpers met haere kinderen 3. de rievire genaemt de Aa 4. den Schaveijenwegh ... vuijtgenomen twee oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (21-01-1670)

[Kantlijn: naerdien het parceel groesen int witte deser geroert, door den debiteur indt consent vanden crediteur nu onlanghs is verkoght aen ende ten doene van Cornelis Andriese van Deursen, soo compareerden alhier in persoon Peeter Hendrick van Asten, den welcken in plaetsche vant voorst. parceel vercoghte groes mits desen tot onderpant vande rente ende capitael hier nevens genoemt verclaerde te stellen ende geven het huijs metten aengelagh tot Oosterick onder de parochie van Leende gelegen groot omtrent drie copsaet los ende vrij uijtgenomen eenen halver stuijver jaerlijxschen grontchijns ende dorps commer. Item een parceel beemtgroesen, groot seven en veertigh roeden gelegen tot Oosterick inde Schavaejen onder Leende voorst. los ende vrij uijtgenomen dorps commer 1. Hendrick Thijs 2. Joost Breijers 3. de straet 4. Lijs de With. Ende compareerden mede Hendrick Geven [Geeven] crediteur boven genoemt, den welcken verclaerden dese onderpanden in plaetse van den meer genoemden beemt te accepteren ende aentenemen, waermede hij den selven oock is ontslaende ende vrijmaekende in oirconde dese bij schepenen ondergenoemt beteeckent opden (04-07-1682) andersints blijft desen bovenges. rentenbrieff in sijn geheel, wij mede present]

211. Merije Jan Clevers naergelaten weduwe wijlen Aert Anthonis Hoeben geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt inhoudende een clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijck goederen hen alsvoor verleent daer van laeten ende maecken sij testateuren d'een den anderen ende den lancx levende van hen beijden vrije heer ende meester om allen de voorst. goederen egeen vuijtgescheijden, door den lancxlevende van hen testateuren te mogen worden vercocht veralieueert vertransporteert, belast ende beswaert, ende sijnen ofte haeren vrijen weille daer mede te doen, sonder gehouden te sijn aen iemanden dienaengaende eenigen staet rekeninge ofte inventaris te leveren t'sij vande gronde van erven als erffhaeffelijcke meubelen, ende dit alles om henne schulden te betaelen, ende henne kinderen op te voeden," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (15-11-1669) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joost Coox [Cocx] een parceel beemptgroesen groot ontrent vierdalff copsaet gelegen inde Langhstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Adriaen Thonis Creupels 2. Jan Willem Schoncken 3. de rievier genamet de Aa 4. Hendrick Thonis Donckers ... vuijtgenomen vijff stuijvers jaerlijcx reductie coren wesende geestelijcke pacht tot Helmont nu betaelt wordende ende dorps commer ... (23-01-1670)


211. die vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Driessen van Deurssen een parceel driesgroesen groot ontrent seven copsaet gelegen tot Oisterick ter plaetsse genaemt den Bosch onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Joost Coox [Cocx] 2. Jan Peeter de Cuijper [Cuijpers], Jan Willem Schoncken met meer andere 3. Jan Willem Schoncken ende Hendrick Peeter Clevers 4. den wegh toecomende de vercoopersse soo den selven tegenwoordich affgepaelt is ... ende moet gedoogen den gebruijckelijcken wech voor Jan den Cuijper [Cuijpers] om op sijn hoffken daer neffens gelegen te comen varen ende comen ende moet dit voorst. parceel driesgroesen sijnen wegh hebben ende gebruijckt worden voor vande straet aff achter neffens haers vercoopersse huijs aldaer gestaen door...


211v. die vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Peeter den Cuijper [Cuijpers] een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Dirck Philips Amants 2. Jan Willem Schoncken, Hendrick Clevers met meer andere 3. de kinderen Hendrick Vee 4. den wech toecomende de vercooppersse ...


211v. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Sijmon Peeters een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genaemt het Bosackerken gelegen ontrent den Strijpermolenpath onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob Aert Groenen 2. Marcelis Bluijssen 3. Peeter Janssen van Sommeren [van Someren] 4. Frans Geerit Goorts ...


211v. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Goort Donckers een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet onbegrepen der maten gelegen aenden voorsten Molenpath tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Merije Bacx weduwe Willem Dielis 2. Adriaen Hendrick Maes 3. Joost Delis Ghijsen 4. den Meulenpacht ...


212. Joachim Jacob Pancras bekendt ontfangen te hebben vuijt handen Dirck Wouters Verbiesen de somme van dertich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent stellende hem daer voorens in handen een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maten gelegen aen d'Oude Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Thonis van Can 2. Goort Jan Bacx 3. Lijsken weduwe Aert Hanssen 4. de straet om t'selve parceel ackerlandts bij den crediteur in plaetsse van intrest te worden gebruijckt voor den tijt van drie jaeren ende daer van betalende de dorps lasten ende bij aldien middelentijt het voorst. parceel ackerlants door Hendrick Stoffels die het selve beneffens noch andere parceelen is veronderpant mochte comen opgewonnen te worden soo stelt den voorst. debiteur alnoch aenden crediteur tot waerborgh ende guard een parceel driesgroesen groot ontrent seven copsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Willem Luijcas Blockers 2. de straet 3. idem 4. Meeus Reijmen ende Heijltgen weduwe Bernaert Pappen mette kinderen ... vuijtgenomen elff stuijvers een oirt jaerlijcke grontchijns ende dorps commer om in gevalle als voor alle sijne schaeden ende intresten daer op te mogen verhaelen ende sal den debiteur t'selve parceel willende lossen gehouden sijn slucx een halff jaer te voorens op te moeten seggen ... (27-01-1670)

[Kantlijn: Dirck Wouters Verbiesen bekent dat Joachim Jacob Pancras hem de dertich gulden waer voor desen acker was beleent heeft wederom geschoten ende gerestitueert soo dat den crediteur het voorst. onderpant is ontslagen sonder daer op te willen houden eenige acte oft pretensie in eeniger handen manieren, actum den (09-01-1680)]

212. Willem Hendrick Maes, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Hollen een parceeltgen ackerlants groot ontrent [leeg] gelegen inde Horst tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Joost Hendrick Maes 2. de kinderen Reijm den Lathouwer met den graeff 3. Sijn Jan Swuesten 4. Frans Pompen ende het Schaerhoudt tegen Strijbossenvelt ... (05-02-1670)


212v. Willem Hendrick Maes, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Geerit Hollen, een derde part in ende van een parceel beemptgroesen groot int geheel ontrent [leeg] gelegen inde Cortstraet onder die prochie van Leende, tusschen 1. Ghijsbert Goorts kinderen 2. Stijntgen Berghmans 3. den cooper 4. den Aa stroom ...


212v. Frans Wouter Coox [Cocx] inden name ende als schriftelijcken last ende procuratie hebbende van Agneet meerderjarige dochter wijlen Peeter Reijmen waer over hij in haere minderjaricheijt is geweest wettich geede momboir ende hem des niettemin voor soo veele t'naerbeschreven is aengaende voor deselve fort ende sterck maeckende ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Jan van Asten een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen inde Oude Beempden onder die prochie van Leende tusschen 1. Matthijs Jeucken 2. de kinderen Hendrick Sweers 3. de rieviere genaemt de Aa 4. der naburen chijnsgoet ... (06-02-1670)


213. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Peeter Driesen, een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen inde Speel aenden Wijdwegh onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Coppen 2. de kinderen van Hendrick Thijs 3. Reijm Jan Hoirs 4. den Wijdwegh ...


213. Frans Wouter Coox [Cocx] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Vogel een huijsken met ontrent een halff copsaet aengelaghs onbegrepen der maten gestaen ende gelegen ontrent de kercke van Leende tusschen 1. Michiel van Asten 2. den cooper 3. idem 4. de straet ...


213. Peeter Geerit Bacx ende Jan Bitters beijde als wettige geede momboiren over de vier onmondighe kinderen wijlen Willem Hendrick Cillen verweckt bij wijlen Anneken Goort S'vossen [Sfossen] sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren der stadthouden ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleendt van date den (19-02-1670) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen, ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Lambert Jan Potters een huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie copsaet gestaen ende gelegen inde Broeckerstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Jintis Hollen 2. Peeter Geerit Bacx 3. de Broeckerstraet 4. d'erve mette huijsinge op huijden aen Lenart Sijmon van Gael getransporteert ... vuijtgenomen twee stuijvers twee oirt jaerlijcke grontchijns ende dorps commer .. (19-02-1670)


213v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Jan Engelen een parceel beemptgroesen groot ontrent een vaetsaet genaemt de Gelaij Aa onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Peeter Dirck Jeucken 2. Elken Jan S'vossen [Sfossen] 3. Jan Jan Coox [Cocx] 4. Jan Dielis Joordens ...


213v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Peeter Bacx een parceeltgen ackerlants groot ontrent drie copsaet genaemt het Broeckackerken onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Hendrick Aert Wespen 2. Lenart Geerit Goorts 3. den Heijligeest tot Leende met meer andere 4. [leeg] ...


213v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Luijcas een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Belien 2. de kinderen Wouter S'vossen [Sfossen] 3. Hendrick Berchmans met meer andere 4. Jan Thonis Noijen ...


214. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Jacob Vlincken [Vincken] een parceeltgen ackerlandts groot ontrent vierdalff copsaet gelegen inde Speel onder die prochie van Leende tusschen 1. d'erffgenamen wijlen Hendrick Dircx Verbraecken 2. Thomas Jan Versantvoort 3. Adriaen innosent soone Thonis Creupels 4. Lijntgen weduwe Hendrick Bitters met haere kinderen ...


214. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Heijltgen dochter Willem Jacob Vlincken [Vincken] een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen int Swartlandt onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Driessen 2. d'erffgenamen Jan Aert Coppen 3. eenen waterlaet 4. de straet ...


214. Goort Dircx Verwerdigen [Verwerdingen] ende Peeter Geerit Bacx beijde als wettige geede momboiren over de vier onmondige kinderen wijlen Willem Dircx Verwerdigen [Verwerdingen] verweckt bij Heijlten Goort S'vossen [Sfossen] sijne wettige huijsvrouwe vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren den stadhouden ende schepenen van Heeze ende Leende vonniselijck verleent van date den (19-02-1670) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorganede sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Sijmons van Gael een huijs hoff metten aengelach groot ontrent drie copsaet gestaen ende gelegen inde Leenderstraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Geerit Bacx 2. Geertruije Jintis Hollen 3. Lambert Jan Potters 4. de straet ... vuijtgenomen twee stuijvers twee oort jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ...


214v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Goossen Huijberts een parceel groesen groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Duijvelsbroecken onder die prochie van Leende tusschen 1. Peeter Geerit Bacx 2. Lijsken weduwe Jan Ghijsen met haere kinderen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Reijnier Reijm Vee ...


214v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jacop Jan Potters een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Jansborgh onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Claessen 2. Jan Jan Belien 3. d'erve toebehoorende de kercke van Leende 4. Hendrick van Puth met meer andere ...


214v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Wouter de Boos een parceel ackerlants groot ontrent seven copsaet genaemt den Strijperacker gelegen ontrent de Veestraet onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Jacob Pancras 2. de kinderen Wouter S'vossen [Sfossen] met meer andere 3. Joost Delijs Ghijsen 4. s'heeren aert off heijde ...


215. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht de twee onmondige kinderen wijlen Wouter S'vossen [Sfossen] een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet genaemt den Schaerackerdries gelegen onder die prochie van Leende tusschen 1. de coopers 2. Jan Philips Corstens 3. Arien Nesen 4. den wech ...


215. Peeter Jan van Gemert man ende momboir Jenneken Aert Keijmps sijne wettige huijsvrouwe, Geertruije [doorgehaald: Dirck] Aert Keijmps soo voor haer selven als haer in desen fort ende sterckmaeckende voor Margriet haere meerderjarige suster, ende hebben t'samen wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt, de gelijcke kinderen wijlen Dirck Aert Keijmps, drie gerechte negenste parten in ende van een parceel ackerlandts groot int geheel ontrent negen copsaet genaemt den Camp gelegen tot Strabrecht onder die prochie van Heeze tusschen 1. Joost Jan Verra 2. Aert Snoecx ende Jan Gevens [Geevens] 3. Andries Gielens 4. Aert Snoecx ... vuijtgenomen eene rente van hondert t'seventich gulden capitael aende Swarte Susters ten Bosch die de getransporteerde t'hennen laste sijn nemende met allen de verloopen pachten daer op ten achteren staende ... (20-02-1670)


215. de kinderen ende erffgenamen wijlen Dirck Aert Keijmps mette momboiren over desselffs noch onmondige kinderen verweckt bij Anneken Jan Luijcas [Lucas] sijne gewesene huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt als mede de gene hen van Jan Luijcas [Lucas] henne grootvader aengecomen,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Luijcas meerderjarich soone Dirck Keijmps inden eersten, het Vinckenveltgen met dertich stuijvers jaerlijcks geestelijcke pacht, item alnoch den kerckacker, alnoch het vierdepart in het huijs gecomen van Jan Luijcas [Lucas] met het aengelach onbedeelt, item alnoch den halven Campacker metten pacht daer in staende voor t'geheel seven gulden thien stuijvers jaerlijcx aende Swarte Susters ten Bosch, item alnoch hen gedeelt inde Putten aenden Ouden Dijck

B: Aert meerderjarich soone Dirck Keijmps is te deel gevallen, inden eersten het Eeusel, item alnoch den Haeghacker, met alnoch het derdedeel in het woonhuijs ende in den acker inde Hoeff alles onbedeelt

C: Jan onmondigh soone Dirck Keijmps ten overstaen van Adriaen van Velthoven sijnen wettigen geede momboir is te deel gevallen, inden eersten het Coppensveltgen, met alnoch den Willemsbeempt, item het deel inden Binnenacker, item den Vinckenacker met den pacht daer in staende, item alnoch het Rijsveltgen, met alnoch het derdedeel in het woonhuijs, ende inden acker inde Hoeff alles onbedeelt

D: Anneken minderjarige dochter Dirck Keijmps, ten overstaen van Jan Willem Verhagen haeren wettigen geeden momboir is te deel gevallen inden eersten den Dijckbeempt, item alnoch den Schalscuijl, alnoch het vierdepart in het huijs gecomen van Jan Luijcas [Lucas] metten aengelach onbedeelt, item alnoch den halven Camp onbedeelt metten halven pacht daer in staende sijnde int geheel seven gulden thien stuijvers jaerlijcx aende Swarte Susters ten Bosch ende alnoch hen gedeelt inde Putten t'eijnden den Strabrechterdijck

E: Catelijn minderjarige dochter Dirck Keijmps ten overstaen van Peeter Jan van Gemert haeren wettigen geede momboir is te deel gevallen, inden eersten den Thijswiel, item alnoch den vaetsaet driesch, alnoch den Wijbosch, item alnoch de vier negenste deelen onbedeelt in het huijs tot Strabrecht met alnoch het derdeel in het woonhuijs ende inden acker inde Hoeff alles onbedeelt, onder conditie dat elck den chijns ende pacht in sijne parceelen en cavel staende dar in sal moeten houden ende alsoo betaelen dat d'een vanden anderen sal sijn ende blijven onbelast midts nochtans allen d'achterstellige pachten, ende den chijns gelijckelijck bij te moeten betaelen ende te helpen winnen...

216. Anneken naergelaten weduwe Wouter Beelkens geassiteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van dese naerbeschreven erffenisse tot behoeve van Jan Claessen haeren schoonsoon ende tot bewaernisse van de rente hier naer volgende maer voorders niet...


216. daer naer is voor ons comen de voornoemde Jan Claessen man ende momboir Lijsken Wouter Beelkens sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Anthonis Wouters Verbiesen, eenen jaerlcijken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijffentwintichsten julij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (25-07-1670) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt sijn huijs metten halven aengelach ende den acker daer t'eijnden ende aen gelegen groot ontrent t'samen voor des vercoopers portie derdalff vaetsaet gestaen ende gelegen ontrent de kercke van Leende tusschen 1. Anneken de renuntiantie met haere kinderen hier tegens affgedeelt 2. den cooper ende Willem Verhagen 3. de straet 4. Hendrick Aert Wespen. Item alnoch in ende vuijt een parceeltgen ackerlants den vercooper int geheel competerende genaemt het Breetvenneken groot ontrent drie copsaet onder die prochie voorst. gelegen, tusschen 1. [doorgehaald: Jan Aertssen alias Rijbij] de kinderen Aert Loeffen 2. Weijndel weduwe Jacob Berchmans met hare kinderen 3. Aert Coox [Cocx] kinderen 4. Frans Arien Pompen ... vuijtgenomen eene rente van twee hondert gulden capitael aen den cooper staende inde voorst. huijsinge metten halven aengelach ende dorps commer ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (24-02-1670)

[Kantlijn: compareerde Marie Verbiesen weduwe wijlen Aert Coppen soo voor haer selven als mede als last hebbende vande verdere erffgenaemen van Teunis Wouters zaliger, ende des niet te min haer daer voor fort ende sterck maeckende dewelcke bekende vande neffenstaende rente te vollen voldaen ende betaelt te sijn consenterende daeromme int casseren van desselven, actum den (27-01-1696)]

216v. Peeter Willem Delen [Deelen] ende Ghijsbert Bastiaens beijde als wettige geede momboiren over de vijff onmondighe kinderen van Aert soone Dirck Aerts verweckt bij Angnees Willem Delen [Deelen] sijne wettige gewesene huijsvrouwe vuijt crachte van wettich decreet ende auctorisatie op het versoeck vande voornoemde Aert Dirck Aerts suppli. bij heeren schepenen deser vrije grontheerlijcheijt van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (18-02-1670) ons schepenen seer wel kennelijck, ende hebben alsoo in dier qualiteijt midts drie voorgaende sondachse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen, ten hooghsten ende voor alle man, wettelijck ende erffelijck vercocht, Walburgh dochter Jacob Janssen van Litssenburgh [de Litsenborger], een parceeltgen ackerlandts groot stijff drie copsaet onbegrepen der maten gelegen aende Breeijck onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Wouter Vervalen 2. Jacob Janssen van Litssenburgh [de Litsenborger] 3. een straetgen 4. den Lijckwech ... (26-02-1670)


216v. Jan ende Adriaen gebroederen soonen Peeter Janssen verweckt bij Elisabeth Ghijsberts sijne wettige huijsvrouwe ter eenre ende Jan Lenaerts man ende momboir van Lijsbeth dochter Peeter Janssen voorst. sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen hen van henne ouders aengecomen


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is de voornoemde Jan ende Adriaen gebroederen soonen Peeter Janssen het huijs hoff metten aengelach, mette erve soo van d'een als d'andere sijde van het water, groot ontrent t'samen vijfthien loopensaet, wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ende ses stuijvers een oort jaerlijcx aende Heijligeest tot Weerde [Valkenswaard] d'welck bij de gelijcke deijlderen betaelt sal moeten worden

B: Jan Lenaerts man ende momboir van Elisabeth Peeters voorst. is te deel gevallen, inden eersten het Willekensveltgen voorst. van haeren vader genoten heeft, ende de voorst. deijlderen hebben d'een op des anders cavel helmelinge vertegen ... (27-02-1670)

217. Willem Jan Kennekens den ouden, Philips Adriaens naergelaten weduer wijlen Lijsken Kennekens sijne gewesene huijsvrouwe, Jan ende Paulus gebroederen soonen Lenaert van Dael verweckt bij Hendricxken Jan Kennekens sijne wettige huijsvrouwe Jan soone Claes Kennekens wesende meerderjarich Luijcas Jan Kennekens die hem beneffens Marten Janssen sijnen swager inde vercoopcedulle fort ende sterck gemaeckt hebben gelijck de voorst. Luijcas alnoch is doende voor Willem Jan Kennekens hennen broeder ende swager absent wesende, ende nu midts d'absentie vande voorst. Marten Janssen als man ende momboir Hendricxken Jan Kennekens sijne wettige huijsvrouwe soo verclaren de voorst. vercooperen hen t'samenderhandt voor denselven fort ende sterck te maecken, ende alsoo t'samen als naeste vrienden ende bloetverwanten van Willem Jan Kennekens den jongen ende hebben indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Adriaen Willem Kennekens een huijs metten aengelach groot ontrent vijfftalff vaetsaet onbegrepen der maten gelegen aende Bruggerhuijs onder die prochie van Leende tusschen 1. Paulus Lenaerts 2. Philips Adriaens 3. idem 4. de straet ... vuijtgenomen twee stuijvers twee oort jaerlijcx aende Heijligeest tot Weerde ende dorps commer, ende den wech voor desen d'wers door t'gelach geloopen hebbende om het landt d'aer tÄeijnden gelegen te wegen sal voortsaen te lancx loopen van voor vande straet aff achter tot het voorst. landt toe ende sal gaen halff op den gront van dit gelach, ende halff op den gront van Philips Adriaens gelach, ende en sal niet sijn dan eenen behoorlijcken ende gebruijckelijcken wegh ...


217v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Peeters een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der maten gelegen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende achter t'gelach van Willem Kennekens aen de westsijde van philips Adriaens ackerken tusschen 1. Jan Claessen 2. Paulus Leenaerts 3. Philips Adriaen voorst. 4. een straetgen ... ende moet sijnen gebruijckwegh hebben voor d'eene hleft te lancx over het voorst. gelach van Willem Kennekens alsnu toebehoorende Adriaen Willem Kennekens ...


217v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Peeters een parceeltgens ackerlants groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der maten gelegen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende achter t'gelach alsnu toebehoorende Adriaen Willem Kennekens tusschen 1. Paulus Lenaerts 2. de weduwe Jan Laets mette kinderen 3. Philips Adriaens 4. een straet ... ende moet sijnen gebruijckwech hebben voor d'eene helft te lancx over het voorst. gelach van Adriaen Willem Kennekens ...


217v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Baltus Franssen een parceeltgen beemptgroesen groot stijff vijff copsaet gelegen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende aenden Tongelreep genaemt Heijl Thijssen beempt, tusschen 1. Willem Janssen 2. den Tongelreep 3. idem 4. Jan Leenaerts ...


217v. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Baltus Franssen een heijtvelt groot ontrent drie copsaet gelegen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende tusschen 1. Philips Adriaens 2. Paulus Lenaerts 3. Philips Adriaens 4. Jacop Jacobs ...


218. Peeter Dirck Jeucken in sijnen eersten houwelijck gehadt hebbende Elisabeth Jan Bussen dochter, ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte tot behoeve van Jannen hennen beijden wettigen soon van de huijsinge ende erffgoederen gecomen vande sijde der voornoemde Elisabeth Jan Bussen als mede vande eene gerechte helft der t'samen geconquesteerde erffgoederen onder die prochie van leende gelegen egeen van dien vuijtgescheijden mette pachten daer in staende, ... (05-03-1670)


218. Jan Joppen, Jan Martens inwoonder buijten de stadt Weerdt [Weert], man ende momboir Indigh Joppen sijne wettige huijsvrouwe, Peeter Hendrick Berchmans inwoonder tot Bergheijck [Bergijk] ende Michiel Claes Vesters inwoonder tot Heeze als wettige geede momboiren over het onmondigh kindt van wijlen Bartholomeeus Joppen verweckt bij Jenneken Hendrick Berchmans sijne wettige huijsvrouwe, Aert Dielis Delen [Deelen] inwoonder tot Heeze, ende Robbert Janssen inwoonder tot Waelre [Waalre] als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen wijlen Jacop Joppen verweckt bij Lijntgen Aerts sijne wettige huijsvrouwe, Hendrick Lambert Berbere inwoonder der stadt Weerdt [Weert] ende Jan Willem Claus inwoonder tot Heeze als wettige geede momboiren over het onmondigh kindt wijlen Willem Lambert Berbere verweckt bij Thonisken Joppen sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. momboiren vuijt crachte van wettigh decreet bij mijne heeren schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleendt van date den (06-03-1670) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Heeze gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht, Jacob Janssen [de Litsenborger] geboortich vuijtten lande van Litsenborgh een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maten, gestaen ende gelegen ter plaetsse genaemt Hossent ontrent t'Cruijs onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Stoffels 2. Joost Jan Verra 3. Hendrick Stoffels 4. de straet ... (07-03-1670)


218v. de drie kinderen ende erffgenamen wijlen Ghijsbert Goort Meeussen verweckt bij Libbeken Wouter Denen [Deenen] sijne wettige huijsvrouwe door henne wettige geede momboiren hebben wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Peeter Peeter Bacx als wettigh geede momboir over Anneken onmondighe dochter Ghijsbert Goort Meeussen voorst. ende sulcx tot behoeve vande selve Anneken inden eersten die Cortestraet vuijtgenomen drie vande beste willigen voor de cavel vande Cortbrugh, item alnoch de Meulenschut met alnoch den acker inde Breetvennen ende alnoch het parceel erffs genaemt den Vrijdagh

B: Peeter Jan Belien als wettigh geede momboir, over Francijntgen onmondige dochter Ghijsbert Goort Meeussen voorst. ende sulcx tot behoeve vande selve Francijntgen is te deel gevallen inden eerten de Cortebrugh met drie vande beste willigen vuijtte Cortestraet, item alnoch den Bouwenacker met alnoch het Offeven, ende alnoch twee eijckeboomen vanden Comershoff ende moet dese cavel alnoch dertich gulden eens hebben ende sulcx voor vuijt, vuijtte penningen geprocedeert vanden vercochten inboel

C: Jan Hendrick Smulders als wettige geede momboir over Heijltgen onmondige dochter Ghijsbert Goorts Meeussen voorst. ende sulcx tot behoeve vande selve Hiejltgen is te deel gevallen inden eersten het Schaveijenvelt metten chijns daer in staende die sij malcanderen sullen helpen winnen, met alnoch den Comershoff vuijtgenomen twee eijckeboomen die daer aff sullen gaen aende cavel vande Cortbrugh, met conditie dat allen t'houdt van ieders cavel moetende gaen, binnens s'jaers geruijmt sal moeten wesen, de groese terstont aen te veirden ende t'landt t'oighst aende Stoppelen, het coren daer van sal comenint gelijck ende elck sal de beden moeten gevan van sijne aengedeelde parceelen van sinte Marten lestleden aff ... (07-03-1670)

219. Wouter Michiel Delen [Deelen] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Aerts, een huijs schop metten aengelach groot ontrent drie vaetsaet onbegrepen der maten gestaen ende gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Hendrick Pompen 2. Thijs Janssen 3. den vercooper 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende metten chijns die daer inne bevonden mochte worden ... (17-03-1670)


219. Sijcken naergelaten weduwe Niclaes Tielens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte tot behoeve van haere t'samen verweckte kinderen van dese naerbeschreven parceelen van erven haer renuntiante voor d'eene helft competerende als te weten een parceel ackerlandts groot ontrent int geheel vier loopensaet genaemt den Elst, item alnoch een parceel groesen genaemt dat Coppelken groot int geheel ontrent drie loopensaet, beijde tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende gelegen ... (17-03-1670)


219. Aert Tielemans ende Catarina naergelaten weduwe wijlen Abraham Jan Anchems, beijde als erffgenamen van wijlen Jan Tielemans voor d'eene helft ende Tieleman Claessen, die hem in desen fort ende sterck is maeckende voor sijnen broeder ende suster ende alsoo voor d'andere helft ende hebben gesamenderhandt indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Theeus Franssen een parceel ackerlandts genaemt den Elst groot ontrent vier loopensaet, gelegen tot Hulst prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Hendrick van Hove 2. Jan Dominicus van Aelst 3. de Smeelen 4. Jacob Bluijssen ...


219v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Jan Everts een parceel groesen genaemt dat Coppelken groot ontrent drie loopensaet gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. eenen gemeijnen dijck 2. Jan Everts met meer andere 3. Jacob Bluijssen 4. Jan Heijmans ...


219v. Mattheeus Willem Thijs ende NIclaes Willem Smulders Heijligeestmeesters des dorps Heeze als actie ende transport hebbende van Geerit Raes Francissen inwoonder tot Leende indier qualiteijt evicteuren, vuijt crachte van evictie hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck naer gecomen ende geobserveert, ende hebben midts drie voorgaende sondaghse proclamatien van veerthien dagen tot veerthien dagen soo alhier tot Heeze als ter Paijen binnen de stadt s'Hertogenbosch gedaen, ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick de Jongh secretaris van Heeze ende Leende een parceel driesgroesen, groot ontrent een vaetsaet toebehoort hebbende Merijken Teeuwens, item alnoch een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet noortwaerts daer neffens gelegen, toebehoort hebbende Peeter Stoffels, gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Jan Matthijs Loots 2. Aert Dirck Aerts 3. Hendrick Goort Stoffels ende Jan Matthijs Loots vorst. 4. Huijbert Vervlaessen ende de weduwe Hendrick Thonis den Cuijper [Cuijpers] met haere kinderen ... vuijtgenomen dat in beijde de parceelen staet eene rente van vier gulden jaerlijcx geestelijcke pacht, met eenen staenden ende loopenden pacht ende dorps commer metten wegh die deselve sijn gewende ... (08-04-1670)


220. Willem Anthonis Martens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs, ende Niclaes Willem Smulders, als Heijligeestmeesters des dorps Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden negen stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den derthienden februarij waer van den tweeden pacht sal comen te vervallen den (13-02-1671), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel driesgroesen wesende een aengelach waer op een huijs plach te staen groot ontrent vijff copsaet, gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Merieken weduwe Hendrick Aerts van Maerheeze [van Maarheeze] mette kinderen 2. eenen waterlaet 3. de straet 4. Peeter Hendrick Matthijssen ... vuijtgenomen vijff stuijvers ende anderhalven penningh grontchijsn ende dorps commer ... losbaar mette somme van negenenveertich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (21-04-1670)


220v. Geerit Cornelis Dircx ende heeft wettelijck vercocht Merije Cornelis Dircx sijne suster d'eene gerechte hellicht onbedeelt in ende van seecker huijs schuer metten aengelach vuijtgenomen de voorcamer van t'voorst. huijs hier voortijdts affgedeelt groot ontrent drie copsaet gestaen ende gelegen ter plaetse genaemt de Haegh aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. mr. Cornelis Loos 2. Willem Hendrick Thijs wegens sijnder huijsvrouwe 3. Adriaen Boelen 4. de straet ... (09-04-1670)


220v. Frans Thijssen vander Puth ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Peeters inden Sissert een parceel erffs genaemt de Josephs Siggen groot ontrent vijff vaetsaet, gelegen aenden Ouden Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Joost Jan Geerits, Jan Matthijs Loots met meer andere 2. Jan Lamberts ende Meeus Reijmen 3. Joost Hans Bacx ende Jan Goossens den jongen 4. Jan Bernaerts ende Jan Matthijs Loots voorst. .... (14-04-1670)


220v. Marie dochter Reijm Adriaens van Tongelre geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Janssen van Osta een huijs, cleijn huijsken, hoff metten aengelagh groot ontrent t'samen drie copsaet onbegrepen der maten gestaen ende gelegen aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heeze tusschen 1. mr. Willem Aelberts 2. Elken weduwe Jan Theeussen met haere kinderen 3. idem 4. de gemeijnstraet ... vuijtgenomen vijff stuijvers jaerlijcx aende kercke tot Leende ende dorps commer ... met expresse conditie hier toe gedaen dat de vercoopersse haer leven langh gedurende voorders ofte andersints niet oock den cooper wel ende loffelijck sal moeten onderhouden ende reparen ende daer bij alnoch gebruijcken het hoffken sijnde eenige roeden groot daer achter aen gelegen gelijck de paelen gesteken sijn ende dit alles vrije sonder eenige dorps lasten te betaelen ... (1904-1670)


221. Wouter Michiel Delen [Deelen] soo voor hem selven als mede voor Jan Michiel Delen [Deelen] sijnen broeder, als daer van schriftelijcke last hebbende ende des niettemin voor den selven hem in desen fort ende sterckmaeckende, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Reijm Jan Hoirs een huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maeten gestaen ende gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende, tusschen 1. den cooper 2. Joost Hendrick Goossens 3. Wouter Michiel Delen [Deelen] 4. de straet ... (18-04-1670)


221. Servaes Jasper Servaessen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Philips Thonis Joosten een parthije off deel van een parceel erffs genaemt het Heijtvelt, wesende ackerlandt gelijck het selve affgegraven is groot ontrent twee vaetsaet gelegen op t'Heijen Eijndt onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jenneken weduwe Hendrick Jaspers met haere kinderen mette andere parthije hier aen behoort hebbende gecocht bij Jacob Vreijssen 2. Jacob Thijssen 3. Hendrick van Hooff 4. Reijnder Reijnders Heijtvelt waer over dit parceel sijnen vasten wegh moet hebben ... vuijtgenomen een hoen jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (19-04-1670)


221v. die vercooper vt supra, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Vreijsen een parthije off deel van een parceel erffs genaemt het Heijtvelt wesende groese, gelijck het van het ackerlandt affgegraven is, groot ontrent twee loopensaet, gelegen aen t'Heijen Eijnd onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick van Hooff 2. Jenneken weduwe Hendrick Jaspars met haere kinderen 3. Philips Anthonis Joosten 4. een straetgen hier toe behoorende ... ende moet sijnen vasten wegh hebben over Reijnder Reijnders erve ofte heijtvelt ...


221v. die vercooper vt supra, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Peeters een parceel ackerlandts groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt het achterste heijtvelt gelegen tusschen Creijel ende Houdt onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. Jan Mijnissen 2. s'heeren aert off heijde 4. Cornelis Daems ...


221v. den vercooper vt supra ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Lenaerts een parceel groesen groot ontrent drie loopensaet genaemt de Waterbroeck met het sighxken daer teijnden aen gelegen genoemt de Putten gelegen tusschen den Rul ende Houdt onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Anthonis van Sommeren [van Someren] met haere kinderen 2. Jan Goossens 3. Thijs Jan Francken 4. Hendricxken weduwe Willem Sijen met hare kinderen ... vuijtgenomen eene rente van hondert gulden capitael met eenen staende ende loopende pacht aen Niclaes den Caertsteker ende dorps commer ...


222. den vercooper vt supra ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jenneken weduwe Hendrick Jaspars een parceel beemptgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet, gelegen over t'Schoot tot Houdt, tusschen 1. Jan Goossens erffgenamen 2. de coopersse 3. de rievier genaemt de Dommel 4. Philips Huijbers ende Hendrick Reijmen ...


222. Cornelis Peeter Goossens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Mattheeus Willem Thijs ende Niclas Willem Smulders als Heijligeestmeesters des dorps Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweeden februarij waer van den eerste npacht sal comen te verschijnen den (02-02-1671) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts gelegen aenden Bitterscamp aende Ven onder die prochie van Heeze, groot ontrent anderhalff vaetsaet tusschen 1. Hendrick Aert Wespen 2. Adriaen Meeus Francissen 3. die straet 4. Geerit Goorts van Velthoven met meer andere. Item alnoch in ende vuijt ee nparceel ackerlants genaemt den Camp ontrent st. Jop onder die prochie voorst. gelegen, tusschen 1. Peeter Ceelen 2. Dielis Peeter Goossens 3. de straet 4. Goort soone Geerits Goorts wegens sijnder huijsvrouwe ... losbaar mette somme van eenhondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (09-04-1670)

[Kantlijn: compareerde Wouter Geerits ende Tonis Daems Heijligeestmeesteren tot Heese, dewelcke bekende van dese neffenstaende brieff voldaen ende betaelt te sijn door Abraham Franssen de Louwre [de Laure] als execiteur vande boedel van Cornelis Peeter Goossens alias Coppen, en daerom gecasseert en doorgeslaegen, actum den (23-12-1694)]

222v. Dirck Adriaens van Velthoven ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Wouter Snoecx een parceeltgen ackerlants groot ontrent een vaetsaet, genaemt dat Ven anden Rul onder die prochie van Heeze gelegen tusschen 1. Anthonis Thijssen 2. Peeter Aert Goossens 3. der naburen chijnsgoet 4. Michiel Willems ... vuijtgenomen eenen gulden seven stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht ende eenen stuijver twee oirt jaerlijcke grontchijns ende doprs commer ... (26-04-1670)


222v. Jan Willem Verhagen man ende momboir Catelijn Jan Luijcas sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Willem van Brugh een parceelten groesen genaemt het Busselken groot ontrent drie copsaet gelegen voor aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. Arien Thijs van Can 2. den cooper 3. eenen waterlaet 4. d'erve toecomende den Heijligeest tot Heeze ... vuijtgenomen dorps commer metten chijns die daer in bevonden sal worden te staen doch moet bij den vercooper tot desen dagh toe affgedragen worden metten wegh gaende te lancx over Jacop Souwen Driesch ... (28-04-1670)


223. Hendrick Peeters van Meel man ende momboir Marie Jan Coppen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Goort den Smith [de Smid] ende Jacob Martens als wettige geede momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Wouter S'vossen [Sfossen] ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondige eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van negen gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den vijffden maij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (05-05-1671), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen gelegen over off buijten den Venderdijck onder die prochie van Heeze groot ontrent drie vaetsaet tusschen 1. Jan Wouters Verbiesen 2. Jan Jan Delijs [Delis] 3. de rievire genaemt de Aa 4. d'erffgenamen Dielis Gevens [Geevens]. Noch in ende vuijt een parceel ackerlants genaemt den Boschacker ontrent den Heeserbosch gelegen groot ontrent seven copsaet tusschen 1. Jan Wouters 2. Lambert Wouters 3. eenen ackerwegh 4. Luijtgen weduwe Frans Abrahams de Lauwre [de Laure] met hare kinderen ... losbaar mette somme van hondert ende t#achtentich guldens gepermitteert gelt ... (05-05-1670)


223. Ieuwen Jacob Ieuwens [Bluijssen] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen een Bosken wesende alte samen schaerhoudt groot ontrent twee vaetsaet onbegrepen der maten gelegen inde Gemeijn Eeusels tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. d'erffgenamen wijlen Geerit Wils Muijsers ende Hendrick Dielis 2. een gebust waer inne veele ende verscheijde erffgenamen sijn gerechticht 3. de voorst. erffgenamen wijlen Geerit Muijsers 4. s'heeren aert off heijde ... (12-05-1670)


223v. Lenart Sijmon van Gael ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Geven [Geeven] eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaeln op den eersten dach van junij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (01-06-1671) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelagh groot ontrent drie copsaet, gestaen ende gelegen onder die prochie van Leende inde Leenderstraet tusschen 1. Peeter Bacx 2. Geertuije Jintis Hollen 3. Lambert Potters 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers twee oort jaerlijcke grontchijns ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich gulden gepermitteert gelt ... (27-05-1670)


223v. Jan Jan Lamberts, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Frans Peeters een parceel groesen genaemt het achterste Coppelken, groot ontrent seven copsaet, gelegen tot Hulst onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Evart Jan Everts 2. Frans Jan Naten 3. Evart Jan Everts 4. Jacob Bluijssen met sijn susters. Item alnoch een parceel groesen genaemt het voorste Coppelken groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Jan Heijmans 2. Jan Franssen 3. Evert Jan Everts 4. Josijn Joost Thomas ... (28-05-1670)


224. Otto Bastiaenssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Aert Willem Coppen, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden thien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op den achtsten junij waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen den (08-06-1671) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlants genaemt de Tuijnt groot ontrent derdalff vaetsaet waer van een vierdepart sal exempt blijven het welck noch onbedeelt is, gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen van Wouter Svossen [Sfossen] 2. Willem Maes 3. Goort den Smiths [de Smid] erve 4. idem ... losbaar mette somme van hondert ende vijftich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (17-06-1670)

[Kantlijn: Gielen Adriaen Raessen als swager van wijlen Aert Willem Coppen ende bekent dat de weduwe vande voorst. Aert Willem Coppen den erffchijns van seven gulden thein stuijvers met het capitael van hondert vijftich gulden heeft ende de bekentenisse vande voernoemde Gielen Arien Raessen onvert. .. actum (02-01-1672)]

224. Jacob Vreijssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Janssen den Werdt, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van acht gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen opden sevensten julij, waer van den eersten pacht sal comen teverschijnen den (07-07-1671), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel erffs genaemt de Velderkens groot ontrent vierdalff loopensaet gelegen tot Houdt prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Andries Ruevens 2. Philips Anthonis Joosten 3. Hendrick van Hove 4. een gebruijckstraetgen. Item alnoch in ende vuijt een parceel erffs genaemt het Heijtvelt groot ontrent twee vaetsaet gelegen ter plaetse voorst., tusschen 1. Hendrick van Hove 2. Jenneken weduwe Hendrick Jaspars mette kinderne 3. Philips Anthonis Joosten 4. t'voorst traetgen ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers twee oort jaerlijcke grontchijns staende int eerste parceel ... losbaar mette somme van hondert ende t'sestich der gelijcke guldnes gepermitteert gelt ... (07-07-1670)


224v. de heer Albrecht Snoeckart van Schaumburgh vrije ende grontheer van Heeze ende Leende, ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert ende overgegeven, Cornelis Jan van Lommel, seecker parceel driesgroesen groot ontrent negen copsaet gelegen ontrent de cappelle tot Eijmerick onder die prochie van Heeze tusschen 1. Aert Jacobs van Velthoven 2. Adriaen van Velthoven ende de kinderen Dirck Aert Keijmps ende voorts soo ende gelijck t'voorst. parceel erffs tusschen sijne paelen ende limiten gelegen ende aen sijn ho: eed. gebo: vercocht ende opgedragen is bij Jan Goris man ende momboir Hilleken Geerits sijne wettige huijsvrouwe, metten last vanden chijnssen daer in staende volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schpenen in Heeze ende Leende van date den (13-11-1669) waer toe wort gerefereert... (24-07-1670)


224v. Reijm Peeter Reijm Hoirs wesende meerderjarich soo hij verclaerde ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Peeter Hollen een parceel ackerlants groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. d'erffgenamen wijlen Geerit [leeg] 2. idem 3. de erffgenamen Barbar Moffen 4. de straet ... (01-08-1670)


225. Peeter Bruijnincx man ende momboir Catelijn Adam Engelen sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen een parceel beemptgroesen groot ontrent negen copsaet onbegrepen der maeten genaemt dne Dijckbeempt gelegen aenden Eijmerickerdijck onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Hendricxken weduwe Jan Daems met haere kinderen 2. den cooper 3. de rieviere genaemt de Aa 4. een beemptweghtgen ... vuijtgenomen dorps commer meten wegh gaende voor vande dijck aff door d'erffve achtergelaten bij Hendrick Thomas ende Jan Daems ... (07-08-1670)


225. Reijm Peeter Reijmen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercoth Jan Peeter Reijmen sijnen broeder d'eene helft die sijde noortwaerts in ende van een parceel groesen genaemt het Hulsbroeck groot int geheel ontrent derdalff vaetsaet gelegen over den Oisterickerdijck onder die prochie van Leende tusschen 1. Francijn dochtere Peeter Reijmen hier tegens affgedeelt 2. Marie Bartels met meer andere 3. de rievire genaemt de Aa 4. Joost van Hal ... vuijtgenomen den chijns int geheel parceel groesen staende die voor d'eene helft bij dit parceel moet betaelt worden ende dorps commer ... (07-08-1670)


225v. Hendrick Driesse onsen mede schepen vuijt crachte van procuratie hem gegeven ende verleent ibj den heere Joan vanden Broeck der rechten licentiaet ende schepen des oppergerichts des graeffschaps Loon om te mogen doen t'gene hier naer is volgende vuijtwijsens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor Evan Noij notaris ende sekere getuijgen tot Bruessel [Brussel] residerende van date den (07-08-1670) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Elisabeht Wils d'eene gerechte helft in ende van een jaerlijcken ende erffelijcke losrente van hondert ende thien gulden, elcken gulden gerekent tot twintich stuijvers, alle jaer te betalen in twee termijnen, den eenen op bannisdagh ende den andere op beloken paeschdagh ertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij schepenen, borgemeesters, kerckmeesters ende Heijligeestmeesteren respective tot Heeze, representerende ende vervangende t'geheel corpus ende gemeijne ingesetenen vanden selve dopre van Heeze ende sulcx tot behoeve van Marijken dochtere wijlen Hendrick Wouter Oirlemans, ende dat van ende vuijt allen die chijnsgoederen vanden dorpe van Heeze den ingesetenen vanden voorst. dorpe toebehoorende, soo waer dieselve gelegen sijn, oft bevonden mochten worden in hoogen, leegen, diepen, droogh, soo in weijlanden, moerlanden, als heijlanden, egeene vande selve vuijtgescheijden, breeder naer inhouden vanden originelen constitutiebrieff daer van sijde van date den (17-04-1625) ende den voorst. comparant heeft op d'eene gerechte helft der voorst. rente van hondert ende thien gulden jaerlijcx met eenen staenden ende loopenden pacht mette brieven ende bescheeden daer van sijnde helmelinge vertegen ... (25-08-1670)


225v. compareerde voor mij Peeter van No als openbaar notaris inden soevereijnen raede geordonneert in Brabant geadmitteert t'Antwerpen residerende ende ter presentie vande naergenoemde getuijgen den heere Jan vanden Brouck der rechten licentiaet ende schepen des oppergerichts des graeffschap Loon wesende presentelijck binnen deser stadt den welcken verclaert bekent midts desen ontfangen te hebben wt handen Hendrick Govarts binnen de stadt Peer de somme van vijffhondert gulden ende alsnu wt handen van Elisabeth Wijls dochter Geerardt Wijls Smijsers [Wils Muijsers] de somme van sesse hondert gelijcke guldenen ter presentie van mij notario getelt, maeckende t'samen elffhondert guldens capitaele in voldoeninge eender rente van gelijcke elffhondert guldenen in eene meerdere rente van tweentwintich hondert guldens gehijpoticqueert ende te heffen staende op het corpus ende gemeijnte van Heese volgens den constitutienbrieff daer van sijnde ende met welcke somme van elffhondert guldens ende daer en boven noch vijff pattacons de voornoemde comparant bekent ten vollen vernueght voldaen ende betaelt te sijn soo van het capitael vande rente hem als voren competerende met eenen verloopen pacht, ende noch den loopenden pacht, soo als deselve rente vuijt crachte van procuratie inden name ende van wegens den comparant voornoemt op den (25-08-1670) voor schepenen van Heeze ende Leende is opgedragen aen ende ten behove vande voorgenoemde Elisabeht Wijls, gelovende bij desen het voorst. transporteren opdragen ende overgeven der rente van elffhondert gulden cap: mette pachten voorverhaelt ealtijt te houden voor goet vast ende van weerden ende t'guarranderen los ende vrije van eenige verbintenisse oft realisatie op verbant van sijns comparants persoon ende goederen hebbbende ende vercijgende, stellende deselve ten bedwange van allen gerechten met renuntiatie van alle exceptien ende beneficien, ende compt hier mede te cesseren de obligatie van de vijffhondert guldens gepasseert voorden commisssaris vanden Cruijs op den (29-06-1669) bij den comparant wt handen van Hendrick Govaerts ontfangen consenterende dat dese acte ten prothocolle van Heeze ende Leende, sal geregistreet worden gedaen ene gepasseert binnen der stadt Antwerpen desen (25-09-1670) ter presentie van Jan Baptista van Achteren ende Gillis de Cleen inwoonderen deser voorst. stadt als getuijgen hier toe geroepen ende gebeden, ende is de minute deser bij den comparant ten prothocolle beneffens mij notario onderstaende onderstont quod attestor, was ondertekent Peter van No notaris


226v. Joost ende Goossen gebroederen soonen Peeter den Hoemaecker tegenwoordich inwoonder in Hollandt ende hen in desen fort ende sterckmaeckende voor de vier kinderen wijlen Jan Wauten verweckt bij Aeltgen Segers, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Jan Everts allen de goederen ende gronden van erven bestaende in acht parceeltgens ofte meer egeen vuijtgescheijden t'sij van huijs, hoff, landt, heijde, ende weijde, gelegen tot Huls onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, soo ende gelijck hen allen t'selve is aengecomen ende op hen gedevolveert van wijlen Peeter den Hoemaecker ende Margrietgen Goossen hennen gewesenen vader ende moeder als oock mede de gronden ende parceelen van erven die ibj de voorst. Margrietgen Goossens henne moeder staende den houwelijck met wijlen de voorst. Jan Wauten haeren tweeden man t'samen soude mogen wesen gecocht die haer voor onder de voorst. parceelen mede begrepen sijn, ende dat metten pacht ende last daer in staende die den cooper t'sijnen late is nemende als te weten aen Isaack Melchiors tot Eijndhoven [Eindhoven] eene rente van twee hondert gulden capitael, item aen Peeter Jan Adriaens op Genouwenhuijs hondert vijffentseventich gulden capitael, item alnoch aen Paulus Cornelis tot Huls vijftich gulden capitael, item alnoch eenen gulden seven stuijvers jerlijcx aen t'convent van Boextel [Boxtel] ende alnoch eenen stuijver jerlijcke chijns tot Zelst [Zeelst] betaelt wordende ende dorps commer ... (10-09-1670)


226v. Willem Stoffels ende mr. Willem Aelberts vuijt crachte van onwederroepelijcke procuratie hen gegeven ende verleent bij Jan Janssen van Vliermaele inwoonder der heerlijcheijt Contick [Kontick] van date den (19-09-1670) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Dirck Hendricx inwoonder tot Heeze swager vanden voorst. constituant d'eene gerechte hellicht onbedeelt in ende van een huijsken metten hove gronde ende toebehoorten groot ontrent t'samen een copsaet gestaen ende gelegen aende Voortstraet onder die prochie van Heeze, tusschen 1. de gemeijnstraet 2. Anthonis Hendrick Meijers ende Lijsken weduwe Aert Hanssen mette kinderen 3. de gemeijnstraet 4. eenen waterlaet. Item alnoch d'eene gerechte hellicht oock onbedeelt in ende van een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet ontrent het Heijlich Cruijsken gelegen prochie voorst. tusschen 1. Jan Anthonis 2. Hendrick Jan Delen [Deelen] 3. Geerit Vincken 4. den Meulenwegh, vuijtgenomen dat inde geheele huijsinge staet derthien stuijvers twee oort jaerlijcx aende Heijligeest tot Heeze ende ontrent negen stuijvers jaerlijcke grontchijns ende ses vaten roggen jaerlijcx vrouwen hoeven pacht, staende int voorst. parceel ackerlants ende dorps commer, allen d'welck den getransporteerde midtsgaders de hellicht vande lasten ten respecte van t'erffdeel van sijns getransporteerdens huijsvrouwe wegens haere ouders ten achteren staende mette verloopen van dien al te samen t'sijnen laste is nemende ... (27-09-1670)


227. Dirck Hendrick Willems man ende momboir Lijsbeth Janssen van Vliermael sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht mr. Michiel Bouleth een huijs metten hove, gronde ende toebehoorten groot ontrent t'samen een copsaet gestaen ende gelegen aende Voortstraet onder die prochie van Heeze, tusschen 1. de gemeijnstraet 2. Anthonis Hendrick Meijers ende Lijsken weduwe Aert Hanssen mette kinderen 3. de gemeijnstraet 4. eenen waterlaet ... vuijtgenomen derthien stuijvers twee oirt jaerlijckx aende Heijligeest tot Heeze ende dorps commer ...


227v. Adriaen Meeus Reijmen in houwelijck gehadt hebbende voor sijne huijsvrouwe Jenneken Anthonis Vreijsen ende heeft met helmelinge vertijdenisse wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van allen de goederen soo gronden van erven als erffhaeffelijcke meubelen egeen vuijtgescheijden alle gelegen onder dese heerlijcheijt van Heeze ende Leende als hij renuntiant vuijtten hooffde van sijne voorst. ereste gewesene huijsvrouwe in tochten is besittende ende dat tot behoeve van Anthonis sijnen soone bijde voornoemde Jenneken Anthonis Vreijssen wettelijck verweckt ... (09-10-1670)


227v. Hendrick Jacob Buijtgens ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Andries Martinus Heesterbeecx een parceeltgens ackerlants groot ontrent vierdalff copsaet gelegen tot Strijp aende Hooghijnde onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob Jutten 2. Jenneken weduwe Jan Goort Thonis met haere kinderen 3. Aert Janssen van Seggelen 4. den Hooghijndwech ... vuijtgenomen vier stuijvers min een duijt jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (20-10-1670)


227v. Jenneken Mol in houwelijck gehadt hebbende voor haeren eersten man Geerit van Gool tegenwoordich woonende in s'Gravenhage geassisteert met eenen bijstataende momboir in desen, ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haere tochte van het huijs metten aengelach groot ontrent anderhalff copsaet gestaen ende gelegen ontrent de kercke tot Leende t'gene sij vuijtten hooffde van haeren voorst. gewesene man in tochten was besittende, ende dat tot behoeve van haere kinderen met de voorst. Geerit van Gool wettelijck verweckt, nochtans onder dien reserve dat sij renuntiante sal behouden het vsufruct ende jaerlijcxse intresten der penningen vande voorst huijsinge te procederen volgens het decreet dier saecke voor desen bij drossart ende schepenen alhier vonnisselijck verleent... (27-10-1670)


228. Philips meerderjarich soone Geerit van Goirl [van Gool] soo hij verclaerde, Jenneken Mol in houwelijck gehadt hebbende voor haeren eersten man Geerit van Goirl [van Gool] woonende in s'Gravenhage geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van procuratie omme te mogen doen t'gene hier naer volght haer gegeven ende verleent bij Niclaes van Goirl [van Gool] haren wettigen soon, gepasseert voor schout, burgemeesteren, schepenen ende regeerders der stede s'Gravenhage van date den (01-10-1670) bij ons schepenen gesien ende gelesen mr. Paulus Smidts ende Frans Hendrick Pompen gewesene schepenen alhier ende beijde als wettighe geede momboiren over Roelandt, Mecheltgen, ende Engeltgen onmondige kinderen Geerit van Goirl [van Gool] verweckt bij de voorst. Jenneken Mol sijne wettige huijsvrouwe, vuijt crachte van wettich decreet bij mijne heeren den drossard ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (20-01-1659) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Bartels van Berenbroeck een huijs chuer torffschop ende aengelach groot ontrent anderhalff copsaet ofte soo groot ende cleijn als t'selve gestaen ende gelegen is ontrent de kercke van Leende, tusschen 1. Michiel van Asten ende Jan Vogel 2. een ackerstraetgen toebehoorende Goort Bul 3. den kerckpat 4. de straet ...


228v. Libbeken Coppens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jacob Buijtgens een parceel ackerlants groot ontrent anderhlaff vaetsaet gelegen inde Noulanden tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Adriaen Meeus Broeckmans 2. Adriaen Maes met meer andere 3. Jop Janssen van Papenvoort 4. s'heeren aert off heijde ... (27-10-1670)


228v. de drie kinderen ende erffgenamen wijlen Thonis van Hal verweckt bij Anneken Hendrick Leenen sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Hendrick meerderjarich soone Thonis van Hal, inden eerten de Cortestraet, item het waterveltgen, item alnoch den halven dries int Swartlandt die voorste cavel, item alnoch den halven acker int Swartlandt neffen Jen de Metssers, met de groese daer aen voor d'eene helft, item den acker aen het gelach recht door, drie copsaet achter die Looffvennen, met den hoff inde Looffvennen, item den halven beempt inde Cortestraet van Elken Vossen [Sfossen] gecomen, item alnoch het huijs metten aengelach ende den hoff daer aen gelegen

B: Geertruije Thonis van Hal geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten Dirck neve veltgen, item he tWeerken, item den halven dries int Swartlandt de achterste cavel, doch moet het voortste d'achterste wegen, item alnoch de nhalven acker met die groese halff daer aen gelegen naer Hees, item den acker aent Heeserven neven Joost Wouters ende, item alnoch het landt aen den Speelwech met den Buckmanshoff, item den beempt inde Hulsbroecken

C: Maria Thonis van Hal geassisteert met eenen bijstaende momboir is te deel gevallen inden eersten die achterste Langhstraet, het gelach met het ackerken daer aen, item den hoogen driesch aen t'Heeserven metten acker daer aen, item alnoch dat Looffvenneken met den acker achter het Looffven, ende alnoch den acker aenden Soerenbeempt, onder conditie dat elck den chijns in sijne cavel staende sal moeten houden ende betaelen doch soo naermaels noch eenigen chijns in eenige parceelen mochte bevonden worden, daer sij tegenwoordich niet aff en weten, sullen sij deijlderen malcanderen helpen dragen ende goet doen naer behooren ... (17-11-1670)

229. Meeus ende Jan gebroederen soonen Adriaen Aelbers, wesende meerderjarich, Philips Adriaens ende mits de sieckte van Jan Hendrick Weijnen waer van hij schiftelijcke last was hebbende beijde als wettige geeede momboiren over Jacob ende Goort onmondighe kinderen vande voornoemde Adriaen Aelberts verweckt bij Lijntgen Lauwreijsen sijne wettige huijsvrouwe ende des niettemin beneffens de voornoemde Meeus ende Jan meerderjarige soonen Adriaen Aelbers, voor de voorst. onmondige kinderen hen fort ende sterckmaeckende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Geerit Goorts een parceel beemptgroesen groot ontrent een vaetsaet genaemt het Duijvelsbroeck gelegen inde Duijvelsbroecken onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob den Werdt 2. Jan S'vossen [Sfossen] kinderen 3. Sijmon Peeters 4. de rievire genaemt de Aa ...


229v. Hendrick Willem Cillen man ende momboir Lijsken Jan Dielis Box [Bocx] sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Willem Coppen een parceel beemptgroesen, groot ontrent anderhalff vaetsaet, genaemt den Broeckbeempt gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Reijnier Tielens 2. Ieuen Jacob Ieuwens 3. Libbeken Hendrick Lobben 4. Jacob Martens ... (21-11-1670)


229v. den vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Joosten een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet genaemt den Heijacker gelegen aenden Nop tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Frans Geerit Goorts 2. Lijpken weduwe Jan Jacob Pancras met haere kindren 3. Aert Willem Coppen 4. de heijde oft s'heeren aert ...


230. den vercooper in qualiteijt alsvoor, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Janssen van Seggelen een parceel erffs enaemt den Jansborgh groot ontrent vijff copsaet, gelegen inde Jansborgen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. de weduwe Hendrick Bacx mette kinderen 2. een gebruijckweeghsken 3. des vercoopers met meer andere 4. scherp vuijtgaende ... (21-11-1670)


230. Lijntgen weduwe Peeter Andries Swuesten geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met haeren voorst. man saliger gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt almachtich op deser aerden verleent, daer van laeten ende maecken sij testateuren, d'een den anderen, ende den lancxlevenden van hen beijden, vrije heer ende meester, om allen henne voorst. goederen egeen vuijtgescheijden, soo erffhave als gronden van erven te mogen vercoopen veralieueren transporteren, belasten, ende beswaren ende sijne ofte haeren vrijen wille daer mede te doen, ende dat voor soo veele, ende tot dat allen henne schulden soo van opgenoemen geworven penningen als andersints voldaen ende betaelt sullen wesen, ende daer er boven om henne t'samen verweckte kinderen op te voeden," alles breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen ende secretaris van Heeze ende Leende van date den (22-07-1663) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Jan Beecx haeren broeder, d'eene helft van het huijs het voortste eijnde oostwaerts, metten halven aengelach groot ontrent vijff copsaet, soo ende gelijck het t'selve tegens haeren voorst. broeder cooper in desen bij scheijdinge ende deelinge te deel gevallen is, gestaen ende gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Daniel Paulus van Sommeren [van Someren] 2. Geerit Thonis Meeusssen 3. idem 4. den cooper hier tegens affgedeelt ... vuijtgenomen eene rente van hondert gulden capitael aende kercke tot Heeze ende dorps commer ... (22-11-1670)


230v. Goort ende Matthijs gebroederen soonen Jan Goorts van Velthoven, de voorst. Goort soo voor hem selven als mede vuijt crachte van procuratie omme te mogen doen t'gene hier naer volght, hem gegeven, ende verleent bij Hendrick Janssen van Velthoven Linnewever woonende tot Mons. ende Catlijntge Jans van Velthoven meerderjarighe ongetrouwde dochter woonende inde Suijtbuijrt van Measlant [Zuidbuurt, Maasland], sijnen broeder ende suster, vuijtwijsens de procurarie daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Maessluijs [Maassluis] van date den (02-11-1670) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Anthonis Smulders onsen mede schepen een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen achter de kercke tot Heeze, tusschen 1. den heer van Paruwe wegens sijnder huijsvrouwe 2. den Holenwegh 3. Willem Claes Vesters 4. eenen ackerwegh (22-11-1670)


231. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Goorts van Velthoven een parceel driesgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. Margriet Jan Delen [Deelen] 2. Jan Jan Thijs 3. Dielis Clevers 4. de straet loopende de beempdewaers in ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van t'sestich gulden capitael wordende ten Bosch betaelt aen [leeg] met eenen staenden ende loopenden pacht ...


231. Aert Peeter Roubosch inwoonder in Maeslant [Maasland] ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Jan Joosten een parceel beemptgroesen groot ontrent seven copsaet onbegrepen der maten genaemt den grooten beempt gelegen aenden Rul over de rieviere onder die prochie van Heeze, tusschen 1. den cooper 2. de rieviere genaemt de Aa 3. idem 4. Thonis Sijn Dircx ... (26-11-1670)


231v. Peeter Willem Bitters, Willem soone Frans Willem Bitters met Aeltgen sijne suster geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Peeter Jan Coppen man ende momboir van Jenneken Willem Bitters sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben te samen wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Driessen onsen medeschepen, een parceel beemptgroesen groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Oisterick ter plaetsse genaemt de Schaveijen onder die prochie van Leende tusschen 1. de kinderen wijlen Tielen Aert Keijmps 2. Lijntgen weduwe Reijm Thijs mette kinderen 3. d'erffgenamen wijlen Jan Ruevens 4. Anthonis Willem Wouten ... vuijtgenomen dorps commer, ende dertich stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht ... (28-11-1670)


231v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Hendrick Verbeeck een huijs hoff ende aengelach metten acker daer aen gelegen, groot ontrent t'samen seven copsaet, gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende, tusschen 1. Thonis Willem Wouten 2. de straet 3. idem 4. den Heeserpath ...


231v. wij Willem Delijs van Breugel met overdragen van Matthijs Peeter Hendricx schepenen van Heeze ende Leende inwoonderen inde Sessgehuchten, Jan Janssen Delen [Deelen] ende Albert Hendricx beijde borgemeesteren vande voorst. Sessgehuchten, ende hebben, met consent ende toestaen vande principaelste naburen vanden gehuchte genaemt Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende die mede sijn gecompareert namentlijck Dirck Hendrick Sprengers, Ghijsbert Janssen, Lambert Janssen, Jan Hendrick Tielemans, Albert Janssen ende PeeterAerts, ende daer toe oock consent gehadt hebbende van Willem Smulders stadthouder inden name van d'officie, wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Laureijssen inwoonder tot Riel voorst. een stucxken erffs gelegen tegens des vercoopers huijs over, groot ontrent vijff roeden sijnde vander naburen chijnsgoet, tusschen 1. den cooper 2. der naburen gemeijnten 3. idem 4. idem ... (11-12-1670)


232. Jan Geerits man ende momboir Margriet Lauwreijssen sijne wettige huijsvrouwe Corstiaen Geerlincx mannelijck momboir Geertruije Janssen, ende Thonisken weduwe wijlen Tielen Hendricx haer vuijtten hooffde aengecomen van wijlen Peeter Franssen haeren grootvader geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Jacobs alias Muijters een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genaemt het Venneken gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. d'erffgenamen Peeter Thonis 2. des coopers 3. Wijnant Thomas 4. de straet ... (14-12-1670)


232v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jacobs een parceel ackerlants genaemt den Streepacker groot ontrent drie copsaet, gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jenneken weduwe Peeter Willems van Baeckel met haere kinderen 2. Jacob Jacobs 3. Jenneken weduwe Hendrick Heijmans mette kinderen 4. eenen ackerwech ...


232v. Christiaen Engelbert man ende momboir Anneken Claessen sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. Anneken Claessen mede present vuijt crachte van procuratie haer gegeven ende verleent bij Jan Claessen, ende Jannetjen Claessen, haeren meerderjarigen broeder ende suster, woonende binnen de stadt Rotterdam ende dat om te mogen doen t'gene hier naer volght, vuijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor Philips Barteels notaris ende sekere getuijgen binnen de voorst. stadt Rotterdam residerende van date den (30-11-1670) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende hebben alsoo indier qualiteijt als kinderen ende erffgenamen wijlen Claes Peeters hennen vader ende Maertgen Hendricx t'samen verweckt hen aengecomen vuijtten hooffde van wijlen Heijltgen Hendricx henne moije, wettelijck ende erffelijck vercocht, Frans Jan Pompen een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen op het Eijntgen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. den waterlaet genaemt de Foe 2. Otto Bastiaenssen met meer andere 3. Reijnder Tielens 4. Aert Dingens ... (29-12-1670)


233. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Thijs Hannen een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Strijp ot t'Eijntgen onder die prochie van Leende tusschen 1. Marcelis Bluijssen 2. Aert Dingens 3. Lijsbeth weduwe Jan Berchmans met haere kinderen 4. Bartel Willem Schoncken ...


233. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hendrick van Buel een parceel groesen groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Weekenbeempt gelegen inde Broecken tot Stirjp onder die prochie van Leende tusschen 1. Adriaen Raessen 2. Joseph Maes met meer andere 3. d'erffgenamen Dirck Wuijten 4. de kinderen van Willem Mansfelt ...


233v. [leeg]


Anno 1671

234. Joost Hendrick Goossens, inwoonder tot Leende, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Hendrick Jacob van Asten, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betalen op drie coningendagh, waer van den eersten apcht sal comen te verschijnen (06-01-1672) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackelrandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aende Doelen onder die prochie van Leende tusschen 1. Libbkeen weduwe Aert van Brugh 2. Jenneken weduwe Jacob Pristers [Priesters] 3. Goort Hendrick Bul 4. een straetgen. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Spel prochie voorst., tusschen 1. Jan Dirck Bacx 2. Peeter Jan Coppen 3. Jenneken weduwe Hendrick Loeffs met haere kinderen 4. eenen wegh. Item alnoch in ende vuijt een parceel driesgroesen groot ontrent twee vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. de straet 2. Jan Boonen, Peeter Corst van Mol met meer andere 3. de straet 4. Jan Boonen voorst. ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... ende is geconditioneert dat de voorst. Hendrick Jacob van Asten sijne ooren ofte nacomelinge alle ses jaeren alst hen believen sal eens meester vande capitaele penningen sullen wesen om die bij parate exectuei in te mogen voorderen ... (06-01-1671)

[Kantlijn: Jacob Hendrick van Asten inden name van Hendrick sijnen soone verclaert dat Joost Hendrick Goossens aen sijnen voorst. soone Hendrick dese rente ontrent twee jaren geleden heeft gelost ende gequeten ende oversulcx gecasseert, actum den (22-12-1683)]

234v. Jan ende Arien gebroederen soone Anthonis Franssen soo voor hen selven als mede hen in desen fort ende sterckmaeckende voor de twee onmondige kindreen wijlen Jan Anthonis Franssen verweckt bij Elken Thonis Vreijssen sijne wettige huijsvrouwe, als mede noch voor de drie onmondighe kinderen wijlen Hendrick Anthonis Franssen, verweckt bij Lijpken Jan Goorts van Velthoven sijne wettige huijsvrouwe ende Frensken meerderjarige dochter vande voornoemde Anthonis Franssen geassiteert met eene bijstaende momboir in desen, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan soone Jan Lemmens hennen respective swager ende mede erffgenaem, hen vercooperen vijff gerechte seste portien onbedeelt in ende van seker huijs schuer metten aengelagh waer inne den cooper het resterende seste portie is competerende gestaen ende gelegen aende Voortstraet tot Eijmerick onder die prochie van Heeze ende dat soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijne palen ende limiten gestaen ende gelegen is, gereserveert het cleijn huijsken staende aende oostsijde vande schuer met het hoffken daer aen gelegen groot ontrent drie roeden onbegrepen d'welck voor de gelijcke erffgenamen wort vuijtgescheijden vuijtgenome de vrije wooninge die Frensken de dochter haer leven lanck daer in ende van is hebbende, als mede de drie oostboomen inden testamente van henne ouders vermelt voor haer, Frenskens voorst. gebruijck insgelijcx gereserveert, tusschen 1. de voorst. huijsinge metten aengelach Jan Jacobs van Velthoven 2. Paulus Smidts ende het voorst cleijn huijsken voor Frenskens alsvoor gereserveert 3. idem 4. de Voortstraet ... (08-01-1671)


235. Catelijn Peeter Franssen naergelaten weduwe wijlen Philips Amants, geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, vuijt crachte van testamente bij hen t'samen gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen, soo willen maecken ende begeiren de testateuren dat den lancxlevende van hen beijden, soo veel vande erffgoederen ende erffrenten sal mogen vercoopen, belasten ende beswaren tot dat de schulden bij den testateur in sijnen eersten houwelijck met Sijken Hendrick Coolen dochter sijne eerste huijsvrouwe, staende henne houwelijck gemaeckt, sullen wesen voldaen ende betaelt," breeder naer inhouden vanden voorst. testaemente daer van sijnde, gepasseert voor Pauw: Smidts notaris ende sekere getuijgen alhier binnen dese voorst. heerlijcheijt residerende van date den (12-07-1669) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Joost [doorgehaald: Jan] Andriessen, een parceel groesen genaemt den Cortstraetdriesch, groot ontrent vijff copsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Dircx van Sommeren [van Someren] 2. Jan Anthonis Donckers 3. idem 4. het Cortstraetgen metten waterlaet ... (12-01-1671)


235. de vercoopersse in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Hollen een parceel groesen genaemt het Bosken groot ontrent een vaetsaet gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Marie weduwe Lauwrens Peeters van Sommeren [van Someren] met haere kinderen 2. Joost Vaessen met meer andere 3. Jan Engelen met meer andere 4. Lenaert Coox [Cocx] ... vuijtgenomen dorps commer ende drie oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns met alsulcke wegen als het sleve met recht is hebbende ende gevende ...


235v. die vercooppersse in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Peeter Luijcas een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet, gelegen inde Steenacker onder die prochie van Leende, tusschen 1. Lambert Coppen 2. des coopers erver 3. eenen waterlaet 4. Arien Aert Wespen ... (13-01-1671)


235v. Peeter Aert den Metser ende heeft wettelijck ende erffelijck verccoht Peeter Corst van Mol eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvrs gerekent, alle jaer te geldenende te betalen op den vijfthienden meert waer van den eerten pacht sal comen te verschijnen, den (15-03-1671), ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een huijs metten aengelach groot ontrent drie vaetsaet, gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende, tusschen 1. Thijs Janssen 2. d'erffgenamen Thonis Donckers 3. Wouter Michiel Delen [Deelen] 4. de straet ... vuijtgenomen dorps commer metten grontchijns daer in staende ... losbaar mette somme van tweehondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (13-01-1671)


236. de kinderen ende erffgenamen wijlen Aert Peeter den Metsser verweckt bij Jenneken Hendrick van Asten sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruimt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Peeter soone Aert den Metser, inden eersten den halven acker int Swartlant te lancx op de sijde noortwaerts even groot, item den halven acker aende Lijckijnde, de sijde suijtwaers te lancx op oock even groot, met alnoch den Steenackerdriesch

B: Thijs Janssen man ende momboir Anneken Aert den Metsser sijne wettige huijsvrouwe, is te deel gevallen inden eersten den halven acker aende Lijckstraet te lnacx op even groot de sijde noortwaers, item den geheelen heijdriesch aenden Ruijtersbergh, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt de Cromvoor met het cleijn ackerken daer neffens aen gelegen, ende alnoch het voortste Hulsbroeck

C: Dirck Janssen man ende momboir Hendricxken Aert den Metser sijne wettige huijsvrouwe, is te deel gevallen, inden eerte nhet huijs metten aengelach ende den acker daet t'eijnden aen gelegen, ite alnoch het halff Looffven te lancx op neffens Dielis Venten cant even groot, item alnoch den halven Vrijdagh te lancx op neffens de straet even groot, ende alnoch het achterste Hulsbroeck

D: Indigh meerderjarige dochter Aert den Metser geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen, inden eersten een parceel drieschgroesen genaemt den Mol, item alnoch het halff Looffven te lancx op even groot neffen Jan Philipssen erve, item alnoch den halven Vrijdagh te lancx op oock even groot neffens Peeter Bacx erve

E. Sara meerderjarige dochter Aert den Metser geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten het halff Swartlandt te lancx op even groot de sijde neffens Peeter Reijmen kinderen erve, item alnoch het groot halff vaetsaet bij Jan den Lepper, item alnoch het Langhackerken aenden Spelwegh, item alnch den Steenackerdriesch van Lambert Coppen neffens de wegh, item alnoch eenen driesch inde Langstraet neffens Dirck Adriaens erve, ende alnoch eenen beempt buijten den Oisterickerdijck genaemt den den Heurs. Met conditie dat elck den chijns in sijne aengedeelde parceelen staende, daer in sal moeten houden ende d'een min off meer als d'ander hebbende, sal moeten goet gedaen worden tegens den stuijver eenen rijcxdaelder ... (16-01-1671)
[Kantlijn: compareerder Dirck Janssen Nooten als in huwelijck gehad hebbende Dircxken de Metser derwelcke bekende ende verclaerde vande neffenstaende chijns van Dielis Hendricks Verweirdichgen [Verwerdingen] als man ende momboir Sara de Metser sijn wettichge gewesene huijsvrouwe tot sijnen lasten te nemen en ende daer van tvollen vergenocht ende voldaen te sijn vande voornoemde Dielis Hendricx Verweirdichgen, actum Heese den (07-11-1696)]


236v. Jan Janssen [doorgehaald: van Gemert] Verdijsteldonck alias van Gemert in houwelijck gehadt hebbende voor sijne eerste huijsvrouwe Maria van Gemert, ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van allen de goederen ende gronden van erven egeen vuijtgescheijden daer inne begrepen d'erffhaeffelijcke meubelen die hij renuntiant vuijt dien hooffde als lancxlevende in tochten is besittende alle gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze, ende dat tot behoeve van sijne twee kinderen mette voorst. Merije van Gemert wettelick verweckt ... (176-01-1671)


236v. Heijltgen weduwe Tielen van Stercksel [van Sterksel] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haeren voorst. man gemaeckt van daten den (12-06-1658) ende gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende vertegen op sekeren wegh die sij renuntiante is hebbende over het parceel groesen genaemt den Broeckbeempt, toebehoorende Reijm Jintes Hollen onder die prochie van Leende gelegen soo dat het voorst. parceel beemptgroesen van nu aff ende voorts ten eeuwigen dage voor haer ende haere nacomelinge daer van sal sijn ende blijven ontlast sonder daer op meer te willen houden eenige actie ofte gesach in eeniger handen manieren ... (17-01-1671)


237. Jan Belien ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Sijmon Janssen van Gael, een parceel ackerlandts groot ontrent dertich roeden gelegen aende Veestraet onder die prochie van Leende tusschen 1. de weduwe Aert Hoeben mette kinderen 2. Adriaen Wouter de Boos 3. des coopers erve 4. schepr vuijtgaende ... (19-01-1671)


237. den vercooper voorst. ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jacob Smulders een parceel erffs genaemt den Nopenbergh groot ontrent een vaetsaet gelegen op den Nop onder die prochie van Leende tusschen 1. de weduwe Aert Hoeben mette kinderen 2. Jan Adriaen Pompen 3. Frans Hendrick de Smith [de Smid] 4. des vercoopers erve ...


237v. Dirck Janssen van Soerendonck, man ende momboir Hendricxken Aert den Metsser [de Metser] sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Lenaert [doorgehaald: van Pelt] Jan Engelen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van tweentwintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betalen op den negenthiende januarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (19-01-1672) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff metten aengelach ende den acker daer aen gestaen ende gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende groot ontrent t'samen [leeg] tusschen 1. Hendrick Thonis van Hal 2. Wouter Michiel Delen [Deelen] 3. Saera Aert den Metser 4. de straet. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen ter plaetsse voorst. tusschen 1. Dielis Venten met sijn kindt 2. Indich Aert den Metser 3. den Spelwegh 4. Peeter Geerit Bacx. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlants genaemt den Vrijdagh ter plaetsse voorst gelegen tusschen 1. de straet 2. Indich Aert den Metser 3. Geerit Hollen 4. eenen ackerwegh. Item alnoc hin ende vuijt een parceel groesen groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen inde Hulsbroecken prochie voorst. tusschen 1. Ida Pompen mette kinderen 2. Geerit Goorts van Velthoven 3. den Aa stroom 4. Anneken Reijm Vee mette kinderen ... losbaar mette somme van vierhondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...


237v. Lambert meerderjarich soone Willem Lamberts Anneken oock eene meerderjarige dochter Willem Lamberts geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende Aeltgen dochtere Willem Lamberts huijsvrouwe Cornelis van Tijel [van Tiel] vuijt crachte van procuratie bij den selven haren man haer gegeven ende verleendt, gepasseert voor R. vander Leeuw binnen s'Gravenhage van date den (04-01-1671) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende desniettemin stellende alnoch tot borge Frans Wouter Coox [Cocx] ende Jacob Jan Potters beijde inwoonderen tot Leende die hem daer beneffens voor t'gene sij vuijt crachte van de voorst. procuratie in desen comt hanteren, sijn fort ende sterckmaeckende op t'verbandt als naer recht, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Thijssen een parceel groesen, gelegen inde Jansborgen onder die prochie van Leende tusschen 1. Geerit Raessen 2. Lijsken weduwe Jan Jacob Pancras mette kinderen 3. de straet 4. een gebruijckstraetgen ... (19-01-1671)


238. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende heben wettelijck ende erffelijck vercocht, Adriaen Wouter de Boos twee velderkens ofte parceeltgens t'eijnden malcanderen, gelegen inde Jansborgen onder die prochie van Leende, groot t'samen ontrent seven copsaet, tusschen 1. Jan Arien Pompen 2. Goort den Smith [de Smid] 3. Heijltgen Maes mette kinderen 4. des coopers erve ...


238. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Peeter Maes een gebust met t'gene daer van tot ackerlandt gemaeckt is groot t'samen ontrent anderhalff vaetsaet gelegen buijten de Jansborgen onder die prochie van Leende, tusschen 1. de kinderen van wijlen Peeter Reijmen 2. de kinderen Jan Delis Bocx 3. den cooper 4. der naburen chijnsgoet ... vuijtgenomen dorps commer, ende vijff stuijvers drie oort jaerlijcke grontchijns ...


238v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Jan Potters een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen aen t'Hannen Eijnde onder die prochie van Leende tusschen 1. Jenneken weduwe Loeff Loeffs mette kinderen 2. de straet 3. t'Weerken 4. Frans Lenart Hannen met meer andere ...


238v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Luijcas [Lucas] een parceel ackerlants, groot ontrent twee vaetsaet gelegen aen t'Hannen Eijnde onder die prochie van Leende, tusschen 1. den cooper met meer andere 2. Jenneken Faessen mette kinderen 3. de straet 4. Jacob Jan Potters ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers een oort jaerlijcke grontchijns ...


238v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Jan Tielens een huijs hoff metten aengelach groot ontrent vijff copsaet gestaen ende gelegen aende Schaerackerdriesen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jenneken weduwe Fredrick van Roij 2. Jan Hendrick Smulders 3. de straet 4. idem ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers twee oort jaerlijcken grontchijns metten wegh die t'huijs van Arnolt Cornelis onbecroont winter ende somer te langhs over t'voorst. aengelach is hebbende ...


239. de twee leste vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Lambert Willems Hennen broeder ende mede erffgenaem een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen int Weerken onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Jan Pompen 2. Frans Lenaert Hannen 3. idem 4. Roeloff Hendricx ...


239. Jan Belien voor hem selven, Adriaen Wouter de Boos als last ende procuratie hebbende van Willem Jan Belien inwoonder tot s'Gravensande omme te mogen doen t'gene hier naer volght vuijtwijsens de voorst. procuratie daer van sijnde gepasseert voor Pauw: Smidts notaris ende sekere getuijgen alhier binnen dese heerlijcheijt residerende van date den (06-12-1670) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende alsoo t'samen indier qualiteijt voor d'eene helft, ende Peeter Geerit Bacx man ende momboir Jenneken S'vossen [Sfossen] sijne wettige huijsvrouwe voor d'andere helft ende alsoo t'samen wettige erffgenamen van wijlen Peeter Jan Belien ende Elken Jan S'Vossen [Sfossen] sijne wettige huijsvrouwe ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, Jan Janssen Belien een huijs hoff metten aengelach groot ontrent seven copsaet met het cleijn huijsken daer op staende ende toebehoorende, gelegen aende Cruijsstraet onder die prochie van Leende, tusschen 1. Paulus Peeter Lobben 2. die straet 3. idem 4. idem ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen stuijver twee oort jaerlijcke grontchijns ... (19-01-1671)


239v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Jan Joosten een parceeltgen erffs wesende een Cleverveltgen groot stijff een halff vaetsaet gelegen inde Gelaij Aa onder die prochie van Leende, tusschen 1. den Aa stroom 2. eenen wegh 3. Jacob van Asten 4. Jan Ghijsen ...


239v. Joost ende Paulus gebroederen soonen Peeter Thonis ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Frans Naten een parceel erffs wesende groese ende landt groot ontrent t'samen drie vaetsaet genaemt het Campken gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Jacob Bluijssen 2. t'convent van Bijnderen 3. Willem Jan Dircx 4. eenen gemeijnen wegh ... vuijtgenomen dorps commer ende twee stuijvers min een duijt jaerlijcke grontchijns aen den ed: heere van Geldrop ... (24-01-1671)


240. de voorst. vercooperen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Wijnandt Thomas een parceel erffs genaemt he tVen groot ontrent twee vaetsaet gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Joost Muijters 2. Jan Thijssen 3. des coopers erve 4. den wegh ...


240. de voorst. vercooperen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Peeters een parceel erffs genaemt den Beuven groot ontrent negen copsaet, gelegen tot Huls over de brugh, prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Jan Frans Naten 2. Dirck Hendricx 3. de kinderen Thonis Jaspars 4. een gebruijckstraetgen ...


240. de voorst. vercooperen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Peeter Willem Anthonis een parceel erffs genaemt den Brughbeempt groot ontrent drie copsaet gelegen tot Huls over de Brugh prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. den cooper 2. Tieleman Joosten 3. Peeter Fladers 4. t'Hulsterbroeck ...


240. Jan Isaack Melchiors soo voor hem selven als mede voor sijne andere broeders ende susters kinderen Isaack Melchiors waer voorens hij hem in desen is fort ende sterckmaeckende, ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Mattheeus Willem Thijs ende Niclaes Willem Smulders beijde als proviseuren der taeffel des heijligeest tot Heeze ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vande voorst. Heijligeest eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van drie gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerkent, alle jaer te gelden ende te betaelen op singe Michiels dagh eertijts vercocht ende gelooft te betaelen bij Dirck Goorts vuijt seeckere sijne onderpanden onder die prochie van Heeze gelegen als te weten [leeg] vuijt een weijvelt genomet de Dasius wesende soo groes als siggen gelegen binnen den dorpe van Heeze met 1. Heijlken weduwe Matthijs Coenssen 2. die kinderen Jan Sanders ende dat aen ende ten behoeve van Isaack Aert Melchiorts sijns transportants gewesene vader volgens den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen van Eijndhoven [Eindhoven] van date den (25-09-1634). Item alnoch eene obligatie van sessendertich gulden acht stuijvers twee oort op ende ten laste van Angnees Loots weduwe Goort Franssen volgens de teeckeningh voor Pauw: Smidts ende Adriaen van Velthoven als getuijgen gepasseert van date den (10-11-1662) ende den voorst. transportant heeft op de voorst. rente ende obligatie mette brieven ende bescheeden daer van sijnde mette verloopen pachten van dien helmelinge vertegen ... (28-01-1671)


240v. Peeter Willem Bitters, Peeter Coppen man ende momboir Jenneken Willem Bitters sijne wettige huijsvrouwe, Willem soone Frans Willem Bitters soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Elken Frans Bitters meerderjarige dochter ende hebben alsoo t'samen wettelijck ende erffelijck vercocht Crijn Geerits een parceeltgen lants int Swartlandt onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. den cooper 2. het heijtvelt naer t'Heeserven 3. den cooper 4. de straet ... mette wegen alst met recht heeft ende de vercooperen reserveren over den wegh te mogen gebruijcken winter ende somer als hen believen sal, een parceel driesgroesen, hen alnoch toebehoorende, ... (26-01-1671)


241. Willem soone Peeter Willems man ende momboir Aeltgen Peeter Anthonis inwoonder tot Huls ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Anthonis Bacx ende Frans Hendrick Pompen als proviseurs der taeffel des Heijligeest tot Leende ende die nae hen Heijligeestmeesteren sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van seven gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen op lichtmisdach waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (02-02-1672) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt huijs hoff ende aengelagh groot ontrent een loopensaet gelegen tot Huls prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Frans Jan Naten 2. eenen wegh 3. Hendrick van Hooff 4. der naburen chijnsgoet. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen genaemt het Beuven ter plaetsse voorst. gelegen groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Jan Frans Naten 2. Dirck Hendrick Gabriels 3. de kinderen Thonis Jaspars 4. het Beuvensstraetgen ... losbaar mette somme van hondert ende veertich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (04-02-1671)


241. Lenart Jacobs man ende momboir Anneken Ghijsberts sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Anthonis Bacx ende Frans Hendrick Pompen als proviseurs der taeffel des Heijligeest tot Leende ende die naer hen Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van twee gulden negen stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op den tweeden februarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (02-02-1672) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genaemt den Huijsacker gelegen op de Hulst tot Oisterick onder die prochie van Leende tusschen 1. Hendrick Dicx van Sommeren [van Someren] 2. Jan Willem Schoncken 3. eenen ackerwegh 4. Joost Faes van Son ... losbaar mette somme van negenenveertich dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...


241v. Catelijn Dircx naergelaten weduwe wijlen Peeter Jan Coppen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck gerenuntieert ende affgegaen haer tochte van het naerbeschreven huijsken ende erve daer aen gelegen groot ontrent anderhalff vaetsaet ende dat tot behoeve van haere wettige kinderen bij de voornoemde Peeter Jan Coppen verweckt ...


241v. daer naer sijn voor ons comen Jan Hendrick Ceelen man ende momboir Maria Peeter Coppen sijne wettige huijsvrouwe Dirck Hendrick Ketelaers inwoonder tot Hamondt [Hamont] mannelijck momboir Lijsbeth Peeter Coppen ende Anthonis soone Thonis Vincken als mannelijck momboir Dircxken Peeter Coppen sijne wettige huijsvrouwe, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Elken Thonis Vreijsen naergelaten weduwe Jan Thonis Franssen een parceel erffs waer op tegenwoordich een huijs is staende doch vander plaetsse geseght te ruijmen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aenden Eijmerickerdijck onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Arieken Matthijs Coenssen 2. d'erffgenamen Jan Rutten ende Peeter Aert Goossens met meer andere 3. d'erffgenamen Goort Tielkens 4. de gemeijnstraet ... vuijtgenomen dorps commer ende eenen gulden vijfthien stuijvers jaerlijcx geesterlijcke pacht ... (06-02-1671)


242. Adriaen Willem Kennekens ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernadert ende onderstaen den coop van een parceeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der maten gelegen op de Bruggerhuijs onder die prochie van Leende achter t'gelagh alsnu den voorst. naerderman toebehoorende aende westsijde van Philips Adriaens ackerken tusschen 1. Jan Claessen 2. Paulus Lenaerts als Adriaen Peeters in coope vercregen hadde vande gelijcke vrienden ende erffgenamen wijlen Willem Jan Kennekens den jongen volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (27-02-1670) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ... (13-02-1671)


242. dieselve naerderman in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceeeltgen ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet gelegen achter t'gelagh toebehoort hebbende Willem Jan Kennekens den jongen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende tusschen 1. Paulus Lenaerts 2. de weduwe Jan Laets mette kinderen als Adriaen Peeter sin coope vercregen hadde vande vrienden ende erffgenamen wijlen Willem Jan Kennenkens den jongen volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (27-02-1670) ende den cooper ijsne volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht...


242v. Adriaen Willem Kenneken ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloedt wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parceel beemptgroesen groot stijff vijff copsaet gelegen opde Bruggerhuijs onder die prochie van Leende aenden Tonghreep tusschen 1. Willem Janssen 2. den Tonghreep 3. idem als Baltus Franssen in coope vercregen heeft vande vrienden ende erffgenamen wijlen Willem Jan Kennekens den jongen volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (27-02-1670) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken ende hem gelaten in sijn recht ...


242v. Jan Hendrick Smulders ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Abrahams, ende Jan Thonis Bocx als kerckmeesteren der prochiekercke van Leende ende die nae hen kerckmeesteren sullen wesen, ende sulcx tot behoeve vande voorst. kercke tot Leende, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betalen op den twintichsten februarij waer van den eerste pacht sal comen te vervallen den (20-02-1672) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot scherp twee vaetsaet genaemt den langen Nerenbeempt onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Joost Coox [Cocx] 2. Lenaert Geerit Goorts 3. de rieviere genoemt de Aa 4. een beemptstraetgen. Item alnoch in ende vuijt een parceel groesen groot ontrent vijff copsaet genaemt het Sratenbroeck ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Adriaen van Puth 2. Peeter Hollen 3. de rieviere genaemt de Aa 4. Arnout Cornelis met sijne kinderen ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (20-02-1671)

[Kantlijn: mr. Anthonix Boox [Bocx] coster ende schoolmeester oock kerckmeester tot Leende bekent dat Jan Hendrick Smulders aen hem dese rente van vijff gulden jaerlijcx en hondert gulden capitael heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (04-12-1693) in oirconden etc.]

243. Luijcas meerderjarich soone Hendrick Dircx van Velthoven ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Raes Francissen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van thien gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betaelen opden sessentwintichsten februarij waer van den eersten pacht sal comen te vervallen den (26-02-1672) ende dat los vrije ende onbeswaert van allen schattingen ende exactien hoedanich die souden mogen wesen, waer mede dese voorst. rente naermaels soude mogen worden belast, ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel beemptgroesen groot ontrent vierdalff vaetsaet genaemt het Manbroeck, gelegen aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heeze, tusschen 1. d'erffgenamen Geerit Willem Daems 2. de kinderen ende erffgenamen Dirck Aert Keijmps 3. de rievire genaemt de Aa 4. de weduwe Goort Tielkens ende oock een beemptstraetgen. Item alnoch in ende vuijt een parceel ackerlants groot ontrent derdalff vaetsaet, gelegen aende Oude Voort onder die prochie voorst. tusschen 1. Willem Eijmers, 2. Willem Vesters 3. de weduwe Philips Goort Dircx 4. eenen ackerwegh loopende naer die kerck tot Heeze ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van hondert gulden capitael aen Jacob Janssen den Litssenburger [de Litsenborger] staende int voorst. parceel ackerlandts ... losbaar mette somme van twee hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (26-02-1671)


243v. Peeter Aert Coox [Cocx] ende Hendrick Gats inwoonder tot Kerckherden [Kirchherten?] inden lande van Gulick [Jülich] gelegen, beijde als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen wijlen Hendrick Aert Coox [Cocx] verweckt bij Geertruijt Tronstdorps sijne wettige huijsvrouwe, vuijt crachte van wettich decreet bij mijn heeren der stadthouden ende schepenen van Heeze ende Leende, vonnisselijck verleent van date den (07-03-1671) ons schepenen seer wel kennelijck ende hebben alsoo indier qualiteijt midts drie voorgaende sondaghse proclamatien voor der kercke tot Leende gedaen ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Catelijn Geerit Raessen huijsvrouwe Peeter Aert Coox [Cocx], d'eene gerechte derde portie onbedeelt in ende van een parceel groesen genaemt de Clemmansvoort groot int geheel ontrent twee vaetsaet gelegen aende Clemmensvoort onder die prochie van Leende, tusschen 1. d'erffgenamen Gielen Gevens [Geevens] 2. den wegh genaemt den Clemmensvoort 3. de riviere genamet de Aa 4. der naburen chijnsgoet ... (07-03-1671)


244. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Matthijs Geerit Daems een parceel beemptgroesen groot ontrent drie vaetsaet gelegen inden Nouwendijck onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jooseph Ghijsbert Joosephs [Josephs] 2. Heijltgen weduwe Hendrick Willem van Lieshoudt met haere kinderen 3. Max Sanders 4. den Nouwendijck ...


244. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Lenart Aert Coox [Cocx] een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Cuijlen onder die prochie van Leende tusschen 1. Goort Jan Engelen 2. Peeter Hendrick Smulders met meer andere 3. de rievire genaemt de Aa 4. Jan Arien Hoeben ... vuijtgenomen twee stuijvers drie oort jaerlijcke grontchijns ende doprs commer ...


244v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Jan Joosten een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen inde Schammerstraet onder die prochie van Leende, tusschen 1. Lenart Geerit Goorts 2. des Heijligeestacker 3. de Schammertstraet 4. Peeter Peeter Bacx met meer andere ...


244v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jacob Hendrick van Asten een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet gelegen op de Crijt onder die prochie van Leende tusschen 1. Lenart Geerit Goorts 2. Lijntgen weduwe Hendrick Jan Bitters met haere kinderen 3. den Meulenpath 4. Elken Arien Hoeben dochter ...


244v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Joost Coox [Cocx] een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Breetvennen onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Anchems 2. Anthonis Wouters Verbiesen 3. s'heeren aert off heijde 4. Stijntgen weduwe Jacob Ollemans met haere kinderen ...


245. Hendrick Goort Stoffels vuijt crachte van evictie hebbende de solemniteijten daer toe gerequireert behoorlijck naergecomen ende geobserveert als blijckt vuijtte acten alhier ter secretarije berustende, ende heeft alsoo indier qualiteijt ten hooghsten ende voor alle man wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Hendrick Stoffels sijnen wettigen soon, een huijs hoff ende aengelach metten ackerlandt daer bij ende aen gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze groot ontrent t'samen vijff vaetsaet, tusschen 1. de kinderen Merije Leijen 2. de straet 3. Willem Eijmers 4. Jan Goossens ende Marten Claessen. Item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent twee vaetsaet genaemt den Hoogenbosch ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Thonis Claessen ende Geerit Verschueren 2. d'erffgenamen wijlen heer Jan Fabri 3. Joost Hanssen 4. de straet soo hij seijde welcke voorst. twee parceelen toegecomen hebben Lambert Wouters geevinceerde ende alsoo ibj den selven in voortijden van het eerste onderpant een huijsken met een hooffken is vercocht geworden aen Claes Costers weduwe d'welck niet en vermocht te geschieden ende alsoo mede vercocht sijnde. Nochtans om de onnoselheijt der cooppersse die door sulcken middel is bedrogen geworden verclaert den voorst. Willem Stoffels cooper voornoemt t'selve huijsken metten hoff soo als sij dat selve in coope heeft vercregen vande voornoemde Lambert Wouters nu over te laeten eeuwichlijck ende erffelijck te gunnen ende te geven aen Marten Claessen haeren soon sonder daer op eenige actie meer te willen houden ofte pretenderen in eeniger manieren, daer op midts desen met helmelinge vertijdenisse renuntierende op verbandt als naer recht, wesende los ende vrije vuijtgenomen drie stuijvers jaerlijcke grontchijns staende int huijs metten aengelach ... (18-03-1671)


245v. Jan Janssen Vogel inwoonder tot Leende ende heeft wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jacob Jan Vogel sijnen wettigen soon een huijs met ontrent een halff copsaet aengelacx onbegrepen der maten gestaen ende gelegen ontrent de kercke tot Leende, tusschen 1. Michiel van Asten 2. den transportant 3. idem 4. de straet ... (18-03-1671)


245v. Frans Peeter Franssen ende Anneken Peeter Franssen sijne wettige suster, ende hebben t'samen als naerder van bloet met behoorlijcke solemniteijten wettelijck vernaerdert ende onderstaen den coop van een parcel groesen groot ontrent drie loopensaet genaemt de Waterbroeck met ht sighxken daer t'eijnden aen gelegen genaemt de Putten gelegen tusschen den Rul ende Houdt onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Anthonis van Sommeren [van Someren] met haere kinderen 2. Jan Goossens, als Jan Lenaerts in coope vercregen heeft van Servaes Jasper Servaessen volgens den transportbrieff daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier van date den (19-04-1670) ende den cooper sijne volle cooppenningen ontfangen hebbende is den naerderman ende de naerdersse geweken nochtans onder die conditie dat de rente van hondert gulden capitael aen Niclaes den Kaertsteker voortaen als daer van transport hebbende aen hem sal betaelt worden ...245v. Wouter Goorts van Velthoven ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Jan Thijs een parceel driesgroesen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Margriet Jan Delen [Deelen] 2. den cooper 3. Dielis Clevers 4. de straet loopende de beempdewaerts in ... vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van t'sestich gulden capitael wordende ten Bosch betaelt aen Geerit Roessen met eener staenden ende loopenden pacht, soo ende gelijck het den vercooper in coope vercregen heeft vande naekinderen wijlen Jan Goorts van Velthoven ... (15-04-1671)


246. Peeter Lamberts ende Bertrum Franssen beijde inwoonderen inde Sessgehuchten prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, diewelcke als eijgenaers ende besitters van dese naerbeschreven onderpanden als te weten een huijs metten hoff, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Grooten Hoff groot ontrent anderhalff loopensaet, item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Boontuijn groot ontrent anderhalff loopensaet, ende alnoch een parceel ackerlant genaemt den Smeel groot ontrent een loopensaet, soo ende gelijck deselve parceelen tusschen henne paelen ende reengenoten gelegen sijn ter plaetsse genaemt Hoogh Geldrop jurisdictie van Heeze ende Leende ende bij Lambert Peeters hennen gewesenen vader voor eene rente van tweehondert gulden capitael binnen s'Hertogenbosch ten behoeve van Geerit vande Wiel in voortijden sijn verbonden ende veronderpant, verclarende midts desen vande voorst. onderpanden affstant ende handtlichtinge te doen tot behoeve van sr. Jan vanden Berckel helder, ofte proprietaris des brieffs sonder daer aen nu ofte ten eeuwigen dagen meer te willen houden eenige actie ofte gesach in eeniger handen manieren daer van midts desen met helmelinge vertijdenisse renuntierende op verbant van henne persoonen ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende (04-05-1671)


246v. Jan Anthonis Thonisen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Mathijs Peeters een stuck groesen groot ontrent [leeg] genaemt den Achtersten Driesch gelegen op Hoogh Geldrop onder de jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. den cooper 2. d'erffgenmaen Thomas Anthonis met meer andere 3. Luijcas Lauwreijsen 4. een straetgen ... (16-04-1671) ... met conditie dat den vercooper dit voorst. stuck drieschgroesen vier jaeren sal mogen gebruijcken


246v. Andries Hendrick van Puth ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Marie ende Lijntgen gesusteren, dochteren Hendrick van Puth sijne wettige susters t'samen sijns vercoopers gerechte sevenste portie ofte gedeelte in het huijs ende aengelach, onbedeelt, soo het selve gestaen ende gelegen is tusschen sijne palen ende reengenoten tegenover de kercke tot Leende, tusschen 1. Andries Claessen 2. Jan Gossen Huijberts 3. idem 4. de straet. Item alnoch sijn gerechte sevenste portie in ende van allen de erffmeubelen op hem verstorven ende gedevolveert door doode ende afflijvicheijt van Hendrick van Puth sijnen gewesenen vader ... (11-06-1671)


246v. Jan Willem Willems ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Dries Bartels een stucxken lants groot ontrent vier roeden, soo ende gelijck de palen gesteken sijn, gelegen tot Ghijsenroij prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. des coopers erve 2. die gemeijnstraet 3. des coopers erve 4. des vercoopers erve ... (27-05-1671)


247. de kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Geerit Michiels van Exsel verweckt bij Merije dochter Jan Geerits Willems sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij wijllen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Geerit Jan Geerits van Exsel, inden eersten het oudt huijs, met het torffhuijs, ende het halff aengelach te lancx door, item alnoch den berghbeempt, item de achterste scherffdonck, met alnoch den Geluckacker, item alnoch dat hooghtgen, item den Egelmortel ende alnoch eene rente van tweehondert gulden capitael tot laste van Jan Gevens [Geevens]

B: Jan soone Jan Geerits van Exsel is te deel gevallen, inden eersten het Nieuwhuijs metten aengelagh, item alnoch dat Delleken, met alnoch dat gelagh aenden dijck, item alnoch de voortste Scherffdonck, item den Peetersacker, met den Wijbosch ende alnoch den halven Braeckacker noordewaers

C: Michiel Willem Gielis als vader, ende Joost Jan Geerits als oom ende bloedtvooght over d'onmondige kinderen vande voornoemde Michiel Willem Gielis verweckt ibj Margriet dochter Jan Geerit Michiels van Exsel sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende alsoo inden name ende tot behoeve vande voorst. onmondige sijn te deel gevallen, inden eersten het cleijn huijsken met het halff gelach langhx door, item alnoch de Streep, item alnoch het Laerstuck, alnoch den Kerckenacker, item alnoch den halven Braeckacker suijtwaerts, item alnoch de Heijthorst, noch een rente aen Jacop Geerits van tweehondert gulden capitael, item alnoch een rente aen Peeter Janssen van tweehondert gulden capitael, ende alnoch eene rente aen Peeter Willems van vijffentseventich gulden capitael, met conditie dat elck den chijns in sijne cavel ende panden staende ende bevonden wordende sal moeten aennemen ende betaelen ... (10-07-1671)

247v. Jan Philips Coolen man ende momboir Geertruije Jan de With sijne wettige huijsvrouwe ende heeft in erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende mechtich gemaeckt, Geerit Peeter Hollen een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Schaftenacker gelegen tot Oisterick onder die prochie van Leende, tusschen 1. Lenart Thijs Hannen 2. Crijn Geerits 3. Jan Jan Engelen 4. Lambert Coppen ... vuijtgenomen dorps commer metten wech gaende over Lenart Thijs Hannen erve ...


248. Geerit Peeter Hollen ende heeft in erffmangelinge wettelijck ende erffelijck getransporteert opgedragen overgegeven ende in eenen eeuwigen recht mechtich gemaeckt Jan Philips Coolen een parceel erffs waer van het sommige is tot landt gemaeckt ende dander noch heijde sijnde groot t'samen ontrent negen copsaet onbegrepen der maten, gelegen inde Hulsbroecken achter de Siggen onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Hendrick Pompen met meer andere 2. Arien van Puth met meer andere 3. eenen gebruijckwech 4. de Siggen ...


248. Jan Peeter Gulden man ende momboir Catarina dochtere Laureijs Matthijssen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Andries Ruevens een parceel ackerlants groot ontrent drie vaetsaet ende een copsaet geheeten het Nouwlandt gelegen ontrent Houdt onder de jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. den cooper ende Faes Servaes Jaspars met meer andere 2. eenen waterlaet tot aen Catarijn weduwe Hendrick Franssen mette kinderen ... vuijtgenomen dorps commer ende den wegh van Jacop Lauwreijssen voorst. daer t'eijnden overgaende ... (29-08-1671)


248v. Anthonisken Geerits naergelaten weduwe Geerit Raes Francissen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen hen bij Godt de heer almachtich op deser aerden verleendt, het sij huijsingen landerijen saeijlanden ende weijlanden, erffrenten ende erffhaeffelijcke meubelen goederen van wat staet ofte conditien die sijn, waer ende tot wat plaetssen die bevonden sullen worden, egeen daer van vuijtgescheijden, daer over soo laten ende maecken sij testatueren reciproce, d'een den anderen ende den lancxlevende van hen beijden vrije heer ende meester, omme met deselve te doen naer wille believen ende goetduncken vanden lancxlevende, het sij vercoopen, veralieueren ende te transporteren sonder iemants tegenseggen," breeder naer inhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor Pauw: Smidts notaris ende sekere getuijgen binnen den dorpe van Heeze residerende van date den (15-08-1671) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Marije ende Lijsbeth gesusteren dochteren Hendrick Bouwen t'samen een parceel driesgroesen groot ontrent vijff copsaet onbegrepen der maten genaemt het Boelendriesken gelegen aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heeze, tusschen 1. een beemptstraetgen d'welck mede tot aen het een eijnde om loopt voor halff ende achter heel tot Aert Jacobs erve hier toe behoorende 2. Cornelis van Lommel 4. de gemeijnstraet ... (19-09-1671)


248v. Jan hendrick van Puth ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Marie ende Luijntgen gesusteren dochteren Hendrick van Puth sijne wettige susters t'samen sijns vercoopers gerechte sevenste portie ofte gedeelte onbedeelt in ende vande huijsinge ende aengelagh gecomen van sijnen vader soo het selve gestaen ende gelegen is tusschen sijne palen ende reengenoten tegen over de kercke tot Leende, tusschen 1. Andries Claessen 2. Jan Goossen Huijberts 3. idem 4. de straet. Item alnoch sijn gerechte sevenste portie in ende van allen d'erffhaeff egeen vuijtgesondert op hem verstorven ende gedevolueert door doode ende afflijvicheijt van Hendrick van Puth sijnen gewesenen vader ... (10-08-1671)


249. Jan Hendrick van Puth ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Hendrick Pompen sijn gerechte sevenste portie ofte gedeelte onbedeelt in ende van allen d'erffgoederen tot Leende gelegen hem aengecomen door doode ende afflijvicheijt van Hendrick van Puth sijnen gewesenen vader t'sij in hoogen, in leegen, in diepen, in droogen, in landen, in sanden, in heijden, in weijden, in bosschen en beempden, egeen van allen vuijtgescheijden dan alleen de huijsinge voor desen bij hem vercocht ende dat los ende vrije vuijtgenomen den grondtchijns ende doprs ocmmer daer in staende ... (14-09-1671)


249. Heijltgen Martinis Heesterbeeck naergelaten weduwe wijlen Martinis Thonis Martens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Andries Martinis Heesterbeeck haren broeder haer portie ende kindtsgedeelte onbedeelt in allen de goederen soo gronden van erven als erffhave op haer verstaorven ende gedvolueert doordoode ende afflijvicheijt van Matinis Tielen Heesterbeeck haeren vader waer ende op wat plaetssen die gelegen sijn, egeen vuijtgescheijden, t'sij in hoogen, in leegen, in diepen, in droogen, ende alle t'gene haren voorst. vader metter doot soude mogen ontruijmt hebben ... (19-09-1671)


249v. Aeltgen Sanders naergelaten weduwe wijlen Hendrick Wouter van Valen inwoondersse der stadt Asperen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, vuijt crachte van testamente met haren voorst. man saliger gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende dan nu tot haere voorgenoemde dispositie, hebben sij vuijt sonderlinge lieffde ende affectie, die sij lieden malcanderen sijn toedragende, oock vuijt vrijen wille, ende met goeden voorbedachten rade, sonder van jemandt ter werelt daer toe gejuduceert, gedwongen ofte misleijt te sijn, d'een den anderen reciproquelijck over ende weder over, d'eerst overlijdende den langhstlevende van hun beijden gejustitueert ende genomineert tot sijn ofte haer eenich ende universeel erffgenaem, in alle goederen, roerende ende onroerende, actien ende crediten, gout silver gemunt, ende ongemunt, niet ter werelt vuijt gesondert, van wat natuer conditie ofte qualiteijt deselve soude mogen wesen, omme aenstonts nae desselffs overlijden, bij den langhstlevenden in vollen eijgendom te werden aengevangen met volcomen recht van institutie," breeder naer inhouden vande voorst. testamente daer van sijnde, gepasseert voor schoudt, ende schepenen der stede van Asperen van date den (25-01-1667) bij ons schepenen gesien ende gelesen, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonis Jan Rutten een parceeltgen drieschgroesen genaemt het Eeusel groot schepr twee vaetsaet onbegrepen der maten, gelegen ontrent de Breeijck onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Willem Goossens 2. d'erffgenamen Willem Delen [Deelen] 3. de straet 4. Hendrick Stoffels ... vuijtgenomen dorps commer ende den wegh die Willem Gossens hier over is hebbende ... (05-10-1671)


250. de kinderen ende erffgenamen wijlen Hendrick Andriessen van Puth, verweckt soo in sijnen eersten houwelijck bij Geertruije Ghijsbert Joosephs [Josephs] als in sijnen tweeden houwelijck bij Frensken Jan Verstappen ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij hennen voorst. vader achtergelaten ende metter doot ontruijmt, ende dat in acht gelijcke cavelen ende portien,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Adriaen voorsoon van voornoemde Hendrick van Puth, den acker aenden Meulenpath met het vuijtgeleeghde daer aen, ende moet ontfangen vijffentsestich gulden eens van het parceel genaemt de Ren

B: Frans naersoone wijlen Hendrick van Puth is te dele gevallen het parceel groesen genaemt de Ren, ende moet vuijtterhandt geven vijffentsestich gulden eens aende cavel vanden acker aenden Meulenpath, item vijff gulden aen het Schaumentgen, noch vijff gulden aen t'halff Neerbeemptgen, ende alnoch vijfthien gulden aen het gelagh Ginder Over alles eens te geven ende monteert de somme van t'negentich gulden

C: Michiel Hendrick van Puth is te deel gavllen inden eersten het gelagh Ginder Over metten chijns daer in staende, item alnoch het Craenset ende moet ontfangen vijfthien gulden eens van het parceel ofte cavel genaemt de Ren

D: Jan hendrick van Puth inden name ende als last ende procuratie hebbende van Andries Hendrick van Puth sijnen broeder ende sulcx tot behoeve vanden selven Andries is te deel gevallen inden eersten het halff Neerbeemptgen, item alnoch het d'wers ackerken ende alnoch het gebust inde gemeijn eeusel ende moet dese cavel ontfangen van het parceel ofte cavel genaemt de Ren, de somme van vijff gulden eens

E: Frans Hendrick Pompen als actie ene transport hebbende van Jan Hendrick van Puth is te deel gevallen inden eersten het Schammertgen ende alnoch het Meulenschut ende moet ontfangen van het parceel ofte cavel genaemt de Ren, de somme van vijff gulden eens

F. Marie meerderjarige dochter Hendrick van Puth geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen inden eersten den halven Buelderbeempt, item alnoch de Jansborgh

G: Cathalijn meerderjarige dochter vande voornoemde Hendrick van Puth (soo sij verclaerde) geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen is te deel gevallen den langen Neerbeempt ende alnoch dat Broeckackerken

H: Geertruije minderjarige dochter Hendrick van Puth geassisteert met eenen bijstaende momboir ende Marie hare meerderjarige suster, die haer midts haere minderjaricheijt voor deselve in desen fort ende sterckmaeckende, is te deel gevallen, inden eersten den Heurck tot Oisterick ende alnoch het Kooijbroeck metten chijns daer in staende, met conditie dat elck den chijns in sijne cavel staende daer in sal moeten houden, winnen ende allen boeckrechten moeten betalen sonder beswaernisse, oft last vande gelijcke erffgenamen .... (06-10-1671)

250v. de testamentair erffgenamen wijlen Aert Thonis Smulders hier naer in ses staecken off clooften vuijtgedruck te weten Jan Vogel man ende momboir Maeijken Thonis Smulders voor eene clooften, Peeter, Paulus ende Jan gebroederen soonen Hendrick Smulders ende Ruth Jacobs man ende momboir Heijltgen Hendrick Smulders ende alsoo met hen vieren oock voor eene clooft, Macx Sanders man ende momboir Geertgen Jacob Smulders soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Thonis Jacob Smulders sijnen swager ende alsoo t'samen oock voor eene clooft, Andries Claessen man ende momboir Jenneken Dielis Martens, soo voor hem sleven als hm in desen fort ende sterckmaeckende voor d'andere sijne mede erffgenamen van sijne clooft [doorgehaald: de voorst. Macx Sanders, Ruth Jacobs ende Andries Claessen] Hendrick soone Willem Tamboers in den name van sijnen vader als daer van mondelinge last hebbende (soo hij verclaerde) ende dienvolgende staende ende hem fort ende sterckmaeckende voor d'andere sijne mede erffgenamen van sijne clooft, de voorst. Macx Sanders, Ruth Jacobs ende Andreis Claessen, inde name van hen in desen fort ende sterckmaeckende voor Luijcas ende Hendrick soonen Peeter Smulders buijtens s'landts wesende, die oock voor eene clooft representeren ende alsoo gesamenderhandt in henne voorst. qualiteijten voor d'eene helft, Anneken Jan Lobben als universeel erffgenaem van wijlen Libbeken Jan Loben hare gewesene suster ende alsoo indier qualiteijt voor d'andere helft ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen bij de voornoemde Aert Thonis Smulders ende Libbeken Jan Lobben achtergelaten ende metter doot ontruijmt ende dat in twee gelijcke portien ofte cavelen,


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is, Anneken Jan Lobben voorst. inden eersten den achtersten Cuijlenbeempt, ende moet ontfangen de somme van vijftich gulden eens vuijt den voorsten Cuijlenbeempt, item alnoch den halven Broeckacker de sijde suijdtwaerts neffens Thomas de Werdt erve, ende alnoch den halven acker achter Willem Wouter huijs oock de suijdtsijde neffens Jacob Strijbosch kinderen erve

B: de voorst Jan Vogel mette verdere erffgenamen wijlen Aert Thonis Smulders is te deel gevallen inden eersten den voorsten Cuijlenbeempt ende moet geven aenden achtersten Cuijlenbeempt de somme van vijftich gulden eens, item alnoch den halven Broeckacker de sijde nootwaers naest Geerit Bartels candt, item alnoch den halven acker achter Willem Wouter oock de noortsijde, met conditie dat d'een den anderen op ijsnen behoorlijcken tijt sal moeten wegen ten nasten velde ende minsten schade ... (09-10-1671)

151v. Jan Vogel man ende momboir Maeijken Thonis Smulders voor d'eene helft ende d'erffgenamen wijlen Aert Thonis Smulders hier voor inden bovenstaende brieff vuijtgedruck t'samen voor d'andere helft, ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt d'erffgoederen hen bij lootinge tegens Anneken Jan Lobben op huijden te deel gevallen ende midts welcke deelinge te deel gevallen is,


A: Jan vogel voorst. inden eersten d'eene helft vanden halven voorst Cuijlenbeempt gecomen vande kindern wijlen Peeter Coox [Cocx] de sijde noortwaers, neffens d'erve van Heijltgen Maes, item alnoch d'eene helft vande halven Broeckacker oock de sijde noortwaers nevens Cornelis Geerits erve, item alnoch d'eene helft vanden halven acker achter Willem Wouten oock de sijde noortwaers neffens Hendrick Goossens erve ende moet dese cavel geven aen Anneken Jan Lobben de somme van vijffentwintich gulden eens

B: d'erffgenamen wijlen Aert Thonis Smulders bestaende in vijff staken off clooften sijn t'samen te deel gevallen inden eersten d'eene helft vanden halven voortsten Cuijlenbeempt de sijde suijtwaers neffens Willem Hendrick Vervlaessen, item alnoch d'eene helft vanden halven Broeckacker de sijde suijdtwaerts neffens Annekne Jan Lobben erve, item alnoch d'eene helft vanden halven acker achter Willem Wouten oock de sijde suijdtwaers neffens Anneken Jan Lobben erve, ende moet dese cavel gevan aen Anneken Jan Lobben de somme van vijffentwintich gulden eens, met conditie dat d'een den anderen daer t'van noode wesen sal op sijnen behoorlijcken tijt sal moeten wegen ten naesten velde ende minsten schade ...

252. Frans meerderjarich soone Hendrick van Puth ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Marie ende Lijntgen gesusteren dochteren Hendrick van Puth sijne wettige susters t'samen sijns vercoopers gerechte sevenste protie ofte gedeelte onbedeelt in ende vande huijsinge ende aengelagh gecomen van sijnen vader, soo het selve gestaen ende gelegen is tusschen sijne palen ende reengenoten tegen over de kercke tot Leende, utsschen 1. Andries Claessen 2. Jan Goosssen Huijberts 3. idem 4. de straet. Item alnoch sijne voorst. portie ofte gedeelte in alle de haeffve ende erffhaeffve gecomen van sijnen vader ende dat soo het bij hen ondersproken is, ... (08-10-1671)


252. Marie Peeter van Oers geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Peeter Goorts een parceel ackerlants groot scherp een vaetsaet gelegen aende Oude Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Aert Gossens 2. Sijn Martens 3. d'erffgenamen Luijcas Blockers 4. eenen wegh loopende te heijde waerts in neffens den secretaris de Jongh erve ... vuijtgenomen een oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (12-10-1671)


252v. deselve vercooppersse ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Matthijs Loots een parceeltgen ackerlants groot ontrent drie copsaet genaemt de Spoor gelegen aen d'Oude Meulen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Peeter Aert Goossens 2. eenen gebruijckwegh 3. idem 4. Goort Jan Bacx ... vuijtgenomen eenen stuijver jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ...


252v. Marie ende Lijsken gesusteren meerderjarige dochteren Hendrick Bouwen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Anthonisken Geerits naergelaten weduwe wijlen Geerit Raes Francissen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden ende te betalen op sinte Martensdach waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (11-11-1672) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel driesgroesen groot ontrent vijff copsaet, genaemt dat Bloelendriesken gelegen aende Eijmerickerstraet onder die prochie van Heeze, tusschen 1. een beemptstraetgen d'welck mede tot aen het een eijnde om loopt voor halff ende achter heel tot Aert Jacobs erve toe 2. Cornelis van Lommel 4. de gemeijnstraet ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (15-10-1671)

[Kantlijn: Jan Delijs [Delis] naergelaten weduer wijlen Heijltjen Geerit Raessen bekent dat Geerit soone Anthonis Gevens [Geevens] aen hem dese rente van hondert gulden capitael metten intreste van dien heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert opden (23-12-1697) in oirconden etc.]

252v. Adriaen Hendrick van Puth man ende momboir Geertruije Dirck Verhagen sijne wettige huijsvrouwe, de voorst. Geertruije mede presen, ende heeft met behoorlijcke solemniteijten als naerder van bloet, wettelijck vernadert ende onderstaen, den coop van een huijs schure, torffschop ende aengelach, soo groot ende cleijn als t'selve gestaen ende gelegen is, ontrent de Leenderkercke, tusschen 1. eenen ackerwech toebehoorende Goort Hendrick Bul 2. Michiel Hendrick van Asten ende Jan Vogel, als Geerit Bartels van Berenbroeck in coope vercregen heeft vande kinderen ende erffgenamen Geerit van Goirl [van Gool] vuijtwijsens den transportbrieff daer van sijnde geapsseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (27-10-1670) ende den cooper sijne volle cooppeningen ontfangen hebbende is den naerderman geweken, ende hem gelaten in sijn recht, midts nochtans dat hij reserveert de haeve te trecken soo ende gelijck t'selve huijs metten aengelach bij hem is verhuert monterende de somme van vierentwintich gulden die t'paesschen eerstcomende sal comen te vervallen, d'welck bij den naerderman hem is geconsenteert, actum den (22-10-1671)


253. Jacob Lauwreijs Matthijssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Hendrick Pompen ende mr. Jan Bocx als proviseurs der taeffel des Heijligeest tot Leende ende die naer het Heijligeestmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vanden voorst. Heijligeest, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent alle jaer te gelden ende te betaelen op alderheijligendagh waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen (01-11-1672) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck groesen groot ontrent twee loopensaet genaemt de Gemeijnten gelegen onder de jurisdictie van Heeze ende Leende ontrent Hout tusschen 1. Bertrum Franssen 2. de kinderen Jan Anthonis Joosten 3. Anthonis Jan Jacobs 4. Jacob Matthijssen. Noch in ende vuijt een stuck landts Heeserackerken genaemt groot ontrent vijff copsaet ter plaetsse voorst. gelegen tusschen 1. Matthijs Jan Francken 2. Lijntgen weduwe Hendrick Franssen mette kinderen 3. Andries Ruevens 4. idem. Item noch in ende vuijt een stuck lants ter plaetsse voorst. gelegen dat Noulandt genaemt groot ontrent drie loopensaet en een copsaet, tusschen 1. Andries Ruevens 2. die kinderen Rueven Goorts Jacop Thijssen met meer andere 3. Lijntgen weduwe Hendrick Franssen mette kinderen 4. Servaes Jasper Servaessen, Philips Anthonis Joosten, met meer andere, sijnde alle los ende vrije vuijtgenomen hondert gulden capitaels tot Leende staende in het Noulandt ende dorps commer ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (24-10-1671)


253v. Jenneken weduwe Hendrick Jaspar Servaessen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met wijlen haren voorst. man gemaeckt inhoudende eene clausule aldus: "comende tot henne tijttelijcke goederen hen bij Godt almachtich verleendt soo haeffelijck als erffelijck, egeen vuijtgescheijden maecken sij testateuren den eenen den anderen, ende den lancxlevende van henne beijden, om dieselve goederen te mogen vercooopen veralieueren, belasten ende beswaren, gelijck al off sij beijde te gaer waren inden leven ende dat om die excessive schulden daer mede te betalen ende de kinderen op te voeden, ende te onderhouden," breeder naer indhouden vanden voorst. testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende Leende van date den (30-04-1652) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Barbara naergelaten weduwe Goort Joost van Gasten, een parceel ackerlants groot ontrent negen copsaet genaemt de Velue, gelegen tot Houdt onder de jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan Peeter Aerts 2. de coopersse ende Jan Peeters voorst. 3. Peeter Jan Joosten 4. eenen wegh ... ende tot meerder bewaernisse vande coopersse verclaert mr. Joannes ende Geerit gebroederen soonen Hendrick Jaspars t'voorst. t vercoopen ende transporteren vanden acker beneffens de vercoopersse te granderen ende hen daer voorens fort ende sterck te maecken op verbandt als naer recht ... (27-10-1671)


254. Wouter Jan Bocx ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan den Werdt den jongen een parceel ackerlandts genaemt de Drie Copsaet, gelegen ontrent den Creckelwegh tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Anthonis Wouters Verbiesen 2. Frans Adriaen Pompen 3. de kinderen ende erffgenamen wijlen Frans Bluijssen 4. Goedelt weduwe wijlen Hendrick Dirck Schooffs ... (02-11-1671)


254. dieselve vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Jacob Jutten een parceel ackerlandts groot ontrent een halff vaetsaet, gelegen aenden Meulenpath onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Adriaen Pompen 2. de kinderen van wijlen Geerit Dielis Joordens 3. Peeter Janssen 4. de kinderen van Wouter Goort S'vossen [Sfossen] ...


254v. dieselve vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Jan Pompen een parceel beemptgroesen, groot ontrent een vaetsaet gelegen aen den Strijperdijck onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jacob Martens 2. Peeter Coox [Cocx] 3. den Aa stroom 4. eenen gebruijckwegh ...


254v. dieselve vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Verbeeck alias van Mierlo een groesveltgen groot ontrent [leeg] gelegen inde Jansborgen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. de weduwe Willem Dielis met hare kinderen 2. idem 3. Frans Adriaen Pompen 4. Jan Peeter Nippen ...


254v. Josijna Dielis van Mol huijsvrouwe van Geerit Thonissen aen geen akker als last ende procuratie hebbende van haren voorst. man gepasseert voor den notaris Pieter van Someren ende sekere getuijgen residerende binnen de stadt Rotterdam van date den (03-11-1671) bij ons schepenen gesien ende gelesen ende dat omme te mogen doen t'gene hier naer volght, Anneken ende Lijsbeth meerderjarige dochters vande voornoemde Dielis van Mol geassisteert met henne bijstaende momboiren in desen, Meeus van Mol, ende Jan Dirck Bacx beijde als wettige geede momboiren over de noch drie onmondige kinderen vande voorst. Dielis van Mol namentlijck Hendrick, Maria ende Jenneken de voorst. momboiren vuijt crachte van wettigh decreet bij mijn heeren den drossard ende schepenen van Heeze ende Leende vonnisselijck verleent van date den (xx-10-1671) ons schepenen seer wel kennelijck ende de voorst. vercooperen hen alnoch gesamenderhandt fort ende sterckmaeckende voor Jan Diellissen van Mol hennen broeder, buijtenslandts ende soo men verstaet naer Oostindien vertrocken wesende, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Thijs Janssen een huijs, hoff metten aengelagh groot ontrent anderhalff vaetsaet gestaen ende gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende tusschen 1. Aert Tielen Keijmps 2. de gemeijnstraet 3. Dirck Janssen 4. Jan Dirck Bacx met meer andere ... vuijtgenomen dorps commer mette wegen van oudts daer over gaende ende metten chijns die daer inne bevonden mochte worden die den cooper aen sal moeten nemen midts hem daer voorens goet gedaen sla worden tegens iederen stuijver twee gulden thien stuijvers ... (19-11-1671)


255. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Willems een parceel driesgroesen groot ontrent vierdalff vaetsaet gelegen inde Steenackerdriessen onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jan Dirck Bacx 2. Dielis Geerit Coppen 3. Joost Vaes van Son met meer andere 4. Jan Dirck Bacx voorst. ... vuijtgenomen vier stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ...


255. de vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Philips Coolen een parceel erffs gelegen inde Rossenden onder die prochie van Leende groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Jacob Marten den Moff 2. d'erffgenamen wijlen Hendrick Bul 3. der naburen chijnsgoet 4. Jan Ceelen ... vuijtgenomen een oort stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer metten wegh daer over gaende ...


255v. Thijs Janssen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Adriaen Pompen eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, alle jaer te gelden, ende te betalen op sinte Martensdagh, waer van den eersten pacht sal comen te verschijnen (11-11-1672) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een parceel ackerlandts gelegen tot Boshoven onder die prochie van Leende genaemt de Lijckijnde, groot ontrent [leeg] tusschen 1. Peeter Aert den Metser 2. idem 3. Wouter Gielen Delen [Deelen] 4. de gemeijnstraet. Item alnoch in ende vuijt een parceel erffs soo groes als landt groot ontrent derdalff vaetsaet, genaemt den Heijdries ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Adriaen Hendrick van Puth 2. s'heeren aert off heijde 3. de weduwe Gielen Meeussen met haere kinderen 4. de straet ... losbaar mette somme van hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ...

[Kantlijn: compareerde Willem Arien Raessen als last hebbende van sijn moeder ende bekende vande neffenstaende rente ten vollen voldaen ende betaelt te wesen, consenteerde derhalve inde cassatie van die, actum den (20-01-1677)]

255v. Anthonis Geeraers inwoonder tot Alckemaer [Alkmaar] in Noort Hollandt, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Geerit Geerissen, een parceel groesen genaemt den Bieshoff groot ontrent een vaetsaet, gelegen tot Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Jan Vreijsen 2. Dirck Hendricx 3. idem 4. d'erffgenamen van Geerit Peeters. Item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent drie copsaet genaemt den Hulsacker ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. Jan Vreijssen voorst. 2. Huijbert Janssen met meer andere 3. eenen wegh 4. idem. Item alnoch een parceel ackerlandts genaemt den Huijsacker groot ontrent een vaetsaet ter plaetsse voorst. gelegen, tusschen 1. dat Heijligeestgoet 2. d'erffgenamen Geeraert Peeters 3. Jan Vreijssen 4. Jenneken Jan Ghijsen met noch de Siggen gelegen ter plaetsse voorst. bij d'eeusel neven den Heijligeest erve ende de Ghijsenroijsse Siggen ... vuijtgenomen eenen gulden jaerlijcx aenden Heijligeest tot s'Hertogenbosch staende inden Bieshooff ende dorps commer ... (26-11-1671)


256. den selven vercooper, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, Corstiaen Geerlincx inwoonder tot Riel, een huijs hoff metten aengelach, groot ontrent een halff vaetsaet onbegrepen der maten, ofte soo groot ende cleijn als t'selve gestaen ende gelegen is tot Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan Lauwreijsen 2. der naerburen chijnsgoet 3. idem 4. idem ... vuijtgenomen eene rente van hondert gulden capitael aen den heer rendtmeester Stappers tot Eijndhoven [Eindhoven] ende dorps ocmmer ... (02-12-1671)


256. Geerit Geerissen ende heeft wettelick ende erffelijck vercocht Huijbert Thonis [doorgehaald: Thonis soone Geerit Geeritssen] een parceel ackerlandts groot ontrent derdalff vaetsaet genaemt den Langenacker gelegen ontrent Genouwenhuijs onder de prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende, tusschen 1. Joost Leenarts 2. d'erve dependerende aende hoeve van t'clooster van Eijndhoven met meer andere 3. idem 4. Thomas Peeters ...


256v. Anthonis Geeritssen inwoonder tot Alckmaer [Alkmaar] in Noorthollandt, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Laureijssen een parceel groesen groot ontrent een vaetsaet genaemt het Vrindtbroecxken gelegen tot Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Jan onmondigh soone Hendrick Jacobs 2. Anthonisken weduwe Tielen Hendricx mette kinderen 3. de Siggen 4. Hendrick Hendrick Tielens ... (07-12-1671)


256v. die selve vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Hendrick Hendrick Tielens een parceel groesen genaemt het Hogghveltgen groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen tot Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. d'erve toecomende den Heijligeest van s'Hertogenbosch 2. d'onmondich kindt van Hendrick Jacobs 3. idem 4. Anthonisken weduwe Tielen Hendricx mette kinderen ...


256v. die selve vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Lauwreijssen een parceel groesen groot ontrent vijff copsaet met het straetgen daer neven ende aengelegen hier toe behoorende genaemt den Rouenbosch gelegen tot Riel prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende tusschen 1. Lauwreijs Hendricx Tielens 2. d'erve toebehoorende den Heijligeest van s'Hertogenbosch 3. toebehoort hebbende Indigh Joosten 4. Aelbert Jansssen ...


257. Joachim Jacop Pancras ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Luijcas Blockers een parceel driesgroesen groot ontrent twee vaetsaet onbegrepen der maten genaemt den Bernaersdriesch gelegen aende Oude Molenstraet onder die prochie van Heeze, tusschen 1. de straet 2. den cooper 3. de straet 4. Meeus Reijmen ende Heijltgen weduwe Bernart Pappen ... vuijtgenomen elff stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (07-12-1671)


257. Joost Lenart Maes man ende momboir Dingna naergelaten weduwe Goossen Niclaessen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft met helmelinge vertijdinge wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen de tochte van een parceel ackerlandts genaemt den Putacker gelegen ontrent Genouwenhuijs prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende als de voorst. Dingna vuijtten hooffde van haeren voorst. eersten man daer aen was hebbende tusschen sijne palen ende reengenoten hier onder geexpressert ende dat tot behoeve van Jan Joost Geverts als man ende momboir van Maijken dochtere Goossen Niclaessen voorst. ...


257. daer naer is voor ons comen de voornoemde Jan Joost Everts ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Lauwreijssen, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van ses gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerkeent, alle jaer te gelden ende te betalen op sinte Andriesdagh waer van den eersten pacht sal comen te vervallen (30-11-1672) ende dien te heffen ende te beuren in ende vuijt een stuck landts groot ontrent drie loopensaet genaemt den Putacker gelegen ter plaetsse als hier boven staet vuijtedruckt tusschen 1. Sander Hendricx 2. Gerart Gerarts 3. Aelken weduwe Frans Delis Cornelis mette kinderen 4. eenen wegh ... losbaar mette somme hondert dergelijcke guldens gepermitteert gelt ... (08-12-1671)

[Kantlijn: Laureijns sone Jan Laureijnsen voor hem selven ende mede voor Francis Lambers van Dijck sijnen swager verclarende hem daer voor fort ende sterck te maeken in desen, ende Gerit Antonis als wettige geede momboir over sijn onmondig kint verweckt bij Geleijn dochter Jan Lauwreijnsen sijne eerst huijsvrouwe, bekennen dat de neffenstaende capitaele somme van hondert gulden over twee jaeren verloen pachten vandien aen hen is gerestitueert en voldaen beide volgens quintantie op heden ten prothocolle alhier gepasseert waer toe wert gerefereert, actum den (09-02-1730)]

257v. Peeter Verstappen alias van Weerdt ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen sijne tochte van allen de goederen die bij sijne kinderen ende erffgenamen opden (05-12-1671) met sijnen believen ende consent ten hooghsten ende voor alle man sijn vercocht om met de penningen daer van comende sijns renuntiants schulden te worden betaelt ende d'overschots daer van op intrest vuijtgeseth te worden tot onderhoudt van hem renuntiant ende sulcx tot den eijnde sijns levens toe, ende naer sijne doot bij de gelijcke sijne kinderen gedeelt ende geerft te worden, ende den renuntiant heefter helmelinge op vertegen tot behoeve van sijne kinderen verweckt bij wijlen Ariken Roomers sijne gewesene huijsvrouwe ... (07-12-1671)


257v. Willem Peeter Verstappen alias van Weerdt, Thomas Peeterssen man ende momboir Anneken Peeter Verstappen sijne wettige huijsvrouwe, ende Lijsken meerderjarige dochter Peeter Verstappen geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Joost Hendricx hennen swager ende mede erffgenaem, een parceel ackerlandts genaemt het Vaetsaet gelegen inde Nieuwlanden tot Strijp onder die prochie van Leende, waer inne den cooper een gerechte vierdepart is competerende tusschen 1. Paulus Peeter Lobben 2. de heijde off s'heeren aert 3. idem 4. Jacob Monincx [Monnincx] ...


258. de vercooperen in qualiteijt alsvoor met ende beneffens Joost Hendricx man ende momboir Aeltgen Peeter Verstappen sijne wettige huijsvrouwe ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Jan Venten een parceel ackerlants groot ontrent seven copsaet gelegen inde Nieuwlanden achter Jan Hermans tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. den cooper 2. Frans Raessen met meer andere 3. des heeren aert off heijde 4. Jan Hermans ...


258. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Tielens een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet, genaemt Heijnoomsacker tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen ter plaetsse genaemt inde Hoeven, tusschen 1. Peeter Hermans 2. de heijde off s'heeren aert 3. Willem Maes 4. Joost Verbeeck met meer andere ...


258. de vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Joost Verbeeck een parceel ackerlants groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt den Santcuijl gelegen inde Hoeven tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. des heeren aert off heijde 2. Jan Willem Schoncken 3. Jan Tielens 4. Peeter Hermans met meer andere ...


258v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Schoncken een parceel ackerlandts groot ontrent anderhlaff vaetsaet gelegen inde Hoeven aen t'Wortelvelt tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Peeter Corsten van Mol 2. Herman Manus met meer andere 3. Peeter Hermans 4. de straet ...


258v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Peeter Verstappen hennen mede erffgenaem een parceel ackerlants groot ontrent anderhalf vaetsaet aenden Santberch tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. Willem Maes 2. Herman Mannis 3. Peeter Hermans 4. de gemeijnstraet ...


258v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, Goedelt Gielen Gevens [Geevens] een parceel ackerlandts groot ontrent vijftalff copsaet, gelegen tot Strijp achter Hendrick Wuijten onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Thonis mette kinderen 2. Anneken Jan Peeter Driessen mette kinderen 3. Jan Bijnen 4. Willem Maes ...


258v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Peeter Verstappen hennen mede erffgenaem een parceel groesen groot ontrent seven copsaet genaemt het Wielken gelegen inde Broecken tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jop Janssen 2. de kinderen wijlen Aert den Metser 3. de rievire genaemt de Aa 4. de kinderen Hendrick Wouten ...


259. die vercooperen in qualiteijt alsvoor ende hebben wettelick ende erffelijck vercocht Hendrick Corsten van Mol een parceel groesen groot ontrent anderhalff vaetsaet genaemt het Heghveltgen gelegen aende Heggen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jop Janssen 2. Reijnder Tielens 3. de rieviere genaemt de Aa 4. die vercoopers ...


259. Thomas Peeters inwoonder inden Dortssen Werdt [Dordtse Waard] man ende momboir Anneken Peeter Verstappen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Lijsken Peeter Verstappen sijn geswije, sijns vercoopers gerechte vierdeportie onbedeelt in ende van een parceel driesgroesen wesende het aengelach daer het huijs voor desen op plach te staen, groot scherp twee vaetsaet gelegen aenden Santberch tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Thonis met hare kinderen 2. Jan Hendrick van Buel 3. Jenneken weduwe Jan Thonis met hare kinderen 4. s'heeren straet ... vuijtgenomen twee stuijvers twee oirt jaerlijcke grontchijns staende int geheel gelach ende dorps commer ... (09-12-1671)


259. Joost Hendricx man ende momboir Aeltgen Peeter Verstappen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht aen Lijsken Peeter Verstappen sijn geswije sijns vercoopers gerechte vierde portie onbedeelt in ende van het voorst. parceel driesgroesen hier boven met sijne reengenoten geexpresseert ende metten last daer inne verhaelt...


259v. Jan Marten Celien woonende buijten de stadt Weerdt [Weert] man ende momboir Indigh Joppen sijne wettige huijsvrouwe ende heeft wettelijck ende erffelick vercocht Aert Dielis Delen [Deelen] een parceeltgen groesen groot ontrent een halff vaetsaet genaemt het Dijcxken gelegen aenden Ven onder die prochie van Heeze tusschen 1. den cooper 2. Anthonisken weduwe Jan int Mechelen 3. eenen vaerwegh genaemt het Dijcxken 4. eenen waterlaet ... ende tot meerder bewaernisse vanden cooper, soo compareerde in persoon Jan Joppen diewelcke verclaert hem selven in desen te stellen als waerborge ende daer bij gelovende de vercoopinge van t'voorst. parceeltgen groesen vast stedich ende eeuwichlijck van weirde te houden ofte te sullen doen houden ende altijt stadt te sullen doen hebben op verbandt van sijnen persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, dies gelooft de voorst. Jan Marten Celien desen sijnen borge op gelijcke verbintenisse van de voorst. waerborge altijt costeloos ende schadeloos t'indemneren ... (15-12-1671)


259v. deselve vercooper ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Claes Vesters een parceel ackerlandts groot ontrent een vaetsaet gelegen ontrent t'Mechelen onder die prochie van Heeze tusschen 1. Hendrick Lambert Coolen 2. Luijtgen weduwe Frans Abrahams de Lauwre [de Laure] 3. Hendrick Joost Dircx 4. den Lijckwegh ... ende tot meerder bewaernisse vanden cooper, soo compareerde in persoon Jan Joppen, diewelcke verclaert ende gelooft alsvoor met indemnatie van dien als inden boevenstaenden brieff staet vuijtedruckt ...


259v. Adriaen Hendrick Leenen inde namen ende als schriftelijcke last ende procuratie hebbende van Samuel Abrahamssen inwoonder tot Moercappel [Moerkapelle] in Hollandt ende hem des niettemin voor den selven Samuel Abrahamssen in desen fort ende sterckmaeckende, ende heeft indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Job Janssen een parceel groesen genaemt den Leendert groot ontrent anderhalff vaetsaet onbegrepen der maten gelegen inde Wielen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. d'erffgenamen van Peeter Verstappen alias van Weerdt 2. Hendrick Corsten van Mol 3. Aert Jan van Seckelen 4. de rievire genaemt die Aa ... (15-12-1671)


260. Goort Lambert Bacx man ende momboir Marie Willem Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe, ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Thonis soone Thonis Vincken een parceeltgen ackerlandts groot ontrent sevenentwintich roeden, genaemt den Hulsbos gelegen Ginder Over onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Geerit Willem Corstiaens 2. de gemeijnstraet 3. idem 4. Geerit Jan Claus ... vuijtgenomen twee oirt stuijvers jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ... (16-12-1671)


260. die vercooper in qualiteijt alsvoor ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Geerit Willem Claus een parceeltgen ackerlandts groot ontrent drie copsaet genaemt het Heijtvelt gelegen Ginder Over onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Jacob Dielis Delen [Deelen] 2. Hendrick Lambert Bacx 3. Jan Hendrick Ceelen 4. eenen vaerwegh ...


260v. Jacob Peeter Cuijlen inwoonder tot Leende soo voor hem selven, voor eene cloochte als inden name ende als last ende procuratie hebbende van Dirck ende Bastiaen gebroederen soonen wijlen Hendrick Goverssen Lobben ende Thonis Hendricx als man ende v. Hilleken Hendrick Lobben sijne wettige huijsvrouwe ende hen voorts daer beneffens in desen fort ende sterck gemaeckt hebbende voor d'absenten ende onmondige van henne clochte vuijtwijsende de procuratie daer van sijde gepasseert voor schepenen alhier van daten den (26-11-1671), item denselven Jacob alnoch als last ende procuratie hebbende van Lauwrens Jan Lobben inwoonder tot Woerden volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor den notaris Paulus Smidts residerende tot Heeze ende seekere getuijgen van date den (22-08-1671), Jan Thonis Noijen als man ende momboir Marieken Joosten sijne wettige huijsvrouwe, soo voor hem selven als last ende procuratie hebbende van Thonis ende Wouter soonen Jan Tielens vuijtwijsens de voorst procuratie daer van sinde gepasseert voor schout ende schepenen der stede Ameijde [Ameide] van date den (28-10-1671), Joost Jan Tielens, Aert Jan Jeucken als man ende momboir Marije Jan Tielens sijne wettige huijsvrouwe ende Lijsken Joosten wesende meerderjarich ende alsoo t'samen mede voor eene cloocht, Ruth Jacobs ende Jan Arien Pompen als last ende procuratie hebbende van de gelijcke kinderen van Geerit Janssen Lobben gepasseert voor den notaris Cornelis Pieters Bleiswijck ende sekere getuijgen binnen de stadt Delft residerende van date den (08-11-1671), Anneken Jan Lobben ende Elsken Goort Lobben beijde inwoonderssen tot Leende die op heden aen schepenen ondergenoemt handtastinge ende geloofte van warantschap dese vest aengaende hebben gedaen ende alsoo indier qualiteijt alle erffgenamen van vaders wegen van wijlen Libbeken Hendrick Lobben, Aert Jacob Thonis ende Jan Peeter Nippen als man ende momboir Grietgen Jacob Thonis t'samen voor eene cloocht, Jacob Hendrick van Vessem als man ende momboir van Heijltgen Hendrick Delen [Deelen] oock voor eene cloocht ende alsoo erffgenamen van moederswegen vande voornoemde Libbeken Hendrick Lobben, ende gesamenderhandt soo wel de voorst. comparanten als de geconstitueerde voor de constituanten instaende, ende de rato ieder voor sijne cloochte caverende voor de gene die hen als erffgenamen vande voorseijde Libbeken Hendrick Lobben eenichsints souden willen ofte begeeren te verclaren, ende sijn allen de voorst .procuratien bij ons schepenen gesien ende gelesen mede brengende, om te mogen doen t'gene hier naer volght, ende hebben alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Arien Pompen een huijs metten halven aengelach te lancx op de sijde oostwaerts om even groot tegens d'andere helft westwaerts opgedeijlt te worden soo t'selve affgesteeckent is ende moet de plaetsse daet t'huijs op staet mede gemeten worden groot d'eene helft daer van ontrent twee vaetsaet gestaen ende gelegen tot Stirjp onder die prochie van Leende tusschen 1. den cooper ende [doorgehaald: de weduwe] Hendricxken Mansvelt met hare kinderen 2. de helft hier tegens aff te deelen 3. Willem Hendrick Vervlaessen ende Joost op t'hoff 4. de straet ... vuijtgenomen d'eene helft van twee stuijvers een oirt jaerlijcke grontchijns staende int geheel gelach ende dorps commer ... (19-12-1671)


261. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck verccoht Jan Arien Pompen d'eene helft van het gelach te lancx op de sijde westwaerts om even groot tegens d'andere helft gelegen oostwaerts, daer op t'huijs is staende op gedeijlt te worden, ende moet de plaetsse daer t'huijs op staet mede gemeten worden, groot dese helft ontrent twee vaetsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. de helft hier tegens aff te comen deelen aen den cooper op hodie mede getransporteert 2. Goort Jan Berchmans 3. eenen voetpat 4. de straet ... vuijtgenomen d'eene helft van twee stuijvers een oirt jaerlijcke grontchijns staende int geheel gelach ende dorps commer...


261v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Michiel Arien Raessen een parceeltgen beemptgroesen, groot ontrent drie copsaet gelegen op t'eijntgen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Frans Jan Pompen 2. Otto Bastiaenssen 3. Jacob Martens met meer andere 4. een straetgen ...


261v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Frans Jan Pompen een parceel beemptgroesen groot ontrent negen copsaet gelegen inde Doolegh tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Aert Janssen van Seggelen 2. Peeter Willem Wuijten 3. Arien Maes 4. idem ...


261v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercochtJoost Joosten op t'Hoff een parceel beemptgroesen groot ontrent derdalff vaetsaet gelegen inde Riesten tot Stirjp onder die prochie van Leende, tusschen 1. d'onmondigh kindt van Sijn Jan Swuesten 2. Jop Janssen 3. het Cappellenvelt 4. eenen treckgraeff ... vuijtgenomen twee stuijvers een oirt jaerlijcke grontchijns ende dorps commer ...


261v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Thonis Franssen een parceel beemptgroesen groot ontrent negen copsaet genaemt den grooten beempt inde Busch tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Jan de Werdt den ouden 2. Jacop Aert Groenen 3. eenen waterlaet 4. den cooper ...


262. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Willem Jacob Jutten een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet genaemt de Cleijn Busch tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen utsschen 1. Jan Thonis Franssen 2. d'erffgenamen wijlen Jan Coox [Cocx] 3. Jacob Hannen 4. Jan de Werdt met meer andere ...


262. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Goort Jan Berchmans een parceel beemptgroesen groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Bercken tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jan Tielens 2. Merije weduwe Hendrick Bacx met hare kinderen 3. den cooper 4. Aert Jacobs alias Grieten ...


262. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Joris de Jongh de velderkens inde Genuchten groot t'samen ontrent een vaetsaet tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen, tusschen 1. Aert Jan van Seckelen, de weduwe Geerit Raessen met meer andere 2. Goedelt Gielen Gevens [Geevens] met meer andere 3. Arien Maes 4. s'heeren aert off heijde ...


262v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Willem Schoncken een parceel erffs genaemt den Ketelbuter groot ontrent vijff copsaet gelegen buijten den Strijperdijck ontrent de Ketelbutersbleeck onder die prochie van Leende tusschen 1. Thijs Jan Herberts 2. s'heeren aert off heijde 3. idem 4. idem ...


262v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Aert Janssen van Seckelen een parceel ackerlandts groot ontrent anderhalff vaetsaet gelegen aenden Santberch tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Arien Timmers 2. Marten Dirck Cissen 3. Jan Hermans 4. de straet ...


262v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Dielis Engel Berchmans een parceeltgen ackerlants groot ontrent drie copsaet genoemt den Langenacker tot Strijp onder die prochie van Leende gelegen tusschen 1. den cooper 2. de weduwe Geerit Raessen mette kinderen 3. idem 4. Jan Bijnen ...


262v. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Hermans een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt den acker achter den Crekelwegh gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. Jacob Jutten 2. Jan Pompen met meer anderen 2. Jacob Jutten 4. Marcelis Bluijssen ...


263. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Jan de Werdt den jongen, een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet genaemt het Vaetsaet gelegen tot Strijp onder die prochie van Leende tusschen 1. de weduwe van Jan Goort Thonis 2. Thijs Joosephs [Josephs] 3. de weduwe Geerit Raesesn 4. Frans Peeter Coox [Cocx] met meer andere ...


263. die vercooperen in qualiteijt alsvoor, ende hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Hermans een parceel ackerlants groot ontrent drie copsaet gelegen int Nouwlandt tot Strijp onder die prochie van Leende, tusschen 1. den cooper 2. Hendricxken weduwe Willem Vreijsesn 3. Jan Peeters alias Cleijnen 4. s'heeren aert off heijde ...


263. Peeter Bruijnincx man ende momboir Lijntgen Daem Engelen sijne wettige huijsvrouwe ende gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dagh over een jaer aen Adriaen Amants coopman ende president schepen der heerlijcheijt Geldrop de somme van hondert ende veertich gulden Hollandts gepermitteert gelt elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende het meerendeel van deuchdelijcke ende rechtveirdige schult die Goort des gelovers soone aenden voorst. crediteur ter saecke van vercochte ende geleverde laeckenen schuldigh ende ten achteren was, ende het verder off minderdeel van dien ter saecke van eenige oncosten vanden processe die de voorst. parthijen voor schepenen alhier tegens den anderen dien aengaende hebben gefustineert gehadt ende waer mede de costen soo vande eerste instantie waer inne den voorst. gelovere is comen te triumpheren ende abreede getauxeert als vande tweede instantie waer bij den crediteur midts doende sijnen eedt op d'acticulen inden vonisse tusschen parthijen gewesen geexpresseert indien gevalle soude hebben getriumpheert, sullen sijn, doot ende niet, ende sal den voorst. crediteur dienvolgende ongehouden sijn tot het presteren vanden voorst. eedt, ende gelooft de voorst. Peeter Bruijnincx ingevalle hij ten voorst. geprefigeerden dage de voorst. penningen aen den crediteur niet en come te voldoen, ende met believen van hem langer onder sich blijft behouden, daer van te sullen betaelen den intrest tegens ses gulden jaerlijcx ten hondert, daer voor verbindende sijns gelovers persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen, ende tot meerder bewaernisse vanden voorst. crediteur, soo verbindt hij gelovere daer voor specialijck een parceel ackerlants groot ontrent vijff copsaet genaemt den Creijelsenacker gelegen inde Laerstucken onder die prochie van Heeze tusschen 1. eenen wegh 2. idem 3. idem 4. Jan Hendrick Peeters. Item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrent vijff copsaet gelegen inde Leuren prochie voorst. tusschen 1. Jan Willem Verhagen 2. de weduwe Anthonis Gielen Schaften met haere kinderen 3. eenen wegh ontrent s'heeren heijde 4. de weduwe Jan Swuesten met haere kinderen. Item alnoch een parceel ackerlants groot ontrent een vaetsaet genaemt het Rijtgen gelegen tusschen den Rul ende Strabrecht prochie voorst. tusschen 1. Hendrick Joosten 2. de weduwe [doorgehaald: Jan Willem] Lambert Willem Verhagen 3. Cornelis Joosten 4. den Rulschen voetpat ... vuijtgenomen eenen gulden vijff stuijvers jaerlijcx geestelijcke pacht staende inden Creijelssen acker ende dorps commer ... (23-12-1671)

[Kantlijn: Adriaen Amants bekent dat Heijltgen naedochter Peeter Bruijnincx aen hem dese geloofte van hondert veertich gulden heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (115-11-1680) in oirconden etc.]

264. de kinderen ende erffgenamen wijlen Jan Michiel Delen [Deelen] verweckt bij Ida Geerit Fijen sijne wettige huijsvrouwe ende hebben met malcanderen wettelijck ende erffelijck gescheijden ende gedeelt allen die goederen ende gronden van erven bij wijlen henne voorst. ouders achtergelaten ende metter doot ontruijmt


A: ende midts welcke deelinge te deel gevallen is Jan soone Jan Michiel Delen [Deelen] d'eene gerechte helft in ende van ee nparceel groesen genaemt het eeusel groot int geheel ontrent drie vaetsaet d'wers op even groot ende moet aen Lambert Joachims vuijtter handt geven vijfthien gulden eens

B: Dingen meerderjarige dochter vande voornoemde Jan Michiel Delen [Deelen] door Jan ende Thijs gebroederen soonen Jan Michiel Delen [Deelen] (soo sij verclaerde) ende des niet te min daer voorens instaende is te dele gevallen d'eene gerechte helft in ende van een parceel groesen genaemt het Eeusel groot ontrent int geheel drie vaetsaet d'wers op even groot, ende moet vuijtterhandt geven aen Matthijs Jan Delen [Deelen] de somme van vijfthien gulden eens

C: Matthijs Jan Delen [Deelen] is te deel gevallen den voortsten Wolffster ende moet ontfangen van Dingen Jan Delen [Deelen] de somme van vijfthien gulden eens

D: Jan Joachims man ende momboir Marie Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen een parceel groesen genaemt de Start groot ontrent anderhalff vaetsaet ende moet vuijtterhandt geven aen Cornelis Joosten twelff gulden eens ende aen Joachim Joachims van Rijthoven sesthien gulden eens

E: Lambert Jan Joachims inden name ende hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Anneken sijne minderjarige dochter bij hem verweckt bij Lijsken Jan Delen [Deelen] sijne gewesene huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve vande selve Anneken is te deel gevallen een parceel groesen genaemt den groot ofte achtersten Wolffster groot ontrent negen copsaet ende moet ontfangen van Jan soone Jan Michiel Delen [Deelen] de somme van vijfthien gulden eens

F: Joachim Joachims man ende momboir Engeltgen Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen een parceel ackerlandts genaemt den Hagenacker groot ontrent vijffentvijftich roeden ende moet ontfangen van Jan Joachims de somme van sesthien gulden eens

G: Cornelis Joosten man ende momboir Marie dochter Geerit Jan Delen [Deelen] sijne wettige huijsvrouwe is te deel gevallen een parceel ackerlandts genaemt het Laerstuck groot ontrent vijffentvijftich roeden ende moet ontfangen van Jan Joachims de somme van twelff gulden eens, met conditie dat het voortsten d'achterste moet wegen gelijck in susters ende broeders deelinge behoort te geschieden ten naesten velde ende minste schade, ende dat ieder den chijns in sijn pant staende sal moeten aennemen midts hem daer voorens goet gedaen moet worden tegens iederen stuijver eenen rijcxdaelder ... (29-12-1671)

264v. Willemken naergelaten weduwe Dielis Sanders geassisteert met eenen bijstaende mombir in desen ende heeft wettelijck ende erffelijck gerenuntieert ende affgegaen haer tochte van het parceel erffs hier onder tusschen sijne reengenoten geexpresseert ende dat tot behoeve van hare wettige kinderen ...


264v. daer naer is voor ons comen Hendrick Dielis Sanders ende hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Jan Dielis Sanders sijnen broeder, item voor Geertruije ende Cathalijn sijne susters ende heeft alsoo indier qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Berchmans een parceel sighgroesen groot ontrent [leeg] gelegen ontrent den Rul aenden Pael onder die prochie van Heeze tusschen 1. de gemeijn Siggen 2. Peeter Ghijsberts met meer andere 3. des heeren heijde 4. het goet toecomende den Heijligeest van den Bosch ... (06-01-1671)


265. [leeg]


265v. [leeg]


Schepenen gelooften ende andere scabinale actens pro annis 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671

266 [leeg]


266v. [leeg]


Hier volghen schepenen ghelooften ende andere scabinale acten beginnende anno 1664

267. Jenneken weduwe Hendrick Loeff Loeffs geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, diewelcke midts desen gelooft ende aenneempt voor haer eijgen schult te betaelen, de quantiteijt van hondert ende vijftich pont ketels als Cornelis Hendrick Loeffs haeren soone voor dit jaer soude mogen coopen van Jan Thijssen coopman van coper woonende binnen de stadt van Wesel, daer voor verbindende haeren persoone ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, op parate ende reale exectutie sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voor gaet ... (16-01-1664)


267. Jan Dielis Buggen gelooft te betaelen van lichmis eerstcomende over een jaer aen Peeter Jan Coppen de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij hem debiteur te dancke ontfangen ende daer en boven gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden ende dat soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten, daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositei van recht namptisatie moet voorgaen ... (18-01-1664)


267. Aert Thonis Hoeben gelooft midts desen te betaelen van huijden over een jaer aen Hendrick Jan Geven [Geeven] de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen, bijden debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer en boven jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden ende dat soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositei van recht namptisatie moet voorgaen ... (21-01-1664)

[Kantlijn: compareerde Teunis Hendrick Geven [Geeven] als eijgenaer der neffenstaende geloofte dewelcke bekende daer van te volle voldaen en betaelt te wesen consenterende derhalve int casseren van die, actum de (04-01-1690)]

267v. Anneken Joosten naergelaten weduwe Wouter Joost Beelkens geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te sijn Marten Bastiaenssen haeren schoonsoon die somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij haer debitrice te dancke ontfangen gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden ende dat soo lange de voorst. penningen onder haer sullen blijven berusten, daer voor verbindende haeren persoone ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale ececutie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ... (13-02-1664)


267v. Jan soone Jan Claessen man ende momboir Lijsbeth Wouter Joosten sijnder huijsvrouwe gelooft te betaelen van huijden desen dach over een jaer aen Marten Bastiaenssen sijnen swager de somme van vijffentwintich gulden elcken guldne tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij hem debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van eenen gulden vijff stuijvers, ende dat soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten, daer voor verbindende sijns debiteurs persoons ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale ececutie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ...


268. Geerit Matthijssen inwoonder tot Leende gelooft te betaelen (06-11-1664) aen Marten Bastiaens de somme van eenhondert ende vijffendertich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van coop van erffgoet ende daer en boven gelovende te betaelen tot intrest van t'hondert gulden vijff talven ende dat voorts jaerlijcx soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten, daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ...(12-02-1664)

[Kantlijn: Elken Wouters naergelaten weduwe Marten Bastiaens bekent dat Geerit Thijssen aen haer dese geloofte van hondert vijffendertich gulden heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum den (20-12-1678)]

268. Andries Claessen inwoonder tot Leende bekent wel ende deuchdelijck schuldich te sijn, Jenneken Martens inwoondersse der stadt Rotterdam, de somme van driehondert gulden Hollandts gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende van coop van erffgoet ende dienvolgende gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van twelff gulden ende dat soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten, waervan het eerste jaer van intrest sal comen te verschijnen (06-11-1664) ende soo voorts van jaere tot jaere, daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ... (01-03-1664)

[Kantlijn: midts het verlijden van eenen erffchijns gepasseert voor schepenen alier van date den (11-02-1667) is dese geloofte van drie hondert gulden gecasseert ende te niette gedaen]

268. Andries Claessen inwoonder tot Leende gelooft midts desen te betaelen Goort Hendricx Bleijcker woonende tot Delft de somme van drie hondert gulden Hollandts gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen, bij Hendrick Linnemans inwoonder tot Cappel op d'IJssel [Capelle aan den IJssel] inden name van hem debiteur te daacke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van twelff gulden ende dat soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten, waer van het eerste jaer van intrest sal comen te verschijnen (25-07-1664) ende dat soo voorts van jaere tot jaere, daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen

[Kantlijn: Jan Adriaens de Lauwre [de Laure] vought als geauctoriseerde van de weeskamer der stadt Delft over de kinderen van Goort Hendricx voorst. bekendt dat Andries Claessen aen hem dese geloofte van drie hondert gulden capitael metten intrest van dien heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert actum den (15-10-1666) in presentie van mr. Paulus Smidts schepenen t'oirconden]

268v. Willem Jan Dircx woonende inden gehuchte genaemt Huls, gelooft te betaelen den (01-10-1664) aen Geerit Frans Smulders de somme van vijffentseventich gulden Hollandts gepermiteert gelt elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende van goede deuchdelijcke penningen in het lossen eender erffrente op hodie den debiteur ondergelaten ende bij aldien den voorst. debiteur ten voorst. dage de penningen niet en mocht comen te betaelen sal in sulcken gevalle daer van tot intrest moeten betaelen tegen hondert vijff gulden, jaerlijcx october voorst. aenvanck te sullen nemen, daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ... (12-03-1664)

[Kantlijn: Frans Geerit Smulders als last van Geerit Frans Smulders sijn vader soo hij verclaerde bekent van de neffenstaende vijffentseventich car. gulden ten vollen voldaen ende betaelt te sijn, ergo gecasseert ende daerom doorslagen, actum den (03-12-1669) bij mij in absentie van den secretaris]

269. Anneken Aerts weduwe Aert Jacop Ceelen gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dach over een jaer aen Jan Jacob Ceelen ende Faes Dirck Coox [Cocx] beijde als wettige geede momboiren over de drie onmondige kinderen wijlen de voorst. Aert Jacob Ceelen verweckt bij Jenneken Dirck Coox [Cocx] sijne eerste gewesene huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondige kinderen de somme van hondert ende elff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van coop van seecker huijs op hodie die debitrice getransporteert, ende daer en boven gelovende daer van tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden thien stuijvers ende ingevalle de penningen langer onder haer blijven berusten sal daer van jaerlijcx den intrest alsoo betaelt moeten worden, daer voor verbindende haers debitrice persoone ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ... (16-04-1664)


269. Ieuwen Marten Melchiors bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Anthonis Wouters Verbiesen de somme van eenhondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, procederende ter saecke van een affgecocht peerdt over eenige jaeren geleden bijde voornoemde Ieuwen Marten Melchiors van hem Anthonis Wouters Verbiesen gecocht, gelovende de voorst. somme van eenhondert gulden te voldoen ende te betaelen van huijden desen dach over drie jaeren metten intrest tegens vier gulden thien stuijvers jaerlijcx van t'hondert inganck genomen hebbende vanden (24-04-1663), daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ... (24-04-1664)


269v. Cornelis Peeter Goossens inwoonder tot Heeze ende gelooft midts desen te betaelen (15-03-1665) Merije Thonis weduwe Peeter Thijssen de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden ende dat soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten, daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ... (09-05-1664)

[Kantlijn: Anthonis van Ceulen inwoonder binnen s'Hertogenbosch als erftenaer van Marij Anthonis Bitters bekent bekent van dese geloofte van hondert guldne capitael met den intreste van dien voldaen te sijn vuijt handen Cornelis Peeter Goossens als debiteur vande selve ergo gecasseert op den (14-06-1680)]

269v. Aert Jan Coppen bekendt midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn sr. Lambert van Sundorp coopman van wijnen woonende binnen de stadt Ceulen [Keulen,Köln] de somme van vierhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende soo van geleverde ofte gecochte wijnen als van geleende penningen bij hem debiteur soo voor desen als op huijden te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme van vierhondert gulden van (11-09-1665) aende voornoemde crediteur te sullen restitueren ofte bij faulte van dien daer van intrest te betaelen jaerlijcx de somme van twintich gulden ende sal indien gevalle het eerste jaer intrest ocmen te vervallen van (11-09-1666) ende soo voorts van jaer tot jaer, daer voor verbindende hij debiteur specialijck sijn kindtsgedeelte in ende van allen de goederen soo huijsinge, landen ende weijden egeen vuijtgescheijden gelegen onder die prochie van Heeze hem wegens sijne ouders aenbestorven, ende tot noch toe onbedeelt met sijne susters liggende, ende voorts generaelijck sijnen persoon ende andere goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ... (11-09-1664)


270. Willem Jan Wijlaers inwoonder tot Sommeren [Someren] gelooft midts desen te betaelen (20-09-1665) aen den eerw: heere Thomas Spranckhuijsen predicant tot Heeze de somme van vijfthich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, ende daer en boven gelovende daer van tot intrest te sullen betaelen twee gulden thien stuijvers jaerlijcx ende dat soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven, welcke penningen sijn hercomende van goede deuchdelijcken geleenden gelde bijden voorst. debiteur te dancke ontfangen, daer voor verbindende sijns debiteurs persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende, stellende die ten bedwanghe van allen hoven ende gerichten op voluntaire condemnatie, als met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen ... (16-10-1664)


270. Hendrick Daem Verhagen bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Delis Jan Veuten de somme van tweehondert ende vijftich carolus gulden van twintich stuijvers t'stuck hercomende van goede ganckbare geleende ende gepermitteerde gelde hem debiteur ten vollen aengetelt, gelijck hij debiteur is bekennende, gelovende de voorst. somme van penningen wederom te restitueren van (28-10-1665) in alsulcke sperie ende munte als het hem debiteur is aengetelt, ende off het quaem dat die voorst. munte worde verleght hij debiteur de rijcxdaelder, oft ducaton wederom sal restitueren soo die alsnu ganckbaer sijn, oft soo langh hij debiteur die selve penningen onder hem sal behouden daer van hij jaerlijcx intrest gelooft te betaelen tegens vijff gulden van ider hondert te rekenen van nu aff tot de volle effectuele quijtinge ende afflossinge toe, verbindende voor de voldoeninge van de voorst. somme specialijck seecker huijs met het aengelach, gestaen ende gelegen aenden Ven prochie van Heeze, beneven erve 1. Mattheeus Thijs 2. Peeter Stoffels 3. die gemeenstraet 4. Heijltgen weduwe Martinis Martens met haeren kinde ... (28-10-1664)

[Kantlijn: Dielis Jan Veuten bekent dat Hendrick Daem Verhagen aen hem dese geloofte van tweehondert ende vijftich gulden heeft gelost ende gequeten ende de penningen gerestitueert ergo gecasseert, actum den (05-11-1665)]

270v. Jan Willem Verhagen gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dach over een jaer (26-11-1665), aen mr. Paulus Smidts de somme van eenhondert vijff gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent suijver gelt procederende ter saecke van overgewesen cooppenningen van den parceel driesgroesen gelegen tot Creijel bij Hendrick Bouwen den jongen aen hem Jan Willem Verhagen vercocht ende opgedragen, ... (26-11-1664)

[Kantlijn: overmidts het vonnis bij de crediteur tot laste vanden debiteur geobtimeert in date den (18-03-1665) consenteert den crediteur het capitael van dese geloofte te verminderen gelijck midts desen wort gedaen met vijftich gulden, actum den (15-04-1665)]

270v. Jan Anthonis Sijnen gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dach over een jaer aen Jan Anthonis Smulders, de somme van veertich gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent spruijtende ter saecke van deuchdelijcke verstrecte ende aengetelde penningen hen, gelijck hij comparant bekende, ende gelooft daer van jaerlijcx te betaelen intrest tegens ses gulden van ider hondert, ende dat soo lange de penningen onder hem sullen blijven berusten, ... (26-11-1664)

[Kantlijn: Jan Anthonis Smulders bekendt midts het verlijden van een rentebrieff op hodie t'sijnen behoeve gedaen dat dese geloofte van veertich gulden is te niet ergo gecasseert, actum den (22-02-1666)]

271. Michiel Huijbers woonende tot Heeze aen de Ven bekendt midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Jan janssen vanden Boome, de somme van hondert gulden tot twintich stuijvers den gulden gerekent Hollandts gepermitteert gelt, heircomende van deuchdelijcke verstrecte ende aengetelde penningen, hem debiteur ten vollen verstrect ende aengetelt, gelijck deselve is bekennende, gelovende die voorst. penningen wederom te sullen restitueren over een jaer naer datum van desen (03-12-1665) met den behoorlijcken intrest van dien, in alsulcken specie ende munte het hem debiteur is aengetelt, aen silvere ducatons, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen tegens den penninck sesthien, doch soo hij debiteur sijnen intrest promptelijck binnen een maent naer datum van den verschijndach comt te betaelen, sal mogen volstaen midts betaelende tegen den penningen twintich te rekenen van nu aff totte effectuele quijtinge ende volle restitutie toe,... (03-12-1664)

[Kantlijn: Jan vanden Boome bekent dat de kinderen Michiel Huijbers als vande weth geauctoriseert aen hem dese geloofte hebben voldaen ende betaelt ergo gecasseert, actum den (22-12-1695), in oirconden etc.]

271. Lijsken Hans van Dessel geassisteert met Vreijs Ariens haeren soone, gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dach over een jaer (15-12-1665) aen Jan Claes Vesters de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt den ducaton getelt voor drie gulden drie stuijvers heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij haer debitrice te dancke ontfangen... (15-12-1664)

[Kantlijn: Jan Claes Vesters bekent dat de gelijcke kinderen wijlen Vreijs Ariens aen hem dese geloofte van hondert gulden capitael metten intreste van dien hebben voldaen ende affgelost, ergo gecasseert, actum den (21-12-1686)] in oirconden etc.]

Anno 1665

272. Aert Peeters man ende momboir Heijltgen Jan Verbraecken sijne wettige huijsvrouwe, gelooft midts desen te betaelen te lichtmis eerstcomende wesende den (02-02-1665) aen Adriaen Jan Vincken de somme van vijftich gulden Hollandts gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent hercomende van goede deuchdelijcke geaffigueerde ende over gewesen penningen die de voornoemde crediteur op den sterffhuijse van wijlen jan Verbraecken was pretenderende ende alsnu bij hem debiteur overgenomen sijn te betaelen, gelovende daer van intrest te sullen betaelen twee gulden thien stuijvers waer van het eerste jaer intrest vervallen sal sijn (02-02-1665) ende soo voorts van jaer tot jaer den intrest alsoo te betaelen soo lange de voorst. somme van vijftich gulden ongerestitueert sal blijven ende noch onder hem debiteur sal berusten... (13-01-1665)

[Kantlijn: Hendrick soone Adriaen Jan Vincken inwoonder tot Heese, bekent dat neffenstaende gelofte van vijftich gulden capitael aen hem door Aert Peeters is gelost gequeten voldaen ende betaelt met de verloopen intreste van dien consenterende derhalve inde cassatie, actum den (08-03-1717)]

272. Jan jan Laets, gelooft midts desen te betaelen sinte Marten eerstcomende (11-11-1665) aen Corst Jan Geven [Geeven] de somme van hondert guldne elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, Holandts gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden ende dat soo lange de voorst. capitaele penningen onder hem debiteur sullen blijven berusten ... (16-01-1665)


272v. Herman Janssen gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dach over een jaer (07-02-1666) aen Hendrick Lambert Coolen de somme van tweenvijftich gulden Hollandts gepermitteert gelt tot twintich stuijvers het stuck gelovende daer en boven tot intrest te sullen betaelen de somme van twee gulden thien stuijvers jaerlijcx ende dat soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten ... (07-02-1665)

[Kantlijn: Hendricxken Janssen huijsvrouwe van Hendrick Lambert Coolen mits d'absentie haers mans, bekendt dat Herman Janssen aen haer de penningen ter somme van 52 gulden indese neffenstaende geloofte vermelt, heeft gerestitueert alsoo dat dese geloofte daer mede is te niet, ergo gecasseert, actum den (15-07-1665)]

272v. Frans Geerit Goorts van Velthoven gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dach over een jaer (19-02-1666), aen Philips Amants, Frans Hendrick Pompen, Jan Thonis Bocx ende Willem Dielis als proviseuren der taeffel des Heijligeest tot Leende tot behoeve vanden selven Heijligeest ende die naer hen Heijligeestmeesteren tot Leende sullen wesen, de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden ende dat soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten, ... (19-02-1665)


272v. Peerken dochter Peeter Dircx naergelaten weduwe Adriaen van Velthoven den ouden geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen vuijt crachte van testamente met haeren voorst. man gemaeckt, inhoudende eene clausule aldus: "comende voorts tot dispositie van henne tijttelijcke goederen, hen bij Godt almachtic hop deser aerden verleent, alle dieselve laten ende maecken sij testatueren d'een den anderen ende den lancxtlevende van hen beijden, omme hennen vrijen wille daer mede te mogen doen, dieselve te mogen vercoopen, veralieueren, transporteren, belasten ende beswaren, oock daer van te mogen disponeren soo veel ende tot wel gevalle als den lancxlevende tot sijnder goet onderhoudt, des goet duncken, ende believen sal," breeder naer inhouden van den selven testamente daer van sijnde gepasseert voor schepenen in Heeze ende leende van date den (11-07-1648) ons schepenen gethoont ende gebleecken ende bekendt indier qualiteijt, wel ende deuchdelijck schuldich te wesen, Antonet Ariens de Lauwre [de Laure] de somme van tweehondert carolus guldens tot twintich stuijvers ider gulden gerekendt in goeden ganckbaren gepermitteerden gelde, ende daer van tot intrest jaerlijcx te betaelen vijff gulden, gelovende dieselve somme van tweehondert gulden wederom over een jaer naer datum van desen (27-02-1666) te betaelen, ende restitueren in goeden ganckbaren gepermitteerden gelde, ende soo lange intrest te betaelen als deselve somme onder haer debitrice sal berusten, daer voor verbindende sij sebitrice vuijt crachte vanden gemelte testamente een parceel ackerlandts genaemt den Grietenacker, groot ontrent anderhalff vaetsaet oft soo groot ende cleijn deselve gelegen is aenden Rul prochie van Heeze tusschen 1. Jan Jacob Schoofs 2. Handrick Arien Tielens cum suis 3. Willem Hendrick Hoeben 4. Jacob Roelen ... (27-02-1665)


273v. Dielisken Cuijlen naergelaten weduwe Peeter den Litsenburger [de Litsenborger] geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen, diewelcke verclaert in bedencken te wesen, dat den sterffhuijse met wijlen de voornoemde haeren man is belast met verscheijden personele schulden, waer toe de haeffelijcke goederen niet bestant en sijn omme allen deselve te betaelen, ende dat sij wesende in eenen hoogen ouderdom van t'achtentich jaeren [80 jaar] niet bequaem om mette crediteuren vanden sterffhuijse te comen tot accommodatie oversulcx wettelijcken voor schepenen alhier den voorst. sterffhuijse te repudieren ende daer van affstandt te doen van allen de gereede haeffelijcke goederen den voorst. sterffhuijse aengaende, ten behoeve vande gelijcke crediteuren laetende hen daer mede geworden, alleenlijck gereserveert dat haer naer den lantrechte ende costuijmen is competerende ende vermach te volgen, sustinerende daer mede tegen eenen iegelijcken te gestaen, (19-06-1665)


273v. Hendrick Jan de With gelooft midts desen te betaelen den (28-04-1666) aen Jan Wouter Coolen de somme van hondert vijffentwintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen waer van een obligatie onder eijgen handteeckeninge is gepasseert, ende geteeckent bij Libbeken Jan de With, Crijn Geerits, ende Hendrick de With van date den (28-04-1662) die midts t'verleenen van dese geloofte ten respecte van jan Wouter Coolen is te niet ende oversulcx aen hem debiteur overgegeven om sijne garand dienaengaende op de andere gelovende te verhaelen, ende gelooft de voorst. Hendrick Jan de With ter saecke van desen alle jaeren aenden voornoemden crediteur voor intrest te sullen betaelen de somme van ses gulden vijff stuijvers ende dat soo lange de voorst. somme van hondert vijffentwintich gulden ongerestitueert ofte onvoldaen sal wesen... (05-08-1665)


274. Emmel Adriaens naergelaten weduwe Peeter de Coock [de Cock] geloft midts desen te betaelen aen jan Thijs van Can kersmis eerstcomende (25-12-1665) de somme van vijffentwintich gulden ende halffmert daern naer (15-03-1666) alnoch de somme van vijffentwintich gulden ende daer en boven alnoch twee gulden thien stuijvers van intrest hercomende van goede deuchdelijcke geleende penningen eenige jaeren te voorens bijde voorst. debitrice te dancke ontfangen ... (19-11-1665)


274. [doorgehaald: Jan Michiel Delen [Deelen] inwoonder binnen den dorpe van Portugael [Poortugaal] ontrent de stadt van Rotterdam gelegen ende heeft wettelijck ende erffelijck vercocht Wouter Michiel Delen [Deelen9 sijnen broeder inwoonder tot Leende d'eene gerechte helft onbedeelt in ende]


274. Lambert Aelberts woonende opde Hovisden onder die prochie van Sommeren [Someren] gelooft midts desen te betaelen Joost Wouter Joosten inwoonder tot Heeze sinte Marten eerstcomende (11-11-1666) de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent ghepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur van dage te dancke ontfange, gelovende daer en boven tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden thien stuijvers ende sulcx van jaer tot jaer soo lange de penningen ongerestitueert sullen blijven ... (21-11-1665)


274v. Jan Willem Thijs hoevenaer inwoonder tot Stercksel [Sterksel] gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dach over een jaer (29-12-1666) aen Hendrick Geerit Gevens [Geevens] den ouden de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij hem debiteur van dage te dancke ontfangen ende daer en boven gelovende alnoch tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden thien stuijvers jaerlijcx ende dat soo voorts van jaere tot jaere soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven... (29-12-1665)

[Kantlijn: Maarcelis Anthonis Smulders als actie ende transport hebbende van dese gelofte van hondert gulden capitael van Geerit Geerit Guijens voor hem selven alsmede voor Jan Geerit Guijens sijnen broeder als erftgenamen van Hendrick Geerit Guijens haeren broedere blijckende bij den transportbrieff daer van gepasseert voor schepen alhier van date den (15-08-1667), bekent van dese geloft van hondert gulden capitael met den verloopen intrest ten volle voldaen te sijn vuijt handen Adam Jan Thijs ergo gecasseert op den (27-05-1680) in oirconden etc. in absentie vanden secretaris]

274v. Faes Jaspar Servaessen inwoonder op t'Heijen Eijnde onder de prochie van Heeze gelooft midts desen te betaelen den (04-02-1667) aen Claes Willemssen tot Geldrop de somme van hondert gulden Hollandts gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende dvan goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur al over eenige jaeren soo hij verclaerde te dancke ontfangen gelovende daer en boven alnoch tot inrest te sullen betaelen de somme van ses gulden boven ende behalven twee gelijcke jaeren intrest alreede vervallen, ende bij aldien de voorst. penningen ten voorseijden dage niet betaelt en worden sal den voorst. debietur van jaer tot jaer soo lange hij dieselve penningen onder hem blijft behouden daer van den intrest ter somme van ses gulden betaelen ... ende midts den voorst. debiteur van weijnige haeffelijcke meubelen is versien soo stelt hij tot merder verseeckeringe van den voorst. crediteur speciael tot onderpant een parceel groesen groot ontrent vier vaetsaet genaemt het Waterbroeck gelegen tusschen den Rul ende HOudt onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jenneken weduwe Jan Anthonis van Sommeren [van Someren] met haere kinderen 2. Jan Goossens 3. Thijs Jan Francken 4. aen een straetgen ... (15-06-1666)


275. Jan Hendrick Goorts inwoonder tot Houdt onder de jurisdictie van Heeze ende Leende gelooft midts desen te betaelen aen Willem Hendrick Hoeben sint Jansdach ofte den (24-06-1667) de somme van tweehondert gulden Hollandts gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, procederende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer en boven alnoch tot intrest daer van te sullen betaelen de somme van thien gulden ende dat soo van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (23-06-1666)

[Kantlijn: Willem Hendrick Hoeben bekendt dat Jan Hendrick Goorts aen hem dese geloofte van twee hondert gulden metten intrest van dien heeft voldaen ende betaelt ergo gecasseert den (14-12-1671)]

275. Geerit Nelis man ende momboir Jenneken Marten Melchiors sijne wettige huijsvrouwe met Ieuwen ende Caspar gebroederen soonen Marten Melchiors, diewelcke geloven een voor al, als schuldenaren principael, in te staen ende goet te blijven soo als sij doen midts desen, dat Marie Marten Melchiors dochter naergelaten weduwe Tielman Verbraecken, sal affgaen haere tochte van soodanige parceelen van ervan als haer te deel sullen vallen inde achtergelaten erffgoederen haers vaders tot betalinge vande schulden bij haer ende haeren voornoemden man in vollen bedde gemaeckt, ende dat tot ontlastinge van het gene Geerit Anthonis Francissen wegens deselve schulden souden mogen overcomen, ... (13-09-1666)


275v. Ieuwen Marten Melchior gelooft sulcx hij doet midts desen, alsulcke somme van hondert gulden capitael bij hem opgenomen van Willem Claes Vesters, ende waer voorens de voornoemde Marten Melchiors sijnen Vader als borge ofte schuldenaer principael mede heeft gelooft, alsoo te betaelen metten intrest van dien, dat die achtergelaten erffgoederen van hem Marten Melchiors, ende d'erffgenamen van dien, daer aff nu ende ten eeuwigen dagen sullen sijn ende blijven onbelast, ... (02-11-1666)


275v. Joost soone Joost Goort Joosten bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te sijn, Dielis Jan Venten de somme van driehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekendt gepermitteert gelt hercomende van goede deuchdelijcke penningen bijden debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van derthien gulden thien stuijvers waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen sinte Marten (11-11-1667) ende soo voort van jaer tot jaer ... ende sal den voorst. debiteur gehouden sijn binnen den tijt van thien eerstcomende jaeren de voorseijde capitaele somme van driehondert gulden te moeten restitueren ende mogen altijt als hem bleift afflossen met hondert gulden t'sessens ... (10-11-1666)

[Kantlijn: Jan Goort Bul man ende momboir Marie Dielis Venten bekent dat Joost Joosten aen hem dese geloofte van driehondert gulden capitael heeft gelost ende gequeten ergo voldaen alles volgen sijn eijgen hantschrift, op den (21-11-1681), in oirconden etc.]
[los vel: (10-11-1680) soo heb ick ontfangen vijt handen Joost Joosten den jongen de somme van hondert en veertich gulden op vertinge van de meerder somme ick segge hondert veertigh gulden aen mij Jan Goort Bull betaelt gegeven int jaer (10-11-1680)
- bekenne ick ondergeschreven in alles voldaen te sijn vijt handen Joost Joosten den jongen te weten van een somme van drie hondert gulden segge 300 gulden waer mede ick van den man bekkenne in alles voldaen te sijn desen (21-11-1681)
- bij mij Jan Goort Bull
mits conditie dat hij mij maken eenen k. broeck met een scherfbort]

276. Aert Hendrick van Hal bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te sijn, Maeijken Frans Leenarts de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, gelovende dieselve somme aen haer te sullen restitueren van huijden desen dach over een jaer (29-11-1667), metten intrest van dien te weten ses gulden, ... (29-11-1666)

[Kantlijn: Jan Jan Belien proprietaris deser gelofte, bekent dat de neffenstaende obligatie van hondert gulden aen hem met de verloopen pachten vandien, is gerestitueert en betaelt doir de kinderen Aert van Hal, met de somme van hondert achtien gulden, consenterende inde cassatie van dese gelofte, actum den (04-02-1717)]

276v. Geerit Anthonis Francissen bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Tielen Dirck Stijnen, de somme van eenhondert vijffentwintich gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen, dien hij den eersten penningh metten lesten vuijt handen van Tielen Dirck Stijnen voorst. bekendt ontfangen te hebben, gelovende de voornoemde Geerit Anthonis Francissen de voorst. somme t'allen tijden te restitueren met intrest naer advenant des tijts tegens vijff gulden thien stuijvers jaerlijcx van t'hondert inganck nemende op huijden date deses ... ende staet te weten dat dese penningen worden opgenomen ende geemplijeert tot betalinge vande schulden binnen Dordrecht achtergelaten bij Tielen Jan Verbraecken ende Marie sijne huijsvrouwe dochter Marten Melchiors (15-10-1666)

[Kantlijn: Tielen Dirck Stijnen bekendt dat Geerit Anthonis Francissen aen hem dese geloofte van hondert vijffentwintich gulden capitael heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum den (18-03-1669)]

276v. Jan Janssen van Gemert ende Goort Thonis man ende momboir Jenneken dochter Jan Janssen van Gemert met Anneken oock eene wettige dochter Jan Janssen van Gemert geassisteert met eenen bijstaende momboir in desen diewelcke geloven een voor al, ende elck als schuldenaer principael te betaelen Frans Driessen inwoonder tot Gijsenroij de somme van vijfthich gulden, elcken guldne tot twintich stuijvers gerekent procederende ter saecke van deuchdelijcke geleende penningen gelovende de voorst. somme te restitueren van huijden date deses over een jaer (15-10-1667) met intrest naer advenant des tijts tegens ses gulden jaerlijcx van t'hondert ... (15-10-1666)


277. Geerit Nelis ende Sijn Martens beijde inwoonderen tot Heeze bekennen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Jacob Janssen van Litsenburgh [de Litsenborger] de somme van hondert ende vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekendt heircomende ter saecke van deuchdelijcke geleende penningen gelovende de voorst. somme te restitueren van huijden datum dese over een jaer (22-10-1667), ende daer van tot intrest ofte voor het gebruijcken der penningen te leveren negen vaten roggen soo lange dese penningen sullen blijven staen, ende in soo verre de bovenverhaelde somme van eenhondert vijftich gulden met het eerste jaer met en wort gerestitueert dat ... compareerde mede Caspar Marten Melchiors, die bekent dat dese penningen voor hem sijn opgenomen ende dat hij de voorst. geloveren daer van t'allen tijden sal costeloos ende schadeloos houden, op verbintenisse van sijnen persoon ende goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende ... (22-10-1666)

[Kantlijn: Jan en hendrick gebroederen soonen Jacob Janssen van Litssenburgh [de Litsenborger] inde name van henne moeder als daer van mondelinge last hebende bekennen dat de momboiren over d'onmondige kinderen Geerit Cornelis d'eene helft deser geloofte mette somme van 75 gulden hebben gelost ende gequeten, derhalve hen daer van ontslaende en verclarende dienaengaende geene actie meer op hem te willen houden oft pretenderen in eeniger handen manieren, actum den (28-08-1683)]

277v. Adriaen Dirck Cissen gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (31-12-1667) Jan de Werdt den jongen de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende pennignen bij den debiteur eenige dagen geleden soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden ende dat soo lange de voorst penningen onder hem sullen blijven berusten ... (31-12-1666)


277v. Mathijs Jan Delen [Deelen] inwoonder tot Heeze bekent midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen den momboiren inden name ende ten behoeve van Anthonette minderjarige dochter Adriaen Abrahams de Lauwre [de Laure] verweckt met Anneken wettige dochter Adriaen van Velthoven den ouden de somme van tweehondert vijtich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende ter saecke van goede deuchdelijcke geleende penningen die den debiteur bekendt den eersten penningh metten lesten ontfangen te hebben, gelovende dieselve somme te restitueren van huijden desen dagh over een jaer ende tot intrest van dien te betaelen van ieder hondert vier gulden jaerlijcx totte volle voldoeninge, ... ende is te weten dat dese penningen sijn geprocedeert eene geloofte van gelijcke tweehondert vijftich gulden geschoten bij Luijtgen vanden Boomen weduwe Frans Abrahams vuijtten beemt aenden Venne gelegen gecomen van Baltus Abrahams de Lauwre [de Laure] ... (08-01-1667)

[Kantlijn: compareerde Jan Ariens de Lauwere [de Laure] als propritaris der neffenstaende gelofte dewelcken bekende door den debiteur daer van te volle voldaen ende betaelt te wesen consenteerende derhalve int casseren van dien, actum den (28-12-1689)]

278. Jan Janssen van Hal, Otto Bastiaenssen ende Dielis Thonis Daems alle drie inwoonderen tot Leende diewelcke geloven gesamenderhandt, ende elck als schuldenaer principael van huijden desen dagh over een jaer (13-01-1668) te betaelen, aen Geerit Raes Francissen de somme van vijffentwintigh gulden gepermitteert gelt elcken gulden tot twintigh stuijvers gerekent, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen eenen gulden vijff stuijvers ende dat soo lange de voorst. penningen onder hen sullen berusten ... ende verclaren de voorst. debiteuren dese penningen opgenomen te hebben om het onmondich kindt wijlen [doorgehaald Thonis Jan Daems] Jan Dirck Cissen verweckt bij Jacomijntgen Thonis Daems op te voeden ... (13-01-1667)

[Kantlijn: Jacob soone Geerit Raessen inden name van sijnen vader bekent dat de debiteuren aen sijnen vader dese geloofte van vijffentwintich gulden metten intreste van dien hebben gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum den (19-04-1670)]

278. Thonis Jan Joosten inwoonder tot Heeze gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (15-01-1668), aen Claes Jan Souwen, de somme van vijftich specie rijcxdaelders ofte de werde van dien gepermitteert gelt, ende daer en boven tot intrest te betaelen de somme van ses gulden vijff stuijvers, ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke ontfangen, ... (15-01-1667)

[Kantlijn: Claes Jan Souwen bekent dat Marie weduwe Thonis Jan Joosten op dese geloofte heeft gequeten vijffentnegentich gulden soo dat dieselve niet meer en blijft dan 30 gulden waer van den intrest naer advenant maer moet betaelt worden, acutm (15-02-1671)]

278v. Sijn Marten Melchiors, gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (19-01-1668) aen Dielis Jan Venten de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van tot inrest jaerlijckx te betaelen de somme van vijff gulden ende dat soo lange de voorst. penningen niet gerestitueert, ende noch onder hem debiteur berusten sullen sijn ... (19-01-1667)


278v. Geerit Claessen bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te wesen, de momboiren, inden name ende ten behoeve der onmondige kinderen van Wouter Goort S'vossen [Sfossen], verweckt bij Marije Wouter Bocx sijne wettige huijsvrouwe, de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, gepermitteert gelt, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen de somme van vijff gulden, aer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen op lichtmisdagh (02-02-1668) ... ende bij aldien noch eenigh ander bescheet ofte brieff desen aengaende ende voor date deses gemaeckt mochte ten voorschijn comen sal gehouden worden voor nul ende van onweirden ende desen alleen plaetsgrijpende ... (18-01-1667)


279. Ieuwen Jacob Ieuwens bekendt wel ende deuchdelijck schuldigh te sijn, de momboiren inden name ende ten behove der onmondige kinderen van Wouter Goort S'vossen [Sfossen] verweckt bij Marije Wouter Bocx sijne wettige huijsvrouwe de somme van t'sestich gulden gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, gelovende daer van jaerlijcx tegens vijff gulden ten hondert van intrest te betaelen, waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen lichtmisdach (02-02-1668) ende soo voorts van jaer to tjaer soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten ...


279. Frans den Smidth gelooft van lichtmis eerstcomende over een jaer (02-02-1668) te betaelen de momboiren inden namen ende ten behoeve vande onmondige kinderen wijlen Wouter Goort S'vossen [Sfossen] verweckt bij Marije Wouter Bocx sijne wettige huijsvrouwe, de somme van hondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, gepermitteert gelt, gelovende daer van intrest te sullen betaelen jaerlijcx vier gulden thien stuijvers waer van d'eerste jaer intrest sal verschijnen lichtmisdach (02-02-1668) ende soo voorts van jaer tot jaer, soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten...


279. Jan Wouters Verbiesen bekendt wel ende deuchdelijck schuldigh te wesen Jan Joost Coox [Cocx] de somme van vierentachtentich gulden thien stuijvers, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende ter saecke van goede deuchdelijcke geleende penningen die hij Jan Wouters Verbiesen bekendt den eersten penningh metten lesten ontfangen te hebben, gelovende de voorst. somme te restitueren van huijden desen dagh over een jaer ende daer van tot intrest te betaelen jaerlijcx vier gulden thien stuijvers soo lange dese penningen niet en sullen sijn gerestitueert ... (10-02-1667)

[Kantlijn: Jan Coox [Cocx] bekent volgens sijn handtschrift dat Jacob Strijbosch als momboir vande kinderen Jan Sijnen voor wiens dese penningen bij Jan Wouters sijn opgenomen aen hem dese geloofte heeft gequeten ende voldaen opden (06-07-1676) ergo gecasseert in oorconden]
[los vel: item ick ondergescrevene versoecke aen de heer secretaris dat ghij die geloft wt gelieft te doen staende op doen naem van Jan Wouters ende daer beij ick af ten vollen voldaen ende betalt het capitael met den intrest den (06-07-1676) bij mij Jan Kocx [Cocx]]

279v. Geerit Geerit Gobbels gelooft midts desen te betalen van huijden desen dagh over een jaer (28-02-1668) aen Jacob Janssen de Werdt de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij hem debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer en boven tot intrest te sullen betaelen de somme van twee gulden thien stuijvers ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. somme niet en sal wesen voldaen, en de penningen gerestitueert sullen wesen ... (28-02-1667)

[Kantlijn: Jacob Janssen de Weert bekent dat Jan Joost Snoeijen ende Hendrick Raes Fransissen als geede momboiren over de onmondige kinderen wijlen Geerit Geerit Gobben hem van dese gelofte van vijftigh gulden hebben voldaen ergo gecasseert op den (29-12-1677) in absentie vanden secretaris]

279v. Geerit Cornelis ende Sijn Marten Melchiors beijde inwoonderen tot Heeze bekennen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn, Jacob Janssen de Litsenburger [de Litsenborger] boven ende behalven alnoch seeckere andere geloofte van date den (22-10-1666) bijde selve geloveren ten behoeve vanden crediteur gedaen de somme van hondert ende vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende ter saecke van goede deuchdelijcke geleende penningen, gelovende dieselve somme te restitueren van huijden datum deses over een jaer (30-04-1668) ende daer van tot intrest ofte voor t'gebruijck der penningen te leveren negen vaten roggen jaerlijcx soo lange dese voorst. penningen sullen blijven staen ende in soo verre de voorst. somme van eenhondertvijftich gulden met het eerste jaer met en wordt gerestitueert ... compareerde mede Caspar Marten Melchiors die bekendt dat dese penningen voor hem sijn opgenomen ende dat hij de voorst. geloveren daer van t'allen tijden sal costeloos ende schadeloos houden op gelijcke verbintenisse ... (30-04-1667)

[Kantlijn: Jan ende Hendrick gebroederen soonen Jacob Janssen den Litssenburger [de Litsenborger] inden name van henne moeder als daer van last hebbende soo sij verclaren bekennen dat de momboiren over de kinderen Geerits Cornelis d'eene helft van dese obligatie mette somme van 75 gulden hebben gelost ende gequeten derhalven sij verclaren op . de voorst. kinden Geerit Cornelis dienaengaende nu nochte ten eeuwigen dagen ietwas meer te willen pretenderen en dienvolgende hem daer van ontslaende, actum den (28-08-1683)]

280. Willem Peeter Prinssen ende Thonis Jan Clercx geloven midts desen gesamenderhandt ende elck van hen als schuldenaer principael maij eerstcomende (xx-05-1668) te betaelen aen Wouter Jan Goossens, de somme van vijffentvijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende vanden coop van eenen brandewijnsketel met sijn toebehoorten ... ende alsoo den voorst. brouwketel bijden eersten gelovere alleen t'sijnen behoeve is aenveirt, soo gelooft hij op gelijcke verbintenisse de voornoemde Thonis Jan Clercx mede gelover van dese geloofte altijt costeloos ende schaedeloos te houden ende t'indemneren ende daer voorens specialijck verbindende een parceelken ackerlandts groot ontrent drie copsaet genaemt het Libenackerken gelegen aenden Heeserbosch onder die prochie van Heeze tusschen 1. [doorgehaald: Thonis Jan] Geerit Peeter Vesters 2. eenen wegh 3. Thonis Jan van Can 4. [leeg] ... (31-08-1667)


280. Peeter Goort Joosten inwoonder tot Huls onder de jurisdictie van Heeze ende Leende, gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (29-09-1668) aen Barbara Janssen weduwe Goort Joosten de somme van hondert veertich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen seven gulden ende dat so lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (29-09-1667)

[Kantlijn: Joost Jan Sleeuwen als erffgenaem van d'eene helft deser geloofte bekent dat Michiel Peeter Goort aen hem d'eene helft der voorst. gelooft ter somme van t'seventich gulden mette helft vanden intreste van dien heeft gelost soo dat deselve nu voortaen niet meer sal blijven dan t'seventich gulden capitaels en drie gulden thien stuijvers jaerlijcx tot intrest tot behoeve van Joostjen Joost van Gastel, actum den (15-12-1682) in oorconden etc.]
[Kantlijn: d'andere helft deser voorst. obligatie ter somme van 70 gulden metten intrest van dien bekent Jan soone Joost Versleeuwen inden name van sijnen vader, dat Michiel Peeters oock heeft geschoten alsoo dat deselve geheel is voldaen en gecasseert, actum den (23-06-1703) in oirconde etc.]

280v. Jan Jan Delijs [Delis] ende Ieuwen Marten Melchiors geloven gesamenderhandt ende elck van hem als schuldenaer principael van huijden desen dagh over een jaer (28-10-1668) te betaelen aen Geerit Anthonis Francissen als wettige geede momboir over Aert onmondigh soone Tielen Jan Verbraecken verweckt bij Marie Marten Melchiors sijne gewesene huijsvrouwe ende sulcx tot behoeve vanden voorst. onmondige te weten d'erfflijcheijt ende tochte ofte jaerlijcxsen intrest tot provffijt vande voorst. Marie Marten Melchiors de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden eersten debiteur ofte gelovere te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen vijff gulden ende dat soo lange de voorst. penningen van hondert gulden ongerestitueert sullen blijven ... ende gelooft de voorst. Jan Jan Delijs [Delis], Ieuwen Marten Melchiors den mede gelovere midts de penningen alleen bij hem sijn geprovffiteert ende ontfangen vande voorst. geloofte t'allen tijden costeloos ende schaedeloos t'ontlasten ende t'indemneren op gelijcke verbintenisse in forma (28-10-1667)

[Kantlijn: Aert soone Tielen Jan Verbraecken bekent dat de gelijcke kinderen Jan Jan Delijs [Delis] aen hem dese geloefte van hondert gulden metter intreste van dien hebben gerestitueert voldaen ende betaelet opden (08-12-1698) ergo gecasseert en doorgeslagen in oirconden etc.]

281. Frans Jacob Schooffs gelooft te betaelen Aert soone Peeter Roubosch de somme van eenhondert gulden elcken guldne tot twintich stuijvers gerekent als rest vande erffcooppenningen vanden coop van seecker huijs schuer metten aengelagh aen hem vercocht, gelegen aenden Rul prochie van Heeze, gelovende de voorst. somme te betaelen van huijden datum deses over een jaer (28-10-1668) met intrest tegens vijff gulden jaerlijcx van t'hondert ende daer inne te continueren soo lang dese penningen niet en sullen wesen voldaen ... (28-10-1667)

[Kantlijn: compareerde Peeter Jan Joosten die verclaerde dat Aert Peeter Roubosch tegens hem hadde bekent van dese geloofte van hondert gulden met den intreste van dien vuijt handen Frans Jacob Schoofts wel voldaen ende hem daer mede voor fort ende sterck maeckende dat de betaelinge is geschiet, actum den (03-12-1679) in oirconden etc.]

281. Jan Janssen geboortich van Lierop tegenwoordich woonende op Delftshaven ende Cornelis Janssen sijnen broeder woonende tot Nuenen, geloven een voor al ende elck als schuldenaer principael van huijden desen dagh over een jaer (11-11-1668) te betaelen aen Hendrick Jan van Asten swager vanden eersten debiteur de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heirocmende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden voorst. eersten debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van drie gulden ende dat soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... ende specialijck seeckere bleijckerije op Delftshaven voorst. gelegen bijden voorst. eersten debiteur gecocht ende met dese penningen ten deel betaelt ... soo gelooft hij op gelijcke verbintenisse Cornelis Janssen sijnen broeder ende mede gelover van dese voorst. geloofte altijt costeloos ende schadeloos t'ontlasten ende t'indemneren ... (11-11-1667)


281v. [doorgehaald: Peeter Willem Wuijten ende Lijsken sijne meerderjarige suster, Hendrick Frans de Smidth [de Smid], Peeter Dirck Jeucken man ende momboir Merrije Frans de Smith [de Smid] sijne wettige huijsvrouwe de voorst. Peeter Willem Wuijten ende Frans Aert Raessen beijde inden name ende als wettige geede momboiren over de soo mondige als onmondige kinderen van wijlen Hendrick Jan Wuijten ende hen daer voorens in desen fort ende sterckmaeckende Goort Lambert Bacx als vader ende Hendrick Dircx van Sommeren [van Someren] als wettige geede momboir over de drie onmondige kinderen vande voorst. Goort Lambert Bacx ende hen beijde daer voorens in desen fort ende sterckmaeckende ende alsoo gesaementlijck als erffgenamen wijlen Dirck Jan Wuijten ter eenre, Dielis Engel Berchmans soo voor hem selven als hem in desen beneffens Jan Peeter Bacx beijde als wettige geede momboiren over het onmondigh kindt van wijlen Thijs Jan Herbers fort ende sterckmaeckende Peeter ende Goort gebroederen soonen Peeter Jan Berchmans, ende hen in desen fort ende sterckmaeckende voor Lijsken ende Merrije Jan Berchmans henne meerderjarige susters ende alsoo indier qualiteijt ter andere sijden, ende hebben alsoo gesamenderhandt wettelijck ende erffelijck vercocht Peeter Hermans een huijs hoff metten aengelagh groot ontrent een vaetsaet onbegrepen der maeten soo ende gelijck t'selve tussche sijne reengeno [afgebroken door schrijver]]


281v. Peeter Verstappen ende Joost Hendrick Goossens sijnen schoonsoon geloven gesamenderhandt, ende elck een voor al als schuldernaer principael van huijden desen dagh over een jaer (24-11-1668) te betaelen aen Peeter Dirck Jeucken de somme van hondert vijffentwintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, gepermitteert gelt heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden eersten debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van intrest te sullen betaelen ses gulden vijff stuijvers ende dat van jaer to tjaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... ende alsoo de voorst. penningen alleen bij den eersten debiteur sijn ontfangen soo gelooft hij op gelijcke verbintenisse sijnen mede gelover van dese voorst. geloofte altijt costeloos ende schaedeloos t'ontlasten ende t'indemneren ... (24-11-1667)

[Kantlijn: Peeter Dirck Jeucken bekent van dese geloofte van hondert vijffentwintigh gulden capitael met den intrest voldaen te sijn vuijt handen Joost Hendrick Goossens, actum den (14-01-1681) in oirconden]

282. Peeter Claes Prinssen gelooft midts desen te betalen van huijden desen dagh over een jaer aen Geerit Peeter Vesters de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent hericomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van intrest te betaelen twee gudlen thien stuijvers ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (17-12-1667)

[Kantlijn: Geerit Peeter Vesters bekendt dat Peeter Claes Prinssen aen hem dese geloofte van vijftich gulden capitael metten intreste van dien heeft voldaen ende betaelt ergo gecasseert, actum den (18-03-1671) in oirconden etc.]

282. Michiel Huijbert Vervlaessen gelooft midts desen van kersmis eerstcomende over een jaer (25-12-1668) te betaelen Geerit Anthonis Wouters de somme van hondert vijffentwintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende als reste van coop van een parthije schapen bij des debiteurs vader vanden crediteur gecocht ende bij aldien hij in gebreken blijft vande voorst. somme van hondert vijffentwintich gulden ten geprefigeerden dage te betaelen sal inden gevalle daer naer alle jaer tot intrest betaelen ses gulden vijff stuijvers ende dat soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (22-12-1667)


282v. Adriaen Janssen van Esch bekendt wel ende deuchdelijck schuldigh te wesen Luijtgen naergelaten weduwe Paulus Jan Joosten ende Peeter Jan Joosten sijnen broeder de somme van eenhondert vierendertich gulden thien stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende ter saecke ende als reste eender meerdere somme van hondert t'achtentich gulden d'eerste crediteur met vonnisse geadindiceert, gelovende de voorst. somme van eenhondert vierendertichgulden thien stuijvers de crediteuren te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (21-12-1668), stellend daer voorens specialijck tot onderpant de comparante derde portie onbedeelt in eene huijsinge schuer metten aengelach groot int geheel ontrent een vaetsaet, hem aengecomen door afflijvicheijt van Jan Hendrick Dircx sijnen swager ende d'expiereren vande tochte derselver weduwe daer op gevolght gelegen aende Voortstraet prochie van Heeze tusschen 1. mr. Paulus Smidts 2. Cornelis Corstens 3. de Voortstraet 4. d'erffgenamen Goort Heijmans ... omme de voorst. derde portie bij faulte van voldoeninge daer voorens te mogen aenveirden ... (21-12-1667)

[Kantlijn: Peeter Jan Joosten bekendt dat de weduwe van Adriaen Janssen van Esch midts het vercoopen vande huijsinge in desen veronderpant bij hem met consent van de voorst. weduwe vercocht ende de penningen daer van geprocedeert ontfangen hebbende dese geloofte van hondert vierendertich gulden thien stuijvers daer mede bij moderatie is voldaen ende betaelt, ergo gecasseert actum den (09-01-1669)]

282v. Jan Hermans inwoonder tot Leende bekendt wel ende deuchdelijck schuldigh te wesen Willem Maes oock inwoonder tot Leende de somme van t'achtentich gulden elcken gulden tot twintigh stuijvers gerekent heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden voorst. debiteur te dancke ontfangen gelovende die selve somme te restitueren kersmis eerstkomende in desen jaere (25-12-1668) metten intreste van dien tegens vijff gulden ten hondert ende bij aldien de voorst. penningen langer onder hem blijven berusten gelooft daer van den intrest van jaer tot jaer alsvoor te sullen betaelen ... (10-01-1668)


282v. Jan Dirck Jeuken gelooft te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (22-02-1669) aen Jan Abrahams ende mr. Jan Bocx beijde als kerckmeesteren der kercke van Leende ende die naer hen kerckmeesteren sullen wesen ende sulcx tot behoeve vande voorst. kercke van Leende de somme van vijftich guldn elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij hem debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen geven twee gulden thien stuijvers ende dat soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (22-02-1668)


283. Jan Hendrick Smulders gelooft te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (16-02-1669) aen Jan Dirck Cissen ende Dielis Thonis Daems beijde als wettige geed emomboiren over Thonis onmondigh soone Jan Dirck Cissen verweckt bij Jacomijn Thonis Daems sijne wettige huijsvrouwe, ende sulcx tot behoeve van het voorst. onmondigh kindt, de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke ontfangen gelovende daer en boven intrest te sullen betaelen vijff gulden ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penninghen ongerestitueert sullen blijven ... (16-02-1668)

[Kantlijn: Jan Dirck Cissen bekendt dat Jan Hendrick Smulders aen hem dese geloofte van hondert gulden heeft voldaen ende betaelt ergo gecasseert den (20-02-1671) in oirconden etc.]

283. Anthonis Arien Driessen inwoonder tot Heeze gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dagh oveer een jaer aen Geerit Mijnis de somme van hondert ende vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van intrest te betaelen alle jaer seven gulden thien stuijvers ende dat soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven daer voor verbindende specialijck een huijs hoff metten aengelach groot stijff een vaetsaet gestaen ende gelegen aenden Rul onder die prochie van Heeze, tusschen 1. Hendrick Michiel Schaften 2. Peeter Aert Goossens 3. de kinderen wijlen Thomas Necken 4. de straet. Item alnoch een parceeltgen ackerlants ter selver plaetsse gelegen groot ontrent een halff vaetsaet tusschen 1. Andries Geerits 2. Hendrick Marten Jennen 3. Faes Arien Tielens 4. Marie Joost Sweers, soo hij seijde wesende beijde los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van vijffendertich stuijvers jaerlijcx aen Jan Swuesten nomine uxoris ... (21-03-1668)

[Kantlijn: Berbar naergelaten weduwe Geerit Mijnis bekendt dat Jan Peeter Ceelen inden name ende wegens Anthonis Arien Driessen aen haere dese geloofte met speciale onderpanden van hondert en vijftich gulden capitael metten intreste van dien heeft voldaen ende betaelt ergo gecasseert opden (16-10-1677) in oirconden etc.]

284. Jacob Jan de Werdt soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Jacob Willem Verhagen sijnen swager, gelooft midts desen te betaelen van huijden over twee jaer (05-06-1670) aen Peerijntgen Willem Verhagen sijne schoonsuster woonende tot Antwerpen de somme van tweehondert ende vijftich gulden Hollants gepermitteert gelt elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende vanden coop van seecker huijs gelegen tot Leende gisteren aen de debiteuren voor schepenen getransporteert, ende bij aldien de voorst. penningen ten voorst. dage niet voldaen en worden soo sal daer van naer dien voorst. tijt intrest betaelt worden jaerlijcx van t'hondert vier gulden ... (05-06-1668)


284. Anthonis Geerit Gevens [Geevens] gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dagh over een jaer aen Geerit Raes Francissen de somme van drientachtentich gulden twelff stuijvers elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke schult soo hij debiteur verclaerde, gelovende daer van intrest te betaelen tegens vijff gulden van t'hondert jaerlijcx ... (08-06-1668)


284. Jacob Jacob Bogaerts inwoonder tot Vlierden ende Jan Goort Hermans inwoonder tot Mierlo geloven gesamenderhandt ende elck als schuldenaer principael te betaelen sint Jacobdagh eerstcomende over een jaer (25-07-1669), aen Hendrick Jan Geven [Geeven] de somme van achthondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden eersten debiteur te dancke ontfangen gelovende daer van tot intrest te sullen betaelen de somme van veertich gulden ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (14-07-1668)[Kantlijn: compareerde Hendrick Jan Geven [Geeven] requirant van dese gelooft van aght hondert gulden capitael verclaert dat hij Jan Goort Hermans als principael borge vande selve gelooft van sijne voorst. borghtoghte relinqueert sonder daer vuijt eenige presensie meer opte maecken compareerde mede Lambert Jacops inwoonder tot Mierlo verclaert sigh selven te stellen in plaetsse van de voorst. Jan Goort Hermans gerelinqueerden borge op gelijcke verbintenisse ende alle voorgaende solemniteijten ende der requirant voornoemt verclaert derselven in plaetsse vanden anderen borge te admitteeren, actum den (06-07-1678)]

[Kantlijn: Hendrick Jan Geven [Geeven] bekendt dat Jacob Jacob Bogaers dese geloofte van achthondert gulden capitael metten intrest van dien heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert op den (15-02-1688)]

284v. Jenneken Frans Coolen gelooft te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (21-11-1669), aende vier kinderen van Hendrick Frans Coolen de somme van tweehondert vijffentwintich gulden metten intreste van dien tegens vijff gulden t'hondert ... (21-11-1668)

[Kantlijn: Jan Hendrick Coolen ende Adam Peeters[,?] Jan Joosten in name van henne mede erffgenamen bekennen dat Hendrick Janssen naergelaten weduer wijlen Jenneken Frans Coolen aen henne dese geloofte 225 gulden heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum den (27-03-1679)]

284v. Goort Thonis Veronck soo voor hem selven als hem in desen fort ende sterckmaeckende voor Anneken Janssen van Gemert sijn geswije bekendt wel ende deuchlijck schuldich ende ten achteren te sijn aen Isaack Aert Melchiors borger ende coopman tot Eijndhoven [Eindhoven] de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende soo van schult die Jan van Gemert sijnen schoonvader aenden crediteur ten achteren stondt als goede geleende penningen bij den voorst. geloveren huijden vuijt handen vanden crediteur te dancke ontfangen, gelovende de voorst. somme van vijftich gulden van huijden desen dagh over sess eerstcomende jaeren (29-11-1674) te sullen betaelen ende restitueren ende middelertijt daer van jaerlijcx tot intrest te betaelen drie gulden ... (29-11-1668)


285. Bartholomeeus Willem alias inde Moorsel ende Neesken weduwe Goort Franssen sijne schoonmoeder geloven een voor al ende elck als schuldenaer principael van huijden desen dagh over een jaer te betaelen aen Jacob van Asten de somme van t'seventich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bi jde voornoemde Neesken weduwe Goort Franssen te dancke ontfangen gelovende daer van intrest te sullen betaelen drie gulden thien stuijvers ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven, ... ende alsoo de voorst. penningen bij Neeseken weduwe Goort Franssen alleen t'haeren behoeve sijn ontfangen soo gelooft sij op gelijcke verbintenisse de voornoemde Bartholomeeus Willems haeren schoonsoon van dese geloofte altijt costeloos ende schaedeloos midts desen t'ontlasten ende tÄindemneren stellende hem daer voorens tot meerder bewaernisse ten onderpande een parceel erffs wesende groes ende landt groot ontrent t'saem seven copsaet gelegen tot Creijel onder die prochie van Heeze tusschen 1. Thonis Jan van Gael 2. Jan van Gael 3. de hoeve toebehoorende den heere van Geldrop 4. d'onmondige kinderen wijlen Willem van Gael, soo sij seijde wesende los ende vrije vuijtgenomen dorps commer ende eene rente van eenen gulden drie stuijvers jaerlijcx aende Heijligeest tot Heeze ... (02-02-1669)


285. Hendrick Peeters van Duijsel inwoonder tot Budel ende Jan Lenaerts inwoonder tot Heeze geloven gesamenderhant ende elck van hen als schuldenaer principael van huijden desen dagh over een jaer (04-02-1670) te betaelen aen Aeltgen dochter Adriaen Henssen de somme van hondert vijffentwintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij Frans Lenaerts in sijnen leven soo sij verclaren te dancke ontfangen, gelovende daer van intrest te sullen betaelen de somme van ses gulden vijff stuijvers ende dat van jaer tot jaer so lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (04-02-1669)


285v. Peeter Jorissen van Oers gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (06-02-1670) aen Hendrick Jan Joosten de somme van hondert ende vijff gulden Hollandts gepermitteert gelt elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende vanden coop van een parceel groesen bij den crediteur den debiteur op huijden getransporteert, gelovende daer van intrest te sullen betaelen jaerlijcx tegens vijff guldne ter hondert ende dat soo lange de voorst. penningen niet en sullen wesen voldaen ende betaelt ... (06-02-1669)


285v. Hendrick ende Jan gebroederen soonen Jan Heijmans inwoonderen tot Huls geloven midts desen gesamenderhant ende een voor al als schuldenaer principael te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (20-02-1670) aen Joost Jacob Muijters de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van goede deughlijcke geleende penningen bij den eersten debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende daer van te geven tot intrest de somme van drie gulden ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... ende alsoo de voorst. penningen bijden eersten debiteur alleen sijn ontfangen, soo gelooft hij de voornoemde Jan Heijmans den mede gelover altijt van desen geloofte costeloos ende schadeloos t'ontlasten end t'indemneren op gelijcke verbintenisse alsvoor ... (20-02-1669)

[Kantlijn: Joost Jacob de Muijter bekendt dat Hendrick Jan Heijmans aen hem dese geloofte van vijftich gulden heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert, actum den (16-12-1672)]

285v. Jan Thonis Thonissen gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (21-02-1670) aen Aert Matthijs Booms de somme van vijffentwintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur te dancke ontfangen gelovende daer van intrest te sullen betaelen eenen gulden vijff stuijvers ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (21-02-1669)


286. Anthonis soone Thonis Vincken gelooft midts desen te betaelen van huijden deen dagh over een jaer, aen Hendrick Jan Joosten, de somme van hondert veertich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van coop van een parceel driesgroesen genaemt het Heijtvelt gelegen Ginder Over onder die prochie van Heeze bijden crediteur aenden debiteur op huijen getransporteert, gelovende alle jaeren daer van tot intrest te sullen betaelen de somme van seven gulden ende dat soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten... (05-03-1669)

[Kantlijn: alzo het capitael van deze obligatie met de agterstallige intresten is voldaan en betaalt uijtwijzens de quitantie heden gegeven en veroont bij Maria Jacob Joosten van Asten huijsvrouwe van Jacob Vreijsen en Maria Antonis Bernaarts weduwe Peter Janse van Sondveld, mitsg: Hendrick Antonis Bernaarts qqa soo is dese obligatie ingevolge het consent daarinne begrepen ten prothocolle gecasseert ende geroijeert, actum Heeze den (19-11-1740)]

286. Jan Claessen inwoonder tot Nuenen man ende momboir Marie Peeters sijne wettige huijsvrouwe gelooft midts desen te betaelen van huidjen desen dagh over een jaer (17-03-1670) aen Peeter Corsten Aelberts, de somme van sessendertich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende ende verstreckte penningen bij Peeter Peeters van Woensel sijnen schoonvader, met sijns debiteurs believen ontfangen, ... latende hem daer voorens voor allen heeren hoven ende gerichten midts desen voluntairlijck condemneren, gelovende daer van ingevalle de penningen ten voorst. dage niet gerestitueert en worden te betaelen eenen gulden sesthien stuijvers tot intrest d'welck oock voor d'eerste jaer plaets sal grijpen ende soo voorts van jaer ot jaer ... (17-03-1669)

[Kantlijn: Peeter Corsten Aelbert bekent dat Jan Claessen aen hem dese geloofte van sessendertich gulden heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert opden (07-02-1685), in oriconden etc.]

286v. Willem Thielen Aerts gelooft te geven ende te betaelen der (15-02-1670) aen Frans Dries Bartels de somme van tweehondert guldne Hollandts gepermitteert gelt, gelovende daer van intrest te sullen betaelen de somme van elff gulden ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven heircomende de voorst. schult van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke ontfangen ... (20-03-1669)


286v. Nicasius Jan Swuesten inwoonder tot Leende bekendt wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben vuijt handen Hendrick Govers oock inwoonder tot Leende de somme van achthondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, gelovende hem dieselve somme t'allen tijden des versocht sijnde te restitueren ende daer van te betaelen vijff gulden van t'hondert jaerlijcx tot intrest aen vanck genomen metten (20-02-1669), alsoo dat het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (20-02-1670) ende soo voorts van jaer tot jaer de oft naer advenant den tijt de voorst. penningen onder hem berust hebbende midts den crediteur door sijne huijsvrouwe reserveert t'allen tijden als t'hem believen sal de voorst. capitale penningen metten verloopen intrest van dien bij parate executie te mogen invoorderen ... ende tot meerder bewaernisse van t'gene voorst. soo stelt den voorst. debiteur dese vaervolgende parceelen ten onderpandt als te weten voor eerst een parceel beemptgroesen groot ontrent vier vaetsaet genaemt den Tuijlbeempt, gelegen aenden Oisterickerdijck onder die prochie van Leende tusschen 1. den debiteur nomine uxoris 2. Jan Engelen 3. den Oisterickerdijck 4. [leeg] Item alnoch een parceel ackerlandts ter selver plaetse gelegen groot ontrent twee vaetsaet tusschen 1. Frans Hendrick Pompen 2. de kinderen Reijm Vee 3. de kinderen wijlen Anthonis Doncker 4. eenen ackerwegh. Item alnoch een parceel ackerlandts groot ontrnet seven copsaet gelegen inde Halffvennen onder die prochie voorst. tusschen 1. Anthonis Wouters Verbiesen 2. Dielisken weduwe Peeter den Litsenburger [de Litsenborger] 3. de straet 4. [leeg] .. (26-03-1669)


287. Andries ende Jacop gebroederen soonen Geerit Swuesten inwoonderen tot Heeze geloven een voor al ende elck als schuldenaer principael te betaelen den (01-09-1670) aen Jan Wouter Coolen inwoonder tot Leende de somme van vijffhondert gulden Hollandts gepermitteert gelt elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijde debiteuren dancke ontfangen, gelovende daer van tot intrest te sullen betaelen de somme van vijffentwintich gulden, ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. somme van vijffhondert gulden ongerestitueert sullen blijven ... (02-05-1669)

[Kantlijn: Jan Wouter Coolen bekent dat Jacob Andries Swuesten ende Catelijn weduwe Jacob Geerit Swuesten aen hem dese geloofte van vijffhondert gulden hebben gelost ende gequeten ergo gecasseert den (20-01-1682)]

287v. Willem Martens van Dessel bekent midts desen wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben vuijt handen van Hendrick Thomas van Lierop inden name ende wegens Anthonis soone Cornelis Reijnders, de somme van twintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, gelovende dieselve somme t'allen tijden den voorst. Anthonis soone Cornelis Reijnders mondigh sijnde aen den selven te sullen restitueren metten intreste van dien tegens vijff gulden ten hondert jaerlijcx naer advenant den tijt te rekenen, daer voor verbindende specialijck sijn huijs hoffken metten aengelagh groot ontrent een halff vaetsaet, gestaen ende gelegen buijtten d'Eijmericker Brugh ter plaetsse genaemt Ginder Over onder die prochie van Heeze tusschen 1. Jan Delen [Deelen] 2. s'heeren aert off heijde 3. Elken weduew Leenaert Wouten met haere kinderen 4. de straet ... (26-06-1669)


287v. Dirck Philips Amants gelooft te betaelen van huijden desen dagh over een jaer aen Dielis Jan Veuten de somme van hondert vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betaelen de somme van seven gulden thien stuijvers ende dat soo lange de penningen onder hem sullen blijven berusten ... (17-09-1669)


288. Peeter Hermans man ende momboir Sanderijn Willem van Houdt [van Hout] sijne wettige huijsvrouwe inwoonder tot Leenderstrijp, gelooft midts desen te betaelen den (01-10-1670) aen Aert Janssen van Seckelen oock inwoonder aldaer de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur soo hij verclaert te dancke ontfangen, gelovende daer van intrest te betaelen de somme van vijff gulden ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (05-10-1669)

[Kantlijn: Hendrick Aert van Seckelen inwoonder tot Leende voor hem selven ende mede voor ende in den naem vande verdere erffgenamen Aert Janssen van Seckelen bekent ende verclaert bij desen dat de neffenstaende somme van hondert gulden capitael met de verloopene intreste vandien aen hem is gerestitueert voldaen en betaelt door de erffgenaemen Peeter Hermens, consenterende derhalve in de cassatie vande neffenstaende obligatie in daten den (05-10-1669), actum den (13-01-1716)]

288. Vreijs Jacob Vreijssen man ende momboir Jenneken Luijcas Blockers sijne wettige huijsvrouwe, gelooft midts desen te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (04-01-1671) aen Adriaen Wouter Donckers inwoonder tot Leende de somme van tweehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur op huijden in presentie van ons schepenen te dancke ontfangen, gelovende daer van intrest te sullen betaelen jaerlijcx de somme van thien gulden ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert ende onder hem sullen blijven berusten ... ende is conditie dat den ontfanger off crediteur de voorst. obligatie willende invoorderen t'selve drie maenden te voorens sal hebben te waerschouwen glijck oock van gelijcken den debiteur sal hebben te doen, alswanneer hij deselve wil quiten ende de voorst. penningen restitueren ... (04-01-1670)

[Kantlijn: compareerde Michiel Hendrick van Puth als eijgenaer nomine uxoris vande neffenstaende obligatie, den welcken bekende daer van ten vollen voldaen ende betaelt te sijn consenterende daerom int casseren, actum den (08-03-1696)]

288v. Willem Luijcas Blockers bekendt midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Wouter Willems van Sommeren [van Someren] de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen op huijden in presentie van ons schepenen te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme van huijden desen dagh over een jaer (18-01-1671) te sullen restitueren ende daer van intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden ende van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen onder hem blijven berusten, ... ende is conditie de gene willende quijten ofte invoorderen dat hij gehouden sal wesen t#selve drie maenden te voorens sal hebben op te seggen (18-01-1670)

[Kantlijn: Arien Corst Verhoeven als man ende momboir van Maria van Zomeren [van Someren] als bij deelinge dese obligatie aengedeelt, heeft uijt consideratie van oudre schulden ende dat daer niet was geaccoordeert met Michiel ende Loureijns Willem Luijcas, dat het capitael ende intresten van 100 gulden betaelt is met 90 gulden die den voornoemde Verhoeven bekent ontfangen te hebben dog om dat den achterstel voor de deelinge hem alleen niet raeckte, zoo reserveert de actie van de twee mededeelders, maer voor sig zelve niet, consenteert inde cassatie deses, actum den (06-01-1710)]

288v. Vreijs Jacob Vreijsen met Jacob Vreijsen sijnen vader geloven gesamenderhandt, ende een voor al als schuldenaer principael te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (18-01-1671) aen Wouter Willems van Sommeren [van Someren] de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den eersten gelover in presentie van ons schepenen te dancke ontfangen, gelovende daer van intrest te sullen betaelen de somme van twee gulden thien stuijvers, ende dat van jaere tot jaere soo lange de voorst. penningen onder hem sullen blijven berusten ... ende gelooft den voorst. eersten gelover als ontfanger der penningen sijnen voorseijden vader als mede gelover van dese voorst. geloofte altijt costeloos ende schadeloos t'ontlasten ende t'indemneren ende is conditie dat de genen willende de voorst. geloofte invoorderen ofte quijten t'selve drie maenden te voorens sal hebben op te seggen ... (18-01-1670)

[Kantlijn: Wouter Willems van Sommeren [van Someren] bekent dat de twee dochters wijlen Vreijs Jacob Vreijssen aen hem dese gelofte van vijftich gulden capitael metten intreste van dien hebben voldaen ende betaelt, ergo gecasseert den (19-11-1699) in oirconden etc.]

289. Thonis Janssen van Sommeren [van Someren] bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te wesen [doorgehaald: Willem] Joost soone Willem Joosten de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke in presentie van ons schepenen ontfangen, gelovende dieselve somme van huijden desen dagh over een jaer (22-01-1671) te restitueren ende daer van intrest te betaelen de somme van twee gulden thien stuijvers ende sulcx van jaer tot jaer indien de voorst. penningen langer onder hem blijven berusten ... (22-01-1670)


289. Arien Dirck Cissen bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Goort Goorts den Smith [de Smid] ende Jacob Peeter Bitters, als momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Wouter S'vossen [Sfossen] verweckt bij Merije Wouter Bocx ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondinge kinderen de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van deuchdelijcke geleende penningen, bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme wederom te restitueren den (15-03-167) ende daer van te betalen tot intrest vier gulden thien stuijvers ende dat van jaer tot jaer indien de voorst. penningen langer onder hem blijven berusten .. .(19-02-1670)


289v. Frederick Driessen inwoonder tot Heeze bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te wesen de heer Thomas Spranckhuijsen predicant tot Heeze de somme van hondert ende t'achtentich gulden Hollandts gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur op hodie in presentie van schepenen te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme van huijden desen dagh over een jaer (28-03-1671) te restitueren, metten intreste van dien tegens vijff ten hondert ende bij aldien de voorst. penningen langer onder hem blijven berusten gelooft daer van alle jaer te betaleen den intrest te weten de somme van negen gulde nvande geheele capitaele somme van hondert t'achtentich gulden ... (28-03-1670)

[Kantlijn: Thomas Spranckhuijsen bekendt dat Frederick Driessen aen hem dese geloofte van hondert en tachtentich gulden metten intreste van dien heeft gelost ende gequeten ergo gecasseert den (01-02-1673)]

289v. Hendrick Peeters inde Sissert bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Frans Thijssen vander Rijth [Verrijt] de somme van twintich gulden elcken guldne tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende als reste van cooppenningen geprocedeert van seecker heijtvelt, bijden crediteur den debiteur op hodie voor schepenen alhier getransporteert, gelovende dieselve somme van nu over vijff jaeren aen den voorst. crediteur te sullen voldoen ende betaelen metten intreste van dien, te weten jaerlijcx eenen gulden ... (14-04-1670)

[Kantlijn: Geertruijt weduwe [doorgehaald: Jan] Frans Thijssen vande Puth Rijth bekent soo voor mij als met haer eijgen handtschrift dat Hendrick Peeters inde Sissert aen haer dese gelooft evan twintich guldne heeft gelost en gequeten ergo gecasseert den (21-01-1681)]
[los vel: ick ondergeschreven bekenne ten volle voldaen te sijn van Handrick Peters op de Sesert van capetal was 20 gulden en in tvest same voldaen (21-01-1681) bij mij Geertruije weduwe van Frans Tijssen vande Rijdt [Verrijt] tot Gestel]

289v. Jenneken naergelaten weduwe Jan Ghijsberts met Hendricxken haere dochter naergelaten weduwe van Geerit Anthonis Paulus, geloven t'samenderhandt ende elck als schuldersse principael, te betaelen aen Jan Lauwreijssen nu te halff meert (15-03-1671) die somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijde voorst. Hendricxken te dancke ontfangen ende daer boven alnoch te betaelen de somme van vijff gulden tot intrest ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (25-03-1670)


290. Peter Goordt Joosten gelooft te geven ende te betalen nu halff meert (15-03-1671) aen Jan Laureijsen die somme van hondert gulden Hollandts gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deuchdelijck geleende penningen bij den debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betalen de somme van vijff gulden en dat soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ...


290. Hendrick Peeters inde Sissert ende Meeus Willems inde Moerssel beijde inwoonderen tot Heeze geloven gesamenderhandt ende elck als principael van huijden desen dagh over een jaer te betaelen (30-03-1671), Goort den Smith [de Smid] ende Jacob Martens als momboiren over de twee onmondige kinderen wijlen Wouter S'vossen [Sfossen] ende sulcx tot behoeve vande voorst. onmondige kinderen, de somme van hondert vijffentwintich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden eersten gelovere soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende alle jaeren daer van tot intrest te sullen betaelen de somme van ses gulden vijff stuijvers ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... ende alsoo de voorst. penningen alleen bijden voorst. eersten gelovere sijn ontfangen, soo gelooft hij den tweeden gelovere van dese voorst. geloofte op gelijcke verbintenisse altijt costeloos ende schadeloos t'ontlasten ende t'indemneren ... (30-04-1670)


290v. Joost Jan Everts bekendt wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben vuijt handen van Huijberts Anthonis van Gijsenroij de somme van tweehondert gulden Hollandts gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, gelovende deselve somme te restitueren van huijden over een jaer (09-09-1671), ende daer van tot intrest te betaelen de somme van thien gulden ende dat van jaer to tjaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (09-09-1670)


290v. Evert Cornelis inwoonder tot Deurssen [Deursen] ende Geerit Cornelis inwoonder tot Heeze, geloven een voor al ende elck als schuldenaer principael van huijden desen dagh over een jaer (23-12-1671) te betaelen aen Wouter Jan Coolen inwoonder tot Leende, de somme van twee hondert ende vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, heirocmende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den eersten debiteur op huijden in presentie van schepenen te dancke ontfangen, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betalen de somme van twelff gulden thien stuijvers ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... ende alsoo de voorst. penningen alleen bijden voorst. eersten debiteur alsvoor sijn ontfangen, soo gelooft hij, sulcx hij doet midts desen op gelijcke verbintenisse, de voorst. Geerit Cornelis, den mede gelover, hier van altijt costeloos ende schadeloos t'ontlasten ende t'indemneren ... (23-12-1670)

[Kantlijn: Wouter Jan Coolen bekent dat de kinderen wijlen Geerit Cornelis aen hem dese gelofte van tweehondert vijftich gulden hebben voldaen blijckende bij desselffs bekentenisse onder de vuijtgemaeckte acte gestelt ende .. met eijgen handt op den (10-08-1683) in oirconden etc.]

291. Willem Jan Delijs [Delis] onsen mede schepen inwoonder inde Sessgehuchten ende verclaerde midts de sieckte van Matthijs Peeters den medeschepen, hier beneffens hem niet te comen compareren, doch dat hij t'gene hier naer volght daer naer sal approberen, ende teeckenen, Jan Janssen Delen [Deelen] ende Aelberts Hendricx beijde tegenwoordige borgemeesteren inde Sessgehuchten, diewelcke verclaren met goetvinden ende consent vande principaelste naburen vande voorst. Sessgehuchten dese beneffens hen onderteeckent, dat sij hebben ontfangen van Jacop Jan de Werdt inwoonder tot Leende de somme van achthondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, welcke voorst. somme sij geloven van huijden desen dagh over ses eerstcomende jaren (12-01-1677) aenden voornoemden crediteur te sullen restitueren ende daer van middelertijt te sullen betaelen jaerlijcx den intrest te weten vier gulden van t'hondert midts nochtans dat de voorst. gemeijnte vande Sessgehuchten willende t'expiereren vande voorseijde ses jaren de capitale somme van achthondert guldne restituren sulcx een halff jaer te vooren sullen moeten opseggen gelijck oock van gelijcken de crediteur aen hem gehouden sal wesen te moeten doen, ingevalle hij sijne penningen begeirde in te voorderen soo dat ieder van parthijen alle ses jaren onder restrictie alsvoor, niet vroeger off laeter eens meester sal wesen om te mogen lossen, ofte in te voorderen ende alsoo langer blijvende off laetende staen sal den intrest alsvoor daer van jaerlijcx moeten betaelt worden, daer voor verbinden sij debiteuren ende geloveren dese onderteeckent allen henne gemeijntens, ende nacomelinge goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende op parate ende reale executie als verreijcte schult met allen recht verwonnen sonder eenige oppositie van recht namptisatie moet voorgaen, ende verclaren de voorst. debiteuren met dese penningen aff te sullen lossen eene rente van seven hondert gulden capitael tot Diest betaelt wordende waer van Jan Cornelis inwoonder tot Gestel als rentmeester gebruijckt wort, staende tot vijff guldne jarelijcx van t'hondert tot intrest, ende de resterende hondert gulden sullen worden geemploijeert mede tot afflossinge van alsulcke rente van vier hondert gulden capitael als Matthijs Jan Francken ende sijnen suster op de voorst. Sessgehuchten sijn heffende staende oock tot hoogen ende soo veel intrest van t'hondert als de bovengeschreven ... (12-01-1671)

[Kantlijn: wij Hendrick Matthijs Booms ende Matthijs Jan Francken schepenen Frans Andriesesn van de Looveren [Loveren] ende Jan Janssen borgemeesteren ende Peeter Aerts oudt borgemeester respective inde Sessgehuchten bekennen midts desen, dese geloofte van achthondert gulden capitael, alnoch ses achter eenvolgende jaeren geprolongeert te hebben, midts nochtans dat den intrest van vier gulden jaerlijcx van t'hondert werdt vermeerdert off vergroot tot op vijff gulden beloopende alsoo jaerlijcx tot intrest de somme van veertich gulden welcken intrest wij alle jaeren beloven te betaelen los ende vrije van allen lasten ofte schattingen alreede opgeseth oft die naermaels mochten opgeset worden hoedanigh die souden mogen wesen, egeen vuijtgescheijden ende blijvende voorts de voorst. geloofte in haer volle cracht ende vigeur alles op verbant als naer recht, actum (14-01-1677)]
[Ondertekenen: Wilem Delis Cornelis mede inden naem van Matijs Peters schepenen, Aelbert Handrichx, Jan Pen Delen, t'hantmerck van Luijcas Vreijssen, bij mij Fliphs Antonis Joosten, Peeter Jacops, Jacop Janssen, Peter Peeters, Peter Jansen, t'hantmerck van Jan Hendrickx tot Riel, t'hantmerck van Thijs Hendrickx van Riel, t'hantmerck van Thomas Jan Joosten van Huls]

291v. de debiteuren in qualiteijt alsvoor verclaren alnoch ontfangen te hebben vuijt handen Hendrick Jan Geven [Geeven] inwoonder tot Leende de somme van driehondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt gelovende daer van den intrest jaerlijcx te sullen betaelen van t'hondert vier gulden ende dit alles onder conditie, rest. geloofte ende verbandt als inde voorgaende acte ende geloofte, ende verclaren de voorst. debiteuren met dese penningen mede aff te sullen lossen eene rente van vierhondert gulden capitael staende aen Matthijs Jan Francken ende sijne suster tot vijff gulden jaerlijcx van t'hondert tot intrest ... [zelfde ondertekenen alsvoor]


292. Matthijs Jan Goossens inwoonder tot Leende gelooft midts desen te betaelen Aert Janssen van Seckelen oock inwoonder tot Leende nu alderheijligen eerstcomende in desen jaere (01-11-1671) de somme van vijftich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bijden debiteur soo hij verclaert alderheijligen lestenden te dancke ontfangen, gelovende daer van intrest te sullen betaelen jaerlijcx de somme van twee gulden thein stuijvers ende dat van jaer tot jaer, soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (13-01-1671)

[Kantlijn: compareerde Aert Janssen van Seggelen deswelcken bekendt vande neffenstaende gelofte voldaen ende betaelt te sijn consenterende daerop inde cassatie, actum den (04-07-1692)]

292v. Peeter Hendrick Verbeeck bekendt wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben vuijt handen van Jan Arien Pompen ende Marten Delen [Deelen] inden name ende als wettige geede momboiren over Adriaen innocent soone Thonis Creupels ende sulcx voor ende tot behoeve vanden voorst. innocenten, de somme van hondert gulden, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt, gelovende daer van jaerlijcx tot intrest te sullen betalen de somme van vijff gulden, ende dat soo lange de voorst. penningen onder hem debiteur sullen blijven berusten waer van het eerste jaer intrest sal comen te vervallen den (02-02-1672) ... (29-01-1671)


292v. Willem Peeters woondende tot Huls onder die prochie van Geldrop ende jurisdictie van Heeze ende Leende gelooft midts desen te betaelen Marieken naergelaten weduwe Peeter Thijssen woonende tot Heeze den (11-12-1671) de somme van hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, Hollandts gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bijden debiteur te dancke ontfangen gelovende daer van intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden vijff stuijvers, ende dat van jaer tot jaer soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (31-01-1671)

[Kantlijn: Hendrick Thonis Bitters ende Peeter Sijmons als erffgenamen vande voorst. creditrice bekennen dat den debiteur d'een helft van dese geloofte aen hen heeft geschoten soo dat den intrest voortsaen naer advenant van die sal betaelt worden, actum den (11-02-1675)]
[Kantlijn: Hendrick Thonis Bitters ende Peeter Sijmons voorst. bekennen op huijden ondergets het restant van dese bovengest. rente ontfangen te hebben ende ergor gecassert op den (10-01-1679)]

292v. Jan soone Jan Belien ende Jan Belien sijnen vader inwoonderen tot Leende, geloven een voor al ende elck als schuldenaer principael te betaelen aen Jacob Hendrick van Asten oock inwoonder tot Leende den (14-02-1672) de somme van vierhondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollants gepermitteert gelt, heircomende van goede deuchdelijcke geleende verstreckte penningen bijden eerste gelovere soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende alle jaer daer van intrest te betaelen, van ieder hondert vier gulden thien stuijvers nochtans, indien verstande, soo het verschenen tweede jaer intrest compt te loopen bij mancquement van quade betalinge in het derde jaer, in sulcken gevalle sij alle verloopen intresten alsdan onbetaelt ende ten achteren staende sullen moeten betaelen niet minder dan tegens vijff gulden jaerlijcx van t'hondert ende sal het eerste jaer intrest comen te vervallen den (14-02-1672) voorst. ende soo voorts van jaer tot jaer soo lange die voorst. capitale penningen ongerestitueert sullen blijven ... ende alsoo de voorst. capitale penningen bij de voornoemde Jan soone Jan Belien alleen sijn ontfangen als hebbende daer mede een huijs bij hem gecocht betaelt soo gelooft hij sijnen vader vande voorverhaelde geloofte op gelijcke verbintenisse altijt costeloos ende schadeloos t'ontlasten ende t'indemneren (21-02-1671)

[Kantlijn: Jacob Hendrick van Asten becent wegens dese neffenstaende gelooft tegens Jan soone Jan Belien ontfangen te hebben ende daer daermede is sijn ... dese gecasseert ergo gecasseert ... (19-04-1678)]

293v. Frans Hendrick van Puth ende Adriaen van Puth sijnen broeder, geloven gesamenderhandt ende elck van hen als schuldenaer principael te betaelen van huijden desen dagh over een jaer (02-07-1672) aen Wouter soone Jacop van Asten de somme van hondert gulden, Hollandts gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bijden eersten gelovere te dancke ontfangen, gelovende daer van intrest te sullen betalen vijff gulden ende dat van jaer tot jaer, soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven... ende alsoo de voorst. penningen bijde voornoemde Frans eersten gelovere alleen sijn ontfangen, soo gelooft hij midts desen, Adriaen sijnen broeder vande bovenstaende geloofte op gelijcke verbintenisse costeloos ende schadeloos t'ontlansten ende t'indemneren (02-07-1671)

[Kantlijn: compareerde Wouter van Asten, dewelcke bekende vande neffenstaende obligatie, met acht jaren verloopen intrest voldaen ende betaelt te sijn, actum den (02-03-1701)]

293v. Tieleman Meeus Francken gelooft midts desen te betalen van huijden desen dagh over een jaer, aen Jan Lauwreijssen de somme van hondert gulden Holants gepermitteert gelt, elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent, heircomende van goede deughdelijcke geleende penningen bij den voorst. debiteur te dancke ontfangen, gelovende daer van intrest te sullen betaelen de somme van vijff gulden, ende dat van jaer tot jaer, soo lange de voorst. penningen ongerestitueert sullen blijven ... (25-08-1671)

[los vel: de brieff van Tieleman Meeus Franken uijt te maecken de date de (25-08-1671) de (09-12-1701) bij extract uijt gemaeckt]

294.Jan Corstens inwoonder tot Heeze bekent wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Anthonis Hendricxsen van Hees inwoonder tot Vijanen [Vianen] de somme van vierendertich gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent gepermitteert gelt, hercomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde eenigen jaren geleden voor het meerendeel vanden crediteur te dancke ontfangen, gelovende deselve somme van lichtmis eerstcomende over een jaer te dancke te sullen restitueren ende daer van twee jaeren intrest alsdan vervallen wesende te betaelen tegens vijff ten hondert ende ingevalle de voorst. somme ten selven dag niet en wordt gerestitueert dan voorders jaerlijcx daer van te betaelen tot intrest eenen gulden veerthien stuijvers, ... (26-11-1671)


294. Goort Hendrick Goossens inwoonder tot Heeze bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te wesen Wouter Willems van Sommeren [van Someren] inwoonder tot Leende, de somme van twee hondert gulden elcken gulden tot twintich stuijvers gerekent Hollandts gepermitteert gelt hercomende van goede deuchdelijcke geleende penningen bij den debiteur soo hij verclaerde te dancke ontfangen, gelovende dieselve somme van lichtmis eerstcomende over een jaer aen den voorst. crediteur te restitueren metten intreste van dien tegens vijff ten hondert ende de voorst. penningen langer blijvende staen ofte ongerestitueert gelooft daer van jaerlijcx den intrest alsvoor te sullen betaelen ... (31-12-1671)

[Kantlijn: Wouter Willems van Someren inwoonder binnen der dorpe van Leende, denwelcke bekend vande neffenstaende geloofte van twee hondert gulden capitael metten intrest van dien ten vollen vergenoegt ende voldaen te sijn vande erffgenamen Peeter? Princen? [Prinsen], consenterende derhalven inde cassatie deses, actum den (08-12-1698)]

295. [leeg]